ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor."

Transkript

1

2 GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine rağmen yüksek başarı oranı elde etti. Türkiye Geneli nde birinciler yetiştiren ABC, adını Eğitim sektöründe en önlere çıkarmayı daha ilk yılında başardı. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor yılında planlaması yapılan ve 3 yıllık altyapı çalışmasından sonra Eğitim-Öğretim dönemi itibariyle ABC KOLEJİ ANAOKULU-İLKOKULU VE ORTAOKULU açılmıştır. ABC KOLEJİ İkinci yılında kontenjanlarını doldurarak Ankara da bir ilki başarmıştır. ABC EĞİTİM KURUMLARI eğitimde pozitif disiplini ön planda tutan ve rehberlik servisini merkeze alan sistemini liselerine taşıyarak başarılarını daha yukarıya çıkarmayı hedeflemektedir yılında kolej standartlarında inşa edilen merkez binamız 2015 yılı itibariyle olarak eğitim-öğretime hizmet edecektir.

3 EĞİTİM-ÖĞRETİM KADROSU» ABC EÐÝTÝM KURUMLARINDA öðretmen kadrosu alanýnda uzman, kitap yazarý, üniversite danýþmanlýðý yapan profesyonel bir kadrodur.» ÖZEL ABC LÝSESÝNDE öðrencilerimizle ilgilenen tüm öðretmenler öðrencilerin derslerine giren ve onlarý tanýyan branþ öðretmenleridir.» ABC DERSHANELERÝNDE baþarýda en büyük pay sahibi olan öðretmen kadrosu ÖZEL ABC LÝSESÝNDE daha da güçlenerek en iyi þekilde eðitim-öðretimine devam edecektir. ÖĞRENCİ KOÇLUĞU SİSTEMİ»ÖZEL ABC LÝSESÝnde Öðrenci Koçluðu Sistemi vardýr.»her öðretmenimiz yaz programý dâhilinde EÐÝTÝM KOÇLUÐU sertifikasý alýr. Her Eðitim Koçunun sorumlu olduðu en fazla 12 öðrenci vardýr. Öðrencinin yýl içerisindeki performans aralýklarýný, ödev alýþkanlýklarýný, akademik geliþimini ve varsa eðitim öðretimle ilgili problemlerini Eðitim Koçlarý takip eder.»eðitim Koçlarý öðrenci ile ilgili gerekli gördüðü durumlarý idare ve rehber öðretmen ile görüþerek çözüme ulaþtýrýr.»eðitim Koçu ile rehber öðretmenin çalýþmalarý senkronize yürür, rehber öðretmen tüm gruplarý takip ederken Öðrenci Koçu en fazla 12 öðrenciye danýþmanlýk yapar.»öðrencinin yýl içerisindeki sýnýf deðiþiklikleri Eðitim Koçunu deðiþtirmez. Öðrencinin dönem baþýndaki Eðitim Koçu hangi öðretmenimiz ise dönem sonuna kadar öðrenciyi o öðretmenimiz takip eder. VELİ-ÖĞRETMEN GÖRÜŞMELERİ»ÖZEL ABC LÝSESÝnde 1.dönem 2 veli toplantýsý yapýlacaktýr. Ýlk toplantýmýz Tanýþma Kokteyli þeklinde olacaktýr. 1.dönem ikinci toplantýmýz ve 2.dönemde yapacaðýmýz toplantýlar Genel Veli Bilgilendirme Toplantýsý þeklinde olacaktýr.»velilerimiz dönem içerisinde randevu alarak kurum yöneticileri, rehber öðretmenlerimiz ve ders öðretmenlerimizle bire bir görüþebilir.»velilerimize ve öðrencilerimize yýl içerisinde alanýnda uzman kiþiler tarafýndan Motivasyon Seminerleri, Bilgilendirme Toplantýlarý ve Sertifika Programlarý düzenlenir. FİZİKİ ŞARTLAR» Okulumuza giriþler parmak izi ve/veya kartlý sistemle yapýlacaktýr.» Modern ve teknolojik sýnýflarýmýzda Dijital Eðitim sisteme dahil edilecektir.» ÖZEL ABC LÝSESÝ Öðrenci Kütüphanesi, Sessiz Salonu,Nezih Kafeteryasý,Teras Bahçesi ile ferah bir okuldur.» Sýnýflarýmýzda en fazla 18 öðrenci ile eðitim-öðretim yapýlacaktýr.» Sýnýflarýmýzda Akýllý Tahtalar (Polivision), özel kýsa atým projeksiyon cihazlarý ve diðer eðitim materyalleri ile dersler iþlenecektir. Her sýnýfta kontrol amaçlý kapalý devre güvenlik kamera sistemi mevcuttur.» Öðrenci gün içerisinde dersleri bitmeden dýþarýya çýkamaz.

4 DİSİPLİN ve KURALLAR» ABC EÐÝTÝM KURUMLARI nda uygulanan her kural pozitif disiplin kurallarý çerçevesinde öðrenciye en yüksek baþarýyý getirecek eðitimine en iyi katkýyý saðlayacak þekilde düþünülmüþtür.» Öðrenciler ders baþlamadan 15 dk önce kuruma giriþ yaparlar ve öðretmenler sýnýflara gelmeden sýnýflarýnda hazýr bulunurlar.» Sýnýfa gelen öðrenci öðretmen dolabýnda telefonlar için hazýrlanmýþ bölüme telefonunu býrakýr ve okul çýkýþýna kadar telefonunu izinsiz alamaz. (Veliler öðrencilerine kurum telefonlarýný arayarak ulaþabilirler.)» ABC EÐÝTÝM KURUMLARI nda uygulanan her kural pozitif disiplin kurallarý çerçevesinde öðrenciye en yüksek baþarýyý getirecek eðitimine en iyi katkýyý saðlayacak þekilde düþünülmüþtür.» Öðrenciler ders baþlamadan 15 dk önce kuruma giriþ yaparlar ve öðretmenler sýnýflara gelmeden sýnýflarýnda hazýr bulunurlar.» Sýnýfa gelen öðrenci öðretmen dolabýnda telefonlar için hazýrlanmýþ bölüme telefonunu býrakýr ve okul çýkýþýna kadar telefonunu izinsiz alamaz. (Veliler öðrencilerine kurum telefonlarýný arayarak ulaþabilirler.) 12. SINIF EĞİTİM PROGRAMI DERSLER»Okulumuzda eðitim-öðretim 6 günlük ders programý üzerinden 50 saat olarak planlanmýþtýr. Milli Eðitim Bakanlýðý Talim Terbiye Kurulunun belirlediði eðitim-öðretim programýna ek olarak ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK DERSLERÝ de yapýlacaktýr.»özel ABC LÝSESÝ Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý ÖZEL LÝSE statüsünde eðitim verecektir.»sýnýflar seviyelere göre belirleneceði için 22 Haziran 2015te ilk seviye tespit sýnavý yapýlacak olup dönem baþlayana kadar toplamda 4 seviye tespit sýnavý yapýlacaktýr. (Sýnýf belirlenmesinde öðrencinin nakil olduðu okul, notlarý ve 18 Ocak 2015 tarihindeki ABC SEÇME SINAVI da etkili olacaktýr.)»çalýþma programýmýz 2015 Haziranda yapýlacak tanýþma ve planlama seminerleriyle baþlayacak ve YAZ ÇALIÞMA PROGRAMI (YÇP) ile devam edecektir.»15 Aðustos 2015 tarihinde 2.seviye tespit sýnavý yapýlacak, 17 Aðustos 2015 Pazartesi günü derslerimiz baþlayacaktýr.» yarýyýl tatil döneminin ilk haftasý dersler devam edecek olup 2.hafta ders yapýlmayacaktýr.»ygs ve LYS öncesi öðrencilerin durumlarýna göre sýnava özel EKSÝK TAMAMLAMA KAMPLARI (ETK) veya DERECE ARTIRMA KAMPLARI (DAK) yapýlacaktýr.»pozýtýf DÝSÝPLÝN ÖZEL Sistemimizin temel esaslarýndan ABC birisi de ders takibidir. LİSESİ Dolayýsýyla mazeretsiz Okul devamsýzlýðý yapýlamaz. Mazeretli devamsýzlýk hakký 50 dersle sýnýrlýdýr. Mazeretsiz devamsýzlýk hakkýný dolduran öðrencilerin kurumdan iliþiði kesilir ve ücret iadesi yapýlmaz. Veli ve öðrenci bu durumu kayýt yaptýrdýklarýnda kabullenmiþ olurlar.

5 ÜNİVERSİTE HAZIRLIK PROGRAMI»Öðretim programý dâhilinde verilecek olan Üniversite Hazýrlýk Dersleri öðrencinin hazýrlandýðý alana göre alan içi ve alan dýþý olacak þekilde Matematik, Geometri, Dil Anlatým ve Edebiyat, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coðrafya, Felsefe dersleri olarak verilecektir.»üniversite hazýrlýk programý, öðrencimizin okul dýþýnda herhangi bir kurs, özel ders, veya etüt merkezine ihtiyaç duymadan hedeflediði üniversiteyi kazanmasýný saðlayacak özel bir programdýr.»üniversiteye hazýrlanan öðrencilerimize Rehberlik servisimizin hazýrladýðý, YGS-LYS ÝÇERÝK TANITIMI, SINAV TAKTÝKLERÝ VE YÖNETÝMÝ, ZAMAN YÖNETÝMÝ, MESLEKLER TANITIMI, TEST ÇÖZME TEKNÝKLERÝ, ÜNÝVERSÝTE TANITIM seminerleri ve toplantýlarý yapýlacaktýr.»okulumuzda yapýlacak sýnavlar sonrasý çizgi altý sýnýflar ve/veya öðrenciler zorunlu problem çözüm saatlerine kalmak zorundadýrlar.»okulumuzda öðrencilerimiz çalýþýp çözemedikleri sorularý kendi öðretmenleriyle yaptýklarý problem çözüm saatleri veya bire bir etüt programlarýyla çözüme ulaþtýracaklardýr.»problem çözüm saatlerinde öðrenciler yapamadýklarý sorularý kendi öðretmenleriyle konuyu kýsa tekrarlarla pekiþtirerek çözerler.»birebir etütler öðrencilerin sýnav sonuçlarýna göre uzman rehber öðretmenler ve öðrenci koçlarý tarafýndan belirlenir. Özenle hazýrlanan birebir etütlere katýlým zorunludur.»ders devamsýzlýðý mazeretsiz artan öðrenciler bire bir etütlerden daha az yararlandýrýlacaktýr.»üniversite hazýrlýk programýnda öðrencilerimize, özgün olarak hazýrlanmýþ Akýllý Konu Anlatým Kitaplarý, Akýllý Soru Bankalarý, Yaprak Testler, Deneme Sýnavlarý, Ödev Kitapçýklarý vb. yayýnlar ücretsiz olarak verilecektir. SINAV TÜRLERİ ve UYGULAMA»Okulumuzun dönem baþlangýcý öncesi yapacaðý 4 haftalýk özel Programda 4 adet DERECE BELÝRLEME SINAVI (DBS) öðrencinin kazaným ve hazýr bulunuþluluk durumunu ölçecek ve dönem baþlangýç sýnýfýný belirler.»üniversite yerleþtirme sýnavlarý (YGS ve LYS) çoktan seçmeli sýnavlardýr. Bu nedenle sýnavlar ders ders kazaným odaklý sorulardan oluþan testler ve YGS-LYS deneme sýnavlarý þeklinde uygulanýr.»ygs-lys deneme sýnavlarý profesyonel öðretmen kadromuz tarafýndan hazýrlanmýþ, KONU TARAMA SINAVLARI (KTS) ve GENEL DENEME SINAVLARI (GDS)ndan oluþmaktadýr.»her hafta cumartesi günü belirli derslerden konu tarama veya genel deneme sýnavlarý uygulanýr.»lys deneme sýnavlarýnda öðrenciler kendi alanlarý dýþýndaki sýnavlara da girebilir.»okul programýnda ise MEBin belirlediði sayýda yazýlý ve sözlü sýnavlar yapýlýr. Bu sýnavlarýn sonuçlarý okul karnesinde yer alacak notlardýr. Bu notlar e-okul sistemine iþlenir. Her eðitim-öðretim dönemi sonunda öðrencilere MEB müfredatýndaki derslerle ilgili 1.dönem ve 2.dönem karneleri verilir.»sýnav tarihleri Akademik Takvim olarak dönem baþýnda tüm veli ve öðrencilerimize duyurulur. Böylelikle öðrencilerimiz bu sýnavlara çok önceden hazýrlanma imkânýný yakalamýþ olur.

6 ÖDEVLER»Ödevler günlük, haftalýk, sýnav performans ödevleri ve tatil ödevleri olarak 4 baþlýkta verilir ve takibi yapýlýr.»ödevlerinde hassasiyet göstermeyen öðrenciler gece e kadar Zorunlu Ödev Bitirme Programýna (ZÖP) katýlýr.»günlük Ödevler ( Hücrelenmiþ Ödevler); O gün iþlenen konulara ait test ve sorulardan oluþan, takibi ders öðretmeni tarafýndan yapýlan ödevlerdir.»haftalýk Ödevler; Öðrenci koçlarý ve Rehberlik Servisi tarafýndan verilen ve iþlenen konularý haftalýk tarayan ödevlerdir.»sýnav Performans Ödevleri; Rehberlik servisi tarafýndan, özellikle öðrencinin Konu Tarama Sýnavlarýnda(KTS) ve/veya Genel Deneme Sýnavlarýnda (GDS) yanlýþ yaptýðý sorular göz önünde tutularak verilen ve idare ile birlikte kontrolü yapýlan ödevlerdir.»yarýyýl Tatil Ödevleri; Rehberlik Servisi tarafýndan verilen yarýyýl tatiline kadar iþlenen tüm konularý kapsayan ödev kitapçýklarýdýr. Yarýyýl tatili sonunda kitaplar Rehberlik Servisine teslim edilir ve kontrolü okul idaresi tarafýndan yapýlýr.»öðrencilerimiz 11.sýnýftan 12.sýnýfa geçtikleri haziran ayýnda yapýlacak planlama semineriyle YAZ ÇALIÞMA PROGRAMINA (YÇP) baþlamýþ olacaklar ve yaz ödevlendirmeleri yapýlmýþ olacaktýr. YAYIN ve DÖKÜMANLAR»Öðrencilerimiz MEB ders kitaplarý haricinde, kurum öðretmenleri tarafýndan hazýrlanan dokümanlar ve farklý yayýnlardan alýnacak özel kitaplarla desteklenir.»konu Anlatým Kitaplarý; Ders ders hazýrlanan, dijital olarak da öðrencilerimizin kullanýmýna sunulan Akýllý Konu Anlatým Kitaplarýdýr.»Soru Bankalarý; Ders ders hazýrlanmýþ, iþlenen konulara ait sorularýn hücreleme sistemi ile kolaydan zora doðru sýralandýðý testlerden oluþan kitaplardýr.»konu Tarama Testleri; Yýl içerisinde öðretmenlerimizin her ders anlattýðý ve biten konu üzerine öðrencilerimize daðýtýp bir kýsmýný derste çözebileceði, bir kýsmýný ödev olarak verebileceði testlerdir.»yarýyýl Tatil Kitaplarý; Her dönem sonunda daðýtýlan Konu Pekiþtirme veya Yaz Genel Tekrar Kitaplarýdýr. O yarýyýla veya yýla ait tüm konulardan oluþan Özel Seriler olarak Öðrenciye belirli periyotlarla verilir.»konu Tarama Denemeleri; Her hafta yapýlan Deneme sýnavlarýnýn bir kýsmýný bu sýnavlar oluþturur. O hafta iþlenen konularý kapsar ve ölçme deðerlendirme buna göre yapýlýr. Öðrencinin eksiklerini nokta atýþý tayin edebilecek sýnav türüdür.»genel Deðerlendirme Sýnavlarý; Ayda bir yapýlan ve o dönem iþlenen tüm konularý kapsayan denemelerdir. YGS veya LYS formatýnda hazýrlanýr.

7 ÖĞRENCİ TAKİBİ ve BİLGİLENDİRME»Öðrenci takibi; Öðrenci psikolojisi, baþarý geliþimi, okul içi ve dýþý ders çalýþma alýþkanlýðý ve okul devamsýzlýðý þeklinde Rehberlik Servisi, Ders Öðretmenleri ve Yönetim tarafýndan ayrý ayrý yapýlýr.»abc Online Öðrenci Takip Sistemiyle öðrenciler ile ilgili tüm bilgiler velilerle paylaþýlýr, sistem üzerinden Veli Bilgilendirme Mesajlarý Velilerimizin cep telefonlarýna ve mail adreslerine gönderilir.»abc online öðrenci takip sisteminde, öðrencinin akademik ve kiþisel geliþimi ders ders, konu konu nokta atýþý belirlenir ve öðrenciye bu konuda eksiklerini tamamlama imkaný verilir.»özel ABC LÝSESÝ pozitif disiplinden hiçbir koþulda taviz vermeyecektir, dolayýsýyla öðrencilerimiz de bu kurallara ve pozitif disipline göre hareket etmek zorundadýr. SERVİS HİZMETLERİ»Öðrencilerimiz bulunduðumuz bölgeden ve Ankaranýn birçok ilçesinden okulumuza kayýt yaptýrýp, servis imkanýndan faydalanýr. Servis kullanmak isteyenler öðrencilerimizin okul kaydý sonrasý okul servislerimize de kayýt yaptýrmasý gerekir.»okul Servislerimizde GPS Araç Takip Sistemi mevcut olup veliler talep ettiklerinde servis takibi yapabilir.»servis ücreti okul ücretinin dýþýndadýr. DERS SAATLERİ SAAT GÜN PAZARTESÝ SALI ÇARÞAMBA PERÞEMBE CUMA ZORUNLU GRUP PROBLEM ÇÖZÜMÜ ve BÝRE BÝR ETÜTLER HAFTASONU NOT: ABC EÐÝTÝM KURUMLARI zorunlu durumlarda planlanan ders baþlangýç ve bitiþ saatlerinde deðiþiklik yapabilir. CUMARTESÝ DENEME SINAVI

8

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR MEB ÖZEL KOŞUL VE 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRE TÜRÜ KONT. KONT.BURS

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

ÖZEL SANKO OKULLARI. Veli - Öğrenci EL KİTAPÇIĞI. w w w. s a n k o. k 1 2. t r

ÖZEL SANKO OKULLARI. Veli - Öğrenci EL KİTAPÇIĞI. w w w. s a n k o. k 1 2. t r ÖZEL SANKO OKULLARI Veli - Öğrenci EL KİTAPÇIĞI w w w. s a n k o. k 1 2. t r VÝZYONUMUZ Gaziantep'ten dünyaya açılan bir eðitim ekolü olmaktır. MÝSYONUMUZ Atatürk ilke ve inkılapları ışıðında; Özgüveni

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13 ÝÇÝNDEKÝLER Kazanan - Kaybeden sayfa Giriþ sayfa 3 YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6 Baþarmak Ýstiyorsanýz sayfa 7 Farklý Sýnýf Düzeylerindeki Öðrenciler Nasýl Hazýrlanmalý? sayfa 8- Unuttuklarýmýz

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 FEN BİLİMLERİ LİSESİ GENEL AÇIKLAMALAR Fen Bilimleri Lisesi ni farklı kılan, Fen

Detaylı

Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý Eðitim: Eyüboðlu

Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý Eðitim: Eyüboðlu Geri dönüþümlü kaðýt 2 Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý Ýçindekiler BÖLÜM I. YAPILANMA SAYFA 1. Ýletiþim Bilgileri.................................................4 2. Kurum Vizyon ve Misyonu..........................................5

Detaylı

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ (EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ) Sevgili KPSS Adaylarý, FEM Akademi de eðitim görmenin en büyük avantajlarýndan biri de dokümandýr. Türkiye ye yayýlmýþ þubelerimizde, her branþtan yüzlerce öðretmenin, özgün bakýþ açýlarýyla

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2008-2009 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýk

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Aysun ÇOLAK *, Yýldýz UZUNER ** Özet Bu araþtýrmanýn amacý, Eskiþehir ilindeki eðitilebilir

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 3 EKÝM 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için)

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) 1- Feyziye Mektepleri Vakfının tarihçesi nedir? Feyziye Mektepleri Vakfı nasıl kurulmuştur? Işık Okullarının

Detaylı

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI. Sevgili Öğrencimiz, Zorlu bir dönemi başarı ile tamamlayarak bugünden itibaren Ege Üniversitesi nin bir üyesi oldunuz.

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI. Sevgili Öğrencimiz, Zorlu bir dönemi başarı ile tamamlayarak bugünden itibaren Ege Üniversitesi nin bir üyesi oldunuz. REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI Sevgili Öğrencimiz, Zorlu bir dönemi başarı ile tamamlayarak bugünden itibaren Ege Üniversitesi nin bir üyesi oldunuz. Araştıran, üreten, ürettiğini yorumlayan ve paylaşan, soran-sorgulayan

Detaylı

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik 2 arýyorum Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik Antalya daki Efendilik Keyifli bir geziydi Antalya'daki. Hoþ kent. Keþfedilmeye açýk pek çok yeri var. Gitmeyenlerin düþünebileceði kadar pahalý

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji.

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji. rafya ve Çevremiz Yönetim Hep Birlikte Uzaktaki Arkadaþým Ýht Nüfus ve Yerleþme Ben Kimim Bilim ve Teknoloji Aile Yakýn Çevremiz Temel Ýhtiyaçlar Ýlkokul Sosyal Bilgiler 4.-5. Sýnýf KKTC Milli Eðitim ve

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı