EVDE BAKIM da aile odakl hizmet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EVDE BAKIM da aile odakl hizmet"

Transkript

1 nternet kafe iflletenlere e itim verilecek GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Milli Botanik Bahçesi nin TEMEL ATILDI 4 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Denetlenen her 10 asansörden 3 ü uygunsuz HABER 17 DE G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nin ülkenin biyoçeflitllili inin sigorta poliçesi oldu unu belirterek, "Türkiye'nin bitki çeflitlili i burada muhafaza ve kay t alt na al nacak" dedi. Eker, G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl yerleflkesinde kurulacak Milli Botanik Bahçesi'nin temel atma töreninde, dünyan n 21. yüzy lda 3 konuyla ilgili mücadeleye tan kl k edece ini, bunlar n enerji, g da ve su olaca n söyledi. HABER 18 DE HABER 17 DE EVDE BAKIM da aile odakl hizmet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl n n koordinasyonunda, evde bak m hizmetlerinde yeni bir sistem hayata geçecek. Yenilenen evde bak m sistemiyle, kurum bak m n n yerine engelli ve yafll lara beslenme, kiflisel bak m, becerilerin gelifltirilmesi ve sosyal hayata uyuma iliflkin her türlü hizmetin evlerinde, ailelerinin yan nda profesyonel ekiplerce verilmesi amaçlan yor. HABER 18 DE Aile odakl ev sistemine geçiflin amaçland yeni modelde, engelli ve yafll n n ko ufl tarz kurumlarda de il, mümkün oldu u kadar al flt, uygun düzenlemelerin yap ld ortamlarda hayat n devam ettirebilmesine yönelik hizmet sunulacak ÇANKAYA DA DÜNYA M RASLARI SERG S Haberi 15 de YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZ YEN LEND Haberi 16 da POLATLI DA 105 A LEN N EV TEM ZLEND Haberi 15 de

2 2 YARIN SineMagazin Murat Boz'a dava floku STANBUL - Ünlü flark c Murat Boz un vokalistleri Ceren Y lmaz, Meltem Arslan ve dansç s Mertkan Tapan flark c aleyhine dava açt lar... Avukatlar Mahir Ifl kay ve Gökhan Alpertungu arac l yla Ceren Y lmaz, Meltem Arslan ve Mertkan Tapan, Murat Boz dan flikayetçi oldu. Avukatlar, Ça layan daki stanbul Adalet Saray nda bulunan fl Mahkemesi ne baflvurdu. Üç ayr dava dilekçesinde daval olarak sanatç Boz un ismi yer ald. Daval Murat Boz un kamuoyunun yak ndan tan d bir kifli oldu unu belirten avukatlar, müvekkilleri Meltem Arslan ve Ceren Y lmaz n 2009, Mertkan Tapan n ise 2007 y l nda Boz un yan nda ifle bafllad n belirtti. Müvekkillerinin belli bir ücret karfl l nda Boz un yan nda çal flmaya bafllad klar n belirten avukatlar, Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken belgeler, daval taraf ndan kuruma teslim edilmemifl ve sigorta primleri de yat r lmam flt r. Müvekkillerimiz ifllerine son verilinceye kadar ücret karfl l çal flmas na ra men, iflveren bunu göstermemifltir." denildi. Müvekkillerinin Boz ile çal flt na dair foto raf ve videoyu da dava dilekçesine ekleyen avukatlar, Davac n n yasadan kaynakl sorumluluklar n yerine getirmemeleri neticesinde, müvekkil davac n n, gerek sa l k giderlerini flahsen karfl lamas dolay s yla ve gerekse ileride emeklilik hakk ndan yararlanmas kapsam nda tabi olaca mevzuat aç s ndan müvekkili madden ve manen zora sokaca ndan,, Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkanl stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü nün bu çal flmalar sigortal k hizmetlerinden saymas gerekmektedir. dedi. fl Mahkemesi ne sunulan dilekçede iki vokalist ve dansç n n sigortas z çal flt sürenin tespiti istendi. Fazla mesailerinde tespit edilmesini isteyen avukatlar n, fl Mahkemesi nin sigortas z çal flt klar na iliflkin tespiti yapmas halinde Boz dan sigortas z çal flt rd iddia edilen iflçilerin sigorta ücretlerini talep edece i ö renildi. 4 Kas m 2013 Londra da 2. balay STANBUL - A ustos ay nda evlilikleriyle ilgili önemli kararlar alan Ça la fi kel ve Emre Altu, bafl bafla Londra ya gitti. Ça la fi kel ve Emre Altu çifti, sanat dünyas nda birbiri ard na gelen boflanmalardan sonra kendi evliliklerini kurtarmak için a ustos ay nda birtak m kararlar alm flt. Çiftin ilk karar ; çocuklardan ayr bafl bafla ç k lacak tatil yönündeydi. Çocuklar olduktan sonra birbirlerine vakit ay ramamaktan yak nan ünlü çift, geçti imiz hafta sonunda Londra ya tatile gitti. O ullar Kuzey ve Uzay anneannelerine b rakan çift, bafl bafla tatil yapt. fi kel, Arada kar koca böyle yaln z kalmal. Bafl bafla yap lan tatiller duygular daha da aktif hale getiriyor dedi. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Sev Beni, ki Kafadar: Chinese Connection, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kelebe in Rüyas, Vay Bafl ma Gelenler, Günce, Ç lg n H rs z 2, Riddick, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Paranoya, Kelebe in Rüyas, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kalbim Sende, Riddick, Ç lg n H rs z 2, Vay Bafl ma Gelenler, Zamanda Aflk, Büyük Kumar Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) ki Kafadar: Chinese Connection, Kalbim Sende, Vay Bafl ma Gelenler, Günce, Riddicik, Ç lg n H rs z 2, Büyük Kumar, Benimle Oynar M s n Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Sev Beni, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kelebe in Rüyas, ki Kafadar: Chinese Connection, Vay Bafl ma Gelenler, Ç lg n H rs z 2, Riddicik, Katliam Gecesi Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Sev Beni, Buraya Kadar, Yerçekimi, Kelebe in Rüyas, Ustura Dönüyor, ki Kafadar: Chinese Connection, Ç lg n H rs z2, Büyük Kumar, fieytan- Racim, fiirinler 2 Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sev Beni, Buraya Kadar, ki Kafadar: Chinese Connection, Yerçekimi, Kelebe in Rüyas, Vay Bafl ma Gelenler, Ç lg n H rs z 2, Riddick Ankara Moviecity (Keçiören) (312) ki Kafadar: Chinese Connection, Riddick, Ç lg n H rs z 2, fieytan- Racim Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) ki Kafadar: Chinese Connection, Günce, Ç lg n H rs z 2, Benimle Oynar m s n Turbo, Neva, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum (Armada) Paranoya, Buraya Kadar, ki Kafadar: Chinese Connection, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kelebe in Rüyas, Vay Bafl ma Gelenler, Riddick, Ç lg n H rs z2, Zamanda Aflk, Mavi Yasemin

3 4 Kas m 2013 KAYSER - Kayseri de, Cumhuriyet in 90. y ldönümü ve Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün do um günü nedeniyle oluflturulan 90.Y l Orman nda 2 bin fidan toprakla buluflturuldu. Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Erkilet H d rellez Mevkisi nde fidan dikiminden önce yapt konuflmada, Cumhuriyetin çok zor flartlar alt nda kuruldu unu, 90 y l içinde Türkiye nin pek çok konuda dünyan n önde gelen ülkeleriyle yar fl r hale geldi ini belirtti. Cumhuriyetin 90. y ldönümü ve ayn zamanda Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün do um günü olmas bugün bir kampanya bafllatt klar n ifade eden Düzgün, flunlar kaydetti: Kayseri çok zengin bir kültür miras na sahip. Pek çok sektörde Türkiye nin önde gelen illeri aras nda yer al yor. Bu tepelerin, da lar n a açland r lmas Kayseri nin güzelli ine güzellik katacakt r. Çünkü a aç berekettir, güzelliktir, kufl c v lt s d r. A aç bazen s n lacak dald r. A ac n orman n oldu u yerde hayat n oldu unu belirtmek istiyorum. Kampanyan n ilk ad m n burada atm fl oluyoruz. Eskiden ormanlar devletindir denirdi, asl nda ormanlar milletindir. ormanlar hepimizindir. Devlet ormanc l ndan, millet ormanc l na geçti imiz bugünlerde buralara dikilen bu fidanlar n da bölgede yaflayan vatandafllar m z taraf ndan korunaca na yürekten inan yorum. Bölgede sadece orman a açlar de il, baz nitelikli meyve a açlar n n da dikilece ini vurgulayan Düzgün, Toplam a açland r lacak 60 bin dekar alanda 3 milyon fidan n toprakla buluflmas yla Kayseri, Cumhuriyetin 100. y l nda daha yeflil bir görünüme ve güzel bir çevreye sahip olacak diye konufltu. Kocasinan Kaymakam Ali Candan ise Cumhurbaflkan H CR RUM msak : kindi : Yaflam 1 Muharrem 22 Teflrin-i Evvel Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Kayseri de Gül ün do um günü için 2 bin fidan dikildi Abdullah Gül ün ormana verdi i de erden dolay kendilerine do um günü hediyesi olarak fidan dikmeyi düflündüklerini söyledi. Cumhurbaflkan Gül ün do um gününü kutlayan Candan, Burada okullar m zdan gençlerimiz, personelimiz ve gönüllü vatandafllar m zla fidan dikece iz. Daha önceleri maalesef a açland rma konusunda çok gerilerdeydik. Bugün burada 2 bin fidan dikece iz. Fidanlar Orman flletme Müdürlü ümüzden bedelsiz olarak tedarik ettik. 90. y l orman m z n herkese hay rl olmas n diliyorum diye konufltu. Konuflmalar n ard ndan Vali Düzgün, Kaymakam Candan, Orman Bölge Müdürlü ü iflçileri, ö renciler, gazeteciler ve çok say da vatandafl Erkilet H d rellez Mevkisi nde oluflturulan 90. Y l Orman na fidan dikti. (AA) Diyarbak r'da 101 babaya istismar cezas D YARBAKIR - Diyarbak r'da çocu unu sokakta dilendirerek istismar eden 101 babaya, 170'er lira idari para cezas verildi, 838'sine ise uyar tebligat gönderildi. Aile ve Sosyal Politikalar l Müdürü Hidayet Bozkurt, gazetecilere yapt aç klamada, 101 babaya 5326 say l Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gere ince 170'er lira idari para cezas kesildi ini, 838 veliye de 'çocu unuzu dilendirmeyin' uyar s yap ld n bildirdi. Diyarbak r'da geceyi sokakta geçiren çocuk kalmad n belirten Bozkurt, sokakta çal flan çocuklar tespit etmek için sosyal hizmetler uzman ekiplerinin 4 grup Politikalar l Müdürü Aile ve Sosyal halinde seyyar Hidayet Bozkurt araçlarla aral ks z gezdi ini söyledi. Bozkurt, tespit edilen çocuklar n aileleri ile temasa geçtiklerini, etkin çabalar sonucu sokakta çal flan çocuk say s n n 900 civar na kadar düflürüldü ünü ifade ederek, flunlar söyledi: "75. Y l Çocuk Merkezi ve ÇOGEM gibi önemli iki merkezimizde 500 çocuk kay t alt nda tutuyoruz. Çocuklar soka n risklerinden uzak tutmak için ö len ücretsiz yemek verip, sosyal hayata ad m atmalar na sa lamak ad na okul d fl nda kalan vakitlerinde gitar, resim gibi kurslara dahil ediyoruz y l nda tek çocu un bile sokakta çal flmamas n hedefliyoruz. Ancak bu konuda vatandafllara da büyük görevler düflüyor." Çocuk sat c lardan kesinlikle al flverifl yap lmamas n isteyen Boflkurt, "Çünkü ald m z her mendil ve sak z ile o çocuklar biraz daha soka a mahkum ediyoruz. 101 babaya 5326 say l Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gere ince 170'er lira idari para cezas kesildi, 838 veliye ise uyar tebligat gönderildi" dedi. (AA)

4 4 YARIN Hititlerin 5 bin 500 y ll k tarihi yolu turizme kazand r lacak SAMSUN - LYAS GÜN - Hititlerin Karadeniz e inmek için kulland K z l rmak k y s ndaki 5 bin 500 y ll k tarihi yolun turizme kazand r lmas için çal flma bafllat ld. Hitit mparatorlu u döneminde ç Anadolu dan Karadeniz e gitmek için kullan lan tarihi yolun turizme aç lmas için oluflturulan ekip, tarihi yolu inceledi. Bafra kiztepe höyüklerinden Vezirköprü Oymaa aç taki Hititlerin kutsal flehri Nerik e K z l rmak k y s ndaki güzergah takip eden ekip, yol üzerinde bulunan tarihi flehirleri ve buluntular araflt rd. Giriflimleriyle ekibe öncülük eden Samsun Milletvekili Tülay Bak r, AA muhabirine yapt aç klamada, Hititlerin ticaret yolunun yeniden ortaya ç kar lmas ve turizme aç lmas için Bafra da bulunan kiztepe höyüklerinden Vezirköprü ilçesindeki Oymaa aç taki höyüklere eski ticaret yolunu kullanarak geldiklerini söyledi. Bu ticaret yolu üzerinde birçok medeniyet kuruldu unu belirten Bak r, flöyle devam etti: Buradaki amac m z Hititlerin Samsun ve çevresinde aktif olarak bulundu unu ispat etmek. Hattufla dan gelen Hititlerin kutsal Nerik flehrine u rad ktan sonra Bafra da kiztepe ye gittiklerini ortaya koyduk. Yani Hititlerin karadan denize do ru oluflturdu u ticaret yolunu yüzde 100 ispatlanamasa da kaz larda elde edilen delilleriyle ispatlamaya çal flt k. Samsun un eski ça da hakl oldu u yeri almas n istiyoruz. Bu sayede bölgemizin turizm aç s ndan önemli bir yer olmas n sa lam fl olaca z. Hititlerin ticaret yoluna dikkati çekmek için foto raf yar flmas planland n ifade eden Bak r, Bu yolda tarihin canland r lmas için belli eserlerin ortaya konulmas laz m ve ticaret yolunun en az ndan sanal olarak canland r lmas gerekli. Bunun için çal flmalar m z sürdürece iz. Bunun turizme katk sa layaca n düflünüyoruz dedi. Recep Tayyip Erdo an Üniversitesi Ö retim Üyesi Tarih Bilimci Yrd. Doç. Dr. Ali Güvelo lu, Antik Ça n sonuna do ru Akdeniz in etraf ndaki bütün uygarl klar n Karadeniz çevresinde toprak edinmeye çal flt n kaydetti. Güvelo lu, bu durumu, elde edilen bulgulardan ve kaz lardan anlad klar n anlatt. (AA) Turizm 4 Kas m 2013 Kapadokya n n keflfedilmeyi bekleyen aç k hava müzesi: GÜZELYURT AKSARAY- MURAT ÖNER TAfi - Türkiye nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya ya gelen yerli ve yabanc turistlerin çok az bir k sm n n gördü ü Güzelyurt, bar nd rd tarihi ve do al güzellikleri ile keflfedilmeyi bekliyor. Güzelyurt Belediye Baflkan Kudret Özefl, AA muhabirine yapt aç klamada, bölgenin tarihi ve kültürel zenginli ine befliklik eden Güzelyurt un, Kapadokya n n bat ya aç lan kap s oldu unu söyledi. lçenin tarihi geçmiflinin Kapadokya ile paralellik gösterdi ini belirten Özefl, Günümüzden 7500 y l önce ilk yerleflimin bafllad Güzelyurt, Hititler, Persler, Kapadokya Krall, Roma, Bizans ve Osmanl Devleti döneminde de önemli bir yerleflim merkezi olmufltur dedi. Karballa, Gelveri ve bugünkü ad yla Güzelyurt un tarih, do a, sanat ve kültürü bir bütün olarak sundu unu kaydeden Özefl, flunlar ifade etti: Güzelyurt, Kapadokya için adeta keflfedilmeyi bekleyen bir aç k hava müzesi konumunda. Kapadokya n n tüm güzelliklerini bünyesinde bar nd r yor. Binlerce y ll k bir tarih ve uygarl k var. Ayr ca Ortodoks mezhebinin kurucusu Aziz Gregorios Nazions bu topraklarda yaflam fl ve ilk manast r hayat n Güzelyurt ta bafllatm flt r. Ihlara ve Manast r Vadisi, Kilise Cami, K z l ve Yüksek Kilise, Gelveri evleri, Selime Katedrali, yeralt flehirleri ve kapl ca turizmi ile Güzelyurt, Kapadokya turizminde önemli bir yere sahip. Türklerin bölgeye gelmesinin ard ndan Güzelyurt ta Rumlar la yüzlerce y l bar fl içinde yaflad n anlatan Özefl, 1924 deki mübadeleye ra men bu dostlu un bitmedi ini, iki halk n festivaller düzenleyerek bir araya geldiklerini aktard. - Turistler bu güzellikleri görmeden gidiyor Özefl, Kapadokya ya gelen yerli ve yabanc turistlerin Güzelyurt u görmeden gittiklerini vurgulayarak, flöyle devam etti: Kapadokya da geceleme oran 1,8 gün. Bölgeye gelen yüzbinlerce yerli ve yabanc turist, Kapadokya n n merkezindeki Göreme, Avanos, Uçhisar ve Ürgüp ü ziyaret edip geri dönerken, bir k sm Güzelyurt a geliyor. Y lda ortalama 2 milyon turist Kapadokya y ziyaret ederken, bunun ortalama 250 bini Güzelyurt s n rlar içindeki dünyaca ünlü Ihlara Vadisi ne geliyor. Yüzde 13 gibi bir oran ki bu çok düflük. Güzelyurt ilçe merkezine gelen turist say s ise her geçen y l art yor. Bu y l ilçemize gelen turist say s 40 binin üzerine ç kt ki; bu say bile Kapadokya ya gelen turistin neredeyse yüzde 2 si. Ihlara Vadisi ni ziyaret eden turistler 6 kilometre mesafedeki Güzelyurt u ve Küçük Ayasofya olarak da bilinen Kilise Camisi nin de bulundu u Manast r Vadisi ni mutlaka ziyaret etsinler. - Güzelyurt u görmeden Kapadokya y gördüm demeyin Turistlerin Güzelyurt u görmeden Kapadokya dan ayr lmamalar n tavsiye eden Özefl, Kapadokya ya gelen yerli ve yabanc turistler, Güzelyurt u görmeden Kapadokya y gördüm demesin. Hasanda ve Yüksek Kilise ile muhteflem gün bat m manzaras, Gelveri evleri ve ilçe merkezindeki Manast r Vadisi mutlaka görülmeli. Kayadan oyma evler, kilise ve yeralt flehirleriyle Ihlara Vadisi ne benzer özelliklere sahip Manast r Vadisi, Kapadokya n n özeti gibidir. Vadide bulunan Küçük Ayasofya olarak da bilinen Aziz Gregorius Theologos Kilisesi, Kapadokya daki en erken H ristiyanl k dönemi eserlerinden birisi olup, Ortodoks alemi için büyük önem tafl maktad r diye konufltu. Özefl, Güzelyurt un tan t m için çal flmalara devam ettiklerini dile getirerek, tan t m belgeseli ve kitab haz rlad klar n, fuarlara kat ld klar n sözlerine ekledi. (AA)

5 4 Kas m 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Eski dilde peçe, yaflmak. Dan fl kl dövüfl. 2. Öncecilik. 3. Do u Anadolu da kullan lan bir tür küçük zurna. Emile Zola n n bir eseri. 4. Irmak ya da dere suyunun h zl akt yer. Küçük bir limon türü. 5. Edirne ilinde tarihi K rkp nar gürefllerinin yap ld yer. 6. Keçinin erke ine verilen ad. Tah l n tarladaki ad. 7. Ticaret eflyas. Gümüflün simgesi. Bir cetvel türü. 8. Bir renk. rmikle yap lan bir tür tatl. 9. Dince yap lmas yasak olan. Mektup. 10. Raflar olan, kapaks z ve tafl n r dolap. 11. Naz m Hikmet in soyad. Ç plak vücut resmi. Do um iflini yapt ran kad n. 12. M s r n plaka iflareti. Bolluk, gürlük, verim. 13. Hayvanlarda semizlik. Cüzi, k smi. 14. Vücudun alt k sm n y kamak için kullan lan bir tuvalet arac. Tembel hayvan. 15. De erli fleylerin sakland yer. 16. Baz dillerde erkek cinsinden say lan kelime, müzekker. H ristiyan din adam. 17. htiyac karfl layamayacak kadar az olan. Çok iyi. 18. Klavsene benzeyen klavyeli bir çalg. 19. Lahza. lkel silah. Mihrace. 20. Eski durumuna veya ilk biçimine getirilmifl. Yumurtan n bir bölümü. Yukar dan afla ya: 1. Gemi bar na. fl görmede beceri, ustal k. Yüz ar de erinde yüzey ölçü birimi. 2. Difli s r. Kumaflla astar aras na konularak giysinin dik durmas n sa layan kolal bez. Artvin yöresinde oynanan bir halk oyunu. Soru sözü. 3. Politika. Evcil bir geyik türü. Bir muayene için hekime ödenen ücret. 4. Favori. fiark da her k tadan sonra tekrarlanan ve bestesi de iflmeyen bölüm. Lisan. Yanl fll k, hata, gaf. 5. Caminin ezan okunan bir ya da birkaç flerefeli ince ve yüksek yeri. Emanet olarak. Makinede yap lan bir tür antika. 6. K y, sahil. fiikâr. Seçiciler kurulu. Evliya, ermifl, çelebi. 7. fiöhret, ün, nam. Efli olmayan, biricik, tek. Yank, akis. Öküz yemli i. 8. Üstten sa a do ru e ik olan bas m harfi. Karagöz oyununda kullan lan kam fl düdük. Sarma, çevirme, kuflatma. 9. lgi eki. Vücuda fl r nga ile s - v verme ifli, zerk. çinden ç k lmas güç, sak ncal durum. Vilayet. Kalsiyumun simgesi. 10. Kad ns davran fllar olan erkek. Kütahya ilinin bir ilçesi. Bir tür baykufl. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, Türkiye'nin, dünya ticaretindeki durgunlu a paralel bir seyir izledi ni belirterek, "AB pazar nda canlanma bafll yor. Bölgeye ihracat m z art yor" ifadesini kulland. ANKARA - Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, Türkiye'nin, dünya ticaretindeki durgunlu a paralel bir seyir izledi ni belirterek, "AB pazar nda canlanma bafll yor. Bölgeye ihracat m z art yor" ifadesini kulland. Ça layan, yapt yaz l aç klamada, eylül ay d fl ticaret verilerini de erlendirdi. Eylül ay ihracat n n 13 milyar 121 milyon dolar, ithalat n 20 milyar 623 milyon dolar, ihracat n ithalat karfl lama oran n n ise yüzde 63,6 oldu unu belirten Ça layan, flunlar kaydetti: " hracat m zda yüzde 1,3, ithalat m zda yüzde 3,5 art fl var. Ocakeylül dönemindeki 9 ayl k duruma bakt m zda ise ihracat m z n 112 milyar 493 milyon dolar, ithalat m - z n 187 milyar 623 milyon dolar, ihracat n ithalat karfl lama oran n n ise yüzde 60 oldu unu görüyoruz. Son 12 ayl k dönemde ise ihracat m z 152,1 milyar dolar, ithalat - m z 247,1 milyar dolar, ihracat n ithalat karfl lama oran ise yüzde 61,5 seviyelerinde gerçekleflti. 9 ayl k d fl ticaret verisi aç klanm fl bizden baflka 20 ülke daha var. Bunlarda 9 ayl k ortalama ihracat art fl yüzde 2,3. Bu sene dünyada d fl ticaret oldukça durgun seyrediyor. Türkiye olarak, dünya ticaretindeki durgunlu a paralel bir seyir izliyoruz. AB pazar nda canlanma bafll - yor. Bölgeye ihracat m z art yor" de erlendirmesinde bulundu. Ça layan, böyle bir ortamda ihracat n art r lmaya çal fl ld na dikkati çekerek, "2013 y l sonu itibar yla 2012'de gerçeklefltirdi imiz 152,5 milyar dolar n da üzerine ç - karak yeni bir rekor daha k raca z. Bundan 10 y l öncesine göre ihracat m z n mal ve pazar derinli i çok daha yüksek. Yani daha çok çeflit mal daha çok say da ülkeye sat yoruz. hracat stanbul'dan Anadolu'ya yay l yor. Ankara, Eskiflehir, Mersin, Bursa öne ç k yor. Anadolu sermayesi parl yor. Amac m z bu trendi güçlendirerek sürdürmek. 10 y l sonra, bambaflka bir noktada olaca- z Türkiye için sadece 500 milyar dolar ihracat gibi say sal bir hedef de il. Nitelikte de, üretim sürecinde de, ifl yapma anlay fl nda da de iflikliler olmas gerekiyor" de erlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin Avrupa ve yak n çevrede yaflanan ekonomik, siyasi ve sosyal krize ra men döneminde toplam 43,6 milyar ek ihracat yapt n hat rlatan Ça layan, aç klamas na flöyle devam etti: "Bugün de Avrupa Birli i, Kuzey Afrika, Sahra-alt Afrika, Orta Amerika ve Uzakdo u bölgelerine ihracat m z n art flta oldu unu görüyoruz. Art fl oranlar Kuzey Afrika'da yüzde 12,2, Sahra-alt Afrika'ya yüzde 7,5, Uzakdo u'da yüzde 16,3 ve Orta Amerika'da yüzde 33,1 seviyelerinde. AB'de reel anlamda toparlanma bafllay nca bundan en olumlu etkilenecek ülkelerden birinin Türkiye olaca n aylard r ifade ediyorduk. Öyle de oluyor. AB'ye ihracat m zda aylard r art fl var. Bundan sonra daha da ciddi art fllar görece iz. 71. Fas l (alt n ve de erli tafllar) genelinde eylül ay nda 600 milyon dolar ihracat, 465 milyon dolar ithalat yapt k. lk 9 ayda ihracat 5,8 milyar dolara, ithalat 12,9 milyar dolara ulaflt. Do al olarak bu ithalat art fl, cari aç m z da yukar çekiyor. Geçen sene alt n ticaretinde fazla veriyorken, bu sene ilk 9 ayda 7,1 milyar dolar aç k verdik. Alt n hariç tutuldu unda ihracat m z n yüzde 6,6 art fl göstererek 106,7 milyar dolara ulaflt n görüyoruz." Ça layan, Ekonomi Bakanl n n Türkiye ekonomisi ad na yurtd fl pazarlardaki tüm ifl imkanlar n yak ndan takip etti ini ifade ederek, dünya piyasas ndaki gerçekleflmesi muhtemel tüm senaryolara karfl titizlikle çal flt klar n kaydetti. Teflvik sisteminin beklentilere uygun flekilde sonuçlar verdi ini vurgulayan Ça layan, flu de erlendirmelerde bulundu: "Özellikle 6. bölgedeki geliflmelerden memnunuz. Say n Baflbakan m z n kamuoyu ile paylaflt ve halk m z taraf ndan olumlu tepki ald n gördü ümüz demokratikleflme paketinin bölgedeki yat r mlar daha da h zland raca na inan yoruz. Cumhuriyetimizin 100'ncü y ldönümünü kutlayaca m z 2023 için ortaya koydu umuz hedeflere h zla yaklafl yoruz. Alt na imzas n alt n harflerle att m z Marmaray gibi dev projelere yenilerini ekleyerek Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yol gösterdi i flekilde muas r medeniyetler seviyesine ç karaca- z." (AA) 4 Kas m 2013 Ça layan: AB pazar nda canlanma bafll yor, bölgeye ihracat m z art yor Tar m ve g dada ihracat yüzde artt ANKARA - Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, tar m ve g dada eylül ay nda ihracat n artt n, ithalat n ise düfltü ünü belirterek, "ihracat, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 10,35 art flla 1 milyar 298 milyon dolardan 1 milyar 432 milyon dolara yükseldi, ithalat yüzde 3,63 azal flla 910 milyon dolardan 877 milyon dolara indi" ifadelerini kulland. Bayraktar, yaz l aç klamas nda, tar m ve g dada ihracat n, eylül ay nda geçen y l n ayn ay na göre yüzde 10,35 art flla 1 milyar 297,8 milyon dolardan 1 milyar 432,1 milyon dolara, ocak-eylül döneminde ise 2012 y l ayn dönemine göre yüzde 10,76 art flla 10 milyar 796,4 milyon dolardan 11 milyar 958,1 milyon dolara ç kt n bildirdi. Ocak-eylül döneminde fas llar aras nda en fazla ihracat n 2 milyar 518 milyon 416 bin dolarla meyve, turunçgiller, kavun ve karpuzda görüldü üne, bunu, 1 milyar 234 milyon 956 bin dolarla sebze, meyvelerden elde edilen ürünler fasl n n takip etti ine dikkati çeken Bayraktar, ocak-eylül döneminde hayvansal ve bitkisel ya larda 1 milyar 84 milyon 185 bin, hububat, un, pastac l k ürünlerinde 1 milyar 96 milyon 348 bin dolarl k ihracat yap ld n ifade etti. Tar m ve g dada ithalat n, eylül ay nda geçen y l n ayn ay na göre yüzde 3,63 azal flla 910,3 milyon dolardan 877,2 milyon dolara, ocakeylül döneminde ise 2012 y l ayn dönemine göre yüzde 4,70 art flla 8 milyar 31,3 milyon dolardan 8 milyar 408,8 milyon dolara ç kt na de inen Bayraktar, ayn dönemde tar m ve g da ihracat n n 12 milyar dolara dayan rken, ithalat n 8,4 milyar dolarda kald n kaydetti. Tar m ve g dada, sadece eylül ay nda 554 milyon 883 bin dolar, 9 ayl k dönemde ise 3 milyar 549 milyon 267 bin dolar d fl ticaret fazlas verildi ini belirtti.(aa)

7 4 Kas m 2013 Ekonomi STANBUL - 8. Yat r m Dan flma Konseyi nin (YDK) sonuç bildirisi bas n toplant s ile aç kland. Dolmabahçe Baflbakanl k Çal flma Ofisi nde yap lan toplant ya Ekonomi Bakan Zafer Ça layan ve Dünya Bankas Baflkan Jim Yong Kim in yan s ra aralar nda Citigroup, Alstom, EON, Hitachi, Huawei, Sumitimo, ThyssenKrup, Burgan Bank, Suud Nesma Holding in de bulundu u dünya flirketlerinin CEO lar kat ld. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu ile Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) Baflkan Mehmet Büyükekfli nin de yer ald toplant da bildiriyi Sumitomo CEO su Ikuji Ikeda okudu. Bildiride ABD ve Avrupa ekonomilerinde dolanan kara bulutlara ba l olarak pek çok ülkede yat r mlar n n ertelendi ine iflaret edildi. Bu ortamda Türkiye nin iyi bir durumda oldu u belirtildi. Türkiye nin 500 milyar dolar ihracat hedefini art rma ad na yeni bölge ve ülkeler arad dile getirilen bildiride flöyle denildi: Toplant da söz alan Dünya Bankas Baflkan Jim Yong Kim, Türkiye nin istihdamda ve ekonomik büyümede olumlu yanlar n art rmada baflar l oldu unu beyan etti. Ayr ca Türkiye nin ekonomik yap s n yeniden ele alarak, firmalar n n rekabet gücünü art racak yollar bularak orta gelir seviyesine tak l kalan ülke konumunda ç kmas gerekti ini beyan etti. Kalifiye e itim, Ar-Ge faaliyetlerinin art r lmas için etkin bir fikri haklar rejiminin varl, sanayi ve e itim kurumlar n n bir aradal n vurgulad. Yat r mc lar için idari çerçevenin yeniden yorumlanmas n, iç tasarruflar n art r lmas n ö ütledi. Bildiride ayr ca Türkiye de ortam n yat r mc lar n lehine olaca na, iç tasarruflar n art r lmas n n büyümeye önemli katk yapaca na temas edildi. Makro ve mikro ekonomi ad na at lan ad mlar ise flöyle s raland : a. Yeni Teflvik Modeli nin yürürlü ü b. Yeni Sermaye Piyasas Kanunu nun yürürlü ü YARIN Dünya Bankas Baflkan ndan Türkiye ye orta gelir tuza uyar s Dünya Bankas Baflkan Jim Yong Kim, Türkiye nin ancak ekonomiyi yeniden ele alarak, rekabet gücünü art rarak orta gelir seviyesinde tak l kalan ülke konumundan ç kaca n ifade etti. ANKARA - Türkiye'nin Avrupa Birli ine (AB) ihracat, eylülde geçen y l n ayn ay na göre yüzde 10,2 artarak 5 milyar 620 milyon dolara yükseldi. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) ile Gümrük ve Ticaret Bakanl iflbirli iyle oluflturulan geçici d fl ticaret verilerine göre, AB'nin ihracattaki pay 2012 y l - n n eylül ay nda yüzde 39,4 iken, bu y - l n ayn ay nda yüzde 42,8'e yükseldi. AB'ye yap lan ihracat, ayn aylar karfl - laflt r ld nda yüzde 10,2 artarak 5 milyar 620 milyon dolara ç kt. Almanya, eylülde en fazla ihracat yap lan ülke oldu. Bu ülkeye yap lan ihracat, eylülde geçen y l n ayn ay na k - yasla yüzde 7,1 artarak 1 milyar 196 milyon dolar olurken, Almanya'y s ras yla 1 milyar 20 milyon dolarla Irak, 925 milyon dolarla ngiltere ve 626 milyon dolarla Rusya takip etti. thalatta ise ilk s ray Çin ald. Bu ülkeden yap lan ithalat, söz konusu dönemde yüzde 26,1 artarak 2 milyar 295 milyon dolar oldu. Çin'i s ras yla 2 milyar 266 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 5 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 48 milyon dolarla talya izledi. Fas llar düzeyinde en büyük ihracat kalemi 1 milyar 584 milyon dolarla "motorlu kara tafl tlar ve bunlar n aksam parçalar " olurken, bu fas l 1 milyar 129 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunlar n aksam ve parçalar ", 831 milyon dolarla "elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme verme, televizyon görüntü-ses kaydetme verme cihazlar, aksam parça aksesuar " ve 818 milyon dolarla "örme giyim eflyas ve aksesuar " takip etti. Eylül ay nda fas llara göre ithalat de- 7 c. Yeni Arabuluculuk Kanunu nun yürürlü ü d. Demiryolu tafl mac l sektörünün özel sektör yat r mlar na aç lmas e. Üretim gücü reformlar n n devam f. E itime ve befleri kayna a yap - lan yard mlar g. Altyap yat r mlar Sumitomo CEO su taraf ndan okunan metinde iktidara önem vermesi gereken konular ile ilgili olarak flu uyar lar yap ld : Art k katma de erli ve verimi art - ran ekonomik faaliyetlere yönelinmeli. Altyap imkanlar ndan yararlan larak verimlilik art fl devaml k l nmal. KO- B ler büyütülmeli, ulus afl r olmal. Yat r rm alan na, yerine eriflim kolaylaflmal. Yarg n n etkinli i art r lmal. Kamu ihalelerinde biliflim taraf güçlendirilmeli. Firmalar için yat r m ve faaliyet kolayl mümkün k l nmal. ÇA LAYAN: YEN TEfiV K PA- KET LE 230 B N ST HDAM YARATILDI 8. YDK ile ilgili aç klamalarda bulunan Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, toplant n n olumlu ve yararl oldu undan söz etti. Türkiye nin yat r m yapma, faaliyet kolayl bak m ndan 69.s rada oldu unu bildirirken, Bu durum iyi ama yeterli de il. lk 20 içinde olmal y z, olaca z. Bu konuda kararl y z. ifadelerini kulland. Türkiye ye yat r mlar n 10 senede önemli oranda artt n anlatan Ça layan, Yeni Teflvik Modeli ile ilgili olarak da flunlar kaydetti: Yeni teflvikler dahilinde flu ana dek ba lanan teflvik belgesi 93 milyar liraya, hemen hemen 50 milyar dolara dayand. Buna mukabil 6 bin 216 teflvik belgesi ile öngörülen istihdam da 230 bindir. Türkiye ye yat r m yap lacak ortam bu ortamd r, vakit bu vakittir. Biz, gerek üretimde, gerek ihracatta anlay fl yeniledik. Katma de ere, Ar-Ge ve inovasyona dayal üretim ve ihracat tedbirlerini koyduk. Ça layan, dünyan n önde gelen gruplar n enerji ve madende yat r m yapmaya davet etti. (CHA) AB ye yap lan ihracat yüzde 10.2 artt erlendirildi inde ithalat en yüksek fas l, 4 milyar 897 milyon dolarla "mineral yak tlar ve ya lar" oldu. Bu fas l 2 milyar 540 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunlar n aksam ve parçalar ", 1 milyar 808 milyon dolarla "demir-çelik", 1 milyar 631 milyon dolarla "elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme verme, televizyon görüntü-ses kaydetme verme cihazlar ve bunlar n aksam parça aksesuarlar " ve 1 milyar 327 milyon dolarla "motorlu kara tafl tlar ve bunlar n aksam parçalar " izledi. (AA)

8 8 YARIN Ekonomi STANBUL - Lufthansa Sat n Alma ve Gelirler Yönetim Kurulu Üyesi Jens Bischof, Lufthansa Havayollar 'n n, geniflletilen Airbus A320 filosu, yeni koltuklar, Frankfurt ve Münih havalimanlar nda Türk yolculara sunulacak transfer kolayl klar ile farkl l k yarataca n söyledi. Les Ottomans Hotel'de düzenlenen bas n toplant s nda aç klama yapan Bischof, Lufthansa Havayollar 'n n Türkiye pazar ndaki konumunu güçlendirmeyi hedefledi ini belirterek, "Lufthansa, geniflletilen Airbus A320 filosu, yeni koltuklar, Frankfurt ve Münih havalimanlar nda Türk yolculara sunulacak transfer kolayl klar ile farkl l k yaratacak. Türkiye'deki faaliyetlerimiz bizim için çok önemli. Burada hizmet vermekten gurur duyuyoruz" dedi. Türkiye'nin Lufthansa için çok önemli ve genifl bir pazar oluflturdu- unu ve stanbul, Ankara ve zmir'de sürekli yeni yolcu rekorlar na imza att klar n ifade eden Beschof, Türk yolculara flirkete gösterdikleri sadakat için teflekkür ederek, 2014 yaz tarifesi çerçevesinde stanbul-frankfurt hatt na konulacak yeni seferlerde stanbul ç k fll günlük sefer say s - n n 7'ye yükseltilece ini aç klad. Jens Bischof, Cumhuriyetin 90. y l dönümünü kutlayarak, "Lufthansa sadece bir havayolu flirketi de il. Bizim havac l kla ilgili birçok faamiyetimiz var. Esas ald m z konu ise müflteri memnuniyeti ve konfordur. fiirketimiz de Avrupa'daki en büyük filoya sahip. 600 uçak bulunan genifl bir filoya sahibiz. Bunun d fl nda yolcular m za geçen y l 500 milyon ö ün ikram nda bulunduk. Yine geçen y l, 1.8 milyon kargo tafl mac l gerçeklefltirdik. Önümüzdeki yaz stanbul'dan Almanya'ya ve çeflitli ülkelere yaklafl k günlük 100 uçuflumuz olacak. Bu rakamlar daha da art rmay hedefliyoruz. Bizler, mümkün olan her türlü ihtiyaca cevap vermeye çal flan bir havayolu flirketiyiz. Okyanus ötesi uçufllar m zda yak nda internet ve televizyon hizmeti de vermeye bafllayaca z" fleklinde konufltu. Lufthansa Türkiye Genel Müdürü Stefan Löcherbach ise bu y l baz yeni uygulamalar bafllatt klar n, Türkiye ç k fll uçufllarda yolculara Türk yemekleri sunulmas n n da bunlar n aras nda yer ald n belirterek, yeni hizmetlerle Lufthansa'n n Avrupa'n n lider havayolu flirketi olarak ulaflm fl oldu u konumu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini aç klad. Lufthansa Güneydo u Avrupa, Ortado u ve Afrika Bölgesi Sat fl ve Hizmetlerden Sorumlu Baflkan Yard mc s Carsten Schaeffer ise sürekli olarak yeni ürün ve hizmetlere yat - r m yapt klar n ifade ederek, flu aç klamay yapt : "Yeni first ve business class kabinlerinin yenilenmesi, uçakta Internet eriflimi sa layan 'FlyNet Sistemi'nin kurulmas, uzun menzilli uçufllar için aktarma yap lan uluslararas havalimanlar nda yeni yolcu salonlar aç lmas da bu yenilikler aras nda yer al yor. Ayr ca yak n gelecekte uzun menzilli uçufllarda yeni bir 'Premium Economy Class' uygulamas n bafllatacak ve k sa mesafe uçufllar nda uçak içi e lence olanaklar sunaca- z." Schaeffer, Lufthansa ve Germanwings'in önümüzdeki k fl tarifesinde uçufl a n geniflletece ini, iki havayolu flirketinin sunulan toplam kapasitesinin yüzde 1.1 oran nda art r ld - n akrararak, flöyle devam etti: "Kapasite art fl a rl kl olarak seferlerde daha büyük uçaklar kullan - lacak olmas ndan kaynaklan yor. 4 Kas m 2013 Lufthansa Türkiye de güçleniyor Lufthansa Sat n Alma ve Gelirler Yönetim Kurulu Üyesi Jens Bischof, Lufthansa Havayollar 'n n, geniflletilen Airbus A320 filosu, yeni koltuklar, Frankfurt ve Münih havalimanlar nda Türk yolculara sunulacak transfer kolayl klar ile farkl l k yarataca n söyledi. Lufthansa, müflterilerine Germanwings iflbirli iyle 81 ülkede toplam 211 var fl noktas n kapsayan, daha genifl bir uçufl a sunuyor. Bu var fl noktalar n n 199'una Lufthansa ile ba lant sa lan rken, Germanwings' in uçufl a nda Avrupa, Yak ndo u ve Kuzey Afrika bölgelerinde 64 var fl noktas bulunuyor. Önümüzdeki k fl aylar nda Lufthansa ve Germanwings kabin görevlileri her hafta uçuflla yolcular n a rlayacaklar. statistiksel olarak dünya genelinde her 50 saniyede bir Lufthansa veya Germanwings uça kalk fl yapm fl olacak. Lufthansa fiirketler Grubu bünyesindeki tüm havayolu flirketleri (Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Germanwings ve Swiss) dört k tada, 106 ülkede toplam 274 noktaya uçufl düzenleyecek. fiirketler grubu bünyesindeki havayolu flirketleri uçufl a lar n karfl l kl olarak çok say da ortak seferle destekliyor ve her hafta toplam uçuflla yolcular n konforlu ve güvenli bir flekilde var fl noktalar na ulaflt r - yorlar. Lufthansa'n n yeni k fl tarifesi 27 Ekim 2013 Pazar günü yürürlü e girdi ve 29 Mart 2014 Cumartesi gününe kadar geçerli olacak." Carsten Schaeffer, Lufthansa Denetleme Kurulu'nun 59 adet ultramodern uçak al m için onay verdi ini ve Lufthansa Grubu'nun filosuna 34 adet Boeing 777-9X ve 25 adet Airbus A uça kat laca n belirterek, " lk uça n teslimat 2016 y l nda gerçekleflecek. Daha önce sat n al nm fl olan Boeing ve Airbus A uçaklar ise 2025 y l ndan itibaren kullan lmayacak. Yeni uçak al mlar a rl kl olarak Lufthansa'n n mevcut filosunun yenilenmesi amac yla gerçeklefliyor. Lufthansa Grubu'nun vermifl oldu u yeni uçak siparifllerinin toplam de eri, liste fiyat yla 14 milyar Avro tutuyor ve Almanya'n n tarihinde tek bir özel sektör kuruluflu taraf ndan bugüne kadar yap lm fl en büyük toplu yat - r m niteli i tafl yor" ifadelerini kulland. (AA) Denizdeki bereket, fiyatlara yans d S VAS - Bal k sezonunun bafllamas n n üzerinden 2 ay geçmesiyle birlikte sektörde hareketlenme yafland. Karadeniz hamsisinin bollaflmas bal kç lar sevindirdi. Taze hamsi, Sivas ta tezgahlardaki yerini ald. Y llard r ç kmayan torik bal da, bu y l a lara tak ld. Sivas Sebze Hali'nde bulunan bal kç larda, hamsinin bollaflmas yla hareketlilik yaflan yor. Vatandafllar nda çok sevdi i hamsi sezonun aç ld zaman 10 TL den sat l rken fiyatlar yar yar ya düfltü. Bal kç Erdal Akpolat, denizin bereketlenmesiyle birlikte hamside bolluk yafland n belirterek, Karadeniz hamsisinin geçen haftalardakinin aksine hem fiyat n n düfltü ünü hem de sat fllar n n artt n söyledi. Bal k sezonunun aç ld 2 ay önce 10 liradan satt klar hamsinin fiyat n yar yar ya düflürdüklerini anlatan Akpolat, y llard r denizden ç kmayan Torik bal n da satmaya bafllad klar n kaydetti. Palamutun büyü ü olarak tan - nan torikin bir çok faydas bulunuyor. Çocuklar n geliflimine faydal oldu u söylenen torik, k lç ks z yap s yla dikkat çekiyor ve lezzetli etiyle biliniyor. (CHA)

9 4 Kas m 2013 GAZ ANTEP - Güneydo u Anadolu hracatç Birlikleri (GA B) Koordinatör Baflkan Abdulkadir Ç kmaz, ocak-ekim döneminde, geçen y l n ayn dönemine oranla yüzde 14,9 luk bir art flla 7 milyar 623 milyon 995 bin dolarl k ihracat n kayda al nd n aç klad. hracat rakamlar ile ilgili de- erlendirmede bulunan Ç kmaz, ayn dönemde, di er ihracatç birlikleri ad na toplam 530 milyon 255 bin dolarl k ihracat gerçekleflti ini belirtti. Birli in ihracat kay t ifllem hacminin yüzde 11,8 lik art flla 8 milyar Ekonomi ANTALYA - Doç. Dr. Emre, AA muhabirine yapt aç klamada, enstitü olarak araflt rma, üretim ve e itim konular nda faaliyet sürdürdüklerini belirtti. Hem tatl suda hem de denizlerde yetiflecek bal k türlerini ürettiklerini anlatan Emre, art k avc l ktan elde edilen üretimin s n rland r ld n, yetifltiricili in önem kazand n kaydetti. Emre, 2021 y l için dünyada üretilen bal klar n yüzde 52'sinin yetifltiricilikten elde edilmesinin öngörüldü ünü dile getirerek, bu do rultuda su ürünleri konusunda yetifltiricili e dayal sektörün geliflme kaydetti ini vurgulad. Türkiye'de geçen y l avc l ktan 432,5 bin ton, yetifltiricilikten ise 212,5 bin ton bal k türleri üretildi- ini bildiren Emre, dünyada ise avc l ktan 94 milyon ton, yetifltiricilikten 60 milyon ton bal k sa land n kaydetti. Üretim projeksiyonlar na göre 2021 y l nda ihtiyaç do rultusunda su ürünleri üretiminin 172 milyon tona ulaflaca n n tahmin edildi ine dikkati çeken Emre, flöyle devam etti: "Su ürünlerinin hayat - m zda daha fazla rol oynayaca tahmin edilmekte. G da üretimi aç n n kapat lmas konusunda su ürünleri sektörü hem dünyada hem de ülkemizde önem kazanmakta. Sürdürülebilir bir anlay fl için inad - na bir üretim modeli uygulamak ve 154 milyon 250 bin dolara yükseldi ini ifade eden Ç kmaz, aç klanan sonuçlara göre yap - lan ihracat n yüzde 62 lik bölümünün Ortado u ülkelerine gerçeklefltirildi ine dikkat çekti. AB ülkelerinin yüzde 13,8 lik payla ikinci s rada yer ald n aktaran Ç kmaz, Irak, Suudi Arabistan, Suriye, Libya, talya, ABD, Almanya, ngiltere, Rusya Federasyonu ve Belçika n n ilk s ralarda yer alan ülkeler oldu unu vurgulad. Yap lan ihracatlarda tekstil ve hububat bakliyat sektörleri yan nda hal ihracat n n da özellikle yetifltiricilik pay nda art fllar yapmak zorunday z." Dünyada ortalama kifli bafl na düflen bal k miktar n n y lda 18,6 kilogram oldu unu, 2021 y l için bu rakam n 19,6'ya ç kmas n n öngörüldü ünü söyleyen Emre, Türkiye'de ise oldukça az bal k tüketildi ini ifade etti. önemli bir oran teflkil etti ini dile getiren Ç kmaz, Ayr ca hal, demir-çelik mamulleri, iplikler, kumafllar, bitkisel ya lar, pastac l k ürünleri, plastikler ve mamulleri, de irmencilik ürünleri, d fl giyim ile kâ t ve karton bölgemizden en çok ihracat gerçeklefltirilen ürünler olmufltur. aç klamas nda bulundu. Ç kmaz, Gaziantep in de bu dönem içerisinde 5 milyar 276 milyon 810 bin dolarl k ihracat rakam yla Türkiye nin en çok ihracat yapan alt nc ili konumunu korudu unu hat rlatt. (CHA) YARIN Bal k tüketimi dünyada art yor Türkiye'de yerinde say yor Akdeniz Su Ürünleri Araflt rma, Üretme ve E itim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Y lmaz Emre, g - da üretimi aç n n kapat lmas konusunda su ürünleri sektörünün hem dünyada hem de Türkiye'de büyük önem kazand n, bu do rultuda üretimin art r lmas yönünde çal flmalar yap lmas gerekti ini söyledi. 9 Türkiye'de kifli bafl na düflen tüketimin y lda 7 kilogram civar nda bulundu unun alt n çizen Emre, bunun Türkiye için güzel bir tablo olmad n, bal k tüketiminin art - r lmas na yönelik çal flmalar yap ld n anlatt. Akdeniz Su Ürünleri Araflt rma, Üretme ve E itim Enstitüsü olarak su ürünleri yetifltiricili i konusunda etkin faaliyet sürdürdüklerini dile getiren Doç. Dr. Emre, bal n üretimi konusunda üreticilere yol gösterdiklerini belirtti. Emre, talep edilen yeni türlerin yetifltirilmesini de katk sa lad klar n ifade etti. Emre, kurum bünyesinde denizlerde denetleme ve araflt rma yapmak için gemi inflaat çal flmalar n bafllad n, geminin mart ay nda kendilerine teslim edilece ini söyledi. 32 metre uzunlu undaki geminin araflt rma çal flmalar için ne gerekiyorsa ona göre dizayn edilece ini vurgulayan Emre, gemi teslim edildi inde Akdeniz ve Ege üniversitelerinin iflbirli inde faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti. (AA) Güneydo u ihracatta h z kesmedi, Ortado u yine ilk s rada

10 10 YARIN Ekonomi ISPARTA 'te 500 milyon dolar ihracat hedefi konulan Isparta'da, ihracat yapan veya yapma potansiyeli bulunan firma temsilcilerine Ekonomi Bakanl uzmanlar nca ihracat artt r lmas konusunda bilgi verildi. Isparta Ticaret ve Sanayi Odas (ITSO) ve Bat Akdeniz Kalk nma Ajans (BAKA) taraf ndan ITSO'da düzenlenen toplant ya Isparta Valisi Vahdettin Özkan, ITSO Baflkan fiükrü Baflde irmen, BAKA Genel Sekreteri Tuncay Engin ve Ekonomi Bakanl ndan gelen uzmanlar ile firma temsilcileri kat ld. ITSO Baflkan Baflde irmen, toplant da yapt konuflmada, Isparta ve Türkiye'nin daha h zl büyümesi için ihracata dayanan büyüme stratejisine odaklan lmas gerekti ini söyledi. Isparta'n n sürdürülebilir kalk nmas için daha fazla ihracat gerçeklefltirmesi gerekti- ine dikkati çeken Baflde irmen, d fl ticaret ve cari aç azaltmak için katma de ere, yenlikçili e ve Ar-Ge'ye yönelmekten baflka yol görmediklerini belirtti. "Isparta için 2023 y l nda 500 milyon dolar ihracat hedefi koyduk" diyen Baflde irmen, ITSO olarak ihracatta verilen desteklerin artt r lmas - n ve ekonominin tüm bileflenlerinin katma de er odakl üretime yönelmesinin, hedefe ulaflmada önemli rol üstlenece ine iflaret etti. hracat artt rmak için özel gayret gösterdiklerini dile getiren Baflde irmen, flöyle konufltu: "ITSO olarak Isparta ihracat n daha da artt rabilmek için mevcut potansiyellerimizi ortaya koyan ve gelecek stratejisini belirleyece imiz özel bir çal flma bafllatt k. hracat kompozisyonumuzda henüz hak etti i yeri alamayan elma gibi ürünlerimize ihracat deste i sa lanmas için çal flmalar m z bakanl klar nezdinde sürdürmeye devam ediyoruz. Yine ihracat m za olumsuz etki eden gümrük tarifelerinin azalt lmas için giriflimlerimiz sürüyor. Bir taraftan yerelden küresele hareketi h zland r rken, bir taraftan da ihracat n önündeki engellerin kald r lmas için çal flmalar m z sürdürüyoruz." Baflde irmen, Isparta'n n marka de eri olan gül çiçe i üretiminin kozmetik sanayisine dönüflerek daha fazla katma de er üreten, ihracat odakl bir sektör olarak geliflmesi için inisiyatif ald klar n anlatarak, "Gül Vadisi projesine ifltirakçi, uluslararas akredite Kozmetik,T bbi ve Aromatik Bitkiler Ar-Ge ve kalite kontrol laboratuvar kurulmas için öncü olduk. Isparta'da, Türkiye'nin kozmetik kümelenmesini oluflturarak dünyada hak etti i yeri almas n istiyoruz" diye konufltu. Vali Özkan da rekabet gücünün artt r lmas ve kamu desteklerinden yararlanman n birbirini tamamlayan iki kavram oldu unu söyledi. Isparta'da kamu desteklerinden yararlanmada büyük hassasiyet bulundu unu ifade eden Özkan, kendilerine düflen görevin bölge potansiyelinin iyi alg lanmas, bunlar n sistematik flekilde organize edilmesi oldu unu anlatt. Uluslararas alandaki taleplerin iyi flekilde analiz edilmesi gerekti ini vurgulayan Özkan, bu flekilde taleplerin Isparta'ya yönlendirilebilece ini ve ihracat n artt r labilece ini kaydetti. Konuflmalar n ard ndan Ekonomi Bakanl ndan gelen uzmanlar, firma temsilcilerine "Ekonomi Bakanl Uluslararas Rekabetçili in Gelifltirilmesinin Desteklenmesi Program " konusunda bilgi verdi. (AA) 4 Kas m 2013 Isparta dan, 2023 te 500 milyon dolar ihracat yap lmas hedefleniyor 2023'te 500 milyon dolar ihracat hedefi konulan Isparta'da, ihracat yapan veya yapma potansiyeli bulunan firma temsilcilerine Ekonomi Bakanl uzmanlar nca ihracat artt r lmas konusunda bilgi verildi. Nükleer için yeni düzenleme kap da ANKARA - Nükleer tesis iflleten ve nükleer madde tafl yanlar, nükleer tesisin yol açt zararlardan kusursuz sorumlu olacak fakat bu sorumlulu un bir üst s n r bulunacak, nükleer tesis iflleten ve nükleer madde tafl yanlar n sorumluluk s n r n aflacak büyük çaptaki nükleer hadiselerde Nükleer Zarar Tespit Komisyonu kurulacak. AA muhabirinin ald bilgiye göre, Türkiye'de nükleer güç santralleri kurulacak olmas, nükleer kaynakl zararlar n tazmininde uygulanacak kurallar n düzenlenmesi ihtiyac n do urdu. Bu amaçla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl nca Nükleer Enerji Alan nda Üçüncü Kiflilere Karfl Hukuki Sorumluluk Kanunu Tasar s Tasla haz rland. Bakanlar Kuruluna sunulan tasla n, burada görüflülerek gelecek ay TBMM'ye sevk edilmesi bekleniyor. Tasla a göre, nükleer tesis iflleten ve nükleer madde tafl yanlar, nükleer tesisin yol açt zararlardan kusursuz olarak sorumlu olacak fakat bu sorumlulu un bir üst s n r bulunacak. Nükleer tesis iflleten ve nükleer madde tafl yanlar n sorumluluk s n r n aflacak büyük çaptaki nükleer hadiselerde Nükleer Zarar Tespit Komisyonu kurulacak. Düzenlemeyle nükleer enerjide sorumlu iflleten veya tafl y c için üst s n ra kadar olan sorumlulu u sigorta ettirme veya teminat gösterme mecburiyeti getiriliyor. Tazminat davalar nda haklar n elde edilmesi için üçüncü kiflilere baz kolayl klar sa lan - yor. Konuya iliflkin de erlendirmelerde bulunan Enerji Yat r m Uzman Cengiz Günefl, nükleer enerji nedeniyle zarar gören üçüncü kiflilerin zararlar n n tazmininin teminat alt na al nmas yla, nükleer enerjinin bar flç amaçlarla kullan m n n engellenmemesi için Türkiye'deki mevzuat eksikli inin giderilece ini anlatt. Tasar tasla n n ayn zamanda nükleer tesis iflletenin sorumlulu unu miktar olarak s n rlayarak nükleer enerji sektörüne girifli teflvik etti ini vurgulayan Günefl, sözlerini flöyle sürdürdü: "Ülkemizin nükleer enerji teknolojisine sahip ülkelerden teknoloji transfer etme aflamas nda olmas ndan dolay düzenleme ile getirilen mekanizman n yeni yap lacak nükleer enerji yat r mlar na kolayl k sa lamas ve riskin ölçülebilir olmas hedefleniyor. Sorumlu iflleten ya da tafl y c için taslakta üst s n ra kadar olan sorumlulu u sigorta ettirme veya teminat gösterme mecburiyeti getiriliyor. Tazminat davalar nda haklar n elde edilmesi için üçüncü kiflilere baz kolayl klar sa lanmas amaçlan yor. (AA)

11 Ekonomi 4 Kas m MOSKOVA - Çukurova Makina malat ve Ticaret A.fi e Rusya daki ortak iflletmesi Cukurova- Elaz, Ocak 2014 ten itibaren ekskavatör üretimine bafll yor. Ekim 2010 da Çukurova Makina malat ve Ticaret A.fi, Rusya ya ba l Tataristan Cumhuriyeti nde faaliyet gösteren ElAZ otomobil flirketiyle iflbirli i anlaflmas imzalam flt. Üretimin Tataristan n Elabug Otomobil Fabrikas nda yap laca belirtildi. Konuyla ilgili bas na bilgi veren ELAZ flirketi Marketing ve D fl liflkiler Masas Baflkan Sergey Petruflkov, söz konusu üretim planlar n do rulad. Petruflkov, Sözleflme ruhsat 3-7 Haziran da Moskova da düzenlenen nflaat Teknolojisi adl fuarda imzaland. Tarsus markas na ait 4 model üretilecek. Bu ekskavatörlerin ana tüketicileri kamu hizmetleri, KOB ler, inflaat ve yol firmalar. bilgisini verdi. Petruflkov a göre, y ll k üretim kapasitesi 300 adet araç olacak ve 4 y lda say 600 a kadar art - r lacak. Rus bas n ithal edilen Tarsus ekskavatörünün fiyat n n model ve içeri i bak m ndan 2,2 milyon rubleden 3,1 milyon rubleye (yaklafl k 100 bin dolar) kadar oldu unu belirtti. ELAZ yetkilileri, Rusya da üretilecek ekskavatörün fiyat n henüz söylemek istemiyor. Rus bas n, Tarsus ekskavatörünün iyi ve piyasa fiyat ndan 500 bin ruble daha ucuz marka oldu una iflaret ediyor. Tarsus un Rusya piyasas nda JCB markas n n benzeri oldu unu belirten Rus uzmanlar, Rusya da y lda yaklafl k 3 bin JCB ekskavatör sat l yor. dedi. Rus uzman Andrey Lovkov, Cukurova- Elaz n Rusya piyasas nda ilk 10 flirketinden biri olarak güçlenece ine inan yor. (CHA) YARIN Çukurova, Rusya da ekskavatör üretimine bafll yor KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ L S A M K E 2 N S Y A T F 3 M E Y N A N A E 4 A K A N A K L M 5 N S A R A Y Ç 6 T E K E E K N 7 M E T A A G T E 8 A L R E V A N 9 H A R A M N A M E 10 A E T A J E R M 11 R A N N Ü E B E 12 E T B E R E K E T 13 T A V T K E L 14 B D E O A Y 15 H A Z N E A 16 E R L R A H P 17 K I T P E K A L A 18 T E P N E T L 19 A N O K R A C A 20 R E S T O R E A K

12 12 YARIN Ekonomi STANBUL - AA muhabirinin sorular n yan tlayan Alptekin, ABD'de Türkiye lehine lobicilik faaliyetleri için para ve vakit harcamas gerekti ini belirterek, "Lobicilik Amerikan siyasi sisteminin olmazsa olmaz. Bunun için ciddi bir bütçe ve zaman ayr lmas gerekiyor. Biz y llard r bunu tam olarak yapamad k. Di er lobilerin kongreye harcad paralar milyar dolarlara ulafl rken geçen y l ABD'deki Türkler bin dolar toplayabildi. Asl nda ABD'de yaflayan, burada ifl sahibi olan çok say da Türk var flimdi amac m z bu isimlere ulafl p daha güçlü bir lobi çal flmas yapabilmek" ifadelerini kulland. Amerikan Kongresi'nde, seçildikleri eyaleti temsil etmek üzere görev yapan 435 Temsilciler Meclisi Üyesi bulundu unu hat rlatan Alptekin, Derne in, ABD'de lobicilik faaliyetlerine ivme kazand rmak amac yla kurgulad "435" Projesi'ne iliflkin flunlar aktard : "Türkiye ile ABD aras ndaki ticari, kültürel ve toplumsal iliflkileri derinlefltirme amac yla faaliyet gösteren TABA/AmCham bu dönem Temsilciler Meclisi'ne daha fazla angaje olabilmek hedefiyle '435' Projesi'ni hayata geçirdi. Projeyi ABD yasalar na uygun bir flekilde gerçeklefltirmek ve sa lam bir zemine oturtmak için ABD'de resmi olarak TA- BA USA ad nda bir dernek kuruldu. TABA USA çat s alt nda yürütülecek olan 435 projesiyle, her bir Temsilciler Meclisi Üyesine bir TA- BA temsilcisi atanmas hedefleniyor. Proje kapsam nda, her seçim bölgesine, o bölgede istihdam sa layan ve ticari yetkinli i olan bir üye atayarak bölgedeki geliflmeler hakk nda bilgi edinmek, Türk flirketleri için olas f rsatlar araflt rmak, halen faaliyette olan flirketlerin karfl laflt sorunlar temsilciler arac l yla dile getirmek ve bütün bunlar çerçevesinde olumlu sonuçlar almak amaçlan yor. Ticari amaçlar n yan s ra '435' projesindeki bir di er amaç ise Temsilciler Meclisi'ne Türkiye'yi en do ru ve heyecan verici flekilde tan tmak. Washington gibi önemli bölgelerde faaliyetlerini sürdüren TABA USA'da flu ana kadar 40'a yak n eyalette temsilcilik kurulmufl durumda. ABD'de yaflayan yaklafl k 800 bin Türk'ten en az 50 bininin giriflimci oldu u göz önünde bulunduruldu unda, yak n bir zamanda '435' temsilci say s na rahatl kla ulafl laca- m z öngörüyoruz." Borç limiti, mali uçurum, parasal geniflleme (QE3) gibi problemlerin ABD ekonomisi için tamir edilemez hasarlar verdi i görüfllerine kat lmad n dile getiren Alptekin, ABD'nin halen dünyan n en sa lam ekonomik ve siyasi sistemin iflledi i yegane ülke oldu unu ifade ederek, üniversiteleri, flirketleri ve borsalar n n alanlar n n en iyisi oldu unu, para biriminin dünyan n en güvenilir para birimi ve herfleye karfl n siyasi sisteminin de halen en iyi iflleyen ve ABD halk n n a rl kl ço unlu u taraf ndan destek gören bir sistem oldu unu anlatt. ABD'nin enerji üretimine iliflkin de erlendirmelerini de paylaflan Alptekin, henüz Türkiye'de yeterince bilinmeyen çok önemli bir konu oldu- unu, ABD'nin yak n zamanda yüzde 100 enerji ba ms zl na ulaflacak olmas n n art k tüm uzmanlar taraf ndan da kabul edilen bir gerçek haline geldine söyledi. Alptekin, "Dünyan n en büyük petrol üreticisi oldu u gibi gerçek demokrasiyle yönetilen tek petrol üretici ülke de olmas d fl nda kaya gaz bulunmas ve yenilebilir enerji teknolojileri sayesinde ABD'nin yüzde 100 enerji ba ms zl n yak n zamanda yakalamas bekleniyor. Bu geliflmeler yap sal etki sa layacak nitelikte ve makro dengeleri de ifltirmekle beraber bireysel refah düzeyini de olumlu etkileyece i flüphesiz..." dedi. ABD ile AB aras nda imzalanmas planlanan, Türkiye'nin de bu anlaflma d fl nda tutulmas muhtemel görünen Transatlantik Ticaret ve Yat r m Ortakl 'na (TTIP) yönelik de erlendirmelerini aktaran Alptekin, flunlar kaydetti: "TTIP ekonomi aç s ndan en önemli gündem maddelerimizden. Geçti imiz günlerde Ekonomi Bakan Zafer Ça layan yüksek düzeyli bir çal flma komitesi toplant s için ABD ziyaretinde bulundu. Bu süreci çok önemsiyoruz çünkü, TTIP'e dahil olamazsak ya da TTIP'in d fl nda kalman n olas olumsuz etkilerini telafi etmek için ABD ile bir Serbest Ticaret Anlaflmas (STA) imzalama arzumuzu ve giriflimlerimizi bugün itibariyle profesyonel biçimde yönetmezsek geç kalm fl olaca z. Bu anlaflman n yap lmas n n en az iki y l var, onayland ktan sonra uygulama için de iki y l gerek. lerleyen dönemde ne olaca da geliflmelerin ne yönde seyredece i de belli olmaz tabii. Mesela müzakerelerin ikinci turu, ABD heyetinin gidememesinden dolay iptal edildi. Ancak biz zaten olmaz düflüncesiyle görmemezlikten gelemeyiz, bu süreci Türkiye'nin olumsuz etkilenmemesini sa layacak flekilde yürütmeliyiz." (AA) 4 Kas m 2013 Türk ifladamlar ABD'de lobi için ata a kalkt Türk-Amerikan fladamlar Derne i (TABA-AMCHAM) Genel Baflkan Ekim Alptekin, dernek olarak ABD'de Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesinin tamam na iliflkileri gelifltirmek için birer Türk giriflimci atanaca n belirterek, "Lobicilik Amerikan siyasi sisteminin olmazsa olmaz. Bunun için ciddi bir bütçe ve zaman ayr lmas gerekiyor. Biz y llard r bunu tam olarak yapamad k. Di er lobilerin kongreye harcad paralar milyar dolarlara ulafl rken geçen y l ABD'deki Türkler bin dolar toplayabildi" dedi. Bu day sap na bor kat larak ka t üretildi KAHRAMANMARAfi (AA) - Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi (KSÜ) ve Ulusal Bor Araflt rma Enstitüsü (BOREN) iflbirli inde yürütülen çal flmada bu day sap ve bor kullan larak ka t üretildi. KSÜ Orman Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Tutufl, AA muhabirine yapt aç klamada, bu day sap n n ka t endüstrisinde kullan labilirli i konusunda BOREN ile çal flma yapt klar n belirtti. Dünyada kullan lan ka tlardaki yüzde 1'lik art fl n bile önemine de inen Tutufl, flunlar söyledi: "Ülkemizdeki bu day saplar ço- unlukla yak l yor veya toprakta b rak l yor. Türkiye'nin yaklafl k 36 milyon ton bu day sap kapasitesi var. Yürüttü ümüz proje kapsam nda bu day sap yla borlu bileflikler kullan - larak ilk kez laboratuvar ortam nda ka t hamuru üretimini gerçeklefltirdik. Ayr ca ka t hamurundaki verimi art rmak için borlu bileflik kulland k." Türkiye'nin orman kaynaklar fazla olmayan bir ülke oldu una dikkati çeken Tutufl, çal flman n, ka t endüstrisi aç s ndan önemli oldu unu ifade etti. Tutufl, bor bilefli inin kullan lmas - n n ka t hamurunu piflirme esnas nda s cakl k ve kimyasallardan kaynaklanan liflerdeki zincir uzunlu unu k - salt ld n dile getirdi. Borun ka t üretimindeki verime katk sa lad n anlatan Tutufl, "Denemelerimizde ka ttaki verim art fl oran da yüzde 8 olarak ortaya ç kt " dedi.

13 4 Kas m 2013 D fl Haberler YARIN 13 Romen medyas Türkiye'nin son 10 y ldaki hamlelerine dikkat çekti BÜKREfi - ki k tay ba layan tarihi Marmaray projesi, Romanya medyas nda genifl flekilde yer buldu. Gazeteler, törene kat lan Romanya Baflbakan Victor Ponta'n n 'tarihi baflar ' tabirini öne ç kard. 10 y ld r istikrar içinde yönetilen Türkiye'de, yeni mega projelerin ad m ad m uygulamaya kondu u belirtildi. Romanya medyas Marmaray aç l fl na büyük önem verdi. Gazeteler, iki k tay ba layan modern projeyi, bol resim ve videolarla okurlar na tan tt. Aç l fl tarihine vurgu yapan Adevarul gazetesi, 'Milli gününde Türkiye, iki k tay deniz alt ndan birbirine ba lad ' bafll n kulland. 'Bir Erdo an projesi: Avrupa Asya aras nda tünel' bafll yla haberi duyuran, Evenimentul Zilei gazetesi, projenin 'metropol haz rl ndaki stanbul için ilk ad m oldu unu' vurgulad. Evenimentul Zilei, Marmaray' n fiyat n n uygunlu una özellikle dikkat çekti. Ziarul Financiar gazetesi ise, Romanya ve Türkiye aras nda k yaslama yaparak, Erdo an hükümetinin 10 y lda büyük hamlelere giriflti ini kaydetti. (CHA) Rusya da halin kapat lmas Türkiye için baflar hikayesine dönüflecek Rusya n n baflkenti Moskova da bulunan Pokrovski halinin rkç gösteriler nedeni ile kapat lmas n n ard ndan zor durumda kalan Türk yafl meyve ve sebze sektörü için yeni f rsatlar gündemde. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Ayd n Sezgin yap lan çal flmalar neticesinde krizden orta vadede bir baflar hikayesi ç kaca n söyledi. MOSKOVA - Cihan Haber Ajans na(cihan) halin kapat lmas ile ilgili de erlendirmede bulunan Sezgin, Halin kapat lmas Moskova Belediyesi'nin kendisine göre bir k s m hakl gerekçelerle ald bir karar. Bizim üreticilerimiz ve sektörümüz için yaratt - sorunu çözmek için gayret sarfettik. K smen sorun çözüldü. Önümüzdeki günlerde daha da olumlu ad mlar at lacak. Görüflmelerimiz devam ediyor. dedi. Önümüzdeki dönemde yafl meyve ve sebze sektörü aç s ndan çok olumlu geliflmeler olaca- na inand n kaydeden Büyükelçi, Bu krizden de orta vadede bir MADR D - spanya Baflbakan Mariano Rajoy, baz gazetelerde yer alan ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'n n ülkesinde yapt telefon dinlemelerine iliflkin haberleri çok ciddiye ald klar n söyledi. Bu sabah Meclis te milletvekillerinin karfl s - baflar hikayesi üretece- imize inan yorum. K sa vade sorunlar çözüldü. Orta vade için görüflmeler sürüyor. Uzun vade aç s ndan ise bu kriz baflar hikayesine dönüflecek. Çok olumlu neticeler alaca m zdan eminim de erlendirmesinde bulundu. Sezgin na ç kan Rajoy, hafta bafl nda Amerikan Büyükelçisi James Costos u D fliflleri ne ça rarak, müttefik ve dost ülkeler aras nda uygun olmayan ve kabul edilemez eylemlerden duyduklar kayg y ilettiklerini ifade etti. Mariano Rajoy ayr - ca, spanya stihbarat yeni hal kurulmas ve di er bir çok alternatifle ilgili çal flmalar n sürdü- ünü belirtti. Rusya da halin kapat lmas n n Türkiye ye karfl al nm fl bir önlem olmad n vurgulayan Büyükelçi flu tespitlerde bulundu: Tam tersine biz sektörümüz üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için Rus dostlar m zla müflterek çal - fl yoruz. Birçok alternatifler üzerinde ortak çal flmalar m z bafllad. Halen müzakere halindeyiz. Gayet yap c ve dostane bir anlay fl içinde bu konuyu ele al yoruz. Geçen hafta Rusya n n baflkenti Moskova ya gelen Ekonomi Teflkilat CNI nin Baflkan Felix Sanz Roldan n, Meclis istihbarat komisyonu üyelerinin konuya iliflkin sorular n cevaplayaca n aktard. günü El Mundo gazetesinde yay nlanan haberde, NSA n n spanya da sadece 1 ayda 60 milyon Bakanl bürokratlar Rus yetkililerle görüflerek sorunun çözümüne yönelik Çal flma Grubu oluflturulmas n kararlaflt rm flt. Moskova Belediyesi nde yap lan görüflmeye Büyükelçi Sezgin in yan s ra Ekonomi Bakanl Müsteflar Yard mc s U ur Bülent Ecevit, Büyükelçilik Ticaret Müflaviri Hakk Karabörklü, Moskova Belediyesi D fl Ekonomik ve Uluslar Aras liflkiler Dairesi Baflkan Yard mc s Vladimir Lebedev ve di er yetkililer kat lm flt. Çal flma Grubu nun ilk toplant s n 31 Ekim de Moskova da yapmas ve alternatif projeleri ele almas bekleniyor. (CHA) spanyol istihbarat flefi Meclis te "telefon dinlemelerini" aç klayacak telefon görüflmesini dinledi i iddia edilmiflti. Amerikan The Wall Street Journal gazetesi ise söz konusu dinlemelerin NSA taraf ndan yap lmad n aksine müttefikleri olan spanyol ve Frans z istihbaratlar taraf ndan paylafl ld n yazm flt. (A.A)

14 14 YARIN Marmaray, Orta Asya bas n nda da genifl yank buldu TAfiKENT - Asya ve Avrupa y deniz alt ndan birbirine ba layan ve asr n projesi olarak adland r lan Marmaray' n aç l fl, Orta Asya bas n nda da genifl yank buldu. Bölge bas n, Karadeniz ile Marmara y stanbul Bo az n n 62 metre alt nda birbirine ba layan Marmaray n aç l fl n de iflik bafll klarla duyurdu. Özbekistan n önde gelen haber portal Gazeta.uz konuyla ilgili haberini: Bo az alt ndaki demir yolu tüneli stanbul da aç ld bafll - yla verdi. Rusça verilen haberde, Marmaray dan asr n projesi olarak bahsedildi. Projenin, Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluflunun 90.y l dönümünde aç lmas n n ise ayr bir önem arz etti ine vurgu yap ld. Özbekçe yay n yapan Ozodlik radyosu ise Marmaray la ilgili haberinde: stanbul da Avrupa ile Asya y birbirine ba layan tünel aç ld bafll n kulland. Radyo haberinde, 13 kilometre 600 uzunlu undaki tünelin yaklafl k bin 500 metresinin stanbul bo az n alt ndan geçti ine dikkat çekildi. Haberde, Marmaray, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an hükümetinin hayata geçirdi i en önemli proje olarak aktar ld. Tüm Orta Asya ülkelerine yönelik Rusça yay n yapan Regnum haber portal ise Marmaray n faaliyete geçmesini: Türkiye de bo az n atl nda demir yolu tüneli, aç ld bafll yla duyurdu. Haberde, tünelin Asya ve Avrupa y deniz alt ndan birbirine ba lamas özelli ine dikkat çekildi. Haberde Marmaray n, Türkiye de hayata geçirilen en büyük ulafl m projesi oldu una vurgu yap ld. Ferhana haber sitesi ise Marmaray n tan tan video, harita ve foto raflara yer verdi. Haberde Türk ve Japon ortak eseri Marmaray n yap m na 2004 te baflland ve yaklafl k 5 milyar dolara mal oldu- u belirtildi.(cha) D fl Haberler SLAMABAD - ABD Temsilciler Meclisi D fl liflkiler Komitesi Kongre üyesi Alan Grayson BBC ye verdi i demeçte, Pakistan n karfl ç kmas halinde ABD'nin nsans z Hava Arac ( HA) sald r - lar n hemen durdurabilece ini aktard. Grayson, bu y l n sonuna kadar Pakistan da gerçeklefltirilen HA sald r lar - n n son bulaca na dair Obama yönetiminden kendisine herhangi bir bilginin verilmedi ini aktard. Pakistan n kendi topraklar na yap lan hava sald r lar n imha edecek donan ml hava kuvvetlerine sahip oldu unu vurgulayan Grayson, "Pakistan isterse sald r - lar yar n bitebilir" dedi. Pakistan Baflbakan Navaz fierif, ABD'ye yapt son ziyareti çerçevesinde Obama ile HA sald r lar n görüflmüfltü. Görüflmenin çok olumlu geçti ini ve bunun önümüzdeki zaman 4 Kas m 2013 Suriye de keskin niflanc dehfleti sürüyor Suriye de Esed e ba l keskin niflanc lar n sivil halka yönelik sald r lar tüm dehfletiyle sürüyor. Son olarak Halep te kaydedilen görüntülerde yolda ilerleyen anne ve çocu u keskin niflanc n n hedefi oluyor. Yere y - lan anne ve çocu u kurflun ya muruna ra men, çevredekiler taraf ndan olay yerinden uzaklaflt r l yor. HALEP - Yaklafl k 2.5 y ld r iç savafl ve çat flmalar n sürdü ü Suriye de bombard man ve sald r lara maruz kalan halk binalar n tepelerine yerlefltirilen keskin niflanc lara da hedefi oluyor. Keskin niflanc lar, hareket eden her cisme atefl ediyor. Kimi keskin niflanc lar n ise, sokaktaki kad n ve çocuklar hedef seçtikleri belirtiliyor. Esed in keskin niflanc - lar son olarak Halep te sokakta ilerleyen anne ve çocu unu hedef seçti. Yay nlanan görüntülerde keskin niflanc n n gözünü k pmadan vurdu u anne ve çocu unun hareketsiz bir flekilde yerde yatt klar görülüyor. Çevredekilerin ç l klar ve kurflun seslerinin bir birine kar flt dehflet anlar nda, sokaktan bisikletli çocuk ile seyyar sat c can havliyle olay yerini terk ediyor. Çevredeki insanlar, hareketsiz yatan anne ve çocu unu kurtarmaya çal fl rken, keskin niflanc n n atefl etmeye devam etmesi dikkat çekiyor. Kurflun ya muru alt nda sürüklenerek uzaklaflt r lan anne ve çocu u bir araca bindirilerek götürülüyor. Ancak anne ve çocu unun ak beti bilinmiyor. Öte yandan, ngiliz The Times gazetesinin daha önce manfletten yay nlad haberde Suriye deki keskin niflanc lar n dehfletine dikkat çekmiflti. Suriye'deki bir hastanede befl hafta boyunca gönüllü olarak çal flan Dr. David Nott, meslektafllar yla birlikte Suriye'de kad nlar n ve çocuklar n günlük yiyecek al flverifli için oradan oraya kofltururken keskin niflanc lara nas l hedef olduklar n anlatm flt. Nott,"Bir gün kas klar ndan, ertesi gün sol gö üsten, sonraki gün de boyunlar ndan vuruluyorlar. Sabah saatlerinde gelen yaral lardan, günün geri kalan n tahmin etmek mümkün. Sanki bir oyun gibi... Keskin niflanc lar n yeterli say da hedef vurduklar nda sigarayla ödüllendirildiklerini duyduk." diyerek yaflanan trajediyi anlatm flt. Son 20 y l n Bosna, Libya, Çad, Sudan ve Kongo gibi savafl bölgelerinde acil servis cerrah olarak geçirdi ini ifade eden Nott; sivillerin, özellikle de hamile kad nlar n hedef al nd n Suriye'den baflka hiçbir yerde görmedi ini söylemiflti. Anne karn ndaki bebe- in beyninde kurflun tespit ettiklerini ifade eden Dr. Nott' "Hamile kad nlar n hepsi rahimlerinden vurulmufl halde geliyor. Onlar n amaçlad klar fley de bu olmal zaten. Bunun ne kadar korkunç oldu unu anlatam yorum. Genellikle bu tür durumlarda siviller çapraz atefle yakaland klar için vurulurlar ancak burada kas tl olarak vuruluyorlar. Hayat mda ilk kez böyle bir fley görüyorum. "demiflti. (CHA) ABD: Pakistan isterse HA sald r lar yar n biter diliminde hissedilece ini aç klayan fierif, HA sald r lar n n y l sonuna kadar azalaca n vurgulam flt y l nda bafllayan ve bine yak n sivilin ölmesine sebep olan ABD'nin HA sald r lar, Pakistan kamuoyunda büyük tepki toplamaya devam ediyor. (CHA)

15 4 Kas m 2013 HABER MERKEZ Amerika k tas n n gizemli co rafyalar n içeren ve genifl bir yelpazeyi içine alan serginin aç l fl n Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, sanatç Osman Merttopçuo lu ve foto raf dan flman Mehmet Arslan Güven ile birlikte yaparken Ankaral sanatseverler de sergiye büyük ilgi gösterdi. Aslen ROKETSAN da K demli Uzman Makine Mühendisi olarak görev yapan ancak seyahat etti i yerlerde çekti i foto raflar paylaflarak sergiler açan Merttopçuo lu, Türkiye de ilk kez aç lan Dünya Miraslar ndan sergisi ile sanatseverleri gizemli bir yolculu a ç kar yor. Ankara Foto raf Sanatç lar Derne i (AFSAD) nde 25 sene önce serginin foto raf dan flmanl n yapan Mehmet Arslan Güven den ald temel foto raf dersi ile foto raf serüvenine bafllayan Merttopçuo lu, karma Ankara sergilere kat l rken kiflisel sergileri yurtiçinde 12, yurtd fl nda 6 kez sanatseverlerle bulufltu. Serginin foto raf dan flmanl n yapan ve 36 senelik foto raf hayat boyunca 40 a yak n sergi açan Mehmet Arslan Güven; serginin Arjantin, fiili, Meksika ve Guatemala da yer alan bölgelerdeki uygarl klara fl k tuttu unu belirtirken eserlerin Galeri Kara da sergilenmesine ve kentin ortas nda aç lan Galeri Uray ile Müze Çankaya y hizmete sokan Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k a teflekkür etti. Foto raf sanat n n paylafl mc özelli ini bu sergide görme olana na kavufltu unu ifade eden Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Çankaya y sanat n merkezi haline getirmek için var gücümüzle çal flaca z. Galeri Kara ile birlikte kentin orta yerinde açt m z Galeri Uray ve Müze Çankaya insanlar n sanata olan ihtiyac n karfl layacakt r, umar m Müze Çankaya, bir Cumhuriyet ve Kent Müzesi haline gelecektir. Sizlerin de deste i ile kent merkezindeki bir baflka ceset haline gelen Mall Tepe Al flverifl Merkezi ni ranta de il kültür ve sanat ortam na dönüfltürmek için yo un çal flmalar m z sürüyor. Bu mekanlarla birlikte daha güzel günlerde özgür olan insanlara yol gösterici sanat ürünlerini paylaflacak bir ortam hep beraber yaflar z diye konufltu. YARIN Dünya Miraslar ndan Sergisi Galeri Kara da Foto raf sanatç s Osman Merttopçuo lu nun Maya Medeniyeti, Patagonya Buzullar ile Paskalya Adas n içeren Dünya Miraslar ndan sergisi Çankaya Belediyesi Galeri Kara da sanatseverlerin be enisine sunuldu. 15 Osman Merttopçuo lu nun uzun ve yorucu yolculuklarla ulafl lan Paskalya Adas ndan, Kutuplardan sonra yeryüzünün en büyük buzullar n n yer ald fiili ve Arjantin e, pek çok bilim alan nda ve sanatta ileri düzeyde çal flmalar yapt klar bilinen eski Maya Uygarl n n günümüze gelebilen kültür miraslar na kadar genifl bir yelpazeyi içeren sergisi 13 Kas m a kadar Galeri Kara da gezilebilecek. Polatl Belediyesi, 105 ailenin evini temizledi HABER MERKEZ Polatl Belediyesi nin kurdu u, evde yafll bak m birimi ihtiyaç sahibi 105 vatandafl n evini temizledi. Güz temizli i yap lan evleri ziyaret eden Belediye Baflkan Yakup Çelik, yaln z yaflayan insanlar n yaln zl klar n paylaflt klar n söyledi. Görevlerinin dualara lay k olabilmek oldu unu dile getiren Baflkan Yakup Çelik, "Ev temizli i tamirat, tadilat, bak m gibi hususlarda ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyoruz. Arkadafllar m z n verdi i bu hizmeti yerinde gördüm. 7 eve ziyarette bulundum. Verilen hizmetten çok ta mutlu oldum. Gördüm ki çok dua al yoruz. Bizim görevimiz o dualara lay k olabilmek. Bu ayn zamanda yafll d r, kimsesizdir veya engellidir. Bu tür insanlar m z n, diyelim doktora gideceklerse ilaçlar gelecekse maafl n almaya gidemiyorlarsa, çekemiyorlarsa her zaman yanlar nda oluyoruz. Bunu gözledik. Bir k sm na biz kendileri yemek pifliremedikleri için s cak yemek yard m nda bulunuyoruz. Bir k sm na yakacak, bir k sm na g da yard m nda bulunuyoruz." dedi. "Bir k sm n n bunlara ihtiyac yok diyelim ama bir nefese ihtiyac var, bir merhabaya ihtiyac var. Onu gösteriyoruz." diyen Yakup Çelik, "Ev temizli ine ihtiyac var, genel bahar temizli ine ihtiyac var, güz temizli ine ihtiyac var; bunlar yap yoruz. Velhas l fluanda bu flekilde 105 aileye bu hizmeti götürüyoruz." fleklinde konufltu.

16 16 YARIN Ankara HABER MERKEZ Modern iç ve d fl tasar m ile dikkat çeken Kültür Merkezi, Keçiörenlilere yönelik çeflitli sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenebilece i hale getirildi. Her yafltan insan n faydaland merkez, meslek edindirme kurslar (KEÇMEK, KE- DEM), e itime destek birimleri, kütüphane, konservatuvar ile halk n ihtiyaçlar na Keçiören e yak fl r biçimde karfl l k veriyor. 10 bin 600 metrekarelik alana sahip merkezin yenileme plan nda, 550 kifli kapasiteli dü ün salonu, elektronik olarak tam donan ml, simultaneli (çeviri) 350 ve 150 kifli kapasiteli iki konferans salonu, bay ve bayan fitness salonlar, kütüphane, müzik atölyeleri, derslikler, sa l k oca ve market yer ald. Engelli vatandafllara yönelik düzenlemelerin de hayata geçirildi i yenileme çal flmalar nda, engelli dan flma merkezi, engelli platformlar ve engelli asansörleri de düflünüldü. Kültür Merkezi nde bulunan 500 kifli kapasiteli dü ün salonu 15 Nisan 2012 tarihinde hizmete aç ld. Tamamen yenilenen Yunus Emre Dü ün Salonu modern yap s ile eskisine oranla çok daha genifl ve kullan fll hale geldi. Sahne, ses, fl k ve oturma düzeni de iflen dü- ün salonunda, gelin-damat dinlenme odas, bebek odas, mescit ve engelli asansörü de bulunuyor. Kamera sistemi ve kliman n da mevcut oldu u dü ün salonunda Keçiörenlilerin k na, sünnet, niflan ve dü ün organizasyonlar gerçeklefltiriliyor. Merkezde yer alan tiyatro ve konferans salonlar, Keçiörenlilerin hem e itim hem de kültürel ihtiyaçlar göz önüne al narak yenilendi. Son sistem ses ve fl k düzeni, klima, program kaydedici cihaz, projektör cihaz ve perdesinin mevcut oldu u salonlar n sahneleri de büyütülerek daha kullan fll hale getirildi. 2 adet kulis odas, mescit ve 4 Kas m 2013 Yunus Emre Kültür Merkezi bafltan afla yenilendi Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi, Keçiören Belediyesi taraf ndan bafltan afla yenilendi. Ankara Kombiciler Birli i Baflkan Semih Polat, büyük kombi firmalar n n imha edilmesi gereken hatal parçalar n n piyasaya 's f r parça' diye sürüldü ünü iddia etti. Baz büyük kombi firmalar n n imha edilmesi gereken parçalar - n n hurdac lar vas tas yla piyasaya sürüldü ünü savunan Polat, "Fabrikalar parçalar test ederek, 'bu parçalar hurda parça veya hatal parçad r' diye hurdaya ay r yor, Bu parçalar kullan lmam fl gibi gözüküyor. Ama hatal parçalar. Ve bu parçalar s f r parça olarak piyasaya sürülüyor. S f r gibi gözüküp hatal olan parçalar vatandafllara hem kombi aç s ndan hem de can güvenli i aç s ndan sorun ç kar - yor." dedi. Ankara Kombiciler Birli i Baflkan Semih Polat, sözü edilen kartlar n ve parçalar n piyasaya üçte bir fiyat na sokuldu una dikkat çekerek, müflterilerin da 'bu kartlar ve parçalar iyidir' diyerek al p kombisine takt rd n, birkaç gün sonra veya bir ay sonra kombi tekrar ar za verdi inde takan kifliye ulafl lamad n belirtti. Ma dur vatandafl n soruna çözüm olarak bu kez de servis ça r larak ekstra para ödendi ini, böylece maliyetin katland na iflaret lavabolar n da bulundu u salonlara ayr ca engelli vatandafllar için özel asansör yerlefltirildi. Tiyatro ve konferans salonlar, dernekler, sivil toplum kurulufllar, okullar, krefl ve ana s n flar na yönelik programlarda da kullan labiliyor. mha edilmesi gereken kombi parçalar 's f r' diye piyasaya sürülüyor eden Polat, "Bu durumlara düflmemek için, 'öncelikle tan d k bildik servisleri arayarak ar zalar n onlara söylemeli, tan d yoksa bildi i tan d sitelerden adres bilgi al nmal. Ben kombiciyim diyerek iflyeri telefonu olmayan, cep telefonu olanlara itibar edilmemesi gerekir." diye konufltu. Özellikle k fl aylar nda kombi bak m n n çok önemli oldu unu da söyleyen Polat, "Tüm kombi ve radyatör petekleri aç k ve petekler ayarl olmal, vana ayarlar yap lmal, eve so uk havan n girece i yerler kapat lmal." tavsiyesinde bulundu. (CHA)

17 4 Kas m 2013 Genel YARIN Türkiye Milli Botanik Bahçesi nin temeli at ld G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nin ülkenin biyoçeflitllili inin sigorta poliçesi oldu unu belirterek, "Türkiye'nin bitki çeflitlili i burada muhafaza ve kay t alt na al nacak" dedi. ANKARA - Eker, G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl yerleflkesinde kurulacak Milli Botanik Bahçesi'nin temel atma töreninde, dünyan n 21. yüzy lda 3 konuyla ilgili mücadeleye tan kl k edece ini, bunlar n enerji, g da ve su olaca n söyledi. Tabiattaki bitki varl n n muhafaza edilmesinin gelecek nesiller aç - s ndan çok önemli oldu unu vurgulayan Eker, Türkiye'nin dünyadaki 8 bitki gen bölgesinin üçünün kesiflme alan nda bulundu unu, ülkenin bu nedenle bitki çeflitlili i aç s ndan yeryüzünün en zengin bölgelerinden biri oldu unu ifade etti. Türkiye'de 4 binin üzerinde endemik bitki türü bulundu unu anlatan Eker, tüm bu bitki türlerini kay t alt na ald klar n belirtti. Bakan Eker, temelini atacaklar Milli Botanik Bahçesi'nin, Uluslararas Botanik Parklar Birli inin kriterlerinin tamam n karfl lad n dile getirerek, "Ülkemizde 7 botanik bahçesi daha var. Ancak hiç biri bu birli in kriterlerinin tamam n karfl lam yor. KOCAEL - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl nca y l n 9 ay nda denetlenen 50 bin 192 üründen uygunsuzlu u en yüksek grup, yüzde 30 ile asansörler oldu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl n n yay mlad verilere göre, ocak-eylül döneminde yap lan piyasa gözetimi ve denetimlerinde Sanayi Ürünleri Güvenli i ve Denetimi Genel Müdürlü ü sorumlulu undaki 50 bin 192 sanayi ürününden 4 bin 945'inin insan sa l n, can ve mal güvenli ini tehdit etti i belirlendi. Söz konusu ürünler için 1 milyon 161 bin 712 lira idari para cezas uyguland. Denetimlerde uygunsuzlu u en yüksek ürün yüzde 30 ile asansörler olurken, incelenen 922 asansörden 276's n n insan sa l n, can ve mal güvenli ini tehdit etti i tespit edildi. Y l n 9 ay nda denetlenen ürünlerin yüzde 55'i ithal ürünlerden olufltu. Yap lan denetimlerde sanayi ürünlerinin 223'ü teste gönderilirken, 22 farkl marka-model ürün hakk nda ise toplatma karar verildi. nsan sa l n, can ve mal güvenli ini tehdit eden unsurlar n giderilmesi amac yla 2 bin 59 ürün için süre tan nd. En fazla ceza uygulanan ürünler Temelini att m z bu bahçe kriterlerin tamam n karfl lad için Türkiye bir ilk olacak" diye konufltu. Botanik Bahçesi'nin Beytepe Kampüsü'nden Eskiflehir yoluna kadar uzanan 2500 dekarl k alana sahip olaca n dile getiren Eker, flöyle konufltu: "Bu alanda 2005'te arpa ekiliydi. Biz 2 bin 200 dönümlük k sm na 150 binin üzerinde a aç diktik. Titiz ve uzun bir haz rl k süreci geçirdik. Bu süreçte dünyadaki büyük botanik bahçelerini inceledik ve mimari projesini bunlar n özelliklerini dikkate alarak haz rlad k. Buras Ankara için bir akci er lobu olacak. Bahçede biyoçeflitlilik ile ilgili koleksiyonlar oluflturulacak. Dünya standartlar nda bitki kütüphanesi yer alacak. Özel iklim seralar oluflturulacak. Ülkedeki endemik ise 661 bin 624 lira ile asansörler, 230 bin 909 lira ile elektrikli ekipmanlar ve 63 bin 976 lira ile tafl nabilir bas nçl ekipmanlar oldu. Denetlenen ürünlerin uygunsuzluk oran yüzde 9,85 olarak belirlendi. Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlü ünce "yasal metroloji" alan nda denetlenen 165 bin 904 üründen 5 bin 219'unun uygunsuzlu- u tespit edildi. nsan sa l n, can ve mal güvenli ini riske atan ürünler için 3 milyon 443 bin 55 lira ceza kesildi. En çok denetlenen ürün gruplar akaryak t ve gaz sayaçlar ile tart aletleri olurken, uygunsuzluk oran 17 bitki türlerinin tamam canl olarak burada muhafaza edilebilecek. Dünyan n birçok bölgesindeki bitkiler, 'bitki saraylar ' olarak adland rd - m z bölümlerde korunacak. Buras ayn zamanda e itim kurumlar n n araflt rma faaliyetleri için bir laboratuvar görevi yapacak. " Bakan Eker, temelini atacaklar Botanik Bahçesi'nin 2015 y l n n nisan ay nda tamamlanaca n belirterek, "Bu bahçe Türkiye biyoçeflitlili- inin sigorta poliçesidir. Çünkü Türkiye'nin bitki çeflitlili i burada muhafaza ve kay t alt na al nacak" dedi. Daha sonra Bakan Eker, törene kat lan Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, Orman ve Su flleri Bakan Veysel Ero lu, Dan fltay Baflkan Zerrin Güngör, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek ve baz milletvekilleri ile birlikte butona basarak bahçenin temelini att. Bakan Eker, törenin ard ndan kendi kulland makam arac ile alandan ayr ld. (AA) Denetlenen her 10 asansörden 3'ü "uygunsuz" bulundu en yüksek grup ise yüzde 70 ile elektrik sayaçlar oldu. Akaryak t sayaçlar en fazla para cezas uygulanan ürün grubu olurken, denetimler s ras nda uygunsuzluk tespit edilen 2 bin 205 sayaç için 3 milyon 2 bin 757 lira ceza kesildi. Söz konusu dönemde denetlenen 47 bin 836 gaz sayac, 3 bin 49 taksimetre ile 14 bin 709 malzeme ölçerler ürün gruplar nda sadece birer üründe uygunsuzluk tespit edildi. Haz r ambalajl mamuller grubunda da denetlenen 2 bin 291 üründen uygunsuz oldu u belirlenen 314 ürün için 109 bin 697 lira ceza uyguland. (AA)

18 18 YARIN ANKARA - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl nca, çocuk hizmetlerinde oldu u gibi engelli ve yafll bak m nda da ko ufl sistemi yerine aile odakl ev sistemine geçilmesi için çal fl l yor. Engelli ve yafll lar üzerinde yap - lan araflt rmalar, her iki grubun da evde daha mutlu olduklar n ve ev ortam nda yaflamak istediklerini ortaya koydu. Bu noktadan hareketle Bakanl k taraf ndan, engelli ve yafll - lar n evde bak lmalar, ailelerinin yan nda hayatlar n geçirmeleri birinci öncelik olarak belirlendi. Bak ma muhtaç kiflilere yönelik hizmetlerde yeni bir anlay fl uygulamaya geçirecek sistem kapsam nda, kurumsal bak m n yerini evde destek, evde bak m ve mobil hizmetler alacak. Evde bak m modellerinin varsa ailelere destek hizmetleri fleklinde yürütülmesini öngören Bakanl k, bu kapsamda kendi bak m n yapamayacak durumdaki kiflilere bakan yak nlar için evde bak m ayl uygulamas n bafllatm flt. Evde bak m ayl ndan 2007 y l sonunda 30 bin 638 kifli yararlan rken Ekim 2013 itibar yla bu say 424 bin 823'e ulaflt. Gelecek y l hizmete girmesi planlanan yeni uygulama, ailelerin veya bak ma muhtaç kiflilerin yak nlar n n talebi üzerine devreye girecek. Yeni sistemde, bireylerin yemek yeme, vücut bak m, ev temizli i, çamafl r y kama gibi günlük yaflam aktivitelerinin desteklenmesinin yan s ra yara bak m ve ilaç takibi gibi sa l k hizmetleri, sosyal hayata kat l mlar için transfer, ev içi düzenlemesi gibi bütüncül bir hizmet sunulmas planlan - yor. ANKARA - Milli E itim Bakanl - (MEB) ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl nca internet kafe iflletenlere e itim verilecek. Bunun için de öncelikle e itimleri düzenleyecek ö retmenlere konuyla ilgili bilgi verilecek. MEB ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ile yap lan ortak çal flma sonucu, 81 ilden kat lacak uzman ve ö retmenlere yönelik '' nternet Salonu flletmecileri ve Yöneticileri Uyum E itimi Semineri'' bafllad. Yar n sona erecek seminerdeki e itimin hedef kitlesini, her ilden valilikler kanal yla görevlendirilen biliflim teknolojileri ö retmeni, rehberlik ve psikolojik dan flmanl k ö retmeni ve alan uzman ndan oluflan, her ilden 3 olmak üzere toplamda 243 kat l mc oluflturuyor. Söz konusu seminere kat l p sertifikalar n alanlar, illerine döndüklerinde, internet salonu iflletmecilerine ve yöneticilerine yönelik, Hayat Boyu Ö renme Genel Müdürlü ü web sayfas nda yay mlanan 8 saatlik '' nternet Salonu flletmecileri ve Yöneticileri Uyum E itimi'' kurs program n düzenleyecek. Baflkent Ö retmenevinde düzenlenecek seminerde; çiflleri Bakanl - Bilgi fllem Dairesi, Emniyet Genel Müdürlü ü, Telekomünikasyon letiflim Baflkanl, Gazi Üniversitesi ve nternet Kafe Odalar ile iflbirli i 4 Kas m 2013 Genel EVDE BAKIM da aile odakl hizmet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl n n koordinasyonunda, evde bak m hizmetlerinde yeni bir sistem hayata geçecek. Yenilenen evde bak m sistemiyle, kurum bak m n n yerine engelli ve yafll lara beslenme, kiflisel bak m, becerilerin gelifltirilmesi ve sosyal hayata uyuma iliflkin her türlü hizmetin evlerinde, ailelerinin yan nda profesyonel ekiplerce verilmesi amaçlan yor. Yeni sistemde, Sa l k Bakanl - na ba l hastanelerin evde sa l k birimleri, özel sektöre ait evde bak m flirketleri, belediyelerin ilgili birimleri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl - na ba l olarak verilen hizmetlerin koordinasyonu art k tek elde toplanacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl 'n n koordinasyonunda hizmetlerin etkinli i art r lacak. Görev alanlar na netlik kazand - ran sistemde, Sa l k Bakanl evde sa l k hizmetlerinden, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl bireylerin evde günlük yaflam aktivitelerinin desteklenmesinden ve belediyeler öncelikle bireylerin transferi ve engele uygun ev içi düzenlemelerden sorumlu olacak. Böylece, Bakanl kça sunulacak evde destek hizmeti, yerel yönetimlerin sa lad hizmetler ve Sa l k Bakanl 'n n evde sa l k hizmetlerini koordinasyon içinde yürütmek için yap lacak planlamalarla evde bak m hizmetinin profesyonel ekiplerce sunulaca bir sistem kurulacak. Evde bak mda, bireyin ihtiyaç duydu u hizmetlerin analizini yapan yetkililer, hizmetin kalitesi ve etkinli- inin izlenebilirli inin art r lmas, bireyin evinde güvenli çevre oluflturulmas na yönelik ülke örnekleri inceleyerek Türkiye için uygun program n düzenlenmesi için çal fl yor. Bakanl k hizmetlerin, standartlar ve yeterlilikleri belirlenmifl bak m elemanlar ve di er ilgili profesyonellerce, dünyaca kabul görmüfl kalite standartlar nda, ihtiyac bulunan tüm vatandafllar n eriflimine izin veren ve sürdürülebilir finansman modelleri ile kurgulanmas n hedefliyor. (AA) nternet kafe iflletenlere e itim verilecek içerisinde çeflitli konular ele al nacak say l '' nternet Ortam nda Yap lan Yay nlar n Düzenlenmesi ve Bu Yay nlar Yoluyla fllenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk nda Kanun''un içeri inin anlat laca seminerde, Türkiye uyuflturucu ve uyuflturucu ba ml l izleme, siber suçlarla mücadele, olas risk ve istismarlara karfl fark ndal k oluflturma, toplumun huzurunu koruyucu davran fllar kazanma, güvenli internet kafe ortamlar, konusu suç oluflturan içeriklere eriflimi önleyici tedbirler, dünyada ve Türkiye'de dijital oyun s n fland rma uygulamalar, farkl yafl gruplar na uygun oyunlar n seçimi ile ergen psikolojisi konular de ele al nacak. (AA)

19 4 Kas m 2013 E itim ''S nava haz rl k kurslar n n dershaneyle ilgisi yok'' ANKARA - Milli E itim Bakanl (MEB), halk e itimi merkezi bünyesinde s nava haz rl k kurslar açabilecek. Bakanl k yetkilileri, konunun dershanelerin kapat lmas süreciyle herhangi bir ilgisinin bulunmad n bildirdi. Hayat Boyu Ö renme Genel Müdürlü ünce yay mlanan yaz yla, halk e itimi merkezi müdürlüklerince aç lan seviye belirleme s navlar na haz rl k, örgün e itimi destek, Türkçe, matematik gibi kurslar n aç lmamas, ÖSS haz rl k, anadolu liselerine haz rl k, yat l l k ve bursluluk s navlar na haz rl k gibi kurslar n ise kontrollü bir flekilde düzenlenmesine dair 2008 y l nda yay mlanan genelge yürürlükten kald r ld. Bakanl k, 2005 y l nda yay mlanan genelgeyle halk e itimi merkezlerinin, ekonomik durumlar elveriflli olmayan ö rencilere s navlara haz rl k kurslar açmas n hükme ba lam flt. Ancak, 2008 y l nda Ç rakl k ve Yayg n E itim Genel Müdürlü ünce yay mlanan yaz yla halk e itimi merkezlerinde seviye belirleme s navlar na haz rl k, örgün e itime destek, Türkçe, matematik gibi kurslar n aç lmamas, aç lm fl olanlar n ise 31 Aral k 2008 tarihine kadar kapat lmas kararlaflt r lm flt. Yaz yla ayr ca ÖSS, kolejlere haz rl k, yat l l k ve bursluluk s navlar na haz rl k gibi kurslar n öncelikle ilkö retim ve ortaö retim kurumlar taraf ndan aç lmas, halk e itimi merkezlerinin ise özel ö retim kurumlar n n bulunmad yerleflim birimlerinde ve ekonomik durumlar elveriflli olmayan ö rencilere yönelik olarak kurs düzenlemesi, söz konusu kurslar n nüfus yo unlu u büyük olan yerleflim birimlerinde en fazla iki, di er il, ilçe ve beldelerde bir kurs fleklinde aç lmas hükmü getirilmiflti. Söz konusu uygulama dava konusu olmufl ve Dan fltay taraf ndan iptal edilmiflti. Bu nedenle Hayat Boyu Ö renme Genel Müdürlü ü de ald kararla, 2008 y l nda yay mlanan yaz y yürürlükten kald rd. Bakanl k yetkililerinden al nan bilgiye göre, konunun gündemde bulunan dershanelerin kapat lmas süreciyle herhangi bir ilgisinin bulunmada belirtildi. Öte yandan, 2008 y l ndaki yaz nedeniyle sözü edilen kurslar n aç lamamas sorununun, Aral k 2011'de imzalanan Okullar Hayat Olsun Projesi kapsam nda halk e itimi merkezlerinin koordinesinde kurslar n aç lmas n n sa lanmas yla fiili olarak kald r ld ifade edildi. YARIN Jandarman n "Kardefl Köy Okulu" projesi HATAY - l Jandarma Komutanl, ''Kardefl Köy Okulu'' projesi kapsam nda merkeze ba l Arpahan köyündeki ilkokulda yenileme ve çevre düzenleme çal flmas bafllatt. Askerler, okulun resim panolar, dolap, lavobo, 19 elektirik tesisat ve güvenlik kameras sisteminin yenilemesi ve okul bahçesinde çevre düzenlemesi için çal flmalara bafllad. T rpanla yabani otlar biçen askerler, a açlar da budad. Arpahan lkokulu ö retmeni Feryal Taflç, AA muhabirine, iki ö retmenle birlefltirilmifl bir s n f ve anaokulunda 40 ö renciye e itim verdiklerini söyledi. Proje kapsam nda okullar n n tercih edilmesine sevindiklerini belirten Taflç, flunlar kaydetti: ''Okulumuzda eksiklikler vard. Öncelikle anas n f m zda ve s n f m zda elektrik tesisat nda sorun vard. Tesisat m z yenilediler. Mobilyalar m zda tadilat yap ld. Anas n f m z n oyuncak eksi i de giderilecek. Oyun alanlar m z yoktu, bahçeye kayd rak ve sal ncak konulacak. Güvenlik kameralar m z ar zal yd, onar ld. Kardefl Köy Okulu projesi güzel bir uygulama." l Jandarma Komutanl 'n n bafllatt çal flman n birkaç günde bitirilece i belirtildi. (AA)

20 20 YARIN Kültür Sanat 4 Kas m 2013 Kitaplar dura a girdi, vatandafl okuyarak otobüs bekleyecek Roma dönemine ait 1700 y ll k mozaikli belediye binas bulundu AMASYA - Amasya Anadolu mam Hatip Lisesi nin yaklafl k 100 metre yak n nda kaçak kaz sonucu aç a ç kan ve Amasya Müzesi taraf ndan bafllat lan kurtarma kaz s nda Roma dönemine ait bin 700 y ll k mozaik bulundu. Yaklafl k 80 metrekare alanda bulunan mozaikli bölümün Roma döneminde kullan lan belediye binas ve meclis binas n n toplant salonu oldu u tahmin ediliyor. Bulunan eserin turizm aç s ndan çok önemli oldu unu belirten Amasya Valisi brahim Halil Çomaktekin, "Amasya n n neresini kazarsan z çok eski dönemlere ait Roma ve Bizans dönemlerine mutlaka baflka bölgelerde bulamayaca n z zengin eserlere rastl yorsunuz. Burada milattan sonra 3 üncü veya 4 üncü yüzy llara ait meçli odas veya belediye odas olarak kullan lan salonun mozaik taban n görüyoruz. dedi. Bulunan mozaiklerin yerinde muhafaza edilece ini kaydeden Vali Çomaktekin, Mozaiklerin tafl nmas na yönelik bir planlamam z yok. Önemli olan bu güzelli i yerinde koruyup insanlara tan tmak. Çünkü bu eser burada anlaml. Bunu buradan kopard n z zaman buran n özelli i kayboluyor. Amasya n n her yerinden tarih f flk r yor hiç flüpheniz olmas n. Bu konuda da bir bereket var. nflallah çal flmalar m z artarak devam edecek ve bu sahip oldu umuz yer alt ndaki serveti insanl n miras olan bu tarihi mekanlar bulup insanlar m z n hizmetine ve tan t m na sunaca z. diye konufltu. Amasya Müzesi Müdürü Celal Özdemir ise konuflmas nda, yaklafl k bir aydan beri sürdürülen kaz çal flmalar nda Amasya için önemi çok büyük olan ikinci mozai in ortaya ç kar ld n söyledi. Bulunan mozaiklerin üzerinde daha önce daha önce hiç örne ini görülmeyen iki tane figürün oldu unu kaydeden Özdemir, Bunlardan bir tanesinin üzerinde 'KTI-CIC' yazan figürdür. flin ilginç taraf 'KTI-CIC' ve 'IIAPE- BOAH' isimli mozaikler birbirine bakar fleklide tasvir edilmifl. 'KTI- CIC' mozai i genelde erken Roma dönemi ve Do u Roma dedi imiz Bizans dönemindeki yap lar n ve vak f eserlerin üzerine binay korusun diye yap lm fl tanr ça diye biliyoruz. KIT-CIC yaz s cömert ba fl veya vak f anlam na gelmekte olup ayn zamanda iyi dilek olarak betimlenmifltir. Roma ve Taban mozai i bu 2 merkez motifini ve her yandan geometrik bezeli motiflerin ve desenlerin kuflatt görülmektedir. Bu mozaik kaz s nda antik dönem Amasya'n n kal nt lar n n günümüz Amasya's n n d fl na kadar yay lm fl oldu u göstermektedir. Bu la ban mozai i antik ça da kutlan lan resmi yap lardan belediye binas ve meclis binas olabilir. fleklinde konufltu. (CHA) ANTALYA - Antalya Büyükflehir Belediyesi, kitap okuma al flkanl kazand rmak için flehir içindeki klimal duraklara kitap raflar yerlefltirdi. Antalyal lar, otobüs saatini kitap okuyarak bekleyecek. Büyükflehir Belediyesi, Antalya Sanatç lar Derne i, Geliflim Sanat ve Bahçe Kafe ile ortaklafla bir kültür projesi gelifltirdi. Antalya da Kitaplar Dolafl yor adl proje ile Büyükflehir Belediyesi nin klimal duraklar na kitap raflar yerlefltirildi. Vatandafllar n okuma al flkanl kazanmas hedeflenen proje hakk nda gazetecilere, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki klimal durakta bilgi veren Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan Mustafa Akayd n, "Halk duraklarda önemli zaman kaybeder. Duraklarda vatandafl kitap okusun, hatta o kitab als n evine götürsün. Okuduktan sonra da tekrar kitab duraklara b raks n. Vatandafllar bu raflara kendi kitaplar n da getirebilir. Bir kültür hareketi bafllatal m istedik." dedi. Antalya'n n okuma yazma oran yüksek illerin bafl nda geldi ine iflaret eden Akayd n, projeyi yayg nlaflt rma niyetinde olduklar n belirterek, "Türkiye'de bu ifli yapan baflka flehir var m bilmiyorum. Antalya'ya çok yak flt. Antalya halk n kitap okuyama teflvik eden bir etkinlik. Antalya, herkesin gözledi i bir gerçek var, son y llarda çok ciddi kültürel kalk nma içinde. Antalya bu hareketi de çok destekleyecektir diye düflünüyorum." fleklinde konufltu. Baflkan Akayd n ve proje ortaklar, duraktaki rafa ilk kitaplar yerlefltirerek projeyi bafllatt. (CHA)

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında AZERBAYCAN D ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında GSYİH da yüzde 21 lik bir artışla ekonomide rekor büyümeye imza attı. 2010 yılında Azerbaycan

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu Teklif No: Adı: Yeni Ürün ile İhracat ve Kapasitenin

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ AMAÇ 2001 yılında 4691 sayılı yasayla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk İki Ayında %3,7

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı