SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) VE ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ İLE KADIN SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRME PROGRAMI 2004 ÜREME SAĞLIĞI EĞİTİM SONUÇLARI*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) VE ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ İLE KADIN SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRME PROGRAMI 2004 ÜREME SAĞLIĞI EĞİTİM SONUÇLARI*"

Transkript

1 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) VE ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ İLE KADIN SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRME PROGRAMI 2004 ÜREME SAĞLIĞI EĞİTİM SONUÇLARI* H.ÖZTÜRK CAN, Öğr. Gör. Dr.**, N. SOĞUKPINAR, Yrd. Doç. Dr.**, B.K. SAYDAM, Yrd. Doç. Dr **, E. ÇEBER, Doç. Dr ** Son 10 yılda kadının statüsünü geliştirmeye yönelik sivil toplum örgütleri ve faaliyetlerinde artış olması, üreme sağlığına ilişkin konularda bilgilenme talebini de arttırmıştır. Talebi karşılamada bilgiyi halka ulaştırmak için üniversitelerin önemli bir role sahiptir. Bu nedenle, İzmir Kadın Kuruluşları üyesi dernekler ile Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu nun ortaklaşa yürüttükleri bir program başlatılmıştır. Program; İzmir Kadın Kuruluşları Birliği ni oluşturan 29 dernek ve şubelerinden gönüllülük esasına göre 5 inin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada; derneklerin yönetim kurulu üyelerinin sağlığa ilişkin eğitim taleplerini ve üreme sağlığına ilişkin uygulamalarını saptamak üzere bir soru formu uygulanmıştır. Bu kapsamda 41 dernek yönetim kurulu üyesi ile görüşülmüştür.. İkinci aşamada; istenilen eğitimler doğrultusunda; görüşülen beş STK ile 2004 yılı içinde genel sağlık konularını kapsayan 16 eğitim gerçekleştirilmiştir. Anahtar Kelimeler: sivil toplum kuruluşları, üreme sağlığı, kadın sağlığı 1

2 RESULTS OF REPRODUCTIVE HEALTH EDUCATION IN 2004; NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO) AND UNIVERSITY COOPERATION WITH SUPPORT PROGRAM OF WOMEN REPRODUCTIVE HEALTH Last decades, the education programs connected to reproductive health subjects are expanded because of nongovernmental organization that is raised for increasing and enlarging women status and activities and also supplying enough information to increasing demand on family planning methods. Universities have an important role in transporting of needed information to large public areas correctly. For these reason, the program was started Ege University Izmir Atatürk School of Health and Council of Women Organizations that is formed twenty-nine societies with cooperation. Five societies participated in this program. In first step; a questionnaire form that aimed to determine their educational necessity was prepared. The data was collected from forty-one managers or members of society. In second step performed in 2004, education programs were prepared in association with five societies. Final report of this activity contains the preliminary results of this ongoing program. Special sixteen educational sessions were performed including reproductive health issues. Key Words: Non-governmental organizations, reproductive health, women health. *4. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Nisan 2005, Ankara- Sözel bildiri olarak sunulmuştur. ** Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Bornova/İzmir 2

3 GİRİŞ Kalkınmışlık düzeyi ülkeler veya toplumlar arasında farklı olmakla beraber dünyanın pek çok yerinde toplumsal sorunlara duyarlılık ile, yaşamımızı biçimlendiren olaylara ve süreçlere katılma eğilimleri Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) ortaya çıkmasına yol açmıştır. Sivil toplum kuruluşları, toplumun içinden ve topluma ve/veya ilgili kuruluşun üyelerine yönelik çeşitli hizmetleri üreten kuruluşlar olarak ele alınabilir. Bu kuruluşlar, yerel olarak faaliyet gösteren küçük gruplardan, uluslar arası organizasyonlara kadar değişen şekillerde olabilir. Önceleri, etkinlik alanları, toplumsal yapı içinde ihmal edilen bazı grupların (yoksullar, çocuklar, yaşlılar, kadınlar, engelli bireyler v.b) acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere doğrudan yardım ya da hizmet iken günümüzde bu kuruluşların amacı, hizmet verdikleri kişilerin güçlenmesine, kendi kendilerine yeterliliğin sağlanmasına ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelmiştir (Özçakır, Gellert, 1996). Sivil toplum kuruluşlarının ülkemizdeki önemi giderek artmaktadır. Sayılarının on binlerle ifade edilmesi ve kamuoyundaki etkileri de bunu açıkça ortaya koymaktadır. İnternette yer alan STK veritabanlarından sadece adresinden İzmir ilinde bulunan STK lardan faaliyet alanı kadın olan 34 kuruma ulaşılabilmektedir (http://www.stgp.org/list.php?pageid=7&kriter=0). Bu sivil toplum kuruluşları kadın haklarını korumadan, aile plânlamasına, kültürel yardımlaşmadan dayanışmaya, anti-militarist feministlerden soroptimistlere kadar birçok alanda faaliyet göstermektedirler ( Tosun, 2002). Aynı faaliyet alanında çalışan birçok kurumun varlığı, alandaki çeşitliliği yansıtması bakımından olumlu bir görüntüdür. Fakat arada bir iletişim ve koordinasyon eksikliği olduğunda, aynı işi yapanların birbirlerinin tecrübe ve bilgi birikimlerinden faydalanmaması durumunda görüntü, çeşitlilikten çok bir verimsizlik örneğine doğru kaymakta ve tekrarlı girişimler olarak ortaya çıkmaktadır. Asıl olan bu tekrar edilen gelişim hareketlerinin daha çok özendirilmesi ve bu yolla kurumların birbirlerini sürekli gelişim yönünde tetiklemesi, dahası örnek olmasıdır. Bir alışkanlık değişimi gerektiren bu çalışmalar elbette uzun bir zaman dilimini kapsayacaktır. Bunun sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için plânlanmış, aşamalandırılmış ve zamana yayılmış çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bir çalışma yapılırken benzer bir çalışmanın daha önce ya da aynı süreçte yapılıp yapılmadığını araştırmak anlamlı olacaktır. STK ların kendi hizmetlerine dair bir kalite düzeyi belirleme ve bu düzeyi artırmaya yönelik çalışmaları olması gerekmektedir. Faaliyet kalitesinin ve 3

4 verimliliğinin sağlanması hem ülkemizdeki sivil toplum kuruluşlarının hem de bu kuruluşlardan hizmet alan kişilerin yararına olacaktır (Yaman, 2003). STK çalışmaları, gerek profesyonel gerekse hükümet organizasyonları ile iş birliği içerisinde yapılırsa hem bir standart oluşturmak hem de daha verimli çalışmalar yapmak mümkün olacaktır (Divinagracia, 1997; Sharma& Bhatia,1996). STK lar çatısı altında gönüllüler ve profesyoneller, bir düşünce ve araştırma grubu oluşturarak, yurt dışında STK lara ilişkin uygulamaları örnek olay çalışmasıyla inceleyerek buradan Türkiye STK larına ilişkin öneriler geliştirilebilir (Mercer et all, 2004; Akukwe, 1998). Bu uygulama ülkemizde de benchmarking in ticarî sektörde olduğu kadar toplumsal sektörde de güçlü/başarılı bir şekilde uygulanabileceğinin (Yaman, 2003) bir örneğini de oluşturacaktır. Bu özden yola çıkarak 2004 yılında Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAM) çatısı altında İzmir Kadın Kuruluşları Birliği ne üye faaliyet alanı kadın olan 29 derneğin yönetim kurulu temsilcileri ile STK ve Üniversite İşbirliği ile Kadın Sağlığını Güçlendirme Programı nın yeni bir boyutunun geliştirilmesine karar verilmiştir. Araştırmanın amacı faaliyet alanı kadın olan STK lar ile üniversite işbirliğini sağlayarak kadınların sağlığını güçlendirme kapsamında eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasıdır. GEREÇ VE YÖNTEM: Araştırmanın Tipi: Bu çalışma betimleyici bir alan araştırmasıdır. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi: 2004 yılında Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAM) çatısı altında İzmir Kadın Kuruluşları Birliği ne üye faaliyet alanı kadın olan 29 derneğin yönetim kurulu temsilcileri çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı anlatıldıktan sonra, STK dan öncelikli faaliyet alanları kadın sağlığı ve üreme sağlığı programları olan 5 STK (Türk Kadınlar Birliği Merkezi, Türk Kadınlar Birliği Bornova Şubesi, Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şubesi, Türkiye Şoförler Birliği Kadın Kolu ve Kemalpaşa Kadın Platformu) çalışmaya katılmaya gönüllü olmuştur. Çalışmanın ilk aşamasında bu STK larda aktif çalışan yönetim ve denetleme kurulu üyeleri (n=42) ile görüşülerek STK olarak ulaşmak istedikleri eğitim hedefleri değerlendirilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında ilgili STK ların temsilcileri ile görüşülerek 2004 yılında eğitim programları başlatılmıştır. Araştırma Süreci ve Yöntemi: 4

5 Araştırmanın yapılması için EKAM ve İzmir Kadın Kuruluşları Birliği nden gerekli izin alındıktan sonra çalışmanın hedefleri İzmir Kadın Kuruluşları Birliği nin aylık toplantısında gündeme alınmıştır. Programın sivil toplum kuruluşlarında uygulanması iki aşamalı bir süreç olarak ele alınmıştır. 1. Hazırlık Aşaması 2. Uygulama Aşaması (eğitim süreci) 1) Hazırlık Aşaması 1.1.Öz Değerlendirme (Self-Analiz) Çalışmaya katılmayı isteyen, beş STK nın yönetim kurulu temsilcisi ile faaliyet alanları konusunda öz değerlendirmelerini yapmaları istenmiştir. Buna göre kadın sağlığına ilişkin eğitimi hedef grupları için hizmet önceliklerinden gören STK lar ile eğitim programının ve eğitime ihtiyaç olan bölgelerin belirlenmesi çalışmalarına başlanmıştır. 1.2.Ekip Oluşturulması: Plânlama, koordinasyon, diğer kurumlarla iletişime geçme, araştırma, görüşmeler yapma gibi işler için görev dağılımı yapılmıştır 2) Uygulama Aşaması (Eğitim Süreci) 2.1. Gereksinim ve Önceliklerin Belirlenmesi: İlk değerlendirme sonucunda ilgili STK ların faaliyet alanlarına göre kadınların sağlık alanında hangi konularda eğitime ihtiyacı olduğu alt başlıklarla belirlenmiştir. STK yönetim kurulu üyelerine uygulanan soru formları ile eğitim konuları için öngördükleri gereksinimler ve öncelikler belirlenmiştir. 2.2.Eğitim Modelinin Oluşturulması: STK lar ile hizmet verdikleri kadın gruplarına uygulanan eğitim programının hazırlanması, uygulanması süreci beş basamakta gerçekleştirilmiştir. ı-eğitim programı taslağının oluşturulması: Bu bölümde eğitimin genel hedefi ve uygulanacak eğitim yöntemlerine karar verilmiştir. Dört uzman eğitici tarafından STK temsilcilerinden gelen öncelikler doğrultusunda eğitim konuları ve programının amacı tanımlanmıştır. Bu kapsamda kadın sağlığını güçlendirme kapsamında konu başlıkları belirlenmiştir. ıı-eğitimin öğrenim hedeflerinin belirlenmesi: Eğitimlerde kadınların; Kendi sağlık durumlarını belirleyebilmesi, Üreme sağlığı davranışlarını geliştirebilmesi, Öfke, depresyon ve stresle bahşedebilmelerinin sağlaması, 5

6 Ev kazaları ve ilk yardım konularında bilgi kazanmaları, Sağlıklı beslenme ve gıda tüketimi konularda bilinç kazanmaları hedeflenmiştir. ııı- Eğitim programının oluşturulması: Öğrenim amaç, hedeflerine ve eğitim konu başlıklarına göre her konu için 60 dakikalık standart bir eğitim programı hazırlanmıştır. Eğitimler grup tartışması, soru cevap teknikleri ile görsel-işitsel araçların kullanıldığı sınıf dersi şeklinde yapılmıştır. ıv- Eğitim paketinin oluşturulması: Eğiticiler tarafından her konu için standart slâyt ve asetat sunumları hazırlanmıştır. v- Eğiticilerin Bilgilendirilmesi: Çalışma ekibi tarafından, Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu nun konular ile ilgili uzman öğretim üye ve elemanlarından oluşan eğitici ekibe eğitimlerin amacı, hedefleri, süresi anlatılmıştır. Eğitimlere, kadın, çocuk sağlığı, ruh sağlığı, halk sağlığı hemşireliği vb bölümlerinden toplam 11 öğretim elemanları katılmışlardır. Alandaki eğitimler başlamadan 15 gün önce eğitimlerin organizasyonu için ekip bir araya gelmiş, eğitimlerin tarih ve yerleri birlikte belirlenmiştir. 3) Uygulama Çalışma kapsamında yer alan STK ların hizmet verdikleri bölgelerde 16 eğitim gerçekleştirilmiştir. Eğitimlerde bilgisayar, barkovizyon ve tepegöz v.b görsel işitsel eğitim araç ve gereçleri kullanılmıştır. Eğitimlere toplam 685 kadın katılmıştır. Verilerin Analizi: Araştırmadan elde edilen verilerin analizi Statistical Package for Social Science (SPSS) paket programında gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde sayı ve yüzde dağılımları yapılmıştır. BULGULAR VE TARTIŞMA 1.HAZIRLIK AŞAMASI Araştırma Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAM) çatısı altında İzmir Kadın Kuruluşları Birliği ne üye, faaliyet alanı kadın olan 29 dernekten, çalışmaya katılmayı isteyen, kadın sağlığına ilişkin eğitimi hedef grupları için hizmet önceliklerinden gören, değerlendirme aşamasında kararlara katılan STK nın yönetim kurulu temsilerinin sosyodemografik özellikleri Tablo 1 de verilmiştir. 6

7 Tablo 1. STK temsilcilerinin sosyo-demografik özelliklerine göre dağılımı Yaş Grupları Sayı Yüzde 34 yaş ve altı yaş yaş ve üzeri Medeni Durum Evli Evli değil Eğitim Düzeyi Ilköğretim Lise ve üzeri Çalışma Durumu Çalışan Çalışmayan STK lara Üyelik Yılları Bir yıldan az yıl yıl ve üzeri Cevapsız TOPLAM Dernek üyelerinin yaş ortalaması ±12.91 olup, en genç üye 21, en yaşlı üye ise 69 yaşındadır. Temsilcilerin % 42,9 u 50 yaş üzerindedir, %78 i evli olup, %83,3 ünün lise ve üzeri eğitim seviyesinde oldukları ve % 78,6 sının çalışmadığı, %47,7 si dernek faaliyetlerini 2 7 yıldır sürdürdüğünü belirtmişlerdir. Tablo 2 de STK temsilcilerinin dernek faaliyetlerini ağırlıklı olarak değerlendirmeleri görülmektedir. Öncelikli dernek faaliyet alanlarına bakıldığında eğitim, kadına yönelik şiddet ve kadın sağlığı/üreme sağlığı konularının ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. Sağlık ile ilgili STK ların hizmet faaliyetleri genellikle dört başlık altında yer almaktadır. Bunlar hizmet sunumu, sosyal iyilik aktiviteleri, destek aktiviteleri ile araştırma ve savunuculuktur (Gilson et all.,1994). 7

8 Tablo 2.STK ların öncelikli faaliyet alanları Faaliyet Alanları Sayı Yüzde Eğitim Kadına Yönelik Şiddet Kadın Sağlığı /Üreme Sağlığı Çocuk Gelişimi Iş Bulma/Edindirme Sağlığın Korunması Ekonomi Ev ekonomisi Beslenme Diğer TOPLAM* * Birden fazla öncelik yer almaktadır. Özçakır ın kadının gelişiminde devlet ve gönüllü kuruluşların rolünü açıkladığı makalesinde belirttiği gibi, STK lar kadınların belirlenen kritik sürdürebilir kalkınma amaçları çerçevesinde kalkınmaya katılımlarının, kadının geleneksel rolleri ve ataerkil toplum sistemi ile sınırlamasını önlemede de önemli rol oynarlar. Çalışmalarının çoğunluğunun ev kadınlığı rollerini güçlendiren çalışmalarda odaklandığını fark etmişler ve ataerkil toplum düzeninin talepleri dışında da sürdürebilir kalkınmaya erkeklerle tam ve eşit katılımlarının sağlanması için faaliyet göstermeye başlamışlardır. Bunun için kadının eğitim seviyesinin yükseltilmesi, toplumsal statülerinin yükseltilmesi çalışmalarına ağırlık vermeye başlamışlardır (Özçakır, Son zamanlarda, toplum tabanlı aile planlaması programları Bolivya, Guatemela, Meksika ve Peru gibi ülkelerde kırsal alanlarda güvenli bir şekilde devam ettirilmektedir. Toplum gönüllüleri (community-based health workers), güvenli bir şekilde kontraseptif yöntemlerin kontrendikasyonlarını ve doğru kullanma durumlarını takip etmekte oldukları bildirilmiştir (Stanback, Mbonye, Bekiita,2007). 2.UYGULAMA AŞAMASI (EĞİTİM SÜRECİ) 8

9 2.3.STK-Üniversite işbirliği ile yapılan programda STK ların faaliyet alanlarına göre kadınların sağlık alanında hangi konularda eğitime ihtiyacı olduğu alt başlıklarla belirlenmiştir. Tablo 3 te eğitim paketinde yer alan konu başlıkları verilmiştir. Tablo 3. STK-Üniversite işbirliği ile yapılan eğitimlerde konu başlıkları Eğitim Konuları Eğitim Sayısı Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) 1 Kadın Sağlığı 2 Hijyen 1 Sık Görülen Kadın Sağlığı Sorunları 1 ÜREME SAĞLIĞI Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar 1 Kan Yolu İle Bulaşan Hastalıklar 1 Menapoz 1 Aile Planlaması 1 Depresyon 1 RUH SAĞLIĞI Öfke Ve Kontrolü 2 Dengeli Beslenme 2 HALK SAĞLIĞI İlk Yardım 1 Koruyucu Hekimlik 1 TOPLAM 16 konu Tablo 3 de görüldüğü gibi eğitim konularının çoğunluğunu üreme sağlığı konuları oluştururken, daha sonra ruh sağlığı ve halk sağlığına yönelik konular yer almaktadır. Bu eğitimler, STK temsilcilerinin ihtiyaç gördükleri eğitim konuları, faaliyetleri ile çalışmalarını yaptıkları bölge ihtiyaçlarının eşleştirilmesi ile belirlenmiştir. Nepal (Pyakuryal, 1989), Kenya (Kigondu, 1986) ve Hindistan (Bandyopadhyay& Goswami, 2007), gibi gelişmekte olan ülkelerde de benzer eğitim programları STK lar tarafından yapılmaktadır. Benzer şekilde, Özçakır ülkemizdeki kadınların bedenlerinin nasıl çalıştığı, cinsellik, sağlıkları ve sağlık sorunları, aile planlaması, menapoz, düşük, gebelik, kendilerini ya da çocuklarını etkileyen cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve enfeksiyonlar, bunların komplikasyonları gibi birçok konuda çok daha fazla bilgiyi istemekte, ihtiyaç duymakta olduklarını belirtmiştir (Özçakır, 9

10 KARŞIYAKA KEMALPAŞA ALİAĞA MENDERES TOPLAM Katılımcı Sayısı 50 Grafik 1. Eğitim verilen yer ve eğitime katılan kişi sayıları Kadın sağlığı konusunda eğitime ihtiyaç olan yerler ve bu yerlerde verilen eğitimlere katılan katılımcı sayıları grafik 1 de verilmiştir. Eğitimlere katılım en yüksek oranda Aliağa da gerçekleştirilmiştir. Her eğitime ortalama yaklaşık kişilik katılım olmuştur. SONUÇ VE ÖNERİLER Sonuç olarak İzmir de bulunan ve faaliyet alanı kadın olan İzmir Kadın Kuruluşları Birliği ile üniversite işbirliğinin kurulması ve kadın sağlığına yönelik eğitim faaliyetlerinin güçlendirilmesi çalışmaları ile 2004 yılında 685 kadına eğitim verilmiştir. Eğitim faaliyetleri son derece olumludur. Ancak bu programların artıları/eksileri ile tanımlanması ve alınan derslerin paylaşılması önemlidir. ALINAN DERSLER Kadın sağlığını geliştirici STK-Üniversite işbirliği sürmelidir. Bu işbirliği ve eğitimlere o bölgenin sağlık ocağında veya sağlık biriminde çalışan ve kadınların sağlık sorunlarında kurumsal destek alabilecekleri bir sağlık elemanının da (bu kişi doktor, hemşire ya da ebe olabilir) katılması sağlanmalıdır. STK-Üniversite işbirliği ile yürütülen çalışmalarda organizasyon önemlidir. EKAM- İzmir Kadın Kuruluşları Birliği ve Ege Üniversitesi nin bir okulunun katılımı ile gerçekleştirilen bu program daha geniş STK ve üniversite birimlerinin katılımı ile yapılmalıdır. Verimliliği arttırabilmek, çalışmaların etkin sonuçlar doğurabilmesi için 10

11 programlar il ya da ilçe düzeyinde daha sistemli ve organize çalışmalar ile gerçekleştirilmelidir. Ege Üniversite sinin 2004 yılında şekillenen ve 2005 yılında start alan Halkın Üniversitesi programı STK- İdari/Yerel yönetimler, özel sektör kurumları ve Üniversite işbirliğini sağlayarak çeşitli alanlarda toplumsal gelişime katkıda bulunacaktır. Bu kapsamda yer alan Bornova da Sağlık Koşullarının İyileştirilmesi Çalışma Grubu ile araştırmanın sonuçları paylaşılacak, hedefleri belirlemede kolaylaştırıcılar ve güçleştiricilerin ayrımının yapılması sağlanacaktır. Türkiye de sayıları on binlerle ifade edilen STK lar, her alanda olduğu gibi kadın sağlığını geliştirmede de profesyonel destek almakta ve pek çok eğitim düzenlemektedir. Bunun çok güzel ve sistemli örnekleri bulunmaktadır. Ancak, zaman zaman verilen eğitimlerde tekrarlar olabilmektedir. Bu tekrarları önlemek için STK-İdari/Yerel Yönetimler ve Üniversite iş birliği yaparak organizasyon ve çalışma kültürü anlamında profesyonel sistemler kurulmalı, bir veri tabanı ve ulusal network ağı oluşturulmalıdır. STK lar genellikle hizmet ihtiyacı olan bölgelere hizmet götürme hedefindedir. Bu amaçla yapılacak programlarda ihtiyaç sahiplerinin iyi belirlenmesi ve önemlidir. STK lar ile yapılan eğitimlerde genellikle eğitimlerin kayıtları tutulmakla birlikte, bizim çalışmamızda olduğu gibi bu kayıtlar eğitim yapılan yer ve katılan kişi sayısında sınırlı kalmaktadır. Oysa katılımcılara ilişkin hedeflenen davranış değişikliklerinin eğitimler sonrasında ne olduğunu belirlemek için bir kayıt ve izlem sistemi oluşturmak anlamlı olacaktır. Bu çalışma, yalnızca bir eğitim programının ve emeklerin sunumudur. Ümit ederiz ki bu raporun amaçladığı gibi STK lar ile işbirliğinde güçlü ve aksayan yönlerler daha çok gündeme gelir, tartışılır ve uygulamaya geçirilir. Kimi zaman işin kolay kısmı olarak nitelendirilen raporlar bu gündemin tohumunu atar ve daha sistemli ve geniş çaplı uygulamalar yapılır. Çocukların avuç içinde geçen küçük oyunu gibi; biri düşünmüş, biri yazmış, biri uygulamanın yolunu açmış, biri uygulamış, biri de iyi sonuçlar almış. Sonuçta koordineli çalışan beş parmak ortaya bir iş çıkarmış. 11

12 KAYNAKLAR 1. Akukwe C. The growing influence of non-governmental organizations (NGOs) in international health: challenges and opportunities. Soc Health, 1998, Apr; 118(2): Bandyopadhyay R. Goswami S. Health related services for women through public libraries in West Bengal, India. 118 Reading with Public Libraries and School Libraries and Resource Centres Divinagracia E.R. Binding GOs and NGOs. Integration. 1997, Winter; (54): Gellert G.A. Non-governmental organizations in international health: past successes, future challenges. Int J Health Plann Manage. 1996, Jan-Mar: 11(1): Gilson L. Sen P.D. Mohammed S. Mujinja P. The potential of health sector nongovernmental organizations: policy options. Health Policy Plan. 1994, Mar; 9(1): Kigondu J.G. Status of population policy and family planning programme in Kenya [Unpublished] Presented at the All-Africa Parliamentary Conference on Population and Development, Harare, Zimbabwe. 1986, May 12-16, 18 p. Erişim tarihi: Mercer A. Khan M.H. Daulatuzzaman M. Reıd J. Effectiveness of an NGO primary health care programme in rural Bangladesh: evidence from the management information system. Health Policy and Planning. 2004, 9(4): Özçakır A. Kadının gelişiminde devlet ve gönüllü kuruluşların rolü, Erişim Tarihi:: Sharma M. Bhatia G. The voluntary community health movement in India: a strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) analysis. J Community Health. 1996, Dec; 21(6): Sivil Toplum Geliştirme Programı. Ulaşma Tarihi: Stanback J. Mbonye A.K. Bekiita M. Contraceptive injections by community health workers in Uganda: a nonrandomized community trial. Bulletin of the World Health Organization. 2007, 85: Tosun G.E. İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Rehber. İzmir, Ege Üniversitesi EBİLTEM Yayınları Pyakuryal B. Non-governmental organizations: their roles in family planning program in Nepal. Econ J Nepal. 1989, Oct-Dec; 12(4):

13 14. Yaman Y. Benchmarking as an alternative for development in NGOs. Sivil Toplum. 2003, 1(4). Erişim Tarihi :

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Hakemli Araştırma Dergisi Yıl: 12 Cilt: 7 Sayı: 28 Ocak-Haziran 2012

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Hakemli Araştırma Dergisi Yıl: 12 Cilt: 7 Sayı: 28 Ocak-Haziran 2012 Sosyal Polİtİka Ç a l ı ş m a l a r ı Journal of Social Policies T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Hakemli Araştırma Dergisi Yıl: 12 Cilt: 7 Sayı: 28 Ocak-Haziran 2012 Yönetişim Modeli Olarak Sosyal

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ Tuğba YANPAR YELKEN Prof. Dr. ME. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tyanpar@gmail.com Figen KILIÇ Yrd.

Detaylı

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ETKİNLİK RAPORU 2010-2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Etkinlik Raporu (Progress Report of the International Children s Center) Merkezin etkinlikleri

Detaylı

TÜRKİYE DE HIV İLE YAŞAYAN KİŞİLERİN HASSASİYET/SAVUNMASIZLIK ARAŞTIRMASI/DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE DE HIV İLE YAŞAYAN KİŞİLERİN HASSASİYET/SAVUNMASIZLIK ARAŞTIRMASI/DEĞERLENDİRMESİ United Nations Development Programme in Eastern Europe and the CIS project Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Doğu Avrupa ve BDT Projesi TÜRKİYE DE HIV İLE YAŞAYAN KİŞİLERİN HASSASİYET/SAVUNMASIZLIK

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Sosyal Pazarlama ve Çevre Gönüllü Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Sosyal Pazarlama ve Çevre Gönüllü Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 10, Sayı:1, 2008 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Sosyal Pazarlama ve Çevre Gönüllü Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma Aypar T. Uslu Mehmet

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Perception of and Views on Gender Roles of Senior Students Enrolled at Kafkas University (Araştırma) Arş.Gör.

Detaylı

ENGELLİLERE İLİŞKİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SORUNLARI: İZMİR İLİ BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME

ENGELLİLERE İLİŞKİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SORUNLARI: İZMİR İLİ BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME ENGELLİLERE İLİŞKİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SORUNLARI: İZMİR İLİ BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME Ergün Yazıcı Dokuz Eylül Üniversitesi Derya Alimanoğlu Yemişci Dokuz Eylül Üniversitesi ÖZET Klasik devletten

Detaylı

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İstismari, İhmali, Şiddet Ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İstismari, İhmali, Şiddet Ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri Ege Eğitim Dergisi 2013 (14) 1: 50 66 Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İstismari, İhmali, Şiddet Ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri Nilay DEREOBALI Sevinç ÇIRAK KARADAĞ Sibel SÖNMEZ Öz

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Araştırma/Research Article Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Burcu Tokuç*, Ufuk Berberoğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD,

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Özet Rapor

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Özet Rapor Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Özet Rapor Ankara, Aralık 2014 İÇİNDEKİLER TABLOLAR...v ŞEKİLLER...v ÖNSÖZ...vi SUNUŞ... vii ARAŞTIRMANIN TANITIMI...1 Araştırmanın amacı...2 ARAŞTIRMANIN

Detaylı

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI 1. AŞAMA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1 1. Basım Ankara, 2004 Bu kitabın tüm hakları Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Bu kitabın tamamen ya

Detaylı

I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler

I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler Nurses and Midwives in Perinatal Services Which Gives in Primary Health Care Settings (Derleme) Prof.Dr. Lale TAŞKIN*,

Detaylı

HALK SAĞLIĞI VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA DEVLETİN HİZMET SUNMA KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI. Coşkun Can Aktan ve A.

HALK SAĞLIĞI VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA DEVLETİN HİZMET SUNMA KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI. Coşkun Can Aktan ve A. HALK SAĞLIĞI VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA DEVLETİN HİZMET SUNMA KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI Coşkun Can Aktan ve A. Kadir Işık Tüm hükümetler geniş çaplı ulusal sağlık sisteminin bir parçası olarak

Detaylı

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU Baskı: Özel Ofset Grafik

Detaylı

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI Doç. Dr. Ali Naci YILDIZ (Ph D, İş Sağlığı) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)

KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) STRUCTURAL PROBLEMS FACED BY SMEs AND PROPOSED SOLUTIONS (DIYARBAKIR EXAMPLE) Öz Abdulkadir BİLEN 1 Hasan SOLMAZ 2 Ekonominin

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR Yayına Hazırlayan Doç. Dr. Dilek ASLAN Ankara Tabip Odası MART 2009 ANKARA 2 Halk Sağlığı İle İlgili Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Bu kitabın tüm

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ve EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ BİLİM DALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler 2 Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler Yerel Eşitlik Eylem Planlarının uygulanmasında 1. yıl geride kaldı: 2012 yılı sonunda 11 il için tamamlanan ve İl Kadın Hakları Koordinasyon

Detaylı

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi H. CANPOLAT İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi Hasan CANPOLAT* Özet Dünyada birçok ülkede kamu yönetimini etkileyen YKİ (Yeni Kamu İşletmeciliği) anlayışı 1980

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı