KALDIRAÇLI ALIM SATIM ĠġLEMLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ. SözleĢme No. SözleĢmenin Ġmza Yeri. SÖZLEġMENĠN TARAFLARI ve TARAFLARI TANITICI BĠLGĠLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALDIRAÇLI ALIM SATIM ĠġLEMLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ. SözleĢme No. SözleĢmenin Ġmza Yeri. SÖZLEġMENĠN TARAFLARI ve TARAFLARI TANITICI BĠLGĠLER"

Transkript

1 KALDIRAÇLI ALIM SATIM ĠġLEMLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ SözleĢme No Hesap No SözleĢmenin Ġmza Yeri Tarih SÖZLEġMENĠN TARAFLARI ve TARAFLARI TANITICI BĠLGĠLER Bir tarafta ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. (bundan böyle ĠNTEGRAL veya ARACI KURUM olarak adlandırılacaktır) ve diğer tarafta aģağıda kimliği yazılı gerçek ya da tüzel kiģi müģteri (bundan böyle kanuni temsilcisi veya vekili de dâhil olmak üzere MÜġTERĠ olarak anılacaktır) aģağıdaki Ģartlarla iģbu Kaldıraçlı Alım Satım ĠĢlemleri Çerçeve SözleĢmesi ni (bundan böyle SözleĢme diye anılacaktır) akdetmiģlerdir. ĠĢbu sözleģme MÜġTERĠ nin ĠNTEGRAL nezdinde açılmıģ ve ilerde açılacak her türlü hesapları içinde geçerli olacaktır. Hesap Numarası Adı Soyadı/Ünvanı TC. Kimlik Numarası Takas Sicil Numarası Mesleği Ġkametgâh Adresi.. Tebligat Adresi Telefon Numarası Faks Numarası Adresi KONU ve KAPSAM MÜġTERĠ nin, ARACI KURUM un Elektronik ĠĢlem Platformu nda kaldıraçlı alım satım iģlemleri gerçekleģtirmesine iliģkin esasları düzenleyen sözleģmedir. TANIMLAR 1. Kaldıraçlı Alım Satım ĠĢlemi: Yatırılan teminat tutarı karģılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını ifade eder. 2. Kaldıraç Oranı: Kaldıraçlı alım satım iģlemi yapmak için yatırılan teminat tutarı karģılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren orandır. 3. Hesap Bakiyesi: MÜġTERĠ tarafından yatırılan paraların ve gerçekleģmiģ kazançların toplamından, gerçekleģmiģ kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin düģülmesi sonucunda kalan bakiyedir. 4. SatıĢ Fiyatı: ARACI KURUM un Elektronik ĠĢlem Platformunda belirtilen satıģ fiyatıdır. 5. AlıĢ Fiyatı: ARACI KURUM un Elektronik ĠĢlem Platformunda belirtilen alıģ fiyatıdır. 6. Baz Döviz: MÜġTERĠ nin iģlem yaptığı döviz paritesindeki ilk paradır. 7. KarĢıt Döviz: MÜġTERĠ nin iģlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listenmiģ paradır. 8. Uzun Pozisyon: Baz Dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden girilmesi ile doğan pozisyondur. Müşteri İmzası 1

2 9. Kısa Pozisyon: Baz Dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden girilmesi ile doğan pozisyondur. 10. Açık Pozisyon: Ġster Kısa Pozisyon ister Uzun Pozisyon olsun bir MÜġTERĠ nin iģlem gerçekleģtirmesi ve bu iģlemin diğer bir iģlem ile kapatılmamasından doğan durumdur. 11. Kontrat: MÜġTERĠ nin, dövize, mala, kıymetli madene veya Kurulca belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir alım satım iģlemi gerçekleģtirmek için ARACI KURUM ile yapmıģ olduğu her hangi bir kontrattır. 12. Çapraz Parite Kontratı: Yabancı bir para cinsinin baģka bir yabancı para cinsi karģılığında, satımı için yapılan Kontrat tır. 13. Döviz Kuru: Elektronik ĠĢlem Platformu nda yer alan, iki para cinsi arasındaki değiģim oranıdır. 14. Teminat: ĠĢlem yapabilmek için gerekli olan özkaynak ile hesaptaki gerçekleģmemiģ Kar/Zarar tutarıdır. 15. BaĢlangıç Teminat Tutarı: ARACI KURUM un kendi takdiri ile belirlediği, MÜġTERĠ nin yeni pozisyon açabilmesi için gerekli olan minimum Özkaynak Tutarıdır. 16. Sürdürme Teminat Tutarı: ARACI KURUM un kendi takdiri ile belirlediği, MÜġTERĠ nin Açık Pozisyonunu sürdürebilmek için sağlaması gerekli olan asgari Özkaynak Tutarı dır. 17. Serbest Marjin: MüĢterinin yeni iģlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat tutarıdır. 18. Kullanılan Marjin: MüĢterinin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarıdır. 19. Kar/Zarar ya da Kazanç/Kayıp: KapanmıĢ pozisyonlardan doğmuģ Amerikan Doları cinsinden gerçek kazanç veya kayıp ile açık pozisyonların piyasa cari fiyatı üzerinden değerlemesi ile oluģan teorik kazanç veya kayıplardır. 20. Kurul veya SPK: Sermaye Piyasası Kurulu nu ifade eder. 21. Kanun: tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nu ifade eder. 22. Tebliğ: Sermaye Piyasası Kurulu nun, Seri: V No: 125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım ĠĢlemleri ve Bu ĠĢlemleri GerçekleĢtirebilecek Kurumlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ i ifade eder. 23. Elektronik ĠĢlem Platformu: ARACI KURUM un sahibi olduğu kaldıraçlı alım satım iģlemlerinin gerçekleģtirileceği bilgisayar yazılımıdır. ARACI KURUM, MÜġTERĠ ye Kaldıraçlı Alım Satım ĠĢlemleri yapabilmesi için Platform olarak Meta Trader4 ve Web Trader üzerinden, Mobil olarak I Phone, I Pad, PDA, Blackberry, Android ve Mobil Trader uygulamaları üzerinden hizmet verecektir. 24. MüĢteri Paneli: MüĢterilerimizin Ġntegral online iģlem platformuna giriģ için kullandıkları müģteri hesap numarası ve Ģifresiyle, sitesinden giriģ yapabildikleri paneldir. Bu panel üzerinden hesap özetlerini ve mevcut iģlemlerini görebilir, para çekme talebinde bulunabilirler. Yukarıda yer alan tanımlar iģbu sözleģmede kullanılmıģ olsun veya olmasın MÜġTERĠ ile ARACI KURUM arasındaki iliģkide geçerli olacaktır. MÜġTERĠ nin söz konusu tanımları tam olarak okuyup anladığı ve bu Ģekilde iģlem yaptığı varsayılır. HÜKÜMLER MÜġTERĠ HESABININ AÇILMASI Gerekli Belgeler 1. MÜġTERĠ ARACI KURUM a emir iletmeye baģlamadan önce iģbu sözleģmeyi ve sözleģmenin ekinde yer alan Risk Bildirim Formunu imzalamıģ ve MüĢteri Tanıma Formunu doldurmuģ olmalıdır. ARACI KURUM MÜġTERĠ nin imzaladığı sözleģme ve eklerini inceleyerek MÜġTERĠ nin hesabını açar ve hesabın açıldığını MÜġTERĠ ye bildirir. ARACI KURUM sözleģmeyi imzalamıģ olmasına rağmen MÜġTERĠ ye hesap açmama hakkına sahiptir. Bu durumda MÜġTERĠ ye bildirilmek suretiyle sözleģmesi iptal edilir. MÜġTERĠ, kendisinin doğrudan internet vasıtasıyla veya diğer online iletiģim sağlayan araçlarla gerçekleģtirdiği ya da yazılı olarak veya telefonla ilettiği emirlerle yaptığı tüm iģlemlerin ve sonuçlarının ARACI KURUM a ait Elektronik ĠĢlem Platformu nda gerçekleģtiğini bildiğini ve iģlemlerin sonuçlarını tamamen kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder. II. ĠġLEMLERĠN GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN ESASLAR Emirlerde Bulunması Gereken Esaslar 2. ARACI KURUM, MÜġTERĠ den elektronik ortamda gerçekleģtirmek üzere herhangi bir emir aldığında, bir "emir formu" düzenler. MÜġTERĠ gün içinde ıslak imzalı emir ile yazılı olarak veya telefonla, faksla, elektronik ortamda veya benzeri iletiģim araçlarıyla, doğrudan sözlü olarak emir verebilir ya da Elektronik ĠĢlem Platformu üzerinden doğrudan iģlem yapabilir. 3. Emrin yazılı olarak alınması halinde emir formunda MÜġTERĠ nin imzası bulunur. MÜġTERĠ den telefon veya benzeri iletiģim araçları ile veya sözlü olarak alınan emirler, alındıkları anda MÜġTERĠ imzası aranmaksızın yazılı hale getirilir. MÜġTERĠ nin verdiği emirlerde aģağıdaki hususların yer alması gerekmektedir. a) ĠĢleme konu varlık, b) Emir tipi c) Emrin alım ya da satım emri olduğu d) Emrin fiyat ve miktarı, e) Emrin alındığı tarih ve zaman, f) Emrin gerçekleģtiği tarih, zaman, fiyat ve miktar, g) MÜġTERĠ nin hesap numarası, h) Emrin gerçekleģtirildiği anda Elektronik ĠĢlem Platformu nda oluģan fiyat, MÜġTERĠ nin Elektronik ĠĢlem Platformu üzerinden doğrudan gerçekleģtirdiği iģlemlerin kayıtlarında yukarıda belirtilen hususlar yer alır. Müşteri İmzası 2

3 Telefon ile alınan MÜġTERĠ emirlerine iliģkin ses kayıtları, faks yoluyla alınan emirlere iliģkin talimatlar, internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müģteri bazında olmak üzere MÜġTERĠ ye iliģkin IP numaraları kayıtları ve her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer Ģekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek Ģekilde alınan gerekli elektronik log kayıtları ARACI KURUM tarafından kaydedilir ve MÜġTERĠ mutabakatını içeren kayıt niteliğinde olup, gerektiğinde delil olarak sunulabilir. Emirlerin Ġletilmesi 4. MÜġTERĠ emirlerini, ARACI KURUM a ıslak imzalı emir ile yazılı olarak, telefonla veya online iletiģim sağlayan diğer araçlarla ya da Elektronik ĠĢlem Platformu üzerinden iletebilir. 5. MÜġTERĠ emirlerini MüĢteri Tanıma Formu nda yazılı telefon ve faks numaralarından gönderebileceği gibi bu numaralar dıģındaki baģka numara ve adreslerden de gönderebilir. MüĢteri Tanıma Formu nda belirtilen numaraların dıģındaki bir numaradan emir gönderilmesi durumunda ARACI KURUM, kendi takdir yetkisine göre talimatı yerine getirip getirmemekte serbest olacaktır. 6. ARACI KURUM, MÜġTERĠ emrinin kaldıraçlı alım satım iģlemlerinin gerçekleģeceği elektronik ortama iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak ARACI KURUM, kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin kısmen veya tamamen gerçekleģtirilmemesinden sorumlu değildir. 7. ARACI KURUM un faks, telefon veya elektronik iletiģim sistemlerinin birinde arıza meydana gelmesi durumunda, MÜġTERĠ emir ve talimatlarını çalıģan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir ve arıza nedeniyle emir ve talimatlarının geç veya hiç gerçekleģmediğini ileri sürerek herhangi bir tazminat talep edemez. 8. ARACI KURUM, MÜġTERĠ lerin vereceği emri, kısmen veya tamamen kabul etmemek hakkına sahip olmakla birlikte, söz konusu durumu MÜġTERĠ lerine veya onların temsilcilerine emrin alındığı anda bildirmek zorundadır. 9. MÜġTERĠ, ARACI KURUM'a yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği emir ve talimatları açık ve tereddüde yer vermeyecek Ģekilde yapmakla yükümlüdür. ARACI KURUM, MÜġTERĠ 'nin açık olmayan ya da tereddüde yer veren emir, talimat ve bildirimlerini, söz konusu tereddüt giderilmedikçe yerine getirmekle yükümlü değildir. ARACI KURUM bununla birlikte, MÜġTERĠ nin açık olmayan emir ve talimatlarını kendi görüģ ve anlayıģına göre uygulamakta serbesttir. 10. MÜġTERĠ emirlerini aģağıda belirtilen emir tiplerine uygun olarak ARACI KURUM a iletir. ARACI KURUM, MÜġTERĠ nin söz konusu emir tiplerinden hiç birine uymayan emirlerini kabul etmeyebilir ya da kendi görüģ ve anlayıģına göre uygulayabilir. Emir Tipleri a) Gün Sonuna Kadar Geçerli Emir: Talep edilen gün içerisinde saat 24:00 a kadar geçerli (Piyasa Emri dıģında) kalan emirdir. b) ĠĢlem Ġptal Edilene Kadar Geçerli Emir: Üç gün süresince veya MÜġTERĠ tarafından iptal edilinceye kadar geçerli olan emirdir. ġayet üçüncü gün iģ günü değil ise emir, üç günlük periyodun son iģ günü otomatik olarak sona erecek (Piyasa Emri dıģında) bir emirdir. c) Limit Emir: ĠĢlemlerin ya da Kontratların belirlenen Kontrat fiyatından alınması veya satılması emiridir (Piyasa Emri dıģında). Almak için Limit Emir, genelde, SatıĢ Fiyatı'nın, Limit Emir'inde belirtilen, Kontrat fiyatının altında veya buna eģit olduğu zamanlarda uygulanır. Satmak için Limit Emir, genelde, AlıĢ Fiyatı'nın, Limit Emir'inde belirtilen, Kontrat fiyatına eģit veya bunun üzerinde olduğu zamanlarda uygulanır. d) Piyasa Emri: ĠĢlemlerin ya da Kontratların, mevcut Kontrat fiyatından alınması veya satılması emridir. Alım emri, SatıĢ Fiyatı'nda uygulanır ve satıģ emri, AlıĢ Fiyatı'nda uygulanır. MÜġTERĠ, almıģ ya da satmıģ olduğu söz konusu alım veya satıma tekabül eden Piyasa Emir'lerini iptal edemez. e) Biri Diğerini Ġptal Eder Emri: Diğer bir emre bağlı emirdir. Eğer emirlerden biri gerçekleģirse, diğeri otomatik olarak iptal olur. f) Kayıp/Durdur Emri: Kontrat fiyatında aksi yönde hareket ortaya çıktığında, bu piyasa koģulları boyunca, bir Açık Pozisyonun likide edilmesi amacı ile cari piyasa fiyatlarından farklı olarak, belirli bir Kontrat fiyatından verilen alım veya satım emridir. Bu çeģit bir emrin gerçekleģmesi, MÜġTERĠ tarafından belirlenen Durdur Emri seviyesinin karģıtı olan bir seviyede ortaya çıkabilir. Alım için Durdur emiri, genelde, SatıĢ Fiyatı'nın, Durdur Emir'inde belirtilen, Kontrat fiyatını geçtiği zaman uygulanır. Satım için Durdur Emir'i, genelde, AlıĢ Fiyatı'nın, Durdur Emir'inde belirtilen, Kontrat fiyatına eģit veya bunun altına düģtüğü zaman uygulanır. Ġnternet Vasıtasıyla veya Elektronik ĠĢlem Platformu Üzerinden Emir Ġletilmesi 11. MÜġTERĠ, ARACI KURUM un web sitesini kullanmak suretiyle ya da ARACI KURUMUN bildireceği programı kiģisel bilgisayarına yükleyerek bu program vasıtasıyla internet üzerinden iģlem yapabilir. ARACI KURUM, MÜġTERĠ nin internet aracılığıyla emir ve talimat iletebilmesi için bu SözleĢmenin imzalanmasından sonra MÜġTERĠ yi internet vasıtasıyla iģlem yapılmasını sağlayan bilgisayar sistemine tanımlar. ARACI KURUM, MÜġTERĠ nin bu sözleģmede belirtilen elektronik posta adresine veya normal posta adresine MÜġTERĠ nin ARACI KURUM un web sitesine ve/veya internet vasıtasıyla emir vermesini sağlayacak programa ulaģmasını sağlayacak olan eriģim adresini gönderir. Böylelikle MÜġTERĠ hesabı internet iģlemlerine açılmıģ olur. 12. MÜġTERĠ ARACI KURUM un Elektronik ĠĢlem Platformu üzerinden emir iletebilmek için ARACI KURUM un internet adresinden Elektronik ĠĢlem Platformu programını kendi kiģisel bilgisayarına yüklemeli ve çalıģır hale getirmelidir. MÜġTERĠ söz konusu programı yüklemesi ve çalıģtırması için gerekli olan aktivasyon bilgilerini ARACI KURUM dan temin edecektir. MÜġTERĠ, ARACI KURUM dan aldığı aktivasyon bilgileri doğrultusunda sözleģmenin ekinde yer alan MüĢteri Tanıma Forumu nda belirtilen cep telefonuna veya mail adresine gönderilen Ģifresini kullanarak Elektronik ĠĢlem Platformu vasıtasıyla iģlem yapmaya baģlar. 13. MÜġTERĠ, Elektronik ĠĢlem Platformu vasıtasıyla iģlem yapabilmesi için Ģifresini gizli tutmak zorunda olduğunu, Ģifrenin herhangi bir Ģekilde üçüncü kiģilerce öğrenilmesi durumunda bu hususu iģ saatleri içinde ARACI KURUM a bildireceğini ve akabinde yazılı olarak teyit edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ARACI KURUM, MÜġTERĠ tarafından yapılacak bildirim üzerine mümkün olan en kısa sürede Ģifreyi iptal edecektir. Müşteri İmzası 3

4 MÜġTERĠ, ARACI KURUM a bildirim yapılmasına ve bildirimin yapılmasından Ģifrenin iptal edilmesine kadar geçecek süre içinde Ģifre ile yapılacak tüm iģlemlerin sorumluluğunun kendisine ait olacağını, ARACI KURUM un bu Ģekilde üçüncü kiģiler tarafından yapılan iģlemleri hesabına borç kaydedeceğini, bu yönden hiçbir itirazının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 14. MÜġTERĠ, ARACI KURUM un Ģifrenin üçüncü kiģiler tarafından kullanılması neticesinde yapılan iģlemlerden, internet iģlemleri ile ilgili kendisinden kaynaklanmayan hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, MÜġTERĠ nin bağlı olduğu genel veya özel iletiģim araç ve sistemlerinin iģlememesinden veya arızalanmasından, bu nedenle ARACI KURUM tarafından gönderilen bildirimlerin MÜġTERĠ tarafından alınmamasından, Ġnternet vasıtası ile gelen veya ARACI KURUM tarafından MÜġTERĠ ye gönderilen bilgi, talimat ve bildirimlerin değiģik veya eksik iletilmiģ olmasından doğacak sonuçlardan sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. 15. MÜġTERĠ Elektronik ĠĢlem Platformu vasıtası ile emir iletmek için, öncelikle iģlem giriģ ekranına giriģ yapmalı, nominal tutarı girmeli ve ĠĢlem Yapılabilir ĠĢlem/Kontrat cinslerini veya çapraz parite çiftlerini seçmelidir. ĠĢleme hazırlandığında, MÜġTERĠ, "AL/SAT" tuģu üzerine basarak alım veya satım emrini iletmelidir. MÜġTERĠ AL/SAT'ı tuģladığında, MÜġTERĠ nin, hesabında yeterli teminat varsa ve "ĠĢlem kabul edilmedi" mesajı alınmamıģ ise emir verilmiģ olur. ĠĢlemler, yetersiz teminat, belirtilmeyen lot büyüklüğü yada umulmayan teknik zorluklar dâhil, bazı sebeplerle gerçekleģmeyebilir. Emirlerin Ġptali 16. MÜġTERĠ nin ARACI KURUM a ilettiği ve gerçekleģmiģ MÜġTERĠ emirleri kural olarak iptal edilmez veya değiģtirilemez ancak, a) Ġtiraz üzerine MÜġTERĠ lehine bir iyileģtirilme yapılması amacıyla, b) Elektronik ĠĢlem Platformu nda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan MÜġTERĠ mağduriyetinin giderilmesi amacıyla ve c) MÜġTERĠ emrinin alınması sonrasında, ARACI KURUM un söz konusu emre iliģkin olarak baģka bir kuruluģ nezdinde korunma amaçlı olarak almıģ olduğu pozisyonun karģı tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiģtirilmesi durumlarında emir iptali ve fiyat değiģikliği yapılabilir. Ayrıca, telefonda gerçekleģen emirlerin, platform üzerindeki müģteri hesabına aktarılması sırasında oluģabilecek hataların düzeltilmesi yapılabilir. 17. MÜġTERĠ nin ARACI KURUM a ilettiği ve piyasa emri dıģındaki bekleyen emirlerde parite fiyatının emire spred farkı kadar yakında olmadığı durumlarda iptal iģlemi ve fiyat değiģikliği yapılabilir. Emirlerin Yerine Getirilmesi 18. ARACI KURUM, MÜġTERĠ hesabında iletilen emrin tümünü destekleyecek oranda teminat bulunmaması durumunda emir gerçekleģmiģ dahi olsa söz konusu emri her aģamada iptal etme yetkisine sahiptir. 19. ARACI KURUM, MÜġTERĠ emirleri için doğrudan karģı taraf konumundadır ve verilen emirler bizzat ARACI KURUM tarafından gerçekleģtirilecektir. ARACI KURUM ile MÜġTERĠ arasında çıkar çatıģması yaģanması mümkündür. GerçekleĢtirilen kaldıraçlı alım satım iģlemleri sonucunda, MÜġTERĠ kara geçtiğinde, ARACI KURUM zarar edecek veya MÜġTERĠ zarar ettiğinde ARACI KURUM kar edecektir. Emirlerin GerçekleĢtirilmesinde ARACI KURUM un Sorumluluğu 20. ARACI KURUM MÜġTERĠ emrinin gerçekleģtirilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak ARACI KURUM, kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin gerçekleģmemesinden sorumlu değildir. 21. ARACI KURUM un telefon, internet gibi elektronik iletiģim sistemlerinin birinde arıza meydana gelmesi durumunda, MÜġTERĠ emirlerini çalıģan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir ve arıza nedeniyle emir ve talimatlarının geç veya hiç gerçekleģmediğini ileri sürerek herhangi bir tazminat talep edemez. 22. ARACI KURUM, herhangi bir piyasaya veya takas veya ödeme sistemine ait bir iletiģim, aktarım veya bilgisayar sistemine, bağlantıda gecikme, bozukluk veya bağlantı kuramamadan dolayı ortaya çıkan herhangi bir kayıp, zarar, ziyan, hasar, masraf, harcamadan ötürü MÜġTERĠ ye karģı sorumlu olmayacaktır. Emirlerin Teyidi 23. MÜġTERĠ ilettiği emrin sonucunun kendine bildirilebilmesi için MüĢteri Tanıma Formunda yer alan telefonunu ve internet adresini ulaģılabilir Ģekilde tutmakla yükümlüdür. ARACI KURUM MÜġTERĠ nin söz konusu telefon ve internet adresine mesaj gönderdiğinde MÜġTERĠ ye bilgi vermiģ addedilir. MÜġTERĠ mesajın kendisine ulaģmadığını iddia edemez ve bu nedenle ARACI KURUM a sorumluluk yükleyemez. MÜġTERĠ, hesabında Açık Pozisyon bulunduğunda hesabını sık sık kontrol etmelidir. 24. MÜġTERĠ Elektronik ĠĢlem Platformu nu kullanarak yaptığı iģlemlerin gerçekleģip gerçekleģmediğini yine Elektronik ĠĢlem Platformu nu kullanarak kontrol edebilecektir. MÜġTERĠ telefon ile verdiği emirlerin akıbetini emrin verildiği gün 24:00 e kadar kontrol edebilir. ĠĢlem Saatleri 25. MÜġTERĠ ARACI KURUM a telefonla, online iletiģim sağlayan diğer araçlarla veya Elektronik ĠĢlem Platformu vasıtasıyla Pazar günü 24:00 den Cuma günü 24:00 e kadar ürünlerin iģlem saatlerinde emir iletebilir. Yazılı emirler ise ancak mesai günleri 09:00 18:00 saatleri arasında ARACI KURUM a iletilebilir. ARACI KURUM, MÜġTERĠ ye bildirmek kaydıyla söz konusu iģlem saatlerini değiģtirme ve iģlem saatlerini geçici olarak durdurma hakkına sahiptir. Hesaptan Para Çekilmesi 26. MÜġTERĠ, ARACI KURUM nezdindeki hesabından, açık pozisyonları için gereken teminatın dıģındaki nakdi çekebilir. ARACI KURUM MÜġTERĠ nin para çekme talebini en geç (2) iģ günü içinde yerine getirir. MüĢteri Hesabından Para ödemesi yapılabilmesi için, ilgili taraflarca imza edilmiģ ve Ġntegral e sunulmuģ yazılı Para Çekme talebi veya sitesinde bulunan müģteri paneline Ģifresi ile giriģ yaparak, Para Çekme Talebi gönderilmiģ olması gerekmektedir. Müşteri İmzası 4

5 TEMĠNAT GEREKLĠLĠKLERĠ MÜġTERĠ nin Teminat Sağlama Yükümlülüğü 27. ARACI KURUM, emrin iletilmesi anında MÜġTERĠ nin açacağı ĠĢlem/Kontrat pozisyonu karģılığının tümünün hesapta bulunmasını zorunlu tutmamaktadır. Buna karģılık MÜġTERĠ, açmıģ olduğu pozisyonun teminatını teģkil etmek üzere açılan pozisyon bedelinin en az % 1 ı kadar teminat bulundurmak zorundadır. Bu oran 1/100 kaldıraç oranı kullanan müģteriler için geçerlidir. ARACI KURUM tarafından MÜġTERĠ ye tanınabilecek azami kaldıraç oranı 1/100 dür. ĠĢlem yapmak üzere MÜġTERĠ tarafından yatırılacak teminatlar, Aracı Kurum un nezdindeki banka hesabına gönderilecektir. Nakit olarak ARACI KURUM a teslim edilecek teminat tutarı, ġirket veznesine dekont karģılığı teslim edilecektir. Gerekli teminat tutarı ARACI KURUM a yatırılmadan MüĢteri hesabına herhangi bir iģlem gerçekleģtirilmeyecektir. Teminat olarak sadece nakit Türk Lirası ve konvertible döviz ve Kurulca uygun görülen diğer varlıklar kabul edilecektir. Tüm Teminat ve Hesap Bakiye'leri, yalnızca Amerikan Doları olarak hesaplanacak ve rapor edilecektir. Amerikan Doları haricinde yatırılan teminatlar, teminatın hesaba giriģ yapıldığı andaki bankalar arası satıģ kuru baz alınarak Amerikan Doları olarak hesaplanıp, hesaba yansıtılacaktır. 28. ĠĢlem yapmak üzere getirilen teminatlar yalnızca kaldıraçlı alım satım iģlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecektir. Teminat sağlama yükümlülüğü çerçevesinde toplanan nakdin bankacılık düzenlemeleri uyarınca mevduat toplama anlamına gelebilecek Ģekilde değerlendirilmesi kesinlikle mümkün değildir. BaĢlangıç Teminat Tutarı 29. MÜġTERĠ nin yeni bir pozisyon açabilmesi için gereken minimum teminat tutarıdır. Teminat tutarı kaldıraç oranına göre değiģiklik göstermektedir. Sürdürme Teminat Tutarı 30. MÜġTERĠ'nin hesabındaki Açık Pozisyonları sürdürebilmesi için bulundurması gereken Sürdürme Teminat Tutarı, BaĢlangıç Teminat Tutarı nın % 50 si kadardır. MÜġTERĠ Pozisyonlarının Kapatılması 31. MÜġTERĠ hesabında bulunan teminat tutarı Sürdürme Teminat Tutarı na eģit veya Sürdürme Teminatı nın altına düģer ise, ARACI KURUM, MÜġTERĠ'nin hesabında olan Açık Pozisyon'ların tamamını veya bir kısmını, yükümlülüğü olmamak ile birlikte likide etme hakkına sahip olacaktır. MÜġTERĠ teminat yükümlülüklerini takip etmek ile mükellef olup, aksi takdirde doğacak zarardan kendisi sorumlu olacaktır. Teminat Tamamlama Yükümlülüğü 32. MÜġTERĠ teminat limitlerini takip etmek ve gerektiğinde tamamlamakla yükümlüdür. ARACI KURUM, MÜġTERĠ den eksik olan teminat tutarını tamamlamasını isteyebilir. Aksi takdirde ARACI KURUM yukarıda belirtildiği Ģekilde MÜġTERĠ'nin pozisyonlarını likit hale getirmek hakkına sahiptir. 33. ARACI KURUM, MüĢteri hesabındaki teminatların yetersiz olacağı ve teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine getiremeyeceği kanaatine vardığı veya MÜġTERĠ menfaati için derhal müdahale edilmesi gereken durumlarda pozisyonları kapatmaya/likidite etmeye yetkilidir. Bu yetkinin kullanılması tamamen ARACI KURUM un takdirinde olup, bu yetkinin kullanılması veya kullanılmaması hallerinde oluģacak zararlardan ARACI KURUM sorumlu tutulamaz. ARACI KURUM UN TEMĠNATLARI Takas ve Mahsup Yetkisi 34. ARACI KURUM nezdinde açılan MÜġTERĠ ye ait hesaplarda MÜġTERĠ nin bu sözleģme ve varsa ARACI KURUM la imzalamıģ olduğu diğer çerçeve sözleģmeler çerçevesinde gerçekleģtirdiği iģlemler ile bunlar neticesinde oluģan borç ve alacaklar ile MÜġTERĠ nin sahip olduğu Sermaye Piyasası Araçları ve diğer menkul kıymetler izlenir. MÜġTERĠ nin bu sözleģme hükümleri çerçevesinde gerçekleģen iģlemleri neticesinde oluģan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan ARACI KURUM, MÜġTERĠ nin ARACI KURUM la imzalamıģ olduğu diğer sözleģmelerden kaynaklanan borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas ve mahsup yetkisine sahiptir. ARACI KURUM'un burada yer alan haklarından herhangi birini kullanmamıģ olması, ARACI KURUM'un ilerisi için de o hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. Rehin ve Hapis Hakkı 35. KURUM, dilediği her zaman, MÜġTERĠ nin ĠĢbu SözleĢme den kaynaklanacak borç ve/veya taahhütlerine karģılık, taģınır veya taģınmaz mal rehinini, kabul edilebilir kefalet veya menkul kıymet rehinini ya da uygun göreceği diğer bir teminatı MÜġTERĠ den talep edebileceği gibi, MÜġTERĠ de bu talebi derhal yerine getireceğini kabul ve beyan eder. MüĢteri, bu sözleģmeden kaynaklanan borçlarının tamamı ARACI KURUM a ödenene kadar, ARACI KURUM nezdinde bulunan ve kendisine ait her türlü varlık üzerinde ARACI KURUM un Medeni Kanun un 950. ve devam eden hükümleri çerçevesinde hapis hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder. ARACI KURUM'un burada yer alan haklarından herhangi birini kullanmamıģ olması, ARACI KURUM'un ilerisi için de o hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. DĠĞER HÜKÜMLER Ücretler ve Masraflar 36. MÜġTERĠ kararlaģtırılmıģ oranda komisyonu ARACI KURUM a ödemekle yükümlüdür. Vadeli Kontratlarda lot baģına 15_usd müģteri hesabından tahsil edilir. Vadeli kontratlar dıģında kalan ürünler için herhangi bir komisyon uygulanmamaktadır. Gecelik TaĢıma Maliyetleri, Ġnterbank piyasasındaki faiz oranları ve yurtdıģı brokerların faiz oranları baz alınarak belirlenir. Hesaba yansıtılacak gecelik taģıma maliyeti (swap) oranları her hafta baģı internet Müşteri İmzası 5

6 sitemizden takip edilebileceği gibi anlık olarak platform üzerindeki parite özellikleri bölümünden kontrol edilebilir. 37. ARACI KURUM söz konusu komisyonun tahsilini MÜġTERĠ nin ARACI KURUM nezdindeki her türlü hesaplarından ihbara gerek olmaksızın mahsup etmek suretiyle gerçekleģtirebilir. MÜġTERĠ nin bu nedenle sözleģmeyi feshetme hakkı saklı kalmak üzere, ARACI KURUM dilediği anda MÜġTERĠ ye uyguladığı komisyon oranını değiģtirebilir. Söz konusu değiģiklik ARACI KURUM tarafından MÜġTERĠ ye bildirilir ve MÜġTERĠ tarafından bildirimin alındığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde yazılı olarak itiraz edilmediği takdirde taraflar arasındaki iģlemlerde geçerli olur. 38. Bu sözleģme kapsamında yer alan iģ ve iģlemlerin yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri (hesap iģletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere iliģkin posta ve noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, takas ücreti ile diğer ücretler ve üçüncü kiģilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) MÜġTERĠ tarafından ödenecektir. ARACI KURUM bu giderleri MÜġTERĠ nin hesabına yansıtmaya ve hesabından tahsil etmeye yetkilidir. 39. Mahiyeti ne olursa olsun masraf, vergi, fon ve yükümlerin ve sair her türlü yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dıģında olsun MÜġTERĠ ye aittir. MÜġTERĠ, ARACI KURUM un vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, kendisine ait olan muamele ücreti ve kendi namına yapılan bütün masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder. 40. Bu sözleģme kapsamında yer alan iģlemlerin MÜġTERĠ adına ARACI KURUM ve/veya üçüncü kiģiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri (hesap iģletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere iliģkin posta ve noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları ve üçüncü kiģilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) MÜġTERĠ tarafından ödenecektir. 41. ARACI KURUM söz konusu ücret ve masrafların tahsilini MÜġTERĠ nin hesabından ihbara gerek olmaksızın mahsup etmek suretiyle gerçekleģtirebilir. Tazmin Yükümlülüğü 42. MÜġTERĠ, bu sözleģmeye göre borçlarını zamanında ve tamamen ödemediği takdirde ARACI KURUM un bu nedenle uğrayacağı her türlü kayıptan, hasardan, masraftan, harcamadan, zarardan veya ziyandan ötürü sorumludur. MÜġTERĠ nin bu sözleģmeden doğan her türlü borçlarına herhangi bir temerrüt ihbarı yapılmaksızın bankalar arası para piyasasında belirlenen faizin 2 katı oranında faiz iģletilir. Bildirimler 43. ARACI KURUM'un kanuni ikametgâhı ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicili Memurluğu nda tescilli bulunan ticari ikametgâh adresidir. ARACI KURUM'a yapılacak her türlü tebligat ve bildirim ticari ikametgâhına yapılacaktır. MÜġTERĠ'nin ikametgâhı ve tebligat adresi sözleģmenin baģında yazılı adrestir. Bu adrese yapılacak bildirimler geçerli olacaktır. MÜġTERĠ ikametgâh ve tebligat adresinde vaki olacak değiģiklikleri ARACI KURUM'a yazılı olarak ulaģtırmıģ olmadıkça ARACI KURUM'un bilinen son adrese yaptığı bütün tebliğler ve bildirimler geçerlidir ve sonuç yaratır. ARACI KURUM'un faks ve elektronik iletiģim sistemleri (internet vb.) ile yaptığı bildirimlerin, bildirimin karģı tarafa ulaģtığına dair sistem teyidinin alındığı anda MÜġTERĠ ye ulaģmıģ oldukları kabul edilir. 44. ARACI KURUM, MÜġTERĠ lerine gerçekleģtirilen iģlemlerle ilgili olarak günlük ve aylık bildirimlerde bulunacaktır. 45. ARACI KURUM; her iģlem yapılan günü izleyen iģgünü içerisinde bir önceki gün içinde alınan tüm pozisyonlara iliģkin bilgileri içerecek Ģekilde MÜġTERĠ ye bildirimde bulunacaktır. Günlük bildirimler, MÜġTERĠ nin, MüĢteri Tanıma Formu nda yer alan e-posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 46. ARACI KURUM her ay sonunda, MÜġTERĠ ye o ay içinde alınan tüm pozisyonlara iliģkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve miktar bilgilerine, kapatılan pozisyonlara iliģkin kesin kar ve zarar tutarlarına, açık pozisyonlara iliģkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına, ARACI KURUM nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara iliģkin tüm hareketlere, hesaba tahakkuk ettirilen her tülü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına iliģkin bilgileri içerir bir ekstre gönderecektir. Aylık bildirimin yazılı olarak yapılması ve bildirime iliģkin belgelerin ilgili dönemi izleyen 7 gün içinde MÜġTERĠ nin adreslerine taahhütlü olarak gönderilmesi esastır. 47. ARACI KURUM ilgili dönem içerisinde herhangi bir iģlem yapmayan MÜġTERĠ ye günlük ve aylık bildirimde bulunmama hakkına sahiptir. MÜġTERĠ nin talep etmesi ve MÜġTERĠ ile ARACI KURUM arasında günlük ve aylık bildirimlerin MÜġTERĠ ye gönderilmemesine iliģkin olarak bir sözleģme imzalanması durumunda söz konusu belgeler MÜġTERĠ ye gönderilmeyebilir. 48. MÜġTERĠ, ARACI KURUM'un göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirime, hesap tespitine veya hesap ekstresi veya iģlem sonuç formuna karģı yapacağı itirazlarını ya da düzeltme taleplerini, bunların kendisine teslim ve tebliğ edildiği tarihten sonra ARACI KURUM'a ulaģtırmakla yükümlüdür. ARACI KURUM, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla, posta, internet servis sağlayıcısı, kurye, sigorta Ģirketi gibi hizmet veren üçüncü kiģilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir. MÜġTERĠ Bilgisinin Açıklanması 49. ARACI KURUM, MÜġTERĠ ve iģlemleri hakkında, yetkili organlar tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür. ARACI KURUM ayrıca sözleģme gereği yürütülen hizmetlerin ifası esnasında kurduğu banka ve kredi iliģkileri çerçevesinde MÜġTERĠ bilgilerini açıklayabilir. Fikri Mülkiyet ve Gizlilik 50. MÜġTERĠ, ARACI KURUM'un ürünlerini ve hizmetlerini, bu sözleģmede yazılan amaçlar dıģında kullanma hakkına sahip değildir. MÜġTERĠ, ARACI KURUM'un Elektronik ĠĢlem Platformu nun ve diğer ürünler ve hizmetlerinin, ticari sır niteliğinde olduğunu ve bunların profesyonel emek, zaman ve para harcanarak geliģtirilmiģ olduklarını bildiğini beyan eder. MÜġTERĠ ARACI KURUM un bahsedilen ticari sırlarını yayınlamayacak, dağıtmayacak veya böyle bir bilgiyi üçüncü kiģilere sağlamayacaktır. MÜġTERĠ, hiç bir Ģekilde ARACI KURUM un Elektronik ĠĢlem Platformu nu ve diğer ürün ve hizmetlerini kopya etmeyecek, ayrıģtırmayacak bu amaçlara hizmet edecek çalıģmalar yapmayacaktır. Müşteri İmzası 6

7 Temsil Yetkisi 51. ARACI KURUM'a karģı yalnızca sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiģ vekâletname ile yetkilendirilmiģ kiģiler tasarruf yetkilisi sayılacaklardır. Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yapılan değiģiklikler MÜġTERĠ tarafından yazılı olarak ARACI KURUM'a bildirilinceye kadar, ARACI KURUM yönünden geçerli olacaktır. Aksi açıkça belirtilmedikçe ARACI KURUM, temsilcilerin bu sözleģme ile MÜġTERĠ nin yetkili olduğu her konuda yetkili olduğunu kabul etmekte serbesttir. Genel Vekâletnamelerde özel olarak bir yetki daraltımı yer almıģ olmadıkça bunların ARACI KURUM'la olan iliģkilerde tasarrufta bulunmak ve hesapla ilgili tüm iliģkilerde MÜġTERĠ'yi ARACI KURUM'a karģı temsil etmek yetkisini verdikleri kabul edilir. 52. ARACI KURUM un yöneticileri ve merkez dıģı örgütleri dâhil tüm çalıģanları müģteriden hisse senedi alım satım emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme, virman iģlemleri yapma gibi geniģ yetkiler içeren vekâletname alarak MÜġTERĠ adına iģlem yapamaz. Ortak Hesaplar 53. Birden fazla kiģinin ortak hareket etmek suretiyle ARACI KURUM nezdinde ortak hesap açtırmaları durumunda, aksi yazılı olarak ARACI KURUM a bildirilmedikçe, ortak hesap sahiplerinden her biri, diğer ortak hesap sahiplerinin muvafakatına gerek olmaksızın, münferiden ARACI KURUM a her türlü talimat ve emir vermeye ve ortak hesapta bulunan Sermaye Piyasası Aracı ve nakitlerin tamamı üzerinde tasarruf etmeye, bu sözleģmede yazılı hükümlerden faydalanmaya yetkili olacaktır. Ortak hesap sahiplerinden her biri, bu sözleģmeden doğacak borç ve yükümlülüklerden ARACI KURUM a karģı müteselsilen sorumludur. ARACI KURUM ortak hesap sahiplerinden birine yükümlülüğünü yerine getirmekle diğerlerine karģı da yükümlülüğünü yerine getirmiģ sayılır. 54. ARACI KURUM un hesap sahiplerinden her hangi birine hesapla ilgili iģlemler konusunda günlük veya aylık bildirimlerde bulunması diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlarda hesap ekstresini veya bildirimi almıģ sayılırlar. Ortak hesap sahiplerinden her biri diğerini bildirim ve tebligat konusunda temsil eder. SözleĢmenin Tadili 55. SözleĢme hükümleri, SPK düzenlemelerinde meydana gelecek değiģiklikler hariç, değiģikliklerin MÜġTERĠ ye tebliğinden itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girmesi ve MÜġTERĠ nin bu nedenle SözleĢme yi feshetme hakkı saklı kalmak kaydıyla, ARACI KURUM tarafından dilediği anda değiģtirilebilir. SözleĢmenin Feshi ne iliģkin maddeler saklıdır. 56. MÜġTERĠ mevzuatta uygulanması zorunlu bir değiģiklik yapıldığı takdirde herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değiģikliklerin kendisine uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. ġayet MÜġTERĠ söz konusu değiģiklik veya tadile itiraz eder ise MÜġTERĠ nin tüm açık pozisyonlarını likit hale getirmesi gerekmektedir. Aksi halde ARACI KURUM, MÜġTERĠ 'nin açık pozisyonlarını likit hale getirerek sözleģmeyi sonlandırma hakkına sahiptir. SözleĢmenin Feshi 57. Bu sözleģme süresiz olarak akdedilmiģ olup, taraflarca fesh edilene kadar yürürlükte kalacaktır. MÜġTERĠ bu sözleģmeyi, herhangi bir açık pozisyonu ve/veya ARACI KURUM a karģı bir sorumluluğu yoksa ARACI KURUM'un ġirket merkezinin yer aldığı adrese noter marifeti ile bildirimde bulunduktan üç iģ günü sonra geçerli olacak Ģekilde fesh edebilir. ARACI KURUM iģbu sözleģmeyi haklı sebeplerin varlığı halinde ihbarın MÜġTERĠ ye ulaģtığı günün sonu itibariyle fesh edebilir. Aynı Ģekilde ARACI KURUM, MÜġTERĠ nin bu sözleģme çerçevesinde geçerli tebligat adresine noter marifeti ile bildirimde bulunduktan üç iģ günü sonra geçerli olacak Ģekilde fesh edebilir. Taraflardan herhangi biri tarafından yapılan fesih, daha önce yapılan iģlemleri veya Kontratlar'ı, etkilemeyecek, tarafların sözleģmeden doğan borçları tasfiye edilene kadar devam edecektir. ARACI KURUM Kayıtlarının Delil Niteliği 58. Bu sözleģmeden ve sözleģme çerçevesinde gerçekleģtirilen iģlemlerden doğabilecek anlaģmazlık ve uyuģmazlıklarda ARACI KURUM un defter, kayıt ve belgeleri Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. Maddesi anlamında muteber ve geçerli delil niteliğindedir. MÜġTERĠ, ARACI KURUM yetkilileri ve personeli ile yapacağı telefon konuģmalarının kaydedilebileceğini ve bu kayıtların müģteri mutabakatını içeren kayıt niteliğinde olduğunu ve münhasır delil niteliği taģıyacağını kabul ve beyan eder. UyuĢmazlıkların Çözümü 59. SözleĢmenin taraflarından biri, taraflar arasında herhangi bir nedenle sözleģmenin uygulamasından ve/veya yorumundan doğacak bir uyuģmazlığın Hakem e götürülmesini isterse, kendi hakemini yazılı olarak diğer tarafa bildirmesi üzerine karģı taraf 3 iģgünü içerisinde kendi hakemini seçerek diğer tarafa bildirmek zorundadır. Verilen süre içerisinde hakemin diğer tarafa bildirilmesini müteakip, taraflarca seçilen 2 hakem birlikte Türkiye Sermaye Piyasası Aracı KuruluĢlar Birliği nin Hakem Listesinden üçüncü hakemi seçer. Taraflar üçüncü hakemin seçiminde anlaģamazlar ise üçüncü hakemi veya taraflardan biri kendi hakemini verilen süre içerisinde tayin ve tespit ederek diğer tarafa bildirmez ise, bu takdirde diğer iki hakemi, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı KuruluĢlar Birliği Hakem Listesinden, Ġstanbul Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi veya Ġstanbul Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesinin tevzi ettiği Ġstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi seçer. Hakem heyetine 3. hakem veya Mahkemece seçilen hakemlerden biri baģkanlık eder. Hakemler toplantı tarihini izleyen 90 (doksan) iģgünü içerisinde ve çoğunlukla karar verirler. Bu süre tarafların anlaģması ile uzatılabilir. Hakem kararları hakkında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun ilgili yasa hükümleri uygulanır. Taraflar hakem masraflarını yarı yarıya depo ederler. Karar aleyhine sonuçlanan taraf masrafların tamamını öder. Hakem kararları kesin olup ancak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda gösterilen nedenlerden ötürü temyiz edilebilir. 60. UyuĢmazlıkların tahkim usulü ile çözülmesine iliģkin madde hükümlerinden kaynaklanan ihtilaflarda ve hakem kararlarının infazında tahkim usulüne iliģkin maddelerin geçersizliği sonucunu doğurmamak kaydı ile Ġstanbul Mahkeme ve Ġcra Daireleri yetkilidir. Bu hüküm hakem sözleģmesinin geçerli olmadığı Ģeklinde yorumlanamaz. 61. SözleĢmenin uygulamasından ve/veya yorumundan kaynaklanan uyuģmazlığın çözümü için 41. madde uyarınca tahkim usulüne baģvurulmadığı takdirde, söz konusu uyuģmazlığın çözümünde Ġstanbul Merkez Mahkemeleri ve Ġcra Müdürlükleri Müşteri İmzası 7

8 yetkilidir. 62. ĠĢ bu sözleģmenin taraflarının tahkim usulünü kabul etmiģ olmaları, SPK nın yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde karar almasını engellemez. Bölünebilirlik 63. Bu SözleĢme'nin her hangi bir hükmünün buna yetkili mahkeme tarafından geçersiz kılınmıģ olması halinde geri kalan maddelerdeki hükümler ve Ģartlar bundan etkilenmemiģ sayılacak ve yürürlüğünü sürdürecektir. Devir Yasağı 64. MÜġTERĠ bu sözleģmeden doğan herhangi bir hak, alacak veya borcunu ARACI KURUM un yazılı onayı olmaksızın, kısmen veya tamamen, üçüncü kiģilere, devir ve temlik edemez. Aksi takdirde ARACI KURUM un uğrayacağı her türlü zarardan mesul olacaktır. Mücbir Sebep 65. Yangın, sivil itaatsizlik, baģkaldırı, isyan, ayaklanma, ani patlama, sel, fırtına, doğal afetler gibi kontrolü dıģında meydana gelen her hangi bir durumdan ötürü borçlarının ifasında geciken taraf, diğer tarafa karģı sorumlu olmayacaktır. Uygulanacak Hükümler 66. Bu sözleģmenin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. SözleĢmede hüküm bulunmayan hallerde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde hükmü bulunmayan hallerde ise genel hükümler uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde bir değiģiklik yapıldığı takdirde söz konusu değiģiklik herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın yürürlük tarihinden itibaren sözleģmeye uygulanacaktır. Risk Bildirim Formu 67. MÜġTERĠ, ARACI KURUM tarafından kendisine verilen Risk Bildirim Formunu bu sözleģmeyi imzalamadan önce okuduğunu, anladığını ve daha sonra iģ bu sözleģmeyi imzaladığını ve Risk Bildirim Formu nun bir örneğini teslim aldığını beyan eder. MÜġTERĠ Bilgileri 68. MÜġTERĠ ye ait kimlik bilgileri MÜġTERĠ tarafından verilen ve bir örneği sözleģme ekine alınan Türk uyruklular için Nüfus Hüviyet Cüzdanı/Ehliyet/Pasaporta, Türk uyruklu olmayanlar için pasaport, ikamet belgesi veya Bakanlıkça uygun görülen kimlik belgesi ve tüzel kiģiler için ticaret siciline tescile dair belgelere istinaden çıkarılmıģtır. MÜġTERĠ nin ikametgah ve iģ adresleri, sözleģmede ve eklerinde yer alan tüm telefon, faks numaraları ve internet adresleri MÜġTERĠ nin beyanı esas alınarak yazılmıģtır. ARACI KURUM; MÜġTERĠ ye ait kimlik bilgilerinin tespitinde gereken özeni sağlamakla yükümlüdür. MÜġTERĠ, ibraz ettiği kimlik bilgilerinin ve MüĢteri Tanıma Formu ndaki diğer bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, iģbu sözleģme kapsamında verdiği beyanların gerçeği yansıtmaması nedeniyle ARACI KURUM un maruz kalacağı tüm zararları tazmin edeceğini, ayrıca hesabına yatırdığı ve yatıracağı paraların 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde suç geliri mahiyetinde olmadığını ve yine suç gelirlerinin aklanması suçunu teģkil eden fiillerin iģlenmesi sebebiyle elde edilmiģ olmadığını beyan ve taahhüt eder. MÜġTERĠnin anlayabileceği derecede açık bir dille kaleme alındığı ve onun tarafından rahatlıkla okunabilecek puntolarla basıldığı taraflar arasında ihtilâfsız olan, 68 maddeden ibaret iģ bu Kaldıraçlı Alım Satım ĠĢlemleri Çerçeve SözleĢmesi taraflarca kabul edilip imzalanmıģ ve iki nüsha olarak düzenlenmiģ olan sözleģmenin bir nüshası MÜġTERĠ ye teslim edilmiģtir... ARACI KURUM MÜġTERĠ Ad : Soyad : Ġmza : Müşteri İmzası 8

9 EKI RĠSK BĠLDĠRĠM BEYANNAMESĠ 1. ĠĢlem yapmak, Riskli ve Spekülatiftir. ĠĢlemler çok fazla spekülatif ve yalnızca, (a) sahip olunan ekonomik, hukuki ve diğer riskleri anlayan ve alabilen ve (b) depo edilen paralar ya da Teminat'ların çok üzerindeki riskleri dahi alabilecek müģteriler için uygundur. ĠĢlemler emeklilik fonları için uygun bir yatırım aracı değildir. MüĢteri, finansal veya bir baģka türlü, ĠĢlemi, risklerini almayı istediğini ve alabileceğini ve MüĢteri'nin bütün Hesap Bakiyesi nin kaybının, MüĢteri'nin hayat tarzını değiģtirmeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. 2. Yüksek Kaldıraç ve DüĢük Teminat Ani Kayıplara Sebep Olabilir. Ġntegral in Teminat politikaları, yeterli Teminatlı Hesap'lara ek fonlar aktarılmasını gerektirebilir bu durumda MüĢteri söz konusu Teminat gereksinimini sağlamayı kabul eder. BaĢlangıç Teminat tutarının yüzde ellisine (%50) eģit veya bunun altındaki tutarlarda Teminat tutmak, müteakip kayıplar ile beraber, Açık Pozisyon'larının likidasyonuna sebep olabilir. 3. Ġntegral Online ĠĢlem Platformu'nda Beliren Fiyatlar, Teminat'lar ve Herhangi Bir BaĢka Yerde Rapor Edilen Fiyatlardan Farklı Olabilir. ĠĢlem yapmada, MüĢteri'nin pozisyon değerlemesinde, Teminat gereksinimlerinin belirlenmesinde kullanılacak olan fiyatlar, Ġntegral Online ĠĢlem Platformu'nda yayınlanacaktır. Ġntegral bu belirtilen fiyatların mümkün olduğunca bankalar arası piyasalardaki fiyatlarla ilintili olacağını ummasına rağmen, Ġntegral Online ĠĢlem Platformu tarafından rapor edilecek olan fiyatlar bankalara veya diğer katılımcılara sunulan fiyatlardan farklılıklar arz edebilir. 4. Tek DokunuĢ ve Anında Uygulama. Ġntegral Online ĠĢlem Platformu otomatik Emir giriģ sistemi, MüĢteri'nin bir kez nominal tutarı girmesi ve "Al/Sat" tuģuna basması ile anında MüĢteri emrinin iletilmesini sağlamaktadır. Söz konusu iletimden önce iģleme "tekrar göz atmak" olanağı yoktur ve Piyasa Emir'leri iptal edilemezler. Bu yapı diğer iģlem platformlarından ve sistemlerinden farklı olabilir. MüĢteri, Ġntegral Online ĠĢlem Platformu ile iģlem yapmadan önce Emir giriģ sürecine vakıf olabilmek için Demo ĠĢlem Platformu'nu kullanmalıdır. MüĢteri, Ġntegral Online ĠĢlem Platformu Emir GiriĢ Sistemini kullanarak, tek tuģlamalı sistem ile anında Emir iletim yapısının risklerini, kabul eder. 5. Telefon Emirleri ve Anında Uygulama. Ġntegral Online ĠĢlem Platformu ile verilen Piyasa Emirleri, Ġntegral Online ĠĢlem Platformu "gerçekleģmiģtir" ya da "yapılmıģtır" denerek teyit edildiğinde, tamamlanmıģtır. Bu takdirde, MüĢteri, ya almıģ ya da satmıģ olup, artık söz konusu alım veya satıma tekabül eden Piyasa Emri' ini iptal edemez. Piyasa Emri'ni iģleme koyarak MüĢteri, söz konusu anında uygulamayı ve anında uygulama Ģeklinden doğan riski, kabul etmektedir. 6. Piyasa Tavsiyeleri Bilgi Amaçlıdır, MüĢteri Bağımsız Olarak Karar Vermektedir ve Ġntegral Bir DanıĢman veya MüĢteri'nin Mutemedi/Ġnançlı ĠĢlem Yapan Değildir. Ġntegral tarafından sunulan piyasa bilgileri alıģ veya satıģ teklifi ısrarcı bir teklif değildir. Ġntegral Online ĠĢlem Platformu vasıtası ile MüĢteri tarafından verilen her bir ĠĢlem/Kontrat yapma kararı veya bir Kontrat'ın veya bir baģka iģlemin MüĢteri için iyi veya uygun olup olamayacağı hususu, MüĢteri tarafından bağımsız olarak alınan bir karardır. Ġntegral bir müģavir olarak hareket etmemekte olup, MüĢteri'nin mutemedi veya MüĢteri adına inançlı iģlem yapanı da değildir. MüĢteri kabul eder ki; Ġntegral tarafından sağlanan herhangi bir bilgiyi veya tavsiyeyi temel alarak, yapılan veya yapılmayan herhangi bir eylem ve/veya iģlem veya Ġntegral 'in iģlem tavsiyelerini takip etmesi sebebi ile MüĢteri'nin avukat ücretleri dâhil, ortaya çıkan sorumluluklardan, taleplerden, hasarlardan, masraflardan ve harcamalardan, ötürü ve bunlar ile ilgili olarak Ġntegral in hiç bir sorumluluğu ve inançlı iģlemden kaynaklanan borcu yoktur. 7. Tavsiyeler ġahsi GörüĢlere Dayanmaktadır ve Garanti Edilmezler. Ġntegral' ın piyasa tavsiyeleri tamamen Ġntegral personelinin kiģisel görüģlerine dayanmaktadır. Hiç bir Ģekilde profesyonel danıģmanlık faaliyeti anlamına gelmemektedir. Bu piyasa tavsiyeleri, Ġntegral in, bağlı Ģirketleri veya çalıģanlarının, beklentileri ve/veya market pozisyonları ile aynı veya farklı olabilir. Ġntegral in tavsiyeleri, güvenilir olduğuna inanılan bilgilere göre temellendirilir fakat Ġntegral bunların gerçeklik ve doğruluğunu garanti edemez ve etmez, söz konusu tavsiyeleri takip etmenin, ĠĢlemlerin doğasında var olan riskleri ortadan kaldıracağını veya azaltacağını beyan edemez. 8. Kâr Garantisi Yoktur. ĠĢlem'den kâr etme ya da zarar etmeme garantisi yoktur. MüĢteri, Ġntegral den veya O'nun herhangi bir temsilcisinden, bu söz konusu garantileri almamıģtır. MüĢteri, iģlem in doğasında var olan risklerin farkındadır ve bu riskleri taģıyabilecektir ve ortaya çıkan herhangi bir kayba dayanabilecektir. 9. MüĢteri Açık Pozisyonları'nı Kapatamayabilir. Piyasa Ģartlarına ve diğer hususlara bağlı olarak, Ġntegral Online ĠĢlem Platformu MüĢteri'nin pozisyonunu, MüĢteri'ce belirtilen seviyeden kapatamayabilir ve MüĢteri Ġntegral in bu takdirde herhangi bir sorumluluk taģımayacağını kabul eder. 10. Yetkili Üçüncü KiĢiler. MüĢteri, üçüncü kiģilere MüĢteri Hesap'ı üzerinde, sınırlı ya da sınırsız olarak, iģlem yapma yetkisi ya da kontrolü tanıdığı takdirde ("ĠĢlem Yapıcı"), Ġntegral in, söz konusu ĠĢlem Yapıcının yaptığı MüĢteri tercihini, tekrar gözden geçirmek gibi bir sorumluluğu olmayacaktır. Ġntegral hiçbir Ģekilde herhangi bir ĠĢlem Yapıcı hakkında, beyan ve taahhütte bulunmamaktadır. Ġntegral ĠĢlem Yapıcının sebep olmuģ olduğu herhangi bir hareketten MüĢteri'nin doğan kaybından ötürü sorumlu olmayacaktır ve Ġntegral, hiç bir Ģekilde, ĠĢlem Yapıcının operasyon metotlarını tasdik etmez ve onaylamaz. MüĢteri, ĠĢlem Yapıcı' ya kendi Hesap'ı üzerinde sahip olduğu haklardan herhangi birisini uygulama yetkisi verdiğinde, MüĢteri bunu MüĢteri'nin riskine yapar. MüĢteri ĠĢlem Yapıcı' ya yetki verdiğinde, müģteri dikkatli olmalı ve tüm Hesap aktivitelerini, yakından takip etmelidir. MüĢteri, Hesap Değeri'ni ve Hesap Hareketi'ni, Ġntegral Online ĠĢlem Platformu'ndan takip edebilir. 11. Ġnternet'te ĠĢlem Yapmak Ġntegral sinyal gücünü kontrol edemediğinden, O'nun algılayıģı, Ġnternet'ten yönlendirmesi, MüĢteri'nin ekipmanı konfigürasyonu veya bunun bağlantı güvenilirliğinden ötürü, Ġntegral, ister Ġntegral e, isterse MüĢteri'ye, herhangi bir piyasaya veya takas veya operasyon sistemine ait olsun, herhangi bir iletim veya haberleģme sisteminin veya bilgisayar sisteminin veya yazılımın çalıģmamasından veya çökmesinden ötürü doğrudan veya dolaylı biçimde doğan, avukatlık ücretleri dâhil, her türlü taleplerden, kayıplardan, hasarlardan, masraflardan, maliyetlerden, fiyat değiģikliklerinden doğan farklardan veya harcamalardan sorumlu olmayacaktır. Müşteri İmzası 9

10 12. Telefon Emirleri. Ġntegral telefon hatlarının, bozulmasından, çalıģmamasından veya çökmesinden, sorumlu değildir. 13. Fiyatlama Hataları. Fiyatın yanlıģ yazılmasından kaynaklanan herhangi bir fiyat hatası veya telefon ile ve/veya elektronik araçlarda (MüĢteri'nin taleplerine verilen cevaplar dâhil) eksik verilen bir fiyat ortaya çıkarsa, Ġntegral, Hesap Bakiye'lerinde doğan sonuçtan sorumlu olmayacak ve söz konusu Hesap'ta gereken değiģiklikleri veya ayarlamaları yapma hakkını kendinde saklı tutar. Söz konusu fiyat hatasından doğan herhangi bir itilaf, Ġntegral in tamamen kendi takdirindeki kararına göre Piyasa Değerleri temelinde, söz konusu hatanın oluģtuğu tarihteki ilgili kurdan, çözümlenecektir. Mevcut piyasa Ģartları, Ġntegral Online ĠĢlem Platformu'nda beliren fiyatlardan farklılık gösterdiğinde, Ġntegral elinden geldiğince, mevcut olan piyasa fiyatlarına yakın veya üzerinde fiyatlar ile iģlemleri uygulamaya çalıģacaktır. Bu mevcut piyasa fiyatları, nihayetinde, Hesap detaylarında yansıtılacaktır. MüĢteri'nin gerçekleģmiģ veya gerçekleģmemiģ Kazanç/Kayıp'larını menfi veya bunun aksi yönünde etkileyebilir. 14. MüĢterinin ġifre ile Ġlgili Sorumlulukları. MüĢteri, sözleģmede belirttiği cep telefon numarasına Ġntegral tarafından gönderilen veya kendisine verilen Ģifrenin gizliliğinin korunmasından her türlü Ģekilde sorumludur. MüĢteri Ģifresinin herhangi bir Ģekilde üçüncü kiģilerin eline geçmesi ve bu Ģekilde MüĢteri hesabı ile ilgili olarak iģlem yapılmasından doğabilecek zararlardan Ġntegral hiçbir Ģekilde sorumlu olmayacaktır. ARACI KURUM MÜġTERĠ Ad : Soyad : Ġmza : Müşteri İmzası 10

11 EKII MÜŞTERİ TANIMA FORMU Müşteri Numarası : Müşteri Temsilcisi : MÜŞTERİ BİLGİLERİ Adı Soyadı/Tescilli Unvanı : Adresi/Merkez Adresi : İrtibat Yetkilisi : Telefon Numarası : Mesleği : Faks Numarası : E-posta adresi : Saklama Bankası : Hesap Numarası : Takas Bankası : Hesap Numarası : Vergi Temsilcisi : Vergi Numarası : TL Muhabir Bankası : Hesap Detayları : EUR Muhabir Bankası : Hesap Detayları : GBP Muhabir Bankası : Hesap Detayları : Kabul edebileceğiniz risk oranı :...% Kaldıraç Oranı :.1/100.1/75.1/50...1/25.1/10.1/1 *Seçim yapılmadığı takdirde kaldıraç oranı 1/100 olarak dikkate alınacaktır. Çalıştığınız diğer Banka ve Aracı Kurumlar: Seri V, No: 46 sayılı Tebliğin 12 inci Maddesine göre benim risk tercihlerimi belirlemek amacıyla Şirketinizin bana verdiği "Hesap Açılışı ve Müşteri Bilgi Formunu" tam olarak ve doğru bilgilerle doldurduğumu ve boş bıraktığım kısımların sorumluluğunu şahsen üstlendiğimi beyan ve teyit ederim. Saygılarımla, Müşteri İmzası 11

12 o EKIII GERÇEK FAYDALANICI BEYAN FORMU (Kendi adına ve fakat başkası hesabına işlem yapılıp yapılmadığının beyan edilmesi) 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkında Kanun un 15. maddesine göre, yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Bu itibarla, İntegral Menkul Değerler A.Ş. nezdinde 5549 sayılı Kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde kimlik tespiti gerektiren işlem yaptıran gerçek kişilerin ve kuruluşların (Tüzel kişiliği haiz olan ve olmayan kuruluşlar) kendi adına ve fakat başkası adına hareket etmeleri halinde, işlemin gerçek mahiyetine uygun şekilde kimin hesabına hareket ettiklerini İntegral Menkul Değerler A.Ş. ye yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. İntegral Menkul Değerler A.Ş. nezdinde açtığım / ız ve açacağım / ız her türlü hesaplarım / ız nedeniyle kendi adıma ve kendi hesabıma / kuruluşumuz adına ve kuruluşumuz hesabına hareket ettiğimi / zi, başkası hesabına hareket etmediğimi / zi ve kendi adıma / kuruluşumuz adına ve fakat başkası hesabına hareket etmem / iz halinde, 5549 sayılı Kanun un 15. maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığımı / zı ve bu kişi / kişilerin ve kuruluşu temsile yetkili kişi / kişilerin kimlik bilgilerini İntegral Menkul Değerler A.Ş. ye derhal yazılı olarak bildireceğimi / zi kabul, beyan ve taahhüt ederim /iz. Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler Tarih. /. /. Tarih. /. /. Hesap No. Müşteri Adı ve Soyadı İmza Hesap No. Müşteri Unvanı İmza Kuruluşu Temsile Yetkili Kişi/ler Ad Soyad ve İmza Hesabıma hareket edilen kişi / kişiler aşağıdaki gibidir : (Yoksa boş bırakınız veya X işareti koyunuz.) 1 2 TC. Kimlik / Vergi No.... Adı Soyadı.... Doğum Yeri ve Tarihi.... Anne Adı.... Baba Adı.... Uyruğu.... Müşteri İmzası 12

13 EKIV KENDİ ADINA, BAŞKASI HESABINA İŞLEM YAPANLARA İLİŞKİN DUYURU 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun (Kanun) 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) Tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak, Tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre; hesap açılması kredi ve/ya kredi kartı verilmesi, kiralık kasa, finansman, faktoring, finansal kiralama gibi hizmetler nedeniyle kurulan, niteliği itibariyle devamlılık unsuru taşıyan iş ilişkilerinde tutar gözetmeksizin kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerin ve müşteri adına hareket edenlerin kimliğinin tespit edilmesi zorunludur. Bunun dışında, sürekli iş ilişkisi niteliği arz etmemekle birlikte; 1- İşlem tutarı ya da birbirleriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı yirmibin TL veya üzerinde olduğunda, 2- Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı ikibin TL veya üzeri olduğunda, 3- Hayat sigortası sözleşmelerine ilişkin işlemlerde bir yıl içinde ödenecek prim tutarı toplamı ikibin veya tek primli tutarın beşbin TL veya üzerinde olduğunda, 4- Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin, 5- Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin, kimliğe ilişkin bilgilerin alınması ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit edilmesi zorunludur. İşlem talep eden kişiler, eğer işlemi başkası hesabına yapıyorlarsa, bunu işlemi yapmadan önce beyan etmek zorundadır. Bu beyan üzerine, işlemi talep edenin kimliği ve yetki durumu ile hesabına hareket edilen kişinin kimliği Yönetmeliğin 6 ile 14 üncü maddeleri arasındaki hükümlere göre tespit edilir. Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle kurulan ve devamlılık niteliği taşıyan iş ilişkilerinde, tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşini aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortakların kimliği Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddelerine göre tespit edilir. Kanunun 15 inci maddesi uyarınca, kimlik tespiti gereken işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yazılı olarak bildirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adli para cezasıyla* cezalandırılır. İşbu duyuru Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca yapılmaktadır. *En az yirmi ve en fazla yüz Türk lirası olan bir gün karşılığı adli para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir. (TCK. Md. 52/2) Müşteri İmzası 13

14 EKV KALDIRAÇLI ALIM SATIM ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN BĠLDĠRĠMLER ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Nezdinizdeki,. No lu hesabıma ait periyodik olarak gönderilmesi gereken aylık hesap ekstrelerini gerek telefonla, gerekse internet üzerinden hesap durumumu ve iģlemlerini her gün takip edebilmem nedeniyle, adresime gönderilmemesini ve gerek telefonla, gerek Ģahsen seans esnasında, gerekse internet üzerinden takip edemediğim durumlarda SPK Mevzuatı gereği ekstrelerin ve iģlem teyit formlarının gönderilmesi gereken süre zarfında KuruluĢunuza gelerek hesap ekstre ve dökümlerimi okuyup imzalayacağımı, beyan, kabul ve taahhüt ederim. Tarih : Yatırımcı Adı ve Soyadı : Ġmza : ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Nezdinizdeki, No lu hesabıma ait periyodik olarak gönderilmesi gereken aylık ve günlük hesap ekstremin sözleģmede belirttiğim adresime gönderilmesini rica ederim. Tarih : Yatırımcı Adı ve Soyadı : Ġmza : Müşteri İmzası 14

15 EKVI TARİH HESAP NO ADI SOYADI ADRES :. :. :. :. :.... GSM : TEL NO 1 : TEL NO 2 : FAKS NO 1 : FAKS NO 2 : EMAİL İMZA ÖRNEĞİ 1 İMZA ÖRNEĞİ 1 İMZA ÖRNEĞİ 2 İMZA ÖRNEĞİ 2.v4 Müşteri İmzası 15

BAŞKENT MÜŞTERİ nin emrini kısmen veya tamamen reddedip, uygulamaya koymayabilir ve sonucunu en kısa zamanda MÜŞTERİ ye bildirir.

BAŞKENT MÜŞTERİ nin emrini kısmen veya tamamen reddedip, uygulamaya koymayabilir ve sonucunu en kısa zamanda MÜŞTERİ ye bildirir. MÜŞTERİ ALIM ve SATIM EMİRLERİ Emirlerin Şekli MÜŞTERİ, alım ve satım emirlerini bizzat BAŞKENT e gelerek ve yazılı olarak verir. Emirlerin BAŞKENT e gecikmezsizin telefon, teleks ve telefaks gibi iletişim

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TARAFLARI TANITICI BİLGİLER

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TARAFLARI TANITICI BİLGİLER KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No Hesap No Sözleşmenin İmza Yeri Tarih SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TARAFLARI TANITICI BİLGİLER Bir tarafta İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. (bundan

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Konu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Eski Sayfa/Madde Öncekinde Yok. Yenisinde 1.sayfa olarak eklendi. Adı ve Soyadı/Unvanı Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Yeni SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ

Detaylı

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI : SOYADI : HESAP NO : TARİH : / /201.. İMZA : Bu sözleşme Başkent Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri hizmet

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072)

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesinde Bulunması Gereken Asgari Unsurlar (Seri:V, No:125 Sayılı Tebliğ in 2(1)(a) veya 2(1)(b) Maddeleri Kapsamında Faaliyette Bulunacak Aracı Kurumların

Detaylı

Kaldıraçlı Alım Satım Esasları

Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Ürün : Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Değişiklik tarihi: 20.12.2011 Versiyon: 1,0 Özet: Kaldıraçlı alım satım esasları hakkında bilgi verilmiştir.

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com MASAK Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 14.01.2014 www.gsghukuk.com Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 5337 sayılı Suç Gelirleri nin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair

Detaylı

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI 1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesinin nasıl yapılacağına ilişkin esaslar Müşteri Emri Gerçekleştirme

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 02.12.2008 7 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/128 02.12.2008 tarih ve 27072 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 7 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Ticari Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ AVEA ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. nin ( AVEA ) Kurumsal NOKIA 500 ve NOKIA Asha 303 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) ġirketimiz/kurumumuz

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2)

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) Genelge No: 2005/2 Kabul Tarihi: 11.04.2005 BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) 1. Amaç ve Tanımlar Bu genelgenin amacı, 07.04.2001

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Borsa İstanbul Yerleşkesi Reşitpaşa Mh. Tuncay Artun Cad. 34467 Sarıyer / İstanbul

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

Yeni. Sayfa/Madde. Yeterli boşluk verildi. Okuma rahatlığı sağlandı.

Yeni. Sayfa/Madde. Yeterli boşluk verildi. Okuma rahatlığı sağlandı. Konu Tüm sayfalar YTF Eski Sayfa/Madde Solda kalan sayfaların sağ kısmı cilde kaydığından güçlükle okunuyordu Evet/Hayır vb. sorularda kutucuk olmaması kararsızlığa yol açabiliyordu Uygunluk Testi Sayfa

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ Katılımcı Bilgileri: Madde 1. (Taraflar) Trucas UG ( Fuar şirketi olarak anılacaktır ) tarafından gerçekleştirilecek olan Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı na katılan firmalar (Katılımcı olarak anılacaktır)

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 BAĞIMSIZ DENETĠM SÖZLEġMESĠ SözleĢmenin tarafları olan, Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm Anonim ġirketi (sözleģmenin bundan sonraki bölümlerinde MüĢteri

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelge nin amacı, Borsa

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. NİN İFLASI NEDENİYLE SIKÇA SORULABİLECEK SORULAR

MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. NİN İFLASI NEDENİYLE SIKÇA SORULABİLECEK SORULAR MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. NİN İFLASI NEDENİYLE SIKÇA SORULABİLECEK SORULAR 1.Alacak kaydı taleplerimi nereye ve nasıl yapabilirim? İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına doğrudan

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

- Alım ve/veya satım işlemine konu deniz, hava veya kara nakil vasıtalarının değeri yirmibin TL (20.000 TL) veya üzerinde olduğunda,

- Alım ve/veya satım işlemine konu deniz, hava veya kara nakil vasıtalarının değeri yirmibin TL (20.000 TL) veya üzerinde olduğunda, T.C. MALİYE BAKANLIĞI Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı 1. İLGİLİ MEVZUAT İlgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere www.masak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. işlem yapılan şahısların da) kimlik

Detaylı

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder.

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3. Alım Satım Aracılığı Faaliyeti Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3.1. Emir İletimine Aracılık

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

R.G. 108 09.06.2008 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI (4/2008)

R.G. 108 09.06.2008 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI (4/2008) R.G. 108 09.06.2008 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI (4/2008) Bakan, 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası nın 10(2). maddesinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak

Detaylı

1. Elektronik Tebligat Nedir ( Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi; KEP ) 2. Elektronik Tebligat Yapacak Kurumlar Hangileridir

1. Elektronik Tebligat Nedir ( Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi; KEP ) 2. Elektronik Tebligat Yapacak Kurumlar Hangileridir 1. Elektronik Tebligat Nedir ( Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi; KEP ) Kamunun yapacağı tebligatlarda da elektronik ortamın kullanımını gündeme getirmiş ve elektronik tebligat da uygulamaya girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 23.05.2016/70-1 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 25/4/2016

Detaylı

ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU

ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU 1. ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU: A. ANA HAT NUMARASI TANIMLAMA Ana Hat numarası tanımlamak için, Ģirketiniz üzerine kayıtlı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı. Sayı : B.13.2.SGK.0.65.03.00/ 73 Konu : Veri paylaģımı 08.02.

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı. Sayı : B.13.2.SGK.0.65.03.00/ 73 Konu : Veri paylaģımı 08.02. T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.65.03.00/ 73 Konu : Veri paylaģımı 08.02.2011 GENELGE 2011/14 07/05/2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle,

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

EMİR İLETİMİNE ARACILIK FAALİYETLERİ POLİTİKASI

EMİR İLETİMİNE ARACILIK FAALİYETLERİ POLİTİKASI EMİR İLETİMİNE ARACILIK FAALİYETLERİ POLİTİKASI 13-03-POL-001 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Giriş... 3 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 II. Politikalar... 4 1. Müşteri Emirlerinin İletilmesine Yönelik

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu (Vergi Kanunları Gereğince Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayan Ancak 5510 Sayılı Kanun Uyarınca Çalıştırdıkları Sigortalıların

Detaylı

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır.

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır. Amaç ve Kapsam Bizim Menkul Değerler A.Ş (BMD) tüm müşteri emirlerinin özenli, adil ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinde en iyi gayreti gösterir. Emir gerçekleştirme politikası ile BMD, müşterilerinden

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

Paket AĢımı TL/MB (KDV- ÖĠV dahil)

Paket AĢımı TL/MB (KDV- ÖĠV dahil) ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU 1. ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU: A. ANA HAT NUMARASI TANIMLAMA Ana Hat numarası tanımlamak için, Ģirketiniz üzerine kayıtlı

Detaylı

III-37.1 SAYILI YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

III-37.1 SAYILI YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ III-37.1 SAYILI YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-37.1.a) YAYIMLANDI Sermaye Piyasası Kurulu nun ( Kurul ),

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 15 Milyon TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 150 gün

Detaylı

ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU

ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU İş bu sözleşme 06.03.2011 tarih ve 25137 sayılı resmi gazetede yayınlanan mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik gereği internet-telefon ve

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 20,000,000 TL (Talebe göre artırılabilir.) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 SatıĢ, Kiralama, Ġrtifak Hakkı Tesisi (Bakanlık onay süresi hariç) 60 GÜN 2 Ecrimisil bedeli tahsilatı (SatıĢ, kira, irtifak

Detaylı

Address: Teminat Metodu? (Birini Seçin): Banka Transferi Banka Kartı/Kredi Kartı. Bizi Nereden Öğrendiniz?: Sosyal Güvenlik No veya Vergi No:

Address: Teminat Metodu? (Birini Seçin): Banka Transferi Banka Kartı/Kredi Kartı. Bizi Nereden Öğrendiniz?: Sosyal Güvenlik No veya Vergi No: HESAP BİLGİLERİ Hesapta Görülecek İsim: Email Address: Başlangıç Teminatı: $ Teminat Metodu? (Birini Seçin): Banka Transferi Banka Kartı/Kredi Kartı Bizi Nereden Öğrendiniz?: Güvenlik Sorusu (Yalnız birini

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 18,000,000 TL, Talebe göre artırılabilir. Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa) R.G. 67 20 Haziran 2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 23(2)B, (2)Ç ve (5) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

MEVDUATI SİGORTA FONU HUKUK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MEVDUATI SİGORTA FONU HUKUK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULÜNE, ÇEKİLMESİNE VE ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 01/11/ 2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmî

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER A. ġ.

GÜVEN MENKUL DEĞERLER A. ġ. GÜVEN MENKUL DEĞERLER A. ġ. ACĠL VE BEKLENMEDĠK DURUM PLANI ve Ġġ AKIġ PROSEDÜRLERĠ 1. Mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü kayıt ile kıymetli evrakın basılı olarak

Detaylı

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 9 (RG: 02.01.2010-27450)

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 9 (RG: 02.01.2010-27450) Maliye Bakanlığından: Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Sıra No : 9 (RG: 02.01.2010-27450) 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU

VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU 1 Gündem Başlıkları İşlem Sistemi Tasarımı Modelin Genel Esasları İşlem Görmesi Planlanan Pariteler Teminatlandırma Esasları Üyelik Soru-Cevap 2 İşlem Sistemi Tasarımı

Detaylı

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI I. AMAÇ VE KAPSAM İşbu politika, Destek Menkul Değerler AŞ (Şirket) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının; bankacılık

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 20.11.2013/199-1 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 10) ile Mali Suçları Araştırma

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA STANDART FORMLAR BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA Ġhale Kayıt Numarası 2010/4083 Ġhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı