Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi"

Transkript

1 FİAT LİSTESİ OCAK 20

2 Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi Uygulamaya özel ürün gam m z IP20 ve IP67 koruma s n f nda yenilikçi çözümler sunar: Sinyal Ölçü ve kontrol teknolojisi Veri Tüm yayg n bus sistemleri, Ethernet, Profinet, FireWire ve USB için kesintisiz veri iletimi Güç Sürücü teknolojisi ve tüm modern güç elektroni i uygulamalar

3 çindekiler UK SER S V DALI KLEMENSLER Vidalı köprülü vidalı klemens çeflitleri ve yüksek akım klemensleri 0 UT SER S V DALI KLEMENSLER Geçmeli köprülü vidalı klemens çeflitleri 4 ST SER S ALI KLEMENSLER 6 STCOMBI F fi SOKETL BA LANTI ÇÖZÜMLER Kabloların havada birbirine ba lantısı veya ray klemense ba lantısı için yaylı ba lantı tipine sahip fifller, soketler, klemensler ve aksesuarları 9 RT SER S PABUÇ BA LANTILI KLEMENSLER 2 CLIPLINE PANEL GEÇ fi KLEMENSLER PIT SER SI PUSHIN BA LANTILI KLEMENSLER 2 22 D ER KLEMENSLER Sıra klemensler bara klemensleri ekranlama klemensleri 23 AKSESUARLAR Durdurucular Raylar Ray ükselticileri Kablo Krofleleri Test Fiflleri Soketleri Kapaklar Ayırma Plakaları Köprüler 24 MARKALAMA Klemens Etiketleri Kablo Etiketleri Pano ve Cihaz Etiketleri Markalama Cihazları ve Aksesuarları 29 MONTAJ ÜRÜNLER VE EL ALETLER Kablo üksükleri Otomatik Kablo flleme Makinaları El aletleri Alet Çantaları Kablo Kanalı ve Ray Kesme Aletleri 40 D ER ÜRÜNLER 42

4 çindekiler BASKILI DEVRE KLEMENSLER Sabit Ba lantılı Çözümler COMBICON control 48 BASKILI DEVRE KONNEKTÖRLER Geçmeli Ba lantı Çözümleri COMBICON control COMBICON I/O 49 COMBICON COMBICON POWER Güç elektroni i için PCB klemensleri ve konnektörleri COMBICON COMPACT Bina haberleflme sistemleri ve telekomünikasyon için PCB klemensleri ve konnektörleri COMBICON HOUSING Endüstriyel elektronik ve yarı endüstriyel uygulamalar için elektronik bofl kutular COMBICON power COMBICON compact COMBICON housing COMBICON Aksesuarlar COMBICON 60 SENSÖR AKTÜATÖR KONNEKTÖRLER M8 ve M2 ölçülerinde farklı ba lantı seçeneklerinde ekranlı ve ekransız konnektörler PLUSCON circular 62 PLUSCON PLUSCON field Sensör/aktüatör kablolaması M8 ve M2 sensör/aktüatör kabloları ve kutuları PLUSCON device Cihaz konnektörleri Sinyal, güç ve fiber optik için modüler kontaklı cihaz fifl konnektörleri PLUSCON heavy Sanayi tipi konnektörler Esnek güç da ıtımı için QUICKON konnektörler Sinyal ve güç iletimi için sanayi tipi HEAVCON konnektörleri PLUSCON field PLUSCON device PLUSCON heavy PLUSCON data Fieldbus ve a kablolama için konnektörler ve kablolar PLUSCON data 70

5 çindekiler SINIF (B) ILDIRIM AKIM LET C LER 72 SINIF +2 (B+C) KOMB NE LET C LER 73 TRABTECH SINIF 2 (C) AfiIRI GER L M LET C LER SINIF 3 (D) C HAZ KORUMA ÜRÜNLER DATA HATLARI Ç N KORUMA MODÜLLER S NAL HATLARI Ç N KORUMA MODÜLLER 76

6 çindekiler INTERFACE GÜVENL K Güvenlik röleleri, hız denetleyiciler ve konfigüre edilebilir güvenlik modülleri 78 INTERFACE RÖLE Röleler ve solidstate röle arayüzleri 79 INTERFACE VARIOFACE KABLOLAMA Sistem kablolama ve kablolama arayüzleri 85 INTERFACE ANALOG MCR teknolojisi için modüler dönüfltürücüler 90 INTERFACE INTERFACE EX Ex bölge icin MCR komponentleri INTERFACE SER Seri arabirim dönüfltürücüler INTERFACE GÜÇ KANAKLARI Güç kaynakları INTERFACE & OTOMASON KABLOSUZ Endüstriyel kablosuz haberleflme 03 INTERFACE ZLEME zleme röleleri, zaman röleleri ve fonksiyon modülleri 2

7 çindekiler KONTROL TEKNOLOJ LER ; AX00 Kontrol Sistem Çözümleri Nanoline mini kontrolörler, ILC xx serisi kompak kontrolörler 4 KONTROL TEKNOLOJ LER ; PROFINET (Realtime Ethernet) Tabanl Kontrolörler ILC 3xx serisi, RFC 4xx serisi, SMAX 4xx serisi kontrolörler 7 PLC AZILIMLARI IEC 63 standartlar na uygun PLC programlama yaz l m (PC Worx 6.x), OPC server çözümleri 9 OTOMASON ZLEME AZILIMLARI SCADA yaz l mlar (VISU+ 2.x), WEB izleme yaz l m (Web Visit) OPERATÖR PANELLER (HMI) WP serisi web paneller, OT serisi membran paneller, TP serisi dokunmatik paneller, Marine tip paneller ENDÜSTR EL B LG SAARLAR (IPC) Valueline IPC çözümleri, VMT IP65 IPC çözümleri (ön ve arka IP65) ENDÜSTR EL ETHERNET; FACTORLINE Standart switchler (SFN serisi, SF serisi), önetilebilir switchler G R fi ÇIKIfi MODÜLLER (IP20) INLINE IO sistemleri, AXIO ürün gurubu 30 G R fi ÇIKIfi MODÜLLER (IP65); FIELDLINE StandAlone IP65, Modüler IP65, ASInterface 36 S NAL LAMBALARI PSD sesli ve optik uyar elemanlar 40

8 EN L KLER Ocak 20 KOLA PANEL GEÇ filer Ç N EN PANEL GEÇ fi KLEMENSLER eni panel geçifl klemensleri modern tasarımları ve ürün çeflitlili i ile dikkat çekmektedir. Vidalı (UW) ve pabuç ba lantılı (RW) tipleri mevcuttur. Pushin ba lantılı (PW) tipleri ise tasarım aflamasındadır. Klemensler, herhangi bir alet kullanımına gerek olmaksızın sac üzerinde açılan çerçeveye kolayca takılır. E er uygulamada mekanik zorlanmalar söz konusu ise vida ve perçinlerle sabitlenebilen tipler kullanılabilir. Klemenslerin, pinlerle birbirine eklenerek bloklar oluflturulabilen çeflitleri de mevcuttur. Kablo girifli yatay (karflıdan) veya düfley (alttan) olabilmektedir. Döküme uygun tipler ürün gamını tamamlar. Tüm çeflitler etiketlenebilmektedir. 600 V a varan UL onayı ürünlerin dünya çapında kullanılabilmesini sa lar. KOMPAKT VE GÜVEN L R ÖLÇME AIRMA KLEMENSLER eni ve ufak boyutlu UTME 4 serisi ölçme ayırma klemensleri, yüksüksüz olarak 6 mm 2, yüksüklü olarak ise 4 mm 2 kesitli kabloların ba lantısına imkan tanır. Clipline Complete konseptine uygun olarak tasarlandıklarından UT, ST, PIT, QT ve RT serisi klemensler ile aynı aksesuarları kullanırlar. Klemensin iki ucunu birbirinden ayıran/birlefltiren anahtar mekanizmasının kullanımı kolaydır ve açık mı kapalı mı oldu u bir bakıflta anlaflılabilecek flekilde tasarlanmıfltır. Bu ürünün vidalı UTME 4 modelinin yanı sıra pushin ba lantılı PITME 4 modeli de mevcuttur. Bir di er yenilik, UTME 4CT/P modellerine takılabilen fifllerdir. Bu fifller, akım trafosu ba lantısı için kullanılmak üzere tasarlanmıfltır. Fifl klemensten ayrıldı ı esnada fiflin tüm kutupları birbirine kendili inden kısa devre olarak akım trafosunu dikkatsiz kullanımdan kaynaklanabilecek olası bir hasardan korur. UTME 4/P modelleri ise COMBI fifl sistemi ile kombine edilerek gerilim trafoları için kullanıfllı fiflsoketli bir çözüm meydana getirirler. Tüm fifller için kodlama parçaları aksesuar olarak mevcuttur. Bu sayede fiflsoketli yapıdaki akım trafosu ba lantılarının birbiri ile karıfltırılma riski ortadan kalkar. GÜÇ DA ITIMI DAHA HIZLI DAHA KOLA / IDC H zl Ba lant s ile Güç Da t m Endüstriyel güç da ıtımı zaman alıcı ve karıflık olmak zorunda de il! Phoenix Contact'ın 630V/20A e kadar dayanıklı IP68 güç da ıtım sistemi ile artık bu mümkün. IDC QUICKON hızlı ba lantı sayesinde 4x2,5mm 2 lik kablolar soymaya bile gerek kalmadan ve özel alet kullanmadan hızlıca ba lanır. Bu geçmeli sistemde H da ıtıcılar, panel geçifl konnektörleri, kablo konnektörleri yer almaktadır. PLUSCON DATA Phoenix Contact Pluscon Data ürünleri tüm endüstriyel data uygulamalarınız için çözümler sunar. Farklı bus sistemleri ve networkler için gelifltirilmifl konnektörler, kablolu konnektörler ve panel geçifl ürünleri sisteminizi esnek bir yapıda tasarlamanıza olanak sa lar. Farklı koruma sınıfındaki konnektörler Ethernet, Profinet, Profibus, DeviceNet, Interbus, CANopen, Fiber Optik, VARAN, CClink, ASI, DSub... için gelifltirilmifltir. RJ45 Quikon konnektörler farklı uygulamalar için 4 ve 8 giriflli tasarlanmıfltır. Bu konnektörler sayesinde Ethernet veya Profinet montajını sahada yaparken RJ45 pensesi gibi pahalı el aletlerine ihtiyacınız kalmaz. apmanız gereken sadece kabloyu yuvaya yerlefltirmek, fazlalıkları kesmek ve üstten bastırarak yuvayı kapatmaktır. 6

9 EN L KLER Ocak 20 SAHA KABLOLAMASI SAC saha kablolaması ürünleri size sahada hız kazandıracak çözümler sunmaktadır. QUICKON ba lantılı M8 konnektörler ve yay ba lantılı M2 konnektörler montaj zamanınızı azaltır. eni gelifltirilen QUICKON ba lantılı M8 konnektörler 0,mm 2 kesite kadar olan 3 veya 4 damarlı kablolarınızın soymaya gerek kalmadan ba lantısını sa lar. 4 ve 5 pinli M2 yay ba lantılı düz ve 90 açılı konnektörler sayesinde 0,mm 2 e kadar kesitli kabloların ba lantısı titreflime dayanıklı bir flekilde yapılabilir. Ana kablolu veya geçmeli ba lantı çözümleri ile sensör aktüatör kutuları kablolama zamanınızı azaltır, hızlı ve kolay hata analizi yapmanızı sa lar. Ayrıca montaj maliyetlerinizi düflürür. GEÇMEL APIDA KORUMA / eni VALMST/T2 Varistör Bazlı ıldırıma Karflı Koruma Ürünleri eni VALMST/T2 varistör bazlı yıldırıma karflı koruma ürünleri özellikle yıldırım koruma sınıfı III ve IV gereksinimlerini karflılayacak flekilde gelifltirildi. NPE kaçak akım kıvılcım aralı ı dahil tüm kanallar test edilebilir ve geçmeli yapıdadır, ayrıca termik ayırma cihazı ve durum göstergesine sahiptir. Entegre ikaz konta ı sürekli fonksiyon denetimi sa lar. ıldırıma karflı koruma ürünleri 230/400 V AC enerji hatlarında, gerilim dalgalanmalarında bile kullanılabilecek flekilde tasarlanmıfltır. Tüm standart uygulamalar için farklı modeller mevcuttur. eni tasarlanmıfl kilit, güçlü yıldırım darbe akımlarının elektrodinamik etkilerinde ve montaj yerindeki kuvvetli titreflimlerde bile fiflleri taban elemanında emniyetli flekilde tutar. Kilit izolasyon testleri için kolayca çıkarılabilir. K KAT KORUMA K KAT D R / Contactron Motor öneticisi (EMM) Bir Cihazda Motor ve Sistem Koruması Contactron motor yöneticisi hem üç fazlı asenkron motorları hem de alt sistem bileflenlerini korur. Cihaz motoru bir sensör gibi kullanarak aktif güç tüketimini, sistemin önemli elektriksel parametrelerini sürekli olarak izler. Böylece motor veya sistemin kritik bir aflırı yük veya düflük yük durumu algılanabilir. Phoenix Contact'ın Contactron ürün grubundan elektronik motor yöneticisi (EMM) motor ve alt sistem bileflenlerini benzer flekilde korur. Cihaz 6 A'e kadar akım dönüfltürücüyle donatılabilir veya harici bir akım dönüfltürücüyle kullanılmak üzere ayarlanabilir. Sürücünün aktif gücünü 6.6 ms aralıklarla üç faza ait gerilimleri, akımları ve faz açılarını baz alarak ölçer. Burada motor bir sensör ifllevi görür ve gerekli tüm verileri sa lar. Pratikte tüm güç zincirini dikkate alan ve gerçek zamanlı olarak hesaplanan de erler motor plakasında belirtilen de erlerle ço u kez uyumlu de ildir. Bu nedenle hangi anahtarlama ve sinyal efli inin anlamlı oldu unu tam olarak tespit etmek ve etkin bir sistem koruması sa lamak, gerçek çalıflma çevriminin grafi i oluflana kadar çok belirgin de ildir. lave sensörler gerektirmedi i için mevcut sistemler 22.5 mm geniflli indeki motor yöneticisiyle donatılarak gelifltirilebilir. PLC tarafından kontrol edilen EMM, motor ve mekanik bileflenleri korumak için ba ımsız olarak çalıflır. Elektromekanik kontaktörler ve solid state röleler gibi gibi anahtarlama cihazlarıyla birlikte motora yol vermek için kullanılabilirler. Hatalı çalıflma durumunda 20 ms içinde tetiklenirler. GÜVENL KTE ESNEKL K / Konfigüre edilebilir güvenlik röleleri Phoenix Contact ın yeni güvenlik modülü olan geniflleyebilir PSRTrisafeM anahtarlama cihazı fabrikanızın ve makinelerinizin emniyeti açısından önemli tüm fonksiyonlarını izler. Sadece 67.5 mm geniflli indeki bu cihaz güvenlik açısından önemli 20 adet girifl sinyalini de erlendirmek için kullanılabilir. Ayrıca, dört adet kendinden güvenli çıkıfl, saat döngüsü ve toprak anahtarlama çıkıflı da sa lar. Master cihaz güvenlik I/O modülleri kullanılarak basit ve esnek flekilde geniflletilebilir. Güvenlik lojisi, ücretsiz temin edilebilen Safeconf programı ile kolaylıkla oluflturulabilir. Sürükle bırak fonksiyonları sayesinde programlama becerisine ihtiyaç duyulmaz. Bunun anlamı bu yeni cihaz hızlı ve kolayca sisteminize istedi iniz zaman entegre edilebilir. Entegre edilmifl simülasyon modu ve otomatik lojik kontrol fonksiyonu dizayn aflamasında kullanıcıya yardımcı olur. Modüller birkaç mouse hareketi ile konfigüre edilir. Kablolama maliyetlerini ve aynı zamanda potansiyel hata kaynaklarını azaltır. 7

10 EN L KLER Ocak 20 MAK NE VE S STEMLERE UZAKTAN ER fi M N EN KOLA OLU; ILC GSM / GPRS ILC GSM / GPRS Inline kontrolör bir cep telefonunun haberleflme yetenekleri ile mükemmel performans fiyat oranına sahip ILC ETH kontrolörü bir araya getirmektedir. ILC ETH kontrolör gibi entegre web server ve (ODP) OPC fonksiyonlarına sahip olan ILC GSM/GPRS kontrolör ile uzak noktaların proses verilerinin izlenmesi kolay bir flekilde yapılabilir. ILC ETH kontrolöre entegre GSM modem ile çok de iflik uygulamalar yapmak mümkündür. Ba ımsız flekilde da ılmıfl istasyonların klasik telefon hatlarına ba lanmaları her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda GSM telefon hatları ile verilerin kontrol noktalarına taflınması mümkündür. Bu flebekeler ile hata mesajları, kontrol ve izleme verileri SMS, GSM modem veya GPRS ba lantıları kullanılarak gerçeklefltirilir. FL MGUARD ETHERNET GÜVENLIK AGITLARILA ETHERNET ÜZER NDEN UZAKTAN BAKIM FL MGuard güvenlik aygıtları, endüstriyel amaçlara uygun güvenli a ba lantılarının yapılmasını mümkün kılıyor. Makinelere ve tesislere bu ba lantılar üzerinden uzaktan bakım yapılabiliyor. Bakım yapılacak tesis ile uzakta bulunan bir servis teknisyeni arasında korumasız bir a ba lantısı üzerinden kurulan iletiflimin dıflarıdan müdahalelere karflı güvence altına alınabilmesi, açık bir a dahilinde güvenli bir ba lantı bir baflka deyiflle a içinde a oluflturan VPN (Virtual Private Networks) sayesinde mümkündür. Phoenix Contact, endüstriyel amaçlara uygun Firewall ve VPN ifllevlerini yerine getiren raya montajlı ve PC kartı tabanlı Router fleklindeki FL MGuard güvenlik aygıtlarını sunuyor. VPN ba lantısının kalıcı ya da ihtiyaca göre ayarlanabilen yapısı için Phoenix Contact'ın FL MGuard cihazları, bir VPNStatus LED ve VPN i istendi inde devre dıflı bırakmak için bir adet butona sahiptir. MODÜLER VE SESS Z / Valueline Endüstriyel PC'ler Valueline Phoenix Contact'ın proses görüntülemesi, robotik ve endüstriyel otomasyon için, güçlü, bakımı kolay uygun fiyatlı endüstriyel PC ürün grubudur. Endüstriyel PC nin ana ünitesi, ekran ve çeflitli montaj seçenekleriyle klasik panel PC gibi konfigüre edilebilir. 55 C ortam sıcaklıklarına kadar kullanılabilir. FLM MGUARD PCI router yapısında entegre güvenlik ifllevselli i gibi fonksiyon çeflitlerini geniflletmek için hem ana ünite hem de panel PC iki PCI slotuyla geniflletilebilir. Karmaflık prosesler çeflitli boyutlardaki TFT dokunmatik ekranda görüntülenebilir. IPC'ler fan gerektirmeden so utulabilir. Intel ATOM.6 GHz, Celeron.0 GHz, Core2Duo.5 Ghz ifllemcilerle kombine edilerek zor ve verimli enerji uygulamalarında kullanılabilirler. OTOMASON A INA ENTEGRE ED LEB LEN SAFETBRIDGEI/O MODÜLLER Güvenlik amaçlı fonksiyonların bir otomasyon a ı üzerinden denetlenmesi ve analiz edilmesi gerekiyorsa yeni konfigüre edilebilir ve güvenilir SafetyBridgeI/OModülleri hizmetinize sunulmufltur. SafetyBridgeI/O modülleri tesis içinde lokal olarak da ıtılmıfl olup, ek bir güvenlik kontrol sistemi veya özel bir safetybus sistemi gerektirmez. Tüm güvenlik ba lantıları do rudan akıllı ve güvenilir çıkıfl modüllerinde ifllenir. Verilerin güvenilir girifl modülünden güvenilir çıkıfl modülüne a üzerinden aktarımı, akıllı ve güvenilir çıkıfl modülü tarafından iflletilen ve denetlenen özel bir protokol sayesinde güvence altına alınmıfltır. Uygulanan standart kontrol sistemi yalnızca girifl ve çıkıfl modülleri arasında de ifltirilen ve güvenlik amaçlı olmayan I/O verilerini iki yönlü olarak kopyalamak zorunda olup tıpkı a gibi güvenlik amaçlı herhangi bir görev üstlenmez. 8

11

12 CLIPLINE RA KLEMENSLER Ocak Etiket seçimi için sayfa 3'ye bakınız. Tablo mevcut tüm aksesuar çeflitlerini içermemektedir. Tabloda bulamadı ınız ürünler için online katalo umuzu kullanabilir veya bizi arayabilirsiniz UK SER S AKSESUAR SEÇ M TABLOSU Üst Köprü (,2) Tarak Köprü (3) Klemens UK 2,5 N UK 3 N UK 5 N UK 6 N UK 0 N UK 6 N UIK 35 UK 35 UKH UKH 70 UKH 95 UK 3TWIN UK 5TWIN UDK 3 UDK 4 MBKKB 2,5 UKK 3 UKK 5 UKKB 5 DIKD,5 SLKK 5 DLK 2,5PE DLK 4PE UK 5HESI UKK 5HESI (5X20) UK 4TG UKK 5TG MTK, MTK P/P UK 5MTKP/P URTK/S URTK/SBEN 0 URTK 6 2 kutuplu 3 kutuplu 0 kutuplu 2 kutuplu 3 kutuplu 0 kutuplu FBRI 25 N FBRI 25 N FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBI 22ON FBRI 25 N FBI FBRI 25 N FBI FBRNI 25 N FBRNI 25 N FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBRI 35 N FBRI 35 N FBI FBI FBI FBI FBI FBI 32ON FBRI 35 N FBI FBRI 35 N FBI FBRNI 35 N FBRNI 35 N FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBRI 05 N FBRI 05 N FBI FBI FBI FBI FBRI 05 N FBI FBRI 05 N FBI FBRNI 05 N FBRNI 05 N FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBRI 08 N FBI FB 0 RTK/S 037 FBRI 08 N EBL EBL EB EB EB EB 25 K/UK EB 25 K/UK EB 225/UKH EBL EB EBL EB EBL EBL EB EB EB 2 DIK BU EB 2 DIK RD EB EBS EBS EB EB EBL EB EB EB EBL EBL EB EB EB EB 35 K/UK EB 35 K/UK EB 325/UKH EBL EB EBL EB EBL EBL EB EB EB 3 DIK BU EB 3 DIK RD EB EBS EBS EB EB EBL EB EB EB EBL EBL EB EB EB EB EB 05 K/UK EB 05 K/UK EBL EB EBL EB EBL EBL EB EB EB 0 DIK BU EB 0 DIK RD EB EBS EBS EB EB EBL EB EB EB Kapak (4) DUK 2, DUK 4/ DUK 4/ DUK 4/ DUK 4/ DUK Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur DUK 5TWIN DUK 5TWIN DUDK DUDK DMBKKB 2, DUKK 3/ DUKK 3/ DUKKB 3/ Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur DUKK 3/ Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur DUK 4/ Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur DMTK Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur DURTK DURTK/SBEN DURTK Ay rma Plakas (5) ATPUK ATPUK ATPUK ATPUK ATPUK ATPUK TPUK ATPUKK 3/ ATPUKK 3/ ATPUKKB ATPDIKD, ATPUK ATSMTK ATPUK 5MTK ATSRTK ATSRTKBEN Tornavida Ölçüsü 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5,0x4,0,0x4,0,0x4,0,0x4,0,0x4,0,2x8,0 Allen 8 mm Allen 8 mm 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5,0x4,0 0,9x6,5 0,6x3,5 0

13 UK 2,5 N CLIPLINE RA KLEMENSLER Ocak 20 UK SER S V DALI KLEMENSLER 300 UK 3 N UK 3 N BU mavi UK 2,5 N UK 2,5 N BU mavi UK 5 N UK 5 N BU mavi UK 6 N UK 6 N BU mavi UK 0 N UK 0 N BU mavi UK 6 N UK 6 N BU mavi UIK UIK 35 BU mavi UK 35 N UK 35 N BU mavi UK UK 35 BU mavi Tek telli kesit (mm 2 ) Çok telli kesit (mm 2 ) 2,5 2,5 2,5 2, Gerilim (V) / Ak m (A) 800/32 800/32 800/24 800/24 800/4 800/4 800/57 800/57 800/76 800/76 800/0 800/0 800/25 800/25 800/25 800/25 000/ 000/ Belirtilen de erler IEC standard na göre ölçülmüfltür. Di er vidalı serimiz olan UT'yi sayfa 4'de bulabilirsiniz. B R M F AT (TL/Ad.) 0,69 0,69 0,73 0,73 0,89 0,89,42,42,93,93 2,42 2,42 5,44 5,44 6,00 6,00 6,26 6,26 Tip Renk OG E RD WH BK GN UK 2,5 N UK 5 N UK SER S ÜKSEK AKIM KLEMENSLER UKH UHV...KH/KH UHV...KH/AS UHV...AS/AS UHV serisi (Aksesuarları için sayfa 25'e bakınız) UKH UKH BU mavi UKH UKH 70 BU mavi UKH UKH 95 BU mavi 3000 UKH UKH BU mavi UKH UKH 240 BU mavi UHV 25AS/AS UHV 25KH/KH UHV AS/AS UHV KH/KH UHV 95AS/AS UHV 95KH/KH UHV AS/AS UHV KH/KH UHV 240AS/AS UHV 240KH/KH 25 mm 2, vidal 25 mm 2, vidal 670 mm 2, vidalı 670 mm 2, vidalı 3595 mm 2, vidal 3595 mm 2, vidal mm 2, vidal mm 2, vidal mm 2, vidal mm 2, vidal 625 mm 2, pabuç ba lant l 625 mm 2 vidal 6 mm 2, pabuç ba lant l 6 mm 2 vidal 2595 mm 2, pabuç ba lant l 2595 mm 2 vidal 25 mm 2, pabuç ba lant l 25 mm 2 vidal 240 mm 2, pabuç ba lant l 240 mm 2 vidal ,96 8,96 24,00 24,00 30,97 30,97 37,04 37,04 45,96 45,96 4,44 23,33 8,38 29,98 24,6 39,52 35,45 46,33 40,7 59,28 UK...TWIN UDK... UK SER S TEK G R fi Ç FT ÇIKIfiLI VE Ç FT G R fi Ç FT ÇIKIfiLI KLEMENSLER UK 3TWIN UK 3TWIN BU mavi UK 5TWIN UK 5TWIN BU mavi UK 0TWIN UK 0TWIN BU mavi UDK UDK 4 0,22,5 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,22,5 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,24 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,24 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,50 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,50 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,22,5 mm 2, çift girifl çift ç k fl 0,24 mm 2, çift girifl çift ç k fl 3,00 3,00 2,43 2,43 7,34 7,34 2,90 3,

14 CLIPLINE RA KLEMENSLER Ocak 20 UKKB 0 Kat eksenleri kay k oldu undan üst kattaki kablolar sökülmeden alt kata ulafl labilir UK SER S Ç FT KATLI KLEMENSLER UKK UKK 3 BU mavi UKK UKK 5 BU mavi UKKB UKKB UKK 5DIO/OU UKK 5DIO/UO UKK 5DIO/ULUR 2793 UKK 52DIO/OUL/URUL UKK 52DIO/OUL/OUR 0,22,5 mm 2, üst katta köprüleme 0,22,5 mm 2, üst katta köprüleme 0,24 mm 2, üst katta köprüleme 0,24 mm 2, üst katta köprüleme 0,24 mm 2, her iki katta köprüleme 0,50 mm 2, her iki katta köprüleme 0,24 mm 2, diyotlu 0,24 mm 2, diyotlu 0,24 mm 2, diyotlu 0,24 mm 2, çift diyotlu 0,24 mm 2, çift diyotlu B R M F AT (TL/Ad.) 2,5 2,5 2,73 2,73 3,90 7,22 7,49 7, 8,44 0,77 0,77 USLKG 5 UK SER S TOPRAKLAMA KLEMENSLER USLKG USLKG 2, USLKG 2,5 N 0444 USLKG USLKG 6 N USLKG0 N USLKG6 N USLKG USLKG UKK 5PE UK 3TWINPE UK 5TWINPE UK 0TWINPE 0,22,5 mm 2 0,22,5 mm 2 0,22,5 mm 2 0,24 mm 2 0,26 mm 2 0,50 mm 2 2,56 mm 2 0,7535 mm 2 25 mm 2 0,24 mm 2, iki katl 0,22,5 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,24 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,50 mm 2, tek girifl çift ç k fl ,78 3,9 3,66 3,5 4,73 4,95 6,83,86 37,00,83 6,8 7,7,83 DIK,5 UK SER S SENSÖR KLEMENSLER VE ÜÇ KATLI KLEMENSLER DIK, DIK,5LA 24RD/OM DIKD, DIKD,5LA 24RD/OM DOK,52D SLKK DLK 2,5PE DLKB 2,5PE DLK 4PE 0,22,5 mm 2, sensör klemensi 0,22,5 mm 2, 530 V DC k rm z LED'li 0,22,5 mm 2, üç katl geçifl klemensi 0,22,5 mm 2, 530 V DC k rm z LED'li 0,252,5 mm 2, üç katlı, alt kat toprak 0,24 mm 2, üç katl, en alt kat toprak 0,22,5 mm 2, dört katl, alt kat toprak 0,22,5 mm 2, dört katl, köprülenebilir, alt kat toprak 0,24 mm 2, dört katl, alt kat toprak 5,35 9,04 6,49 0,26 7,70 6,96 9,86 0,59 3,05 DLK klemensler ile üç fazl motorlar n ba lant s n tek bir klemenste yaparak yer kazanmak mümkündür. DIK,5LA 24RD/OM DIKD,5 DIKD,5LA 24RD/OM SLKK 5 DLK 2,5PE ÜÇ KATLI TES SAT KLEMENSLER PIK 4PE/L/L PIK 4PE/L/N PIK 4PE/L/NT Üç katl, alt kat toprak ba lant s için Üç katl, alt kat toprak, üst kat N ba lant s için Üç katlı, alt katı toprak, üst katı N barası ba lantısı için 5,67 5,67 6,00 UK 5HESI UK 0DREHSI... UK SER S S GORTALI KLEMENSLER UK 5HESI* UK 5HESILED 24* UK 5HESILA 2* UK 6,3HESI UK 6,3HESILED UK 6,3HESILA UKK 5HESI (5x20) UK 0DREHSI (5x20) UK 0DREHSILED 24 (5x20) UK 0DREHSILA 2 (5x20) *Di er ay rma kollu vidal sigortal klemens çeflitlerimiz için sayfa 5 e bak n z. 0,24 mm 2 0,24 mm 2, 530 VAC/DC LED'li 0,24 mm 2, 02 VAC/DC LED'li 0,56 mm 2 0,56 mm 2, 530 VAC/DC LED'li 0,56 mm 2, 02 VAC/DC LED'li 0,24 mm 2, çift katl, 5x20 sigorta için 0,56 mm 2, 5x20 sigorta için 0,56 mm 2, 5x20 sigorta için 530 VAC/DC LED'li 0,56 mm 2, 5x20 sigorta için 02 VAC/DC LED'li 0 4,0 0,02 0,64 0,93 7,34 8,3 8,99,03 8,38 8,38 2

15 CLIPLINE RA KLEMENSLER Ocak 20 UK 4TG UK SER S ÇOK filevl KLEMENSLER VE F filer UK 4TG UKK 5TG UGUN F filer 0920 STSIUK STSILED 24UK STSILED 60UK STSILA 2UK STN STBE 0,24 mm 2, çok ifllevli klemens taban k sm 0,24 mm 2, alt kat geçifl, üst kat soketli Sigorta fifli Sigorta fifli, 530 VAC/DC LED'li Sigorta fifli, 3060 VAC/DC LED'li Sigorta fifli, 02 VAC/DC LED'li Diyot fifli, N4007 diyot tak l halde Komponent fifli 0 0 B R M F AT (TL/Ad.) 2,67 8,7 2,45 2,36 2,36 9,08 6,9 3,96 Fonksiyon fiflleri sayesinde ayn klemens çeflitli amaçlarla kullan labilir STSIUK4 sigorta fiflleri ay rma kollu sigortal klemenslerin alternatifidir STN4007 ters polariteye karfl korur STBE komponent fifline istenen de erde direnç veya diyot tak labilir MTKP/P UK SER S BIÇAKLI ÖLÇME AIRMA KLEMENSLER 3006 MTK MTKP/P UK 5MTKP/P UDK 4MTKP/P UKK 5MTKP/P 3026 UDMTK 5 TWINP/P UDMTK 5P/P 0,22,5 mm 2 0,22,5 mm 2 0,24 mm 2 0,24 mm 2, çift girifl çift ç k fl 0,24 mm 2, çift katl 0,24 mm 2, çift katl 0,24 mm 2, çift katl Tan m nda P/P geçen klemenslerin vidalar ayn zamanda 2,3 mm Ø test soketi olarak kullan labilir. 4,55 5,45 4,82 6,74 9,42 2,84 5,9 UK SER S SÜRGÜLÜ ÖLÇME AIRMA KLEMENSLER URTK/S URTK/SBEN URTK 6 0,56 mm 2 0,50 mm 2 0,56 mm 2 6,75 7,02 8,42 URTK/S URTK/SBEN 0 URKT 6 URTK 6 UK 3MVSTB... UK 3MSTB... COMBICON F fi BA LANTILI V DALI KLEMENSLER UK 3MVSTB5, UK 3MSTB5, UKK 3MSTB5,08 0,22,5 mm 2, x vidalı girifl, x dikey ba lant l soket 0,22,5 mm 2, x vidalı girifl, 2x soket 0,22,5 mm 2, iki katl, her katta x vidal girifl, x soket Uygun fifller için sayfa 52 ye bak n z Flanfll kapaklar ve klemensler yard m yla fifller klemenslere sabitlenebilir. Ürün seçimi için bizi aray n z 2,73 2,73 3,60 MBKKB 2,5 V DALI M N KLEMENSLER 4009 MBK MBK BU mavi MBKKB 2, MBKKB 2,5 BU mavi MBKKB 2,5PV HAVADA BA LANTI Ç N F fi SOKETL KLEMENSLER EN HCC 4M HCC 4F HCC 4SR 0,2,5 mm 2, tek katlı, NS 5 raya veya saca montaj* 0,2,5 mm 2, tek katlı, NS 5 raya veya saca montaj* 0,22,5 mm 2, her iki katta köprüleme 0,22,5 mm 2, her iki katta köprüleme 0,22,5 mm 2, her iki kat k sa devre, iki katta köprüleme * Raysız montajda maksimum 2 klemensten oluflturulan diziler E/MBK durdurucu ile birlefltirilerek saca vidalanır Fifl, 0 kutuplu, vidalı, 0.24 mm 2 Soket, 0 kutuplu, vidalı, 0.24 mm 2 Kablo gergi kilidi, hem fifl hem sokete uygun ,75,75 2,37 2,37 6,09 9,90 30,70 6,80 HCC... 3

16 CLIPLINE COMPLETE RA KLEMENSLER Ocak 20 UT serisi geçmeli köprüleriyle köprülemede kolayl k sa lar ve zaman kazand r r. Patentli tasar m sayesinde vidalar n gevflemesi önlenmifltir. Topraklama klemensleri raya s k ca oturur, vidalamaya gerek yoktur ndirici köprüler farklı nominal kesite sahip klemenslerin ba lantısını sa lar 2 kutuplu köprüler ye kadar klemensin tek aflamada köprülenmesini sa lar. ki farklı potansiyel, klemens dizisi boyunca paralel olarak taflınabilir. UT SER S AKSESUAR SEÇ M TABLOSU Köprüler Klemens 2 kutuplu 3 kutuplu 4 kutuplu 5 kutuplu 0 kutuplu 20 kutuplu Kapak UT 4HESI ay rma kollu sigortal klemens, komflu geçifl klemensleriyle köprülenebilir Ay rma Plakas Geçifl klemensleri ile aynı flekildeki topraklama klemensleri DIN rayına kolayca takılarak toprak teması sa lanır Tornavida (ölçü) UT 2,5 UT 4 UT 6 UT 0 UT 6 UT 35 UT 2,5TWIN UT 2,5MTDDIO UT 4TWIN UT 4MTDDIO UT 4MT/TG UT 4HESI / HEDI UTTB 2,5 UTTB 4 UTTB 4MT/TG UTME 4, UTMED 4 UTME 6, UTMED 6 Etiket seçimi için sayfa 3 e bakınız. Tablo mevcut tüm aksesuar çeflitlerini içermemektedir. Tabloda bulamadı ınız ürünler için online katalo umuzu kullanabilir veya bizi arayabilirsiniz UT... FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS UT SER S V DALI KLEMENSLER UT 2, UT 2,5 BU UT UT 4 BU UT UT 6 BU UT UT 0 BU UT UT 6 BU UT UT 35 BU FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS Tek telli kesit (mm 2 ) Belirtilen de erler IEC standard na göre ölçülmüfltür FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS Çok telli kesit (mm 2 ) Gerilim (V) / üksüksüz zolesiz / zoleli üksüklü Ak m (A) ,5/2,5 2,5/2,5 4/4 4/4 6/6 6/6 0/0 0/0 6/6 6/6 35/35 35/35 000/32 000/32 000/4 000/4 000/57 000/57 000/76 000/76 000/0 000/0 000/ 000/ 4 FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS DUT 2,5/ DUT 2,5/ DUT 2,5/ DUT 2,5/ DUT Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur DUT 2,5/4TWIN DUT 2,5/4TWIN Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur DUTTB 2,5/ DUTTB 2,5/ DUTTB 2,5/ DUTME DUTME ATPUT ATPUT ATPUT ATPUT ATPUTTWIN ATPUTTWIN ATPUTTWIN ATPUTTB 2,5/ ATPUTTB 2,5/ ATPUTTB 2,5/ ATPUT ,6 x 3,5 0,6 x 3,5,0 x 4,0,0 x 4,0,0 x 4,0,0 x 6,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5,0 x 4,0 B R M F AT (TL/Ad.) 0,77 0,77 0,94 0,94,52,52 2,08 2,08 2,72 2,72 5,57 5,57

17 CLIPLINE COMPLETE RA KLEMENSLER UT SER S TEK G R fi Ç FT ÇIKIfiLI KLEMENSLER UT 2,5TWIN UT 4TWIN Ocak 20 B R M F AT (TL/Ad.) 0,42,5 mm 2 2,92 0,44 mm 2 3,09 EN UT SER S Ç FT KATLI KLEMENSLER UTTB 2, UTTB 2,5 BU mavi UTTB UTTB 4 BU mavi 0,42,5 mm 2 0,42,5 mm 2 0,44 mm 2 0,44 mm 2 3,3 3,3 4,08 4,08 UTTB... UT SER S TOPRAKLAMA KLEMENSLER UT... PE UT 2,5 PE UT 4 PE UT 6 PE UT 0 PE UT 6 PE UTTB 2,5PE UTTB 4PE 0,42,5 mm 2 0,44 mm 2 0,26 mm 2 0,50 mm 2,56 mm 2 0,42,5 mm 2 0,44 mm 2 3,76 3,83 4,94 5,46 7, 0,00 2,00 UT SER S AIRMA KOLLU S GORTALI KLEMENSLER UT 4 HESI (5x20) UT 4 HESILED 24 (5x20) UT 4 HESILA 2 (5x20) 0,44 mm 2 0,44 mm 2, 530 V AC/DC LED'li 0,44 mm 2, 02 V AC/DC Lambal 4,63 0,60,25 EN UT SER S D OTLU KLEMENSLER UT 2,5MTDDIO/LR UT 2,5MTDDIO/RL UT 4MTDDIO/LR UT 4MTDDIO/RL 0,42,5 mm 2 0,42,5 mm 2 0,44 mm 2 0,44 mm 2 7,70 7,70 0,00 0,00 EN UT SER S BIÇAKLI KLEMENSLER VE FONKS ONEL KLEMENSLER UT 4 MT UT 4TG* UTTB 4TG* 0.44 mm 2 b çakl ay rma klemensi 0.44 mm 2 çok ifllevli klemens taban k sm 0.44 mm 2 alt kat geçifl, üst kat soketli *...TG tipleri uygun aksesuarlarla birlikte kullanılarak klemense çeflitli ifllevler kazandırılabilir (sigortalı klemens, diyotlu klemens, bıçaklı klemens gibi). Uygun fifller için sayfa 27'ye bakınız. UT SER S ÖLÇMEAIRMA KLEMENSLER UTME UTMED UTME UTMED UTMED 6PE UTME 4CT/P UPCT 4/ UPCT 4/ mm 2, ölçme ayırma klemensi 0.44 mm 2, UTME 4 ile aynı flekilde geçifl klemensi mm 2, ölçme ayırma klemensi mm 2, UTME 6 ile aynı flekilde geçifl klemensi mm 2, UTME 6 ile aynı flekilde topraklama klemensi 0.44 mm 2, trafo uçlarını otomatik kısadevre eden ölçme ayırma klemensi* UTME 4CT/P için fifl, iki kutuplu UTME 4CT/P için fifl, üç kutuplu ,97 2,83 8,54 0, 7,30 6,0,30 22,60 0, 6, 22, zole ayırma anahtarı seçilen anahtarlama konumuna güvenle kilitlenir. Anahtar konumunun anahtar üzerinde belirtilmifl olması anlaflılırlı ı arttırır. Opsiyonel anahtarlama kilidi yanlıfllıkla anahtarlamayı önler. Aynı anda çalıfltırma için iki anahtar ba lantı köprüsü kullanarak birbirine ba lanabilir. SBME anahtarlamalı kısa devre köprüsü köprüleme kanalında ayırma noktasının her iki tarafında kullanılabilir ve klemens dizisinin konfigürasyonu ne olursa olsun güvenli flekilde takılır. *UTME 4CT/P 'nin bir tarafı vidalı, di er tarafı fiflsoketli ba lantıya sahiptir. Fifl, klemensten çıkarıldı ı esnada, kutupları arası kendili inden kısadevre olur. Bu sayede fifle ba lı olan akım trafosu korunur. UTME 6 ve aksesuarları FBS... geçmeli köprü 2 4 mm Ø PAI4FIX... test fifli adaptörü 3 SME 6 anahtarlama kilidi 4 SBME... anahtarlamalı köprü 5 CME 6/2 ba lantı köprüsü 5

18 CLIPLINE COMPLETE RA KLEMENSLER Ocak 20 ndirici köprü farklı kesitteki klemenslerin köprülenmesini sa lar. Güç blokları indirici köprüyle hızlı flekilde düzenlenebilir, ör: ST 0 yaylı klemensi ST 2,5 veya ST 4 ile köprülenebilir Çift köprüleme kanalı sayesinde her sayıda klemens iki kutuplu köprüler kullanılarak birbirine ba lanabilir. 2 kut. köprüler 'ye kadar klemensin tek aflamada köprülenmesini sa lar. Komflu olmayan klemensler standart köprünün kutup bacakları kırılarak köprülenebilir. Bu flekilde iki farklı potansiyel, klemens dizisi boyunca paralel olarak taflınabilir. Kontak noktaları iflaretlenerek belirgin hale getirilebilir. ST yaylı klemenslerin en önemli özellikleri yer kazandıran tasarımları ve kolay kullanımlarıdır. Ba lantının üstten yapılıyor olması kablo kanalları arasında fazladan boflluk bırakma gere ini ortadan kaldırır Kompakt yapısı ve kablonun üst taraftan ba lanabilmesi ST yaylı klemensleri yer ihtiyacı olan uygulamalar için ideal yapar. Ayırma plakaları klemens profilinden dıflarıya taflar. Hem görsel hem elektriksel ayrım sa larlar. ST SER S AKSESUAR SEÇ M TABLOSU Ölçme iletkenleri icin 2.3 mm. test fifli mevcuttur. Tüm ölçme ve test ifllemleri. 4 mm test fiflleri için test adaptörleri ve modüler test fiflleri kullanılarak kısa sürede yapılabilir. Klemens Köprüler () 2 kutuplu 3 kutuplu 4 kutuplu 5 kutuplu 0 kutuplu 20 kutuplu Kapak Ay rma Plakas Tornavida ölçüsü ST,5 ST 2,5 ST 4 ST 6 ST 0 ST 6 ST,5TWIN ST 2,5TWIN ST 2,5MT ST 2,5TG ST 4TWIN ST,5QUATTRO ST 2,5QUATTRO ST 4QUATTRO ST 4MT ST 4TG ST 4HESI (5x20) STTB,5 STTB 2,5 STTB 4 ST 2,53... ST 2,5PE/3L STU 0/4 x 2,5 STU 35/4 x 0 FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS DST 2,5PE / 3L _ FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS Etiket seçimi için sayfa 303'ye bakınız. Tablo mevcut tüm aksesuar çeflitlerini içermemektedir. Tabloda bulamadı ınız ürünler için online katalo umuzu kullanabilir veya bizi arayabilirsiniz 6 FBS FBS FBS _ FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS _ DST 2, DST 2, DST DST DST DST DST 2,5TWIN DST 2,5TWIN DST 4TWIN DST 2,5QUATTRO DST 2,5QUATTRO DST 4QUATTRO Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur DST 2,5TWIN DSTTB 2, DSTTB 2, DSTTB DST 2,53L DSTU 4/0x2, Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur ATPST ATPST ATPST ATPST ATPSTTWIN ATPSTTWIN ATPSTTWIN ATPST QUATTRO ATPST QUATTRO ATPST QUATTRO ATPST ATPST ATPSTTB ATPSTTB ATPSTTB _ 0,4 x 2,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,8 x 4,0,0 x 5,5,0 x 5,5 0,4 x 2,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,4 x 2,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,4 x 2,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5,0 x 4,0,0 x 5,5

19 CLIPLINE COMPLETE RA KLEMENSLER Ocak 20 ST SER S ALI KLEMENSLER B R M F AT (TL/Ad.) ST 2, ST, ST,5 BU mavi ST 2, ST 2,5 BU mavi ST ST 4 BU mavi ST ST 6 BU mavi ST ST 0 BU mavi ST ST 6 BU mavi Tek telli kesit (mm 2 ),5, Çok telli kesit (mm 2 ) Gerilim (V) / üksüksüz zolesiz / zoleli üksüklü Ak m (A),5,5 2,5 2, ,5/,5,5/,5 2,5/2,5 2,5/2,5 4/4 4/4 6/6 6/6 0/0 0/0 6/6 6/6 0/7,5 0/7,5 800/3 800/3 800/40 800/40 800/52 800/52 800/65 800/65 800/90 800/90 0,69 0,69 0,74 0,74 0,94 0,94,59,59 2,30 2,30 3,2 3,2 Belirtilen de erler IEC standard na göre ölçülmüfltür Tip Renk OG E RD WH BK GN ST, ST 2, ST ST SER S TEK G R fi Ç FT ÇIKIfiLI ALI KLEMENSLER ST 2,5TWIN ST,5TWIN 3033 ST,5TWIN BU mavi ST 2,5TWIN ST 2,5TWIN BU mavi ST 4TWIN ST 4TWIN BU mavi 0,08,5 mm 2 0,08,5 mm 2 0,082,5 mm 2 0,082,5 mm 2 0,084 mm 2 0,084 mm 2,9,9,38,38,67,67 ST SER S Ç FT G R fi Ç FT ÇIKIfiLI ALI KLEMENSLER ST 2,5QUATTRO ST,5QUATTRO ST,5QUATTRO BU mavi ST 2,5QUATTRO ST 2,5QUATTRO BU mavi ST 4QUATTRO ST 4QUATTRO BU mavi 0,08,5 mm 2 0,08,5 mm 2 0,082,5 mm 2 0,082,5 mm 2 0,084 mm 2 0,084 mm 2,32,32,80,80 2,9 2,9 ST SER S Ç FT KATLI ALI KLEMENSLER STTB 2, STTB, STTB,5 BU mavi STTB 2, STTB 2,5 BU mavi STTB 2,5PE/N STTB 2,5L/N STTB STTB 4 BU mavi 0,08,5 mm 2 0,08,5 mm 2 0,082,5 mm 2 0,082,5 mm 2 0,082,5 mm 2, toprak / nötr 0,082,5 mm 2, faz / nötr 0,084 mm 2 0,084 mm 2,96,96 2, 2, 6,00 2,95 3,24 3,24 STTB 2.5PE/N ST SER S ÜÇ VE DÖRT KATLI ALI KLEMENSLER ST 2,53L ST 2,53L ST 2.5PE/L/L ST 2.5PE/L/N ST 2,5PE/3L ST 4PE/3L 0,082,5 mm 2 üç katl klemens 0,082,5 mm 2, toprak, faz, faz 0,082,5 mm 2, toprak, faz, nötr 0,082,5 mm 2 dört katl, alt kat toprak (motor klemensi) 0,084 mm 2 dört katl, alt kat toprak (motor klemensi) 4,29 8,30 8,30 7,83 9,45 7

20 CLIPLINE COMPLETE RA KLEMENSLER Ocak 20 ST 2,5PE ST 4 HESI... ST SER S ALI TOPRAKLAMA KLEMENSLER ST,5PE ST 2,5PE ST 4PE 3030 ST 6PE ST 0PE ST 6PE ST,5TWINPE ST 2,5TWINPE ST 4TWINPE ST,5QUATTROPE ST 2,5QUATTROPE ST 4QUATTROPE STTB 2,5PE STTB 4PE 0,08,5 mm 2 0,082,5 mm 2 0,084 mm 2 0,26 mm 2 0,20 mm 2 0,26 mm 2 0,08,5 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,082,5 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,084 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,08,5 mm 2, çift girifl çift ç k fl 0,082,5 mm 2, çift girifl çift ç k fl 0,084 mm 2, çift girifl çift ç k fl 0,082,5 mm 2, iki katl 0,084 mm 2, iki katl 25 B R M F AT (TL/Ad.) 3,38 3,29 3,5 5,02 6,0 7,37 4,40 4,40 4,80 4,64 5,44 6,0 7,37 9,29 ST 4HEDI ST SER S S GORTALI KLEMENSLER ST 4 HESI (5x20) ST 4HESILED ST 4HESILA ST 4HEDI ST 2,5MT ST 4MT ST 2,5TG* ST 4TG* STTBS 4TG* 0,084 mm 2 0,084 mm 2, 530 VAC/DC LED'li 0,084 mm 2, 02 VAC/DC LED'li ST SER S AIRMA KLEMENSLER VE ÇOK filevl KLEMENSLER 0,084 mm 2 ay rma kollu klemens 0,082,5 mm 2 b çakl ay rma klemensi 0,084 mm 2 b çakl ay rma klemensi 0,082,5 mm 2 çok ifllevli klemens taban k sm 0,084 mm 2 çok ifllevli klemens taban k sm mm 2, çift katlı, üst katına fonksiyon fifli takılabilir *...TG tipleri uygun aksesuarlarla birlikte kullanılarak klemense çeflitli ifllevler kazandırılabilir (sigortalı klemens, diyotlu klemens, bıçaklı klemens gibi). Uygun fifller için sayfa 27'ye bakınız 5,45 2,47 2,85 5,58 3,74 4,6 2,58 2,49 7,90 ST...MT ST...TG STTBS 4TG Fonksiyon fiflleri ST 2,5DIO/LR EN ST SER S D OTLU KLEMENSLER STTB 2,52DIO/OUL/OUR STTB 2,5DIO/UO ST 2,5DIO/RL ST 2,5DIO/LR 0,082,5 mm 2 0,082,5 mm 2 0,082,5 mm 2 0,082,5 mm 2 0,60 8,24 5,54 5,54 STI 2.5PE/L/NT EN ST SER S TES SAT KLEMENSLER STI 2,5PE/L/NT STI 2,5PE/L/N STI 2,5L/N ST SER S SENSÖR AKTÜATÖR KLEMENSLER STIO 2,5/32B/L STIO 2,5/32B/LLA24RD/OM STIO 2,5/3PE/B/L STIO 2,5/3PE/B/LLA24RD/OM STIOIN 2,5/3 OG STIOIN 2,5/3PE mm 2, üç katlı, alt kat toprak, üst kat N barası ba lantılı mm 2, üç katlı alt kat toprak mm 2, iki katlı Üç iletkenli Üç iletkenli, 530 V DC k rm z LED'li Üç iletkenli, toprak ba lant l Üç iletkenli, toprak ba lant l, 530 V DC k rm z LED'li Besleme klemensi, 3 iletkenli Besleme klemensi, 3 iletkenli, toprak ba lant l ,95 5,65 3,90 5,30 8,83 8,83,30 4,53 7,65 STIO... STIO sensör aktüatör klemensleri manyetik kontrol valfleri ve sensörler için gerekli kablaj ihtiyac n minimuma indirir. Ç k fl sinyali üst kata ba lan r. Pozitif ve negatif besleme ba lant lar klemensin alt katlar nda yap l r. Besleme noktalar ndaki kesintisiz köprüleme kanallar besleme geriliminin köprülerle kolay ve h zl bir flekilde da t labilmesine imkan tan r. Farkl renkte köprüler kullan larak besleme gerilimlerinin bir bak flta anlafl l r hale getirilmesi mümkündür. Besleme kayna na ba lant için STIOIN besleme klemensleri kullan l r. Bu ürün sayesinde sensörleri gruplamak ve gerekirse sisteme yenilerini eklemek çok kolayd r. Besleme klemensleri sensör ba lant s n n yap ld klemensler ile ayn flekle sahip oldu undan klemens dizisinin herhangi bir yerine yerlefltirilebilirler. STIO klemenslerin 4 iletkenli çeflitleri de mevcuttur. 8

21 CLIPLINE COMPLETE RA KLEMENSLER Ocak 20 B R M F AT (TL/Ad.) ST 2,5/P BU ve SP 2,5...BU Fifllerin ve soketli klemenslerin farkl ba lant tipine sahip çeflitleri mevcuttur ve bunlar bir arada kullan labilir SP 2,5/6 Fifller ve soketler 5 aras kutup say lar nda mevcuttur Fifl ve soketler istenirse tekli al n p sonradan ihtiyaca göre monte edilebilir. Resimdeki konfigürasyon: xsp 2,5/L, 3xSP 2,5/M, xsp 2,5/M BU, xsp 2,5/R GNE STCOMBI F fisoketl ALI KLEMENSLER SOKETL RA KLEMENSLER ST 2,5/P ST 2,5/P BU ST 2,5TWIN/P ST 2,5QUATTRO/2P ST 2,5QUATTRO/4P STTB 2,5/2P ST 4/P ST 4/P BU ST 4QUATTRO/2P F filer SP 2,5/ SP 2,5/ SP 2,5/ SP 2,5/ SP 2,5/ SP 2,5/ SP 2,5/ SP 2,5/ SP 4/ SP 4/ SP 4/ SP 4/ SP 4/ SP 4/ SP 4/ SP 4/0 B RLEfiT R LEB L R TEKL F filer SP 2,5/ L SP 2,5/ L BU SP 2,5/ L GNE SP 2,5/ M SP 2,5/ M BU SP 2,5/ M GNE SP 2,5/ R SP 2,5/ R BU SP 2,5/ R GNE SP 4/ L SP 4/ L BU SP 4/ L GNE SP 4/ M SP 4/ M BU SP 4/ M GNE SP 4/ R SP 4/ R BU SP 4/ R GNE 0,082,5 mm 2, x yayl girifl, x soket 0,082,5 mm 2, x yayl girifl, x soket, mavi 0,082,5 mm 2, 2 x yayl girifl, x soket 0,082,5 mm 2, 2 x yayl girifl, 2 x soket 0,082,5 mm 2, 4 x soket 0,082,5 mm 2, çift katl, her katta xyayl girifl, xsoket 0,084 mm 2, x yayl girifl, x soket 0,084 mm 2, x yayl girifl, x soket, mavi 0,084 mm 2, 2 x yayl girifl, 2 x soket 0,082,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz 0,082,5 mm 2 iki kutuplu, köprülemesiz 0,082,5 mm 2 üç kutuplu, köprülemesiz 0,082,5 mm 2 dört kutuplu, köprülemesiz 0,082,5 mm 2 befl kutuplu, köprülemesiz 0,082,5 mm 2 altı kutuplu, köprülemesiz 0,082,5 mm 2 sekiz kutuplu, köprülemesiz 0,082,5 mm 2 on kutuplu, köprülemesiz 0,084 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz 0,084 mm 2 iki kutuplu, köprülemesiz 0,084 mm 2 üç kutuplu, köprülemesiz 0,084 mm 2 dört kutuplu, köprülemesiz 0,084 mm 2 befl kutuplu, köprülemesiz 0,084 mm 2 altı kutuplu, köprülemesiz 0,084 mm 2 sekiz kutuplu, köprülemesiz 0,084 mm 2 on kutuplu, köprülemesiz 0,082,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sol parça 0,082,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sol parça, mavi 0,082,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sol parça, sar yeflil 0,082,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, orta parça 0,082,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, orta parça, mavi 0,082,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, orta parça, sar yeflil 0,082,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sa parça 0,082,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sa parça, mavi 0,082,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sa parça, sar yeflil 0,084 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sol parça 0,084 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sol parça, mavi 0,084 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sol parça, sar yeflil 0,084 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, orta parça 0,084 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, orta parça, mavi 0,084 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, orta parça, sar yeflil 0,084 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sa parça 0,084 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sa parça, mavi 0,084 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sa parça, sar yeflil ,27,27,48 2,02 2,02 3,08,62,62 2,43,42 2,38 3,35 4,39 5,35 6,70 8,77 0,70 2,24 3,80 5,28 6,85 8,35 0,57 3,69 6,69,4,4,4,4,4,4,4,4,4 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 SPH 2,5 fifl ve PH 2,5 muhafaza Kodlama pinleri fifllerin yanl fl yere tak lmas n önler Vidal fifllerin kablo girifl yönü üstten veya yandan olabilir Combi fiflsoketli ba lant sistemi ile hem sinyal hem de güç devreleri fiflsoketli olarak ba lanabilirler. Combi sistemiyle ray klemenslere ba lant n n yan s ra, panel geçifli yap labilir ya da iki kablo havada ba lanabilir. Combi fiflsoketli ba lant sistemi ile ar za durumunda ar zal k s mlar h zl ve güvenilir bir flekilde de ifltirilebilir. Combi fiflsoketleri demir yollar ve gemi yap m standartlar n n gerektirdi i testlerden baflar ile geçmifltir. Kontakt kesintileri standartlar n öngördü ü koflullarda, al fl lm fl n d fl nda flok ve titreflimlere tabi tutularak test edilmifltir. Standart köprüleme sistemiyle ye varan adette klemens uygulama gerekti i taktirde birbirlerine ba lanabilir Kesite ba l olarak 24 A veya 32 A e varan ak mlar tafl nabilir Fifller ve soketler yanl fll kla temasa karfl emniyetlidir 9

22 SC.../5 CLIPLINE COMPLETE RA KLEMENSLER STCOMBI F fisoketl ALI KLEMENSLER SOKETLER* SC 2,5/ SC 2,5/ SC 2,5/ SC 2,5/ SC 2,5/ SC 2,5/ SC 2,5/ SC 4/ SC 4/ SC 4/ SC 4/ SC 4/ SC 4/ SC 4/0 Birlefltirilebilir tekli soketler ve DSC... kapak *Soketlerin5 kutuba kadar olan tipleri mevcuttur. 0,082,5 mm 2 iki kutuplu, köprülemesiz 0,082,5 mm 2 üç kutuplu, köprülemesiz 0,082,5 mm 2 dört kutuplu, köprülemesiz 0,082,5 mm 2 befl kutuplu, köprülemesiz 0,082,5 mm 2 altı kutuplu, köprülemesiz 0,082.5 mm 2 sekiz kutuplu, köprülemesiz 0,082,5 mm 2 on kutuplu, köprülemesiz 0,084 mm 2 iki kutuplu, köprülemesiz 0,084 mm 2 üç kutuplu, köprülemesiz 0,084 mm 2 dört kutuplu, köprülemesiz 0,084 mm 2 befl kutuplu, köprülemesiz 0,084 mm 2 altı kutuplu, köprülemesiz 0,084 mm 2 sekiz kutuplu, köprülemesiz 0,084 mm 2 on kutuplu, köprülemesiz Ocak 20 B R M F AT (TL/Ad.) 2,55 3,26 3,99 4,7 6,53 7,98 9,42 2,89 4,3 5,72 7,2 8,62,45 4,23 COMBI fiflsoketler dar alanlarda kablaj için de uygundur B RLEfiT R LEB L R TEKL SOKETLER SC 2,5/ L SC 2,5/ L BU SC 2,5/ L GNE SC 2,5NS/L SC 4/ L SC 4/ L BU SC 4/ L GNE SC 4NS/L 0,082,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz 0,082,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, mavi 0,082,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sar yeflil Raya montaj ayakl soket, 0,082,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz 0,084 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz 0,084 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, mavi 0,084 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sar yeflil Raya montaj ayakl soket, 0,084 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz,8,8,8,8,46,46,46,46 Raya montaj ayakl soket uygulamas NS 35 ve NS 5 raylar için uygundur COMBI Panel geçifli uygulamas yla yüksek bir kablaj yo unlu u sa lanabilir COMBI soketlerin pinlerle saca monte edilebilen tipleri de bulunmaktad r PZ/2, PR/2 ve PRZ STCOMBI AKSESUARLARI DSC 2, DSC PZ/ PZ/ PR PR/ PRZ PC SSL 2,5 SC 2,5 birlefltirilebilir tekli soketler için kapak SC 4 birlefltirilebilir tekli soketler için kapak SP ve SPB fifller için gergi kilidi, iki kutuplu SP ve SPB için gergi kilidi, dört kutuplu SP ve SPB için kilitleme aparat, bir kutuplu SP ve SPB için kilitleme aparat, iki kutuplu SP ve SPB için gergi kilidi ve kilitleme aparat birlikte, iki kutuplu Kodlama pini, 4 lü Pano geçifl aparat, SC soketlerle kullan l r 0,34 0,34 0,47 0,47 0,42 0,59 0,75,3 0,56 Ekranl kablolar için PSH... ekranlama aksesuar ve PDZ/... gergi kilidi SSL 2.5 uygulamas, 0,83 mm kal nl nda paneller için uygundur PC kodlama parçası 4 adet kodlama pini içerir PC ST 2,5/PPE STCOMBI F fisoketl ALI TOPRAKLAMA KLEMENSLER ST 2,5/PPE ST 2,5TWIN/PPE ST 2,5QUATTRO/2PPE STTB 2,5/2PPE ST 4/PPE 0,082,5 mm 2 0,082,5 mm 2 tek girifl çift ç k fl 0,082,5 mm 2 çift girifl çift ç k fl 0,082,5 mm 2 çift katl 0,084 mm 2 4,29 5,8 6,45 8,59 4,53 20

Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi

Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi FİAT LİSTESİ ELÜL 20 Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi Uygulamaya özel ürün gam m z IP20 ve IP67 koruma s n f nda yenilikçi çözümler sunar: Sinyal Ölçü ve kontrol teknolojisi Veri Tüm yayg

Detaylı

Phoenix Contact Türkiye de Yat r m Yap yor

Phoenix Contact Türkiye de Yat r m Yap yor Phoenix Contact Türkiye de at r m ap yor Phoenix Contact 20-202 kataloglar ç kt! Katalogları tedarik etmek için bizi arayabilir veya www.phoenixcontact.com.tr adresinden pdf lerini indirebilirsiniz. Güçlü

Detaylı

Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek!

Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek! Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek! Katalogları tedarik etmek için bizi arayabilir veya www.phoenixcontact.com.tr adresinden pdf lerini indirebilirsiniz. İçindekiler RAY KLEMENSLER

Detaylı

A BAYİİ YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ. Sipariş Hattı: 0212 222 00 61-0216 660 16 16

A BAYİİ YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ. Sipariş Hattı: 0212 222 00 61-0216 660 16 16 YETKİLİ ANKA AN YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ Sipariş Hattı: 022 222 00 6 026 660 6 6 A BAYİİ İçindekiler RAY KLEMENSLER CLIPLINE 7 ETİKETLER, ENDÜSTRİYEL YAZICILAR, EL ALETLERİ, MONTAJ MALZEMELERİ

Detaylı

Dünyan n en h zl I/O sistemi. Axioline - Realtime I/O

Dünyan n en h zl I/O sistemi. Axioline - Realtime I/O F AT L STES OCAK 200 Phoeni Contact'ın yeni Aioline I/O sistemi kısa çevrim süresi ve verimli üretim alanındaki tüm gereksinimleri karflılar. Mükemmel performansı ve CLIPLINE ürün grubuyla olan yapısal

Detaylı

Kolay Montaj. Push-in Teknolojisi PHOENIX CONTACT tarafından tasarımlandı. Endüstriyel Röle Sistemi RIFLINE complete

Kolay Montaj. Push-in Teknolojisi PHOENIX CONTACT tarafından tasarımlandı. Endüstriyel Röle Sistemi RIFLINE complete Kolay Montaj Push-in Teknolojisi PHOENIX CONTACT tarafından tasarımlandı Endüstriyel Röle Sistemi RIFLINE complete RIFLINE complete endüstriyel röle sistemi ile tüm standart röle uygulamalarını gerçekleştirebilirsiniz.

Detaylı

Kolay Montaj. Push-in Teknolojisi PHOENIX CONTACT tarafından tasarımlandı. Endüstriyel Röle Sistemi RIFLINE complete

Kolay Montaj. Push-in Teknolojisi PHOENIX CONTACT tarafından tasarımlandı. Endüstriyel Röle Sistemi RIFLINE complete Kolay Montaj Push-in Teknolojisi PHOENIX CONTACT tarafından tasarımlandı Endüstriyel Röle Sistemi RIFLINE complete RIFLINE complete endüstriyel röle sistemi ile tüm standart röle uygulamalarını gerçekleştirebilirsiniz.

Detaylı

PROJE VE UYGULAMA ÖRNEKLER

PROJE VE UYGULAMA ÖRNEKLER PROJE VE UYGULAMA ÖRNEKLER Otomasyon Sıvı ve katı dolum otomasyonu Makine üzerinde bofl bardak ünitesi, kapak ünitesi ve ürün girifl haznesi bulunmaktadır. Operatör sadece bofl bardak ve kapak koyarak

Detaylı

Phoenix Contact Müşteri Dergisi Aralık 2010

Phoenix Contact Müşteri Dergisi Aralık 2010 2 10 Phoenix Contact Müşteri Dergisi Aralık 2010 03 Atık Sudaki Enerji Otomasyon Teknolojisiyle Su Yönetiminde Yenilikçi Konseptler 04 Haberleşme Kontrol Altında Phoenix Contact'tan Su/Atık Su için Telekontrol

Detaylı

62 Yıldır Yenilik Peşindeyiz...

62 Yıldır Yenilik Peşindeyiz... FİYAT LİSTESİ 62 Yıldır Yenilik Peşindeyiz... Değerli Müşterilerimiz, WAGO, 1951 deki kuruluşundan beri, elektrik mühendisliği ve elektronik endüstrisinde yenilikçi bağlantı sistemlerine öncülük etmektedir.

Detaylı

FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2013. Bu fiyat listesi basılmayacak ve sadece PDF olarak dağıtılacaktır.

FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2013. Bu fiyat listesi basılmayacak ve sadece PDF olarak dağıtılacaktır. FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2013 Bu fiyat listesi basılmayacak ve sadece PDF olarak dağıtılacaktır. 63 Yıldır Yenilik Peşindeyiz... Değerli Müşterilerimiz, WAGO, 1951 deki kuruluşundan beri, elektrik mühendisliği

Detaylı

FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2013. Bu fiyat listesi basılmayacak ve sadece PDF olarak dağıtılacaktır.

FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2013. Bu fiyat listesi basılmayacak ve sadece PDF olarak dağıtılacaktır. FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2013 Bu fiyat listesi basılmayacak ve sadece PDF olarak dağıtılacaktır. 63 Yıldır Yenilik Peşindeyiz... Değerli Müşterilerimiz, WAGO, 1951 deki kuruluşundan beri, elektrik mühendisliği

Detaylı

IP65 fialter KUTULARI

IP65 fialter KUTULARI IP fialter KUTULARI Sürekli geliflen ve büyüyen Kardefl Elektrik imalat program n n en yeni üyesi. En optimal ürün çeflidi ve ebatlar ile oldukça genifl bir flalter program için tasarlanm fl fialter Kutular.

Detaylı

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 2 o9 Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 04 PIT: Push-In Teknolojisi PIT ile ba lant yapmak h zl ve zahmetsiz 06 Nursan Metalürji A.fi. Büyük sanayi kuruluflu Nursan Metalürji A.fi. Phoenix Contact'ı

Detaylı

Phoenix Contact Müşteri Dergisi Mayıs 2010

Phoenix Contact Müşteri Dergisi Mayıs 2010 1 10 Phoenix Contact Müşteri Dergisi Mayıs 2010 03 Test edilmiş güvenlik Fonksiyonel güvenlik için yeni standartlar 04 Baştan sona güvenlik Tüm uygulamalar için komple çözümler 06 Dedem Otomasyon San.

Detaylı

FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2013. Bu fiyat listesi basılmayacak ve sadece PDF olarak dağıtılacaktır.

FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2013. Bu fiyat listesi basılmayacak ve sadece PDF olarak dağıtılacaktır. FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2013 Bu fiyat listesi basılmayacak ve sadece PDF olarak dağıtılacaktır. YETKİLİ ANKA AN YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ 63 Yıldır Yenilik Peşindeyiz... Değerli Müşterilerimiz,

Detaylı

HIGHLIGHTS 2014. Başarıya götüren yenilikler

HIGHLIGHTS 2014. Başarıya götüren yenilikler HIGHLIGHTS 2014 Başarıya götüren yenilikler 2014'ÜN YILDIZLARI Başarıya götüren yenilikler Misyonumuz yenilikçi ve ilham veren çözümlerle gelişim sağlamaktır. Phoenix Contact ın yeni lojik röle sistemi

Detaylı

AE Arma - Elektropanç A.fi. Aranan Marka AE Arma - Elektropanç n arad hizmet Phoenix Contact ta. Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2008

AE Arma - Elektropanç A.fi. Aranan Marka AE Arma - Elektropanç n arad hizmet Phoenix Contact ta. Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2008 2 o8 Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2008 03 Beyin ve Sinir Sistemi Bir Arada Profinet ile Yedekli Gemi Otomasyon Sistemi 04 Sistemli Çeflitlilik Dört ba lant tekni ine sahip Combi Fifl-Soketli

Detaylı

FİYAT LİSTESİ OCAK 2014

FİYAT LİSTESİ OCAK 2014 FİYAT LİSTESİ 63 Yıldır Yenilik Peşindeyiz... Değerli Müşterilerimiz, WAGO, 1951 deki kuruluşundan beri, elektrik mühendisliği ve elektronik endüstrisinde yenilikçi bağlantı sistemlerine öncülük etmektedir.

Detaylı

17-20 Mart 2011 2. Hall D160

17-20 Mart 2011 2. Hall D160 17-20 Mart 2011 2. Hall D160 ED TÖR Pratik bir yol Günümüzde art k sadece canl lar duyma, görme, hissetme ve koklama duyular na sahip de il. Özellikle son y llarda üretilmifl bir otomobil kulland n zda

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz. adresinde 19857 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri dünyas dergisi, her geçen ay büyüyen içeri i ile siz de erli okurlar m z n be enisini kazanmaya devam ediyor. fiu an okumakta

Detaylı

TRABTECH Aşırı gerilim koruması

TRABTECH Aşırı gerilim koruması TRABTECH Aşırı gerilim koruması TRABTECH TRABTECH Phoenix Contact'ın TRABTECH ürün grubu aşırı gerilimlere karşı kapsamlı bir koruma konsepti sağlar. Enerji beslemesi, MCR teknolojisi, bilgi teknolojisi

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 28818 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 28818 giriniz. adresinde 28818 giriniz. adresinde 30034 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Bildi iniz üzere, Endüstri Dünyas dergisi, her say s nda, Otomasyon, Sensörler, Ölçüm, Proses ekipmanlar,

Detaylı

Aşırı Gerilim Koruma ve Güç Kaynakları 2014

Aşırı Gerilim Koruma ve Güç Kaynakları 2014 Aşırı Gerilim Koruma ve Güç Kaynakları 2014 6 PCB bağlantı teknolojisi ve elektronik boş kutular PCB klemens ve konnektörleri Elektronik boş kutular Saha cihazları için bağlantı teknolojisi Geçmeli konnektörler

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

PDF versiyonu, Şubat 2012

PDF versiyonu, Şubat 2012 PDF versiyonu, Şubat 2012 İçindekiler AUTOMATION Automation komponentler ve sistemler 2 Kontrol teknolojisi Kompakt kontrolör sistemi Easy Automation Kontrolörler PLC ve PC Bus Kartları Güvenlik Yazılım

Detaylı

Phoenix Contact, ilk klemensi 1928 de yarattı. İleri teknoloji günümüz ürünlerinin simgesidir ama klemensin ana fikri aynı kalmıştır.

Phoenix Contact, ilk klemensi 1928 de yarattı. İleri teknoloji günümüz ürünlerinin simgesidir ama klemensin ana fikri aynı kalmıştır. Phoenix Contact, ilk klemensi 1928 de yarattı. İleri teknoloji günümüz ürünlerinin simgesidir ama klemensin ana fikri aynı kalmıştır. INSPIRING INNOVATIONS İLHAM VEREN YENİLİKLER PHOENIX CONTACT Almanya

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı