Sistemik skleroz hastalar nda mevcut kapilleroskopik bulgular ve hastal k tutulumlar aras iliflkinin de erlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sistemik skleroz hastalar nda mevcut kapilleroskopik bulgular ve hastal k tutulumlar aras iliflkinin de erlendirilmesi"

Transkript

1 Klinik Araflt rma / Clinical Research Article RAED Dergisi 2014;6(2): RAED doi: /raed Gelifl tarihi / Received: Ocak / January 20, 2015 Kabul tarihi / Accepted: Mart / March 3, 2015 Sistemik skleroz hastalar nda mevcut kapilleroskopik bulgular ve hastal k tutulumlar aras iliflkinin de erlendirilmesi Evaluation of association between capillaroscopic findings and organ involvements in Turkish systemic sclerosis patients Louai Karayusuf 1, Ali Akdo an 2, Levent K l ç 2, Ömer Karada 2, Umut Kalyoncu 2, fiule Aprafl Bilgen 2, hsan Ertenli 2, Sedat Kiraz 2 1 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Ankara; 2 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Romatoloji Bilim Dal, Ankara Özet Amaç: T rnak yata kapilleroskopik de iflikliklerinin belirlenmesi sistemik skleroz tan s için yararl olmak ile birlikte kapilleroskopik bulgular ve sistemik skleroz tutulumlar aras ndaki iliflki tart flmal d r. Bu çal flman n amac kapilleroskopik skleroderma paternleri ile sistemik skleroz tutulumlar iliflkisinin araflt r lmas d r. Yöntem: Çal flma 68 (kad n/erkek: 62/6) sistemik skleroz hastas ile yap ld. Hastalar n medikal kay tlar retrospektif olarak de erlendirildi. Hastalar kapilleroskopik bulgulara göre erken, aktif, geç skleroderma paterni olanlar olarak 3 gruba kategorize edildi. Hastalar n demografik, klinik ve laboratuvar özellikleri gruplar aras nda karfl laflt r ld. Bulgular: Yirmi sekiz (%41.2) hastan n difüz sistemik sklerozu vard. Kapilleroskopik bulgulara göre 23 (%33.8) hastan n erken skleroderma paterni, 24 ünün (%35.3) aktif skleroderma paterni, 18 inin (%26.5) geç skleroderma paterni vard. Sadece 3 (%4.4) hastada normal kapilleroskopik bulgular saptand. nterstisyel akci er hastal -, pulmoner hipertansiyon veya dijital ülseri olan hasta say lar gruplar aras nda farkl de ildi (hepsi için, p>0.05). Ortalama hastal k süresi geç skleroderma paterni olan hastalarda (11.8±7.8 y l), normal/erken (6.5±3.7 y l) ve aktif (8.2±5.9 y l) skleroderma paterni olan hastalar ile karfl laflt r ld nda daha uzundu (p=0.016). Ortalama modifiye Rodnan deri skoru yine geç skleroderma paterni olan hastalarda (12.5±7.4), normal/erken (7.6±4.4) ve aktif (7.5±4.4) skleroderma paterni olan hastalar ile karfl laflt r ld nda daha yüksekti (p=0.005). Anti sentromer antikor pozitifli i aktif skleroderma paterni olan hastalarda (9 hasta; %37.5) normal/erken (2 hasta; %7.7) ve geç (1 hasta; %5.6) skleroderma paterni olan hastalar ile karfl laflt r ld nda daha s kt (p=0.01). Sonuç: Bu çal flmada deri tutulumu fliddeti kapilleroskopik geç skleroderma paterni ile iliflkili bulunmufltur. Kapilleroskopik bulgular n sistemik skleroz hasta takibinde de erinin do ru olarak saptanabilmesi için prospektif çal flmalara ihtiyaç vard r. Anahtar sözcükler: Sistemik skleroz, kapilleroskopik bulgular, otoantikorlar Summary Objective: Although determination of nailfold capillary changes is useful for the diagnosis of systemic sclerosis (SSc), the associations between capillaroscopic findings with clinical features are controversial. The aim of this study was to investigate the association of capillaroscopic scleroderma patterns with clinical features of SSc. Methods: We studied 68 (female/male: 62/6) SSc patients. Medical records of the patients were reviewed retrospectively. Patients were categorized according to their capillaroscopy findings into 3 groups as having early, active or late scleroderma patterns. Demographic characteristics, clinical features and laboratory results of the patients were compared between the groups. Results: Twenty-eight (41.2%) patients had diffuse SSc. According to the nailfold capillaroscopy findings 23 (33.8%) patients had early scleroderma pattern, 24 (35.3%) active scleroderma pattern, and 18 (26.5%) late scleroderma pattern. Only 3 (4.4%) patients had normal capillaroscopy findings. The number of the patients with interstitial lung disease, pulmonary arterial hypertension or digital ulceration was not different between the groups (p>0.05, for all). The mean disease duration was longer in patients with late scleroderma pattern (11.8±7.8 years) as compared to patients with normal/early (6.5±3.7 years) and active (8.2±5.9 years) scleroderma patterns (p=0.016). The mean modified Rodnan skin score was also higher in patients with late scleroderma pattern (12.5±7.4) as compared to patients with normal/early (7.6±4.4) and active (7.5±4.4) scleroderma patterns (p=0.005). Anti-centromere antibody positivity was more frequent in patients with active (9 patients; 37.5%) scleroderma patterns as compared to patients with normal/early (2 patients; 7.7%) and late (1 patient; 5.6%) scleroderma patterns (p=0.01). Conclusion: In this study severity of skin involvement was found to be associated with capillaroscopic late scleroderma pattern. Prospective studies are needed for defining the value of capillaroscopy findings in the follow-up of SSc patients accurately. Keywords: Systemic sclerosis, capillaroscopy, auto-antibodies letiflim / Correspondence: Dr. Levent K l ç. Y ld r m Beyaz t Üniversitesi, Yenimahalle E itim ve Araflt rma Hastanesi, Romatoloji Klini i, Ankara. Tel: e-posta: Ç kar çak flmas / Conflicts of interest: Ç kar çak flmas bulunmad belirtilmifltir. / No conflicts declared. doi: /raed Karekod / QR code:

2 T rnak yata kapilleroskopik incelemesi kapiller morfolojik de iflikliklerin tan mlanmas nda kullan lan ucuz ve kolay uygulanabilir bir yöntemdir. Primer/sekonder Raynaud fenomeni ayr m nda ve sistemik skleroz tan s nda kapillerde olan de iflikliklerin tespiti önemli katk sa lamaktad r. [1,2] Sistemik sklerozda kapilleroskopik de ifliklikler erken, aktif ve geç skleroderma paternleri fleklinde s n fland r lm flt r. [1] Kapilleroskopik de iflikliklerin de erlendirilmesi yolu ile sistemik skleroz hastal k aktivitesinin ve/veya organ tutulumlar aç s ndan risk tafl yan hastalar n belirlenmesinin mümkün oldu u öne sürülmüfltür. [3 5] Kapilleroskopik bulgular ve sistemik skleroz organ tutulumlar aras iliflkinin araflt r ld çal flmalar n sonuçlar nda farkl l klar vard r. [6,7] Bu çal flman n amac sistemik skleroz hastalar nda kapilleroskopik skleroderma paternleri ile hastal k tutulumlar aras iliflkisinin araflt r lmas d r. Gereç ve Yöntem Çal flma Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Romatoloji Bilim Dal nda gerçeklefltirildi. Romatoloji Bilim Dal nda sistemik skleroz tan s ile izlenmekte olan hastalar n dosyalar retrospektif olarak incelendi. Kapilleroskopik inceleme yap lan hastalar n klinik özellikleri belirlendi. Hastalar n klinik özellikleri belirlenirken kapilleroskopik incelemenin yap ld döneme ait veya son 6 ay içerisinde gerçeklefltirilmifl fizik muayene ve laboratuvar bulgular kullan ld. Çal flma protokolü yerel etik kurul taraf ndan onayland. Kapilleroskopik bulgular n s n fland r lmas Hastalar kapilleroskopik inceleme bulgular na göre; erken, aktif ve geç dönem skleroderma paternleri olan hastalar olarak grupland r ld. [1] Normal veya spesifik olmayan kapilleroskopik bulgulara sahip hastalar erken skleroderma paterni hasta grubuna dahil edilerek istatistiksel analiz yap ld. Sistemik skleroz hastalar n klinik özelliklerinin belirlenmesi Sistemik skleroz hastal k süresi Raynaud fenomeni d - fl hastal k iliflkili ilk semptom veya bulgunun ortaya ç kmas sonraki geçen zaman olarak hesapland. Sistemik skleroz hastalar cilt tutulumlar n n yayg nl na göre difüz veya limitli sistemik skleroz hastalar olarak grupland r ld. [8] Sistemik skleroz iliflkili interstisyel akci er hastal ( AH) varl tespitinde yüksek çözünürlüklü bilgisayarl tomografi (YÇBT) sonuçlar kullan ld. Hastalara ait solunum fonksiyon testi sonuçlar ndan zorlu vital kapasite (FVC) istatistiksel analizde kullan lmak üzere kaydedildi. Pulmoner arteriyel hipertansiyonu (PAH) olan hastalar sa kalp kateterizasyonu sonras ortalama pulmoner arter bas nc 25 mmhg dan yüksek bulunan (kama bas nc <15 mmhg) ve pulmoner arter bas nç art fl baflka bir nedenle aç klanamayan hastalar olarak tan mland. Gastroözefageal reflü semptomu olan ve/veya görüntüleme yöntemleri ile özefagus tutulumu dokümante edilmifl hastalar, kronik ishal ve/veya malabsorbsiyon sendromu nedeni ile izlenen hastalar gastrointestinal sistem tutulumu olan hastalar olarak kabul edildi. Semptomatik olan ve laboratuvar yöntemleri ile (ekokardiyografi, elektrokardiyografi, anjiyografi vb.) dokümante edilmifl sistemik skleroz iliflkili kardiyak tutulumu olan hastalar; kardiyak tutulumu olan hastalar olarak kaydedildi. statistik yöntem Veriler SPSS 11.0 for Windows yaz l m (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) ile analiz edildi. Çal flma gruplarda verilerinin da l m Kolmogorov-Smirnov testi ile de erlendirildi. Nümerik verilerin karfl laflt r lmas ba ms z örneklerde ANOVA testi, nominal verilerin karfl laflt r lmas ki-kare testi ile yap ld. Gruplar aras karfl laflt rma sonuçlar nda p 0.05 de erler anlaml olarak kabul edildi. Bulgular ncelenen 92 sistemik skleroz hasta dosyas n n 68 tanesinde kapilleroskopik inceleme kayd vard. Çal flma 68 sistemik sklerozlu hastan n verileri ile yap ld. Hastalar n %91.2 si (62 hasta) kad nd, ortalama yafllar 48.7±12.4 idi. Ortalama hastal k süresi 8.5±6.1 y ld, %58.8 (40 hasta) hasta limitli, %41.2 (28) hasta difüz sistemik skleroz tan s ile izlenmekte idi. Sistemik sklerozlu hastalar n %95.6 s nda (65 hasta) kapilleroskopik incelemelerinde patolojik bulgular saptanm flt. Kapilleroskopik inceleme sonuçlar na göre; hastalar n %4.4 ü (3 hasta) spesifik olmayan kapilleroskopik bulgulara, %3.8 i (23 hasta) erken skleroderma paternine, %35.3 ü (24 hasta) aktif skleroderma paternine, %26.5 i (18 hasta) geç skleroderma paternine sahipti. Hastal k süresi normal/erken skleroderma paterni, aktif skleroderma paterni ve geç skleroderma paternine sahip hasta gruplar nda s ras ile; 6.5±3.7, 8.2±5.9, 11.8±7.8 y ld. Hastal k süresi geç skleroderma paterni olan hasta grubunda, normal/erken skleroderma paterni ve aktif skleroderma paterni olan hasta gruplar ile karfl laflt r ld - nda daha uzundu (p=0.016) (fiekil 1). Hasta gruplar n n ortalama yafllar farkl de ildi (p>0.05). Tüm hastalarda cilt tutulumu ve Raynaud fenomeni vard. Tablo 1 de kapilleroskopik paternlere göre grupland r lm fl sistemik skleroz hastalar nda hastal k tutulumlar s kl gösterilmektedir. Normal kapilleroskopik bulgulara sahip hastalar erken skleroderma paterni olan hasta grubuna eklenerek yap lan istatistiksel analizde, sistemik skleroz kapilleroskopik paternleri aras nda AH, PAH, gastrointes- RAED Dergisi / RAED Journal Cilt / Volume 6 Say / Issue 2 Aral k / December

3 Dijital ülseri olan 34 hastan n 4 (%11.8) tanesinde dijital gangren geliflmiflti. Bu hastalardan 2 tanesinde aktif skleroderma paterni, di er 2 tanesinde ise geç skleroderma paterni saptanm flt. Kapiller kayb n belirgi oldu u aktif skleroderma paterni ve geç skleroderma paterni hasta gruplar birlefltirildi ve geri kalan hastalarla karfl laflt - r ld. Dijital gangren geliflen tüm hastalar aktif/geç skleroderma paterni grubunda olmas na karfl n iki grup aras nda istatistiksel fark yoktu (0/26 hastaya karfl 4/42 hasta; p>0.05). Sistemik sklerozlu hastalar n %91.2 sinde (62 hasta) ANA pozitifti. Anti topoizomeraz I antikor hastalar n %63.2 sinde (43 hasta), Anti sentromer antikor %17.5 infiekil 1. Kapilleroskopik paternlere göre grupland r lm fl sistemik skleroz hastalar nda hastal k süreleri. KB: Kapileroskopik bulgular, SP: Skleroderma paterni. fiekil 2. Kapilleroskopik paternlere göre grupland r lm fl sistemik skleroz hastalar nda modifiye Rodnan deri skorlar. KB: Kapileroskopik bulgular, mrss: Modifiye Rodnan deri skoru, SP: Skleroderma paterni. tinal tutulum, artrit/artralji yak nmalar olan hasta say lar farkl de ildi (hepsi için p>0.05). Ortalama FVC de erleri geç skleroderma paterni olan grupta (%77.6±18.4), normal/erken skleroderma paterni (%88.8±16.1) ve aktif skleroderma paterni (%83.1±19.5) gruplara göre düflük bulunsa da gruplar aras fark istatistiksel olarak anlaml de ildi (p>0.05). Difüz ve limitli hastal k tipleri aras nda kapilleroskopik paternler aras nda fark yoktu (p>0.05). Ortalama mrss de erleri geç skleroderma paterni grupta (12.5± 7.4), normal/erken skleroderma paterni (7.6±4.4) ve aktif skleroderma paterni (7.5±4.4) olan gruplara göre daha yüksekti (p=0.005) (fiekil 2). Tablo 1. Kapilleroskopik paternlere göre grupland r lm fl sistemik skleroz hastalar nda hastal k tutulumlar s kl. Tutulum Normal KB Erken SP Aktif SP Geç SP Toplam P n=3 n=23 n=24 n=18 n=68 de eri AH 2 (%66.7) 13 (%56.5) 14 (%58.3) 15 (%83.3) 44 (%64.7) >0.05 PAH 0 (%0.0) 2 (%8.7) 1 (%4.2) 2 (%11,1) 5 (%7.4) >0.05 Kardiyak 0 (%0.0) 1 (%4.3) 1 (%4.2) 1 (%5.6) 3 (%4.4) >0.05 GIS 2 (%66.7) 20 (%87.0) 21 (%87.5) 18 (%100.0) 61 (%89.7) >0.05 O H 0 (%0.0) 0 (%0.0) 2 (%8.3) 1 (%5.6) 3 (%4.4) >0.05 Artrit/A. 3 (%100.0) 14 (%60.9) 14 (%58.3) 7 (%38.9) 38 (%55.9) >0.05 DÜ 0 (%0.0) 10 (%43.5) 14 (%58.3) 10 (%55.6) 34 (%50.0) >0.05 S Kalsi. 0 (%0.0) 1 (%4.3) 1 (%4.2) 1 (%5.6) 3 (%4.4) >0.05 Aktif SP: Aktif skleroderma paterni, Artrit/A.: Artrit/ Artralji, DÜ: Dijital ülser, Erken SP: Erken skleroderma paterni, Geç SP: Geç skleroderma paterni, GIS: Gastrointestinal, AH: nterstisyel akci er hastal, Normal KB: Normal kapilleroskopik bulgular, O H: Otoimmün hepatit, PAH: Pulmoner arteriyel hipertansiyon, S Kalsi.: Subkütan kalsifikasyon. 50 Karayusuf L ve ark. Kapilleroskopik bulgular ve sistemik skleroz tutulumlar iliflkisi

4 de (12 hasta) saptand. Normal kapilleroskopik bulgulara sahip hastalar erken skleroderma paterni olan hasta grubuna eklenerek yap lan istatistiksel analizde; sistemik skleroz kapilleroskopik paternleri aras nda ANA ve anti topoizomeraz I pozitif hasta say lar farkl de ildi (hepsi için p>0.05). Antisentromer antikor pozitif hasta say s aktif skleroderma paterni grubunda (9/24 hasta), normal/erken skleroderma paterni (2/24 hasta) ve geç skleroderma paterni (1/18 hasta) gruplar na göre daha fazlayd (p=0.01) (fiekil 3). Tart flma Bu çal flmada sistemik sklerozlu hastalar n kapilleroskopik incelemesinde %95.6 oran nda hastal a özgü bulgular vard. Kapiller kayb n belirgin oldu u geç skleroderma paternine sahip hasta grubu di er gruplar ile karfl laflt r ld nda daha uzun hastal k süresine sahipti. Sistemik sklerozun organ tutulumlar s kl aç s ndan kapilleroskopik skleroderma paternleri aras nda farkl l k saptanmad. Cilt tutulumunun fliddetini belirlenmesi için kullan lan modifiye Rodnan deri skoru ortalamas geç skleroderma paternine sahip grupta di er gruplar ile karfl laflt - r ld nda daha yüksekti. Anti sentromer antikor pozitif hasta say s aktif skleroderma paternine sahip hasta grubunda daha fazlayd. Vaskülopatinin sistemik skleroz patogenezinde ilk basamak oldu u kabul edilmektedir. [9] Vaskülopatiye sekonder t rnak yata kapillerinde morfolojik de ifliklikler hastal n di er semptom ve bulgular ndan y llar önce tespit edilebilmektedir. Raynaud fenomeni nedeni ile 15 y ldan fazla izlenen hastalarda yaln zca sistemik skleroza özü kapilleroskopik de iflikliklerin varl durumunda %25 inde, sistemik skleroza özü otoantikorlar ile birlikte saptanmalar durumunda ise %80 inde sistemik skleroz geliflti i bildirilmifltir. [2] Sistemik sklerozda kapilleroskopik de iflikliklerin hastalar n %88 94 ünde saptand klar bildirilmifltir. [2,10,11] Bizim çal flmam zda sistemik sklerozlu hastalarda kapilleroskopik de ifliklikler %95.6 oran nda bulunmufltur ve literatürle uyumludur. Kapilleroskopik de iflikliklerin birçok hastal a özgü organ tutulumu s kl ndan daha yüksek oranda görülmesi ve hastal n erken dönemlerinde tespit edilebilir olma özelli i nedenleri ile sistemik sklerozun tan s nda kullan lmas ak lc ld r. Kapilleroskopik bulgular yeni sistemik skleroz s n fland rma kriterleri içine al nm flt r. [12] T rnak yata kapillerindeki morfolojik de ifliklerin ilerleyici karakterde oldu u; erken dönemde saptanan dev kapiller ve kanama alanlar gibi bulgular n zaman içinde kaybolarak, kapiller kayb n daha belirgin hale geldi i düflünülmektedir. [1,2] Bu çal flmada da kapiller kayb n en belirgin oldu u geç skleroderma paternine sahip hasta grubunda hastal k süresi di er gruplar ile karfl laflt r ld nda daha uzun bulunmufltur. fiekil 3. Kapilleroskopik paternlere göre grupland r lm fl sistemik skleroz hastalar nda anti sentromer antikor s kl. KB: Kapileroskopik bulgular, SP: Skleroderma paterni. Sistemik sklerozda kapilleroskopik bulgular ve hastal k tutulumlar aras iliflkisi konusunda yap lan çal flma sonuçlar nda farkl l klar vard r. Kapiller kay p difüz hastal k ve anti topoizomeraz I antikor iliflkisi her çal flmada ayn flekilde gösterilememifltir. [6,7] Hastalar n bafllang ç de erlendirilmesi s ras nda saptanan kapilleroskopik bulgular n gelecekteki periferik vasküler tutulumlar n s kl ve PAH fliddetinin kapiller kay p ile iliflkili olduklar bildirilmifltir. [13,14] Bizim çal flmam zda skleroderma paternleri ve organ tutulumlar veya hastal k tipleri aras nda bir iliflki mevcut de ildi. Skleroderma paternleri gruplar aras nda ortalama FVC de erleri aç s ndan fark saptanmad. Ancak daha önceki verileri destekler flekilde cilt tutulumunun fliddetini belirlenmesi için kullan lan modifiye Rodnan deri skoru ortalamas geç skleroderma paternine sahip grupta di er gruplar ile karfl laflt r ld nda daha yüksekti. Sistemik sklerozda cilt tutulumu yayg nl ve fliddetinin birçok hastal k tutulumu ile olan iliflkisi ve prognostik önemi göz önüne al nd nda bu bulgu kapilleroskopik de iflikliklerin tan d fl nda hasta takibinde önemli yeri oldu u düflüncesini desteklemektedir. Kapilleroskopik bulgular n de erlendirilmesi yolu ile hastal k aktivitesi konusunda bilgi sahibi olunabilece i, dijital ülser geliflimi için risk alt ndaki hastalar n belirlenebilecekleri öne sürülmüfltür. [3 5] Anti sentromer antikor ve anti topoizomeraz I antikor sistemik sklerozda en s k saptanan ve araflt r lan antikorlard r. [15,16] Daha önceki çal flmalarda anti topoizomeraz I antikor ve kapiller kay p aras iliflki bildirilmifl ancak her çal flmada sonuçlar tekrar edilememifltir. [6,7] Anti sentromer antikor pozitifli i dev kapiller geliflimi ve kapiller kay p geliflimi ile iliflkilendirilmifltir. [2] Bizim çal flmam zda RAED Dergisi / RAED Journal Cilt / Volume 6 Say / Issue 2 Aral k / December

5 anti topoizomeraz I antikorlar ve skleroderma kapilleroskopik paternleri aras iliflki saptanmam fl ancak anti sentromer antikor s kl aktif skleroderma paterni olan hasta grubunda daha fazla say da hastada pozitif bulunmufltur. Anti sentromer antikor pozitifli i limitli hastal k tipi ile iliflkilidir. Bu tipte cilt tutulumu yayg nl k s tl ve AH görülme s kl daha azd r. [17] Aktif skleroderma paternine sahip hastalarda bu antikorun, geç paterne sahip olanlara göre daha s k bulunmas yine hastal k fliddetinin bir yans mas olabilir. Çal flmam zda hasta say s n n k s tl oluflu, hastal k tutulumlar n s n fland r lma fleklimiz, tek bir dönemdeki kapilleroskopik bulgular kullanm fl olmam z daha önce yap lm fl çal flmalar ile farkl sonuçlar elde etmemize neden olmufl olabilir. Di er taraftan genetik ve çevresel faktörlerin sistemik skleroz üzerine etkileri de bu farkl l klar n nedeni olabilir. [16,18] Kapiller de ifliklikler ve sistemik skleroz tutulumlar aras iliflki halen aktif bir araflt rma konusudur. Kapilleroskopik bulgular n otolog kemik ili i nakli ve siklofosfamid tedavisi sonras iyileflme göstermesi, bu morfolojik de iflikliklerin vaskülopati fliddetinin bir göstergesi olarak dinamik özellikler tafl d klar n göstermektedir. [19,20] Bu çal flmada sistemik sklerozlu hastalarda kapilleroskopik bulgular n hastal k süresi ile progresyon gösterdi i ve cilt tutulumunun fliddeti ile iliflkili oldu unu destekleyen sonuçlar elde edilmifltir. Sistemik sklerozda kapilleroskopik de ifliklikler ve organ tutulumlar aras iliflkinin daha do ru olarak belirlenebilmesi ve bu bulgular n hasta takibindeki yerinin tayini amaçlar ile çok say da ve daha uzun süreli hasta takibinin yap ld çal flmalara ihtiyaç vard r. Kaynaklar 1. Cutolo M, Pizzorni C, Secchi ME, Sulli A. Capillaroscopy. Best Pract Res Clin Rheumatol 2008;22: Koenig M, Joyal F, Fritzler MJ, et al. Autoantibodies and microvascular damage are independent predictive factors for the progression of Raynaud's phenomenon to systemic sclerosis: a twenty-year prospective study of 586 patients, with validation of proposed criteria for early systemic sclerosis. Arthritis Rheum 2008;58(12): Sambataro D, Sambataro G, Zaccara E, et al. Nailfold videocapillaroscopy micro-haemorrhage and giant capillary counting as an accurate approach for a steady state definition of disease activity in systemic sclerosis. Arthritis Res Ther 2014; 16: Smith V, De Keyser F, Pizzorni C, et al. Nailfold capillaroscopy for day-to-day clinical use: construction of a simple scoring modality as a clinical prognostic index for digital trophic lesions. Ann Rheum Dis 2011;70: Sebastiani M, Manfredi A, Colaci M, et al. Capillaroscopic skin ulcer risk index: a new prognostic tool for digital skin ulcer development in systemic sclerosis patients. Arthritis Rheum 2009;61: Sato LT, Kayser C, Andrade LE. Nailfold capillaroscopy abnormalities correlate with cutaneous and visceral involvement in systemic sclerosis patients. Acta Reumatol Port 2009; 34(2A): Almeida I, Faria R, Vita P, Vasconcelos C. Systemic sclerosis refractorydisease: from the skin to the heart. Autoimmun Rev 2011;10: Preliminary criteria for the classification of systemic sclerosis (scleroderma). Subcommittee for scleroderma criteria of the American Rheumatism Association Diagnostic and Therapeutic Criteria Committee. Arthritis Rheum 1980;23: Saketkoo LA, Distler O. Is there evidence for vasculitis in systemic sclerosis? Curr Rheumatol Rep 2012;14: Meier FM, Frommer KW, Dinser R, et al. Update on the profile of the EUSTAR cohort: an analysis of the EULAR Scleroderma Trials and Research group database. Ann Rheum Dis 2012;71: Pavlov-Dolijanovic S, Damjanov NS, Stojanovic RM, Vujasinovic Stupar NZ,Stanisavljevic DM. Scleroderma pattern of nailfold capillary changes as predictive value for the development of a connective tissue disease: a follow-up study of 3,029 patients with primary Raynaud's phenomenon. Rheumatol Int 2012;32: Van den Hoogen F, Khanna D, Fransen J, et al classification criteria for systemic sclerosis: an American College of Rheumatology/European League against Rheumatism collaborative initiative. Arthritis Rheum 2013;65: Smith V, Decuman S, Sulli A, et al. Do worsening scleroderma capillaroscopic patterns predict future severe organ involvement? A pilot study. Ann Rheum Dis 2012;71: Hofstee HM, Vonk Noordegraaf A, Voskuyl AE, et al. Nailfold capillary density is associated with the presence and severity of pulmonary arterial hypertension in systemic sclerosis. Ann Rheum Dis 2009;68: van Bon L, Cossu M, Radstake TR. An update on an immune system that goes awry in systemic sclerosis. Curr Opin Rheumatol 2011;23: Krzyszczak ME, Li Y, Ross SJ, et al. Gender and ethnicity differences in the prevalence of scleroderma-related autoantibodies. Clin Rheumatol 2011;30: Steen VD. The lung in systemic sclerosis. J Clin Rheumatol 2005;11: Bacher A, Mittoo S, Hudson M, Tatibouet S; Canadian Scleroderma Research Group, Baron M. Systemic sclerosis in Canada s North American Native population: assessment of clinical and serological manifestations. J Rheumatol 2013;40: Aschwanden M, Daikeler T, Jaeger KA, et al. Rapid improvement of nailfold capillaroscopy after intense immunosuppression for systemic sclerosis and mixed connective tissue disease. Ann Rheum Dis 2008;67: Caramaschi P, Volpe A, Pieropan S, et al. Cyclophosphamide treatment improves microvessel damage in systemic sclerosis. Clin Rheumatol 2009;28: Karayusuf L ve ark. Kapilleroskopik bulgular ve sistemik skleroz tutulumlar iliflkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ NON RADYOGRAFİK AKSİYEL SPONDİLOARTRİT İLE ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARININ KLİNİK, RADYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Ankilozan spondilitte kalça tutulumu ve iliflkili faktörler: Tek merkez deneyimi

Ankilozan spondilitte kalça tutulumu ve iliflkili faktörler: Tek merkez deneyimi Klinik Araflt rma / Clinical Research Article RAED Dergisi 2015;7(1):1 5. 2015 RAED doi:10.2399/raed.15.20592 Gelifl tarihi / Received: Mart / March 17, 2015 Kabul tarihi / Accepted: Temmuz / July 14,

Detaylı

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU APAH: konjenital kalp hastalığı Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU Klinik Sınıflama 2009 Eisenmenger Sendromu ve sistemik komplikasyonlar European

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Jüvenil progresif sistemik sklerozlu hastada pulmoner hipertansiyon ve primer kardiyak tutulum

Jüvenil progresif sistemik sklerozlu hastada pulmoner hipertansiyon ve primer kardiyak tutulum Jüvenil progresif sistemik sklerozlu hastada pulmoner hipertansiyon ve primer kardiyak tutulum Dr Amra Adrovic Yıldız İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağ. Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Romatoloji

Detaylı

Dr. Muharrem Do an 1, Dr. Cüneyt Müderriso lu 2, Dr. Muzaffer Fincanc 3, Dr. Bahad r Ceylan 4, Dr. Gülhan Eren Özdemir 4, Dr.

Dr. Muharrem Do an 1, Dr. Cüneyt Müderriso lu 2, Dr. Muzaffer Fincanc 3, Dr. Bahad r Ceylan 4, Dr. Gülhan Eren Özdemir 4, Dr. Dr. Muharrem Do an 1, Dr. Cüneyt Müderriso lu 2, Dr. Muzaffer Fincanc 3, Dr. Bahad r Ceylan 4, Dr. Gülhan Eren Özdemir 4, Dr. Hayri Polat 5 1 S. B. stanbul E itim ve Araflt rma Hastanesi ç Hastal klar

Detaylı

Klinik araflt rmalarda örneklem say s n n belirlenmesi ve güç (power) analizi

Klinik araflt rmalarda örneklem say s n n belirlenmesi ve güç (power) analizi Derleme / Review RAED Dergisi 2011;3(1-2):29-33 doi:10.2399/raed.11.005 Gelifl tarihi / Received: Ocak / January 18, 2011 Kabul tarihi / Accepted: Ocak / January 31, 2011 Klinik araflt rmalarda örneklem

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Çocuklarda Raynaud Fenomeni ve Birincil ve İkincil Raynaud Hastalarının Karşılaştırılması

Çocuklarda Raynaud Fenomeni ve Birincil ve İkincil Raynaud Hastalarının Karşılaştırılması Özgün Araştırma Original Article Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Turkish Journal of Pediatric Disease Çocuklarda Raynaud Fenomeni ve Birincil ve İkincil Raynaud Hastalarının Karşılaştırılması Comparing

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Schiltenwolf / Henningsen Muskuloskeletal A r lar Biyopsikososyal Yaklafl mla Tan ve Tedavi Türkçe Editörü / M. Sar do an Çeviri / A. Kasabal gil 16.5 x 24 cm, XVI + 320 Sayfa

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA GÜNCEL DURUM > 6330 Aile Sağlığı Merkezi

Detaylı

Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri

Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri TRAKYA ÜN V TIP FAK DERG 2005;22(2):88-92 KL N K ARAfiTIRMA Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri Demographic Characteristics

Detaylı

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi Investigation of Patient Dependent

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

C. Gökhan Orcan, Ömer F. Nas,. Gökhan Çavuflo lu, Oktay Alan, Hakan K l ç, A. Ulca Uyguç, S. Burkay Öztürk, Emin Ulutafl, Hakan Cebeci

C. Gökhan Orcan, Ömer F. Nas,. Gökhan Çavuflo lu, Oktay Alan, Hakan K l ç, A. Ulca Uyguç, S. Burkay Öztürk, Emin Ulutafl, Hakan Cebeci Araflt rmalar / Researches Kraniyal bilgisayarl tomografide saptanan fizyolojik pineal gland, koroid pleksus ve habenular komissür kalsifikasyonlar n n görülme oranlar ve birliktelikleri C. Gökhan Orcan,

Detaylı

Ulusal Romatoloji Kongrelerinde sunulan bildirilerin irdelenmesi: Neredeyiz?

Ulusal Romatoloji Kongrelerinde sunulan bildirilerin irdelenmesi: Neredeyiz? Araflt rma / Research Article RAED Dergisi 2011;3(1-2):6-10 doi:10.2399/raed.11.002 Gelifl tarihi / Received: Aral k / December 9, 2010 Kabul tarihi / Accepted: Ocak / January 31, 2011 Ulusal Romatoloji

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Pediatrik Behçet Hastalar n n Klinik ve Demografik Özellikleri

Pediatrik Behçet Hastalar n n Klinik ve Demografik Özellikleri Özgün Araflt rma/original Article Pediatrik Behçet Hastalar n n Klinik ve Demografik Özellikleri The Clinical and Demographic Characteristics of Pediatric Behçet s Patients Hayriye Sar cao lu, Hatice Erdem,

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

Trafik Kazas Nedeniyle Baflvuran Hastalar n

Trafik Kazas Nedeniyle Baflvuran Hastalar n ARAfiTIRMA MAKALES Trafik Kazas Nedeniyle Baflvuran Hastalar n Demografik, Klinik Özellikleri ve Kan Etil Alkol Düzeyi le liflkisi Demographic and clinical properties of patients presenting with traffic

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: HCV-HBV koinfeksiyonu, viral interferans Nobel Med 2010; 6(3): 34-38. Bulgular: De erlendirmeye al nan olgulardan 13'ü

ÖZET. Anahtar Kelimeler: HCV-HBV koinfeksiyonu, viral interferans Nobel Med 2010; 6(3): 34-38. Bulgular: De erlendirmeye al nan olgulardan 13'ü ÖZET Amaç: HCV-HBV koinfeksiyonlu olgularda viral replikasyon durumunun kesitsel de erlendirmesi ve koinfeksiyonlu olgularla kronik HBV infeksiyonlu olgular n HBV replikasyonu aç s ndan karfl laflt r lmas.

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2

Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2 Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2 1 Sakarya l Sa l k Müdürlü ü 2 Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Halk Sa l AD. ÖZET Amaç: Diyabetin tedavi ve kontrolünde en önemli hedef glisemik kontroldür.

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Sjögren sendromu tan s nda minör tükürük bezi biyopsisinin tekrar gerekir mi?

Sjögren sendromu tan s nda minör tükürük bezi biyopsisinin tekrar gerekir mi? Araflt rma / Research Article RAED Dergisi 2012;4(1):6-10 2012 RAED doi:10.2399/raed.12.008 Gelifl tarihi / Received: Aral k / December 6, 2011 Kabul tarihi / Accepted: Ocak / January 30, 2012 Çevrimiçi

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ki Olgu Nedeniyle Jüvenil Skleroderma

ki Olgu Nedeniyle Jüvenil Skleroderma Olgu Sunumu / Case Report 151 ki Olgu Nedeniyle Jüvenil Skleroderma Juvenile Scleroderma: Apropos of Two Cases Belde Kasap, Alper Soylu, Mehmet Türkmen, Salih Kavukçu Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi

Detaylı

ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE SAĞKALIM EĞRİLERİ

ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE SAĞKALIM EĞRİLERİ ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE SAĞKALIM EĞRİLERİ HESAPLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Prof. Dr. M. Özşahin Radyasyon Onkolojisi Bölümü, Lozan Üniversitesi Hastanesi, İsviçre mahmut.ozsahin@chuv.ch

Detaylı

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Dr. Cem Alhan XVI. Ulusal Kongre, 19-22 Mayıs, Eskişehir Changing patterns of initial treatment selection among medical therapy (MED, yellow line), percutaneous

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

Romatoid Artrit Tedavisinde Kinaz I nhibitörleri Klinik Çalıs malar

Romatoid Artrit Tedavisinde Kinaz I nhibitörleri Klinik Çalıs malar Romatoid Artrit Tedavisinde Kinaz I nhibitörleri Klinik Çalıs malar Ahmet Gül İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi RA Tedavisi Biyolojik I laçlar van Vollenhoven RF. Nat Rev Rheumatol 2009;5:531

Detaylı

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 T bbi At k Kontrolü P80-P82 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 P80 Son Dört Y ll k Kontamine Kesici Delici Alet Yaralanmalar Sürveyans Melek Meltem Göksel, Özgül Taflp nar, Fatma

Detaylı

TÜBERKÜLOZ EP DEM YOLOJ S

TÜBERKÜLOZ EP DEM YOLOJ S .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Eriflkin ve Çocukta Tüberküloz Sempozyumu 30 Nisan 1999, stanbul, s. 9-13 Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans ve Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II

Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans ve Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2002; 6: 107-124 Hastane İnfeksiyonları Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II [National Nosocomial Infection Surveillance System (NNIS)] Dr. Gül Ruhsar

Detaylı

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji Doğumsal kalp hastalığının sıklığı % 0.9 Ciddi anomali % 0.3 Her yıl 1.2 milyon kalp hastası bebek dünyaya gelmekte

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

NÖROLOJİK HASTALIKLARDA ANTİNÜKLEER ANTİKOR (ANA) İNCELEMESİNİN ÖNEMİ

NÖROLOJİK HASTALIKLARDA ANTİNÜKLEER ANTİKOR (ANA) İNCELEMESİNİN ÖNEMİ NÖROLOJİK HASTALIKLARDA ANTİNÜKLEER ANTİKOR (ANA) İNCELEMESİNİN ÖNEMİ Banu Özen Barut, 1 Ufuk Emre, 1 Ay e Semra Demir, 2 Aysun Ünal, 3 shak Tekin 4 1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji

Detaylı

MS ve Kranyal MR da MS Benzeri lezyonları olan olgularda D vitamini, B 12, Folat düzeyi ve otoantikorların değerlendirilmesi

MS ve Kranyal MR da MS Benzeri lezyonları olan olgularda D vitamini, B 12, Folat düzeyi ve otoantikorların değerlendirilmesi MS ve Kranyal MR da MS Benzeri lezyonları olan olgularda D vitamini, B 12, Folat düzeyi ve otoantikorların değerlendirilmesi Şule Aydın Türkoğlu 1, Muhammed Nur Öğün 1, Şeyda Karabörk 2, Serpil Yıldız

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Ba dokusu hastal klar ile iliflkili interstisyel akci er hastal : Tan ve tedavi yaklafl mlar

Ba dokusu hastal klar ile iliflkili interstisyel akci er hastal : Tan ve tedavi yaklafl mlar Derleme / Review RAED Dergisi 2016;8(1 2):5 12. 2016 RAED doi:10.2399/raed.16.55264 Gelifl tarihi / Received: fiubat / February 9, 2017 Kabul tarihi / Accepted: fiubat / February 28, 2017 Ba dokusu hastal

Detaylı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Doğumsal kalp hastalığı ve PAH Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 39 y kadın hasta Nefes darlığı, morarma ile başvurdu. 22 y iken (17 sene önce 1998) gebeliğin 3.

Detaylı

Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m?

Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m? ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m? Ahmet E. ERBAYCU

Detaylı

Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi

Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi Türk Onkoloji Dergisi 9;24(1):15- Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi The effect of stopping power ratios of different protocols on %DD curve Hilal ACAR 1 1 stanbul Üniversitesi

Detaylı

Nodüllerle seyreden skleroderma akciğer tutulumu

Nodüllerle seyreden skleroderma akciğer tutulumu OLGU SUNUMU/CASE REPORT Tuberk Toraks 2012; 60(4): 370-374 Geliş Tarihi/Received: 07/09/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 08/11/2012 Nodüllerle seyreden skleroderma akciğer tutulumu Tülay KIVANÇ 1,

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

AKC ER KANSERL HASTALARDA HEPAT T C V RÜSÜ PREVALANSI

AKC ER KANSERL HASTALARDA HEPAT T C V RÜSÜ PREVALANSI zmir Gö üs Hastanesi Dergisi, Cilt XXIV, Say 1, 2010 AKC ER KANSERL HASTALARDA HEPAT T C V RÜSÜ PREVALANSI THE PREVALANCE OF HEPATITIS C VIRUS IN PATIENTS WITH LUNG CANCER Günseli BALCI Nurcan KURTUL fievket

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY İbrahim Taha Dağlı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Romatoid Artritli Kad n Hastalarda Kemik Mineral Yo unlu u ve Etkileyen Faktörler: Kontrollü Çal flma

Romatoid Artritli Kad n Hastalarda Kemik Mineral Yo unlu u ve Etkileyen Faktörler: Kontrollü Çal flma Orijinal Araflt rma / Original Investigation 29 Romatoid Artritli Kad n Hastalarda Kemik Mineral Yo unlu u ve Etkileyen Faktörler: Kontrollü Çal flma Bone Mineral Density in Women with Rheumatoid Arthritis

Detaylı

Graves Hastalığında Nodül Sıklığı, Nodüllerin Ultrasonografik ve Sitopatolojik Özellikleri

Graves Hastalığında Nodül Sıklığı, Nodüllerin Ultrasonografik ve Sitopatolojik Özellikleri Graves Hastalığında Nodül Sıklığı, Nodüllerin Ultrasonografik ve Sitopatolojik Özellikleri Dilara Alpan, Mustafa Tan, Edip Cemil Katayıfçı, Çisem Ulus Danışman: Yrd. Doç. Dr. Cüneyd Anıl ÖZET Graves hastalığında

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Ankara Bölgesinde Sa l kl Bireylerde HAV, HBV, HCV Seropozitifli inin Yafl ve Cinsiyete Göre Da l m

Ankara Bölgesinde Sa l kl Bireylerde HAV, HBV, HCV Seropozitifli inin Yafl ve Cinsiyete Göre Da l m HAV, HBV, HCV Seropozitifli inin Yafl ve Cinsiyete Göre Da l m Halil KURT 1, smet BATTAL 2, Osman MEM KO LU 1, Ayflegül YEfi LKAYA 1, Emin TEKEL 1 1 Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Sistemik sklerozlu hastalarda depresif semptomlar: Klinik değişkenler, fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi ile ilişkisi

Sistemik sklerozlu hastalarda depresif semptomlar: Klinik değişkenler, fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi ile ilişkisi 62 Dicle Tıp Dergisi / M. A. Sarıyıldız ve ark. Sistemik sklerozda depresif semptomlar 2013; 40 (1): 62-67 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.01.0226 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

Acil serviste romatoloji konsültasyonu: Bir y ll k sonuçlar

Acil serviste romatoloji konsültasyonu: Bir y ll k sonuçlar Klinik Araflt rma / Clinical Research Article RAED Dergisi 2014;6(1):8-12 2014 RAED doi:10.2399/raed.14.80299 Gelifl tarihi / Received: fiubat / February 3, 2014 Kabul tarihi / Accepted: Temmuz / July

Detaylı

Hipertansiyon tan m ve s n flamas

Hipertansiyon tan m ve s n flamas .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KARD YOLOJ GÜNDEM Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s. 67-73 Arteryel Hipertansiyon Tedavisi Prof. Dr. Serap Erdine Dünya Sa l k Örgütü

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu. 24 Mayıs 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu. 24 Mayıs 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 24 Mayıs 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN DURUMU Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. DSÖ Küresel Tüberküloz Kontrolü 2010 Raporu Dünya için 3 büyük tehlikeden

Detaylı

Yetmifldört yafl nda, 60 paket/y l sigara içme

Yetmifldört yafl nda, 60 paket/y l sigara içme Plevral Görüntüleme: Tan n z Nedir? Yetmifldört Yafl nda Nefes Darl Nedeniyle Baflvuran Erkek Olgu Doç. Dr. Öner D KENSOY Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Gaziantep

Detaylı

AKC ER KANSERL HASTALARDA KOAH B RL KTEL

AKC ER KANSERL HASTALARDA KOAH B RL KTEL Solunum 2003 Vol: 5 Say : 1 Sayfa: 20-24 AKC ER KANSERL HASTALARDA KOAH B RL KTEL Aykut Ç LL, Tülay ÖZDEM R, Ömer ÖZBULAK, Arzu YAKIfiAN, Candan Ö Üfi. Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ÖZGÜN ARAfiTIRMA. Ayd n Ünal 1, Murat Hayri Sipahio lu 1, Bülent Tokgöz 1, Hülya Akgün 2, Mesut Akçakaya 1, Oktay Oymak 1, Cengiz Utafl 1 1

ÖZGÜN ARAfiTIRMA. Ayd n Ünal 1, Murat Hayri Sipahio lu 1, Bülent Tokgöz 1, Hülya Akgün 2, Mesut Akçakaya 1, Oktay Oymak 1, Cengiz Utafl 1 1 ÖZGÜN ARAfiTIRMA H zl lerleyen Glomerülonefrit Tan s Konulan Olgular n Retrospektif Analizi Retrospective Analysis of the Cases Diagnosed With Rapidly Progressive Glomerulonephitis Ayd n Ünal 1, Murat

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD)

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) 1 GÜNDEM Tanım Epidemiyoloji (Hastalığın Yayılımı) Mücadele Soru-Cevap 2 Afrika Hastalığı Nedir? Sivrisinek, kene ve sokucu sineklerle

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye 2

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye 2 Özgün Araştırma / Original Article Akdeniz Tıp Dergisi / Akdeniz Medical Journal Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı nda Modifiye Mini Klinik Değerlendirmenin Sınav

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

Term gebelikte plasenta ve yenido an do um a rl

Term gebelikte plasenta ve yenido an do um a rl Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):144-150 Perinatal Journal 2013;21(3):144-150 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Term gebelikte plasenta ve yenido an do um a rl Cem Ard ç, Resul Ar soy,

Detaylı

ARAŞTIRMA. 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B

ARAŞTIRMA. 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B Geriatri 5 (2): 59-63, 2002 Turkish Journal of Geriatrics ARAŞTIRMA BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON Dr. Coşkun BAKAR 1 Dr. Seçil ÖZKAN 1 Dr. Işıl MARAL 1 Dr. Gülçin Kaymak KARATAŞ

Detaylı

Akut Viral Hepatit A ve B Olgular n n De erlendirilmesi

Akut Viral Hepatit A ve B Olgular n n De erlendirilmesi Akut Viral Hepatit A ve B Olgular n n De erlendirilmesi Alper EKER 1, Özlem TANSEL 1, Figen KULO LU 1, Filiz AKATA 1 1 Trakya Üniversitesi T p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Anabilim

Detaylı

Çölyak Hastalığı Serolojik Tanısı DR. BURÇİN ŞENER

Çölyak Hastalığı Serolojik Tanısı DR. BURÇİN ŞENER Çölyak Hastalığı Serolojik Tanısı DR. BURÇİN ŞENER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD 1 Glutene duyarlı enteropati Çölyak hastalığı Gluten-intoleransı 2 Çölyak hastalığı nedir?

Detaylı

RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ GİRİŞ. Dr. Asuman KARAMANı.. ı Dr.

RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ GİRİŞ. Dr. Asuman KARAMANı.. ı Dr. RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ Dr. Vahit GEDiKOÔLU 1 ı Dr. Silhendan TÜRKMEN< 01 Dr. M. Tahir DEG1Ş 101 Dr. Ertuğrul BAYIRLI' tııu'*) Dr. Asuman

Detaylı

ANTİNÜKLEER ANTİKOR. ANA Paterni İlişkili Antijen Bulunduğu Hastalık. Klinik Laboratuvar Testleri

ANTİNÜKLEER ANTİKOR. ANA Paterni İlişkili Antijen Bulunduğu Hastalık. Klinik Laboratuvar Testleri ANTİNÜKLEER ANTİKOR Kısaltmalar: ANA, FANA. Kullanım amacı: Sistemik romatizmal hastalık yani otoimmun kollajen doku hastalığı olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılan bir tarama testidir. Genel

Detaylı

Kahraman Marafl ta Difl Hekimleri ve Di er Difl Sa l Personeli Aras nda Hepatit B ve C Seroprevalans

Kahraman Marafl ta Difl Hekimleri ve Di er Difl Sa l Personeli Aras nda Hepatit B ve C Seroprevalans Di er Difl Sa l Personeli Aras nda Hepatit B ve C Seroprevalans Hasan UÇMAK 1, Ömer Faruk KÖKO LU 1, Mustafa ÇEL K 2, Nuretdin KUZHAN 1, Remzi TOPRAK 1 1 Kahraman Marafl Sütçü mam Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı