Phoenix Contact Türkiye de Yat r m Yap yor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Phoenix Contact Türkiye de Yat r m Yap yor"

Transkript

1

2 Phoenix Contact Türkiye de at r m ap yor

3 Phoenix Contact kataloglar ç kt! Katalogları tedarik etmek için bizi arayabilir veya adresinden pdf lerini indirebilirsiniz.

4

5 Güçlü lojistik - Dünya çap nda h zl teslimat Uluslararas çapta Ürün Bulunabilirli i Güçlü Da t m A ve Tedarik Zinciri sayesinde H zl Teslimat Sat nalma e-shop ile çok pratik Web sitemizdeki e shop hizmetinden yararlanarak ürünlerimizi tedarik etmek oldukça kolay; Ayr ca uzman sat fl destek ekibimiz manuel sat nalma süreçlerinde müflterilerimize yard mc olmaktad rlar. Uçak kargo ile h zl tedarik imkan Almanya stoklu ürünler uçak kargo nakliyat ile ila,5 haftada, kamyon yüklemesi ile 3-4 haftada teslim edilebiliyor. H zl teslimat Ülkemizdeki stok ürünleri 24 ile 48 saat içinde teslim edilir.

6 Klemensin icad ndan bugüne kilometre tafllar 923 Klemensin mucidi Almanya'n n Esssen flehrinde PhönixElektrizitätsgesellschaft Hugo Knümann & CO flirketinin temellerini att 957 Seri üretime geçifl 966 INTERFACE üretimine geçifl 970 COMBICON/Bask l devre klemenslerine geçifl 980 TRABTECH/Afl r Gerilim ürünlerinin üretimine geçifl 986 Phoenix Contact Türkiye aç ldı-karaköy/istanbul 2006 TÜRK E flirket merkezi K s kl /Çaml ca'ya tafl nd Çalıflan sayısı: ACEL Elektrik ile birlikte Türkiye'de üretim

7 İçindekiler MODÜLER KLEMENSLER CLIPLINE 7 MARKALAMA SİSTEMLERİ EL ALETLERİ, MONTAJ MALZEMELERİ CLIPLINE 2 3 CİHAZ BAĞLANTI ELEMANLARI VE ELEKTRONİK BOŞ KUTULAR COMBICON 57 SAHA CİHAZLARI İÇİN BAĞLANTI TEKNOLOJİSİ VE SAHA KABLOLAMASI PLUSCON 75 AŞIRI GERİLİME KARŞI KORUMA TRABTECH 9 GÜVENLİK RÖLELERİ, RÖLELER, ANALOG ÇEVİRİCİLER, GÜÇ KANAKLARI, ENERJİ ANALİZÖRLERİ, SERİ PROTOKOL ÇEVİRİCİLER ETHERNET VE KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ INTERFACE 99 PLC LER, SCADA LAR VE ENDÜSTRİEL PC LER AUTOMATION 45 İNDEKS 69

8 CLIPLINE complete - Ba lant sistemleri Sistem özellikleri Vidal ba lant Ba lant prensibi UT vidal klemensleri en zor gereksinimleri karfl layacak flekilde tasarlanm flt r. 80 y l aflk n süredir birçok uygulamada kendilerini kan tlam fllard r. Bak m gerektirmeyen kablo ba lant s önemli özelliklerinden biridir. Vidalar, Phoenix Contact' n gelifltirdi i vida kilitleme tekni i olan "Reakdyn Prensibi" sayesinde gevflemez. Phoenix Contact UT vidal klemenslerinde ön haz rl k yapmadan ba lant yap labilir. stenirse ba lant korumas olarak yüksük de kullan labilir. Vidal ba lant n n özelli i ço u zaman gerekli olan ayn yuvaya iki kablo ba lant s n n yap labilmesidir. Büyük kontak kuvvetleri sayesinde 240 mm 2 'ye kadar büyük kesitli kablolar da, gaz geçirmez ve uzun süre dayan kl ba lant sa lar. Sistem özellikleri Push-In ba lant Ba lant prensibi Phoenix Contact' n PT serisi klemensleri direkt kablo ba lant s için gelifltirilmifltir. Tek telli kablolar veya yüksüklü kablolar klemense alet kullanmadan direkt olarak ba lanabilir. Özel yay profili 0.34 mm 2 yüksüklü iletkenlerin kolay ba lant s n sa lar. Kontak yay iletken itildi inde otomatik olarak aç l r ve ak m baras na gerekli bask y sa lar. Kabloyu sökmek ya da 0.4 mm 2 'den düflük kesitli iletkenleri ba lamak için yay açma butonu kullan l r. Bu sayede gerilim alt ndaki parçalarla do rudan temas önlenir. ay açma butonu standart tornavidalarla çal flt r labilir. PT ba lant yöntemi birçok onaya sahiptir. Bunlar aras nda demiryolu standard EN 55'e göre titreflim testi ve mevcut gemi imalat yönetmeli ine göre flok ve korozyon dayan m yer al r. Ayr ca proses alan nda da onayl d r (Ex e). Sistem özellikleri aylı ba lant Ba lant prensibi ST yayl klemensleri yay kuvvetiyle iletken ba lant s sunmaktad r. Kontak kuvveti kullan c dan ba ms zd r ve titreflime dayan kl, gaz geçirmez ve uzun süre dayan kl ba lant sa lar. Ba lant noktas standart tornavidayla aç labilir. letken ba lant yuvas na tak ld ktan sonra tornavida ç kar l r ve temas kendili inden oluflur. Ba lant üst taraftan yap ld için kolayd r, iletken ve tornavida paralel olarak ayn yönden uygulan r. 35 mm 2 'ye kadar her tip bak r kablo ön haz rl k yapmadan ba lanabilir. stenirse yüksük de kullan labilir. Phoenix Contact yayl klemensleri genifl ba lant alan sunmaktad r, nominal kesitli iletkenler yüksüklü olsalar da ba lanabilmektedir. 6

9

10 Modüler klemens sistemi - CLIPLINE complete Tüm ba lant yöntemleri, tek sistem Genel CLIPLINE complete sistemi tüm ba lant yöntemleri için üniform bir aksesuar gam sunar. Köprüleme, etiketleme ve test aksesuarlar ortak oldu u için lojistik maliyetleri düfler. Ayr ca CLIPLINE complete sisteminin tüm modüler klemensleri, çift köprüleme kanal kullan larak birbirleriyle serbestçe kombine edilebilir. COMBI taban klemenslerinin standart soket yap s, ba ms z flekilde konfigüre edilebilen fifller sayesinde, farkl ba lant tipindeki modüllerin birlefltirilebilmesini sa lar. Vidal, yayl, PT, c vatal ve geçmeli ba lant yöntemleriyle CLIPLINE complete modüler klemensleri, dünyan n her yerinde müflterilerinizin beklentilerine esnek flekilde cevap verebilmenizi sa lar. Esnek geçmeli köprüleme sistemi Tüm ba lant yöntemleri için tek geçmeli köprü. Çift potansiyel da t m yapabilmek amac yla CLIPLINE complete sisteminin iki köprüleme kanal vard r. Bunlar tüm klemenslerde tek bir hat üzerinde yer al r ve farkl ba lant tiplerinin kombine edilmesini sa lar. 2- ila -kut. geçmeli köprüler tüm potansiyel köprüleme ifllerini h zl flekilde gerçeklefltirir. ndirgeyici köprüler örne in UT vidal klemensleri ve ST yayl klemensleri ba lar. Geçmeli ba lant çözümleri COMBI geçmeli sistemi uygulaman z h zl ve modüler flekilde oluflturman z sa lar. COMBI konnektörler, ray klemenslerde oldu u gibi vidal, yayl, pushin ve h zl ba lant l olarak mevcuttur. 32 A ve 800 V'a varan nominal de erler sinyal hem de güç kablolama sisteminin bu ürünlerle yap labilmesini sa lar. Sistem en zor vibrasyon gerekliliklerini karfl lamaktad r. Hem klemens, hem fifller dokunma emniyetlidir. Kilit mekanizmas ndan ekran ba lant s na kapsaml bir aksesuar gam mevcuttur. Çok fonksiyonlu ay rma bölgesi CLIPLINE complete sistemindeki tüm ay rma klemenslerinin ay rma bölgeleri ayn d r. Ay rma klemenslerinde kullan lmak üzere birçok fonksiyon fifli mevcuttur. Ay rma fiflleri basit ay rma ifllemi için kullan l r. Sigorta fiflleri kartufl sigortalar n kullan m için tasarlanm flt r. Patentli komponent fiflleriyle komponentleri h zl, polarite hatas yapmadan ve lehimleme ihtiyac olmaks z n monte etmek mümkündür. Genifl yüzeyli markalama CLIPLINE complete sitemindeki tüm klemenslerin genifl bir markalama alan vard r. Bu, düzgün kablolaman n ön flart olup test ve bak m ifllerinde takibi kolaylaflt r r. Klemens grup etiketlemesi için opsiyonel olarak genifl yüzeyli etiket tafl y c lar mevcuttur. Standartlaflm fl test sistemi CLIPLINE complete sisteminde kapsaml test aksesuarlar bulunur. Tüm test fiflleri köprüleme kanal na tak labilir. Ölçüm iletkenleri için 2. 3 mm Ø test fifli vard r. Daha karmafl k testler modüler test fiflleri kullan larak gerçeklefltirilebilir. Ba ms z test adaptörleri, uygun aral k parçalar kullan larak birlefltirilebilir ve test düzeneklerinde kullan ma son derece elverifllidir. 8

11 çindekiler UK SER S V DALI KLEMENSLER Vidalı köprülü vidalı klemens çeflitleri ve yüksek akım klemensleri 0 UT SER S V DALI KLEMENSLER Geçmeli köprülü vidalı klemens çeflitleri 5 ST SER S ALI KLEMENSLER 7 CLIPLINE ST-COMBI F fi SOKETL BA LANTI ÇÖZÜMLER Kabloların havada birbirine ba lantısı veya ray klemense ba lantısı için yaylı ba lantı tipine sahip fifller, soketler, klemensler ve aksesuarları PUSH-IN SER S BA LANTILI KLEMENSLER PUSH-IN SER S TES SAT KLEMENSLER PUSH-IN-COMBI F fi-soketl KLEMENSLER PABUÇ BA LANTILI KLEMENSLER 27 AKSESUARLAR Ayırma Plakaları - Kapaklar - Köprüler - Test Fiflleri - Soketleri 28

12 CLIPLINE RA KLEMENSLER fiubat Etiket seçimi için sayfa 38'ye bakınız. Tablo mevcut tüm aksesuar çeflitlerini içermemektedir. Tabloda bulamadı ınız ürünler için online katalo umuzu kullanabilir veya bizi arayabilirsiniz UK SER S AKSESUAR SEÇ M TABLOSU Üst Köprü (,2) Tarak Köprü (3) Klemens UK 2,5 N UK 3 N UK 5 N UK 6 N UK 0 N UK 6 N UIK 35 UK 35 UKH UKH 70 UKH 95 UK 3-TWIN UK 5-TWIN UDK 3 UDK 4 MBKKB 2,5 UKK 3 UKK 5 UKKB 5 DIKD,5 SLKK 5 DLK 2,5-PE DLK 4-PE UK 5-HESI UKK 5-HESI (5X20) UK 4-TG UKK 5-TG MTK, MTK P/P UK 5-MTK-P/P URTK/S URTK/S-BEN 0 URTK 6 2 kutuplu 3 kutuplu 0 kutuplu 2 kutuplu 3 kutuplu 0 kutuplu FBRI 2-5 N FBRI 2-5 N FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBI 2-2ON FBRI 2-5 N FBI FBRI 2-5 N FBI FBRNI 2-5 N FBRNI 2-5 N FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBRI 3-5 N FBRI 3-5 N FBI FBI FBI FBI FBI FBI 3-2ON FBRI 3-5 N FBI FBRI 3-5 N FBI FBRNI 3-5 N FBRNI 3-5 N FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBRI 0-5 N FBRI 0-5 N FBI FBI FBI FBI FBRI 0-5 N FBI FBRI 0-5 N FBI FBRNI 0-5 N FBRNI 0-5 N FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBRI 0-8 N FBI FB 0- RTK/S FBRI 0-8 N EBL EBL EB EB EB EB 2-5 K/UK EB 2-5 K/UK EB 2-25/UKH EBL EB EBL EB EBL EBL EB EB EB 2- DIK BU EB 2- DIK RD EB EBS EBS EB EB EBL EB EB EB EBL EBL EB EB EB EB 3-5 K/UK EB 3-5 K/UK EB 3-25/UKH EBL EB EBL EB EBL EBL EB EB EB 3- DIK BU EB 3- DIK RD EB EBS EBS EB EB EBL EB EB EB EBL EBL EB EB EB EB EB 0-5 K/UK EB 0-5 K/UK EBL EB EBL EB EBL EBL EB EB EB 0- DIK BU EB 0- DIK RD EB EBS EBS EB EB EBL EB EB EB Kapak (4) D-UK 2, D-UK 4/ D-UK 4/ D-UK 4/ D-UK 4/ D-UK Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur D-UK 5-TWIN D-UK 5-TWIN D-UDK D-UDK D-MBKKB 2, D-UKK 3/ D-UKK 3/ D-UKKB 3/ Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur D-UKK 3/ Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur D-UK 4/ Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur D-MTK Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur D-URTK D-URTK/S-BEN D-URTK Ay rma Plakas (5) ATP-UK ATP-UK ATP-UK ATP-UK ATP-UK ATP-UK TP-UK ATP-UKK 3/ ATP-UKK 3/ ATP-UKKB ATP-DIKD, ATP-UK ATS-MTK ATP-UK 5-MTK ATS-RTK ATS-RTK-BEN Tornavida Ölçüsü 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5,0x4,0,0x4,0,0x4,0,0x4,0,0x4,0,2x8,0 Allen 8 mm Allen 8 mm 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5,0x4,0 0,9x6,5 0,6x3,5 0

13 UK 2,5 N CLIPLINE RA KLEMENSLER fiubat 202 UK SER S V DALI KLEMENSLER Tek telli kesit (mm 2 ) Çok telli kesit (mm 2 ) Gerilim (V) / Ak m (A) 300 UK 3 N 4 2,5 800/ UK 3 N BU mavi 4 2,5 800/ UK 2,5 N 4 2,5 800/ UK 2,5 N BU mavi 4 2,5 800/ UK 5 N / UK 5 N BU mavi / UK 6 N / UK 6 N BU mavi / UK 0 N / UK 0 N BU mavi / UK 6 N / UK 6 N BU mavi / UIK / UIK 35 BU mavi / UK 35 N / UK 35 N BU mavi / UK / UK 35 BU mavi / Belirtilen de erler IEC standard na göre ölçülmüfltür. Di er vidalı serimiz olan UT'yi sayfa 5'de bulabilirsiniz. Tip Renk OG E RD WH BK B R M F AT (TL/Ad.) 0,84 0,84 0,89 0,89,07,07,72,72 2,34 2,34 2,80 2,80 6,45 6,45 7,40 7,40 8,30 8,30 GN UK...-TWIN UKH UKKB 0 UHV...KH/KH UHV...KH/AS UHV...AS/AS UDK... Kat eksenleri kay k oldu undan üst kattaki kablolar sökülmeden alt kata ulafl labilir UK 2,5 N UK 5 N ViDALI ÜKSEK AKIM KLEMENSLERi UKH 25- mm 2, vidal UKH BU mavi 25- mm 2, vidal UKH mm 2, vidalı UKH 70 BU mavi 6-70 mm 2, vidalı UKH mm 2, vidal UKH 95 BU mavi mm 2, vidal UKH - mm 2, vidal UKH BU mavi - mm 2, vidal UKH mm 2, vidal UKH 240 BU mavi mm 2, vidal UHV 25-KH/KH 6-25 mm 2 vidal UHV -KH/KH 6- mm 2, vidal UHV 95-KH/KH mm 2, vidal UHV -KH/KH 25- mm 2, vidal UHV 240-KH/KH -240 mm 2, vidal 5 Pabuç ba lantılı yüksek ak m klemensleri için sayfa 27 ye bak n z UK SER S TEK G R fi - Ç FT ÇIKIfiLI VE Ç FT G R fi - Ç FT ÇIKIfiLI KLEMENSLER UK 3-TWIN 0,2-2,5 mm 2, tek girifl çift ç k fl UK 5-TWIN 0,2-4 mm 2, tek girifl çift ç k fl UK 0-TWIN 0,5-0 mm 2, tek girifl çift ç k fl UK 0-TWIN BU mavi 0,5-0 mm 2, tek girifl çift ç k fl UDK 3 0,2-2,5 mm 2, çift girifl çift ç k fl 2776 UDK 4 0,2-4 mm 2, çift girifl çift ç k fl UK SER S Ç FT KATLI KLEMENSLER UKK 3 0,2-2,5 mm 2, üst katta köprüleme UKK 3 BU mavi 0,2-2,5 mm 2, üst katta köprüleme UKK 5 0,2-4 mm 2, üst katta köprüleme UKK 5 BU mavi 0,2-4 mm 2, üst katta köprüleme UKKB 5 0,2-4 mm 2, her iki katta köprüleme UKKB 0 0,5-0 mm 2, her iki katta köprüleme UKK 5-DIO/O-U 0,2-4 mm 2, diyotlu UKK 5-DIO/U-O 0,2-4 mm 2, diyotlu UKK 5-DIO/UL-UR 0,2-4 mm 2, diyotlu 2793 UKK 5-2DIO/O-UL/UR-UL 0,2-4 mm 2, çift diyotlu UKK 5-2DIO/O-UL/O-UR 0,2-4 mm 2, çift diyotlu UKK 5-LA230 Üst kat ile alt kat arasında LED'li, 0-2 V ,60 22,60 28,80 28,80 36,90 36,90 44, 44, 54,90 54,90 29,90 36,00 47,30 55, 7,00 3,60 2,92 9,20 9,20 3,60 3,90 2,99 2,99 3,35 3,35 4,70 8,60 9,00 9,00 9,95 2,90 2,90 2,90

14 DIK,5 CLIPLINE RA KLEMENSLER UK SER S ÜÇ KATLI KLEMENSLER DIK,5 0,2-2,5 mm 2, sensör klemensi DIK,5-LA 24RD/O-M 0,2-2,5 mm 2, 5-30 VDC k rm z LED'li DIKD,5 0,2-2,5 mm 2, üç katl geçifl klemensi DIKD,5-LA 24RD/O-M 0,2-2,5 mm 2, 5-30 VDC k rm z LED'li DOK,5-2D 0,25-2,5 mm 2, üç katlı, alt kat toprak SLKK 5 0,2-4 mm 2, üç katl, en alt kat toprak 3004 DLK 2,5-PE 0,2-2,5 mm 2, dört katl, alt kat toprak DLKB 2,5-PE 0,2-2,5 mm 2, dört katl, köprülenebilir, alt kat toprak DLK 4-PE 0,2-4 mm 2, dört katl, alt kat toprak fiubat 202 B R M F AT (TL/Ad.) 6,46 0,92 7,84 2,39 9,30 8,40,9 2,79 5,76 DLK klemensler ile üç fazl motorlar n ba lant s n tek bir klemenste yaparak yer kazanmak mümkündür. DIK,5-LA 24RD/O-M DIKD,5 DIKD,5-LA 24RD/O-M SLKK 5 DLK 2,5-PE ve DLK 4-PE UK SER S TOPRAKLAMA KLEMENSLER USLKG USLKG 3 0,2-2,5 mm USLKG 2,5 0,2-2,5 mm USLKG 2,5 N 0,2-2,5 mm USLKG 5 0,2-4 mm USLKG 6 N 0,2-6 mm USLKG0 N 0,5-0 mm USLKG6 N 2,5-6 mm USLKG 35 0,75-35 mm USLKG 25- mm UKK 5-PE 0,2-4 mm 2, iki katl UK 3-TWIN-PE 0,2-2,5 mm 2, tek girifl çift ç k fl UK 5-TWIN-PE 0,2-4 mm 2, tek girifl çift ç k fl UK 0-TWIN-PE 0,5-0 mm 2, tek girifl çift ç k fl 3,30 3,99 4,60 4,20 5,65 5,90 8,20 4,20 44,20 4,28 8,22 8,66 4,28 UK SER S TES SAT KLEMENSLER Do rudan bara üzerine tak labilen klemensler için sayfa 34 e bak n z PIK 4-L/L 4 mm 2, iki katlı, her iki katta da köprülenebilir PIK 4-L/N 4 mm 2, iki katlı, her iki katta da köprülenebilir, üst kat mavi PIK 4-PE/L/L Üç katl, alt kat toprak ba lant s için PIK 4-PE/L/N Üç katl, alt kat toprak, üst kat N ba lant s için PIK 4-PE/L/NTB 4 mm 2, üç katlı, alt katı toprak üst kat sürgülü, N ba lantısı için PIK 4-PE/L/NT Üç katlı, alt katı toprak, üst katı N barası ba lantısı için PIK 6-L/L 6 mm 2, iki katlı, her iki katta da köprülenebilir PIK 6-PE/L/L 6 mm 2, üç katlı, alt katı toprak ba lantısı için PIK 6-PE/L/N 6 mm 2, üç katlı, alt katı toprak, üst katı N ba lantısı için 3,75 3,75 6,75 6,75 0,6 7,20 5,00 7, 7, PIK, STI, PTI gibi de iflik ba lant yöntemlerini kullanan tüm tesisat klemensleri kombine edilebilir. N baras tüm tesisat klemenslerinde ayn seviyededir 0 mm 2 ye kadar iletken ba lant s yap labilen kompakt üç katl tesisat klemensleri büyük güçlü üç fazl tüketicilere panolar nda yer kazand r r PIK 4-PE/L/NT nin üst kat N baras na bir ay rma sürgüsü üzerinden ba l d r PIK 4-L/L çift katl d r PIK 4-PE/L/N nin üst kat N, orta kat faz, alt kat ise PE ba lant s içindir PIK 4-PE/L/NTB nin N ba lant s için olan üst kat sürgülü yap dad r. Orta kat faz, alt kat ise PE ba lant s içindir 2

15 CLIPLINE RA KLEMENSLER fiubat 202 B R M F AT (TL/Ad.) UK SER S S GORTALI KLEMENSLER UK 5-HESl... UKK 5-HESI UK 5-HESI* 0,2-4 mm 2, 5x20 sigorta için UK 5-HESILED 24* 0,2-4 mm 2, 5x20 sigorta için, 5-30 VAC/DC LED'li UK 5-HESILA 2* 0,2-4 mm 2, 5x20 sigorta için, 0-2 VAC/DC LED'li UK 6-FSI/C 0,2-6 mm 2, bıçaklı oto sigortaları için UK 6-FSI/C-LED24 0,2-6 mm 2, bıçaklı oto sigortaları için, LED'li, 24 V DC UK 6,3-HESI 0,5-6 mm 2, 6,3x32 sigorta için UK 6,3-HESILED 24 0,5-6 mm 2, 6,3x32 sigorta için, 5-30 VAC/DC LED'li UK 6,3-HESILA 2 0,5-6 mm 2, 6,3x32 sigorta için, 0-2 VAC/DC LED'li UKK 5-HESI (5x20) 0,2-4 mm 2, çift katl, üst katı sigortalı, 5x20 sigorta için UKK 5-HESILED 24 (5X20) 0,2-4 mm 2, çift katlı, üst katı sigortalı, 5x20 mm sigorta için, LED'li, 5-30 V AC/DC UK 0-DREHSI (5x20) 0,5-6 mm 2, 5x20 sigorta için UK 0-DREHSILED 24 (5x20) 0,5-6 mm 2, 5x20 sigorta için 5-30 VAC/DC LED'li UK 0-DREHSILA 2 (5x20) 0,5-6 mm 2, 5x20 sigorta için 0-2 VAC/DC LED'li UK 0,3-HESI N 25 mm 2, 690 V, 0.3x38 mm sigorta için UK 0,3-HESI 000V 25 mm 2, 000 V, 0.3x38 mm sigorta için 0 4,6, 2,20 3,48 7,90 3,20 20,94 2,89 0,86 28,00 3,32 22,9 22,9 6,0 9,30 *Di er ay rma kollu vidal sigortal klemens çeflitlerimiz için sayfa 6 ya bak n z. UK 0-DREHSI... UK 6-FSI/C... Uygun sigortalar için COMBICON katalo una bak n z UK 0,3-HESI... Tek kutuplu olarak kullan labilece i gibi ba lant pimleri yard m yla 2 veya 3 kutuplu hale de getirilebilir UK 0,3-HESI 000V versiyonu yüksek izolasyon gerilimi sayesinde fotovoltaik sistemlerde kullan labilir. Uygun sigortalar için CLIPLINE katalo una bak n z UK 4-TG UK SER S ÇOK filevl KLEMENSLER VE F filer UK 4-TG 0,2-4 mm 2, çok ifllevli klemens taban k sm UKK 5-TG 0,2-4 mm 2, alt kat geçifl, üst kat soketli DIKD,5-TG 0,2-2,5 mm 2, üç katlı, üst katta ayırma bölgeli DOKD,5-TG 0,2-2,5 mm 2, üç katlı, alt kat PE, üst katta ayırma bölgeli UGUN F filer 0920 ST-SI-UK 4 Sigorta fifli ST-SILED 24-UK 4 Sigorta fifli, 5-30 VAC/DC LED'li ST-SILA 2-UK 4 Sigorta fifli, 0-2 VAC/DC LED'li ST-N4007 Diyot fifli, N4007 diyot tak l halde ST-BE Komponent fifli 0 Fonksiyon fiflleri sayesinde ayn klemens çeflitli amaçlarla kullan labilir 3,22 0,52 9,00 9,80 2,96 4,92 0,96 7,47 4,78 ST-SI-UK4 sigorta fiflleri ay rma kollu sigortal klemenslerin alternatifidir ST-N4007 ters polariteye karfl korur ST-BE komponent fifline istenen de erde direnç veya diyot tak labilir MTK-P/P UK SER S BIÇAKLI ÖLÇME - AIRMA KLEMENSLER 3006 MTK 0,2-2,5 mm MTK-P/P 0,2-2,5 mm UK 5-MTK-P/P 0,2-4 mm UDK 4-MTK-P/P 0,2-4 mm 2, çift girifl çift ç k fl UKK 5-MTK-P/P 0,2-4 mm 2, çift katl 3026 UDMTK 5 TWIN-P/P 0,2-4 mm 2, çift katl UDMTK 5-P/P 0,2-4 mm 2, çift katl Tan m nda P/P geçen klemenslerin vidalar ayn zamanda 2,3 mm Ø test soketi olarak kullan labilir. 5,49 6,58 5,82 8,4,37 5, 8,34 UK SER S SÜRGÜLÜ ÖLÇME - AIRMA KLEMENSLER URTK/S 0,5-6 mm URTK/S-BEN 0 0,5-0 mm URTK 6 0,5-6 mm 2 7,99 8,48 9,99 URTK/S 3

16 CLIPLINE RA KLEMENSLER fiubat 202 MBK.../E-Z V DALI M N KLEMENSLER 4009 MBK 0,2-,5 mm 2, tek katlı, NS 5 raya veya saca montaj* MBK 3/E-Z 0,2-2,5 mm 2, tek katlı, NS 5 raya montaj MBK 5/E-Z 0,2-4 mm 2, tek katlı, NS 5 raya montaj MBKKB 2,5 0,2-2,5 mm 2, her iki katta köprüleme MBKKB 2,5 BU mavi 0,2-2,5 mm 2, her iki katta köprüleme MBKKB 2,5-DIO/O-U 0,2-2,5 mm 2, diyotlu MBKKB 2,5-DIO/U-O 0,2-2,5 mm 2, diyotlu MBKKB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR 0,2-2,5 mm 2, çift diyotlu B R M F AT (TL/Ad.) 2, 2,30 2,70 2,80 2,80 8,20 8,20,60 MBKKB 2,5 MBK klemensler NS 5 DIN ray üzerine veya do rudan sacamonte edilebilir. Ray kullanmadan monte edilecekse, maksimum 2 klemensten oluflturulan diziler E/MBK durdurucu ile birlefltirilerek saca vidalanır EN ÜKSEK ORTAM SICAKLIKLARI Ç N SERAM K KLEMENSLER (NS 32 RA LE KULLANILIR) 0059 SSK 0525 KER-EX 0,2-4 mm SSK 0 KER-EX 0,5-6 mm SSK 6 KER-EX 0,5-0 mm SSK 35 KER-EX -25 mm 2 0 8,20 22, 25,00 73,00 Ex onaylı SSK klemensler özellikle sıcaklık ve kimyasal etki bakımından zor iflletme koflullarının bulundu u yerlerde kullan m için önerilir Seramik klemenslerin önemli özelliklerinden biri 220 C de erine dek yüksek s cakl kta sürekli olarak kullan labilmesidir. üksek termal gerekliliklerin ve afl r s cakl k de ifliklerinin bulundu u yerlerde kullan labilirler erden kazand ran tasar m ndan ötürü, SSK seramik klemensler dar alanlar için idealdir EN TERMOKUPL KLEMENSLER MTKD-FE/CUNI 0,2-2,5 mm 2, demir/konstantan (J tipi termokupl) için klemens çifti MTKD-NICR/NI 0,2-2,5 mm 2, nikel-krom/nikel (K tipi termokupl) için klemens çifti Di er tipler için CLIPLINE katalo una bak n z TB SER S KLEMENSLER TB 4-HESI (5X20) I 0,5-4 mm TB 4-HESILED 24 (5X20) I 0,5-4 mm 2, 5-30 V AC/DC LED'li TB 4-HESILA 2 (5X20) I 0,5-4 mm 2, 0-2 V AC/DC LED'li 5,00 6,00 4,43 7,26 7,45 HAVADA BA LANTI Ç N F fi SOKETL KLEMENSLER HCC 4-M Fifl, 0 kutuplu, vidalı, mm HCC 4-F Soket, 0 kutuplu, vidalı, mm HCC 4-SR Kablo gergi kilidi, hem fifl hem sokete uygun 0 24,03 37,07 8,2 HCC... UK 3-MVSTB-... UK 3-MSTB-... COMBICON F fi BA LANTILI V DALI KLEMENSLER UK 3-MVSTB-5,08 0,2-2,5 mm 2, x vidalı girifl, x dikey ba lant l soket UK 3-MSTB-5,08 0,2-2,5 mm 2, x vidalı girifl, 2x soket UKK 3-MSTB-5,08 0,2-2,5 mm 2, iki katl, her katta x vidal girifl, x soket Uygun fifller için sayfa 66 ya bak n z Flanfll kapaklar ve klemensler yard m yla fifller klemenslere sabitlenebilir. Ürün seçimi için bizi aray n z 3,30 3,30 4,35 4

17 CLIPLINE COMPLETE RA KLEMENSLER fiubat 202 UT serisi geçmeli köprüleriyle köprülemede kolayl k sa lar ve zaman kazand r r. Patentli tasar m sayesinde vidalar n gevflemesi önlenmifltir. Topraklama klemensleri raya s k ca oturur, vidalamaya gerek yoktur ndirici köprüler farklı nominal kesite sahip klemenslerin ba lantısını sa lar 2 - kutuplu köprüler ye kadar klemensin tek aflamada köprülenmesini sa lar. ki farklı potansiyel, klemens dizisi boyunca paralel olarak taflınabilir. UT SER S AKSESUAR SEÇ M TABLOSU Köprüler Klemens 2 kutuplu 3 kutuplu 4 kutuplu 5 kutuplu 0 kutuplu 20 kutuplu Kapak UT 4-HESI ay rma kollu sigortal klemens, komflu geçifl klemensleriyle köprülenebilir Ay rma Plakas Geçifl klemensleri ile aynı flekildeki topraklama klemensleri DIN rayına kolayca takılarak toprak teması sa lanır Tornavida (ölçü) UT 2,5 UT 4 UT 6 UT 0 UT 6 UT 35 UT 2,5-TWIN UT 2,5-MTD-DIO UT 4-TWIN UT 4-MTD-DIO UT 4-MT/TG UT 4-HESI / HEDI UTTB 2,5 UTTB 4 UTTB 4-MT/TG UTME 4, UTMED 4 FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS D-UT 2,5/ D-UT 2,5/ D-UT 2,5/ D-UT 2,5/ D-UT Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur D-UT 2,5/4-TWIN D-UT 2,5/4-TWIN Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur D-UTTB 2,5/ D-UTTB 2,5/ D-UTTB 2,5/ D-UTME ATP-UT ATP-UT ATP-UT ATP-UT ATP-UT-TWIN ATP-UT-TWIN ATP-UT-TWIN ATP-UTTB 2,5/ ATP-UTTB 2,5/ ATP-UTTB 2,5/ ,6 x 3,5 0,6 x 3,5,0 x 4,0,0 x 4,0,0 x 4,0,0 x 6,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 Etiket seçimi için sayfa 39 a bakınız. Tablo mevcut tüm aksesuar çeflitlerini içermemektedir. Tabloda bulamadı ınız ürünler için online katalo umuzu kullanabilir veya bizi arayabilirsiniz UT... UT SER S V DALI KLEMENSLER Belirtilen de erler IEC standard na göre ölçülmüfltür 5 Tek telli kesit Çok telli kesit (mm 2 ) Gerilim (V) / (mm 2 ) üksüksüz zolesiz / zoleli üksüklü Ak m (A) UT 2, ,5/2,5 000/ UT 2,5 BU 4 4 2,5/2,5 000/ UT /4 000/ UT 4 BU 6 6 4/4 000/ UT /6 000/ UT 6 BU 0 0 6/6 000/ UT /0 000/ UT 0 BU 6 6 0/0 000/ UT /6 000/ UT 6 BU /6 000/ UT 35 35/35 000/ UT 35 BU 35/35 000/ B R M F AT (TL/Ad.) 0,94 0,94,4,4,85,85 2, 2, 3,20 3,20 6,70 6,70

18 UTTB... UT... PE CLIPLINE COMPLETE RA KLEMENSLER UT SER S TEK G R fi Ç FT ÇIKIfiLI KLEMENSLER UT 2,5-TWIN 0,4-2,5 mm UT 4-TWIN 0,4-4 mm 2 UT SER S Ç FT KATLI KLEMENSLER UTTB 2,5 0,4-2,5 mm UTTB 2,5 BU mavi 0,4-2,5 mm UTTB 4 0,4-4 mm UTTB 4 BU mavi 0,4-4 mm 2 UT SER S TOPRAKLAMA KLEMENSLER UT 2,5 PE 0,4-2,5 mm UT 4 PE 0,4-4 mm UT 6 PE 0,2-6 mm UT 0 PE 0,5-0 mm UT 6 PE,5-6 mm UTTB 2,5-PE 0,4-2,5 mm UTTB 4-PE 0,4-4 mm 2 UT SER S AIRMA KOLLU S GORTALI KLEMENSLER UT 4 HESI (5x20) 0,4-4 mm UT 4 HESILED 24 (5x20) 0,4-4 mm 2, 5-30 V AC/DC LED'li UT 4 HESILA 2 (5x20) 0,4-4 mm 2, 0-2 V AC/DC Lambal UT SER S D OTLU KLEMENSLER UT 2,5-MTD-DIO/L-R 0,4-2,5 mm UT 2,5-MTD-DIO/R-L 0,4-2,5 mm UT 4-MTD-DIO/L-R 0,4-4 mm UT 4-MTD-DIO/R-L 0,4-4 mm 2 fiubat 202 B R M F AT (TL/Ad.) 3,60 3,73 3,80 3,80 5,0 5,0 4,54 4,62 5,97 6,59 9,06 2,08 4,49 5,32 2,9 2,94 9,30 9,30 2,08 2,08 UT SER S BIÇAKLI KLEMENSLER VE FONKS ONEL KLEMENSLER UT 4 MT mm 2 b çakl ay rma klemensi UT 4-TG* mm 2 çok ifllevli klemens taban k sm UTTB 4-TG* mm 2 alt kat geçifl, üst kat soketli *...-TG tipleri uygun aksesuarlarla birlikte kullanılarak klemense çeflitli ifllevler kazandırılabilir (sigortalı klemens, diyotlu klemens, bıçaklı klemens gibi). Uygun fifller için sayfa 30'a bakınız. UT SER S ÖLÇME-AIRMA KLEMENSLER UTME mm 2, ölçme ayırma klemensi UTME 4-P/P 0,4-4 mm 2, ölçme ayırma klemensi, test soketi vidalı UTMED mm 2, UTME 4 ile aynı flekilde geçifl klemensi UTMED 4-PE 0,4-4 mm 2, UTME 4 ile aynı flekilde topraklama klemensi UTME 4-CT/P mm 2, trafo uçlarını otomatik kısadevre eden ölçme ayırma klemensi* UPCT 4/2 UTME 4-CT/P için fifl, iki kutuplu UPCT 4/3 UTME 4-CT/P için fifl, üç kutuplu 0 4,79 3,42 0,3,90 2,20 8,40 5,90 2,0 9,00 26,00 UTME 4 serisi ölçme ayırma klemensleri sürgülü ölçme ay rma klemenslerinin az yer kaplayan ve kullanımı daha kolay bir alternatifidir. Anahtar n her iki yan nda birer köprüleme kanal mevcuttur. UTME 4-P/P tipinin vidalar test soketi fleklinde oldu u için hem köprüleme hem test ifllevlerini yerine getirebilir. zole ayırma anahtarı seçilen anahtarlama konumuna güvenle kilitlenir. Anahtar konumunun anahtar üzerinde belirtilmifl olması anlaflılırlı ı arttırır. Opsiyonel anahtarlama kilidi yanlıfllıkla anahtarlamayı önler. Aynı anda çalıfltırma için iki anahtar ba lantı köprüsü kullanarak birbirine ba lanabilir. SB-ME anahtarlamalı kısa devre köprüsü köprüleme kanalında ayırma noktasının her iki tarafında kullanılabilir ve klemens dizisinin konfigürasyonu ne olursa olsun güvenli flekilde takılır. *UTME 4-CT/P 'nin bir tarafı vidalı, di er tarafı fifl-soketli ba lantıya sahiptir. Fifl, klemensten çıkarıldı ı esnada, kutupları arası kendili inden kısadevre olur. Bu sayede fifle ba lı olan akım trafosu korunur. 6

19 CLIPLINE COMPLETE RA KLEMENSLER fiubat 202 ndirici köprü farklı kesitteki klemenslerin köprülenmesini sa lar. Güç blokları indirici köprüyle hızlı flekilde düzenlenebilir, ör: ST 0 yaylı klemensi ST 2,5 veya ST 4 ile köprülenebilir Çift köprüleme kanalı sayesinde her sayıda klemens iki kutuplu köprüler kullanılarak birbirine ba lanabilir. 2- kut. köprüler 'ye kadar klemensin tek aflamada köprülenmesini sa lar. Komflu olmayan klemensler standart köprünün kutup bacakları kırılarak köprülenebilir. Bu flekilde iki farklı potansiyel, klemens dizisi boyunca paralel olarak taflınabilir. Kontak noktaları iflaretlenerek belirgin hale getirilebilir. ST yaylı klemenslerin en önemli özellikleri yer kazandıran tasarımları ve kolay kullanımlarıdır. Ba lantının üstten yapılıyor olması kablo kanalları arasında fazladan boflluk bırakma gere ini ortadan kaldırır Kompakt yapısı ve kablonun üst taraftan ba lanabilmesi ST yaylı klemensleri yer ihtiyacı olan uygulamalar için ideal yapar. Ayırma plakaları klemens profilinden dıflarıya taflar. Hem görsel hem elektriksel ayrım sa larlar. ST SER S AKSESUAR SEÇ M TABLOSU Ölçme iletkenleri icin 2.3 mm. test fifli mevcuttur. Tüm ölçme ve test ifllemleri. 4 mm test fiflleri için test adaptörleri ve modüler test fiflleri kullanılarak kısa sürede yapılabilir. Klemens Köprüler () 2 kutuplu 3 kutuplu 4 kutuplu 5 kutuplu 0 kutuplu 20 kutuplu Kapak Ay rma Plakas Tornavida ölçüsü ST,5 ST 2,5 ST 4 ST 6 ST 0 ST 6 ST,5-TWIN ST 2,5-TWIN ST 2,5-MT ST 2,5-TG ST 4-TWIN ST,5-QUATTRO ST 2,5-QUATTRO ST 4-QUATTRO ST 4-MT ST 4-TG ST 4-HESI (5x20) STTB,5 STTB 2,5 STTB 4 ST 2, ST 2,5-PE/3L STU 0/4 x 2,5 STU 35/4 x 0 FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS D-ST 2,5-PE / 3L _ FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS Etiket seçimi için sayfa 38-39'a bakınız. Tablo mevcut tüm aksesuar çeflitlerini içermemektedir. Tabloda bulamadı ınız ürünler için online katalo umuzu kullanabilir veya bizi arayabilirsiniz 7 FBS FBS FBS _ FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS _ D-ST 2, D-ST 2, D-ST D-ST D-ST D-ST D-ST 2,5-TWIN D-ST 2,5-TWIN D-ST 4-TWIN D-ST 2,5-QUATTRO D-ST 2,5-QUATTRO D-ST 4-QUATTRO Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur D-ST 2,5-TWIN D-STTB 2, D-STTB 2, D-STTB D-ST 2,5-3L D-STU 4/0x2, Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur ATP-ST ATP-ST ATP-ST ATP-ST ATP-ST-TWIN ATP-ST-TWIN ATP-ST-TWIN ATP-ST QUATTRO ATP-ST QUATTRO ATP-ST QUATTRO ATP-ST ATP-ST ATP-STTB ATP-STTB ATP-STTB _ 0,4 x 2,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,8 x 4,0,0 x 5,5,0 x 5,5 0,4 x 2,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,4 x 2,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,4 x 2,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5,0 x 4,0,0 x 5,5

20 CLIPLINE COMPLETE RA KLEMENSLER ST SER S ALI KLEMENSLER fiubat 202 B R M F AT (TL/Ad.) ST 2,5 Tek telli kesit Çok telli kesit (mm 2 ) Gerilim (V) / (mm 2 ) üksüksüz zolesiz / zoleli üksüklü Ak m (A) ST,5,5,5,5/,5 0/7, ST,5 BU mavi,5,5,5/,5 0/7, ST 2,5 4 2,5 2,5/2,5 800/ ST 2,5 BU mavi 4 2,5 2,5/2,5 800/ ST /4 800/ ST 4 BU mavi 6 4 4/4 800/ ST /6 800/ ST 6 BU mavi 0 6 6/6 800/ ST /0 800/ ST 0 BU mavi 6 0 0/0 800/ ST /6 800/ ST 6 BU mavi /6 800/90 Belirtilen de erler IEC standard na göre ölçülmüfltür 0,85 0,85 0,89 0,89,4,4,92,92 2,78 2,78 3,75 3,75 Tip Renk OG E RD WH BK GN ST, ST 2, ST ST 2,5-TWIN ST 2,5-QUATTRO STTB 2,5 STTB 2.5-PE/N ST 2,5-3L ST SER S TEK G R fi - Ç FT ÇIKIfiLI ALI KLEMENSLER ST,5-TWIN 0,08-,5 mm ST,5-TWIN BU mavi 0,08-,5 mm ST 2,5-TWIN 0,08-2,5 mm ST 2,5-TWIN BU mavi 0,08-2,5 mm ST 4-TWIN 0,08-4 mm ST 4-TWIN BU mavi 0,08-4 mm 2 ST SER S Ç FT G R fi - Ç FT ÇIKIfiLI ALI KLEMENSLER ST,5-QUATTRO 0,08-,5 mm ST,5-QUATTRO BU mavi 0,08-,5 mm ST 2,5-QUATTRO 0,08-2,5 mm ST 2,5-QUATTRO BU mavi 0,08-2,5 mm ST 4-QUATTRO 0,08-4 mm ST 4-QUATTRO BU mavi 0,08-4 mm 2 ST SER S Ç FT KATLI ALI KLEMENSLER STTB,5 0,08-,5 mm STTB,5 BU mavi 0,08-,5 mm STTB 2,5 0,08-2,5 mm STTB 2,5 BU mavi 0,08-2,5 mm STTB 2,5-PE/N 0,08-2,5 mm 2, toprak / nötr STTB 2,5-L/N 0,08-2,5 mm 2, faz / nötr STTB 4 0,08-4 mm STTB 4 BU mavi 0,08-4 mm 2 ST SER S ÜÇ VE DÖRT KATLI ALI KLEMENSLER ST 2,5-3L 0,08-2,5 mm 2, üç katl klemens ST 2.5-PE/L/L 0,08-2,5 mm 2, toprak, faz, faz ST 2.5-PE/L/N 0,08-2,5 mm 2, toprak, faz, nötr ST 2,5-PE/3L 0,08-2,5 mm 2, dört katl, alt kat toprak (motor klemensi) ST 4-PE/3L 0,08-4 mm 2, dört katl, alt kat toprak (motor klemensi) 8,44,44,67,67 2,02 2,02,59,59 2,7 2,7 2,64 2,64 2,37 2,37 2,99 2,99 7,25 3,56 3,9 3,9 5,8 0,02 0,02 9,45,60

www.kavrammuhendislik.com.tr

www.kavrammuhendislik.com.tr www.kavrammuhendislik.com.tr İçindekiler www.kavrammuhendislik.com.tr RAY KLEMENSLER CLIPLINE 7 ETİKETLER, ENDÜSTRİYEL YAZICILAR, EL ALETLERİ, MONTAJ MALZEMELERİ CLIPLINE 2 35 CİHAZ BAĞLANTI ELEMANLARI

Detaylı

Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek!

Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek! Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek! Katalogları tedarik etmek için bizi arayabilir veya www.phoenixcontact.com.tr adresinden pdf lerini indirebilirsiniz. İçindekiler RAY KLEMENSLER

Detaylı

A BAYİİ YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ. Sipariş Hattı: 0212 222 00 61-0216 660 16 16

A BAYİİ YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ. Sipariş Hattı: 0212 222 00 61-0216 660 16 16 YETKİLİ ANKA AN YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ Sipariş Hattı: 022 222 00 6 026 660 6 6 A BAYİİ İçindekiler RAY KLEMENSLER CLIPLINE 7 ETİKETLER, ENDÜSTRİYEL YAZICILAR, EL ALETLERİ, MONTAJ MALZEMELERİ

Detaylı

Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek!

Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek! Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek! Katalogları tedarik etmek için bizi arayabilir veya www.phoenixcontact.com.tr adresinden pdf lerini indirebilirsiniz. İçindekiler RAY KLEMENSLER

Detaylı

ـrün Grubu Sat¹ Grubu 2015 ekim 2015 ekim. 2015 ekim Birim Fiyat (bask¹l¹) S¹ra No. Sipari No. ـrün.Tip. Aç¹klama Etiket/Tabaka, ھerit veya Rulo

ـrün Grubu Sat¹ Grubu 2015 ekim 2015 ekim. 2015 ekim Birim Fiyat (bask¹l¹) S¹ra No. Sipari No. ـrün.Tip. Aç¹klama Etiket/Tabaka, ھerit veya Rulo S¹ra No. Sipari No. ـrün.Tip. Aç¹klama Etiket/Tabaka, ھerit veya Rulo ـrün Grubu Sat¹ Grubu 2015 ekim 2015 ekim Birim Birim Fiyat (adet/metre ) 2015 ekim Birim Fiyat (bask¹l¹) 2015 ekim Etiket Birim Fiyat¹

Detaylı

Kolay Montaj. Push-in Teknolojisi PHOENIX CONTACT tarafından tasarımlandı. Endüstriyel Röle Sistemi RIFLINE complete

Kolay Montaj. Push-in Teknolojisi PHOENIX CONTACT tarafından tasarımlandı. Endüstriyel Röle Sistemi RIFLINE complete Kolay Montaj Push-in Teknolojisi PHOENIX CONTACT tarafından tasarımlandı Endüstriyel Röle Sistemi RIFLINE complete RIFLINE complete endüstriyel röle sistemi ile tüm standart röle uygulamalarını gerçekleştirebilirsiniz.

Detaylı

Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi

Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi FİAT LİSTESİ OCAK 20 Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi Uygulamaya özel ürün gam m z IP20 ve IP67 koruma s n f nda yenilikçi çözümler sunar: Sinyal Ölçü ve kontrol teknolojisi Veri Tüm yayg

Detaylı

Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi

Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi FİAT LİSTESİ ELÜL 20 Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi Uygulamaya özel ürün gam m z IP20 ve IP67 koruma s n f nda yenilikçi çözümler sunar: Sinyal Ölçü ve kontrol teknolojisi Veri Tüm yayg

Detaylı

ANKA YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ. Sipariş Hattı: A BAYİİ. ` Ìi`ÊÜ Ì ÊÌ iê`i ÊÛiÀÃ Ê vê v ÝÊ*À Ê* Ê ` Ì ÀÊ

ANKA YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ. Sipariş Hattı: A BAYİİ. ` Ìi`ÊÜ Ì ÊÌ iê`i ÊÛiÀÃ Ê vê v ÝÊ*À Ê* Ê ` Ì ÀÊ YETKİLİ ANKA AN A BAYİİ YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ Sipariş Hattı: 0212 222 00 61-0216 660 16 16 ` Ìi`ÊÜ Ì ÊÌ iê`i ÊÛiÀÃ Ê vê v ÝÊ*À Ê* Ê ` Ì ÀÊ / ÊÀi ÛiÊÌ ÃÊ Ì Vi]ÊÛ Ã Ì\Ê ÜÜÜ Vi V ÉÕ V Ì Kolay

Detaylı

Farkl Fikirleri olanlar için...

Farkl Fikirleri olanlar için... F AT L STES OCAK 2009 Farkl Fikirleri olanlar için... Tüm Ba lant Tiplerinde Konnektörler CLIPLINE Complete sistemindeki tüm konnektörler birbiriyle kombine edilebilir. Böylece panonuzda s n rs z esneklik

Detaylı

BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ

BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ 1,5mm² (1 mm² /yüksüklü kullanımda bağlantı kesiti) 18A(13,5A)

Detaylı

Dünyan n en h zl I/O sistemi. Axioline - Realtime I/O

Dünyan n en h zl I/O sistemi. Axioline - Realtime I/O F AT L STES OCAK 200 Phoeni Contact'ın yeni Aioline I/O sistemi kısa çevrim süresi ve verimli üretim alanındaki tüm gereksinimleri karflılar. Mükemmel performansı ve CLIPLINE ürün grubuyla olan yapısal

Detaylı

Ekonomik Yeni Seri UNO Güç Kaynakları

Ekonomik Yeni Seri UNO Güç Kaynakları Fiyat Listesi / Mart 206 Ekonomik Yeni Seri UNO Güç Kaynakları Sipariş No 290299 2902992 Tanım UNO-PS/AC/24DC/30W UNO-PS/AC/24DC/ 60W Açıklama Tek faz 85 264 VAC giriş, 24 VDC,25A çıkış Tek faz 85 264

Detaylı

2001 SERİSİ AKSESUARLARI

2001 SERİSİ AKSESUARLARI BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ 1,5mm² (1 mm² /yüksüklü kullanımda bağlantı kesiti) 18A(13,5A)

Detaylı

Satış Grubu. Sıra No. Sipariş No. Ürün.Tip. Açıklama Etiket/Tabaka, Şerit veya Rulo Birim (adet/metre) 2016 Etiket Birim Fiyatı (baskısız)

Satış Grubu. Sıra No. Sipariş No. Ürün.Tip. Açıklama Etiket/Tabaka, Şerit veya Rulo Birim (adet/metre) 2016 Etiket Birim Fiyatı (baskısız) Sıra No. Sipariş No. Ürün.Tip. Açıklama Etiket/Tabaka, Şerit veya Rulo 2016 Birim (adet/metre) 2016 Birim Fiyat (baskısız) 2016 Etiket Birim Fiyatı (baskısız) 2016 Birim Fiyat (baskılı) 2016 Etiket Birim

Detaylı

Fiyat Listesi / Mart Phoenix Fiyat Listesi

Fiyat Listesi / Mart Phoenix Fiyat Listesi Fiyat Listesi / Mart 206 Phoenix Fiyat Listesi İçindekiler KLEMENSLER Katalog 3 3 Ray klemensler Sıra klemensler Buat klemensleri Bara klemensleri Ekranlama klemensleri KLEMENSLER MARKALAMA SİSTEMLERİ,

Detaylı

10 YILDIR BİRLİKTEYİZ...

10 YILDIR BİRLİKTEYİZ... FİYAT LİSTESİ 2017 10 YILDIR BİRLİKTEYİZ... Değerli Müşterilerimiz, WAGO, 1951 deki kuruluşundan beri, elektrik mühendisliği ve elektronik endüstrisinde yenilikçi bağlantı sistemlerine öncülük etmektedir.

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

PROJE VE UYGULAMA ÖRNEKLER

PROJE VE UYGULAMA ÖRNEKLER PROJE VE UYGULAMA ÖRNEKLER Otomasyon Sıvı ve katı dolum otomasyonu Makine üzerinde bofl bardak ünitesi, kapak ünitesi ve ürün girifl haznesi bulunmaktadır. Operatör sadece bofl bardak ve kapak koyarak

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Stok Nr Picture Material Name

Stok Nr Picture Material Name Contents Page Connectors 1 Cabels 2 Modular terminal blocks 3 10000304 96 PER KALAYLI KABLO (24X2)X4*26 AWG 10000312 48 PER CABLE 2X24X2*26AWG LS0H (TINNED COPPER) 10000325 96 PIN IDC connector 10000671

Detaylı

Phoenix Contact Genel Fiyat Listesi 2016_MART 1

Phoenix Contact Genel Fiyat Listesi 2016_MART 1 Phoenix Contact Genel Listesi 2016_MART 1 Etiket/Tabaka, 1 3044076 UT 2,5 ADET 1,56 TL BE1 2 3044089 UT 2,5 BU ADET 1,56 TL BE1 3 3044102 UT 4 ADET 1,95 TL BE1 4 3044115 UT 4 BU ADET 1,95 TL BE1 5 3044131

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

01 - KLEMENSLER ve AKSESUARLAR

01 - KLEMENSLER ve AKSESUARLAR 01 - KLEMENSLER ve AKSESUARLAR İÇİNDEKİLER NİSAN 2016 AVK Serisi Vidalı Klemensler Sayfa 10 Yüksek Akım Klemensleri Sayfa 23 PYK Serisi Pratik Yay Baskılı Klemensler Sayfa 25 YBK Serisi Yay Baskılı Klemensler

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER

ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Tüm seriler Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon ) 2 İLETKENLİ GEÇİŞ KLEMENSLERİ 2001-1201 Tek Giriş-Tek Çıkış, Gri, 24 A 2,5 100 0,67 TL 2001-1202

Detaylı

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Boy Anma. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER YEN 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar,

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, çindekiler, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, Kauçuk fifl priz serisi...6 Sunum...6 Referanslar...7 Ark kaynak makina ba lant elemanlar...10 Sunum...10 H zl seçim k lavuzu...12 Boyutlar-Kauçuk...13

Detaylı

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven P Sistem dikili tip panolar Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

çindekiler Kombinasyon kutular

çindekiler Kombinasyon kutular çindekiler...72 Sunum...72 Bofl kombinasyon kutular...74 Montajl kombinasyon kutular...75 220x300 montajl kombinasyon kutular...75 130x220 montajl kombinasyon kutular...78 90x180 montajl kombinasyon kutular...80

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

kutup, 6 A 5 mm kontak pin mesafesi PCB ya da 95 serisi soketler

kutup, 6 A 5 mm kontak pin mesafesi PCB ya da 95 serisi soketler 44 Serisi - Minyatür PCB Röleler 6-10 A Özellikler 44.52 44.62 2 kutuplu röle değerleri 44.52-2 kutup 6 A (5 mm pin mesafesi) 44.62-2 kutup 10 A (5 mm pin mesafesi) PCB montaj - direkt ya da PCB soketli

Detaylı

Baralı Akım Trafoları 12 - RÖLE MODÜLLERİ

Baralı Akım Trafoları 12 - RÖLE MODÜLLERİ KCT Serisi Baralı Akım Trafoları - RÖLE MODÜLLERİ 9 RÖLE MODÜLLERİ DM Serisi Diod Modülü 060 DM 6-S 6 Diodlu 0.8 080 DM 8-S 8 Diodlu.65 0 DM -S Diodlu 6.60 DM A-S Diodlu Anot Köprülü 7.8 DM K-S Diodlu

Detaylı

ÜRÜN GRUPLARI NİSAN 2016

ÜRÜN GRUPLARI NİSAN 2016 FİYAT LİSTESİ NİSAN 2016 ÜRÜN GRUPLARI NİSAN 2016 01 Klemens ve Aksesuarlar 02 Kablo Kanalı - Spiral 03 Markalama 04 El Aletleri / Kablo Bağı / Yüksük - Pabuç 05 Enerji Yönetimi 06 Koruma Kontrol Grubu

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Geçiş klemensi, Bağlantı tipi: Vidalı bağlantı, Kesit: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26-12, Genişlik: 5,2 mm, Renk: gri, Montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15

Geçiş klemensi, Bağlantı tipi: Vidalı bağlantı, Kesit: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26-12, Genişlik: 5,2 mm, Renk: gri, Montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15 Online katalogdan alıntı UT 2,5 Sipariş No.: 3044076 Geçiş klemensi, Bağlantı tipi: Vidalı bağlantı, Kesit: - 4 mm², AWG: 26-12, Genişlik: 5,2 mm, Renk: gri, Montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15 Ticari bilgiler

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar EasyPan Da t m Panolar Ç NDEK LER yollu yollu 24 yollu 30 yollu yollu yollu 24 yollu 30 yollu Özellikler Kullanılan Ürünler ipariş Kodları ksesuarlar ve ipariş Kodları Hazır ara istemleri Özellikler ipariş

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380 Ek kılavuz Konnektör ISO 4400 Sınır seviyesi sensörleri için Document ID: 30380 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım... 3.2 Genel güvenlik uyarıları... 3.3 Ex alanlar için

Detaylı

Enerji Dağıtımı NH Sigortalı Yük Ayırıcılar. Yatay Yük Ayırıcılar. Elmark Plus

Enerji Dağıtımı NH Sigortalı Yük Ayırıcılar. Yatay Yük Ayırıcılar. Elmark Plus Yatay Yük Ayırıcılar Hager in yeni 000, 00, 1, 2 ve 3 boyutlarındaki NH-Sigorta ayırıcıları kapsamlı bir pazar araştırması ve tamamıyla müşteri gereksinimleri dikkate alınarak geliştirilmiştir. Yeni nesil

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

RÖLELER VE OPTOKUPLÖRLER Röleler ve Optokuplörler

RÖLELER VE OPTOKUPLÖRLER Röleler ve Optokuplörler Micro Serisi Bu seride röle ve optokuplörler ray klemensleri tasarımlarına entegre edilmiştir. Bu röle ve optokuplör çeşitleri endüstri otomasyonunda izolasyon gerektiren sinyallerde kullanılır. Çok ince

Detaylı

Bağlantı (s. 202) Topraklama. (s. 202) Ayırma (s. 203) 1 bağlantı. 1 bağlantı. Fonksiyon blokları (s. 203) 3 katlı klemens

Bağlantı (s. 202) Topraklama. (s. 202) Ayırma (s. 203) 1 bağlantı. 1 bağlantı. Fonksiyon blokları (s. 203) 3 katlı klemens Viking TM 3 vida bağlantılı klemens blokları ve aksesuarları bakır kablolar ELEKTRİKSEL FONKSİYON 371 61 371 63 371 64-1 giriş / 1 çıkış 371 66 371 69 371 68 Bağlantı (s. 202) 371 00 371 08-2 giriş / 2

Detaylı

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 12 A PCB ye direkt soketli montaj

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 12 A PCB ye direkt soketli montaj 41 Serisi - Alçak Profil PCB Röleler 8-12 - 16 A Özellikler 1 ve 2 Kutup - Alçak profil (15.7 mm yükseklik) 41.31-1 Kutup 12 A (3.5 mm pin mesafesi) 41.52-2 Kutup 8 A (5 mm pin mesafesi) 41.61-1 Kutup

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER

TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER Bu bölümde Elimko termokupl ve rezistans termometrelerin yedek parçalar verilmifltir. T/C ve R/T ler kullan ld klar ortam flartlar, s cakl k limitlerine göre belli

Detaylı

www.ugurelektrik.com.tr

www.ugurelektrik.com.tr MRK Serisi Vidalı Ray Klemensler (Kapalı Sistem) Kesiti Voltaj (V) Amper (A) ONKA-1001 MRK 1,5 mm 2 1,5 mm 2 17,5 A 100 0,60 ONKA-1011 MRK 2,5 mm 2 2,5 mm 2 24 A 100 0,62 ONKA-1021 MRK 4 mm 2 4 mm 2 32

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

İleri teknoloji standartlarında Ü ST Ü N P ERF ORM A N S BASKILI DEVRE KLEMENSLERİ FİYAT LİSTESİ OCAK 2017

İleri teknoloji standartlarında Ü ST Ü N P ERF ORM A N S BASKILI DEVRE KLEMENSLERİ FİYAT LİSTESİ OCAK 2017 İleri teknoloji standartlarında GÜ V EN İ L İ R VE Ü ST Ü N P ERF ORM A N S BASKILI DEVRE KLEMENSLERİ FİYAT LİSTESİ OCAK 2017 www.megaradar.com.tr 2 3 1 6 7 4 MEGA RADAR ın ileri teknoloji standartlarında

Detaylı

Standart Ürünler 12 Ekim 2015 / Fiyat Listesi

Standart Ürünler 12 Ekim 2015 / Fiyat Listesi 3 LSING Koruma (Nötr korumas için ak m trafosu ayr ca siparifl edilmelidir) LSIN(G) Koruma (Nötr korumas için ak m trafosu ayr ca siparifl edilmelidir) 3200 2) 3200 3 kutuplu aç k tip güç flalteri 4) Siparifl

Detaylı

55 Serisi - Genel Amaçlı Röleler 7-10 A. Özellikler

55 Serisi - Genel Amaçlı Röleler 7-10 A. Özellikler 55 Serisi - Genel Amaçlı Röleler 7-10 A Özellikler 55.12 55.13 55.14 ACB montaj, genel amaçlı 2, 3 ve 4 Kutup röleler 55.12-2 Kutup 10 A 55.13-3 Kutup 10 A 55.14-4 Kutup 7 A AC ve DC bobin seçenekleri

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Sensör kutular SRAP, analog

Sensör kutular SRAP, analog Sensör kutular SRAP, analog NIL Değișikliğe tabidir Internet: www.festo.com/catalogue/... Önemli özellikler Genel bilgiler Daha iyi fonksiyonellik için analog sensör kutusu. Analog sensör kutusuaç saldöneraktüatörün

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

YENİ SOKETLİ KLEMENS SERİSİ

YENİ SOKETLİ KLEMENS SERİSİ YENİ SOKETLİ KLEMENS SERİSİ NİSAN 07 Klemsan StoP serisi soketli klemensleri başta ASANSÖR UYGULAMALARI olmak üzere; RAYLI ULAŞIM sektöründe ve DENİZCİLİK sektöründe tercih edip kullanabilirsiniz. Klemsan

Detaylı

FİYAT LİSTESİ OCAK 2014

FİYAT LİSTESİ OCAK 2014 FİYAT LİSTESİ 63 Yıldır Yenilik Peşindeyiz... Değerli Müşterilerimiz, WAGO, 1951 deki kuruluşundan beri, elektrik mühendisliği ve elektronik endüstrisinde yenilikçi bağlantı sistemlerine öncülük etmektedir.

Detaylı

FİYAT LİSTESİ Mart 2015

FİYAT LİSTESİ Mart 2015 FİYAT LİSTESİ Mart 2015 LEADER AT HOME, AMBITIONS WORLDWIDE ÜRÜN GRUPLARI MART 2015 01 Klemens ve Aksesuarlar 02 Kablo Kanalı - Spiral 03 Markalama 04 Kablo Bağı / Yüksük - Pabuç / El Aletleri 05 Enerji

Detaylı

G Sistem Pack duvara montajl panolar. Prisma Plus AG panolar Teknolojiyle gelen h z ve sadelik

G Sistem Pack duvara montajl panolar. Prisma Plus AG panolar Teknolojiyle gelen h z ve sadelik G Sistem Pack duvara montajl Prisma Plus AG Teknolojiyle gelen h z ve sadelik Pack, sadelikte son nokta Schneider Electric Pack ile, küçük ve orta ölçekli ticari binalar (otel, ofis, ma aza ve di erleri)

Detaylı

Kalitenize değer katan ekonomik çözümler

Kalitenize değer katan ekonomik çözümler Kalitenize değer katan ekonomik çözümler BAĞLANTI ELEMANLARI Pano İçi Kablo Kanalları Kablo Bağları Sıkmalı Kablo Pabuçları (SKP) Kablo Yüksükleri Otomat Baraları ve Bara Klemensleri Kablo Çorapları Isıyla

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

çindekiler Kaedra Sistem

çindekiler Kaedra Sistem çindekiler Kaedra Sistem...86 Sunum...86 Kombinasyon kutuları...89 Modüler cihazlar için arayüzlü da ıtım kutuları...90 Geniflletme kutuları...90 Modüler cihazlar için da ıtım kutuları...91 Modüler olmayan

Detaylı

M NERAL ZOLEL TERMOKUPLLAR

M NERAL ZOLEL TERMOKUPLLAR M NERAL ZOLEL TERMOUPLLAR GENEL Mineral izoleli termokupllar, çok çeflitli flartlarda ve ortamlarda, de iflik s cakl klarda kullan labilirler. ullan ld yerler; Tanklar, boru hatlar, çeflitli makinalar

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür.

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür. vasistas sürme HAUTAU ATRIUM HKS sistemi... ve Kap lar kolayl kla sürülür. İşi bilenler için mükemmel sistem: HAUTAU ATRIUM HKS Aksesuarlar kolayl kla monte edilebilir! Avantajlar Form Fonksiyon oluşturur

Detaylı

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 10 A PCB ya da 95 serisi sokete montaj

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 10 A PCB ya da 95 serisi sokete montaj 40 Serisi - Minyatür PCB/Sokete Montaj Röleler 8-10 - 16 A Özellikler 40.31 40.51 40.52 1 ve 2 Kutup Röleler 40.31-1 Kutup 10 A (3.5 mm pin mesafesi) 40.51-1 Kutup 10 A (5 mm pin mesafesi) 40.52-2 Kutup

Detaylı

Max. letken Kesiti mm 2

Max. letken Kesiti mm 2 0- Açma Kapama Kesiti mm 0-0 0-0 0 0 0-0 0-0 0 0 0-0 0-0 0 0 0-0 0-0 0 0 0-0 0-0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x, x, x x x x x0 x0 x x x, x,

Detaylı

44,5. Delik Çapı. (mm) 4,65-4,85 6,2-6,4 6,3-7,5 6,3-7,1. 3000 3000 NOT: Panel tipi kablo ba larının siyah renkli olanları da mevcuttur.

44,5. Delik Çapı. (mm) 4,65-4,85 6,2-6,4 6,3-7,5 6,3-7,1. 3000 3000 NOT: Panel tipi kablo ba larının siyah renkli olanları da mevcuttur. Kablo Ba lar /0 x, 0 x, 0 x, x, 90 x, 90 x, x,6 00 x,6 x,7 x,6 x,7 90 x,6 90 x,7 70 x,6 x 7,6 90 x 7,6 60 x 7,6 760 x 7,6 7 0 T R T I T L T0 R T0 L T0 LL T S T R T R T I T I T L T L LK A T0 I T0 R T0 M

Detaylı

Yeni VikingTM 3 yaratıcı çözümler

Yeni VikingTM 3 yaratıcı çözümler Yeni VikingTM 3 yaratıcı çözümler Vidalı veya otomatik yaylı bağlantı YENİ BİR ÜRÜN GAMI, ARAŞTIRMA VE DENEYİMDEN ÇIKAN SONUÇ INDEKS Vidalı bağlantı... 2 Otomatik yaylı bağlantı... 4 Ortak aksesuarlar...

Detaylı

GÜVENİLİR VE ÜSTÜN PERFORMANS

GÜVENİLİR VE ÜSTÜN PERFORMANS İleri tekloloji standartlarında GÜVENİLİR VE ÜSTÜN PERFORMANS www.megaradar.com.tr BASKILI DEVRE KLEMENSLERİ FİYAT LİSTESİ ARALIK 2013 www.megaradar.com.tr 1 2 3 6 7 MEGA RADAR ın ileri tekloloji standardlarında

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

kutuplu, 8 A Emniyet rölesi. Vidalı terminal. 2 CO (DPDT) 8/15 250/400 2, /0.65/ (5/5) AgNi /0.

kutuplu, 8 A Emniyet rölesi. Vidalı terminal. 2 CO (DPDT) 8/15 250/400 2, /0.65/ (5/5) AgNi /0. 48 Serisi - Röle Arayüz Modülleri 8 A Özellikler 48.12 2 kutuplu emniyet rölesi arayüz modülleri, 15.8 mm genişlik 48.12-2 kutuplu 8 A (vidalı terminal) DC hassas bobinler EN 50205 Type B ye göre güç bindirilerek

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

8 Technology Boulevard Temple Bank, Riverway Phone: 315-697-JUMO 1-800-554-JUMO Fax: 315-697-5867 E-mail: info@jumo.us Internet: www.jumo.

8 Technology Boulevard Temple Bank, Riverway Phone: 315-697-JUMO 1-800-554-JUMO Fax: 315-697-5867 E-mail: info@jumo.us Internet: www.jumo. JUMO GmbH & Co. Fulda, JUMO Instrument Co. Darende JUMO No:17 Process D.4, Canastota, TR Telefon: Postal address: 36035 +49 Fulda, 661 6003-0 Harlow Telefon: - Essex CM20 2DY, 0216 UK 455 86 52 Phone:

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

BS/AS SER S AKSESUARLARI D K L T P MODÜLER PANOLAR

BS/AS SER S AKSESUARLARI D K L T P MODÜLER PANOLAR BS/S SER S KSESURLRI D K L T P MODÜLER PNOLR Birlefltirme Montaj Plakalar B Montaj Plakas 1500 S TSB150 1 S TSB180 2000 S TSB200 Malzeme: Galvanizli sac, 2 mm. Birlefltirme Montaj Plakas Ba lant Eleman

Detaylı

50040 MULT FONKS YONEL D YAFON (50010 fiube) BA LANTI fiemasi Kap c s z - Tek kap l binalar için. zil. zil

50040 MULT FONKS YONEL D YAFON (50010 fiube) BA LANTI fiemasi Kap c s z - Tek kap l binalar için. zil. zil 2 50040 MULT FONKS YONEL D YAFON (50010 fiube) BA LANTI fiemasi Kap c s z - Tek kap l binalar için 50010 Kap c s z 50010 Kap c s z k rm z mavi beyaz sar pembe köprü gri siyah Santral ç kablosu trafosu

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Motor Çıkışları için SIRIUS-Şalt Cihazları

Motor Çıkışları için SIRIUS-Şalt Cihazları Motor Çıkışları için SIRIUS-Şalt Cihazları Kontaktör ve Kontaktör Kombinasyonları / Giriş Motorların Anahtarlanması için Kontaktörler / Genel Veriler /8 SIRIUS Kontaktörleri, 3-Kutuplu, 3... 50 kw /1 Vakum

Detaylı

Klemens Sistemleri Sisteme Genel Bakıfl Nötr ve koruma iletkenleri klemensleri Dolü da ıtım klemensleri Avize sıra klemensleri Buat içi klemensler

Klemens Sistemleri Sisteme Genel Bakıfl Nötr ve koruma iletkenleri klemensleri Dolü da ıtım klemensleri Avize sıra klemensleri Buat içi klemensler Kullanımı kolay klemensler, elektrik tesisatlarının sorunsuz ve hızlı bir flekilde oluflturulmasını sa lar: Ürün programı nötr ve koruma iletkenleri nden Dolü da ıtım ne, avize sıra nden, hızlı ve güvenli

Detaylı

Potansiyel Dengeleme Sistemleri

Potansiyel Dengeleme Sistemleri Bir bina tesisatındaki kontrol dıflı aflırı darbeleri önleyebilmek için, tüm metalik bileflenlerin, tüm elektrikli sistemlerin ve yıldırımdan korunma sisteminin birbirine ba lanması gereklidir. DIN VDE

Detaylı

46.52 46.61. 2 kutup CO, 8 A Soket/Lehim bağlantılı terminaler 1 CO (SPDT) 8/15 2 CO (DPDT) 16/25 250/440 2,000 4,000 350 750 0.37 0.55 6/0.5/0.

46.52 46.61. 2 kutup CO, 8 A Soket/Lehim bağlantılı terminaler 1 CO (SPDT) 8/15 2 CO (DPDT) 16/25 250/440 2,000 4,000 350 750 0.37 0.55 6/0.5/0. Özellikler 1 ve 2 kutuplu röleler 46.52-2 kutuplu 8 A 46.61-1 kutuplu 16 A Soket montaj yada Faston bağlantı ile direkt montaj AC ve DC bobinler Kilitlenebilir test butonu, mekanik indikatör & LED indikatör

Detaylı

Wago Fiyat Listesi FİYAT LİSTESİ LON IEC 60870/61850/61400 DNP3

Wago Fiyat Listesi FİYAT LİSTESİ LON IEC 60870/61850/61400 DNP3 Wago Fiyat Listesi FİYAT LİSTESİ www.kavrammuhendislik.com.tr 2016 IEC 60870/61850/61400 DNP3 LON İÇİNDEKİLER ÜRÜNLER ÜRÜN SERİSİ SAYFA ELEKTRİKSEL BAĞLANTI ÜRÜNLERİ TOPJOB S SERİSİ RAY KLEMENSLERİ VE

Detaylı

62 Yıldır Yenilik Peşindeyiz...

62 Yıldır Yenilik Peşindeyiz... FİYAT LİSTESİ 62 Yıldır Yenilik Peşindeyiz... Değerli Müşterilerimiz, WAGO, 1951 deki kuruluşundan beri, elektrik mühendisliği ve elektronik endüstrisinde yenilikçi bağlantı sistemlerine öncülük etmektedir.

Detaylı

1 veya 3, PDU modeline göre entegre geniş kapsamlı kumanda şebekesi, tüm fazlardan hata toleranslı

1 veya 3, PDU modeline göre entegre geniş kapsamlı kumanda şebekesi, tüm fazlardan hata toleranslı IT sunucuları ve network kabinlerinde kullanılmak istenen kompakt güç dağıtım ünitesi için ilgili ürün ölçülerine dikkat edin ve PDU'nun istenen racka takılıp takılamayacağını kontrol edin. PDU ölçüleri

Detaylı

Otomatik Sigortalar ve Hata Akımı Koruma Anahtarları

Otomatik Sigortalar ve Hata Akımı Koruma Anahtarları Yeni SENTRON Otomatik Sigortalar ve Hata Akımı Koruma Anahtarları (Kaçak akım koruma röleleri) 5SL Classic Serisi Otomatik Sigortalar 5SL... -.YA, ka 000 Konutlar ve Ticari Binalar çin Ekonomik Otomatik

Detaylı

DÜZ T P TERMOKUPLLAR GENEL TERMOKUPL STANDARDI KORUYUCU KILIFLAR D ZAYN VE SEÇ M

DÜZ T P TERMOKUPLLAR GENEL TERMOKUPL STANDARDI KORUYUCU KILIFLAR D ZAYN VE SEÇ M DÜZ T P TERMOKUPLLAR GENEL Metal veya seramik k l fl düz termokupllar -200 C den 2320 C ye kadar çok çeflitli proseslerde yayg n olarak kullan l r. Katalogta verilen maksimum dayanma s cakl klar zararl

Detaylı

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz TM 39 - SET ph Metre TM 39 modeli laboratuvar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. ph metrenin dikkat çeken unsurlar ; yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, ph

Detaylı

GSS Sistemi GSS SİSTEM

GSS Sistemi GSS SİSTEM İÇİNDEKİLER GSS Sistemi...1 Uygulama Alanları...2 SFC3 Modüler Enerji Temin Rayı...4 RH1 Kablo Taşıma Kanallı Enerji Temin Rayı...6 RH2 Kompakt Enerji Temin Rayı...7 SH1 Kablo Taşıma Hazneli Enerji ve

Detaylı

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1 HIZLI BAĞLANTI DUVAR FİŞ & PRİZLER MINIBOX SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1 İÇİNDEKİLER SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER KAUÇUK FİŞ ve PRİZLER 3-5 CEE NORM FİŞ ve PRİZLER 6-31 YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ GRUPLARI

Detaylı

FİYAT LİSTESİ ŞUBAT 2017

FİYAT LİSTESİ ŞUBAT 2017 FİYAT LİSTESİ ŞUBAT 2017 YENİLİKLER KLEMENS ve AKSESUARLAR 1 ŞUBAT 2017 YENİLİKLER Meastro Astronomik Zaman Rölesi Meastro, ayarlanan coğrafi koordinatlara veya seçilen şehir bilgisine göre ve gerçek zaman

Detaylı

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1 SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1 İÇİNDEKİLER SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER KAUÇUK FİŞ ve PRİZLER 3-5 CEE NORM FİŞ ve PRİZLER 6-29 YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ GRUPLARI 30-37 ALÜMİNYUM BUATLAR 38-39 PLASTİK

Detaylı

FİYAT LİSTESİ ŞUBAT 2017

FİYAT LİSTESİ ŞUBAT 2017 FİYAT LİSTESİ YENİLİKLER KLEMENS ve AKSESUARLAR YENİLİKLER Meastro Astronomik Zaman Rölesi KPR-SWE 2 Kontaklı PLC Röle Meastro, ayarlanan coğrafi koordinatlara veya seçilen şehir bilgisine göre ve gerçek

Detaylı