ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF DEĞERLENDİRMENİN KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ YETERLİLİKLERİNİN CİNSİYET, SINIF VE PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF DEĞERLENDİRMENİN KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ YETERLİLİKLERİNİN CİNSİYET, SINIF VE PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ"

Transkript

1 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF DEĞERLENDİRMENİN KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ YETERLİLİKLERİNİN CİNSİYET, SINIF VE PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ Mustafa METİN Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü ÖZET Bu çalışma öğretmen adaylarının alternatif değerlendirmenin kullanımına yönelik öz yeterliliklerinin ne düzeyde olduğunu ve cinsiyet, sınıf ve bölüm değişkenlerine göre bu yeterlilik düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma eğitim-öğretim yılı güz döneminde Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünün üçüncü ve dördüncü sınıfında öğrenim göre 201 öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Tarama yönteminin kullanıldığı bu çalışmada veriler Buldu ve Tatar (2011) tarafından geliştirilen, üç faktörlü ve 26 maddeden oluşan Alternatif Değerlendirmenin Kullanımına Yönelik Öz Yeterlilik ölçeğiyle toplanmıştır. Uygulanan ölçekten elde edilen veriler SPSS 11.5 programından yararlanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada sonuç olarak, öğretmen adaylarının alternatif değerlendirmenin kullanımına yönelik öz yeterliliklerinin yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte öğretmen adaylarının alternatif değerlendirmenin kullanımına yönelik öz yeterlilikleriyle sınıf değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilirken (p<0.05) adayları öz yeterlilikleriyle cinsiyet ve program değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Anahtar Kelimeler: Ölçme-Değerlendirme, Alternatif Değerlendirme, Öz Yeterlilik, Öğretmen adayı 1. GİRİŞ Yeni öğretim programıyla birlikte öğrencilerin ne kazandığını belirlemek için yapılan ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin yerine öğrencilerin bilgi, beceri ve tutumlarını sergileyebilecekleri çoklu değerlendirme fırsatları sunulması gerektiği ifade edilmektedir (MEB, 2005). Bunun için yeni öğretim programında değerlendirme yapılırken; üründen çok süreci gözlemek, öğrencinin gelişimi hakkında düzenli bilgiler toplamak, öğrenci merkezli etkinliklere ağırlık vermek, öğrencinin kendisini geliştirmesine yardımcı olmak, değişik tip etkinlikler yapmak, öğrenme süreci boyunca edinilen becerileri değerlendirmek, değerlendirme sürecine öğrenci ve ailesini de katmak gibi konuları dikkat edilmesi gerektiği ifade edilmektedir (Güneş, 2007). Bu nedenle yenilenen öğretim programında daha önceden benimsenen ve yalnızca öğrencinin ne bildiğini belirlemeye çalışan geleneksel değerlendirme anlayışının yerine öğrencinin ne bildiğinin yanı sıra bilgilerini nasıl kullandığını belirlemeye çalışan alternatif değerlendirme anlayışı benimsenmiştir. Değerlendirme sürecinde öğrenenin özelliklerini merkeze alan alternatif değerlendirme öğrencinin ne bildiğini gösteren ve ne yapabileceğinin ortaya koyan bir değerlendirmedir ve bu değerlendirmenin amacı da öğrencinin ilerlemesini göstermektir (Pierce ve O Malley, 1992). Dolayısıyla alternatif değerlendirme öğrencinin gerçek yaşamla kendi bilgisi arasında ilişki kurması ve karşılaştığı problemlere çoklu çözüm yolları üretebilmesi için imkan sağlar (Korkmaz, 2004). Bu değerlendirme yaklaşımında gerçek ve performansa dayalı değerlendirme süreçlerinde öğrenci problemi analiz eder, deneyler planlar, planladığı deneyleri gerçekleştirir, veriler toplar, bulguları organize eder ve diğer bulgularla karşılaştırır (Çepni, 2007). Öğrenciler bir bilim adamı gibi bilimsel süreç becerilerini kazanırlar. Alternatif değerlendirme yaklaşımında öğrenciler hikaye yazma, mektup yazma, oyun oynama, model yapma, deney, araştırma yapma, inceleme ve gözlemler yapma gibi bir çok yaratıcı ve üst düzey becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler uygulanmaktadır (Airasian, 2001). Şaşmaz Ören, Ormancı ve Evrekli (2011) alternatif değerlendirme yaklaşımını öğrencilerin kendi öğrenmelerinde sorumluluk almaları, yaratıcılıkları ve üst düzey düşünme becerileri üzerinde etkili olabileceği belirtirken Kanatlı (2008) ise bu değerlendirme yaklaşımıyla öğrencinin bilgiyi anlamlandırıp, analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey bilişsel becerilerini geliştirerek, olaylara ve konulara eleştirel, yaratıcı, problemleri çözmeye yönelik bir bakış açısı geliştirmesini sağladığını belirtmektedir. Benzer şekilde Law ve Eckes (1995) de alternatif değerlendirme yaklaşımının üst düzey düşünme becerilerini değerlendirdiğini ve öğrencilerin performansı ile gelişimi üzerine odaklandığını ifade etmektedir. Bununla birlikte Acar ve Anıl, (2009) alternatif değerlendirme yaklaşımını, öğrenme sürecinde öğrencinin gelişiminin izlenmesine olanak tanıdığını ve

2 değerlendirmeyi öğrenmenin bir parçası olarak gördüğünü ifade etmektedir. Ayrıca alternatif değerlendirme yaklaşımında öğrenmenin ölçümünü öğrenme sürerken yapılması gerektiğini savunan ve ölçme ve değerlendirmeyi öğrenmeden koparmadan yapması gerektiğini ileri süren araştırmacılar mevcuttur (Kılıç, 2006; Çepni, 2007). Bunun yanı sıra alternatif değerlendirmenin öğrencilerin araştırma yapabilme, kendini ifade edebilme, problem çözebilme, eleştirel düşünebilme ve bilimsel süreç becerilerini geliştirdiği ifade edilmektedir (Kubiszyn ve Borich, 1993; Khattri ve diğ, 1998; Airasian, 2001; Çepni, 2007; Kutlu ve diğ, 2008; Metin, 2008; Metin ve Birişçi, 2010). Alternatif değerlendirmenin öğrencilere bu tür olumlu katkılarının olması bu değerlendirme anlayışının öğretmenlerin ve ilerde öğretmen olacak adayların benimsemesinin son derece önemli olduğu göstermektedir. Öğretmen adaylarının alternatif değerlendirmeyi benimsemesi ve bu değerlendirme anlayışını kullanmaya istekli olması ancak bu değerlendirmeye yönelik öz yeterliliğe sahip olmasıyla mümkündür. Çünkü öz yeterlilik, bireyin belli bir performansı göstermesi için gerekli etkinlikleri düzenleyip başarılı bir biçimde gerçekleştirme kapasitesi hakkında kendine ilişkin yargısıdır. Yani öz yeterlilik bireyin yapabildikleri hakkında sahip olduğu inançlardır (Lee, 2005). Dolayısıyla alternatif değerlendirmeyi kullanmaya yönelik öz yeterliliğe sahip bir öğretmen adayı da bu değerlendirme anlayışını benimsemiş, derslerinde kullanmaya istekli ve bu değerlendirmeyle ilgili neler yapabileceğini bilen biridir. Bu bakımdan öğretmen adaylarının alternatif değerlendirmeyi kullanmaya yönelik öz yeterliliklerinin belirlenmesi, adayların öz yeterliliklerini arttırmak için neler yapılması gerektiğini kararlaştırması ve adayların öz yeterliliklerinde hangi değişkenlerin etkili olduğunun belirlenmesi önem arz etmektedir. Bundan dolayı yapılan bu çalışmanın alan yazısına önemli katkısı olacağına ve ileride bu alanda yapılacak olan çalışmalara yön göstereceğine inanılmaktadır. Araştırmanın genel amacı öğretmen adaylarının alternatif değerlendirmenin kullanımına yönelik öz yeterliliklerinin cinsiyet, sınıf ve program açısından incelemektir. Araştırmanın bu genel amacın çerçevesinde aşağıda verilen sorulara odaklanılmıştır. Öğretmen adaylarının alternatif değerlendirmenin kullanımına yönelik öz yeterlilikleri ne düzeydedir? Öğretmen adaylarının alternatif değerlendirmenin kullanımına yönelik öz yeterlilikleriyle cinsiyeti arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık var mı? Öğretmen adaylarının alternatif değerlendirmenin kullanımına yönelik öz yeterlilikleriyle sınıfı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık var mı? Öğretmen adaylarının alternatif değerlendirmenin kullanımına yönelik öz yeterlilikleriyle programı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık var mı? 2. YÖNTEM Bu çalışma öğretmen adaylarının alternatif değerlendirmenin kullanımına yönelik öz yeterliliklerinin ne düzeyde olduğunu ve cinsiyet, sınıf ve bölüm değişkenlerine göre bu yeterlilik düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Bu model, çok sayıdan oluşan bir evren hakkında genel bir sonuca varmak amacıyla, evrenin tümü ya da ondan alınacak örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2005) Araştırmanın Örneklemi Araştırmanın örneklemini eğitim-öğretim yılı güz döneminde Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünün üçüncü ve dördüncü sınıfında öğrenim göre 201 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının 77 si erkek, 124 ü bayandır. Adayların 141 i üçüncü sınıfta ve 60 ı dördüncü sınıfta ve 138 i Sınıf öğretmenliği ve 63 ü Fen Bilgisi öğretmenliği programında öğrenim görmektedir.

3 2.2. Veri Toplama Aracı ve Veri Analizi Tarama yönteminin kullanıldığı bu çalışmada veriler Buldu ve Tatar (2011) tarafından geliştirilen ve 26 maddeden oluşan Alternatif Değerlendirmenin Kullanımına Yönelik Öz Yeterlilik ölçeğiyle toplanmıştır. Üç faktörden oluşan bu ölçek alternatif değerlendirmenin uygulamaya (AUÖ), sorunların üstesinden gelmeye (SGÖ) ve kaynakların kullanımına yönelik öz yeterliliklerini (KKÖ) belirlemeye çalışmaktadır. Güvenirlik katsayısı 0.89 olan ölçeğin araştırma kapsamında güvenirlik katsayısı 0,92 olarak belirlenmiştir. Uygulanan ölçekten elde edilen veriler SPSS 11.5 programından yararlanılarak analiz edilmiştir. Ölçekteki olumlu maddeler "Kesinlikle Katılıyorum=5", "Katılıyorum=4", "Karasızım =3", "Katılmıyorum=2" ve "Kesinlikle Katılmıyorum=l" seçenekleriyle 5'ten l' e doğru puanlanırken, olumsuz maddeler ise tamamen tersi seçeneklerle 1'den 5'e doğru puanlanmıştır. Ölçekten elde edilen verileri, adayların bu alan yönelik öz yeterliliklerinin Çok düşük (1,00 1,79), Düşük (1,80 2,59 ), Orta (2,60 3,39 ) ise, Yüksek (3,40 4,19) ve Çok Yüksek (4,20 5,00) kategorileri içinde değerlendirilmiştir. Ayrıca değişkenler için aritmetik ortalama ve standart sapma bulunmuştur. Değişkenler arasında fark olup olmadığı p=0.05 anlamlık düzeyinde bağımsız t testi kullanılarak belirlenmiştir. 3. BULGULAR Öğretmen adaylarının alternatif değerlendirmenin kullanımına yönelik öz yeterliliklerinin cinsiyet, sınıf ve program açısından incelemek amacıyla kullanılan üç alt boyutlu ölçekten elde edilen bulgular aşağıda tablolar halinde sunulmuştur. Öğretmen adaylarının ölçeğin üç alt boyutuna verdiği cevapların ortalama puanları, standart sapma değeri ve düzeyi tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1 Adayların ölçekten aldığı puanların ortalaması, Standart Sapması ve düzeyi Faktörler Madde Sayısı Alınan Puan Standart Sapma Ortalama Düzey AUÖ 11 40,09 5, İYİ SÜÖ 11 36,86 7, ORTA KKÖ 4 15,63 2, İYİ Tablo 1 incelendiğinde öğretmen adaylarının ölçeğin alternatif değerlendirmeyi uygulamaya yönelik öz yeterlilik alt boyutunda aldığı ortalama puanın 3.645, sorunların üstesinden gelmeye yönelik öz yeterlilik alt boyutunda ve kaynakların kullanımına yönelik öz yeterlilik alt boyutunda olduğu görülmektedir. Bu ortalama puan değerlerine göre adayların ölçeğin alternatif değerlendirmeyi uygulamaya yönelik öz yeterlilik ve kaynakların kullanımına yönelik öz yeterlilikleri alt boyutlarında öz yeterliliklerinin iyi düzeyde olduğu sorunların üstesinden gelmeye yönelik öz yeterlilik alt boyutunda ise orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının alternatif değerlendirmenin kullanımına yönelik öz yeterliliklerini belirleme ölçeğinin üç alt boyutuna öğretmen adaylarının verdiği cevapların cinsiyet değişkenine göre değişim durumlarını belirlemek amacıyla bağımsız grup t-testi uygulanmış ve analiz sonucu elde edilen veriler Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2 cinsiyet değişkenine göre ölçeğin alt boyutlarından alınan puanlara uygulanan bağımsız grup t-testi sonuçları Erkek (n=77) Bayan (n=124) x Ss x Ss t p AUÖ 38,62 6,46 41,01 5, SÜÖ 35,45 6,50 37,73 7, KKÖ 15,04 2,68 16,00 2,

4 Tablo 2 incelendiğinde bayan öğretmen adaylarının ölçeğin alternatif değerlendirmeyi uygulamaya yönelik öz yeterlilik, sorunların üstesinden gelmeye yönelik öz yeterlilik ve kaynakların kullanımına yönelik öz yeterlilik alt boyutlarında erkek öğretmen adaylarına göre daha yüksek puan aldığı görülmektedir. Fakat cinsiyet değişkenine göre değişim durumlarını belirlemek amacıyla yapılan bağımsız grup t-testi sonucuna göre erkek ve bayan öğretmen adaylarının öz yeterlilik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma (p>0,05) belirlenmemiştir. Öğretmen adaylarının alternatif değerlendirmenin kullanımına yönelik öz yeterliliklerini belirleme ölçeğinin üç alt boyutuna öğretmen adaylarının verdiği cevapların sınıf değişkenine göre değişim durumlarını belirlemek amacıyla bağımsız grup t-testi uygulanmış ve analiz sonucu elde edilen veriler Tablo 3 de verilmiştir Tablo 3 sınıf değişkenine göre ölçeğin alt boyutlarından alınan puanlara uygulanan bağımsız grup t- testi sonuçları 3. Sınıf (n=141) 4. Sınıf (n=60) x Ss x Ss t p AUÖ 39,37 6,57 41,80 3, SÜÖ 35,58 7,25 39,87 5, KKÖ 15,48 2,74 16,00 2, Öğretmen adaylarının sınıfıyla alternatif değerlendirmeye yönelik öz yeterlilik düzeyi arasındaki durumu incelemek için yapılan analizler sonucunda dördüncü sınıf öğretmen adaylarının üçüncü sınıf öğretmen adaylarına göre ölçeğin alternatif değerlendirmeyi uygulamaya yönelik öz yeterlilik, sorunların üstesinden gelmeye yönelik öz yeterlilik ve kaynakların kullanımına yönelik öz yeterlilik alt boyutlarında daha yüksek puan aldığı tespit edilmiştir. Adayların sınıf düzeyine göre değişim durumlarını belirlemek amacıyla yapılan bağımsız grup t-testi sonucuna göre dördüncü sınıf ile üçüncü sınıf öğretmen adayları arasında ölçeğin alternatif değerlendirmeyi uygulamaya yönelik öz yeterlilik ve sorunların üstesinden gelmeye yönelik öz yeterlilik alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma (p<0,05) tespit edilmiştir. Fakat ölçeğin kaynakların kullanımına yönelik öz yeterlilik alt boyutun üçüncü ve dördüncü sınıf öğretmen adayları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşmanın (p>0,05) olmadığı belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının alternatif değerlendirmenin kullanımına yönelik öz yeterliliklerini belirleme ölçeğinin üç alt boyutuna öğretmen adaylarının verdiği cevapların adayların öğrenim gördüğü program değişkenine göre değişim durumlarını belirlemek amacıyla bağımsız grup t-testi uygulanmış ve analiz sonucu elde edilen veriler Tablo 4 de verilmiştir. Tablo 4 program değişkenine göre ölçeğin alt boyutlarından alınan puanlara uygulanan bağımsız grup t-testi sonuçları Sınıf Öğretmenliği (n=138) Fen Bilgisi Öğretmenliği (n=63) x Ss x Ss t p AKÖ 40,69 6,08 38,79 5, SÜÖ 37,76 7,07 34,89 6, KKÖ 15,82 2,64 15,22 2, Tablo 4 incelendiğinde Sınıf Öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adaylarının ölçeğin alternatif değerlendirmeyi uygulamaya yönelik öz yeterlilik, sorunların üstesinden gelmeye yönelik öz yeterlilik ve kaynakların kullanımına yönelik öz yeterlilik alt boyutlarında Fen Bilgisi öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adaylarına göre daha yüksek puan aldığı görülmektedir. Fakat program değişkenine göre değişim durumlarını belirlemek amacıyla yapılan bağımsız grup t-testi sonucuna göre Sınıf ve Fen Bilgisi öğretmen adaylarının öz yeterlilik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma (p>0,05) belirlenmemiştir.

5 4. TARTIŞMA VE SONUÇLAR Öğretmen adaylarının alternatif değerlendirmenin kullanımına yönelik öz yeterlilik düzeylerini ve adayların öz yeterlilikleriyle cinsiyet, sınıf ve program değişkenleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşmanın olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının ölçeğin üç alt boyutunda aldığı puanlar incelendiğinde adayların ölçeğin alternatif değerlendirmeyi uygulamaya yönelik öz yeterlilik ve kaynakların kullanımına yönelik öz yeterlilikleri alt boyutlarında öz yeterliliklerinin iyi düzeyde olduğu sorunların üstesinden gelmeye yönelik öz yeterlilik alt boyutunda ise orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Benzer sonuç Şaşmaz Ören ve diğ, (2011) tarafından yapılan araştırmada ifade edilmektedir. Araştırmacılar İlköğretim Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının kendilerini alternatif değerlendirme öz yeterlilik ölçeğinden en iyi gördükleri alanın uygulamaya yönelik öz yeterlilik, en zayıf gördükleri alanın ise zorluklarla başa çıkmaya yönelik öz-yeterlilik olduğunu vurgulamaktadır. Bununla birlikte Ogan Bekiroğlu (2009) nun çalışmasına göre değerlendirmeye yönelik öz yeterlilik; değerlendirme becerileri ve konu bilgisi gibi içsel zorluklarla okul politikası ve özellikleri gibi dışsal zorluklardan etkilenmektedir. Bu çalışmada kullanılan öz yeterlilik ölçeğinin uygulama ve zorluklarla başa çıkma alt faktörlerinin genellikle alternatif değerlendirme yaklaşımlarının hazırlanması ve uygulanmasına yönelik içsel faktörlerle ilgili olduğu, kaynak kullanımına yönelik alt faktör maddelerinin ise dışsal faktörlerle ilgili olduğu görülmektedir. Bu duruma göre öğretmen adayları alternatif değerlendirme yaklaşımlarını rahat bir şekilde uygulayabileceklerini düşünmekte ancak zorluklarla başa çıkma konusunda bazı problemler yaşayabileceklerine inandıkları söylenilebilir. Öğretmen adaylarının cinsiyeti ile alternatif değerlendirmeyi kullanmaya yönelik öz yeterlilikleri arasındaki değişimi belirlemek amacıyla yapılan analizler sonucunda; bayan öğretmen adaylarının ölçeğin üç alt boyutunda da erkek öğretmen adaylarına göre daha yüksek puan aldığı görülmektedir. Fakat erkek ve bayan öğretmen adaylarının öz yeterlilik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma belirlenmemiştir. Yani bayan ve erkek öğretmen adaylarının alternatif değerlendirmeyi kullanmaya yönelik öz yeterlilikleri benzer olduğu ve cinsiyete göre öz yeterliliklerinin değişmediği söylenilebilir. Araştırmada elde edilen bu sonuca benzer sonuç öğretmenler üzerinde yapılan araştırmada da görülmektedir. Banoğlu (2009) tarafından yapılan çalışmada öğretmenlerin kadın ya da erkek oluşlarına göre alternatif değerlendirme yöntemlerine ilişkin tutumlarının ve yeterlilik algılarının benzer olduğu görülmektedir. Bu bulgunun aksine literatürde Parmaksız (2004) tarafından yapılan araştırmasında Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin alternatif değerlendirme yöntemlerine yönelik yeterlik algılarında erkek öğretmenler lehine anlamlı fark bulmuştur. Benzer bir sonuca Okur (2006) un araştırmasında da rastlanmaktadır. Öğretmen adaylarının sınıfı ile alternatif değerlendirmeyi kullanmaya yönelik öz yeterlilikleri arasındaki değişimi belirlemek amacıyla yapılan analizler sonucunda; dördüncü sınıf öğretmen adaylarının üçüncü sınıf öğretmen adaylarına göre ölçeğin üç alt boyutunda daha yüksek puan aldığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte dördüncü sınıf ile üçüncü sınıf öğretmen adayları arasında ölçeğin alternatif değerlendirmeyi uygulamaya yönelik öz yeterlilik ve sorunların üstesinden gelmeye yönelik öz yeterlilik alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma tespit edilmiştir. Başka bir değişle dördüncü sınıf öğretmen adaylarının alternatif değerlendirmenin kullanımına ve sorunların üstesinden gelmeye yönelik öz yeterliliklerini üçüncü sınıf öğretmen adaylarına göre daha yüksek düzeyde olduğu söylenebilir. Bu durumun dördüncü sınıf öğretmen adaylarının alternatif değerlendirmeyi kullanmaya yönelik deneyimlerinin artmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Literatürde de alternatif değerlendirmeyi sınıfta kullanılmasıyla bu değerlendirmeye yönelik tutumun ve ilginin arttığı ifade edilmektedir (Metin, 2010). Bu bakımdan dördüncü sınıf öğretmen adaylarının alternatif değerlendirmeyi sınıfta ya da uygulamalı dersler kapsamında kullandığı ve üçüncü sınıf öğretmen adaylarına göre alternatif değerlendirmeyle ilgili bilgi ve deneyimlerinin daha fazla olduğu için alternatif değerlendirmeyi kullanmaya yönelik öz yeterliliklerinin arttığına inanılmaktadır. Öz yeterlikle deneyim arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda deneyim arttıkça öz yeterliğin arttığına dair benzer sonuçlar bulunmuştur (Köseoğlu, Yılmaz, Gerçek ve Soran, 2007; Özçelik ve Kurt, 2007). Zhang ve Burry-Stock (2003) ilköğretim ve ortaöğretimde görev yapan 297 öğretmenle yaptıkları çalışmalarında ölçme ve değerlendirme ile ilgili daha fazla

6 eğitim alan öğretmenlerin bu konudaki öz yeterliklerinin daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Literatürde belirtilen bu sonuçlar araştırmadan elde edilen sonuçları destekler niteliktedir. Araştırmada elde edilen bir diğer sonuç ise ölçeğin kaynakların kullanımına yönelik öz yeterlilik alt boyutunda üçüncü ve dördüncü sınıf öğretmen adayları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşmanın olmamasıdır. Bu duruma göre üçüncü ve dördüncü sınıf öğretmen adayları kaynakların kullanımına yönelik öz yeterlilikleri benzer olduğu ve sınıf düzeyine göre öz yeterliliklerinin değişmediği söylenilebilir. Öğretmen adaylarının alternatif değerlendirme yaklaşımında kaynakların kullanımına yönelik öz yeterliliklerinin gelişebilmesi için adayların öğretmen olmaları ve alternatif değerlendirmeye yönelik uygulamaları sınıf ortamında yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde adayların alternatif değerlendirme yaklaşımında kaynakların kullanımına yönelik öz yeterlilerinin tam olarak ölçmenin mümkün olmadığı düşünülmektedir. Dolayısıyla üçüncü ve dördüncü sınıf öğretmen adayları kaynakların kullanımına yönelik öz yeterlilikleri benzer olmasının her sınıftaki öğretmen adaylarının benzer kaynaklar ve imkanlardan yaralanma fırsatının sunulmasından kaynaklandığına inanılmaktadır. Öğretmen adaylarının öğrenim gördüğü program ile alternatif değerlendirmeyi kullanmaya yönelik öz yeterlilikleri arasındaki değişimi belirlemek amacıyla yapılan analizler sonucunda; Sınıf öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adaylarının ölçeğin üç alt boyutunda da Fen Bilgisi öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adaylarına göre daha yüksek puan aldığı görülmektedir. Fakat sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının öz yeterlilik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma belirlenmemiştir. Yani Sınıf ve Fen Bilgisi öğretmen adaylarının alternatif değerlendirmeyi kullanmaya yönelik öz yeterlilikleri benzer olduğu ve öğrenim görülen program göre öz yeterliliklerinin değişmediği söylenilebilir. Bu durumun lisans eğitimi esnasında bu iki programda öğrenim gören adayların alternatif değerlendirmeye yönelik bilgi düzeylerinin ve deneyimlerinin bir birine yakın olmasından kaynaklandığına inanılmaktadır. 5. KAYNAKLAR Airasian P.W. (2001) Classroom assessment: Concepts and application. New York: McGraw-Hill. Acar, M. ve Anıl, D. (2009). Sınıf öğretmenlerinin performans değerlendirme sürecindeki değerlendirme yöntemlerini kullanabilme yeterlikleri, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. TUBAV Bilim Dergisi, 2 (3), Banoğlu, C. (2009), Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerin Alternatif Değerlendirmeye Yönelik Yeterlilik Düzeyleri, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Buldu, S. & Tatar, N. (2011) Development of self-efficacy towards using alternative assessment scale, Asia Pacific Educ. Rev. 12: Çepni, S. (2007), Performansların Değerlendirilmesi, In. Karip, E. (Ed.), Ölçme ve Değerlendirme, Pegema Yayıncılık, 2007, 1. Baskı Güneş, F., (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma, Nobel, Ankara. Kanatlı, F. (2008). Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay. Karasar. N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (15. Baskı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Khattri, N., Reeve, A.L., & Kane, M.B. (1998) Principles and practices of performance assessment, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Kılıç, G.B. (2006); Yeni Yaklaşımlar Işığında İlköğretim Bilim Öğretimi, Morpa Yayıncılık, İstanbul. Korkmaz, H. (2004); Fen ve Teknoloji Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları, Yeryüzü Yayınevi, Ankara. Köseoğlu, N., Yılmaz, M., Gerçek, C. ve Soran, H. (2007). Bilgisayar Kursunun Bilgisayara Yönelik Başarı, Tutum ve Öz-Yeterlik İnançları Üzerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, Kubıszyn, T. & Borıch, G. 1993, Educational Testing and Measurement: Classroom Application and Practice, HarperCollinsCollegePublishers, Fourth Edition

7 Kutlu O, Dogan C, & Karakaya I. (2008) Öğrenci başarısının belirlenmesi performansa ve portfolyoya dayalı durum belirleme. Ankara: Pegema Yayıncılık Law, B., & Eckes, M. (1995). Assessment ana ESL. Peguis Publishers: Manitoba, Canada. Retrived March 08, 2010 from books.google.com. Lee W.S. (2005). Encyclopedia of School Psychology, Sage Publication MEB (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4 5. Sınıflar) Öğretim Programı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara Metin, M. (2008). Performans Değerlendirmenin Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Çağdaş Eğitim Dergisi, 354, Metin, M. (2010). Fen ve Teknoloji Öğretmenleri İçin Hazırlanan Performans Değerlendirmeye Yönelik Hizmet İçi Eğitim Kursunun Etkililiği, doktora tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Metin, M. & Birişçi, S. (2010) Öğretmen Adaylarının Performansa Dayalı Değerlendirmenin Etkisi Hakkındaki Düşünceleri: Çevre Sorunu Örneği Türk Eğitim Bilimler Dergisi, 8 (3), Ogan-Bekiroğlu, F. (2009). Assessing assessment: Examination of pre-service physics teachers attitudes towards assessment and factors affecting their attitudes. International Journal of Science Education, 31 (1), Okur, M (2006), 4. Ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Fen Ve Teknoloji Dersinde Kullanılan Alternatif Ölçme Ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Lisans Tezi. Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Özçelik, H. ve Kurt, A. A. (2007). İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Öz yeterlikleri: Balıkesir İli Örneği, İlköğretim Online Dergisi, 6(3), Parmaksız, R. Ş., (2004), Aktif Öğrenme Ve Alternatif Değerlendirme Yaklaşımlarının Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılabilirliği, Yüksek Lisans Tezi, Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Pierce, L. V. and O malley, J. M. (1992). Performance and Portfolio Assessment for Language Minority Students. Washington: National Clearinghouse for Bilingual Education. Şaşmaz Ören, F., Ormancı, Ü. ve Evrekli, E. (2011), Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Öz-yeterlilik Düzeyleri ve Görüşleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), Zhang, Z. ve Burry-Stock, A. J. (2003). Classroom Assessment Practices and Teachers Self-Perceived Assessment Skills. Applied Measurement In Education, 16, (4),

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği)

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Cahit TAŞDEMİR* * Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Meslek Yüksekokulu, Bitlis,

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

İlköğretim Öğretmenlerinin Tamamlayıcı Ölçme Değerlendirme Teknikleri Hakkında Görüşleri *

İlköğretim Öğretmenlerinin Tamamlayıcı Ölçme Değerlendirme Teknikleri Hakkında Görüşleri * İlköğretim Öğretmenlerinin Tamamlayıcı Ölçme Değerlendirme Teknikleri Hakkında Görüşleri * Uzm. Mustafa FİDAN Bartın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi mfidan@bartin.edu.tr İsmail

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI Gülşen Yaldız Necmettin Erbakan Ü. A. K. Eğitim Fakültesi G. S. E. Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı gulsen_yaldiz@hotmail.com

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Semra ERKAN Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi GİRİŞ Teknolojideki değişiklikler ve bilginin hızlı artışı toplumun pekçok alanında

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK YETERLİKLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELERİ

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK YETERLİKLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELERİ K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M YÖNETİ M İ kış 1998 bahar 2005 sayı: 42 ss. 237-253 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK YETERLİKLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELERİ Hasan ŞEKER

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 50, ERZURUM 2013, 327-342 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Attitudes Towards

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU **

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU ** 71 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN FEN- EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ATTITUDES OF THE SCIENCE AND ART FACULTY

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 23 AYSEL OREL ZAHİDE ZEREY GÖKHAN TÖRET Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2004, 5 () 2333 ÖZEL EĞİTİMDE FOKUS GRUP ARAŞTIRMALARI Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya

Detaylı

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Serkan Yıldırım *, Abdullatif Kaban ** Özet Eğitim ortamlarında birçok teknoloji kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

ELEMENTARY PRESERVICE TEACHERS PERCEPTIONS OF THEIR COOPERATING TEACHERS SPECIAL AREA SUFFICIENCY

ELEMENTARY PRESERVICE TEACHERS PERCEPTIONS OF THEIR COOPERATING TEACHERS SPECIAL AREA SUFFICIENCY Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2011 Cilt/Volume: 8 Sayı/Issue: 15, s. 473-486 SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet: Bu araştırmanın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

TÜRKİYE'DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

TÜRKİYE'DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ TÜRKİYE'DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Elif ÜSTÜN, Semra ERKAN, Berrin AKMAN Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi GİRİŞ Öğretmenlik

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi

İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2014, 7/4 İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi Özet Sema KARARMAZ Ali ARSLAN * Bu

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014, Cilt 4, Sayı 2, 64-83 Trakya University Journal of Education 2014, Volume 4, Issue 2, 64-83 Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2007 2007 INASED

Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2007 2007 INASED Öğretmen Adaylarının Zaman Yönetimi Becerileri İle Akademik Başarısı Arasındaki İlişkisi * Dr. Hasan Demirtaş ** İnönü Üniversitesi Niyazi Özer *** İnönü Üniversitesi Özet Etkili ve verimli zaman yönetimi,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4591

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ Güney HACIÖMEROĞLU* Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN** * Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü **Yrd.

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 14 Nisan 2008

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 14 Nisan 2008 ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMEN ÖZYETERLİK İNANÇLARI İLE ÖĞRETMENLİĞE İLİŞKİN TUTUMLARI Yrd. Doç. Dr. Aytunga OĞUZ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Bölümü aytunga@dumlupinar.edu.tr

Detaylı

Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları *

Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları * www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2009, 1 (1), 165-176. Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları * Attitudes of Computer Teacher Candidates

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları ile Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları ile Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1545 Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları ile Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ayşegül OĞUZ, Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ HOLLANDA KADINLAR VOLEYBOL MİLLİ TAKIM SPORCULARININ MÜSABAKA ÖNCESİ VE SONRASI DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Mustafa Önder ŞEKEROĞLU

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS SELF-EFFICACY BELIEFS IN EDUCATIONAL INTERNET USE

PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS SELF-EFFICACY BELIEFS IN EDUCATIONAL INTERNET USE İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTSEL İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS SELF-EFFICACY BELIEFS IN EDUCATIONAL INTERNET USE Kürşat

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sınıf Yönetimi MB 301 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİLİKLERİ KAZANMALARI ÜZERİNE ETKİSİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİLİKLERİ KAZANMALARI ÜZERİNE ETKİSİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİLİKLERİ KAZANMALARI ÜZERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Cevat Eker Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi, EBB. Kdz. Ereğli-Zonguldak

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

Analyzing High School Students Attitudes towards the Student Selection Examination (SSE) in Different Variables (The Case of Diyarbakır)

Analyzing High School Students Attitudes towards the Student Selection Examination (SSE) in Different Variables (The Case of Diyarbakır) 64 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2011) 64-79 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVINA (ÖSS) YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (DİYARBAKIR İLİ

Detaylı

485 International Conference on New Trends in Education and Their Implications

485 International Conference on New Trends in Education and Their Implications 485 Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Bilgisayara İlişkin Öz-Yeterlik Algıları ile Meraklılık Düzeyleri Arasındaki İlişki Gülten, Dilek Çağırgan, İlköğretim Bölümü Matematik

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 203 220. İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 5-2 Yıl: 2012 213-227

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 5-2 Yıl: 2012 213-227 EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 5-2 Yıl: 2012 213-227 213 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 15, OCAK - 2007, İSTANBUL

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 15, OCAK - 2007, İSTANBUL MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 15, OCAK - 2007, İSTANBUL SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARI VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN COĞRAFYA DERSLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ (The Opinions Of Would-Be-Teachers And

Detaylı

ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences

ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences www.esosder.org info@esosder.org ISSN:1304 0278 Bahar-2008 C.7 S.24 (101-109) Spring-2008 V.7 N.24 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL * ÖZET

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL * ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) Bahar 2010 Sayı 24 İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) ESRA NUR TİRYAKİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi etiryaki@mku.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 326245600-5322 5 EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜ HATAY-SERİNYOL Öğrenim

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI Mesleki Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin E- Öğrenme Ortamları ile İlgili Görüşlerinin Karşılaştırmalı

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİN ÜSTBİLİŞ OKUMA STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ İLE FEN- TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE DERS BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİN ÜSTBİLİŞ OKUMA STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ İLE FEN- TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE DERS BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ Ocak 2009 Cilt:17 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 183-194 İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİN ÜSTBİLİŞ OKUMA STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ İLE FEN- TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE DERS BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ Sami

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 93-110 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 93-110 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 93-110 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİ STRATEJİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Detaylı

SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRMEYE BAKIŞ AÇILARI

SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRMEYE BAKIŞ AÇILARI The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 1, p. 1657-1667, January 2013 SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRMEYE BAKIŞ AÇILARI

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ BİLGİSAYAR KULLANMA ALIŞKANLIKLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ BİLGİSAYAR KULLANMA ALIŞKANLIKLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ BİLGİSAYAR KULLANMA ALIŞKANLIKLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ Doç. Dr. Ahmet Kara İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ahmet.kara@inonu.edu.tr Hatice

Detaylı

Ortaokul Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi **

Ortaokul Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi ** Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi Cilt: 2 Sayı: 2, Aralık 2014 http://fead.org.tr/dergi Ortaokul Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına

Detaylı

Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012. ISSN : 1308-7274 mustafa.kahyaoglu56@gmail.com 2010 www.newwsa.com Siirt-Turkey

Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012. ISSN : 1308-7274 mustafa.kahyaoglu56@gmail.com 2010 www.newwsa.com Siirt-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 3, Article Number: 1C0550 NWSA-EDUCATION SCIENCES Received: December 2011 Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012 H. Coşkun

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Asım ARI 1 Zehra Sümeyye GÖKLER 2 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kırıkkale/Türkiye

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kırıkkale/Türkiye Pegem Journal of Education & Instruction, 3(3), 2013, 41-50 Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 2013, 41-50 www.pegegog.net EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İLE FORMASYON EĞİTİMİ ALAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ceke@akdeniz.edu.tr Özet Bu çalışmanın

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİDE ÖLÇME TEKNİKLERİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ) AN ASSESSMENT

Detaylı

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Ve Teknoloji Dersi İle Fen Deneylerine Yönelik Tutumlarının Araştırılması (Muğla İli Örneği)

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Ve Teknoloji Dersi İle Fen Deneylerine Yönelik Tutumlarının Araştırılması (Muğla İli Örneği) Ortaokul Öğrencilerinin Fen Ve Teknoloji Dersi İle Fen Deneylerine Yönelik Tutumlarının Araştırılması (Muğla İli Örneği) Şendil CAN Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi csendil@mu.edu.tr

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim akültesi Dergisi Yıl 2007 (2) 22. Sayı 1 izik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının arklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Rabia Tanel 2, Serap

Detaylı

İlköğretim Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Yöntemlerine Yönelik Yeterlik Düzeyleri *

İlköğretim Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Yöntemlerine Yönelik Yeterlik Düzeyleri * İlköğretim Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Yöntemlerine Yönelik Yeterlik Düzeyleri * The Competency Level Of Elementary School Teachers Towards The Alternative Assessment Methods Meltem DURAN

Detaylı

III- BİLİMSEL İLGİ ALANLARI

III- BİLİMSEL İLGİ ALANLARI ÖZGEÇMİŞ I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı, Soyadı : Nurgül Akmanoğlu Doğum yeri ve yılı : Sakarya, 07.12.1977 Yabancı dil : İngilizce Yazışma adresi : Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü 26470 Eskişehir,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Sema ALTUN YALÇIN 2 Zeynel Abidin Yılmaz 3 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

A Study on the Self-Efficacy Perceptions of Classroom Teacher Candidates at Marmara University Concerning Their Computer Skills

A Study on the Self-Efficacy Perceptions of Classroom Teacher Candidates at Marmara University Concerning Their Computer Skills D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 11, 101-114 (2008) MARMARA ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYARLA İLGİLİ ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ 1 A Study on the Self-Efficacy Perceptions

Detaylı

Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri (PSY 326) Ders Detayları

Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri (PSY 326) Ders Detayları Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri (PSY 326) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri PSY 326 Seçmeli 3

Detaylı

OKUL DENEYİMİ UYGULAMALARININ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ VE EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

OKUL DENEYİMİ UYGULAMALARININ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ VE EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI OKUL DENEYİMİ UYGULAMALARININ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ VE EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Cenk YOLDAŞ 1, Şule AYCAN 2, Ercan ARI 2, Suat TÜRKOĞUZ 2 1 Dokuz Eylül

Detaylı