GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA"

Transkript

1

2 C Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FECSAKP1 (Trifaze V) 0 kvar - 0 kvar K Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FEK-13 (Trifaze V) kvar... kvar Ç NDEK LER Güç Faktörü Düzeltme etotları KP Teknolojisinin Avantajları Aşırı Yüklere Karşı Koruma Güç Katsayısı Düzeltmek İçin Gerekli Kondansatör Kapasitesinin Hesaplanması OG Trafolarının Kompanzasyonu Üç Fazlı Asenkron otorların Kompanzasyonu Kondansatör Geriliminin Belirlenmesi Teknik Özellikler Sipariş Kodları Teknik Resimler FEK-13 (Trifaze 0V) kvar... kvar Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FEK (onofaze V) 1,67 kvar... kvar TS EN , TS EN EN , EN IEC , IEC ontaj pozisyonu : Dikey (desteklenerek yatay pozisyonda da ba lanabilir) Rak m : 00 m (max) Çevre s cakl : - o C ile + o C aras Koruma s n f : IP00 (plastik klemens kapa kullan ld nda IP0)

3 Büyük flebekelerin yükleri ço u zaman endüktif karakterdedir. Asenkron motorlar, endüksiyon f r nlar, balastl lambalar hep endüktif ak m çektiklerinden, ba l bulunduklar flebekelerin güç katsay lar n küçültürler. Güç katsay s n n küçülmesi enerji iletim ve da t m hatlar nda gerilim düflümlerine ve güç kay plar na neden olur. Bu durum verimi azalt r. Düflük güç katsay l yükler; alternatör, transformatör ve devre elemanlar n n kapasitelerinin gereksiz yere büyük tutulmalar na da neden olur. Bu durumda sistemden ekonomik bir flekilde faydalanmak mümkün olmaz. Güç katsay s n düzeltmek için kullan lan, Federal alçak gerilim güç kondansatörleri ye uygun olarak imal edilmektedir. G Faktr : Yükün güç faktörü, görünürdeki güce aktif gücün oran olarak tan mlan r. Cos, 1.00 a ne kadar yak n olursa, flebekeden daha az güç çekilir. E er Cos =1 olursa, V trifaze ana hatlarda 00 kw n iletimi 7A ak ma ihtiyaç duyar. Cos =0,6 daki ayn efektif gücün iletimi çok daha yüksek ak ma yani 13A ihtiyaç duyacakt r. Bundan dolay besleme trafolar gibi da t m ve iletim ekipmanlar da bu yüksek yük için boyutland r lmak zorundad r. - Düflük güç faktörlü sistemler için, mevcut standartlara uygun elektrik gücünün iletimi, hem tüketici hem de flebeke da t m için daha masrafl olur. Daha fazla masraf n bir di er nedeni ise, trafo ve jeneratörlerin sarg lar oldu u gibi, sistemin tüm ak m n n neden oldu u, iletkenlerde oluflan s dan kaynaklanan kay plard r. Genel flartlarda, bir trifaze sistemin güç faktörü düflerken, ak m artar. Sistemdeki s kayb ak m art fl n n karesiyle orant l olarak artar. Sonu olarak: Elektrik kay plar nda azalma, güç faktörünü düzeltmekle sa lan r. fiebeke, geniflleyen bir sistem için faydal olabilecek ek yükü destekleyebilecektir. Güç faktörü düzeltilmesiyle da t mdaki yük düflecek ve bu da sistemdeki cihazlar n ömrünün uzamas n sa layacakt r. G Faktr Dzeltme etotlar Kondansatörün sisteme sa lad karfl t kapasiteli reaktif güç, elektrik yükünün ihtiyaç duydu u endüktif reaktif gücü telafi edebilir. Bu flebekeden çekilen reaktif güçte bir düflüflü temin eder ve Güç Faktörü Düzeltme (GFD) ad n al r. Güç faktörü düzeltmenin en yayg n metotlar ; Tek veya sabit GFD: Her bir yükün reaktif gücünün telafisi veya besleme ucundaki yükün azalt lmas (sabit ve/veya büyük güçte tek al c, yükler için). (fiekil-) Grup GFD: Kondansatörün bir grup efl zamanl çal flan indüktif yüke ba lanmas. (Örnek: otor grubu, deflarj lambalar ) (fiekil-3) erkezi GFD: Belli say da kondansatörün bir ana güç da t m istasyonu veya ikincil istasyona ba lanmas n n yayg n oldu u de iflen yükle genifl elektrik sistemleri için kullan l r. Kondansatörler, sürekli olarak flebekedeki reaktif güç talebini izleyen, mikroifllemci temelli reaktif güç kontrol rölesi arac l yla kontrol edilirler. (fiekil-) Reaktif gücün düzeltilmesinde kondansatörlerin yan s ra afl r uyart l senkron motorlar da kullan l r fakat; kondansatörlerin kullan lmas, senkron motorlara oranla daha yayg nd r. KP: KP tipi, saf polipropilen folyo ile flekillendirilmifl düflük güç kay pl dielektrikten oluflur. Çinko metalize film, polipropilen filmin vakum alt nda çinko buhar na tutulmas ile elde edilir. Bu, kondansatörün uzun çal flma ömrünü garanti eder. Kondansatör elemanlar vakumda kurutulur. Kondansatör kasas na yerlefltirdikten sonra, yap flkan poliüretan reçine veya kuru izolasyon gaz konulur. KP Teknolojisinin Avantajlar : Basit yap teknolojisinin bir sonucu olarak, KP kondansatörleri daha az malzeme kullan larak düflük maliyetle üretilir, bunun sonucu olarak kullan c daha az ücret öder. Daha kal n dielektri e sahip olmas na ra men, KP kondansatörleri genelde benzerlerinden daha küçük yap dad r. KP kondansatörleri, özel yüksek kapasitans ve yüksek AC yük kapasitesine sahiptir. Yukar da belirtilen yap ve yüksek kalitede malzeme kullan lmas sayesinde güvenilirlik ve uzun kullan m ömrü garanti edilir. Ayr ca Federal kondansatörleri küçük boyutlar sayesinde kompanzasyon panolar nda daha az yer kaplar. Kendi Kendini Onarma: Federal kondansatörler, alçak gerilim flalt tesislerinde ani gerilim sonucu oluflan delinmeleri kendi kendine onar r. Delinme s ras nda ortaya ç kan arklar metal tabakay eritir ve bu arklar yal tkan içerisindeki delinen k sm da izole eder. Böylece kondansatör tam gerilim mukavemetine ulaflarak problemsiz bir flekilde çal flmaya devam edebilir. Bundan dolay oluflan kapasite kayb ihmal edilebilecek kadar azd r. Bobin etalizasyonsuz Bölge Kontak Tabakas fiekil-: Sabit GFD erkezi Kompanzasyon Panosu Bir Yüzü letken Polipropilen Film fiekil-1: Çinko etalize Polipropilen Film fiekil-3: Grup GFD fiekil-: erkezi GFD Aktif Enerji Reaktif Enerji 17/1

4 Afl r Yüklere Karfl Koruma : Federal güç kondansatörlerinin içine entegre edilmifl bir ay r c sigorta sistemi ile afl r yüklemeye karfl koruma sa lanm flt r. Kendi kendini onarma iflleminin s k s k oluflmas ndan dolay ortaya ç kan gaz, cihaz n gövdesinde yüksek bas nca yol açar ve bunun sonucunda kondansatör gövdesinin boyuna esnemeye bafllamas yla sar m ile ba lant klemensi aras ndaki kablolar emniyet çenti inden kopar. Böylece kondansatör flebekeden ayr lm fl olur. Kondansatörün ve sistemin emniyeti için afl r yük ve ar zalara karfl korunmas, fiekil- ve fiekil-6 da gösterilmifltir. Emniyet çenti i Güç Katsay s Düzeltmek çin Gerekli Kondansatör Kapasitesinin Hesaplanmas : stenen güç faktörünü elde etmek için gerekli olan reaktif güç, afla daki gibi hesaplan r. Qc= P x (tan 1-tan ) fiekil- Ar zadan Önce Emniyet çenti i P = Aktif güç S = Görünen güç Qc = Reaktif güç Cos 1 = evcut güç katsay s Cos = Ulafl lmak istenen güç katsay s (tan 1-tan ) = Çarpma faktörü, tablo-1 de gösterilmifltir. Örnek : Aktif gücü : P=00 kw cos 1=0,7 olan sistemi, cos =0,98 yapmak için gereklikondansatör gücünü hesaplayal m. Tablo yard m ile çözüm: Güç faktörünü 0,7 den 0,98 ye yükseltebilmek için çarpma faktörü tablosundan cos 1=0,7 ve cos =0,98 ye denk gelen sat r ve sütunlar kesifltirdi imizde, çarpma faktörünü 0,817 buluruz. Qc=00 x 0,817 Qc=08, kvar Formüller yard m ile çözüm : fiekil-6 Ar zadan Sonra 0, 0, 0, 0,3 0,0 0, 0,0 0, 0,60 0,6 0,70 0,7 0,80 0,8 0,90 0,9 Tablo-1 Orjinal cos 1 Çarpma Faktörü 0,980,696 3,670,977,73,088 1,781 1,9 1,31 1,1 0,966 0,817 0,679 0,7 0,17 0,81 0,16 Çevre s cakl kategorisi : 0,98,7 3,698 3,00,01,116 1,809 1,7 1,33 1,18 0,99 0,8 0,707 0,7 0, 0,9 0,1 Hedef cos 0,990,76 3,7 3,037,3,19 1,8 1,90 1,376 1,191 1,07 0,878 0,739 0,608 0,77 0,3 0,186 0,99,799 3,773 3,079,76,191 1,88 1,63 1,18 1,33 1,069 0,9 0,78 0,60 0,19 0,38 0,8 1,000,899 3,873 3,180,676,91 1,98 1,73 1,18 1,333 1,169 1,0 0,88 0,70 0,6 0,8 0,39 Periyotlarda en yüksek ortalama de er Sembol inimum aksimum saat 1 y l /C C 0 C 0 C C /D C C C 3 C Not: Kompanzasyon tesislerine ait tesis malzemesini seçerken, açma ve kapama esnas nda bafl gösteren olaylar n tesirleri göz önünde bulundurulmal d r. Kondansatörler devreye al n rken veya paralel ba lan rken meydana gelen geçici rejim esnas nda k sa devre ak m na benzer büyük ak mlar çekerler. Bu ak mlar n de eri ve süresi kondansatör gücüne, söz konusu flebeke parças n n endüktif direncine ve özgül frekans na ba l d r. E er anahtar, gerilimin en büyük de erinde kapan rsa ak m darbeleri de en büyük de erini al r. Bu ak m n tesir süresi nadiren 1 veya periyottan daha uzun olur. Bu esnada, kondansatörlerin meydana gelen ba lama afl r gerilimlerine dayanabilmeleri için; madeni folyonun kondansatör mahfazas na karfl izolasyonunun nominal gerilimin maksimum de erinin 3, kat na eflit olmas öngörülür. Kondansatörler devreden ç karken, kapasitif ak m n kesilmesinin daha zor olmas sebebi ile büyük arklar meydana gelir. Onun için kompanzasyon tesislerinde kullan lan anahtar, sigorta ve hat gibi ba lama elemanlar n n seçilmesi esnas nda bu özellikler göz önünde bulundurulur. Bu yüzden kompanzasyon tesislerinde kullan lan 17/

5 ba lama elemanlar, normal tesislerde kullan lanlardan biraz farkl d rlar ve bunlar kondansatör gücüne tekabül eden nominal ak mdan daha büyük ak mlara göre seçilirler. Kompanzasyon anahtarlama sistemleri için firmam z n üretti i özel kompanzasyon kontaktörlerinin kullan lmas tavsiye edilir. Kontaktörler, sahip olduklar ak m s n rlay c kontak bloklar sayesinde, kondansatörlerin kalk fl ak mlar n s n rland r r. Böylece gerek kondansatörlerin gerekse devre koruyucu cihazlar n ömrü uzar. Federal kompanzasyon kontaktörlerinin normal kontaktörlerden fark, kontaktör üzerinde ana kontaklara paralel ba lanan ak m s n rlay c dirençlere sahip geçifl blo u olmas d r. Bu sayede kontaktörün ve kondansatörün ömrü kat na ç kacakt r. ontaj Talimatlar : Kondansatörler 1 vida kullan larak kolayca monte edilebilir. ontaj vidas ayn zamanda topraklama ba lant s olarak da kullan l r. aksimum s kma torku Nm dir. Klemens ba lant lar mm vida ve maksimum Nm lik tork uygulanarak yap l r. Kablo ba lant lar kondansatörün afl r bas nç durumunda koruma ifllemini rahatl kla sa layabilmesi için; gövde boyunun minimum mm esnemesine izin verecek flekilde yap lmal d r. Uyarı! Kondansatörlerin ba lant s nda sadece bak r kablo kullan lmal d r. Trafo Gücü (kva) OG Trafolar n n Kompanzasyonu OG trafolar boflta çal flt klar süre boyunca flebekeden reaktif enerji çekerler. Bu reaktif enerji trafoya sürekli ba l olun (sabit) kondansatörler ile kompanze edilirler. Bu kondansatörlerin güçleri afla daki formülle hesaplan r. Q = Io% x Pn / 0 Io = yüksüz trafo ak m Pn = trafo gücü Yağlı Tip Trafolar için Kuru Tip Trafolar için Kondansatör Gücü Kondansatör Gücü (kvar) (kvar) 1 7 7, 8 1, 1 17, , 1,7,, 7, 7, 8 1, 1 17, 3 0 Yukar daki tablo arac l la da kolayca gerekli kondansatör de eri tespit edilebilir. Üç Fazl Asenkron otorlar n Kompanzasyonu: En çok karfl lafl lan reaktif güç tüketicileri üç fazl motorlard r. Yukar daki tabloda sincap kafesli motorlar n kompanzasyonu için gerekli kondansatör güçlerini görebilirsiniz. Rotoru sarg l motorlar için tablodaki de erlere ilave ediniz. Kondansatör Geriliminin Belirlenmesi: Kompanzasyonda kullan lacak güç kondansatörlerinin gerilimleri ba lanaca flebekedeki harmonik ak mlar na göre belirlenir. Afla daki tabloda toplam harmonik distorsiyona göre kondansatör gerilimleri verilmifltir. THD < 1% V Üç Fazlı Sincap Kafesli Asenkron otorlar için Kondansatör Gücü (kvar) otor Gücü (kw) (Hp) , THD < % 0V otor Devri (d/d) , , THD < 7% V 17/3

6 Teknik Özellikler : Tip Anma Gerilimi Frekans Standardlar aksimum aşırı gerilim FEK / V 0 Hz TS EN /, IEC 831-1/ Un + % Günde 8 saate kadar Aşırı Akım xin Kapasite toleransı - %+% Test Voltajı, terminal /.1xUn terminal AC sn Test Voltajı, terminal / 3 gövde kv AC sn Ani boşalma akımı ax. 0 x In Dielektrik kayıplar 0. W/kVAr Beklenen istatiksel ömür FEK13 /0 V 0 Hz TS EN /, IEC 831-1/ FEC V 0 Hz TS EN /, IEC 831-1/ Un + % Günde 8 saate kadar Un + %1 Günde dakikaya kadar Un + % Günde dakikaya kadar Un + % Günde 1 dakikaya kadar % 1i aşan aşırı gerilimler kondansatörün Un + % Günde 8 saate kadar Un + %1 Günde dakikaya kadarun + %1 Günde dakikaya kadar Un + % Günde dakikaya kadar Un + % Günde dakikaya kadar Un + % Günde 1 dakikaya kadar Un + % Günde 1 dakikaya kadar % 1i aşan aşırı gerilimler kondansatörün % 1i aşan aşırı gerilimler kondansatörün ömrü boyunca 0 kereyi geçmemeli. ömrü boyunca 0 kereyi geçmemeli. ömrü boyunca 0 kereyi geçmemeli. xin xin - %+% - %+%.1xUn AC sn.1xun AC sn 3 kv AC sn 3 kv sn ax. 0 x In ax. 0 x In 0.3 W/kVAr 0. W/kVAr saat... ( sınıf /C ) saat... ( sınıf -/C ) saat...( sınıf -/D ) saat...( sınıf /D ) saat...( sınıf -/D ) Koruma sınıfı IP 00 Standard terminal koruyucu ile : Standard IP terminal koruyucu ile : IP Özel koruyucu ile : IP Özel koruyucu ile : IP Çevre sıcaklığı kategorisi-/d -/D -/D Soğutma zin verilen bağıl nem Doğal havalandırmalı ax % 9 Doğal havalandırmalı ax % 9 Doğal havalandırmalı ax % 9 Deniz seviyesinden 00 m yüksekliğe Deniz seviyesinden 00 m yüksekliğe Deniz seviyesinden 00 m yüksekliğe zin verilen azami rakım kadar kadar kadar ontaj pozisyonu Her konumda Her konumda Her konumda ontaj Güvenlik Dielektrik Gövdenin altındaki 1 vida kullanılarak Gövdenin altındaki 1 vida kullanılarak Gövdenin altındaki 1 vida kullanılarak Aşırı basınç altında patlamaya korumalı Aşırı basınç altında patlamaya korumalı Aşırı basınç altında patlamaya korumalı KP - Polipropilen film malzeme, KP kendi - Polipropilen film malzeme, KP kendi - Polipropilen film malzeme, kendi kendini onarır kendini onarır kendini onarır Dolum Deşarj dirençleri Reçine - PCB siz - Reçine - PCB siz Dahili - 3 dakika içinde 7 V Reçine - PCB siz Dahili - 1 dakika içinde 0 V Serisi Tek Fazl (onofaze) Tipi Gerilimi (V) Güç (kvar) Ak m (A) Kapasitesi ( F) Boyutlar Ø(D)xH (mm) Siparifl Kodu KP teknolojisi FEK 0,/1.67 FEK 0,/.0 FEK 0,/3.33 FEK 0,/.17 FEK 0,/ / / / / / 0, 0,8 1, 1,37 1, , 6,3 8,3, 1, 33, 9,8 66,3 83,0 99, x 11 0 x 11 0 x 10 x x 10 9SF-AA SF-AA SF-AA SF-AA SF-AA K Serisi Üç Fazl (Trifaze) KP teknolojisi K Serisi Üç Fazl (Trifaze) FEK13 0,/ FEK13 0,/ FEK13 0,/1, FEK13 0,/1 FEK13 0,/ FEK13 0,/ FEK13 0,/ 1, 1 7, 16,0 18,0,0 9,0 36,0 3,0 3x33, 3x66 3x83 3x0 3x133 3x166 3x199 6 x 0 7 x 60 8 x 3 90 x 60 0 x 60 0 x 0 0 x 370 9SD-BA SD-BA SE-BA SE-BA SE-BA SE-BA SE-BA KP teknolojisi FEK13 0,/ FEK13 0,/1, FEK13 0,/1 FEK13 0,/ FEK13 0,/ FEK13 0,/ , 1 1,8 16,0 19,0,6 3,0 39, 3x 3x66 3x79 3x 3x131 3x17 7 x 60 8 x 3 90 x 60 0 x 60 0 x 0 0 x 370 9SD-BB SE-BB SE-BB SE-BB SE-BB SE-BB C Serisi Üç Fazl (Trifaze) KP teknolojisi FECSAKP1 0,/0 FECSAKP1 0,/ ,8 7 3x6 3x x x 3 9SC-BA SC-BA /

7 6 16 H 7 GÜÇ KONDANSATÖRLER Serisi: K Serisi: V, < Q kvar 0V, Q kvar K Serisi: V, Q= ve kvar D +3 D + -1 H± 1 6, H± 37, 1,3 1,3 ±1 H± 3 a 1 D±3 D ± D± ±1 8.3 ±0.8 Ø0±1 Güç (kvar) a (mm) 1 16 C Serisi: Ø D+ Ø D /

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA C Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FECSAKP1 (Trifaze V) 0 kvar - 0 kvar K Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FEK-13 (Trifaze V) kvar... kvar Ç NDEK LER Güç Faktörü Düzeltme etotları KP Teknolojisinin

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Varlogic NR6, NR12. Güç faktörü kontrol rölesi. Kullan m K lavuzu. Schneider Electric

Varlogic NR6, NR12. Güç faktörü kontrol rölesi. Kullan m K lavuzu. Schneider Electric Varlogic NR6, NR12 Güç faktörü kontrol rölesi Kullan m K lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Varlogic NR6

Detaylı

FCBS - F11 FCBS - F20 FCBS - F02 FCB - F11 FCB - F20 FCB - F02 FCB - F13 FCB - F22 FCB - F31 FCB - F40 FCB - F04

FCBS - F11 FCBS - F20 FCBS - F02 FCB - F11 FCB - F20 FCB - F02 FCB - F13 FCB - F22 FCB - F31 FCB - F40 FCB - F04 KONTAKTÖR YARDIMCI DONANIMLARI YARDIMCI KONTAK BLOKLARI YEDEK ANA KONTAK TAKIMI FC - FC475 - FC 580 - FC6 - FC7 için teslim süresi sorunuz. MEKAN K K L TLEME BLOKLARI Yana Geçmeli (Sa /Sol) FC09D...FC7D

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

Ç NDEK LER. Ampermetreler Voltmetreler Teknik Tablo Multimetre Teknik Tablo Güç Analizörleri FPA100 - FPA120 Ekran Görüntüleri FPA50

Ç NDEK LER. Ampermetreler Voltmetreler Teknik Tablo Multimetre Teknik Tablo Güç Analizörleri FPA100 - FPA120 Ekran Görüntüleri FPA50 Dijital Ölçü Aletleri FYA72 - FYA96 FYV72 - FYA96 FMM50 Analog Ölçü Aletleri FA72 - FYA96 FMA72 - FYA96 FV72 - FYA96 FF72 - FYA96 Ç NDEK LER Analog Ölçü Aletleri Ampermetreler Demantmetreli Ampermetreler

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

Altivar 28 Telemecanique

Altivar 28 Telemecanique Kullanim Kilavuzu Altivar 28 Telemecanique Asenkron motorlar için hiz kontrol cihazlari IT NÖTR NOKTA BA LANTISI : zole edilmifl veya yüksek-empedansl sistem (IT) ile 460V ±%10 dan daha büyük bir gerilim

Detaylı

KHS. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 9001

KHS. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 9001 S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 91 Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel tesisler Ve di

Detaylı

E-KAB N B SER S BAKIR BARA DÜZENEKLER UYGULAMA KILAVUZU

E-KAB N B SER S BAKIR BARA DÜZENEKLER UYGULAMA KILAVUZU E-KAB N B SER S BAKIR BARA DÜZENEKLER UYGULAMA KILAVUZU SER S BAKIR BARA DÜZENEKLER www.eae-et.com.tr EAE Elektroteknik A.fi.u katalog içinde yer alan ilgilerde haer vermeksizin de ifliklik yapma hakk

Detaylı

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri Sanayi Ürünleri Kataloğu Endüstri ve bina pazarında Schneider Electric Yeni bir Elektrik Dünyasının inşaası... Elektrik, bugün hiç olmadığı kadar geleceğin enerjisi

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

A.G. ENDÜKTİF KOMPANZASYON

A.G. ENDÜKTİF KOMPANZASYON İÇİNDEKİLER ERGUN ELEKTRİK FİRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FİRMA TANITIMLARI A.G. KOMPANZASYON HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ KOMPANZASYON PANOLARI HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLÜ KOMPANZASYON PANOLARI TRİSTÖR ŞALTERLİ

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

Ventil Ayarl Kur un-asit Aküler NP

Ventil Ayarl Kur un-asit Aküler NP Ventil Ayarl Kur un-asit Aküler NP Ventil ayarl kur un asit akümülatörlerin önde gelen imalatç s olarak Yuasa güvenilirlik ve i letme performans n belirleyen tüm özelliklerini geli tirmektedir. Bunun neticesi

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Rüknettin Küçükçal ; Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay plar aras nda baca

Detaylı