Göğüs duvarı (T3) ve vertebra (T4) tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında cerrahi tedavi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Göğüs duvarı (T3) ve vertebra (T4) tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında cerrahi tedavi"

Transkript

1 Göğüs duvarı (T3) ve vertebra (T4) tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında cerrahi tedavi Aydın ŞANLI 1, Ahmet ÖNEN 1, Kemal YÜCESOY 2, Volkan KARAÇAM 1, Sami KARAPOLAT 1, Banu GÖKÇEN 1, Gün Murat EYÜBOĞLU 1, Ayşenur DEMİRAL 3, İlhan ÖZTOP 4, Ünal AÇIKEL 1 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, 3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, 4 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Anabilim Dalı, İzmir. ÖZET Göğüs duvarı (T3) ve vertebra (T4) tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında cerrahi tedavi Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) nin göğüs duvarı (T3) ve vertebra (T4) tutulumuna, cerrahi uygulanan hastalarda %3-8 oranında rastlanmaktadır. Gerek T3 gerekse T4 tümörlerde sağkalımı etkileyen en önemli faktörler, lenf nodu tutulumu olmaması ve komplet rezeksiyon uygulanmasıdır. Ocak 2004-Temmuz 2006 tarihleri arasında 162 olgu anabilim dalımızda KHDAK nedeniyle ameliyat edildi. Bu olgular retrospektif olarak incelenerek göğüs duvarı invazyonu olan 12 (%7.4), vertebra invazyonu olan 4 (%2.5) olgu saptandı. N0 lenf nodu olan T3 ve T4 tümörler ameliyatta alındı. Göğüs duvarı invazyonlu üç olguya en blok rezeksiyon, dokuz olguya ekstraplevral rezeksiyon yapıldı. Vertebra invazyonlu tüm olgulara en blok rezeksiyon ve vertebral enstrümantasyon, uygulandı. Bir olguya posterior yaklaşımla hemikorpektomi ve enstrümentasyonu takiben posterolateral torakotomiyle sol alt lobektomi uygulanırken, iki olguya posterolateral torakotomi ile vertebral hemikorpektomi ve enstrümantasyon ardından akciğer rezeksiyonu uygulandı. Bir olguya ise parsiyel vertebral korpektomi sonrasında enstrümantasyon, uygulanmadan göğüs duvarı rezeksiyonu uygulandı. Sonuçta, lenf nodu tutulumu olmayan T3 ve T4 KHDAK lı olgularda komplet rezeksiyon ve preoperatif ve/veya postoperatif radyoterapi veya kemoradyoterapi iyi sonuçlar sağlamaktadır. Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, göğüs duvarı, vertebra, hemikorpektomi. Yazışma Adresi (Address for Correspondence): Dr. Sami KARAPOLAT, Menderes Caddesi Gürer Apartmanı No: 52/8 Buca İZMİR - TURKEY Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2007; 55(4):

2 Göğüs duvarı (T3) ve vertebra (T4) tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında cerrahi tedavi SUMMARY Surgical treatment in non-small cell lung cancer invading to the chest wall (T3) and vertebra (T4) Aydın ŞANLI 1, Ahmet ÖNEN 1, Kemal YÜCESOY 2, Volkan KARAÇAM 1, Sami KARAPOLAT 1, Banu GÖKÇEN 1, Gün Murat EYÜBOĞLU 1, Ayşenur DEMİRAL 3, İlhan ÖZTOP 4, Ünal AÇIKEL 1 1 Department of Chest Surgery, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey, 2 Department of Neurosurgery, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey, 3 Department of Radiation Oncology, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey, 4 Department of Medical Oncolocy, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey. The involvement of the chest wall (T3) or the vertebra (T4) in non-small cell lung cancer (NSCLC) is seen at a ratio between 3-8% in patient s undergone surgery. The most important factors affecting the survival in both T3 and T4 tumors are the absence of lymph node invasion and a complete resection application. Amount of 162 cases were subjected to operation due to NSCLC between January 2004-July Examined retrospectively, these cases were determined to be chest wall invasion in 12 (7.4%) cases and vertebra invasion in 4 (2.5%) cases. T3 and T4 tumors with N0 lymph nodules were removed during operation. En block resection was applied to three cases with chest wall invasion and extrapleural resection was applied to nine cases. All the cases with vertebra invasion were subjected to en block resection and instrumentation. While left lower lobectomy with posterolateral thoracotomy was applied to one case following hemicorpectomy and instrumentation under posterior approach, lung resection following hemicorpectomy and instrumentation with a posterolateral thoracotomy approach were applied to two cases. However, chest wall resection without instrumentation was applied to one case following partial corpectomy. The patients underwent a complete resection and having no lymph node invasion show a long lasting survival with radiotherapy or chemoradiotherapy preoperatively and/or postoperatively. Key Words: Lung cancer, chest wall, vertebra, hemicorpectomy. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) nin temel tedavisi cerrahidir. Beş yıllık sağkalım T1N0M0 olgularında %70-80 iken, N2 ve N3 hastalıkta %10 dan azdır. Göğüs duvarı, vertebra, mediastinum veya diyafragma invazyonu (T3 ve T4 tümörler) KHDAK ın %3-8 ini oluşturmaktadır. T3 tümörlerin prognozu tartışmalı olsa da, genel olarak bu durum unrezektabilite ölçütü değildir. Bu konuyla ilgili ilk yayınlarda uzun dönem sağkalımlar kötümsenirken, genişletilmiş rezeksiyonların uygulanmaya başlanmasıyla son zamanlardaki yayınlarda daha iyimser sonuçlar ortaya çıkmaktadır (1-3). Lokal ileri evre akciğer kanserinde; vertebra rezeksiyonları, kemoterapi ve radyoterapinin kombinasyonuyla kabul edilebilir morbidite ve mortalite oranlarına sahiptir ve uzun dönem sağkalım göstermektedir (4). MATERYAL ve METOD Ocak 2004-Temmuz 2006 tarihleri arasında anabilim dalımızda 162 olgu KHDAK nedeniyle ameliyat edildi. Bu olgulardan 12 (%7.4) sinde göğüs duvarı invazyonu (T3), 4 (%2.5) ünde ise vertebra invazyonu (T4) vardı. Tüm olgular ameliyat öncesinde fizik muayene, rutin kan tetkikleri, akciğer grafisi, bronkoskopi ve tüm vücut bilgisayarlı tomografi (BT) ile değerlendirildi. Kemik sintigrafisi semptomatik olgulara ya da yüksek serum alkalen fosfatazı olanlara çekildi. Olguların solunum kapasiteleri, solunum fonksiyon testleriyle değerlendirildi. Toraks manyetik rezonans görüntüleme (MRG), büyük damar ya da sinir invazyonu şüphesi olanlara çekildi. Mediastinoskopi ya da mediastinotomi BT de N2 hastalığı şüphesi olanlara uygulandı ve lenf nodu tutulumu ekarte edildi. Vertebra tutulumu olanlara rutin pozitron emisyon Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2007; 55(4):

3 Şanlı A, Önen A, Yücesoy K, Karaçam V, Karapolat S, Gökçen B, Eyüboğlu GM, Demiral A, Öztop İ, Açıkel Ü. tomografisi (PET-BT) çekildi. Bütün incelemeler sonunda uzak metastaz ve lenf nodu metastazı olmayan (N0) T3 ve T4 tümörler ameliyata alındı. T3 veya T4 olgularda, endotorakal veya paravertebral göğüs duvarı fasiyasına fikse olmuş ve künt diseksiyonla kolayca ayrılmayan invazyon varlığında genişletilmiş rezeksiyon uygulanması kararı verildi. Şüpheli invazyon varlığında ise göğüs duvarından frozen çalışılarak cerrahi strateji belirlenmiştir. Göğüs duvarı invazyonu olanlara lezyonun yerleşimine göre posterolateral ya da anterolateral torakotomi uygulandı. En blok rezeksiyon üç olguya, ekstraplevral rezeksiyon dokuz olguya yapıldı. Vertebra invazyonlu tüm olgulara en blok rezeksiyon uygulandı. Vertebral enstrümantasyon işlemi, sağlıklı olan bir üst ve bir alt vertebra korpusuna implante edilen vidalara (Medtronic USA, M8 Mas ti + set screw) longitudinal olarak yerleştirilen titanyum rodlarla (Medtronic USA, CD horizon ti hexend rod) yapıldı (Resim 1,2). Bir olguya posterior yaklaşımla hemikorpektomi ve enstrümantasyonu takiben posterolateral torakotomiyle sol alt lobektomi uygulanırken, iki olguya posterolateral torakotomi ile hemikorpektomi ve enstrümantasyonun ardından akciğer rezeksiyonu uygulandı (Resim 3). Bir olguya ise parsiyel korpektomi sonrasında enstrümantasyon uygulanmadan göğüs duvarı rezeksiyonu yapıldı. Mediastinal lenf nodu diseksiyonu bütün hastalara rutin olarak yapıldı. BULGULAR T3 ve T4 KHDAK lı olgular iki grupta değerlendirildi. Göğüs duvarı invazyonu olan 12 olgunun tümü erkekti. Yaşları arasındaydı (ortalama 60.9). Tümör çapı cm idi (ortalama 4.7 cm). Histopatolojik inceleme sonunda sekiz olgu skuamöz hücreli kanser, iki olgu adenokanser, iki olgu ise büyük hücreli karsinom tanısı aldı. Cerrahi sonrası 11 olgunun patolojik evresi T3N0M0 (Evre 2B), bir olgunun ise T3N2M0 (Evre 3A) idi. Göğüs duvarı rezeksiyonu ile birlikte dört olguya sağ üst lobektomi, bir olguya sağ alt lobektomi, bir olguya sol alt lobektomi, iki olguya sağ pnömonektomi ve dört olguya sol pnömonektomi uygulandı. Ortalama çıkartılan kot sayısı 2.2 idi (en az 2, en fazla 5 kot). Ortalama çıkartılan kot uzunluğu 6.2 cm idi (3-12 cm). Tüm olgulara parsiyel kot rezeksiyonu uygulandı. Anterolateral göğüs duvarı rezeksiyonu yapılan üç olguya prolen mesh ile göğüs duvarı rekonstrüksiyonu uygulandı. Posterior rezeksi- A B Resim 1. Hemikorpektomi ve enstrümantasyon. A: Bir üst ve bir alt sağlıklı vertebra korpusuna uygulanan vidalar ve rezeke edilen vertebra korpusu sonucu izlenebilen okla işaretlenmiş medulla spinalis gözlenmektedir. B: Proksimal ve distal vertebra korpusuna uygulanan vidalara yerleştirilen rod ile stabilizasyon sağlanmaktadır. 385 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2007; 55(4):

4 Göğüs duvarı (T3) ve vertebra (T4) tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında cerrahi tedavi A B Resim 2. Hemikorpektomi sonrası radyolojik görünüm. A: BT de okla işaretli alanda çıkarılan vertebra korpusu ve enstrümantasyon izlenmektedir. B: Akciğer radyografisinde enstrümantasyon izlenmektedir. A B Resim 3. Hemikorpektomi uygulanan olgumuza ait preoperatif ve postoperatif radyolojik görünüm. A: BT de sol akciğerde ileri derecede vertebra invazyonu yapan kitle izlenmektedir. B: Akciğer radyografisinde uygulanan posterior enstrümantasyon izlenmektedir. yonlara herhangi bir protez uygulanmadı (Tablo 1). Preoperatif üç olguya kemoterapi (KT) ve radyoterapi (RT) birlikte verilirken, postoperatif 11 olguya KT ve RT verildi. Bir olguya ise infeksiyon nedeniyle postoperatif RT + KT verilemedi. Otuz aylık takip sürecinde dört olgu kaybedildi. Ölüm nedenleri; lokal rekürrens (1), miyokard infarktüsü (1), uzak metastaz (1) ve bronkoplevral fistül sonrası sepsis (1) idi. Ölenlerin yaş ortalaması 68.5, ortalama tümör çapı 6.4 cm idi. Ölen olguların ortalama sağkalım süresi 7.7 aydı (2-13 ay). İki olguya sol pnömonektomi, bir olguya sağ pnömonektomi, bir olguya da sol alt lobektomi uygulandı. Üç olgunun patolojik evresi T3N0M0 iken, bir olgunun T3N2M0 idi ve lokal rekürrens bu olguda saptandı. Preoperatif RT ve KT alan bir olguda, cerrahi sonrası 10. günde bronkoplevral fistül gelişti. Bu olgu postoperatif ikinci ayda sepsisten kaybedildi. İnfeksi- Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2007; 55(4):

5 Şanlı A, Önen A, Yücesoy K, Karaçam V, Karapolat S, Gökçen B, Eyüboğlu GM, Demiral A, Öztop İ, Açıkel Ü. Tablo 1. T3 olgulara uygulanan cerrahi teknikler. Çıkartılan Göğüs Kot rezeksiyon tipi, kot duvarı lokalizasyon sayısı rekonstrüksiyonu 1-5 parsiyel, posterior 5 Yok 1-3 parsiyel, posterior 3 Yok 3-5 parsiyel, anterolateral 3 Prolen mesh le 4-5 parsiyel, posterior 2 Yok 4-6 parsiyel, anterolateral 3 Prolen mesh le 5-7 parsiyel, posterior 3 Yok 6-7 parsiyel, anterolateral 2 Prolen mesh le 6-9 parsiyel, posterior 4 Yok yon nedeniyle bu olguya postoperatif RT + KT verilemezken, diğer üç olguya postoperatif RT + KT verilmiştir. Vertebra tutulumu (T4) olan dört olgunun (3 erkek, 1 kadın) yaş aralığı (ortalama 54.7) idi. İki olgunun histopatolojik tanısı adenokarsinom, ikisinin ise skuamöz hücreli karsinomdu. İki olguya sol alt lobektomi, birine sağ üst lobektomi ve bir olguya sağ pnömonektomi uygulandı. Mediastinal lenf nodu diseksiyonu bütün olgulara rutin olarak yapıldı. Postoperatif komplikasyona rastlanmadı. Tutulan vertebra seviyeleri sırasıyla T5-6, T6-7, T7 ve T10 idi. Dört olgunun da patolojik evresi T4N0M0 idi (Evre 3B). Üç olguya hemikorpektomi, bir olguya parsiyel korpektomi uygulandı (Tablo 2). Üç olguya komplet cerrahi uygulanırken (R0), bir olguda rezidü tümör bırakıldı (R1). Preoperatif bir olguya RT + KT verilirken, postoperatif üç olguya RT + KT uygulandı. İnkomplet cerrahi uygulanan olgu lokal rekürrens nedeniyle postoperatif sekizinci ayda kaybedildi. Diğer üç olgunun takibi sorunsuz olarak sürmektedir. TARTIŞMA Cerrahi uygulanan KHDAK ın %3-8 inde göğüs duvarı veya vertebra invazyonuna rastlanmaktadır (1,2). Kliniğimizde bu oran, göğüs duvarı için %7.4, vertebra tutulumu için %2.5 idi. KHDAK da göğüs duvarı invazyonu, günümüzde cerrahi için kontrendikasyon olmaktan çıkıp kabul edilebilir operatif mortaliteyle birlikte iyi bir sağkalım göstermektedir (2). Bununla birlikte çeşitli faktörler, bu olgularda uzun dönem sağkalımı etkilemektedir. Bunlar; komplet rezeksiyon, lenf nodu durumu, histopatolojik tanı ve yapılan rezeksiyonun genişliğidir (3). Downey ve arkadaşları çalışmalarında sağkalımın, yüksek oranda komplet rezeksiyon uygulanması ve lenf nodu negatifliği dışında, göğüs duvarı invazyonun derinliğine de bağlı olduğunu belirtmişlerdir. Sadece pariyetal plevra tutulumu olan T3N0M0 olguların beş yıllık sağkalımı %62, kemik veya kas invazyonu olanların sağkalımı %35 bulunmuştur (2). Bununla beraber çeşitli çalışmalarda N0 ile N1 hastalık arasında sağkalım yönünden fark olmadığı, ayrıca invazyon derinliğinin de komplet rezeksiyon uygulama Tablo 2. T4 olgulara uygulanan cerrahi teknikler. Olgu Uygulanan cerrahi Enstrümantasyon Olgu 1 Sol alt lobektomi T 5-6 hemikorpektomi Posterior enstrümantasyon Olgu 2 Sağ üst lobektomi T 6-7 hemikorpektomi Anterior enstrümantasyon Göğüs duvarı rezeksiyonu Prolen mesh ile rekonstrüksiyon 6-7 kot rezeksiyonu Olgu 3 Sağ pnömonektomi T 7 hemikorpektomi Anterior enstrümantasyon Olgu 4 Sol alt lobektomi T 10 parsiyel korpektomi Prolen mesh ile rekonstrüksiyon Göğüs duvarı rezeksiyonu kot rezeksiyonu 387 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2007; 55(4):

6 Göğüs duvarı (T3) ve vertebra (T4) tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında cerrahi tedavi koşuluyla sağkalımı etkilemediği belirtilmiştir (4-6). İnkomplet rezeksiyon uygulanması veya mikroskobik rezidü tümörün dahi geride bırakılmasının, küratif yarar sağlamadığı; hatta inkomplet rezeksiyon uygulananlarla hiç cerrahi uygulanmayanların sağkalımlarının birbirine eşit olduğu bilinmektedir (2). Bizim 12 olgumuzda cerrahi sınırlar negatif olmasına rağmen, N2 hastalıklı bir olgu lokal rekürrens nedeniyle kaybedildi. Göğüs duvarı rezeksiyonu uygularken invaze kotla beraber bir üst ve alt kotla beraber lateralden de olabildiğince sağlam alan çıkarılmalıdır (6). Chapelier ve arkadaşları bu alanın en azından 3 cm olması gerektiğini belirtmiştir (3). Bununla beraber rezidü tümör bırakmamak için uygulanan geniş rezeksiyonlar %20 morbidite ve %3.8 mortaliteye sahiptir (2, 5). Küçük göğüs duvarı defektlerinde genellikle herhangi bir göğüs duvarı rekonstrüksiyonu uygulanmazken, 5 cm den büyük anterior veya lateral yerleşimli defektler solunum fizyolojisini bozabileceğinden çeşitli protezler (prolen mesh, politetrafloroetilen, marlex mesh) yardımıyla onarılmalıdır (7). Anterolateral göğüs duvarı rezeksiyonu yaptığımız üç olguya prolen mesh ile rekonstrüksiyon uyguladık. Akciğer kanserinin vertebraya invazyonunun cerrahi tedavisi lokal rekürrensten dolayı düşük prognoza sahiptir. Ginsberg ve arkadaşları vertebra invazyonunda uzun dönem sağkalıma, ancak komplet rezeksiyonla ulaşılabileceğini vurgulamışlardır (8). Burada cerrahın karar vermesi gereken olay, %30 dan daha az vertebra invazyonu olan olgulara total vertebrektominin gerekli olup olmadığıdır. Kliniğimizde, vertebra korpusuna %30 dan daha az invazyon gösteren dört olgudan birine parsiyel korpektomi, üçüne hemikorpektomi uyguladık. Cerrahi sınırları negatif gelen üç olgu sorunsuz takip edilirken, rezidü tümör bırakılan olgu sekizinci ayda lokal rekürrens nedeniyle kaybedildi. Bu veriler, komplet cerrahi uygulanan N0 olguların sağkalımının daha iyi olduğunu ve olgu seçiminde bu kriterlerin göz önüne alınması gerçeğini desteklemektedir. Vertebra ile birlikte kot invazyonu varsa, distalden yeterli güvenlik aralığı bırakılarak birlikte çıkartılabilir (7-9). Olgularımızın 2 sinde hemikorpektomiyle beraber kot rezeksiyonu ve prolen mesh ile göğüs duvarı rekonstrüksiyonu uygulandı. Lokal rekürrensi önlemek amacıyla RT + KT nin preoperatif mi yoksa postoperatif mi uygulanacağı tartışılmaktadır (10). Bu konuda prospektif randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır ve kesin bir konsensus yoktur. Kendi görüşümüze göre; preoperatif RT + KT uygulamak hastalığın lokal kontrolü açısından avantajlı gibi görünmektedir. Fakat preoperatif RT + KT uygulanacak olan zamanda tümör invazyon derinliğinin artması, lokal yayılım ve nörolojik komplikasyonlar endişesi, ayrıca verilen RT sonucu kemik dansitesindeki azalmaya bağlı olarak yerleştirilecek enstrümanların stabilizasyonunda oluşabilecek sorunlar, postoperatif RT + KT uygulamalarının daha uygun olacağını düşündürmektedir. Radyolojik olarak ileri derecede vertebra invazyonu olan bir olgumuza preoperatif RT + KT uygulanırken, diğer olgularımıza postoperatif RT + KT uygulanmıştır. Gerek T3 gerekse T4 tümörlerde en sık karşılaşılan postoperatif akciğer komplikasyonları; pnömoni, solunum yetmezliği, uzamış hava kaçağı, yara yeri infeksiyonu, bronkoplevral fistül ve ampiyemdir. Vertebra rezeksiyonu uygulanan olgularda en sık rastlanan komplikasyonlar, beyin omurilik sıvısı kaçağı ve medulla spinalis yaralanmalarına bağlı nörolojik hasarlardır (7,8). Göğüs duvarı rezeksiyonu yapılan olgularımızdan preoperatif RT + KT alan ve pnömonektomi uygulanan bir olguda bronkoplevral fistül gözlenmiştir. Vertebra rezeksiyonu uygulanan olgularımızda ise komplikasyona rastlanılmamıştır. Komplet rezeksiyon uygulanan vertebra tutulumlu olgularda iki yıllık sağkalım oranı %65, beş yıllık sağkalım oranı ise %24 olarak bildirilmiştir (4). Bu sonuçlar Koizumi ve arkadaşlarının sonuçlarıyla benzerdir (7). Uzun dönem sağkalım verileri seçilmiş olgularda vertebra cerrahisinin geçerli bir yöntem olarak kabul edilmesini desteklemektedir. Sonuç olarak; lenf nodu tutulumu olmayan T3 ve T4 KHDAK lı olgularda komplet rezeksiyon ve preoperatif ve/veya postoperatif RT + KT tedavisi ile sağkalım süresi artırılabilmektedir. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2007; 55(4):

7 Şanlı A, Önen A, Yücesoy K, Karaçam V, Karapolat S, Gökçen B, Eyüboğlu GM, Demiral A, Öztop İ, Açıkel Ü. KAYNAKLAR 1. Pairolero PC. Extended resections for lung cancer. How far is too far? Eur J Cardiothorac Surg 1999; 16: Downey RJ, Martini N, Rusch VW, et al. Extent of chest wall invasion and survival in patients with lung cancer. Ann Thorac Surg 1999; 68: Chapelier A, Fadel E, Macchiarini P, et al. Factors affecting long-term survival after en-bloc resection of lung cancer invading the chest wall. Eur J Cardiothorac Surg 2000;18: Martin LW, Walsh GL. Vertebral body resection. Thorac Surg Clin 2004; 14: Matsuoka H, Nishio W, Okada M, et al. Resection of chest wall invasion in patients with non-small cell lung cancer. Eur J Cardiothorac Surg 2004; 26: Magdeleinat P, Alifano M, Benbrahem C, et al. Surgical treatment of lung cancer invading the chest wall: Results and prognostic factors. Ann Thorac Surg 2001; 71: Koizumi K, Haraguchi S, Hirata T, et al. Surgical treatment of lung cancer with vertebral invasion. Ann Thorac Cardiovasc Surg 2004; 10: Ginsberg RJ, Martini N, Zaman M, et al. Influence of surgical resection and brachytherapy in the management of superior sulcus tumor. Ann Thorac Surg 1994; 57: Rusch VW, Giroux DJ, Kraut MJ, et al. Induction chemoradiation and surgical resection for non-small cell lung carcinomas of the superior sulcus: Initial results of Southwest Oncology Group Trial 9416 (Intergroup Trial 0160). J Thorac Cardiovasc Surg 2001; 121: Chadeyras JB, Mazel C, Grunenwald D. Vertebral en bloc resection for lung cancer: A twelve years experience. Ann Chir 2006; 131: Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2007; 55(4):

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi

Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Ekber ŞAHİN*, Adem GÜNGÖR*, Akın KAYA** * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek Göğüs Cerrahisi Akciğerin Superior Sulkus Tümörlerinde Omurga Tutulumunda Cerrahi Yaklaşım Giriş Akciğerin apeksinden kaynaklanan

Detaylı

ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROŞİRÜRJİ

ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROŞİRÜRJİ İzole spinöz proses metastazı yapan non-small cell akciğer kanseri MEHMET BASMACI 1, AŞKIN ESEN HASTÜRK 1 1 ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROŞİRÜRJİ BÖLÜMÜ ÖZET Spinal tümörlerin en sık

Detaylı

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri TÜRKİYEDE SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım Sempozyum Dizisi No:58 Kasım 2007;

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Küçük hücreli akciğer kanseri Tüm akciğer kanserlerinin %15-20 sini oluşturur Genellikle

Detaylı

Göğüs Duvarı ile İştirakli Periferik Yerleşimli Akciğer Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşım*

Göğüs Duvarı ile İştirakli Periferik Yerleşimli Akciğer Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşım* Göğüs Duvarı ile İştirakli Periferik Yerleşimli Akciğer Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşım* Dr. Muharrem Çelik**, Dr. Kunter Balkanlı***, Dr. Canan Şenol**, Dr. Aziz Uysal**, Dr. Semih Halezaroğlu**, Dr. Bülent

Detaylı

Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi #

Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi # Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi # Şaban ÜNSAL*, Alpaslan ÇAKAN*, İbrahim TAYLAN*, Mehmet AŞKIN*, Teoman BUDUNELİ*, Sülün ERMETE**

Detaylı

Soliter Senkron Kranial Metastazlı Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olguda Kombine Rezeksiyonunun Sağkalıma Katkısı

Soliter Senkron Kranial Metastazlı Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olguda Kombine Rezeksiyonunun Sağkalıma Katkısı OLGU Soliter Senkron Kranial Metastazlı Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olguda Kombine Rezeksiyonunun Sağkalıma Katkısı The Contribution of Combined Resection to Survival in a Patient With Non-Small

Detaylı

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Deniz Eda Orhan, Ayşenur Şahin, Irmak Üstündağ, Cenk Anıl Olşen, Aziz Mert İpekçi Danışmanlar: Doç. Dr. Ömer Dizdar Dr.

Detaylı

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi Dr. Öztuğ Adsan Radikal Sistektomi Radikal sistektomi pelvik lenfadenektomi ile birlikte kasa invaze ve

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi Prof. Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Antalya Plan } KHDAK da kemoterapinin lokal tedavilere

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

Akciğer Kanserini Hangi Evrede Yakalıyor ve Nasıl Tedavi Ediyoruz?

Akciğer Kanserini Hangi Evrede Yakalıyor ve Nasıl Tedavi Ediyoruz? Akciğer Kanserini Hangi Evrede Yakalıyor ve Nasıl Tedavi Ediyoruz? Funda ÖZTUNA*, Tevfik ÖZLÜ*, Yılmaz BÜLBÜL* * Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON ÖZET

Detaylı

Akciğer kanserinde karinal sleeve lobektomi ve sleeve pnömonektomi sonuçları

Akciğer kanserinde karinal sleeve lobektomi ve sleeve pnömonektomi sonuçları Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Akciğer kanserinde karinal sleeve lobektomi ve sleeve pnömonektomi sonuçları Results of carinal sleeve lobectomy

Detaylı

N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş

N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş ÖZ VE SOY GEÇMİŞ 7yıl önce kolon rezeksiyonu (adeno

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

PRİMER AKCİĞER KANSERİNDE NEOADJUVAN TEDAVİ UYGULANMIŞ HASTALARDA AKCİĞER REZEKSİYONLARI: İLK 90 OLGUNUN GÜNCEL BİLGİLERİMİZLE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

PRİMER AKCİĞER KANSERİNDE NEOADJUVAN TEDAVİ UYGULANMIŞ HASTALARDA AKCİĞER REZEKSİYONLARI: İLK 90 OLGUNUN GÜNCEL BİLGİLERİMİZLE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ İst Tıp Fak Derg 2016; 79: 1 J Ist Faculty Med 2016; 79: 1 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuitfd http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuitfd KLİNİK ARAŞTIRMA/ CLINICAL RESEARCH PRİMER AKCİĞER KANSERİNDE

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri 5. TTOK-2014 Antalya Neoadjuvan Kemoterapi (KT) nin Rasyoneli Adjuvan tedavi olarak KT (5-FU veya Gemsitabin) veya KRT hastalıksız

Detaylı

Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı

Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Editör Abdullah İrfan Taştepe Temmuz 2014 Copyright 2014 ISBN : 978-605-5121-12-9 Eser Editör : Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı : Abdullah

Detaylı

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Emine AKSOY, Güliz ATAÇ, Emin MADEN, Nil TOKER, Tülin SEVİM S.B. İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları

Detaylı

Süperiyor Sulkus Tümörlerinde Cerrahi Tedavinin Erken Sonuçları

Süperiyor Sulkus Tümörlerinde Cerrahi Tedavinin Erken Sonuçları Süperiyor Sulkus Tümörlerinde Cerrahi Tedavinin Erken Sonuçları Cemal Asım KUTLU, Aysun ÖLÇMEN, Adnan Sayar, Muzaffer METİN, Müfid ÖLÇMEN Yedikule Göğüs Cerrahisi Merkezi, 2. Cerrahi Kliniği,Zeytinburnu

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

Metastatik akciğer tümörlerinin tedavisinde metastazektomi ve prognostik faktörlerin değerlendirilmesi

Metastatik akciğer tümörlerinin tedavisinde metastazektomi ve prognostik faktörlerin değerlendirilmesi Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Metastatik akciğer tümörlerinin tedavisinde metastazektomi ve prognostik faktörlerin değerlendirilmesi Assessment

Detaylı

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Tıbbi Onkoloji BD Antalya Akış Kemoradyoterapi Biolojik

Detaylı

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi Nöroendokrin tümörlerde 2004 WHO sınıflaması Tümör Tipi Tipik Karsinoid Atipik Karsinoid Büyük Hücreli nöroendokrin

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İnsidental kanser Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Tanım Preoperatif tanı yöntemleriyle saptanamayan, ancak benign hastalıklar nedeniyle

Detaylı

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 14-17 Mart 2013 Kapadokya Multipl Primer Akciğer Kanseri (MPLC) Senkron tm( aynı zaman aralığında aynı organda

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi?

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Dr. Taner Kıvılcım Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Sunum Planı Ê Güncel

Detaylı

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE NEOADJUVAN KıSA DÖNEM VE UZUN DÖNEM KEMORADYOTERAPI SONRASı HAYAT KALITESI DEĞERLENDIRILMESI SORUMLU ARAŞTIRMACI: Prof.Dr.ESRA SAĞLAM YARDIMCI ARAŞTIRMACI: Dr. ŞÜKRAN ŞENYÜREK

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi Dr. Meltem Serin Sınırlı hastalıkta radyoterapi Yaygın hastalıkta radyoterapi Sınırlı hastalıkta radyoterapi Torakal radyoterapide tartışmalı konular Proflaktik

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir

Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir Akciğer tümörleri içinde nöroendokrin tümörler histokimyasal ve immünolojik paternleri benzer özellikte olup, klinik davranışları

Detaylı

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Lauren Sınıflaması İntestinal tip Diffüz tip Dünya Sağlık

Detaylı

Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi

Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi Özer Makay, Murat Özdemir, Yasemin Giles Şenyürek, Fatih Tunca, Mete Düren, Mehmet Uludağ, Mehmet Hacıyanlı, Gökhan İçöz, Adnan İşgör, Serdar Özbaş,

Detaylı

Mide Rezeksiyon Materyallerine Yaklaşım, Evreleme ve Raporlama

Mide Rezeksiyon Materyallerine Yaklaşım, Evreleme ve Raporlama Mide Rezeksiyon Materyallerine Yaklaşım, Evreleme ve Raporlama Banu Bilezikçi Güven Hastanesi Patoloji Bölümü, Ankara 25. Ulusal Patoloji Kongresi 6. Sitopatoloji Kongresi 14-17 Ekim 2015, Bursa 2014

Detaylı

SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Doç. Dr. Mert Saynak

SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Doç. Dr. Mert Saynak SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ Doç. Dr. Mert Saynak Clinical Radiation Oncology, Third Edition OLGU 30 yaşında bir hentbol oyuncusu, Migren tanısı var Son maçı esnasında

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKSCİĞER KANSERİNDE NEOADJUVANT TEDAVİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKSCİĞER KANSERİNDE NEOADJUVANT TEDAVİ KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKSCİĞER KANSERİNDE NEOADJUVANT TEDAVİ Prof. Dr. Güngör Utkan Akara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD 7.3.2016 1 KHDAK 1.5 milyon yeni vaka / yıl-akciğer kanseri %80 khdak

Detaylı

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Dr Ahmet DEMİRKAYA 21 Eylül 11 Çarşamba C6-T4 arasında uzanan trakea infrakrokoid seviyeden karinaya kadar

Detaylı

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR?

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project Quantity Item Code Description Price Each Amount GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? Dr.Aytekin Altıntaş Total GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER

Detaylı

Pancoast Tümörleri. Alper Avcı, Suat Gezer

Pancoast Tümörleri. Alper Avcı, Suat Gezer Alper Avcı, Suat Gezer Giriş Radyoloji uzmanı olan Henry Pancoast, 1924 yılında apikal göğüs boşluğunda lokalize, muhtemel sarkom olarak düşündüğü 3 tümör vakasını radyolojik açıdan inceleyerek yayınlamış

Detaylı

Özofagus Kanserinde Cerrahi Tedavi

Özofagus Kanserinde Cerrahi Tedavi Özofagus Kanserinde Cerrahi Tedavi Özofagus kanserlerinde tedavinin seçimi, öncelikle tümörün evre ve lokalizasyonu olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Sadece cerrahi tedavinin veya kemo/radyoterapinin

Detaylı

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr.

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr. Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım Dr. Alper CEYLAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Tiroid

Detaylı

Primer Akciğer Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografi Verilerinin Genetik, Kişisel ve Çevresel Risk Faktörleri ile Değerlendirilmesi

Primer Akciğer Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografi Verilerinin Genetik, Kişisel ve Çevresel Risk Faktörleri ile Değerlendirilmesi Primer Akciğer Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografi Verilerinin Genetik, Kişisel ve Çevresel Risk Faktörleri ile Değerlendirilmesi Deniz Akçayöz, Ferit Birand Artıran, Gonca Aşut, Tayfun Bayraktar, Çağrı

Detaylı

Akciğerin adenoskuamöz karsinomu (13 olgu nedeniyle)

Akciğerin adenoskuamöz karsinomu (13 olgu nedeniyle) Akciğerin adenoskuamöz karsinomu (13 olgu nedeniyle) Ebru DAMADOĞLU 1, Aysun AYBATLI 1, Murat YALÇINSOY 1, Canan TAHAOĞLU 2, Ali ATASALİHİ 3, Esen AKKAYA 1, Adnan YILMAZ 1 1 Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar

Detaylı

XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ

XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ İnteraktif Olgu Sunumu KEMİK TÜMÖRLERİ . 17 yaşında bayan hasta. 2.5 yıldır sol bacakda yürürken ağrı Enfeksiyon ve dolaşım bozukluğu tedavisi uygulanmış. Son 6 aydır ağrı

Detaylı

Neoadjuvan tedavi sonrası pnömonektomi

Neoadjuvan tedavi sonrası pnömonektomi Turk Gogus Kalp Dama 2014;22(4):777-784 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8755 Özgün Makale / Original Article Neoadjuvan tedavi sonrası pnömonektomi Pneumonectomy after neoadjuvant treatment Hüseyin Melek,

Detaylı

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hepatobilier sistem tümörleri Kolanjiokarsinom Hepatoselüler karsinom Safra kesesi tümörleri Ampulla Vater tümörleri Pankreas

Detaylı

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP n Ameliyat sonrası evreleme; - TNM sınıflaması kullanılmakla beraber eksiklikleri var; post-op kalsitonin- CEA ölçümü, CEA

Detaylı

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU P1 Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU Slayt 1 P1 PackardBell; 01.11.2013 Pankreas kanseri tanısı konulduğu zaman, hastaların sadece

Detaylı

Tamamlayıcı Pnömonektomiler: Endikasyonları, Komplikasyonları ve Sonuçları #

Tamamlayıcı Pnömonektomiler: Endikasyonları, Komplikasyonları ve Sonuçları # Tamamlayıcı Pnömonektomiler: Endikasyonları, Komplikasyonları ve Sonuçları # Hakan KIRAL*, Altuğ KOŞAR*, Alpay ÖRKİ*, Kemal TEMURTÜRKAN*, Şenol ÜREK*, Murat KELEŞ*, Canan Şenol DUDU*, Bülent ARMAN* * Heybeliada

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

AKCİĞER KANSERİNDE TORAKS BT İLE BELİRLENEN KLİNİK EVRELEMENİN PATOLOJIK EVRELEME İLE KARŞILAŞTIRILMASI

AKCİĞER KANSERİNDE TORAKS BT İLE BELİRLENEN KLİNİK EVRELEMENİN PATOLOJIK EVRELEME İLE KARŞILAŞTIRILMASI Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 010 Cilt: Sayı: 4-10 AKCİĞER KANSERİNDE TORAKS BT İLE BELİRLENEN KLİNİK EVRELEMENİN PATOLOJIK EVRELEME İLE KARŞILAŞTIRILMASI THE COMPARISON OF PATHOLOGICAL STAGE WITH CLINICAL

Detaylı

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik:

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik: Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Karsinoid Tümörler Giriş Ender görülen akciğer tümörleridirler Rezeksiyon uygulanan akciğer tümörlerinin %0,4- %3 ünü oluştururlar Benign-malign

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

Pankreas Kanserinde Rezeksiyon Sonrası Adjuvan Tedavi. Dr. Orhan Bilge

Pankreas Kanserinde Rezeksiyon Sonrası Adjuvan Tedavi. Dr. Orhan Bilge Pankreas Kanserinde Rezeksiyon Sonrası Adjuvan Tedavi Dr. Orhan Bilge Pankreas Kanseri %90 ductal adenokanser Kanser tanısında 10. sırada Kanser ölümünde 4. sırada Pankreas Kanseri Tanı sırasında %20 rezektabl

Detaylı

Rektum Kanseri Lokal Tümör Eksizyonu Radikal Bir Girişim midir?

Rektum Kanseri Lokal Tümör Eksizyonu Radikal Bir Girişim midir? Rektum Kanseri Lokal Tümör Eksizyonu Radikal Bir Girişim midir? Prof.Dr.Sümer Yamaner İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Lokal tümör eksizyonu nedir? Lokal Tümör Eksizyonu Transanal

Detaylı

T1-2NOMO Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Primer Tümör Metabolik Aktivitesi Gizli Lenf Nodu Metastazı için Risk Faktörü müdür?

T1-2NOMO Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Primer Tümör Metabolik Aktivitesi Gizli Lenf Nodu Metastazı için Risk Faktörü müdür? 71 Özgün Araştırma / Original Investigation T1-2NOMO Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Primer Tümör Metabolik Aktivitesi Gizli Lenf Nodu Metastazı için Risk Faktörü müdür? Is Primary Tumor

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi TÜD KUZEY MARMARA ŞUBESİ AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI 19.01.2011

OLGU SUNUMU. Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi TÜD KUZEY MARMARA ŞUBESİ AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI 19.01.2011 OLGU SUNUMU Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 62 yaşında Erkek Yakınması yok 1999 yılında PSA:11.6 ng/ml TRUS-Bx Gleason 3+4=7/10 prostat adenokarsinomu Perinöral invazyon + Pelvik MR

Detaylı

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Prof. Dr. Orhan Bilge İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Safra Yolları Cerrahisi Birimi Kolorektal Kanser 950 000 hasta / yıl Kanser ölümlerinin

Detaylı

Yasemin Giles* (Senyurek), Fatih Tunca*, Harika Boztepe**, Faruk Alagöl**, Tarık Terzioglu*, MD, Serdar Tezelman*

Yasemin Giles* (Senyurek), Fatih Tunca*, Harika Boztepe**, Faruk Alagöl**, Tarık Terzioglu*, MD, Serdar Tezelman* PRİMER OLARAK SANTRAL LENF DİSEKSİYONU YAPILMAMIŞ OLAN PAPİLLER TİROİD KANSERLİ HASTALARDA UZUN DÖNEM SONUÇLAR: RUTİN DİSEKSİYONDAN BEKLENEN İYİLEŞME Yasemin Giles* (Senyurek), Fatih Tunca*, Harika Boztepe**,

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Tümör Çapının, Lokalizasyonunun ve Hücre Tipinin Mediastinal Lenf Nodları Metastazı İle İlişkisi

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Tümör Çapının, Lokalizasyonunun ve Hücre Tipinin Mediastinal Lenf Nodları Metastazı İle İlişkisi Klinik Çalışma Van Tıp Dergisi: 22(2): 73-79, 2015 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Metastazı Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Tümör Çapının, Lokalizasyonunun ve Hücre Tipinin Mediastinal

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme

Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme Dr.Alper Çelikten Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği Akciğer ve Plevral Tümörlerin

Detaylı

ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI

ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI TİROİD NODÜLÜNDE AMELİYAT ENDİKASYONLARI Tüm tiroid nodülleri ameliyat endikasyonudur Nodülün hızlı büyümesi (6 ayda çapın > %20) İİAB gerektirmeksizin ameliyat

Detaylı

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ TTD 10. Yıllık Kongresi Antalya 2007 Dr. S.Ş. Erkmen GÜLHAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer apsesi, parankim destrüksiyonu

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 15-30 yaş arası ve > 55 yaş olmak üzere iki dönemde sıklık artışı (+) Erkek ve kadınlarda en

Detaylı

Meme Kanserinde Akciğer Metastazektomisi: Literatür Eşliğinde Bir Olgu Sunumu

Meme Kanserinde Akciğer Metastazektomisi: Literatür Eşliğinde Bir Olgu Sunumu Okmeydanı Tıp Dergisi 31(3):164-169, 2015 doi:10.5222/otd.2015.1010 Olgu Meme Kanserinde Akciğer Metastazektomisi: Literatür Eşliğinde Bir Olgu Sunumu Alparslan Serarslan *, Bilge Gürsel *, İdris Yücel

Detaylı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Genel olarak; Tümör hacmi arttıkça Evre ilerledikçe Kombine

Detaylı

LOKAL İLERİ AKCİĞER KANSERİ Primer tedavi kemoradyoterapi olmalıdır

LOKAL İLERİ AKCİĞER KANSERİ Primer tedavi kemoradyoterapi olmalıdır LOKAL İLERİ AKCİĞER KANSERİ Primer tedavi kemoradyoterapi olmalıdır Dr. Başak Oyan-Uluç Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümü 21 Mart 2014, Antalya Lokal ileri KHDAK tanımı Evre III:

Detaylı

Akciğer kanserinde VATS ile lobektomi

Akciğer kanserinde VATS ile lobektomi Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Akciğer kanserinde VATS ile lobektomi VATS Lobectomy for lung cancer Alper Toker, Serkan Kaya İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma

mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma Doç.Dr.Adnan Şimşir - Yaklaşım,Risk Grupları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD Prof.Dr.İbrahim Cüretlibatır - Sitoredüktif Cerrahi Ege Üniversitesi

Detaylı

OLGU SUNUMU. Araştırma Gör. Dr. N. Volkan Demircan

OLGU SUNUMU. Araştırma Gör. Dr. N. Volkan Demircan OLGU SUNUMU Araştırma Gör. Dr. N. Volkan Demircan Anamnez 32 yaş, kadın Öğretmen Ek hastalık yok G2P2 Premenopozal Kullandığı ilaç yok Annede rektum ca Estetik amaçlı bilateral redüksiyon mammoplasti+

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahi Yenilikler Sancar Bayar Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Cerrahi Onkoloji BD

Meme Kanseri Cerrahi Yenilikler Sancar Bayar Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Cerrahi Onkoloji BD Meme Kanseri Cerrahi Yenilikler 2016 Sancar Bayar Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Cerrahi Onkoloji BD SLN Klinik ve radyolojik olarak aksilla negatif hastalar Radyonüklid Sentimag Isosulfan/Patent blue

Detaylı

Superior Vena Kava (SVK) anatomik olarak üst mediyastende kısıtlı bir alana yerleşmiş,

Superior Vena Kava (SVK) anatomik olarak üst mediyastende kısıtlı bir alana yerleşmiş, Mediyasten Hastalıkları ve Cerrahisi Editör: Prof. Dr. Akın Eraslan BALCI BÖLÜM 23 Superior 23 Vena Kava Rezeksiyonu ve Otolog Greft ile Rekonstrüksiyonu BÖLÜM 205 Superior Vena Kava Rezeksiyonu ve Otolog

Detaylı

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL - Rutine giren tiroid incelemeleri Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi - Tiroid nodülü sıklığı -Yaklaşım Algoritmaları

Detaylı

Erken Evre Endometrium Kanserinde Cerrahi Tedavi. Prof. Dr. Mehmet Ali VARDAR Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D.

Erken Evre Endometrium Kanserinde Cerrahi Tedavi. Prof. Dr. Mehmet Ali VARDAR Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. Erken Evre Endometrium Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Dr. Mehmet Ali VARDAR Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. Endometrial Kanser Kadınlardaki kanserlerde 4. Jinekolojik

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

Erken Evre Meme Kanserinde Kimlere Aksiller Diseksiyon Gerekir?

Erken Evre Meme Kanserinde Kimlere Aksiller Diseksiyon Gerekir? Erken Evre Meme Kanserinde Kimlere Aksiller Diseksiyon Gerekir? Dr.Volkan Genç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Meme-Endokrin ve Metabolizma Cerrahisi 25 Mart 2017 Cevap Nerede Saklı?

Detaylı

Evre IB1 serviks kanserli hastalarda tedavi sonuçları: Tek merkez deneyimi

Evre IB1 serviks kanserli hastalarda tedavi sonuçları: Tek merkez deneyimi Evre IB1 serviks kanserli hastalarda tedavi sonuçları: Tek merkez deneyimi Anıl Alpsoy, Nursu Erdoğan, Ecem Güçlü, Kemal Küçük, Zeki Sönmez, Doruk Çelebi DANIŞMAN: Doç. Dr. Ömer DİZDAR ÖZET Serviks kanserinde,

Detaylı

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ-TAKİP Dr.Nuri ÇAKIR Gazi Ü Tıp Fak Endokrinoloji ve Metabolizma B.D 35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma HastalıklarıKongresi 15-19 Mayıs 2013-Antalya

Detaylı

Gastraintestinal Sistem İnteraktif Vaka Sunumları: Mide Olguları Doç. Dr Hasan Şenol COŞKUN

Gastraintestinal Sistem İnteraktif Vaka Sunumları: Mide Olguları Doç. Dr Hasan Şenol COŞKUN Gastraintestinal Sistem İnteraktif Vaka Sunumları: Mide Olguları Doç. Dr Hasan Şenol COŞKUN Süleyman Demirel Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Isparta Hoşgeldiniz Olgu 1 M Pehlivan 57 Yaşında erkek

Detaylı

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Prof. Dr. Abdurrahman IŞIKDOĞAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı III. Tıbbi Onkoloji Kongresi / 25 Mart 2010 / ANTALYA Testisin

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR Akciğer kanseri olmak her şeyin sonu değildir. Bu hastalığı yenmek için mutlaka azimli, inançlı ve sabırlı olmanız

Detaylı