ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ. Dilsiz Uþak Nehir Demirel. Oscar baþým sýzlýyor. UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Ýpek Ýbretler. Fatma Akilhoca.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ. Dilsiz Uþak Nehir Demirel. Oscar baþým sýzlýyor. UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Ýpek Ýbretler. Fatma Akilhoca."

Transkript

1 PazaR Tarih: 26 Nisan 2015 YIL:(9) SAYI: 513 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Fatma Akilhoca Dilsiz Uþak Nehir Demirel ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ Oscar baþým sýzlýyor. Lev Atikoðlu Ýpek Ýbretler

2 2 Pazar 26 Nisan 2015 Pazar Filiz Naldöven / SABAHTAN AKÞAMA/ KAHKAHADAN AH A KADAR/57 Nisan, Bir gün, 2015 SABAH Ayaklarý yerden epeyce uzakta yürüyor. Tabanlarý havaya deðiyor. Baþýný rüzgara salmýþ; burnu uzayýn sonsuzluðuna uzamakta. Kulaklarýnda, 'bravo' kelimesiyle, alkýþ sesleri uðuldamakta. Baþardý. Yerden giderek uzaklaþtýðý için, yerküre dahil, nesneler, insanlar küçülmekte, toplu iðne baþý haline gelmekteler. Onunsa, saçlarý baþka bir gezegene deðerek, sonra diðerine Bu bir uzay yolculuðu. Sekti ve orada kaldý. Artýk yere inmesi pek de mümkün görünmüyor. Ne tuhaf! Çok kýsa süre önce yerdeydi. Biz yerdekileri, rüzgar çýkarmamýz, çýkaramazsak ardýndan üflememiz, onu hedeflediði yere ýþýnlamak için çaba harcamamýz için, ikna etmeye çalýþmaktaydý. Adým adým yürümüþtü topraðý. Hem kendinin, hem hayranlarýnýn enerjilerini ziyan ede ede. 'Ama ben bunu istemedim, onlar istedi zaten ' diyerek ikna etmiþti kendini. Þimdi, tam dereye eðilip su içecekken, kuruyan bir boðaz, zor dönen bir dille, küskün, öfkeli, keskin sirke gibi yanmakta. Ya ben, ya ben! Ýstemiyorsunuz madem, baþýnýza geleni çekin! Söylemem, yapmam, gitmem! Katký matký yok! Var ya, vasatlar için en ufak adým atmam! Altýnda kalanýn boynu kopsun! En iyisini bulmuþtunuz, bunadýnýz! Þimdi Yeni bir emre kadar kafamý dinleyeceðim. KUÞLUK Tereddüt ediyor bahar gelmekte; ama gelecek. Kadýnlar dolaplarý boþalttý, kýþlýklardan giyilebilirleri valizlere yerleþtirdi, bir yerlere kaldýrdý. Köþe bucak temizleyerek yazlýk elbiselere yer açtý. Bahar temizlikleri yapýldý. Camlar, yaðmur atýþtýrdýkça yeniden silindi. Perdeler yýkanýp ýslak ýslak korniþlere asýldý. Küçük esintilerle kýpýrdayýp kuruyorlar. Onlar salýndýkça deterjan, yumuþatýcý kokularý yayýlýyor mis mis. Arada nergis, ful kokularý ince ince dolanýyor burnumuza. Ansýzýn, masadaki vazoda bir demet papatya açýyor. Taze nane, taze soðan, taze sarýmsak, bol ekþili, zeytinyaðlý yemekleri taþýyor sofraya. Pirohu çekiyor canýmýz nanenin kokusundan, patates salatasý, haþlanmýþ taze bakla, cacýk Bir aðacýn altýna bir örtü yaymak, aðaca dayanýp oturmak, Yerden giderek uzaklaþtýðý için, yerküre dahil, nesneler, insanlar küçülmekte, toplu iðne baþý haline gelmekteler. Onunsa saçlarý baþka bir gezegene deðerek, sonra diðerine Bu bir uzay yolculuðu. Sekti ve orada kaldý. Artýk yere inmesi pek de mümkün görünmüyor. Ne tuhaf! Çok kýsa süre önce yerdeydi. Biz yerdekileri, rüzgar çýkarmamýz, çýkaramazsak ardýndan üflememiz, onu hedeflediði yere ýþýnlamak için çaba harcamamýz için, ikna etmeye çalýþmaktaydý. bir kahve bir sigara tüttürmek, uzun vakit elindeki kitabý okumak geliyor içinden Ekþiliceler sapsarý yayýlmýþken bahçeye, börtü böcek bir yerlerinden küçük ýsýrýklar alýyorken Garip bir rehavet, hatta halsizlik. Mide yanmasý durduk yere. ÖÐLE Denize çok þiir yazdým. Denizli pek çok þiir. Bazý þiirlerimi kumsalda, limanda, bir kayanýn sýrtýnda, denize yakýn bir pencere kenarýnda yazdým. Denizsiz bir þehirde yaþarken -uzun zamandýrdenizli dizeler döktüm: "Yine yaraya deniz bastým daðladým " "Denizdir istediðim denizdir elbet/ Ýstediðim limandýr orda boþuna beklemek " "Denizi çitilerdim çeksin diye uzaklar/bacaklarýmý sarkýtýp limana eteklerim kalçalarýmda " "Biz ayrý okyanuslara savrulmuþ/ Ýki yaralý gemi.." "Ey seren direði, bak þu denize, maziye/býraktýðýn yerdeyim çocuklukta, çýrpýntýda, yarada " "Ötede denizlemiþ gemiler salýnýrken yan yana/bilincimden uzayan bir topraða ekiyorum seni/ Yürüyorum bir ayinde, ayette, sunakta/ Denizden çalýp çöle aðlýyorum " "Artýk bengemi sen limansan/ Uzaktan akýyorsa mavnalar/bir kapý koymuþsan denizin ortasýna/ Ýki yanda kimlikçiler yoklamacýlar " "Bütün denizlere mektuplar yazdým/ Sen karadaydýn " Aþkla baktým hep denize. Þehvetle. Gövdemi denize býraktýðýmda yýkanmadým, suyla seviþtim. Baþýmý suya her daldýrýþýmda, dünya dýþarýda kaldý sandým. Annemin rahminde sallanýr gibiydim, evrenin kucaðýnda. Tuzla ovulur, kirlerimden arýnýr, yeni bir hayata baþlar gibiydim. Yanan gözlerimi kýyýya çevirince, parlak mavi daðlarla kamaþtým hep. Kalan aklýmý da, dað aldý. Baþýmý sudan her çýkarýþýmda, içimde dinmeyen bir hasret. Küçücük balýklar gibi kalbimi ýsýran bir sýzý. ÝKÝNDÝ+AKÞAMÜSTÜ Ýnsanýn kendini sevmesi, emek verip zenginleþtirdiði yanlarýný bilerek Pazar Sahibi: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Editör: Faize ÖZDEMÝRCÝLER Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Matbaa Teknikeri: Bünyamin NAZÝK Görsel Tasarým: Erdem YORGUNOÐLU Web:

3 26 Nisan 2015 Pazar Pazar 3 takdir etmesi, kendine güvenmesi iyidir. Böylece, daha doðar doðmaz, önce aile sonra toplum hiyerarþisi ve eðitim sistemi tarafýndan boyuna enjekte edilen deðersizlik duygusunu aþmýþ olur. Bizim sistemlerde, çocuða güven ve yapabilirlik inancý aþýlanacaðýna, çoðunlukla beceriksizlik, yeteneksizlik, güvensizlik aþýlanýr. Hatta en sevdiðimiz küfürlerden biri 'geri zekalý'dýr. Çocuk büyüyünceye kadar, yüzlerce kez bu küfre maruz kalýr. Yüzlerce kez, 'sen yapamazsýn', 'sen beceremezsin', 'elinden gelmez', 'aklýn kesmez' þalterleriyle önü kesilir. Sonrasýnda birçok çocuk titrek, tuttuðu iþle baþ edemeyen, kendinden utanan, neyi yapmaya heves etse sonunda vazgeçen biri olarak yetiþir. Sonra da, toplum onu yetersizlikle, baþarýsýzlýkla, tembellikle suçlar. Ama böyle engellerle karþýlaþmamýþ, toplum nezdinde muteber olan iþlerde baþarý kazanmýþ olanlarýn, kendilerine olan güvenleri tamdýr. Gerine gerine kendi varlýklarýný ortaya koyarlar. Kimseden çekinmezler. Ama kibir, baþka bir þeydir. Daðlarý, denizleri, ovalarý ben yarattým havasýnda, tepeden bakarak yaþayanlarýn, kendiyle ilgili inancýnda bir yanlýþlýk vardýr. Biri, hangi kariyere, etikete, sýfata, paraya sahip olursa olsun, bunlarýn sonradan ekleme olduðunu ve günün birinde herhangi bir nedenle yitip gidebileceðini bilmelidir. Aslolan, eklemeleri sildiðimizde elimizde ne kaldýðýdýr. Bunun farkýnda olan kiþi, neye sahip olursa olsun kibir gösterisinde bulunmaz. Tam tersi pek manalý, incelikli bir tevazu haline kavuþur. Yine kendine güvenli, yine ayaklarýnýn üstünde duran, yine sýfat ve etiket sahibidir. Ancak, her durumda bunu diðerlerinin suratýna tokat gibi patlatma ihtiyacý yoktur. Aþaðýlama, küçük düþürme, eksiklikleri yüze vurma, kendinin yukarda, diðerlerinin aþaðýda hissetme ihtiyaçlarý nüksetmez. Bulunmayan Hint kumaþý sendromuna sahip birçok insan var. O olmazsa kimsenin kýymet kazanamayacaðýný, hiçbir iþin görülemeyeceðini; onun eksikliðinde her þeyin tepetaklak olacaðýný sanýr. Oysa, hayat bildiði gibi yürümekte, tarihin akýþýný deðiþtiren birçok insan gelmiþ olmasýna raðmen, onlar gidince yürüyüþü sona ermemektedir. Kibir, hayat aþýmýna uðramýþ birçok tavýr ve duruþ gibi miadý dolmuþ bir haldir. Artýk insanlar, toplum hiyerarþisinde hangi basamakta durursa dursun, baþkasýnýn kendi üzerinde iktidar kurmasýna izin vermemekte, en azýndan bunu istememektedir. Kibir mecburen kendini tüketecektir. Çünkü 'tapan ve tapýlan' anlayýþý giderek çökmüþ, yerini daha eþitlikçi bakýþ açýlarýna devretmiþtir. GECE Ben artýk içinde, içinden deniz geçen þiirler yazar mýyým? Kapalý gözlerimden gemiler geçer mi? Uzaktaki bir pencereye yaslanýp uzun uzun denizin mavi ufkuna dalar mýyým? Her gün yanýndan geçtiðim denizin, bir yeri pembedir diye ýsrar eder miyim? Eðilip denizi dalgalarýndan öper miyim? Baþýmý kuma dayayýp gövdemi suya býrakarak, huzurla, - bir hamakta sallanýr gibi- saatlerce dalgalarýn gövdemi gezmesine izin verir miyim? Denizin içinde yürüyüp kuma gömülen ayaklarýmý, çevremde gezen minik balýklarý seyreder miyim? Tenime yapýþan tuzu, yosunu yýkamadan günlerce durabilir miyim? Kuma oturup ayaklarýma deðen dalgalara þarký söyleyebilir miyim? Akdeniz'in dibine gömdükleri kadýn, çocuk ve erkeklerin çýðlýklarýný duymaz mýyým? Savaþ seslerini, göçü, göçmenliði, çaresizliði, zulmü unutmak gibi bir yetim olur mu? Baktýðýmda ve içine girdiðimde yarý deli bir mutluluk yaþadýðým denizin, giderek bir cesetdenize dönüþtüðünü, ona dokunsam bin çocuk aðlayýþý, bin bir yetiþkin ahý duyacaðýmý bilerek Kendi topraðýndan zorla ve dehþetle sökülen, çaresizce baþka bir topraðýn umudunu taþýyarak, kendini çürük gemilere hayat pahasýna satan insanlar, kumun dibinden uzatýp baþýný, yüzüme tükürmeyecek mi? Ben savaþa ve onun bütün zulmüne hiç itiraz etmeden, bir nebze bile karþý çýkmadan, elimden geleni yapmadan, denize bakýp gülümserken, duyduðum bu iniltiyi ve ah'ý sonuna kadar hak ederek, kendimi nasýl kandýracaðým? Denizin þiiri öldü! Dizeler, "Su Aðacý" adlý kitabýmýn çeþitli þiirlerinden alýnmýþtýr. Khora Yayýnlarý, Eylül, 2014 Fotoðraf: Christopher Mckenney sað olun diyorum sýrtýma dokunan kanatlarýn üzerine koyarak kanatlarýmý gaga sürçmesinden baþka nedir bu oysa! (f.a) Ýnanýlmaz soðuk bir gündü. Sanýrým dert soðuklarýndan biriydi Mart'ýn. Kanatlarýmýzý doðrultmakta müthiþ zorluk yaþýyorduk. Minik gözlerimizin içinden, sildikçe yeniden doðan akarsular, akýp akýp duruyordu. Rüzgârýn yardýmýyla koþup bir yerlere varýyordu sonradan o sular. Aniden kuruyorduk, aniden ýslanýyorduk. Nasýl da hýzla geçiyordu zaman, týpký ölünün topraða kavuþmasý gibi, yetiþemediðimiz bir sürat yaþanýyordu her yerde. Mevsimi geçtikten sonra, toprakta çürüyüp yeþeremeyecek gibiydi sanki býrakýlan her tohum. Oysa, her ekilen kuru dal bile, toprakta kendine bir yer edinip kalýyordu. Yer deðiþtirmeye ihtiyaç duymuyordu bir daha... Yine sabah. Yine gün ýþýdý. Dýþarda güvercin kardeþlerim kendilerinden geçmiþ bir þekilde ses atýyorlar bir yerlere. Dünyayý insan soyu tümden yok etmedikçe de, kargalar, baykuþlarla ve diðerleriyle beraber ses vermeye devam edecekler. Fatma Akilhoca / UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? "Kalanlara saðlýk versin, siz saðolun" cümlelerini tek tek devirip kaldýrdým þu sýralar. Sonra da düzeltip eski yerlerine dizdim, altlarýna çalý çýrpý koyup tekrar kaymalarýný önledim yerlerinden. Kýrýlmasýnlar, daha sonra isteyenler alýp kullansýnlar diye. "Sað" sözcüðüne ne çok sarýlmýþým, farkediyorum birden. Oysa onu bu kadar fazla gagamýn arasýnda tuttuðumu hatýrlamýyorum. Hep soluma sarýlýp yatar, solumdan kalkarým sabahlarý oysa. Ama bu sefer öyle olmadý nedense. Dilimin üzerinde bir buðday tanesi gibi kaydýrýp durdum o sözcüðü, bol bol. Oysa, sol olalým diyecektim de, gagam sürçmüþtür gibime geliyor. Kafam daðýnýk. Ne dediðimi bilmediðimdendir belki de... Ýçime davetsiz gelip yerleþen taþla, çok aðýr hissediyorum kendimi. Kanatlarýmý çýrpýp az öteye, fazlaca yükselemeden uçup yeniden iniyorum yere. Aðýrlýðým, içimdeki taþtan ve ruhumdan. Onu sindirmem zor. O kendi yaptýðý kanuna uyarak ve hiç kimseden izin almayarak yaptý bunu, direkt mideye yerleþti. Oysa, orada ne yapacaðýný bilmez bir durumda dönenip duruyor. Mide sývýmla eritilmesi, hazmedilmesi imkânsýz. Üzerine gelenlerle dengesini kaybedip duruyor oralarda. Mide duvarlarýna çarpýp sersemletiyor kendini daha da. Bir süre sonra dýþarýya fýrlatacak kendini, kendi doðal yöntemleriyle, biliyorum. Cerrahi müdahaleye gerek yok! Hep böyle olur, bazen daha uzun, bazen daha kýsa kalýr içerimde. Benim kanatlarýma baðlý bir durum bu aslýnda. Kanatlarým eski gücüne kavuþtukça, maðlubiyetini ilân edip sessizce uzaklaþýp gidecek, hep yaptýðý gibi. Ýçimin yorgun sularý onu habire yýkayýp duruyor þimdi. Üzerine de bir güzel cilâ çekecekler. Onlarýn görevi bu. Ýyice yýkayýp tozundan, topraðýndan, çamurundan, çalýsýndan arýndýrmak. Hatta çatlaklarýný bile doldurup öyle salýveriyorlar dýþa. Misafirine ikramda kusur etmiyorlar hiç. Çýrpýnmaktan helâk olmuþ kanatlarýma, sanki zorunlu uçuþ yasaðý gelmiþ gibi. Oysa özgürler... Neredeyse 50'ye geliyor hizmet yýllarý. 50 x 365 günlük bir uçuþ tecrübeleri var. Bayaðý bir tecrübeli sayýlýrlar yani. Onlardan kötü bir þey bekleyemem artýk. Tüm saðlýk raporlarý ilgili yerlere teslim edilmiþ, onay görmüþler nasýlsa. Yuvasýnda sakladýðý hiç bir gizli belgesi yok. Kafasýna estiði, kafasý bozuk olduðu zaman da dalýþa geçmiyor, gagalamýyor diðer kuþlarý. Aksine, kafasý bozuk olduðunda daha çok ötüyor. Kanatlarýna yapýþmýþ ekmek kýrýntýlarýný silkeleyerek etrafýndakilere sunuyor kahvaltý niyetine. Doðru düzgün uçamasa da, o geliþmiþ kanatlarýný öyle bir yana açýyor ki, altýna dünyalarý alýyor. Yaðmurdan, soðuktan, kuru gürültüden, toz bulutundan koruyor sýðýnanlarý. Onlara kendi müziðiyle þarkýlar mýrýldanýyor. Ne kadar acýsý olsa da yapýyor bunu. Çünkü, aynalar ona iyi olduðunu söylüyor. Her söz bir ayna, her göz bir ayna!. Fotoðraf: Christopher Mckenney..

4 4 Pazar 26 Nisan 2015 Pazar Serkan SÜREK / VAZGEÇÝLMEZ SEVGÝLÝM Saat: 06.45, Pazartesi Dün, sevgilimle birlikte geçirdiðimiz ilk geceydi. Ailemden gizli onu eve aldým. Bütün bir gece koynumda, ona sarýlarak uyudum. Gün doðarken, nazikçe beni uyandýrdý. Yataktan kalktým. Tuvalete gitmeden önce usulca, beraber salona geçtik. Dün akþam arkadaþlarýmla, cadýlar bayramý partisinde eðlenceli saatler geçirmiþtim. Onlarýn, benim hakkýmda ne yorumlar yaptýðýný söyleyecekti, sabýrsýzdým. O bana yorumlarý söyledikçe keyiflendim. Sonra tuvalete geçip hazýrlanmaya baþladým. Aynanýn önünde, boyalý sarý saçlarýmý yukarý topladým. Dudaklarýmý öne uzatýp kýrmýzý rujla boyadým. Kaþýma yeni taktýðým gümüþ perçinimi kontrol ettim. Lise son sýnýfa gelmiþ bir kýz öðrenci olarak, daha fazla ayrýcalýk ve özgürlük istiyordum artýk. Bu kadar erkenden hazýrlanmak zorunda kaldýðým için isyan ediyordum. Fakat okulun kurallarý her öðrenci için aynýydý. Maalesef saat 8.00'deki ilk derse yetiþmeliydim. Saat: Okuldaki dördüncü dersimiz bitmek üzereydi. Onunla sýnýfta da beraberdik. Son derece samimiydik. Sevgilime sýranýn altýndan dokunuyordum, fakat öðretmenim durumun farkýnda deðildi. Ona dokunmaktan haz alýyordum, vücudumun diðer yarýsýydý o benim. Ona bu kadar büyük bir tutkuyla baðlý olduðumu çevrem bilmiyordu. Kaçamak yaþýyorduk ama ikimiz de bu durumdan rahatsýz deðildik. Sevgilimi okþarken, birdenbire titremeye baþladý, inledi, tedirgin oldum. Sýnýfta aniden bir sessizlik oldu. Öðretmenimle göz göze geldik. Normal olmayan bir durumu sezinlemiþ gibi bakýyordu bana. Konuyu deðiþtirip dikkatini daðýttým. Bir yandan da, sevgilimi sýranýn altýndan elimle sýkýþtýrdým. Olur olmaz zamanlarda beni zor duruma sokuyordu. Saat: Sevgilimle öðlen yemeði için restoranda geldik. Menü harikaydý: Çift katlý hamburger ve arasýnda erimiþ kaþar peyniri vardý. Hamburgerimin arasýna bol miktarda ketçap ve mayonez sýktým. Hýmm, tadý nefisti. Yanýnda bol miktarda kýzarmýþ patates ve bir bardak buzlu kolayla keyfim yerine geldi. Menümü iþtahla bitiriyordum. O, bu yemekleri sevmezdi. "En azýndan, ne yediðimi aklýnda tut, arkadaþlarýmý haberdar edersin" dedim. Hayatýmdaki her ayrýntýyý onlara söylemeyi seviyordum. Erkeðim, kýz arkadaþlarýmla iyi anlaþýrdý. Hayatýmdaki her þeyden onlarý da haberdar ederdi. Bütün gün dedikodu yapardýk yani. Geç olmuþtu, sabah yine lanet olasý okul vardý! Ben daha uyumamýþtým. Artýk yatmak zorundaydým. Sevgilimi önce uçak moduna aldým, ardýndan da ekranýna bir öpücük kondurdum. Sabah 06.45'de yeniden kaldýracaktý beni yeni tutkum, en son model akýllý telefonum! Arkadaþlarýmýn ona imrenerek baktýklarýný biliyordum. Onu bir kez daha sevdiðimi söyledim. Saat: Birtanemle çarþýda dolaþýyorduk. Caddede yürüyen binlerce insan ikimizin de umurunda deðildi. Sevdiðimi göstermek için onu iki elimle sýkýca tutuyordum. Gözlerimi aþkýmýn üzerinden alamýyordum. Adýmlarýmý atarken bile gözüm hep ondaydý. Böyle bir anda, caddeden geçen otobüsü son anda fark ettim, ölüyordum. Kendimizi kenara zor attýk. Saat: Deniz kenarýnda yürüyorduk. Sesi etkileyiciydi miniðimin. Ondan Sertap Erener'in " Sessiz Gemi" þarkýsýný istedim. Hiç takýlmadan söyledi. Bana kendimi iyi hissettiriyordu. Denizde, uzaklara bakarak günbatýmýný seyre daldým. Saat: Kent merkezinde bir parka oturduk. Son derece kültürlüydü bebeðim. Dünyaya dair geniþ bir bilgiye sahipti. Çok hýzlý düþünürdü. Kendimi onun yanýnda çok aptal hissederdim, her þeyi ona sorardým. Tarih öðretmenimin Fransýz Devrimi'yle ilgili verdiði ödevin yanýtlarýný, iki dakikada bana sýraladý. Þaþkýnlýktan bakakaldým. Bazen eski erkek arkadaþým Serdar aklýma geliyordu. Sevgilimin yanýnda ne kadar da yetersizdi! "Ýyi ki Serdar'dan ayrýlmýþým" diye içimden geçiriverdim. Saat: Az sonra eve dönmek için þehir minibüsüne binecektik. Ancak çok sýkýþmýþtým. Bir an önce bir tuvalete girmem lazýmdý. Buralarý iyi bilmiyordum, en yakýn AVM'yi ona sordum, hemen söyledi. Sevgilimle koþturuyorduk. AVM'de bulduðumuz ilk tuvalete daldým. Kimsecikler yoktu, o da benimle geldi. En özel zamanlarýmda bile onunla olmaktan çekinmezdim. En kuytu, en mahrem yerlerimi bile görüyordu, ama ondan utanmýyordum. Birbirimize sonsuz bir aþkla baðlýydýk biz. Eteðimi sýyýrýp oturduðum klozette ona dokundum, titreyerek tüm enerjisini boþalttý. Ýkimiz de rahatlamýþtýk. Saat: Bugün ilk kez sevgilimden ayrýlmak zorunda kaldým. Eve dönmüþtüm. Ailemle akþam yemeðindeydik, ancak benim hiç iþtahým yoktu. Annem, babam ve erkek kardeþim gün içinde yaþadýklarýný anlatýyorlardý. Benim aklýmsa hep ondaydý. Aileme ondan hiç bahsetmedim. Birbirimize ait olduðumuzu henüz öðrenmemiþlerdi, hala gizliyordum. Bu durumu nasýl açýklayacaðýmý da bilemiyordum. Çünkü babamýn onayýný almadan onu hayatýma sokmuþtum. Bana kýzmasýndan korkuyordum. Eve girerken babam görmesin diye onu bahçeye gizlemiþtim. Herkes yattýktan sonra, tekrar gizlice onu eve almanýn planýný yapýyordum. Saat: En sonunda evdeki herkes yatmýþtý. Onu, bahçede gizlediðim yerden çýkardým. Sessiz adýmlarla eve girdik. Yeniden odamdaydýk. Elime aldým, okþayýp enerji verince tekrar havaya girdi, kendine geldi. Yataðýmýn üstüne uzandýk. Soyunmuþtum, üstümde vücut hatlarýmý gösteren pembe, kýsa pijamam vardý sadece. Bacaklarým bütün güzelliðiyle ortadaydý. Sevgilime en seksi pozlarýmý verdim, hepsini fotoðrafladý. Bana ilgisini seviyordum doðrusu. Çeþitli oyunlarla beni eðlendiriyordu yakýþýklým, ona bayýlýyordum. Zamanýn onunla nasýl geçtiðini anlamýyordum. Ders çalýþmak aklýma bile gelmiyordu. Saat: 03.20, Salý Geç olmuþtu, sabah yine lanet olasý okul vardý! Ben daha uyumamýþtým. Artýk yatmak zorundaydým. Sevgilimi önce uçak moduna aldým, ardýndan da ekranýna bir öpücük kondurdum. Sabah 06.45'de yeniden kaldýracaktý beni yeni tutkum, en son model akýllý telefonum!

5 26 Nisan 2015 Pazar Pazar 5 Fevzi Fevzi ben seni çok sevdim Deli dolu bir bahardý Senin ellerin iðne oyasý Gözlerin akþamsefasý Benim akþamlarým baþa belaydý Kerpiçten bir ev yaptýydým Ýçeriden kilitleyip kapýlarý Çatýsýndan anahtarý fýrlattýydým Penceresi önüne demir parmaklýk Elime ne geçtiyse dýþarý kapattýydým Fevzi ben seni çok sevdim Ama tüm kapýlar kapalýydý Tam beþ günlük erzakým vardý Ýçerisi aðlamaklýydý Bir gün yaþadýydýk hani Entarim kapkara kaplýydý Güneþ geçmiþti senin içinden Saçlarýn. söyleyemeyeceðim þimdi Gözlerim Sana aktýydý Fevzi ben seni çok sevdim Ama tüm sandallarým dibe battýydý Yükseklik Korkusu Seni sevemiyorum Hanna Otuzkaç yýldýr bak Bir türlü gülemiyorum Söyle beni affetsin Tanrý Kaçýrmasýn seni oraya buraya Ardýn sýra gelemiyorum Ne kadar denesem beyhude Þarkýlarýn sonlarýný, bir türlü bilemiyorum Boðulacaðým saçlarýnýn dumanýndan Tülbendinin kokusundan geçemiyorum Böyle her günün ikindi vakitleri Elimde çiçeklerle eski þehirde Beni bekletme Býrakýp gidemiyorum Gecelerdir böyle, insaf Allah aþkýna Duvarlarýndan geçemiyorum Ne denesem olmuyor Ne olsam nafile Seni sevemiyorum Hanna Geçtiðin yýllardan geçemiyorum Kim bilir kaçýncý katlarý bu gökdelenin Ýntiharsýz inemiyorum Seni sevemiyorum Hanna Nasýl unutacaðým Bilemiyorum... Ýzmir'e mi gidecektin neydi Bu sokakta kala kaldýydým Çok sýcak olacak dedilerdi o yaz Göðsümün içi yandýydý Fevzi ben seni çok sevdim Tam da gençlik bitesiyeydi Aklým sende kaldýydý Fevzi, inan bir iki yeltendim Elim kapý kollarýna vardýydý Salya sümük küfrettim anahtara Gözlerimden sicim gibi kanlar aktýydý Hiç geceleyin görmedim seni Aklým karanlýðýnda kaldýydý Fevzi seni çok sevdiydim Bir kerecik öpemedim Özgür Tosun

6 6 Pazar 26 Nisan 2015 Pazar Tiyatromuzun Hatýra Defterinden Ýbretlik Kýbrýslý Hallerimiz... (14) GÖZ YUMAN POLÝS NE OLACAK? Kapýlar tutulmuþ neylersin? Yollar kesilmiþ. Þehir yenilmiþ neylersin? Elde silah kalmamýþ Neylersin karanlýk ta bastýrmýþ Eluard Deðerli Afrika Pazar okurlarý, geçen Pazar Tiyatromuzun Hatýra Defterinden Ýbretlik Kýbrýslý Hallerimiz de Barýþ Karnavalý na faþistlerin saldýrýsýný, bu saldýrý anýnda polisin tutumunu, polis tarafýndan faþistlerin kollandýðýný ve çaresiz acz içinde olan KKTC Hükümeti nin, Ýçiþleri Bakanlýðý nýn durumunu ibretlik bir þekilde anlatmýþtým. Bu Pazar Barýþ Karnavalý na saldýrýnýn yansýmalarýný ibretlik bir þekilde belgeleyeceðim. Barýþ Karnavalý anýnda cep telefonu ile Yaþar Ersoy u arayan Ýçiþleri Bakaný Özkan Murat Yolunuzu deðiþtirin. Polis bana baðlý deðil. Yürüyüþe geçerseniz polis size müdahale edecek, daðýtacak... Çatýþma olmamasý için yolu deðiþtirin. der. Olaydan sonra sivil toplum örgütlerinden ve medyadan gelen tepkiler üzerine Bakan Özkan Murat bir açýklama yapar. Bu açýklama 30 Mart 2004 tarihli gazetelerde þöyle yer alýr: Yasalarýn gereði aranmaksýzýn giriþilebilecek eylemler, hepimizi üzecek trajik sonuçlar yaratma potansiyelini içinde barýndýrmaktadýr. Bu konuda taþýdýðýmýz endiþelerin ne kadar haklý olduðunu 27 Mart Dünya Tiyatro günü nedeniyle Lefkoþa da yaþadýðýmýz örnekle somutlaþmýþtýr. Söyle ki; Bakanlýðýmýz ve Lefkoþa Kaymakamlýðýmýzýn bilgisi ve izni çerçevesinde yürütülen bir karnaval yürüyüþü, izinsiz bir baþka grupça engellenmiþ ve istenmeyen olaylarýn yaþanmasýna sebep olunmuþtur.ýçlerinde KKTC yurttaþý olmayan kiþilerin de bulunduðu grubun yarattýðý bu sonucun Güvenlik Güçlerimiz tarafýndan soruþturulup gerekenin yapýlacaðýndan kuþkumuz yoktur.sonuç olarak Ýçiþleri Bakanlýðýmýz yasalarýn dýþýndaki her türlü eylemin karþýsýndaki duruþunu sürdürecek ve Devlet in tüm birimlerinin de bu anlayýþla görev yapmasý gerektiðini ýsrarla vurgulamaya devam edecektir. Ne kadar traji komik bir açýklama? Tam KKTC Hükümetinin pozisyonunu yani kukla, çaresiz, ipleri baþkasýnýn elinde olan durumunu ortaya koyan bir açýklama. Barýþ Karnavalý günü Polis bana baðlý deðil... Yolunuzu deðiþtirin sizi daðýtacaklar... diyen Bakan,basýn açýklamasýnda Güvenlik Güçlerimiz tarafýndan soruþturulup gerekenin yapýlacaðýndan kuþkumuz yoktur diyebilmektedir. Gazeteler Bakan ýn bu açýklamasýný þu soruyu da ilave ederek verirler: GÖZ YUMAN POLÝS NE OLACAK? Nitekim göz yuman, faþistlere arka çýkan polisler hakkýnda hiçbir soruþturma açýlmaz. Böylece Soruþturma yapýlacaðýndan kuþkusu olmayan Bakan ýn sözleri sabun köpüðünden öteye gitmez. Bu Memleket Bizim Platformu, Toplumcu Kurtuluþ Partisi, Yeni Kýbrýs Partisi, Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý, Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý yayýmladýklarý bildirilerle Barýþ Karnavalý na yapýlan faþist saldýrýyý ve polis güçlerinin seyirci kalmasýný protesto ederler. Barýþ ve Demokrasi Haraketi Genel Baþkaný Mustafa Akýncý ise Devlet güçleri demokrasinin yanýnda olmalý diye belirterek yaptýðý açýklama 30 Mart 2004 tarihli Kýbrýs, Yenidüzen, Ortam, Afrika, gazetelerinde þöyle yer alýr: Devlet güçlerinin demokrasinin yanýnda olmasý gerektiðini söyleyen Akýncý, eðer demokratik hukuk devleti olma iddiasýndaysak, devlet güçlerinin, izinli yürüyüþ yapanlarýn yanýnda olmasý ve yolu açmasý gerekirdi diye konuþtu.(...) Tamamen barýþcýl amaçlar güden yürüyüþün, kendilerini milliyetçi güçler olarak niteleyen bir grup tarafýndan engellendiðine dikkat çeken Akýncý, milliyetçilik baþkalarýnýn yapacaðý barýþcý bir yürüyüþü engellemek deðildir. Ancak bundan daha vahim olan böylesi bir yürüyüþün engellenmesi karþýsýnda Devlet güçlerinin hiçbir þey yapmamasý, aksine sanki iki tarafta suçluymuþ gibi iki grup arasýnda pozisyon alan bir tavýr sergilemesidir dedi. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuruiyeti nde, Güvenlik Güçlerinin, Ýçiþleri Bakanlýðý na baðlý olmadýðý bir iþgal rejiminde Bakan Özkan Murat ise yasalarý çiðneyenler, yol kesenler hakkýnda soruþturma dileðinde bulunmaktan öteye gidemez. Bu durum karþýsýnda KKTC Güvenlik Güçleri, Bakanýn dileðine sadece tebessümle yetinir. Diyanellos salonunda KKTC Meclisi nin 2 Nisan 2014 tarihli Genel Kurul toplantýsýnda da gündeme gelen Ülkücülerin Yol Kesme Eylemi yine traji komik sert tartýþmalara neden olur... Ve KKTC Meclis iradesinin, generalin iki dudaðý arasýnda olduðu acý bir þekilde Diyanellos salonunda yankýlanýr. Meclis Genel Kurulu nda Mehmet Çakýcý nýn gündem dýþý konuþmayla Barýþ Ýçin Tiyatro Karnavalý ve yol kesme olayý meclis tutanaklarýna da geçer. Milletvekili Mehmet Çakýcý, Dünya Tiyatro Günü nde izinli olarak Lefkoþa Belediye Tiyatrosu nun ve Kýbrýslý Rum tiyatrocularýn barýþ amaçlý gösteri yaptýklarýný belirtir. Bu gösterinin yasadýþý bir gösteriyle karþý karþýya kaldýðýný kaydeden Çakýcý, polis ve Çevik Kuvvetin izinsiz gösteri yapan kiþilere karþý önlem almasý gerekirken tiyatroculara karþý önlem aldýðýný belirtir. Mehmet Çakýcý nýn konuþmasýna cevap veren Ýçiþleri Bakaný Özkan Murat Sorunun Sivilleþme ve Demokratikleþme olduðunu belirterek KKTC nin en önemli sorununa deðinir. Hükümetin deðiþmesiyle herþeyin deðiþemeyeceðini belirten Bakan Murat, henüz istenilen demokratikleþme ve sivilleþmenin saðlanamadýðýný açýklar ve Kýbrýs sorununa vurgu yaparak

7 26 Nisan 2015 Pazar Pazar 7 önümüzdeki günlerde yepyeni bir Kýbrýs ta olacaðýz, o zaman sivilleþmenin görüleceðini belirtir yýlýndan bu yana onbir yýl geçti. Hala sivilleþme ve demokraktikleþme iþgal rejimiyle yönetilen KKTC de gerçekleþmedi. Ýþgal rejiminde bunun gerçekleþmesi de mümkün deðildir. Ýçiþleri Bakanlýðý sadece muhtarlarla ilgilenebilir pozisyonunu korumayý sürdürüyor. Hatta Türkiye den gelen muhtarlar birliði Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu nu BAÞ MUHTAR olarak ilan eder.bakan Murat, Meclis teki konuþmasýnda Yaþar Ersoy ile yaptýðý telefon konuþmasýna da deðinerek Ben bir olay çýkmamasý için güzergahý deðiþtirin dedim ama önemli olan emniyetin görevini yerine getirmemesiydi diye belirtir. Böylece KKTC Devletinin, Hükümet, Meclis ya da kanunlarla yönetemediðinin KKTC Meclis inde bir kez daha traji komik bir þekilde telafuz edilir. Ülkücü faþistlerin Barýþ Karnavalý na saldýrýsý basýnda da geniþ yer bulur. Bazý köþe yazarlarý gündemde tutar. Birkaç örnek: Mehmet Levent: Arkalarýnda duran olmasa, ülkücüler, gerekli tüm yasal izinleri alýnmýþ bir gösteriyi kana bulamaya giriþmezlerdi! Bu ülkede yasalarýn ve devletin üstünde güçler olduðunu... Bu güçlerin, istedikleri anda ülkeyi kan gölüne çevirebileceklerini daha ne kadar görmezdengeleceksiniz? (Afrika- 29 Mart 2004) Ali Baturay: Polis bu insanlarý nasýl daðýtamaz, ülkücülerin dokunulmazlýðý mý vardýr? Kim emir vermiþtir de polis ülkücülere dokunmamýþtýr Kýbrýslý Türklere piçler diyen, þiddetle tehdit eden bu kiþileri koruyanlar utanmalýdýr ve ateþle oynadýklarýnýn farkýna varmalýdýrlar. (Kýbrýs - 28 Mart 2004) Emin Akar: Diþe diþ, kana kan intikam gibi sloganlar atarak, kin, nefret ve saldýrganlýk ifadeleriyle tiyatrocularý, ezmeye hazýrlandýklarý düþman olarak gören ülkücü gençliði, tiyatrocularýn saðduyusu sayesinde emellerine ulaþamadýlar. Bir tarafta kana kan, cana can anlayýþýyla engelleme niyetinde olanlarla, diðer tarafta kadýn ve çocuklarýn da aralarýnda bulunduðu grubun çatýþmasý durumunda bu iþten kim karlý çýkacaktý? Böyle bir çatýþmadan kim, ne kazanacaktý? Ülkücüleri Girne Caddesi ne toplayarak geçit yok þovu yaptýranlar, olasý çatýþmadan neyi amaçlýyorlardý. (Halkýn Sesi-28 Mart 2008) Barýþ Karnavalý nýn yolunu kesen faþist sloganlarla tehdit eden ülkücülere basýnda sadece Volkan gazetesinden destek gelir. Bir iki örnek: Aydýn Akkurt: Dünya Tiyatro Günü denilerek siyasi içerikli bir karnaval düzenlendi. Yüzlerce Rum KKTC ye taþýndý. Eylemde yapýlmadýk rezalet kalmadý... Vataný, Devlet i, Anavatan ý uðruna ölmeyi göze alan insanlarýmýzýn önünde yurdum iþgal altýnda þarkýsý okundu... Rumca pankartlar taþýndý (...) bu çirkin eyleme tepki gösteren gençlerimiz ise Halkýn Sesi gazetesi önünde toplandýlar Olaydan sonra ise iþbirlikçi basýn Türk gençlerini daraðacýna yollamak için hemen harekete geçti... (...) Bu çirkin eyleme tepki gösteren gençleri provakatör olarak suçladý... (Volkan 29 Mart 2004) Yaþar ERSOY Selçuk Düzgün: Bu sanat gösterisi tiyatro aþký deðil de vatan satýþýna dönüþmüþ bir gösteriydi. Müzik, dans ve tiyatro gösterileri bahane edilerek Kýbrýs Türk Halkýný kandýrma yöntemini seçmiþlerdir Bu hain duygulara karþý meydana her zaman olduðu gibi ÜLKÜCÜLER çýkmýþtý. Ülkücüler bu gidiþe artýk dur demek için sokaða çýktýlar... Evet ülkücüler görev baþýnda... Oh be Allah a þükür... (Volkan 28 Mart 2004) Aydýn Akkurt: Yaþar Ersoy kamyonun üzerine çýkarak söylemediðini býrakmadý... Elimizde izin var, yürüyüþümüz yasaldýr, faþistler bizi durduramaz diyerek barbar baðýrýyordu Sonuçta tiyatrocular yollarýný deðiþtirip oynaya oynaya Lidra Palace a oradan da Rum tarafýna gittiler...türk gençleri ise þehitler abidesine... (Volkan 28 Mart 2004) Bekir Necati: Hepinize yazýklar olsun... Kýbrýs Türkleri nin yüzde doksaný toplu mezarlarda, Kýbrýs da Yunanistan a ilhak edilecekti Bu arada, barýþ, Kýbrýs adasýna 1974 te gelmiþtir, þimdi istenen bir anlaþmadýr. Dünya Tiyatro Günü nü yurdum iþgal altýnda diye baðýrarak çirkin bir eyleme dönüþtürenleri þiddetle protesto ediyorum. (Volkan 29 Mart 2004) Hasan Keskin: Protesto ediyorum... Tek üzüldüðüm... yüzlerce Rum ve Kýbrýslý nýn bize faþistler diye baðýrmasý oldu Gazimaðusa ya dönerken çok üzüntülüydüm... Otobüs þöförü üzüntümü görmüþ olacak ki, kaset taktý þarkýda aynen þunlar söylüyordu:ötüken yolu yokuþtur, kafalarý tokuþtur, bize faþist diyenler, ya haindir, ya... (Volkan 29 Mart 200) Bu adada ne çektiysek, ne kadar acý, göç, katliam, kayýp, savaþ yaþadýysak hep milliyetçilik yüzünden yaþadýk. Milliyetçilik yüzünden nefret etme, ötekini düþman görme, ötekini yok etmeye yönelik ýrkcý fikirlere sahip olma davranýþlarý katý milliyetçiliðin þovenizmin önemli bir kimliði, karakteridir. Paul Valery bu konuya deðin ne diyor bakýn: Ýnsanlarýn birbirlerini yemesi için, ilkin birbirlerinden nefret etmesi gerkiyor. Hayvanlar da birbirlerini yerler ama intikam ve kin duygusu duymazlar birbirlerine karþý. Unutmayalým ki, Toplumlarý sermayenin, kapitalizmin çýkarlarý uðruna çatýþtýran milliyetçilikte bir kin ve nefret egemenliði vardýr. Ve milliyetçilerin yaptýðý tek suçlama Vatan Hainliði dir. Yukarýdaki Volkan örneklerinden de görüldüðü gibi Ve bu Pazar, 26 Nisan 2015! Kýbrýslý Türkler seçim yapýyorlar Ya milliyetçiliði ve þovenizmi seçecekler..ya çözüm ve barýþý Ya karanlýðý ya aydýnlýðý Ya statükoyu ya deðiþimi..! Seçim insanýn en önemli eylemidir Demokrasinin de vazgeçilmez unsuru.doðru seçim birey ve toplumlarýn hayatýný ya iyileþtirir ya da mahveder Ve her toplum seçimiyle kaderini belirler... BÝR SAVAÞ NASIL HATIRLANMALIDIR Belki en büyük derdi hayatta kalabilmektir insanýn. Belki her eylemin ardýnda hayatta kalma iç güdüsü ve çabasý vardýr Varlýk durmadan kutsanýyor belki! Bir savaþýn savaþ diye anýlýr olmasýnýn üstünden binyýllar geçti. Savaþ ve barýþýn birlikte anýldýðý veya birbirine ters düþtüðü gerçeði ilk hangi zamana tarihleniyor bilen yok. Bilinen o ki; Ýnsan hep iktidarý ve gücü elinde tutmak için daha öteye taþýdý öfkesini ve silahýný. Her geçen gün kendi iç evreniyle, yaþadýðý dýþ evrene egemenlik kurmak için plan yaptý. Yoluna çýkan her þeyi yok etmeyi mübah saymasý da bundan olsa gerek! "Bir savaþ nasýl hatýrlanmalýdýr" sorusunu sorarken hatýrlamayý ve izlerini de irdelemek gerekir. Çocuk ve ergen kadýn ve erkek, bir savaþý algýsýnda nasýl taþýr geleceðe? Gelecek kavramý içinde geçmiþ ve savaþ nasýl yer alýr böylece? Küçük bir kapýdan giriyoruz içeriye. Tam karþýda Pippa Bacca'nýn barýþ gelini sýfatýyla baþlattýðý ve ne yazýk ki Gebze yakýnlarýnda öldürülmesiyle sonuçlanan yolculuðunun en canlý tanýðý olan gelinlikle karþýlaþýyoruz. Umudu, safiyeti ve barýþý simgeleyen beyaz gelinliði içinde tecavüze uðrayarak öldürülen Pippa, hedeflediði gibi yolculuðu boyunca üzerine sinecek kirlerle Kudüs'e varmayý planlarken hedefine varamadan þiddetle ve ölümle tanýþtý. Barýþýn üzerine kan oturdu Dünya barýþýnýn gerekliliðine ve gerçekleþeceðine inanarak yola çýkan sanatçý Pippa'nýn kimliðinde þiddete uðrayarak erkekler tarafýndan öldürülen binlerce kadýn, bir anlamda bir bireyin bedeninde baþlayarak yaþama yayýlan yýkýmý da göz önüne koydu. Can alýcý soru, bireyin en mahreminde parçalanan barýþ ve varlýk algýsý, toplumun savaþý kutsayan kararlýlýðýnda çürümüyor mu? Zaman aralýðýnda kendini ve düzen algýsýný gerçekleþtirmeye çalýþan insanýn, aslýnda doðum ve ölüm aralýðýnda var etmeye çalýþtýðý düzen içinde barýþý ve varlýðýn özgünlüðünü aramasý ne kadar mümkün. Oyun sürecinde asker, silah ve savaþ kavramlarýyla tanýþtýrýlan çocuklarýn, yetiþkinlerin elinde yitirdikleri çocuk saflýðýný sonraki zamanlarda þiddet olarak karþýsýnda bulan toplum neden böylesi bir tutumu durmadan ve artýrarak canlý tutuyor. Silahýn saðladýðýna inandýðý iktidar ve güç ikilisinin insan algýsýndaki o deðiþmez ve yok olmaz anlamýný bu hale getiren istek, aslýnda ölümü de kutsamýyor mu? Kadýn ve erkek olarak kendini gerçekleyemeyen insanýn bir sembolün ardýna veya bir inanca, bir ideale sýðýnarak var olma eyleminin bireyi toplumda silikleþtiren ama gizliden gizliye büyüyen bir tür þiddet kaynaðý haline getirdiði gerçeði gözlerden kaçmamaktadýr. Þiddet eylemlerine katýlan kadýn ve erkeklerin canlý bomba olurken bile gerçekleþtirmeye çalýþtýklarý görülebilir hale gelme isteði, kendi olmayý baþaramamýþ bir ruhun baþkalarý tarafýndan açýk istismar alaný içinde biçimlenmeye razý olmasýdýr. Bu razý oluþ aslýnda yok oluþ deðil midir? Yaþarken baþka bir algýnýn yönetiminde var olmayý seçen kadýn ve erkeðin tavrý, ölüme razý oluþtur ve yok oluþu onamaktan baþka bir þey deðildir. Sevginin þefkatli yumuþaklýðýnda yaþamayý düþleyen insanýn, katý kurallar ve kargaþa atmosferinde savaþa doðru evrilen yaþamýnda, þiddete maruz kalan yaný derin yaralar yüzünden zafiyetli ve kýrýlgandýr. Savaþa maruz kalmýþ insan acýsýnýn ve onarýlamaz travmalarýnýn geleceðe taþýnýrken etkilediði baþka yaþamlar ve algýlar da toplum saðlýðý açýsýndan son derece önemlidir. Bazen aðýrlýðýný baský boyutunda hissettiren sembollerle örülmüþ yaþamlarýmýzýn, barýþ için savaþmaktan baþka yol bulamadýðý gereceði de tam bir ironidir. Barýþý aradýðýmýz her coðrafyada ve her platformda insan olmanýn özellikleri ve beklentileriyle fena halde kuþatýldýðýmýzý ne yazýk ki göz ardý edemeyiz. Su, petrol, toprak olarak kabaca sýralayabileceðimiz savaþ nedenlerimizin son duraðý iktidar ve güç beklentisi ise oturduðumuz bütün barýþ ve müzakere masalarýndan eli boþ ve niyetsiz kalkýlmasý da kaçýnýlmaz bir sondur. Yýkýlan veya yýkýlacaðý muhtemel olan tüm saraylar ve iktidarlarýn güç dengesini bozacak, bu derin kederleri ve barýþý kirleten hastalýklý algýlarý tedavi edecek bir anlayýþa ulaþmak, mutsuzluðumuzu emecek sonra kendini yok edecek sülükleri deðil, o hastalýk nedenlerini yok etmek gerektiðini kabullenmek zorundayýz. Bütün dillerde sorduðumuz "bir savaþ nasýl hatýrlanmalýdýr" sorusunun ardýndaki beklentinin, savaþý hatýrlamak olmadýðý çok açýktýr. Birey ve toplum olarak varlýðý ve bütünlüðü korumak için verilen onur savaþlarýndan söz ederken bile kayýptan ve telafisi mümkün olmayan travmalardan söz ediyorsak savaþý asla iyi hatýrlayamayacaðýmýz bir gerçektir. Barýþýn temel düþmaný olan savaþýn, özellikle iktidar ve güç denklemiyle beslendiði gerçeðini asla akýldan çýkarmadan yol almamýz ve barýþtan söz ederken kendimize dünyaya barýþa ve insanlýða daha dürüst davranmamýz þarttýr. Bir olguyu en estetik þekilde ifadelendirme baþarýsýna sahip olan sanat bile savaþ söz konusu olduðunda yeterince söz bulamýyorsa, her geçen gün daha kötü bir evreye geçen dünyadaki yaþamýn varlýðý için insanýn özünü gözden geçirmesi gerekmektedir Havva TEKÝN

8 8 Pazar 26 Nisan 2015 Pazar L etranger / Lev Atikoðlu Brain-Damage (8) Oscar baþým sýzlýyor En büyük eylemler beynimin içinde yaþanýyor ve savunma mekanizmasý aldanýþta "Askýya almaya çalýþtýðýmýz her dürtü; kara kara düþündürüyor ve zehirliyor apaçýk. Beden bir kere günah iþler ve bu günahlarla bitmiþtir artýk. Düþünceyi gerçeðe dönüþtürmek, bir tür temizlenmektir. Karþý koyarsan, ruhun hasta halde ona yasakladýðýn þeyleri arzulamakla geçirir vaktini, sürekli tehlikeli bir halde; isteyerek canavarca-canavar haline getirdiði için- ve kuralsýzca, usulsüz bir hale getirdiði ruhunu. Beyin en büyük eylemlerin pratiðe kavuþtuðu yerdir Dünyanýn en büyük eylemleri beyinde gerçekleþtiði söylenmiþtir hep. Ve en büyük günahlar da beyinde iþlenir." O scar Wilde Oscar Wilde'ýn 1880'li yýllarda yayýmlanan "Dorian Gray'in Portresi" romanýnda beyin iþlevselliði estetiksel yönden zevk verdiði bir durum içerisinde dökülür Victorian dönemi edebiyatýndan Lefkoþa'nýn Kumsal parkýna. Yabancýlaþma günlüklerimi yazarken en çok beynimin zarar aldýðýný fark etmek, acý çekmeyi gerektirir, kabul etmek, biraz daha bir ilkbaharýn bitiþi, yazýn baþlamasý gibi. Reddettiðimiz þeyler yüzünden cezalandýrýldýk diyorum. Acý çekmek bir ayrýcalýktýr ve acý çekmeye hakkým yoktur benim. Acý çekmek bir lükstür; acý çekecek kadar yaþamaya hakký yoktur bazýlarýnýn Baþa bela, beyne zarar olan, düþüncelerin, korkularýn, kendisi gibi, acý çekmek de bir yabancýlaþma hali. Canavarca, yasaklanan içgüdüsel hareketlerin pratiðe kavuþmasý engelleniyorsa id tarafýndan, baþa bela olan, kiþinin kendisi. Baþ, insanýn en iþlevsel organýysa ve içinde beyin bulunuyorsa, neden bir kez de baþýmý alýp gidemiyorum ben lirikçe? Baþ üzerinden kurulmuþ bütün özlü sözleri, deyimleri, ifadeleri nasýl olur da bu kadar kolay çýkarabiliyorum aðzýmdan yani? Aðzým baþýmda Baþým aðrýyor, baþýmýn belasý, BAÞtan beri bu böyleydi, baþýmý alýp gideceðim, baþlý baþýna bir hata bu, baþlýklý kaðýt, baþým aðrýyor, baþým sýzlýyor, baþa git, baþtan baþla.. Harap oldum Oscar baþým sýzlýyor Sabah intihara çok yakýndým. Uzaktan beðendiðim için güzel geliyor gözlerin bana ve biraz yaklaþýnca renk deðiþtiriyorum, sen ayný kalýyorsun. Mevsimler, hobiler edinmeme neden olan baþlýca sebepler. Senin bana, Nisan akþamýnda yürüyüþe çýkarken yüzüme vuran rüzgarýn Temmuz'u hatýrlatýþýsýn demeni ne çok isterim mesela. Dilediðin kadar uzun yürüyüþlere çýk ve gör, ormana vardýðýnda kurguladýðým bu gibi þeyleri... Dönüþeceðin bir kaç þimdi ve sonrasý gibi ÝYÝLEÞMÝYOR, ALIÞIYORSUN Derine inemediði baþýndan belli Deðil ki çocukluðun adý iki heceli&sað elim uzamýyor göðe.yukarýda açýk alan iki sessiz ýþýk, en ince ayrýntýlar askýya alýnýr mý ki, en ince düþ Biriktiði anda akýtan dam, eski bir kýþ gibi sýradan. Farkýnda olmadan da çýkar yirmilik diþ, bir baþdönmesi, kafein kadar çocukça: Büyüklerin elinden fincan tabaðýna Bir yudum akýnca, eskisi gibi acý gelmiyor tadý kahvenin, sadece alýþmak istiyorsun ve alýþamýyorsun. Þimdi adý tedbir alýnarak konulan bütün hislere çaðrý gibi: Elimde geçmiþ ve durmadan tepinip duran sað elim, sað bacaðým, ve yaptýðým kötülükler; çocukça geliyor, dayanamýyorum düþündüklerimi düþünmeye. Derine inmeye ve kökünü bulmaya, çaba sarf etmeye. Baþýndan belli bunun sabah alýþkanlýðý olacaðý, seneler sonra Yukarý, askýya alýnan istekler, koþullar tepinip durmakta. Yaklaþma! seni suçlayacaðým. Bu yüzden biraz uzak duruþum, kaçýþým, ve risk almayýþým, derine inemediði baþýndan kesinleþti & yýrttý uzak olduðu için, acýmadý, kan akmadý, yýllar sonra bu telafi edilecek diye. Çocuk bayramý kutlamasýnda, küçükken bile, yerdeki kýrmýzý nokta, yýllar sonra eþleþecek gerçek kanla. Bu süreklilik halinden sertçe darbe almýþ oluþum fark ediliyor, dayanamýyorum. Sol bacaðýmda bir uyuþma, anlýyorum neden elimin titrediðini artýk, ve derine inemediði baþýndan belli. Eðer ola ki baþarýrsa, biter, ve bu olaðandýr. Sýradýþý olan, tek baþýna duran ve günlük hayatý altüst eden, geçmeyiþi: Alýþmanýn þekil deðiþtirmesi...

9 26 Nisan 2015 Pazar Pazar 9 Nehir Demirel / Ülkesiz ve giysisiz PSÝKOLOJÝK GERÝLÝM... Dilsiz Uþak Her eþya gibi aslýnda Ama bu adýný sevdiðim, imgesine tav olduðum eþya; dili, duygusu, fikri olmayan, kendi baþýna hareket edemeyen, üzerine bir ceket asýldýðýnda acayip bir karizmaya sahip olabilen, fakat genellikle bu 'dilsiz uþak' bir odun parçasýndan estetize edilerek evlerimize girmiþ bir nesnedir. Tek baþýna bir anlamý yoktur. Birileri tarafýndan kullanýlmadýðý sürece deðersizliði kendine bile aðýr gelir. O bir uþaktýr. Ceket asmak için kullanýlan, ancak giyindiðinde uþaða benzeyen fakat kendini adam zanneden, ondan da öteye gidemeyen bir iskelet. Hareket kabiliyeti, sahibinin ona dokunuþuyla mümkün olan, yeri yönü eðilimi belirsiz, eylemsiz, bir yanýyla da ürpertici bir hali vardýr. Sanki ona konuþmaya çalýþsan, tiz sesiyle 'buyurun efendim' diyecekmiþ gibidir. Ezik, böyle itaatkar Nasýl desem Sanki yüzüne tükürsen biri onunla ilgilendi diye mutlu olacak gibi Onu kýrýp döksen, caný yanacak da ses çýkarmayacak gibi Biraz karanlýk iþte Siyah ceketli, bir sürü nesne üzerine yürüse Fikirleri yok, yollara salýnmýþ, evlere, iþ yerlerine, büyük alanlara býrakýlmýþ yüzlerce dilsiz uþak! Kurumlarýn içinde, dýþýnda, belki otoritenin iþleyiþini saðlýyorlar, belki meclislerde, bankalarda, iþin kötüsü belki de sanat merkezlerinde Ya da penguen ordusu ha? Ya da sürüsü? Evet, evet! 'Dilsiz uþak sürüsü'! Üç maymundan bile hallice deðil Geleceðinden belli belirsiz haberdar ama müdahale etme yetkisi yok, tavrýný koyamýyor. Sanki sürünün bir üyesi, vatandaþý, bir yere ait ama seçme hakký yok. Buna kendini inandýrmýþ. O ceketin altýnda sürüklendiði yere gidiyor. 'Sürüklenmek' kelimesinin bir yerlerinde 'sürü'nün olmasý pek manidar! Sür, sürü Ona giydirilen ceketi en iyi þekilde korumak, kollamak, onu düzgün tutmak, onun iyiliði için hep dik durmak zorunda. Ama omurgasý yok! Saðlam bir temeli yok! Ýnandýðýný zannettiði þeylerin hepsi çeliþik! Her alanda varlýklarýný sürdürdükleri için hangisinin ne yaptýðýný anlamak da pek mümkün deðil aslýnda. Yönetici zannedilene yalnýzca konuþabilme yetisi verilmiþ, peþinden gidene ise yürüme Açýkça görülebilen tek özellikleri ise, kötü niyetli olmalarý yahut iyi niyet adý altýnda yaptýklarý her þeyin, temelde bir yalan olduðudur. Örneðin, barýþçýl olduklarýný söylerler ama insan öldürürler. Ya da 'barýþa çok koyarým', ' benden baþkasý koyacaksa, yardým etmem, baþkasýnýn ne hali varsa görsün!', 'barýþa koyulacaksa sadece ben koyabilirim, baþkasý koyamaz çünkü ben profesyonelce koyarým ve koyabilecek de tek adamým!' Cümlelerde sanki bir eksiklik var Nesne Hah! Nesne eksik! Ne olabilir? Barýþa ne koyabiliriz? Hah! Katký, katký 'Katký!' Aslýnda bakarsanýz niyet olduktan sonra her þartta her þeye her yerde katký koyabilirsiniz, hele ki gönüllü olduðunuzu söylüyorsanýz, zaten iþiniz bu olmalý! Bu, 'bana vermeyen ölsün!' tavrý nedir yahu? Ayy bugün sürekli cümlelerde nesneler eksik, Faize Abla kýzacak! Örneðin, 'bana oy vermeyen ölsün!' olabilir o cümle Oy oy oy Nesneler, eylemler, fikirler ve insanlar Gazetenin bu hafta da toplatýlmasýna göz yumamam! Yo yo yo Sanýrým ben de gazetenin toplatýlmasýna koydum! Katký, katký Çok ayýp bana! Geçen hafta Zeytin dalýndan bir yazý yazdým ama olmaz! Bu hafta bunu yapamam dedim ve nesneleri yazmak istedim. Bu yazýnýn seçim süreciyle hiç ilgisi olmamakla birlikte, adý geçmeyen herkesin gerçekle de pek bir baðlantýsý yoktur! Yukarda gene 'zeytin' mi dedim ben? Neyse Muhtemelen bu gece bol bol 'tütüneceyik' ki geleceðimize nazar deðmesin! Dilimize pranga vurmak isteyenlere, bizi nesneleþtirmek isteyenlere de kendi irademizle 'cevap'ýmýzý verip onlarý çatlatacaðýz! Aman yapma Nehir! Gene saptýn! Konudan! Yine çýlgýna dönmüþ gibi yazýyorum.. Saat sabahýn 4'ü, birazdan gidip duþ almalýyým... Fazla içki içtiðim için günün erken vaktinde aç karnýna sýzmýþ ve gece yarýsý uyanmýþ olmam, bende bir göl kenarýna oturup pipetle dünyayý içime çekebilecek derinlikte bir susuzluk yaratýyor... Gözünüzde birþeylerin canlanabilmesi için çýplak olduðum ayrýntýsýný vermeli miyim? Çýplaklýk takýntým var bilirsiniz... Çýplak olmak tekrar doðmak gibidir, doðanlar þeffaf olur... Siz hiç giysili doðan bir bebek gördünüz mü? Peki ya katil bir bebek?... Çýplak olmak, tekrar doðmaktýr bütünüyle. Ben arada tekrar doðuyorum, yalnýz ve yorgun kaldýðým zamanlar.. Üstelik ucu yazmayan bir kaleme maket býçaðý ile darbe yaparken de, çýplak, yalnýz ve þeffaf oluyorum. Biriyle hiç göz göze gelmedim yazarken, muhtemelen bakmak veya görmek istemeyeceðiniz kadar çýplak ve þeffafýmdýr. Bu kelimeyi kullanmam sizi rahatsýz ediyor... Bir de yetmezmiþ gibi, yazdýklarýmýn bir kýsmý çok kirli þeylerdir, týpký günah çýkarýyormuþum gibi. Bunlarý okusa anlamayacak, anlasa hissetmeyecek bir grup beden tanýyorum. Sanýrým onlara da toplumun kalýn kesimi deniyor, ölü bakýyor ve sevemiyorlar. Az sevip çok çalýyorlar... Oysa ben, bende býraktýklarý bütün hayal kýrýklýklarýna raðmen, onlardan biri olmama raðmen.. Onlarý da, manasýz bakan suretlerini de seviyorum. Yine de içinden çýkamadýðým sistemlerine, Ait hissetmediðim realitelerine.. Okumak adýna borçlandýrýldýðým paranýn stresine, Kimi zaman üniversitenin ta kendisine, Lanet olduðunu düþündüðüm bütün düþüncelerine, Hiç anlamadýðým dinlerine.. Ve benzeri yetersiz kaldýðým her þeylerine yazabildiðim oluyor. Hatta kimi zaman, bu toplumdan biri olan kendime... Kendime yazýyorum... Bir de öyle bir el yazým var ki, bunlarý benden baþka kimse okuyamýyor. Çýplak yazýlarým, çýplaklýk takýntým, Karþý koymakta zorlandýðým çýplak duygularým birkaç defterde iki kapak arasýnda sýkýþýk kalýyor. Bir de bu lanet defteri þehrin en iþlek dediðiniz kesimine hediye paketine sarýp sunsam, kapaðýný beþ kiþiden üçünün açacaðý, açanlardan mümkün olur mu bilmiyorum fakat olursa muhtemelen yalnýzca, birinin bunlarý okuyabilecek kadar çýplak olabileceði ihtimali... Ki bu da kimi zaman sahip olduðum tek mutluluk oluyor... Arasýna birkaç duygu daha sýkýþtýrdýðým bu defter ne zaman dolar bilmiyorum, dolar dolmaz onu bir nehir kenarýna býrakýrým ve onu ancak benden sonraki baþka bir çýplak, hislerimle devralýr.. Bütün hislerimi ona veririm, daðda açan çiçek gibi güzel koksun diye. Çýplak kalsýn ve benim direnemediðim herþeye dirensin diye... Evet, ben limansýz kaldým. 19'uncu yaþýmýn ortasýnda, henüz baþlamamýþken koca bir fýrtýna Bir limaným yok benim Ne bir ev, ne bir sevdiðim. Benim bildiðim herþey, sizin bildiðinizdir. Bildiðimiz herþey yalandýr... Ülkesiz, giysisiz bir ben varým galiba ve de muhtemelen yanlýþlýkla düþtüm bu yüzyýla Baþka bir açýklamasý yok bu sancýnýn Ýpek ÝBRETLER

10 10 Pazar Halil AÐA / 26 Nisan 2015 Pazar Okyanusta susuz kalmýþ kafalar Ve her seçimin olmazsa olmazý; 'Ýkinci turda güçlü olan adayýn yanýna hýzla ama çaktýrmadan geçmeye çalýþmak'. Adaylarýn kim olduðu önemli deðil, zihniyet sakat afedersin. Ýlk turda uðruna methiyeler düzdüðü, herkesi ikna etmek için uðraþtýðý adaydan ne kadar hýzlý vazgeçtin ve yenisi için ne kadar ustalýkla bu kadar süslü laf bulup feysbukta av'a çýktýn. Bunlar deðiþik kafalar, bunlar apaydýnlýk bir günü karartabilecek kafalar, bunlar okyanusta susuz kalmýþ kafalar. Hani birþeyler anlatmaya çalýþýrsýn da, o ýsrarla dinlemez ya Sen tekrar denersin, olmaz. Mizahi bir yol seçersin, bazen sert olursun yine deðiþmez. O ille anlamayacak, hiç dinlemeyecek. Tabii ki sabrýn zorlanacak, tabii ki asvalyalarýn atacak ama pes etme. Her çeþit fikrini anlat o yine yola gelmesin. Dinlemediðini belli eden bilgisiz cümlelerini kurarken diþlerine bak, anlamsýzca açýlan kapanan dudaklarýnýn arasýndan beni kurtarýn diye haykýran diþlerine bak, ne kadar boþ þeyler için çýrpýnan diþlere. Ýþte o an senin için bir mucize. Belki haline þükretmek için, belki diþlerin haykýrýþýndan 'beterin beteri var' diyip rahatladýðýn için, belki de ne kadar sabýrlý olduðunu ölçtüðün için. Herþey bir þekilde tecrübe. Deniz Seki'nin 'iki bilet' þarkýsýnýn klibinde herkesler benzer pozlar sergiledide Oktay Kaynarca, hep ayni ifadeyle klipte yer almasý. Böyle duygulu gülüþe yakýn bir bakýþ. Karþý tarafta 'Evet, þimdi benim de üzülmem lazým' tarzý bir duruþ. Ve her seçimin olmazsa olmazý; 'Ýkinci turda güçlü olan adayýn yanýna hýzla ama çaktýrmadan geçmeye çalýþmak'. Adaylarýn kim olduðu önemli deðil, zihniyet sakat afedersin. Ýlk turda uðruna methiyeler düzdüðü, herkesi ikna etmek için uðraþtýðý adaydan ne kadar hýzlý vazgeçtin ve yenisi için ne kadar ustalýkla bu kadar süslü laf bulup feysbukta av'a çýktýn. Bunlar deðiþik kafalar, bunlar apaydýnlýk bir günü karartabilecek kafalar, bunlar okyanusta susuz kalmýþ kafalar. Sen bir 23 Nisan sabahý, 'dolu'yla uyandýn mý hiççç? Bu tatil gününde çappa yapacayým diye planlarken, yaðmurla karþýlaþtýn mý hiçç? (Gaydeli bir þekilde söylerseniz sevinirim) Ne kadar çok iþe yaramaz albüm çýkýyor a dostlar. Bunlarý kim dinler, neden çýkar aklým almýyor. Ha iyi iþler yok mu? Var elbet. Ulan grubunun 'Dua Tarlasý', Deniz 'in 'Deli Damla'sý bu hafta kulaðýma hoþ gelenler efendim. Müziksiz kalmayýn gibi kliþe fakat gerçek bir sözün varlýðýný da buradan hatýrlatmadan edemiyorum. Bir zamanlarýn çok popüler, çok iþ yapar, karþý tarafý mutsuzluktan sorguya, sorgudan karamsarlýða iten mucizevi sözü; 'Herþeyden heryerden kaçabilirsin ama kendinden kaçamazsýn' sözüne ne oldu ki? Gerçekten merak ediyorum, çok hýzlý unutuldu gariban. Oysa ilk kullanýldýðýnda beyinlerde hafif bir yanma etkisi yaratmýþ epey de beðenilmiþti. Senin için hiç üzülmedim; 'Herþeyden kaç kendinden kaçamazsýn', ukala þey seni. Hiç tanýmadýðýn bir insanýn senden daha büyüðünü aramasý ve bunu açýk seçik söylemesi kadar da deðiþik birþey olamaz. Gayet açýk, gayet kendinden emin. Sen de alýnmýyorsun aslýnda, hatta doðallýðýndan lafý oyalamamasýndan daha zevk alýyorsun bir nebze. Gene bir Yeþilçam travmasý. Ýngilizceyle ilk kavgalarýmýn olduðu yýllar. Ýngilizce'ye yine kafam basmýyor, yine öðrenmek zorunda hissediyor yine uðraþýyorum. Abime bakýyorum, ben 'yes/ no' dan baþka ingilizce bilmem diyip hayatýna devam ediyor. Ordan burdan para dilenip içinde futbolcu çýkartmalarý olan sakýzlardan alýp çýkartmalarý bir albüme yapýþtýrýyor hýrsla. Onun hayatýnda past tense'in present super future tense'lerin falan hiç önemi yok. Hayýr, çýkartmalarý saða sola yapýþtýrsa yine anlarým, öyle bir durumda yok. Albümdeki yerlerini buluyor, yapýþtýrýp albümü saklýyor. Geçici bir cinnet aný yaþýyoruz aslýnda ikimizde. Onunkinin sebebini bilmiyorum, ama benim derdim ingilizce. Hýrs etsem de olmuyor. Yeþilçam filmi izlerken fark ediyorum. Filmdeki yabancý çift çok kolay Türkçe öðreniyorlar. 'mek / mak' eki hayatlarýný kurtarýyor. Bir de 'Var' kelimesine abanýp çözmüþler türkçeyi. 'Ben var gelmek', 'Ben var istemek', 'Ben var çok kýzmak' derken çatýr çatýr konuþuyor, anlaþýyor. Neden ingilizce de böyle deðil, bak yabancýlarýn iþi ne kadar kolay diyip daha da içime keder yüklüyorum. Ve yeþilçam belki de 'Aþk' ýn ne olduðu konusundan sonraki en büyük ikinci kazýðý atýyor bana. Hararetin bu mu dünya, ne mal verdin ne yar dünya. Ýnsanlarý mutlu ederken kendilerini bir bilge gibi, bir doktor gibi bir araþtýrmacý gibi görmelerini çok seviyorum. Ýki perþembe arasý, yani bir haftanýn içinde önce 9 derece düþecek sýcaklýk sonra 13 derece çýkacakmýþ diyorum. Hemen hemen hepsinde benzer bir tepki. 'Amman tam hastalýk havasý, dikkat edelim, þimdi hasta olmazsak hiç olmayýk' diyip bilgece seviniyorlar. Bu da benim tercihim. Çok kolay terk edenden korkarým, manasýzca terk edenden daha çok korkarým. Bu yaz senin yazýn olsun mu. Ýyi beslen, hareket et, yenilikler seni bulsun. Hayatýmda ilk defa dümdüz yatmalý tatil istiyorum. Hareket etmeden, dümdüz yatayým. Güneþ bir tarafýmý yakýnca diðer tarafa döneyim. Kýzardýkça kýzarayým. Sonra çok tayfalýnca suya gireyim. Sudan çýkýp ayni iþlemlere maruz býrakayým kendimi. Hep bunlarý istiyorum. Ýnsanýn kendini bile bile soktuðu en kötü durum 'Aþk' deðil, 'Takýntýlý Aþk' olmalý. Hani ne derler sizin ordaaa obsessiff. 90'larda Pop müzik dergisi çýkartmak kadar da kolay bir iþ yoktu ha. Zaten pop müziðe ilgi büyük o ayrý ama esas iþin kolaylýðý þuydu. Hýmmm Fatih Erkoç, þarkýsý ne; 'Oynatmaya Az Kaldý / Doktorum Nerde?'. Al oðlum þu huniyi koy Fatih Erkoç'un kafasýna çek fotoðrafý baþla röportaja. Sorular zaten ayný. Þarkýda kimin için deliriyordu Fatih? Bir güzel kýz yüzünden abii. Sor bakalým kim bu kýz? Çok güzel þimdi de sor bakalým hiç akýl hastanesine yatmayý düþündü mü? Aferimm. Þimdi kim var sýrada Yoncimik, þarkýsý ne? Sabah 8.15 vapurunda onu gördüm karþýmda. Gidin bir vapura çekin fotoðrafý, sorun bakayým hiç 8:15 vapuruna bindi mi? Oldu mu? Afferim.

11 26 Nisan 2015 Pazar Pazar 11 YANSIMA Tüge Daðaþan / -aktýðýn yerde çoðalýrsýnmasanýn üzerindeki duraðan saate aktý gözler umudu düþlere sararak "aktýðýn yerde çoðalýrsýn" dedi zaman sarýlarý biriktirdi güneþ buðdaya yeþili; zeytine, aðaca, suya tarlalara ek akýttýðýn her düþü ve de gülüþü "aktýðýn yerde çoðalýrsýn" dedi toprak aktýðýn yerde çoðalýrsýn zamanýn en kuvvetli saatine fidanlar hasretti ýþýða aynalar vuruldu her elin ayasýna "aktýðýn yerde çoðalýrsýn" dedi aydýnlýk asasý gerçeklik olan bir yüz karýþtýrýldý binlerin içine "aktýðýn yerde çoðalýrsýn" dedi doðruluk ýssýz bir sokaða gömülmüþ sokak nasýr tutmuþ elleriyle selamladý maviyi "aktýðýn yerde çoðalýrsýn" dedi insan caný yanan parmaklar ýlýk bir eldiven aradý kendine "aktýðýn yerde çoðalýrsýn" dedi dört mevsim Ýsmail Boyraz / Karanlýðýn en kuytu Yeriydi Gözleri kadýnýn Ayrýldýlar Geceye tutkun oldu Adam.. Sevgili dostum Fatoþ Avcýsoyu Ruso'nun 'Büyü' isimli þiir kitabý çok güzel bir günde, 21 Mart Dünya Þiir Gününde okuyucularýyla buluþtu Onu seven ve beðeniyle takip eden birçok kiþi gibi, ben de kitap hakkýnda telefonda epeyce konuþmuþtum kendisiyle. Kitabýn birçok aþamasýný kendisinden dinlerken, bir an önce elime alýp okumak için ne kadar sabýrsýzlandýðýmý hatýrlýyorum. Ýçimde bir kýpýrtýyla, sabýrsýzlýðýn kýyýsýnda yüreðime þiir köpükleri dokunurken, sayfalarýný gözlerimin rüzgârýyla çevirmek istediðimi Hoþ geldin 'Büyü' Ruhumun huzur köþesine çekilip dingin zaman mevsiminin yankýsýnda imgelerin 'Büyü'süne kapýlmak istediðimi Ýþte nihayet elimde ve gönlümde sevgili Fatoþ'un dizeleri.. Gözlerimin içine düþüp Saðýrlaþýnca tanrýlar Ahþap oymalarda Donup kalýyor Günahlar Çan sesleri ürpertince Güvercinleri Ve ezan sesleri Korkutunca köpekleri Kim olduðumu unutup Çöpe atýyorum tanrýlarý Ve tanrý yapýyorum Çocuklarý. Kitabýn beni bu kadar heyecanlandýrmasýnýn sebebi, deðerli dostum Fatoþ'un þiire verdiði deðerin ve karakter olarak da yaptýðý iþi büyük bir özveri titizlik ve gönülden yapýyor olmasýnýn neticesinde ortaya çýkacak olan eserin, Kýbrýs Türk Þiirine, okuyuculara ve bana katacaklarýný önsezilerimin ýþýðýnda yürekten hissettiðim için olsa gerek. Sevgili Fatoþ'u sahnede þiir okurken izleyenler bilirler. Onun, þiiri okurken yaþayarak yorumlamasý vardýr. Yazan kiþi, o þiiri yazarken her ne hissetmiþse onun ruhuna bürünüp sahnede yaþatmasý vardýr. Ýþte þimdi, böylesine hassas bir yüreðin, kendi kaleminden dökülen dizeleri okuyacaðýz nihayet. Iþýk Kitabevi yayýnlarýndan çýkan bu güzel kitabýn editörlüðünü Gürgenç Korkmazel, kapak ve grafik tasarýmýný Erdoðan Uzunahmet, arka kapak görselini de Ýpek Denizli Karagöz yapmýþ. Haiku tarzý þiir sevenlerin bolca haiku da okuyabilecekleri bu güzel kitapta, emeði geçen herkese ve tabii ki hem anneliði, hem öðretmenliði, hem þairliði ve hem de güpgüzel bir insan olabilmeyi baþarabilen sevgili dostum Fatoþ Avcýsoyu Ruso'ya bir þiir sever olarak çok çok teþekkür ederim... Paslý bir geçmiþ Olur Gecenin Bedeli ödenmiþ Dokunuþlarý Eski bir küvetten Su halinde Taþarken kadýn...

12 Kýbrýs, Rumca Küstüm Türkçe Kýrýldým güneyde sahneleniyor Satirigo Tiyatrosu, PEO-SIDIKEK, BES, Federal Kýbrýs Ýnisiyatifi, Ýki toplumlu Koro ve Kültür Hareketi nin iþbirliðiyle Lefkoþa Belediye Tiyatrosu nun Kýbrýs, Rumca Küstüm Türkçe Kýrýldým Güney Kýbrýs ta sunulacak. Faize Özdemirciler in þiirlerinden oyunlaþtýrýlan Kýbrýs, Rumca Küstüm Türkçe Kýrýldým Yaþar Ersoy yönetti ve oynadý. Müziklerini ise Ersen Sururi yaptý. Kýbrýs, Rumca Küstüm Türkçe Kýrýldým Satirigo Tiyatrosu - Vladimir Kafkarides Kültür Merkezi ana sahnesinde, 29 Nisan Çarþamba, saat 20:30 da sahnelenecektir. Oyunun Rumcaya çevirisini Prof. Dr. Niyazi Kýzýlyürek yaptý. Türkçe oynanacak oyun, Rumca altyazýylada sunulacak. Oyuna, giriþ ücretsiz olup oyundan sonra da bir kokteyl verilecektir. Kuzey Kýbrýs tan oyunu izlemek isteyen Kýbrýslý Türk izleyiciler için 29 Nisan Çarþamba saat de Ledra Palace tan otobüs hareket edecektir. Katýlmak isteyen izleyiciler 29 Nisan a kadar Lefkoþa Belediye Tiyatrosu na ( ) müracaat edip kayýt yapabilirler. Kýbrýs, Rumca Küstüm Türkçe Kýrýldým oyunu; Kýbrýs ýn son 60 yýllýk tarihinde yaþananlarla bir yüzleþmeyi, itirafý ve sorgulamayý içermektedir. Oyun, dünümüze, bugünümüze ve geleceðimize dair yaþanan trajediyi çarpýcý bir þekilde anlatmaktadýr.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp.

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp. Sezen Aksu 2 Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org Çok Ayýp Söz - Müzik: Sezen Aksu Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte

Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte Bir trenin düdük çala çala geçtiðini duyunca ne yaparsýnýz? Tekerlerin demiryoluna çarpa çarpa çýkardýðý sesi dinlemek için, elinizdeki iþi býrakýp kulak kesilmez misiniz?

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan,

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan, Yücel Terkanlýoðlu Onaylayan Administrator Cumartesi, 23 Þubat 2008 Son Güncelleme Pazartesi, 27 Ekim 2008 Besteciler.org HTML clipboard Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada Sertab Erener Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Besteciler.org Acýt Canýmý En gizli bahçelerim Islandý yaðmurunla Açýldý her damlada Solgun çiçeklerim Yollarýný zor bekledim Gecelerden sabahlara

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen.

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen. Samet Kalkan Onaylayan Administrator Pazartesi, 17 Aralýk 2007 Son Güncelleme Pazartesi, 02 Haziran 2008 Besteciler.org GÝZEMLÝ MAVÝ Deniz mavisi gözlerin Dünya tatlýsý gülüþün Can alýcý sözlerin Sana

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram Ozan Doðulu Onaylayan Administrator Salý, 22 Mayýs 2007 Besteciler.org Sen Çaðýr Yeter Alýþmak çok zor inan Sebebim düþün bir an Yakýþmaz bize haram Ayrýlmak kayýp zaman Biz neyin kavgasýný ezberledik

Detaylı

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim.

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim. Nejat Yavaþoðullar Onaylayan Administrator Pazar, 27 Mayýs 2007 Besteciler.org Ankara Sokaklarý Yürüyordum Yürüyordum ay ýþýðýnda Adým seslerim Boþ sokaklarda Yankýlanýrken gece ayazýnda Sen yokken anlamsýz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerinin daha ilk aylarında, bu işin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anlayıvermişlerdi. Aslında birbirlerini sevmiyor değillerdi. Son zamanlarda o kadar sık olmasa

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı

Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!..

Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!.. BEKLEYÝÞ Murat okuldan dönmüþ, odasýna çekilmiþti. Derin düþünceler içinde kitaplarýný, defterlerini karýþtýrýyordu. Bir gün önce üzdüðü annesinin aðlamaklý yüzü gözünün önünden gitmiyordu. Þunu da isterim,

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

İntikam. Ölüm Allah ın Emri

İntikam. Ölüm Allah ın Emri İntikam Bilir misin sen her gece Kendinle oturup konuşmayı Geceden uyanmamaya ant içip Gün ışığıyla yeniden doğmayı Bilir misin sen her güne hayata küskün başlamayı Anti sosyal kişilik olup da Şişelerin

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar Yýldýz Tilbe 1 Onaylayan Administrator Pazar, 06 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org ADAM OLSAYDIN Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar Kendini arattý, beni bulmadý yar Düþtüm

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

YÜKSEL ÖZDEMİR. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

YÜKSEL ÖZDEMİR. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI

7. SINIF TÜRKÇE KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI 7. SINIF TÜRKÇE KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve Cilt:

Detaylı

Bir an hangisini giyeceðinin kararsýzlýðý içinde kaldýktan sonra miki fare desenli pembe tiþörtüyle mavi kot pantolonunu çýkardý. Çabucak giyindi.

Bir an hangisini giyeceðinin kararsýzlýðý içinde kaldýktan sonra miki fare desenli pembe tiþörtüyle mavi kot pantolonunu çýkardý. Çabucak giyindi. GÜNE BAÞLARKEN Uyandý. Gözlerini ovarak doðruldu, iki yanýna bakýndý. Alacalý aydýnlýkta içeriyi sisli sisli gördü. Zamanýn neresinde olduðunu bilemedi. Saatine baktý, onu geçiyordu. Bir yanlýþlýk olduðunu

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek? B) Oraya gidip de ne iş yapacaksın? C) Ne kadar güzel konuşuyor

Detaylı

Ilgaz (14 Şubat 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Ilgaz (14 Şubat 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Ilgaz (14 Şubat 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 14 Şubat 2010 Pazar günü, Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) organizasyonluğunda 26 kişilik bir grupla günübirliğine Ilgaz a gidiyoruz.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası.

Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası. Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası. Kulplar taktım sicimden, Boyadım bakır gibi; Doldurdum

Detaylı

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU ISO 90012008 2010 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU Alsanduþ, 1983 yýlýnda alüminyum doðrama ve panjur imalatý ile baþladýðý ticari hayatýna 1990'lý yýllarda Pvc doðrama ile devam etmiþtir. 1998 yýlýnda ALSANDUÞ markalý

Detaylı

Eisenhower'dan Reagan'a Jules Feiffer'ýn Amerikasý

Eisenhower'dan Reagan'a Jules Feiffer'ýn Amerikasý 39 Jules Feiffer's America Jules Feiffer Eisenhower'dan Reagan'a Jules Feiffer'ýn Amerikasý Levent Gönenç Elinizde tuttuðunuz bu kitap bugüne kadar Amerikan toplumu üzerine yapýlmýþ en yetkin sosyolojik

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

karayý göstermek isterdi. Kýyý burada, bu tarafa gelin, der gibiydi. Kasabalýlara da gemilerin geldiðini haber verirdi. Ýþi çok çok önemliydi

karayý göstermek isterdi. Kýyý burada, bu tarafa gelin, der gibiydi. Kasabalýlara da gemilerin geldiðini haber verirdi. Ýþi çok çok önemliydi Deniz Feneri Bir zamanlar bir deniz feneri vardý. Uçsuz bucaksýz bir denizin kýyýsýnda gemileri beklerdi. Hemen arkasýndaki yamaçta da bir kasaba uzanýrdý. Bir liman kasabasý... Gemiciler, gemilerini bu

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Γ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır.

ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır. SOKAK - DIŞ - GÜN ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır. Batu 20'li yaşlarında genç biridir. Boynunda asılı bir fotoğraf makinesi vardır. Uzun lensli profesyonel görünşlü bir digital makinedir. İlginç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı