Phoenix Contact Türkiye de Yat r m Yap yor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Phoenix Contact Türkiye de Yat r m Yap yor"

Transkript

1

2 Phoenix Contact Türkiye de at r m ap yor

3 Phoenix Contact kataloglar ç kt! Katalogları tedarik etmek için bizi arayabilir veya adresinden pdf lerini indirebilirsiniz.

4

5 Güçlü lojistik - Dünya çap nda h zl teslimat Uluslararas çapta Ürün Bulunabilirli i Güçlü Da t m A ve Tedarik Zinciri sayesinde H zl Teslimat Sat nalma e-shop ile çok pratik Web sitemizdeki e shop hizmetinden yararlanarak ürünlerimizi tedarik etmek oldukça kolay; Ayr ca uzman sat fl destek ekibimiz manuel sat nalma süreçlerinde müflterilerimize yard mc olmaktad rlar. Uçak kargo ile h zl tedarik imkan Almanya stoklu ürünler uçak kargo nakliyat ile ila,5 haftada, kamyon yüklemesi ile 3-4 haftada teslim edilebiliyor. H zl teslimat Ülkemizdeki stok ürünleri 24 ile 48 saat içinde teslim edilir.

6 Klemensin icad ndan bugüne kilometre tafllar 923 Klemensin mucidi Almanya'n n Esssen flehrinde PhönixElektrizitätsgesellschaft Hugo Knümann & CO flirketinin temellerini att 957 Seri üretime geçifl 966 INTERFACE üretimine geçifl 970 COMBICON/Bask l devre klemenslerine geçifl 980 TRABTECH/Afl r Gerilim ürünlerinin üretimine geçifl 986 Phoenix Contact Türkiye aç ldı-karaköy/istanbul 2006 TÜRK E flirket merkezi K s kl /Çaml ca'ya tafl nd Çalıflan sayısı: ACEL Elektrik ile birlikte Türkiye'de üretim

7 İçindekiler MODÜLER KLEMENSLER CLIPLINE 7 MARKALAMA SİSTEMLERİ EL ALETLERİ, MONTAJ MALZEMELERİ CLIPLINE 2 3 CİHAZ BAĞLANTI ELEMANLARI VE ELEKTRONİK BOŞ KUTULAR COMBICON 57 SAHA CİHAZLARI İÇİN BAĞLANTI TEKNOLOJİSİ VE SAHA KABLOLAMASI PLUSCON 75 AŞIRI GERİLİME KARŞI KORUMA TRABTECH 9 GÜVENLİK RÖLELERİ, RÖLELER, ANALOG ÇEVİRİCİLER, GÜÇ KANAKLARI, ENERJİ ANALİZÖRLERİ, SERİ PROTOKOL ÇEVİRİCİLER ETHERNET VE KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ INTERFACE 99 PLC LER, SCADA LAR VE ENDÜSTRİEL PC LER AUTOMATION 45 İNDEKS 69

8 CLIPLINE complete - Ba lant sistemleri Sistem özellikleri Vidal ba lant Ba lant prensibi UT vidal klemensleri en zor gereksinimleri karfl layacak flekilde tasarlanm flt r. 80 y l aflk n süredir birçok uygulamada kendilerini kan tlam fllard r. Bak m gerektirmeyen kablo ba lant s önemli özelliklerinden biridir. Vidalar, Phoenix Contact' n gelifltirdi i vida kilitleme tekni i olan "Reakdyn Prensibi" sayesinde gevflemez. Phoenix Contact UT vidal klemenslerinde ön haz rl k yapmadan ba lant yap labilir. stenirse ba lant korumas olarak yüksük de kullan labilir. Vidal ba lant n n özelli i ço u zaman gerekli olan ayn yuvaya iki kablo ba lant s n n yap labilmesidir. Büyük kontak kuvvetleri sayesinde 240 mm 2 'ye kadar büyük kesitli kablolar da, gaz geçirmez ve uzun süre dayan kl ba lant sa lar. Sistem özellikleri Push-In ba lant Ba lant prensibi Phoenix Contact' n PT serisi klemensleri direkt kablo ba lant s için gelifltirilmifltir. Tek telli kablolar veya yüksüklü kablolar klemense alet kullanmadan direkt olarak ba lanabilir. Özel yay profili 0.34 mm 2 yüksüklü iletkenlerin kolay ba lant s n sa lar. Kontak yay iletken itildi inde otomatik olarak aç l r ve ak m baras na gerekli bask y sa lar. Kabloyu sökmek ya da 0.4 mm 2 'den düflük kesitli iletkenleri ba lamak için yay açma butonu kullan l r. Bu sayede gerilim alt ndaki parçalarla do rudan temas önlenir. ay açma butonu standart tornavidalarla çal flt r labilir. PT ba lant yöntemi birçok onaya sahiptir. Bunlar aras nda demiryolu standard EN 55'e göre titreflim testi ve mevcut gemi imalat yönetmeli ine göre flok ve korozyon dayan m yer al r. Ayr ca proses alan nda da onayl d r (Ex e). Sistem özellikleri aylı ba lant Ba lant prensibi ST yayl klemensleri yay kuvvetiyle iletken ba lant s sunmaktad r. Kontak kuvveti kullan c dan ba ms zd r ve titreflime dayan kl, gaz geçirmez ve uzun süre dayan kl ba lant sa lar. Ba lant noktas standart tornavidayla aç labilir. letken ba lant yuvas na tak ld ktan sonra tornavida ç kar l r ve temas kendili inden oluflur. Ba lant üst taraftan yap ld için kolayd r, iletken ve tornavida paralel olarak ayn yönden uygulan r. 35 mm 2 'ye kadar her tip bak r kablo ön haz rl k yapmadan ba lanabilir. stenirse yüksük de kullan labilir. Phoenix Contact yayl klemensleri genifl ba lant alan sunmaktad r, nominal kesitli iletkenler yüksüklü olsalar da ba lanabilmektedir. 6

9

10 Modüler klemens sistemi - CLIPLINE complete Tüm ba lant yöntemleri, tek sistem Genel CLIPLINE complete sistemi tüm ba lant yöntemleri için üniform bir aksesuar gam sunar. Köprüleme, etiketleme ve test aksesuarlar ortak oldu u için lojistik maliyetleri düfler. Ayr ca CLIPLINE complete sisteminin tüm modüler klemensleri, çift köprüleme kanal kullan larak birbirleriyle serbestçe kombine edilebilir. COMBI taban klemenslerinin standart soket yap s, ba ms z flekilde konfigüre edilebilen fifller sayesinde, farkl ba lant tipindeki modüllerin birlefltirilebilmesini sa lar. Vidal, yayl, PT, c vatal ve geçmeli ba lant yöntemleriyle CLIPLINE complete modüler klemensleri, dünyan n her yerinde müflterilerinizin beklentilerine esnek flekilde cevap verebilmenizi sa lar. Esnek geçmeli köprüleme sistemi Tüm ba lant yöntemleri için tek geçmeli köprü. Çift potansiyel da t m yapabilmek amac yla CLIPLINE complete sisteminin iki köprüleme kanal vard r. Bunlar tüm klemenslerde tek bir hat üzerinde yer al r ve farkl ba lant tiplerinin kombine edilmesini sa lar. 2- ila -kut. geçmeli köprüler tüm potansiyel köprüleme ifllerini h zl flekilde gerçeklefltirir. ndirgeyici köprüler örne in UT vidal klemensleri ve ST yayl klemensleri ba lar. Geçmeli ba lant çözümleri COMBI geçmeli sistemi uygulaman z h zl ve modüler flekilde oluflturman z sa lar. COMBI konnektörler, ray klemenslerde oldu u gibi vidal, yayl, pushin ve h zl ba lant l olarak mevcuttur. 32 A ve 800 V'a varan nominal de erler sinyal hem de güç kablolama sisteminin bu ürünlerle yap labilmesini sa lar. Sistem en zor vibrasyon gerekliliklerini karfl lamaktad r. Hem klemens, hem fifller dokunma emniyetlidir. Kilit mekanizmas ndan ekran ba lant s na kapsaml bir aksesuar gam mevcuttur. Çok fonksiyonlu ay rma bölgesi CLIPLINE complete sistemindeki tüm ay rma klemenslerinin ay rma bölgeleri ayn d r. Ay rma klemenslerinde kullan lmak üzere birçok fonksiyon fifli mevcuttur. Ay rma fiflleri basit ay rma ifllemi için kullan l r. Sigorta fiflleri kartufl sigortalar n kullan m için tasarlanm flt r. Patentli komponent fiflleriyle komponentleri h zl, polarite hatas yapmadan ve lehimleme ihtiyac olmaks z n monte etmek mümkündür. Genifl yüzeyli markalama CLIPLINE complete sitemindeki tüm klemenslerin genifl bir markalama alan vard r. Bu, düzgün kablolaman n ön flart olup test ve bak m ifllerinde takibi kolaylaflt r r. Klemens grup etiketlemesi için opsiyonel olarak genifl yüzeyli etiket tafl y c lar mevcuttur. Standartlaflm fl test sistemi CLIPLINE complete sisteminde kapsaml test aksesuarlar bulunur. Tüm test fiflleri köprüleme kanal na tak labilir. Ölçüm iletkenleri için 2. 3 mm Ø test fifli vard r. Daha karmafl k testler modüler test fiflleri kullan larak gerçeklefltirilebilir. Ba ms z test adaptörleri, uygun aral k parçalar kullan larak birlefltirilebilir ve test düzeneklerinde kullan ma son derece elverifllidir. 8

11 çindekiler UK SER S V DALI KLEMENSLER Vidalı köprülü vidalı klemens çeflitleri ve yüksek akım klemensleri 0 UT SER S V DALI KLEMENSLER Geçmeli köprülü vidalı klemens çeflitleri 5 ST SER S ALI KLEMENSLER 7 CLIPLINE ST-COMBI F fi SOKETL BA LANTI ÇÖZÜMLER Kabloların havada birbirine ba lantısı veya ray klemense ba lantısı için yaylı ba lantı tipine sahip fifller, soketler, klemensler ve aksesuarları PUSH-IN SER S BA LANTILI KLEMENSLER PUSH-IN SER S TES SAT KLEMENSLER PUSH-IN-COMBI F fi-soketl KLEMENSLER PABUÇ BA LANTILI KLEMENSLER 27 AKSESUARLAR Ayırma Plakaları - Kapaklar - Köprüler - Test Fiflleri - Soketleri 28

12 CLIPLINE RA KLEMENSLER fiubat Etiket seçimi için sayfa 38'ye bakınız. Tablo mevcut tüm aksesuar çeflitlerini içermemektedir. Tabloda bulamadı ınız ürünler için online katalo umuzu kullanabilir veya bizi arayabilirsiniz UK SER S AKSESUAR SEÇ M TABLOSU Üst Köprü (,2) Tarak Köprü (3) Klemens UK 2,5 N UK 3 N UK 5 N UK 6 N UK 0 N UK 6 N UIK 35 UK 35 UKH UKH 70 UKH 95 UK 3-TWIN UK 5-TWIN UDK 3 UDK 4 MBKKB 2,5 UKK 3 UKK 5 UKKB 5 DIKD,5 SLKK 5 DLK 2,5-PE DLK 4-PE UK 5-HESI UKK 5-HESI (5X20) UK 4-TG UKK 5-TG MTK, MTK P/P UK 5-MTK-P/P URTK/S URTK/S-BEN 0 URTK 6 2 kutuplu 3 kutuplu 0 kutuplu 2 kutuplu 3 kutuplu 0 kutuplu FBRI 2-5 N FBRI 2-5 N FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBI 2-2ON FBRI 2-5 N FBI FBRI 2-5 N FBI FBRNI 2-5 N FBRNI 2-5 N FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBRI 3-5 N FBRI 3-5 N FBI FBI FBI FBI FBI FBI 3-2ON FBRI 3-5 N FBI FBRI 3-5 N FBI FBRNI 3-5 N FBRNI 3-5 N FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBRI 0-5 N FBRI 0-5 N FBI FBI FBI FBI FBRI 0-5 N FBI FBRI 0-5 N FBI FBRNI 0-5 N FBRNI 0-5 N FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBRI 0-8 N FBI FB 0- RTK/S FBRI 0-8 N EBL EBL EB EB EB EB 2-5 K/UK EB 2-5 K/UK EB 2-25/UKH EBL EB EBL EB EBL EBL EB EB EB 2- DIK BU EB 2- DIK RD EB EBS EBS EB EB EBL EB EB EB EBL EBL EB EB EB EB 3-5 K/UK EB 3-5 K/UK EB 3-25/UKH EBL EB EBL EB EBL EBL EB EB EB 3- DIK BU EB 3- DIK RD EB EBS EBS EB EB EBL EB EB EB EBL EBL EB EB EB EB EB 0-5 K/UK EB 0-5 K/UK EBL EB EBL EB EBL EBL EB EB EB 0- DIK BU EB 0- DIK RD EB EBS EBS EB EB EBL EB EB EB Kapak (4) D-UK 2, D-UK 4/ D-UK 4/ D-UK 4/ D-UK 4/ D-UK Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur D-UK 5-TWIN D-UK 5-TWIN D-UDK D-UDK D-MBKKB 2, D-UKK 3/ D-UKK 3/ D-UKKB 3/ Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur D-UKK 3/ Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur D-UK 4/ Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur D-MTK Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur D-URTK D-URTK/S-BEN D-URTK Ay rma Plakas (5) ATP-UK ATP-UK ATP-UK ATP-UK ATP-UK ATP-UK TP-UK ATP-UKK 3/ ATP-UKK 3/ ATP-UKKB ATP-DIKD, ATP-UK ATS-MTK ATP-UK 5-MTK ATS-RTK ATS-RTK-BEN Tornavida Ölçüsü 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5,0x4,0,0x4,0,0x4,0,0x4,0,0x4,0,2x8,0 Allen 8 mm Allen 8 mm 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5,0x4,0 0,9x6,5 0,6x3,5 0

13 UK 2,5 N CLIPLINE RA KLEMENSLER fiubat 202 UK SER S V DALI KLEMENSLER Tek telli kesit (mm 2 ) Çok telli kesit (mm 2 ) Gerilim (V) / Ak m (A) 300 UK 3 N 4 2,5 800/ UK 3 N BU mavi 4 2,5 800/ UK 2,5 N 4 2,5 800/ UK 2,5 N BU mavi 4 2,5 800/ UK 5 N / UK 5 N BU mavi / UK 6 N / UK 6 N BU mavi / UK 0 N / UK 0 N BU mavi / UK 6 N / UK 6 N BU mavi / UIK / UIK 35 BU mavi / UK 35 N / UK 35 N BU mavi / UK / UK 35 BU mavi / Belirtilen de erler IEC standard na göre ölçülmüfltür. Di er vidalı serimiz olan UT'yi sayfa 5'de bulabilirsiniz. Tip Renk OG E RD WH BK B R M F AT (TL/Ad.) 0,84 0,84 0,89 0,89,07,07,72,72 2,34 2,34 2,80 2,80 6,45 6,45 7,40 7,40 8,30 8,30 GN UK...-TWIN UKH UKKB 0 UHV...KH/KH UHV...KH/AS UHV...AS/AS UDK... Kat eksenleri kay k oldu undan üst kattaki kablolar sökülmeden alt kata ulafl labilir UK 2,5 N UK 5 N ViDALI ÜKSEK AKIM KLEMENSLERi UKH 25- mm 2, vidal UKH BU mavi 25- mm 2, vidal UKH mm 2, vidalı UKH 70 BU mavi 6-70 mm 2, vidalı UKH mm 2, vidal UKH 95 BU mavi mm 2, vidal UKH - mm 2, vidal UKH BU mavi - mm 2, vidal UKH mm 2, vidal UKH 240 BU mavi mm 2, vidal UHV 25-KH/KH 6-25 mm 2 vidal UHV -KH/KH 6- mm 2, vidal UHV 95-KH/KH mm 2, vidal UHV -KH/KH 25- mm 2, vidal UHV 240-KH/KH -240 mm 2, vidal 5 Pabuç ba lantılı yüksek ak m klemensleri için sayfa 27 ye bak n z UK SER S TEK G R fi - Ç FT ÇIKIfiLI VE Ç FT G R fi - Ç FT ÇIKIfiLI KLEMENSLER UK 3-TWIN 0,2-2,5 mm 2, tek girifl çift ç k fl UK 5-TWIN 0,2-4 mm 2, tek girifl çift ç k fl UK 0-TWIN 0,5-0 mm 2, tek girifl çift ç k fl UK 0-TWIN BU mavi 0,5-0 mm 2, tek girifl çift ç k fl UDK 3 0,2-2,5 mm 2, çift girifl çift ç k fl 2776 UDK 4 0,2-4 mm 2, çift girifl çift ç k fl UK SER S Ç FT KATLI KLEMENSLER UKK 3 0,2-2,5 mm 2, üst katta köprüleme UKK 3 BU mavi 0,2-2,5 mm 2, üst katta köprüleme UKK 5 0,2-4 mm 2, üst katta köprüleme UKK 5 BU mavi 0,2-4 mm 2, üst katta köprüleme UKKB 5 0,2-4 mm 2, her iki katta köprüleme UKKB 0 0,5-0 mm 2, her iki katta köprüleme UKK 5-DIO/O-U 0,2-4 mm 2, diyotlu UKK 5-DIO/U-O 0,2-4 mm 2, diyotlu UKK 5-DIO/UL-UR 0,2-4 mm 2, diyotlu 2793 UKK 5-2DIO/O-UL/UR-UL 0,2-4 mm 2, çift diyotlu UKK 5-2DIO/O-UL/O-UR 0,2-4 mm 2, çift diyotlu UKK 5-LA230 Üst kat ile alt kat arasında LED'li, 0-2 V ,60 22,60 28,80 28,80 36,90 36,90 44, 44, 54,90 54,90 29,90 36,00 47,30 55, 7,00 3,60 2,92 9,20 9,20 3,60 3,90 2,99 2,99 3,35 3,35 4,70 8,60 9,00 9,00 9,95 2,90 2,90 2,90

14 DIK,5 CLIPLINE RA KLEMENSLER UK SER S ÜÇ KATLI KLEMENSLER DIK,5 0,2-2,5 mm 2, sensör klemensi DIK,5-LA 24RD/O-M 0,2-2,5 mm 2, 5-30 VDC k rm z LED'li DIKD,5 0,2-2,5 mm 2, üç katl geçifl klemensi DIKD,5-LA 24RD/O-M 0,2-2,5 mm 2, 5-30 VDC k rm z LED'li DOK,5-2D 0,25-2,5 mm 2, üç katlı, alt kat toprak SLKK 5 0,2-4 mm 2, üç katl, en alt kat toprak 3004 DLK 2,5-PE 0,2-2,5 mm 2, dört katl, alt kat toprak DLKB 2,5-PE 0,2-2,5 mm 2, dört katl, köprülenebilir, alt kat toprak DLK 4-PE 0,2-4 mm 2, dört katl, alt kat toprak fiubat 202 B R M F AT (TL/Ad.) 6,46 0,92 7,84 2,39 9,30 8,40,9 2,79 5,76 DLK klemensler ile üç fazl motorlar n ba lant s n tek bir klemenste yaparak yer kazanmak mümkündür. DIK,5-LA 24RD/O-M DIKD,5 DIKD,5-LA 24RD/O-M SLKK 5 DLK 2,5-PE ve DLK 4-PE UK SER S TOPRAKLAMA KLEMENSLER USLKG USLKG 3 0,2-2,5 mm USLKG 2,5 0,2-2,5 mm USLKG 2,5 N 0,2-2,5 mm USLKG 5 0,2-4 mm USLKG 6 N 0,2-6 mm USLKG0 N 0,5-0 mm USLKG6 N 2,5-6 mm USLKG 35 0,75-35 mm USLKG 25- mm UKK 5-PE 0,2-4 mm 2, iki katl UK 3-TWIN-PE 0,2-2,5 mm 2, tek girifl çift ç k fl UK 5-TWIN-PE 0,2-4 mm 2, tek girifl çift ç k fl UK 0-TWIN-PE 0,5-0 mm 2, tek girifl çift ç k fl 3,30 3,99 4,60 4,20 5,65 5,90 8,20 4,20 44,20 4,28 8,22 8,66 4,28 UK SER S TES SAT KLEMENSLER Do rudan bara üzerine tak labilen klemensler için sayfa 34 e bak n z PIK 4-L/L 4 mm 2, iki katlı, her iki katta da köprülenebilir PIK 4-L/N 4 mm 2, iki katlı, her iki katta da köprülenebilir, üst kat mavi PIK 4-PE/L/L Üç katl, alt kat toprak ba lant s için PIK 4-PE/L/N Üç katl, alt kat toprak, üst kat N ba lant s için PIK 4-PE/L/NTB 4 mm 2, üç katlı, alt katı toprak üst kat sürgülü, N ba lantısı için PIK 4-PE/L/NT Üç katlı, alt katı toprak, üst katı N barası ba lantısı için PIK 6-L/L 6 mm 2, iki katlı, her iki katta da köprülenebilir PIK 6-PE/L/L 6 mm 2, üç katlı, alt katı toprak ba lantısı için PIK 6-PE/L/N 6 mm 2, üç katlı, alt katı toprak, üst katı N ba lantısı için 3,75 3,75 6,75 6,75 0,6 7,20 5,00 7, 7, PIK, STI, PTI gibi de iflik ba lant yöntemlerini kullanan tüm tesisat klemensleri kombine edilebilir. N baras tüm tesisat klemenslerinde ayn seviyededir 0 mm 2 ye kadar iletken ba lant s yap labilen kompakt üç katl tesisat klemensleri büyük güçlü üç fazl tüketicilere panolar nda yer kazand r r PIK 4-PE/L/NT nin üst kat N baras na bir ay rma sürgüsü üzerinden ba l d r PIK 4-L/L çift katl d r PIK 4-PE/L/N nin üst kat N, orta kat faz, alt kat ise PE ba lant s içindir PIK 4-PE/L/NTB nin N ba lant s için olan üst kat sürgülü yap dad r. Orta kat faz, alt kat ise PE ba lant s içindir 2

15 CLIPLINE RA KLEMENSLER fiubat 202 B R M F AT (TL/Ad.) UK SER S S GORTALI KLEMENSLER UK 5-HESl... UKK 5-HESI UK 5-HESI* 0,2-4 mm 2, 5x20 sigorta için UK 5-HESILED 24* 0,2-4 mm 2, 5x20 sigorta için, 5-30 VAC/DC LED'li UK 5-HESILA 2* 0,2-4 mm 2, 5x20 sigorta için, 0-2 VAC/DC LED'li UK 6-FSI/C 0,2-6 mm 2, bıçaklı oto sigortaları için UK 6-FSI/C-LED24 0,2-6 mm 2, bıçaklı oto sigortaları için, LED'li, 24 V DC UK 6,3-HESI 0,5-6 mm 2, 6,3x32 sigorta için UK 6,3-HESILED 24 0,5-6 mm 2, 6,3x32 sigorta için, 5-30 VAC/DC LED'li UK 6,3-HESILA 2 0,5-6 mm 2, 6,3x32 sigorta için, 0-2 VAC/DC LED'li UKK 5-HESI (5x20) 0,2-4 mm 2, çift katl, üst katı sigortalı, 5x20 sigorta için UKK 5-HESILED 24 (5X20) 0,2-4 mm 2, çift katlı, üst katı sigortalı, 5x20 mm sigorta için, LED'li, 5-30 V AC/DC UK 0-DREHSI (5x20) 0,5-6 mm 2, 5x20 sigorta için UK 0-DREHSILED 24 (5x20) 0,5-6 mm 2, 5x20 sigorta için 5-30 VAC/DC LED'li UK 0-DREHSILA 2 (5x20) 0,5-6 mm 2, 5x20 sigorta için 0-2 VAC/DC LED'li UK 0,3-HESI N 25 mm 2, 690 V, 0.3x38 mm sigorta için UK 0,3-HESI 000V 25 mm 2, 000 V, 0.3x38 mm sigorta için 0 4,6, 2,20 3,48 7,90 3,20 20,94 2,89 0,86 28,00 3,32 22,9 22,9 6,0 9,30 *Di er ay rma kollu vidal sigortal klemens çeflitlerimiz için sayfa 6 ya bak n z. UK 0-DREHSI... UK 6-FSI/C... Uygun sigortalar için COMBICON katalo una bak n z UK 0,3-HESI... Tek kutuplu olarak kullan labilece i gibi ba lant pimleri yard m yla 2 veya 3 kutuplu hale de getirilebilir UK 0,3-HESI 000V versiyonu yüksek izolasyon gerilimi sayesinde fotovoltaik sistemlerde kullan labilir. Uygun sigortalar için CLIPLINE katalo una bak n z UK 4-TG UK SER S ÇOK filevl KLEMENSLER VE F filer UK 4-TG 0,2-4 mm 2, çok ifllevli klemens taban k sm UKK 5-TG 0,2-4 mm 2, alt kat geçifl, üst kat soketli DIKD,5-TG 0,2-2,5 mm 2, üç katlı, üst katta ayırma bölgeli DOKD,5-TG 0,2-2,5 mm 2, üç katlı, alt kat PE, üst katta ayırma bölgeli UGUN F filer 0920 ST-SI-UK 4 Sigorta fifli ST-SILED 24-UK 4 Sigorta fifli, 5-30 VAC/DC LED'li ST-SILA 2-UK 4 Sigorta fifli, 0-2 VAC/DC LED'li ST-N4007 Diyot fifli, N4007 diyot tak l halde ST-BE Komponent fifli 0 Fonksiyon fiflleri sayesinde ayn klemens çeflitli amaçlarla kullan labilir 3,22 0,52 9,00 9,80 2,96 4,92 0,96 7,47 4,78 ST-SI-UK4 sigorta fiflleri ay rma kollu sigortal klemenslerin alternatifidir ST-N4007 ters polariteye karfl korur ST-BE komponent fifline istenen de erde direnç veya diyot tak labilir MTK-P/P UK SER S BIÇAKLI ÖLÇME - AIRMA KLEMENSLER 3006 MTK 0,2-2,5 mm MTK-P/P 0,2-2,5 mm UK 5-MTK-P/P 0,2-4 mm UDK 4-MTK-P/P 0,2-4 mm 2, çift girifl çift ç k fl UKK 5-MTK-P/P 0,2-4 mm 2, çift katl 3026 UDMTK 5 TWIN-P/P 0,2-4 mm 2, çift katl UDMTK 5-P/P 0,2-4 mm 2, çift katl Tan m nda P/P geçen klemenslerin vidalar ayn zamanda 2,3 mm Ø test soketi olarak kullan labilir. 5,49 6,58 5,82 8,4,37 5, 8,34 UK SER S SÜRGÜLÜ ÖLÇME - AIRMA KLEMENSLER URTK/S 0,5-6 mm URTK/S-BEN 0 0,5-0 mm URTK 6 0,5-6 mm 2 7,99 8,48 9,99 URTK/S 3

16 CLIPLINE RA KLEMENSLER fiubat 202 MBK.../E-Z V DALI M N KLEMENSLER 4009 MBK 0,2-,5 mm 2, tek katlı, NS 5 raya veya saca montaj* MBK 3/E-Z 0,2-2,5 mm 2, tek katlı, NS 5 raya montaj MBK 5/E-Z 0,2-4 mm 2, tek katlı, NS 5 raya montaj MBKKB 2,5 0,2-2,5 mm 2, her iki katta köprüleme MBKKB 2,5 BU mavi 0,2-2,5 mm 2, her iki katta köprüleme MBKKB 2,5-DIO/O-U 0,2-2,5 mm 2, diyotlu MBKKB 2,5-DIO/U-O 0,2-2,5 mm 2, diyotlu MBKKB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR 0,2-2,5 mm 2, çift diyotlu B R M F AT (TL/Ad.) 2, 2,30 2,70 2,80 2,80 8,20 8,20,60 MBKKB 2,5 MBK klemensler NS 5 DIN ray üzerine veya do rudan sacamonte edilebilir. Ray kullanmadan monte edilecekse, maksimum 2 klemensten oluflturulan diziler E/MBK durdurucu ile birlefltirilerek saca vidalanır EN ÜKSEK ORTAM SICAKLIKLARI Ç N SERAM K KLEMENSLER (NS 32 RA LE KULLANILIR) 0059 SSK 0525 KER-EX 0,2-4 mm SSK 0 KER-EX 0,5-6 mm SSK 6 KER-EX 0,5-0 mm SSK 35 KER-EX -25 mm 2 0 8,20 22, 25,00 73,00 Ex onaylı SSK klemensler özellikle sıcaklık ve kimyasal etki bakımından zor iflletme koflullarının bulundu u yerlerde kullan m için önerilir Seramik klemenslerin önemli özelliklerinden biri 220 C de erine dek yüksek s cakl kta sürekli olarak kullan labilmesidir. üksek termal gerekliliklerin ve afl r s cakl k de ifliklerinin bulundu u yerlerde kullan labilirler erden kazand ran tasar m ndan ötürü, SSK seramik klemensler dar alanlar için idealdir EN TERMOKUPL KLEMENSLER MTKD-FE/CUNI 0,2-2,5 mm 2, demir/konstantan (J tipi termokupl) için klemens çifti MTKD-NICR/NI 0,2-2,5 mm 2, nikel-krom/nikel (K tipi termokupl) için klemens çifti Di er tipler için CLIPLINE katalo una bak n z TB SER S KLEMENSLER TB 4-HESI (5X20) I 0,5-4 mm TB 4-HESILED 24 (5X20) I 0,5-4 mm 2, 5-30 V AC/DC LED'li TB 4-HESILA 2 (5X20) I 0,5-4 mm 2, 0-2 V AC/DC LED'li 5,00 6,00 4,43 7,26 7,45 HAVADA BA LANTI Ç N F fi SOKETL KLEMENSLER HCC 4-M Fifl, 0 kutuplu, vidalı, mm HCC 4-F Soket, 0 kutuplu, vidalı, mm HCC 4-SR Kablo gergi kilidi, hem fifl hem sokete uygun 0 24,03 37,07 8,2 HCC... UK 3-MVSTB-... UK 3-MSTB-... COMBICON F fi BA LANTILI V DALI KLEMENSLER UK 3-MVSTB-5,08 0,2-2,5 mm 2, x vidalı girifl, x dikey ba lant l soket UK 3-MSTB-5,08 0,2-2,5 mm 2, x vidalı girifl, 2x soket UKK 3-MSTB-5,08 0,2-2,5 mm 2, iki katl, her katta x vidal girifl, x soket Uygun fifller için sayfa 66 ya bak n z Flanfll kapaklar ve klemensler yard m yla fifller klemenslere sabitlenebilir. Ürün seçimi için bizi aray n z 3,30 3,30 4,35 4

17 CLIPLINE COMPLETE RA KLEMENSLER fiubat 202 UT serisi geçmeli köprüleriyle köprülemede kolayl k sa lar ve zaman kazand r r. Patentli tasar m sayesinde vidalar n gevflemesi önlenmifltir. Topraklama klemensleri raya s k ca oturur, vidalamaya gerek yoktur ndirici köprüler farklı nominal kesite sahip klemenslerin ba lantısını sa lar 2 - kutuplu köprüler ye kadar klemensin tek aflamada köprülenmesini sa lar. ki farklı potansiyel, klemens dizisi boyunca paralel olarak taflınabilir. UT SER S AKSESUAR SEÇ M TABLOSU Köprüler Klemens 2 kutuplu 3 kutuplu 4 kutuplu 5 kutuplu 0 kutuplu 20 kutuplu Kapak UT 4-HESI ay rma kollu sigortal klemens, komflu geçifl klemensleriyle köprülenebilir Ay rma Plakas Geçifl klemensleri ile aynı flekildeki topraklama klemensleri DIN rayına kolayca takılarak toprak teması sa lanır Tornavida (ölçü) UT 2,5 UT 4 UT 6 UT 0 UT 6 UT 35 UT 2,5-TWIN UT 2,5-MTD-DIO UT 4-TWIN UT 4-MTD-DIO UT 4-MT/TG UT 4-HESI / HEDI UTTB 2,5 UTTB 4 UTTB 4-MT/TG UTME 4, UTMED 4 FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS D-UT 2,5/ D-UT 2,5/ D-UT 2,5/ D-UT 2,5/ D-UT Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur D-UT 2,5/4-TWIN D-UT 2,5/4-TWIN Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur D-UTTB 2,5/ D-UTTB 2,5/ D-UTTB 2,5/ D-UTME ATP-UT ATP-UT ATP-UT ATP-UT ATP-UT-TWIN ATP-UT-TWIN ATP-UT-TWIN ATP-UTTB 2,5/ ATP-UTTB 2,5/ ATP-UTTB 2,5/ ,6 x 3,5 0,6 x 3,5,0 x 4,0,0 x 4,0,0 x 4,0,0 x 6,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 Etiket seçimi için sayfa 39 a bakınız. Tablo mevcut tüm aksesuar çeflitlerini içermemektedir. Tabloda bulamadı ınız ürünler için online katalo umuzu kullanabilir veya bizi arayabilirsiniz UT... UT SER S V DALI KLEMENSLER Belirtilen de erler IEC standard na göre ölçülmüfltür 5 Tek telli kesit Çok telli kesit (mm 2 ) Gerilim (V) / (mm 2 ) üksüksüz zolesiz / zoleli üksüklü Ak m (A) UT 2, ,5/2,5 000/ UT 2,5 BU 4 4 2,5/2,5 000/ UT /4 000/ UT 4 BU 6 6 4/4 000/ UT /6 000/ UT 6 BU 0 0 6/6 000/ UT /0 000/ UT 0 BU 6 6 0/0 000/ UT /6 000/ UT 6 BU /6 000/ UT 35 35/35 000/ UT 35 BU 35/35 000/ B R M F AT (TL/Ad.) 0,94 0,94,4,4,85,85 2, 2, 3,20 3,20 6,70 6,70

18 UTTB... UT... PE CLIPLINE COMPLETE RA KLEMENSLER UT SER S TEK G R fi Ç FT ÇIKIfiLI KLEMENSLER UT 2,5-TWIN 0,4-2,5 mm UT 4-TWIN 0,4-4 mm 2 UT SER S Ç FT KATLI KLEMENSLER UTTB 2,5 0,4-2,5 mm UTTB 2,5 BU mavi 0,4-2,5 mm UTTB 4 0,4-4 mm UTTB 4 BU mavi 0,4-4 mm 2 UT SER S TOPRAKLAMA KLEMENSLER UT 2,5 PE 0,4-2,5 mm UT 4 PE 0,4-4 mm UT 6 PE 0,2-6 mm UT 0 PE 0,5-0 mm UT 6 PE,5-6 mm UTTB 2,5-PE 0,4-2,5 mm UTTB 4-PE 0,4-4 mm 2 UT SER S AIRMA KOLLU S GORTALI KLEMENSLER UT 4 HESI (5x20) 0,4-4 mm UT 4 HESILED 24 (5x20) 0,4-4 mm 2, 5-30 V AC/DC LED'li UT 4 HESILA 2 (5x20) 0,4-4 mm 2, 0-2 V AC/DC Lambal UT SER S D OTLU KLEMENSLER UT 2,5-MTD-DIO/L-R 0,4-2,5 mm UT 2,5-MTD-DIO/R-L 0,4-2,5 mm UT 4-MTD-DIO/L-R 0,4-4 mm UT 4-MTD-DIO/R-L 0,4-4 mm 2 fiubat 202 B R M F AT (TL/Ad.) 3,60 3,73 3,80 3,80 5,0 5,0 4,54 4,62 5,97 6,59 9,06 2,08 4,49 5,32 2,9 2,94 9,30 9,30 2,08 2,08 UT SER S BIÇAKLI KLEMENSLER VE FONKS ONEL KLEMENSLER UT 4 MT mm 2 b çakl ay rma klemensi UT 4-TG* mm 2 çok ifllevli klemens taban k sm UTTB 4-TG* mm 2 alt kat geçifl, üst kat soketli *...-TG tipleri uygun aksesuarlarla birlikte kullanılarak klemense çeflitli ifllevler kazandırılabilir (sigortalı klemens, diyotlu klemens, bıçaklı klemens gibi). Uygun fifller için sayfa 30'a bakınız. UT SER S ÖLÇME-AIRMA KLEMENSLER UTME mm 2, ölçme ayırma klemensi UTME 4-P/P 0,4-4 mm 2, ölçme ayırma klemensi, test soketi vidalı UTMED mm 2, UTME 4 ile aynı flekilde geçifl klemensi UTMED 4-PE 0,4-4 mm 2, UTME 4 ile aynı flekilde topraklama klemensi UTME 4-CT/P mm 2, trafo uçlarını otomatik kısadevre eden ölçme ayırma klemensi* UPCT 4/2 UTME 4-CT/P için fifl, iki kutuplu UPCT 4/3 UTME 4-CT/P için fifl, üç kutuplu 0 4,79 3,42 0,3,90 2,20 8,40 5,90 2,0 9,00 26,00 UTME 4 serisi ölçme ayırma klemensleri sürgülü ölçme ay rma klemenslerinin az yer kaplayan ve kullanımı daha kolay bir alternatifidir. Anahtar n her iki yan nda birer köprüleme kanal mevcuttur. UTME 4-P/P tipinin vidalar test soketi fleklinde oldu u için hem köprüleme hem test ifllevlerini yerine getirebilir. zole ayırma anahtarı seçilen anahtarlama konumuna güvenle kilitlenir. Anahtar konumunun anahtar üzerinde belirtilmifl olması anlaflılırlı ı arttırır. Opsiyonel anahtarlama kilidi yanlıfllıkla anahtarlamayı önler. Aynı anda çalıfltırma için iki anahtar ba lantı köprüsü kullanarak birbirine ba lanabilir. SB-ME anahtarlamalı kısa devre köprüsü köprüleme kanalında ayırma noktasının her iki tarafında kullanılabilir ve klemens dizisinin konfigürasyonu ne olursa olsun güvenli flekilde takılır. *UTME 4-CT/P 'nin bir tarafı vidalı, di er tarafı fifl-soketli ba lantıya sahiptir. Fifl, klemensten çıkarıldı ı esnada, kutupları arası kendili inden kısadevre olur. Bu sayede fifle ba lı olan akım trafosu korunur. 6

Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi

Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi FİAT LİSTESİ ELÜL 20 Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi Uygulamaya özel ürün gam m z IP20 ve IP67 koruma s n f nda yenilikçi çözümler sunar: Sinyal Ölçü ve kontrol teknolojisi Veri Tüm yayg

Detaylı

Dünyan n en h zl I/O sistemi. Axioline - Realtime I/O

Dünyan n en h zl I/O sistemi. Axioline - Realtime I/O F AT L STES OCAK 200 Phoeni Contact'ın yeni Aioline I/O sistemi kısa çevrim süresi ve verimli üretim alanındaki tüm gereksinimleri karflılar. Mükemmel performansı ve CLIPLINE ürün grubuyla olan yapısal

Detaylı

IP65 fialter KUTULARI

IP65 fialter KUTULARI IP fialter KUTULARI Sürekli geliflen ve büyüyen Kardefl Elektrik imalat program n n en yeni üyesi. En optimal ürün çeflidi ve ebatlar ile oldukça genifl bir flalter program için tasarlanm fl fialter Kutular.

Detaylı

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri Sanayi Ürünleri Kataloğu Endüstri ve bina pazarında Schneider Electric Yeni bir Elektrik Dünyasının inşaası... Elektrik, bugün hiç olmadığı kadar geleceğin enerjisi

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

FİYAT LİSTESİ OCAK 2014

FİYAT LİSTESİ OCAK 2014 FİYAT LİSTESİ 63 Yıldır Yenilik Peşindeyiz... Değerli Müşterilerimiz, WAGO, 1951 deki kuruluşundan beri, elektrik mühendisliği ve elektronik endüstrisinde yenilikçi bağlantı sistemlerine öncülük etmektedir.

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

HIGHLIGHTS 2014. Başarıya götüren yenilikler

HIGHLIGHTS 2014. Başarıya götüren yenilikler HIGHLIGHTS 2014 Başarıya götüren yenilikler 2014'ÜN YILDIZLARI Başarıya götüren yenilikler Misyonumuz yenilikçi ve ilham veren çözümlerle gelişim sağlamaktır. Phoenix Contact ın yeni lojik röle sistemi

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

TRABTECH Aşırı gerilim koruması

TRABTECH Aşırı gerilim koruması TRABTECH Aşırı gerilim koruması TRABTECH TRABTECH Phoenix Contact'ın TRABTECH ürün grubu aşırı gerilimlere karşı kapsamlı bir koruma konsepti sağlar. Enerji beslemesi, MCR teknolojisi, bilgi teknolojisi

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

Ürün Kataloğu - 2014

Ürün Kataloğu - 2014 Ürün Kataloğu - 2014 1 Ray Klemensleri ve Aksesuarları 18-155 Vida Bağlantılı Klemensler AVK Serisi 22-37 MVK Serisi 38-39 Fonksiyonel Klemensler 40-41 PB Serisi Klemensler 44 CPB Serisi Klemensler 45

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

FİYAT LİSTESİ. Ekim 2013

FİYAT LİSTESİ. Ekim 2013 FİYAT LİSTESİ Ekim 3 İçindekiler Bölüm Önsöz Ürünler W Serisi Ray Klemensleri - Vida Bağlantı Teknolojisi Z Serisi Ray Klemensleri - Yaylı Bağlantı Teknolojisi PUSH-IN Serisi Ray Klemensleri ve Aksesuarları

Detaylı

K L TLEME ET KETLEME LOCKOUT TAGOUT

K L TLEME ET KETLEME LOCKOUT TAGOUT K L TLEME ET KETLEME LOTO LOCKOUT TAGOUT 1.Ad m: Yaz l prosedürleri oluflturun Tüm tehlikeli enerji noktalar n saptay n ve bunlarla ilgili prosedürleri oluflturup yaz l flekle dönüfltürün. Bu ad m, o noktadaki

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

Schneider Electric Fiyat Listesi. 5 Ekim 2009

Schneider Electric Fiyat Listesi. 5 Ekim 2009 Schneider Electric Fiyat Listesi 5 Ekim 2009 Akıllı tasarım Enerji verimliliğine doğrudan erişim Compact NSX Yeni nesil devre kesici Ön panele yerlefltirilen üç LED gösterge kullan m kolayl sa lar. Yeflil

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

Bölüm. Önsöz. Yeni Ürünler. SAK Serisi Ray Klemensleri ve Aksesuarları. Raylar. Markalama. PCB - Baskılı Devre Klemensleri

Bölüm. Önsöz. Yeni Ürünler. SAK Serisi Ray Klemensleri ve Aksesuarları. Raylar. Markalama. PCB - Baskılı Devre Klemensleri İçindekiler Bölüm Önsöz Ürünler W Serisi Ray Klemensleri - Vida Bağlantı Teknolojisi Z Serisi Ray Klemensleri - Yaylı Bağlantı Teknolojisi PUSH-IN Serisi Ray Klemensleri ve Aksesuarları Marshalling ve

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Önsöz Yeni Ürünler. Markalama 27 PCB - Baskılı Devre Klemensleri 38 ROCKSTAR Sanayi Tipi Fiş- Soketler 41 El Aletleri 49

Önsöz Yeni Ürünler. Markalama 27 PCB - Baskılı Devre Klemensleri 38 ROCKSTAR Sanayi Tipi Fiş- Soketler 41 El Aletleri 49 PV SİSTEMLER İÇİN ÜRÜNLER VE İÇİNDEKİLER ÇÖZÜMLER BÖLÜM A Önsöz Yeni Ürünler W Serisi Ray Klemensleri ve Aksesuarları - Vida Bağlantı Teknolojisi 1 Z Serisi Ray Klemensleri ve Aksesuarları - Yay Bağlantı

Detaylı