II. BÖLÜM 4691 SAYILI TEKNOPARKLAR KANUNU VE ÝLGÝLÝ MEVZUAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II. BÖLÜM 4691 SAYILI TEKNOPARKLAR KANUNU VE ÝLGÝLÝ MEVZUAT"

Transkript

1 II. BÖLÜM 4691 SAYILI TEKNOPARKLAR KANUNU VE ÝLGÝLÝ MEVZUAT

2 A- AMAÇ ( Neden Teknopark? ); Teknoloji Geliþtirme Bölgesi Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmalarýn, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da ARGE merkez veya enstitüsünün olanaklarýndan yararlanarak teknoloji veya yazýlým ürettikleri/geliþtirdikleri, teknolojik bir buluþu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüþtürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkýnmasýna katkýda bulunduklarý, ayný üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da ARGE merkez veya enstitüsü alaný içinde veya yakýnýnda; akademik, ekonomik ve sosyal yapýnýn bütünleþtiði siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparký ifade etmektedir. Bölgenin kuruluþ amacý, üniversiteler, araþtýrma kurum ve kuruluþlarý ile üretim sektörlerinin iþbirliði saðlanarak, ülke sanayisinin uluslararasý rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapýya kavuþturulmasý maksadýyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliþtirmek, ürün kalitesini veya standardýný yükseltmek, tasarým kalitesini yükseltmek, verimliliði artýrmak, üretim maliyetlerini düþürmek, teknolojik bilgiyi ticarileþtirmek, teknoloji yoðun üretim ve giriþimciliði desteklemek, küçük ve orta ölçekli iþletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu saðlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararlarý da dikkate alýnarak teknoloji yoðun alanlarda yatýrým olanaklarý yaratmak, araþtýrmacý ve vasýflý kiþilere iþ imkaný yaratmak, teknoloji transferine yardýmcý olmak ve yüksek/ileri teknoloji saðlayacak yabancý sermayenin ülkeye giriþini hýzlandýracak, ARGE yeteneði ve geleneðine sahip uluslararasý firmalarýn Bölgede AR GE yapabilmeleri için gerekli teknolojik altyapýyý saðlamaktýr. Bu amaçla kurulan teknoparklar üniversitelere firmalara ve ülkeye çeþitli yararlar saðlamaktadýr. Bu yaralar þu þekilde ifade edilebilir. Üniversiteler açýsýndan; Firmalarla bir arada olmanýn sonucunda ortaya çýkan yeni konularda araþtýrma imkaný, teknoparklardan saðlanan fonlarýn ARGE ye aktarýlmasý ile kaynak yaratýlmasý, Sanayi ile daha etkin iþbirliði saðlanmasý, üniversite öðrencilerine ve mezunlarýna istihdam saðlanmasý ve firmalarla iþbirliði sayesinde uygulamaya yönelik bir eðitim ortamýnýn oluþturulmasý þeklinde yararlar sýralanabilir. Firmalar açýsýndan ; ARGE çalýþmalarý için uygun ortam, üniversite ile iþbirliði ve üniversiteden daha kolay danýþmanlýk hizmeti alabilme, üniversitedeki araþtýrma altyapýsýndan faydalanabilme, diðer ARGE firmalarý ile ayný ortamda olmanýn getireceði sinerji, teknoloji transferinin daha kolay saðlanabilmesi ve teknopark yönetici þirketinin firmalara saðlayacaðý hizmetler þeklinde yararlar sýralanabilir. Ülke açýsýndan; Ýleri teknoloji üreten firmalarýn artmasý, ülkenin teknolojik ve buna baðlý olarak ekonomik yapýsýnda yükselme, uluslar arasý arenada rekabet gücünün artmasý ve refah düzeyinin yükselmesi þeklinde yararlar sýralanabilir. Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri ile ilgili Kanunsal Geliþim; Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu tarihinde yürürlüðe girmiþ olup, tarihinde de bu kanunla ilgili uygulama yönetmeliði çýkmýþtýr tarihinde yayýmlanan 535 sayýlý kanun ile 4691 sayýlý teknoloji geliþtirme bölgeleri kanununda yer alan vergisel düzenlemelerle ilgili deðiþiklik yapýlmýþ olup, bu deðiþiklikle istisna süreleri çok daha makul düze de deðiþtirilmiþ ve yönetici þirketlerin bu kanun uygulamasý kapsamýnda elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiþtir. Daha önce kanunda yer alan düzenlemede bu istisna yer almamaktaydý tarihinde yayýmlanan 5281 sayýlý kanun ile Ýstisna hükümlerinin TÜBÝTAK-Marmara Araþtýrma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi yönetici þirketi ve bu bölgede faaliyet gösteren firmalar ile araþtýrmacý personeller içinde geçerli olacaðý hükme baðlanmýþtýr. Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinde Mevcut Durum; T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi Araþtýrma ve Geliþtirme Genel Müdürlüðü'nün yayýnladýðý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri' nde mevcut durum bilgi notundan alýnan istatistiki bilgilere göre; 18

3 Aðustos 28 tarihi itibariyle 31 adet Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (Ankara 6 adet, Ýstanbul 3 adet, Kocaeli 3 adet, Ýzmir, Konya, Antalya, Kayseri, Trabzon, Adana, Erzurum, Mersin, Isparta, Gaziantep, Eskiþehir, Bursa, Denizli, Edirne, Elazýð, Sivas, Diyarbakýr, Tokat ve Sakarya illeri) kurulmuþtur. Faaliyette olan 18 Bölge ile ilgili bilgiler aþaðýda verilmiþtir. 1. TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGELERÝNÝN SAYISI 35 3 TOPLAM TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ SAYISI Grafik Yýllarý Arasýnda Kurulmuþ Olan Toplam Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Sayýsý 19

4 2. FAALÝYET GÖSTEREN FÝRMA SAYISI FÝRMA SAYISI Grafik Yýllarý Arasýnda Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinde Yer alan Toplam Firma Sayýsý Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firma sayýsý Aðustos 28 sonu itibariyle 887'ye ulaþmýþtýr. 3. SAÐLANAN ÝSTÝHDAM TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGELERÝNDE ÝSTÝHDAM EDÝLEN PERSONELÝN YILLARA GÖRE DAÐILIMI Grafik Yýllarý Arasýnda Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinde Ýstihdam Edilen Personel Sayýsý Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinde, Aðustos 28 sonu itibariyle toplam personele istihdam saðlanmýþtýr. 4. YÜRÜTÜLEN PROJELER Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinde aðýrlýklý olarak sýrasýyla; Yazýlým, Biliþim, Elektronik, Ýleri Malzeme teknolojileri baþta olmak üzere; Tasarým, Nanoteknoloji, Biyoteknoloji, Otomotiv, Týp Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji konularýnda çalýþan yenilikçi firmalar yer almakta olup, bölgelerde yürütülen toplam ARGE proje sayýsý Aðustos 28 sonu itibariyle adettir. 2

5 YILLARA GÖRE TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGELERÝNDE ÇALIÞAN PROJE SAYISI Grafik 4. Yýllara Göre Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinde Yürütülen Proje Sayýsý 5. ÝHRACAT, TGB LERDEN YAPILAN TOPLAM ÝHRACAT (MÝLYON $) Grafik Yýllarý Arasýnda Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinden Yapýlan Toplam Ýhracat Daðýlýmý Dünyadaki belirgin Teknopark örneklerinde firmalarýn üretime geçmeleri en az beþ yýl sürmektedir. Ancak, ülkemizde faaliyete geçen teknoparklarda yer alan firmalar 3 yýldan daha kýsa bir süre içinde teknoloji ihracatýna baþlamýþlardýr. Faaliyete geçen Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinde bulunan þirketlerin, Amerika Birleþik Devletleri baþta olmak üzere, Japonya, Ýsrail, Ýngiltere ve Almanya gibi dünyanýn en geliþmiþ ülkelerine yapmýþ olduklarý teknolojik ürün ihracatý 28 yýlý Aðustos sonu itibariyle 381 milyon A.B.D. Dolarýna ulaþmýþtýr. 21

6 6. YABANCI SERMAYE VE YATIRIM TUTARI yeminli mali müþavirlik ve denetim YATIRIM TUTARI (M ÝLYON $ ) Grafik 6-1. Yýllara göre TGB lerde Yer alan Yabancý Firma Sayýsý Grafik 6-2. Yýllara göre TGB lerde Yer alan Yabancý Firma Sayýsý Yabancý sermaye açýsýndan baktýðýmýzda; Teknoloji Geliþtirme Bölgesinde toplam 32 adet yabancý ortaklý firma yer almakta olup, bu firmalarýn bu bölgelerde yapmýþ olduklarý yatýrým tutarý Aðustos 28 sonu itibariyle 45 Milyon A.B.D. Dolarýna ulaþmýþtýr. 7. PATENT DURUMU TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGELERÝNÝN TOPLAM PATENT SAYISI Grafik Yýllarý Arasýnda TGB' lerden Alýnan Toplam Patent Sayýsý Günümüz dünyasýnda bir ülkenin rekabet gücünü ve toplumsal refahýný belirleyen en önemli etkenlerden biri de; o ülkede yapýlan Bilim ve Teknoloji çalýþmalarýnýn ticari bir ürün veya üretim yöntemine dönüþerek patentle sonuçlanmasýdýr. Bu güne kadar 168 adet patent alýnmýþtýr. SONUÇ OLARAK Firma sayýsý 887'ye, Ýstihdam edilen personel sayýsý 9.745'e, ( ARGE, 2.38 Destek Personeli) Üzerinde çalýþýlan proje sayýsý 2.598'e, Ýhracat 381 Milyon A.B.D. Dolarýna, 22

7 Yabancý firma sayýsý 32'ye, bu firmalarca yapýlan yatýrým tutarý 45 milyon A.B.D. Dolarýna, Alýnan patent sayýsý 168'e Ulaþmýþtýr. B- NE - NEDÝR? ( Tanýmlar ) B.1 Araþtýrma ve geliþtirme (ARGE): Bilim ve teknolojinin geliþmesini saðlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazýlým üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluþturmak veya mevcut olanlarý geliþtirmek amacý ile yapýlan düzenli çalýþmalarý ifade eder. B.2 ARGE merkez veya enstitüleri: Kamuya ait, yetiþmiþ nitelikli insan gücü ile günün modern teknolojilerine dayalý makine, donaným ve yazýlýmý içinde bulunduran, teknoloji ve ürün geliþtirilmesine yönelik ARGE faaliyetlerinin yapýldýðý mekanlarý ifade eder. B.3 ARGE' ye dayalý üretim faaliyetleri: Bölgede faaliyet gösteren giriþimcilerin, tümünü bu Bölgede gerçekleþtirdikleri ARGE faaliyetlerinin sonucunda ortaya çýkan özgün süreç, hizmet, yöntem, üretim tekniði, faydalý araç gereç, malzeme, yazýlým, ürün ve sistemlerin Bölge içinde yer alan üretim birimlerinde ticari ürün haline getirilmesi, üretilmesi faaliyetlerini ifade eder. B.4 Yenilik: Bir fikrin; pazarlanabilir hale veya bir mal / hizmet üretiminde kullanýlan yeni veya geliþtirilmiþ bir yöntem haline dönüþtürmesidir. Bu açýdan teknolojik yenilik yapma süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik, mali ve ticari etkinliði içerir. Þekil, renk ve dekorasyondaki deðiþiklikler gibi bütünüyle görsel ve estetik deðiþiklikler ile ürünün yapý, nitelik ve performansýný teknik açýdan deðiþtirmeyen, küçük tasarým ve görünüm farklarýndan ibaret basit deðiþiklikler yenilik sayýlmaz. B.5 Üründe yenilik: Teknolojik açýdan yeni ürün, önceki ürün kuþaðýyla karþýlaþtýrýldýðýnda malzemesi, parçalarý ve yerine getirdiði iþlevler açýsýndan öze iliþkin, teknolojik farklar gösteren bir ürünü ifade eder. B.6 Üretim yöntemlerinde yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, halen üretilmekte olan veya yeni ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanýlan bir yöntem teknolojik açýdan yeni sayýlýr. B.7 Yazýlým: Bir bilgisayar, iletiþim cihazý veya bilgi teknolojilerine dayalý bir diðer cihazýn çalýþmasýný ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken iþlemleri yapmasýný saðlayan komutlar dizisinin veya programlarýn ve bunlarýn kod listesini, iþletim ve kullaným kýlavuzlarýný da içeren belgelerin ve hizmetlerin tümünü ifade eder. B.8 Araþtýrmacý personel: Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan üniversitelerde çalýþan konusunda uzman akademik personeli ve kamu kurum ve kuruluþlarýna ait araþtýrma merkez ve enstitülerinde çalýþan en az yüksek lisans derecesine sahip konusunda uzman personeli ifade eder. B.9 Yazýlýmcý personel: Yazýlým olarak tanýmlanan süreçte çalýþýp yazýlým geliþtiren, üreten, alanýnda yeterli deneyime veya eðitime sahip nitelikli personeli ifade eder. B.1 ARGE personeli: ARGE faaliyetlerinde çalýþan, alanýnda uzman personel ile nitelikli destek personelini ve ARGE faaliyetlerinin bilimsel ve teknik yanlarýnýn planlanýp yönetilmesi, izlenip deðerlendirilmesi ve desteklenmesi ile uðraþan personeli ifade eder. 23

8 C - KÝM ve HANGÝ FAALÝYETLER? ; C.1 KANUNDAN FAYDALANABÝLECEK YAPILAR / OLUÞUMLAR C.1.1 Bölgede Yer alma ve Ýstisnaya Baþlama Sistemi Bünyelerinde ARGE personeli, yazýlýmcý personel, araþtýrmacý personel çalýþtýran ve yukarýda tanýmlarýný verdiðimiz ARGE ve yazýlým konularýnda çalýþma yapan firmalar, Teknoparklarda þube veya merkez açarak yer alabilirler. Teknopark yönetimine baþvuru sýrasýnda firmalar burada gerçekleþtirecekleri projelerini yönetime sunarlar. Teknopark yönetiminin proje denetleme ekibi firmalarý bizzat ziyaret ederek projelerini denetleyip uygun projelere onay verirler. Bu iþlemi takiben Teknopark yönetici þirketi firmalarýn doldurduklarý firma faaliyet formlarýný onaylayarak firmalara verirler. Teknoloji geliþtirme bölgelerinde bulunan, projeleri yönetici þirket tarafýndan onaylanmýþ olan Firmalar 4691 sayýlý kanun kapsamýnda gelir ve kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanýlabilmek için Yönetici þirketten aldýklarý onaylý firma faaliyet formunu maliye bakanlýðýna ibraz etmek zorundadýr. Firmalar, Maliyeye yapýlan bu ibraz ile birlikte bölgedeki yazýlým ve ARGE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarý için, tarihine kadar geçerli olan kurumlar vergisi istisnasýndan faydalanmaya baþlayabilirler. Bölgedeki firmalar ARGE ve yazýlým projelerinde çalýþacak olan personellerini her ay liste ile yönetici þirkete bildirirler. Yönetici þirket bu personellerin bölgede fiilen çalýþtýklarýný denetler ve firmalarýn personel listelerini onaylar. Onaylanmýþ bu personel listelerinde yer alan personellerin ücretleri tarihinde kadar her türlü vergiden müstesnadýr. Bu istisnadan faydalanabilmek için Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliði' ne ve ilgili tebliðe göre ARGE ve yazýlým projelerinde çalýþan personele dair, yönetici þirket tarafýndan verilen onaylý listenin her ay maliye bakanlýðýna beyan edilmesi gerekmektedir. 365 Sayýlý Katma Deðer Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 2. madde ile bölgede faaliyet gösteren firmalarýn ürettikleri yazýlým programlarýnýn tesliminde Katma Deðer Vergisi istisnasý uygulanmaktadýr. Bu istisnadan faydalanabilmek için Maliye Bakanlýðý' na konu ile ilgili dilekçe verilmesi gerekmektedir. Firmalarýn bölgeye ilk giriþlerinde onaylattýklarý projelerden baþka proje geliþtirmeye baþladýklarý, projeden vazgeçtikleri, belli þartlarý deðiþtirdikleri vs durumlarda, yeni projelerini de yönetici þirkete sunup onaylatmalarý gerekmekte ve diðer deðiþiklikleri ise belli ( 3 ay 6 ay ) dönemlerde Faaliyet izleme formlarý ile yine iþletici firmaya sumalýdýrlar. Ayrýca firmalarýn projelerini faturalandýrýlmasý noktasýnda faturalarýnda proje isimlerinin belirtilmesi yani istisna olacak kazancýn projeye baðlanmýþ olmasý önemlidir. C.1.2 Münhasýran ARGE Faaliyetleri Ýçin Yapýlan Oluþumlar ( MERKEZ) Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinde faaliyete geçecek olan firmalar merkezlerini burada oluþturup ARGE ve yazýlým faaliyetlerine baþlayabilirler. Teknoloji Geliþtirme Bölgelerin de yazýlým ve ARGE faaliyetinde bulunan firmalarýn, bu faaliyetleri sonucunda bulduklarý ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak pazarlamalarý halinde, bu ürünlerin satýþýndan elde edilen kazançlarýn lisans, patent gibi gayri maddi haklara isabet eden kýsmý, transfer fiyatlandýrmasý esaslarýna göre ayrýþtýrýlmak suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. Burada özellikle dikkat edilmesi gerek konu ; ilgili ARGE veya yazýlým firmasýnýn grup firmasýna ( veya direk iliþkili firmasýna ) bu ARGE sonuçlarýný fatura etmesi noktasýnda TRANSFER FÝYATLAMASI müessesesinin dinamiklerine çok dikkat edilmesi gereðidir. Bu tip durumlarda genel olarak ; Küçük bir ön satýþ bedeli devamýnda ise ciro üzerinden hak bedeli þeklinde ( royalty - süreli - süresiz tip ) bir detaylý sözleþme yapýlmasýný ve kesinlikle emsali ilkesine uyulmasýný tesviye etmekteyiz. Bu tip iþlemlerin 24

9 muhasebeleþtirilmesi ile ilgili detaylar çalýþmamýzýn 4 kýsmýn da detaylý açýklandýðý için bu detaylara burada deðinilmeyecektir. Bu þekilde ki merkez yapýlanmalarýn da ; ilgili firmanýn mali tablolarý ilk önce istisna olan ve olmayan olarak iki þeklinde düzenlenmeli, sonrasýnda müþterek giderlerden istisna olmayan bölüme pay verilerek gelir tablosu netleþtirilmeli ve nihai olarak istisna olmayan bölümden vergi matrahý tespit edilmelidir. SÝSTEM olarak mümkünse bu tip yapýlanmalarýn ; hem hisse satýþýndaki vergisel istisnalar hem de esnek hisse yapýsý kabiliyetleri sebebiyle Anonim þirket þeklinde tesis edilmesini öneriyoruz. C.1.3 Þube þeklinde yapýlan oluþumlar (ÞUBE) Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinde faaliyete geçecek olan firmalarýn faaliyet konularý çeþitli ise þirket merkezlerini burada kurmak yerine bölgede þube oluþturarak ARGE ve yazýlým faaliyetlerine baþlayabilirler. Ýstisna uygulamasý açýsýndan bölgede þube olarak faaliyet gösterilmesi halinde, þubeye atfedilen kazancýn belirlenmesi açýsýndan þube faaliyetlerinin doðru olarak belirlenmesi, müþterek genel giderlerden pay verilmesi gerekmektedir. Bu tip yapýlanmalarda vergisel olarak özellikle ; merkezde oluþan ve kayýtlanan idari-temsil, organizasyon, pazarlama, danýþmanlýk vb dolaylý da olsa iliþkili gider ve maliyetlerden mutlaka þube gelir tablosuna ( istisna ) pay verilmesi gerekmektedir. Þube yapýlanmasý þeklinde ki mali tablo ve beyanname iþleyiþinde; 1. Ýlk önce þube gelir tablosu istisna olan ve olmayan olarak iki grupta yapýlmalý, 2. Þube müþterek giderleri, istisna olan ve olmayan þeklinde pay verilerek daðýtýma tabi tutulmalý, 3. Merkezde oluþmuþ ama yukarda ki paragrafta da izah edilen iliþkili giderlerden de yine istisna olan gelir tablosuna pay verilmelidir. 4. Bu þekilde oluþan merkez gelir tablosu ile þubede ki istisna olmayan gelir tablosu birleþtirilerek vergi matrahý tespit edilmelidir. Þubeden merkeze istisnaya konu olacak faaliyetlerle ilgili fatura düzenlenmesi çok riskli sonuçlar doðurabilecektir. Uygulama da þubelerde oluþan,istisna gelir üreten faaliyetlerin belli kar marjý ile merkeze fatura edildiði durumlara rastlanmaktadýr. Bu þeklide vergi matrahýný arýndýracak nitelikte þube - merkez arasý faturalaþma kesinlikle yapýlmamalýdýr. C.2 KANUN KAPSAMINDAKÝ FAALÝYETLER C.2.1 ARGE Faaliyetleri Kapsamýndaki Faaliyetler Bilim ve teknolojinin geliþmesini saðlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgileri yeni malzeme ürün ve araçlar üretmek, yazýlým üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluþturmak veya mevcut olanlarý geliþtirmek amacý ile yapýlan düzenli çalýþmalar ARGE faaliyetleri kapsamýndadýr.bir faaliyetin ARGE kapsamýnda deðerlendirilip deðerlendirilmeyeceðini daha iyi kavramak için mevzuatta yer alan ARGE sayýlmayan faaliyetleri incelemekte fayda vardýr. ARGE sayýlmayan faaliyetler; Pazar araþtýrmasý ya da satýþ promosyonu, Kalite kontrol, Sosyal bilimlerdeki araþtýrmalar, Petrol, doðalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri, Ýcat edilmiþ ya da mevcut geliþtirilmiþ süreçlerin kullanýmý, Biçimsel deðiþiklikler (þekil, renk, dekorasyon v.b., estetik ve görsel deðiþiklikler), Bilimsel ve teknolojik yenilik doðurmayan rutin faaliyetler (rutin veri toplama, rutin analizler için kullanýlan program, yazýlým gibi üretilen prototiplerin rutin ayarlamalarý), Ýlk kuruluþ aþamasýnda kuruluþ ve örgütlenmeyle ilgili araþtýrma giderleri, Proje sonucunda geliþtirilen ürüne iliþkin fikri mülkiyet haklarýnýn korunmasýna yönelik çalýþmalar, 25

10 Numune verilmek amacýyla prototiplerden kopyalar çýkarýlýp daðýtýlmasý ve reklam amaçlý tüketici testleri. Vergi hukuku açýsýndan, ARGE sayýlan ve sayýlmayan faaliyetleri iyi deðerlendirmek ve bu doðrultuda iþlem yapmak gerekmektedir. C.2.2 Yazýlým Faaliyetleri Bir bilgisayar, iletiþim cihazý veya bilgi teknolojilerine dayalý diðer bir cihazýn çalýþmasýný ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken iþlemleri yapmasýný saðlayan komutlar dizisinin veya programlarýn ve bunlarýn kod listesinin, iþletim ve kullaným kýlavuzlarýný da içeren bilgi ve belgeler ile ilgili faaliyetlerdir. C.2.3 Diðer Faaliyetler Tamamlayýcý eðitim, danýþmanlýk, bakým, ek donaným vb faaliyetler bölgede yapýlabilir. Ancak bu faaliyetlerden elde edilen kazançlarýn Ýstisna kapsamýna giren ARGE ve yazýlým faaliyetlerinde içerisinde yer almadýðý için Kurumlar Vergisi istisnasýndan faydalanmayacaðý nettir. D- NELER GETÝRÝYOR (Destekler ve Saðlanan Ýmkanlar) ; Yukarýda kapsam, içerik ve çerçevesi açýklanan 4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri kanunu ve ilgili teblið hükümleri, yukarýda belirtilen kiþi ve kurumlara, aþaðýda detaylarý belirtilen destek ve imkanlarý saðlamaktadýr. 1.Gelir ve Kurumlar Vergisi Ýstisnasý ( Kazanç Ýstisnasý ) 2.Ücretlere uygulanan Gelir vergisi istisnasý 3.KDV Ýstisnasý 4.Üniversite personeline yönelik imkanlar D.1 Gelir ve Kurumlar Vergisi Ýstisnasý (Kazanç Ýstisnasý ) Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu bölgedeki yazýlým ve ARGE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarý gelir ve kurumlar vergisinden tarihine kadar istisna tutulmuþtur. (4691 sayýlý kanun geçici 2. md) Teknoloji Geliþtirme Bölgesinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kazançlarýnýn istisna kapsamýnda olmasý için iki koþul bulunmakta olup, bu koþullar birlikte aranmaktadýr. Sözü edilen ilgili koþullar þu þekildedir. Kazancý doðuran faaliyet bölgede yapýlmýþ olmalýdýr. Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin, bölge dýþýnda gerçekleþtirdikleri faaliyetlerinden elde ettiði kazançlar, yazýlým ve ARGE faaliyetlerinde elde edilmiþ olsa dahi istisnadan yararlanamaz. Kazancý doðuran faaliyet yazýlým ve ARGE faaliyetlerinde biri olmalýdýr. Bölge içinde elde edilmiþ olsa da, yazýlým ve ARGE dýþýndaki faaliyetlerinden elde edilen gelirler istisna kapsamýna girmemektedir. Kazancýn istisna kapsamýna girip girmediðinin tespiti için öncelikle kazancý doðuran faaliyetin tanýmlanasý ve Yazýlým ve ARGE faaliyeti olup olmadýðýnýn tespit edilmesi gerekir. Yukarýda belirtildiði gibi, kazancýn istisna kapsamýna girmesi için faaliyetin Teknoloji Geliþtirme Bölgesinde gerçekleþtirilmesi gerekir. Faaliyetin bir kýsmýnýn bölge dýþýnda gerçekleþtiði durumlarda, kazancýn ancak bölgedeki faaliyetten doðan kýsmý istisnaya konu olabilir. 26

11 Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinde faaliyette bulunan mükelleflerin esas faaliyetleri dýþýnda ancak, normal ticari iþlemleri kapsamýnda elde edecekleri gelirleri ile olaðandýþý gelirlerin istisna kapsamýnda deðerlendirilmesinin mümkün olmayýp, bu kapsamda nakitlerin deðerlendirilmesi sonucu oluþan faiz gelirlerinin, yabaný para cinsinden aktifler dolayýsýyla oluþan kur farklarýnýn ve iktisadi kýymetlerin elden çýkarýlmasýndan doðan gelirlerin istisna kapsamýnda deðerlendirilmesi mümkün deðildir. Bu kapsamda, nakitlerin deðerlendirilmesi sonucu oluþan faiz gelirleri, yabancý para cinsinden aktifler dolayýsýyla oluþan kur farklarý ve iktisadi kýymetlerin elden çýkarýlmasýndan doðan gelirler istisna kapsamýnda deðerlendirilmeyecektir. Ancak istisna kapsamýnda oluþan cari hesaplar da ( alacak -borç) oluþabilecek kur farklarýnýn istisnaya tabi olacaðý görüþündeyiz. Konu ile ilgili önemli bir diðer husus; gerek bölge içerisinde gerekse bölge dýþýnda üretim faaliyeti sonrasý verilen kurulum, destek, bakým, onarým, teknik, hizmet ve uygulama danýþmanlýðý gibi hizmetlerden saðlanan kazançlarýn istisna kapsamýnda deðerlendirilmesi mümkün olmadýðýdýr. Ýstisna Tutarýnýn Hesaplanmasý; Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu'nda belirtilmiþ olan istisna, bir kazanç istisnasýdýr. Ýstisna kazancýn ve bu çerçevede gelir ve kurumlar vergisi matrahýnýn tespiti açýsýndan, istisna kapsamýnda olan faaliyetler ile diðer faaliyetlere iliþkin hasýlat, maliyet, ve gider unsurlarýnýn ayrý ayrý izlenmesi, kayýtlarýnda bu ayýrýmý yapmaya elveriþli olacak þekilde yapýlmasý gerekir. Bölgede yer alan ve istisna kapsamýnda olan faaliyetler için ayrý defter tutulmasý da mümkündür. Ýstisna kapsamýna giren faaliyetlerle bu kapsama girmeyen iþlerin birlikte yapýlmasý halinde, müþterek genel giderlerin ve istisna kapsamýna giren ve girmeyen faaliyetlerde müþtereken kullanýlan iktisadi amortismanlarýnýn bunlarýn her bir iþte kullanýldýklarý gün sayýsýna göre daðýtýmýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu uygulamasý kapsamýnda istisna olan faaliyetlerin zararla sonuçlanmasý halinde bu zararlarýn diðer kazançlardan indirilmesi mümkün deðildir. (4691 sayýlý kanun madde 8) Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu'nda Yazýlým ve ARGE faaliyeti ile uðraþan mükellefler için düzenlenen istisna geçici bir istisnadýr. Ýstisna süresi tarihinde son bulmaktadýr. Ýstisna süresi açýsýndan faaliyete baþlama tarihinin bir önemi yoktur. Ýstisna uygulamasý açýsýndan mükellefin tam veya dar mükellefiyet esasýna göre vergilendirilmesinin bir önemi yoktur. Ýstisna uygulamasý açýsýndan bölgede þirket olarak faaliyet göstermekle þube olarak faaliyet göstermek açýsýndan bir farklýlýk yoktur. Bölgelerde þube olarak faaliyet gösterilmesi halinde, þubeye atfedilen kazancýn belirlenmesi açýsýndan þube faaliyetlerinin izlenmesine olanak saðlayan bir muhasebe sistemine ihtiyaç bulunmaktadýr. Bu çerçevede þube için ayrý defter tutulmasý ve belge bastýrýlmasý mümkündür. Muhasebe iþlemleri ile ilgili ilerleyen bölümlerde detay verilecektir. Ýstisnanýn geçici vergilendirme dönemlerinde uygulanmasý mümkündür. Ýstisna uygulamasýna iliþkin olarak yýllýk vergilendirme dönemi için yapýlmýþ olan açýklamalar, geçici vergi dönemleri itibariyle yapýlan istisna tutarý ve matrah hesaplamalarý açýsýndan da geçerlidir. Ýstisnadan yararlanan þirketlerin istisna kapsamýna giren kazançlarýnýn daðýtýlmasý halinde, gelir vergisi kanunun 94/6-b maddesi gereðince gelir vergisi tevkifatý yapýlmasý gerekmektedir. Bölgede faaliyet gösteren kurumlardan kar payý elde eden gerçek kiþilerin, elde ettikleri kar paylarýný genel hükümler çerçevesinde beyan etmeleri gerekmektedir. Ýstisna kapsamýndaki kazançlarýnýn, kurumlar vergisi beyannamesinin zarar olsa dahi indirilecek istisnalar bölümünde yer alan teknoloji geliþtirme bölgelerinde elde edilen kazançlar satýrýnda gösterilerek istisna uygulamasýnýn yapýlmasý gerekir. Bölgede faaliyete geçen mükelleflerin, iþe baþlama, iþi býrakma ve diðer deðiþiklikler konusunda vergi usul kanununda yer alan hükümlere uymalarý gerekir. 27

12 D.2 Ücretlere Uygulanan Gelir Vergisi Ýstisnasý 4691 sayýlý Kanun'un geçici 2.inci maddesi uyarýnca, bölgede çalýþan araþtýrmacý, yazýlýmcý ve ARGE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri tarihine kadar gelir ve damga vergisinden istisnadýr. Ýstisnanýn uygulanmasýndan yararlanacak olan personelin mutlak surette, araþtýrmacý, yazýlýmcý ve ARGE çalýþaný olmasý gerekmektedir. (Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinde personel uygulamasýna iliþkin önemli bir ayrýntý da Destek personelleri taným ve uygulamasýnýn bu mevzuatta yer almamasýdýr.) Bölgede çalýþan araþtýrmacý, yazýlýmcý ve ARGE personeli dýþýnda kalan diðer personele yapýlan ücret ödemeleri istisna kapsamý dýþýnda deðerlendirilecektir. Ücretleri istisna kapsamýnda deðerlendirilen personelin hem bölge içinde hem de bölge dýþýndaki projelerde çalýþýyor olmasý halinde sadece bölge içerisinde çalýþýlan süreye tekabül eden ücret gelir vergisinden müstesna olacaktýr. Bölge dýþýnda çalýþýlan süreye ait kazanýlan ücreti ise gelir vergisine tabi tutulacaktýr. Araþtýrmacý, yazýlýmcý ve ARGE personeline yapýlan aylýk ücretler dýþýnda prim, ikramiye gibi adlar altýnda yapýlan ve bu faaliyetler ile ilgili olan tüm ödemeler istisna kapsamýnda deðerlendirilecektir. D.3 KDV Ýstisnasý, 365 sayýlý KDVK geçici 2 maddesine göre ; Teknoloji Geliþtirme Bölgesinde faaliyette bulunan giriþimcilerin kazançlarýnýn gelir ve kurumlar vergisinden istisna bulunduðu süre içinde münhasýran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iþ uygulamalarý sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazýlýmý þeklindeki teslim ve hizmetlerinin katma deðer vergisinden müstesna olduðu hükmü yer almaktadýr.yukarýda belirtilen alan düzenlemeye göre; Katma Deðer Vergisi istisnasý süreli olup bu süre gelir ve kurumlar vergisi istisna süresine baðlýdýr. Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinin faaliyete geçtiði tarihten ve bölgede faaliyet gösteren giriþimcilerin faaliyet süresinden baðýmsýz olarak tarihinde sona erecektir. Katma Deðer Vergisi istisnasý 365 sayýlý Katma Deðer Vergisi Kanunu' na eklenen Geçiçi 2. maddesin de sayýlan mal ve haklarýn teslimiyle sýnýrlýdýr. Bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin bütün teslim ve hizmetleri istisna kapsamýnda deðildir. Kapsamda olan teslim ve hizmetler, münhasýran bölgelerde üretilen, sistem yönetimi, veri yönetimi, iþ uygulamalarý, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta uygulama yazýlýmý þeklindeki teslim ve hizmetlerden oluþmaktadýr. Bizim tavsiyemiz istisna kapsamýnda faturalandýrma yapýlýrken. Fatura açýklamasýnda 365 Sayýlý KDV kanunu Geçici 2.Maddeye istinaden KDV'den Muaftýr ibaresinin yer almasýdýr. Katma Deðer Vergisi istisnasý Teknoloji Geliþtirme Bölgesinde üretilen yazýlým programlarýnýn teslimine uygulanmaktadýr. Bölgede üretilen yazýlým programlarýný alanlarýn bu programlarý baþkalarýna tesliminde katma deðer vergisi istisnasý uygulanamayacaðý ayrýca üretilen yazýlým paketlerinin satýþýndan sonra yapýlan destek ve bakým hizmetlerinin de katma deðer vergisi istisnasý kapsamýnda deðerlendirilemeyeceði açýktýr. D.4 Üniversite Personeline Yönelik imkanlar Kamu kurum ve kuruluþlarý ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araþtýrmacý personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalýþtýklarý kuruluþlarýn izni ile sürekli veya yarý-zamanlý olarak çalýþtýrýlabilirler. Yarý Zamanlý Görev Alan; Öðretim Üyesi, Öðretim Görevlisi, Araþtýrma Görevlisi ve 28

13 Uzmanlarýn, bu hizmetleri karþýlýðý elde edecekleri gelirler, üniversite Döner Sermaye kapsamý dýþýnda tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarýnca aylýksýz izin verilir ve kadrolarý ile iliþkileri devam eder. Bunlardan 5434 sayýlý Emekli Sandýðý Kanununa tabi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik haklarý 5434 sayýlý Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydýyla saklý kalýr sayýlý Yüksek Öðretim Kanununun 36 ncý maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykýrý hükümleri uygulanmaz. Öðretim elemanlarý 2547 sayýlý Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurtiçinde ve yurtdýþýnda geçici görevlendirme esaslarýna göre yapacaklarý çalýþmalarý Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluþlarda yapabilirler. Aylýklý izinli olarak Bölgede görevlendirilen öðretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamý dýþýnda tutulur. Öðretim elemanlarý Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptýklarý araþtýrmalarýn sonuçlarýný, ticarileþtirmek amacý ile bu bölgelerde þirket kurabilir, kurulu bir þirkete ortak olabilir ve/veya bu þirketlerin yönetiminde görev alabilirler. E- UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK E.1 Alým ve Gider Uygulamalarý Vergi Usul Kanununun 8. maddesine göre Mükellef, vergi kanunlarýna göre kendisine vergi borcu terettüb eden gerçek veya tüzel kiþidir sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu ise Vergi Usul Kanunun da tanýmý yapýlmýþ olan gerçek ve tüzel kiþileri kapsamaktadýr. Bu þekilde teknoloji geliþtirme bölgelerinde yer alan mükelleflerin alým ve giderlerinde aþaðýdaki uygulamalara gere hareket etmeleri gerekmektedir. Ýstisna kapsamýna giren faaliyetler ile bu kapsama girmeyen iþlerin birlikte yapýlmasý halinde, müþterek genel giderlerin bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yýlda oluþan maliyetlerin birbirine oraný esas alýnarak daðýtýlmasý gerekir. Mükelleflerin istisna kapsamýna girmeyen üretim faaliyetlerinde müþtereken kullandýðý tesisat, makine ve ulaþtýrma vasýtalarýnýn amortismanlarýnýn ise bunlarýn her bir iþte kullandýklarý gün sayýsýna göre daðýtýmýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Ýstisna kazancýn ve gelir veya kurumlar vergisi matrahýnýn tespiti açýsýndan, istisna kapsamýnda olan faaliyetler ile diðer faaliyetlere iliþkin hasýlat, maliyet ve gider unsurlarýnýn ayrý ayrý izlenmesi gerekmektedir. Kazancý istisna kapsamýnda olacak projelere ait giderlerin diðer faaliyetlerle iliþkilendirilmesi, beyan edilecek matrahýn hatalý tespitine yol açacaktýr. Mükelleflerin istisna kapsamýna giren üretim faaliyetlerine iliþkin kazançlar ile istisna kapsamýnda deðerlendirilmeyecek faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarýnýn ayrýmýný yapabilecek þekilde kayýtlarýný tutmalarý gerekmektedir. E.2 Personel Uygulamalarý Ýstisnanýn uygulanabilmesi için firmalarýn bu kapsamdaki personellerinin projedeki görev tanýmlarýný, nitelik ve çalýþma sürelerini belirleyerek yönetici þirkete onaylatmalarý ve aylýk olarak Maliye Bakanlýðý"na bildirmeleri gerekmektedir. Yönetici þirketlere verilen bu görev ve sorumluluk kapsamýnda proje personellerin onaylanmasýna iliþkin farklýlýklar gözlemlenmektedir. Onaylanan gün sayýlarý, bölgede geçirdikleri süre hesaplamalarýna bir standart getirilmesi gerektiðini düþünüyoruz. Ayrýca ARGE ve yazýlým 29

14 personelinin proje kapsamýnda bölge dýþýnda geçen sürelerde istisna kapsamýnda deðerlendirilebilecek bir sisteme geçilmelidir. Bölgede gerçekleþtirilen projelerin pazarlanmasý amaçlý olarak bölge dýþýnda çalýþýlan sürelerin istisna kapsamýna dahil edilmesi mümkün deðildir.bir baþka ifadeyle, bölgelerde geliþtirilen projelerin pazarlanmasý amacýyla yukarýdaki görevleri üstlenmiþ olmalarý durumunda dahi, bölgeler dýþýnda yapmýþ olduklarý pazarlama faaliyetlerine yönelik ücret gelirleri, gelir vergisi kesintisine tabi tutulacaktýr. Ücreti gelir ve damga vergisinden müstesna olan araþtýrmacý, yazýlýmcý ve AR - GE personelinin bölgede fiilen çalýþýp çalýþmadýðý yönetici þirket tarafýndan denetlenecek olup, bölgede fiilen çalýþmayanlara veya bölge dýþýnda çalýþýlan süreye istisna uygulandýðýnýn tespit edilmesi halinde, ziyaa uðratýlan vergi ve buna iliþkin cezalardan yönetici þirket de ayrýca sorumlu tutulacaktýr. E.3 KDV Uygulamalarý Teknoloji Geliþtirme Bölgesinde faaliyette bulunan giriþimcilere yönelik istisna uygulamasý kýsmi istisna niteliði taþýmaktadýr. Bu nedenle istisnaya konu iþlem nedeniyle yüklenilen katma deðer vergisinin indirim ve iadesi mümkün bulunmamaktadýr. Ýndirilemeyen katma deðer vergisi gelir veya kurumlar vergisi matrahlarýnýn tespitinde iþin mahiyetine göre gider ya da maliyet unsuru olarak dikkate alýnabilecektir. Bu açýklamalar ýþýðýnda ; Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliþtirme bölgesinde faaliyette bulunan giriþimcilerin kazançlarýnýn gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduðu süre içinde münhasýran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iþ uygulamalarý, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazýlýmý þeklindeki teslim ve hizmetleri katma deðer vergisinden müstesnadýr. Tanýnmýþ bu istisnadan, KDVK 18. maddesinde belirtilen þartlarda vazgeçilebilir. Ancak bu istinaden vazgeçilmesi halinde 3 yýl geçmeden istisna hükümlerine tekrar dönülemez. ARGE Faaliyetlerinin yürütülmesine iliþkin malzeme ve hizmet teminlerinde ise KDV istisnasý bulunmamakta, Ýstisnaya konu iþlem nedeniyle yüklenilen katma deðer vergisinin indirim ve iadesi mümkün bulunmamaktadýr. Ýndirilemeyen katma deðer vergisi gelir veya kurumlar vergisi matrahlarýnýn tespitinde iþin mahiyetine göre gider ya da maliyet unsuru olarak dikkate alýnabilecektir. Bu açýklamalar ýþýðýnda ; Önemli düzeyde KDV li girdisi olan yazýlým projesi üreten firmalarýn KDVK belirtilen istisnadan vazgeçme hükümlerinden faydalanmasý kanaatimizce uygun olacaktýr. Ayrýca; KDV Ýstisnasýna tabi olan yazýlým faaliyetleri dýþýnda baþka faaliyetlerinde bulunmasý halinde ; o Ýstisna iþleme direkt ilgili olan faturalarda belirtilen KDV indirilmeyecek, mahiyetine göre gider veya maliyet olarak dikkate alýnacaktýr. o Direkt ilgili olmayan ve/veya müþterek giderlerle ilgili olan indirilecek KDV, makül bir anahtar uygulanmak suretiyle ayýklanacak ve indirilmeden, gider veya maliyet hesaplarýna intikal ettirilecektir. o Daha önceki dönemlerde indirilmiþ ancak sonra dan istisna iþlemle direkt veya dolaylý irtibatý belirlenen ve/veya karar verilen KDV bu dönemde ilave KDV olarak beyan edilerek indirimi iptal edilmiþ olacaktýr. 3

15 E.4 Hibe ve Geri Ödemeli Desteklerin Bölge Açýsýndan Uygulanmasý 535 sayýlý Kanunla 4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanuna eklenen geçici 2 nci maddesiyle düzenlenen teknoloji geliþtirme bölgelerinde uygulanacak vergi istisnasý uygulamasýna iliþkin açýklamalar tarihli 6 Numaralý Kurumlar Vergisi Sirkülerinde yapýlmýþtýr. Sirkülerin "4.2. Baðýþ ve Yardýmlar ile Ödenen Destekleme Primlerinin Kazanç Tespitinde Dikkate Alýnýp Alýnmayacaðý" baþlýklý bölümünde, "bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine herhangi bir karþýlýk beklemeksizin TÜBÝTAK ve benzeri kurumlar tarafýndan yapýlan baðýþ ve yardýmlarýn, Kurumlar Vergisi Kanununun 1 nci maddesinde yer alan kurum kazancýnýn gelir vergisi mevzuuna giren gelir unsurlarýndan terekküp edeceðine yönelik hüküm gereðince vergiye tabi olacak kazancýn tespitinde dikkate alýnmayacaðý" belirtilmiþtir. Ancak, konuyla ilgili 5422 (Eski) kurumlar vergisi kanununa ait tarihli 86 sýra numaralý Kurumlar Vergisi Genel Tebliði ile "diðer kurumlardan geri ödeme koþuluyla sermaye desteði olarak saðlanan yardýmlarýn borç mahiyetinde olduðundan ticari kazanca dahil edilmesinin söz konusu olmadýðý, ilgili mevzuat çerçevesinde hibe þeklinde saðlanan destek tutarlarý ile diðer kurumlardan bu mahiyette saðlanacak her türlü destek tutarlarýnýn ticari kazancýn bir unsuru olarak kazanca dahil edileceði". þeklinde açýklama yapýlmýþtýr. Ayrýca 552 ( YENÝ) kurumlar vergisi kanunun tarihli 1 sýra numaralý Kurumlar Vergisi Genel Tebliðinde ise ; Diðer taraftan, teknoloji geliþtirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflere, istisnadan yararlanan ARGE projelerine iliþkin olarak, TÜBÝTAK ve benzeri kurumlar tarafýndan ilgili mevzuat çerçevesinde hibe þeklinde saðlanan destek tutarlarý ile diðer kurumlarýn bu mahiyetteki her türlü baðýþ ve yardýmlarý, kurum kazancýna dahil edilecek ve istisnadan yararlandýrýlacaktýr." Ýfadesi yer almaktadýr. Buna ilave olarak çalýþmamýzýn da temel konularýndan olan 5746 sayýlý kanunun tarihli yönetmeliðinin 8. maddesinin (1) alt bendin de ise ; " (1) ARGE ve yenilik faaliyetlerine iliþkin olarak kamu kurum ve kuruluþlarý, kanunla kurulan vakýflar ile uluslararasý fonlardan alýnan destekler özel bir fon hesabýnda tutulur. Bu fonda yer alan tutarlar, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergiye tabi kazancýn tespitinde gelir, ARGE indirimi tutarýnýn tespitinde ARGE harcamasý olarak dikkate alýnmaz. Bu þekilde saðlanan karþýlýksýz fonlardan yapýlan harcamalar, yapýldýðý yere göre doðrudan gider ya da amortismana tabi iktisadi kýymet olarak muhasebeleþtirilir. " hükmü yer almaktadýr. Kronolojik sýra ile sunulan bu düzenleme neticesinde, hibe desteði alan proje ; 1. Alýnan destek 1 Nisan 28 den ÖNCE alýnmýþ ise ; a. Proje Teknoloji Geliþtirme Bölgesi DIÞINDA ise ; kurum kazancýna dahil edilecek ve vergi matrahý hesabýnda vergiye tabi gelir olarak dikkate alýnacaktýr. b. Proje Teknoloji Geliþtirme Bölgesi KAPSAMINDA ise ; kurum kazancýna dahil edilmekle birlikte ayný zamanda 552 sayýlý kanundaki istisna uygulanacak ve dolayýsý ile vergi matrahý hesabýnda vergiye tabi gelir olarak dikkate alýnmayacaktýr. 2. Alýnan destek 1 Nisan 28 den SONRA alýnmýþ ise ; a. Her durumda bu hibe desteði kurum kazancýna dahil edilmeyecek ve dolayýsý ile vergiye tabi tutulmayacaktýr. 31

16 Nihayetinde; bu þeklide ki proje hibe destekleri bize göre de bir gelir deðil tamamý ile bir sermaye desteði niteliði taþýmaktadýr. Dolayýsý ile sermaye giriþi hükmünde ki bu fonun vergi karþýnda bir gelir olmamasý yönündeki kanun koyucunun görüþüne tamamý ile katýlýyoruz. Bununla birlikte her istisna fon giriþinde olduðu gibi bu sermaye niteliðindeki fon giriþinin en az 5 yýl firma kaynaklarýnda kullanýlmasý gereðinin, vergisiz sermaye sistemi için gerekli bir þart olmasý da kaçýnýlmazdýr. E.5 Yürürlük ve Süreler Bu kanun kapsamýnda olan istisnalar tarihinde sona erecektir. Kanunla ilgili bir deðiþiklik tasarýsý üzerinde çalýþýlmaktadýr. MALÝ UYGULAMALAR AÇISINDAN 5746 SAYILI KANUN VE 4691 SAYILI KANUN HÜKÜMLERÝNÝN KARÞILAÞTIRILMASI KAPSAM 5746 SAYILI KANUN 4691 SAYILI KANUN TANIM Yazýlým ARGE tanýmýnýn içersinde yer almaktadýr. Ayrýca tanýmlanmamýþtýr. Yazýlým ve ARGE AYRI AYRI tanýmlanmýþtýr. ARGE FAALÝYET KAPSAMI Sayýlý Kanun'da kapsam dahilindeki yazýlým faaliyetleri detaylý olarak belirlenmiþtir Sayýlý Kanun'da ARGE Sayýlan Faaliyetler içerisinde Üretim ve altyapýnýn dahil olmadýðý netleþmiþtir. 3. Genel olarak 4691 Sayýlý kanun ile 5746 sayýlý kanunda belirlenen faaliyetler benzer olmakla birlikte, fark yaratacak kýsýmlar ilerdeki 3 ve 4. bölümlerde detaylý aktarýlmýþtýr. ARGE HARCAMALARININ KAPSAMI Ýki Kanun kapsamýnda Belirgin farklýlýklar bulunmaktadýr. Bu Farklýlýklara iliþkin ayrýntýlar ARGE indirimi ve ARGE nin muhasebeleþtirilmesi kýsmýnda yer almaktadýr Destek personeli ARGE harcamalarýnýn kapsamýnda Destek Personeli tanýmý ARGE harcamalarýnýn kapsamýnda deðerlendirilmemektedir ARGE ÝNDÝRÝMÝ %1 Oranýnda uygulanmaktadýr Genel olarak Uygulanmamaktadýr. (Kendisi için ARGE yapýyor ve Ýstisnadan faydalanmýyor ise uygulanabilir) KAZANÇA ÝLÝÞKÝN DESTEKLER GVK KVK Uygulanmýyor (-) Uygulanýyor (+) ÜCRETLERDE GELÝR VERGÝSÝ ÝSTÝSNASI %8 (%9) Oranýnda Uygulanýyor %1 oranýnda uygulanýyor SSK ÝÞVEREN TEÞVÝKÝ %5 Uygulanýyor %5 Uygulanýyor KDV DESTEÐÝ Uygulanmýyor Sadece belirli YAZILIM faaliyetleri için uygulanýyor 32

17 ÜNÝVERSÝTE PERSONELÝNE YÖNELÝK ÝMKANLAR Uygulanmýyor (-) Uygulanýyor (+) TEKNOGÝRÝÞÝM SERMAYESÝ DESTEÐÝ VAR (+) YOK (-) DAMGA VERGÝSÝ ÝSTÝSNASI VAR SADECE ÜCRET ÖDEMELERÝ ÝÇÝN VAR 33

Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Konusu : Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler Tarihi : 28/10/2003 Sayısı : KVK-1/ 2003-1 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri - 1 Đlgili olduğu maddeler

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun No: 4691 Kabul Tarihi : 26/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 06/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24454 AMAÇ Madde 1 - Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum

Detaylı

TEKNOKENTLERDE VERGİ MUAFİYETLERİ VE DESTEKLER Rasim SEZER

TEKNOKENTLERDE VERGİ MUAFİYETLERİ VE DESTEKLER Rasim SEZER TEKNOKENTLERDE VERGİ MUAFİYETLERİ VE DESTEKLER Rasim SEZER 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde tanımlar şu şekilde yapılmıştır. 1-) Teknoloji Geliştirme

Detaylı

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Maliye Bakanlığı Sirküler 1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Konusu : Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler Tarihi : 28/10/2003 Sayısı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Tarih: 28/10/2003 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Sayı: KVK-1/ 2003-1 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 1 İlgili Olduğu Maddeler: Gelir Vergisi Kanunu Madde 37,

Detaylı

AR-GE VE TEKNOKENT FAALİYETLERİNE SAĞLANAN VERGİSEL TEŞVİKLER

AR-GE VE TEKNOKENT FAALİYETLERİNE SAĞLANAN VERGİSEL TEŞVİKLER AR-GE VE TEKNOKENT FAALİYETLERİNE SAĞLANAN VERGİSEL TEŞVİKLER A. MURAT YILDIZ Yeminli Mali Müşavir yildizymm.com 1 TEKNOKENT VE AR-GE FAALİYETLERİNE SAĞLANAN TEŞVİKLER SUNUM PLANI 1. 4691 Sayılı Kanunla

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ AMAÇ 2001 yılında 4691 sayılı yasayla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Vizyonumuz Ülkemizin bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik hedefleri doğrultusunda

Detaylı

Özelge: Ar-Ge ve yenilik projeleri kapsamında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulaması hk.

Özelge: Ar-Ge ve yenilik projeleri kapsamında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulaması hk. Özelge: Ar-Ge ve yenilik projeleri kapsamında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulaması hk. Sayı: Tarih: 26/05/2011 B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1640-318 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016-017 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca hazırlanan ve 26.02.2016 tarih ve 29636 sayılı

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna 5.12.2. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna 5.12.2.1. Yasal düzenleme (6 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 8.maddesiyle değişen bölüm )6170 sayılı Kanunun8 7 nci maddesi

Detaylı

AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM

AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM 5 AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM I - GİRİŞ Ülke ekonomisinin uluslararası

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNİN TEŞVİKİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER

AR-GE FAALİYETLERİNİN TEŞVİKİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER AR-GE FAALİYETLERİNİN TEŞVİKİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER Kamil ÖZKAN Gelir İdaresi Müdürü Ekim 2008 Araştırma geliştirme faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca;

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca; Başlık 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi Kapsam A. TÜRKİYE DE İKAMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN TESLİMLERDE İHRACAT İSTİSNASI UYGULANMASI

Detaylı

AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI. Zihni KARTAL 1

AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI. Zihni KARTAL 1 1 AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI Zihni KARTAL 1 I. GENEL BİLGİ Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik

Detaylı

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. SİRKÜLER 2016/13 04.03.2016 KONU : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete de Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

KANUN NO: 5746 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 28 Şubat 2008

KANUN NO: 5746 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 28 Şubat 2008 KANUN NO: 5746 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 28 Şubat 2008 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 12 Mart 2008 - Sayı: 26814 (*) Bu Kanun, 12.3.2008 tarih

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Serdar İMAMOĞLU Şube Müdürü 29.04.2014 BAŞKENT Ünv. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce

Detaylı

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI (Yeni Türk Lirasõ kullanõmõnda özel kesim muhasebe sistemine ilişkin olarak işletmeler tarafõndan uyulacak esaslar hakkõnda) Sõra No:13 I. YENİ TÜRK LİRASI

Detaylı

2008-14 Ýþverenlerin SSK Yüklerini Azaltan Kanun

2008-14 Ýþverenlerin SSK Yüklerini Azaltan Kanun 2008-14 Ýþverenlerin SSK Yüklerini Azaltan Kanun Ýstanbul, 22 Mayýs 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/14 Ýþverenlerin SSK Yükleri Azaltýldý 1) Genel Bilgi: Bilindiði üzere, istihdam maliyetlerinin

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 93767041-120[89-2015-1]-73 Konu : İstisnası AR-GE Faaliyetlerinde Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYAN KİŞİLERE VERİLEN HİZMETLER NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYAN KİŞİLERE VERİLEN HİZMETLER NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYAN KİŞİLERE VERİLEN HİZMETLER NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI 1. KONU Günümüzdeki ekonomik sistemdeki değişimler ve beklentiler ile teknolojide yaşanan gelişmeler, hizmet sektörünün

Detaylı

5520 VE 5746 VE SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASINDA DESTEK KAPSAMINA ALINAN GİDERLERE İLİŞKİN FARKLILIKLAR

5520 VE 5746 VE SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASINDA DESTEK KAPSAMINA ALINAN GİDERLERE İLİŞKİN FARKLILIKLAR 5520 VE 5746 VE SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASINDA DESTEK KAPSAMINA ALINAN GİDERLERE İLİŞKİN FARKLILIKLAR Orhan ERGÜN Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürü Teknoloji ve Yenilik Destek

Detaylı

KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ.

KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ. KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ. TBMM Genel Kurulunda 6 Şubat 2014 tarihinde kabul edilen 6518 sayılı

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

KAMU KURUMLARINDAN SAĞLANAN HİBE DESTEKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

KAMU KURUMLARINDAN SAĞLANAN HİBE DESTEKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Sayfa 1 / 5 KAMU KURUMLARINDAN SAĞLANAN HİBE DESTEKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ GİRİŞ Bu çalışmamızda ticari işletmelerin kamu kurumlarından sağlamış oldukları hibe desteklerin gelir

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 11355271-120.03.08.02[89-2016/1]-35933 16.05.2016 Konu : 5746 sayılı Kanun kapsamında yürütülen projede

Detaylı

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.tekrar başlatılmayacaksa 4 nolu kod kullanılır)

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.tekrar başlatılmayacaksa 4 nolu kod kullanılır) 20.03.2017/47-1 1 ŞUBAT 2017 TARİHİNDEN SONRA ÖZEL SEKTÖR İŞVERENLERİNCE İŞE ALINANLAR İÇİN GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ UYGULAMASINA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ÖZET : Tebliğde 1/2/2017 tarihinden

Detaylı

TEKNOPARK lar HÜSEYİN KARSLIOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

TEKNOPARK lar HÜSEYİN KARSLIOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TEKNOPARK lar HÜSEYİN KARSLIOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Hakkımızda Hedefi olmayan bir gemiye, hiçbir rüzgar yardım edemez! Hedefinizi doğru sonuca götürmeniz için Sistem Global yanınızda! Metodumuz Müşterimizi

Detaylı

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI 1 Günümüzde toplumların ekonomik gücünü ve refah düzeyini belirleyen en önemli etken bilim

Detaylı

AR-GE, YENİLİK VE TASARIM HARCAMALARININ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

AR-GE, YENİLİK VE TASARIM HARCAMALARININ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 10.08.2016/98-1 AR-GE, YENİLİK VE TASARIM HARCAMALARININ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI 2016/9092 sayılı BKK ya göre aşağıda belirtilen göstergelerden

Detaylı

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 1 Ankara,01/02/2013 ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir?

29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir? 29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir? Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/080 23.12.2016 Konu: Gelir Vergisi Kanunundaki Değişikliklere İlişkin 295 Seri No.lu GVK Tebliği Yayımlandı. Bilindiği üzere, 6728 ve 6754 Sayılı Kanunlarla; Gelir Vergisi Kanununda bazı değişiklikler

Detaylı

Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012

Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012 Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012 Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Vergi Ýdaresindeki Deðiþimin Farkýnda mýsýnýz? Türkiyede pek çok kurumda gerçekleþen deðiþimler özellikle

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğde, 9/2/2017 tarihli

Detaylı

KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ KHK /687 ŞUBAT / 2017

KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ KHK /687 ŞUBAT / 2017 KHK/687-4447 SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ KHK /687 ŞUBAT / 2017 SGK PRİMİNDE UYGULANACAK OLAN DESTEĞİN KAPSAMI GELİR VERGİSİ DESTEĞİ DAMGA VERGİSİ DESTEĞİ SİGORTA PRİMİNE İLİŞKİN SİGORTA

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 30 Eylül 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29843 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Detaylı

YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞTE ÖZEL SEKTÖR FİRMALARINCA UYULACAK ESASLAR HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/69

YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞTE ÖZEL SEKTÖR FİRMALARINCA UYULACAK ESASLAR HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/69 1 İstanbul, 11.10.2004 Bilindiği üzere 31.01.2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun ile 01.01.2005 tarihinden geçerli

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016-045 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 30.09.2016 tarih ve 29843 sayılı resmi gazetede yayınlanan 06

Detaylı

DİPLOMATİK İSTİSNA KAPSAMINDA YAPILAN KDV İADE İŞLEMLERİ HAKKINDA SİRKÜLER ÇIKARILDI

DİPLOMATİK İSTİSNA KAPSAMINDA YAPILAN KDV İADE İŞLEMLERİ HAKKINDA SİRKÜLER ÇIKARILDI Sirküler Rapor 03.05.2010 / 56-1 DİPLOMATİK İSTİSNA KAPSAMINDA YAPILAN KDV İADE İŞLEMLERİ HAKKINDA SİRKÜLER ÇIKARILDI ÖZET : Diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile uluslararası kuruluşların mensuplarına

Detaylı

GENELGE NO: 12/83. İstanbul, 17.08.2012. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama

GENELGE NO: 12/83. İstanbul, 17.08.2012. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama İlgili Birim Konu Sayın Üyemiz, GENELGE NO: 12/83 : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama İstanbul, 17.08.2012 Malumlarınız olduğu üzere, Yeni Teşvik

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB)

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Haziran 2006 - Istanbul INVESTCO Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. Ajanda I. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB) Yapısı II. TGB lerde Sağlanan Destek ve Muafiyetler

Detaylı

TEKNOKENTLERDE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

TEKNOKENTLERDE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI TEKNOKENTLERDE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI İbrahim ERCAN 24 * Öz Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin, bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara

Detaylı

AR-GE TeĢvikleri. Mevcut Durum

AR-GE TeĢvikleri. Mevcut Durum AR-GE TeĢvikleri Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir Mevcut Durum Ülkemizde Ağustos 2010 itibariyle toplam 39 adet teknoloji geliştirmebölgesi kurulmuş bunların 27 si faaliyetine başlamış, geriye kalan

Detaylı

BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXIII)

BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXIII) 1 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax: 0-212-510 53 14 web: www.fokusdenetim.com.tr e-mail:

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 16.09.1998 SİRKÜ -1998 /13 Bilindiği üzere 29.07.1998 tarih ve mükerrer 23417 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı kanunun 54. maddesi ile G.V.K.

Detaylı

İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 16 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/46 İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor.

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. - 1 - Sirküler Tarih : 27 Şubat 2016 No : 2016 / 5 Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca hazırlanan 6676 numaralı Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASI ve TÜBİTAK

KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASI ve TÜBİTAK KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASI ve TÜBİTAK Mehmet AYÇİN Devlet Gelir Uzmanı Haziran 2009 Ar-Ge Ġndirimi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Yer

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34 17.03.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34 KONU: Gelir Vergisi Stopaj Desteği Uygulamasına İlişkin 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Şubat

Detaylı

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16)

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) Konu: Taşınmazların 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu na istinaden yapılacak sat ve geri kiralama (sale and lease back) işlemlerinde

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 ÖZET: KDV beyannamesi öncesi bazı hatırlatmalar. KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR Bilindiği üzere, 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama

Detaylı

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) TARİH //2016 SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı

Detaylı

Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011

Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011 Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011 Konu: İade hakkı doğuran işlem gerçekleştikten sonra ortaya çıkan ciro primi, kur farkı, vade farkı ve fiyat farkı ödemeleri nedeniyle yüklenilen vergilerin iadesi.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Taþpýnar Muhasebe Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin

Detaylı

YÜCEL AKDEMİR KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI

YÜCEL AKDEMİR KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL KHK/687-4447 SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ YÖNETİCİ ÖZETİ YÜCEL AKDEMİR İSMMMO BAŞKANI

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: Maliye Bakanlığından : KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 21/6/2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA / /2017 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı.. Tebliğ / /2017 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

V E R G İ A K T Ü E L

V E R G İ A K T Ü E L S A Y I 1 N İ S A N 2 0 1 7 V E R G İ A K T Ü E L 6 8 7 S A Y I L I K H K İ L E S A Ğ L A N A N S G K P R İ M İ V E R V E R G İ T E Ş V İ K L E R İ Tüm hakları WİSDOM DD adına saklıdır. S A Y F A 1 W I

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Türkiye'den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Türkiye'den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Türkiye'den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler Aynı Kanunun 36 ncı maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun Diğer İndirimler başlıklı 10 uncu

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2016 / 34

SİRKÜLER NO: 2016 / 34 SİRKÜLER NO: 2016 / 34 16.08.2016 Konu : 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu nun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelik Hk. Bilindiği üzere 26 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlan 6676

Detaylı

Bu makale Nisan 2005 tarihinde Vergici ve Muhasebeci İle Diyalog 204 numaralı sayısında yayımlanmıştır.

Bu makale Nisan 2005 tarihinde Vergici ve Muhasebeci İle Diyalog 204 numaralı sayısında yayımlanmıştır. Bu makale Nisan 2005 tarihinde Vergici ve Muhasebeci İle Diyalog 204 numaralı sayısında yayımlanmıştır. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BEDELSİZ TESLİM EDİLECEK BİLGİSAYARLARDA KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI M.

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı GELİR VERGİSİ KANUNU. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mart 2017

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı GELİR VERGİSİ KANUNU. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mart 2017 1 GELİR VERGİSİ KANUNU Mart 2017 2 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE BEYANLARA YANSIYACAK DÜZENLEMELER 3 GENÇ GİRİŞİMCİLERDE KAZANÇ İSTİSNASI 4 YARARLANABİLECEKLER Ticari, zirai veya serbest meslek

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24 Konusu : Aralık/2004 Vergilendirme Döneminden İtibaren Kullanılacak Olan 1 No.lu (Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin) Katma Değer Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

BAZI KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMALARINDA TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

BAZI KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMALARINDA TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER 14.09.2006 / 164 BAZI KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMALARINDA TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER 14 Eylül 2006 tarih ve 26289 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 100 seri No lu Katma Değer Vergisi Genel

Detaylı

Araştırma ve Geliştirme Dünyasında Klinik Araştırmalar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Araştırma ve Geliştirme Dünyasında Klinik Araştırmalar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Araştırma ve Geliştirme Dünyasında Klinik Araştırmalar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kore Şehitleri Cad. 17 Zincirlikuyu 34394 İstanbul, Turkey T: +90 (212) 354 00 00 F: +90 (212) 274 20 95 E: gun@gun.av.tr

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 11.07.2008 110 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/71 11.07.2008 tarih ve 26933 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 110 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Adı: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5746 Kabul Tarihi: 28/2/2008 Resmi

Detaylı

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ enel Teşvi Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları üyük Ölçekli Yatırımların Teşviki S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S Vergi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında Sirküler 2017 / 026 Referansımız: 0259/ 2017/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 291 57 10 Fax: +90 (212) 241 46 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 16.03.2017 2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine

Detaylı

HAZIR KARTLAR İLE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİNDE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

HAZIR KARTLAR İLE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİNDE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 03.01.2018/13-1 HAZIR KARTLAR İLE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİNDE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ÖZET : 16 Seri No lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği nde ön ödemeli hatlara yüklemeler

Detaylı

DUYURU. Üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur.

DUYURU. Üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur. DUYURU 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/224 Ref: 4/224. Konu: 295 SERİ NUMARALI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/224 Ref: 4/224. Konu: 295 SERİ NUMARALI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 27.12.2016 Sayı: 2016/224 Ref: 4/224 Konu: 295 SERİ NUMARALI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 23.12.2016 tarihli ve 29927 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 295 Seri Numaralı

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/ 10 İstanbul, 17 Ocak 2005 KONU : Aralık/04 Vergilendirme

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/52 TARİH: 04.10.2010. Yatırım İndirimi İstisnası Uygulamasına İlişkin 276 Seri No lu Gelir Vergisi Tebliği

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/52 TARİH: 04.10.2010. Yatırım İndirimi İstisnası Uygulamasına İlişkin 276 Seri No lu Gelir Vergisi Tebliği VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/52 TARİH: 04.10.2010 KONU Yatırım İndirimi İstisnası Uygulamasına İlişkin 276 Seri No lu Gelir Vergisi Tebliği Maliye Bakanlığı tarafından 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 28.12.2016/ÇARŞAMBA ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 Konu: 15/7/2016 Tarihli ve 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 45 İST, 24.05.2012

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 45 İST, 24.05.2012 SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 45 İST, 24.05.2012 Yap-işlet-devret modeli çerçevesindeki projelerde KDV istisnası uygulamasının usul ve esasları belirleyen 118 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 6)

TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 6) 21 Mayıs 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29718 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 6)

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019. Özelge: SMS yolu ile banka hesabına yatan üyelik bedelleri karşılığında aylık fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği ile yabancı ülke internet sitelerinin üyelere kullandırılması durumunda elde edilecek gelirin

Detaylı

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin. Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği. (Seri No: 1) (Taslak)

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin. Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği. (Seri No: 1) (Taslak) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) (Taslak) 1. Giriş Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I

İÇİNDKKtLEk  ' : ' ' _ I İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I - S a v T a ~% GİRİŞ.:, r.. 1 BİRİNCİ BÖLÜM KOOPERATİFLERİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE VERGİ HUKUKUNDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ I. KOOPERATİF HAKKINDA GENEL BİLGİLER 3 A. Kooperatifin Tanımı

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Ar-Ge ve Yenilik Destekleri Daire Başkanı

Detaylı

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar 1. Giriş 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nda yapılan

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 8)

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 8) Maliye Bakanlığından: KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 8) Bu Tebliğde, 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni GİRİŞ: Bilindiği üzere kooperatifler, Kurumlar Vergisi 1.maddesinde Kurumlar Vergisi ne tabi olarak verginin konusuna alınmışlardır. Ancak

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147

Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147 Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİNO: 1) 1. Giriş 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini

Detaylı

GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI.

GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI. GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI. 9/2/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı KHK ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN BU BÖLGELER DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ AR-GE FAALİYETLERİNİN VERGİSEL DURUMU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN BU BÖLGELER DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ AR-GE FAALİYETLERİNİN VERGİSEL DURUMU TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN BU BÖLGELER DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ AR-GE FAALİYETLERİNİN VERGİSEL DURUMU Ömer AYDEMİR* 28 ÖZ Üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR SERBEST BÖLGELERDE KDV UYGULAMASI AÇISINDAN ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:10 Serbest bölgelerdeki mal ve/veya hizmet hareketleri KDVK açısından

Detaylı