MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 08 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 08 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI"

Transkript

1 MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 08 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Migros Türk Ticaret Anonim Şirketi nin, 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 08 Nisan 2005 tarihinde, saat 11:30 da, Cumhuriyet Caddesi No.2, Elmadağ, Şişli/ İSTANBUL adresinde bulunan Divan Oteli nde İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü nün 07 Nisan 2005 tarih ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nurgün Örs gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 23 Mart 2005 tarih ve 6266 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 22 Mart 2005 tarihinde Milliyet Gazetesi nin Türkiye baskısında yayınlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam YTL. lik sermayesine tekabül eden adet hissenin ,050 YTL. lik sermayesine tekabül eden adet hissenin asaleten, ,375 YTL. lik sermayesine tekabül eden adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı K. Ömer Bozer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1 - Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Divan Başkanlığına Oy Toplama Memurluklarına : K. Ömer Bozer in : Aziz Bulgu Oktay Irsıdar ve Katipliğe : Erkin Yılmaz ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin 2. Maddesine geçileceğini bildirdi. 2 - Başkanın talimatı üzerine Katip, konsolidasyon yükümlülüğü bulunan Şirketimizin 2004 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetlerini okudu. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI, No.25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2004 yılı konsolide mali tabloları ile 2004 yılı enflasyon düzeltmesi yapılmış mali tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2004 yılı konsolide mali tablolar ve enflasyon düzeltmesi yapılmış mali tablolar 1000 hisseye sahip (1 YTL nominal değerli) Özdemir Bayur un red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi. Özdemir Bayur un muhalefet şerhi tutanağa eklendi. 3 - Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin, 2004 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler 1000 hisseye sahip (1 YTL nominal değerli) Özdemir Bayur un red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildiler. 1

2 TOPLANTI TUTANAĞI yılı faaliyetleri sonucu şirketimiz konsolide olarak YTL. vergi ve ana ortaklık pay sonrası net kar gerçekleştirmiştir. Elde edilen bu kardan, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Esas Sözleşme hükümlerine göre ayrılan ,55 YTL. birinci tertip kanuni ihtiyat düşüldükten sonra geriye kalan ,45 YTL. nin olağanüstü yedek akçelere ayrılması, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde tespit edilen YTL dağıtılabilir kardan, ,19 YTL si Kurumlar vergisi müstesna kazançlardan ve ,81 YTL si de 1999 yılı diğer kazançlara isabet eden olağanüstü ihtiyatlardan olmak üzere toplam YTL brüt nakit temettü dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Temettü ödemesine 16 Mayıs 2005 tarihinde başlanacak olup, bu dağıtım dolayısıyla YTL ikinci tertip ihtiyat ayrılacaktır. Bu suretle, beher TL. lik nominal değerli hisse senedine brüt %15 oranında 150 TL. temettü (net %14,73) dağıtılmış olacaktır. 5 - Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Baylar : Rahmi M. KOÇ K. Ömer BOZER 'in Cengiz SOLAKOĞLU Dr.Nüsret ARSEL Uğur ÇATBAŞ F.Bülend ÖZAYDINLI Y. Ali KOÇ Oktay IRSIDAR H.Hasan YILMAZ ın 2005 yılı faaliyet ve hesaplarını inceleme amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü. 6 - Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin seçimine geçildi. Sayın : Ali YAVUZ Serkan ÖZYURT Ahmet SÖNMEZ in 2005 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere, denetçi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Denetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü. 7 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık brüt YTL, Denetçilere aylık brüt 400 YTL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 8 - Sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2004 yılında toplam YTL. bağışta bulunulduğu hakkında bilgi verildi. Boston Safe Deposit and Trust Company Cent.States S.east& S.west Areas Pens. Funds YTL, Boston Safe Deposit and Trust Company Commonwealth of Pennsylvania Public YTL, Boston Safe Deposit and Trust Company - Philips Electronics North America Corp 5.387YTL, Boston Safe Deposit and Trust Company - Public Emp. Retirement System YTL., ve Boston Safe Deposit and Trust Company - State of Wisconsin Inv. Board YTL nominal değerli hisse bu madde için red oyu kullandı. 2

3 TOPLANTI TUTANAĞI 9 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmelik gereği Yönetim Kurulunca seçilmiş bulunan Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin Bağımsız Denetçi olarak görev yapmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi Yönetim Kurulu nun Şirket Esas Mukavelesi nin maksat ve mevzuu ile ilgili 3., sermaye ile ilgili 6., maddenin değiştirilmesi ve geçici maddenin ilave edilmesi, idare meclisinin görev ve yetkileri ile ilgili 11., karın taksimi ile ilgili 26. ve ilanlar ile ilgili 29. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 7418 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın tarih ve 1791 sayılı ön izinlerine uygun olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi. Madde 3. Şirketin amacı halka gıda ve aile ihtiyaç maddelerini en uygun şartlarla sağlamaya çalışmaktır. Bunun için üreticilerden tüketicilere aktarılmasına kadar bunların maliyetlerine eklenen toplama, yükleme, boşaltma, ayırma, ambalajlama, depolama gibi hizmetlerini en ekonomik şartlarla yapmak, bozulmalarını ve değer kayıplarını önlemek, tüketiciye örnek bir pazarlama ve organizasyonu ile arz etmek şirketin önemli çalışma konularıdır. Şirketi bu amaca ulaştıracak çabaların başlıcaları şunlardır: a) Yurtiçinde ve yurtdışında, yaş meyve ve sebze dahil, her çeşit gıda ve aile ihtiyaç maddelerini, sınai, zirai ve ticari her çeşit ürün ve hizmetleri perakende ve toptan olarak almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek, üretmek, ürettirmek, b) Alışveriş merkezleri kurmak, işletmek, yönetmek, depolar kurmak, mağazalar açmak, bu tesislerle birlikte veya mustakilen akaryakıt satış ve servis istasyonları kurmak, işletmek, gezici satış arabaları işletmek, muhtelif sahalarda komisyonculuk yapmak, fason iş yapmak, yaptırmak, acentelik ve bayilikler vermek, c) Satış konusu maddelerin cins ve çeşitlerini standardize ederek bunları sağlık kurallarına ve ticari icaplara uygun şekilde temiz, belirli tartılı ambalajlarla ve ucuz olarak satışa arz etmek; d) Yurtiçinde ve yurtdışında gıda ve ihtiyaç maddelerinin gerek üretimi, gerek alım satım, nakliye, hazırlama, ambalaj ve muhafazası konularını sağlayan tesisler kurup işletmek, aynı konularda veya Şirketin yararına görülen diğer faaliyet alanlarında özel ortaklıklar ve iştirakler vücuda getirmek veya bu konularda kurulmuş bulunan teşebbüs ve ortaklıklara iştirak etmek; e) Şirketle satış bağlantıları yapan üreticilerin ve imalatçı kuruluşların muhtaç oldukları ham ve yardımcı maddelerin tedarikini kolaylaştırmak, bunlardan gerekenleri ithal etmek veya yurt içinde imal ettirmek, üreticilere tarımsal ve teknik yardımlarda bulunmak, gerektiğinde teminat karşılığında ve ürünlerin alım bedelleri ile mahsup edilmek üzere avanslar vermek; f) Her nevi gıda ve ihtiyaç maddeleri üreten veya satan yerli ve yabancı firmaların temsilcilik, distribütörlük veya acenteliklerini almak; g) Konusu ile ilgili faaliyetler için ihtira hakları, beratları, lisans ve imtiyazları, marka, model, tasarım, resim ve ticaret ünvanlarının telif hakları, özel imalat ve istihsal ürünlerini, know-how, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerini ve benzeri bilcümle gayrı maddi hakları satın alabilir, kiralayabilir, ya da diğer yollardan iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle bilumum fikri haklara ilişkin anlaşmalar imzalayabilir. h) Şirketin amaçlarını tahakkuk ettirmeye yararlı her nevi ticari, sinai ve mali muamelelerde bulunmak, gerektiğinde borçlanmak; 3

4 TOPLANTI TUTANAĞI i) Çalışma konuları ile ilgili gayrimenkul malları tasarruf etmek, bunları inşa ettirmek, alıp satmak, uzun veya kısa vade ile kiralamak, kiraya vermek, lehine sağlanan krediler karşılığında ipotek etmek, gerektiğinde bu ipotekleri fek etmek, kendisine karşı girişilen taahhütler dolayısıyla ipotek almak, leyh ve aleyhine ayni haklar ve işletme rehinleri tesis etmek, j) Kara ve deniz taşıtlarının alınıp satımı, kiralanması, işletilmesi, devri ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi haklar tesisi gibi tasarruflarda bulunmak; k) Şirket; sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlar ile kamu tüzel kişilerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden gayri ilerde şirket için lüzumlu ve faydalı görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, İdare Meclisinin teklifi üzerine, keyfiyet Umumi heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket, bunları yapabilecektir. Esas Mukavele değişikliği mahiyetinde olan bu kararların uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulundan ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır. Madde 6 Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun tarih, 492 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı YTL olup, herbiri 1 Yeni Kuruş nominal değerde adet nama yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1 Yeni Kuruş nominal değerde tamamen ödenmiş YTL karşılığı paya ayrılmış ve bu payları temsil eden hisse senetlerinin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Nama veya Hamiline Tertibi Grubu Yazılı Olduğu Toplam YTL 14 - Nama Toplam YTL çıkarılmış sermayenin ,72.-YTL'lık kısmı nakden ödenmiş, ,28.- YTL'lık kısmı ise yeniden değerleme fonundan karşılanmış olup ortaklara dağıtılmıştır. Çıkarılmış Sermayenin Artırılması İdare Meclisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini, birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Satılan hisse senetlerinin bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Hisse senedi sahiplerinin isteği halinde devir ve tedavülü sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu büyük kupür hisse senetlerini iade ve iptali şartıyla bunların yerine daha küçük kupürler halinde hisse senedi bastırmaya yetkilidir. Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni hisse senedi çıkarılamaz. Şirketin kayıtlı sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde Genel Kurul kararı ile artırılabilir veya azaltılabilir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulunun izninin alınması zorunludur. TOPLANTI TUTANAĞI Ayrıca, İdare Meclisi itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. 4

5 Çıkarılmış sermayenin bedelsiz olarak artırıldığı hallerde her hissedar şirketteki hissesi oranında bedelsiz yeni hisseye sahip olur. Geçici Madde- Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-TL. iken 5274 sayılı T.T.K da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup TL lik 10 adet pay karşılığında 1 YKr lik 1 adet hisse verilecektir. 1 YKr ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 11., 12. ve 13. üncü tertip hisse senetleri 14.tertipte birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır. Madde 11 Kanunda bu esas mukavelede behemahal Umumi Heyet kararı mecburiyeti olan muamelelerden gayri bütün kararları almaya İdare Meclisi yetkilidir. Aşağıdaki işlemler İdare Meclisi kararı ile yapılabilir. a) Umum Müdür ve Muavinleri, şirket sınai tesislerinin müdürleri, müfettişler ve şirket namına birinci derecede imza selahiyetli olanlar ve sözleşme ile angaje edilenlerin işe alınmaları ve işten çıkarılmaları ile çalışma şekillerinin, ücretlerinin ve yetkilerinin tespiti; (Ertesi dönem süresini aşmamak kaydıyla İdare Meclisi kendi süresini aşan hizmet anlaşmaları akdedebilir.) b) Sınai tesisler, iştirakler, ortaklıklar kurulması ve tasfiyesi; c) Şubeler açılması ve kapatılması; d) Şirkette uygulanacak yönetmelikler ve sirkülerler; e) Bankalar ve diğer kredi müesseselerinden sağlanacak krediler için menkul ve gayrimenkul teminat gösterilmesi; f) Şirket namına gayrimenkul inşa ettirilmesi, alım-satımı, şirket gayrimenkullerinin ipotek edilmesi; g) TL nı aşan ve tahsil imkanı görülmeyen alacak ve hakların kayıtlarının silinmesi veya bunlara ilişkin sulh ve ibra kararları; h) Toplu sözleşmelerle şirketçe deruhte edilecek yükümlülük hadlerinin tespiti, toplu sözleşme hükümlerini aşan ikramiye ve tazminatlar, lokavt kararları; I) Şirket memur ve hizmetlileri için Türk Ticaret Kanununun 468. Maddesi uyarınca yardım sandığı veya vakıf kurulması veyahut benzeri bir vakfa katılınması; j) Senelik iş programı, bütçe ve kadro ile bunlardaki değişiklikler; k) Bilanço, kar ve zarar hesabı ve faaliyet raporunun düzenlenmesi, Umumi Heyete sunulması; l) Murahhas Aza veya Umum Müdürlükçe İdare Meclisi kararına bağlanması gerekli görülen diğer işlerdir. 5

6 Madde 26 Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü giderleri, amortismanları, ayrılması gereken karşılıkları, Şirketin hesap yılı sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra geri kalan miktar, Şirketin vergi öncesi karını oluşturur. Bu kardan Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda öncelikle Şirket tüzel kişiliğine terettüp eden her türlü vergi, fon payı ve bu mahiyetteki mali yükümlülükler için karşılık ayrıldıktan sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. - Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe, - Sermaye Piyasası Kurulu nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. Bakiyenin kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5 i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kar payının sermaye artırımı suretiyle hisse senedi olarak veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımında kullanılarak bunlar karşılığında hisse senedi verilmesi durumlarında Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda ikinci tertip yedek akçe ayrılmaz. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirtilen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakten ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlarına, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatındaki düzenlemeler çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir. Madde 29 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükmü ile ilanlara dair sair emredici hükümler saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri de gözetilerek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirketin internet sitesinde yapılır. İşbu Ana Sözleşmenin Genel Kurul toplantılarına ilişkin hükümleri saklıdır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılır. Sermayenin Azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunun 397. ve 438. maddeleri uygulanır. 6

7 11- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine ve bununla yetinilmesine oy birliği ile karar verildi Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Genel Kurul Başkanı Nurgün Örs K. Ömer Bozer Oy Toplayıcı Oy Toplayıcı Katip Oktay Irsıdar Aziz Bulgu Erkin Yılmaz Ortak Özdemir Bayur 7

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 : KURULUŞ Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket

Detaylı

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ 2013 Madde 1 : KURULUŞ Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim

Detaylı

MĠGROS TĠCARET A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ndan Genel Kurula Çağrı

MĠGROS TĠCARET A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ndan Genel Kurula Çağrı MĠGROS TĠCARET A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ndan Genel Kurula Çağrı Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak

Detaylı

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş. nin 2001 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul nun

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş. nin 2001 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul nun Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş. nin 2001 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul nun TOPLANTI TUTANAĞI Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş. nin 2001 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 09/10/2001 tarihinde

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3 : Şirketin merkezi, Aydın ili Kuşadası ilçesidir. Adresi, Bayraklıdede Mahallesi 09440 Kuşadası Aydın dır. Adres değişikliğinde yeni adres,

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME 2013 Şirket İlk Esas Mukavelenamesinin Neşri: T.Ticaret Sicili Gazetesi TARİHİ NO.SU 10.11.1965 2603 Ortaklığın, Ticaret Sicil Memurluğuna Tescil Tarihi ve Sicil

Detaylı

Uşak Seramik Sanayii Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Uşak Seramik Sanayii Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi KURULUŞ : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ MADDE (1) : Aşağıda mukavele altında adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ (13.08.1998 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmek, 17.08.1998 tarih ve 4606 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde

Detaylı

TÜPRAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

TÜPRAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN TÜPRAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2006 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı bulunan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Nisan 2007

Detaylı

H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN;

H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2013 Cuma günü, saat 14.00 da Erciyes Mah. Hes Cad. No:22

Detaylı

Esas Sözleşme Sayfa 1

Esas Sözleşme Sayfa 1 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ (Değişiklikler dipnotlar ile belirtilmiştir) KURULUŞ MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

MĠGROS TĠCARET A.ġ. 25 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE YAPILACAK 2012 YILI FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI

MĠGROS TĠCARET A.ġ. 25 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE YAPILACAK 2012 YILI FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI MĠGROS TĠCARET A.ġ. 25 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE YAPILACAK 2012 YILI FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2012 faaliyet

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ KURULUŞ: Madde 1 - Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında; Türk Ticaret Kanunu nun kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. nin 15.04.2013 tarihli Özel Durum Açıklaması

OMV Petrol Ofisi A.Ş. nin 15.04.2013 tarihli Özel Durum Açıklaması OMV Petrol Ofisi A.Ş. nin 15.04.2013 tarihli Özel Durum Açıklaması 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum sağlanması amacıyla, Şirketimiz Ana Sözleşmesi nin 1.,

Detaylı

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş : Aşağıda adları tabiyetleri ve ikametleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin (ani)

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ TARİHİ : 13.02.1992 SİCİL NO : İSTANBUL 284082 BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KRONOLOJİSİ Madde No Madde Değişikliğinin Tescil

Detaylı

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELENAMESİ

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELENAMESİ İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELENAMESİ KURULUŞ (17/04/2000 5025/273) MADDE 1 - İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 256376-203948 sicil numarasında

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN KURULUŞU - AMACI - KONUSU - FAALİYETLERİ MAKSAT VE MEVZUU MADDE 4- Şirketin kuruluş maksat ve

Detaylı

Koç Holding A.Ş. Duyurusu

Koç Holding A.Ş. Duyurusu Tarih : 17.03.2010 Kimden : Koç Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Tel : +90 216 531 0535 veya +90 216 531 0537 e-mail : investorrelations@koc.com.tr Konu : Esas Sözleşme Değişikliği Yönetim Kurulumuzun

Detaylı

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır. LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- Kuruluş Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ ESKİ METİNLER YENİ METİNLER KURULUŞ : Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki

Detaylı

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1: Bandırma Ticaret Sicilinin 5197 / 638 sicil numarasında kayıtlı EMEK TAVUKÇULUK SANAYİ VE TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ daha

Detaylı

Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi. Ana Sözleşmesi

Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi. Ana Sözleşmesi Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi 2007 1 TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ Ana Sözleşmesi 2007 BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Kuruluş, Kurucular, Ad, Amaç, Merkez, Süre. Madde

Detaylı