Prof. Dr. Şefik DURSUN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Şefik DURSUN"

Transkript

1 34 ĐÇĐNDEKĐLER Bölüm 1. ph ve Vücudun Normal Reaksiyonu Bölüm 2. AsitBaz Dengenin Düzenlenmesi Bölüm 3. AsitBaz Denge Bozuklukları AsitBaz Denge Bozukluklarının Kompansasyonu Bölüm 4. Kan Gazları Ölçüm Yöntemleri ASĐT BAZ DENGENĐN DÜZENLENMESĐ Prof. Dr.

2 36 ASĐT H BAZ H 2 CO 3 H HCO 3 ASĐTBAZ DENGENĐN DÜZENLENMESĐ BÖLÜM 1 1. ph ve VÜCUDUN NORMAL REAKSĐYONU 1.1. ph nın Tanımı Prof. Dr. ph nın tanımı ile asit ve bazların açıklanmasına geçmeden önce kısaca protondan veya H iyonlarından söz etmek istiyorum. Elektriksel olarak nötr olan bir atom, ortasında bir çekirdek ve değişik yörüngelerinde çekirdeği çeviren elektronlardan ibarettir. Bir nötral atom en dıştaki elektronunu bir başka atoma verirse elektronunu veren atom pozitif yüklü iyon veya katyon, elektronu alan atom ise negatif yüklü iyon veya anyon adını alır. Hidrojen atomu yörüngesinde bulunan bir tek elektronu bir başka atoma verdiğinde hidrojen iyonu (H ) haline dönüşür. Buna proton da denir. Protonlar sulu çözeltilerde serbest şekilde varlıklarını sürdüremezler. Su molekülü ile birleşirler. Çözeltide hidrate olmuş proton, OH 3 olarak yazılır. Bazen hydronium, oxonium veya hydroxonium iyonu olarak isimlendirilir. Bununla beraber daha çok bilinen basit H sembolüyle bunları göstermek uygun olacaktır. BRONSTED tasnifine göre H iyonu veya proton verebilen bileşiklere asit, H iyonu veya proton kabul eden bileşiklere de baz adı verilir; H 3 PO 4 H H 2 PO 4 Đşte asitbaz dengesi, vücut sıvılarındaki H iyonları miktarının (veya konsantrasyonunun) düzenlenmesi anlamına gelir. H iyonlarının konsantrasyonunu belirtmek için köşeli parantez kullanılır ( [H ] ). Veya ch şeklinde gösterilebilir. Vücut sıvılarındaki hidrojen iyonlarının konsantrasyonu [H ], diğer önemli iyonlara oranla oldukça düşük (milyon kat küçük) olduğu halde, organizmanın yaşamını büyük ölçüde etkiler. Bu nedenle vücut sıvılarındaki hidrojen iyon konsantrasyonunun özenle dengede tutulması zorunludur. Hepimizin bildiği gibi canlı sistemler önemli oranda su ihtiva ederler. Organizmaya enerji sağlayan biyokimyasal reaksiyonlar bu sıvı ortam içinde veya bu sıvılarla temas halindeki ara yüzeylerde meydana gelir. Biyokimyasal reaksiyonları katalize eden enzimlerin etkileri, ortamın optimal asiditesine veya alkalitesine bağlıdır yılında L.J. Henderson un tespit ettiği gibi,asidite ve alkalite diğer bütün şartlardan, hatta temperatür ve reaksiyona katılan maddelerin konsantrasyonlarından bile, kimyasal reaksiyonlar üzerinde daha fazla etkilidir. Protein yapısındaki enzimlere bağlanan H iyonlarındaki küçük değişmeler, enzim moleküllerinde elektrik yüklerinin farklı biçimde dağılmasına neden olurlar. Böylece enzimlerin etkinliğini değiştirirler. Hücrelerdeki kimyasal reaksiyonlardan kimi aşırı hızlanırken, kimi de duraklar. Bu bakımdan, vücut sıvılarındaki H iyon konsantrasyonu [H ] çeşitli yollarla düzenlenerek, çok dar sınırlar içinde sabit tutulmaktadır Saf Suyun Dissosiyasyonu Organizma ağırlığının büyük bir kısmını, vücut ağırlığının ortalama % 70 ini, teşkil eden su, birçok maddenin içinde yayıldığı bir dispersiyon ortamıdır. Saf su çok az dissosiye olabilen bir maddedir.

3 ASĐTBAZ DENGENĐN DÜZENLENMESĐ HOH H OH Bu reaksiyon reversibldir. Reversibl reaksiyonlarda Kütlenin Etkisi Kanunu geçerlidir. Buna göre, dissosiye olan maddelerin konsantrasyonları çarpımının, bu maddenin dissosiye olmamış miktarına oranı daima sabittir. Yani ; 1.3.pH nın Ölçülmesi iyonları konsantrasyonu elektrometrik olarak tayin edilebilir. ph ı bilinmiyen çözelti, H iyonları konsantrasyonu bilinen standard bir çözeltiden, yalnız H iyonlarına duyarlı bir membran ile ayrılırsa, membranın iki tarafındaki elektriksel potansiyel farkı olan E, Nerst Denklemine göre, şu şekilde gösterilebilir; H [H ] [OH ] / [H 2 O] = K dur. E = R.T / n.f.in. Standard [H ] / Bilinmeyen [H ] Yukarıda belirtildiği gibi saf su çok az dissosiye olduğu için [H 2 O]= 1 kabul edilirse ; H iyonu için n=1'dir. F, Faraday Sabiti; R, Gaz sabitidir. Bu denklem 10 tabanına göre logaritması alınarak yazılacak olursa; [H ]. [OH ] = Kw yazabiliriz. E = 2,3.RT / nf.log Standard [H ] / Bilinmeyen [H ] olacaktır. Kw, suyun dissosiyasyon sabitidir C da Kw = 'dür. Saf su nötraldir. Yani belli bir hacimdeki H iyonları konsantrasyonu ile OH iyonları konsantrasyonu birbirine eşittir. Öyleyse [H ] =[OH ] = 10 7 mol/l olacaktır. H iyonları konsantrasyonu 10 7 mol/l den büyük olan çözeltiler asit, küçük olanlar ise baz özellik gösterirler. Bu denklem şu şekilde yazılabilir ; E = 2,3RT/nF.(log Standard [H ] log Bilinmeyen [H ] ) ve E = 2,3RT/nF.log Standard [H ] 2,3RT/nF.log Bilinmeyen [H ] olacaktır. asit, Örnek: [H ] = 10 6 mol/l ve [OH ] = 10 8 mol/l ise böyle çözeltiler [H ] =10 9 mol/l ve [OH ] = 10 5 mol/l olan çözeltiler de bazik çözeltilerdir. E ve Bilinmiyen [H ]'nu dışındaki tüm değerler sabit olduğundan, değişmeyen değerleri, A = 2,3RT/nF.log Standart [H ], b = 2,3RT/nF ile ifade edersek; 10 rakamının pek kullanışlı olmayan negatif üsleri yerine, SORENSEN (1909) işaret sistemi kullanılır. Bu sistemde çözeltilerin asitliğini göstermek için, H iyonları konsantrasyonu logaritmasının, işaretçe tersi alınır ve bu ph ile belirtilir. Şu halde; ph = log [H ] dur. Bu eşitlik, şöyle kısaltılabilir; E = A b. log Bilinmiyen [H ] Bilinmiyen ph = log Bilinmiyen [H ] olduğuna göre: E = A b. Bilinmiyen ph şeklinde ifade edilebilir. Buradan,

4 ASĐTBAZ DENGENĐN DÜZENLENMESĐ Bilinmiyen ph = E/b A/b olur. Görüldüğü gibi Bilinmiyen ph, membranın diğer tarafındaki potansiyelin lineer bir fonksiyonudur. Yani tayin edilecek potansiyel değeri, kan veya vücut sıvısı örneğinin ph ı ile doğru orantılı olacaktır. Piyasada bu iş için kullanılan cihazlar, ph direkt olarak okunacak şekilde ayar edilmişlerdir. Bazı cam türleri (Örn. Cornig 05) sadece hidrojen iyonlarına duyarlı membranlar gibi davranırlar.bu cam türlerinin sadece H iyonlarının içine diffüze olabileceği gözeneklere sahip olduğu belirtilmektedir. Farklı H iyonu konsantrasyonlarına sahip iki sıvı ortamını ayıran camın, her iki ortama bakan yüzeylerinde, konsantrasyon değerlerine bağlı olarak farklı sayıda H iyonları yer alacaktır (Şekil 1). Bu durum tıpkı bir iyona ait konsantrasyon farkına göre hücre membranındaki iyon denge potansiyelinin meydana gelmesi gibidir. Şekilde görüldüğü gibi, bu özellikteki camdan yapılmış bir cam balon, ph ı bilinen standart çözelti ile doldurulmuştur. Bu sisteme cam elektrot adı verilir. Cam elektrot ile referans elektrot adı verilen diğer bir elektrot, ph ı bilinmiyen sıvı içersine daldırılır. Referens elektrot genellikle kalomel elektrottur. Bu iki elektrottan çıkan iletken uçlar, bir voltaj amplifikatörüne, oradan da ölçü aletine iletilir. Kalomel elektrot, bir tuz köprüsü aracılığı ile ph ı bilinmiyen sıvıya elektriksel olarak bağlantılıdır. Bu tuz köprüsü doymuş KCl çözeltisidir. Böylece ph ı bilinmiyen sıvı içersine daldırılan iki elektrot arasında oluşan potansiyel farkına göre, ph direkt olarak okunabilir. Son zamanlarda bazı yayınlarda hidrojen iyon konsantrasyonu ([H ]) yerine, hidrojen iyonu aktivitesi (ah ) de kullanılmaktadır. H iyonları konsantrasyonu ile hidrojen iyonları aktivitesi (ah ) arasında şöyle bir ilişki vardır; Şekil 1: ph Ölçüm Sistemi Son derece seyreltik çözeltilerde f aktivite katsayısı 1 kabul edilebilir. Derişik çözeltilerde ise 1 den azdır. Bu yüzden derişik çözeltilerde hidrojen iyonları aktivitesi (ah ), H iyonları konsantrasyonundan küçüktür. Kanda hidrojen iyonları aktivite katsayısı bilinmemektedir. Ancak, H iyonlarının kandaki konsantrasyonu oldukça düşüktür ve kan sonsuz derecede seyreltik bir çözelti gibi kabul edilebilir. O yüzden aktivite katsayısı 1 e yakındır ve 1 olarak alınabilir. ah = f [H ] f, aktivite katsayısıdır. f = 1 olursa ; ah = [H ] olacaktır. Şu halde son derece seyreltik olan kan ve diğer vücut sıvıları için hidrojen iyonları aktivitesinin, H iyonları konsantrasyonuna eşit olduğunu söyleyebiliriz. Farzedelim ki, derişik çözeltilerde birim hacimde örneğin 10 tane H iyonu olsun. Bu H iyonlarının sıvı içersindeki konumları, bazılarının etkili olmasını, yani başka bileşiklerle reaksiyona girmesini önler. Bu durumda ancak örneğin 8 H nu etkilidir. Oysa tüm H iyonlarının etkili olabileceği dilüe bir çözeltide (f=1), bu fark görülmeyecektir.

5 ASĐTBAZ DENGENĐN DÜZENLENMESĐ Hidrojen iyonları aktivitesini (ah ), etkin olan hidrojen iyonlarının konsantrasyonu şeklinde kabul edersek, konu daha kolay anlaşılabilir hale gelecektir. ph = log (3, ) = (log 3,9 log 10 8 ) = log 3,9 log 10 8 ve ph nın [H ] nuna Çevrilmesi Yukarıda belirtildiği gibi bir çözeltinin asitliğini veya alkalikliğini, ph veya [H ] nu ile ifade ediyoruz. Dolayısıyla bu iki değerden biri verildiği zaman diğeri cinsinden de belirtmek gerekebilir. Bu da basit bir matematiksel işlemle mümkündür. Farzedelimki bir çözeltinin ph ı 6,5 olsun. ph = log [H ] olduğuna göre, [H ] = antilog (ph) şeklinde ifade edilebilir. Öyleyse; [H ] = antilog ( 6,5) olacaktır. 6,5 = 0,5 7 şeklinde yazılabilir. [H ] = antilog (0,5 7) olur. 0,5 in antilogaritması 3, 7 nin ise 10 7 dir. Bunlara göre, [H ] = mol/l olacaktır. Veya kısaca, ph değeri bir üst tam sayıdan çıkarılır (7 6,5 = 0,5) ve bunun antilogaritması alınır, bir üst sayı da 10 üssü olarak yazılır. Aynı sonuç elde edilecektir [H ] nun ph ya Çevrilmesi [H ] nu verildiğinde ph olarak ifade etmek istersek; ph= log [H ] formülünü kullanacağız. Örneğin H iyonları konsantrasyonunun 3, mol/l olduğunu biliyorsak; ph = = 7,41 ph = 7,41 olacaktır. Vücut sıvılarındaki H iyonları konsantrasyonunun çok düşük değerlere sahip olması nedeniyle mol/l cinsinden değilde, nmol/l olarak gösterilmesi daha kolay bir yol olarak görülmüştür. Böylece çok küçük sayıların yazılmasından da kaçınılmış olunur. Bazen Eq/L veya neq/l şeklinde de H iyonları konsantrasyonunun ifade edildiğine rastlıyabilirsiniz. Kimyasal değerliği 1 olan H iyonu için; 1 Eq/L = 1 mol/l, Yine 1 neq/l = 1 nmol/l dir. Ayrıca: 1 Eq/L = 10 9 neq/l 1 mol/l = 10 9 nmol/l olduğunu da hatırlatmakta yarar var. Öyleyse mol/l = 300 nmol/l dir. Aynı zamanda ph ve [H ] arasındaki matematiksel bağıntıya göre; ph da 1 birimlik düşmenin, [H ] nunda 10 misli artışın veya ph da 1 birimlik yükselmeye [H ] nunda 10 misli azalmanın neden olduğunu söyleyebiliriz ph ın Temperatürle Değişimi Arteriyel kan ph sının direkt olarak ölçülebileceğinden daha önce söz etmiştik. Teorik olarak ph, heparinlenmiş arteriyel kanda veya arterilize edilmiş kanda ölçülmelidir. Isıtılmış kulak lobu veya parmak ucundan alınmış kan arterilize edilmiş kan olarak kabul edilir. Alınan kan örneğinin CO 2 kaybından dolayı ph değişmesine engel olunmalıdır. Bunun için hava ile temas etmesine müsaade edilmemelidir.

6 ASĐTBAZ DENGENĐN DÜZENLENMESĐ Arteriyel kan ph sının değişik sıcaklıklarda ölçülmesi gerekiyorsa (tabii ki vücut sıcaklığından başka sıcaklıklarda) bunu vücut sıcaklığındaki ph değerine çevirmek gerekir. Rosennthal ın bunun için önerdiği formül; ph (38 o C) = ph t 0,0147 (38 t) veya ph (37 o C) = ph t 0,0147 (37 t)'dür. Eğer hipotermi altında bir hasta ameliyat ediliyorsa; Ölçülen ph ile hastanın veya soğutulan dokuyu perfüze eden kanın gerçek ph sı arasında elbette bir fark olacaktır. Hastanın gerçek ph sı = ph (37 o C) 0,0147. (37 t) Burada (t) hastanın veya dokunun temperatürüdür. Örnek: Ameliyat esnasında doku sıcaklığı 30 o C ye düşürülen bir hastanın, 37 o C de ölçülen kan ph sı 7 ise, hastanın ameliyat anında soğutulmuş dokusundaki gerçek ph ı bulalım; Gerçek ph = ph (37 o C) (37 t). 0,0147 = 7.00 (3730). 0,0147 = 7, Vücudun Normal Reaksiyonu Organizmanın asitbaz denge durumunun tespitinde düşünülen ölçümler, arteriyel kanda yapılır. Çünkü kan en kolay elde edilen bir vücut sıvısıdır. Bu şekilde vücuttaki asitbaz denge durumu hakkında kolayca bilgi sahibi olabiliriz. Gerçi H iyonlarının meydana geldiği intrasellüler ortamdan veya herhangi bir vücut sıvısı kompartımanından kana geçmesi, CO 2 in geçişi gibi hızlı olmasa bile, gene de kanın tüm vücut sıvılarının asitbaz denge durumunu yansıttığı kabul edilmektedir. Sağlıklı kişilerde arteriyel kan plazmasının reaksiyonu 0,00004 ± 0, nmol /L H iyonları konsantrasyonuna veya litrede 44 nmol ile 36 nmol arasındaki değerlere uyar. ph kavramında bu 7.36 ile 7.44 arasıdır. Genel olarak arteriyel ph, ortalama 7.40 ([ H ] = 40 nmol/l) kabul edilir. Normal değerin her iki tarafındaki 0,4 ph birimi kadar değişiklik, yaşam sınırlarını belirler. Yani yaşam için ph nın, 7.0 ile 7.8 (Van Slyke, 1921) veya 6.85 ile 7.65 (Gambine, 1966) değerleri arasında olması gereklidir. ph = 7.0 de, [ H ] = 100 nmol/l ve ph = 7.8 de ise [ H ] = 16 nmol/l dir. Şu halde arteriyel kan plazmasındaki H iyonları konsantrasyonunun, litrede 16 nmol den daha az veya 100 nmol den daha fazla olması organizmanın sonu anlamına gelmektedir. Arteriyel kanın ph sı (7.40), normal sınıflandırmamıza göre biraz alkaliktir. Bu yumuşak alkalitenin korunmasının, klinik önemi büyüktür. Alkaliteden sapmaları normal fonksiyonlardan sapmalar izler. Alkalitenin yükselmesi baş ağrılarına, mental bozukluğa, tetaniye ve halsizliğe neden olur. Alkalitenin korunamaması asiditeye kayma, hastanın farkına varmadığı ama bir gözleyenin rahatlıkla tesbit edebileceği hipervantilasyona neden olur. Merkez sinir sistemi fonksiyonunun bozulması, uyuşukluk halinden, baygınlığa oradan komaya gider. Yaşam için müsaade edilen çok dar alan içinde bu reaksiyonu sürdürmek vücut için büyük başarıdır Vücutta Meydana Gelen Asitler Dokularda fizyolojik koşullarda metabolizma sonucu sürekli olarak asitlerin oluştuğu, buna karşılık organizmada yapılan ya da besinlerle alınan bazik (veya alkalik) maddelerin azlığı gözönüne alınırsa, vücut sıvılarında H iyonlarının sabit kalmasının, bu iyonların sürekli dışarı çıkarılmasına bağlı olduğu kolayca anlaşılabilir. Aslında ortalama (7.4 ph da), vücut sıvılarında 40 nmol/l H iyon konsantrasyonu olduğunu biliyoruz. Normal ağırlıkta bir insanın vücut sıvısı hacmini eğer ortalama 40 lt. kabul edersek, tüm vücuttaki H iyonu miktarı, = 1600 nmol kadardır. Bu da 0,0016 mmol eder. Diğer önemli iyonlara göre oldukçamilyon kat küçük bir miktardır. K Hatırlanacak olursa plasmada Na konsantrasyonunu 145 mmol/l ve konsantrasyonu 4 mmol/l dır.

7 ASĐTBAZ DENGENĐN DÜZENLENMESĐ Vücutta oluşan asitleri fizyolojik özellikleri bakımından iki grupta inceliyebiliriz; a) Karbonik asit (Uçucu asit), BÖLÜM 2 Bu asit organizmada günde ortalama ile meq (mmol) kadar meydana gelir, b) Karbonik asitten başka asitler, Günde ortalama mmol olmak üzere çok daha az miktarda oluşurlar. Birinci grupta bulunan asit su kaybederek CO 2 e çevrilir ve solunum yoluyla dışarı atılır. Đkinci gruptaki karbonik asitten başka asitler (metaboliksabit asitler) ise gaz haline çevrilemez, ancak boşaltım sistemiyle uzaklaştırılır. Bu grupta, protein ve fosfolipidlerdeki P, S atomlarının oksitlenmesinden oluşan fosfat asidi ve sülfat asidi bulunur. Yağ ve karbonhidratların tam olmayan metabolizmalarından laktik asit, pirüvik asit, asetoasetik veya β hidroksibitürük asit meydana gelir. Ancak asit niteliğindeki bütün bu maddeler başlangıçta oluştukları doku hücrelerinde, daha sonra da boşaltım organlarına iletisi sırasında ekstrasellüler sıvılarda [H ] nunu veya ph ı değiştirecek niteliktedir.yani asitbaz denge durumunu etkileyecektir. Normal organizmada vücut sıvılarında reaksiyonun sabit tutulması, bu sıvılardaki tampon sistemiyle sağlanır. Yeri geldiğinde bahsedeceğimiz intrasellüler ve ekstrasellüler sıvılar arasında iyon alım verimi de bu tamponlamada büyük ölçüde yardımcı olur. ASĐT BAZ DENGENĐN DÜZENLENMESĐ Vücutta metabolizma sonucu meydana gelen veya herhangi bir nedenle organizmada biriken asit ve bazların tamponlanması ile ph nın sabit (ya da dar sınırlar arasında) tutulması, asitbaz dengenin düzenlenmesidir. Bu da vücut sıvıları içersinde bulunan kimyasal tampon sistemler ile fizyolojik düzenleme mekanizmaları yardımıyle sağlanır. Fizyolojik düzenleme mekanizmaları akciğerler ve böbreklerdir. Organizmada mevcut normal asitbaz denge halinin değişmesi karşısında oluşacak cevapları kısaca şöyle özetliyebiliriz : 1) Ekstrasellüler ve intrasellüler tamponlar, asit veya baz miktarının değişmesiyle etkilenen ph daki değişiklikleri minimale indirmek için görev yaparlar, 2) P CO2 (karbondioksit parsiyel basıncı) alveoler vantilasyon tarafından düzenlenir, 3) Plazma HCO 3 konsantrasyonu renal H düzenlenmesiyle dar limitler arasında tutulur. iyonları çıkarılmasının Kimyasal tamponlar ile akciğerler ve böbreklerin asitbaz dengesinin sağlanmasındaki görevleri hakkında ilerde daha ayrıntılı bilgi verilecektir. Organizmada sabit bir asitin (örneğin HCl) artmasında önce ekstrasellüler kimyasal tampon sistemler, birkaç dakika içerisinde de akciğerler tamponlamaya iştirak ederler. Böbreklerin H iyonunu düzenlemedeki rolü ilk gün başlar 3 veya 5 gün içersinde sona erer Henderson Hasselbalch Eşitliği Asit baz dengenin düzenlenmesine geçmeden önce, bu konunun daha kolay anlaşılması açısından HendersonHasselbalch eşitliği ismini verdiğimiz denklemin nasıl elde edildiğini gösterelim. Bir asitin H ve bir baza dissosiye olduğunu ve bu reversibl reaksiyonda da Kütlenin Etkisi Yasasının geçerli bulunduğunu hatırlarsak:

8 ASĐTBAZ DENGENĐN DÜZENLENMESĐ HA H A [H ].[A ] / [HA] = Ka yazabiliriz. Ka= Asitin dissosiyasyon sabitidir. Bu denklemde her iki tarafın logaritmasını alırsak; log Ka = log [H ].[A ] / [HA] = log [H ] log [A ] / [HA] log [H ] = log Ka log [A ] / [HA] pk=logka ise ph = pka log [A ] / [HA] şekline dönüşecektir. Bu formülü değişik şekillerde yazmak mümkündür; ph = pka log [Tuz]/[Asit] ph = pka log [Baz]/[Asit] ph = pka log [Proton alıcısı]/[proton vericisi] gibi Kimyasal Tampon Sistemlere Giriş Asitbaz dengesi tüm vücut sıvılarındaki H iyonları konsantrasyonlarının dar sınırlar içinde sabit tutulması olduğunu belirtmiştik. Organizmada herhangi bir sıvı kompartımanın ph sının korunmasından, ilk önce kimyasal tampon sistemler sorumludur. Tampon sistemler kendilerine asit veya baz ilave edildiğinde, ph daki değişikliğe direnme kapasitesine sahip olan eriyiklerdir. Klasik bir tampon örneği, iyonlarına az ayrışan zayıf bir asitle, oldukça fazla iyonize olan tuzundan veya konjuge bazdan oluşur. Örneğin: Karboksil grubu bir asit grubudur. R COOH; R, Karbon atomuna bağlanabilen herhangi bir grubu ifade eder. Bu bileşik, suda çözüldüğü zaman, OH grubu ayrışarak bir H iyonu ve bir anyon verir. R C OOH R C O O H Bir hidrojen iyonu verme yeteneği olan diğer bir grup da amonyum grubudur. R NH 3 R NH 2 H Bu örnekte RNH 2 bileşiği konjuge bazdır ve katyon olan R NH 3 ise asittir. Böyle bir çözeltiye H iyonları ilave edilirse reaksiyon sola yönelir. H iyonlarının bir kısmı asit teşkil etmek üzere konjüge bazla birleşir ve birleşen H iyonlarının etkinliği kaybolur. Eğer eriyikte tamponun konjüge bazı bulunmasaydı, çözeltideki son H iyonu konsantrasyonu daha büyük bir seviyede olurdu. Tersine çözeltideki H iyonu konsantrasyonundaki bir azalma, reaksiyonu sağa yöneltir. Asit moleküllerden bir kısmı ortama H iyonları verir. Solüsyondaki son H iyonu konsantrasyonu, eğer çözeltide tamponun asidi bulunmasaydı daha düşük bir seviyede olurdu. Görüldüğü gibi asit ve onun konjüge bazı, bir çözeltinin H iyonu konsantrasyonlarındaki değişmeleri önleyerek tampon görevi yaparlar. Böylece tampon sistemler yardımıyla kanda veya ekstrasellüler sıvılarda yükselen H iyonları ve OH iyonlarının etkisi önlenerek arteriyel kan ph sının dar sınırlar arasında kalması sağlanır. Tampon sistem içeren çözeltinin tampon değeri (gücü), bu çözeltide bir ph ünitelik değişme sağlamak üzere eklenebilen veya çıkarılabilen H iyonlarının miktarıdır. Ayrılmış plazma CO 2 ile titre edildiği zamanyani ortamdan CO 2 gazı geçirildiğinde eklenen H 2 CO 3 miktarı, bikarbonat konsantrasyonundaki değişme ile ölçülebilir. Bilindiği gibi CO 2 molekülü H 2 O ile birleştiğinde; CO 2 H 2 O H 2 CO 3 H HCO 3 ; bir H ve bir HCO 3 meydana gelecektir. Dolayısıyla ortama eklenen H nu miktarını, HCO 3 miktarı gösterir. Ancak kimyasal tampon sistem nedeniyle H iyonlarının bir kısmı ortadan kalkacağı için, ph değeri olması gerekenden daha yüksek olacaktır. Çünkü tamponlama söz konusudur. Bikarbonat konsantrasyonundaki değişmenin, ph daki değişmeye bölünmesi ile tampon değeri tayin edilir. Yani Tampon değeri = [HCO 3 ]/ ph'dur. ( Baz / ph). Tampon sistemin yarısının ayrışmamış (dissosiye olmamış) asit, yarısının da ayrışmamış baz durumunda olduğu ortamın ph değeri, tamponun pk değerini verir. pk tampon sistemin dissosiyasyon sabitinin negatif logaritmasıdır. Ortam ph'sının değerleri tampon sistemin pk değerinin ±1 sınırları içinde ise (pk±1), tampon sistem bu ph sınırlar arasında daha etkilidir.

9 ASĐTBAZ DENGENĐN DÜZENLENMESĐ Tabii olarak tamponize edilen sıvılar içersindeki iyonları iki grupta toplayabiliriz. 1) Bağlı iyonlar: Ortamın H iyon konsantrasyonundaki değişiklikler bu iyonların konsantrasyonuna etki etmez. Đki gruba ayrılabilir. a) Bağlı Katyonlar : Na, K, Ca, NH 4 b) Bağlı Anyonlar : Cl, SO 4 2, HPO 4 2 Cl vücuda gıda ile girer, diğerleri protein metabolizması sırasında açığa çıkarlar. 2) Tampon Iyonlar : HCO 3, Hb, Pr gibi Organizmadaki Kimyasal Tampon Sistemler a) H 2 CO 3 /HCO 3 Tampon Sistemi CO 2 H 2 O H 2 CO 3 Karbonik asit, H iyonu ve HCO 3 a ayrışır. H 2 CO 3 HCO 3 H Kütlenin Etkisi Kanununu bu reversibl reaksiyona uygularsak; [H ] [HCO 3 ]/ [H 2 CO 3 ] = K yazılabilir. Her iki tarafın logaritmasını aldığımızda; log [H ] log [HCO 3 ]/ [H 2 CO 3 ] = log K log [H ] = log K log [HCO 3 ]/ [H 2 CO 3 ] ph = pk log [HCO 3 ]/ [H 2 CO 3 ] Henry Yasasına göre [CO 2 ]çöz. = α. Pco 2 dir. H 2 CO 3 yerine [CO 2 ] çöz. yazılabilir. [CO 2 ] çöz., çözünmüş CO 2 yi gösterir ve H 2 CO 3 ile orantılıdır. Denklemde bu değer kullanılınca dissosiyasyon sabitinin değeri değişir. Böylece Henderson Hasselbalch eşitliği; ph = pk log [HCO 3 ] / α. Pco 2 şekline dönüşür. CO 2 in plazmadaki erime katsayısı α = 0.03 ve tampon sistemin dissosiyasyon sabiti ise pk = 6,1 dir. Arteriyel kandaki normal Pco 2 40 mmhg (5.32 kpa) olduğuna göre; α. P CO2 = 0, = 1.2 mmol/l kadardır. 1 litre plazma yaklaşık olarak 24 mmol HCO 3 ihtiva eder. [HCO 3 ] nun α.pco 2 ye oranı : 24 / 1.2 = 20'dir. Bu tampon sistemin pk değeri 6.1 olduğu için maksimal tamponlama etkisi ortam ph sının 6,1 ± 1 sınırları arasındadır. Bu değerler arteriyel kan ph sının normal değerinden daha azdır (1,3 unit). Buna rağmen ekstrasellüler sıvılarda en iyi tamponlama etkisine sahip başlıca tampon sistemdir. Çünkü Pco 2 değeri alveoler vantilasyonla, HCO 3 miktarı da böbrekler yoluyla düzenlenir. Yani fizyolojik düzenleme mekanizmaları bu sistemin elemanlarının regülasyonunda görevlidir. Aslında CO 2 in plazmada çözünmesi sonucu bir H ve bir HCO 3 meydana gelir. Yani asit karekterdeki CO 2 molekülü ortama bir H vermiş olmasının yanında baz karekterdeki HCO 3 iyonu da oluşmuştur. Öyleyse H iyonunu HCO 3 iyonu etkisiz hale getirebilir, böylece de organizmanın asitbaz dengesinde değişikliğe sebep olmaz diye düşünebiliriz. Ancak unutulmamalıdır ki, reaksiyon CO 2 in oluşma hızına göre devamlı sağa doğrudur. Ayrıca litresinde 40 nmol H iyonu bulunan sıvıya 1 H ilave edilmesi ile litresinde 24 mmol HCO 3 iyonu bulunan sıvıya 1 HCO 3 iyonu ilave edilmesinin etkisi, asitbaz denge açısından aynı değildir. Miktar olarak litrede milyon kat daha az olan miktara bir iyon eklenmesinin dengeyi H iyonu açısından nasıl büyük oranda etkiliyeceğini böylece anlıyabiliriz. Bikarbonat/Karbonik asit tampon sistemi sabit asit ve bazlara karşı oldukça etkilidir; HCl NaHCO 3 NaCl H 2 CO 3 Görüldüğü gibi tampon sistemin etkisi ile, kuvvetli bir asit olan HCl, daha az dissosiye olan zayıf bir asit haline dönüşür. Aynı şekilde kuvvetli bazların organizmaya girişinde;

10 ASĐTBAZ DENGENĐN DÜZENLENMESĐ NaOH H 2 CO 3 NaHCO 3 H 2 O reaksiyonunda olduğu gibi, HCO 3 meydana gelir. Denilebilir ki vücuda her ne şekilde olursa olsun giren bazların tümü, bu sistem tarafından otomatik olarak HCO 3 a dönüşür. Kliniksel incelemelerde asitbaz dengedeki bozuklukların saptanması, arteriyel kandaki Pco 2 ve ph nın tayini ile mümkün olabilir. Bu parametreler kullanılarak nomogram yardımıyla, diğer asitbaz denge parametreleri ile plazmanın Total CO 2 miktarı da tayin edilebilir. Total CO 2 = [HCO 3 ] [CO 2 ]çöz. [HCO 3 ] = Total CO 2 [CO 2 ]çöz [CO 2 ] çöz. = α. Pco 2 'dir. HendersonHasselbalch denklemi; ph = pk log. (Total CO 2 α. Pco 2 )/ α. Pco 2 şeklinde de yazılabilir. Organizmada CO 2 nin akciğerler ve HCO 3 iyonlarının da böbrekler yoluyla düzenlenmesinden dolayı Gilman, HendersonHasselbach denkleminin, ph = Sabite Böbrekler/Akciğerler şeklinde yazılmasını önerir. b) Monobazik fosfat/ Dibazik fosfat Tampon Sistemi ph nın fizyolojik değerleri göz önünde tutulursa, fosfat tampon sisteminin bikarbonat tampon sistemine göre daha fazla etkili olacağı düşünebilir. Çünkü bu tampon sistemin pk sı 6,8'dir. Bu değer ekstrasellüler sıvıdaki ph değerlerine, H 2 CO 3 /HCO 3 ın pk değerine göre, daha yakındır. Ancak ph nın düzenlenmesinde geniş bir rol oynaması için kandaki miktarı yeterli değildir. Buna karşın, böbreklerde ve intrasellüler sıvılarda H iyonlarının düzenlenmesinde, önemli bir mekanizmadır, Çünkü fosfat konsantrasyonu intrasellüler sıvıda, ekstrasellüler sıvıya göre daha çoktur. Ayrıca, fosfat tampon sisteminin pk sı hücre içindeki ph ya, hücre dışındaki ph ya göre daha yakındır. Dibazik fosfat/monobazik fosfat (HPO 4 = /H 2 PO 4 ) oranı 4 e eşittir. Bu tampon sistemin bulunduğu çözelti içersine kuvvetli bir asit ilave edilirse; HCl Na 2 HPO 4 NaH 2 PO 4 NaCl HCl e göre daha zayıf bir asit (NaH 2 PO 4 ) ile bir tuz meydana gelir. Bu yüzden çözeltinin ph sı ilave edilen asitin etkinliğine rağmen çok az değişir. Ortama kuvvetli bir baz (NaOH) ilave edilirse; NaOH NaH 2 PO 4 Na 2 HPO 4 H 2 O reaksiyonu meydana gelir. Bu defa oluşan Na 2 HPO 4 in, NaOH e göre daha zayıf bir baz olduğunu ve bu nedenle ph ın çok küçük miktarda değişeceğini söyleyebiliriz. c) Proteinat/Protein Tampon Sistemi (H.Prot / Prot ) Plazmanın ve interstisyel sıvının proteinleri ile intrasellüler proteinler vücutta kimyasal tamponlama bakımından oldukça önemlidirler. Hem proton alırlar ve hem de proton yani H iyonu verirler. Protein molekülleri belirtilen özelliğinden dolayı bir çok asit ve bazik grublar ihtiva ederler. Bu nedenle amfoter bileşiklerdir. Şekil 2 de görüldüğü gibi protein molekülünün yapısı içersinde hem pozitif ve hem de negatif yüklü grublar vardır. H iyonu, molekül içersinde serbest olarak gezinebilir. Bu şekilde bir pozitif ve bir negatif yüke sahip olduğundan elektriksel olarak nötürdür (izoelektrik). Bazik grup, asit eriyiklerde H iyonlarını çekip alarak bir tampon gibi rol oynar ve katyonları oluşturur. Asit grup, alkalik bir eriyikte H iyonu vererek, bir tampon gibi rol oynar ve anyonları oluşturur. Eriyiğe 4 H iyonu ilave edildiği zaman, bunlardan üçü COO grubları ile birleşir, bu grubların iyonizasyonunu ortadan kaldırır ve ayrışmamış COOH grubları oluşturur. Çözelti içersinde bir H iyonu serbest kalır ve 4 H iyonu bulunduğu duruma göre, çözeltiyi daha az asit yapar. Örnek olarak verdiğimiz reaksiyonda bir H iyonu açıkta, serbest olarak kalmış görünmektedir. Oysa bu da tamponlanmış olabilirdi. Veya tüm H iyonları, tamponlanarak etkisiz hale getirilebilirdi. Elbetteki bunlar da mümkün olabilirdi. Belirttiğim sonuçlardan herhangi birinin meydana gelmesi, tamamen tampon sistem olarak proteinin pk değerine bağlıdır. Çünkü bir proteinin tampon gücü, pk sını tayin ederek

11 ASĐTBAZ DENGENĐN DÜZENLENMESĐ bulunabilir. Her bir proteinin değişik pk değerleri vardır. Bu yüzden ph nın geniş bir sahasında tampon rolü oynayabilirler. ph = pk 1 log [HCO 3 ] / α. Pco 2 = pk 2 log [HPO 4 = ] / [H 2 PO 4 = pk 3 log [Prot. ] /[H.Prot.] dengesi vardır. Dışarıdan giren veya organizmada oluşan asit veya bazın tamponlanması sırasında, bir tampon sistemin asit/baz oranının değişmesi, diğerlerinin de yeniden ayarlanmasına neden olur. Organizma solunum ve boşaltım sistemleriyle özellikle kandaki [HCO 3 ] / α. Pco 2 oranını ayarlamakta, diğerleri de sekonder olarak bu yoldan düzenlenmektedir. Ayrıca kanda [HCO 3 ] nunun 24 meq/l, [Prot. ] = 16 meq/l ve [HPO 4 = ] = 2 meq/l olduğu da göz önünde tutulursa miktar bakımından da en önemli ve etkili tampon sistemin [H 2 CO 3 ]/ [HCO 3 ] tampon sistemi olduğunu söyliyebiliriz. d) Hemoglobin Tampon Sistemi Eritrositler içersindeki en önemli tampon sistemdir. Hemoglobin de diğer protein tampon sistemlerde belirtildiği gibi değişik asit ve bazik grublar ihtiva eder. Hemoglobinin tampon etkisinin büyük bir kısmı histidinin imidazol grupları tarafından yerine getirilir (Şekil 3). Đmidazol grubun pk sı 7.1'dir ve bu değer kan ph sının fizyolojik sınırları içersindedir. Şekil 2: Protein Tampon Sistemi Đzohidri Prensibi Bir sıvıda birden fazla kimyasal tampon sistem varsa, H iyonundaki değişiklikler tüm bu tampon sistemleri etkiler. Her bir tampon sistem, ph nın kendi pk değerine yakın olduğu zaman tamponlamaya daha büyük ölçüde katılır. Đşte vücut sıvılarında bulunan tampon sistemler arasında izohidri ilkesine uygun bir denge bulunur. Örnek olarak plazmada; Şekil 3: Hemoglobin Tampon Sistemi Eritrositler içersinde hızla karbonik asitin iyonizasyonu ile oluşan H iyonları,indirgenmiş hemoglobin tarafından tamponlanır. Aynı anda oluşan HCO 3 iyonları da eritrositler ile plazma arasında dağılır.

12 ASĐTBAZ DENGENĐN DÜZENLENMESĐ H 2 CO 3 Hb HHb HCO 3 Hemoglobin tampon sistemi için, dissosiyasyon eğrisini, HbO 2 den daha fazla O 2 serbestleştirecek şekilde sağa kaydırır (Bohr etkisi) (Şekil 5). ph = pk Hb log [Hb] / [HbH] yazılabilir. Aslında iki tampon hemoglobin vardır; indirgenmiş hemoglobin ve oksihemoglobin. Đndirgenmiş hemoglobin, oksihemoglobine göre daha zayıf bir asittir. Fizyolojik sınırlar içersinde Hb nin ve Hb O 2 nin titrasyon eğrileri birbirine pareleldir (Şekil 4). Şekil 5: Hemoglobinin dissasiyasyon eğrisi Şekil 4: Hb ve HbO 2 nin titrasyon eğrileri 1 meq HbO 2, indirgenmiş Hb haline geldiği zaman, ph 0,043 ünite kadar artar (sağa kayar); eğer indirgenmiş hemoglobin tekrar orijinal ph ına titre edilirse 0,3 mmol kadar H iyonu ilave etmek gerekir. Görüldüğü gibi 1 meq indirgenmiş Hb, 0,3 mmol H iyonu bağladığı zaman ph değeri ancak 0,043 kadar azalır. Bu çok önemli bir fonksiyondur.đndirgenmiş hemoglobin belirtilen miktardaki H iyonlarının çok büyük bir kısmının etkisini ortadan kaldırmakta, çok az bir miktarı da serbest kalmaktadır. Kana asit ilave edildiği zaman HbO 2 HbO 2 den O 2 kaybı daha zayıf bir asit olan indirgenmiş Hb nin meydana gelmesine sebep olmaktadır. Bu zayıf asit de ph da herhangi bir değişiklik meydana gelmeden veya minimal seviyede bir değişiklikle daha fazla H iyonları bağlayabilir. Yukarıda belirtildiği gibi HbO 2 nin indirgenmiş hemoglobinden daha asit olarak tanımlanması çok farklı bir bakış açısı nedeniyledir. HbO 2,indirgenmiş hemoglobin kadar H iyonu bağlayamaz. Hemoglobinin O 2 ni bıraktığı zaman şekli değişir ve daha çok H iyonu bağlayabilecek forma girer.belli miktardaki H iyonu aynı değerlerdeki HbO 2 ve indirgenmiş Hb ortamlarına ilave edilirse; HbO 2 nin bulunduğu ortamdaki serbest H iyonu, indirgenmiş hemoglobinin bulunduğu ortamdaki serbest H iyonlarından daha fazla olacak ve ortam daha asit özellik gösterecektir. HbO 2 nin yapısından dolayı bulunduğu ortamın asit karekterde olması nedeniyle bu tanım yapılmıştır.

13 ASĐTBAZ DENGENĐN DÜZENLENMESĐ Bu olay, dokularda oluşan CO 2 in akciğerlere taşınması sırasında, kanın nötralitesinin devamını sağlar. Eğer Hb olmasaydı, CO 2 sadece plazmada erimiş olarak taşınmış olsaydı, venöz kanın, arteriyel kana göre 800 kat daha asit olabileceği hesaplanmıştır. Hb olmasaydı ph v = 4,5 olurdu. Oysa ph v = 7.37 kadardır. CO 2 in fazla meydana geldiği egzersizlerde, HbO 2 nin Hb ne indirgenmesi hızı da artar. Böylece H iyonlarının tamponlanma kapasitesi de artırılmış olacaktır. Bununla şunu söyliyebiliriz ki; doku kılcal damarlarında O 2 nin dokuya verilmesi ve CO 2 in dokudan alınması gibi iki olay da önemlidir. Hb nin plazma proteinlerine oranla miktarı daha fazladır (1 litre kan 150gr Hb, 38,5gr. plazma proteini içerir). Ayrıca Hb nin tampon değeri de daha büyüktür. ph 7,5 den, 6,5 a indirildiğinde 1 gr. HbO 2 0,183 meq, 1 gr. plazma proteini ise 0,11 meq H iyonu bağlar ,183 = 27,5 meq 1 litre kandaki Hb nın bağladığı H iyonu 38,5. 0,11 = 4,24 meq 1 litre kanın plazma proteinlerinin bağladığı H iyonu. Sonuçta Hb, plazma proteinlerine oranla yaklaşık 6 kat daha fazla H iyonu bağlayacaktır (27,5/4,24 6) AsitBaz Dengenin Fizyolojik Düzenleme Mekanizmaları AsitBaz Dengenin Solunumla Düzenlenmesi Solunum faaliyetinin ayarlanmasıyla kimyasal tamponlamanın 12 katı kadar fayda sağlanabilir. Fizyolojik koşullarda alveoler vantilasyon, arteriyel kanda Pco 2 nı 40mmHg dolaylarında tutar. Böylece erimiş CO 2 in 1,2 mmol/l, [HCO 3 ] / α. Pco 2 oranının da 20 kadar olması sağlanır. Metabolizmanın artması veya hiperkapnik gaz solunması ile CO 2 parsiyel basıncı arteriyel kanda çoğalırsa, santral ve periferik kimoreseptörlerin uyarılmasıyla, solunum hızlandığından CO 2 kolayca uzaklaştırılabilir. Hipervantilasyon meydana gelmiştir. H iyonlarının metabolik asitler nedeniyle çoğalması da aynı reseptörler aracılığıyla solunumu hızlandırır. Bunun aksine arteriyel kanda Pco 2 nin azalması veya HCO 3 ın artması H nun azalması anlamına geleceği için solunum yavaşlar. Hipovantilasyon meydana gelir. Solunum faaliyetlerindeki artma ya da azalmalar kan ve ona paralel olarak bütün vücut sıvılarında CO 2 parsiyel basıncıyla birlikte H iyonu konsantrasyonunu da düzenler Asit Baz Dengenin Böbrekler Yoluyla Düzenlenmesi Böbrekler, HendersonHasselbalch denkleminde [HCO 3 ] nu değiştirerek vücut sıvılarında [H ] nu dengeleme reaksiyonunda etkili olur. Bikarbonat iyonlarının ayarlanması ise, tubulus sıvısına H ları ve NH 3 sekresyonu ile Na ve HCO 3 reabsorpsiyonu yardımıyla sağlanır. Proksimal tubuluslarda daha büyük ölçüde olmak üzere, böbrek tubulusları boyunca H ları sekresyonu yer alır. Bu iyonların kaynağı, hücrede oluşan, tubulus sıvısından ve ekstrasellüler sıvılardan gelen CO 2 dir (Şekil 6). Tubulus hücrelerinde, fazla miktarda bulunan karbonik anhidraz enzimi yardımıyla, CO 2 den oluşan karbonik asit dissosiye olur ve H iyonları aktif olarak tubulus sıvısına sekresyona uğrar. Aktif sekresyon tubulus sıvısında ph 4,5 a düşünceye kadar sürebilir. H iyonlarının sekresyonu sırasında Na iyonlarının reabsorpsiyonu, tubulus sıvısında ve ekstrasellüler sıvılarda elektriksel nötürlüğün korunması açısından da önemlidir. Her hidrojen iyonunun sekresyonuna karşılık bir bikarbonat iyonunun ekstrasellüler sıvıya dönüşüne, tubulus sıvısından bir bikarbonat iyonunun eksilmesi eşlik eder. Ekstrasellüler sıvıya dönen bikarbonat, tubulustan gelenin aynı olmamakla beraber, gene de her hidrojen iyonu sekresyonu sırasında bir bikarbonat iyonu reabsorbe olur diyebiliriz. Böbrek tüp hücrelerinde amino asitlerden ve bilhassa glutaminden NH 3 meydana gelir. Bunu böbrek lümenine boşaltır. NH 3 asitlerle birleşerek bazların yerine görev yapar. Serbest kalan bazlar geriye emilerek, baz ekonomisi sağlanır. Alkaloz durumunda pha yükselir, HendersonHasselbalch denklemine göre, HCO 3 konsantrasyonu CO 2 e oranla daha fazla artmıştır. CO 2 in azalması nedeniyle tubuluslarda H iyonu sekresyonu da azalır. Tubulus sıvısından HCO 3 reabsorpsiyonunu başlatacak H iyonlarının eksikliği, HCO 3 iyonlarının idrarla çıkarılmasına yol açar. Na iyonları da birlikte atılır. Böylece vücut sıvılarında ph normal değerine doğru yönelir.

14 ASĐTBAZ DENGENĐN DÜZENLENMESĐ hızlandırarak, ekstrasellüler sıvılarda bikarbonat iyonlarını çoğaltır. Böylece ekstrasellüler sıvılarda ph nın normal değerlerine doğru yükselmesi, asidozu kompanse duruma çevirir. Asitbaz dengesinin genel incelenmesi amacıyla kandaki çeşitli parametreler ölçülür. Bunun nedeni kanın kolayca elde edilebilmesidir. Bu yöntemde hücre çeperi ve kapiller çeperin H iyonlarına geçirgen olduğu varsayımından yola çıkılmaktadır. Ancak çeşitli araştırmalar kanın daima başka vücut sıvılarının reaksiyonunu yansıtmadığını ortaya koymuştur. CO 2 e bağlı olmayan asitbaz denge değişikliklerinde bu durum gözlenebilir. Çünkü H iyonlarının membranlardan taşınması farklı mekanizmaların devreye girmesiyle gerçekleşir. Bu nedenle özel koşullarda ekstrasellüler sıvı ve dokularda asitbaz parametreleri ayrı ayrı araştırılır. Şekil 6: Böbreklerde bikarbonat düzenlenmesi Asidozda ise arteriyel kanda bikarbonat konsantrasyonuna göre, CO 2 miktarı veya hidrojen iyonları konsantrasyonu artmıştır. Hidrojen iyonlarının fazla miktarda sekresyonuna neden olan bu durum, bikarbonatın reabsorpsiyonunu

15 61 ASĐTBAZ DENGENĐN DÜZENLENMESĐ Metabolik Asidoz BÖLÜM 3 ASĐT BAZ DENGE BOZUKLUKLARI 3 O C H azalmasına bağlı olarak azalan [ iyonlarının ]/α α. Pco2 oranını sabit tutmak için, H 3333 Asidoz ve alkaloz solunumsal veya metabolik tipte olabilir. Böyle bir durumda solunumun yardımına ihtiyaç vardır. O C H Organizmada arteriyel kan ph sının normal sınırları 7.40 ± 0.04 arasındadır ve bu, α. PCO2 / [HCO3 ] = 1 / 20 oranına bağlıdır. Bu oran sabit kaldığı sürece kan reaksiyonu değişmez. Eğer kanda H iyonları artarak ph, 7,36 nın altına düşerse bu olaya asidoz, kanda H iyonları azalıp (OH iyonları artarak) ph, 7,44 ün üstüne çıkarsa, bu olaya alkaloz denir. Artan veya azalan H iyonları (ve OH iyonları) vücut sıvılarında bulunan kimyasal tampon sistemler, solunum ve boşaltım gibi fizyolojik mekanizmalarla önlenebilirse, kompanse edilmiş asidoz ve alkaloz meydana gelir. Önlenemezse kompanse edilmeyen asidoz ve alkaloz adını alır. Böbrekler tarafından serbestce atılamayan organik ve inorganik asitlerin vücutta birikimiyle bikarbonat miktarı düşer. Sabit asitlerin dissosiyasyonu sonucu meydana gelen H iyonları vücutta ph nın azalmasına ve metabolik asidozun oluşmasına neden olur. Ayrıca metabolik asidoz; şeker hastalığında, egzersizde kasların fazla çalışması sonucunda yüksek miktarda açığa çıkan laktik asitin etkisiyle, aşırı açlıkta kanda keton cisimlerinin artmasında, fazla H iyonlarının idrarla çıkarılmaması halinde de meydana gelebilir.yani böbrekler bir şekilde dışarıya atılması gereken miktardaki H iyonlarını yeteri kadar atamaz. iyonlarının artmasından dolayı solunum merkezi uyarılır, solunum hızlanarak ' kanda Pco2 de düşürülür. Böbreklerden de yeterli olmasa bile H iyonu sekresyonu ve HCO 3 resorpsiyonu artırılır. Bu şekilde asidoz önlenebilirse buna kompanse edilmiş metabolik asidoz adı verilir Solunumsal Asidoz Normalin üzerinde CO2 içeren hava solunmasında, pulmoner veya merkezi sinir sistemi lezyonlarının varlığında kanda Pco2 yükselir. Buna bağlı olarak karbonik asit (H2CO3) miktarı artar.bu durum H iyonlarının artışına neden olacaktır. oranı sabit tutulmaya çalışılır. Böylece kompanse edilmiş solunumsal asidoz meydana gelir iyonları kana resorbe edilerek α. Pco2 /[[HCO3 ] = 1 /20 ] /α α.pco2 oranı bozulur ve ph yükselir. Buna solunumsal alkaloz denir. Ayrıca hipoksi gibi spesifik olmayan uyaranlar, ateş, salisilatlar ve sulfonamidler de solunumsal alkaloza neden olabilirler. Böyle bir durumda asitbaz dengenin düzenlenmesi için solunum yetersiz kalmıştır. Yükselen kan ph ını düşürmek amacıyla idrarla H iyonu atılımı azalır, O C H 3333 O C H ultrafiltrata geçen Pco2 nin azalmasına bağlı olarak [ 3 Kan ph sındaki bu azalmayı önlemek için önce kimyasal tampon sistemler devreye girer. Asitbaz dengedeki problem solunumun yetersizliği nedeniyle oluştuğu için, yani solunum meydana gelmiş olan dengesizliği düzeltemediği için böbrekler etkili olur. Fazla H iyonları böbreklerden dışarı atılır, idrar asitleşir; Solunum merkezinin çeşitli nedenlerle stimülasyonu sonucu meydana gelen hipervantilasyon ile kanda Pco2 azalır. Anksiyeteye bağlı olan hipervantilasyonda (hipervantilasyon sendromu), merkezi sinir sistemi lezyonlarında, beyin tümörlerinde ve intrakraniyel cerrahi sırasında, arteriyel O C H Ayrıca morfin zehirlenmesinde, narkozda solunum merkezi eksitabilitesinin azalması sonucu arteriyel Pco2 artarak ph düşer ve solunumsal asidoz meydana gelir Solunumsal Alkaloz çıkarılması artar ve böylece alkaloz önlenebilirse, kompanse edilmiş solunumsal alkaloz tablosu ortaya çıkar. Ayrıca kompansasyon mekanizmalarına ek olarak K iyonu ekstrasellüler sıvıdan hücrelere geçer; H ve Na iyonları hücrelerden ekstrasellüler sıvıya hareket ederler.

16

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Su, vücudun temel bileşiminde yer alan önemli bir inorganik maddedir. Suyun birçok biyolojik görevleri olduğunu biliyoruz: 1) Su, makromoleküllerin yapı taşıdır.

Detaylı

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq)

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq) 5. BÖLÜM ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR Svante ARRHENIUS (1859-197) Elektrolitlerin ayrışması konusunda çağını aşandüşünceler üreten İsveç li kimyacı Arrhenius, 190 te Nobel Ödülünü

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi 1 3. ENERJİ VE ENTALPİ (Ref. e_makaleleri) ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 81 ÇOK FAZLI SİSTEMLER I YÜZEY KİMYASI ve KOLLOİDLER Doç. Dr. Nurşin Gönül Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Ankara

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE (iyonik türlerin dengeye etkisi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 11-AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE 1 Denge sabitinin tanımında tanecikler arası çekim kuvvetinin olmadığı (ideal çözelti)

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA

DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA Difüzyon, moleküllerin rast gele hareketinin meydana getirdiği, kendiliğinden vaki olan, yayılma-dağılma ya da madde hareketidir. Difüzyon, bir konsantrasyon gradieninden hareket

Detaylı

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir damla su I Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir Damla Su ALİ POLAT Bu yapıtın tüm hakları saklıdır. Yazarın izni olmadan yapıt yeniden basılamayacağı gibi kayıt,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir.

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. Besin maddesi ( besin elementi ) : Geniş ölçüde madde ve enerjiyle ilgili

Detaylı

ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI

ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI Eritrositler Dolaşım sisteminde belirli bir süre kalan hücrelere kan hücreleri adı verilmektedir. Eritrositler, içerdikleri hemoglobine O 2 bağlayarak taşıyan kırmızı

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

ELİT TAEKWONDOCULARDA ANTRENMAN ÖNCESİ ve. SONRASI BAZI HEMATOLOJİK ve BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

ELİT TAEKWONDOCULARDA ANTRENMAN ÖNCESİ ve. SONRASI BAZI HEMATOLOJİK ve BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN İNCELENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI ELİT TAEKWONDOCULARDA ANTRENMAN ÖNCESİ ve SONRASI BAZI HEMATOLOJİK ve BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN İNCELENMESİ YÜKSEK

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

Kimya Her Yerde. Ünite

Kimya Her Yerde. Ünite Ünite 4 Kimya er Yerde Su ve ayat 208 azır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri 224 Polimerler, Kozmetikler, İlaçlar, Kırtasiye Malzemeleri 242 Sanayide Kimya 260 Çevre Kimyası 276 ÜNİTE - 4 KİMYA ER YERDE

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ

Detaylı