MYO-ÖS Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu EKĐM 2010-DÜZCE. Gümüşova Meslek Yüksekokulu Düzce Üniversitesi - DÜZCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE. Gümüşova Meslek Yüksekokulu Düzce Üniversitesi - DÜZCE"

Transkript

1 MYO-ÖS Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu EKĐM 2010-DÜZCE. ĐŞ KAZALARININ MALĐYETLERĐ VE HESAPLAMALARI ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA Okan BÜTÜNER Derya UZUN Gümüşova Meslek Yüksekokulu Düzce Üniversitesi - DÜZCE ÖZET Sanayi devrimiyle birlikte kitlesel üretime geçiş ve liberal ekonominin etkisiyle yaşanmaya başlanan küreselleşme ile rekabetteki artış beraberinde ağır iş koşullarını ve bu ağır iş koşuları da iş kazaları, meslek hastalıklarını oluşturmuştur. Bu nedenle oluşan üretim kaybı ve maliyet artışları işletmelerin iş güvenliğini önemsemelerine neden olmuştur. Đş sağlığı ve güvenliği; çalışanların, üretim faaliyetleri sırasında, işyerinde tehlikelere maruz kalmamaları için gerekli tüm önlemlerin alınması ve olası tehlikelere karşı maddi ve manevi zararlardan korunmaları için yapılan çok yönlü ve sistemli çalışmalardır. Đşyerinde alınan önlemler can ve mal kayıplarını engeller, üretimde beklenmeyen maliyetlerin önüne geçilmesini sağlar. Önleyici faaliyetler için ödenen para; iş kazası sonucu ödenmesi gereken tazminat tutarının kat kat altındadır. Hatta bazı önleyici faaliyetler için bütçe ayırmaya gerek yoktur. Örneğin, inşaatta çalışan kalıpçı ustasının ayağına çivi batmasından dolayı işverene maliyeti 36.5 $ dır. Đş kazasının olmaması için kalıpçı, kalıp tahtalarını söktükten sonra çivileri doğru yere istif etseydi ne kendisi, ne de bir başka işçi yaralanmayacak dolayısıyla önlem maliyeti sıfır olacaktır. Đşletmelerin iş güvenliğine önem vermesi ve gerekli uygulamaları yaparak çalışanını koruması, imajını ve aynı oranda da gelirini arttıracaktır. Yapılan bir başka çalışma sonucunda elde edilen kaza maliyetlerinin; inşaat yapan bir firmanın proje bedelinin % 8 i, mandıra işleri yapan bir firmanın işletme maliyetinin % 1,4 ü, nakliyat işi yapan bir firmanın karının % 37 si, petrol arama işi yapan bir firmanın potansiyel üretiminin % 14,1 i, sağlık hizmeti veren bir hastanenin yıllık işletme maliyetinin % 5 i olduğu tespit edilmiştir. Đş sağlığı ve güvenliğine ilişkin programların uygulanmasının işveren açısından yararı, sadece yasal zorunlulukların yerine getirilmesi değil, meydana gelecek iş kazalarında oluşacak maliyetlerin bilinip bu maliyetlerin azaltılmasına yönelik programların uygulanmasıdır. Bu çalışmada; iş kazalarını önleyici faaliyetler, iş kazalarının işletmeye olan maliyeti, bu maliyetlerin hesaplanma yöntemi ele alınmıştır. Anahtar Kelimeler: Đş kazası, Đş sağlığı ve güvenliği, Đş kazası istatistikleri, Đş kazası maliyetleri 1.GĐRĐŞ Teknolojinin gelişmesiyle makine teçhizatta yapılan gelişmeler sosyal ve ekonomik hayatı kolaylaştırmıştır. Đnsanlar bu gelişmeden olumlu olarak etkilendikleri gibi iş kazalarına maruz kalmaları nedeniyle olumsuz olarak da etkilenmektedirler. Đnsanlar teknolojik ürünlerle bir arada çalışma mecburiyetindedir. Çalışma ortamındaki faktörler nedeniyle hayati tehlikelerle karşılaşmaktadır. Bu nedenledir ki, çağımızda iş sağlığı ve güvenliği konusu giderek çok daha önemli hale gelmektedir. 1

2 Đş sağlığı ve güvenliği; çalışanların, üretim faaliyetleri sırasında, işyerinde tehlikelere maruz kalmamaları için gerekli tüm önlemlerin alınması ve olası tehlikelere karşı maddi(bedeni) ve manevi zararlardan korunmaları için yapılan çok yönlü ve sistemli çalışmalardır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ĐLO) ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanlarının 1950 yılında Đş Sağlığı ve Güvenliği ni şöyle tanımlamışlardır; Her çeşit işte çalışan işçilerin, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik hallerinin kollanması ve geliştirilmesi; çalışma koşullarından ötürü işçilerin sağlıklarını yitirmelerinin önlenmesi; çalışma sırasında, işçilerin sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek etmenlerden korunmaları; işçilerin fizyolojik ve psikolojik yapılarına uygun işe yerleştirilmesi ve bunun sürdürülmesidir. Özetle, işin işçiye, işçinin işe uydurulmasıdır. Konunun temeli işçinin varlığı, hedefi onun sağlığı olduğuna göre, insan unsuru ön plana çıkmaktadır. Đnsan unsurunun bulunduğu yerde ise eğitim kaçınılmaz bir olgudur.[1] Ülkemizde Đş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Anayasal hükümlere bakarak çalışma hayatında iş gücünün korunmasına ilişkin sorumluluğun sadece işveren ve işçilere ait olmadığını, devlet tarafından da paylaşıldığını anlamak yaptırımların varlığını ortaya koymaktadır. Ancak bu yaptırımların denetimi konusunda bazı eksiklikler bulunmaktadır. Đşçi sağlığı ve iş güvenliğinin insani boyutunun yanında ekonomik boyutu da vardır. Meydana gelen iş kazaları işçi, işveren ve ülke bakımından büyük ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Đşyerinde bir iş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanan bir durum ortaya çıktığında, iş kazası veya meslek hastalığı geçirenlerin yaralanması, sakatlanması sonucu tıbbi müdahale gerekmekte ya da işçi veya işçiler kaybedilmektedir. Böyle bir durum karşısında iş kazası veya meslek hastalıklarının mevcut yasalara göre incelenmesinde idari para cezası, maddi ve manevi tazminat davalarına varan sonuçlara neden olabilmektedir. Đşçilerin zarar görmesinin yanında işletme içerisindeki makineler, prosesler zarar görebilmekte, malzeme veya ekipman kaybı yaşanabilmektedir.[2] Đşyerlerinde iş kazaları ile meslek hastalıklarının getirdiği direkt maliyetlerin yanında indirekt maliyetler bulunmaktadır. Đndirekt maliyetler de hesaplansa, iş sağlığı güvenliği politikaları büyük bir titizlikle hazırlanır ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallar çok daha önemle uygulanabilirdi. 25 yıl önce Đngiltere Endüstri Konfederasyonu nun (CBI), Đş Sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan Robens Komisyonu'nda yaptığı bir açıklamada; "Şirket bazında, iş kazaları ve meslek hastalıklarının doğurduğu maliyetleri derhal ve basit bir şekilde ölçebilecek bir formülün geliştirilmiş olunması halinde iş kazalarının ve bunun sonucunda meydana gelen yaralanmaların, sakatlanmaların ve ölümlerin azaltılmasında çok önemli bir katkı olacağı" belirtilmiştir. Bununla birlikte, yaptırıma sahip bir birim olan Đngiltere Đş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu (HSE) yıllarca iş sağlığı ve güvenliği ile karlılık arasında bir bağlantı olduğunu savunmuştur. Đşletmeler, kazaların gerçek maliyetini belirleyemediği ve bu bilince sahip olmadıkları sürece kazaları azaltmak veya kazaların önüne geçmek mümkün değildir.[2] Đş kazaları ve meslek hastalıkları dolayısıyla meydana gelen zararın büyüklüğü, işyerindeki yöneticilerin tehlikeleri belirlememesi ve kontrol edilebilecek riskleri önceden tespit edememesi halinde tamamen şansa kalmıştır. Đş kazaları ile meslek hastalıkları nedeniyle oluşabilecek zararı azaltabilmek için işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği için bütçelerinde bu konulara ayıracakları fon bulunmalı, yönetimin iş sağlığı ve güvenliği konularının önemi 2

3 açısından bilinçli olması ve bu konularda kararlı ve etkili kuralların uygulanmasının sağlanması gerekmektedir. [2] Đngiltere Đş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluşu, (HSE - Health and Safety Executive) önlenebilir iş kazaları nedeniyle oluşan kayıpların maliyetini belirlemek ve firmaların karşılaşacakları kayıpların nedenlerini kontrol edebilmelerini amaçlayan bir Maliyet Metodolojisi geliştirmiştir. [2] Bu amacı gerçekleştirmek için bu metodoloji "Đş Kazası" tanımını çok geniş kapsamlı olarak ele almaktadır. Đş Kazası sonucu yaralanma, sakatlanma, ölüm veya kişinin işini yaparken hastalanması, binaya, tesise, ekipmanlara veya malzemelere yahut çevreye zarar vermesiyle ilgili kayıplar veya iş kaybı ile sonuçlanan herhangi planlanmamış olayların tümü iş kazası olarak değerlendirilmiştir. HSE kaza maliyetlerinin gerçek maliyetlerini belirleyebilmek amacıyla çeşitli endüstri alanlarındaki firmalarda meydana gelmiş iş kazaları üzerinde çalışmalara başlamış ve beş ayrı iş kolundaki işletmelede çalışma yürütmüştür. Yapılan çalışmalarda üzerinde çalışılan olayların tümü, yukarıda belirtilen kaza tanımına uygun olarak kayıplar belirlenen eşiğe göre kaydedilmiştir. Daha sonra, her kazanın maliyeti hesaplanmış ve kazaların nedenlerine göre kazayı önleme önlemleri ile kaza maliyeti arasında bağlantı olup olmadığı araştırılmıştır.[2] Beş ayrı iş kolunda yapılan sözü edilen bu araştırma yaklaşık 18 hafta içinde 3626 kaza incelenerek tamamlanmış, bu araştırmaya katılan firmaların hiç birinde araştırma süresince büyük boyutlarda kaza meydana gelmemiştir. Bunun yanı sıra iş kaybını artıracak ölçüde sakatlanmalara, davalara ve özel tazminatlara maruz kalınmıştır.[2] Çalışmalar sonucunda elde edilen kaza maliyetleri; Bu işletmelerin toplam finansal kaybının, Đngiliz Sterlin'i ve bu kazalarda üretim durması nedeniyle oluşan iş kaybının Sterlin olduğu, toplam kaybın Sterlin'e yükseldiği tespit edilmiştir. Bu ölçekteki kayıplar, projenin tüm süresi üzerine uyarlandığında; Đnşaat yapan bir firmanın proje bedelininin % 8'ini, Mandıra işlerini yapan bir firmanın isletme maliyetinin %1.4'ünü, Nakliyat işini yapan bir firmanın kârının % 37'sini, Petrol arama işini yapan bir firmanın potansiyel üretiminin % 14. 1'ini, Sağlık hizmeti veren bir hastanenin yıllık işletme maliyetinin % 5'ini oluşturmaktadır. HSE'nin bu araştırması, yukarıda da belirtildiği gibi beş ayrı iş kolunda faaliyet gösteren firmalarda yapılan etütlerden elde edilen bulguları tanımlamaktadır. [2] 2.1. ĐŞ KAZASININ TANIMI VE TÜRLERĐ Đş Kazasının Tanımı 506 sayılı Kanunun 11. maddesinin (A) bendinde, iş kazası; aşağıda yazılı hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olay olarak tanımlanmış bulunmaktadır. a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) Đşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, 3

4 c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, e) Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmesi sırasında,[3] Madde metninin tetkikinden anlaşılacağı gibi bir olayın, iş kazası sayılabilmesi için yukarıdaki maddelerde belirtilen hal ve durumlardan birinde meydana gelmesi ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratması gerekmektedir. Đş kazasının bir çok tanımı bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) iş kazasını önceden planlanmamış, çoğu zaman yaralanmalara, makina ve techizatın zarara uğramasına veya üretimin bir süre durmasına yol açan olay olarak tanımlamaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ise iş kazasını "belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış beklenmedik bir olay" şeklinde tanımlamıştır.[2] Đş kazasını çalışanların işyerinde çalışırken, işe giderken veya eğitim esnasında çalışana zarar veren, malda hasar oluşturan, proseste yavaşlamaya neden olan ve ürün kaybına sebep olan istenmeyen olaylar olarak tanımlayabiliriz.[2] Đş görenler geçirdikleri kaza nedeniyle sakat kalması sonucu gelirinde azalma veya işsiz kalma tehlikesi söz konusudur. Ayrıca işçi kazadan sonra malul kalabilir veya ölebilir. Bu durumda işçinin geride kalan ailesi çekilen üzüntünün yanında, gelirin azalması veya tamamen bitmesi ile geçinmekte oldukça zorlanacaktır. Bu nedenle iş kazası sadece işçiye zarar vermemekte, onun desteğine muhtaç çok daha geniş bir kitle açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Đşveren yönünden iş kazası kalifiye işçi kaybı, maddi hasar, üretim ve malzeme kaybı, çalışanların moralinin bozulması, verimin düşmesi, işyerinin kötü reklamı gibi olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Ülke ekonomisi yönünden ise iş kazaları insan, milli servet ve iş gücü kaybıdır Đş Kazasının Türleri Đş kazalarını bazı gruplara ayırarak incelemek konunun anlaşılabilir olmasını sağlar. Đş kazalarının nedenlerini ortaya çıkaracak incelemeler yapmak, önleyici faaliyetlerin tespit edilmesinde belirleyici bir adımdır. Yaralanmanın işle olan nedensellik ilgisi, yaranın ağırlık derecesi kazanın nedenleri bakımından incelenmelidir. Yaralanma ağırlığına Göre Yaralanma ağırlığı veya diğer bir deyişle yaralanma büyüklüğü iş kazalarında dikkat edilmesi gereken önemli bir faktördür. Karşılaşılan kazalar mutlaka kayıt altına alınması ve daha sonraki çalışmalarda önleyici hizmetlere rehberlik amacıyla incelenmelidir. Gerek iş güvenliği çalışmalarında gerekse de iş kazalarının incelenmesinde yaralanma ağırlığının incelenerek büyüklük sıralamasına göre kazaların nerede, nasıl ve hangi nedenden meydana geldiği belirlenmelidir. Bunlar yaralanmasız kaza olayları (maddi hasarlı), geçici iş göremezlik (hafif yaralanmalı), sürekli iş göremezliktir (ağır yaralanmalı ya da ölümlü).[4] 4

5 Yapılan araştırmalarda genelde toplam kazaların %0,3 ünün ağır yaralanma, %8,8 inin geçici iş göremezlik, %90,9 unun ise yaralanmasız maddi hasar ile sonuçlandığını ortaya çıkarmıştır.[5] Yaralanma Nedenlerine Göre Yaralanma nedenlerine göre iş kazaları incelendiğinde esas alınan faktör kazanın nasıl meydana geldiğidir. Kazalar gerek güvensiz hareketler gerekse güvensiz şartlardan meydana gelmekte daha da önemlisi ise iş görenin eğitim eksikliğinin bunlara neden olmasıdır. Đş kazalarında yaralanma nedeni olarak aşağıdaki faktörler sayılabilir. [6] -Kişinin düşmesi -Parça düşmesi -Sabit bir nesne ya da kişiye çarpma -Hareketli nesne ile kişinin çarpışması -Bir nesnenin kesmesi, delmesi veya batması -Zararlı ve zehirli maddelere maruz kalma -Yanıcı maddelerin ateş alması veya patlaması -Aşırı kas zorlaması -Çapak sıçraması -Elektrik akımına maruz -Đki nesne arasına sıkışma -Ortam koşullarının olumsuzluğu -Aşırı sıcak ile temas -Spor kazaları -Servis kazaları Cinslerine göre -Kafa yaralanmaları (baş, göz, yüz vb.), -Boyun omurga yaralanmaları, -Göğüs kafesi ve solunum organları yaralanmaları, -Kalça, dizkapağı, uyluk kemiği yaralanmaları, -Omuz, üst kol, dirsek yaralanmaları, -Ön kol, el bileği, el içi, parmak yaralanmaları, -Diz kapağı, baldır, ayak yaralanmaları, -Đç organ yaralanmaları, -Ruhsal ve sinirsel tahribat yapan kazalar [7] 2.2. ĐŞ KAZASININ NEDENLERĐ Đnsana ilişkin bazı nitelikler kaza oluşunda rol oynadığı gibi, çevrede de kazayı kolaylaştıran unsurlar vardır. Đşyerindeki çeşitli fiziksel ve kimyasal etmenler ile mekanik ve ergonomik etmenler çalışan insan üzerinde doğrudan ve dolaylı etkilere yol açmaktadır. Đşyerindeki olumsuz çalışma koşullarının dolaylı etkileri ise iş kazaları şeklinde kendini göstermektedir. Đş kazalarının oluşmasında üretim teknolojisi, üretim araçları, çevre koşullarının yanında sosyolojik, psikolojik, fizyolojik birçok etken rol oynamaktadır. Ancak, iş kazalarının 5

6 oluşmasına neden olan etkenlerin tümü temel iki etkene indirgenebilir. Bunlar işyerlerindeki güvensiz durumlar ile çalışanların yaptığı güvensiz davranışlardır.[4] Tablo iş kazasının nedenleri Kazaların Sebepleri Taşıt kazaları Kaza neticesi zehirlenmeler Kişilerin düşmesi Makinelerin sebep olduğu kazalar Patlama sonucu çıkan kazalar Normal sınırlar dışındaki ısılara maruz kalmak veya temas etmek Düşen cisimlerin çarpıp devirmesi Bir veya birden fazla cismin sıkıştırması, ezmesi, batması, kesmesi Elektrik akımından ileri gelen kazalar Herhangi bir şekilde vücudun zorlanmasından ileri gelen incinmeler Vücudun doğal boşluklarına yabancı cisim kaçması Hayvanların ısırması, hayvan darbeleri, zehirli hayvanların sokması Tedaviye bağlı kazalar ve aşılama komplikasyonları Kazaların sonradan meydana çıkan akıbetleri Kaynak yaparken meydana gelen kazalar Kaza Sayısı Öldürme ve yaralama 2 Savaş, terör ve toplumsal olaylardan ileri gelen travmalar 66 Zararlı maddelerle veya radyasyona temas etmek veya maruz kalmak Diğer nedenler Toplam

7 Güvensiz Davranışlar Đnsanlar üretim araçlarını kullanarak üretimi gerçekleştirmesi sonucu solunum, dolaşım, kas metabolizması, sindirim, salgı ve merkezi sinir sistemine ait fonksiyonları etkilenmektedir. Fonksiyonların iyi halde işlemesi üretimin kaliteli sürekliliğiyle orantılı olarak işlemektedir. Đnsan, doğal yapısı gereği belirli zamanda belirli seviyede enerji harcayabilmektedir. Günde yapabileceğinden daha fazla iş yapmaya çalışan kişide aşırı yorgunluk nedeniyle oluşacak dikkat dağınıklığı kaza yapmasına zemin hazırlamaktadır. Đnsan organizmasına iş gücü ve fiziksel iş becerisinin üstünde yüklenmek yorgunluğa ve yorgunluğun sonucu hareketlerinin ağırlaşmasına neden olmaktadır. Üretim sürecinde çeşitli alet ve araçlar kullanan, ölçme, kontrol, düzenleme işlevlerini yerine getiren insan, sürekli algılama ve tepki gösterme durumundadır. Bu nedenle çalışan insanın merkezi sinir sisteminin ve duyu organlarının uyanık olması, söz konusu işlevleri yerine getirebilecek yetenekte olması gereklidir. Đnsanın doğal yapısı gereği bu yeteneklerin belli ölçülerin ve sınırların ötesine geçmesi olanaklı değildir. Đnsanın bedensel ve zihinsel gücünü dikkate almadan iş yükünün düzenlenmesi ve çalışma hızının saptanması sonucunda insanın makine ile uyumlu bir şekilde çalışması olumsuz yönde etkilenmekte ve güvensiz davranışlar ortaya çıkmaktadır[5] Güvensiz davranışlar insanın fizyolojik ve psikolojik yapısı ile çevre koşullarından kaynaklanmaktadır. Çalışan insanda genetik bozukluklar, organik yıpranmalar, ergonomik düzen yetersizlikleri ve sağlıksız çevre koşulları güvensiz davranışların nedenlerini oluşturmaktadır. Denge duygusunun az olması, kas gücünün ve bazı beden kısımlarının iyi gelişmemiş olması veya bazı uzuvların dengesiz gelişmesi yada çeşitli hastalıklar sonucu çalışma yaşamına gelinceye kadar insanın yıpranmış olmasından dolayı yetenek azlığı, el becerisi yetersizliği, sinir sistemi ile yönetilen bütün beden hareketlerinin akıcı çalışmasını engelleyen hatalar ve eksiklikler güvensiz davranışların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.[4] Üretim sürecine katılan insanın yapmakla görevli olduğu işi, onun fiziksel güç ve zihinsel kapasitesinin üstünde düzenlenmişse, iş düzeni insanın dalgınlık ve dikkatsizliğine neden olacak şekilde tekdüze özellikler gösteriyorsa ya da yapılan işin gerektirdiği ölçüde besin enerjisi sağlanamadığından organik bir zorlanma söz konusu ise, güvensiz davranışların ortaya çıkması ve iş kazalarının oluşması kaçınılmaz olacaktır. Đnsanın yapmakla yükümlü olduğu iş için gerekli ve yeterli eğitim görmemiş ya da yeterli beceri ve deneyim kazanmamış olması, yaptığı işin kendisine pis, zor ya da sevimsiz görünmesi ve çalışanın kişilik özellikleri dikkate alınmadan iş verilmesi nedeniyle işe uygun işçi ya da işçiye uygun iş düzeni kurulmamış olması güvensiz davranışlara kaynaklık etmekte ve iş kazası nedenlerini ortaya çıkarmaktadır. Çalışan insanın kişiliği, fizyolojik ve psikolojik yapısı, iş yükü, işin niteliği ve çalışma yöntemleri yanında işyeri ortamındaki fiziksel ve kimyasal etmenlerde güvensiz davranışların oluşmasına neden olmaktadır. Çalışma ortamı ve yapılan işin türüne göre değişik nitelikler kazanan çevre koşulları çalışan insanın sağlığını geçici ya da sürekli olarak etkilemektedir.[5] Çalışan insanı etkileyen çevre koşulları geniş anlamda düşünüldüğünde; işçinin aile yapısı ve sorunlarından oturduğu eve ve beslenmesine, işe gelip gidişinde kullandığı taşıt araçlarından, 7

8 ücret düzeyi, vardiya sistemi, işletme büyüklüğü ve yönetim şekli çalışan insanın insan, çoğu kendi dışında oluşan etmenlerden olumsuz yönde etkilenerek güvensiz davranışlarda bulunabilmektedir. Đşyerinde çalışanın etkilendiği çalışma koşulları genel olarak sıcaklık, nem, buhar, toz, ışık, gürültü, titreşim, sıvı ve katılar, atmosferik basınç, radyasyon gibi etkenlerden oluşmaktadır. Genel olarak çevrenin normal yaşama uygun fiziksel bileşimini değiştiren özellikler taşıyan kimyasal etmenler; çalışma ortamına havayla, gıdayla veya işçinin dış ortamla ilişkide bulunan beden kısımları ile karışmaktadır. Çalışma ortamının kimyasal yapısının değişimi, işyerinde kullanılan veya bulunan boya, çeşitli tozlar gibi kimyasal maddelerden oluştuğu gibi, mor ötesi ışınlardan ileri gelen ozon ve radyoaktif parçacıklardan ayrılan radon gibi bir kısım fiziksel olayların sonucunda da oluşabilmektedir.[4] Çalışma ortamındaki sıcaklık, nem, hava akımları, yetersiz aydınlatma, gürültü, kirli hava gibi olumsuz fiziksel ve kimyasal etmenler çalışan insanda; yorgunluğa, ilginin dağılmasına, hareketlerin ağırlaşmasına, duyu organlarının yetersiz kalmasına neden olmakta ve bunun sonucunda da güvensiz davranışlar ortaya çıkmaktadır. Çalışma ortamı sadece makinelerin bulunduğu bir ortam değil, makineleri çalıştıran, onaran, sürekli olarak bakım ve kontrollerini yapan insanın da bulunduğu bir ortamdır. Bu nedenle çalışma ortamındaki yukarıda belirtilen fiziksel ve kimyasal etmenler, çalışan insanın sağlığına zarar verdiği gibi uzun dönemde organik yeteneklerini kaybetmesine de neden olmaktadır. Böyle bir ortamda ise iş kazalarının oluşması her an olasıdır. Bu koşullar düzeltilmeden iş kazalarının düzeltilmesi olanaklı değildir.[5] Güvensiz Durumlar Güvensiz davranışların yanı sıra iş kazalarının birinci dereceden genel nedenlerini oluşturan temel etkenlerden birisi de işyerlerindeki güvensiz koşullardır. Đşyerindeki güvensiz durumlar; üretim sürecinde kullanılan teknolojinin ve üretim araçlarının niteliğinden, iş düzensizliğine, bakım ve kontrollerin noksanlığından denetim ve yönetim hatalarına, depolama ve istifleme yanlışlıklarından sağlıksız çevre koşullarına kadar bir çok etkenden dolayı ortaya çıkmaktadır. Üretim sürecinde kullanılan her türlü alet, araç ve makine çalışan insanın yeteneklerine uygun nitelikte değilse, makine ve tezgâhların koruyucuları bulunmuyorsa, göstergeleri kolay okunur ve anlaşılır özellikler taşımıyorsa, kumanda mekanizmaları güvenli ve kolay kullanılamıyorsa, bakım ve kontrolleri zamanında ve gereği gibi yapılmıyorsa, amacı dışında ve kapasiteleri üzeride kullanılıyorsa güvensiz koşulların ortaya çıkması ve iş kazalarının oluşması kaçınılmaz olmaktadır. Đşyerlerindeki olumsuz fiziksel ve kimyasal etmenlerin oluşturduğu çevre koşulları çalışan insana etkileri nedeniyle güvensiz davranışların oluşmasına kaynaklık ettiği gibi işyerlerindeki güvensiz koşullarında başında gelmektedir.[4] Üretimde kullanılan teknolojinin niteliği güvensiz durumların başlıca nedenleri arasında bulunmaktadır. Geri ve eski teknoloji ile üretim yapan işyerlerinde iş kazalarının yoğunlaştığı görülmektedir. Đşyerlerindeki güvensiz koşulların nedenlerini oluşturan geri ve eski teknolojiye dayalı olarak kurulan işyerlerinde, kuruluşta var olan güvensiz durumlar ve sağlıksız koşulların sonradan düzeltilmesi ve iş güvenliğinin sağlanması güç ve pahalı olmaktadır. Böylece sağlıksız ve güvensiz koşulları içeren işyerleri kurulduğunda genellikle bu olumsuz koşulların sürüp gittiği ve bu niteliklerdeki işyerlerinde iş kazalarının önemli boyutlara ulaştığı görülmektedir. Makine ve tezgâhların koruyucu sistemlerinin bulunmaması yanında, amacı dışında ve kapasitelerinin üzerinde kullanılması, bakım ve kontrollerinin zamanında ve gereğince yapılmaması güvensiz koşulların oluşmasına neden olmaktadır. 8

9 Makine ve tezgâhların yerleşim düzeninde, hammaddelerin ve üretilen ürünlerin depolama, istifleme, yükleme ve taşınmasında yapılan yanlışlıklar ve noksanlıklar ile genelde işyeri düzensizliği güvensiz durumların oluşmasını doğurmaktadır.[4] Đşyerinde üretimde kullanılan teknolojiden makine ve tezgahlara, çeşitli araç ve cihazlardan el aletleri ve yardımcı ekipmana, işyeri düzeni ve depolamadan bakım ve kontrollere kadar bir çok aşamada güvensiz durumlar ortaya çıkmakta ve bunun sonucunda da iş kazaları oluşmaktadır. Đş kazalarının birinci dereceden temel nedenleri; çalışan insanın güvensiz davranışları ile işyerindeki güvensiz durumlardan oluşmaktadır. Değişken bir nitelik taşıyan üretim süreci boyunca yönetim ve denetim eksiklikleri ile işçi ve işverende iş güvenliği bilincinin yeterince oluşmaması iş kazalarının ikinci dereceden dolaylı nedenlerini oluşturmaktadır. Bu nedenleri ortadan kaldırmadan iş kazalarının önlenmesi ise olanaklı değildir.[5] 2.3. ĐŞ KAZASINI ÖNLEYĐCĐ FAALĐYETLER Đş kazalarından korunma bakımından hem teknik, hem de tıbbi önlemler bir arada düşünülmelidir. Đş sağlığı ve güvenliğinin amacı; çalışanların bireysel özellilerini ve işyeri ortam faktörlerini göz önünde tutarak kişilerin sağlığının bozulmasını engellemektir. Bu amaca ulaşmak için; Đş sağlığı uygulama ilkeleri yerine getirilmelidir. [8] Đş Sağlığı Uygulama Đlkeleri 1- Uygun Đşe Yerleştirme 2- Đşyeri Ortam Faktörlerinin Değerlendirilmesi 3- Đşyeri Risklerinin Kontrolü 4- Aralıklı Kontrol Muayeneleri 5- Đşyeri Sağlık Hizmeti Sunulması 6- Sağlık Eğitimi Ve Danışmanlığı Uygun Đşe Yerleştirme Kişilerin yaş, cinsiyet, herhangi sağlık sorunun varlığı ya da fiziksel yeterliliği, eğitimi, alışkanlıkları vb. pek çok özelliğinin iş ve sağlık ilişkileri bakımından önemli olduğu bilinmektedir. Kişiler işe başlamadan önce işe giriş muayenesi yaptırmaktadırlar. Saptanan sağlık sorunu varsa; çalışma esnasında bu sorunu tetiklemeyecek, hastalığın seyrini olumsuz etkilemeyecek bir çalışma ortamında çalıştırılması gerekmektedir. Böylelikle kişinin özellikleri ile işyeri koşulları bir arada düşünüldüğünde, olası bazı sağlık sorunlarının önüne geçilmiş olur. Örneğin alerji öyküsü olan bir kişinin kontakt dermatit olasılığı bulunan bir işte çalışması veya akciğer hastalığı olan bir kişinin tozlu ortamda çalışması engellenebilir. Güçsüz birinin kaldırabileceğinden daha fazla yük taşıması için görevlendirilmesi, kişide aşırı zorlama ve zamanla yorgunluk yaratacağı için ergonomik rahatsızlıklara ya da ayağına düşürmesi gibi iş kazalarına sebebiyet verecektir. Kişinin niteliklerine uygun işe yerleştirilmesinde, bireysel özellikler ve işyerinde bulunan veya işin yürütümü sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeler göz önünde bulundurulur.[8] 9

10 Đşyeri Ortam Faktörlerinin Değerlendirilmesi Đş ve sağlık arasındaki ilişkilerde belirleyici olan ikinci temel öğe, işyeri ortamında bulunan faktörlerdir. Çalışanın sağlığının korunması bakımından bu faktörlerin kontrol altına alınması gereklidir. Bunun için öncelikle işyeri ortam faktörleri belirlenmelidir ve işyeri ortamında bulunan faktörlerin ortamdaki düzeyi ölçümlere dayalı olarak belirlenmelidir. Aydınlatmanın yetersiz olduğu bir ortamda, yaptığı işi görmek için eğilen çalışanın, iş önlüğünü makineye kaptırması sonucu yaralanması, yaşanılan iş kazalarındandır.[8] Đşyeri Risklerinin Kontrolü Đşyerinde belirlenen ortam faktörlerinin belirlenen düzeyin üstünde olması tehlike oluşturmaktadır. Risk etkeni ile çalışan işçinin temasının kesilmesi gerekir. Risklerin kontrolü uygulamaları: Riskin kaynakta kontrol edilmesi Aradaki yolda kontrol Kişisel koruyucu ekipman kullanımı, adımları uygulanmaktadır. Öncelikli adım tehlikenin kaynakta yok edilmesidir. Bu şekilde riskin işçiye ulaşması önlenmektedir. Bu amaçla yapılacak en etkili uygulama riskli maddenin hiç kullanılmaması ve yerine tehlikesiz veya az riskli bir başka maddenin kullanılmasıdır. Ancak her durumda, bir maddenin yerine kullanılabilecek zararsız bir başka madde bulunamaz. Bu durumda sorunun çeşidine göre havalandırma, kapatma, ayırma gibi uygulamaların yapılması gerekir. Tehlikeyi kaynağında yok etmek, işyerindeki özellikle güvensiz durumları ve güvensiz davranışları ortadan kaldırmak veya en aza indirmektir. Ayrıca çalışma koşullarını sık sık gözden geçirmek ve aksayan konularda tedbirler almak gerekir. Tehlikenin kaynakta kontrolü için uygulamalar: Tehlikeli maddeyi kullanmama Kullanılan miktarı azaltma Tehlikesiz madde ile yer değiştirme Tehlikesiz yöntem kullanma-işlemi değiştirme Đşlemin kapatılması Havalandırma Tehlike düzeyinin izlenmesi Çalışanların sağlığının korunması bakımından, tehlikenin kaynakta kontrolü öncelikli olmakla birlikte, kimi zaman buna olanak bulunamaz. Bazen de kaynakta kontrol uygulamaları tehlikenin tam olarak kontrol edilmesine olanak vermez. Bu durumda tehlikenin kaynaktan çıkıp işçiye ulaşmasına kadar olan yolda bazı koruyucu uygulamalar yapılabilir. Aradaki mesafenin arttırılması, araya engeller konulması gibi. Bütün çabalara rağmen risk etmeninin yeterince kontrol altına alınamadığı veya işin niteliği bakımından yukarıda sayılan uygulamaların yapılamadığı durumlarda, risk etmeni çalışan işçiye ulaşacaktır. Bu durumda da işçiye yönelik bazı uygulamalar vardır ki bunlara da kişisel koruyucu uygulamaları adı verilir. Maske, gözlük, eldiven, baret, iş elbisesi, koruyucu 10

11 ayakkabı vb. araçlar bu amaçla sık kullanılan örneklerdir. Kişisel koruyucu malzemelerin kullanımında verim alınabilmesi için işçiler bu araçları kullanmanın yararları konusunda eğitilmeli ve sürekli olarak kullanımları sağlanmalıdır. Devletin koruyucu malzemenin temini ve kullanılması konusunda mevzuatı daha etkin hale getirmesi, bu araç ve gereçlerin kullanılmasını sıkı şekilde denetlemesi, kişisel koruyucu malzemelerin standardını saptaması gerekmektedir. Kişisel koruyucu malzemelerin temini ve kullanılması işveren, işçi, sendika ve devletin sorumluluğundadır. Ancak burada dikkat edilecek konu risklerin kontrolünde asıl yapılması gerekenin kaynakta kontrol olduğu ve kişisel koruyucu uygulamalarının son çare olarak saklanması gerektiğidir. Bazı durumlarda kişisel koruyucu kullanımı, kaynakta kontrol amacı ile yapılacak uygulamalara göre daha kolay ve ucuz görülmekte ve tercih edilebilmektedir. Oysa kişisel koruyucu uygulamalarının çalışanın sağlığının korunması bakımından yararı sınırlıdır.[8] Çalışanları işyerindeki tehlikelerden korumak amacıyla yukarıda sayılan teknik uygulamalar çok önemlidir. Bununla birlikte kimi zaman, özellikle tehlikenin daha fazla olduğu durumlarda, yönetsel olarak da bazı uygulamalar yapılabilir. Tehlikenin daha fazla olduğu yerde çalışan sayısının azaltılması, çalışma süresinin kısaltılması ve vardiyalı çalışma sistemi gibi. Aralıklı Kontrol Muayeneleri Aralıklı kontrol muayenelerinde çalışma koşullarına bağlı olarak ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına yönelik değerlendirmeler yapılır. Đşyeri Sağlık Hizmeti Sunulması Sağlığın korunması ve sağlığı iyileştirici hizmetleri vermek amacıyla (50 kişiden fazla çalışanın olduğu işyerlerinde ) işyeri hekimi, işyeri hemşiresi- sağlık memuru bulundurulmak zorundadır. Đş güvenliği sorumlusu ile birlikte gerekli çalışmalara katılan işyeri sağlık hizmeti sorumluları, iş kazası durumunda yapabileceği gerekli müdahaleyi yapar.[8] Sağlık Eğitimi Ve Danışmanlığı Sağlık eğitimlerinde işyeri ortamında olabilecek risk etmenleri, bunların sağlık etkileri, belirtileri, korunma yolları konusunda bilgilendirmeler yapılır. Kişisel koruyucu ekipman kullanımının önemi, kullanılmadığı durumlarda meydana gelebilecek kazalardan örnekler sunulur. Ayrıca genel sağlık eğitimi de verilebilir. Üretim öncesi Genel olarak iş kazalarının önlenebilmesi için; -Bireysel olarak eğitime önem verilmeli, -Güvensiz durumlar ve güvensiz davranışlar ortadan kaldırılmalı, -Çalışmada iyi ve doğru yöntemler uygulanmalı, -Otomasyona girilmeli, -Kişisel koruyucu malzeme kullanımına önem verilmeli, -Đşveren yasal sorumluluğunu yerine getirmeli, -Devlet denetim ve yaptırım görevini yerine getirmeli, -Her şeyden önemlisi bu konunun önemi benimsenmeli, bilincine varılmalıdır [9]. 11

12 Đş kazalarının önlenmesinde mühendislik hizmetlerinin önemi de unutulmamalıdır. Bir takımda, avadanlıkta veya makinede çalışırken mutlaka kişisel ve çalışılan kısım olarak güvenlik tedbirlerinin alınması gerekir. Bu da ancak mühendislik hizmetleri sayesinde olabilir. Mühendis makineyi icat ederken, konstrüksiyonunu çizerken mutlaka o makinenin kullanırlılığının yanı sıra güvenli çalışma ortamını sağlayıcı olmasına da dikkat etmelidir.[4] 2.4. ĐŞ KAZASININ SONUÇLARI Đşçi, işveren, devlet, iş kazasından maddi ve manevi olarak etkilenmektedir. Tarafların iş kazasından sonra karşılaştıkları durumları anlamak için iş kazalarının toplumsal sonuçları ve ekonomik boyutu olarak değerlendirmek daha yaralı olacaktır. SGK istatistiklerine göre 2008 yılında 865 kişi iş kazası nedeniyle ölmüş, 1452 kişi sürekli iş göremez hale gelmiştir Đş Kazalarının Toplumsal Sonuçları Kaza geçiren kişi ve ailesi kazadan sonra, sosyal yaralarla da mücadele etmek zorunda kalırlar. Đşçi kaza sonrası geçici veya sürekli iş göremez hale gelebilir ya da ölebilir. Kaza geçiren kişi iş ortamında amirine veya arkadaşlarına karşı yanlış anlama nedeniyle sinirli tavırlar gösterebilir veya işçinin arkadaşlık ilişkileri olumsuz etkilenebilir. Bu durum kazadan sonraki manevi tahribatın göstergesidir. Hem iş hayatında hem sosyal hayatında arkadaşları arasından dışlanabilir. Aile bir bütündür ve herhangi bir üyesinin zarara uğraması halinde tüm aile bireyleri sarsılmaktadır. Kaza geçiren birey belki de ailenin umudu ve mutluluk kaynağı olan, geçimini sağlayan kişidir. Dolayısıyla sağlığını kaybetmiş, sakat veya işsiz kalmış bireylerin, aile içindeki ilişkilerin bozulma olasılığı oldukça yüksektir. Đşveren de işçisini kaybetmiş olmaktan üzüntü duyar. Đşyerindeki diğer çalışanlar da kazadan olumsuz etkilenmektedir. Çalışanların motivasyonu azalır ve aynı olayla karşılaşma ihtimali nedeniyle endişe duyar. Kaza sonucu iş göremez hale gelen veya ölen işçi, işsiz vatandaşlarının sayılarının artması, öksüz veya yetim büyüyen psikolojisi bozuk çocuklar yetiştirmesi nedeniyle devlet de manevi olarak etkilenmektedir Đş Kazalarının Ekonomik Boyutu Çalışan kişi iş kazası nedeniyle iş göremez hale gelir ve ailesini geçindirmekle yükümlü olan kişi, bu sorumluluğunu yerine getiremez. Bu durum hem maddi hem de manevi zararlara neden olmaktadır. Đş kazası çalışanı iş yapmaktan alıkoymaktadır. Bu nedenledir ki işçi iş yapıp, emeği karşılığında kazanç sağlayamaz duruma gelmektedir. Ailesinin ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmektedir. Đlerideki terfi olanağını yitirmiş olur. Deneyim kazandıkça gelirinde ek artış sağlama imkânı da ortadan kalkmaktadır. Đşverenler iş kazalarını engellemek için önleyici faaliyetlere ayıracakları bütçe, iş kazası sonrası karşılamak zorunda kaldıkları maliyetin kat kat altındadır. Kaza, küçük bir yaralanma veya sakatlanma ile sonuçlansa bile bir maliyeti bulunmaktadır. Kaza sonucu yaralanmaların, sakatlanmaların veya ölümlerin işletmelerin verimliliğine olumsuz etkileri bulunmaktadır. Verimliliğin düşmesi işletmeyi maddi zarara sokmaktadır. Tıbbi harcamalar, geçici veya sürekli iş göremezlik ödeneği, ölüm geliri, tazminatlar, makine, hammadde, vb. kayıplar ve 12

13 bir süre üretimin durması işletmenin kazadan sonraki giderlerine örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca kaza geçiren işçinin yerine alınan işçinin eğitim giderleri ve üretim sürecini öğrenene kadarki verim düşüklüğü, maddi giderleri arasındadır. A.B.D Utah Đş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Müdürü Jay W. Bagley in internette yayınlanan bir yazısında; bu eyaletteki iş yerlerinde 1993 yılında meydana gelen iş kazalarının 110 milyar $ dan fazla olduğu belirtilmekte, bu tutarın içinde hastalıklarla ve sakatlıklarla harcamaların yer almadığı, kazalar nedeniyle harcanan paraların firmaların karlılığını etkilediğinden, yapılan araştırma sonucu, geçen dört yıl içerisinde meydana gelen iş kazalarında %25 azalma görüldüğünü ifade edilmektedir. Aynı yazıda kazaların azalmasının nedenlerinin başında, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği programlarının faydalarına inanıp bu programların uygulanmasında kolaylık sağlamak üzere yönetimde yer alan en alttaki ustabaşı veya formenden proje yöneticisine kadar herkesin bu konuda eğitim almalarının geldiğini söylemektedir [10]. Sonuç olarak da, böyle bir durumda daha az iş kazası olacağı dolayısıyla yapılan işin verimliliğinin artacağı ifade edilmektedir. Ayrıca, aynı yazıda, örneğin; maliyeti toplam 500 $ olan bir iş kazasının karşılığında işveren, 120 metre kare beton dökebileceğini veya 20 mikser hazır beton satın alabileceğini, yahut 36 metre uzunluğunda iki şeritli asfalt yol yapabileceğini vurgulamaktadır. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin programların uygulanmasının işveren açısından yararı, sadece yasal zorunlulukların yerine getirilmesi değil, meydana gelecek iş kazalarında oluşacak maliyetlerin bilinip bu maliyetlerin azaltılmasına yönelik programların uygulanmasıdır. Çünkü herkesin arzusu işyerlerinde olası iş kazalarını önlenecektir.sonu sıkıntı ve acı olan kazalardan sakınmak için kazaları en aza indirme yolunda önlem alınmalıdır.[4] Kazaların ekonomik boyutu ülke açısından da önem taşımaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeni ile meydana gelen ekonomik kayıplar, ülkelerin gayri safi hasılalarının % i kadardır. Avrupa birliği ülkelerinde iş kazalarının doğrudan maliyetinin yıllık 20 milyar Euro olduğu hesap edilmektedir. Türkiye de her yıl iş kazaları nedeniyle yaklaşık 2 milyon gün dolayında iş günü kaybı söz konusudur. Bu da devlet ekonomisini etkilemektedir ĐŞ KAZASIYLA ĐLGĐLĐ ĐSTATĐSTĐKLER Türkiye iş kazalarının sık görüldüğü ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye de SGK kayıtlarına göre 2008 yılında, iş kazası meydana gelmiş ve 865 kişi yaşamını yitirmiştir. Tablo 2. Türkiye de yılları arasındaki iş kazası sayısı Đş Kazası Sayısı 13

14 1997 den 2008 e kadar verilen Đş kazası sayıları incelendiğinde, kaza sayısında bir azalma olduğu göze çarpmaktadır. Đş kazası hızı önlemlerin yönelik teknolojik gelişmeler ve başarılı iş sağlığı uygulamalarının yaygınlaşması sonucu iş kazası morbidite hızı yıllar içinde düşmektedir. Bu değişim, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşumuyla ilgilidir. Ancak bu veriler iş güvenliği bilincinin oluşturulabileceğini gösterdiği gibi, yılda tane iş kazasının varlığını da gözler önüne sermektedir. Üstelik bu sayı bildirilen kazalardan oluşmaktadır. Kayıtlı olmayan, bildirilmeyen bir çok iş kazası bulunmaktadır. Bu bölümde iş kazalarından doğan sonuçları daha iyi kavrayabilmek için SGK istatistiklerine yer verilmiştir. Tablo yılları arasındaki iş sağlığı ve güvenliği istatistikleri Đş Kazası Hızı 20,35 17,34 15,57 14,24 14,80 13,85 13,65 13,56 10,68 10,1 (Binde) 9,48 8,29 Đş Kazası Sıklık Hızı 3, ,36 5,81 5,56 5,46 5,52 4,27 4, iş * * * 0,81 0,7 1,66 1,31 1,25 1,23 1,24 0,96 0,91 saatinde 100 işçide Đş Kazası Ağırlık Hızı * * * 1096 Gün 0,88 Saat Ölümcül Yaralanma Hızı ( işçide) , , , , , ,67 26,5 23,6 26,6 22,3 20,6 16,7 14,4 13,6 15,5 20,4 Tablo 4. Đş Kazaları Vakalarının Geçici Đş Göremezlik Sürelerine Göre Dağılımı 634 0, ,42 12,26 9,83 GEÇĐCĐ ĐŞ GÖREMEZLĐK Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam SÜRELERĐ (GÜN) TOPLAM - Total

15 GEÇĐCĐ ĐŞGÖR.SÜR.TOPL YATARAK AYAKTAN Ortalama Geçici Đş Gör.Süreleri Ülkemizde iş kazalarının neden olduğu geçici iş görmezlik sürelerinin 2007 ve 2008 yıllarındaki oranları tabloda verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere 2008 yılındaki iş günü kaybında azalma olmuştur. Tablo 5. Sürekli iş göremezlik sebebinin iş kazası ve meslek hastalığına göre dağılımı SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK SEBEBİNİN İŞ KAZASI VE HASTALIĞINA GÖRE DAĞILIMI MESLEK SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK SEBEBİ İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI TOPLAM Tablodaki SGK verilerine göre iş göremezlik sürelerinde azalma yerine artma yaşandığı gözlenmektedir yılında 1452 kişi iş göremez hale gelmiştir. Bu durumun maddi ve manevi açıdan hem bireysel hem toplumsal etkileri bulunmaktadır. Tablo 6. Türkiye de iş kazası sonucu olan yaralanmaların vücuttaki yeri (2008) YARANIN VÜCUTTAKĐ YERĐ KAZA SAYISI Kafa Boyun 304 Sırt Gövde ve iç organlar Üst ekstremiteler Alt ekstremiteler Bütün vücut ve çok yönlü yaralanmalar Vücudun diğer bölümlerinin yaralanması Tasnif edilmemiş vücut yaralanmaları TOPLAM

16 Kaza sonucu oluşan yaralanmanın vücuttaki dağılımında üst ekstremiteler ilk sırayı almaktadır. Tablo 7. Türkiye de Đş Kazası Sonucu Olan Yaralanmalar Yaralanma Türü Kaza Sayısı Kırıklar Çıkıklar, Burkulma Ve Đncinmeler Yüzeysel Yaralanmalar Ve Açık Yaralar Ezik Ve Çürükler Öze Veya Doğal Vücut Boşluklarına Yabancı Cisim Kaçması 877 Sarsıntı Ve Đç Yaralanmalar 108 Yanmalar, Kimyasal Yanma, Kaynar Su Đle Haşlanma Ve Donma Akut Zehirlenmeler Ve Enfeksiyonlar 94 Yaraların Belirlenmiş Diğer Tipleri Tipi Belirtilmemiş Ya Da Sınıflanmamış Yaralanmalar TOPLAM Kazaların insan sağlığı bakımından önemi kaza sonucunda meydana gelen yaralanmanın türü ile ilgilidir. Kazaların büyük bir bölümü hafif yaralanmalarla sonlanır. Ancak bazılarında ağır yaralanma ve ölüm meydana gelebilir. Ulusararası Çalışma Örgütü nün önerdiği sınıflandırma doğrultusunda 2008 yılında ülkemizde iş kazasına bağlı olarak meydana gelen yaralanma çeşitlerinin dağılımı yukarıdaki tabloda gösterildiği gibidir. Tablo 8. Türkiye de iş kazalarının iş saatlerine göre dağılımı İş Kazalarının Meydana Geldiği İş Saatlerine Göre Dağılım ı (Son 3 Yıl) The distribution of the number of employment injuries by the w orking-hours at w hich the injury occurred (latest 3 years) İŞ KAZASI SAYISI YILLAR 1.SAAT - 1st Hour 2.SAAT - 2 nd Hours 3.SAAT - 3 th Hours 4.SAAT -4 th Hours 5.SAAT -5 th Hours 6.SAAT - 6 th Hours 7.SAAT - 7 th Hours 8.SAAT - 8 th Hours 9.SAAT+ - 9 th hours and Over Bilinmeyen 16

17 Zaman olarak haftanın ilk gününde ve çalışma gününün de ilk saatlerinde daha sık kaza olduğu bilinmektedir. Bunda haftaya ya da güne başlarken yaşanan adaptasyonun olduğu inanışı vardır. Bir diğer önemli etken de haftanın ilk günü ve günün ilk saatlerinde çalışmaya başlama komutlarının verilmesi ile, motorların ve aletlerin belli bir süre aradan sonra gerekli kontrollerin yapılmadan çalıştırılması ve bu arada bir önceki çalışmadan kalan aksaklıklar olabilir. Ülkemizde 2008 yılına ait SGK istatistiklerine göre iş kazalarının saatlerine göre dağılımı yukarıdaki tabloda verilmiştir ĐŞ KAZALARININ MALĐYETLERĐ Bu güne kadar yapılan gerek ülkemizde gerekse diğer ileri ülkelerde çalışmalarda iş kazalarından doğan maliyetlerin iki ana grupta toplandığı görülmektedir. Bunlardan birisi direkt (dolaysız) maliyet diğeri indirekt (dolaylı) maliyet olarak ifade edilmektedir. Bazı incelemelerde, direkt maliyet deyimi yerine görünür, bilinen (hesaplanabilen) maliyet veya sigortalanmış maliyet terimi, indirekt maliyet deyimi yerine bilinemeyen, görünmez (gizlihidden costs) bu nedenle kolay hesaplanması güç maliyet veya sigortalanmamış (the noninsurable) maliyet terimi kullanılmaktadır.[11] Bazı araştırmacı yazarlar, iş kazalarının maliyetini buzdağına (iceberg) benzetmişlerdir. Suyun yüzünde kalan yani görünen kısmının direkt maliyeti, suyun altında kalan yani görünmeyen ve buz dağının 2/3 nü oluşturan büyük kısmının da indirekt maliyeti ifade ettiğini belirtmişlerdir. Ancak, indirekt maliyetlerin nelerden ibaret olduğunu ve yukarıda da belirtildiği gibi maliyetinin nasıl belirlenebileceğini kesin olarak bilmenin oldukça zor olduğunu, bu maliyetlerin genellikle iş kazası sonucunda hemen ve önceden hesaplanamayan, uzun zaman içerisinde oluşan maliyetler olduğunu kabul etmişlerdir.[11] Şekil 1. Buzdağı 17

18 Ülkemizde MESKA (Meslek Hastalıkları Đş Kazaları Araştırma ve Önleme Vakfı) vakfının yaptığı bir araştırma; kayıtlarını yasal mevzuata uygun tuttuğunu tespit ettiği bir gemi yapım tersanesinde ve dört büyük konut yapım şirketinin 8 adet şantiyesinde çalışan toplam işçi arasında iş kazası geçiren işçiye sorgulama formu ile bilgi toplanarak yıllarında yapılmıştır. Bu araştırmada, meydana gelen iş kazalarına göre doldurulan raporlar ile işyeri sağlık defteri kayıtlarında nin üzerinde kayıt gözden geçirilmiş, iş kazası geçirenler için 506 sayılı SSK ndaki tanıma uygun olarak düzenlenen 422 adet iş kazası raporundan 314 ü ele alınmıştır. Bu 314 rapor, üç ayrı ildeki (Đstanbul, Đzmit ve Bursa) konut ve gemi yapımı projelerinde yukarıda belirtildiği gibi çalışan toplam işçi arasında derlenmiştir. Araştırma sonucu 314 iş kazasından her bir kazanın toplam maliyetinin ortalama $ olduğu, bunun $ nın direkt maliyet olduğu, $ nın ise indirekt maliyet olduğu hesaplanmıştır.[4] Görüldüğü üzere, meydana gelen iş kazalarının her birinin işverene toplam maliyeti 828,44 $ a mal olmaktadır. Bu maliyetin içerisinde maddi ve manevi tazminatlar ile mahkeme ve avukatlık giderleri bulunmamaktadır. Bunlar dahil edilirse bir iş kazasının ortalama direkt maliyeti = $ olmakta, dolayısıyla ölümlü bir iş kazasının toplam maliyeti de = $ olmaktadır. Oysa bir kazanın olmaması için işverenin yapacağı giderlerin maliyeti 153,21 $ olarak hesaplanmıştır. Kaldı ki, bazı kazaların olmadan önceki maliyeti sıfırdır.[4] Örneğin, inşaatta çalışan kalıpçı ustasının ayağına çivi batmasından dolayı işverene maliyeti 36.5 $ dır. Đş kazasının olmaması için kalıpçı, kalıp tahtalarını söktükten sonra çivileri doğru yere istif etseydi ne kendisi, ne de bir başka işçi yaralanmayacak dolayısıyla önlem maliyeti sıfır olacaktır. Kaza maliyetlerinin bir başka boyutu da, örneğin ölümlü kaza nedeniyle kaybedilen $ karşılığında bir inşaatta m3 BS 25 beton dökülebilmesi veya bir binanın dış cephesinin m2 seramikle kaplanabilmesi ya da inşaata 145 ton demir satın alınabilmesidir. Yukarıda anlatılmaya çalışılan iş kazaları ve yapılan işle ilgili hastalanmalar nedeniyle ortaya çıkan bu kayıplar, her zaman için önemli olmakla birlikte, günümüzdeki rekabet ortamı içerisindeki dar kar marjları göz önünde bulundurulduğunda inşaat iş kolundaki maliyetlerin en azda tutulabilmesi açısından yaşamsal bir önem taşımaktadır. [4] Direkt Maliyetler Direkt maliyet terimi; kolay hesaplanabilen belli para miktarlarını gösteren kaza maliyetlerini (ödenen tazminatları, tedavi giderleri, iş günü kaybı ücretleri, hasar gören tesis veya malzemenin yenileme bedeli v.b) anlatmaktadır. Direkt maliyetler, iş kazaları sonucu meydana gelen zararların ödenmesi ile kazayı müteakip yapılan tedavi için yapılan parasal ödemelerin toplamıdır. Bu maliyetler, genellikle sigortalanabilen ve belirli para miktarını gösterir. Ülkemizde ödenmekte olan bu tür maliyetler arasında aşağıda sıralananlar gösterilebilir.[11] 1. Tedavi harcamaları, 2. Kaza sonucu ölen işçinin yakınlarına veya sakatlanan işçi için ödenen tazminatlar, 3. Açılan davalar nedeniyle ödenen avukatlık ücretleri ve mahkeme giderleri, 4. SGK na ödenen iş kazaları ve meslek hastalıkları primleri, olası iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı ödenen mali mesuliyet veya All Risk sigortaları primlerinin toplamıdır.[11] 18

19 Đş kazası sonucu yaralanmalarda, yukarıda direkt maliyetin unsurlarının arasında bulunan tedavi harcamalarının içerisinde; Yaralanan işçinin ilk yardım istasyonuna veya işyeri revirine, yaralanma ağır ise en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılması ile ilgili işçinin ve ona refakat edenlerin süre kaybının, Revirde geçen toplam süre kaybının, Revirden alınan istirahat süresinin, Sağlık kuruluşlarında tedavi gördü ise burada geçen sürenin, Sağlık kuruluşlarında kontrolde geçen sürenin, Sağlık kuruluşlarından alınan istirahat süresinin, toplamı ile işçiliğe ilişkin saat ücreti ile çarpımıdır. Yukarıda dökümü yapılan süre kayıplarının parasal karşılığının hesabında, kaza geçiren işçiye ödenen net ücret, ücretle ilgili vergi, sigorta, fon gibi yasal ödemeler, yemek ücreti, yatak ücreti, giyim ve kişisel koruyucu malzeme giderleri, ısınma, aydınlanma giderleri v.b. ödemeler göz önüne alınmalıdır. Ayrıca, tedavi giderlerinin içerisine; Revirde harcanan tıbbi malzeme giderlerini, Đşverence ödenen özel hastane ve ilaç giderlerini, Yaralının taşınması ile ilgili nakil giderlerini de eklenmek gerekir. Nakil giderlerinin içerisinde yaralanan işçiye eşlik eden işçi veya ustası ile bu amaçla kullanılan şirket aracının veya özel ambulansın giderleri de bu maliyet içinde yer alır. Direkt maliyetler = iş günü kaybı x ortalama yevmiye + ödenen tazminatlar formülü ile bulunur. Đndirekt maliyetler ise, direkt maliyetlerin 4 katıdır. [10] Örneğin; 2004 yılında herhangi bir sektörde: Đş günü kaybı : gün Ortalama yevmiye : 65 ytl Hasarlı araç techizat : ytl Ödenen tazminatla : 0 ytl dir. (ödenen tazminatlar, yargı yoluyla belirlenmekte olup bu değer, daha önceki ve 2004 yılında açılan davalar sonucuna göre 2004 yılında ödenen tazminatları içerir). Direkt maliyetler = ( x 65) = = ytl Đndirekt maliyetler = ytl x 4 = ytl 2004 yılında toplam iş kazası maliyeti = ytl = ytl dir. Sonuç olarak; direkt (doğrudan/dolaysız) maliyetlerin kapsamı açıkça belli olduğu için kolayca hesaplanabilirler. Oysa, indirekt (dolaylı) maliyetler; parametreleri kolayca belli olan direkt maliyetler gibi bir para miktarlarını ifade etmediklerinden daha çok yapım aşamalarında işin maliyetini artırıcı unsur olması nedeniyle kapsamında bir sınırlama getirilememektedir.[11] 19

20 Bu güne kadar özellikle ABD de ve Đngiltere de yaralanma ile sonuçlanan iş kazaları, maliyetlerinin hesaplanmasıyla pek çok çalışma yapılmış, önlenebilir iş kazaları nedeniyle oluşan kayıpların maliyetini belirleyen ve firmaların karşılaşacakları kayıpların nedenlerini kontrol edebilmelerini amaçlayan maliyet metodolojisi üzerinde görüş birliğine varılabilen yaklaşımlar ortaya konulmuştur. Ancak, ülkemizde bu konularda çalışmalar yapılamadığından kesin bir görüşe varılabilmiş değildir. Çünkü ülkemizde uygulamaya dönük araştırmalarda sağlıklı ve düzenli (ne resmi bazda, ne de özel bazda) veri bulmak veya bunları derlemeye çalışmak çok daha zor olduğundan iş kazalarının maliyetleri konusunda görüş birliğine varılmış bir yöntem bulunmamaktadır.[11] Sanayileşmiş ülkelerde iş kayıplarının kontrolü teorisinde; işyerlerinde oluşan iş kazalarının birbirleri arasındaki ilişkiler, genellikle kaza piramitleri ile gösterilir. Bu piramit; tavanını oluşturan ölümcül kazalar, ortasını oluşturan ölümlü olmayan ancak ağır veya hafif yaralanmalı kazalar ve tabanını oluşturan işyerindeki tesislere ve ekipmanlarda meydana gelen hasarlar veya kıl payı atlatılan yaralanmasız kazalar arasındaki ilişkiyi göstermek amacıyla kullanılmaktadır.[11] Kazaların maliyet metodolojisinde kaza piramidinin de önemli bir yeri bulunmaktadır. Kaza piramidi ile işletmelerdeki olası kazalar hesaplanır. Bulunan (türlerine göre) kaza sayısı, o işletmenin iş koluna göre hesaplanan kaza maliyetleri ile çarpılır. Hesaplanan bu maliyet ile kazaların nedenlerine göre kazaları önleyici önlemlerin maliyeti ile karşılaştırılır. Bu karşılaştırmada önlem maliyetlerinin çok düşük olduğu görülecektir. Şantiye üst yönetimleri, daha ziyade iş kazalarının maliyetini sigortalanabilir olarak görme eğiliminde olmuşlardır. Bu nedenle de indirekt maliyet, kazalarla indirekt olarak ilişkili olduğu ve kolayca ölçülemediği için bu tür maliyetler, işverenler tarafından pek fark edilemez.[11] Bu nedenle, her kazanın bir maliyeti olduğu bilinmeli ve kazaların nedenlerine göre kazaları önleyici önlemlerin maliyeti ile olan kazanın maliyeti arasında bağlantı olduğu dolayısıyla, alınacak önlemlerin maliyetinin çok daha düşük olduğu konusunda bilinçlenmelidir. Đşletmeler iş güvenliği bilincine sahip olmadan kazaları azaltma veya kazaların önüne geçmek mümkün değildir. Bundan dolayı, iş kazalarını ve çalışırken oluşabilecek hastalıkları azaltabilmek amacıyla bu konuda kararlı ve etkili kuralların uygulanmasının yanı sıra, inşaat şirketlerinin bütçelerinde iş sağlığı ve güvenliği için ayıracakları para, günlük yönetim akışı içerisinde iş sağlığı ve güvenliği bilinci ile bütünleşeceğinden; önem kazanmaktadır Đndirekt Maliyetler Đndirekt maliyetler, belli para miktarlarını ifade etmez. Daha çok işin yapımı esnasında meydana gelen kaza nedeniyle maliyetlerinin artmasına neden olan dolaylı unsurlar anlamına gelmektedir. Bu yüzden, direkt maliyetlerin kesin sonuca yakın bir doğrulukla belirlenebilmesine karşın indirekt maliyetlerin hesaplanması güç ve sonuçları soyuttur, tartışılabilir. 20

2006 Yılı SSK Đstatistikleri

2006 Yılı SSK Đstatistikleri SSK ĐSTATĐSTĐKLERĐ Hızlı teknolojik gelişmeler bir yandan insanın refahına hizmet ederken, öte yandan insan hayatı ve çevre için tehlikeleri de beraberinde getirmiştir. Özellikle sanayileşmenin ve kütle

Detaylı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı GİRİŞ 2017-2018 Güz Dönemi 1. İŞ GÜVENLİĞİ Dünyada ve ülkemizdeki sanayileşmeye ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLİ HEDEF; İŞ KAZALARINI VE MESLEK HASTALIKLARINI ÖNLEMEKTİR. İŞ KAZASI TANIMI (ILO) Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınamamış olan etrafa

Detaylı

Click to add subtitle. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti

Click to add subtitle. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti Click to add subtitle Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) İLE ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ, Tüm mesleklerde

Detaylı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Bedri KEKEZOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Altuğ BOZKURT 1. İŞ GÜVENLİĞİ Dünyada ve ülkemizdeki sanayileşmeye ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü Konunun genel amacı Katılımcıların iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramalarına yardımcı olmaktır

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

İŞ KAZASI ILO YA GÖRE İŞ KAZASI ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ, BİLİNMEYEN VE KONTROL ALTINA ALINAMAMIŞ OLAN ETRAFA ZARAR VEREBİLECEK NİTELİKTEKİ OLAYDIR.

İŞ KAZASI ILO YA GÖRE İŞ KAZASI ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ, BİLİNMEYEN VE KONTROL ALTINA ALINAMAMIŞ OLAN ETRAFA ZARAR VEREBİLECEK NİTELİKTEKİ OLAYDIR. İŞ KAZASI ILO YA GÖRE İŞ KAZASI ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ, BİLİNMEYEN VE KONTROL ALTINA ALINAMAMIŞ OLAN ETRAFA ZARAR VEREBİLECEK NİTELİKTEKİ OLAYDIR. 1 WHO-DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNE GÖRE İŞ KAZASI ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ,

Detaylı

KTÜ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. JDZ432- İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Ders Notları

KTÜ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. JDZ432- İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Ders Notları KTÜ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDZ432- İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Ders Notları Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Ünite#3 İş kazalarının Sınıflandırılması İş Kazalarının Nedenleri Meslek Hastalıklarının Nedenleri

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

İş Güvenliği Çalışmalarının Faaliyet Alanları. Tehlikeler, Riskler, Sağlıksız Koşullar, Güvensiz Koşullar,

İş Güvenliği Çalışmalarının Faaliyet Alanları. Tehlikeler, Riskler, Sağlıksız Koşullar, Güvensiz Koşullar, İş Güvenliği Nedir? İşin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zararlı durumlardan korunmak ve daha iyi bir çalışma ortamı oluşturmak amacı ile yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS NO: 4

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS NO: 4 1 TÜRKİYE DE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS NO: 4 2 Dersimizin Amacı Katılımcılara, istatistikî veriler ve karşılaştırmalarla dünyada ve Türkiye deki iş sağlığı ve güvenliği durumu hakkında temel

Detaylı

04- TÜRKİYE DE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. Volkan DÜNDAR

04- TÜRKİYE DE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. Volkan DÜNDAR 04- TÜRKİYE DE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Volkan DÜNDAR 1 2 Çalışma hayatının sağlık alanında iki temel göstergesi vardır; İş kazası ve Meslek hastalığı Ülkelerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki

Detaylı

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZTUNA Çankırı Karatekin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği açısından en uygun tehlike tanımıdır? a) Büyük zarara yol açabilecek durum b) Malın, malzemenin ya da işyeri

Detaylı

İş sağlığı, İş Sağlığı İŞ SAĞLIĞI VE İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ. Uluslararası Çalışma Örgütü ne (ILO) göre; ILO rakamlarına göre;

İş sağlığı, İş Sağlığı İŞ SAĞLIĞI VE İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ. Uluslararası Çalışma Örgütü ne (ILO) göre; ILO rakamlarına göre; İŞ SAĞLIĞI VE İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ İş Sağlığı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) nün yaptığı tanıma göre iş sağlığı, bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal

Detaylı

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYMAYAN İŞVERENLERİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ YAPTIRIMLAR A- İŞ KAZASI MEYDANA GELMEDEN: (İş güvenliği kurallarını

Detaylı

İş Kazaları Önleme Eğitimi. Asıl başlık stilini. İş Kazaları Önleme Eğitimi. düzenlemek için tıklatın. düzenlemek için tıklatın

İş Kazaları Önleme Eğitimi. Asıl başlık stilini. İş Kazaları Önleme Eğitimi. düzenlemek için tıklatın. düzenlemek için tıklatın Asıl HOŞGELDİNİZ alt başlık stilini 1.Bölüm a)iş Kazası Nedir? b)genel Asıl Bakış alt başlık stilini 1.Bölüm:İş kazası nedir? a) Sizce iş Asıl kazası alt nedir? başlık stilini 1.Bölüm:İş kazası nedir?

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı Geleneksel anlamıyla iş sağlığı ve güvenliği; işyerlerini işin yürütümü nedeniyle oluşan tehlikelerden uzaklaştırmak ve sağlığa

Detaylı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMADAN KORUNMA Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı Travma önceden ve nereden geleceği bilinmeyen bir darbeye benzetilebileceği gibi, toplumun yeterli özeni göstermediği bir hastalığı olarak da

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ 2 İşçi Sağılığı Çalışan insanların fiziksel, ruhsal moral ve sosyal

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği Sunanlar: Cem Taşkın Öktem 1133022 Büşra Duman 1133024 Sunum Tarihi: 06.03.2014 İrem Bengisu Ay 1133016 Kübra Yaman 1133036 İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Gelişimi Geçmişi daha eskiye

Detaylı

MESLEK HASTALIKLARI ve İŞ KAZALARI

MESLEK HASTALIKLARI ve İŞ KAZALARI 15 Ocak 2011 İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Hukuksal Yönü MMO Kocaeli Şubesi MESLEK HASTALIKLARI ve İŞ KAZALARI Doç. Dr. Nilay Etiler Kocaeli Üniversitesi Meslek hastalığı 5510 sayılı SS-GSS Kanunu

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ İŞ KAZASI TALİMATI REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 08.07.2013 İŞ KAZASI A) (Ilo)Uluslararası Çalışma Örgütü: Önceden Planlanmamış, Bilinmeyen Ve Kontrol Altına

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar 32 Ders Saati Bu ders ile öğrenciye;

Detaylı

İŞVERENLER İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİMLERİNDE NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

İŞVERENLER İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİMLERİNDE NELERE DİKKAT ETMELİDİR? İŞVERENLER İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİMLERİNDE NELERE DİKKAT ETMELİDİR? Berna Gökçe AYAN Sosyal Güvenlik Uzmanı Giriş Küresel istatistiklere göre dünyada iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle

Detaylı

TÜRKİYEDE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ

TÜRKİYEDE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ TÜRKİYEDE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ 1. ILO İstatistikleri Uluslararası Çalışma Örgütü nün (ILO) rakamlarına göre Dünyada her yıl 270 milyon is kazası gerçekleşmekte, 160 milyon insanda çalışmadan

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 15.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Egemen Avcu Dr. Makine Mühendisi Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği GiriĢ ĠĢ Kazaları ĠĢ yerinde

Detaylı

İSG kurulu eğitimi. c) Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri

İSG kurulu eğitimi. c) Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri İSG kurulu eğitimi c) Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR? İŞYERLERİNDE İŞİN YÜRÜTÜLMESİYLE İLGİLİ OLARAK OLUŞAN TEHLİKELERDEN SAĞLIĞA ZARAR VEREBİLECEK KOŞULLARDAN

Detaylı

ŞÇ SA LI I VE Ş GÜVENL HAVACILIKTA S G. : Havacılık ve Uzay Tıbbı

ŞÇ SA LI I VE Ş GÜVENL HAVACILIKTA S G. : Havacılık ve Uzay Tıbbı om n. c ga ŞÇ SA LI I VE Ş GÜVENL or ke m er sim & Soyisim Ö renci Numarası do HAVACILIKTA S G w w w.g Ders Ö retim Görevlisi : M. Görkem ERDO AN : 110090158 : Havacılık ve Uzay Tıbbı : Dr. Pınar B RLER

Detaylı

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN 5510 SAYILI KANUN İş Kazası : İş kazası, aşağıdaki durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhsal olarak özre uğratan olaydır. 1 Sigortalının işyerinde bulunduğu

Detaylı

KAZA MALİYET ANALİZİ

KAZA MALİYET ANALİZİ KAZA MALİYET ANALİZİ Nİ1201297 Nurdoğan İNCİ Öğretim Görevlisi Elektrik Mühendisi İş Kazalarının Gerçek Maliyeti Görünen Maliyet Tedavi harcamaları, İki günlük ücret, Kaza sonucu ödenen tazminatlar, Dava

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NE GENEL BAKIŞ GÜVENLİK KÜLTÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NE GENEL BAKIŞ GÜVENLİK KÜLTÜRÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NE GENEL BAKIŞ GÜVENLİK KÜLTÜRÜ NEDEN İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ? Her yıl milyonlarca ÇALIŞAN, çalıştıkları yerlerdeki çeşitli tehlikeler sonucunda; ÖLMEKTE! YARALANMAKTA! HASTALANMAKTA!

Detaylı

3. İşyerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik sıralamasının yapılması doğrudur?

3. İşyerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik sıralamasının yapılması doğrudur? ÇALIŞMA SORULARI-İŞ KAZALARI-Bilal ÇOLAK 1. Aşağıda verilenlerden hangisi tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda riskin elimine edilmesi ya da azaltılması adına diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

Detaylı

ÜNİTE 10 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Mustafa Turhan HEDEFLER İŞ KAZALARI

ÜNİTE 10 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Mustafa Turhan HEDEFLER İŞ KAZALARI İŞ KAZALARI İÇİNDEKİLER İş Kazası İş Kazalarının Sınıflandırılması İş Kazalarının Nedenleri Çalışanların Çalışmaktan Kaçınma Hakkı İş Kazası ve Meslek Hastalıkların Kayıt ve Bildirimi Çalışanların Eğitimi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR 20.06.2012 Tarih ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 29.12.2012 Tarih ve 28512 Resmi Gazete Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Detaylı

112 ASHİ VE AMBULANSLARDA. ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Kalite Yönetim Birimi

112 ASHİ VE AMBULANSLARDA. ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Kalite Yönetim Birimi 112 ASHİ VE AMBULANSLARDA ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Kalite Yönetim Birimi EĞİTİMİN AMACI Çalışanlarının işlerindeki tehlikeleri farketmeleri, Güvensiz durum davranışların neden olduğu iş kazaları ve önlemlerin

Detaylı

FTR 331 Ergonomi. Güvenliğe Dayalı İş Yeri Düzenleme. emin ulaş erdem

FTR 331 Ergonomi. Güvenliğe Dayalı İş Yeri Düzenleme. emin ulaş erdem FTR 331 Ergonomi Güvenliğe Dayalı İş Yeri Düzenleme emin ulaş erdem İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Üretimin ana unsurlarını oluşturan iş yeri ortamı, üretim araçları ve çalışan insan üretim süreci boyunca sürekli

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞ KAZALARI VE YARALANMALAR-2

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞ KAZALARI VE YARALANMALAR-2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞ KAZALARI VE YARALANMALAR-2 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN İSG KANUNU(No: 6331) Madde 4 - İşverenin genel yükümlülüğü (1) İşveren, çalışanların işle ilgili

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Çevre Koşullarının İnsan Üzerindeki Etkileri Çevre: Bir elemanın dışında çeşitli olayların geçtiği

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ OBA CROWN RESORT SİTESİ OBA KASABASI FABRİKA CD. NO:18/ ALANYA / ANTALYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ GEÇERLİLİK TARİHİ OCAK-019 HAZIRLAYAN Taner Aybek OSGB Saray Mah. Güzelyalı Cd. Kahyaoğlu Apt.

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Burhanettin KURT, İSG Uzmanı Mayıs, 2013 Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum; gerçekleşme ihtimali bulunan

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA İSG

TÜRKİYE VE DÜNYADA İSG TÜRKİYE VE DÜNYADA İSG Son yıllarda endüstrileşmiş ülkelerde iş kazalarının hızlı azalışında, etkin İSG uygulamaları rol oynamıştır. Bununla birlikte, istihdamda sanayinin payının küçülmesi tehlikeli sektörlerdeki

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS-3

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS-3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS-3 Yrd. Doç. Dr. Barış KINACI baris.kinaci@istanbul.edu.tr İŞ KAZALARI VE ÇEŞİTLERİ İŞ KAZASI; Belirli bir zarara ya da yaralanmaya neden olan beklenmeyen ve önceden planlanmamış

Detaylı

CEPHE İSKELELERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI MALİYET ANALİZİ. Yağmur ERTEKİN İSG Uzmanı ADANA,2014

CEPHE İSKELELERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI MALİYET ANALİZİ. Yağmur ERTEKİN İSG Uzmanı ADANA,2014 CEPHE İSKELELERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI MALİYET ANALİZİ Yağmur ERTEKİN İSG Uzmanı ADANA,2014 İskele Çeşitleri Mevcut Kullanılan Cephe İskelelerinin Standartlara Uygun Cephe İskelelerinden Farkları Mevcut

Detaylı

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Risk Değerlendirmesi ve İSG-YS konulu İSGİP Semineri 1 9 Temmuz 2010, Ankara İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Heikki Laitinen Tehlike, kaza ve hastalıklara örnekler Yaralanma/hastalığın

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği I. 7. Hafta Ders Notları. İSG nin Önemi, Amaçları ve Faydaları İş Kazası Oluşum Teorileri. Yrd. Doç. Dr.

İş Sağlığı ve Güvenliği I. 7. Hafta Ders Notları. İSG nin Önemi, Amaçları ve Faydaları İş Kazası Oluşum Teorileri. Yrd. Doç. Dr. İş Sağlığı ve Güvenliği I 7. Hafta Ders Notları İSG nin Önemi, Amaçları ve Faydaları İş Kazası Oluşum Teorileri Yrd. Doç. Dr. Yasin KABALCI İSG nin Önemi İSG nin Amaçları İSG nin Faydaları İSG nin Tarafları

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 01.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Egemen Avcu Dr. Makine Mühendisi Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği GiriĢ ĠĢ Kazaları Giriş

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.

Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. İhmal edilen bir konu olarak iş sağlığı ve güvenliği Bu konuda ihmal edilen bir grup olarak sağlık çalışanları Sağlık hizmeti

Detaylı

İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ Recep GÜNER 69 * ÖZ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun unun 14 üncü maddesi göre işveren istihdam ettiği çalışanın iş kazası veya meslek

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU UYARINCA «İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞININ TANIMI BİLDİRİLMESİ VE SORUŞTURULMASI»

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU UYARINCA «İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞININ TANIMI BİLDİRİLMESİ VE SORUŞTURULMASI» 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU UYARINCA «İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞININ TANIMI BİLDİRİLMESİ VE SORUŞTURULMASI» I 5510 sayılı Kanun İŞ KAZASININ TANIMI, BİLDİRİLMESİ VE

Detaylı

YAŞANAN İŞ KAZALARI VE HUKUKİ SONUÇLARI

YAŞANAN İŞ KAZALARI VE HUKUKİ SONUÇLARI 2004 YAŞANAN İŞ KAZALARI VE HUKUKİ SONUÇLARI OKTAY TAN (MSc) Öğr. Gör UZUV KAYIPLI İŞ KAZALARI ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARI İş Kazası yükleyen: Khaine Yayınladığı Tarih: 19 Temmuz 2009 Paletli kepçede ezilen

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİM. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİM. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİM Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti SAĞLIKLI, FİZİKSEL F ve SOSYAL YÖNDEN Y TAM BİR B İYİLİK HALİ İÇİNDE Dünya Sağlık Örgütü

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ KAZASI BİLDİRİM TALİMATI SAYFA NO Sayfa 1 / 1 1.AMAÇ Giresun İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinde meydana gelen iş kazalarının yasal bildirim süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesidir.

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İLKER KIYAK MAKİNE MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI )

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İLKER KIYAK MAKİNE MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İLKER KIYAK MAKİNE MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) AMAÇLARIMIZ/KAZANÇLARIMIZ İş kazaları ve Meslek Hastalıklarını; sıfıra yaklaştırmak, Acil durumlarda; yanıt verme/

Detaylı

MAKİNE KIRILMASI İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR Cumartesi, 10 Ağustos 2013 10:01

MAKİNE KIRILMASI İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR Cumartesi, 10 Ağustos 2013 10:01 MAKİNE KIRILMASI SİGORTASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR Genel şartlarda detaylı açıklama ve bilgilendirmeler yapılmasına karşılık,basit ve kısa olarak tanımı şöyledir. İşletmelerde bulunan makine

Detaylı

KISA VADELİ SİGORTALAR

KISA VADELİ SİGORTALAR KISA VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Kısa Vadeli Sigortalar (İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu Modülleri

Detaylı

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Karacabey Devlet Hastanesi faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin kontrol altına alınmasına

Detaylı

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL Risk Değerlendirme No: 1 S.M.M.M AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU Tarih: 31.12.2012 İşveren: Risk Değerlendirilmesinin Geçerlilik Tarihi İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? AHMET DEMİR ÖRTÜN

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2014 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PARS DANIŞMANLIK 20.02.2014 5763 Sayılı Kanun ( İş Kanunu ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) Kabul Tarihi:15.05.2008 İçerik 4857 sayılı İş kanunu dahil

Detaylı

Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sunum planı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kavramı Çalışanların sağlığının

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü Güvenlik, yapılan işin ve/veya çalışma şartlarının zarar ve/veya tehlike içermeme durumudur. Güvenliği sağlamanın üç ana kuralı vardır; 1- Güvenliği

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İşyerlerinde, işlerin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zararlı durumlardan korunmak amacı ile yapılan sistemli çalışmalara iş sağlığı ve iş güvenliği

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI Konu Başlıkları 1. Temel Kavramlar ve Tanımlar 2. İlgili Mevzuat 3. Risklerden Korunma Yöntemleri

Detaylı

IGA İŞGÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK NEDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ? İş işten geçmeden bu cezalardan korumak için firmanızın yanınızdayız...

IGA İŞGÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK NEDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ? İş işten geçmeden bu cezalardan korumak için firmanızın yanınızdayız... www.isguvenligianaliz.com uzman@isguvenligianaliz.com www.twitter.com/isguvenligianaliz IGA İŞGÜVENLİĞİ NEDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ? Çalışma Bakanlığı'nın istatistik açıklamalarına göre 2010 yılında

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

Alüminyum Profil İmalatında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Alüminyum Profil İmalatında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Alüminyum Profil İmalatında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Prof. Dr. Fevzi YILMAZ Yrd. Doç Dr. Ebubekir KOÇ Met. ve Malz. Müh. Yaşar AKÇA (C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) ALUS 06 4 Ekim 2013 Bazı Tanımlar

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYEDE MESLEK HASTALIKLARI

DÜNYADA VE TÜRKİYEDE MESLEK HASTALIKLARI 1 DÜNYADA VE TÜRKİYEDE MESLEK HASTALIKLARI Meslek hastalıkları, işyeri ortamında bulunan faktörlerin etkisi ile meydana gelen hastalıkların ortak adıdır. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY İçindekiler 1. GİRİŞ... 2 2. AMAÇ... 2 3. METOT... 2 4. TANIMLAR... 2 5. RİSK ANALİZİNİN YAPILMASI... 4 5.1. Bilgilendirme... 5.2. Tehlike Kaynaklarının Belirlenmesi... 4 5.2.1. İşin Düzenlenmesi ve Organizasyona

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

TEKSTİL İŞL.SAN.TİC.A.Ş RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRME FORMU

TEKSTİL İŞL.SAN.TİC.A.Ş RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRME FORMU TEKSTİL İŞL.SAN.TİC.A.Ş RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRME FORMU RİSK ANALİZ NO: 0001 RİSK ANALİZ TARİHİ: BÖLÜM: KİMYASAL DEPO VE BOYA MUTFAKLARI BÖLÜMÜ TEH. TEHLİKE FAALİYET / KİMLER RİSK KORUMA İHTİMAL ŞİDDET

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

ĐŞ ANALĐZĐ FORMU ĐŞĐN ADI: BÖLÜMÜ: A. YETENEK GRUBU I. ÖĞRENĐM VE ĐŞ BĐLGĐSĐ. 1. Đşin gerektirdiği minimum kurumsal eğitim düzeyi nedir?

ĐŞ ANALĐZĐ FORMU ĐŞĐN ADI: BÖLÜMÜ: A. YETENEK GRUBU I. ÖĞRENĐM VE ĐŞ BĐLGĐSĐ. 1. Đşin gerektirdiği minimum kurumsal eğitim düzeyi nedir? IK-2/B ĐŞ ANALĐZĐ FORMU ĐŞĐN ADI: BÖLÜMÜ: I. ÖĞRENĐM VE ĐŞ BĐLGĐSĐ A. YETENEK GRUBU 1. Đşin gerektirdiği minimum kurumsal eğitim düzeyi nedir? Đlköğretim Lise Meslek Lisesi Yüksekokul Üniversite 2. Đş

Detaylı

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Genel olarak kaynak teknolojisinden, bina kurulmasından, cihaz onarımlarına, ağır sanayiden

Detaylı

SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Dünyada Her Yıl Milyonlarca Çalışan İş Kazasına Maruz Kalmaktadır..Toplam Çalışan Sayısı : 2,8 Milyar kişi.çocuk İşçi Sayısı: 246 milyon.iş Kazası Sayısı : 270 Milyon.Meslek Hastalıklarından

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İNSAN SAĞLIĞI LEVENT SONĞUR Kalite Yönetim Direktörü

İŞ GÜVENLİĞİ VE İNSAN SAĞLIĞI LEVENT SONĞUR Kalite Yönetim Direktörü İŞ GÜVENLİĞİ VE İNSAN SAĞLIĞI LEVENT SONĞUR Kalite Yönetim Direktörü HİÇ HATA YAPMAMIŞ BİR İNSAN, YENİ BİR ŞEY DE DENEMEMİŞTİR. Albert EINSTEIN BAŞLARKEN İş Sağlığının Tanımı Çalışma koşullarını ve üretim

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com I.BÖLÜM www.ankaraisguvenligi.com TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli. (6331 sayılı İSG Kan.) TEHLİKE: Bir

Detaylı

6331 SAYILI KANUN SONRASI İŞ KAZALARININ BİLDİRİLECEĞİ SÜRELER VE BİLDİRİM YAPILACAK KURUMLAR

6331 SAYILI KANUN SONRASI İŞ KAZALARININ BİLDİRİLECEĞİ SÜRELER VE BİLDİRİM YAPILACAK KURUMLAR 6331 SAYILI KANUN SONRASI İŞ KAZALARININ BİLDİRİLECEĞİ SÜRELER VE BİLDİRİM YAPILACAK KURUMLAR Mustafa BAŞTAŞ * I-GİRİŞ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun (Resmi, 2012, 28339) yürürlüğe girmesi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

ŞİRKETLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YAPILAN YATIRIMLARIN GERİ DÖNÜŞÜ

ŞİRKETLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YAPILAN YATIRIMLARIN GERİ DÖNÜŞÜ ŞİRKETLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YAPILAN YATIRIMLARIN GERİ DÖNÜŞÜ A. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE HEDEF 1. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) programlarının amacı, çalışanların maddi ve manevi yararı için

Detaylı

İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI

İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME ve DERECELENDİRME İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi : İşletmemizdeki

Detaylı

Türkiye de. İş Kazalarıİstatistikleri, Maden erlendirilmesi. H. Can Doğan 24.01.2012 1

Türkiye de. İş Kazalarıİstatistikleri, Maden erlendirilmesi. H. Can Doğan 24.01.2012 1 Türkiye de İş Kazalarıİstatistikleri, Maden Kazaları ve Karşı şılaştırmalı Değerlendirilmesi erlendirilmesi H. Can Doğan 24.01.2012 1 Ülkelerin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamaları Gelişmişlik Düzeyini

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

Turizm Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Güncel Sorunlar ve Çözüm Yolları Bilal ÇİLKAYA

Turizm Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Güncel Sorunlar ve Çözüm Yolları Bilal ÇİLKAYA Turizm Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Güncel Sorunlar ve Çözüm Yolları Bilal ÇİLKAYA Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Programı Çalışmanın Amacı Turizm

Detaylı

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ KAZALARI. İlknur ÇAKAR İSG Uzmanı icakar@csgb.gov.

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ KAZALARI. İlknur ÇAKAR İSG Uzmanı icakar@csgb.gov. T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ KAZALARI İlknur ÇAKAR İSG Uzmanı icakar@csgb.gov.tr İÇERİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TANIMI ÇEŞİTLİ KAYNAKLARA GÖRE İŞ

Detaylı

İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir.

İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir. 1. GİRİŞ İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir. 1 Limanlar, Türkiye ekonomisinin en önemli destek üniteleridir.

Detaylı

UYGUN İŞE YERLEŞTİRME. Volkan Dündar

UYGUN İŞE YERLEŞTİRME. Volkan Dündar UYGUN İŞE YERLEŞTİRME Volkan Dündar UYGUN İŞE YERLEŞTİRME KAPSAMI İşe giriş muayenesi ve işe yerleştirme birbirini tamamlayan kavramlardır. İşe Giriş Muayenesi Aralıklı Kontrol Muayenesi Erken Kontrol

Detaylı

MAK110 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ)

MAK110 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK110 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ) Dr. Turan ŞİŞMAN 2015 - ANKARA Yaşama Hakkı İnsanların en temel hakkı

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

İş kazaları ve tarafların sorumlulukları

İş kazaları ve tarafların sorumlulukları 1/18 İş kazaları ve tarafların sorumlulukları SGK/EUROSTAT VERİLERİ İLE 6331 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE Kemal ÜÇÜNCÜ İş Güvenliği Mühendisi www.isteguvenlik.tc Eylül 2013 2/18 Sigortalı Çalışanların

Detaylı