Do algaz sorununda ARABULUCU: ATO

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Do algaz sorununda ARABULUCU: ATO"

Transkript

1 MÜS AD, derecelendirme kurulufllar n tart flt Y ld r m Beyaz t Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ktisat Bölümü Profesörü Erdal Tanas Karagöl, Müstakil Sanayici ve fl Adamlar Derne i (MÜS AD) Ankara fiubesi nin konu u oldu. GÜNCEL MÜS AD Ankara fiubesi nin periyodik aral klarla düzenledi i toplant lar n konu u olan Prof. Erdal Karagöl Kredi Derecelendirme Kurulufllar ve Türkiye Ekonomisi konu bafll ile yapt sunumda dünyada faaliyet gösteren bafll ca derecelendirme kurulufllar n n sistemati i ve ülke ekonomilerine etkilerini anlatt. Derecelendirme kurulufllar n n notlama yaparken kulland klar yöntemleri elefltiren Karagöl, Ekonomik verilere bak ld nda ciddi geliflmeler kaydeden Türkiye nin notunun, 2001 krizinden sonra uzun bir süre yat r m yap labilir seviyelerin alt nda tutulmas n adil bulmuyorum dedi. HABER 3. SAYFADA 10 MAYIS 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) ATO, do algaz da t m flirketi ile oda üyesi firmalar aras nda anlaflma yolu ar yor MAMAK GÜNCEL Nisan ay ekonomi gündemi yo undu Nisan ay nda ekonomi dünyas n n öne ç kan bafll klar Medya Takip Merkezi (MTM), taraf ndan raporland. Ekonomi haberlerinin incelenerek haz rland raporda, bas na en fazla konu edilen olay ve geliflmelerin bafl nda ihracat yer al rken, Merkez Bankas ve Türkiye nin kredi notlar ile ilgili ç kan haberler de ekonomi gündeminde konuflulan konular aras nda yer ald. HABER 13. SAYFADA Baflkan Mesut Akgül gençlik merkezinde Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Baflak Gençlik ve Spor Merkezi nde bulunan e lence ve spor aletlerinin ilk denemesini yapt. Mamak lçe Milli E itim Müdürü fiemsettin Durmufl ile birlikte hizmete aç lan gençlik merkezini gezen Akgül, merkezde bulunan buz okeyi, elektronik basket, dart, lang rt ve masa tenisini ilk kez denedi. HABER 4. SAYFADA Metro son hareket saatleri düzenlendi 16 DA Suriyeli yetimlerin yüzü bu kermesle gülecek 16 DA 13 TE Tamer Karahan Dedeler ve neneler koflu için haz rland Bugün 3 te Do algaz sorununda ARABULUCU: ATO Ankara Ticaret Odas (ATO), do algaz servis hatt ba lant sorunlar n n çözümü için Baflkent Do algaz Da t m Anonim fiirketi ile oda üyesi firmalar aras nda arabuluculuk rolü üstlendi. GÜNCEL H A B E R ATO Baflkan Bezci, Baflkent Do algaz Da t m fiirketi yetkilileri üyelerimizin sorunlar n bir ay içinde çözeceklerine dair bize söz verdiler dedi. SOS tan annelere ANLAMLI Z YARET Anneler Günü nedeniyle Sosyal Hizmetler E itim ve Yard m Vakf (SOS), özel bir proram düzenledi. SOS Onursal Baflkan Nevin Gökçek, Y ld r m Beyaz t E itim ve Araflt rma Hastanesi ni ziyaret ederek, kad n hastalara moral verdi. Y ld r m Beyaz t E itim ve Araflt rma Hastanesi nde tedavi gören hastalar bölümlerinde ziyaret eden Nevin Gökçek, kad nlarla sohbet etti, flifa dile inde bulundu. Nevin Gökçek, hastalara Anneler Günü an s na karanfil verdi, içerisinde havlu, çorap ve kupa bardak bulunan hediye paketi arma an etti. Hastalarla teker teker ilgilenen Nevin Gökçek, hay r dualar n esirgememelerini önerdi. Hastal klar n birer büyük imtihan oldu unu, sabredilmesi gerekti ini kaydeden Nevin Gökçek, Rabbim bu imtihan baflar yla geçmeyi nasip etsin. Rabbim size ve tüm hastalara flifa versin dedi. HABER 3. SAYFADA B A B I A L GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz T w i t t e r twitter.com/olaygazetesi06 Bem-Bir-Sen açl k ve yoksulluk rakamlar n aç klad F A C E B O O K OLAY GAZETES FACEBOOK TA pages/olay-gazetesi/ GÜNCEL ATO Baflkan Bezci yapt yaz l aç klamada, Ankara Ticaret Odas na, üye firmalardan, Baflkent Do algaz Da t m Anonim fiirketi hizmetlerine iliflkin çok say da talep ve flikayet geldi ini hat rlatt. Bu flikâyetler üzerine Baflkent Do- algaz Da t m Anonim fiirketi Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Torun ile bir kez, fiirket Genel Müdürü Mustafa Kurnaz ile de bir kez olmak üzere iki kez toplant yapt klar n bildiren Bezci, Her iki toplant da da ATO üyelerinin do algaz konusunda yaflad klar sorunlar tek tek ele al nd dedi. KÜÇÜK ESNAFA MADD YÜK ATO üyelerinin, yeni abonelik ifllemlerinin uzun zaman almas, do algaz projelerinin yenilenmesi zorunlulu unun küçük esnafa büyük maddi yük getirmesi, kartl sayaçtan fatural sayaca geçilmesi s ras nda kalibrasyonun tutmamas ve do algaz servis hatt ba lanmas baflta olmak üzere pek çok konuda sorunlar n aktard n anlatan Bezci, Bu toplant lar n ikincisinde Baflkent do algaz Da t m Anonim fiirketi Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Torun, sorunlar bir ay içinde çözmek konusunda söz verdi dedi. HABER 16. SAYFADA GÜNCEL Samanyolu ndan iki büyük baflar daha K sa ad Bem-Bir-Sen olan Belediye ve Özel dare Çal flanlar Birli i Sendikas n n AR- GE Birimi, TÜ K verileri baz alarak haz rlad 2014 y l Nisan ay asgari g da harcamas (açl k s n r ) ve asgari geçim haddi (yoksulluk s n r ) rakamlar aç kland. 4 TE Kenya n n baflkenti Nairobi ile ABD nin Houston eyaletinde düzenlenen Uluslararas Çevre Proje Olimpiyatlar nda Samanyolu koleji ö rencileri bir gümüfl, bir bronz madalya kazanmay baflard. HABER 2. SAYFADA GÜNCEL

2 E konominin ihtiyac olan nitelikli iflgücü aç n kapatan BELTEK KURSLARI, hem meslek sahibi yap yor hem de her yafltan insan n kiflisel geliflimine büyük katk sa l yor. BELTEK'in, üniversite ve belediye iflbirli inin güzel bir örne i oldu unu, dünyada efli benzerinin bulunmad n kaydeden Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, proje ile binlerce gencin ifl sahibi olabilme imkan elde etti ini söyledi. Her sene kurslardan ortalama 8 bin kiflinin mezun oldu unu, binlerce lira de erindeki kurslar n ücretsiz verildi ini anlatan Baflkan Gökçek, BELTEK kursunu baflar yla bitirenlere 3 büyük kurumun, Büyükflehir Belediyesi, Gazi Üniversitesi ve Milli E itim Bakanl 'n n imzas n n bulundu u bir sertifika veriliyor. BELTEK gerek uzman e itim kadrosu, gerek y llar n getirdi i baflar ile art k büyük bir marka oldu. Kurslar m zdan bugüne kadar yaklafl k 130 bin kifli e itim gördü dedi. Üniversite mezunlar na uzmanl k, ilkö retim ve lise mezunlar na meslek edinme ile beceri kazand rmaya yönelik e itim veren BELTEK, Türkiye ye Hayat boyu ö renmeyi destekleyen en güçlü, kurumsal ve genifl yap s yla örnek olmaya devam ediyor. BELTEK kurslar n n Proje Yönetici Yard mc s Prof. Dr. Adem Kurt, kurslara büyük ilgi oldu unu vurgulayarak, flunlar söyledi: BELTEK kurslar na ilgi büyük. Vatandafllar m z kontenjan dolan kurslar üç ay beklemektense di er branfllara yönelmeyi tercih ediyor. Kurslar m z 2 ve 3 ayl k fiair Tamer Karahan dan KONFERANS VE SEM NER Seminerler ve konferanslar hakk nda bilgi almak, iflyerinizde, okulunuzda, kurumunuzda (belediye, vak f, dernek) seminer veya konferans düzenlemek istiyorsan z Ayr nt l bilgi için iletiflime geçebilirsiniz KONULAR 1- OT ZM Okyanusun derinlerindeki inciler 2-ENGELL LERE ÖZEL SEM NER As l engelliler onlar görmeyenlerdir Engellilere de il, engellere yol verelim 3- fi TME ENGELL LER Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sa r olamaz. (William Shakespeare) 4- ÇOCUK E T M Leyle in bal k do urdu u nerede görüldüyse art k.. ANKARA /2 BELTEK, büyük ilgi görüyor Gazi Üniversitesi ile Ankara Büyükflehir Belediyesi iflbirli inde gereçeklefltirilen Teknik E itim Kursu (BELTEK), vatandafllardan yo un ilgi görüyor. 15 y lda 130 bin kifli BELTEK ten yararland. BUGÜN Çocuk Büyütürken Yap lan Hatalar! 5- TÜRK YE DE C NSEL E T M EKS KL Yasak ve sansür asla çözüm de ildir. Olmayacakt r. 6- ERKEKLER N E T M Erkek olmak ve adam olmak aras ndaki farklar Öküz Geni 7- KÜÇÜK GEL NLER nsan öldürmek günah de il mi? 8- TECAVÜZ Bana dokunmayan y lan bin y l yasas n dersek, an gelir o sessizlikte o y lan sizi de bulabilir. 9- KADIN C NAYETLER Kanats z melek katliam 10-KADINA fi DDET fiiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, ancak bahanesi olabilir 11- AfiK ÜZER NE fi R TADINDA Aflk dedi in yoksulluktur! Ankara S cakl k Tamer KARAHAN GSM : (0553) dönemler halinde yap l yor. ki ayl k kurslar m zda 72 saat, üç ayl klarda ise 108 saat ders veriliyor. Toplamda y l içinde üç ayl k dört, iki ayl klarda ise befl dönem kurs aç l yor. BELTEK Genel Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Yücesu da kurslara yurtd fl ndan da büyük ilgi gösterildi ini, yurtd fl ndaki Türk vatandafllar n n kendilerine mail yoluyla ulaflt klar n ve Biz BELTEK kurslar ndan nas l yararlanabiliriz? diye sorduklar n söyledi. Prof. Yücesu, kurslara Ankara daki yabanc ülke mensuplar n n da kat ld klar n kaydetti. Bir önceki dönemde aç lan otomotiv kurslar n n büyük ilgi gördü ünü ve yeni dönemde de devam edece ini kaydeden Prof. Dr. Yücesu, Otomotiv Elektrik ve Elektroni i ile Temel Motorculuk ve Motor Ayarlar kurslar m z, piyasan n ihtiyaçlar n karfl layacak nitelikte eleman yetifltiriyor dedi. 160 farkl branfltaki kurslar, Gazi Üniversitesi nde 4 kampüste gerçeklefltiriliyor. Kurslar, Merkez Beflevler kampüsünde, letiflim Fakültesi nde, OST M Meslek Yüksek Okulu nda ve Çubuk Meslek Yüksek Okulu nda yap l yor. Atölyeler gündüz ö rencilere akflam da kursiyerlere aç k. BELTEK te; Biliflim Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri, Elektrik, Elektronik Teknolojileri, Matbaa Teknolojileri, nflaat Teknolojileri, A aç flleri Teknolojileri, Metal Teknolojileri, Makine ( malat-otomotiv-tesisat ve klimlendirme-tasar m) Teknolojileri gibi meslek kazand ran kurslar n yan s ra Kiflisel Geliflim Kurslar, Sa l k Kurslar ve Anne Üniversitesi bafll kl bölümlerde de kiflilerin hayata güvenle tutunmalar n sa layacak birbirinden farkl kurslar da yer al yor. Dünya Proje Olimpiyat nda Samanyolu rüzgar H CR 11 Recep Ahir 1435 RUM 29 Nisan 1430 YARIN MUHAMMED MESUT KEÇEC K enya n n baflkenti Nairobi düzenlenen Uluslararas Çevre Proje Olimpiyatlar nda Samanyolu koleji ö rencileri bir gümüfl, bir bronz madalya kazanmay baflard. Özel Samanyolu Anadolu ve Fen Lisesi ö rencilerinden Ahmet Kamil Dokumac ve Taha kram Özsümbül, Bak r (I) halojenür tuzlar ndan faydalanarak uçucu amin türevlerinin h zl ve pratik bir flekilde tespit edilmesi adl proje ile gümüfl madalya kazanarak dünya 2.si oldu. 28 Nisan, 2 May s tarihleri aras nda 25 ülkenin kat l m ile nitelikli projeler Nairobi Kültür Kongre Merkezinde sergilendi. Ard ndan düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren projeler madalyalar n ald lar. Öte yandan Amerika n n Houston Eyaleti'nde düzenlenen Uluslararas Enerji Olimpiyatlar nda Özel Samanyolu Anadolu ve Fen Lisesi ö rencilerinden Ata Kutad Karsl, Muhammed Tar k Göktafl ve Onur Hamza Bafl, Alkali Sular n Di er Sulara Göre Bitki Geliflimine Olan Etkisinin ncelenmesi adl projeleriyle bronz madalya kazanarak dünya 3.sü oldu. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :03 51 Günefl :05 33 Ö le :12 52 kindi :16 42 Akflam :19 59 Yats :21 32 Toplu sünnet için son baflvuru tarihi 30 may s Y enimahalle Belediyesi, düzenlenece i toplu sünnet töreni için son baflvuru tarihini 30 May s olarak aç klad. Önümüzdeki aylarda yap lacak sünnet töreni için baflvurular al nmaya baflland. Çocu unu sünnet ettirmek isteyenler için ise son baflvuru tarihi, 30 May s olarak belirlendi. Yenimahalle Belediyesi yaklafl k 700 çocu u sünnet ettirecek. Törende çocuklar n sünnet k yafetleri de Yenimahalle Belediyesi taraf ndan tedarik edilirken erkekli e ilk ad m atan küçük beylere, çeflitli hediyeler de da t lacak. 30 May s a kadar baflvurular n al naca tören için vatandafllar, Yenimahalle Belediyesi Sa l k flleri Müdürlü ü ne ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisiyle müracaat edecek. Sünnet töreni, Yenimahalle Belediyesi Sa l k Merkezi nde hijyenik ve sa l kl ortamda gerçekleflecek. Alt nda da Anneler Günü A lt nda Belediyesi, Anne Sevgisi konulu resim sergisi ile bu y lki kutlamalara bafllad. Alt nda Belediyesi Kad nlar E itim ve Kültür Merkezleri nde ald klar e itimin hakk n veren Alt nda l kad nlar, yeteneklerini Anne Sevgisi Resim Sergisi nde ortaya koydu. Ulucanlar Yar Aç k Cezaevi nde aç lan sergide, tamam Alt nda l kad nlar n el eme i olan eserler büyük be eni toplad. Alt nda Belediyesi ne ba l Kad nlar E itim Kültür Merkezleri ne üye kad nlar, profesyonel ressamlara tafl ç kartan çal flmalar yla gözleri kamaflt rd. Her biri birer sanat eseri de erinde olan ve anne sevgisinin güzelli ini, anne olman n mutlulu unu anlatan resimler, ziyaretçilere duygu dolu anlar yaflatt. Karacaören Kad nlar E itim ve Kültür Merkezi üyelerinden Leyla Çoban, bu imkân kendilerine sunan Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ye teflekkür etti. Alt nda Belediyesi nin kad nlar n kiflisel gelifliminde büyük rol oynad n kaydeden Çoban, 2 y ld r merkezde resim kursuna gidiyorum. Resim yapmaktan çok büyük keyif al yorum. Bu sergide yer ald m için de çok heyecanl y m. dedi. Önder Kad nlar E itim Kültür Merkezi kursiyerlerinden Nezaket Babayi it ise Gün boyu evde oturan kad nlar art k sanatla ilgileniyor, kültür gezilerine kat l yor. Ben resimle ilgilenmeye çok k sa bir süre önce bafllad m. Yapabildi imi görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Yapt m ikinci resimle bir sergide yer al yorum. Bundan dolay çok mutluyum. Çok teflekkür ederim. dedi.

3 Alt nda l cocuklar tiyatroda A nkara Devlet Tiyatrolar Küçük Han mlar Küçük Beyler Uluslararas Çocuk Tiyatrolar Festivali kapsam nda, Alt nda l çocuklar da tiyatroyla bulufltu. Alt nda Belediyesi Gençlik Merkezleri ne üye ö renciler festival kapsam nda çocuk oyunlar izledi, kültür ve sanatla bir arada olman n tad n ç kard. Alt nda l küçük han mlar ve küçük beyler, festival kapsam nda bir de An tkabir gezisi gerçeklefltirdi. Alt nda Belediyesi Gençlik Merkezleri ne üye yaklafl k 300 ö renci, festival boyunca çocuk tiyatrosu izlemenin tad n ç kard. Tiyatro festivali kapsam nda, fiinasi Sahnesi ve Cüneyt Gökçer Sahnesi nde oynayan çocuk oyunlar Alt nda l çocuklar n büyük be enisini toplad. Alt nda l çocuklar, festivalin ilk oyunu, Horoz Adam ve Korsan oyununda keyifli anlar yaflad. ANKARA /3 Y ld r m Beyaz t Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ktisat Bölümü Profesörü Erdal Tanas Karagöl, Müstakil Sanayici ve fl Adamlar Derne i (MÜS AD) Ankara fiubesi nin konu u oldu. MÜS AD, derecelendirme kurulufllar n tart flt T oplant öncesinde söz alan MÜS AD Ankara fiube Baflkan lhan Erdal, üyelerin kiflisel geliflimleri ve vizyonlar na katk sa lamak ad na düzenledikleri programlarla, baflta ülke ve dünya ekonomisi olmak üzere pek çok alanda farkl konulara de indiklerini belirtti. MÜS AD Ankara fiubesi nin periyodik aral klarla düzenledi i toplant lar n konu u olan Prof. Erdal Karagöl Kredi Derecelendirme Kurulufllar ve Türkiye Ekonomisi konu bafll ile yapt sunumda dünyada faaliyet gösteren bafll ca derecelendirme kurulufllar n n sistemati i ve ülke ekonomilerine etkilerini anlatt. Dünyan n önde gelen derecelendirme kurulufllar n n notlama yaparken kulland klar yöntemleri elefltiren Karagöl, Ekonomik verilere bak ld nda ciddi geliflmeler kaydeden Türkiye nin notunun, 2001 krizinden sonra uzun bir süre yat r m yap labilir seviyelerin alt nda tutularak hiçbir art fl göstermemesini adil bulmuyorum dedi. Kredi derecelendirme kurulufllar n n verdi i notlar n borçlunun, borcunu ödeme kapasitesini gösterdi ini de dile getiren Karagöl, yap lan notlamalara bak ld nda Türkiye ile ayn konumda olan ülkelere farkl notlar verildi inin de alt n çizdi. Kredi derecelendirme kurulufllar n n uzun zaman sonra kulland klar metadolojiyi paylaflt klar n ancak bu paylafl mlarda a rl kland rmalar hangi kriterlere göre yapt klar n bildirmediklerini ifade eden Karagöl, Bu hali ile verilen notlar n neyi baz alarak verildi ini ve kriterlerinin neler oldu unu bilmemiz mümkün de ildir. Bu sebeple de verilen kredi notunun ne kadar fleffaf oldu u tart flmal d r dedi. Derecelendirme kurulufllar n n ülkelere not verirken, bu notlar n flirket ve kurulufllar n notlar n n önüne geçmesinin de ayr ca bir sorun oluflturdu unu ifade eden Karagöl, yerli bankalar n, firmalar n ve kurulufllar n yurt d fl ndan kredi almalar, tahvil al p satmalar ve yurt d fl finansman isteyen büyük altyap projelerinin düflük finansman gibi yat r ma dair finansal kaynaklar n da ülke notu nedeni ile engellerle karfl laflt klar n söyledi. Kurulufllar n notunun 3A gibi en üst derecede bir not olmas na karfl n ülke notunun baz al narak, ülkenin ald kredi derecesine göre de erlendirildi ine dikkat çeken Karagöl, Ülke notu flirketlerin önüne engel olarak ç kmamal ve flirketler kendi notlar ile de erlendirilmelidir dedi. Dünya da takip edilen az say da Kredi derecelendirme kurulufllar n n oligopol bir yap oluflturdu unu ifade eden Karagöl, konuflmas nda bu yap lara ba ml l azaltmak ad na dünyan n farkl bölgelerinde, çeflitli ülkeler taraf ndan 80 e yak n derecelendirme kuruluflunun var oldu u bilgisini paylaflt. Türkiye de böyle bir yap n n kurulmas ve sürdürülebilmesinin maliyetli ve zor olaca n dile getiren Karagöl, Çin de kurulan Dagong derecelendirme kuruluflunun 1994 y l nda kuruldu unu ve bu yap n n 10 y l aflk n bir zaman sonra gündeme gelebildi ini belirtti. Dagong un flimdiki konumunu da anlatan Karagöl, Çin'in yat r m için kendi kredi derecelendirme kuruluflundan not almay zorunlu tutuyor. Bu aç dan oligopol yap ya ba ml l n da ortadan kald r yor dedi. Prof. Erdal Karagöl ün sunumunun ard ndan söz alan MÜS AD Ankara fiube Baflkan lhan Erdal, verilen bilgiler ve kat l m için teflekkürlerini bildirerek, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Karagöl e hediye takdiminde bulundu. SOS tan anneler günü program A nneler Günü nedeniyle Sosyal Hizmetler E itim ve Yard m Vakf (SOS), özel bir proram düzenledi. SOS Onursal Baflkan Nevin Gökçek, Y ld r m Beyaz t E itim ve Araflt rma Hastanesi ni ziyaret ederek, kad n hastalara moral verdi. Y ld r m Beyaz t E itim ve Araflt rma Hastanesi nde tedavi gören hastalar bölümlerinde ziyaret eden Nevin Gökçek, kad nlarla sohbet etti, flifa dile inde bulundu. Nevin Gökçek, hastalara Anneler Günü an s na karanfil verdi, içerisinde havlu, çorap ve kupa bardak bulunan hediye paketi arma an etti. Hastalarla teker teker ilgilenen Nevin Gökçek, hay r dualar n esirgememelerini önerdi. Hastal klar n birer büyük imtihan oldu unu, sabredilmesi gerekti ini kaydeden Nevin Gökçek, Rabbim bu imtihan baflar yla geçmeyi nasip etsin. Rabbim size ve tüm hastalara flifa versin dedi. Sosyal Hizmetler E itim ve Yard m Vakf (SOS) Tamer Karahan AfiK-I EFSUN EfiGAL M Ç Z Bir iz b rak gözlerime, Yaras derin olsun... Ben de, ellerine bir fliir b rakay m. Sende hat ra, olsun. Bu gün,geceden sat n Ald m harflerle, Yüre imin en uzak adas nda, Pembe bir düfle girdim... Gece susar sevgili! Konuflmaz,dilsizdir... Sevda gibi lal... Ve sevgili,ben seni severken... Ellerinde bafllar sevmeler. Kalp at fl n dinlerim. Konuflmalar nda... Bir yol, Göçebe hayat ma giden. Ellerini uzat,ellerimi tut.. Bembeyaz teninde,bir ç rp nma... Firar ruhum.. Eflgalimi çiz. Saçlar ma dokun..! Ve sevgili,ben seni severken... Yüzüne ay vurur, Vurdukça,yaln zl k düfler akl ma. Masum çiçe im..! Var gücümle sana, Sesleniyorum.. Duyar m s n beni...? Ad n dilimin ucunda, Tutar m... Zaman savuruyor... Sevgili! Ben,seni severken... Onursal Baflkan Nevin Gökçek, daha sonra Anneler Günü nedeniyle zor durumdaki 5 aileye vak f taraf ndan Belediye Evi nde verilen yeme e kat ld. SOS un verdi i yemekte ev sahipli ini üstlenen Nevin Gökçek, tüm maslar gezerek misafirlere hofl geldiniz derken, ailelerin hem annesi hem babas olan annelerin Anneler Günü nü kutlad. Teker teker ailelerin sorunlar n dinleyen ve zaman zaman SOS taraf ndan gerekli yard m n yap lmas için vak f elemanlar na notlar ald ran Nevin Gökçek, büyük, küçük tüm çocuklar da severek onlardan okullar n b rakmamalar n ve derslerine çal flmalar n istedi. Ekonomik s k nt içerisinde okumaya devam eden çocuklara vak f olarak destek verdiklerini hat rlatan Nevin Gökçek, imkanlar ölçüsünde bu desteklerin devam edece ini söyledi. Nevin Gökçek, davet edilen ailelerin çok zor durumda oldu unu bildi ine dikkat çekerek, Vakf m z bu durumda olan kardefllerimize elinden geldi i kadar yard m etmeye çal fl yor dedi. Nevin Gökçek, yeme e kat lanlara çeflitli hediyeler ile çocuklara oyuncaklar verdi.

4 ANKARA M amak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Baflak Gençlik ve Spor Merkezi nde bulunan e lence ve 4 S incan Belediyesi art k size bir telefon kadar yak n Belediyecilikte s n rlar kald rarak ça dafl ve modern belediyecilik anlay fl ile vatandafl n takdirini kazanan Sincan Belediyesi, mobil belediyecilik uygulamas sayesinde, Sincan Belediyesi ile ilgili tüm haber ve duyurulara an nda ulaflmak mümkün Bunun yan s ra vatandafl istedi i her an Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna ya ya da birimlere mesaj atabiliyor. Mobil belediyecilik bununla da kalm yor, vergi borcu ö renmeden rayiç bedeli sorgulamaya, e- imar uygulamalar ndan kent rehberine kadar pek çok hizmeti vatandafla sunuyor. Vatandafl ilçedeki nöbetçi eczanelerin listesine de an nda ulaflabilece i gibi pazaryerlerini de ö renebiliyor. Mobil belediyecilik uygulamas ile Sincan da elinizin alt nda Sincan seyret sekmesine t kland nda Sincan daki parklar ve nikah salonlar cep telefonundan izlenebiliyor. Böylece hem uzaklar yak na getirilerek mutlu anlar paylafl l yor hem de ebeveynler parklarda oynayan çocuklar izleyebiliyor. Uygulama ile vatandafl, Sincan ve Sincan Belediyesini adeta cebinde gezdiriyor. Vatandafla en iyi hizmeti sunmay amaçlad klar n söyleyen Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; Mobil belediyecilik uygulamas n vatandafl m z n hizmetine sunduk. Vatandafl m z pek çok iflini belediyeye gelmeden evinden, ifl yerinden ya da parktayken yapabilecek. Çevresinde gördü ü sorunu resimleyerek belediyemize ulaflt rabilecek. Böylece bizde ilçemizin ihtiyaçlar n en k sa sürede giderece iz. dedi. Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna göreve geldi i günden bu yana ilçeyi Birlikte Yönetim anlay fl yönetmeye devam ediyor. lçe halk n n istek, öneri ve flikayetlerini dinleyerek hizmetleri bu yönde gerçeklefltirmeyi sürdüren Baflkan Tuna, mobil belediyecilik uygulamas ile spor aletlerinin ilk denemesini yapt. Mamak lçe Milli E itim Müdürü fiemsettin Durmufl ile birlikte hizmete aç lan gençlik merkezini gezen Akgül, merkezde bulunan buz okeyi, elektronik K sa ad Bem-Bir-Sen olan Belediye ve Özel dare Çal flanlar Birli i Sendikas n n AR-GE Birimi, TÜ K verileri baz alarak haz rlad 2014 y l Nisan ay asgari g da harcamas (açl k s n r ) ve asgari geçim haddi (yoksulluk s n r ) rakamlar aç kland. Nisan ay nda açl k rakamlar nde düflüfl yaflan rken, yoksulluk rakamlar ise artmaya her vatandafl gönüllü belediyeci ilan ediyor. Çek- Gönder uygulamas ile sorun ve flikayetler an nda resimlenerek belediyeye gönderilebiliyor. Böylece, ilçedeki sorunlar n el birli i ile giderilmesi amaçlan yor. Uygulamay, Applestore ya da google playden Sincan yazarak indirilebilmek mümkün Akgül, gençlik merkezinde Bem-Bir-Sen e göre açl k ve yoksulluk rakamlar basket, dart, lang rt ve masa tenisini ilk kez denedi. lçe Milli E itim Müdürü fiemsettin Durmufl la buz okeyi oynayan Akgül, 3-1 kazand. Buz okeyinden sonra masa tenisinin bafl na geçen Akgül üniversite y llar nda da masa tenisini severek oynad n söyledi. Baflak Gençlik ve Spor Merkezi nin bünyesinde gençlerin e lence ve sporu bir arada bulaca n kaydeden Akgül; Gençlerimiz burada hem spor yapacak hem de e lenecek. Gençlerimizin denetimden uzak ve pek çok riskin bulundu u ortamlara alternatif olan gençlik merkezleri, ailelerin de gözünü arkada b rakmayacak dedi. Baflak Gençlik ve Spor Merkezi hakk nda ayr nt l olarak lçe Milli E itim Müdürü fiemsettin Durmufl u bilgilendiren Akgül; Bu merkezler Mamak ta bulunan okullar n yapaca her türlü büyük ve kapsaml etkinliklere de ev sahipli i yapabilecek. Mamakl gençlerimizin, ö rencilerimizin ikinci adresi gençlik merkezleri olacak dedi. devam etti. Nisan ay nda yoksulluk rakamlar 11 lira artarken, açl k rakamlar ise 2 lira düfltü. Mart ay nda 1186 lira olarak gerçekleflen açl k s n r, Nisan ay nda 1184 lira olarak gerçekleflti. Mart ay nda 3 bin 27 lira olarak gerçekleflen yoksulluk rakamlar Nisan ayinda ise 3 bin 38 lira olarak kay tlara geçti. Türkiye statistik Kurumu'nun (TÜ K) Nisan ay na iliflkin Tüketici Fiyatlar Endeksi'ne (TÜFE) göre, açl k s n r düfltü, yoksulluk s n r Teknolojinin imkanlar ndan yararlanan Sincan Belediyesi, art k cep telefonlar nda Sincan Belediyesi art k cep te artt. Artan enflasyon, rakamlar yoksulluk s n r n n yükselmesinde etkili oldu. Ana harcama gruplar itibariyle 2014 y l Nisan ay nda endekste yer alan gruplardan ev eflyas nda %1,57, g da ve alkolsüz içeceklerde %1,42, e itimde %0,97, sa l kta %0,93 art fl gerçekleflti. Ana harcama gruplar itibariyle 2014 y l Nisan ay nda endekste düflüfl gösteren bir di er grup ise %0,10 ile çeflitli mal ve hizmetler oldu. Ankara da süne ile mücadele bafll yor H ububatta ürünlerin verim ve kalitesini olumsuz yönde etkileyerek önemli oranda ekonomik kay plara yol açan süne zararl s na karfl arazi tarama çal flmalar bafll yor.. Süne mücadelesi çal flmalar için start verilirken, sahaya ç kacak ekiplere yönelik olarak bir bilgilendirme toplant s düzenlendi. Süne ile mücadele çal flmalar nda dikkat edilmesi gereken konular üzerinde durulurken, tarama çal flmalar nda kullan lacak araç gereçler de mücadele ekiplerine da t ld. Mücadeleye k ymetlendirme sürveyi yaparak bafllayacak olan ekipler, hububat ekili alanlarda yumurta parazitoit sürveyi ve nimf sürveyi yapacak, gerek görüldü ü takdirde de ilaçl mücadele bafllatacak. Sünenin, çiftçinin emek ve al n terinin zayi olmas n n yan s ra, ayn zamanda da ülke ekonomisine büyük zararlar verdi ini belirten Ankara l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Muhsin Temel, Ankara l Müdürlü ü olarak hedeflerinin süne zararl s n n yol açt kay plar en aza indirerek çiftçinin al n terine sahip ç kmak oldu unu söyledi. Geçen y l süne mücadelesinde Ankara da baflar l çal flmalar yap ld n vurgulayan l Müdürü Temel, hububat üretimi aç s ndan önde gelen illerden biri olan Ankara da bu y lki hedeflerinin de ayn baflar y sürdürmek oldu unu kaydetti. Süne mücadelesinin baflar yla sürdürülmesinde teknik personelin pay n n büyük oldu unu ifade eden ve özverili çal flmalar ndan dolay teflekkür eden l Müdürü Temel, ekiplere uyar larda da bulunarak, Sizin sahay çok dikkatli taraman z, kontrol etmeniz gerekiyor. Mücadele toplu olarak yap l rsa, birlikte yap l rsa sonuç al nabilir. Tek tek, ayr ayr yap lacak mücadelenin sünede baflar flans yoktur. Tabiri caizse hasat zaman na kadar uyumayarak çal flmam z gerekiyor dedi. l Müdürü Temel ayr ca, vatandafllar n da teknik ekiplerin tavsiyelerine harfiyen uymalar gerekti ini söyledi. Süneyle mücadele için 32 ekip oluflturuldu unu ve her türlü araç gereç yönünden de bütün ihtiyaçlar n karfl land n kaydeden l Müdürü Temel, kendisinin de teknik ekiplerin yan nda olaca n ve yap lacak çal flmalar yerinde takip edece ini sözlerine ekledi. E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM Mi DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA

5 Bank Asya n n 2014 y l ilk çeyrek net kâr 41 milyon TL STANBUL (CHA) A sya Kat l m Bankas Afi, 31 Mart 2014 tarihli konsolide olmayan finansal tablolar n aç klad. Bank Asya n n aktif toplam 23,2 milyar TL seviyesinde gerçekleflirken nakdi ve gayrinakdi krediler arac - l yla reel ekonomiye sa lad finansal destek 25,9 milyar TL oldu. STANBUL (CHA) O ECD nin 'PISA 2012 Sonuçlar : Yarat c Problem Çözme Becerileri' bafll kl raporunun Türkiye tan t m TÜS AD Genel Merkezi nde yap ld. Toplant n n aç l fl nda konuflan dernek baflkan Muharrem Y lmaz, internet ve mobil ayg tlar n verilere eriflimi kolay k ld na temas ederek, Bu ortamda analiz eden, hayatta karfl laflt al fl lmad k ve karmafl k problemleri yarat c flekilde çözebilen bireylere ihtiyac m z var. dedi. Y lmaz, flu aflamada ö rencilere arama motorlar ndan elde edemeyecekleri becerilerin kazand r lmas gerekti ini dile getirdi. Y lmaz, PISA raporu ile ilgili olarak da flu aç klamalarda bulundu: Araflt rma, güç bir problemle karfl laflmas durumunda bireyin durumu anlama ve çözme kapasitesini ele al yor. 15 yafl grubu ö rencilerin yarat c problem çözme beceri ölçümünde Türkiye 44 ülke aras nda maalesef 34. s rada yer al yor. Ö rencilerin sadece yüzde 2,2'si en üst seviyede problem çözme becerilerine sahip. Bu ö rencilerin OECD ortalamas ise yüzde 11 seviyesindedir. Günlük hayatta karfl lafl labilecek yarat c l k gerektirmeyen basit problemlerle bafl edebilme becerisini temsil eden en alt ANKARA (CHA) N isan ay nda ayl k en yüksek reel getiri Borsa stanbul (BIST) 100 Endeksi nde gerçekleflti. Finansal yat r m araçlar y ll k olarak de- erlendirildi inde ise en yüksek getiriyi Euro sa lad. Türkiye statistik Kurumu nun (TÜ K) aç klad Nisan ay Finansal Yat r m Araçlar n n Reel Getiri Oranlar na göre; en yüksek ayl k reel getiri, Yurt çi Üretici Fiyat Endeksi (Y -ÜFE) ile indirgendi inde yüzde 12,35, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendi inde ise yüzde 10,96 oranlar yla BIST 100 Endeksi nde gerçekleflti. Y -ÜFE ile indirgendi inde; yat r m araçlar ndan Devlet ç Borçlanma Senetleri (D BS) yüzde 1,19 ve mevduat faizi yüzde 0,33 oran nda reel getiri sa lad. Buna karfl l k, külçe alt n yüzde 6,75, Euro yüzde 4,20 ve Amerikan Dolar yüzde 4,13 oran nda yat r mc s na kaybettirdi. TÜFE ile indirgendi inde ise külçe alt n yüzde 7,90, Euro yüzde 5,38, Amerikan Dolar yüzde 5,31, mevduat faizi yüzde 0,91 ve Devlet ç Borçlanma Senetleri yüzde 0,06 oran nda yat r mc s - na kaybettirdi. BIST 100 Endeksi üç ayl k Bank Asya Genel Müdürü Ahmet Beyaz, konuyla ilgili yapt aç klamada flu bilgileri verdi: "Bankam z n kulland rd nakdi ve gayrinakdi krediler arac l yla bu dönemde reel ekonomiye sa lad finansal destek 25,9 milyar TL olarak gerçekleflmifltir. Stratejilerini kârl ve istikrarl bir yap üzerine kuran Bank Asya n n 2014 y l ilk çeyre inde vergi sonras net kâr 41 milyon TL olarak gerçekleflmifltir. Kredi riskinin tabana yay lmas hedeflenmifl, kredi portföyümüz içindeki konut kredilerinin ve KO- Bi kredilerinin a rl art r lm flt r. Bankam z n kulland rm fl oldu u kredilerin yüzde 41 i KOB müflterilerimizden oluflmaktad r. seviye, birinci seviye ve alt beceri seviyesinde ö rencilerimizin oran maalesef yüzde 36'y buluyor. Bu oranlar bize üst seviyede problem çözme becerisinde gençlerimizin de erlendirmede; Y -ÜFE ile indirgendi inde yüzde 7,69, TÜFE ile indirgendi inde ise yüzde 6,96 oran yla yat r mc s na en yüksek reel getiri sa layan yat - r m arac olurken, Amerikan Dolar Y -ÜFE ile indirgendi inde yüzde 6,47, TÜFE ile indirgendi- inde ise yüzde 7,10 oran nda yat r mc s na en çok kaybettiren yat r m arac oldu. Alt ayl k de- erlendirmeye göre Euro; Y - ÜFE ile indirgendi inde yüzde 0,78, TÜFE ile indirgendi inde ise yüzde 2,68 oran nda yat r mc s na en yüksek kazanc sa lad. Ayn dönemde BIST 100 Endeksi, Y -ÜFE ile indirgendi inde yüzde 12,33, TÜFE ile indirgendi inde ise yüzde 10,68 oran nda yat r mc s na en çok kaybettiren yat r m arac oldu. Finansal yat r m araçlar y ll k olarak de erlendirildi inde Euro; Y -ÜFE ile indirgendi inde yüzde 11,21, TÜFE ile indirgendi inde ise yüzde 14,87 oran nda yat r mc s na en fazla reel getiriyi sa lad. Di er taraftan, BIST 100 Endeksi Y -ÜFE ile indirgendi inde yüzde 23,77, TÜFE ile indirgendi inde ise yüzde 21,27 oran nda yat r mc - s na en çok kaybettiren yat r m arac oldu. EKONOM /5 Ac tablo: 100 ö renciden 2'si en üst seviyede problem çözme yetene ine sahip Güç bir problemle karfl laflmas durumunda bireyin durumu anlama ve çözme kapasitesini ele alan PISA 2012 Sonuçlar : Yarat c Problem Çözme Becerileri raporuna göre Türkiye'nin durumu hiç iç aç c de il. Türkiye, 15 yafl grubu ö rencilerin 'yarat c problem çözme beceri' ölçümünde 44 ülke aras nda 34. s rada yer al yor. Ö rencilerin sadece yüzde 2,2'si en üst seviyede problem çözme becerilerine sahip. Bu ö rencilerin OECD ortalamas ise yüzde 11 seviyesinde. 'Günlük hayatta karfl lafl labilecek yarat c l k gerektirmeyen basit problemlerle bafl edebilme becerisini temsil eden en alt seviye, birinci seviye ve alt beceri seviyesindeki ö rencilerin oran ' da yüzde 36. Türk Sanayicileri ve fladamlar Derne i (TÜS AD) Yönetim Kurulu Baflkan Muharrem Y lmaz, söz konusu verileri, "Bu oranlar bize üst seviyede problem çözme becerisinde gençlerimizin oran n ivedilikle art rmam z gerekti ini, bu konuda bir alarm oldu unu ortaya koymaktad r." diyerek de erlendirdi. Sat fla ç kan Kufl Cenneti ndeki Çamalt Tuzlas 'na iki teklif ZM R (CHA) Ö zellefltirme daresi Baflkanl (Ö B) taraf ndan sat fla ç kar lan TTA Gayrimenkul A.fi ye ait zmir Kufl Cenneti'nin yan ndaki 147 bin metrekare 1. Derece S T kapsam ndaki Çamalt Tuzla arazisine iki teklif yap ld ö renildi. Son teklif verme süresi tarihinde dolan gayrimenkuller için brahim Ba fl ve Çamalt Tuzlas n iflleten Befliktafl eski yöneticisi Nevzat Demir e ait Binbir G da Tar m Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi nin talip oldu u aç kland. Ö B den yap lan yaz l aç klamada, zmir ili, Çi li ilçesi, Sasal Mahallesi Tuzla mevkiinde yer alan ve TTA Gayrimenkul A.fi lehine irtifak hakk bulunan; 446 no.lu parseldeki 800 metrekare, 447 no.lu parseldeki 30 bin 200 metrekare, 448 no.lu parseldeki 6 bin 200 metrekare, 449 no.lu parseldeki 8 bin 400 metrekare, 450 no.lu parseldeki 4 bin metrekare, 451 no.lu parseldeki 6 bin metrekare ve 465 no.lu parseldeki 18 milyon 36 bin metrekarenin ruhsat sahas d fl nda kalan 147 bin metrekare gayrimenkullerin üzerinde bulunan binalar ile birlikte, bir bütün halinde sat - laca bildirildi. Nisan'da en fazla Borsa stanbul kazand rd ZM R (CHA) E ge Bölgesi Sanayi Odas (EBSO) Yönetim Kurulu Baflkan Ender Yorganc - lar, Türkiye nin ABD nin Pasifik ve Avrupa Birli i (AB) ülkeleri aras nda imzalanmas gündemde olan Transatlantik Ticaret ve Yat - r m Ortakl (TTIP) anlaflmas n n içinde olmas gerekti ine dikkat çekti. Yorganc lar, TTIP anlaflmas bu haliyle Türkiye nin AB ile Gümrük Birli i anlaflmas n sürdürmesini imkans z hale getiriyor. Türkiye, TTIP anlaflmas n n mutlaka ve mutlaka içinde olmal. dedi. Yorganc lar, gelecek hafta ABD'de yap lacak Türkiye Ekonomik ve Ticari Stratejik flbirli i Çerçevesi (ETS Ç) toplant lar öncesinde, ABD nin Pasifik ve AB ile imzalamas gündemde olan TTIP anlaflmas n de erlendirdi. Türkiye nin, mevcut potansiyeli ve avantajlar n n yan s ra, son y llarda göstermifl oldu u performans ile küresel ekonominin vazgeçilmez bir oyuncusu oldu unu ispatlad n kaydeden Yorganc lar, 200'den fazla ülkeye 20 binden fazla mal satabilen, dünyan n 17. büyük ekonomisi ile ilk 10 büyük ekonomi içine girmeyi kendine hedef edinen Türkiye nin giriflimcilik hikayesini ayakta alk fll yoruz. diye konufltu. Türkiye ihracat - n n yaklafl k yüzde 50 sini, do rudan yat - r mlar n n yüzde 36 s - n AB ülkelerinin olufltur- du- u bir oran n ivedilikle art rmam z gerekti ini, bu konuda bir alarm oldu unu ortaya koymaktad r. Araflt rman n önemli bulgular ndan birisi ise ülkemizde benzer matematik, fen ve okuma becerisi seviyelerinde bulunan meslek lisesi ve genel lise ö rencileri esas al nd nda meslek liselerinde okuyan ö rencilerin yüzde 63 ünün yarat c problem çözme performans n n, genel liselerde okuyan ö rencilerden daha baflar l oldu udur. Bu bana çok enteresan geldi. Hem de be enmedi imiz, seviyesi çok düflük meslek liseleri. Demek ki meslek liselerindeki srar m z n önemi bir kez daha ortaya ç k yor. Y lmaz, okul türlerinin performans fark n n büyüklü ü bak m ndan Türkiye nin fiangay n ard ndan ikinci s rada oldu unu bildirirken, flunlar kaydetti: "Mesleki e itim programlar nda ö rencilerimiz, uygulanan müfredat ve ö retim yöntemleriyle hayatta karfl karfl ya kald klar problemlere bir nebze daha aç k ve yatk n oluyor. Bu veri ayn zamanda genel akademik derslerin ö rencilerin problem çözme becerilerini yeterince gelifltirmedi ini ortaya koyuyor. PISA'ya kat lan kimi ülkelerde akademik derslere a rl k verilen ö rencilerin problem çözme beceri performans n n meslek okullar nda okuyanlar nkinden daha yüksek. Yani hangi yönde olursa olsun ülkede uygulanan e itim programlar n n aras nda farklar e itim politikalar, müfredat ve ö retim poli- Yorganc lar: kinci Gümrük Birli i floku yaflamayal m yap ya sahip oldu unu ifade eden Yorganc lar, flunlar kaydetti: AB ve ABD ortakl ndaki bir sistemin d fl nda b rak lmas ile karfl karfl - yay z. fl dünyas olarak bundan büyük endifle ve üzüntü duymaktay z. ABD nin AB ile önce pasifik, ard ndan Transatlantik Ticaret ve Yat r m Ortakl anlaflmas (TTIP) için yap lacak anlaflman n içinde mutlaka ve mutlaka Türkiye nin olmas gerekti ini bir kez daha vurguluyoruz. Ender Yorganc lar, dünya milli gelirinin yüzde 47'si ve küresel do rudan yat r mlar n da yaklafl k yüzde 70'ini oluflturacak bir ortakl k d fl nda kalman n önce üretimde ard ndan ihracat ve istihdamda olumsuzluklara neden olaca na dikkat çekerken, Bu fark ndal k içerisinde sanayiciler olarak bizler; daha çok üretmek, daha çok istihdam yaratmak ve ihracat gerçeklefltirmek isterken bu anlaflma yak n gelecekte buna engel olacakt r. AB nin di er ülkelerle yapt Serbest Ticaret Anlaflmalar ile Türkiye, Gümrük Birli i nden kaynakl ma duriyetler ile karfl karfl ya iken, TTIP bu anlamda son noktad r. Övündü ümüz genç nüfusumuzun ve çocuklar m z n gelece i için her türlü bask y ve lobi faaliyetini yürütmek zorunday z. fleklinde konufltu. Türkiye nin TTIP e taraf olabilmesi için yürütülen lobi faaliyetlerine de inen Ender Yorganc - lar, Yabanc ortaklar olan firmalar m z n da bu lobi faaliyetine destek vermesi gerekti- i inanc nday z.

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13956 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 22 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13864 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Han m lokallerinde tan flma toplant lar Büyükflehir Belediyesi Han m Lokallerinin 2014 y l tan

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz ATO dan kentsel dönüflüm önerisi Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci, 300 metrekarelik imalathane ile mobilyac l k sektörünün geliflemeyece ini belirterek, Sitelerde acilen imalathanelerin üretim tesislerine

Detaylı

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Yenimahalle Belediye Baflkanl görevine yeniden seçilen Fethi Yaflar, düzenlenen bir törenle mazbatas n ald. KENAN ERGEN Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar ve

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz

ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz fiiddetli ya murda araçlar mahsur kald Emniyet Müdürü hayat n kaybetti 30 N SAN 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13948 S NCAN GÜNCEL Ankara'da önceki gece geç saatlerde aniden bast ran ya mur kanalizasyon giderlerinin

Detaylı

SECIM TEMIZLIGI. Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor. Mamak Meclisi ilk kez topland

SECIM TEMIZLIGI. Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor. Mamak Meclisi ilk kez topland SECIM 11 N SAN 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13932 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 23 OCAK 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13865 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti, Ankara da ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad MAMAK GÜNCEL Gökçek e ziyaretler aral

Detaylı

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde 1 N SAN 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13923 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye nin Baflkent i Ankara, 30 Mart Yerel Seçimleri nin de baflkenti oldu Sincan da 10 bin fidan da

Detaylı

G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k

G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k 21 fiubat 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13890 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bakan Güllüce: Geri dönüflümün ekonomiye katk s 1,3 milyar TL GÜNCEL ALTINDA Tiryaki, Alt nda l çocuklarla

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

Suriyelilere ulaflt r lacak.

Suriyelilere ulaflt r lacak. Suriye için bir araya geldiler Pursaklar Belediyesi Erdemli Gençlik Kulübü ve Nezaket Okullar yüreklerini ve yard mlar n Suriyeliler için birlefltirdi. Düzenlenen kampanyalarla toplanan yard mlar Suriyelilere

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

Polisten, uyuflturucu çetelerine a r darbe

Polisten, uyuflturucu çetelerine a r darbe GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ak ll kameralar, flüpheli her olay takip edecek Gittikçe ak llanan kamera sistemleri; flüpheli

Detaylı

Gecikmifl yollar hizmete girecek

Gecikmifl yollar hizmete girecek ANG AD a kad n baflkan aday 12. Dönem Yönetim Kurulu seçimlerine haz rlanan Ankara Genç fladamlar Derne i nde (ANG AD) ifl kad n Fatma Semiz tek kad n aday olarak baflvurdu. Ankara Genç fladamlar Derne

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı