EVDE BAKIM da aile odakl hizmet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EVDE BAKIM da aile odakl hizmet"

Transkript

1 nternet kafe iflletenlere e itim verilecek GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Milli Botanik Bahçesi nin TEMEL ATILDI 4 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Denetlenen her 10 asansörden 3 ü uygunsuz HABER 17 DE G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nin ülkenin biyoçeflitllili inin sigorta poliçesi oldu unu belirterek, "Türkiye'nin bitki çeflitlili i burada muhafaza ve kay t alt na al nacak" dedi. Eker, G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl yerleflkesinde kurulacak Milli Botanik Bahçesi'nin temel atma töreninde, dünyan n 21. yüzy lda 3 konuyla ilgili mücadeleye tan kl k edece ini, bunlar n enerji, g da ve su olaca n söyledi. HABER 18 DE HABER 17 DE EVDE BAKIM da aile odakl hizmet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl n n koordinasyonunda, evde bak m hizmetlerinde yeni bir sistem hayata geçecek. Yenilenen evde bak m sistemiyle, kurum bak m n n yerine engelli ve yafll lara beslenme, kiflisel bak m, becerilerin gelifltirilmesi ve sosyal hayata uyuma iliflkin her türlü hizmetin evlerinde, ailelerinin yan nda profesyonel ekiplerce verilmesi amaçlan yor. HABER 18 DE Aile odakl ev sistemine geçiflin amaçland yeni modelde, engelli ve yafll n n ko ufl tarz kurumlarda de il, mümkün oldu u kadar al flt, uygun düzenlemelerin yap ld ortamlarda hayat n devam ettirebilmesine yönelik hizmet sunulacak ÇANKAYA DA DÜNYA M RASLARI SERG S Haberi 15 de YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZ YEN LEND Haberi 16 da POLATLI DA 105 A LEN N EV TEM ZLEND Haberi 15 de

2 2 YARIN SineMagazin Murat Boz'a dava floku STANBUL - Ünlü flark c Murat Boz un vokalistleri Ceren Y lmaz, Meltem Arslan ve dansç s Mertkan Tapan flark c aleyhine dava açt lar... Avukatlar Mahir Ifl kay ve Gökhan Alpertungu arac l yla Ceren Y lmaz, Meltem Arslan ve Mertkan Tapan, Murat Boz dan flikayetçi oldu. Avukatlar, Ça layan daki stanbul Adalet Saray nda bulunan fl Mahkemesi ne baflvurdu. Üç ayr dava dilekçesinde daval olarak sanatç Boz un ismi yer ald. Daval Murat Boz un kamuoyunun yak ndan tan d bir kifli oldu unu belirten avukatlar, müvekkilleri Meltem Arslan ve Ceren Y lmaz n 2009, Mertkan Tapan n ise 2007 y l nda Boz un yan nda ifle bafllad n belirtti. Müvekkillerinin belli bir ücret karfl l nda Boz un yan nda çal flmaya bafllad klar n belirten avukatlar, Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken belgeler, daval taraf ndan kuruma teslim edilmemifl ve sigorta primleri de yat r lmam flt r. Müvekkillerimiz ifllerine son verilinceye kadar ücret karfl l çal flmas na ra men, iflveren bunu göstermemifltir." denildi. Müvekkillerinin Boz ile çal flt na dair foto raf ve videoyu da dava dilekçesine ekleyen avukatlar, Davac n n yasadan kaynakl sorumluluklar n yerine getirmemeleri neticesinde, müvekkil davac n n, gerek sa l k giderlerini flahsen karfl lamas dolay s yla ve gerekse ileride emeklilik hakk ndan yararlanmas kapsam nda tabi olaca mevzuat aç s ndan müvekkili madden ve manen zora sokaca ndan,, Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkanl stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü nün bu çal flmalar sigortal k hizmetlerinden saymas gerekmektedir. dedi. fl Mahkemesi ne sunulan dilekçede iki vokalist ve dansç n n sigortas z çal flt sürenin tespiti istendi. Fazla mesailerinde tespit edilmesini isteyen avukatlar n, fl Mahkemesi nin sigortas z çal flt klar na iliflkin tespiti yapmas halinde Boz dan sigortas z çal flt rd iddia edilen iflçilerin sigorta ücretlerini talep edece i ö renildi. 4 Kas m 2013 Londra da 2. balay STANBUL - A ustos ay nda evlilikleriyle ilgili önemli kararlar alan Ça la fi kel ve Emre Altu, bafl bafla Londra ya gitti. Ça la fi kel ve Emre Altu çifti, sanat dünyas nda birbiri ard na gelen boflanmalardan sonra kendi evliliklerini kurtarmak için a ustos ay nda birtak m kararlar alm flt. Çiftin ilk karar ; çocuklardan ayr bafl bafla ç k lacak tatil yönündeydi. Çocuklar olduktan sonra birbirlerine vakit ay ramamaktan yak nan ünlü çift, geçti imiz hafta sonunda Londra ya tatile gitti. O ullar Kuzey ve Uzay anneannelerine b rakan çift, bafl bafla tatil yapt. fi kel, Arada kar koca böyle yaln z kalmal. Bafl bafla yap lan tatiller duygular daha da aktif hale getiriyor dedi. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Sev Beni, ki Kafadar: Chinese Connection, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kelebe in Rüyas, Vay Bafl ma Gelenler, Günce, Ç lg n H rs z 2, Riddick, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Paranoya, Kelebe in Rüyas, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kalbim Sende, Riddick, Ç lg n H rs z 2, Vay Bafl ma Gelenler, Zamanda Aflk, Büyük Kumar Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) ki Kafadar: Chinese Connection, Kalbim Sende, Vay Bafl ma Gelenler, Günce, Riddicik, Ç lg n H rs z 2, Büyük Kumar, Benimle Oynar M s n Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Sev Beni, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kelebe in Rüyas, ki Kafadar: Chinese Connection, Vay Bafl ma Gelenler, Ç lg n H rs z 2, Riddicik, Katliam Gecesi Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Sev Beni, Buraya Kadar, Yerçekimi, Kelebe in Rüyas, Ustura Dönüyor, ki Kafadar: Chinese Connection, Ç lg n H rs z2, Büyük Kumar, fieytan- Racim, fiirinler 2 Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sev Beni, Buraya Kadar, ki Kafadar: Chinese Connection, Yerçekimi, Kelebe in Rüyas, Vay Bafl ma Gelenler, Ç lg n H rs z 2, Riddick Ankara Moviecity (Keçiören) (312) ki Kafadar: Chinese Connection, Riddick, Ç lg n H rs z 2, fieytan- Racim Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) ki Kafadar: Chinese Connection, Günce, Ç lg n H rs z 2, Benimle Oynar m s n Turbo, Neva, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum (Armada) Paranoya, Buraya Kadar, ki Kafadar: Chinese Connection, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kelebe in Rüyas, Vay Bafl ma Gelenler, Riddick, Ç lg n H rs z2, Zamanda Aflk, Mavi Yasemin

3 4 Kas m 2013 KAYSER - Kayseri de, Cumhuriyet in 90. y ldönümü ve Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün do um günü nedeniyle oluflturulan 90.Y l Orman nda 2 bin fidan toprakla buluflturuldu. Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Erkilet H d rellez Mevkisi nde fidan dikiminden önce yapt konuflmada, Cumhuriyetin çok zor flartlar alt nda kuruldu unu, 90 y l içinde Türkiye nin pek çok konuda dünyan n önde gelen ülkeleriyle yar fl r hale geldi ini belirtti. Cumhuriyetin 90. y ldönümü ve ayn zamanda Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün do um günü olmas bugün bir kampanya bafllatt klar n ifade eden Düzgün, flunlar kaydetti: Kayseri çok zengin bir kültür miras na sahip. Pek çok sektörde Türkiye nin önde gelen illeri aras nda yer al yor. Bu tepelerin, da lar n a açland r lmas Kayseri nin güzelli ine güzellik katacakt r. Çünkü a aç berekettir, güzelliktir, kufl c v lt s d r. A aç bazen s n lacak dald r. A ac n orman n oldu u yerde hayat n oldu unu belirtmek istiyorum. Kampanyan n ilk ad m n burada atm fl oluyoruz. Eskiden ormanlar devletindir denirdi, asl nda ormanlar milletindir. ormanlar hepimizindir. Devlet ormanc l ndan, millet ormanc l na geçti imiz bugünlerde buralara dikilen bu fidanlar n da bölgede yaflayan vatandafllar m z taraf ndan korunaca na yürekten inan yorum. Bölgede sadece orman a açlar de il, baz nitelikli meyve a açlar n n da dikilece ini vurgulayan Düzgün, Toplam a açland r lacak 60 bin dekar alanda 3 milyon fidan n toprakla buluflmas yla Kayseri, Cumhuriyetin 100. y l nda daha yeflil bir görünüme ve güzel bir çevreye sahip olacak diye konufltu. Kocasinan Kaymakam Ali Candan ise Cumhurbaflkan H CR RUM msak : kindi : Yaflam 1 Muharrem 22 Teflrin-i Evvel Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Kayseri de Gül ün do um günü için 2 bin fidan dikildi Abdullah Gül ün ormana verdi i de erden dolay kendilerine do um günü hediyesi olarak fidan dikmeyi düflündüklerini söyledi. Cumhurbaflkan Gül ün do um gününü kutlayan Candan, Burada okullar m zdan gençlerimiz, personelimiz ve gönüllü vatandafllar m zla fidan dikece iz. Daha önceleri maalesef a açland rma konusunda çok gerilerdeydik. Bugün burada 2 bin fidan dikece iz. Fidanlar Orman flletme Müdürlü ümüzden bedelsiz olarak tedarik ettik. 90. y l orman m z n herkese hay rl olmas n diliyorum diye konufltu. Konuflmalar n ard ndan Vali Düzgün, Kaymakam Candan, Orman Bölge Müdürlü ü iflçileri, ö renciler, gazeteciler ve çok say da vatandafl Erkilet H d rellez Mevkisi nde oluflturulan 90. Y l Orman na fidan dikti. (AA) Diyarbak r'da 101 babaya istismar cezas D YARBAKIR - Diyarbak r'da çocu unu sokakta dilendirerek istismar eden 101 babaya, 170'er lira idari para cezas verildi, 838'sine ise uyar tebligat gönderildi. Aile ve Sosyal Politikalar l Müdürü Hidayet Bozkurt, gazetecilere yapt aç klamada, 101 babaya 5326 say l Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gere ince 170'er lira idari para cezas kesildi ini, 838 veliye de 'çocu unuzu dilendirmeyin' uyar s yap ld n bildirdi. Diyarbak r'da geceyi sokakta geçiren çocuk kalmad n belirten Bozkurt, sokakta çal flan çocuklar tespit etmek için sosyal hizmetler uzman ekiplerinin 4 grup Politikalar l Müdürü Aile ve Sosyal halinde seyyar Hidayet Bozkurt araçlarla aral ks z gezdi ini söyledi. Bozkurt, tespit edilen çocuklar n aileleri ile temasa geçtiklerini, etkin çabalar sonucu sokakta çal flan çocuk say s n n 900 civar na kadar düflürüldü ünü ifade ederek, flunlar söyledi: "75. Y l Çocuk Merkezi ve ÇOGEM gibi önemli iki merkezimizde 500 çocuk kay t alt nda tutuyoruz. Çocuklar soka n risklerinden uzak tutmak için ö len ücretsiz yemek verip, sosyal hayata ad m atmalar na sa lamak ad na okul d fl nda kalan vakitlerinde gitar, resim gibi kurslara dahil ediyoruz y l nda tek çocu un bile sokakta çal flmamas n hedefliyoruz. Ancak bu konuda vatandafllara da büyük görevler düflüyor." Çocuk sat c lardan kesinlikle al flverifl yap lmamas n isteyen Boflkurt, "Çünkü ald m z her mendil ve sak z ile o çocuklar biraz daha soka a mahkum ediyoruz. 101 babaya 5326 say l Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gere ince 170'er lira idari para cezas kesildi, 838 veliye ise uyar tebligat gönderildi" dedi. (AA)

4 4 YARIN Hititlerin 5 bin 500 y ll k tarihi yolu turizme kazand r lacak SAMSUN - LYAS GÜN - Hititlerin Karadeniz e inmek için kulland K z l rmak k y s ndaki 5 bin 500 y ll k tarihi yolun turizme kazand r lmas için çal flma bafllat ld. Hitit mparatorlu u döneminde ç Anadolu dan Karadeniz e gitmek için kullan lan tarihi yolun turizme aç lmas için oluflturulan ekip, tarihi yolu inceledi. Bafra kiztepe höyüklerinden Vezirköprü Oymaa aç taki Hititlerin kutsal flehri Nerik e K z l rmak k y s ndaki güzergah takip eden ekip, yol üzerinde bulunan tarihi flehirleri ve buluntular araflt rd. Giriflimleriyle ekibe öncülük eden Samsun Milletvekili Tülay Bak r, AA muhabirine yapt aç klamada, Hititlerin ticaret yolunun yeniden ortaya ç kar lmas ve turizme aç lmas için Bafra da bulunan kiztepe höyüklerinden Vezirköprü ilçesindeki Oymaa aç taki höyüklere eski ticaret yolunu kullanarak geldiklerini söyledi. Bu ticaret yolu üzerinde birçok medeniyet kuruldu unu belirten Bak r, flöyle devam etti: Buradaki amac m z Hititlerin Samsun ve çevresinde aktif olarak bulundu unu ispat etmek. Hattufla dan gelen Hititlerin kutsal Nerik flehrine u rad ktan sonra Bafra da kiztepe ye gittiklerini ortaya koyduk. Yani Hititlerin karadan denize do ru oluflturdu u ticaret yolunu yüzde 100 ispatlanamasa da kaz larda elde edilen delilleriyle ispatlamaya çal flt k. Samsun un eski ça da hakl oldu u yeri almas n istiyoruz. Bu sayede bölgemizin turizm aç s ndan önemli bir yer olmas n sa lam fl olaca z. Hititlerin ticaret yoluna dikkati çekmek için foto raf yar flmas planland n ifade eden Bak r, Bu yolda tarihin canland r lmas için belli eserlerin ortaya konulmas laz m ve ticaret yolunun en az ndan sanal olarak canland r lmas gerekli. Bunun için çal flmalar m z sürdürece iz. Bunun turizme katk sa layaca n düflünüyoruz dedi. Recep Tayyip Erdo an Üniversitesi Ö retim Üyesi Tarih Bilimci Yrd. Doç. Dr. Ali Güvelo lu, Antik Ça n sonuna do ru Akdeniz in etraf ndaki bütün uygarl klar n Karadeniz çevresinde toprak edinmeye çal flt n kaydetti. Güvelo lu, bu durumu, elde edilen bulgulardan ve kaz lardan anlad klar n anlatt. (AA) Turizm 4 Kas m 2013 Kapadokya n n keflfedilmeyi bekleyen aç k hava müzesi: GÜZELYURT AKSARAY- MURAT ÖNER TAfi - Türkiye nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya ya gelen yerli ve yabanc turistlerin çok az bir k sm n n gördü ü Güzelyurt, bar nd rd tarihi ve do al güzellikleri ile keflfedilmeyi bekliyor. Güzelyurt Belediye Baflkan Kudret Özefl, AA muhabirine yapt aç klamada, bölgenin tarihi ve kültürel zenginli ine befliklik eden Güzelyurt un, Kapadokya n n bat ya aç lan kap s oldu unu söyledi. lçenin tarihi geçmiflinin Kapadokya ile paralellik gösterdi ini belirten Özefl, Günümüzden 7500 y l önce ilk yerleflimin bafllad Güzelyurt, Hititler, Persler, Kapadokya Krall, Roma, Bizans ve Osmanl Devleti döneminde de önemli bir yerleflim merkezi olmufltur dedi. Karballa, Gelveri ve bugünkü ad yla Güzelyurt un tarih, do a, sanat ve kültürü bir bütün olarak sundu unu kaydeden Özefl, flunlar ifade etti: Güzelyurt, Kapadokya için adeta keflfedilmeyi bekleyen bir aç k hava müzesi konumunda. Kapadokya n n tüm güzelliklerini bünyesinde bar nd r yor. Binlerce y ll k bir tarih ve uygarl k var. Ayr ca Ortodoks mezhebinin kurucusu Aziz Gregorios Nazions bu topraklarda yaflam fl ve ilk manast r hayat n Güzelyurt ta bafllatm flt r. Ihlara ve Manast r Vadisi, Kilise Cami, K z l ve Yüksek Kilise, Gelveri evleri, Selime Katedrali, yeralt flehirleri ve kapl ca turizmi ile Güzelyurt, Kapadokya turizminde önemli bir yere sahip. Türklerin bölgeye gelmesinin ard ndan Güzelyurt ta Rumlar la yüzlerce y l bar fl içinde yaflad n anlatan Özefl, 1924 deki mübadeleye ra men bu dostlu un bitmedi ini, iki halk n festivaller düzenleyerek bir araya geldiklerini aktard. - Turistler bu güzellikleri görmeden gidiyor Özefl, Kapadokya ya gelen yerli ve yabanc turistlerin Güzelyurt u görmeden gittiklerini vurgulayarak, flöyle devam etti: Kapadokya da geceleme oran 1,8 gün. Bölgeye gelen yüzbinlerce yerli ve yabanc turist, Kapadokya n n merkezindeki Göreme, Avanos, Uçhisar ve Ürgüp ü ziyaret edip geri dönerken, bir k sm Güzelyurt a geliyor. Y lda ortalama 2 milyon turist Kapadokya y ziyaret ederken, bunun ortalama 250 bini Güzelyurt s n rlar içindeki dünyaca ünlü Ihlara Vadisi ne geliyor. Yüzde 13 gibi bir oran ki bu çok düflük. Güzelyurt ilçe merkezine gelen turist say s ise her geçen y l art yor. Bu y l ilçemize gelen turist say s 40 binin üzerine ç kt ki; bu say bile Kapadokya ya gelen turistin neredeyse yüzde 2 si. Ihlara Vadisi ni ziyaret eden turistler 6 kilometre mesafedeki Güzelyurt u ve Küçük Ayasofya olarak da bilinen Kilise Camisi nin de bulundu u Manast r Vadisi ni mutlaka ziyaret etsinler. - Güzelyurt u görmeden Kapadokya y gördüm demeyin Turistlerin Güzelyurt u görmeden Kapadokya dan ayr lmamalar n tavsiye eden Özefl, Kapadokya ya gelen yerli ve yabanc turistler, Güzelyurt u görmeden Kapadokya y gördüm demesin. Hasanda ve Yüksek Kilise ile muhteflem gün bat m manzaras, Gelveri evleri ve ilçe merkezindeki Manast r Vadisi mutlaka görülmeli. Kayadan oyma evler, kilise ve yeralt flehirleriyle Ihlara Vadisi ne benzer özelliklere sahip Manast r Vadisi, Kapadokya n n özeti gibidir. Vadide bulunan Küçük Ayasofya olarak da bilinen Aziz Gregorius Theologos Kilisesi, Kapadokya daki en erken H ristiyanl k dönemi eserlerinden birisi olup, Ortodoks alemi için büyük önem tafl maktad r diye konufltu. Özefl, Güzelyurt un tan t m için çal flmalara devam ettiklerini dile getirerek, tan t m belgeseli ve kitab haz rlad klar n, fuarlara kat ld klar n sözlerine ekledi. (AA)

5 4 Kas m 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Eski dilde peçe, yaflmak. Dan fl kl dövüfl. 2. Öncecilik. 3. Do u Anadolu da kullan lan bir tür küçük zurna. Emile Zola n n bir eseri. 4. Irmak ya da dere suyunun h zl akt yer. Küçük bir limon türü. 5. Edirne ilinde tarihi K rkp nar gürefllerinin yap ld yer. 6. Keçinin erke ine verilen ad. Tah l n tarladaki ad. 7. Ticaret eflyas. Gümüflün simgesi. Bir cetvel türü. 8. Bir renk. rmikle yap lan bir tür tatl. 9. Dince yap lmas yasak olan. Mektup. 10. Raflar olan, kapaks z ve tafl n r dolap. 11. Naz m Hikmet in soyad. Ç plak vücut resmi. Do um iflini yapt ran kad n. 12. M s r n plaka iflareti. Bolluk, gürlük, verim. 13. Hayvanlarda semizlik. Cüzi, k smi. 14. Vücudun alt k sm n y kamak için kullan lan bir tuvalet arac. Tembel hayvan. 15. De erli fleylerin sakland yer. 16. Baz dillerde erkek cinsinden say lan kelime, müzekker. H ristiyan din adam. 17. htiyac karfl layamayacak kadar az olan. Çok iyi. 18. Klavsene benzeyen klavyeli bir çalg. 19. Lahza. lkel silah. Mihrace. 20. Eski durumuna veya ilk biçimine getirilmifl. Yumurtan n bir bölümü. Yukar dan afla ya: 1. Gemi bar na. fl görmede beceri, ustal k. Yüz ar de erinde yüzey ölçü birimi. 2. Difli s r. Kumaflla astar aras na konularak giysinin dik durmas n sa layan kolal bez. Artvin yöresinde oynanan bir halk oyunu. Soru sözü. 3. Politika. Evcil bir geyik türü. Bir muayene için hekime ödenen ücret. 4. Favori. fiark da her k tadan sonra tekrarlanan ve bestesi de iflmeyen bölüm. Lisan. Yanl fll k, hata, gaf. 5. Caminin ezan okunan bir ya da birkaç flerefeli ince ve yüksek yeri. Emanet olarak. Makinede yap lan bir tür antika. 6. K y, sahil. fiikâr. Seçiciler kurulu. Evliya, ermifl, çelebi. 7. fiöhret, ün, nam. Efli olmayan, biricik, tek. Yank, akis. Öküz yemli i. 8. Üstten sa a do ru e ik olan bas m harfi. Karagöz oyununda kullan lan kam fl düdük. Sarma, çevirme, kuflatma. 9. lgi eki. Vücuda fl r nga ile s - v verme ifli, zerk. çinden ç k lmas güç, sak ncal durum. Vilayet. Kalsiyumun simgesi. 10. Kad ns davran fllar olan erkek. Kütahya ilinin bir ilçesi. Bir tür baykufl. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, Türkiye'nin, dünya ticaretindeki durgunlu a paralel bir seyir izledi ni belirterek, "AB pazar nda canlanma bafll yor. Bölgeye ihracat m z art yor" ifadesini kulland. ANKARA - Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, Türkiye'nin, dünya ticaretindeki durgunlu a paralel bir seyir izledi ni belirterek, "AB pazar nda canlanma bafll yor. Bölgeye ihracat m z art yor" ifadesini kulland. Ça layan, yapt yaz l aç klamada, eylül ay d fl ticaret verilerini de erlendirdi. Eylül ay ihracat n n 13 milyar 121 milyon dolar, ithalat n 20 milyar 623 milyon dolar, ihracat n ithalat karfl lama oran n n ise yüzde 63,6 oldu unu belirten Ça layan, flunlar kaydetti: " hracat m zda yüzde 1,3, ithalat m zda yüzde 3,5 art fl var. Ocakeylül dönemindeki 9 ayl k duruma bakt m zda ise ihracat m z n 112 milyar 493 milyon dolar, ithalat m - z n 187 milyar 623 milyon dolar, ihracat n ithalat karfl lama oran n n ise yüzde 60 oldu unu görüyoruz. Son 12 ayl k dönemde ise ihracat m z 152,1 milyar dolar, ithalat - m z 247,1 milyar dolar, ihracat n ithalat karfl lama oran ise yüzde 61,5 seviyelerinde gerçekleflti. 9 ayl k d fl ticaret verisi aç klanm fl bizden baflka 20 ülke daha var. Bunlarda 9 ayl k ortalama ihracat art fl yüzde 2,3. Bu sene dünyada d fl ticaret oldukça durgun seyrediyor. Türkiye olarak, dünya ticaretindeki durgunlu a paralel bir seyir izliyoruz. AB pazar nda canlanma bafll - yor. Bölgeye ihracat m z art yor" de erlendirmesinde bulundu. Ça layan, böyle bir ortamda ihracat n art r lmaya çal fl ld na dikkati çekerek, "2013 y l sonu itibar yla 2012'de gerçeklefltirdi imiz 152,5 milyar dolar n da üzerine ç - karak yeni bir rekor daha k raca z. Bundan 10 y l öncesine göre ihracat m z n mal ve pazar derinli i çok daha yüksek. Yani daha çok çeflit mal daha çok say da ülkeye sat yoruz. hracat stanbul'dan Anadolu'ya yay l yor. Ankara, Eskiflehir, Mersin, Bursa öne ç k yor. Anadolu sermayesi parl yor. Amac m z bu trendi güçlendirerek sürdürmek. 10 y l sonra, bambaflka bir noktada olaca- z Türkiye için sadece 500 milyar dolar ihracat gibi say sal bir hedef de il. Nitelikte de, üretim sürecinde de, ifl yapma anlay fl nda da de iflikliler olmas gerekiyor" de erlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin Avrupa ve yak n çevrede yaflanan ekonomik, siyasi ve sosyal krize ra men döneminde toplam 43,6 milyar ek ihracat yapt n hat rlatan Ça layan, aç klamas na flöyle devam etti: "Bugün de Avrupa Birli i, Kuzey Afrika, Sahra-alt Afrika, Orta Amerika ve Uzakdo u bölgelerine ihracat m z n art flta oldu unu görüyoruz. Art fl oranlar Kuzey Afrika'da yüzde 12,2, Sahra-alt Afrika'ya yüzde 7,5, Uzakdo u'da yüzde 16,3 ve Orta Amerika'da yüzde 33,1 seviyelerinde. AB'de reel anlamda toparlanma bafllay nca bundan en olumlu etkilenecek ülkelerden birinin Türkiye olaca n aylard r ifade ediyorduk. Öyle de oluyor. AB'ye ihracat m zda aylard r art fl var. Bundan sonra daha da ciddi art fllar görece iz. 71. Fas l (alt n ve de erli tafllar) genelinde eylül ay nda 600 milyon dolar ihracat, 465 milyon dolar ithalat yapt k. lk 9 ayda ihracat 5,8 milyar dolara, ithalat 12,9 milyar dolara ulaflt. Do al olarak bu ithalat art fl, cari aç m z da yukar çekiyor. Geçen sene alt n ticaretinde fazla veriyorken, bu sene ilk 9 ayda 7,1 milyar dolar aç k verdik. Alt n hariç tutuldu unda ihracat m z n yüzde 6,6 art fl göstererek 106,7 milyar dolara ulaflt n görüyoruz." Ça layan, Ekonomi Bakanl n n Türkiye ekonomisi ad na yurtd fl pazarlardaki tüm ifl imkanlar n yak ndan takip etti ini ifade ederek, dünya piyasas ndaki gerçekleflmesi muhtemel tüm senaryolara karfl titizlikle çal flt klar n kaydetti. Teflvik sisteminin beklentilere uygun flekilde sonuçlar verdi ini vurgulayan Ça layan, flu de erlendirmelerde bulundu: "Özellikle 6. bölgedeki geliflmelerden memnunuz. Say n Baflbakan m z n kamuoyu ile paylaflt ve halk m z taraf ndan olumlu tepki ald n gördü ümüz demokratikleflme paketinin bölgedeki yat r mlar daha da h zland raca na inan yoruz. Cumhuriyetimizin 100'ncü y ldönümünü kutlayaca m z 2023 için ortaya koydu umuz hedeflere h zla yaklafl yoruz. Alt na imzas n alt n harflerle att m z Marmaray gibi dev projelere yenilerini ekleyerek Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yol gösterdi i flekilde muas r medeniyetler seviyesine ç karaca- z." (AA) 4 Kas m 2013 Ça layan: AB pazar nda canlanma bafll yor, bölgeye ihracat m z art yor Tar m ve g dada ihracat yüzde artt ANKARA - Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, tar m ve g dada eylül ay nda ihracat n artt n, ithalat n ise düfltü ünü belirterek, "ihracat, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 10,35 art flla 1 milyar 298 milyon dolardan 1 milyar 432 milyon dolara yükseldi, ithalat yüzde 3,63 azal flla 910 milyon dolardan 877 milyon dolara indi" ifadelerini kulland. Bayraktar, yaz l aç klamas nda, tar m ve g dada ihracat n, eylül ay nda geçen y l n ayn ay na göre yüzde 10,35 art flla 1 milyar 297,8 milyon dolardan 1 milyar 432,1 milyon dolara, ocak-eylül döneminde ise 2012 y l ayn dönemine göre yüzde 10,76 art flla 10 milyar 796,4 milyon dolardan 11 milyar 958,1 milyon dolara ç kt n bildirdi. Ocak-eylül döneminde fas llar aras nda en fazla ihracat n 2 milyar 518 milyon 416 bin dolarla meyve, turunçgiller, kavun ve karpuzda görüldü üne, bunu, 1 milyar 234 milyon 956 bin dolarla sebze, meyvelerden elde edilen ürünler fasl n n takip etti ine dikkati çeken Bayraktar, ocak-eylül döneminde hayvansal ve bitkisel ya larda 1 milyar 84 milyon 185 bin, hububat, un, pastac l k ürünlerinde 1 milyar 96 milyon 348 bin dolarl k ihracat yap ld n ifade etti. Tar m ve g dada ithalat n, eylül ay nda geçen y l n ayn ay na göre yüzde 3,63 azal flla 910,3 milyon dolardan 877,2 milyon dolara, ocakeylül döneminde ise 2012 y l ayn dönemine göre yüzde 4,70 art flla 8 milyar 31,3 milyon dolardan 8 milyar 408,8 milyon dolara ç kt na de inen Bayraktar, ayn dönemde tar m ve g da ihracat n n 12 milyar dolara dayan rken, ithalat n 8,4 milyar dolarda kald n kaydetti. Tar m ve g dada, sadece eylül ay nda 554 milyon 883 bin dolar, 9 ayl k dönemde ise 3 milyar 549 milyon 267 bin dolar d fl ticaret fazlas verildi ini belirtti.(aa)

7 4 Kas m 2013 Ekonomi STANBUL - 8. Yat r m Dan flma Konseyi nin (YDK) sonuç bildirisi bas n toplant s ile aç kland. Dolmabahçe Baflbakanl k Çal flma Ofisi nde yap lan toplant ya Ekonomi Bakan Zafer Ça layan ve Dünya Bankas Baflkan Jim Yong Kim in yan s ra aralar nda Citigroup, Alstom, EON, Hitachi, Huawei, Sumitimo, ThyssenKrup, Burgan Bank, Suud Nesma Holding in de bulundu u dünya flirketlerinin CEO lar kat ld. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu ile Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) Baflkan Mehmet Büyükekfli nin de yer ald toplant da bildiriyi Sumitomo CEO su Ikuji Ikeda okudu. Bildiride ABD ve Avrupa ekonomilerinde dolanan kara bulutlara ba l olarak pek çok ülkede yat r mlar n n ertelendi ine iflaret edildi. Bu ortamda Türkiye nin iyi bir durumda oldu u belirtildi. Türkiye nin 500 milyar dolar ihracat hedefini art rma ad na yeni bölge ve ülkeler arad dile getirilen bildiride flöyle denildi: Toplant da söz alan Dünya Bankas Baflkan Jim Yong Kim, Türkiye nin istihdamda ve ekonomik büyümede olumlu yanlar n art rmada baflar l oldu unu beyan etti. Ayr ca Türkiye nin ekonomik yap s n yeniden ele alarak, firmalar n n rekabet gücünü art racak yollar bularak orta gelir seviyesine tak l kalan ülke konumunda ç kmas gerekti ini beyan etti. Kalifiye e itim, Ar-Ge faaliyetlerinin art r lmas için etkin bir fikri haklar rejiminin varl, sanayi ve e itim kurumlar n n bir aradal n vurgulad. Yat r mc lar için idari çerçevenin yeniden yorumlanmas n, iç tasarruflar n art r lmas n ö ütledi. Bildiride ayr ca Türkiye de ortam n yat r mc lar n lehine olaca na, iç tasarruflar n art r lmas n n büyümeye önemli katk yapaca na temas edildi. Makro ve mikro ekonomi ad na at lan ad mlar ise flöyle s raland : a. Yeni Teflvik Modeli nin yürürlü ü b. Yeni Sermaye Piyasas Kanunu nun yürürlü ü YARIN Dünya Bankas Baflkan ndan Türkiye ye orta gelir tuza uyar s Dünya Bankas Baflkan Jim Yong Kim, Türkiye nin ancak ekonomiyi yeniden ele alarak, rekabet gücünü art rarak orta gelir seviyesinde tak l kalan ülke konumundan ç kaca n ifade etti. ANKARA - Türkiye'nin Avrupa Birli ine (AB) ihracat, eylülde geçen y l n ayn ay na göre yüzde 10,2 artarak 5 milyar 620 milyon dolara yükseldi. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) ile Gümrük ve Ticaret Bakanl iflbirli iyle oluflturulan geçici d fl ticaret verilerine göre, AB'nin ihracattaki pay 2012 y l - n n eylül ay nda yüzde 39,4 iken, bu y - l n ayn ay nda yüzde 42,8'e yükseldi. AB'ye yap lan ihracat, ayn aylar karfl - laflt r ld nda yüzde 10,2 artarak 5 milyar 620 milyon dolara ç kt. Almanya, eylülde en fazla ihracat yap lan ülke oldu. Bu ülkeye yap lan ihracat, eylülde geçen y l n ayn ay na k - yasla yüzde 7,1 artarak 1 milyar 196 milyon dolar olurken, Almanya'y s ras yla 1 milyar 20 milyon dolarla Irak, 925 milyon dolarla ngiltere ve 626 milyon dolarla Rusya takip etti. thalatta ise ilk s ray Çin ald. Bu ülkeden yap lan ithalat, söz konusu dönemde yüzde 26,1 artarak 2 milyar 295 milyon dolar oldu. Çin'i s ras yla 2 milyar 266 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 5 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 48 milyon dolarla talya izledi. Fas llar düzeyinde en büyük ihracat kalemi 1 milyar 584 milyon dolarla "motorlu kara tafl tlar ve bunlar n aksam parçalar " olurken, bu fas l 1 milyar 129 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunlar n aksam ve parçalar ", 831 milyon dolarla "elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme verme, televizyon görüntü-ses kaydetme verme cihazlar, aksam parça aksesuar " ve 818 milyon dolarla "örme giyim eflyas ve aksesuar " takip etti. Eylül ay nda fas llara göre ithalat de- 7 c. Yeni Arabuluculuk Kanunu nun yürürlü ü d. Demiryolu tafl mac l sektörünün özel sektör yat r mlar na aç lmas e. Üretim gücü reformlar n n devam f. E itime ve befleri kayna a yap - lan yard mlar g. Altyap yat r mlar Sumitomo CEO su taraf ndan okunan metinde iktidara önem vermesi gereken konular ile ilgili olarak flu uyar lar yap ld : Art k katma de erli ve verimi art - ran ekonomik faaliyetlere yönelinmeli. Altyap imkanlar ndan yararlan larak verimlilik art fl devaml k l nmal. KO- B ler büyütülmeli, ulus afl r olmal. Yat r rm alan na, yerine eriflim kolaylaflmal. Yarg n n etkinli i art r lmal. Kamu ihalelerinde biliflim taraf güçlendirilmeli. Firmalar için yat r m ve faaliyet kolayl mümkün k l nmal. ÇA LAYAN: YEN TEfiV K PA- KET LE 230 B N ST HDAM YARATILDI 8. YDK ile ilgili aç klamalarda bulunan Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, toplant n n olumlu ve yararl oldu undan söz etti. Türkiye nin yat r m yapma, faaliyet kolayl bak m ndan 69.s rada oldu unu bildirirken, Bu durum iyi ama yeterli de il. lk 20 içinde olmal y z, olaca z. Bu konuda kararl y z. ifadelerini kulland. Türkiye ye yat r mlar n 10 senede önemli oranda artt n anlatan Ça layan, Yeni Teflvik Modeli ile ilgili olarak da flunlar kaydetti: Yeni teflvikler dahilinde flu ana dek ba lanan teflvik belgesi 93 milyar liraya, hemen hemen 50 milyar dolara dayand. Buna mukabil 6 bin 216 teflvik belgesi ile öngörülen istihdam da 230 bindir. Türkiye ye yat r m yap lacak ortam bu ortamd r, vakit bu vakittir. Biz, gerek üretimde, gerek ihracatta anlay fl yeniledik. Katma de ere, Ar-Ge ve inovasyona dayal üretim ve ihracat tedbirlerini koyduk. Ça layan, dünyan n önde gelen gruplar n enerji ve madende yat r m yapmaya davet etti. (CHA) AB ye yap lan ihracat yüzde 10.2 artt erlendirildi inde ithalat en yüksek fas l, 4 milyar 897 milyon dolarla "mineral yak tlar ve ya lar" oldu. Bu fas l 2 milyar 540 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunlar n aksam ve parçalar ", 1 milyar 808 milyon dolarla "demir-çelik", 1 milyar 631 milyon dolarla "elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme verme, televizyon görüntü-ses kaydetme verme cihazlar ve bunlar n aksam parça aksesuarlar " ve 1 milyar 327 milyon dolarla "motorlu kara tafl tlar ve bunlar n aksam parçalar " izledi. (AA)

8 8 YARIN Ekonomi STANBUL - Lufthansa Sat n Alma ve Gelirler Yönetim Kurulu Üyesi Jens Bischof, Lufthansa Havayollar 'n n, geniflletilen Airbus A320 filosu, yeni koltuklar, Frankfurt ve Münih havalimanlar nda Türk yolculara sunulacak transfer kolayl klar ile farkl l k yarataca n söyledi. Les Ottomans Hotel'de düzenlenen bas n toplant s nda aç klama yapan Bischof, Lufthansa Havayollar 'n n Türkiye pazar ndaki konumunu güçlendirmeyi hedefledi ini belirterek, "Lufthansa, geniflletilen Airbus A320 filosu, yeni koltuklar, Frankfurt ve Münih havalimanlar nda Türk yolculara sunulacak transfer kolayl klar ile farkl l k yaratacak. Türkiye'deki faaliyetlerimiz bizim için çok önemli. Burada hizmet vermekten gurur duyuyoruz" dedi. Türkiye'nin Lufthansa için çok önemli ve genifl bir pazar oluflturdu- unu ve stanbul, Ankara ve zmir'de sürekli yeni yolcu rekorlar na imza att klar n ifade eden Beschof, Türk yolculara flirkete gösterdikleri sadakat için teflekkür ederek, 2014 yaz tarifesi çerçevesinde stanbul-frankfurt hatt na konulacak yeni seferlerde stanbul ç k fll günlük sefer say s - n n 7'ye yükseltilece ini aç klad. Jens Bischof, Cumhuriyetin 90. y l dönümünü kutlayarak, "Lufthansa sadece bir havayolu flirketi de il. Bizim havac l kla ilgili birçok faamiyetimiz var. Esas ald m z konu ise müflteri memnuniyeti ve konfordur. fiirketimiz de Avrupa'daki en büyük filoya sahip. 600 uçak bulunan genifl bir filoya sahibiz. Bunun d fl nda yolcular m za geçen y l 500 milyon ö ün ikram nda bulunduk. Yine geçen y l, 1.8 milyon kargo tafl mac l gerçeklefltirdik. Önümüzdeki yaz stanbul'dan Almanya'ya ve çeflitli ülkelere yaklafl k günlük 100 uçuflumuz olacak. Bu rakamlar daha da art rmay hedefliyoruz. Bizler, mümkün olan her türlü ihtiyaca cevap vermeye çal flan bir havayolu flirketiyiz. Okyanus ötesi uçufllar m zda yak nda internet ve televizyon hizmeti de vermeye bafllayaca z" fleklinde konufltu. Lufthansa Türkiye Genel Müdürü Stefan Löcherbach ise bu y l baz yeni uygulamalar bafllatt klar n, Türkiye ç k fll uçufllarda yolculara Türk yemekleri sunulmas n n da bunlar n aras nda yer ald n belirterek, yeni hizmetlerle Lufthansa'n n Avrupa'n n lider havayolu flirketi olarak ulaflm fl oldu u konumu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini aç klad. Lufthansa Güneydo u Avrupa, Ortado u ve Afrika Bölgesi Sat fl ve Hizmetlerden Sorumlu Baflkan Yard mc s Carsten Schaeffer ise sürekli olarak yeni ürün ve hizmetlere yat - r m yapt klar n ifade ederek, flu aç klamay yapt : "Yeni first ve business class kabinlerinin yenilenmesi, uçakta Internet eriflimi sa layan 'FlyNet Sistemi'nin kurulmas, uzun menzilli uçufllar için aktarma yap lan uluslararas havalimanlar nda yeni yolcu salonlar aç lmas da bu yenilikler aras nda yer al yor. Ayr ca yak n gelecekte uzun menzilli uçufllarda yeni bir 'Premium Economy Class' uygulamas n bafllatacak ve k sa mesafe uçufllar nda uçak içi e lence olanaklar sunaca- z." Schaeffer, Lufthansa ve Germanwings'in önümüzdeki k fl tarifesinde uçufl a n geniflletece ini, iki havayolu flirketinin sunulan toplam kapasitesinin yüzde 1.1 oran nda art r ld - n akrararak, flöyle devam etti: "Kapasite art fl a rl kl olarak seferlerde daha büyük uçaklar kullan - lacak olmas ndan kaynaklan yor. 4 Kas m 2013 Lufthansa Türkiye de güçleniyor Lufthansa Sat n Alma ve Gelirler Yönetim Kurulu Üyesi Jens Bischof, Lufthansa Havayollar 'n n, geniflletilen Airbus A320 filosu, yeni koltuklar, Frankfurt ve Münih havalimanlar nda Türk yolculara sunulacak transfer kolayl klar ile farkl l k yarataca n söyledi. Lufthansa, müflterilerine Germanwings iflbirli iyle 81 ülkede toplam 211 var fl noktas n kapsayan, daha genifl bir uçufl a sunuyor. Bu var fl noktalar n n 199'una Lufthansa ile ba lant sa lan rken, Germanwings' in uçufl a nda Avrupa, Yak ndo u ve Kuzey Afrika bölgelerinde 64 var fl noktas bulunuyor. Önümüzdeki k fl aylar nda Lufthansa ve Germanwings kabin görevlileri her hafta uçuflla yolcular n a rlayacaklar. statistiksel olarak dünya genelinde her 50 saniyede bir Lufthansa veya Germanwings uça kalk fl yapm fl olacak. Lufthansa fiirketler Grubu bünyesindeki tüm havayolu flirketleri (Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Germanwings ve Swiss) dört k tada, 106 ülkede toplam 274 noktaya uçufl düzenleyecek. fiirketler grubu bünyesindeki havayolu flirketleri uçufl a lar n karfl l kl olarak çok say da ortak seferle destekliyor ve her hafta toplam uçuflla yolcular n konforlu ve güvenli bir flekilde var fl noktalar na ulaflt r - yorlar. Lufthansa'n n yeni k fl tarifesi 27 Ekim 2013 Pazar günü yürürlü e girdi ve 29 Mart 2014 Cumartesi gününe kadar geçerli olacak." Carsten Schaeffer, Lufthansa Denetleme Kurulu'nun 59 adet ultramodern uçak al m için onay verdi ini ve Lufthansa Grubu'nun filosuna 34 adet Boeing 777-9X ve 25 adet Airbus A uça kat laca n belirterek, " lk uça n teslimat 2016 y l nda gerçekleflecek. Daha önce sat n al nm fl olan Boeing ve Airbus A uçaklar ise 2025 y l ndan itibaren kullan lmayacak. Yeni uçak al mlar a rl kl olarak Lufthansa'n n mevcut filosunun yenilenmesi amac yla gerçeklefliyor. Lufthansa Grubu'nun vermifl oldu u yeni uçak siparifllerinin toplam de eri, liste fiyat yla 14 milyar Avro tutuyor ve Almanya'n n tarihinde tek bir özel sektör kuruluflu taraf ndan bugüne kadar yap lm fl en büyük toplu yat - r m niteli i tafl yor" ifadelerini kulland. (AA) Denizdeki bereket, fiyatlara yans d S VAS - Bal k sezonunun bafllamas n n üzerinden 2 ay geçmesiyle birlikte sektörde hareketlenme yafland. Karadeniz hamsisinin bollaflmas bal kç lar sevindirdi. Taze hamsi, Sivas ta tezgahlardaki yerini ald. Y llard r ç kmayan torik bal da, bu y l a lara tak ld. Sivas Sebze Hali'nde bulunan bal kç larda, hamsinin bollaflmas yla hareketlilik yaflan yor. Vatandafllar nda çok sevdi i hamsi sezonun aç ld zaman 10 TL den sat l rken fiyatlar yar yar ya düfltü. Bal kç Erdal Akpolat, denizin bereketlenmesiyle birlikte hamside bolluk yafland n belirterek, Karadeniz hamsisinin geçen haftalardakinin aksine hem fiyat n n düfltü ünü hem de sat fllar n n artt n söyledi. Bal k sezonunun aç ld 2 ay önce 10 liradan satt klar hamsinin fiyat n yar yar ya düflürdüklerini anlatan Akpolat, y llard r denizden ç kmayan Torik bal n da satmaya bafllad klar n kaydetti. Palamutun büyü ü olarak tan - nan torikin bir çok faydas bulunuyor. Çocuklar n geliflimine faydal oldu u söylenen torik, k lç ks z yap s yla dikkat çekiyor ve lezzetli etiyle biliniyor. (CHA)

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 26 Milletvekili DOLANDIRILDI HABER 18 DE 4 EYLÜL 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Bozk rda

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor HABER 17 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye'de 2014 y l nda ya fllarda yüzde 25 ile 50 oran nda azalma meydana

Detaylı

Türkiye, art k alan de il, veren el oldu

Türkiye, art k alan de il, veren el oldu GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, art k alan de il, veren el oldu 30 EK M 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr 90. y l coflkuyla

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor HABER 18 DE 27 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI:

Detaylı

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 Araflt rmaya kat lanlara, yapt klar ilk

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

Ankara Müftüsü H zl : Maddi durumu yetersiz olanlar kurban n da tmak zorunda de il

Ankara Müftüsü H zl : Maddi durumu yetersiz olanlar kurban n da tmak zorunda de il GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ankara Müftüsü H zl : Maddi durumu yetersiz olanlar kurban n da tmak zorunda de il Ankara

Detaylı

Milli Tren 2018 de raylarda olacak

Milli Tren 2018 de raylarda olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sahte ilaç çetelerinin yeni tuza na dikkat! Türkiye'de ilaç sahtecili iyle mücadelede baflar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

Acil ça r lar n tümü 112 de toplanacak

Acil ça r lar n tümü 112 de toplanacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK, otomobil fiyat na Yerli Uçak satacak 19 EK M 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Zamda en

Detaylı

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ODTÜ de, deprem testi için köprü infla edildi HABER 18 DE HABER 17 DE 14 fiubat 2014 CUMA

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Muhtarlara HABER 18 DE MÜJDE Maafllar 875 liraya ç kacak TBMM, tatile girmeden önce sözleflmeli

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Keçiören de h rs zl a karfl GUVENLI HAYAT 30 MAYIS 2013 PERfiEMBE H rs zl k olaylar n önlemek

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı