Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!..

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!.."

Transkript

1 BEKLEYÝÞ Murat okuldan dönmüþ, odasýna çekilmiþti. Derin düþünceler içinde kitaplarýný, defterlerini karýþtýrýyordu. Bir gün önce üzdüðü annesinin aðlamaklý yüzü gözünün önünden gitmiyordu. Þunu da isterim, bunu da isterim diye tepinmesi doðru muydu? Tek gelirleri temizlik iþlerinden alýnan paraydý. O da her gün olmuyordu. Parasý olsa ondan esirger miydi hiç? Hangi güçle alacaktý? Baþkalarýyla yarýþacak durumlarý mý vardý? Ne yapsaydý da annesinin gönlünü alsaydý?.. Bir yandan bunlarý, bir yandan da renk renk giysileri düþünüyordu. Annesi, temizlik iþinden akþam olurken döndü. Yorgundu, gözleri yuvasýna çekilmiþti. Dizleri sýzlýyor, tabanlarý yanýyor, göðüs kafesinden hýrýltýlar çýkýyordu. Yarý ak saçlarý daðýnýktý. Yüzünde derin üzüntülerin izleri vardý. Çiçek desenli, mor giysisi topuklarýna kadar uzanýyordu. Elinde büyükçe bir paket vardý. Dýþarýda esen rüzgâr, içeriye bir ýslýk sesi gibi geliyordu. 5

2 Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!.. Murat, annesinin geldiðini fark etmiþti. Duymazlýktan geldi. Annesi, biliyordu küçük beyin huyunu. Ýsteði yerine getirilmedi mi hemen küserdi. Aklýnca akþamki küskünlüðünü sürdürüyordu. Almýþtý iþte, paketin içindeydi istedikleri. Gelsin, görsün de bir daha mýzmýzlanmasýndý. Görsün de bir daha sesini çýkarmasýndý. Sesini yükselterek üsteledi: Sana diyorum, oðlum! Duymuyor musun? Annesinin sesi, gönül alacaðý ya da bir sürpriz yapacaðý sýralarda öyle çýkardý. Murat, hemen sezmiþti kendisi için bir þeylerin alýndýðýný. Sezmenin de ötesinde zaten bekliyordu. Annesi önce karþý çýkar, sonra da ne yapar ne eder, alýr getirirdi onun istediðini. Hemen gitmemeli, biraz naz yapmalýydý. Kendine umursamaz bir hava vererek: Efendim anne. Buraya gel. Ýþim var, gelemem. Sonra yaparsýn. Hadi, çabuk! Murat yüzünü ekþiterek: Anne... Annesi, buyurucu bir sesle üsteledi: Üzme beni. Çabuk gel dedim sana! 6

3 Ýnsan kimi zaman çeliþik duygularýn gelgitleri arasýnda bocalar, düþündüklerinin tersi bir tutum içine girerdi. Murat, annesi gelmeden önce düþündüklerini unutuvermiþti. Sýkýntýlý bir soluyuþla kitaplarý, defterleri bir kenara fýrlattý. Sonra kalktý, annesinin yanýna varýp dikildi. Kýrgýn bir yüzle baþýný önüne eðdi. Bir sürü ödevim var. Rahat býrakmýyorsun ki insaný. Ödev... Her sözün baþý ödev! Ne zaman yanýna çaðýrsa ya da bir yere gönderecek olsa bahane hazýrdý. Gözlerini gözlerine dikerek: Ödev mi dedin? Ben dýþarý çýkarken oturmamýþ mýydýn baþýna? Beþ saattir nasýl bitmez ödevmiþ bu böyle? Murat, sýkýntýlý bir soluyuþla annesine çýkýþtý: Aman anne! Baþlama yine. Babasý öleli huyu çok deðiþmiþti. O uyumlu Murat gitmiþ, baþka bir Murat gelmiþti sanki. Ýkide bir sorun çýkarýp annesini üzer olmuþtu. Mýzmýzlanmasý, huysuzlanmasý, naz yapmasý bitmiyordu. Çoðu zaman ne isteyip ne istemediðini kendisi de bilmiyordu. Son günlerde her sözün içinde Aman anne!.. Baþlama yine anne! diye homurdanmasý sinirine dokunur olmuþtu olmasýna ya, yüreðini geniþ tutmaya çabalýyordu. Ne oluyordu bu çocuða? Bu gidiþle sorun olacaða benziyordu. Onu tepeden aþaðý süzdükten sonra çýkýþtý. Aaa Murat! Fazla ileri gitmeye baþladýn. Dur bakalým bunun arkasýndan neler çýkacak. Murat, hafif sivri baþlý, kumral saçlý, çakýr gözlü, ince yüzlü, çelimsiz bir çocuktu. Üstündeki rengi solmuþ siyah pantolon, çubuk desenli pembe gömlek, yeþil kazak içinde kaybolup gitmiþti. 7

4 Kulaðýný kaþýyormuþ gibi yaparak baþýný anlamlý anlamlý salladý: Görürsün anne, yakýnda görürsün, dedi. O bakýþ, o baþ sallayýþ neydi öyle? Bu bir tehdit miydi, baþka bir þey mi? Ne demek istiyordu? Üstüne gitmek geçti içinden, gitmedi, zamana býraktý. Ýyi, görelim bakalým, dedi. Bir elindeki pakete baktý, bir Murat a. Yüzüne acý bir sevecenlik yayýldý. Bak, senin için neler aldým. Murat, baþtan anlamýþtý annesinin istediklerini aldýðýný; ama omzunu oynattý, baþýný kaldýrýp bakmadý bile. O hep önce böyle yapardý böylesi durumlarda. Nazlanýr, baþýný geriye atar, sonra da keyfinden, sevincinden geçilmezdi. Bunu biliyordu annesi. Omuz oynatmak da ne oluyor öyle? Aç bakalým paketi, bir gör ne var içinde. Annesinin eli boþlukta kalmýþtý. Ýki üç kez ýsrar etti. Murat ýn yerinden bile kýpýrdamadýðýný görünce inadýnýn tuttuðunu anladý. Ýçini çekerek bir süre sustuktan sonra dokunaklý bir sesle, Madem açmayacaksýn, ben açayým öyleyse, dedi. Gözleri Murat ýn üstünde, ince parmaklarýný ustaca kullanarak paketi açtý. Ýçinden lacivert bir montla, gri renkli bir pantolon çýkardý, ýþýða tuttu. Þu mont, þu da pantolon. Sevdiðin renklerden aldým, dedi. Uzandý, elindekileri Murat ýn üstüne tutmak istedi. 8

5

6 Þöyle dur da üstüne tutayým, nasýl duracak bir göreyim. Yeniydi montla pantolon. Renkleri ýþýkta pýrýl pýrýl pýrýldýyordu. Elini uzatsa deðecekti. Ne duruyordu? Alýp giyseydi ya... Yoo, yoo... Annesi, onlarý isteyerek almamýþtý ki. Ýyi ama haklý deðil miydi o? Neler düþünmüþtü? Ne diyecekti ona? Yok yok, þimdi olmazdý. Olsa bile o giysileri içine sine sine nasýl giyerdi? Kararsýzlýk içinde elinin tersiyle iterek geri çekildi. Annesi, onun içinden geçenleri yüzünden okuyordu. Üsteledi: Yüzünü ekþitme. Bir þey aldýðým zaman hep böyle yaparsýn zaten. Sonra da sevincinden... Ýstemem anne, istemem... Annesi, Murat a dik dik bakarak: Ýlle de Yalçýn ýn üstündekilerden isterim diye ter ter tepinen sen deðil miydin? Aldým iþte. Babasý, Yalçýn a çeþit çeþit giysiler, çizmeler, botlar, oyuncaklar almýþtý. Hele o kýrmýzý bisiklet... Gördükçe iç geçiriyordu. Onlarla yarýþacak durumlarý mý vardý? Bunu neden düþünmemiþ de boylarýný aþan þeyler istemiþti? Ýç çekerek gözlerini annesine dikti. Bir an dokunaklý bir bakýþla baktýktan sonra baþýný önüne eðdi: Düþündüm ki, sen haklýsýn anne. Onca sýkýntýnýn içinde bunlarý istememeliydim. Ýsterim de isterim diye direten o deðil miydi? Akþamdan bu yana ne deðiþmiþti? Ne diyordu bu çocuk? Oðlunun sesi 10

7 kulaðýna öyle deðiþik, öyle dokunaklý gelmiþti ki... Yüreði titredi, içi bir hoþ oldu, elindeki giysiler öylece kaldý. Sen, sen bunlarý düþünür müydün oðlum? Kim verdi bu aklý? Birinin akýl vermesi mi gerekiyordu? Onun aklý yok muydu? Murat kaþýný indire kaldýra çakýr gözlerini boþluða dikti. Kimse vermedi. Kendim para kazanmaya baþlayýnca alacaðým. Götür onlarý, aldýðýn yere geri ver. Büyüyecek de, para kazanacak da... Annesi onun sözlerini çocukça buldu, yarý alaylý gülümsedi: Ohooo! Ölme eþeðim ölme! Para kazanmak için ille de büyümek mi gerekirdi? Çocuklarýn yapacaðý iþler yok muydu? Görmüyor muydu sokak satýcýsý çocuklarý, ayakkabý boyacýsý çocuklarý? Gülsün, alay etsindi bakalým annesi. Para kazanmak nasýlmýþ yakýnda görecekti. Alýnmýþtý. Kendine güvenli bir sesle baþýný sallayarak, Çocuklarýn da yapacaðý iþler var anne. Büyümemi beklemeye gerek yok, dedi. Ýnadý bir tuttu mu dediðini yapardý Murat. Sultan Kadýn ne yaptýysa aldýklarýný oðluna giydiremedi. Umarsýz, aldýðý yere geri verdi. Oradan da Güler Hanýmlara gitti. Saçýný geriye toplamýþ, baþýný gelin duvaðýna benzer bir örtüyle örtmüþtü. Solgun yüzüne derin bir kaygý yýðýlmýþtý. Bedeni gergindi. Beline ince bir sýzý çökmüþtü. Önünde kova, elinde bez, bir yandan yer siliyor, bir yandan da Güler Haným a iç döküyordu: 11

8 Sorma hanýmcýðým. Mýzmýzlanmasý, hýrçýnlýðý bitsin diye yok halimle dün mont, pantolon aldým. Beyimiz bu kez de istemem diye tutturmaz mý? Güler Haným, kendini beðenmiþ varlýklýlardan deðildi. Alçakgönüllü, halden anlayan biriydi. Yüzü de adý gibiydi. Gülücükler eksik olmazdý. Sultan Kadýn ý küçük görmezdi. Birbirlerine iyice alýþmýþlar, içli dýþlý olmuþlardý. Temizliði birlikte yapar, kahveyi birlikte içerlerdi. Onun sorunlarýnýn çözümünde hep yardýmcý olur, ona güç verirdi. Elinde bez, dolaplarýn tozunu alýyordu. Baþýný sallayarak güldü: Bak hele bak!.. Niye öyle yaptý acaba? Ýki gün önce aramýzda giyecek tartýþmasý çýktý ya. Ona alýnmýþ olmalý. Alsan bir türlü, almasan bir türlü... Çocuktur bunlar. Çoðu zaman ne istediklerini bilmezler. Sýkma canýný, geniþ tut yüreðini. Sultan Kadýn durdu, eteðini topladý. Elinin tersiyle alnýna sarkan saçýný düzeltti, terini sildi. Dokunaklý bir yüzle Güler Haným a baktý: Ýnsan her zaman dayanýklý olamýyor ki, dedi. Yutkundu, gözleri puslandý, aðlayacak gibi oldu. Kimi sözler vardýr ki, insanýn içine oturur, batar ince yerlerine. Ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Kendim para kazanmaya baþlayýnca alacaðým bunlarý. Götür, geri ver, dedi. Ýçime oturdu bu sözü. Gece boyunca gözümü kýrpmadým. Ya, iþte böyle hanýmcýðým. 12

9 Güler Haným baþýný sallayarak güldü. Bak sen! Demek öyle dedi ha? Bir görürsem ýsýracaðým onun elma yanaklarýný. Güler Haným ýn, oðluna iliþkin sözü, Sultan Kadýn ýn hoþuna gitmiþti. Hiç güleceði yokken güldü. Isýr Güler Teyze si, ýsýr. Öyle bir ýsýr ki, yüzünde iz kalsýn, dedi. Ýþlerini yaparlarken güldüler, gülüþtüler, þakalaþtýlar. Sultan Kadýn iç sýkýntýlarýndan uzaklaþtý. Rahatlamýþtý oradan ayrýlýrken. 13

ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT ÇATAL MACERA MONZU KABÝLESÝ SAVAÞTAN KAÇIYOR Bunlar, Kýzýlderili kabilesi Monzulara mensup bir gruptu. Baþlarýnda Uçan Mýzrak adlý þefleri vardý. Günlerden beri yoldaydýlar.

Detaylı

DUR ÝSMAÝL DUR ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

DUR ÝSMAÝL DUR ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT DUR ÝSMAÝL DUR ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT DUR ÝSMAÝL DUR! ÝSMAÝL EVDE BULUNAMIYOR Yahya, acýlý bir yüz ifadesiyle dýþarý fýrladý. Mutfaða kadar koþtu. Kapýda durup ellerini dizlerine vurdu: -Ýsmail yine

Detaylı

GÝRÝÞ BELGARIAD 5. Baþlangýcýn ve sonun hikâyesi. Torak Kitabý'ndan parçalar*

GÝRÝÞ BELGARIAD 5. Baþlangýcýn ve sonun hikâyesi. Torak Kitabý'ndan parçalar* TEÞEKKÜR Öncelikle tarama iþini gerçekleþtiren Kender'e çok teþekkürler. Sadece bu ekitap deðil taramýþ olduðu tüm eserler için sonsuz teþekkürler. Kender'in diðer kitaplarýna www.kitap.perisi.com adresinden

Detaylı

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü www.altkitap.com öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan altkitap - öykü 8 Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan Eylül 2003 Yayýna Hazýrlayan: Ayfer Tunç

Detaylı

M. Suat GÜLÞEN. Vurgun. (Marmarisli süngercilerin öyküsü)

M. Suat GÜLÞEN. Vurgun. (Marmarisli süngercilerin öyküsü) M. Suat GÜLÞEN Vurgun (Marmarisli süngercilerin öyküsü) Denizin derinliklerinde vurgun yiyerek, Sakat kalan, yaþamlarýný kaybeden Marmarisli süngercilere ve Kayýn pederim Dalgýç Hüsein Tekin'e ithaf ediyorum.

Detaylı

Konumlandýrmalar. Ahmet Önel. anlatý

Konumlandýrmalar. Ahmet Önel. anlatý Konumlandýrmalar Ahmet Önel anlatý www.altkitap.com anlatý Konumlandýrmalar Ahmet Önel altkitap - anlatý 6 Konumlandýrmalar Ahmet Önel Kasým 2002 Yayýna Hazýrlayan: Yekta Kopan Düzelti: Yekta Kopan Tasarým:

Detaylı

TÜM ÝKTÝSATÇILAR BÝRLÝÐÝ YAYINLARI RESÝMLÝ ÝÞÇÝ DÝZÝSÝ NO : 8

TÜM ÝKTÝSATÇILAR BÝRLÝÐÝ YAYINLARI RESÝMLÝ ÝÞÇÝ DÝZÝSÝ NO : 8 GELÝR DAÐILIMI TÜM ÝKTÝSATÇILAR BÝRLÝÐÝ YAYINLARI RESÝMLÝ ÝÞÇÝ DÝZÝSÝ NO : 8 Resimleyenler: SELÇUK DEMÝREL ÜMÝT GÜNDÜÇ Birinci Baský- Aðustos 1977 Ýkinci Baský-Mart 1978 [Bu basým, Kurtuluþ Cephesi dergisinin

Detaylı

Ne kadar marjinal bir çocuksun sen!

Ne kadar marjinal bir çocuksun sen! 1. Ne kadar marjinal bir çocuksun sen! Marjinal, apartmanýn önüne çýkmýþ, okul servisini beklerken son okuduðu Harry Potter kitabýndaki olaylarý düþünüyordu. Serinin en son kitabýydý bu, on birinci kitap...

Detaylı

MANTIK AKIL OYUNLARI

MANTIK AKIL OYUNLARI D Ý K K A T Ç O K Ö N E M L Ý N O T : Bu e-kitap Beyin Gücü dergisinin Eylül ayý hediyesidir. Kitap her dergi için sadece bir kez indirilebilinir. Hiç bir þekilde baþkalarýna daðýtýlamaz ve hiç bir ortamda

Detaylı

SAYI: 112944 2003/05 FÝYATI: 2.500.000 DÜNYADA NÝÇÝN YAÞIYORUZ, NASIL YAÞAMALIYIZ? Dr. Refet Kayserilioðlu TÝBET YOGA Güngör Özyiðit BENÝM CÝCÝ SÝLAHIM ve ÝKÝNCÝ KÖRFEZ SAVAÞI Nelda Bayraktar MUSÝKÝ -

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

listesine eklendi, o kadar. *

listesine eklendi, o kadar. * 12 Eylül ve Öyküleri Üzerine H ü r r i y e t Y a þ a r Kuþbakýþý Bizim kuþaðýmýzýn en iç karartýcý çaðrýþýmlarýný taþýyan bir kýrýlma noktasýnýn adý Çocuklarý siyasal olaylarýn içinde olduðu için, kulaklarý

Detaylı

SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE

SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE PazaR Tarih: 7 Eylül 2014 YIL:(8) SAYI: 483 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE Fotoðraf: Mustafa Erkan Ümit Ýnatçý Bu sayýda; Ümit Ýnatçý, Filiz Naldöven, Emre Ýleri,

Detaylı

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Çorum da sonbahar / Kemal Ceylan 2 Þahin ERTÜRK Dilli Defter den (Kasým 2006) 03 KASIM "Yoktur haramýn binasý, saðdýr oðlaðýn anasý." Rahmetli babamýn

Detaylı

Cazname I. Tunçel Gülsoy

Cazname I. Tunçel Gülsoy Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy www.altkitap.com Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy altkitap - deneme 3 Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy Þubat 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti:

Detaylı

Bir Girişim Hikayesi,

Bir Girişim Hikayesi, Bir Girişim Hikayesi, E-ticaret, Girişimcilik ve Dijital e dair Heyecanlar, kazanışlar, kaybedişler, hatalar, tecrübeler; birçok keyifli macera kitapta sizleri bekliyor. Hakan Yalçın "Bir giriþimcinin

Detaylı

kardelenseckisi@gmail.com

kardelenseckisi@gmail.com Allah ým bana çukulata, sakýz, mama ve bol bol bez ver emi Allah ým... 13-14-15-16. SAYILAR ÞUBAT MART NÝSAN MAYIS kardelenseckisi@gmail.com ! 2006 # Aydýn 3 Çok amaçlý program cd si, www.aydin.gov.tr

Detaylı

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Hans Magnus Enzensberger. Roman SAYI ŞEYTANI. Çeviren: İlknur Özdemir. 20. basım. Resimleyen: Rotraut Susanne Berner

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Hans Magnus Enzensberger. Roman SAYI ŞEYTANI. Çeviren: İlknur Özdemir. 20. basım. Resimleyen: Rotraut Susanne Berner Hans Magnus Enzensberger SAYI ŞEYTANI ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: İlknur Özdemir Resimleyen: Rotraut Susanne Berner 20. basım Hans Magnus Enzensberger SAYI ŞEYTANI Çeviren: İlknur Özdemir Resimleyen:

Detaylı

E r e n d i z A t a s ü

E r e n d i z A t a s ü E r e n d i z A t a s ü Sýr Abla, Bir daha bu konuyu aðzýmýza almayacaðýz diye fýsýldadý, ikimiz baþ baþayken bile. Kýz kardeþinin yüzü aðlamak üzere olan bir çocuðunki gibiydi, Hiç mi söz etmeyeceðiz,

Detaylı

HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK. TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) YARATMAK FARKINDALIK

HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK. TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) YARATMAK FARKINDALIK HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) FARKINDALIK YARATMAK ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 43 Sayý:510 Haziran 2011 Etrafýmýzdaki Aydýnlýk...

Detaylı

Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek

Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek adir Keskin, 1944 Afyon-Dazkýrý-Çiftlik doðumlu. Ýlkokulu kendi köyünde, ortaokulu dýþarýdan bitirdi. Ýzmir Ýmam-Hatip Lisesi ni 1965'te, ayný yýlýn eylül Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan

Detaylı

MATTA !"# $ '"( $ ")"( * +, " - & ". - & " / & % gözler önüne serer. 0 " 1%2 " & %%'343567+ " % 8" / % $ "" 20& &/ " % 1 & % 2.

MATTA !# $ '( $ )( * +,  - & . - &  / & % gözler önüne serer. 0  1%2  & %%'343567+  % 8 / % $  20& &/  % 1 & % 2. MATTA!"# $ %" ""& '"( $ ")"( * +, " - & ". - & " / & % gözler önüne serer. 0 " 1%2 " & %%'343567+ " % 8" / % $ "" 20& &/ " % 1 & % 2. 2 % % '64659497+ % -"%: - ;- & " kaydeder 3 < " 4 %" 5 de söz eder.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

Ve sonra o faili meþhur yara

Ve sonra o faili meþhur yara PazaR Tarih: 16 Kasým 2014 YIL:(8) SAYI: 492 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Mengenede ruhum/ Hayata dair dikkatimin orta yerinde bayram kutluyorsunuz tören ve saire/yollar da kapalý ya ada yarým bitiyor

Detaylı

Sevim Ak ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Resimleyen: Behiç Ak. Öykü PEMBE KUSA NE OLDU?

Sevim Ak ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Resimleyen: Behiç Ak. Öykü PEMBE KUSA NE OLDU? Sevim Ak Resimleyen: Behiç Ak PEMBE KUSA NE OLDU? ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Sevim Ak PEMBE KUŞA NE OLDU? Resimleyen: Behiç Ak www.cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Düzelti:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

Eroðlu'nun iki yemini varmýþ... Biri doktorluk yemini, diðeri ise halkýn egemenlik hakkýný koruma yemini! Demek yem in, gerisi out!

Eroðlu'nun iki yemini varmýþ... Biri doktorluk yemini, diðeri ise halkýn egemenlik hakkýný koruma yemini! Demek yem in, gerisi out! Eroðlu'nun iki yemini varmýþ... Biri doktorluk yemini, diðeri ise halkýn egemenlik hakkýný koruma yemini! Demek yem in, gerisi out! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Mart 2015 Pazartesi YIL: 14 SAYI: 4814

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn

Detaylı