Do algaz sorununda ARABULUCU: ATO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Do algaz sorununda ARABULUCU: ATO"

Transkript

1 MÜS AD, derecelendirme kurulufllar n tart flt Y ld r m Beyaz t Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ktisat Bölümü Profesörü Erdal Tanas Karagöl, Müstakil Sanayici ve fl Adamlar Derne i (MÜS AD) Ankara fiubesi nin konu u oldu. GÜNCEL MÜS AD Ankara fiubesi nin periyodik aral klarla düzenledi i toplant lar n konu u olan Prof. Erdal Karagöl Kredi Derecelendirme Kurulufllar ve Türkiye Ekonomisi konu bafll ile yapt sunumda dünyada faaliyet gösteren bafll ca derecelendirme kurulufllar n n sistemati i ve ülke ekonomilerine etkilerini anlatt. Derecelendirme kurulufllar n n notlama yaparken kulland klar yöntemleri elefltiren Karagöl, Ekonomik verilere bak ld nda ciddi geliflmeler kaydeden Türkiye nin notunun, 2001 krizinden sonra uzun bir süre yat r m yap labilir seviyelerin alt nda tutulmas n adil bulmuyorum dedi. HABER 3. SAYFADA 10 MAYIS 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) ATO, do algaz da t m flirketi ile oda üyesi firmalar aras nda anlaflma yolu ar yor MAMAK GÜNCEL Nisan ay ekonomi gündemi yo undu Nisan ay nda ekonomi dünyas n n öne ç kan bafll klar Medya Takip Merkezi (MTM), taraf ndan raporland. Ekonomi haberlerinin incelenerek haz rland raporda, bas na en fazla konu edilen olay ve geliflmelerin bafl nda ihracat yer al rken, Merkez Bankas ve Türkiye nin kredi notlar ile ilgili ç kan haberler de ekonomi gündeminde konuflulan konular aras nda yer ald. HABER 13. SAYFADA Baflkan Mesut Akgül gençlik merkezinde Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Baflak Gençlik ve Spor Merkezi nde bulunan e lence ve spor aletlerinin ilk denemesini yapt. Mamak lçe Milli E itim Müdürü fiemsettin Durmufl ile birlikte hizmete aç lan gençlik merkezini gezen Akgül, merkezde bulunan buz okeyi, elektronik basket, dart, lang rt ve masa tenisini ilk kez denedi. HABER 4. SAYFADA Metro son hareket saatleri düzenlendi 16 DA Suriyeli yetimlerin yüzü bu kermesle gülecek 16 DA 13 TE Tamer Karahan Dedeler ve neneler koflu için haz rland Bugün 3 te Do algaz sorununda ARABULUCU: ATO Ankara Ticaret Odas (ATO), do algaz servis hatt ba lant sorunlar n n çözümü için Baflkent Do algaz Da t m Anonim fiirketi ile oda üyesi firmalar aras nda arabuluculuk rolü üstlendi. GÜNCEL H A B E R ATO Baflkan Bezci, Baflkent Do algaz Da t m fiirketi yetkilileri üyelerimizin sorunlar n bir ay içinde çözeceklerine dair bize söz verdiler dedi. SOS tan annelere ANLAMLI Z YARET Anneler Günü nedeniyle Sosyal Hizmetler E itim ve Yard m Vakf (SOS), özel bir proram düzenledi. SOS Onursal Baflkan Nevin Gökçek, Y ld r m Beyaz t E itim ve Araflt rma Hastanesi ni ziyaret ederek, kad n hastalara moral verdi. Y ld r m Beyaz t E itim ve Araflt rma Hastanesi nde tedavi gören hastalar bölümlerinde ziyaret eden Nevin Gökçek, kad nlarla sohbet etti, flifa dile inde bulundu. Nevin Gökçek, hastalara Anneler Günü an s na karanfil verdi, içerisinde havlu, çorap ve kupa bardak bulunan hediye paketi arma an etti. Hastalarla teker teker ilgilenen Nevin Gökçek, hay r dualar n esirgememelerini önerdi. Hastal klar n birer büyük imtihan oldu unu, sabredilmesi gerekti ini kaydeden Nevin Gökçek, Rabbim bu imtihan baflar yla geçmeyi nasip etsin. Rabbim size ve tüm hastalara flifa versin dedi. HABER 3. SAYFADA B A B I A L GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz T w i t t e r twitter.com/olaygazetesi06 Bem-Bir-Sen açl k ve yoksulluk rakamlar n aç klad F A C E B O O K OLAY GAZETES FACEBOOK TA pages/olay-gazetesi/ GÜNCEL ATO Baflkan Bezci yapt yaz l aç klamada, Ankara Ticaret Odas na, üye firmalardan, Baflkent Do algaz Da t m Anonim fiirketi hizmetlerine iliflkin çok say da talep ve flikayet geldi ini hat rlatt. Bu flikâyetler üzerine Baflkent Do- algaz Da t m Anonim fiirketi Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Torun ile bir kez, fiirket Genel Müdürü Mustafa Kurnaz ile de bir kez olmak üzere iki kez toplant yapt klar n bildiren Bezci, Her iki toplant da da ATO üyelerinin do algaz konusunda yaflad klar sorunlar tek tek ele al nd dedi. KÜÇÜK ESNAFA MADD YÜK ATO üyelerinin, yeni abonelik ifllemlerinin uzun zaman almas, do algaz projelerinin yenilenmesi zorunlulu unun küçük esnafa büyük maddi yük getirmesi, kartl sayaçtan fatural sayaca geçilmesi s ras nda kalibrasyonun tutmamas ve do algaz servis hatt ba lanmas baflta olmak üzere pek çok konuda sorunlar n aktard n anlatan Bezci, Bu toplant lar n ikincisinde Baflkent do algaz Da t m Anonim fiirketi Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Torun, sorunlar bir ay içinde çözmek konusunda söz verdi dedi. HABER 16. SAYFADA GÜNCEL Samanyolu ndan iki büyük baflar daha K sa ad Bem-Bir-Sen olan Belediye ve Özel dare Çal flanlar Birli i Sendikas n n AR- GE Birimi, TÜ K verileri baz alarak haz rlad 2014 y l Nisan ay asgari g da harcamas (açl k s n r ) ve asgari geçim haddi (yoksulluk s n r ) rakamlar aç kland. 4 TE Kenya n n baflkenti Nairobi ile ABD nin Houston eyaletinde düzenlenen Uluslararas Çevre Proje Olimpiyatlar nda Samanyolu koleji ö rencileri bir gümüfl, bir bronz madalya kazanmay baflard. HABER 2. SAYFADA GÜNCEL

2 E konominin ihtiyac olan nitelikli iflgücü aç n kapatan BELTEK KURSLARI, hem meslek sahibi yap yor hem de her yafltan insan n kiflisel geliflimine büyük katk sa l yor. BELTEK'in, üniversite ve belediye iflbirli inin güzel bir örne i oldu unu, dünyada efli benzerinin bulunmad n kaydeden Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, proje ile binlerce gencin ifl sahibi olabilme imkan elde etti ini söyledi. Her sene kurslardan ortalama 8 bin kiflinin mezun oldu unu, binlerce lira de erindeki kurslar n ücretsiz verildi ini anlatan Baflkan Gökçek, BELTEK kursunu baflar yla bitirenlere 3 büyük kurumun, Büyükflehir Belediyesi, Gazi Üniversitesi ve Milli E itim Bakanl 'n n imzas n n bulundu u bir sertifika veriliyor. BELTEK gerek uzman e itim kadrosu, gerek y llar n getirdi i baflar ile art k büyük bir marka oldu. Kurslar m zdan bugüne kadar yaklafl k 130 bin kifli e itim gördü dedi. Üniversite mezunlar na uzmanl k, ilkö retim ve lise mezunlar na meslek edinme ile beceri kazand rmaya yönelik e itim veren BELTEK, Türkiye ye Hayat boyu ö renmeyi destekleyen en güçlü, kurumsal ve genifl yap s yla örnek olmaya devam ediyor. BELTEK kurslar n n Proje Yönetici Yard mc s Prof. Dr. Adem Kurt, kurslara büyük ilgi oldu unu vurgulayarak, flunlar söyledi: BELTEK kurslar na ilgi büyük. Vatandafllar m z kontenjan dolan kurslar üç ay beklemektense di er branfllara yönelmeyi tercih ediyor. Kurslar m z 2 ve 3 ayl k fiair Tamer Karahan dan KONFERANS VE SEM NER Seminerler ve konferanslar hakk nda bilgi almak, iflyerinizde, okulunuzda, kurumunuzda (belediye, vak f, dernek) seminer veya konferans düzenlemek istiyorsan z Ayr nt l bilgi için iletiflime geçebilirsiniz KONULAR 1- OT ZM Okyanusun derinlerindeki inciler 2-ENGELL LERE ÖZEL SEM NER As l engelliler onlar görmeyenlerdir Engellilere de il, engellere yol verelim 3- fi TME ENGELL LER Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sa r olamaz. (William Shakespeare) 4- ÇOCUK E T M Leyle in bal k do urdu u nerede görüldüyse art k.. ANKARA /2 BELTEK, büyük ilgi görüyor Gazi Üniversitesi ile Ankara Büyükflehir Belediyesi iflbirli inde gereçeklefltirilen Teknik E itim Kursu (BELTEK), vatandafllardan yo un ilgi görüyor. 15 y lda 130 bin kifli BELTEK ten yararland. BUGÜN Çocuk Büyütürken Yap lan Hatalar! 5- TÜRK YE DE C NSEL E T M EKS KL Yasak ve sansür asla çözüm de ildir. Olmayacakt r. 6- ERKEKLER N E T M Erkek olmak ve adam olmak aras ndaki farklar Öküz Geni 7- KÜÇÜK GEL NLER nsan öldürmek günah de il mi? 8- TECAVÜZ Bana dokunmayan y lan bin y l yasas n dersek, an gelir o sessizlikte o y lan sizi de bulabilir. 9- KADIN C NAYETLER Kanats z melek katliam 10-KADINA fi DDET fiiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, ancak bahanesi olabilir 11- AfiK ÜZER NE fi R TADINDA Aflk dedi in yoksulluktur! Ankara S cakl k Tamer KARAHAN GSM : (0553) dönemler halinde yap l yor. ki ayl k kurslar m zda 72 saat, üç ayl klarda ise 108 saat ders veriliyor. Toplamda y l içinde üç ayl k dört, iki ayl klarda ise befl dönem kurs aç l yor. BELTEK Genel Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Yücesu da kurslara yurtd fl ndan da büyük ilgi gösterildi ini, yurtd fl ndaki Türk vatandafllar n n kendilerine mail yoluyla ulaflt klar n ve Biz BELTEK kurslar ndan nas l yararlanabiliriz? diye sorduklar n söyledi. Prof. Yücesu, kurslara Ankara daki yabanc ülke mensuplar n n da kat ld klar n kaydetti. Bir önceki dönemde aç lan otomotiv kurslar n n büyük ilgi gördü ünü ve yeni dönemde de devam edece ini kaydeden Prof. Dr. Yücesu, Otomotiv Elektrik ve Elektroni i ile Temel Motorculuk ve Motor Ayarlar kurslar m z, piyasan n ihtiyaçlar n karfl layacak nitelikte eleman yetifltiriyor dedi. 160 farkl branfltaki kurslar, Gazi Üniversitesi nde 4 kampüste gerçeklefltiriliyor. Kurslar, Merkez Beflevler kampüsünde, letiflim Fakültesi nde, OST M Meslek Yüksek Okulu nda ve Çubuk Meslek Yüksek Okulu nda yap l yor. Atölyeler gündüz ö rencilere akflam da kursiyerlere aç k. BELTEK te; Biliflim Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri, Elektrik, Elektronik Teknolojileri, Matbaa Teknolojileri, nflaat Teknolojileri, A aç flleri Teknolojileri, Metal Teknolojileri, Makine ( malat-otomotiv-tesisat ve klimlendirme-tasar m) Teknolojileri gibi meslek kazand ran kurslar n yan s ra Kiflisel Geliflim Kurslar, Sa l k Kurslar ve Anne Üniversitesi bafll kl bölümlerde de kiflilerin hayata güvenle tutunmalar n sa layacak birbirinden farkl kurslar da yer al yor. Dünya Proje Olimpiyat nda Samanyolu rüzgar H CR 11 Recep Ahir 1435 RUM 29 Nisan 1430 YARIN MUHAMMED MESUT KEÇEC K enya n n baflkenti Nairobi düzenlenen Uluslararas Çevre Proje Olimpiyatlar nda Samanyolu koleji ö rencileri bir gümüfl, bir bronz madalya kazanmay baflard. Özel Samanyolu Anadolu ve Fen Lisesi ö rencilerinden Ahmet Kamil Dokumac ve Taha kram Özsümbül, Bak r (I) halojenür tuzlar ndan faydalanarak uçucu amin türevlerinin h zl ve pratik bir flekilde tespit edilmesi adl proje ile gümüfl madalya kazanarak dünya 2.si oldu. 28 Nisan, 2 May s tarihleri aras nda 25 ülkenin kat l m ile nitelikli projeler Nairobi Kültür Kongre Merkezinde sergilendi. Ard ndan düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren projeler madalyalar n ald lar. Öte yandan Amerika n n Houston Eyaleti'nde düzenlenen Uluslararas Enerji Olimpiyatlar nda Özel Samanyolu Anadolu ve Fen Lisesi ö rencilerinden Ata Kutad Karsl, Muhammed Tar k Göktafl ve Onur Hamza Bafl, Alkali Sular n Di er Sulara Göre Bitki Geliflimine Olan Etkisinin ncelenmesi adl projeleriyle bronz madalya kazanarak dünya 3.sü oldu. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :03 51 Günefl :05 33 Ö le :12 52 kindi :16 42 Akflam :19 59 Yats :21 32 Toplu sünnet için son baflvuru tarihi 30 may s Y enimahalle Belediyesi, düzenlenece i toplu sünnet töreni için son baflvuru tarihini 30 May s olarak aç klad. Önümüzdeki aylarda yap lacak sünnet töreni için baflvurular al nmaya baflland. Çocu unu sünnet ettirmek isteyenler için ise son baflvuru tarihi, 30 May s olarak belirlendi. Yenimahalle Belediyesi yaklafl k 700 çocu u sünnet ettirecek. Törende çocuklar n sünnet k yafetleri de Yenimahalle Belediyesi taraf ndan tedarik edilirken erkekli e ilk ad m atan küçük beylere, çeflitli hediyeler de da t lacak. 30 May s a kadar baflvurular n al naca tören için vatandafllar, Yenimahalle Belediyesi Sa l k flleri Müdürlü ü ne ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisiyle müracaat edecek. Sünnet töreni, Yenimahalle Belediyesi Sa l k Merkezi nde hijyenik ve sa l kl ortamda gerçekleflecek. Alt nda da Anneler Günü A lt nda Belediyesi, Anne Sevgisi konulu resim sergisi ile bu y lki kutlamalara bafllad. Alt nda Belediyesi Kad nlar E itim ve Kültür Merkezleri nde ald klar e itimin hakk n veren Alt nda l kad nlar, yeteneklerini Anne Sevgisi Resim Sergisi nde ortaya koydu. Ulucanlar Yar Aç k Cezaevi nde aç lan sergide, tamam Alt nda l kad nlar n el eme i olan eserler büyük be eni toplad. Alt nda Belediyesi ne ba l Kad nlar E itim Kültür Merkezleri ne üye kad nlar, profesyonel ressamlara tafl ç kartan çal flmalar yla gözleri kamaflt rd. Her biri birer sanat eseri de erinde olan ve anne sevgisinin güzelli ini, anne olman n mutlulu unu anlatan resimler, ziyaretçilere duygu dolu anlar yaflatt. Karacaören Kad nlar E itim ve Kültür Merkezi üyelerinden Leyla Çoban, bu imkân kendilerine sunan Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ye teflekkür etti. Alt nda Belediyesi nin kad nlar n kiflisel gelifliminde büyük rol oynad n kaydeden Çoban, 2 y ld r merkezde resim kursuna gidiyorum. Resim yapmaktan çok büyük keyif al yorum. Bu sergide yer ald m için de çok heyecanl y m. dedi. Önder Kad nlar E itim Kültür Merkezi kursiyerlerinden Nezaket Babayi it ise Gün boyu evde oturan kad nlar art k sanatla ilgileniyor, kültür gezilerine kat l yor. Ben resimle ilgilenmeye çok k sa bir süre önce bafllad m. Yapabildi imi görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Yapt m ikinci resimle bir sergide yer al yorum. Bundan dolay çok mutluyum. Çok teflekkür ederim. dedi.

3 Alt nda l cocuklar tiyatroda A nkara Devlet Tiyatrolar Küçük Han mlar Küçük Beyler Uluslararas Çocuk Tiyatrolar Festivali kapsam nda, Alt nda l çocuklar da tiyatroyla bulufltu. Alt nda Belediyesi Gençlik Merkezleri ne üye ö renciler festival kapsam nda çocuk oyunlar izledi, kültür ve sanatla bir arada olman n tad n ç kard. Alt nda l küçük han mlar ve küçük beyler, festival kapsam nda bir de An tkabir gezisi gerçeklefltirdi. Alt nda Belediyesi Gençlik Merkezleri ne üye yaklafl k 300 ö renci, festival boyunca çocuk tiyatrosu izlemenin tad n ç kard. Tiyatro festivali kapsam nda, fiinasi Sahnesi ve Cüneyt Gökçer Sahnesi nde oynayan çocuk oyunlar Alt nda l çocuklar n büyük be enisini toplad. Alt nda l çocuklar, festivalin ilk oyunu, Horoz Adam ve Korsan oyununda keyifli anlar yaflad. ANKARA /3 Y ld r m Beyaz t Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ktisat Bölümü Profesörü Erdal Tanas Karagöl, Müstakil Sanayici ve fl Adamlar Derne i (MÜS AD) Ankara fiubesi nin konu u oldu. MÜS AD, derecelendirme kurulufllar n tart flt T oplant öncesinde söz alan MÜS AD Ankara fiube Baflkan lhan Erdal, üyelerin kiflisel geliflimleri ve vizyonlar na katk sa lamak ad na düzenledikleri programlarla, baflta ülke ve dünya ekonomisi olmak üzere pek çok alanda farkl konulara de indiklerini belirtti. MÜS AD Ankara fiubesi nin periyodik aral klarla düzenledi i toplant lar n konu u olan Prof. Erdal Karagöl Kredi Derecelendirme Kurulufllar ve Türkiye Ekonomisi konu bafll ile yapt sunumda dünyada faaliyet gösteren bafll ca derecelendirme kurulufllar n n sistemati i ve ülke ekonomilerine etkilerini anlatt. Dünyan n önde gelen derecelendirme kurulufllar n n notlama yaparken kulland klar yöntemleri elefltiren Karagöl, Ekonomik verilere bak ld nda ciddi geliflmeler kaydeden Türkiye nin notunun, 2001 krizinden sonra uzun bir süre yat r m yap labilir seviyelerin alt nda tutularak hiçbir art fl göstermemesini adil bulmuyorum dedi. Kredi derecelendirme kurulufllar n n verdi i notlar n borçlunun, borcunu ödeme kapasitesini gösterdi ini de dile getiren Karagöl, yap lan notlamalara bak ld nda Türkiye ile ayn konumda olan ülkelere farkl notlar verildi inin de alt n çizdi. Kredi derecelendirme kurulufllar n n uzun zaman sonra kulland klar metadolojiyi paylaflt klar n ancak bu paylafl mlarda a rl kland rmalar hangi kriterlere göre yapt klar n bildirmediklerini ifade eden Karagöl, Bu hali ile verilen notlar n neyi baz alarak verildi ini ve kriterlerinin neler oldu unu bilmemiz mümkün de ildir. Bu sebeple de verilen kredi notunun ne kadar fleffaf oldu u tart flmal d r dedi. Derecelendirme kurulufllar n n ülkelere not verirken, bu notlar n flirket ve kurulufllar n notlar n n önüne geçmesinin de ayr ca bir sorun oluflturdu unu ifade eden Karagöl, yerli bankalar n, firmalar n ve kurulufllar n yurt d fl ndan kredi almalar, tahvil al p satmalar ve yurt d fl finansman isteyen büyük altyap projelerinin düflük finansman gibi yat r ma dair finansal kaynaklar n da ülke notu nedeni ile engellerle karfl laflt klar n söyledi. Kurulufllar n notunun 3A gibi en üst derecede bir not olmas na karfl n ülke notunun baz al narak, ülkenin ald kredi derecesine göre de erlendirildi ine dikkat çeken Karagöl, Ülke notu flirketlerin önüne engel olarak ç kmamal ve flirketler kendi notlar ile de erlendirilmelidir dedi. Dünya da takip edilen az say da Kredi derecelendirme kurulufllar n n oligopol bir yap oluflturdu unu ifade eden Karagöl, konuflmas nda bu yap lara ba ml l azaltmak ad na dünyan n farkl bölgelerinde, çeflitli ülkeler taraf ndan 80 e yak n derecelendirme kuruluflunun var oldu u bilgisini paylaflt. Türkiye de böyle bir yap n n kurulmas ve sürdürülebilmesinin maliyetli ve zor olaca n dile getiren Karagöl, Çin de kurulan Dagong derecelendirme kuruluflunun 1994 y l nda kuruldu unu ve bu yap n n 10 y l aflk n bir zaman sonra gündeme gelebildi ini belirtti. Dagong un flimdiki konumunu da anlatan Karagöl, Çin'in yat r m için kendi kredi derecelendirme kuruluflundan not almay zorunlu tutuyor. Bu aç dan oligopol yap ya ba ml l n da ortadan kald r yor dedi. Prof. Erdal Karagöl ün sunumunun ard ndan söz alan MÜS AD Ankara fiube Baflkan lhan Erdal, verilen bilgiler ve kat l m için teflekkürlerini bildirerek, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Karagöl e hediye takdiminde bulundu. SOS tan anneler günü program A nneler Günü nedeniyle Sosyal Hizmetler E itim ve Yard m Vakf (SOS), özel bir proram düzenledi. SOS Onursal Baflkan Nevin Gökçek, Y ld r m Beyaz t E itim ve Araflt rma Hastanesi ni ziyaret ederek, kad n hastalara moral verdi. Y ld r m Beyaz t E itim ve Araflt rma Hastanesi nde tedavi gören hastalar bölümlerinde ziyaret eden Nevin Gökçek, kad nlarla sohbet etti, flifa dile inde bulundu. Nevin Gökçek, hastalara Anneler Günü an s na karanfil verdi, içerisinde havlu, çorap ve kupa bardak bulunan hediye paketi arma an etti. Hastalarla teker teker ilgilenen Nevin Gökçek, hay r dualar n esirgememelerini önerdi. Hastal klar n birer büyük imtihan oldu unu, sabredilmesi gerekti ini kaydeden Nevin Gökçek, Rabbim bu imtihan baflar yla geçmeyi nasip etsin. Rabbim size ve tüm hastalara flifa versin dedi. Sosyal Hizmetler E itim ve Yard m Vakf (SOS) Tamer Karahan AfiK-I EFSUN EfiGAL M Ç Z Bir iz b rak gözlerime, Yaras derin olsun... Ben de, ellerine bir fliir b rakay m. Sende hat ra, olsun. Bu gün,geceden sat n Ald m harflerle, Yüre imin en uzak adas nda, Pembe bir düfle girdim... Gece susar sevgili! Konuflmaz,dilsizdir... Sevda gibi lal... Ve sevgili,ben seni severken... Ellerinde bafllar sevmeler. Kalp at fl n dinlerim. Konuflmalar nda... Bir yol, Göçebe hayat ma giden. Ellerini uzat,ellerimi tut.. Bembeyaz teninde,bir ç rp nma... Firar ruhum.. Eflgalimi çiz. Saçlar ma dokun..! Ve sevgili,ben seni severken... Yüzüne ay vurur, Vurdukça,yaln zl k düfler akl ma. Masum çiçe im..! Var gücümle sana, Sesleniyorum.. Duyar m s n beni...? Ad n dilimin ucunda, Tutar m... Zaman savuruyor... Sevgili! Ben,seni severken... Onursal Baflkan Nevin Gökçek, daha sonra Anneler Günü nedeniyle zor durumdaki 5 aileye vak f taraf ndan Belediye Evi nde verilen yeme e kat ld. SOS un verdi i yemekte ev sahipli ini üstlenen Nevin Gökçek, tüm maslar gezerek misafirlere hofl geldiniz derken, ailelerin hem annesi hem babas olan annelerin Anneler Günü nü kutlad. Teker teker ailelerin sorunlar n dinleyen ve zaman zaman SOS taraf ndan gerekli yard m n yap lmas için vak f elemanlar na notlar ald ran Nevin Gökçek, büyük, küçük tüm çocuklar da severek onlardan okullar n b rakmamalar n ve derslerine çal flmalar n istedi. Ekonomik s k nt içerisinde okumaya devam eden çocuklara vak f olarak destek verdiklerini hat rlatan Nevin Gökçek, imkanlar ölçüsünde bu desteklerin devam edece ini söyledi. Nevin Gökçek, davet edilen ailelerin çok zor durumda oldu unu bildi ine dikkat çekerek, Vakf m z bu durumda olan kardefllerimize elinden geldi i kadar yard m etmeye çal fl yor dedi. Nevin Gökçek, yeme e kat lanlara çeflitli hediyeler ile çocuklara oyuncaklar verdi.

4 ANKARA M amak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Baflak Gençlik ve Spor Merkezi nde bulunan e lence ve 4 S incan Belediyesi art k size bir telefon kadar yak n Belediyecilikte s n rlar kald rarak ça dafl ve modern belediyecilik anlay fl ile vatandafl n takdirini kazanan Sincan Belediyesi, mobil belediyecilik uygulamas sayesinde, Sincan Belediyesi ile ilgili tüm haber ve duyurulara an nda ulaflmak mümkün Bunun yan s ra vatandafl istedi i her an Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna ya ya da birimlere mesaj atabiliyor. Mobil belediyecilik bununla da kalm yor, vergi borcu ö renmeden rayiç bedeli sorgulamaya, e- imar uygulamalar ndan kent rehberine kadar pek çok hizmeti vatandafla sunuyor. Vatandafl ilçedeki nöbetçi eczanelerin listesine de an nda ulaflabilece i gibi pazaryerlerini de ö renebiliyor. Mobil belediyecilik uygulamas ile Sincan da elinizin alt nda Sincan seyret sekmesine t kland nda Sincan daki parklar ve nikah salonlar cep telefonundan izlenebiliyor. Böylece hem uzaklar yak na getirilerek mutlu anlar paylafl l yor hem de ebeveynler parklarda oynayan çocuklar izleyebiliyor. Uygulama ile vatandafl, Sincan ve Sincan Belediyesini adeta cebinde gezdiriyor. Vatandafla en iyi hizmeti sunmay amaçlad klar n söyleyen Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; Mobil belediyecilik uygulamas n vatandafl m z n hizmetine sunduk. Vatandafl m z pek çok iflini belediyeye gelmeden evinden, ifl yerinden ya da parktayken yapabilecek. Çevresinde gördü ü sorunu resimleyerek belediyemize ulaflt rabilecek. Böylece bizde ilçemizin ihtiyaçlar n en k sa sürede giderece iz. dedi. Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna göreve geldi i günden bu yana ilçeyi Birlikte Yönetim anlay fl yönetmeye devam ediyor. lçe halk n n istek, öneri ve flikayetlerini dinleyerek hizmetleri bu yönde gerçeklefltirmeyi sürdüren Baflkan Tuna, mobil belediyecilik uygulamas ile spor aletlerinin ilk denemesini yapt. Mamak lçe Milli E itim Müdürü fiemsettin Durmufl ile birlikte hizmete aç lan gençlik merkezini gezen Akgül, merkezde bulunan buz okeyi, elektronik K sa ad Bem-Bir-Sen olan Belediye ve Özel dare Çal flanlar Birli i Sendikas n n AR-GE Birimi, TÜ K verileri baz alarak haz rlad 2014 y l Nisan ay asgari g da harcamas (açl k s n r ) ve asgari geçim haddi (yoksulluk s n r ) rakamlar aç kland. Nisan ay nda açl k rakamlar nde düflüfl yaflan rken, yoksulluk rakamlar ise artmaya her vatandafl gönüllü belediyeci ilan ediyor. Çek- Gönder uygulamas ile sorun ve flikayetler an nda resimlenerek belediyeye gönderilebiliyor. Böylece, ilçedeki sorunlar n el birli i ile giderilmesi amaçlan yor. Uygulamay, Applestore ya da google playden Sincan yazarak indirilebilmek mümkün Akgül, gençlik merkezinde Bem-Bir-Sen e göre açl k ve yoksulluk rakamlar basket, dart, lang rt ve masa tenisini ilk kez denedi. lçe Milli E itim Müdürü fiemsettin Durmufl la buz okeyi oynayan Akgül, 3-1 kazand. Buz okeyinden sonra masa tenisinin bafl na geçen Akgül üniversite y llar nda da masa tenisini severek oynad n söyledi. Baflak Gençlik ve Spor Merkezi nin bünyesinde gençlerin e lence ve sporu bir arada bulaca n kaydeden Akgül; Gençlerimiz burada hem spor yapacak hem de e lenecek. Gençlerimizin denetimden uzak ve pek çok riskin bulundu u ortamlara alternatif olan gençlik merkezleri, ailelerin de gözünü arkada b rakmayacak dedi. Baflak Gençlik ve Spor Merkezi hakk nda ayr nt l olarak lçe Milli E itim Müdürü fiemsettin Durmufl u bilgilendiren Akgül; Bu merkezler Mamak ta bulunan okullar n yapaca her türlü büyük ve kapsaml etkinliklere de ev sahipli i yapabilecek. Mamakl gençlerimizin, ö rencilerimizin ikinci adresi gençlik merkezleri olacak dedi. devam etti. Nisan ay nda yoksulluk rakamlar 11 lira artarken, açl k rakamlar ise 2 lira düfltü. Mart ay nda 1186 lira olarak gerçekleflen açl k s n r, Nisan ay nda 1184 lira olarak gerçekleflti. Mart ay nda 3 bin 27 lira olarak gerçekleflen yoksulluk rakamlar Nisan ayinda ise 3 bin 38 lira olarak kay tlara geçti. Türkiye statistik Kurumu'nun (TÜ K) Nisan ay na iliflkin Tüketici Fiyatlar Endeksi'ne (TÜFE) göre, açl k s n r düfltü, yoksulluk s n r Teknolojinin imkanlar ndan yararlanan Sincan Belediyesi, art k cep telefonlar nda Sincan Belediyesi art k cep te artt. Artan enflasyon, rakamlar yoksulluk s n r n n yükselmesinde etkili oldu. Ana harcama gruplar itibariyle 2014 y l Nisan ay nda endekste yer alan gruplardan ev eflyas nda %1,57, g da ve alkolsüz içeceklerde %1,42, e itimde %0,97, sa l kta %0,93 art fl gerçekleflti. Ana harcama gruplar itibariyle 2014 y l Nisan ay nda endekste düflüfl gösteren bir di er grup ise %0,10 ile çeflitli mal ve hizmetler oldu. Ankara da süne ile mücadele bafll yor H ububatta ürünlerin verim ve kalitesini olumsuz yönde etkileyerek önemli oranda ekonomik kay plara yol açan süne zararl s na karfl arazi tarama çal flmalar bafll yor.. Süne mücadelesi çal flmalar için start verilirken, sahaya ç kacak ekiplere yönelik olarak bir bilgilendirme toplant s düzenlendi. Süne ile mücadele çal flmalar nda dikkat edilmesi gereken konular üzerinde durulurken, tarama çal flmalar nda kullan lacak araç gereçler de mücadele ekiplerine da t ld. Mücadeleye k ymetlendirme sürveyi yaparak bafllayacak olan ekipler, hububat ekili alanlarda yumurta parazitoit sürveyi ve nimf sürveyi yapacak, gerek görüldü ü takdirde de ilaçl mücadele bafllatacak. Sünenin, çiftçinin emek ve al n terinin zayi olmas n n yan s ra, ayn zamanda da ülke ekonomisine büyük zararlar verdi ini belirten Ankara l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Muhsin Temel, Ankara l Müdürlü ü olarak hedeflerinin süne zararl s n n yol açt kay plar en aza indirerek çiftçinin al n terine sahip ç kmak oldu unu söyledi. Geçen y l süne mücadelesinde Ankara da baflar l çal flmalar yap ld n vurgulayan l Müdürü Temel, hububat üretimi aç s ndan önde gelen illerden biri olan Ankara da bu y lki hedeflerinin de ayn baflar y sürdürmek oldu unu kaydetti. Süne mücadelesinin baflar yla sürdürülmesinde teknik personelin pay n n büyük oldu unu ifade eden ve özverili çal flmalar ndan dolay teflekkür eden l Müdürü Temel, ekiplere uyar larda da bulunarak, Sizin sahay çok dikkatli taraman z, kontrol etmeniz gerekiyor. Mücadele toplu olarak yap l rsa, birlikte yap l rsa sonuç al nabilir. Tek tek, ayr ayr yap lacak mücadelenin sünede baflar flans yoktur. Tabiri caizse hasat zaman na kadar uyumayarak çal flmam z gerekiyor dedi. l Müdürü Temel ayr ca, vatandafllar n da teknik ekiplerin tavsiyelerine harfiyen uymalar gerekti ini söyledi. Süneyle mücadele için 32 ekip oluflturuldu unu ve her türlü araç gereç yönünden de bütün ihtiyaçlar n karfl land n kaydeden l Müdürü Temel, kendisinin de teknik ekiplerin yan nda olaca n ve yap lacak çal flmalar yerinde takip edece ini sözlerine ekledi. E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM Mi DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA

5 Bank Asya n n 2014 y l ilk çeyrek net kâr 41 milyon TL STANBUL (CHA) A sya Kat l m Bankas Afi, 31 Mart 2014 tarihli konsolide olmayan finansal tablolar n aç klad. Bank Asya n n aktif toplam 23,2 milyar TL seviyesinde gerçekleflirken nakdi ve gayrinakdi krediler arac - l yla reel ekonomiye sa lad finansal destek 25,9 milyar TL oldu. STANBUL (CHA) O ECD nin 'PISA 2012 Sonuçlar : Yarat c Problem Çözme Becerileri' bafll kl raporunun Türkiye tan t m TÜS AD Genel Merkezi nde yap ld. Toplant n n aç l fl nda konuflan dernek baflkan Muharrem Y lmaz, internet ve mobil ayg tlar n verilere eriflimi kolay k ld na temas ederek, Bu ortamda analiz eden, hayatta karfl laflt al fl lmad k ve karmafl k problemleri yarat c flekilde çözebilen bireylere ihtiyac m z var. dedi. Y lmaz, flu aflamada ö rencilere arama motorlar ndan elde edemeyecekleri becerilerin kazand r lmas gerekti ini dile getirdi. Y lmaz, PISA raporu ile ilgili olarak da flu aç klamalarda bulundu: Araflt rma, güç bir problemle karfl laflmas durumunda bireyin durumu anlama ve çözme kapasitesini ele al yor. 15 yafl grubu ö rencilerin yarat c problem çözme beceri ölçümünde Türkiye 44 ülke aras nda maalesef 34. s rada yer al yor. Ö rencilerin sadece yüzde 2,2'si en üst seviyede problem çözme becerilerine sahip. Bu ö rencilerin OECD ortalamas ise yüzde 11 seviyesindedir. Günlük hayatta karfl lafl labilecek yarat c l k gerektirmeyen basit problemlerle bafl edebilme becerisini temsil eden en alt ANKARA (CHA) N isan ay nda ayl k en yüksek reel getiri Borsa stanbul (BIST) 100 Endeksi nde gerçekleflti. Finansal yat r m araçlar y ll k olarak de- erlendirildi inde ise en yüksek getiriyi Euro sa lad. Türkiye statistik Kurumu nun (TÜ K) aç klad Nisan ay Finansal Yat r m Araçlar n n Reel Getiri Oranlar na göre; en yüksek ayl k reel getiri, Yurt çi Üretici Fiyat Endeksi (Y -ÜFE) ile indirgendi inde yüzde 12,35, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendi inde ise yüzde 10,96 oranlar yla BIST 100 Endeksi nde gerçekleflti. Y -ÜFE ile indirgendi inde; yat r m araçlar ndan Devlet ç Borçlanma Senetleri (D BS) yüzde 1,19 ve mevduat faizi yüzde 0,33 oran nda reel getiri sa lad. Buna karfl l k, külçe alt n yüzde 6,75, Euro yüzde 4,20 ve Amerikan Dolar yüzde 4,13 oran nda yat r mc s na kaybettirdi. TÜFE ile indirgendi inde ise külçe alt n yüzde 7,90, Euro yüzde 5,38, Amerikan Dolar yüzde 5,31, mevduat faizi yüzde 0,91 ve Devlet ç Borçlanma Senetleri yüzde 0,06 oran nda yat r mc s - na kaybettirdi. BIST 100 Endeksi üç ayl k Bank Asya Genel Müdürü Ahmet Beyaz, konuyla ilgili yapt aç klamada flu bilgileri verdi: "Bankam z n kulland rd nakdi ve gayrinakdi krediler arac l yla bu dönemde reel ekonomiye sa lad finansal destek 25,9 milyar TL olarak gerçekleflmifltir. Stratejilerini kârl ve istikrarl bir yap üzerine kuran Bank Asya n n 2014 y l ilk çeyre inde vergi sonras net kâr 41 milyon TL olarak gerçekleflmifltir. Kredi riskinin tabana yay lmas hedeflenmifl, kredi portföyümüz içindeki konut kredilerinin ve KO- Bi kredilerinin a rl art r lm flt r. Bankam z n kulland rm fl oldu u kredilerin yüzde 41 i KOB müflterilerimizden oluflmaktad r. seviye, birinci seviye ve alt beceri seviyesinde ö rencilerimizin oran maalesef yüzde 36'y buluyor. Bu oranlar bize üst seviyede problem çözme becerisinde gençlerimizin de erlendirmede; Y -ÜFE ile indirgendi inde yüzde 7,69, TÜFE ile indirgendi inde ise yüzde 6,96 oran yla yat r mc s na en yüksek reel getiri sa layan yat - r m arac olurken, Amerikan Dolar Y -ÜFE ile indirgendi inde yüzde 6,47, TÜFE ile indirgendi- inde ise yüzde 7,10 oran nda yat r mc s na en çok kaybettiren yat r m arac oldu. Alt ayl k de- erlendirmeye göre Euro; Y - ÜFE ile indirgendi inde yüzde 0,78, TÜFE ile indirgendi inde ise yüzde 2,68 oran nda yat r mc s na en yüksek kazanc sa lad. Ayn dönemde BIST 100 Endeksi, Y -ÜFE ile indirgendi inde yüzde 12,33, TÜFE ile indirgendi inde ise yüzde 10,68 oran nda yat r mc s na en çok kaybettiren yat r m arac oldu. Finansal yat r m araçlar y ll k olarak de erlendirildi inde Euro; Y -ÜFE ile indirgendi inde yüzde 11,21, TÜFE ile indirgendi inde ise yüzde 14,87 oran nda yat r mc s na en fazla reel getiriyi sa lad. Di er taraftan, BIST 100 Endeksi Y -ÜFE ile indirgendi inde yüzde 23,77, TÜFE ile indirgendi inde ise yüzde 21,27 oran nda yat r mc - s na en çok kaybettiren yat r m arac oldu. EKONOM /5 Ac tablo: 100 ö renciden 2'si en üst seviyede problem çözme yetene ine sahip Güç bir problemle karfl laflmas durumunda bireyin durumu anlama ve çözme kapasitesini ele alan PISA 2012 Sonuçlar : Yarat c Problem Çözme Becerileri raporuna göre Türkiye'nin durumu hiç iç aç c de il. Türkiye, 15 yafl grubu ö rencilerin 'yarat c problem çözme beceri' ölçümünde 44 ülke aras nda 34. s rada yer al yor. Ö rencilerin sadece yüzde 2,2'si en üst seviyede problem çözme becerilerine sahip. Bu ö rencilerin OECD ortalamas ise yüzde 11 seviyesinde. 'Günlük hayatta karfl lafl labilecek yarat c l k gerektirmeyen basit problemlerle bafl edebilme becerisini temsil eden en alt seviye, birinci seviye ve alt beceri seviyesindeki ö rencilerin oran ' da yüzde 36. Türk Sanayicileri ve fladamlar Derne i (TÜS AD) Yönetim Kurulu Baflkan Muharrem Y lmaz, söz konusu verileri, "Bu oranlar bize üst seviyede problem çözme becerisinde gençlerimizin oran n ivedilikle art rmam z gerekti ini, bu konuda bir alarm oldu unu ortaya koymaktad r." diyerek de erlendirdi. Sat fla ç kan Kufl Cenneti ndeki Çamalt Tuzlas 'na iki teklif ZM R (CHA) Ö zellefltirme daresi Baflkanl (Ö B) taraf ndan sat fla ç kar lan TTA Gayrimenkul A.fi ye ait zmir Kufl Cenneti'nin yan ndaki 147 bin metrekare 1. Derece S T kapsam ndaki Çamalt Tuzla arazisine iki teklif yap ld ö renildi. Son teklif verme süresi tarihinde dolan gayrimenkuller için brahim Ba fl ve Çamalt Tuzlas n iflleten Befliktafl eski yöneticisi Nevzat Demir e ait Binbir G da Tar m Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi nin talip oldu u aç kland. Ö B den yap lan yaz l aç klamada, zmir ili, Çi li ilçesi, Sasal Mahallesi Tuzla mevkiinde yer alan ve TTA Gayrimenkul A.fi lehine irtifak hakk bulunan; 446 no.lu parseldeki 800 metrekare, 447 no.lu parseldeki 30 bin 200 metrekare, 448 no.lu parseldeki 6 bin 200 metrekare, 449 no.lu parseldeki 8 bin 400 metrekare, 450 no.lu parseldeki 4 bin metrekare, 451 no.lu parseldeki 6 bin metrekare ve 465 no.lu parseldeki 18 milyon 36 bin metrekarenin ruhsat sahas d fl nda kalan 147 bin metrekare gayrimenkullerin üzerinde bulunan binalar ile birlikte, bir bütün halinde sat - laca bildirildi. Nisan'da en fazla Borsa stanbul kazand rd ZM R (CHA) E ge Bölgesi Sanayi Odas (EBSO) Yönetim Kurulu Baflkan Ender Yorganc - lar, Türkiye nin ABD nin Pasifik ve Avrupa Birli i (AB) ülkeleri aras nda imzalanmas gündemde olan Transatlantik Ticaret ve Yat - r m Ortakl (TTIP) anlaflmas n n içinde olmas gerekti ine dikkat çekti. Yorganc lar, TTIP anlaflmas bu haliyle Türkiye nin AB ile Gümrük Birli i anlaflmas n sürdürmesini imkans z hale getiriyor. Türkiye, TTIP anlaflmas n n mutlaka ve mutlaka içinde olmal. dedi. Yorganc lar, gelecek hafta ABD'de yap lacak Türkiye Ekonomik ve Ticari Stratejik flbirli i Çerçevesi (ETS Ç) toplant lar öncesinde, ABD nin Pasifik ve AB ile imzalamas gündemde olan TTIP anlaflmas n de erlendirdi. Türkiye nin, mevcut potansiyeli ve avantajlar n n yan s ra, son y llarda göstermifl oldu u performans ile küresel ekonominin vazgeçilmez bir oyuncusu oldu unu ispatlad n kaydeden Yorganc lar, 200'den fazla ülkeye 20 binden fazla mal satabilen, dünyan n 17. büyük ekonomisi ile ilk 10 büyük ekonomi içine girmeyi kendine hedef edinen Türkiye nin giriflimcilik hikayesini ayakta alk fll yoruz. diye konufltu. Türkiye ihracat - n n yaklafl k yüzde 50 sini, do rudan yat - r mlar n n yüzde 36 s - n AB ülkelerinin olufltur- du- u bir oran n ivedilikle art rmam z gerekti ini, bu konuda bir alarm oldu unu ortaya koymaktad r. Araflt rman n önemli bulgular ndan birisi ise ülkemizde benzer matematik, fen ve okuma becerisi seviyelerinde bulunan meslek lisesi ve genel lise ö rencileri esas al nd nda meslek liselerinde okuyan ö rencilerin yüzde 63 ünün yarat c problem çözme performans n n, genel liselerde okuyan ö rencilerden daha baflar l oldu udur. Bu bana çok enteresan geldi. Hem de be enmedi imiz, seviyesi çok düflük meslek liseleri. Demek ki meslek liselerindeki srar m z n önemi bir kez daha ortaya ç k yor. Y lmaz, okul türlerinin performans fark n n büyüklü ü bak m ndan Türkiye nin fiangay n ard ndan ikinci s rada oldu unu bildirirken, flunlar kaydetti: "Mesleki e itim programlar nda ö rencilerimiz, uygulanan müfredat ve ö retim yöntemleriyle hayatta karfl karfl ya kald klar problemlere bir nebze daha aç k ve yatk n oluyor. Bu veri ayn zamanda genel akademik derslerin ö rencilerin problem çözme becerilerini yeterince gelifltirmedi ini ortaya koyuyor. PISA'ya kat lan kimi ülkelerde akademik derslere a rl k verilen ö rencilerin problem çözme beceri performans n n meslek okullar nda okuyanlar nkinden daha yüksek. Yani hangi yönde olursa olsun ülkede uygulanan e itim programlar n n aras nda farklar e itim politikalar, müfredat ve ö retim poli- Yorganc lar: kinci Gümrük Birli i floku yaflamayal m yap ya sahip oldu unu ifade eden Yorganc lar, flunlar kaydetti: AB ve ABD ortakl ndaki bir sistemin d fl nda b rak lmas ile karfl karfl - yay z. fl dünyas olarak bundan büyük endifle ve üzüntü duymaktay z. ABD nin AB ile önce pasifik, ard ndan Transatlantik Ticaret ve Yat r m Ortakl anlaflmas (TTIP) için yap lacak anlaflman n içinde mutlaka ve mutlaka Türkiye nin olmas gerekti ini bir kez daha vurguluyoruz. Ender Yorganc lar, dünya milli gelirinin yüzde 47'si ve küresel do rudan yat r mlar n da yaklafl k yüzde 70'ini oluflturacak bir ortakl k d fl nda kalman n önce üretimde ard ndan ihracat ve istihdamda olumsuzluklara neden olaca na dikkat çekerken, Bu fark ndal k içerisinde sanayiciler olarak bizler; daha çok üretmek, daha çok istihdam yaratmak ve ihracat gerçeklefltirmek isterken bu anlaflma yak n gelecekte buna engel olacakt r. AB nin di er ülkelerle yapt Serbest Ticaret Anlaflmalar ile Türkiye, Gümrük Birli i nden kaynakl ma duriyetler ile karfl karfl ya iken, TTIP bu anlamda son noktad r. Övündü ümüz genç nüfusumuzun ve çocuklar m z n gelece i için her türlü bask y ve lobi faaliyetini yürütmek zorunday z. fleklinde konufltu. Türkiye nin TTIP e taraf olabilmesi için yürütülen lobi faaliyetlerine de inen Ender Yorganc - lar, Yabanc ortaklar olan firmalar m z n da bu lobi faaliyetine destek vermesi gerekti- i inanc nday z.

6 /6 DIfi HABERLER FAT H ÇAPAR SLAMABAD (CHA) - P akistan daki Türk okullar nda okuyan Pakistanl Alam Katon ve Viflah Naz m isimli k z ö renciler, Kenya da düzenlenen Çevre Proje Olimpiyat nda dünya birincili i elde etti. 26 ülkeden 250 ö rencinin kat ld olimpiyata Yoksul ülkelerde da araçlar nda üstün fren sistemi projesi ile kat lan Pakistanl k zlar, enerji kategorisinde dünya birincisi oldu. Dünya birincisi ö rencilerin Fizik ö retmenleri Rafi Ud Din projenin amac n yoksul ülkelerde da araçlar n n fren sistemini gelifltirmek ve insan ölümlerini en aza indirgemek oldu unu söyledi. Pakistan da Türk okullar ülkenin önde gelen insanlar n n ve devlet büyüklerinin de dikkatinden kaçm yor. Pakistan E itim Bakan Baligh-ur Rahman Berlusconi huzurevinde çal flmaya bugün bafll yor LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi Rum taksici, garantör Türkiye'den müdahale istedi REMZ SAMAR LEFKOfiA (CHA)- T ürkiye'nin K br s'taki garantörlük hakk n kullanmas için Rum Kesimi'nden ilginç bir baflvuru geldi. Çal flma izni konusunda s k nt yaflayan Leondios Hristu adl taksici, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an a mektup yazarak, Rum hükümetiyle yaflad sorunlara karfl müdahale etmesini istedi. Rum bas n, Güney K br s sakini K br sl 26 ülkeden 250 ö rencinin kat ld olimpiyata Yoksul ülkelerde da araçlar nda üstün fren sistemi projesi ile kat lan Pakistanl k zlar, enerji kategorisinde dünya birincisi oldu. Türk okullar nda okuyan Pakistanl k zlardan e itime damga Halk m z Türk okullar n ba r na bas yor. derken, Pakistan Baflbakan Navaz fierif ise Türk müteflebbislerce aç lan PAK-TÜRK okullar ndan övgü ile söz etmiflti. Baflbakan fierif, "23 Pak-Türk okulunun, Pakistan ve Türk gençleri aras nda kültürel de iflim ve gönül birli inin yüceltilmesinde oynad mükemmel rolden bahsetmek istiyorum." ifadelerini kullanm flt. Rum Leondios Hristu nun, Rum hükümetinin, kendisinin ve ailesinin ifl yapmas na engel olarak maddi s k nt içerisinde yaflamalar na sebebiyet verdi i gerekçesiyle Erdo an a mektup yazarak müdahale etmesini istedi ini yazd. Hristu, Rum Simerini gazetesine yapt aç klamada, ailesinin otobüs floförlü ü ve taksicilikle meflgul olduklar n ancak ifllerini yürütme konusundaki izinleri Rum hükümetinden almakta büyük zorluklar yaflad klar n söyledi. Hristu, Rum hükümeti aleyhine Rum mahkemelerinde açt birçok dava bulundu unu belirtirken, kendisinin ve ailesinin yaflad ekonomik s k nt lardan Rum hükümetini sorumlu tutarak, K br s Cumhuriyeti nin garantör güçlerinden biri olan Baflbakan Erdo an dan olaya müdahale etmesini istedi ini anlatt. AP seçimlerinin liste bafl adaylar kozlar n paylaflt BERL N (CHA)- A vrupa Parlamentosu seçimleri öncesi kendi partilerinin liste bafl ad y olarak gösterilen Martin Schulz ve Jean Claude Juncker canl yay nda kozlar n paylaflt. Tart flmada Türkiye nin AB üyeli i de konu oldu. Avrupa Birli i ülkelerinde 25 May s ta yap lacak olan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde muhafazakarlar n ve sosyal demokratlar n liste bafl adaylar Brüksel deki tart flma program nda karfl karfl ya geldi. Avrupa Parlamentosu nun Alman Baflkan Sosyal Demokrat Martin Schulz ve Eurogroup un eski Baflkan Lüksemburg lu muhafazakar politikac Jean-Claude Juncker seçim öncesi tart flma program nda görüfllerini dile getirdiler. Ukrayna krizinin öne ç kt tart flma program nda Türkiye nin AB üyeli i de ele al nd. Alman politikac Schulz, Merkel hükümeti taraf ndan aç lan fas llarla birlikte Türkiye nin AB üyelik sürecinin devam etti ini söyledi. Buna karfl n daha sert bir çizgi takip eden Lüksemburglu politikac Jean-Claude Juncker ise Türkiye deki Youtube ve Twitter yasaklar n gündeme getirdi. Juncker, Twitter yasaklayan bir ülkenin AB ye üyeli e uygun olmad n savundu. TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel: M LANO (CHA)- talya eski Baflbakan Berlusconi, mahkemenin verdi i sosyal hizmet cezas na bugün bafll yor. Berlusconi 10 ay boyunca Milano daki bir huzurevinde çal flacak. Vergi kaçakç l nedeniyle 10 ay sosyal hizmet cezas alan talya n n eski Baflbakan Silvio Berlusconi cezas n çekmek üzere bugün ifl bafl yapacak. 77 yafl ndaki muhafazakar politikac ilerlemifl yafl gerekçe gösterilerek ald ceza sosyal bak m cezas na dönüfltürülmüfltü. Milan mahkemesi, Berlusconi nin 10 ay boyunca haftada 4 saat yafll lara hizmet etmesine hükmetmiflti. Milan yak nlar ndaki Fondazione Sacra Famiglia adl Katolik yafll bak m evinden Paolo Pigni, eski baflbakan n bugün cezas n n bafllad n duyurdu. Uzun y llar talya da baflbakanl k yapan Berlusconi nin ad pek çok kez skandallara kar flm flt. Aile bakan n n kad nlara ayr mc l k yapt na hükmedildi BERL N (CHA) - A lmanya'n n eski Federal Aile Bakan Kristina Schröder'e Berlin dari Mahkemesi nden kötü haber geldi. Bakanl ktaki 3 önemli makam erkek çal flanlara tahsis eden Schröder in eflitlik ilkesine uymad ve kad nlara karfl cinsel ayr mc l k yapt gerekçesiyle aç lan dava aleyhine sonuçland. Almanya da H ristiyan Demokrat Parti den (CDU) Federal Aile Bakan olan ve geçen y l aral k ay na kadar bu görevini sürdüren Kristina Schröder'e ayr mc l k yapt gerekçesiyle aç lan dava aleyhine sonuçland. Schröder, bakanl ktaki üç önemli makama erkek çal flan atad için kad n çal flanlardan baz lar n n tepkisini çekmifl ve konu mahkemeye tafl nm flt. Berlin dare Mahkemesi, konuyla ilgili karar n nihayet aç klad ve davada eski bakan haks z buldu. Mahkemeye göre Schörder, cinsiyet eflitli i ilkesine ayk r davrand ve kad n çal flanlara karfl ayr mc l k yapt. Halihaz rda Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maunela Schwesig in bakanl k koltu unda oturdu u Federal Aile Bakanl böylelikle kad n çal flanlara hakk n iade etmekle yükümlü tutuldu. Eski Bakan Schröder 2009 ile 2013 y llar aras ndaki görev süresi boyunca yer yer göçmenlerin tepkisini çeken aç klamalar yapm flt.

7 ORAN dan Bo azl yan da 2 projeyle 571 lira destek FERHAT ÖZER YOZGAT(CHA) - Y ozgat n Bo azl yan Kaymakam Ahmet Dilsiz, Orta Anadolu Kalk nma Ajans (ORAN) taraf ndan aç klanan Sosyal ve Kentsel Kalk nma Mali Destek Programlar Proje sonuçlar na göre 571 Bin TL de erindeki iki projenin desteklenmeye uygun görüldü ünü söyledi. 'Çiftçi DEDAfi n talep etti i elektrik bedelini ödeyemez' ANKARA (CHA) - T ürkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ç nar Ziraat Odas Baflkan Mehmet Cevat Delil, Zaten girdi maliyetleri ortada. Çiftçimiz, Dicle EDAfi n istedi i elektrik bedeli talebini öderse, tar msal faaliyetini zarar na yapmak zorunda kal r. dedi. Delil, yapt yaz l aç klamada, enerjinin çok pahal oldu unu, Güneydo u Anadolu Bölgesi nde çiftçinin yaklafl k 100 bin lira masraf yaparak kuyu açt n, buradan elektrik kullanarak tarlas n sulad n belirtti. Dicle Bo azl yan Kaymakam Ahmet Dilsiz, yapt aç klamada kaymakaml k bünyesinde Proje ve Koordinasyon Birimi kuruldu unu ve ilçenin kalk nmas na yönelik projeler haz rland n belirtti. Dilsiz, "Avrupa Birli i, Kalk nma Ajans, de iflik bakanl klar ve Tar msal Kalk nmay Destekleme Kurumu taraf ndan verilen hibe ve fonlardan daha fazla faydalan lmas hedeflenmiflti. Elektrik Da t m Afi nin (DEDAfi) yeni bir kampanya duyurusu yapt n, 100 dekarda (dönüm) m s r ve pamuk için 9 bin, ikinci ürün için 2 bin, bu day için 3 bin lira istedi ini vurgulayan Delil, flunlar kaydetti: Dicle EDAfi, 3 y la kadar uzat labilecek kampanyaya baflvuru süresinin 16 Haziran 2014 tarihinde sona erece ini aç klad. 100 dekara, m s r ve pamuk için 9 bin lira, ikinci ürün için 2 bin lira, bu day için 3 bin lira talebi ödenemez. Bu rakamlar, pamuk ve m s rda 6 bin, bu dayda 2 bin liray geçmemeli. Diyarbak r, fianl urfa, Mardin, fi rnak ve T.C. ANKARA 12. CRA DA RES 2009/13918 ESAS TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca- ; flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV, %05,69 Damga vergisinin ve arac n teslim masraflar n n al c ya ait olaca, sat fla ifltirak edeceklerden tespit olunan rnuammen bedelin %20 si oran nda nakit veya milli bir bankan n kesin ve süresiz teminat mektubunun al naca, sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 02/05/ hale Tarihi : 30/05/2014 günü, saat 14:30-14:35 aras. 2. hale Tarihi : 20/06/2014 günü, saat 14:30-14:35 aras. hale Yeri : ADL YE 2 NOLU MEZAT SALONU Takdir Edilen No De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %18 06 AS 5382 Plakal, 2005 Model, HYUNDAI Marka, HYUNDAI MARKA, STAREX (5) T P, GR RENKTE, 2005 MODEL, ÖN TAMPON VURUK VE Ç Z K, TAVAN VURUK VE Ç Z K, SOL ÇAMURLUK VURUK, ARKA BAGAJ KAPA I VURUK VE ÇÖKÜK, SA ARKA STOP KIRIK, LAST KLER N K, RUHSATSIZ, KONTAK ANAHTARLI BASIN-6200 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Geçti imiz y lda Orta Anadolu Kalk nma Ajans 'ndan iyi tar m uygulamalar n n yayg nlaflt r lmas, günefl enerjisinden üretilen elektri in tar msal alanlarda kullan lmas, Kalk nma Bakanl Sosyal Destek Programlar ndan Kad n ve Çocuk Sosyal Destek Merkezi projeleri uygulanarak ilçenin tar msal ve sosyal alanlarda ilçenin kalk nmas yönünde faaliyetler yap ld." dedi. Batman baflta olmak üzere Güneydo u Anadolu da sulamada elektrik kullan l yor. Maliyeti de çok yüksek. Zaten mazot, gübre gibi girdi maliyetleri de ortada. Çiftçiyi zorluyor. Bunun üzerine yüksek elektrik bedelleri de binerse çiftçimiz, tar msal faaliyeti kars z yapmak zorunda kal r. ELEKTR K BORÇLARIYLA LG L BAKANLAR KURULU KARARI 9 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete de tar msal sulama borçlar yla ilgili Bakanlar Kurulu karar ve uygulama tebli inin de yay mland n vurgulayan Delil, Tar msal sulamaya iliflkin elektrik borcu bulunan çiftçilere, bu borçlar ödeninceye kadar, 2014 y l nda yap lmas gereken tar msal destekleme ödemeleri yap lmayaca na iliflkin Bakanlar Kurulu karar var. Çiftçimiz zor durumda. Bu soruna bir çözüm bulunmal. dedi. Bu sorunlar çözülmedi i takdirde çiftçinin tar msal faaliyetini sürdürmekte zorluk çekece ini belirten Delil, çiftçinin üretimden çekilmesinin maliyetinin ülkeye maliyetinin çok daha büyük olaca n vurgulad. fiöhreti art nca heykeli yap ld HAKAN DURMAZ AKSARAY (CHA)- A ksaray'da bir ö retmen ve ö rencileri taraf ndan halk aras nda 'Anadolu Aslan ' olarak bilinen Aksaray Malakl s 'n n 2 metre yüksekli inde, 3 metre uzunlu unda çamurdan heykeli yap ld. Güzel Sanatlar Lisesi resim ö retmeni Özgür Ça lar ve 11. s n fta okuyan 23 ö rencisi, kentin önemli de erlerinden biri olan Aksaray Malakl s 'n n çamurdan heykelini yapmaya karar verdi. Heykel için çömlek ve seramik yap m nda kullan lan çamurdan getirten ö renciler, Aksaray' n ünü dünyaya yay lan malakl s n n heykelini 2 ayda tamamlad. Yap m nda 1 ton 350 kilogram çamur kullan lan, 2 metre yüksekli inde, 3 metre uzunlu unda ve 90 santimetre enindeki malakl heykeli, Aksaray Üniversitesi Bilim ve Sanat fienli i'nde görücüye ç kt. Heykelin Aksaray Malakl s 'n n daha iyi tan t lmas için yap ld ifade edildi. /7 GÜNCEL YAfiAM Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ç nar Ziraat Odas Baflkan Mehmet Cevat Delil, çiftçinin Dicle EDAfi n talep etti i elektrik bedelini ödeyemeyece ini bildirdi. T.C. S NCAN 7. CRA DA RES 2014/2815 TLMT. TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca- ; flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c ya aitoiaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 22/04/ hale Tarihi : 04/06/2014 günü, saat 09:45-09:50 aras. 2. hale Tarihi : 19/06/2014 günü, saat 09:45-09:50 aras, hale Yeri : Sincan Adliyesi mezat salonunda. Takdir Edilen No De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 06 FTE 62 Plakal, 2013 Model, FORD Marka, Fieasta Tipli, araç n teybi var, ön kaput ve motoru yanm fl, motora ait parçalarda yan k izi mevcut, ön cam yan k ve çatlak, tavan k sm nda yan klar mevcut, plakalar yok, sol arka ve sa ön tekerler yan k ve patlak,ön tamponun alt yok, iç aksamlarda s k nt olmayan otomobil. BASIN-5712 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T.C. S NCAN 2. CRA DA RES 2014/829 TLMT. TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca- ; flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c ya aitoiaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 05/05/ hale Tarihi : 19/06/2014 günü, saat 10:00-10:05 aras. 2. hale Tarihi : 16/07/2014 günü, saat 10:00-10:05 aras. hale Yeri : S NCAN ADL YE MEZAT SALONU Takdir Edilen No De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 06 AC 9937 Plakal, 2000 Model, PEUGEOT Marka, 406 SV 4P2.0 Tipli, PARLAMENT MAV RENKL OTOMOB L, ÖN CAM ÇATLAK, SA ÖN TEKER PAT- LAK, ÖN TAMPON HASARLI, TAVANDA ÇÖKÜK VE GÜNEfi YANI I VAR MUHTEL F YER- LER NDE Ç Z KLER MEVCUT. TEYB YOK ANAHTARI VE RUHSATI YOK. BASIN-6182(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

8 ANKARA (AA) D ünya Sa l k Örgütü (DSÖ), çocuk felcinin uluslararas kamu sa l için alarm verdi i uyar - s nda bulundu. Çocuk felcinin ocaktan bu yana birçok ülkeye yay lmas nedeniyle DSÖ, önlemin aciliyet gerektirdi ini belirtti. DSÖ den çocuk felci uyar s DSÖ, kontrol alt na al nmamas durumunda, afl ile önlenebilen ciddi hastal klardan biri olan çocuk felcinin küresel çapta önüne geçilmesinin zorlaflaca n vurgulad. Örgüt, geçen hafta yap lan acil toplant daki verilerin uyar için yeterli oldu unu belirterek, hastal n patlak verdi i Pakistan, Kamerun ve Suriye nin büyük risk tafl d na dikkati çekti ve yetkililerden bu ülkelere seyahat edecekler için afl kampanyas konusunda harekete geçmesini istedi. Hastal n görüldü ü Afganistan, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Irak, srail, Somali ve Nijerya da önlemlerin art r lmas gerekti ine vurgu yapan örgüt, Ocak-Nisan da Pakistan dan Afganistan a, Suriye den Irak a ve Kamerun dan Ekvator Gine sine hastal n yay ld n kaydetti. Ço unlukla 5 yafl n alt ndaki çocuklar etkileyen, bulafl c hastal k olan çocuk felci, birkaç saatte felce ve baz vakalarda ölüme yol aç yor. SA LIK /8 Çocuk yapma karar veren çiftler, talasemi için DNA testi yapt rmal Denizli Devlet Hastanesi Çocuk Hematolojisi Uzman Doç. Dr. Mehmet Ak n, talasemi tafl c - s olan çiftlerin evlendi inde çocuklar da yüzde 50 ihtimalle talasemi, yüzde 25 ihtimalle de sa l kl oldu unu söyledi. Dengesiz beslenme saç döküyor SAMSUN (AA) D engesiz beslenme ve bilinçsiz yap lan diyetin, saç dökülmesine yol açabilece i bildirildi. Ondokuz May s Üniversitesi (OMÜ) T p Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Nilgün fientürk, AA muhabirine yapt - aç klamada, beslenmenin saç geliflimi için önemli oldu- unu söyledi. Saç dökülmesinin erkeklerde ve kad nlarda önemli bir problem oldu una dikkati çeken fientürk, flöyle devam etti: Her gün belli miktarda saç n dökülmesi do ald r. Bunlar do al yaflam sürelerini tamamlam fl ve dökülmeleri gereken saçlard r. Yerlerine yenileri ç - kar. Günde 100 adete kadar saç kayb normal kabul edilir ancak demir eksikli i anemisi ya da demir depolar n n boflalmas saç dökülmesine yol açabilir. Ayr ca dengesiz beslenme ve stres de saç dökülmesine neden olur. Beslenmenin saçlar için çok önemli oldu una de inen fientürk, Tek yönlü beslenmelerde ve bilinçsiz yap lan diyetlerde saç, yaflam döngüsünde gerekli vitamin, mineral ve proteini yeterli düzeyde alamaz. Bunun sonucunda saçta zay flama ve dökülme problemi yaflan r. Kilo verme veya ince kalma kayg s ile yap lan diyetler, özellikle proteinden fakir diyetler saçlar m za zarar verebilmekte dedi. DEN ZL (CHA) 8 May s Dünya Talasemi Günü dolay s yla bir aç klama yapan Ak n, talasemi hastal n n dünyada en s k görülen ayn zamanda önlemi en kolay olan kal tsal bir kan hastal oldu unu ifade etti. Talaseminin anne ve babadan çocuklara geçen kal tsal bir kan hastal oldu unu belirten Ak n, bu hastal n 3 tipinin bulundu unu, Akdeniz ülkelerinde yayg n oldu u için 'Akdeniz Anemisi' olarak da adland r ld n dile getirdi. Ak n, Talasemi hastal ; talasemi major, talasemi intermedia ve talasemi minör (tafl y c ) olarak üç tipe ayr l r. Talasemi major, erken çocukluk döneminde ( 5-6 ayl k) tespit edilen ve sürekli kan nakli gerektiren çok ciddi bir kan hastal d r. Bu çocuklar anne ve babadan geçen hatal genler nedeniyle kendileri için gerekli olan hemoglobini yeterli miktarda yapamazlar. Bu nedenle ortalama üç dört haftada bir kan (eritrosit süspansiyonu) transfüzyonuna ihtiyaç duyarlar. Bu hastalar n ömür boyunca düzenli tedavi görmeleri gerekli olup, uygulanan tedaviler de zor ve pahal d r. Talasemi intermedia, genellikle bir yafl ndan sonra tan konan, tafl y c lar gibi tamamen sa l kl olmayan ancak kan gereksinmeleri talasemi major hastalardan daha az olan hastal n hafif tipidir. Talasemi minör (tafl - y c ) ise major a göre çok daha hafif izler. Bireylerdeki tek bulgu yaln zca kans zl kt r. Kiflilerin tek yak nmalar halsizliktir. Üstelik, kimi hastalar evlenme ifllemlerinde yap lan zorunlu kan incelemelerine dek tafl y c olduklar n hiç bilmeyebilirler. Bazen de anne ve baba, talasemi majör hastas bir bebek ANKARA (AA) S a l k Bakanl n n son verilerine göre, Türkiye de yaklafl k 30 bin kifli organ nakli bekliyor. Özellikle canl dan yap lan nakil say s n n art r labilmesi için beyin ölümü ile bitkisel hayat n ne oldu unun iyi anlafl labilmesi, beyin ölümü gerçekleflen kiflilerin bir daha iyileflme imkan bulunmad n n bilinmesi gerekiyor. Ankara Üniversitesi Kad n Platformu taraf ndan, Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Türkiye de Organ Naklinde Yaflanan Güncel Durum ve Sorunlar konulu panel düzenlendi. Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Organ Nakli Ünitesi Karaci er Sorumlusu Doç. Dr. Deniz Balc, panelde yapt konuflmada, vücutta geri sahibi olduklar nda talasemi tafl y - c s oldu unu ö renir. Tafl y c l k kesinlikle bulafl c de ildir, anne ya da babadan genetik olarak geçer. dedi. Talasemi hastal nda uygulanan tedavilerin destekleyici, zor ve pahal oldu unu vurgulayan Ak n, hastalar n yaflamak için ömür boyu en az 3-4 haftada bir kan almak zorunda olduklar na de indi. Ak n, Talaseminin ortaya ç kmas için anne baban n her ikisinin de tafl y - c olmas gerekir. Sadece biri tafl - y c ise hasta bebek do ma ihtimali yoktur. Tafl y c l k bir hastal k de ildir, tedavi gerektirmez. Bu kifliler sa l kl görünümdedir, hafif anemik olabilirler veya hiç anemisi olmay p kan bile verebilirler. Tafl - y c l k bulafl c de ildir, kötü bir hastal a dönüflme ihtimali yoktur, kal tsald r. Talasemili çocuklar do- umda normaldir. 3-4 ayl ktan dönülmez flekilde bir organ yerine iyi çal flan baflka bir organ n canl ya da kadavradan al narak hastaya nakledilmesinin organ nakli olarak tan mland n söyledi. Organ naklinin, son dönem organ yetmezli inde dünyada alt n standart olarak kabul edilen bir tedavi yöntemi oldu unu vurgulayan Balc, dünyada ilk böbrek naklinin 1954, ilk pankreas naklinin 1966 ve ilk karaci er naklinin ise 1967 y l nda yap ld n anlatt li y llardan itibaren de canl vericiden nakillerin yap lmaya baflland n dile getiren Balc, en çok nakil yap lan ülkeler içerisinde Türkiye nin orta s ralarda yer ald n kaydetti. Balc, Türkiye nin kadavradan yap lan nakil say s nda canl dan yap lan say y yakalayamad n n alt n sonra kans zl k belirtileri ortaya ç - kar. Çocuklarda renk soluklu u, ifltahs zl k, huzursuzluk, karaci er ve dalak büyümesi sonucu kar n fliflli i, s k s k atefllenme geliflme gerili i, önce yüz ve kafa kemikleri ard ndan da di er kemiklerde de ifliklikler bafllar. diye konufltu. Talasemi tafl y c s ile bir baflka talasemi tafl y c s evlendi inde do- acak çocu un yüzde 25 ihtimalle hasta, yüzde 25 ihtimalle sa l kl, yüzde 50 ihtimalle ise talasemi tafl y c s olaca n belirten Ak n, sebeple çocuk karar vermeden önce anne ve baban n DNA testlerinin yap lmas n n önemli oldu unu anlatt. Ak n hamileli in erken döneminde bebekten al nacak örneklerden elde edilen DNA ile de bebe- in sa l kl, tafl y c veya hasta oldu unun belirlenebildi ini sözlerine ekledi. Türkiye de 30 bin kifli organ bekliyor çizerek, kadavradan nakillerde Türkiye nin çok daha duyarl olmas gerekti ini bildirdi. Sa l k Bakanl n n 2013 y l verilerine göre Türkiye de yaklafl k 30 bin kiflinin organ nakli için s ra bekledi ini ifade eden Balc, geçen y l toplam 4 bin 293 nakil gerçeklefltirildi ini belirtti. Balc, çok say da kiflinin nakil s ras ndayken hayat n kaybetti ine iflaret ederek, Karaci er nakli için nakil bekleyenlerin yüzde 60 ve akci er nakli için bekleyenlerin de yüzde 45 i bu süreçte hayat n kaybediyor diye konufltu. Nakil say lar n n özellikle son 10 y l içinde art fl gösterdi ine dikkati çeken Balc, 10 y l içinde Türkiye de kadavradan yap lan nakil say s 307 den 889 a ç kt. Canl dan yap lan nakiller ise 438 den 3 bin 117 ye yükseldi dedi. Ast m hastalar stres ve yo un parfüm kokusundan uzak dursun' STANBUL (CHA) F atih Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal Baflkan Prof. Dr. Fatma Fidan, ast m hastalar n n sigara duman, stres ve yo un parfüm kokusundan kaç nmalar n söyledi. 7 May s Dünya Ast m Günü dolay - s yla yaz l aç klama yapan Prof. Dr. Fatma Fidan, ast m n hava yollar n n daralmas yla kendini gösteren ve ataklar (krizler) halinde gelen bir hastal k olmakla beraber do ru tedavi ile kontrol alt na al nabilece ini kaydetti. Ast m hastalar n n günlük yaflamlar nda hastal - n bir engel haline gelmemesi için her fleyden önce yapmalar gereken tetikleyici faktörlerden uzak durmaklar n tavsiye eden Fidan, "So uk alg nl, grip gibi hastal k dönemleri ya da tedavi amaçl kullan lan baz ilaçlar ast m n kiflinin hayat na etki etme noktas nda fliddetini art rmaktad r. Hava kirlili inin yo un olmas ve çok so uk, kuru havalarda yine ast m hastalar n n flikayetleri artmaktad r." dedi. Ast m hastalar tetikleyicilerden uzak durarak günlük yaflamlar n kolaylaflt rabilece ini aktaran Fidan, aç klamas nda flu ifadelere yer verdi: "Enfeksiyon sebebiyle oluflabilecek hastal klar önlemek için, s k s k ellerinizi y kay n. Hava kirlili i seviyesinin yüksek oldu u kapal alanlarda mümkün oldu unca bulunmay n. Havan n so uk ve kuru oldu u k fl günlerinde, bir atk ile a z n z ve burnunuzu kapat n. Çamafl r suyu ve di er güçlü temizlik malzemelerini kullanmaktan kaç n n. E er alerjik tetikleyiciler varsa, alerjenlerden uzak durun. Toz akarlar na karfl önlem olarak yatak odan zda hal bulundurmay n." Kelebek Y ld r m Mah. Dr. Neslihan Özenli Cad. No:20/B Akyurt Üniversite Denizciler Cad. No:7/A Ulus Alt nda Burçak Babür Cad. No:14/A Telsizler Alt nda Kay ran Camiatik Mah. Cumhuriyet Meydan No:30/31 Ayafl Ayafl Ça lar Bafla aç Mah. Eyüp Gündo an Cad. No:10/A Beypazar Beypazar Yeni Ça lar Çayyolu Mah. 8. Cad. Necatibey Sok. No:24/A Çayyolu Çankaya Dikmen Merkez Naci Çak r Mah. 10. Sok. No:4/26 Dikmen- lker Çankaya ARYA 3.CAD.37.SOK.NO:8/8 Bahçelievler Çankaya Didem Cevizlidere Cad Sok. No:11/A Balgat Çankaya Zeynep Mine Birlik Mah.435.Cad. No:23/A Çankaya Çankaya Nurlu Küçükesat Mah. Ba layan Sok. No:16 K.Esat Çankaya Sa l k Mithatpafla Cad. No:13/C K z - lay Çankaya Çubuk K br s Cad. No:10/A Çubuk Çubuk Cengiz stasyon Mah. Sa l k Sok. No:1/E Hasano lan/elmada Elmada Bar fl Kemalpafla Mah. So uk P nar Sok. No:6 Elmada Elmada remin stasyon Mah. S n r Sok. No:1/A Etimesgut Etimesgut Baflkent fiifa Atakent Mah.1469.Sok. No:15/A Elvankent/Etimesgut Etimesgut Sultan ALTAY MAH. fieh T A.TA- NER EK C SOK. NO:5/40 Eryaman Etimesgut rem G.O.P. Mah Sok. No:4/B Gölbafl Gölbafl Mutlu Yeni Mah. Ordu Cad. Mutlu Sok. No:11/A Güdül Güdül Ilg n Seyran Mah. Küçük San. Sit. Yap Koop. Çarfl s Dükkan No:1/A Haymana Haymana Sa l k Ankara Cad. No:42/D Kalecik Kalecik Kazan Atatürk Mah. 29 May s Cad. Öztürk 8 Apt. No:78/11 Kazan Kazan Serhat Ahmet Vefikpafla Cad. No:5/17 Keçiören Keçiören Ünal P narbafl Mah. Afl kpafla Cad. No:73/B Keçiören Keçiören Hilal Çiçekli Mah. Sanatoryum Cad. Akten Sok. No:8/B Keçiören Keçiören Alakufl Yeni Etlik Cad. No:101/18 Etlik Keçiören Ünsal Cengiz Topel Cad. No:6/B K - z lcahamam K z lcahamam Gürkan Karfl yaka Mah. Cumhuriyet Cad. No:3 Lalahan-Mamak Mamak Tatl T p Fak. Cad. No:119/D Abidinpafla Mamak Nall han Alia a Mah. Bursa Cad. No:36 Nall han Nall han fiifa Cumhuriyet Mah. Eti Cad. No:37 Polatl Polatl S hhat Merkez Mah. Yeniflehir Sok. No:18/11 Pursaklar Pursaklar Utem MALAZG RT MAH. TUT- KUN SK. NO:18/A-B S N- CAN Sincan Ezgionur Plevne mah.ay k Sok. No:32/20-21 Sincan Sincan Temelli ST KLAL MAH. HÜRR - YET CAD.NO:30/B TEMEL- L Sincan Emniyet Ulubatl Hasan Mah. An t Cad. No:7/B Sincan Sincan Erdem Kale Mah. Hastane Sok. No:

9 Avrupa ve Türk Cumhuriyetleri'nin trenleri Eskiflehir'de test edilecek TEKNOLOJ /9 Eskiflehir'de, inflas na bu y l bafllanacak Ulusal Rayl Sistemler Mükemmeliyet Merkezi'nde, Avrupa ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri'nin trenlerini test ederek Türkiye ekonomisine katk sa layacak TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI ESK fieh R (AA) A nadolu Üniversitesi (AÜ) Ulaflt rma Meslek Yüksekokulu Müdürü ve URAYS M Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ömer Mete Koçkar, AA muhabirine yapt aç klamada, demiryolu tafl mac l n n ulaflt rma sektörünün en önemli bileflenlerinden oldu unu belirterek, 1950'li y llar n ard ndan adeta durma noktas na gelen demiryolu yat r mlar na 10 y l önce tekrar yat r m yap lmaya baflland n kaydetti. Yüksek H zl Tren (YHT) projelerinin gerçeklefltirildi ini, ayn zamanda tafl mac l n demiryoluna kayd r lmaya çal fl ld n ifade eden Koçkar, flöyle konufltu: "2023'te 10 bin kilometreye kadar YHT hatt yapaca z, 4 bin kilometreye kadar da konvensiyonel tafl mac l kla ilgili hatlar yapaca z. Gelecekte demiryolu sektörü beklentilerinin gerek yolcu gerekse yük tafl mac l giderek artacak. T.C. ANKARA FLAS (21. CRA) DA RES MÜDÜRLÜ Ü BAS T TASF YEDE ALACAKLILARI DAVET LANI B034 D PTT KOD:06058 SAYI:2013/25 Müflisin Ad ve adresi : KAR-DER thalat hracat Mümessillik nflaat ve Taahhüt A.fi Atisan Sitesi 17. Sok No:20 Ostim/Yenimahalle/Ankara Yukar da ad yaz l Müflisin, flas Dairemizce defteri tutulan mallar n n bedellerinin tasfiye giderlerini koruyamayaca anlafl ld ndan basit tasfiye usulünün uygulanmas kararlaflt r lm flt r. Bu sebeple alacakl lar n bu ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde alacaklar n ve iddialar n bildirmeleri, bu müddet içinde alacakl lardan birinin giderleri peflin vermek sureti ile tasfiyenin adi flekilde yap lmas n iseyebilece i..k nun 218. maddesi gere ince ilan olunur. 06/05/2014 (BASIN-6140)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T.C. ANKARA ASL YE 22. HUKUK MAHKEMES ESAS NO : 2012/457 KARAR NO : 2013/267 LAN Ankara li, Bala lçesi, Beynam Köyü cilt no 19, hane no 74 de nüfusa kay tl bulunan Hüseyin K z Huriye den olma 05/08/1939 doumlu Menekfle Korkmaz n Huriye olan anne ad n n Fatma olarak tashihine ve davac n n annesi olan Fatma n n Artvin li, Yusufeli lçesi, Demirdöven Köyü, Cilt 21, Hane No;69 BSN 5 te kay tl TC kimlik nolu Osman ve Gülizar k z 01/07/1909 do umlu Fatma Bilici oldu unun tespiti ile davac Menemfle Korkmaz ile aralar nda ba kurulmas na, karar verildi (BASIN-6214)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA Ulafl m n karayollar ndan, demiryollar na yönelece ini görüyoruz. Demiryolundaki geliflmeleri takip etmek üzere sektörün geliflimini, teknik de iflim sürecine gerekli katk lar yapmak amac yla demiryolu sektörüyle ilgili bir merkez oluflturma fikri ortaya ç kt. Türkiye kalk nmas nda öncelikli olacak, demiryolu tafl t ve bileflenleri konular nda Ar-Ge faaliyetleri yürütecek, ç kt lar ürün haline getirebilecek, patentleyebilecek, mevcut sistemlerin modernizasyonlar n n yap labilece i, testleri ile uluslararas standartlarda sertifikaland rabilece- i araflt rma ve test merkezi kurulmas amac yla URAYS M projesi ortaya ç kt." Koçkar, Fransa'da, Çek Cumhuriyeti'nde, Rusya'da, Almanya'da, ngiltere'de, Çin'de, ABD'de trenlerin test edildi i birer merkezin bulundu unu bildirdi. URAYS M için 2009 y l n n eylül ay nda yola ç kt klar n an msatan Koçkar, flöyle devam etti: "27 May s 2010'da merkezin kurulufl çal flmalar n AÜ ve Eskiflehir Sanayi Odas 'n n birlikte yapmas karar verildi. Projemizi haz rlad k, son fleklini verip Kalk nma Bakanl - na gönderdik. De erlendirmenin ard ndan 2012 y l n n ocak ay nda projemiz kabul edildi. fiu anda bütçemiz T.C. ANKARA ASL YE 13. HUKUK MAHKEMES ESAS NO: 2014/129 KARAR NO:2014/150 LAN 157 milyon lira. Projemiz 241 milyon liraya mal olacak. URAYS M Projesi için yapaca m z kampüsün ad Behiç Erkin Yerleflkesi olacak. Projemizde yer alacak ö retim görevlilerinden biri ABD'de, biri ngiltere'de, 15-16's da University of Pardubice de rayl sistemler alan nda yüksek lisans ve doktora yap - yor. nsan kayna konusunda ilerleme kaydettik. Behiç Erkin Yerleflkesi'ni Alpu ilçesindeki 700 dönüm arazi üzerine kuraca z. Arazinin tahsis amac de iflikli inin imzadan ç kmas bekliyoruz. Orada yap lacak binalar n mimari çal flmalar n tamamlad k. mza gelir gelmez binalar m z yapmaya bafllayaca z. Önümüzdeki yaz aylar nda ilk kazmaya vurmay planl - yoruz." Koçkar, test yollar için çal flmalar n tamamland na de inerek, bu y l n sonuna kadar test yollar n n projesinin tamamlanaca n vurgulad. Merkezin Avrupa örneklerinin d - fl nda üç test yolunun bulunaca n anlatan Koçkar, sözlerini flöyle sürdürdü: "Önümüzdeki y l n ilk aylar nda Altyap Yat r mlar Genel Müdürlü ü test yollar n n inflas na bafllayabilir. Avrupa'da ilk kez YHT'lerin test edilebilece i yol yapaca z. 400 kilometre h za ç kabilecek elektrikli h zlar n test edilebilece i, kilometre uzunlu unda bir yol olacak. Konvansiyonel yolcu ve yük trenlerinin, kilometre h za kadar test edilece i ikinci yolumuz olacak. Kent içi demiryolu araçlar n n testlerini yap - labilece i üçüncü bir test yolumuzda infla edilecek. Test tezgahlar n n ihalesi de bir kaç ay içinde yap lacak y l sonunda bafllayaca - m z infla çal flmalar, 2017 y l nda da sona erebilir. URAYS M, 2017 y l nda iflletmeye al nabilir. Bizim bulundu umuz co rafya üzerinde böyle bir test merkezi yok. URAY- S M'in Türkiye'ye önemli bir ekonomik katk s olacak. Merkezimiz önümüzdeki 5 y l içinde büyük bilgi ve teknolojik birikim yapacak. Avrupa ve Türk Cumhuriyetleri'nden gelecek trenlerini test edece iz." Koçkar, merkezin biran önce bitirilmesin için AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündo an' n da heyecanl oldu unu sözlerine ekledi. Davac vekili Av. smail Onur Do an taraf ndan daval Nüfus Müdürlü ü aleyhine aç lan sim Düzeltilmesi davas n n yap lan aç k duruflmas sonunda: Davan n kabulü ile; Ad yaman li Besni lçesi Meydan Mah/Köyü Cilt 7 Hane 167 BSN 20 de nüfusa kay tl bulunan Kemal k z, Sevgiden olma 08/11/1969 D.lu TC Kimlik No.lu davac Büket Güçbey in nüfusta kay tl olan Büket isminin Buket olarak düzeltilmesine, dair 24/03/2014 tarih ve 2014/129 E. 2014/150 K. say l ilam ile karar verilmifltir TMK. nun 27. maddesi gere ince lan olunur. (BASIN-6216)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Soldan sa a 1. Etkisiz... Günü gününe yaz lm fl olaylar içine alan eser, kronik (eski) Ezberleyerek, bir yerden okumayarak, bir yere bakmayarak... Alev alev Dokuzdan sonra gelen say n n ad... Tekkelerde, dervifller ayin s ras nda sürekli olarak hu demek... Kad n veya erke e verilen genel ad, flah s, zat, nefer Görünüm... Is rgangillerden, Çin, Vietnam ve Malezya'da yetiflen de erli bir bitki... laç, merhem (halk a z ) Yüreklendirmeye yarayan bir seslenme sözü, yafla... Yolcu yükü... Difli tutsak (eski) Kayak... lk sat r n ilk harfinin büyük puntoda ve süslü yaz larla dizilme ifllemi Kutulamak ifli... Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanlar vurma veya yakalama ifli... Ans z n ortaya ç kan Biraz diri... Elek yapan veya satan kimse Havada bu u durumundayken akflam n ve gecenin serinli iyle yerde veya bitkilerde toplanan küçük su damlalar, flebnem... Koyun, kuzu vb. hayvanlar n ç kard ses... Al fl lmak ifli "Sergilemek, gözler önüne sürmek" anlam ndaki "... etmek" birleflik fiilinde geçen bir söz... Üzme, s k nt verme, üzgü Meme bafl üzerine yerlefltirilip sütün al nmas na yarayan araç... "Bir fleyin olmas na çok az kalmak" anlam na gelen "... kalmak deyiminde" geçer... Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi Lorentiyum elementinin simgesi... Bir el iflini veya mekanik bir ifli gerçeklefltirmek için özel olarak yap lm fl nesne... Oyunda arkadafllar na bafl olan çocuk Osmanl Devleti'nde Yeniçeri Oca n n kald r lmas ndan önceki güvenlik görevlisi (eski)... E lendirici, sevimli, güldürücü, sevimli, soytar, hofl... Manganez elementinin simgesi Maliye ifllerinde uzman olan veya devletin maliye kurulufllar nda çal flan kimse... Kir Alakalanmak ifli... So u a karfl omuzlara, bafla, s rta veya boyna al nan örtü... Yukar dan afla ya 1.. Üçüncü ve dördüncü zamanla ilgili... Çatlamak ifli Özneye iliflkin olan, öznede oluflan, nesnelerin gerçe ine de il, bireyin düflünce ve duygular na dayanan, enfüsi, subjektif, nesnel karfl t... Ut çalan çalg c, utçu... Gönderme (eski) Terbiyum elementinin simgesi... Otel, lokanta vb. yerlerde veya evlerde flapka, palto, pardösü gibi eflyay b rakmak ve korumak için ayr lm fl yer, ask l k... Gözde sar ya çalan kestane rengi Kurtulufl, kurtulma (eski)... Yabanc paralar n ulusal para cinsinden de eri... Eski Yunan, Roma ve XVII. yüzy l Frans z sanat yla ilgili sanatç veya eser Ruh bilimi ile ilgili olan, ruhsal, psikolojik, psiflik... Ey, hey anlamlar nda bir seslenme sözü Saklan lmas, korunmas için birine veya bir yere b rak lan eflya, inam, emanet (eski)... Acaba... Gerçeklefltirilmesi zamana ba l istek Ergimek ifli, zeveban... Mu la iline ba l ilçelerden biri fiaman... Çocu u olan kad n, anne... Üye... Ölü gömülen yer, gömüt, mezar, kabir, metfen, makber (eski) Birtak m yiyecek, ilaç, toz, koku vb.ne hastal k derecesinde gösterilen afl r tepki... Elek yard m yla ay klamak veya incesini kabas ndan ay rmak, elekten geçirmek Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü... Pazartesi ile çarflamba aras ndaki gün... lgi Bir fleyin geçti i veya önce bulundu u yerde b rakt belirti, niflan, alamet, emare... Balda ve birçok meyvede bulunan bir tür fleker, levüloz, fruktoz Eksiklik, kusur (eski)... Difli çocuk... Ayn gerilimdeki besleme hatt veya ç k fllar n topland ve da t ld boru veya iletken çubuk veya lama "Kurnazca ve haince düzen" anlam nda "... Cengiz oyunu", "çok zorba" anlam nda "... k ran bafl kesen", "bir kimse birinden ald n ötekine, ötekinden ald n bir baflkas na vererek iflini yürütmek" anlam nda "... külah n Veli'ye, Veli'nin külah n..." giydirmek deyimlerinde geçen bir söz... laçlamak ifli... Platin elementinin simgesi nsan toplulu u, toplum (eski)... Yar (eski)... Yüksek, uzak veya geçilmesi güç bir yerin öte yan na geçmek Tohumlar n ezilip ya ç kar ld yer (halk a z )... Alt n and ran, alt na benzeyen, alt n gibi, alt n ms

10 YAfiAM Türkiye nin yüzde 13,5'i genifl aile SEYFETT N KOÇAK ANKARA - y l nda, yüzde 21,5 i evlili in 6-10 y l içinde yüzde 1,8 ile sa l k hizmetlerine, yüzde 2,3 T ürkiye de say s geçen y l 20 milyon 220 gerçekleflti. ile e itim hizmetlerine ve yüzde 3,2 e lence bin 578 olan hane halklar n n yüzde ki yetiflkin ve iki çocuklu hane halklar n n ve kültür hizmetlerine yap ld. 8,6 s n tek kiflilik, yüzde 13,5 ini ise yüzde 15,2'si yoksulluk s n r n n alt nda. Tek genifl aileler oluflturdu y l nda meydana gelen boflanmalar n yüzde 40,3 ü evlili in ilk 5 y l nda, yüzde 21,5 i ise evlili in 6-10 y l içinde gerçekleflti. Aileler en fazla harcamay bar nma ve kiralamaya yapt. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), May s olarak belirlenen Aile Haftas na özel olarak 2013 y l na ait statistiklerle Aile verilerini aç klad. Haz rlanan istatistiklerde; hane halklar n n 2011 y l ndaki yap s incelendi inde; toplam hane halk say s n n 19 milyon 658 bin 387, tek kiflilik hane oran n n yüzde 7,9, kiflilik hane halklar n n yüzde 13,4 ü, tek ebeveynli ve en az bir çocu u olan hane halklar n n ise yüzde 30,4'ü y l nda yoksulluk s n r n n alt nda yaflad. Ba ml çocu u olan hanelerin yoksulluk oran n n, ba ml çocu u olmayan hanelerin yoksulluk oran n n 3,5 kat fazla oldu u görüldü. Tek bafl na yaflay p 65 ve daha yukar yaflta olan kiflilerin yoksulluk oran ise 2008 y l nda yüzde 10,5 iken 2012 y l nda yüzde 20,5 e yükseldi. TOPLUMSAL T BAR Ç N A LE YAfiAMI Yaflam Memnuniyeti Araflt rmas n n 2013 y l sonuçlar na göre; toplumda itibarl olmay sa layan nedenler aras nda düzgün aile yaflam n birinci derecede önemli olarak belirtenlerin oran yüzde 45,6 iken; ahlakl yaflam birinci derecede önemli olarak belirtenlerin oran yüzde 27,9 oldu. Toplumda itibarl olmay sa layan nedenler aras nda paray birinci derecede önemli tek ebeveynli hane oran n n ise yüzde 7,8 EN FAZLA KORUYUCU olarak belirtenlerin oran ise yüzde 9,5 oldu. oldu u görüldü.hane halklar n n 2012 A LE ZM R L NDE y l ndaki yap s nda toplam hane halk say s Türkiye genelinde mevcut koruyucu aile GENÇLER N YARISI 20 milyon 220 bin 578 e, tek kiflilik hanelerin say s 2 bin 973 tür. llere göre koruyucu aile ÇEVRES NDEK A LE YAfiAM oran yüzde 8,6 ya, tek ebeveynli hanelerin say s incelendi inde en fazla koruyucu B Ç M NE ÖNEM VER YOR oran yüzde 8,1 e yükseldi. Hane halklar n n ailenin 299 koruyucu aile ile zmir de oldu u yüzde 54 ünü çocuklu çiftlerden oluflan haneler, yüzde 15,8 ini çocuksuz çiftlerden oluflan görüldü. zmir i 292 koruyucu aile ile stanbul, 168 koruyucu aile ile Ankara, 142 haneler ve yüzde 13,5 ini üç kufla içeren koruyucu aile ile Kayseri ve 107 koruyucu genifl haneler oluflturdu. aile ile Bursa takip etti. Tek ebeveynli hanelerdeki ebeveynlerin cinsiyete göre da l m incelendi inde; 2011 y l nda tek ebeveyni anne olan hanelerin oran yüzde 85,7 iken bu oran 2012 y l nda yüzde EN FAZLA HARCAMA BARINMA VE K RALAMAYA 84,9 oldu. Tek ebeveyni baba olan hanelerin oran ise 2011 y l nda yüzde 14,3 iken 2012 y l nda yüzde 15,1 e yükseldi. BOfiANMALARIN YÜZDE 40,3 Ü LK BEfi YILDA Ülkemizde 2013 y l nda meydana gelen boflanmalar n yüzde 40,3 ü evlili in ilk 5 /10 Tüketim amac na göre hane halk nihai harcamalar incelendi inde; 2012 y l nda en fazla harcaman n yüzde 25,8 ile bar nma ve kiralamaya, yüzde 23,8 ile g da, alkollü/alkolsüz içki, sigara ve tütüne ve yüzde 21,1 oran nda ulafl m ve iletiflime yap ld görüldü. Hane halk harcamalar n n en az ise Polisden emniyet kemeri takan sürücüye çikolata ikram Türkiye de say s geçen y l 20 milyon 220 bin 578 olan hane halklar n n yüzde 8,6 s n tek kiflilik, yüzde 13,5 ini ise genifl aileler oluflturdu. Yetiflkinlerin yüzde 52,1 i çevresindeki insanlar n aile yaflam biçimlerinin kendileri için önemli oldu unu belirtirken bu oran n gençlerde yüzde 50,1, yafll larda yüzde 44 oldu u görüldü. Çevresindeki kiflilerin aile yaflam biçimlerinin kendileri için önemli oldu unu belirtenlerin oran illere göre incelendi inde; bu oran n en yüksek oldu u il yüzde 71,6 ile Bitlis oldu. Bitlis ilini yüzde 71,5 ile Hakkari, yüzde 68,9 ile Tokat izledi. Çevresindeki kiflilerin aile yaflam biçimlerinin kendileri için önemli oldu unu belirtenlerin oran n n en düflük oldu u il ise yüzde 13,3 ile fi rnak oldu. fi rnak ilini yüzde 24,2 ile Bal kesir, yüzde 26,8 ile Manisa izledi. FERHAT ÖZER YOZGAT (CHA) - Y ozgat Emniyet Müdürlü ü Bölge Trafik fiube Müdürlü ü ekipleri, Trafik Haftas dolay s yla yapt trafik uygulamas nda emniyet kemeri takan sürücülere çikolata ikram etti. Emniyet Müdürlü ü ekipleri, bu uygulama ile emniyet kemeri kullan lmas n yayg nlaflt rmak kazalardaki can kayb ve yaralanma olaylar n en aza indirmeyi amaçl yor. Yozgat-Ankara karayolunda yap lan emniyet kemeri uygulamas nda emniyet kemeri takan sürücülere teflekkür edip çikolata ikram eden trafik polisleri kemer takmayan sürücülere ise emniyet kemerinin önemini anlatan k sa film izlettirdi. K sa filmde trafik kazas sonucu kemer kullan lmad için sürücü ve yolcular n araç içerisinden savrulmas n konu edinen film gösterimi ile sürücülerin dikkatleri çekilmeye çal fl ld. Sürücüler ise yap lan emniyet kemeri uygulamas ndan dolay çikolata ikram edilmesinin kendilerini çok mutlu etti ini söyledi. Yozgat Bölge Trafik Denetleme fiube Müdürlü ü Ekipler Amiri Mustafa Akmaz da yapt aç klamada, 2013 ve 2014 y llar n n emniyet kemeri takma ve h z denetim y llar olarak ilan edildi ini vurgulad. Ero lu, 'madenciler ormanl k alanlar tahrip' ediyor diyen medyaya sinirlendi MESUT MER- CAN AFY- ONKARAH SAR (CHA) - O rman ve Su flleri Bakan Veysel Ero lu, 'madenciler ormanl k alanlar tahrip' ediyor diye haber yapan medyaya sinirlendi. Afyonkarahisar'da düzenlenen Mermer Maden Makinleri Fuar 'Stone TechMachinery Fair 2014 Fuar 'n n aç l fl nda konuflan Ero lu, flu ana kadar Türkiye'de toplam y lda verilen maden ve mermer izninin 450 bin hektarl k alan kapsad n, buna karfl l k sadece 2010 y l nda 500 bin hektarl k yeni orman alan oluflturarak rehabilite ettiklerini söyledi.ero lu, "Yani 30 y lda verilen bütün maden izinlerinin karfl l olarak ondan daha fazla a açland rma yapt k. Bunlar da yaz n lütfen. Marifet iltifata tabidir. Arkadafllar m z çal fl yor. Onlara yard mc olmak laz md r. Önünü kesmek de il. Kusura bakmay n yani tafl oca geliyor 'biz istemeyiz'. Tamamda bu binalar neyle yap lacak. Hadi ben ormandan izin vermem benim için çok kolay. Mermer bu kadar insana istihdam sa l yor. hracat yap yor. O zaman yurt d fl ndan mermer mi ithal edelim. Yurt d fl ndan tafl oca m ithal edelim." dedi. Madencilerin ormanlar kesinlikle tahrip etmedi ini belirten Ero lu, maden al nd ktan sonra bu alanlar n tekrar slah edildi ini kaydetti. Ero lu, "Çünkü biz onlarla beraber anlaflt k. Dedik ki 'madeni ald ktan sonra buray slah edin.' Hatta a açland rma bedeli de al yorlar para da veriyorlar. Biz ifl bittikten sonra a açland r yoruz, tekrar ormana kazand r yoruz." diye konufltu. Di er bir elefltirinin de hidorelektrik santrallerinin (HES) ormanlar tahrip etti i yönünde oldu unu belirten Ero lu, HES'ler, mermer ve madenler için verilen iznin toplam izinlerin ormanl k alan n binde 2'si oldu unu anlatt. Burada muazzam bir istidam sa land n, bu sa lanan katma de er ve ihracat rakamlar n ihmal edemeyeceklerini kaydeden Ero lu, flunlar söyledi: "Onlar al n terini ortaya koyuyor. Elleri nas rl çal fl yorlar. HES'ler binde 2'sidir. Ancak biz bunun 100 kat n a açland r yoruz. Bozuk orman alanlar n slah ediyoruz. Yol kenarlar n a açland r yoruz. Bütün bunlara ra men ormanl k alanlar k sa bir süre için madencilere terk etmemize ra men binde 2'dir. Son 10 y lda 900 bin hektar artm flt r. Fidan çal flmalar nda da Çin'den ve Hindistan'dan sonra ikinci s raday z. Orman art fl itibar yla biz bir numaray z. Afyonkarahisar'a bak n yüzde 14'lük orman alan vard flimdi yüzde 23'tür." Bas n mensuplar n n bir fleyi yazarken ölçülü yazmas gerekti i uyar s nda da bulunan Ero lu, ayr ca bundan sonra Maden flleri Genel Müdürlü ü'nden Baflbakanl a giderek ruhsat alanlar n tekrar kendilerine gelmesine gerek kalmadan izinlerini alacaklar n aç klad. Demir korkuluklara saplanan ticari taksinin floförü can verdi BULMACANIN ÇÖZÜMÜ C HAN PAÇA ANKARA(CHA) - A nkara da, ticari taksinin demir korkuluklara çarpmas sonucu meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayat n kaybetti. Korkuluklar n taksinin bagaj ndan girip ön koltuklar n aras ndan ç kt görüldü. Kaza, saat s ralar nda Yenimahalle, Yeni Ankara Bulvar üzerinde gerçekleflti. K z lay dan Etimesgut istikametinde seyreden 06 T 6042 plakal ticari taksinin floförü Ahmet Ali Ç nar (32), T GEM kavfla na geldi i s rada bilinmeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini yitirdi. Savrulan araç yol ay r m ndaki demir korkuluklara çarpt. Çarpman n etkisiyle araçta s k flan Ali Ç nar olay yerinde hayat n kaybetti. Araçta bulunan smail Köse ise kazay hafif s yr klarla atlatt. Korkuluklar n arac n arka taraf ndan girip ön koltuklar n aras ndan ç kt görüldü. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler Ç nar n cenazesini s k flt yerden bir saatlik çal flman n ard ndan, arac n kap ve koltuklar n sökerek ç karabildi. Ceset cenaze arac yla hastane morguna kald r ld. Kazayla ilgili soruflturma bafllat ld.

11 Safranbolu da 19 May s yo unlu u KARABÜK (AA) - T arihi konaklar yla ünlü Safranbolu ilçesinde, 19 May s Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram n n hafta sonuyla birleflmesi dolay s yla otellerdeki doluluk oran yüzde 100 e ulaflt. Safranbolu Belediye Baflkan Necdet Aksoy, AA muhabirine yapt aç klamada, orijinal haliyle korunan eserlerin Safranbolu yu aç k hava müzesi haline getirdi ini belirterek, bu nedenle turistlerin tarihi miras n içinde zamanda yolculuk yapaca n söyledi. Aksoy, 19 May s Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayram n n hafta sonuyla birleflmesinin turizm sektörünü hareketlendirdi ini anlatarak, ilçedeki yaklafl k 5 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyon olarak iflletilen tarihi konaklarda yer kalmad n ifade etti. Tatil süresince ilçeye gelen misafirleri en iyi flekilde a rlayacaklar n dile getiren Aksoy, Lokum üreticileri haz rl klar n tamamlad. Otel ve pansiyon olarak iflletilen tarihi konaklarda ek programlar haz rlad. Al flverifl merkezleri, otogar ve e lence yerlerinde güvenlik birimleri tüm emniyet tedbirlerini alacak. TUR ZM /11 Nusaybin'deki cami ve kilise, UNESCO kal c listesi peflinde MARD N - (AA)- AR F ALTUNKAYNAK - T ürkiye den UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi ne giren 13 alandan biri olan Mardin in Nusaybin ilçesindeki Zeynel Abidin Camisi ve Mor Yakup Kilisesi nin, kal c listeye girmesi hedefleniyor. Nusaybin deki Zeynel Abidin Camisi ve Mor Yakup Kilisesi nin 15 Nisan da yap lan de erlendirme sonucunda Dünya Miras Geçici Listesi ne al nmas ilçede sevinçle karfl land. Yüzy llard r yan yana iki farkl inan fl n mabetleri olan Zeynel Abidin Camisi ve Mor Yakup Kilisesi nin, dünya miraslar kal c listesine girmesi bekleniyor. Nusaybin Kaymakam Abdulhalim Can, AA muhabirine, Türkiye den 13 alan n Dünya Miras Geçici Listesi ne al nd n an msatarak, bu durumun memnuniyet verici oldu unu söyledi. Zeynel Abidin Camisi ve Mor Yakup Kilisesi nin UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi ne girmeyi hak etti ine inand n anlatan Can, flöyle konufltu: Cami külliyesinde, orada meftun olarak bilinen Zeynel Abidin ve onun k z kardefli Sitti Zeynep in türbeleri bulunuyor. Bizim için çok önemli bir dini merkez. Cami içerisinde Hz. Muhammed in ehli beytinden oldu u bilinen Hz. Hüseyin in 13. kuflaktan torunu Molla Zeynel Abidin in türbesi ve onun k z kardefli Sitti Zeynep in türbeleri mevcuttur. Üzerilerinde yaz lan Arapça kitabeye göre caminin milattan sonra 1160 y l nda infla edildi i bilinmektedir. Di er tarafta ise Hristiyanl k inanc nda önemli bir yere sahip olan Mor Yakup Kilisesi nin milattan sonra 313 y l nda infla edilmifl çok önemli bir mekan oldu unu vurgulayan Can, kilisenin vaftizhane ve katedral bölümleriyle önemli bir inanç kompleksi oldu unu belirtti. Zeynel Abidin Cami ve Mor Yakup Kilisesi nin birbirleriyle olan iliflkilerinin sadece fiziki olmad na de inen Can, flöyle devam etti: Tunceli de do a gezileri sürüyor Süryani kaynaklar na göre, Zeynel Abidin Camisi nin yap m için gerekli olan para, tanr yolunda harcand gerekçesiyle kilise paras ndan karfl lanm fl. Bölgede de bu inan fl yayg n. Osmanl kaynaklar nda ise Mor Yakup Kilisesi ile Zeynel Abidin Camisi ortak vak f mal olarak de erlendiriliyor. Zeynel Abidin Camisi nin minaresinin 1956 y l nda Süryani bir usta taraf ndan infla edildi ini ve caminin yap s na bak ld zaman Hristiyanl k inanc n n dekoratif mimari ö elerinin görülebilece ini bildiren Can, Zeynel Abidin Camisi ile Mor Yakup Kilisesi kültürleraras sanatsal, politik ve kültürel birikim noktas nda geçmiflin izlerini günümüze tafl yan birer yap oldu unu düflünüyoruz dedi. Her ikisinin de aralar nda bir duvar ya da bir tel örgü olmadan bu haliyle ortak bir Kültür ve nanç Projesi ad alt nda UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi ne girdi ini dile getiren Can, bundan sonra her iki mabedin Dünya Kal c Miras Listesi nde yer almas n arzulad klar n bildirdi. Nusaybin Kültür ve Çevre Platformu Sözcüsü fierefhan Ciziri de ilçedeki iki mabedin hoflgörü içinde birbirlerini kabul ederek yüzy llarca yaflamas n n bir kültürün tezahürü oldu unu söyledi. Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik, UNESCO Dünya Miras Merkezince 15 Nisan da yap lan de erlendirme sonucunda Dünya Miras Geçici Listesi ne, Anadolu Selçuklu Medreseleri (Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum, K rflehir), Anavarza Antik Kenti (Adana), Kaunos Antik Kenti (Mu la), K zkalesi (Mersin), Arslantepe Arkeolojik Alan (Malatya), Kültepe Arkeolojik Alan (Kayseri), Çanakkale ve Gelibolu 1. Dünya Savafl Alanlar (Çanakkale), Eflatunp nar Kaya An t (Konya), znik (Bursa), Mahmutbey Camii (Kastamonu), Ahi Evran Türbesi (K rflehir), Titus-Vespasianus Tüneli (Hatay), Zeynel Abidin Cami ve Mor Yakup Kilisesi (Mardin) al nd n aç klam flt. TUNCEL - Tunceli nin tarihi mekanlar n ve do al güzelliklerini tan tmak amac yla düzenlenen do a gezilerine Çemiflgezek ilçesinde devam edildi. Çözüm sürecinin bafllamas n n ard ndan, kendilerine Dersim Gezginler Grubu ad n veren toplulu un geçen y l düzenledi i do a gezileri büyük ilgi görmüfltü. Bu kapsamda, Çemiflgezek ilçesine düzenlenen geziye, yafllar 9 ile 55 aras nda de iflen 90 kifli kat ld. lçeye gelen gruptakiler, Tahar Çay k y s nda yemek yedi. Traktör römorkunda çay geçen do a severler Tahar Vadisi nde yürüyüfl yapt. Gruptakiler, daha sonra, ilçe merkezine yak n bir noktadaki, kimler taraf ndan yap ld kesin olarak bilinmeyen, 250 metre yükseklikteki kayalara oyulan 20 ye yak n oda, koridorlar ve su sarn çlar ndan oluflan Dervifl Hücreleri ni ve ilçedeki baz tarihi mekanlar gezdi. Geziye kat lanlardan Zeynep Altun, AA muhabirine yapt aç klamada, ilk defa bir do a gezisine kat ld n ve Çemiflgezek e hayran kald n belirterek, Tek kelimeyle muhteflem bir yer. lk defa geldim Çemiflgezek ilçesine. Gerçekten harika bir yer. Herkesin gelmesini kesinlikle istiyorum. Tarihi, suyu, do as ve havas yla gerçekten muhteflem bir yer. Kesinlikle gelin ve buray görün dedi. stanbul da okuyan üniversite ö rencisi Güney Akgül de Tunceli ye ilk defa geldi ini dile getirerek, nsan burada hareket ettikçe güzellefliyor. Yürüyüfl yapmay çok seviyorum zaten. Ayr ca tarihi olarak da çok güzel. Kent ayr ca kendi bafl na güzel. Muhteflem yani ne diyeyim ifadesini kulland. Difl hekimi Sultan Yavuzer ise yaklafl k 2 saatlik bir yolculu un ard ndan Çemiflgezek e geldiklerini ve güzel bir gün geçirdiklerini ifade ederek, Dervifl Hücreleri gerçekten görülmeye de er bir yermifl. Bu kadar t rman fla, eme e de di. Güzel bir gündü, herkese öneriyorum diye konufltu. (AA) Sümela Manast r 'nda hedef 500 bin turist TRABZON - (AA) - HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Do an n içerisinde kendine özgü yap s yla yerli ve yabanc turistlerin ilgi oda haline gelen tarihi Sümela Manast r 'n bu y l 500 bin kiflinin ziyaret edece i tahmin ediliyor. Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, AA muhabirine yapt aç klamada, Maçka ilçesi Alt ndere Vadisi'nde Karada ' n ete inde kayalar oyularak infla edilen Sümela Manast r 'n n, kent turizmi aç s ndan Uzungöl ile önemli oldu unu söyledi. Manast rda, 88 y l aradan sonra 2010'da bafllat lan ve y lda bir kez düzenlenen ayinlerin tan t ma büyük katk sa lad n vurgulayan Vali Öz, "Kültürel aç dan cazibe merkezi olan Sümela Manast r 'n, ziyaret edenlerin say s her y l önemli miktarda art r yor. Bölgemiz, do al, tarihi, kültürel ve folklorik de erlerin birlikte de erlendirilip bir ürüne dönüfltürülmesi halinde turizm aç s ndan daha da cazip hale gelecek. Biz de bunun sa lanmas için bir dizi çal flma yürütüyoruz" dedi. fiehir merkezine 40 kilometre mesafede ve 1300 rak mda yer alan Sümela Manast r 'n ziyaretçilerin daha iyi tan mas aç s ndan dijital rehber uygulamas için çal flma bafllatt klar n an msatan Öz, "Manast ra gelen yerli ve yabanc turistler rehberler eflli inde gezdiriliyor ancak tek ya da ailesiyle gelen turistler bu imkandan faydalanam yor. Oluflturaca m z dijital rehberle Sümela'y ziyaretçilere daha iyi tan tmay amaçl yoruz. Bir süre önce çal flmalar na bafllad m z uygulamada önemli mesafe ald k. Uygulamay yak nda hayata geçirmeyi planl yoruz" diye konufltu. Trabzon'un her geçen y l Türkiye ve Karadeniz'de turizmde söz sahibi olmaya bafllad n ifade eden Öz, flöyle devam etti: "Geçen y l Trabzon'a yaklafl k 2 milyon 710 bin ziyaretçi geldi. Bunun yaklafl k 635 bini yabanc lardan olufluyor. 2012'de kente gelen turist say s ise 2 milyon 500 bin. Bu bize turizmdeki art fl n devam etti ini gösteriyor y l na bakt m zda bir önceki y la göre yaklafl k yüzde 10 art fl yafland. Sümela Manast r 'n ise geçen y l yaklafl k 400 bin turist ziyaret etti. Bu y l ise rakam n 500 binin üzerinde olmas n bekliyoruz."

12 KÜLTÜR/SANAT /12 BEYRUT (AA) Lübnan'da "Türk Mutfa Günü" düzenlendi L übnan'daki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YETKM), baflkent Beyrut'ta "Türk Mutfa Günü" düzenledi. Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin (YETKM) ilk kez gerçeklefltirdi i etkinli- e, baflta Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi nan Özy ld z olmak üzere 200'e aflk n Türk ve Lübnan vatandafl kat larak Türk mutfa na has yemekleri tatt. AA muhabirine konuflan Beyrut Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Cengiz Ero lu, "Türk mutfa, dünyan n en zengin 3 mutfa ndan biridir. Düzenledi- imiz bu etkinlikle Türk mutfa nda yer alan yemek çeflitlerini tan tmaya çal flt k" dedi. Türkiye ile Lübnan aras ndaki ortak tarihin unutulmamas gerekti ini belirten Ero lu, "Günümüzde hala ayn ismi tafl - yan pek çok yeme imiz bu tarihin parças say l yor" diye konufltu. Beyrut'ta yaflayan ve yar flmaya dolma yeme ini yaparak kat lan Türk vatandafl Ümmü Muhammed, "Yar flmaya kazanmak için de- il, Lübnanl lara ülkemi tan tmak amac yla kat ld m" ifadesini kulland. Lübnan vatandafl Nadin Hasan, ilk kez tatt Türk yemeklerini çok be endi ini, baz lar n yapmaya çal flaca n söyledi. Do al film platosu Talas'ta festival heyecan KAYSER (AA) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Birçok medeniyetin bir zamanlar iç içe yaflad, Ali Da 'n n eteklerinde tafl evleri ve yeralt flehirleriyle do al film platosunu and ran Talas ilçesi, 2. Uluslararas Kayseri Alt n Ç nar Film Festivaline ev sahipli i yapacak. sinem Sabotaj "Tehlikeli Takip" filminde polislerin hayat n gerçekçi ve cesurca perdeye aktarmas yla ünlenen yönetmen David Ayer'in son filmi "Sabotaj"da, "beyazperde efsanesi" Arnold Schwarzenegger kamera karfl s na geçti. Schwarzenegger' n yan s ra Sam Worthington, Olivia Williams ile Terrence Howard' n oynad filmin senaryosunu yönetmen Ayer, Skip Woods ile birlikte yazd. Gerilim aksiyon sevenleri sinema salonlar na çekmeyi hedefleyen ABD yap m filmde, uyuflturucu bask n yapan özel timin maceralar aktar l yor. A V ZYONA YEN G REN F LMLER Son Üç Gün Filmde, baflrollerde Costner'a Amber Heard, Hailee Steinfeld ve Connie Nielsen efllik etti. Çekimleri Paris'te gerçeklefltirilen filmin hikayesi flöyle gelifliyor: "Tehlikeli gizli servis ajan Ethan Runner (Kevin Costner) yakaland ölümcül hastal k nedeniyle eski efli ve k z yla daha s cak bir iliflki kurmaya çal flmaktad r. Bu arada tamamlamas gereken son bir görev vard r. Bu görev onun yaflamas için son bir flanst r fakat karfl s nda az l teröristler ve zorlu bir yol vard r." F estival Yönetmeni Kerim Abanoz, AA muhabirine yapt aç klamada, 2. Uluslararas Kayseri Alt n Ç nar Film Festivali'ni geçen y l Talas Film Festivali ad yla düzenlediklerini, Kayseri için bir ilk olan festivale 82 filmin kat ld n söyledi. Abanoz, May s tarihlerinde gerçeklefltirecekleri festivali bir marka haline getirmek için çal flt klar n dile getiren Abanoz, "Ç nar ile Kayseri'yi özdefllefltirdik. Kayseri'nin yaklafl k 6 bin y ll k bir tarihi geçmifli var, 'kadim kent' olarak adland r l yor. Birçok medeniyetten etkilenmifl bir kültür. Bizler de sinemada ç nar, kadimli i, çok kültürlülü ü ifade etti i için bu ismi tercih ettik" dedi. Festivalin uluslararas boyutuna dikkati çeken Abanoz, flöyle devam etti: "Alt n Ç nar ismiyle beraber baz fleyler de de iflti. Festivalimize ran'dan Azerbaycan, K rg zistan ve Makedonya'dan yönetmenler gelecek. Uluslararas film gösterimlerinin yan s ra söylefliler yap lacak. Ayn zamanda bu y l belgesel ve kurmaca olmak üzere 2 kategoride yar flma düzenlenecek, 6 film ödül alacak, toplam 45 bin lira para ödülü verilecek. Geçen y l festivale 80 film kat lm flt, bu y l 200 film kat l yor. Edirne'den Hakkari'ye, Mu la'dan Trabzon'a kadar pek çok ilden sinema filmleri geldi. Baflvuru süresi sona erdi, 6 May s'ta finale kalan eserleri aç klayaca z. 10 belgesel, 15 k sa film yar flacak. Festivalin flu an ön eleme jürileri ve seçici kurullar belirlendi." Film festivaline sinemada marka olmufl isimlerin gelece ini vurgulayan Abanoz, bunun da Kayseri'nin ve Talas' n bilinirli- ini art raca n dile getirdi. Abanoz, "K sa film dal nda Tunç Baflaran jüri baflkanl yapacak, belgesel dal nda Ertu rul Karsl jüri baflkan. Alican Yücesoy, Erçin Karabulut, Janset Paçal gibi isimler aram zda olacak. 15 sinema yazar n davet ettik" diye konufltu. Talas' n tarihi konaklar ve yer alt flehirleriyle zengin bir tarihi mirasa sahip oldu unu ifade eden Abanoz, ilçenin bu haliyle do al bir film platosunu and rd - na dikkati çekti. Festival fikrinin Talas'tan do du unu anlatan Abanoz, flunlar kaydetti: "Burada bir kültür mozai i, hala yaflayan bir tarih var. Talas' n, Mardin'den ya da Nevflehir'den hiçbir fark yok. Talas'ta belediye ve üniversite iflbirli iyle yaklafl k 2 y l önce Yücel Çakmakl Film Atölyesi aç ld. Bu atölyede sinema dersleri veriliyor. Festival fikri de bu atölyeden ve Talas'tan do du. Festival boyunca atölyenin de yer ald tarihi Ali Saip Pafla Soka 'nda etkinlikler olacak. Sokakta tam bir festival coflkusu yaflanacak. Aç k hava sinema gösterimleri yapaca z, sanatç lar bu sokakta söyleflilere kat lacak. Ayr ca Kayseri kent merkezinde baz mekanlarda da film gösterimleri olacak. Festivalin Kayseri'ye renk kataca na inan yoruz." 2. Uluslararas Kayseri Alt n Ç nar Film Festivali Kültür ve Turizm Bakanl n n deste iyle Talas Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Anadolu Sinemac lar Derne i taraf ndan organize ediliyor. nkara 10. Köy Teyatora Tiyatronun temsilcisi Dionysos'un yaflad 10. Köy e yollar düflen bir ö retmen ve bir tiyatro kumpanyas, burada garip durumlar n oldu unu ve köylülerin garip konuflmalar yapt klar n fark ederler. Çünkü bu köyde henüz yalan keflfedilmemifldir. Yaln zca ak llar ndan ya da kalplerinden ne geçiyorsa onu söylemektedirler. Ö retmen, köy okulunda göreve bafllarken, kumpanya elemanlar da Dionysos ad na canland rmak istedikleri bir gösterimi ahaliye kabul ettirmek isterler. Öteki Kad n "The Notebook", "Unhook the Stars", "Face Off", "My Sister's Keeper" filmlerinin yönetmeni Nick Cassavetes'in yönetti i "Öteki Kad n/the Other Women" izleyiciyle buluflacak. Senaryosunu Melissa Stack' n kaleme ald filmde, Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton ile Don Johnson rol ald. Komedi türündeki filmde, sevgilisi Mark' n evli oldu unu ö renen Carly'nin yaflad klar anlat l yor.

13 Ekonomi bas n nisanda en çok neyi konufltu? Nisan ay nda ekonomi dünyas - n n öne ç kan bafll klar Medya Takip Merkezi (MTM), taraf ndan raporland. Ekonomi haberlerinin incelenerek haz rland raporda, bas na en fazla konu edilen olay ve geliflmelerin bafl nda ihracat yer al rken, Merkez Bankas ve Türkiye nin kredi notlar ile ilgili ç - kan haberler de ekonomi gündeminde konuflulan konular aras nda yer ald. Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Selahaddin ALTUNBAfi GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet FAT H KARACA Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: DA ITIM: Akda t m (Abdulgani AKDA ) Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli (Pazar hariç) Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz M edya Takip Merkezi nin ekonomik gündeme iliflkin haz rlad raporda ihracat, Nisan ay nda 57 bini aflk n habere konu edilerek, ay n en çok konuflulan ekonomi bafll klar aras nda ilk s rada yer ald. Bir önceki ay n ihracat rakamlar n aç klayan Türkiye hracatç lar Meclisi nin (T M) verilerine göre ihracat, geçen y l n ayn ay na oranla yüzde 4,3 art flla 13 milyar 14 milyon dolar oldu. T M Baflkan Mehmet Büyükekfli, ilk 3 ayl k ihracat n ise yüzde 6,2 artarak 38 milyar 607 milyon dolara yükseldi ini belirtti. Türk haz r giyim ve konfeksiyon sektörünün y l n ilk çeyre- indeki ihracat performans, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 9 artarak 4,7 milyar dolar olmas yla gündemde yer edindi. stanbul Tekstil ve Konfeksiyon hracatç Birlikleri verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen y l n Ocak - Mart döneminde 4 milyar 292 milyon 7 bin dolar olan sektör ihracat, bu y l n ayn döneminde yüzde 9 artarak 4 milyar 680 milyon 225 bin dolara yükseldi MTM nin ayn araflt rmas na göre, Nisan ay nda en çok konuflulan konular aras nda Merkez Bankas ikinci s rada yer ald. TCMB Baflkan Erdem Baflç n n, faiz oranlar yla alakal olarak "k sa vadeli faizlerin afl r düflmesine olanak vermeden faiz oranlar n indirerek hem güveni hem istikrar savunuyoruz. O flekilde bir faiz indirim süreciyle ilerleyebiliyoruz" sözleri gündemde yer ald. Merkez Bankas, 2014 y l Ocak -fiubat dönemine ait `Ödemeler Dengesi` verilerini aç klad. Cari aç k, fiubat ay nda 3.2 milyar dolar olarak gerçekleflirken, Ocak - fiubat ay nda bir önceki y l n ilk iki ay na oranla 2.8 milyar dolar azalarak 8.12 milyar dolara geriledi. TCMB Baflkan Erdem Baflç, istifa edece i yönünde ç kan haberleri yalanlad. Baflç, "Yap lan resmi aç klamalar d fl nda söylentilere itibar etmeyin. Biz görevimizin bafl nday z" dedi. Ayr ca, Merkez Bankas 'nda Genel Kurul'undaki oylamalar sonucunda, Banka Meclisi üyeli ine yine Mehmet Vehbi Ç tak ile Doç. Doç. Lokman Gündüz ün seçilmesiyle gündeme geldi. TOBB BAfiKANI RIFAT H SARCIKLIO LU MTM nin araflt rmas na göre, TOBB Baflkan R fat Hisarc kl o lu da ay boyunca konuflulan isimler aras nda öne ç kt. R fat Hisarc kl o lu Kartepe'de bu y l 10.ncusu düzenlenen EGD Ekonomi Zirvesi'ne kat lmas yla haberlere konu oldu. Hisarc kl o lu, yeni ticarî e ilimlere ve küresel geliflmelere dikkat çekerek, Türkiye nin yenidünya düzenindeki önemini vurgulas yla gündemde yer edindi. R fat Hisarc kl o lu, Nisan ay nda bankalar n ald hizmet ve komisyon için ald klar ücrete dikkat çekerek, "E er bu trend böyle gider, kimse buna 'dur' demezse, 5 sene sonra bankalar verdikleri faizin karfl l n 'hizmet' ve 'komisyon' deyip alacak. Bu müthifl bir vicdans zl k" sözleriyle medyada genifl yer buldu. Kayseri Ekonomi Sempozyumu'nda konuflan Hisarc kl o lu, paran n önemine vurgu yaparak, "Önümüzdeki dönemde finansman azalacak, para k t olacak. Akl n za bunu yaz n. Yat r mlar n z buna göre düzenleyin; paran n de eri art yor" aç klamalar yla gündeme geldi. FITCH N TÜRK YE KRED NOTU Kredi derecelendirme kuruluflu Fitch, Türkiye nin kredi notu ve görünümünde de ifliklik yapmad. Ancak kurum Türkiye'deki siyasi risklere dikkat çekti ve büyüme tahminlerini düflürdü ünü aç klamas yla gündemde yer edindi. Fitch, Türkiye nin kredi notu ve görünümünde de ifliklik yapmayarak, Türkiye'nin uzun vadeli yabanc para cinsinden notunu BBB- olarak onaylad, görünümü de dura anda tuttu. Aç klamada, Türk Liras 'n n dengelendi i ve uluslararas rezervlerin Ocak'taki sert düflüflten sonra fiubat'ta yeniden artt dile getirilerek, "Türkiye'de yeniden dengelenme daha yavafl büyümeye neden olacakt r ve biz Türkiye'nin 2014 y l na iliflkin büyüme tahminimizi yüzde 3,2'den yüzde 2,5'e ve 2015 y l - na iliflkin büyüme tahminimizi yüzde 3,8'den yüzde 3,2'ye indirdik." denildi. Fitch Ratings, yabanc sahipli olan 4 Türk bankas n n, Türk Ekonomi Bankas, Finansbank, Denizbank ve ING Bank' n kredi notlar n teyit etti. Denizbank ve Finansbank' n yabanc para cinsinden uzun vadeli kredi notlar n BBB-, TEB ve ING Bank' n notlar n BBB olarak teyit eden Fitch Ratings, Denizbank' n uzun vadeli kredi notu görünümünü ise 'dura an'dan 'negatif'e indirdi. Fitch ayn zamanda Denizbank' n Yaflayabilirlik Notu'nu 'BBB- 'den 'BB+'ya düflürdü. S&P A GÖRE TÜRK YE Standard and Poor's (S&P) Ülke Derecelendirmeleri Analitik Baflkan Moritz Kraemer, Türkiye'de sert düflüfl riskine karfl hükümet ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas taraf ndan belirlenen politikalar n izlenece ini belirtmesiyle haberlere konu oldu. Türkiye ekonomisine iliflkin sorular yan tlayan Kraemer, Dolar / TL kurunda güçlü hareketlerin görüldü ünü, bunun da ihracat faaliyetlerine katk sa layaca- n söylemesiyle ekonomi gündeminde yer edindi. Uluslararas kredi derecelendirme kuruluflu Standard & Poor s, Türkiye için 2014 ve 2015 makroekonomik öngörülerinin pozitif oldu unu aç klamas ylada ekonomi gündeminde yer ald. Standard & Poor's Nisan ay nda Türkiye'nin k r lgan olmaya devam etti ini; ancak ihracat ile büyüme modelini yeniden dengeleyebilece ini belirtti. Uluslararas kredi derecelendirme kuruluflu S&P, Türkiye ekonomisinin büyük cari ifllemler aç, finansmanda k sa vadeli yabanc fonlara ba ml l n artmas sebebiyle yabanc sermaye ak fllar nda bir tersine dönüfle karfl oldukça k - r lgan olmaya devam etti ini bildirmesiyle haberlere konu oldu. Dünyan n önde gelen iki büyük yat r m bankas JP Morgan ve Morgan Stanley ile birlikte kredi derecelendirme kuruluflu Standard and Poors'tan Türkiye uyar s geldi. Geçti imiz y llarda Türkiye ile ilgili l ml analizleriyle dikkat çeken Morgan Stanley ve JP Morgan Türkiye'nin cari aç k ve düflük büyüme tehlikesine dikkat çekti. S&P ise Türk bankac l k sektörünün FED'in varl k al m azalt m na karfl geliflen ülkeler aras nda en hassas ülkeler aras nda yer ald belirtildi. MOODY S UN TÜRK YE NOTU Kredi derecelendirme kuruluflu Moody's, Türkiye'nin Baa3 olan kredi notunu teyit ederken, kredi notu görünümünü dura andan negatife indirdirmesiyle Nisan ay nda gündeme geldi. Moody's karara gerekçe olarak artan siyasi belirsizlik ve küresel likiditenin yat r mc güvenini azaltmas n ve ekonomide orta vadeli büyümeye dair belirsizli i gösterdi. Türkiye nin kredi notu görünümünü "dura an"dan "negatif"e düflüren uluslararas kredi derecelendirme flirketi Moody s, flirketlerin not görünümünü k rmad. Moody's, Coca-Cola çecek, Koç Holding, OYAK ve Anadolu Efes'in uzun vadeli kredi notlar n Baa3 olarak teyit etmesiyle gündemde yer ald. D ER ÖNEML GEL fimeler -Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci, Ocak - Mart döneminde toplam 237 ülke ve gümrük bölgesine ihracat gerçeklefltirildi ini belirterek, "AB ülkelerine ihracat m z geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 13.2 artt. dedi. -Borsa stanbul, 14 milyon lira yat r mla birincil veri merkezi ve ekran n hayata geçirdi. -Otomotiv Mart ay nda 2 milyar 128 milyon dolarl k ihracatla son 6 y l n en yüksek ihracat rakam na ulaflt. -Uluslararas Para Fonu (IMF) 'Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelledi. IMF, Türkiye için 2014 büyüme tahminini yüzde 3.5'ten 2.3'e düflürdü. -Jolly Tur'a Gümrük ve Ticaret Bakanl taraf ndan 'Tüketici Memnuniyetini lke Edinen Firma' ödülü verildi. -Brand Finance'e göre dünyada en de erli 500 banka aras nda Türkiye'den 10 flirket yer al yor. -Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) 2014 y l flubat ay na iliflkin sanayi ciro endeksini aç klad. Buna göre, takvim etkisinden ar nd r lm fl toplam sanayi ciro endeksi geçen y l n ayn ay - na göre yüzde 20,3 art fl gösterdi. -Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, aras nda yoksullara 18 milyar 851 milyon 446 bin liral k yard m yap ld n söyledi. -Ray Sigorta Genel Müdürü Levent fiiflmano lu, 2013 y l n 354 milyon liral k prim üretimi ve 8.5 milyon liral k vergi öncesi kârla kapatt klar n söyledi. -Turkcell, ilk üç ayl k finansal ve operasyonel sonuçlar n aç klad. Turkcell Grup, ilk çeyrekte gelirini, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 6 art rarak 2 milyar 855 milyon liraya ç kard. -Halkbank, 2014 y l n n ilk çeyre inde toplam kredilerini yüzde 3.3 art flla 115 milyar TL'ye yükseltti. -Garanti Bankas, Türk bankac l k sektöründe aktif büyüklü ü 200 milyar liray geçen üçüncü banka oldu. ANKARA/13 Suriyeli yetimlerin yüzü bu kermesle gülecek K eçiören Belediyesi, geliri yetim çocuklara verilecek bir kermese ev sahipli i yapt. Keçiören Gençlik Derne i taraf ndan düzenlenen kermese vatandafllar da büyük ilgi gösterdi. Gökçek Park nda gerçeklefltirilen kermeste kad nlar n üretti i el eme i göz nuru nak fl iflleri, yiyecek, içecek, çanta, battaniye vb. ürünler sat fla sunuldu. Sat lan ürünlerin geliri Suriye deki savaflta yetim kalan çocuklara gönderilecek. Kermese Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak n yan s ra ünlü sanatç Ebru Yaflar da kat ld. Suriyeli Müslüman kardefllerimizin zor durumda oldu unu belirten Baflkan Ak, Halk n durumu çok vahim. Suriye de bir zulüm iflleniyor. Zulme karfl mazlumlara yard m eden derneklere, hay rsever Müslümanlara teflekkür ediyorum dedi. Bir iyilik hareketine daha ev sahipli i yapmaktan duyduklar memnuniyeti dile getiren Mustafa Ak, Bu tür yard mlar insanl k nam na tüm dünyadaki Müslüman halk na destek olmak için önemli bir göstergedir. Mazlumun nerede olursa olsun yan nda yer almal, zalime karfl olmal - y z. Türkiye bu zulme sessiz kalmam flt r diye konufltu. Yard mlar n bir an önce yerine ulaflt r lmas ve Suriyeli yetim çocuklara yard m elinin uzat lmas gerekti ini söyleyen Baflkan Ak, Savafl esnas nda büyük ac - lar çekip çocuklu unu yaflamayan yetimlerimizin yüzlerini bir an olsun güldürmek istiyoruz. Bu nedenle bu tarz hay r ifllerini çok anlaml buluyorum mesaj n verdi. Keçiören Belediyesi daha önce de Suriye ye yard m t rlar gönderilmesine öncülük yapm fl, ayr ca Suriye deki savaflta anne-babalar n kaybeden çocuklar için kurulacak yetimhaneye yaklafl k 10 ton yard m malzemesi ve binlerce oyuncak göndermiflti.

14 10 MAYIS 2014 CUMARTESİ BARTIN (AA) Bartın'da üç çocuk annesi kadın, doğuştan yürüme engelli oğlunun eğitimi için fedakarlıktan kaçınmıyor. Emekli eşi ve 3 çocuğuyla Demirciler Mahallesi'nde yaşayan ŞaziyeAkın (50), AAmuhabirine, oğlu YalçınAkın'ın, vücut hareketlerini ve kasların uyumlu kullanımını etkileyen "serebral palsi" nedeniyle yürüyemediğini, el ve kollarını kullanamadığını söyledi. Akın, 16 yıldır çeşitli zorluklar yaşadığını ancak alıştığını belirterek, şöyle konuştu: "Çocuğum 16 yıldır baş tacım oldu. Evde tuvalete götürüyorum, sürekli kolumda gezdiriyorum ve 9 yıldır okula getirip götürüyorum. Zorluklarımız bunlar ama artık bize zor gelmiyor. En büyük sıkıntımız, sağlıklı insanların bizi anlamaması. Bir yere gittiğimizde çocuğu tekerlekli sandalyede gördükleri zaman değişik bir şey görmüş gibi bakıyorlar. Bundan çocuğum da ben de rahatsız oluyoruz. Bunun dışında saygı da gösterilmiyor. Mesela hastaneye gidiyoruz, öncelik sıramız var. Sırada bekleyenler 'Niçin sırada beklemiyorsunuz?' Biz de mi tekerlekli sandalyeyle gelelim' diyorlar, o zaman yıkılıyorum." Oğlunun 8 yıl ilköğretim okuluna gittiğini ancak kollarındaki kas uyumsuzluğu nedeniyle kalem kullanamadığını, lise eğitimine bedensel ve zihinsel engellilere yönelik faaliyet gösteren Umut Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezinde devam ettiğini dile getirdi. Engelli çocuk sahibi annelere seslenenakın, "Çocukları arasında özellikle engelli çocuklarına ilgi Arçelik'ten bedensel engellilere fotoğrafçılık eğitimi İSTANBUL (AA) Arçelik, Koç Holding'in "Ülkem İçin Engel Tanımıyorum" programına "Bedensel Engelli Bireylere Yönelik Fotoğrafçılık Eğitimi" ile destek veriyor. Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, Koç Holding'in yürüttüğü "Ülkem İçin Engel Tanımıyorum" programına farklı projelerle destek vermeye devam ediyor. Arçelik, "Bedensel Engelli Bireylere Yönelik göstersinler. Sağlıklı olanlar bir şekilde başını kurtarıyor ama engelliler hep bize muhtaç. Vatandaşlardan da destek bekliyoruz. Maddi değil, manevi destek bekliyoruz. Gerek engelli oğluma gerekse engelli anneleri olarak bize itici gözle bakılmasın. Sokağa çıktığımızda önümüze gelen 'çocuğunuz yürüyemiyor mu?' diye soruyor. Yürüyebilse yürür zaten" ifadesini kullandı. Oğlunun duygusal olduğunu, her Anneler Günü'nde kendisine sürpriz yaptığını dile getirenakın, "Oğlumun bana ve benim ona olan sevgimi kelimelerle anlatamam" şeklinde konuştu. YalçınAkın da özellikle uzun gezilerinde tekerlekli sandalye kullandığını, onun dışında çoğu zaman destek alarak yürümeyi tercih ettiğini kaydetti. Fotoğrafçılık Eğitimi" projesini Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD) ve Fotoğrafmetre Derneği işbirliğiyle gerçekleştiriyor. Fotoğrafçılık eğitimi ile Arçelik, bedensel engelli bireylerin fotoğrafçılık sanatıyla tanıştırılmasını, bu konuda özel bir eğitim almalarının temin edilmesini ve onlara özel bir ilgi alanı oluşumuna destek vererek hayata farklı bir pencereden bakmalarını sağlamayı hedefliyor. Fotoğrafmetre Derneği üyesi uzman fotoğrafçılar tarafından verilecek eğitim, teknik bilgi aktarımı ve dış mekan çekimlerinin yer aldığı 6 dersten oluşuyor. 14 bedensel engelli BEDD üyesinin katıldığı eğitim kapsamında önce teknik bilgilerle donanan katılımcılar, öğrendiklerini İstanbul'da farklı mekanlarda gerçekleştirecekleri çekimlerle pratiğe dönüştürme fırsatı bulacak. Engelli oğlunun eğitimi için fedakarlıktan kaçınmıyor BAŞKENT TİCARET REHBERİ Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 İskitler/Ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: Şube: İvedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vakıf Çarşısı No. 22/A-1 Ulus/ANKARA Tel: Şube: Şehit Teğmen Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Tel: Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 İvedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 Bucaspor'un vazgeçilmezi Emre Şahin İZMİR (AA) PTT 1. Lig'de ilk devreyi 21 puanla 12. sırada tamamlayan Bucaspor'da 17 maçta bin 530 dakika sahada kalan Batuhan İşçiler takımda en fazla forma giyen isim oldu. Ligde geçen yıl olduğu gibi genç bir kadroyla mücadele eden Bucaspor, sezona Kemal Kılıç yönetiminde başlamasına rağmen daha sonra takımın başına Mustafa Bahadır'ı getirdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eleme başarısı gösteren Bucaspor, ligi 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 18 mağlubiyetle 46 puan ve averajla 9. sırada bitirdi. Sezon boyunca 47 gol atan sarı lacivertli ekip, kalesinde 59 gol gördü. T.C. KAZAN İCRA DAİRESİ 2014/26 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazia bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 05/05/ İhale Tarihi : 23/06/2014 günü, saat 11:05-11:10 arası. 2. İhale Tarihi : 08/07/2014 günü, saat 11:05-11:10 arası. İhale Yeri: SÜMERLER OTOPARKI YAZIBEYLİ YOLU KAZAN No Takdir Edilen Değeri TL Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %18 06 JRJ 01 Plakalı 2011 model Ford Marka CDLI Tipli BEYAZ RENKLİ DAMPERLİ KAMYON 1. İhale Tarihi : 23/06/2014 günü, saat 11:20-11:25 arası. 2. İhale Tarihi : 08/07/2014 günü, saat 11:20-11:25 arası. İhale Yeri : SÜMERLER OTOPARKI YAZIBEYLİ YOLU KAZAN No Takdir Edilen Değeri TL Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %18 06 JRJ 02 plakalı 2011 model, Ford Marka CDLI tipli damperli beyaz renkli kamyon çamurluk kırık Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar T.C. ÇUBUK İCRA DAİRESİ 2013/2622 ESAS TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazia bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 25/04/ İhale Tarihi : 20/05/2014 günü, saat 10:00-10:05 arası. 2. İhale Tarihi : 04/06/2014 günü, saat 10:00-10:05 arası. İhale Yeri : Yıldırım Beyazıt Mah. Öztepe Sok. No:5 - Çubuk No Takdir Edilen Değeri TL Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 06 KVN 15 Plakalı 1995 Model Fiat Marka UNOSX tipli 146CI Motor no lu, NM şasi nolu, Anahtar ve ruhsat mevcut Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar - En fazla forma giyenler Sezon boyunca 33 oyuncunun mücadele ettiği Bucaspor'da 34 maçta 2797 dakika sahada kalan Emre Şahin, takımda en fazla forma giyen isim oldu. Bu oyuncuyu Batuhan İşçiler (2752 dakika), Zafer Çevik (2579 dakika) ve Hakan Çinemre (2564 dakika) takip etti. SPOR 10 MAYIS 2014 CUMARTESİ İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN SATILIK GAYRİMENKULLER GÜNLÜK SİYASİ GAZETE /15 "Hobi" diye başladı şampiyon oldu Doğuştan iki kolu olmamasına rağmen ayaklarını kullanarak yaptığı resimlerle tanınan Sümeyye Boyacı (11), hobi olarak başladığı her alanda başarılarına yenilerini ekliyor. Boyacı, geçen ay İstanbul'da düzenlenen "Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası"nda 3 altın madalya alarak takımına da Türkiye ikinciliği kazandırdı. ESKİŞEHİR (AA) Doğuştan iki kolu olmamasına rağmen ayaklarını kullanarak yaptığı resimlerle tanınan Sümeyye Boyacı (11), hobi olarak başladığı her alanda başarılarına yenilerini ekliyor. Boyacı, geçen ay İstanbul'da düzenlenen "Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası"nda 3 altın madalya alarak takımına da Türkiye ikinciliği kazandırdı. Yüzme antrenörlerinin gelecekte milli takımda ve olimpiyatlarda görmek istedikleri Boyacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sırt ağrılarına iyi geldiği için 5 yaşından beri yüzdüğünü söyledi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Gençlik ve Spor Kulübü Bedensel Engelli Yüzme Takımı'na 1,5 yıl önce katıldığını ve haftada 3 gün ikişer saat, kapalı yüzme havuzunda antrenman yaptığını belirten Boyacı, "Yüzerken günlük yaşantımı gözden geçiriyorum. Neler yaşadım bugün diye düşünüyorum" dedi. Katıldığı şampiyonada ayrı kategorilerde 3 altın madalya aldığını hatırlatan Boyacı, heyecanlı bir yapısı olmadığından dolayı yarışmalarda da heyecanlanmadığını, bu yüzden başarılı olduğunu bildirdi. Takıma diğer sporculardan daha geç girdiği halde arkadaşlarıyla iyi anlaştığını anlatan Boyacı, okulu, ebru ve İngilizce kursu olduğu için antrenmanlar dışında onlarla görüşmeye fırsat bulamadığını kaydetti. Gelecekle ilgili hayallerini ise Boyacı, şöyle anlattı: "Ben milli takıma girmek istemiyorum açıkçası. Belki yarışmalara katılırım ama meslek olarak yapmak istemiyorum. Hobi olarak yapıyorum. Resim yapmanın da yüzmenin de zor ve kolay yanları var. O yüzden ayrım yapamam. Ben avukat olmak istiyorum. Ondan sonra da siyasete atılmak istiyorum. Önce milletvekilliği, milletvekilliğinden bakanlık olursa başbakanlık." Başbakan hayalinin gerçekleşmesi halinde özellikle engellilere yönelik çalışmalar yapmak istediğini dile getiren Boyacı, şöyle konuştu: "Onlar için neler yapabiliriz' diye ödüllü özel tasarımlı proje yarışmaları başlatırdım. Güzel fikirleri olanlara ödüller verirdik. Tramvaylarda engellilere özel bir bölüm olabilirdi. Sadece refakatçiler girebilirdi diğer kişiler yüzünden oturmamazlık çekilmezdi. Engellilere özel havuzlar ve inme yerleri yapardım. Burada arkadaşlarımız zorlanıyorlar. Onlar için özel merdiven gibi birçok şey yapardım." Ekonomide de değişiklikler yapmak istediğine dikkati çeken Boyacı, "Mesela bankalarda kredi alınırken işlem için çok para alınıyor, onları aldırmazdım. Emekli maaşlarını daha fazla yapardım. Vergileri biraz daha fazla yapardım toparlamak için" ifadelerini kullandı. Boyacı, kendisi gibi engelli çocuklara da, "Onlarda bir hobi edinmeliler. Bu hobilerden başarılı olanlara burslar veriliyormuş, böylece ileride iyi yerlere gelebilirler" mesajı verdi. ESOGÜ Gençlik ve Spor Kulübü Bedensel Engelli Yüzme Takımı antrenörü Mehmet Bayrak ise Boyacı'nın en konuşkan öğrencisi olduğunu belirterek, "Bu kategoride ülkemizi onurlandıran bir sporcumuz var. Adı Beytullah Eroğlu. Sümeyye ile aynı özelliklere sahip. Sümeyye'nin de istediği, kendisine inandığı ve güvendiği takdirde ülkesini bu alanda temsil edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. "Sümeyye bir çok şeyi değiştirmek istiyor. Onunla biz konuşuyoruz çok değişik fikirleri var" diyen Bayrak, Boyacı'nın milli takıma girmeyi hedefleri arasına alması için ikna edeceğini sözlerine ekledi. 1-Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile gösterilen gün ve saatte satışa çıkarılmıştır. 2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; a)bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek,işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir ) taşıması gerekmektedir. b)gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. 3-Satış bedelinin 1/4 ü peşin kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıl içinde taksitle ödenebilir. 4-İhaleye ait şartname internet adresimizde ( ve müdürlüğümüzde görülebilir. 5-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler. 6-Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 7-Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi,resim ve harçtan müstesnadır. 8-Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihala saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İlan olunur.komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur. Basın 6217 (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar

16 10 MAYIS 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: Ankara Ticaret Odas (ATO), do- algaz servis hatt ba lant sorunlar - n n çözümü için Baflkent Do algaz Da t m Anonim fiirketi ile oda üyesi firmalar aras nda arabuluculuk rolü üstlendi. ATO Yönetim Kurulu Baflkan Salih Bezci, Baflkent Do- algaz Da t m fiirketi yetkilileri üyelerimizin sorunlar n bir ay içinde çözeceklerine dair bize söz verdiler dedi. ATO Baflkan Bezci yapt yaz l aç klamada, Ankara Ticaret Odas na, üye firmalardan, Baflkent Do- algaz Da t m Anonim fiirketi hizmetlerine iliflkin çok say da talep ve flikayet geldi ini hat rlatt. Bu flikâyetler üzerine Baflkent Do algaz Da t m Anonim fiirketi Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Torun ile bir kez, fiirket Genel Müdürü Mustafa Kurnaz ile de bir kez olmak üzere iki kez toplant yapt klar n bildiren Bezci, Her iki 12 May s Pazartesi gününden itibaren, Ankara Metrosu hatlar ndaki sinyalizasyon sistemleri entegrasyon çal flmalar nedeniyle, trenlerin son hareket saatlerinde yeni düzenleme yap ld. Büyükflehir Belediyesi EGO Genel Müdürlü ü, yolcu aktarmas z, h zl ve konforlu bir tren iflletmesinin sa lanabilmesi amac yla, Ankara Metrosu hatlar nda sinyalizasyon sistemlerinde entegrasyon çal flmas yap laca n bildirdi. Y lsonuna kadar devam etmesi planlanan çal flmalar nedeniyle 12 May s Pazartesi gününden itibaren trenlerin son hareket saatlerinde yeni düzenleme yap ld n belirten yetkililer, AfiT VE Dikimevi yönünden (Ankaray) gelip, metroya aktarma yapacak olan yolcular m z n son tren hareket saatlerine dikkat etmeleri gerekmektedir dediler. 12 May s Pazartesi gününden itibaren uygulamaya bafllayacak olan Bat kent - OSB / Törekent stasyonu yönüne OSB / Törekent - Bat kent stasyonu yönüne yeni düzenlemeyle birlikte metro Bat kent - K z lay stasyonu yönüne K z lay - Bat kent stasyonu yönüne trenlerinin son hareket saatleri flöyle Koru - K z lay stasyonu yönüne olacak: K z lay - Koru stasyonu yönüne toplant da da ATO üyelerinin do algaz konusunda yaflad klar sorunlar tek tek ele al nd dedi. ATO üyelerinin, yeni abonelik ifllemlerinin uzun zaman almas, do algaz projelerinin yenilenmesi zorunlulu unun küçük esnafa büyük maddi yük getirmesi, kartl sayaçtan fatural sayaca geçilmesi s - ras nda kalibrasyonun tutmamas ve do algaz servis hatt ba lanmas baflta olmak üzere pek çok konuda sorunlar n aktard n anlatan Bezci, Bu toplant - ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) ATO, do algazda arabulucu oldu P ursaklar Belediyesi Dedeler ve Neneler kinci Bahara Kofluyor spor müsabakas için haz rl klar tamamland. 11 May s günü düzenlenecek olan 8. Dedeler ve Neneler kinci Bahara Kofluyor spor müsabakas na kat lacak olan yar flmac lar, koflu gününü sab rs zl kla bekliyor. Her y l kofluya kat larak derece elde eden dedeler ve neneler, madalyalar n da alarak son antrenmanlar n yapt. Koflu gününü sab rs zl kla beklediklerini söyleyen dede ve neneler, böyle bir yar flma ile kendilerine de er veren, ihtiyarlar unutmayan Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin e teflekkür ettiler. Kofluya kat lacak olan dedelerden Veli Yamaç, yazd fliirle duygular n ifade etti. lar n ikincisinde Baflkent do algaz Da t m Anonim fiirketi Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Torun, sorunlar bir ay içinde çözmek konusunda söz verdi dedi. Bezci, özellikle do algaz servis ba lant sorunlar konusunda 5 bine yak n flikâyet bulundu unu belirterek, Bu sorunlar n flirket yetkililerine iletilmesi için internet sitemizde matbu bir form oluflturduk. steyen üyelerimiz adresinden indirilecek formu doldurularak, odam z n elekronik posta adresi ile numaral faks na gönderilebilir. Konuyla ilgili gazetelere ilan vererek duyuru da yapt k. Bir hafta boyunca do algaz sorunlar na iliflkin dilekçeleri toplayarak flirket yetkililerine iletece iz diye konufltu. Bezci, Baflkent Do algaz Da t m Anonim fiirketi yetkililerinin sorun çözme konusunda yap c bir yaklafl m sergilediklerini de kaydetti. Metro son hareket saatleri düzenlendi Yaz YORUM lahi fl k makaleleriyle M. Kemal Pilavo lu Yaz dizileriyle Dr. Mehmet S lay Dedeler ve neneler koflu için haz rland TÜRK YE N N EN GEN fi KONU VE YAZAR KADROSU LE HERGÜN S ZLERLEY Z Adem Yavuz Irgato lu Tamer Karahan Ziya Demirel Yalç n çyer Kenan Ergen Erol Da l Abdullah Cengiz Deniz Tan k Kartal Göktan Muhammed Aslan Nazan Bozdemir Fazl K l nç GELMEZ OLDUN, GELMEZ OLDUN ARTIK SEN BEN SEVMEZ OLDUN. SAYENDE BAK GÖR YAZAR OLDUM ÇOCUK G B A LAMAKLI OLDUM. HABER N YOKK MEZAR OLDUM BU DÜNYADA TOPRAK OLDUM. BÜLENT YILDIZ B R GÜL ÖLÜR, B N GÜL DO AR B R AfiK B TER, B N AfiK BAfiLAR B R CAN ALIR, B N CAN VER R B R KERE D LER, ÂLEM T TRER BÜLENT YILDIZ Gülflah Güçyetmez Süleyman Göksu M. Recep Tiryaki Mehmet Akif Duman

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı.

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı. Günlük Yorum Piyasalar yaşadıkları sert düşüşler ardından tepki denemelerinde bulunarak yataya yakın kapandı. İMKB ise son birkaç günkü daha olumlu performansını devam ettirebildi. Nitekim bu sabah Asya

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı. 2013 YILINDA BASINDA ÇIKAN HABERLERİMİZ 04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel 05.01.2013 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 3. Kez Başlıyor adlı haber 2 adet

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı