ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ ÜZERİNE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ ÜZERİNE"

Transkript

1 1 SERBÜLENT BAYRAK ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ ÜZERİNE I- GİRİŞ: Ülkemizde para ve sermaye piyasası enstrümanları arasında özel sektör tahvil ve bonolarından bahsetmek pek de mümkün değildir. Özel kesim tahvil ve bono ihracını hisse senedi halka arzlarıyla karşılaştıracak olursak, ki her iki mali araç da özel kesime kaynak temini amacı gütmektedir, dengenin hisse senedi lehinde oluştuğu çok açıktır 1. Hâlbuki olaya küresel bazda bakıldığında, hacmi trilyon dolarlarla ifade edilebilecek finans piyasasının hatırı sayılır bir kısmı özel kesim tahvil ve bonolarından oluşmaktadır ve hisse senedi halka arzlarıyla başa baş konumda bulunmaktadır yılı başında uygulamaya konulan Enflasyonla Mücadele Programı çerçevesinde; kamu kesiminde mali disiplinin sağlanması ve bu yolla kamunun kaynak talebinin azaltılması, enflasyonun düşürülmesi, ekonomide istikrarın sağlanması ve uzun vadeli bir bakışı sağlayacak öngörülebilirlik ortamının hazırlanması amaçlanmaktadır. Programın yapısal düzenlemeleri de gerçekleştirecek şekilde kararlılıkla uygulanması halinde tüm sektörler gibi mali sektörün de olumlu etkileneceği, mali sektörün genişlemesi ve büyümesi beklenmektedir. Uygulamaya başlanmasından sonra geçen sürede piyasaların programa ciddi bir destek verdikleri ve olumlu karşıladıkları görülmektedir. Programın mevduat, menkul kıymetler ve diğer finansal araçlara olan talebi de artırması beklenmektedir. Bu arada, uzunca bir süredir mali araçlar arasında çok düşük bir paya sahip olan özel sektör bono ve tahvil arz ve talebinin de gelişmelerden olumlu yönde etkileneceği düşünülmektedir. Ancak, başlangıçta da belirttiğimiz üzere bu konuda henüz gözle görülür bir gelişme gerçekleşmemiştir 2. Türkiye de 1980 li yıllardan itibaren artan kamu açıkları ve bu açıkların finansmanında borçlanmanın tercih edilmesi kamu menkul kıymet stoklarının hızla artmasına neden olmuştur yılı sonunda 4.1 miyar dolar düzeyinde olan kamu menkul kıymet stokları 2006 yılı sonunda milyar dolara yükselmiştir. Özel sektör menkul kıymet stokları da 1980 li yıllarda sermaye piyasası ile ilgili düzenlemelerin yapılması ve İMKB nin açılmasıyla hızla artmıştır yılı sonunda 1.2 milyar dolar düzeyinde olan özel sektör menkul kıymet stokları 2006 yılı sonunda 28.6 milyar dolara yükselmiştir yılına kadar özel kesim menkul kıymet stoklarının artış hızının kamu menkul kıymet stoklarından fazla olması, söz konusu yıla kadar toplam menkul kıymet stokları içinde özel sektör menkul kıymet stoklarının payının artmasıyla sonuçlanmış ve 1986 yılında %23.2 olan özel sektör menkul kıymet stoklarının payı 1991 yılında %43.9 a kadar yükselmiştir. Ancak 1991 yılından sonra kamu menkul kıymet stoklarının artış hızının yükselmesi buna karşın özel sektör menkul kıymet stoklarında (dolar değerlerinde) 1998 yılına kadar genel olarak gözlenen düşüş, özel sektör menkul kıymet stoklarının payında önemli bir gerilemeye neden olmuştur. Böylece 1990 lı yılların başından itibaren mali piyasalarda kamu menkul 1 Serbülent Bayrak, Özel Tahviller Üzerine Kısa Tahliller, Referans Gazetesi, Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılık ve Araştırma Grubu tarafından yapılan ortak çalışma, Bankacılar Dergisi, Sayı: 35 - Yıl: 2000

2 2 kıymetleri lehine güçlü bir crowding out etkisi yaşanmış ve fonların büyük kısmı kamu kesimi tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte uygulanan ekonomik program ve bunun getirdiği mali disiplinle birlikte 2002 yılından itibaren özel sektör menkul kıymetleri lehine bir gelişme yaşandığı gözlenmektedir yılı sonu itibariyle toplam menkul kıymet stoku içinde %11.2 paya sahip olan özel sektör menkul kıymetlerinin tamamını hisse senetleri oluştururken, 2006 yılında özel sektör menkul kıymet payı %13.9 a çıkmış, ayrıca bu yıl içinde uzun zamandır ilk defa özel sektör tahvil ihracı gerçekleşmiştir. Bu gelişmenin artarak devam etmesi, kaynakların özel sektör tarafından verimli alanlarda kullanımını, dolayısıyla sermaye piyasalarının ekonomik büyüme ve toplumsal refahın yükseltilmesine katkısını artıracaktır 3. Yazımızda, özel sektör tahvil piyasasının gelişememe nedenleri, vergisel faktörler de dahil olmak üzere, ele alınacak; bu yönde atılması gereken adımlar ve alınacak önlemler konusunda bilgilere yer verilecektir. II- PİYASANIN GELİŞEMEME NEDENLERİ: Ülkemizde özel sektör bono ve tahvil ihracının beklenilen düzeyde olmamasının nedenlerini başlıklar altında aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: ortam. - Kamu sektörünün son yıllardaki yoğun borçlanmasına sebep olan ekonomik - Talep yetersizliği. - Maliyet artışına neden olan vergi ve diğer yükler. - Sermaye Piyasası Kurulu na (SPK) yapılan başvurudan, tahvilin ihracına kadar olan sürenin uzunluğu ve prosedürün yoğunluğu. - "Kredi Derecelendirme Kuruluşları"nın eksikliği. A- EKONOMİK ORTAM: Ekonomi literatüründe yapıla gelen borçlanmanın kamu sektörü tarafından mı yoksa özel sektör tarafından mı yapılması gerektiği konusu aslında önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. Ancak ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik ortam, borçlanma konusunda ibrenin kamu sektörü yönüne çevrilmesine neden olmuştur. Gerçekten de; Kamu sektörü, yaptığı yüksek miktarlı ve yüksek faizli borçlanmalarla finansal piyasalarda rakip tanımaz bir konumda bulunmaktadır. Yetersiz fon kaynakları ile gelişmeye çalışan finansal sistemimiz üzerindeki yoğun kamu baskısı ve rekabeti, özel sektörün finans sisteminden borçlanma imkânlarını olabildiğince daraltmaktadır. Nitekim, artan kamu kesimi açığı nedeniyle Hazine nin borçlanma gereksinimi önemli ölçüde büyümektedir. Son yirmi yıla bakıldığında, Kamunun borçlanma ihtiyacının milli gelire oranı 1990 yılında yüzde 7,4 iken 1995 yılında yüzde 5.2, 1999 yılında ise yüzde 15,1 olmuştur. Bu oran 2006 yılı için % 6,6 dır. Bu nedenle Hazine, ihraç ettiği tahvil ve bonolar yoluyla mali piyasalardan giderek daha fazla pay almış, özel kesim dışlanmıştır. 3 ( )

3 3 Yüksek ve kronik enflasyon nedeniyle dış dengenin de bozulmasına bağlı olarak ekonomik olarak dış borçlanma imkânları sınırlanmış; yurtdışından alınan borçların vadesi kısalmış, maliyeti yükselmiştir. Bu nedenle gerek kamu gerekse özel kesimin borçlanma ihtiyacı artan miktarlarda iç piyasalardan karşılanmaya başlanmıştır. Bu durum borçlanma faiz oranlarının hızlı bir şekilde yükselmesine ve yüksek bir seviyede kalmasına neden olmuştur. Mali sektör, ancak daha fazla faiz, kur ve vade riski üstlenerek kaynak yaratabilmiştir. Kaynaklar, üretken faaliyetlerin finansmanı yerine artan oranda kamu harcamalarının finansmanında kullanılmıştır. Kamu borçlanma senetlerinin dolar bazında yıllık reel getirisi yüzde 20 leri aşmıştır. Bu kâğıtlara sağlanan vergi avantajları da dikkate alındığında getiri çok daha yüksek olmuştur 4. B- TALEP YETERSİZLİĞİ: Yerli ve yabancı yatırımcıların, halen yeterince düşmemiş ve yüksek oynaklığa sahip reel faiz ve enflasyon ortamında özel sektör tahvil ve bonolarını, uzun dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin riskine tercih etmeleri için, özel sektörün piyasadan borçlanırken tolere edilmesi çok zor olan yüksek primler ödemesi gerekmektedir. Oysa şu anda, tahvil ve bono ihracı vasıtası ile borçlanma potansiyeline sahip şirketlerin bankalardan ve diğer fınansal kurumlardan finansman sağlamanın çok daha ekonomik olduğu inancında oldukları görülmektedir. Örneğin yurtdışındaki finans kurumlarından borçlanmalarda stopaj yükünün 0 olduğunu hatırlatırsak (KVK md. 30), bu görüşe hak vermemek elde değildir. C- VERGİ VE DİĞER YÜKLER: a- Damga Vergisi Açısından Durum: Buradaki en önemli kalem ihraç edilen tahviller üzerinden alınan binde 6 oranındaki damga vergisidir. Damga Vergisi Kanunu na ekli bulunan (I) sayılı tablo uyarınca ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler binde 6 oranında Damga Vergisi'ne tabi bulunmaktadır. Bununla birlikte, tarih ve 5582 sayılı Kanun un maddesi ile tahvil ihracında binde 6 lık damga vergisi uygulamasına son verilmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre artık, özel sektör tarafından Sermaye Piyasası mevzuatına göre ihraç edilecek özel sektör tahvil ve bonoları için ihraç tutarı üzerinden binde 6 lık damga vergisi kesintisi yapılmayacaktır 6. Öte yandan, damga vergisinden istisna edilen kağıtların belirlendiği (2) sayılı tablonun (IV/3) ve (IV/4) numaralı bentlerinde ise; her türlü tahvil faiz kuponları ile çıkarılacak tahvillere talip olanlar tarafından bu maksatla verilecek iştirak taahhütnameleri damga vergisinden istisna tutulmuştur 7. b- Kurumlar Vergisi Açısından Durum Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca, tahviller için yapılan kağıt ve baskı giderleri, mahkeme, noter, tasdik, tescil harçları ile ilan masrafları, damga vergisi ve çıkarma 4 Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılık ve Araştırma Grubu tarafından yapılan ortak çalışma, Bankacılar Dergisi, Sayı: 35 - Yıl: tarih ve sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır 6 Damga Vergisi Kanununa Ekli 2 Sayılı Tablo- IV-Ticari ve Medeni İşlerle İlgili Kağıtlar bölümü 36. sıra. 7 (Erişim tarihi: )

4 4 dolayısıyla ödenen sair harç ve resimler, bankalara verilen komisyonlar, borsaya kayıt için yapılan giderler, SPK ya yapılan fon ücreti ödemesi ve bunlara benzer her nevi gider ihraççı şirketler tarafından hasılatlarından indirilebilmektedir (md. 8/1-a). c- Gelir Vergisi Açısından Durum Nama ya da hamiline yazılı tahvil ihracında faiz gelirleri üzerinden yerli yatırımcılardan yapılması gereken % 10 oranındaki vergi kesintisi ile nama yazılı tahvil ihracında yabancı yatırımcıların faiz gelirleri üzerinden (ihraçta bir aracı kuruluş vasıta kılınmamışsa) yapılması gereken % 15 oranındaki stopaj da ihraç edilecek tahvillerin pazarlanabilmesi açısından önemli bir maliyet kalemi teşkil etmektedir 8. Şunu da ifade etmek gerekir ki; özel sektör tahvilleri ile kamu kâğıtlarından elde edilecek faiz gelirlerinin yatırımcı nezdinde vergilendirilmesinde geçmişte yaşana gelen adaletsiz ve rekabeti önleyici durum Gelir Vergisi Kanunu na 5281 sayılı Kanunla eklenmiş bulunan Geçici 67. madde hükmü ile giderilmiş ve vergilendirmenin her iki tahvil faizi için de yukarıda özetlediğimiz şekilde yapılması kararlaştırılmış bulunmaktadır. D- OLAYIN SPK BOYUTU: İhraç sırasında karşılaşılan zorluklara bakıldığında ilk dikkati çeken caydırıcı unsur olarak, SPK'ya başvurudan, tahvilin ihracına kadar olan sürenin uzunluğu ve prosedürün yoğunluğu ile gelen ek maliyetler göze çarpmaktadır. Halka arz edilecek özel sektör tahvillerine ilişkin Kurul kaydının gerekliliği, satış için belli bir süre bulunması, ilan ve reklâmlar, tahvillerin ihraç değerinin binde 3 ü tutarında fon ücreti yatırma zorunluluğu, tahvil kağıdının niteliği, baskıda kullanılacak renk ve desenler, boyut ve bölümleri, kupon sayıları ve numaraları gibi ayrıntılı özel hükümlerin bulunması da tahvil ihracının beklenen düzeyde gerçekleşmemesine neden olmaktadır. Başvuru için yapılması gereken hazırlıklar, başvurunun sonuçlandırılması ve kayda alınmadan sonra halka arz için yapılması gereken işlemler süresinde geçen zaman zarfının uzunluğu, faizlerdeki arzulanan seviyenin artık yakalanamamasına sebep olabilmektedir. E- KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI KONUSU: Türkiye'de "kredi derecelendirme kuruluşları"nın yeterli sayıda ve nitelikte olmaması, sözel sektör tahvil ve bono ihraçlarında maliyeti artırıcı ve kredibiliteyi etkileyen bir unsur olmaktadır. Özellikle borçlanan bir şirket veya kuruluşun, anapara ve faiz yükümlülüklerini zamanında yerine getirip getirmeyeceğinin bağımsız bir şekilde değerlendirilmesi işlemini ifade eden derecelendirme, bu borçtan doğan yükümlülüklere yönelik riskler, şirketin mali yapısı ve borçlanmanın koşulları gibi unsurları içermektedir. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:40 sayılı Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği 04/12/2003 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ uyarınca, derecelendirme faaliyeti; kredi derecelendirmesi ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecelendirmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. Tebliğ'de kredi derecelendirmesi ortaklıkların ve sermaye piyasası kurumlarının risk durumları ve ödeyebilirliklerinin, veya borçluluğu temsil eden sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz ve benzeri yükümlülüklerinin vadelerinde karşılanabilme riskinin, derecelendirme kuruluşları tarafından 8 Serbülent Bayrak, Yatırımcının Vergi Kılavuzu, Yargı Yayınevi, Ocak-2007.

5 5 bağımsız, tarafsız ve adil olarak değerlendirilmesi ve sınıflandırılması faaliyeti ; Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecelendirmesi ise, ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumlarının Kurulca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun derecelendirme kuruluşları tarafından bağımsız, tarafsız ve adil olarak değerlendirilmesi ve sınıflandırılması faaliyeti olarak tanımlanmıştır. Bu Tebliğin yayımından önce Türkiye'de kurulan ve Kurulca yetkilendirilen derecelendirme kuruluşu (Fitch Ratings Finansal Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.) ile Türkiye'de derecelendirme faaliyetinde bulunması Kurulca kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarının (Standards and Poor's Corp., Moody's Investor Service Inc. ve Fitch Ratings Ltd.) kredi derecelendirme faaliyetine yönelik yetkileri devam etmektedir. Halihazırda, Türkiye de mevcut ve SPK onayı almış derecelendirme kuruluşları aşağıdaki gibidir 9 : Kredi Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Türkiye'de Kurulan ve SPK Tarafından Yetkilendirilen Derecelendirme Kuruluşları 1- Fitch Ratings Finansal Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 2- Avrasya Derecelendirme A.Ş.) 1- Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (3) Türkiye'de Derecelendirme Faaliyetinde Bulunması Kurulca Kabul Edilen Uluslararası Derecelendirme Kuruluşları 1- Standards and Poor's Corp. ( 2- Moody's Investor Service Inc. ( 3- Fitch Ratings Ltd. 1- CoreRatings (Det Norske Veritas- DNV bünyesinde bağımsız bir birim) 2- ISS Europe S.A. Sermaye piyasalarının en önemli özelliklerinden olan kamunun aydınlatılması ilkesinin başlıca araçlarından biri haline gelen derecelendirme, aynı zamanda finans piyasalarında güven unsurunun yerleşmesinde rol oynayan kurumsal bir nitelik kazanmıştır. Sermaye piyasasının gelişmiş olduğu ülkelerde derecelendirme, yatırımcıların yatırım kararı almalarında ve şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirme güçlerini değerlendirmede sıkça başvurulan bir bilgi kaynağı durumundadır. Dolayısıyla, kredi derecelendirme kuruluşlarının, özel kesim tahvil piyasasının gelişimi açısından yeterli sayıya ulaşması; etkinlik, güvenilirlik ve tarafsızlık gibi bir takım kriterleri de karşılar niteliklere sahip olması önemli bulunmaktadır. III- NELER YAPILABİLİR? Özel sektör bono ve tahvil ihracının sınırlı düzeyde kalmasının nedenlerini araştırmak ve bono ve tahvil piyasasının büyümesi, derinleşmesi ve çeşitlenmesine katkıda bulunmak amacıyla uygulamada muhtelif görüşler ve öneriler öne sürülmektedir. Bunları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz 10 : - İhraççı firmaların tahvil ve bono ihraç maliyetinin banka kredilerine göre kabul edilebilir bir düzeyde olmasını sağlayan bir ekonomik ortamın yaratılması, - Bu araçların maliyetini artıran para-fiskal yüklerin azaltılması, 9 ( ). 10 Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılık ve Araştırma Grubu tarafından yapılan ortak çalışma, Bankacılar Dergisi, Sayı: 35 - Yıl: 2000

6 6 - İhraç işlemleri sırasında başvuru aşamasından başlayarak uzun zaman alan ve detaylara inen prosedürünün basitleştirilmesi ve hızlandırılması, - Halka açık şirketlere özendirici düzenlemelerin yapılması, - Organize olmuş ikinci el piyasasının oluşturulması, - Kurumsal yatırımcı tabanı oluşması ve bu kurumsal yatırımcılar için teşvik mekanizmalarının bulunması, - Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının portföylerinde bu borçlanma araçlarını bulundurmalarının önündeki engellerin kaldırılması, - Sigorta şirketlerinin finansman bonosuna yatırım yapmalarını teşvik edecek şekilde Hazine ile ortak çalışmaların yapılması, - İhraççı tanıtımlarına özen gösterilerek, kendilerine duyulan güvenin artırılması, - Yatırımcılara özel sektör tahvil bonoları tanıtılarak bu araçlarla ilgili belirsizliklerin yok edilmesi, - İcra, iflas, tasfiye hallerinde bu ürünlerin alacak sıralarının daha önlere getirilmesine yönelik düzenlemenin yapılması, - Erken itfa koşulunun 4 yıldan kısa vadeli tahvilleri de kapsayabilmesinin sağlanması, yıl vadeli çıkarılabilen hisse senedi ile değiştirilebilir tahvillerde değiştirmenin iki yıldan önce de yapılabilme tercihinin tasarrufçuya sunulması, IV- SONUÇ: Genel ekonomik durum, talep kapasitesi gibi temel sorunları bir yana bırakacak olursak, tahvil ihraç edecek şirketlerin, bir başka deyişle, özel sektörün fon yaratma kapasitesini kullanabilmesinin önünde; SPK harcı, aracı kuruluş komisyonu, reklam giderleri, kağıt basım giderleri gibi maliyet kalemleri bulunduğunu söyleyebiliriz sayılı Kanun un 34. maddesi ile tahvil ihracında binde 6 lık damga vergisi uygulamasına son verilmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre artık, özel sektör tarafından Sermaye Piyasası mevzuatına göre ihraç edilecek özel sektör tahvil ve bonoları için ihraç tutarı üzerinden binde 6 lık damga vergisi kesintisi yapılmayacaktır. Bu düzenlemenin ardından, vergi mevzuatı, kanımca, üzerine düşen görevi büyük ölçüde yerine getirmiş olmaktadır. Zira ödenen damga vergisi her ne kadar kurum kayıtlarında gider olarak gösterilebilecek şartları haiz olsa da, önemli bir maliyet kalemidir ve son düzenlemelerle bu kalem özel sektör lehine ortadan kaldırılmış durumdadır. Bu durumda, eğer gerçekten özel tahvil piyasası oluşturulmak ve geliştirilmek isteniyorsa, asıl görev sermaye piyasası düzenlemelerine düşmektedir.

7 7 Örneğin, tahvil ihracında önemli bir maliyet kalemi satışı yapılacak tahvillerinin ihraç değeri üzerinden hesaplanan ve SPK hesabına yatırılan binde 3 tutarındaki fon ücretidir ve bu oran da ancak Bakanlar Kurulu kararı ile azaltılabilmektedir. Bunun yanı sıra kredi derecelendirme kuruluşlarının ihdası da piyasaya katkı sağlayabilecek önemli bir yenilik olacaktır. Nitekim tahvil ihraç eden şirketlerin derecelendirilmesi ve derecelendirmeyi yapabilecek kuruluşların sayısının artması da piyasaya olan güvenin sağlanmasına destek sağlayacaktır. Son olarak, tahvil ihraç limiti konusundaki sermaye piyasası mevzuatında yer alan sınırlamaların da uygulamada önemli bir sorun teşkil ettiği gözlemlenmektedir. Zira SPK mevzuatı uyarınca; Halka açık anonim ortaklıkların ihraç edebilecekleri tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin toplam tutarı, genel kurulca onaylanan son bilançoda görülen ödenmiş veya çıkarılmış sermaye ve yedek akçeler ile yeniden değerleme değer artış fonunun toplamından varsa zararların indirilmesinden sonra kalan miktarı, Halka açık olmayan anonim ortaklıkların ihraç edebilecekleri tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin toplam tutarı, genel kurulca onaylanan son bilançoda yer alan ödenmiş sermaye ve yeniden değerleme değer artış fonu toplamını, geçememektedir. Bu konuda da esneklik sağlayan düzenlemelerin ihdası hiç şüphesiz Türk ekonomisine ve yerli sermayenin yatırım yapma yolundaki en büyük gereksinimi olan fon sağlama ihtiyaçlarına önemli katkı verecektir. SERBÜLENT BAYRAK Not: Bu makale 2007/11 Dönemi Vergi Sorunları Dergisi nde Yayımlanmıştır.

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ KONSEYİ FİNANSAL İŞ VE İŞLEMLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ALT ÇALIŞMA KOMİTESİ İstanbul, Ekim 2004 PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ

Detaylı

Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları*

Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları* GÜNDEM Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2011 Cilt: 48 Sayı: 557 Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları* Y. AKBULAK Yavuz AKBULAK SPK Başkanlık Danışmanı 5 Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK/Kurul) son yıllarda

Detaylı

Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi

Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2012 Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi Gülsün İŞSEVEROĞLU Zeynep HATUNOĞLU ÖZET Türkiye de 27 Ekim 2003

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ Mart 2008 i TOBB Yayın Sıra No: 2008/68 Sayfa Dünezi ve Baskı : Afşaroğlu Matbaası 425 22 44 -

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

BANKACILAR TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ. Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sistemi: TBB nin Değerlendirme ve Önerileri TBB MAKALELER

BANKACILAR TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ. Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sistemi: TBB nin Değerlendirme ve Önerileri TBB MAKALELER TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ BANKACILAR TBB Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sistemi: TBB nin Değerlendirme ve Önerileri MAKALELER Prof. Dr. Mustafa Çıkrıkcı Abdulkerim Daştan Yrd. Doç Dr. Tuba Ayan Yakıcı

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRACINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRACINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BÖLÜM : I ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRACINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 21 Ocak 2009 tarih ve 27117 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Seri II No:22 sayılı Borçlanma

Detaylı

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY 4.Bölüm Sermaye Piyasası Kurumları Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye Piyasası Kurumlarına ilişkin genel bilgileri

Detaylı

2008-2009 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2009 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2009-2010

2008-2009 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2009 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2009-2010 2008-2009 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2009 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2009-2010 Dönemi Bütçe Tasarısı Mayıs 2009 Türkiye Bankalar

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI ve BORSADA İŞLEM GÖREN YATIRIM FONLARI (EXCHANGE TRADED FUNDS ETF)

MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI ve BORSADA İŞLEM GÖREN YATIRIM FONLARI (EXCHANGE TRADED FUNDS ETF) MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI ve BORSADA İŞLEM GÖREN YATIRIM FONLARI (EXCHANGE TRADED FUNDS ETF) 1. GİRİŞ Tasarruf sahipleri, ellerindeki mevcut fonlarına farklı yatırım araçlarına yönlendirebilmektedir.

Detaylı

Faaliyet Raporu SPK. Sermaye Piyasası Kurulu

Faaliyet Raporu SPK. Sermaye Piyasası Kurulu Faaliyet Raporu SPK SERMAYE PİYASASI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... İV GRAFİKLER... Vİ KISALTMALAR...Vİİ KURUL BAŞKANININ MESAJI... Vİİİ 1. SERMAYE PİYASASI KURULU... 1 1.1. MİSYON,

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ KULLANICILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Dilek

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ sermaye piyasasında. Sayı 60 Ağustos 2007 ISSN 1304-8155. Avrupa Birliğinin İzahname Direktifi

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ sermaye piyasasında. Sayı 60 Ağustos 2007 ISSN 1304-8155. Avrupa Birliğinin İzahname Direktifi TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ sermaye piyasasında Sayı 60 Ağustos 2007 ISSN 1304-8155 Avrupa Birliğinin İzahname Direktifi vrupa Birliğinde, menkul kıymetlerin halka arzı aşamasında

Detaylı

İPOTEĞE DAYALI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ ve SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA SİSTEMİN TÜRKİYE DE İŞLEYİŞİ

İPOTEĞE DAYALI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ ve SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA SİSTEMİN TÜRKİYE DE İŞLEYİŞİ İPOTEĞE DAYALI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ ve SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA SİSTEMİN TÜRKİYE DE İŞLEYİŞİ Yücel AYRIÇAY 1 Uğur YILDIRIM Abstract Hausing as being one of the most important necessities of human beings,

Detaylı

KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNE İLİŞKİN KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNE İLİŞKİN KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNE İLİŞKİN KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ TEMMUZ 2005 KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNE İLİŞKİN KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan Konut Finansman Sistemine İlişkin

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C.

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TERCÜME Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. 20431 ABD Sayın Bay Köhler 1. 1990 lı yıllardan beri süregelen yüksek kronik

Detaylı

KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE

KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE Eylül KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE Eylül Yayınlayan : Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Yayın Adı : Küresel Kriz ve Türkiye Editör : Ekin Fıkırkoca Kapak : Cennet Türker

Detaylı

TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ VE İMKB ÖZELLEŞMESİ

TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ VE İMKB ÖZELLEŞMESİ TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ VE İMKB ÖZELLEŞMESİ Şubat 2006 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ VE İMKB ÖZELLEŞMESİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) DOÇ. DR. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2 FİNANSAL SİSTEM VE SERMAYE PİYASASI 3 Genel olarak bir ekonomik sistem,

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

31 Mart 2012 (%) 31 Aralık 2011 (%) Dagi Giyim Sanayi A.Ş. 1.581.844 43,94 - - Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş-Geri Alım İşlemleri

31 Mart 2012 (%) 31 Aralık 2011 (%) Dagi Giyim Sanayi A.Ş. 1.581.844 43,94 - - Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş-Geri Alım İşlemleri 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) 22 Ağustos 1994 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. Şirket in amacı, ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde

Detaylı

BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR

BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR II.1.GENEL YAPI Finans sektörü, 2004 yılında Türk ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmelere paralel olarak istikrarlı bir gelişme göstermiştir. 2004

Detaylı

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MODÜL - III SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Sudi APAK Doç.

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

sürdürülebilir rekabet gücü için

sürdürülebilir rekabet gücü için sürdürülebilir rekabet gücü için FAALİYET RAPORU 2013 Faaliyet Raporu 2013 Türk Eximbank etkinliği artıran uygun koşullar güçlü vizyon uzmanlıkla tasarlanmış ihracata ve ihracatçıların finansmanına desteği

Detaylı

GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155 Yatırım Araçlarının Karşılaştırmalı Getirileri (sayfa 6) Yatırım Yapılabilir Ülke Notunun Sermaye Piyasalarına Etkisi (sayfa 11) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı