BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU. ARD Çalışma Raporları No: 2005/6 BANKACILIK SEKTÖRÜNE YABANCI GİRİŞİ: KÜRESEL GELİŞMELER VE TÜRKİYE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU. ARD Çalışma Raporları No: 2005/6 BANKACILIK SEKTÖRÜNE YABANCI GİRİŞİ: KÜRESEL GELİŞMELER VE TÜRKİYE"

Transkript

1 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ARD Çalışma Raporları: 2005/6 BANKACILIK SEKTÖRÜNE YABANCI GİRİŞİ: KÜRESEL GELİŞMELER VE TÜRKİYE Araştırma Dairesi Eylül 2005

2 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ARD Çalışma Raporları No: 2005/6 BANKACILIK SEKTÖRÜNE YABANCI GİRİŞİ: KÜRESEL GELİŞMELER VE TÜRKİYE Münür YAYLA* Yasemin Türker KAYA** İbrahim EKMEN*** Eylül 2005 Bu çalışma Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun görüşlerini yansıtmaz. Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan bilgi ve verilere dayanarak verilecek yatırım ya da benzeri kararların sonuçlarından BDDK ve yazarları sorumlu tutulamaz. * Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başuzmanı ** Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başuzmanı *** Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bankacılık Uzmanı

3 Bankacılık Sektörüne Yabancı Girişi: Küresel Gelişmeler ve Türkiye i BANKACILIK SEKTÖRÜNE YABANCI GİRİŞİ: KÜRESEL GELİŞMELER VE TÜRKİYE Özet Bu çalışma raporu, ulusal bankacılık sektörüne yabancı girişinin olası etkilerini uluslararası araştırmaların ışığı altında değerlendirmektedir. Yabancı bankalar farklı yaklaşımlara göre ulusal bankalarla karşılaştırılmış ve yabancı bankaların Türkiye deki varlıklarına ilişkin tespit ve önerilerde bulunulmuştur. Gelişmekte olan ülkelerde bankacılık sektörü finans sisteminin en önemli bileşeni olmaya devam etmektedir. Özellikle 1990 lı yıllarda uygulanan finansal liberalizasyon içerikli politikalar neticesinde gelişmekte olan ülkelerin bankacılık sektörlerine yabancı katılımı artmıştır. Latin Amerika, Orta-Doğu Avrupa ve Asya ülkelerinde yabancı bankaların aktif toplamı içindeki payı oldukça büyüktür. Orta ve Doğu Avrupa da bu oranın yüzde 90 ın üzerine çıktığı ülkeler görmek mümkündür. Türk bankacılık sektörüne yabancı girişi yeni bir olgu olmamakla beraber yabancı bankaların Türk bankacılık sistemi içindeki payı sınırlı kalmıştır öncesinde ithal ikamesine dayanan, yurtiçi mal ve hizmet üretiminin korunduğu bir ortamda yerli bankalar finans sisteminde baskın bir rol oynarken yabancıların girişi düşük düzeyde gerçekleşmiştir den sonra finansal sistemde rekabetin ve etkinliğin artması için uygulanan liberalizasyon politikaları çerçevesinde yabancı banka girişi kolaylaştırılmıştır. Bunun sonucu olarak sisteme daha fazla yabancı girişi olmuştur. Ancak, giriş önündeki engellerin azalmasına rağmen Türkiye de uzun süreli yüksek enflasyon ve istikrarsızlıklar sebebiyle yabancı bankaların sistem içindeki payı pek fazla değişmemiştir. Nitekim, 1990 lı yıllardan itibaren aktif toplamı içinde yabancı bankaların payı yüzde 5 i geçmemiştir. Ancak, 2004 yılından bu yana sektöre olan yabancı ilgisi neticesinde yabancı bankaların sistem içindeki payı yükselmektedir. Yabancı bankaların ulusal bankacılık sektörü üzerine bir dizi mikro ve makro ölçekli etkileri olabilmektedir. Literatürde, yabancı girişinin muhtemel etkileri üzerinde farklı görüşler mevcuttur. Başlıklar itibariyle incelendiğinde, ulusal bankacılık sektörüne yabancı girişinin istikrarı, verimliliği, finansal hizmetlerin çeşitliliğini ve kalitesini artırdığı ileri sürülmektedir. Ayrıca, yabancı bankaların gelişmiş kredi değerlendirme yöntemleri kullandıkları ve teknoloji transferi sağladıkları şeklinde görüşler mevcuttur. Öte yandan, yabancı finansal grupların kriz döneminde iştiraki konumundaki bankalara yardımcı olarak prestij kaybını önledikleri, yurtiçi tasarrufların ülke içerisinde kalmasına yardımcı olabildiklerine dair hipotezler de mevcuttur. Kurumsal yönetişim ve risk yönetimi açısından daha fazla tecrübeye sahip oldukları düşünülen yabancı bankaların bu alanlarda öncü rol oynadıkları ve ulusal bankaları olumlu etkiledikleri yine ileri sürülen görüşler arasındadır. Buna karşın, yabancı bankaların olası finansal kriz dönemlerinde işlerini bırakıp gittikleri, ölçek avantajlarını kullanarak daha kaliteli müşterilere yöneldikleri, dolayısıyla ulusal ekonominin küçük ölçekli işletmelerine kredi açmakta isteksiz davrandıklarına yönelik eleştiriler gündeme gelmektedir. Örneğin, son Arjantin krizinde bazı yabancı bankalar ülkeyi terk etmişlerdir.

4 Bankacılık Sektörüne Yabancı Girişi: Küresel Gelişmeler ve Türkiye ii FOREIGN ENTRY IN BANKING SECTOR: GLOBAL DEVELOPMENTS AND TURKEY Abstract This report, evaluates the possible effects of foreign entry into domestic sector under the light of international research. Foreign banks in Turkey have been compared with domestic banks using different methods, and accordingly some findings and suggestions have been made. Banking sector is still the most important component of financial systems in developing countries. In particular, after the liberalization policies of the 1990s foreign bank entries in developing countries banking sectors have been increased. The share of foreign banks in total assets is quite high among Latin America, Central and Eastern Europe and Asian countries. It is possible to observe foreign participation rates above 90% in some of the Central and Eastern European countries. Although foreign entry to Turkish banking sector is not a new phenomenon, the share of foreign banks in the Turkish banking sector has remained limited. Before 1980, in an inward oriented economic environment where domestic production of goods and services were protected, domestic banks played a dominant role while the entry of foreigners was small. After 1980, the entries of foreign banks have been eased within the framework of liberalization policies implemented in order to increase the competition and efficiency of the financial system. Subsequently, more foreign banks have entered the sector. However, despite the decrease of barriers to entry, the share of foreign banks stayed limited because of the high inflation and instabilities that existed for a long period of time in Turkey. Starting from 1990s the share of foreign banks in total assets did not exceed 5%. On the other hand, the ratio of foreign banks in the system increases with the increasing interest of foreigners since Foreign banks may have a number of micro and macro effects on domestic banking sectors. In the literature, there are different views on the possible effects of foreign entry. It is claimed that foreign entry into domestic sector increases stability, efficiency, number and quality of financial services of the domestic sector. Moreover, there are views such as that foreign banks transfer advanced credit scoring methods and technology. Also, it is hypothesized that foreign financial groups help their subsidiaries during financial turmoil periods in order to avoid reputation risk, and domestic savings to stay within the country. It is claimed that foreign banks that are more experienced in terms of corporate governance and risk management are also leaders in this area and affect domestic banks positively. On the other hand, there are criticisms that foreign banks cut their business and run during financial crises, cherry pick high quality costumers, and are reluctant to extend credits to small and medium enterprises. For example, during the recent crisis in Argentina some of the foreign banks have exited the market.

5 Bankacılık Sektörüne Yabancı Girişi: Küresel Gelişmeler ve Türkiye iii İÇİNDEKİLER I. Giriş... 1 II. Bankacılıkta Çokuluslaşma veya Uluslararasılaşma : Kuramlar, Yapılanma ve Süreç.. 2 II. 1. Kuramlar... 2 II. 2. Örgütsel Yapılanma... 3 II. 3. Bankacılıkta Uluslararasılaşma nın Gelişim Süreci... 5 III. Yabancı Katılımının Boyutları...8 III.1. Uluslararası Oranlar... 9 III.2. Türkiye de Yabancı Katılımı ve Boyutları III.2.1. Türkiye deki Yabancı Bankalar III.2.2. Türkiye deki Yabancı Katılımının Boyutları IV. Yabancı Girişinin Ulusal Sektörlere Etkileri IV.1. Uluslararası Çalışmalar IV.2. Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Yapılan Çalışmalar V. Genel Değerlendirme: Yabancı Katılımını Özendiren Unsurlar VI. Yabancı Katılımında Ülke Farklılaşmaları VII. Türkiye deki Bankaların Sahiplik Yapısına Göre Karşılaştırılması VII.1. Rasyo Analizi VII.2. Etkinlik Analizi VII.2.1. Yöntem (Veri Zarflama Analizi) VII.2.2. Veri Zarflama Analizinin Sonuçları VIII. Türk Bankacılık Sektörünün Yaşam Alanı ve Yabancılar IX. Sonuç KAYNAKÇA... 39

6 Bankacılık Sektörüne Yabancı Girişi: Küresel Gelişmeler ve Türkiye iv TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Bölgelere Göre Yabancı Katılım Oranları (%)... 9 Tablo 2: Gelişmiş Piyasalarda Yabancı Katılımı (%, 2001) Tablo 3: Gelişmekte Olan Ülkelerde Yabancı Katılım Oranları (%) Tablo 4: Avrupa Birliğinde Yabancı Katılım Oranları (%, 2001) Tablo 5: Yabancı Banka Sayısı / Toplam Banka Sayısı ( Ortalaması) Tablo 6: Türkiye de Faaliyet Gösteren Yabancı Sermayeli Bankalar (Haziran 2005) Tablo 7: Türkiye de Faaliyetleri Sona Eren Yabancı Sermayeli Bankalar Tablo 8: Türkiye de Banka, Şube ve Personel Sayısı Açısından Yabancı Bankalar (%) Tablo 9: Türkiye deki Yabancı Bankaların Sektördeki Payı (%) Tablo 10: Yabancı Payının Hisse Oranları Dikkate Alınarak Hesaplanması (%) Tablo 11: Bölgelere Göre Yabancı Katılımında Ağırlığı Olan Ülkeler (%, 2002) Tablo 12: Asya Ülkelerinde Uygulanmış/Uygulanan Kısıtlamalara Örnekler Tablo 13: Yabancı Başvuru ve Ret Sayısı ( ) Tablo 14: Yabancı, Özel ve Kamu Sermayeli Bankaları Seçilmiş Bilânço Göstergeleri (%). 28 Tablo 15: Kar/ Zarar Tablosundan Rasyolar (%) Tablo 16: Seçilmiş Göstergelerde Yabancıların Türk Bankacılık Sektöründeki Payları (%).. 30 Tablo 17: Yaklaşımlara Göre Girdiler ve Çıktılar Tablo 18: Mülkiyet Yapısına Göre Etkinlik Dereceleri... 34

7 Bankacılık Sektörüne Yabancı Girişi: Küresel Gelişmeler ve Türkiye v KISALTMALAR/TERİMLER ABD : Amerika Birleşik Devletleri BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BIS : Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements) BM : Birleşmiş Milletler ÇUŞ : Çok Uluslu Şirketler (Multinational Companies) AB/EU: Avrupa Birliği (European Union) FDI : Doğrudan Yabancı Yatırım (Foreign Direct Investment) IMF : Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund) İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası OECD : Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (Organization for Economic Cooperation and Development) TBB : Türkiye Bankalar Birliği TCMB : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

8 Bankacılık Sektörüne Yabancı Girişi: Küresel Gelişmeler ve Türkiye 1 BANKACILIK SEKTÖRÜNE YABANCI GİRİŞİ: KÜRESEL GELİŞMELER VE TÜRKİYE I. Giriş Küresel ekonomide 1970 li yıllarda ivme kazanan finansal yenilikler ve diğer iktisadi gelişmeler, fon fazlası bulunanlarla fon açığı bulunanlar arasında aracılık işlevi yapılması olarak tanımlanabilecek geleneksel bankacılığın gelişmiş ülkelerdeki rolünü zayıflatmıştır. Buna karşın, gelişmekte olan ülkelerde bankacılık sektörü hala önemli bir aracılık işlevini yerine getirmektedir. Gelişmiş ülkelerin göreli olarak olgun (mature) kabul edilen piyasalarında faaliyet gösteren büyük sermayeli bankalar, faal oldukları ekonomilere kıyasla daha az gelişmiş ülkelere veya benzer gelişmişlikteki sınır ötesindeki sektörlere giriş yapma eğilimi göstermektedirler. Akademik çevrelerde yabancı girişi veya yabancı katılımı, kamuoyunda ise yabancılaşma olarak tanımlanan bu olgunun birden fazla mikro ve makro sonuçları olabilmektedir. Yeni piyasalara giriş yapma isteğinin temelinde bazı iktisadi nedenler yer almaktadır. Uluslararası ticaretin hacim olarak artması, sermaye açığı bulunan gelişmekte olan ülkelerde getirinin yüksek olması, dezenflasyon, Avrupa Birliği gibi bölgesel ekonomik bütünleşme çabaları, gelişmekte olan ülkelerin büyüme potansiyelinden faydalanma isteği ve artan ticaret hacmiyle uluslararası nitelik kazanan girişimcilerin finansman ihtiyaçlarının sınır ötesinde de karşılanması ekonomik nedenler arasında yer almaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında, bankacılık sektörüne yabancı katılımı küreselleşme ile paralel giden iktisadi bir gelişme olup iletişim ve bilgi teknolojilerinde yaşanan yeniliklerle hız kazanmış bulunmaktadır. Ancak, bankacılıkta yabancılaşma olgusu küresel ekonominin bir gerçeği olsa bile söz konusu gelişmenin olası faydaları ve dezavantajları konusunda tam olarak bir görüş birliği mevcut değildir. Bu alanda yapılan uygulamalı çalışmalar birbirleriyle tam olarak örtüşmeyen bulgulara işaret etmektedir. Bu nedenle, bankacılık sektörüne yabancı girişi konusunda dünya genelinde belli eğilimler olsa bile, bu eğilimlere karşı nasıl bir tutum izlenmesi gerektiği karar alıcıların gündemindeki yerini korumaktadır. Ulusal 1 bankacılık sektörüne yabancı girişi söz konusu katılımın büyüklüğüne göre sektör üzerinde yapısal etkide bulunabilmektedir. Yabancı girişi, ulusal sektördeki yoğunlaşma ve dolayısıyla rekabet üzerinde doğrudan etki yaratabilmekte ve böylece sektörün mevcut oyuncuları üzerinde bir dizi dolaylı yansımaya neden olabilmektedir. Örneğin, yabancı girişi finansal yenilikleri beraberinde getiriyor, diğer bir ifadeyle daha önce sunulmayan finansal ürünleri ulusal piyasaya sunabiliyorsa, mevcut oyuncular benzer ürünleri müşterilere arz etmek durumunda kalabilmektedirler. Rekabetin yanı sıra yabancı katılımıyla eş zamanlı olarak ele alınması gereken diğer kavram ise bankacılık sektöründe etkinliktir. Yabancı katılımına ilişkin politika seçenekleri gözden geçirilirken yabancıların ulusal sektördeki durumlarının bu çerçevede de değerlendirilmesinde fayda görülmektedir. Çalışmada, yabancı girişinin olası yansımaları olarak değerlendirilebilecek bu etkiler ayrıntılı olarak ele alınmaya çalışılmıştır. 1 Bu çalışmada, ulusal sektör ve ulusal piyasa terimleri yabancı bankaların giriş yapmak istedikleri ülke veya piyasa anlamında kullanılmaktadır. Yerli terimi ise literatürdeki domestic (yerli, yurtiçi) kavramına karşılık olarak kullanılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, aksi belirtilmedikçe yerli bankalar ulusal sektörde faaliyet gösteren ve yabancıların kontrolünde olmayan bankalar olarak anlaşılmalıdır.

9 Bankacılık Sektörüne Yabancı Girişi: Küresel Gelişmeler ve Türkiye 2 Bu çalışmanın temel amacı gelişmekte olan ülkelerin bakış açısıyla yabancılaşma olgusunu ayrıntılı şekilde ele almak ve Türkiye nin bu alandaki deneyimlerini ortaya koymaktır. Bu raporun ikinci bölümü tarihsel bir bakış açısıyla bankacılık faaliyetlerinin uluslararası ölçekte yaygınlaşması sürecine ayrılmıştır. Bu amaçla, bankacılık faaliyetlerinin ulusal ölçekten çokuluslu (multinational) veya uluslararası (international) boyuta taşınması, mevcut kuramlar, ana ülke 2 (home country) dışında örgütsel yapılanma ve gelişim açısından ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, uluslararası alanda ve Türkiye deki yabancı katılımının boyutları sayısal olarak verilmiştir. Dördüncü bölümde, yabancı girişinin ulusal sektörlere etkisi değerlendirilmiştir. Yabancı katılımını özendiren hususların genel bir değerlendirmesinin yapıldığı beşinci bölümü, yabancı katılımında ülke farklılaşmalarının irdelendiği altıncı bölüm takip etmektedir. Yedinci bölümde Türkiye deki yerli ve yabancı bankalar çeşitli yöntemlerle karşılaştırılmıştır. Sekizinci bölümde, sonuca bir girdi oluşturması bakımından ulusal piyasada bankaları çevreleyen makro ekonomik ortam incelenmiştir. Son bölümde ise raporun sonuçlarına yer verilmektedir. II. Bankacılıkta Çokuluslaşma veya İçselleştirme : Kuramlar, Yapılanma ve Süreç II. 1. Kuramlar Literatürde, çokuluslu (multinational) bankacılık ile uluslararası (international) bankacılık terimleri sıklıkla birbirinin yerine kullanılmaktadır. İki terim arasında belirgin bir ayrım olmasa bile uluslararası bankacılığın daha esnek bir terim olduğu ileri sürülmektedir. Bu yaklaşıma göre uluslararası bankacılık, ülkede yerleşik olmayanlarla ulusal para biriminde geleneksel dış ticaret finansmanı yapmak ve ülkedeki yerleşiklerle veya yerleşik olmayanlarla yabancı para cinsinden mübadeleye girmek olarak tanımlanmaktadır. Çokuluslu bankacılık ise, birden fazla ülkede şube veya bağlı ortaklıklara sahip olmak veya bunları kontrol etmek şeklinde tanımlanmaktadır. Dolayısıyla çokuluslu bankacılıkta doğrudan yabancı yatırım 3 niteliği aranmaktadır. Uluslararası bankacılık faaliyetleri çokuluslu bankalar tarafından da yapılabilecek olmasına rağmen pratikte bunun pek gerçekleşmediği dolayısıyla böyle bir ayrıştırmanın yapılabileceği ifade edilmektedir 4. Bu nedenle, çokuluslu ve uluslararası bankacılık ayrımı hukuki olmaktan ziyade uygulamadan kaynaklanan de facto bir ayrım olarak ortaya çıkmaktadır. Çokuluslu bankacılık ile uluslararası bankacılık arasında var olduğu ileri sürülen bu belirsiz ayrımdan sonra, çokuluslu bankacılığa ilişkin kuramlara değinmekte fayda görülmektedir. Bu alanda iki temel kuram mevcuttur; içselleştirme kuramı ve eklektik kuram. Ayrıca, içselleştirme kuramı kendi içinde alt kümelere ayrılmakta ve farklı altkuramları içermektedir. İçselleştirme kuramına göre, piyasa aksaklığı (market failure) sadece ulusal piyasalarda değil aynı zamanda sınır ötesindeki piyasalarda da mevcuttur. Kuram, firmaların kar maksimizasyonu yaptığı ve piyasaların aksadığı varsayımlarına dayanmaktadır. Kurama göre, şirket ulusal piyasadaki işgörü maliyetlerine (transaction costs) katlanmaktansa sınır 2 Çalışmada ana ülke (home country) uluslararası faaliyet gösteren bankanın esas olarak faaliyet gösterdiği ve merkezinin bulunduğu ülke olarak kullanılmaktadır. Ev sahibi ülke (host country) ise çeşitli biçimlerde sınır ötesinde faaliyet gösterilen ülke anlamına gelmektedir. 3 Doğrudan yabancı yatırımın tanımı ilerleyen bölümlerde yabancılaşmanın boyutu ele alınırken yapılmaktadır. 4 Ayrıntılar için bkz. Bain ve diğerleri (2003).

10 Bankacılık Sektörüne Yabancı Girişi: Küresel Gelişmeler ve Türkiye 3 ötesinde tamamlayıcı (complementary) varlıklara sahip olmayı tercih etmektedir. Piyasanın işleyişi ayrıca dışsallıklar nedeniyle de aksayabildiğinden, söz konusu tamamlayıcı varlıklara sahip olmak bu dışsallıkların etkisinden kurtulmayı sağlamakta ve işgörü maliyetlerini düşürmektedir. Kuramın iki önemli sonucu bulunmaktadır: Firma maliyetin en düşük olduğu piyasaya yönelmekte ve içselleştirmenin maliyeti faydasına eşit olana dek içselleştirme yoluyla büyümektedir 5. Savunmacı genişleme (defensive expansion) yaklaşımı, bu kuramın bankacılık alanındaki uygulamasına sadece bir örnek teşkil etmektedir; ulusal kısıtlardan kurtulmak isteyen (ulusal piyasada yüksek işgörü maliyeti ile karşılaşan) ABD bankaları bu düzenlemelerin etkisinden kurtulmak amacıyla Londra piyasasına yönelmişlerdir 6. Savunmacı yaklaşımın dışında, göreli üstünlük (comparative advantage), uluslar arası yatırım (international investment), yatay ve dikey bütünleşme (horizontal and vertical integration) ve oligopolistik rekabet teorileri gibi bir dizi alt-küme mevcuttur 7. Öte yandan, eklektik kuram üç etkenin bileşimi şeklinde ifade edilmektedir. Bu etkenler: (i) içselleştirme, (ii) yerini bulma (location) ve (iii) mülkiyet olarak sıralanmaktadır. Her bir bileşenin firmanın yatırım yapma kararında önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Yukarıda da kısmen ele alındığı gibi, içselleştirme ile firma piyasa aksaklıklarından kurtulmaktadır. Örneğin, içselleştirmeyle yurtiçi piyasadaki risk/belirsizliklerden kurtulmak ve ölçek ekonomisinden faydalanmak mümkün olmaktadır. Uygun piyasayı ya da yerini bulma şeklinde ifade edilebilecek ikinci etkene göre, firmalar, girdi fiyatlarının uygun, piyasaya giriş önündeki engellerin minimum, vergi sisteminin avantajlı olduğu ve kurumsal düzenlemelerin bulunduğu yerleri seçmektedirler. Mülkiyet yapısının çokuluslu olması ise piyasalara erişimi kolaylaştırmakta ve kaynaklara erişim maliyetini düşürmektedir. Karmaşık mülkiyet yapısının, ürün çeşitliliği, finansal yenilikler yapma, kapsam ekonomisinden faydalanma ve artan deneyim gibi avantajları olduğu vurgulanmaktadır 8. Görüldüğü üzere, bahsedilen kuramlar mikro iktisadın bir bölümü olan endüstriyel organizasyon kuramlarına dayanmaktadır. Bu nedenle, bu bölümde banka ifadesi yerine firma ya da şirket terimi kullanılmıştır. İlerleyen bölümlerde, literatürden alıntı yapılan çalışmalardan görüleceği üzere, yabancı girişinin ulusal sektörlere yansımaları bu kuramlar etrafında test edilmiştir. Kuramların yabancı girişini açıklama gücünün piyasadan piyasaya değişebileceği gibi zamana göre de değişkenlik göstermesi mümkündür. Bu nedenle, hangi kuramının açıklama gücünün daha iyi olduğu piyasadan piyasaya ve konjonktüre göre değişebilmektedir. II. 2. Örgütsel Yapılanma 9 Hangi kuramın yabancı girişini daha iyi açıkladığı tartışması bir yana bırakılırsa, yabancı katılımının örgütsel biçimleri de önemli gözükmektedir. Zira tercih edilen giriş şekli ile yabancı bankanın yurtiçi piyasadaki rolü ve beklentileri arasında bir bağ olduğu düşünülmektedir. 5 Williams (1997). 6 Aliber (1984), Williams (1987). 7 Alt-küme teorilerinin dışında da teoriler mevcuttur ancak bu yaklaşımların hepsini bu çalışmada ele almak çalışmanın kapsamı dışında olduğundan ayrıntılar ve ek kaynaklar için bkz. Aliber (1984), Williams (1987) ve Bain ve diğerleri (2003) e bakılabilir. 8 Williams (1987). 9 Bu bölüm Seyidoğlu (1998) e dayanmaktadır.

11 Bankacılık Sektörüne Yabancı Girişi: Küresel Gelişmeler ve Türkiye 4 Sınır ötesindeki sektörle bağ kurmanın organizasyonel formlarını muhabir bankacılığı, temsilcilik, şube, bağımlı banka, ilişkili banka, kıyı bankacılığı ve kalkınma bankaları şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Farklı ülke bankalarının karşılıklı anlaşma ile birbirleri nezdinde muhabir hesapları tutmak suretiyle yaptıkları bankacılık işlemleri muhabirlik olarak tanımlanmaktadır. Muhabir bankacılığı, sınır ötesinde personel ve fiziksel varlık bulundurmadan yurtdışı ile iş yapan müşterilere hizmet imkânını sağlamaktadır. Karşı taraf adına ödeme yapma, poliçe kabulü, akreditif açma, bilgi paylaşımı ve araştırma gibi hizmetler muhabir bankacılığı sayesinde gerçekleşebilmektedir. Yabancı ülkede iş yapan müşterilere o ülkede kendi personeliyle hizmet verebilmek amacıyla temsilcilik açmak ise bir diğer giriş yaklaşımıdır. Muhabir bankacılığının aksine burada fiziksel bir giriş söz konusudur. Ancak, bankacılık işlemi yapmayan temsilciliklerin amacı ev sahibi ülkeyi tanımak, bilgi toplamak, ana kuruluşun tanıtımını yapmak ve yerli müşterilerle bağlantı kurmak şeklinde özetlenebilir. Ev sahibi ülkede açılan şube, yasal olarak ana bankanın bir parçası olarak hizmet vermektedir. Şube hem ana hem de ev sahibi ülkenin yasal düzenlemelerine uyarak çalışmak durumundadır. Şube, ana ülke dışına giden müşteriyi izlemek (follow-the-client) bakımından iyi bir araç konumundadır. Şubeler sayesinde, ana bankanın uluslar arası piyasalarla yakın temas kurması ve uluslararası finansman kaynaklarına erişmesi mümkün olmaktadır. Şube bankacılığı nın daha gelişmiş bir şekli ise, ev sahibi ülkenin mevcut yerli bir bankasının satın alınması yoluyla söz konusu bankanın şube ağının ve müşteri portföyünün kullanılarak faaliyet gösterilmesidir. Son yıllarda, artan özelleştirmeler ve de-regülasyon politikaları sayesinde, kamu bankalarının veya yerli özel bankaların kısmen veya tamamen yabancılar tarafından satın alınmasıyla sıkça karşılaşılmaktadır. Bağımlı banka, ev sahibi ülkede kısmen ya da tamamen yabancı bir bankanın mülkiyetinde olan ve ayrı bir tüzel kişiliği olan kuruluştur. Bağımlı bankalar, ev sahibi ülkenin düzenlemelerine tabi olsalar bile çoğunlukla ana bankanın itibarından da faydalandıkları için yerli piyasada mevduat toplama konusunda avantaj sağlayabilmektedirler. Ev sahibi ülkenin mevzuatına göre kurulan, kısmen ana ülkedeki bankanın mülkiyetinde olan ancak mutlaka onun denetiminde olmayan bankalara ilişkili banka denilmektedir. Mülkiyetin diğer kısmı yerli veya ana ülke dışındaki diğer yabancı ortaklara ait olabilmektedir. Çokuluslu ortaklık yapısı nedeniyle bu tür bankalarda farklı deneyimlerin, bilgi ve uzmanlığın bir araya gelmesi söz konusudur. Kıyı bankacılığı, ana ülkedeki vergi ve benzeri yükümlülükler ile disponibilite ve munzam karşılık gibi kısıtlamalardan veya faiz oranları üzerindeki sınırlamalardan kaçınmak amacıyla yurtdışında kurulan şubelerdir. Ana ülkedeki düzenlemelerden kurtulmak için bankacılık işlemleri bu şubeler aracılığıyla yapılmaktadır. Bankacılık işlemine konu edilen fonlar, ana ülkedeki bankanın kayıt sistemleri üzerinden gerçekleştirildiğinden kaydi merkezler olarak da bilinen bu şubeler sadece temsili bir büro niteliğindedir. Altyapı gibi kalkınma projelerini uzun vadeli ve ticari kredilere göre daha düşük faizli kredilerle finanse etmek amacıyla ana ülke dışına çıkış ise kalkınma bankaları aracılığıyla olmaktadır. Bu bankaların sermayeleri çoğunlukla ana ülkenin hükümetleri tarafından

12 Bankacılık Sektörüne Yabancı Girişi: Küresel Gelişmeler ve Türkiye 5 karşılanmaktadır. Öte yandan, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların yanı sıra bölgesel ve ulusal kalkınma bankaları da mevcuttur. II. 3. Bankacılıkta Uluslararasılaşma nın Gelişim Süreci Bankacılık faaliyetlerinin uluslararası bir nitelik kazanması sürecini üç farklı evrede incelemek mümkündür. Birinci evre, I. Dünya Savaşının başlamasına kadar olan birkaç yüzyıllık süreçtir. İkinci evre, I. Dünya Savaşı sonrası büyük ekonomik buhranı ve II. Dünya savaşını kapsayan ve yavaşlama aşaması olarak adlandırılabilecek dönemdir. Üçüncü evre ise, II. Dünya savaşından sonra başlayan özellikle 1960 lı yıllarda etkisi belirginleşen, günümüze kadar finansal yeniliklerle zenginleşen, artan oranda de-regülasyonların, finansal krizlerin ve yeni uluslararası düzenlenmelerin tecrübe edildiği ve halihazırda devam eden son gelişmelerdir 10. Bu çalışmada, göreli öneminden dolayı son evrenin ele alınmasıyla yetinilecektir. Bankacılık faaliyetlerinin uluslararası bir düzeye gelmesinde II. Dünya Savaşı sonrasındaki ekonomik koşulların önemli bir etkisi bulunmaktadır. II. Dünya savaşı sonrasında Avrupa ülkeleri ciddi bir ekonomik yıkımla karşı karşıya kalmış, buna karşın ABD ekonomisi büyük bir sermaye birikimine sahip olmuştur. Savaş sonrasında uluslararası ekonomik ve parasal düzenin öncülüğünü de yine ABD yapmıştır. ABD nin girişimleriyle Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar oluşturulmuş, Avrupa ülkeleri Marshall Planı yla yeniden yapılandırılmıştır. Söz konusu planın öne sürdüğü koşullar arasında dış ticarette serbestlik de yer almaktadır 11. Savaş sırasındaki Amerikan ekonomik birikiminin bir bölümünün Avrupa ya aktarılmasıyla ve Avrupa nın yeniden inşasıyla büyük pazarlar oluşmaya başlamıştır. Avrupa ülkelerinin yeniden inşa süreci Amerikan şirketlerinin uluslararası boyutta faaliyet göstermelerini sağlamış, ABD kökenli yoğun sermaye birikimi modeli uluslararasılaşmış 12 ve Amerikan şirketleri Çok Uluslu Şirket (ÇUŞ) hüviyetini kazanmaya başlamışlardır. ÇUŞ lerin önce sanayi daha sonra bankacılık sektörlerinde yerlerini almaya başlamalarıyla, uluslararası ekonomik ilişkilere finans sektörü gibi yeni bir boyut eklenmiştir 13. Uluslararası bankacılığın doğması ve gelişmesi ile uluslararası işletmeciliğin yaygınlaşması arasında yakın bir ilişki olduğu bilinmektedir. Gelişme sürecinin ilk aşamasında bankalar uluslararası faaliyetlerini, kurulu bulundukları ana ülkeden yürütmüşlerdir. Uzaktan bankacılık da denilebilecek bu aşamada bankaların uluslararası faaliyetleri, daha çok muhabirlik ilişkisi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Başlıca faaliyetler dış ticaretin finansmanına yönelik olup, işlemler bankanın kambiyo birimleri tarafından yürütülmüştür. Bu aşamada, uluslararası ödemelerin yapılması, ithalat ve ihracata aracılık etme ve dış ticarete finansman sağlama en yaygın işlemler olup başlıca müşteriler ithalatçılar, ihracatçılar, turistler ve diğer bankalardır lardan itibaren yeni müşterilerin ve farklı ihtiyaçların ortaya çıkması ile farklı bir aşamaya geçilmiştir. Söz konusu dönemde bankaların çok uluslu müşterilerini izleyerek, 10 Benzer bir sınıflama ve ayrıntılar için bkz. Aliber (1984), Bain ve diğerleri (2003) 11 Sönmez, Sinan; Dünya Ekonomisinde Dönüşüm, Ankara, 1998, s age; s age; s Seyidoğlu, Halil; Uluslararası Finans, İstanbul 1997, s.407

13 Bankacılık Sektörüne Yabancı Girişi: Küresel Gelişmeler ve Türkiye 6 onlarla birlikte yurtdışına açıldıkları görülmektedir. Çoğu banka için yurtdışına ilk çıkış deneyimi savunmacı (defensive) bir nitelikte olmuştur. Diğer bir deyişle, yerli şirket dışarıya yatırım yapınca, banka da müşterisi durumundaki işletmelerin finans işlemlerini yürütebilmek ve müşterisini başka bankalara kaptırmamak için onunla birlikte sınır ötesinde şube açma gereğini duymuştur. Böylece çoğu büyük ABD bankası, Avrupa ya yatırım yapan çok uluslu Amerikan şirketlerinin ardından Avrupa daki mali merkezlerde özellikle Londra da şubeler açmış, ve euro-para işlemleri yapmaya başlamışlardır 15. Tarihsel istatistiklere bakıldığında, 1968 yılında ABD nin yurt dışında iş yapan 26 banka ve 375 şube ve temsilciliği bulunurken 1979 da bu rakamlar sırasıyla 139 banka ve 779 şubeye ulaşmıştır itibarıyla ABD bankalarının yurt dışındaki şubelerinin %50,6 sı Karayipler de, %12,8 i ise Uzakdoğu ve Ortadoğu da konuşlanmıştır. Karayipler ve Uzakdoğu daki faaliyet yoğunlaşması kıyı bankacılığından kaynaklanmıştır. Diğer yandan, İngiliz ve Fransız bankaları da benzer bir yayılım göstermişlerdir. Örneğin, Fransız bankalarının 1979 yılında Avrupa da 71 şubesi varken eski sömürgelerinin bulunduğu Afrika da 63 şubesi olduğu görülmektedir. Buna ilaveten, Alman ve Japon bankalarının uluslararasılaşması nın ise reel sektörde faaliyette bulunan şirketlerin uluslararasılaşmasına paralel olarak gerçekleştiği kanısı yaygındır. Almanya da 1960 lı yılların ortalarında, Japonya da ise aynı dönemin sonlarında sınır ötesine gidiş başlamış ve hızlanmıştır lardan itibaren ortaya çıkan diğer bir gelişme ise, sınaî üretimde bulunan şirketlerin oto finansman paylarının azalması, uzun vadeli yatırımdan kısa vadeli borçlanmaya yönelmeleri ve hisse senedi ihraçlarıdır. Bu gelişme uluslararası bankacılığın yönünü değiştirmiştir. Firmaların, hisse senedi ihracına yönelerek kaynak sağlamaya başlamaları ve bankaların (mali kuruluşların) hisse senedi alarak yönetimde oy hakkına sahip olmaları çok uluslu şirket uluslararası bankacılık birlikteliğine yol açmıştır. Nitekim, Birleşmiş Milletler in (BM) 1978 yılında yaptığı bir araştırmaya göre dünyada satış hacmi açısından ön sırada yer alan ilk 500 şirketten 125 inde özel mali kurumlar söz sahibidir 17. Amerikan şirketlerinin ÇUŞ niteliğini kazanması ve bu şirketlerin finansmanının New York piyasasından yapılıyor olması ABD hükümetini ülkeden sermaye çıkışını engellemek amacıyla bazı önlemler almaya yöneltmiştir yılında ABD deki yerleşiklerin satın aldığı yabancı tahvillere Faiz Eşitleme Vergisi (Interest Equalization Tax) konularak Amerikan halkının yurt dışına sermaye transferi yapması önlenmeye çalışılmıştır. Buna tepki olarak ise ÇUŞ ler ABD bankalarından kredi almaya yönelmişlerdir. Ancak fonlarının bu sefer de dolar kredisi olarak ülke dışına çıkması ABD hükümetinin Gönüllü Dış Kredi Kısıtlama İlkeleri (Voluntary Foreign Credit Restraint Program) adlı bir program uygulamasına yol açmıştır. Kısıtlamayla birlikte ÇUŞ ler, krediler için New York piyasası yerine Avrupa bankalarına yani euro-kredi ye yönelmişlerdir. Amerikan Merkez Bankasının, çek hesaplarına ödenecek faizlere sınırlama getiren Regulation Q düzenlemesi de mudilerin hesaplarını Amerika dışına taşımalarına neden olmuş, böylelikle bir yandan New York un uluslararası finans piyasalarındaki ağırlığı kaybolurken, diğer yandan Londra piyasası önem kazanmaya başlamış ve euro-para piyasaları canlanmıştır Euro-para, ulusal paranın onu çıkartan ülkenin sınırları dışında oluşan piyasasına verilen isimdir. Bu işlemleri yapan bankalara ise euro-bank denilmektedir (Seyidoğlu, 1997, s.408). 16 Sönmez;1998, s.213, age;s Seyidoğlu, Halil; 1997, s.688

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mukaddes KESEMEN TEZ DANIŞMANI

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR Fulya BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. YABANCI SERMAYENİN TANIMI VE TARİHÇESİ... 4 1.1. Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türleri... 4 1.2. Yabancı Sermaye

Detaylı

TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE

TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE STRATEJİK RAPOR NO: 12, ARALIK 2005 TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE Dr. Güniz ODYAKMAZ TEKEBAŞ Ç NDEK LER SUNUŞ...3 ÖZET...4 TARİHİ SÜREÇTE FİNANSAL KÜRESELLEŞME...6

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar

Türkiye de Yabancı Bankalar Türkiye de Yabancı Bankalar Dr. Öztin Akgüç İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Emekli Öğr. Üyesi Özet Türkiye de yabancı bankaların 150 yıllık bir geçmişi vardır. 19. Yüzyılın ikinci yarısında devletin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI PİYASALARDA SPEKÜLATİF PARA VE SERMAYE HAREKETLİLİĞİ VE TOBİN VERGİSİ CARRY TRADE, HEDGE FONLAR VE DİĞER SPEKÜLATİF HAREKETLER MALİYE UZMANLIĞI

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MSPD Çalışma Raporları 2003 Yılı Özel Sayısı Türk Bankacılık Sektöründe Aracılık Maliyetlerinin Azaltılması Kasım 2003 ÖNSÖZ Bankacılık sektörünün tasarruf sahipleriyle

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE ARTAN KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ARAÇLARI MESLEKİ YETERLİK TEZİ

FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE ARTAN KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ARAÇLARI MESLEKİ YETERLİK TEZİ FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE ARTAN KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ, RİSKLER VE POLİTİKA ARAÇLARI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Kezban AKYOL ESER Maliye Uzman Yardımcısı

Detaylı

FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ

FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fırat KINALI Danışman Doç.Dr.

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ Dosya Konusu ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kırklareli Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü ayfergedikli@yahoo.com ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı 2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Fatih MEMİŞ Yüksek Lisans

Detaylı

BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR

BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR II.1.GENEL YAPI Finans sektörü, 2004 yılında Türk ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmelere paralel olarak istikrarlı bir gelişme göstermiştir. 2004

Detaylı

Bankacılıkta Yapısal GeliĢmeler

Bankacılıkta Yapısal GeliĢmeler BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Bankacılıkta Yapısal GeliĢmeler Sayı: 5 / Aralık 21 Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Bu Yayın kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yayında yer alan

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ: SERBEST BÖLGELER AÇISINDAN BİR ANALİZ

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ: SERBEST BÖLGELER AÇISINDAN BİR ANALİZ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ: SERBEST BÖLGELER AÇISINDAN BİR ANALİZ YÜKSEK

Detaylı

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha)

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez;

Detaylı

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Muharrem AFŞAR Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü mafsar@anadolu.edu.tr Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Özet

Detaylı

GÖLGE BANKACILIK ve TÜRKİYE

GÖLGE BANKACILIK ve TÜRKİYE Mart 2014 GÖLGE BANKACILIK ve TÜRKİYE Ömer Tuğsal Doruk GÖLGE BANKACILIK ve TÜRKİYE Ömer Tuğsal Doruk Yay n No: 300 stanbul, 2014 Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340

Detaylı

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SERMAYE PİYASALARINDA GÖRÜLEN ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE DEKİ SERMAYE PİYASALARININ UYUMU * Cansel SEYMEN OSKAY ** İsa ALTINIŞIK *** Yavuz ÇAKMAK **** Abstract Financial markets,

Detaylı

FİNANSALLAŞMA VE İKTİSADİ SONUÇLARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

FİNANSALLAŞMA VE İKTİSADİ SONUÇLARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Yıl: 27 Sayı: 100 Ekim 2013 9 Makaleler FİNANSALLAŞMA VE İKTİSADİ SONUÇLARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Sedat AYBAR 1 - Cengiz DOĞRU 2 Öz Bu yazı finansallaşma kavramını Türkiye bağlamında ele almaktadır. İktisat

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ Mart 2008 i TOBB Yayın Sıra No: 2008/68 Sayfa Dünezi ve Baskı : Afşaroğlu Matbaası 425 22 44 -

Detaylı

V.1. Türk Bankacılık Sisteminde Hisse Senedi Getirilerinin Ortak Hareketi ve Sistemik Risk

V.1. Türk Bankacılık Sisteminde Hisse Senedi Getirilerinin Ortak Hareketi ve Sistemik Risk V. ÖZEL KONULAR V.1. Türk Bankacılık Sisteminde Hisse Senedi Getirilerinin Ortak Hareketi ve Sistemik Risk 2007 2009 finansal krizi finansal kuruluşların yaygın iflasları ve sermaye piyasalarının donmasına

Detaylı

KONUT FİNANSMANINDA İPOTEĞE DAYALI VE İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER VE TÜRKİYE UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ

KONUT FİNANSMANINDA İPOTEĞE DAYALI VE İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER VE TÜRKİYE UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KONUT FİNANSMANINDA İPOTEĞE DAYALI VE İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

KATILIM BANKALARI İLE KONVANSİYONEL BANKALARIN ETKİNLİKLERİNİN VZA VE MALMQUİST TFV ENDEKSİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KATILIM BANKALARI İLE KONVANSİYONEL BANKALARIN ETKİNLİKLERİNİN VZA VE MALMQUİST TFV ENDEKSİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KATILIM BANKALARI İLE KONVANSİYONEL BANKALARIN ETKİNLİKLERİNİN VZA VE MALMQUİST TFV ENDEKSİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASININ GELİŞMESİNDE DÜZENLEMELERİN ETKİSİ

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASININ GELİŞMESİNDE DÜZENLEMELERİN ETKİSİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASININ GELİŞMESİNDE DÜZENLEMELERİN ETKİSİ Yener Coşkun Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başuzman Özet Sermaye piyasaları özel ve kamu

Detaylı

IV.1. Bireysel Emeklilik Sistemi ve Finansal İstikrar Açısından Önemi

IV.1. Bireysel Emeklilik Sistemi ve Finansal İstikrar Açısından Önemi IV. ÖZEL KONULAR IV.1. Bireysel Emeklilik Sistemi ve Finansal İstikrar Açısından Önemi Ülkemizde bireysel emeklilik sistemi yeni olmakla beraber kısa zamanda önemli bir gelişme göstermiştir. Sosyal güvenliğin

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ KULLANICILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Dilek

Detaylı

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Bankalar mevduat kabul eden en büyük finansal kurumlardır. Geleneksel anlamda ticari bankalar işletmelere çalışma sermayesi sağlamak amacıyla ticari ve bireysel

Detaylı