PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR"

Transkript

1 FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan ve bir veya birden fazla uluslararası yatırımcının tamamına sahip olarak veya yerli bir veya bir kaç firma ile ortaklık halinde gerçekleştirdiği yatırımlar, 2

2 Doğrudan yabancı yatırımlar, yatırım faaliyetlerini birden fazla ülkede sürdüren ve üretimle ilgili kararları bir merkezden alan veya çeşitli yollarla bağlı şirketlerin kararlarını etkileyebilen çok uluslu şirketler tarafından yapılırlar. 3 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Gelişmekte olan ülkelerin kalkınması önemli ölçüde yatırımlara, yatırımlar ise bu amaca yönlendirilebilecek kaynakların büyüklüğüne bağlıdır. Siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın yanı sıra sermaye birikimindeki yetersizlik, tasarruf oranının azlığı, kamu finansmanındaki açıklar ve yatırım politikasında yapılan hatalar gelişmekte olan ülkelerde yatırımların istenilen düzeyde gerçekleşememesine neden olmaktadır. 4

3 Doğrudan yabancı yatırımlar, 1970'li ve 1980'li yıllarda daha çok sermaye ihraç eden gelişmiş ülkeler arasında gerçekleşmiş, 1990'lı yıllarla birlikte, giderek artan oranlarda gelişmekte olan ülkelere de gitmeye başlamıştır. Bunun temel nedenlerinin başında, 1980'lerin sonunda yaşanan borç kriz gelmektedir. 5 Devletler arasında ya da uluslararası finans kurumlarıyla devletler arasında varolan borç-alacak ilişkilerinin bir tıkanma noktasına gelmesi ve borç alan ülkelerin birçoğunun aldıkları borçların anaparalarını değil, faizlerini dahi ödeyemez duruma düşmeleri sonucu, özellikle gelişmekte olan ülkelere akmayan doğrudan yabancı yatırımlar teşvik edilmeye başlanmış, bunun sonucunda gelişmekte olan ülkelere giden yatırımların payı artarak, 1990'ların ortalarında yüzde 40'lar seviyesine yükselmiştir. 6

4 Doğrudan Yabancı Yatırımlar DYY ları doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilecek bir çok politika bulunmaktadır. Bu politikalarla ilgili çok değişik sınıflandırmalar olsa da, DYY ları etkileyen politikalar üç genel başlıkta ele alınabilir. i. Genel ekonomi politikaları, ii. Ulusal DYY politikaları iii. Uluslararası DYY politikalarıdır. 7 i. Genel Ekonomik Değişkenler PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR Nüfus GSMH Kişi Başına GSMH Büyüme Oranı Reel Ücret oranları Yerel Kredi Maliyeti Yıllık ortalama borçlanma oranı Ulaşım, Đletişim, Enerji Üretimi Đthalat+Đhracat/GSMH Ticaret Dengesi Enflasyon Oranı Döviz Kurları Bütçe açıkları Bütçe Açıkları Dış Borçlar Dış Borçlar/Đhracat Oranı 8

5 ii. Ulusal DYY Politikaları - Teşvikler TEŞVĐĞĐ TÜRÜ MALĐ FĐ A SAL DĐĞER AMACI Yatırımcının mali yükünü azaltmak Yatırımcıya doğrudan finansal yardım sağlamak Finansal olmayan araçlarla yatırımın karlılığını arttırmak ya da maliyetini düşürmek BĐLEŞE LERĐ Vergi indirimleri, vergi tabanının daraltılması, gümrük istisnaları, KDV istisnaları, hızlandırılmış amortisman uygulamaları, yatırım indirimleri. Kredi kolaylıkları, kredilerde devlet garantisi sağlanması, ihracat garantileri, çeşitli amaçlarla verilen sübvansiyonlar. Ayrıcalıklı devlet destekleri, piyasa fiyatı altında sunulan gayrimenkullar, kurumsal yatırımların teşviki, KOBĐ geliştirme programları, serbest ticaret bölgeleri, endüstriyel parklar. 9 iii. Uluslararası DYY Politikaları Uluslararası DYY politikaları, iki taraflı, çok taraflı ya da bölgesel nitelikli anlaşmalar yoluyla DYY ların geliştirilmeye çalışılmasıdır. Özellikle 1990 lı yıllardan sonra iki taraflı yatırım anlaşmalarının sayısında önemli bir artış olmuştur. Đki taraflı yatırım anlaşmaları ülkeler arasında genel olarak yatırımlar ve yatırımların korunmasıyla ilgili, belirli standartlar ve kaynakların transferi konularını kapsamaktadır. 10

6 iii. Uluslararası DYY Politikaları Đki taraflı anlaşmalar, genellikle, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında yapılmakla birlikte özellikle 1990 lı yıllardan sonra gelişmekte olan ülkelerin kendi aralarında yaptıkları anlaşmaların sayısında da önemli bir artış olmuştur. 11 iii. Uluslararası DYY Politikaları Son yıllarda ekonomik birleşme anlaşmalarıyla beraber, ülkelerin ticaretlerini önemli ölçülerde geliştirdikleri görülmektedir. NAFTA gibi serbest ticaret bölgeleri ya da gümrük birlikleri oluşturarak ticarette önemli gelişmeler sağlanabilir. Örneğin, Avrupa Birliği nde birçok ülke Birliğe adaylıklarıyla birlikte önemli fırsatlar yakalamışlardır. Đrlanda, Finlandiya, Portekiz gibi ülkelerde üyelik sonrası DYY ın GSMH içerisindeki paylarında önemli artışlar görülmüştür. 12

7 Türkiye de doğrudan yabancı sermaye yatırımları girişinde dünya konjonktüründen kaynaklanan bir azalma vardır yılı sonu itibariyle bir önceki yıla göre doğrudan yabancı sermaye yatırımları girişinde %19,4 oranında bir azalma gerçekleşmiştir. 13 Grafik 2.5: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Gerçekleşme ve Hedefler 14

8 DIŞ BORÇLA MADA TEHLĐKE : 2001 de 110 milyar dolar dolayında olan dış borçlarda ağırlıklı borçlanan kamu kesimi idi sonunda kamu, toplam dış borç stokunda yüzde 50 pay sahibiydi ve Merkez Bankası ile birlikte dış borçların yüzde 67 si resmi nitelikteydi, özel sektörün dış borç yükü ise yüzde 33 idi. Devlete yatırım yaptırılmayarak dış borç ihtiyacı da azaltıldı ama dünyadaki likidite bolluğunun ve düşük tutulan kurun kışkırtmasıyla özel sektör hızla borçlandı ve milli gelirin yüzde 37,5 u oranında dış borç yükü oluştu. DI BORÇ STOKU VE MİLLİ GELİRE ORANI , ,7 56,3 47,3 41, , ,0 39,0 37,5 50,0 40,0 30,0 20,0 TOPLAM DI BORÇ STOKU (Milyon $) DI BORÇ STOKU GSYİH'YA ORANI (%) ,0 0,0 DIŞ BORÇ RĐSKĐ: Döviz kurunda yukarı doğru bir ani sıçrama olmayacağına güvenen ve dış piyasalardaki faizlerin içeriye göre düşüklüğünü fırsat sayan sanayi ve hizmet kesimi, dışarıdan hızla borçlandı ortasında 284 milyar doları bulan dış borç stokunda banka ve özel firmaların payı yüzde 67 ye ulaştı. 140 milyar doları bulan borçlu reel sektörün, artan kurla birlikte yaşayabilecekleri ödeme güçlükleri, hızla banka sistemini de etkisine alabilecek. TÜRKİYE'NİN DI BORÇ STOKUNDA ARTI ; AY, MİLYON $ OCAK-HAZ. SONU 284,4 MİLYAR $ DI BORÇ STOKUNDA ÖZEL-KAMU AYRIMI,% 27% Q Q2 6% Kamu Sektörü TCMB Özel Sektör TOPLAM DI BORÇ STOKU (Milyon $) KAMU SEKTÖRÜ TCMB ÖZEL SEKTÖR %

9 YABA CI HAKĐMĐYETĐ: Yabancıların Türkiye içindeki kontrol güçleri pekişti. Üç kanaldan kurulan yabancı hakimiyetinin Türkiye üstünde yarattığı dış yükümlülük tutarı Merkez Bankası hesaplarına göre, 2002 yılında 179 milyar dolar iken 2008 ortasında de 487 milyar dolara ulaştı. Böylece, 2004 te Türkiye milli gelirinin yüzde 71,5 i tutarında görünen yabancılara ait yatırım ve kredilerin tutarının 2008 ortasında yüzde 74 e kadar çıkmış olduğu tahmin ediliyor. Global krizde bu hakimiyet artabilir ve el değiştirmeler hızlanabilir Yabancı Yatırımların Milli Gelire Oranı,%, (Tah.) Yabancı Dış Kaynağa Bağımlılıkta Artış, Milyar $ 91,9 75,1 77,9 70,0 71,6 72,0 64,9 67, Q Q2 Yabancıların Türkiye'ye Yatırımları Doğrudan yabancı yatırımlar Portföy yatırımları Dış Borçlar ve Yabancı Mevduatı Q Q2 Türkiye nin dış borç stoku artış eğilimini sürdürmektedir. Nitekim 2007 sonunda 248 milyar dolar olan dış borç stoku 2008 dördüncü çeyreği sonunda 276,8 milyar dolara yükselmiştir. Toplam dış borç stoku içersinde özel sektör borçlarının ağırlığı artmaya devam etmektedir. En büyük artış 2007 yılında 117 milyar dolardan 160 milyar dolara yükselerek gerçekleşmiştir Eylül sonu itibari ile ise 196,2 milyar dolar olmuştur. Faiz ve kur politikaları özel kesimi dışarıdan borçlanmaya itmiş görünmektedir. Küresel krizle birlikte bu eğilimin tersine dönmesi beklenmektedir. Bu aşamada krizin etkilerini hafifletmeye dönük düzenlemeler içinde varlık barışı ve yurtdışındaki Türk sermayesinin yurtiçine çekilmesinde yapılacak düzenlemeler olumlu olarak değerlendirilebilir. 18

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN PİYASA YAPISININ ANALİZİ-1 GİRİŞ Ülke ekonomilerinin itici gücü konumundaki mali sistemin yapısı, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılıklar arz etmektedir. Nitekim,

Detaylı

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi 2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi Türkiye Ekonomisi, 82 yıllık Cumhuriyet tarihinde, en zorlu süreçlerden birisini 2001 Krizi esnasında

Detaylı

Ekonomik göstergeler ve 2010 yılı tahminleri

Ekonomik göstergeler ve 2010 yılı tahminleri Ekonomik göstergeler ve 2010 yılı tahminleri Giriş 2006 yılının Mayıs-Haziran aylarında finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalara benzer şekilde, 2007 yılında da Şubat ve Ağustos aylarındaki dalgalanmaların

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Ekonomi. Dünya Ekonomisi. Genel Değerlendirme

Ekonomi. Dünya Ekonomisi. Genel Değerlendirme EKONOMİ Ekonomi Dünya Ekonomisi Genel Değerlendirme 2007 yılında başlayan küresel krizin ardından, gelişmiş ekonomiler ağırlıklı olarak etkisi halen hissedilmekte olan yoğun parasal genişleme ve varlık

Detaylı

Ekonomi. 2012 ye Bakış

Ekonomi. 2012 ye Bakış EKONOMİ Ekonomi 2012 ye Bakış Türkiye nin en önemli ihracat pazarı olan Avrupa Birliğindeki çeşitli ülkelerin kamu dengelerinde görülen bozulma ile kredi notlarının düşürülmesi ve Yunanistan a yönelik

Detaylı

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI - 1-2012 YILI PROGRAMI 18 Ekim 2011 Tarihli ve 28088 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan 11 Ekim 2011 Tarihli ve 2011/2303 Sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair

Detaylı

TEMMUZ 2013 - YATIRIM FONU BÜLTENİ. Geçtiğimiz Ayın Siyaset ve Ekonomi Gündemi. Uluslararası Gelişmeler

TEMMUZ 2013 - YATIRIM FONU BÜLTENİ. Geçtiğimiz Ayın Siyaset ve Ekonomi Gündemi. Uluslararası Gelişmeler TEMMUZ 2013 - YATIRIM FONU BÜLTENİ Geçtiğimiz Ayın Siyaset ve Ekonomi Gündemi Uluslararası Gelişmeler ABD Merkez Bankası, yaklaşık altı yıl sonra 2008 mortgage krizinin ardından başlatılan teşvik programını

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR Fulya BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. YABANCI SERMAYENİN TANIMI VE TARİHÇESİ... 4 1.1. Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türleri... 4 1.2. Yabancı Sermaye

Detaylı

KÜRESEL KRİZ ve TÜRKİYE

KÜRESEL KRİZ ve TÜRKİYE KÜRESEL KRİZ ve TÜRKİYE MUSTAFA SÖNMEZ mustafasnmz@hotmail.com Kasım, 2008 YENİ BİR BÜYÜK KRİZ Dünya kapitalizmi son 30 yıldır tekliyor.. 1974-75 petrol krizini, 1979-80 deki daralma izlemişti. 1984 teki

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015 Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Bütçe Tasarısı 2015-2016 Yönetim Kurulu* Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Hüseyin Aydın

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YILLIK RAPOR 2000 MAYIS 2001 ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM 1: DÜNYA VE TÜRKĐYE EKONOMĐSĐNDEKĐ GELĐŞMELER...1 1.1. Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler...1 1.1.1. Ekonomik Gelişmeler...1

Detaylı

SAYI: 2013/2 MART 2013 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2013/2 MART 2013 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2013/2 MART 2013 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 08 Mayıs 2013 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ (Mart 2013) i ĐÇĐNDEKĐLER 1. Yönetici Özeti...

Detaylı

Küresel Kriz Ortamında Türkiye'de Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi

Küresel Kriz Ortamında Türkiye'de Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi Küresel Kriz Ortamında Türkiye'de Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi 11 Yrd.Doç.Dr. Hayal A. ŞİMŞEK DEÜ, İİBF, Maliye Bölümü Prof.Dr. Asuman ALTAY DEÜ, İİBF, Maliye Bölümü I. Giriş Dünya Ekonomisinde

Detaylı

BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR

BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR II.1.GENEL YAPI Finans sektörü, 2004 yılında Türk ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmelere paralel olarak istikrarlı bir gelişme göstermiştir. 2004

Detaylı

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online)

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklal Cad. 1 Ulus, 61 Ankara, Türkiye Telefon : (9 312) 31 3646 (74 Hat) Faks : (9 312) 31 26 Teleks : 4433 mbrt tr; 4431 mbdı tr World Wide Web Home

Detaylı

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER VakıfBank Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar Aylık Rapor Nisan 212 İÇİNDEKİLER Türkiye de Tasarruflar: Tarihsel Seyir, Mevcut Görünüm Ve Politika Önerileri Bir ülkenin ekonomik kalkınma ve büyümesi hiç kuşkusuz

Detaylı

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ KONSEYİ FİNANSAL İŞ VE İŞLEMLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ALT ÇALIŞMA KOMİTESİ İstanbul, Ekim 2004 PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ

Detaylı

Araştırma Raporu. Sayı : 2007/515/475 Konu Adı : Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Dışsal Ekonomiler: Turizm Sektörü Örneği. Hazırlayan: Bilge AFŞAR

Araştırma Raporu. Sayı : 2007/515/475 Konu Adı : Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Dışsal Ekonomiler: Turizm Sektörü Örneği. Hazırlayan: Bilge AFŞAR KONYA TİCARET ODASI Etüd Araştırma Servisi Tarih: 13.02.2007 Araştırma Raporu Sayı : 2007/515/475 Konu Adı : Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Dışsal Ekonomiler: Turizm Sektörü Örneği Hazırlayan: Bilge AFŞAR

Detaylı

TEB FİNANSMAN A.Ş. (TR) A (TR) A1. Derecelendirme Notu: Derecelendirme Notu Gerekçesi. Derecelendirme Notu (Ulusal): Uzun Vadeli

TEB FİNANSMAN A.Ş. (TR) A (TR) A1. Derecelendirme Notu: Derecelendirme Notu Gerekçesi. Derecelendirme Notu (Ulusal): Uzun Vadeli Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 6 Ocak 2015 Derecelendirme Notu: Derecelendirme Notu (Ulusal): Uzun Vadeli (TR) A Görünüm: Pozitif Derecelendirme Notu (Ulusal): Kısa Vadeli (TR)

Detaylı

1. Finansal Hizmetler Sektörü

1. Finansal Hizmetler Sektörü 1. Finansal Hizmetler Sektörü 1. Finansal Hizmetler sektörü; mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, katılım bankaları, sermaye piyasaları, sigortacılık, finansal kiralama, faktöring ve tüketici

Detaylı

(TR) A (TR) A1. Derecelendirme Notu: Derecelendirme Notu Gerekçesi. Derecelendirme Notu (Ulusal): Uzun Vadeli

(TR) A (TR) A1. Derecelendirme Notu: Derecelendirme Notu Gerekçesi. Derecelendirme Notu (Ulusal): Uzun Vadeli Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 1 Kasım 2014 Derecelendirme Notu: Derecelendirme Notu (Ulusal): Uzun Vadeli (TR) A Görünüm: Stabil Derecelendirme Notu (Ulusal):

Detaylı

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri:

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Nasıl Başladı, Hangi Aşamadayız? Durmuş Yılmaz Başkan 27 Aralık 2008 Ankara Saygı Değer Akademisyenler, Değerli Konuklar,

Detaylı

sürdürülebilir rekabet gücü için

sürdürülebilir rekabet gücü için sürdürülebilir rekabet gücü için FAALİYET RAPORU 2013 Faaliyet Raporu 2013 Türk Eximbank etkinliği artıran uygun koşullar güçlü vizyon uzmanlıkla tasarlanmış ihracata ve ihracatçıların finansmanına desteği

Detaylı

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR EKONOMİK GÖRÜNÜM ŞUBAT 2006 REEL SEKTÖR Sanayi Üretim Endeksindeki Gelişmeler Aylık Sanayi Üretim Endeksi, 2005 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,7 oranında artarak 130,7 ye; imalat

Detaylı

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 8 Mayıs 2014 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ (Mart 2014) i İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 5 2. Krediler...

Detaylı

Türkiye Ekonomisine Genel Bakış (2001-2013)

Türkiye Ekonomisine Genel Bakış (2001-2013) Türkiye Ekonomisine Genel Bakış (2001-2013) OVERVIEW OF THE TURKISH ECONOMY(2001-2013) Fatih ACAR * Özet Türkiye Ekonomisinin 2001-2013 dönemi itibarıyla; büyüme, enflasyon, işgücü ve istihdam, kamu maliyesi,

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 14 Temmuz Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı Mayıs verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı