1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL"

Transkript

1 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T

2 ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test 2 Cümle Test 3 7. TEMA: DEÐERLERÝMÝZ Selamlaþmak Test 1 Test 2 Pragraf Bilgisi Test 3 Labirent Kimdir Bu? 23 Nisan Test 4 Bilmece Olaylarýn Oluþ Sýrasý Test 5 Fark Bulma Kimdir Bu? Test 6 Tema Deðerlendirme Testi 1 1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 6. TEMA: EÐÝTSEL VE SOSYAL ETKÝNLÝKLER Çanakkale Noktalama Ýþaretleri Test 4 Yazým Kurallarý Test 5 Baþkanlýðý Seçimi 5N 1K Test 6 Fýkra (Acemi Muhabir) Bulmaca Eþ Anlamlý Kelimeler Test 7 Zýt Anlamlý Kelimeler Test 8 Tema Deðerlendirme Testi 1 8. TEMA: OYUN VE SPOR Oyuncakçý Amca Test 7 Görsel Okuma - Görsel Sunu Bulmaca Test 8 Bulmaca Labirent Beden Dili Sebep - Sonuç Test 9 Betimleme Test 10 Tema Deðerlendirme Testi 2 Tema Deðerlendirme Testi 3

3 DÝNLEME Aþaðýdaki davranýþlardan doðru olanlara olanlara yazýnýz. yanlýþ Dinlemeye hazýrlýk yapmalýyým. Dinlerken çok dikkatli dinlemeliyim. Duyduðum sesleri ayýrt etmeliyim. Dinlediklerim ile ilgili sorular sormamalýyým. Ýþitilebilir bir ses tonu ile konuþmalýyým. Kelimeleri yerinde ve anlamýna uygun kullanmalýyým. Kelimeleri doðru söylemeliyim. Konuþma sýrasýnda gereksiz hareketlerden kaçýnmalýyým. Bilgi edinmek amacýyla sorular sormamalýyým. Gereksiz yere konuþmamalýyým. 3

4 HAYAL GÜCÜ Tema... AÇELYANIN BÝR GÜNÜ Bir kýþ günüydü. Bez bebek Melo uyanýr uyanmaz dýþarý baktý. Güneþi görünce sevincinden zýpladý. Bahçeye inmeye hazýrlanýyordu. O sýrada pencerenin önündeki açelyanýn hýçkýrýðýný duydu. Hey! Neyin var, neden aðlýyorsun? diye sordu. Açelya boynunu bükmüþtü. Ben de bahçeye çýkmak istiyorum. dedi. Olmaz, dýþarýsý çok soðuk. Bak, ben bile atkýmý taktým. Güneþ var ama... Býrr!... Kýþ güneþi aldatýcýdýr. Açelya aðlamaya baþladý. Melo gözyaþlarýna hiç 4 1. Sýnýf

5 dayanamazdý. Eðer susarsan seni bahçeye çýkaracaðým. dedi. Melo, açelyayý bahçeye çýkarýp oynamaya gitti. Açelya, Melo nun arkasýndan sevgiyle baktý. O sýrada dallarýna küçük bir serçe konmuþtu. Serçe, açelyanýn çiçeklerini koklayýp Ne güzelsin. dedi. Açelya, çok mutlu oldu. Açelya, o gün akþama kadar bahçede durdu. Sevim AK Kýrmýzý Fare Okuduðumuzu anladýk mý? 1. Melo, uyanýnca neler yaptý? Melo, açelyayý niçin dýþarý çýkarmak istemedi? Açelya, bahçede ne hissetti? Açelya, neden çok mutlu oldu?

6 HARF okul o - k - u - l 4 harflidir. kitap k - i - t - a - p 5 harflidir. Abla, harf nedir? Sesleri yazmamýza yarayan iþaretlere harf denir. Yani harf, seslerin iþaretidir. Alfabemizde 29 tane harf vardýr. Kelimeler sözlükte ve imla kýlavuzunda harf sýrasýna göre dizilirler. Alfabemizdeki harflerin sýrasý þöyledir: BÜYÜK HARFLERÝMÝZ A B C Ç D E F G Ð H I Ý J K L M N O Ö P R S Þ T U Ü V Y Z KÜÇÜK HARFLERÝMÝZ a b c ç d e f g ð h ý i j k l m n o ö p r s þ t u ü v y z Belli bir sayýd Alfabemizin ilk harfi A, son harfi Z dir. Alfabemizde boþ býrakýlan yerleri doldurunuz. A, B, C, Ç, D, E, F,..., Ð,...,...,..., J, K,...,..., N, O, Ö,..., R, S,...,..., U,...,...,..., Z 6 1. Sýnýf

7 HECE öðretmenim öð - ret - me - nim 4 hecelidir. Ýstanbul Ýs - tan - bul 3 hecelidir. Anne, hece nedir? Aðzýmýzýn bir hareketiyle çýkan ses veya ses grubuna hece denir. Belli bir sayýd Alfabemizdeki ünlü (sesli) harflerin hepsi (a, e, ý, i, o, ö, u, ü) ayný zamanda bir hecedir. aile 3 heceli a - i - le uçak 2 heceli u - çak Bir hece en fazla 4 harften oluþur. kýrk, yurt, þart, Berk... 1 heceli kelimelerdir. Belli bir sayýd Kelime, satýr sonuna sýðmazsa sýðabilen heceleri yazýlýr. Satýr sonuna kýsa çizgi ( - ) yazýlýr. Sýðmayan heceler alt satýra yazýlýr. Ayaðýný yorganýna göre uzat. Parana göre harca. Ýbrahim, okul kurallarýna uyar. Bol kitap okur. 7

8 TEST 1 HAYAL GÜCÜ Harf ve Hece Bilgisi 1. Yandaki varlýðýn adýnda aþaðýdaki harflerden hangisi yoktur? CCC A) g B) r C) p 2. Aþaðýdaki canlýlardan hangisinin isminde a harfi vardýr? AAA A) B) C) 3. Aþaðýdaki kelimelerden hangisini y harfi tamamlar? CCC A) yýl...n B) ke...ebek C) le...lek 4. Hangi görselin adýnda k sesi hem baþta hem de sonda kullanýlýr? A) B) C) 5. masallarýmýz kelimesinin üçüncü hecesi nedir? AAA A) la B) lar C) rý 8 1. Sýnýf

9 Harf ve Hece Bilgisi Test Hangi çocuðun gösterdiði kelime hecelerine doðru ayrýlmýþtýr? A) B) C) Hü-sey-in An-ka-ra oy-un-cak 7. Oyun oynarken arkadaþlarýmýzla alay etmemeliyiz. cümlesinde kaç tane hece vardýr? A) 5 B) 19 C) 20 as 8. Yukarýdaki heceyi anlamlý yapmak için noktalý yere aþaðýdaki hecelerden hangisi yazýlamaz? CCC A) -lan B) -ker C) -ler fa zü ra 9. Aþaðýdaki varlýklardan hangisinin ismi yukarýdaki heceler kullanýlarak yazýlabilir? CCC A) B) C) 9

10 KELÝME bayrak Atatürk gül güvercin mutlu aðaç ekmek saat Yukarýdaki görselleri verilen varlýklar gibi her bir varlýðý, duyguyu ve olayý bir kelime ifade eder. Belli bir sayýd Harflerin ve hecelerin bir araya gelmesiyle oluþan anlamlý ses gruplarýna kelime (sözcük) denir. Aþaðýdaki kelimeleri inceleyiniz. al, ay, ört, park, tren, Alp, koþ, ve, fakat, ile, gibi,... Kelimeleri doðru yazmak için imla kýlavuzuna bakarýz. Aþaðýdaki harflerden örnekteki gibi kelimeler yazýnýz. L, A, Ý ALÝ =... Aþaðýdaki hecelerden kelimeler yazýnýz. tap, ki =... A, E, Y, Þ =... di, þah, pa =... R, A, Ü, Y =... loð, lan, ke = Sýnýf

11 Bazen konuþmalarýmýzda bir kelimeyi arka arkaya iki kere söyleriz. Kardeþim týpýþ týpýþ yürüyor. Aþaðýdaki cümleleri en alttaki kelimelerle tamamlayýnýz. Dün... kar yaðdý. Bebek... uyuyor Kardeþim... süt içti. lýkýr lýkýr mýþýl mýþýl lapa lapa 11

12 TEST 2 HAYAL GÜCÜ Kelime Bilgisi 1. su kelimesinin sonuna hangi heceyi yazarsak resimdeki kiþiyi ifade eder? CCC A) lar B) yu C) cu 2. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde çiçek kelimesi kýz ismi olarak kullanýlmýþtýr? A) Öðretmenime çiçek aldým. B) Çiçek, bahçeyi sula. C) Mor çiçek çok güzel. 3. Yandaki meyvenin ismini oluþturan harflerle aþaðýdaki canlýlardan hangisinin ismini yazabiliriz? AAA A) B) C) 4. süt kelimesi aþaðýdaki gruplardan hangisine yazýlýlabilir? A) okul, öðrenci, öðretmen B) su, ayran, maden suyu C) kep, elbise, ayakkabý Sýnýf

13 Kelime Bilgisi Test Aþaðýdaki hayvanlardan hangisinin ismi iki kelimeden oluþur? A) B) C) 6. at kelimesi hangi cümlede diðerlerinden farklý anlamda kullanýlmýþtýr? AAA A) Topu bana at. B) Beyaz at aldýk. C) At hýzlý koþar. 7. Yandaki bulmacada eksik verilen 4 numaralý kelime aþaðýdakilerden hangisidir? CCC A) MAHMUT B) MAHÝR C) MURAT 8. Aþaðýdaki kelimelerden hangisi daha çok heceden oluþur? A) timsahlar B) çekirgeye C) kurtlardan 13

14 CÜMLE Her gün odasýný toplar. (4 kelimeli bir cümle.) Atatürk, Samsun a gitti. (3 kelimeli bir cümle.) Karpuzu getir. (2 kelimeli bir cümle.) Okuyor. (1 kelimeli bir cümle.) Belli bir sayýd Bir haberi, bir duyguyu, bir isteði anlatan kelime veya kelime dizilerine cümle denir. Söylediðimiz ve yazdýðýmýz cümleler anlamlý ve kurallý olmalýdýr. Cümlenin ilk harfi büyük harfle yazýlýr. Cümlenin sonuna nokta (.), veya soru iþareti (?) konur. Sinan, þeker al Sýnýf Anne, ablam nerede?

15 Aþaðýdakilerden hangileri cümledir? Ýþaretleyerek gösteriniz. Ömer gel Fatih, sevinçle okula Parka gidip arkadaþýmla Marketten gelirken düþtüm Odamý toplarken birden Karýþýk verilen kelimelerle anlamlý ve kurallý cümleler oluþturup yazýnýz. diktik aðaç babamla Ýrem fýrçalýyor diþlerini yaptý annem pasta bana 15

16 1. SINIF Adý / Soyadý Doðru Yanlýþ Haftalýk Ödev Ýzleme Testi 1 HAYAL GÜCÜ Harf Bilgisi Resimdeki varlýklarýn isimlerini oluþturan harfleri örnekteki gibi yazýnýz t - a - v - u - k 5 harfli harfli harfli Kutulardaki harflerle kelimeler oluþturup yazýnýz. (Ayný harfi birden fazla kullanabilirsiniz.) b e yaz k ý y þ a z a r t a m i y n þ k e t

17 1. SINIF Haftalýk Ödev Ýzleme Testi 1 1. Ahmet in gösterdiði kelimede yazýlmayan harf aþaðýdakilerden hangisi olabilir? AAA A) d B) u C) z eniz 2. Alfabemizde 29 tane harf vardýr. Aþaðýdaki iþaretlerden hangisi alfabemizde vardýr? A) 8 B) J C) X 3. l - a - e - k - m harflerini kullanarak aþaðýdaki kelimelerden hangisini yazabiliriz? CCC A) kemer B) Leyla C) kalem 4. N - A - Y - R - U harflerini kullanarak aþaðýdaki isimlerden hangisini yazamayýz? CCC A) AYNUR B) NURAY C) AYSUN L G Ý Ü 5. GÜL kelimesini yazmak için sýrasý ile hangi balonlarý kullanmalýyýz? A) B) C)

18 1. SINIF Adý / Soyadý Doðru Yanlýþ Haftalýk Ödev Ýzleme Testi 2 HAYAL GÜCÜ Hece Bilgisi Aþaðýdaki kelimeleri örnekteki gibi heceleyiniz. masal rüyalar dinozor uçurtma ma - sal 2 heceli heceli heceli heceli Aþaðýdaki hecelerden örnekteki gibi kelimeler oluþturup yazýnýz. ka ma ra ya sa tak takma yarasa Aþaðýdaki sebzelerin isimlerini hecelerine ayýrýp yazýnýz.

19 1. SINIF Haftalýk Ödev Ýzleme Testi 2 ba ma dak kas 1. Yukarýdaki hecelerle hangi varlýðýn adýný yazabiliriz? AAA A) B) C) 2. Aþaðýdaki kelimelerden hangisi hecelerine yanlýþ ayrýlmýþtýr? A) ga-ze-te B) bul-ut C) ki-tap-çý 3. Aþaðýdakilerden hangisi, bir hecedir? AAA A) e B) k C) mn 4. Aþaðýdakilerden hangisi, hece deðildir? A) ab B) bc C) lýk akýl sýrt arý kalp 5. Yukarýdaki kelimelerden kaç tanesi bir tane heceden oluþmuþtur? CCC A) 4 B) 3 C) 2

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

HECE. Ö - ret - men - ler Gü - nü nüz kut - lu - ol - sun.

HECE. Ö - ret - men - ler Gü - nü nüz kut - lu - ol - sun. Temel Kaynak 3 HECE Ö - ret - men - ler Gü - nü nüz kut - lu - ol - sun. Ece, Ö retmenler Günü nde ö retmenine bir sürpriz yapmak istedi. Tahtaya Ö retmenler Günü nüz kutlu olsun. cümlesini heceleyerek

Detaylı

fax : (0.216) 443 98 39

fax : (0.216) 443 98 39 Hazýrlayanlar Tuncay ÖZTÜRK Sezgin AKÇAY Abdullah YÝÐÝT Bekir GÜÇLÜ Hüseyin KAN M. Azat BOZTAÞ Ahmet MAKAN Baykal BULUT Danýþma Kurulu Prof. Dr. Cihan OKUYUCU Prof. Dr. Ali Fuat BÝLKAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin

Detaylı

Cazname I. Tunçel Gülsoy

Cazname I. Tunçel Gülsoy Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy www.altkitap.com Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy altkitap - deneme 3 Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy Þubat 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 TOPLUMUN ÝÇÝNDEYÝM... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 14 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 16 HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM... 18 Ölçme ve Deðerlendirme... 22

Detaylı

SBS SET SBS TÜRKÇE Konu Anlat ml

SBS SET SBS TÜRKÇE Konu Anlat ml SBS SET SBS TÜRKÇE Konu Anlat ml Bu kitab n her hakk sakl d r ve BAHAR Yay nevi San. Tic. Ltd. fiti. aittir. Kitaba ait metin ve sorular, kaynak gösterilerek de olsa kullan lamaz. Kitab n haz rlan fl yöntemi,

Detaylı

MANTIK AKIL OYUNLARI

MANTIK AKIL OYUNLARI D Ý K K A T Ç O K Ö N E M L Ý N O T : Bu e-kitap Beyin Gücü dergisinin Eylül ayý hediyesidir. Kitap her dergi için sadece bir kez indirilebilinir. Hiç bir þekilde baþkalarýna daðýtýlamaz ve hiç bir ortamda

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çantalar artýk tarih oluyor Altýngözdeyatýrýmaracý Milletvekilinin kitap aþký 11 5 3 OKUL DEÐÝL TELEVÝZYON YETÝÞTÝRÝYOR Ha be ri sayfa 3 te GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr Üniversite kayýtlarý baþladý/ 3 TE Ýþtebilânço:162ölü,907yaralý/ 6 DA Avrupa ruhen hasta/ 7 DE ÞÝMDÝ DE OKUL ALIÞ VERÝÞÝ TELÂÞI Ha be ri sayfa 11 de GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.920 AS A NIN BAH

Detaylı

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Çorum da sonbahar / Kemal Ceylan 2 Þahin ERTÜRK Dilli Defter den (Kasým 2006) 03 KASIM "Yoktur haramýn binasý, saðdýr oðlaðýn anasý." Rahmetli babamýn

Detaylı

HABER ESTETÝÐÝ. Ýlkeler / Standartlar

HABER ESTETÝÐÝ. Ýlkeler / Standartlar Ýlkeler / Standartlar Aralýk 2009 Sahibi Cihan Haber Ajansý ve Reklamcýlýk A.Þ. Kullaným Alaný Haber Estetiði Ýlkeler/Standartlar kitabýnýn kullaným hakký, Cihan Haber Ajansý ve Reklamcýlýk AÞ'ye ait olup,

Detaylı

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir.

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇLAYICI İFADELER Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. Ben hiç yemek ayırt etmem. Açıkçası her yemeği severek yerim.

Detaylı

Sevgili okuyucu; Ali Akbaþ

Sevgili okuyucu; Ali Akbaþ Sevgili okuyucu; Ýkinci sayýmýza sizlere teþekkürle baþlýyoruz. Uzak-yakýn diyarlardan bizleri sevindiren, yüreklendiren mesajlar aldýk. Bu da Kardeþ Kalemler in ne kadar beðenildiðini ve beklendiðini

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SAYI: 14.869 17 TEMMUZ 2011 PAZAR/ 75 Kr www.yeniasya.com.tr Terör saldýrýsýnýn hedefi kardeþlik ve demokrasi

Detaylı

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü www.altkitap.com öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan altkitap - öykü 8 Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan Eylül 2003 Yayýna Hazýrlayan: Ayfer Tunç

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13 ÝÇÝNDEKÝLER Kazanan - Kaybeden sayfa Giriþ sayfa 3 YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6 Baþarmak Ýstiyorsanýz sayfa 7 Farklý Sýnýf Düzeylerindeki Öðrenciler Nasýl Hazýrlanmalý? sayfa 8- Unuttuklarýmýz

Detaylı

AB süreci demokratikleþme için önemli

AB süreci demokratikleþme için önemli HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Herhangi bir idareci, bir topluluðu idare eder de, onlara karþý yumuþak davranýp þefkat gösterirse, Allah da Kýyamet Günü ona þefkatle muamele eder. Hadis-i Þerif Meâli B

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DAVETLER ÝPTAL, ÝFTARLAR SOMALÝ YE ÝTSO Baþ ka ný Ha san Hü se yin Ka çý koç, bu yýl Ra ma zan a yý bo yun ca ve re cek le ri bü tün if tar ye mek le ri ni ip tal e dip, bedeli ni So ma li ye ba ðýþ la

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Hazırlayanlardan. Sevgili Öğrenciler, BAŞARILAR,

Hazırlayanlardan. Sevgili Öğrenciler, BAŞARILAR, Sevgili Öğrenciler, Bu yıl okula başladınız. Tüm öğretmenlerinizin, anne, babanızın ve bizim bir dileğimiz var: Kısa sürede okumayı ve yazmayı öğrenmeniz, okuduğunu anlayan, düşünen, düşündüğünü doğru

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri Bir çözüm formülü: doðuda Ýslâm Üniversitesi CEVHER ÝLHAN IN AZI DÝZÝSÝ 12. SAFADA Somali, din eðitimi de bekliyor HABERÝ SAFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ Balýkçýlardan Vira Bismillah / 11 DE 6asýrlýkgelenekyaþatýlýyor / 10 DA Ödevleri veliler yapýyor/ 3 TE Kayýt parasý istenmeyecek/ 6 DA DARÜLACEZE'DE BAYRAM Yaþlýlarýn yüzlerini güldürdüler HABERÝ SAYFA

Detaylı

Ekmek israfýna hayýr

Ekmek israfýna hayýr Keneye Dikkat! 18 Mart ta duygu seli Bu ikaz artýk yok! SAÐLIK9 GÜNCEL4 SAYFA15 Nevruz ateþi iki ayrý yerde yandý Haberin Özü 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ Yý: 1 Sayý: 9 Hamit Kaplan Ý.O Kutlamalar SAYFA 16 Adil

Detaylı

ayrý ayrý kut la dý. Daha son ra söz alan San cak te - pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, kül tür sa na týn öne mi ne de ðin di ði

ayrý ayrý kut la dý. Daha son ra söz alan San cak te - pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, kül tür sa na týn öne mi ne de ðin di ði Üm ra ni ye Be le di ye si ta ra fýn - dan bu yýl 8. kez dü zen le nen Ge le nek sek Re sim, Hi kâ ye ve Þi ir Ya rýþ ma la rý'nda de re ce ye gi ren le re ya pý lan bir tö ren le ödül le ri ve ril di.

Detaylı

BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK. Ayfer Tunç

BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK. Ayfer Tunç BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç www.altkitap.com BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç altkitap - anlatý 2 BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç Ocak 2001 Yayýna

Detaylı