KALDIRAÇLI ALIM SATIM ĠġLEMLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ. SözleĢme No. SözleĢmenin Ġmza Yeri. SÖZLEġMENĠN TARAFLARI ve TARAFLARI TANITICI BĠLGĠLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALDIRAÇLI ALIM SATIM ĠġLEMLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ. SözleĢme No. SözleĢmenin Ġmza Yeri. SÖZLEġMENĠN TARAFLARI ve TARAFLARI TANITICI BĠLGĠLER"

Transkript

1 KALDIRAÇLI ALIM SATIM ĠġLEMLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ SözleĢme No Hesap No SözleĢmenin Ġmza Yeri Tarih SÖZLEġMENĠN TARAFLARI ve TARAFLARI TANITICI BĠLGĠLER Bir tarafta ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. (bundan böyle ĠNTEGRAL veya ARACI KURUM olarak adlandırılacaktır) ve diğer tarafta aģağıda kimliği yazılı gerçek ya da tüzel kiģi müģteri (bundan böyle kanuni temsilcisi veya vekili de dâhil olmak üzere MÜġTERĠ olarak anılacaktır) aģağıdaki Ģartlarla iģbu Kaldıraçlı Alım Satım ĠĢlemleri Çerçeve SözleĢmesi ni (bundan böyle SözleĢme diye anılacaktır) akdetmiģlerdir. ĠĢbu sözleģme MÜġTERĠ nin ĠNTEGRAL nezdinde açılmıģ ve ilerde açılacak her türlü hesapları içinde geçerli olacaktır. Hesap Numarası Adı Soyadı/Ünvanı TC. Kimlik Numarası Takas Sicil Numarası Mesleği Ġkametgâh Adresi.. Tebligat Adresi Telefon Numarası Faks Numarası Adresi KONU ve KAPSAM MÜġTERĠ nin, ARACI KURUM un Elektronik ĠĢlem Platformu nda kaldıraçlı alım satım iģlemleri gerçekleģtirmesine iliģkin esasları düzenleyen sözleģmedir. TANIMLAR 1. Kaldıraçlı Alım Satım ĠĢlemi: Yatırılan teminat tutarı karģılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını ifade eder. 2. Kaldıraç Oranı: Kaldıraçlı alım satım iģlemi yapmak için yatırılan teminat tutarı karģılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren orandır. 3. Hesap Bakiyesi: MÜġTERĠ tarafından yatırılan paraların ve gerçekleģmiģ kazançların toplamından, gerçekleģmiģ kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin düģülmesi sonucunda kalan bakiyedir. 4. SatıĢ Fiyatı: ARACI KURUM un Elektronik ĠĢlem Platformunda belirtilen satıģ fiyatıdır. 5. AlıĢ Fiyatı: ARACI KURUM un Elektronik ĠĢlem Platformunda belirtilen alıģ fiyatıdır. 6. Baz Döviz: MÜġTERĠ nin iģlem yaptığı döviz paritesindeki ilk paradır. 7. KarĢıt Döviz: MÜġTERĠ nin iģlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listenmiģ paradır. 8. Uzun Pozisyon: Baz Dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden girilmesi ile doğan pozisyondur. Müşteri İmzası 1

2 9. Kısa Pozisyon: Baz Dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden girilmesi ile doğan pozisyondur. 10. Açık Pozisyon: Ġster Kısa Pozisyon ister Uzun Pozisyon olsun bir MÜġTERĠ nin iģlem gerçekleģtirmesi ve bu iģlemin diğer bir iģlem ile kapatılmamasından doğan durumdur. 11. Kontrat: MÜġTERĠ nin, dövize, mala, kıymetli madene veya Kurulca belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir alım satım iģlemi gerçekleģtirmek için ARACI KURUM ile yapmıģ olduğu her hangi bir kontrattır. 12. Çapraz Parite Kontratı: Yabancı bir para cinsinin baģka bir yabancı para cinsi karģılığında, satımı için yapılan Kontrat tır. 13. Döviz Kuru: Elektronik ĠĢlem Platformu nda yer alan, iki para cinsi arasındaki değiģim oranıdır. 14. Teminat: ĠĢlem yapabilmek için gerekli olan özkaynak ile hesaptaki gerçekleģmemiģ Kar/Zarar tutarıdır. 15. BaĢlangıç Teminat Tutarı: ARACI KURUM un kendi takdiri ile belirlediği, MÜġTERĠ nin yeni pozisyon açabilmesi için gerekli olan minimum Özkaynak Tutarıdır. 16. Sürdürme Teminat Tutarı: ARACI KURUM un kendi takdiri ile belirlediği, MÜġTERĠ nin Açık Pozisyonunu sürdürebilmek için sağlaması gerekli olan asgari Özkaynak Tutarı dır. 17. Serbest Marjin: MüĢterinin yeni iģlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat tutarıdır. 18. Kullanılan Marjin: MüĢterinin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarıdır. 19. Kar/Zarar ya da Kazanç/Kayıp: KapanmıĢ pozisyonlardan doğmuģ Amerikan Doları cinsinden gerçek kazanç veya kayıp ile açık pozisyonların piyasa cari fiyatı üzerinden değerlemesi ile oluģan teorik kazanç veya kayıplardır. 20. Kurul veya SPK: Sermaye Piyasası Kurulu nu ifade eder. 21. Kanun: tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nu ifade eder. 22. Tebliğ: Sermaye Piyasası Kurulu nun, Seri: V No: 125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım ĠĢlemleri ve Bu ĠĢlemleri GerçekleĢtirebilecek Kurumlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ i ifade eder. 23. Elektronik ĠĢlem Platformu: ARACI KURUM un sahibi olduğu kaldıraçlı alım satım iģlemlerinin gerçekleģtirileceği bilgisayar yazılımıdır. ARACI KURUM, MÜġTERĠ ye Kaldıraçlı Alım Satım ĠĢlemleri yapabilmesi için Platform olarak Meta Trader4 ve Web Trader üzerinden, Mobil olarak I Phone, I Pad, PDA, Blackberry, Android ve Mobil Trader uygulamaları üzerinden hizmet verecektir. 24. MüĢteri Paneli: MüĢterilerimizin Ġntegral online iģlem platformuna giriģ için kullandıkları müģteri hesap numarası ve Ģifresiyle, sitesinden giriģ yapabildikleri paneldir. Bu panel üzerinden hesap özetlerini ve mevcut iģlemlerini görebilir, para çekme talebinde bulunabilirler. Yukarıda yer alan tanımlar iģbu sözleģmede kullanılmıģ olsun veya olmasın MÜġTERĠ ile ARACI KURUM arasındaki iliģkide geçerli olacaktır. MÜġTERĠ nin söz konusu tanımları tam olarak okuyup anladığı ve bu Ģekilde iģlem yaptığı varsayılır. HÜKÜMLER MÜġTERĠ HESABININ AÇILMASI Gerekli Belgeler 1. MÜġTERĠ ARACI KURUM a emir iletmeye baģlamadan önce iģbu sözleģmeyi ve sözleģmenin ekinde yer alan Risk Bildirim Formunu imzalamıģ ve MüĢteri Tanıma Formunu doldurmuģ olmalıdır. ARACI KURUM MÜġTERĠ nin imzaladığı sözleģme ve eklerini inceleyerek MÜġTERĠ nin hesabını açar ve hesabın açıldığını MÜġTERĠ ye bildirir. ARACI KURUM sözleģmeyi imzalamıģ olmasına rağmen MÜġTERĠ ye hesap açmama hakkına sahiptir. Bu durumda MÜġTERĠ ye bildirilmek suretiyle sözleģmesi iptal edilir. MÜġTERĠ, kendisinin doğrudan internet vasıtasıyla veya diğer online iletiģim sağlayan araçlarla gerçekleģtirdiği ya da yazılı olarak veya telefonla ilettiği emirlerle yaptığı tüm iģlemlerin ve sonuçlarının ARACI KURUM a ait Elektronik ĠĢlem Platformu nda gerçekleģtiğini bildiğini ve iģlemlerin sonuçlarını tamamen kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder. II. ĠġLEMLERĠN GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN ESASLAR Emirlerde Bulunması Gereken Esaslar 2. ARACI KURUM, MÜġTERĠ den elektronik ortamda gerçekleģtirmek üzere herhangi bir emir aldığında, bir "emir formu" düzenler. MÜġTERĠ gün içinde ıslak imzalı emir ile yazılı olarak veya telefonla, faksla, elektronik ortamda veya benzeri iletiģim araçlarıyla, doğrudan sözlü olarak emir verebilir ya da Elektronik ĠĢlem Platformu üzerinden doğrudan iģlem yapabilir. 3. Emrin yazılı olarak alınması halinde emir formunda MÜġTERĠ nin imzası bulunur. MÜġTERĠ den telefon veya benzeri iletiģim araçları ile veya sözlü olarak alınan emirler, alındıkları anda MÜġTERĠ imzası aranmaksızın yazılı hale getirilir. MÜġTERĠ nin verdiği emirlerde aģağıdaki hususların yer alması gerekmektedir. a) ĠĢleme konu varlık, b) Emir tipi c) Emrin alım ya da satım emri olduğu d) Emrin fiyat ve miktarı, e) Emrin alındığı tarih ve zaman, f) Emrin gerçekleģtiği tarih, zaman, fiyat ve miktar, g) MÜġTERĠ nin hesap numarası, h) Emrin gerçekleģtirildiği anda Elektronik ĠĢlem Platformu nda oluģan fiyat, MÜġTERĠ nin Elektronik ĠĢlem Platformu üzerinden doğrudan gerçekleģtirdiği iģlemlerin kayıtlarında yukarıda belirtilen hususlar yer alır. Müşteri İmzası 2

3 Telefon ile alınan MÜġTERĠ emirlerine iliģkin ses kayıtları, faks yoluyla alınan emirlere iliģkin talimatlar, internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müģteri bazında olmak üzere MÜġTERĠ ye iliģkin IP numaraları kayıtları ve her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer Ģekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek Ģekilde alınan gerekli elektronik log kayıtları ARACI KURUM tarafından kaydedilir ve MÜġTERĠ mutabakatını içeren kayıt niteliğinde olup, gerektiğinde delil olarak sunulabilir. Emirlerin Ġletilmesi 4. MÜġTERĠ emirlerini, ARACI KURUM a ıslak imzalı emir ile yazılı olarak, telefonla veya online iletiģim sağlayan diğer araçlarla ya da Elektronik ĠĢlem Platformu üzerinden iletebilir. 5. MÜġTERĠ emirlerini MüĢteri Tanıma Formu nda yazılı telefon ve faks numaralarından gönderebileceği gibi bu numaralar dıģındaki baģka numara ve adreslerden de gönderebilir. MüĢteri Tanıma Formu nda belirtilen numaraların dıģındaki bir numaradan emir gönderilmesi durumunda ARACI KURUM, kendi takdir yetkisine göre talimatı yerine getirip getirmemekte serbest olacaktır. 6. ARACI KURUM, MÜġTERĠ emrinin kaldıraçlı alım satım iģlemlerinin gerçekleģeceği elektronik ortama iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak ARACI KURUM, kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin kısmen veya tamamen gerçekleģtirilmemesinden sorumlu değildir. 7. ARACI KURUM un faks, telefon veya elektronik iletiģim sistemlerinin birinde arıza meydana gelmesi durumunda, MÜġTERĠ emir ve talimatlarını çalıģan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir ve arıza nedeniyle emir ve talimatlarının geç veya hiç gerçekleģmediğini ileri sürerek herhangi bir tazminat talep edemez. 8. ARACI KURUM, MÜġTERĠ lerin vereceği emri, kısmen veya tamamen kabul etmemek hakkına sahip olmakla birlikte, söz konusu durumu MÜġTERĠ lerine veya onların temsilcilerine emrin alındığı anda bildirmek zorundadır. 9. MÜġTERĠ, ARACI KURUM'a yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği emir ve talimatları açık ve tereddüde yer vermeyecek Ģekilde yapmakla yükümlüdür. ARACI KURUM, MÜġTERĠ 'nin açık olmayan ya da tereddüde yer veren emir, talimat ve bildirimlerini, söz konusu tereddüt giderilmedikçe yerine getirmekle yükümlü değildir. ARACI KURUM bununla birlikte, MÜġTERĠ nin açık olmayan emir ve talimatlarını kendi görüģ ve anlayıģına göre uygulamakta serbesttir. 10. MÜġTERĠ emirlerini aģağıda belirtilen emir tiplerine uygun olarak ARACI KURUM a iletir. ARACI KURUM, MÜġTERĠ nin söz konusu emir tiplerinden hiç birine uymayan emirlerini kabul etmeyebilir ya da kendi görüģ ve anlayıģına göre uygulayabilir. Emir Tipleri a) Gün Sonuna Kadar Geçerli Emir: Talep edilen gün içerisinde saat 24:00 a kadar geçerli (Piyasa Emri dıģında) kalan emirdir. b) ĠĢlem Ġptal Edilene Kadar Geçerli Emir: Üç gün süresince veya MÜġTERĠ tarafından iptal edilinceye kadar geçerli olan emirdir. ġayet üçüncü gün iģ günü değil ise emir, üç günlük periyodun son iģ günü otomatik olarak sona erecek (Piyasa Emri dıģında) bir emirdir. c) Limit Emir: ĠĢlemlerin ya da Kontratların belirlenen Kontrat fiyatından alınması veya satılması emiridir (Piyasa Emri dıģında). Almak için Limit Emir, genelde, SatıĢ Fiyatı'nın, Limit Emir'inde belirtilen, Kontrat fiyatının altında veya buna eģit olduğu zamanlarda uygulanır. Satmak için Limit Emir, genelde, AlıĢ Fiyatı'nın, Limit Emir'inde belirtilen, Kontrat fiyatına eģit veya bunun üzerinde olduğu zamanlarda uygulanır. d) Piyasa Emri: ĠĢlemlerin ya da Kontratların, mevcut Kontrat fiyatından alınması veya satılması emridir. Alım emri, SatıĢ Fiyatı'nda uygulanır ve satıģ emri, AlıĢ Fiyatı'nda uygulanır. MÜġTERĠ, almıģ ya da satmıģ olduğu söz konusu alım veya satıma tekabül eden Piyasa Emir'lerini iptal edemez. e) Biri Diğerini Ġptal Eder Emri: Diğer bir emre bağlı emirdir. Eğer emirlerden biri gerçekleģirse, diğeri otomatik olarak iptal olur. f) Kayıp/Durdur Emri: Kontrat fiyatında aksi yönde hareket ortaya çıktığında, bu piyasa koģulları boyunca, bir Açık Pozisyonun likide edilmesi amacı ile cari piyasa fiyatlarından farklı olarak, belirli bir Kontrat fiyatından verilen alım veya satım emridir. Bu çeģit bir emrin gerçekleģmesi, MÜġTERĠ tarafından belirlenen Durdur Emri seviyesinin karģıtı olan bir seviyede ortaya çıkabilir. Alım için Durdur emiri, genelde, SatıĢ Fiyatı'nın, Durdur Emir'inde belirtilen, Kontrat fiyatını geçtiği zaman uygulanır. Satım için Durdur Emir'i, genelde, AlıĢ Fiyatı'nın, Durdur Emir'inde belirtilen, Kontrat fiyatına eģit veya bunun altına düģtüğü zaman uygulanır. Ġnternet Vasıtasıyla veya Elektronik ĠĢlem Platformu Üzerinden Emir Ġletilmesi 11. MÜġTERĠ, ARACI KURUM un web sitesini kullanmak suretiyle ya da ARACI KURUMUN bildireceği programı kiģisel bilgisayarına yükleyerek bu program vasıtasıyla internet üzerinden iģlem yapabilir. ARACI KURUM, MÜġTERĠ nin internet aracılığıyla emir ve talimat iletebilmesi için bu SözleĢmenin imzalanmasından sonra MÜġTERĠ yi internet vasıtasıyla iģlem yapılmasını sağlayan bilgisayar sistemine tanımlar. ARACI KURUM, MÜġTERĠ nin bu sözleģmede belirtilen elektronik posta adresine veya normal posta adresine MÜġTERĠ nin ARACI KURUM un web sitesine ve/veya internet vasıtasıyla emir vermesini sağlayacak programa ulaģmasını sağlayacak olan eriģim adresini gönderir. Böylelikle MÜġTERĠ hesabı internet iģlemlerine açılmıģ olur. 12. MÜġTERĠ ARACI KURUM un Elektronik ĠĢlem Platformu üzerinden emir iletebilmek için ARACI KURUM un internet adresinden Elektronik ĠĢlem Platformu programını kendi kiģisel bilgisayarına yüklemeli ve çalıģır hale getirmelidir. MÜġTERĠ söz konusu programı yüklemesi ve çalıģtırması için gerekli olan aktivasyon bilgilerini ARACI KURUM dan temin edecektir. MÜġTERĠ, ARACI KURUM dan aldığı aktivasyon bilgileri doğrultusunda sözleģmenin ekinde yer alan MüĢteri Tanıma Forumu nda belirtilen cep telefonuna veya mail adresine gönderilen Ģifresini kullanarak Elektronik ĠĢlem Platformu vasıtasıyla iģlem yapmaya baģlar. 13. MÜġTERĠ, Elektronik ĠĢlem Platformu vasıtasıyla iģlem yapabilmesi için Ģifresini gizli tutmak zorunda olduğunu, Ģifrenin herhangi bir Ģekilde üçüncü kiģilerce öğrenilmesi durumunda bu hususu iģ saatleri içinde ARACI KURUM a bildireceğini ve akabinde yazılı olarak teyit edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ARACI KURUM, MÜġTERĠ tarafından yapılacak bildirim üzerine mümkün olan en kısa sürede Ģifreyi iptal edecektir. Müşteri İmzası 3

4 MÜġTERĠ, ARACI KURUM a bildirim yapılmasına ve bildirimin yapılmasından Ģifrenin iptal edilmesine kadar geçecek süre içinde Ģifre ile yapılacak tüm iģlemlerin sorumluluğunun kendisine ait olacağını, ARACI KURUM un bu Ģekilde üçüncü kiģiler tarafından yapılan iģlemleri hesabına borç kaydedeceğini, bu yönden hiçbir itirazının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 14. MÜġTERĠ, ARACI KURUM un Ģifrenin üçüncü kiģiler tarafından kullanılması neticesinde yapılan iģlemlerden, internet iģlemleri ile ilgili kendisinden kaynaklanmayan hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, MÜġTERĠ nin bağlı olduğu genel veya özel iletiģim araç ve sistemlerinin iģlememesinden veya arızalanmasından, bu nedenle ARACI KURUM tarafından gönderilen bildirimlerin MÜġTERĠ tarafından alınmamasından, Ġnternet vasıtası ile gelen veya ARACI KURUM tarafından MÜġTERĠ ye gönderilen bilgi, talimat ve bildirimlerin değiģik veya eksik iletilmiģ olmasından doğacak sonuçlardan sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. 15. MÜġTERĠ Elektronik ĠĢlem Platformu vasıtası ile emir iletmek için, öncelikle iģlem giriģ ekranına giriģ yapmalı, nominal tutarı girmeli ve ĠĢlem Yapılabilir ĠĢlem/Kontrat cinslerini veya çapraz parite çiftlerini seçmelidir. ĠĢleme hazırlandığında, MÜġTERĠ, "AL/SAT" tuģu üzerine basarak alım veya satım emrini iletmelidir. MÜġTERĠ AL/SAT'ı tuģladığında, MÜġTERĠ nin, hesabında yeterli teminat varsa ve "ĠĢlem kabul edilmedi" mesajı alınmamıģ ise emir verilmiģ olur. ĠĢlemler, yetersiz teminat, belirtilmeyen lot büyüklüğü yada umulmayan teknik zorluklar dâhil, bazı sebeplerle gerçekleģmeyebilir. Emirlerin Ġptali 16. MÜġTERĠ nin ARACI KURUM a ilettiği ve gerçekleģmiģ MÜġTERĠ emirleri kural olarak iptal edilmez veya değiģtirilemez ancak, a) Ġtiraz üzerine MÜġTERĠ lehine bir iyileģtirilme yapılması amacıyla, b) Elektronik ĠĢlem Platformu nda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan MÜġTERĠ mağduriyetinin giderilmesi amacıyla ve c) MÜġTERĠ emrinin alınması sonrasında, ARACI KURUM un söz konusu emre iliģkin olarak baģka bir kuruluģ nezdinde korunma amaçlı olarak almıģ olduğu pozisyonun karģı tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiģtirilmesi durumlarında emir iptali ve fiyat değiģikliği yapılabilir. Ayrıca, telefonda gerçekleģen emirlerin, platform üzerindeki müģteri hesabına aktarılması sırasında oluģabilecek hataların düzeltilmesi yapılabilir. 17. MÜġTERĠ nin ARACI KURUM a ilettiği ve piyasa emri dıģındaki bekleyen emirlerde parite fiyatının emire spred farkı kadar yakında olmadığı durumlarda iptal iģlemi ve fiyat değiģikliği yapılabilir. Emirlerin Yerine Getirilmesi 18. ARACI KURUM, MÜġTERĠ hesabında iletilen emrin tümünü destekleyecek oranda teminat bulunmaması durumunda emir gerçekleģmiģ dahi olsa söz konusu emri her aģamada iptal etme yetkisine sahiptir. 19. ARACI KURUM, MÜġTERĠ emirleri için doğrudan karģı taraf konumundadır ve verilen emirler bizzat ARACI KURUM tarafından gerçekleģtirilecektir. ARACI KURUM ile MÜġTERĠ arasında çıkar çatıģması yaģanması mümkündür. GerçekleĢtirilen kaldıraçlı alım satım iģlemleri sonucunda, MÜġTERĠ kara geçtiğinde, ARACI KURUM zarar edecek veya MÜġTERĠ zarar ettiğinde ARACI KURUM kar edecektir. Emirlerin GerçekleĢtirilmesinde ARACI KURUM un Sorumluluğu 20. ARACI KURUM MÜġTERĠ emrinin gerçekleģtirilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak ARACI KURUM, kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin gerçekleģmemesinden sorumlu değildir. 21. ARACI KURUM un telefon, internet gibi elektronik iletiģim sistemlerinin birinde arıza meydana gelmesi durumunda, MÜġTERĠ emirlerini çalıģan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir ve arıza nedeniyle emir ve talimatlarının geç veya hiç gerçekleģmediğini ileri sürerek herhangi bir tazminat talep edemez. 22. ARACI KURUM, herhangi bir piyasaya veya takas veya ödeme sistemine ait bir iletiģim, aktarım veya bilgisayar sistemine, bağlantıda gecikme, bozukluk veya bağlantı kuramamadan dolayı ortaya çıkan herhangi bir kayıp, zarar, ziyan, hasar, masraf, harcamadan ötürü MÜġTERĠ ye karģı sorumlu olmayacaktır. Emirlerin Teyidi 23. MÜġTERĠ ilettiği emrin sonucunun kendine bildirilebilmesi için MüĢteri Tanıma Formunda yer alan telefonunu ve internet adresini ulaģılabilir Ģekilde tutmakla yükümlüdür. ARACI KURUM MÜġTERĠ nin söz konusu telefon ve internet adresine mesaj gönderdiğinde MÜġTERĠ ye bilgi vermiģ addedilir. MÜġTERĠ mesajın kendisine ulaģmadığını iddia edemez ve bu nedenle ARACI KURUM a sorumluluk yükleyemez. MÜġTERĠ, hesabında Açık Pozisyon bulunduğunda hesabını sık sık kontrol etmelidir. 24. MÜġTERĠ Elektronik ĠĢlem Platformu nu kullanarak yaptığı iģlemlerin gerçekleģip gerçekleģmediğini yine Elektronik ĠĢlem Platformu nu kullanarak kontrol edebilecektir. MÜġTERĠ telefon ile verdiği emirlerin akıbetini emrin verildiği gün 24:00 e kadar kontrol edebilir. ĠĢlem Saatleri 25. MÜġTERĠ ARACI KURUM a telefonla, online iletiģim sağlayan diğer araçlarla veya Elektronik ĠĢlem Platformu vasıtasıyla Pazar günü 24:00 den Cuma günü 24:00 e kadar ürünlerin iģlem saatlerinde emir iletebilir. Yazılı emirler ise ancak mesai günleri 09:00 18:00 saatleri arasında ARACI KURUM a iletilebilir. ARACI KURUM, MÜġTERĠ ye bildirmek kaydıyla söz konusu iģlem saatlerini değiģtirme ve iģlem saatlerini geçici olarak durdurma hakkına sahiptir. Hesaptan Para Çekilmesi 26. MÜġTERĠ, ARACI KURUM nezdindeki hesabından, açık pozisyonları için gereken teminatın dıģındaki nakdi çekebilir. ARACI KURUM MÜġTERĠ nin para çekme talebini en geç (2) iģ günü içinde yerine getirir. MüĢteri Hesabından Para ödemesi yapılabilmesi için, ilgili taraflarca imza edilmiģ ve Ġntegral e sunulmuģ yazılı Para Çekme talebi veya sitesinde bulunan müģteri paneline Ģifresi ile giriģ yaparak, Para Çekme Talebi gönderilmiģ olması gerekmektedir. Müşteri İmzası 4

5 TEMĠNAT GEREKLĠLĠKLERĠ MÜġTERĠ nin Teminat Sağlama Yükümlülüğü 27. ARACI KURUM, emrin iletilmesi anında MÜġTERĠ nin açacağı ĠĢlem/Kontrat pozisyonu karģılığının tümünün hesapta bulunmasını zorunlu tutmamaktadır. Buna karģılık MÜġTERĠ, açmıģ olduğu pozisyonun teminatını teģkil etmek üzere açılan pozisyon bedelinin en az % 1 ı kadar teminat bulundurmak zorundadır. Bu oran 1/100 kaldıraç oranı kullanan müģteriler için geçerlidir. ARACI KURUM tarafından MÜġTERĠ ye tanınabilecek azami kaldıraç oranı 1/100 dür. ĠĢlem yapmak üzere MÜġTERĠ tarafından yatırılacak teminatlar, Aracı Kurum un nezdindeki banka hesabına gönderilecektir. Nakit olarak ARACI KURUM a teslim edilecek teminat tutarı, ġirket veznesine dekont karģılığı teslim edilecektir. Gerekli teminat tutarı ARACI KURUM a yatırılmadan MüĢteri hesabına herhangi bir iģlem gerçekleģtirilmeyecektir. Teminat olarak sadece nakit Türk Lirası ve konvertible döviz ve Kurulca uygun görülen diğer varlıklar kabul edilecektir. Tüm Teminat ve Hesap Bakiye'leri, yalnızca Amerikan Doları olarak hesaplanacak ve rapor edilecektir. Amerikan Doları haricinde yatırılan teminatlar, teminatın hesaba giriģ yapıldığı andaki bankalar arası satıģ kuru baz alınarak Amerikan Doları olarak hesaplanıp, hesaba yansıtılacaktır. 28. ĠĢlem yapmak üzere getirilen teminatlar yalnızca kaldıraçlı alım satım iģlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecektir. Teminat sağlama yükümlülüğü çerçevesinde toplanan nakdin bankacılık düzenlemeleri uyarınca mevduat toplama anlamına gelebilecek Ģekilde değerlendirilmesi kesinlikle mümkün değildir. BaĢlangıç Teminat Tutarı 29. MÜġTERĠ nin yeni bir pozisyon açabilmesi için gereken minimum teminat tutarıdır. Teminat tutarı kaldıraç oranına göre değiģiklik göstermektedir. Sürdürme Teminat Tutarı 30. MÜġTERĠ'nin hesabındaki Açık Pozisyonları sürdürebilmesi için bulundurması gereken Sürdürme Teminat Tutarı, BaĢlangıç Teminat Tutarı nın % 50 si kadardır. MÜġTERĠ Pozisyonlarının Kapatılması 31. MÜġTERĠ hesabında bulunan teminat tutarı Sürdürme Teminat Tutarı na eģit veya Sürdürme Teminatı nın altına düģer ise, ARACI KURUM, MÜġTERĠ'nin hesabında olan Açık Pozisyon'ların tamamını veya bir kısmını, yükümlülüğü olmamak ile birlikte likide etme hakkına sahip olacaktır. MÜġTERĠ teminat yükümlülüklerini takip etmek ile mükellef olup, aksi takdirde doğacak zarardan kendisi sorumlu olacaktır. Teminat Tamamlama Yükümlülüğü 32. MÜġTERĠ teminat limitlerini takip etmek ve gerektiğinde tamamlamakla yükümlüdür. ARACI KURUM, MÜġTERĠ den eksik olan teminat tutarını tamamlamasını isteyebilir. Aksi takdirde ARACI KURUM yukarıda belirtildiği Ģekilde MÜġTERĠ'nin pozisyonlarını likit hale getirmek hakkına sahiptir. 33. ARACI KURUM, MüĢteri hesabındaki teminatların yetersiz olacağı ve teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine getiremeyeceği kanaatine vardığı veya MÜġTERĠ menfaati için derhal müdahale edilmesi gereken durumlarda pozisyonları kapatmaya/likidite etmeye yetkilidir. Bu yetkinin kullanılması tamamen ARACI KURUM un takdirinde olup, bu yetkinin kullanılması veya kullanılmaması hallerinde oluģacak zararlardan ARACI KURUM sorumlu tutulamaz. ARACI KURUM UN TEMĠNATLARI Takas ve Mahsup Yetkisi 34. ARACI KURUM nezdinde açılan MÜġTERĠ ye ait hesaplarda MÜġTERĠ nin bu sözleģme ve varsa ARACI KURUM la imzalamıģ olduğu diğer çerçeve sözleģmeler çerçevesinde gerçekleģtirdiği iģlemler ile bunlar neticesinde oluģan borç ve alacaklar ile MÜġTERĠ nin sahip olduğu Sermaye Piyasası Araçları ve diğer menkul kıymetler izlenir. MÜġTERĠ nin bu sözleģme hükümleri çerçevesinde gerçekleģen iģlemleri neticesinde oluģan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan ARACI KURUM, MÜġTERĠ nin ARACI KURUM la imzalamıģ olduğu diğer sözleģmelerden kaynaklanan borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas ve mahsup yetkisine sahiptir. ARACI KURUM'un burada yer alan haklarından herhangi birini kullanmamıģ olması, ARACI KURUM'un ilerisi için de o hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. Rehin ve Hapis Hakkı 35. KURUM, dilediği her zaman, MÜġTERĠ nin ĠĢbu SözleĢme den kaynaklanacak borç ve/veya taahhütlerine karģılık, taģınır veya taģınmaz mal rehinini, kabul edilebilir kefalet veya menkul kıymet rehinini ya da uygun göreceği diğer bir teminatı MÜġTERĠ den talep edebileceği gibi, MÜġTERĠ de bu talebi derhal yerine getireceğini kabul ve beyan eder. MüĢteri, bu sözleģmeden kaynaklanan borçlarının tamamı ARACI KURUM a ödenene kadar, ARACI KURUM nezdinde bulunan ve kendisine ait her türlü varlık üzerinde ARACI KURUM un Medeni Kanun un 950. ve devam eden hükümleri çerçevesinde hapis hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder. ARACI KURUM'un burada yer alan haklarından herhangi birini kullanmamıģ olması, ARACI KURUM'un ilerisi için de o hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. DĠĞER HÜKÜMLER Ücretler ve Masraflar 36. MÜġTERĠ kararlaģtırılmıģ oranda komisyonu ARACI KURUM a ödemekle yükümlüdür. Vadeli Kontratlarda lot baģına 15_usd müģteri hesabından tahsil edilir. Vadeli kontratlar dıģında kalan ürünler için herhangi bir komisyon uygulanmamaktadır. Gecelik TaĢıma Maliyetleri, Ġnterbank piyasasındaki faiz oranları ve yurtdıģı brokerların faiz oranları baz alınarak belirlenir. Hesaba yansıtılacak gecelik taģıma maliyeti (swap) oranları her hafta baģı internet Müşteri İmzası 5

6 sitemizden takip edilebileceği gibi anlık olarak platform üzerindeki parite özellikleri bölümünden kontrol edilebilir. 37. ARACI KURUM söz konusu komisyonun tahsilini MÜġTERĠ nin ARACI KURUM nezdindeki her türlü hesaplarından ihbara gerek olmaksızın mahsup etmek suretiyle gerçekleģtirebilir. MÜġTERĠ nin bu nedenle sözleģmeyi feshetme hakkı saklı kalmak üzere, ARACI KURUM dilediği anda MÜġTERĠ ye uyguladığı komisyon oranını değiģtirebilir. Söz konusu değiģiklik ARACI KURUM tarafından MÜġTERĠ ye bildirilir ve MÜġTERĠ tarafından bildirimin alındığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde yazılı olarak itiraz edilmediği takdirde taraflar arasındaki iģlemlerde geçerli olur. 38. Bu sözleģme kapsamında yer alan iģ ve iģlemlerin yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri (hesap iģletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere iliģkin posta ve noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, takas ücreti ile diğer ücretler ve üçüncü kiģilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) MÜġTERĠ tarafından ödenecektir. ARACI KURUM bu giderleri MÜġTERĠ nin hesabına yansıtmaya ve hesabından tahsil etmeye yetkilidir. 39. Mahiyeti ne olursa olsun masraf, vergi, fon ve yükümlerin ve sair her türlü yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dıģında olsun MÜġTERĠ ye aittir. MÜġTERĠ, ARACI KURUM un vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, kendisine ait olan muamele ücreti ve kendi namına yapılan bütün masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder. 40. Bu sözleģme kapsamında yer alan iģlemlerin MÜġTERĠ adına ARACI KURUM ve/veya üçüncü kiģiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri (hesap iģletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere iliģkin posta ve noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları ve üçüncü kiģilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) MÜġTERĠ tarafından ödenecektir. 41. ARACI KURUM söz konusu ücret ve masrafların tahsilini MÜġTERĠ nin hesabından ihbara gerek olmaksızın mahsup etmek suretiyle gerçekleģtirebilir. Tazmin Yükümlülüğü 42. MÜġTERĠ, bu sözleģmeye göre borçlarını zamanında ve tamamen ödemediği takdirde ARACI KURUM un bu nedenle uğrayacağı her türlü kayıptan, hasardan, masraftan, harcamadan, zarardan veya ziyandan ötürü sorumludur. MÜġTERĠ nin bu sözleģmeden doğan her türlü borçlarına herhangi bir temerrüt ihbarı yapılmaksızın bankalar arası para piyasasında belirlenen faizin 2 katı oranında faiz iģletilir. Bildirimler 43. ARACI KURUM'un kanuni ikametgâhı ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicili Memurluğu nda tescilli bulunan ticari ikametgâh adresidir. ARACI KURUM'a yapılacak her türlü tebligat ve bildirim ticari ikametgâhına yapılacaktır. MÜġTERĠ'nin ikametgâhı ve tebligat adresi sözleģmenin baģında yazılı adrestir. Bu adrese yapılacak bildirimler geçerli olacaktır. MÜġTERĠ ikametgâh ve tebligat adresinde vaki olacak değiģiklikleri ARACI KURUM'a yazılı olarak ulaģtırmıģ olmadıkça ARACI KURUM'un bilinen son adrese yaptığı bütün tebliğler ve bildirimler geçerlidir ve sonuç yaratır. ARACI KURUM'un faks ve elektronik iletiģim sistemleri (internet vb.) ile yaptığı bildirimlerin, bildirimin karģı tarafa ulaģtığına dair sistem teyidinin alındığı anda MÜġTERĠ ye ulaģmıģ oldukları kabul edilir. 44. ARACI KURUM, MÜġTERĠ lerine gerçekleģtirilen iģlemlerle ilgili olarak günlük ve aylık bildirimlerde bulunacaktır. 45. ARACI KURUM; her iģlem yapılan günü izleyen iģgünü içerisinde bir önceki gün içinde alınan tüm pozisyonlara iliģkin bilgileri içerecek Ģekilde MÜġTERĠ ye bildirimde bulunacaktır. Günlük bildirimler, MÜġTERĠ nin, MüĢteri Tanıma Formu nda yer alan e-posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 46. ARACI KURUM her ay sonunda, MÜġTERĠ ye o ay içinde alınan tüm pozisyonlara iliģkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve miktar bilgilerine, kapatılan pozisyonlara iliģkin kesin kar ve zarar tutarlarına, açık pozisyonlara iliģkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına, ARACI KURUM nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara iliģkin tüm hareketlere, hesaba tahakkuk ettirilen her tülü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına iliģkin bilgileri içerir bir ekstre gönderecektir. Aylık bildirimin yazılı olarak yapılması ve bildirime iliģkin belgelerin ilgili dönemi izleyen 7 gün içinde MÜġTERĠ nin adreslerine taahhütlü olarak gönderilmesi esastır. 47. ARACI KURUM ilgili dönem içerisinde herhangi bir iģlem yapmayan MÜġTERĠ ye günlük ve aylık bildirimde bulunmama hakkına sahiptir. MÜġTERĠ nin talep etmesi ve MÜġTERĠ ile ARACI KURUM arasında günlük ve aylık bildirimlerin MÜġTERĠ ye gönderilmemesine iliģkin olarak bir sözleģme imzalanması durumunda söz konusu belgeler MÜġTERĠ ye gönderilmeyebilir. 48. MÜġTERĠ, ARACI KURUM'un göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirime, hesap tespitine veya hesap ekstresi veya iģlem sonuç formuna karģı yapacağı itirazlarını ya da düzeltme taleplerini, bunların kendisine teslim ve tebliğ edildiği tarihten sonra ARACI KURUM'a ulaģtırmakla yükümlüdür. ARACI KURUM, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla, posta, internet servis sağlayıcısı, kurye, sigorta Ģirketi gibi hizmet veren üçüncü kiģilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir. MÜġTERĠ Bilgisinin Açıklanması 49. ARACI KURUM, MÜġTERĠ ve iģlemleri hakkında, yetkili organlar tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür. ARACI KURUM ayrıca sözleģme gereği yürütülen hizmetlerin ifası esnasında kurduğu banka ve kredi iliģkileri çerçevesinde MÜġTERĠ bilgilerini açıklayabilir. Fikri Mülkiyet ve Gizlilik 50. MÜġTERĠ, ARACI KURUM'un ürünlerini ve hizmetlerini, bu sözleģmede yazılan amaçlar dıģında kullanma hakkına sahip değildir. MÜġTERĠ, ARACI KURUM'un Elektronik ĠĢlem Platformu nun ve diğer ürünler ve hizmetlerinin, ticari sır niteliğinde olduğunu ve bunların profesyonel emek, zaman ve para harcanarak geliģtirilmiģ olduklarını bildiğini beyan eder. MÜġTERĠ ARACI KURUM un bahsedilen ticari sırlarını yayınlamayacak, dağıtmayacak veya böyle bir bilgiyi üçüncü kiģilere sağlamayacaktır. MÜġTERĠ, hiç bir Ģekilde ARACI KURUM un Elektronik ĠĢlem Platformu nu ve diğer ürün ve hizmetlerini kopya etmeyecek, ayrıģtırmayacak bu amaçlara hizmet edecek çalıģmalar yapmayacaktır. Müşteri İmzası 6

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI : SOYADI : HESAP NO : TARİH : / /201.. İMZA : Bu sözleşme Başkent Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri hizmet

Detaylı

BAŞKENT MÜŞTERİ nin emrini kısmen veya tamamen reddedip, uygulamaya koymayabilir ve sonucunu en kısa zamanda MÜŞTERİ ye bildirir.

BAŞKENT MÜŞTERİ nin emrini kısmen veya tamamen reddedip, uygulamaya koymayabilir ve sonucunu en kısa zamanda MÜŞTERİ ye bildirir. MÜŞTERİ ALIM ve SATIM EMİRLERİ Emirlerin Şekli MÜŞTERİ, alım ve satım emirlerini bizzat BAŞKENT e gelerek ve yazılı olarak verir. Emirlerin BAŞKENT e gecikmezsizin telefon, teleks ve telefaks gibi iletişim

Detaylı

AKBANK T.A.ġ VE AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ

AKBANK T.A.ġ VE AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ AKBANK T.A.ġ VE AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ AKBANK T.A.ġ. YATIRIM HĠZMET VE FAALĠYETLERĠ GENEL RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU ÖNEMLĠ AÇIKLAMA Sermaye piyasalarında yapacağınız

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Hesap No:............... YURTDIġI TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Önemli Açıklama Yurt dıģı vadeli iģlem ve opsiyon borsaları ya da teģkilatlanmıģ diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım iģlemleri

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 2 SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ); Giriş, Genel Hüküm ve Şartlar ( Genel Hükümler )

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU

SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Önemli Açıklama SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

Strateji Menkul Değerler

Strateji Menkul Değerler Müşteri Hesap No :.. Tarih :.../../ MÜŞTERİ TANIMA FORMU İş bu form Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarih ve 24163 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri:

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta;

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Adresi:... 2...(Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Adresi:...

Detaylı

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201...

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... ODEA BANK A.Ş. T E Z G A H Ü S T Ü ( O T C ) T Ü R E V İ Ş L E M L E R S Ö Z L E Ş M E S E T İ Adı, Soyadı / Ünvanı :......... No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... S-18-10 TEZGAH ÜSTÜ (OTC) TÜREV

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ TARAFLAR Madde 1- İşbu Sözleşme nin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme )

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Doküman No: 10SZ05 BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Sözleşme Tarihi: İşbu Kaldıraçlı Sözleşme

Detaylı

BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Doküman No: 10SZ06 Sözleşme No YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Yurtdışı

Detaylı

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEfiMES

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEfiMES Seri No.: B TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEfiMES Müflteri Ad Soyad : Müflteri No.: Müflteri Temsilcisinin Ad Soyad : Tarih:.../.../... Tarih :. /../.. Sıra No : B Hesap No : ETİ YATIRIM ANONİM

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Taraflar 1.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum olarak adlandırılacaktır.) Adres:

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye Piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası: Müşteri No: Müşteri Adı Soyadı veya Unvanı : Tarih:.../.../... KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1. Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi, No:

Detaylı

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Sözleşme Tarihi: İşbu Kaldıraçlı Sözleşme aşağıdaki taraflar

Detaylı

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

MÜŞTERİ TANIMA FORMU HESAP SAHİBİNİN / SAHİPLERİNİN MÜŞTERİ TANIMA FORMU Adı / Soyadı / (Şirket Ünvanı) : Doğum Yeri ve Tarihi : T.C. Kimlik No : Ev Adresi : Mesleği : Çalıştığı Kurum ve İş Adresi : Tebligat Adresi : Ev İş

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi BHS-0083-R08/Eylül 2012 Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr ING Bank A.Ş Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi GİRİŞ BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar:

Detaylı