Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik tarihine geçmiþ birçok önemli komutan ve denizci yetiþtirmiþ ve yetiþtirmeye devam etmektedir. Sizler de bize katýlarak ileride önemli birer denizci ve komutan olarak Deniz Kuvvetlerimize komuta edeceksiniz. Her baþarýnýn temelinde insan faktörü olduðunun bilincinde olan Deniz Kuvvetlerimiz, sizin gibi en iyi öðrencileri seçerek eðitmekte, motive etmekte, gerekli bilgi ve beceri ile donatarak Mavi Vatanýmýz olan denizlerimizin korunmasýnda görev vermektedir. Halen Ýstanbul Heybeliada'da konuþlu Deniz Lisesi, Milli Eðitim Bakanlýðý bünyesindeki yabancý dille eðitim veren Anadolu Liselerinin fen bilimleri alanýna denk eðitim vermektedir. Orta öðretimde uluslararasý standartlarla yarýþan Deniz Lisesi; Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden mezun, deneyimli ve donanýmlý öðretmen kadrosunun yaný sýra, örnek eðitim - öðretim alt yapýsý ve sosyal olanaklarý ile siz geleceðin deniz subaylarýna farklý bir ufuk ve yaþam kalitesi sunmaktadýr. Eðitim - öðretim süresi bir yýlý hazýrlýk (Ýngilizce) olmak üzere toplam 5 yýl olan Deniz Lisesinde Türk öðrencilerle birlikte dost ve müttefik ülkelerden misafir askeri öðrenciler de eðitim-öðretim görmektedirler. -1-

3 Deniz Lisesinde sizler fen bilimleri alaný eðitiminin yanýnda; iyi seviyede Ýngilizce, ikinci yabancý dil olarak Almanca ve denizcilik mesleðine yönelik olarak gemicilik ve yelken eðitimleri de alacaksýnýz. Sizlere tekneler ile olimpik branþ eðitimi verilecek, alacaðýnýz teorik bilgileri görevli subaylar ve antrenörler gözetiminde denizde uygulayarak denizcilik mesleðinin temel bilgi ve becerilerini kazanacaksýnýz. Okulumuzda her biriniz baþta yüzme olmak üzere, en az bir spor dalýný iyi öðrenecek þekilde yetiþtirilecek ve her türlü sporu yapabilmeniz için en geniþ olanaklar sizlere sunulacaktýr. Bu amaçla Deniz Lisesinde sportif faaliyetlerde kullanmanýz maksadýyla; u Kapalý yüzme havuzu, u Spor salonu, u Çim futbol sahasý, u Atletizm parkuru, u Çeviklik parkuru, u Kondisyon salonu, u Basketbol-Voleybol sahasý, u Tenis kortu bulunmaktadýr. -2-

4 Sizler, dünyanýn en güzel, tarihi ve kültürel deðeri en yüksek Ýstanbul'umuzda müze ve sergileri gezecek, tiyatrolarýnda sahnelenen oyunlarý ve okulumuza davet edilen tiyatro topluluklarýný izleyecek, böylece kültürünüzü artýrarak zenginleþtireceksiniz. Derslerinizden arta kalan zamanlarýnýzda resim, müzik, dans ve gemi modelciliði gibi uðraþýlarla ilgilenebilecek, kendinizi sanatsal ve kültürel alanlarda da geliþtirebileceksiniz. Ankara'ya gidecek, orada Anýtkabir, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý Karargahýný ziyaret edeceksiniz. Yazlarý okul gemileri ile ÝZMÝR / FOÇA da bulunan eðlenceli ve eðitici deniz kamplarýna gidecek; tarih sahnesinde destanlaþan büyük bir zaferin kazanýldýðý Çanakkale'de savaþ alanlarýný, Þehitlikleri ve Mehmetçik Anýtý ný göreceksiniz. Deniz Lisesinde ihtiyaçlarýnýzýn birçoðu devlet tarafýndan karþýlanacaktýr. Siz öðrencilerimize her ay teðmen maaþýnýn belli bir oranýnda harçlýk da verilecektir. Okulumuzda hizmet anlayýþý "Kalite insana saygýyla baþlar" ilkesi kapsamýnda yürütülmekte ve saðlýk sorunlarýnýz ile yakýndan ilgilenilmektedir. -3-

5 Bu nedenle, röntgen ve diþ ünitelerine de sahip 24 saat hizmet veren modern bir revir siz öðrencilerimize hizmet verecektir. Deniz Lisesinden mezun olduðunuzda, her yýl temmuz ayýnda düzenlenen ve ailelerinizin de sizleri gururla izleyeceði diploma töreninde, komutanlarýnýzýn ve öðretmenlerinizin elinden gururla ve coþkuyla diplomalarýnýzý alacak, her hangi bir sýnava tabi tutulmaksýzýn üniversite seviyesinde mühendislik ve denizcilik eðitimi veren Deniz Harp Okulu muza uðurlanacaksýnýz. Deniz Harp Okulunda okul gemilerimiz ile Karadeniz, Ege ve Akdeniz'deki tüm limanlarýmýzý ve 3'üncü sýnýfýn sonunda da Türkiye'de o yaþlarda çok az insanýn görebileceði yurt dýþýndaki birçok ülke limanlarýný ziyaret ederek bilgi ve görgülerinizi artýracaksýnýz. Deniz Harp Okulundan teðmen rütbesiyle mezun olduðunuzda, Deniz Kuvvetlerimizin modern gemilerinde ve bir kýsmýnýz da kara birliklerinde görev alacaksýnýz. Görevlerinizi baþarý ile icra ettiðiniz ve yapýlacak sýnavlarý kazandýðýnýz taktirde Türk Silahlý Kuvvetlerinin en üst düzey eðitim ve öðretim kurumlarýndan biri olan Deniz Harp Akademisine -4-

6 girerek kurmay subay olacak; bunun yaný sýra, yurtiçi ve yurtdýþýnda seçkin üniversitelerde lisansüstü eðitim yapma olanaðýna sahip olacaksýnýz. Ayrýca Donanmamýza katýlan yeni gemi silah ve sistemlere baðlý olarak ihtiyaç duyulan eðitimlere katýlmak üzere seçilerek baþta Amerika Birleþik Devletleri, Almanya, Ýngiltere ve Ýtalya olmak üzere yurt dýþýnda deðiþik sürelerde kurslara gönderileceksiniz. Gerekli koþullarý taþýdýðýnýz taktirde, Denizaltýcý, Sualtý Taarruz Komandosu (SAT), Sualtý Savunma Komandosu (SAS), Uçak veya Helikopter Pilotu olacaksýnýz. Yurt dýþýnda 2-3 yýl süreyle Askeri Ataþelik ve NATO Karargahlarý daimi görevlerinde bulunarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil edebilme þansýna sahip olacaksýnýz. Tüm bunlarýn yaný sýra, askeri lojman ve orduevlerinden istifade edebilecek, tatillerde aileleriniz ile birlikte askeri kamplardan faydalanabileceksiniz. -5-

7 DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI GÝRÝÞ KOÞULLARI VE BAÞVURU SÝSTEMÝ Deniz Lisesine Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý Ýlköðretim Okullarý ile bu okullara denkliði kabul edilmiþ, Özel ve Yabancý Ýlköðretim Okullarýndan mezun öðrenciler alýnýr. Deniz Lisesine baþvuruda bulunmak için adaylar öncelikle veya internet sitelerinden temin edecekleri Askeri Liseler Sýnavý (ALS) Aday Bilgi Formlarýný yine bu internet sitelerinde bulunan ALS Kýlavuzuna göre doldurup öðrenim gördükleri okullarýna onaylatarak Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi'nin Sýnav Baþvuru Merkezlerinden birine teslim edeceklerdir. Baþvurular her yýl Þubat - Mart aylarýnda yapýlmaktadýr. Okulumuza giriþ koþullarý ile ilgili bilgiler internet adresinden detaylý bir þekilde öðrenilebilir. Adaylar, ÖSYM tarafýndan yapýlan Askeri Liseler Sýnavý (ALS)'nda baþarýlý olmak ve Deniz Kuvvetleri Komutanlýðýnca belirlenecek kontenjan içinde olmak koþulu ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlýðýnca müþterek olarak icra edilecek ikinci seçim aþamalarýna katýlma hakký kazanacaklardýr. Tüm bu aþamalarý geçerek kesin kayýt iþlemleriniz tamamlandýðýnda 15 günlük intibak eðitimine alýnacaksýnýz. Ýntibak eðitiminde sizler ailemizin yeni bireyleri olarak kucaklanacak, temel askerlik ve denizcilik eðitimleri göreceksiniz. Bu süreç, sizlerin Deniz Lisesini tanýmanýz ve askerliðe, denizciliðe uyumunuzu kolaylaþtýrmak amacýyla uygulanmaktadýr. Ýntibak eðitimini baþarý ile tamamladýðýnýzda, Deniz Lisesi öðrencisi olarak 5 yýl süreli eðitim ve öðretime baþlayacaksýnýz. -6-

8 Gençler! Ulu Önder ATATÜRK ün dediði gibi "Denizciliði Türk'ün büyük milli ülküsü haline getirmek ve bunu kýsa zamanda baþarmak" için gelin, bize katýlýn! Denizlerin sevgisi, gücü ve güzellikleri sizlerle olsun. -7-

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! GENEL BAÞVURU KOÞULLARI a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, b) Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve soruþturma sonucunda þüpheli

Detaylı

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU 2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU Bu kýlavuz Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Meslek Yüksekokullarý ile Açýköðretim Önlisans Programlarýna Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili iþlemleri de içermektedir.

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2008-2009 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

"Çalýþmadan, öðrenmeden, yorulmadan rahat yaþamanýn yollarýný aramayý alýþkanlýk haline getirmiþ milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.".

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 10. ve 45. maddeleri ve 2922 sayýlý Türkiye'de Öðrenim

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR MEB ÖZEL KOŞUL VE 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRE TÜRÜ KONT. KONT.BURS

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2011 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13 MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI'NDAN DUYURU 2009-2010 öðretim yýlýnda Bakanlýðýmýzca belirlenen öðretmen yetiþtiren yükseköðretim programlarýný ilk beþ tercihinde kazanan binbeþyüz (1 500) öðrenciye burs verilecektir.

Detaylı

GİRİŞ Mazisi şanlı zaferlerle dolu Türk Bahriyesine kahraman denizciler yetiştiren, her dönemde çağın gerekleri doğrultusunda en seçkin eğitim ve

GİRİŞ Mazisi şanlı zaferlerle dolu Türk Bahriyesine kahraman denizciler yetiştiren, her dönemde çağın gerekleri doğrultusunda en seçkin eğitim ve GİRİŞ Mazisi şanlı zaferlerle dolu Türk Bahriyesine kahraman denizciler yetiştiren, her dönemde çağın gerekleri doğrultusunda en seçkin eğitim ve öğretimi veren Deniz Harp Okulu, Türk Deniz Kuvvetlerinin

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2009 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULUNUN 11.08.2010 TARİH VE 2010-16 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN IX NOLU KARAR

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

Hastalarýmýz önce Allah a sonra bizlere emanet * HABERÝ 7 DE ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

Hastalarýmýz önce Allah a sonra bizlere emanet * HABERÝ 7 DE ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 Çocuk Yoðun Bakým yolda Bekleme salonuna mahremiyet perdesi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde bulunan ameliyathane bekleme salonu, yeni uygulamalara sahne oldu. Hasta mahremiyetinin

Detaylı

Darýsý Saat Kulesi ne

Darýsý Saat Kulesi ne Anadolu nun þifreleri Hitit eserlerinde gizli Hitit dönemi eserleri, Anadolu tarihine ýþýk tutan bilgi ve belgeler içeriyor. ÇORUM Çorum daki arkeolojik kazýlarla gün yüzüne çýkarýlan Hitit dönemi eserleri,

Detaylı

"PISA 2012 DEÐERLENDÝRMESÝ: TÜRKÝYE ÝÇÝN VERÝYE DAYALI EÐÝTÝM REFORMU ÖNERÝLERÝ" Doç. Dr. Selçuk R. Þirin. Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartýran

PISA 2012 DEÐERLENDÝRMESÝ: TÜRKÝYE ÝÇÝN VERÝYE DAYALI EÐÝTÝM REFORMU ÖNERÝLERÝ Doç. Dr. Selçuk R. Þirin. Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartýran töder TÜM ÖZEL ÖÐRETÝM KURUMLARI DERNEÐÝ "PISA 2012 DEÐERLENDÝRMESÝ: TÜRKÝYE ÝÇÝN VERÝYE DAYALI EÐÝTÝM REFORMU ÖNERÝLERÝ" Doç. Dr. Selçuk R. Þirin Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartýran Þubat 2014 Yayýn No:

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. SAYFA 3 TE Ýnaltekin, THY'nin Merzifon'dan uçuþlarýný

Detaylı