BOSPHORUS CAPITAL. PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. ACĠL VE BEKLENMEDĠK DURUM PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOSPHORUS CAPITAL. PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. ACĠL VE BEKLENMEDĠK DURUM PLANI"

Transkript

1 BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. ACĠL VE BEKLENMEDĠK DURUM PLANI

2 ĠÇĠNDEKĠLER ACĠL VE BEKLENMEDĠK DURUM PLANI AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR GÖREV VE SORUMLULUKLAR GENEL PRENSĠP VE KURALLAR UYGULAMA SORUMLULARIN ATANMASI ACĠL VE BEKLENMEDĠK DURUM PLANININ UYGULANMASINDAN SORUMLU ASIL VE YEDEK ġġrket ÇALIġANLARI ACĠL VE BEKLENMEDĠK DURUM KOMĠTESĠ ALTERNATĠF ġġrket MERKEZĠNĠN YERĠ VE KONUMU ACĠL VE BEKLENMEDĠK DURUM ĠLANI VE SONRASINDAKĠ SÜREÇ KAYIT VE EVRAKIN SAKLANMASI SĠSTEM DEVAMLILIĞI VE YEDEKLEME OPERASYONEL RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ RĠSKLERE KARġI ALINAN ÖNLEMLER MÜġTERĠLERLE ALTERNATĠF ĠLETĠġĠM KANALLARININ TEDARĠKĠ ġġrket ĠN ÇALIġANLARIYLA ALTERNATĠF ĠLETĠġĠM KANALLARININ TEDARĠKĠ ACĠL VE BEKLENMEDĠK DURUMUN ETKĠLERĠ KURULUN BĠLGĠLENDĠRĠLMESĠ FAALĠYETE DEVAM EDĠLEMEMESĠ HALĠNDE YAPILACAK ĠġLEMLER DENETĠM YETKĠ VE SORUMLULUK YÜRÜRLÜK Acil ve Beklenmedik Durum Planı 2/12

3 ACĠL VE BEKLENMEDĠK DURUM PLANI 1. AMAÇ BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. nin, acil ve beklenmedik durumlarda; personeline, müģterilerine, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına, hissedarlarına ve üçüncü taraflara karģı olan yükümlülüklerini yerine getirme yöntemlerinin açıklanması amacıyla hazırlanmıģtır. 2. KAPSAM Acil ve beklenmedik durumlara karģı alınması gerekli tüm tedbirler ile söz konusu durumların gerçekleģmesi halinde yerine getirilmesi gerekli olan uygulamaları kapsamaktadır. 3. DAYANAK SPK nın III-55.1 Portföy Yönetim ġirketleri Ve Bu ġirketlerin Esaslar Tebliği 17. maddesi gereğince hazırlanmıģtır. Faaliyetlerine ĠliĢkin 4. TANIMLAR ġirket: Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.ġ. yi, Yönetim Kurulu: Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.ġ. Yönetim Kurulu nu, Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu nu (SPK), BĠST: Borsa Ġstanbul A.ġ yi, Takasbank: Ġstanbul Takas ve Saklama Bankası A.ġ. yi, MKK : Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. yi, Saklama KuruluĢu: Özel portföy yönetimi müģterilerinin emanetlerinin saklandığı kuruluģu, MüĢteri: Ġmzalanacak Portföy Yönetim SözleĢmesi çerçevesinde ġirket ten hizmet alan kiģi, kurum, yatırım fonu veya bireysel emeklilik fonunu, MüĢteri Varlıkları: Para ve sermaye piyasası araçlarını, Acil ve Beklenmedik Durum: ġirket in faaliyetlerini ve bu faaliyetleri kapsamında müģterilerine, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karģı olan Acil ve Beklenmedik Durum Planı 3/12

4 yükümlülüklerini yerine getirmesini kısmen veya tamamen, kısa veya uzun bir süreliğine engelleyen olaylar; doğal afetler (fırtına, deprem, heyelan, kar, sel, yıldırım vb.), salgın hastalıklar, yangın, bilgisayar sistemi arızaları, ağır ekonomik bunalım, toplu personel kayıpları (vefat, toplu iģten ayrılma vb. sebeplerle), kuruma zarar vermeye yönelik çeģitli eylemler (bilgi iģlem sistemlerine yapılan saldırılar, sabotaj, soygun, kundaklama, gasp, rehin alma vb.), terör, kargaģa, halk hareketleri, iç savaģ, seferberlik ve savaģ hali vb. durumları, Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi (ABDK) : Acil ve Beklenmedik Durum Planı nın etkili olarak uygulanabilmesi için oluģturulan karar alıcı ve yönlendirici komiteyi, Alternatif ġirket Merkezi : Acil ve beklenmedik durumlarda, faaliyetlerimizin ġirket bünyesinde gerçekleģtirilememesi halinde kullanılması planlanan, gerekli iletiģim kanalları, büro makinaları ve teçhizatıyla donatılmıģ, ġirket merkezine belirli bir uzaklıkta konuģlandırılmıģ alternatif çalıģma lokasyonunu, ifade eder. 5. GÖREV VE SORUMLULUKLAR Acil ve Beklenmedik Durum Planı nın uygulanmasından, Yönetim Kurulu tarafından bu faaliyetin yerine getirilmesi amacıyla atanmıģ Genel Müdür, Genel Müdür e alternatif olarak belirlenmiģ yedek personel ile görev alanlarına girdiği ölçüde diğer bütün çalıģanlarımız sorumludur. 6. GENEL PRENSĠP VE KURALLAR Acil ve beklenmedik durumlarda, ġirket in temel prensibi, iģ sürekliliğini bir an önce tesis ederek, olağan çalıģma koģullarına dönülünceye kadar, alternatif çözüm yöntemleri ve kanallarıyla müģteri talimatlarının yerine getirilmesini ve günlük rutin uygulamaların kesintisiz gerçekleģtirilebilmesini sağlamaktır. Söz konusu süreç boyunca müģterilerin zarara uğramasını engellemek, müģteri menfaatlerini ve ġirket itibarını korumak, müģteri memnuniyetini olabilecek en yüksek seviyede tutmak ise temel kuraldır. Acil ve beklenmedik durumlar gerçekleģmeden önce alınması gerekli tedbirler, kayıt ve evrakın muhafazası, yedeklenmesi, sistem sürekliliğinin sağlanması için gerekli alt yapının kurulması, operasyonel risklerin tanımlanması, alternatif iletiģim kanallarının tedariki, alternatif Ģirket merkezinin kurulması, acil ve beklenmedik durumun karģı tarafa etkilerinin tanımlanması, Kurul un alınan önlemler hakkında bilgilendirilmesi, müģteri hesaplarının devri gibi hususlara bu dökümanda yer verilmiģtir. Acil ve Beklenmedik Durum Planı 4/12

5 7. UYGULAMA 7.1. SORUMLULARIN ATANMASI ġirket Yönetim Kurulu, Acil ve Beklenmedik Durum Planı nın uygulanmasından, gerekli tedbirlerin alınması için ġirket çalıģanlarının sevk ve idaresinden, Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi tarafından alınmıģ kararların yerine getirilmesinden, düzenleyici kuruluģlarla (SPK, BĠST, MKK, Takasbank vb.), müģterilerle ve üçüncü Ģahıslarla iletiģim kurulmasından ve bilgi akıģının sağlanmasından sorumlu olmak üzere Genel Müdür ve bu kiģiye alternatif olarak belirlenecek Mali ĠĢler ve Operasyon Bölümü yöneticisi sorumlu olarak atanmıģtır. Atanan çalıģanlara ait unvan ile e-posta adresi, telefon ve faks numaraları dahil var olan her türlü iletiģim bilgileri SPK, BĠST, MKK, Takasbank ve Kurulca belirlenecek diğer kuruluģlara bildirilir ACĠL VE BEKLENMEDĠK DURUM PLANININ UYGULANMASINDAN SORUMLU ASIL VE YEDEK ġġrket ÇALIġANLARI Asıl Sorumlu: Murat Salar - Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, ĠletiĢim bilgileri; Tel: E-posta: Yedek Sorumlu: Atilla Vardar - Mali ĠĢler ve Operasyon Bölümü Yöneticisi, ĠletiĢim bilgileri; Tel: E-posta: bcapital.com.tr 7.3. ACĠL VE BEKLENMEDĠK DURUM KOMĠTESĠ Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi, kısaca ABDK, iģbu Planın uygulanabilmesi için yönlendirici kararlar almak üzere dört kiģiden oluģturulmuģtur. ABDK, olağan bir biçimde, her yıl, ġirket in acil ve beklenmedik durumlarla ilgili yapılanmasını ve yeni geliģmeleri değerlendirmek üzere toplanır. ABDK ya Genel Müdür baģkanlık eder. BaĢkanın çağrısı üzerine veya acil ve beklenmedik durum ilanı halinde normal toplantı tarihi beklenilmeden de toplantı yapılabilir. Komite, acil ve beklenmedik durumun önem derecesini belirleyerek personeli izinden çağırmak, geçici görevlendirme yapmak ve ġirket in rutin faaliyetlerini sürdürmeye yönelik kararlar almak konusunda yetkilidir ALTERNATĠF ġġrket MERKEZĠNĠN YERĠ VE KONUMU Acil ve beklenmedik durumlarda faaliyetlerimizin ġirket bünyesinde gerçekleģtirilememesi halinde alternatif çalıģma lokasyonu olarak Teda Bilgi Teknolojileri DanıĢmanlık Tic. ve San. Ltd. ġti. nin (Teda) Mecidiyeköy Gülbahar Mahallesi Çiçekli Bahar Sokak No:5 D:9 ġiģli Ġstanbul binası kullanılacaktır. Ayrıca portföy yöneticilerinin, evlerinden de finansal piyasaları izleme, emir verme, IDB sistemine bağlanma imkanları bulunmaktadır. Acil ve Beklenmedik Durum Planı 5/12

6 7.5. ACĠL VE BEKLENMEDĠK DURUM ĠLANI VE SONRASINDAKĠ SÜREÇ Acil ve Beklenmedik Durum Planı nda belirtilen tedbirlerin kısmen veya tamamen uygulanabilmesi için acil ve beklenmedik durum halinde bulunulduğunun ġirket çalıģanlarına ilan edilmesi gereklidir. Söz konusu ilanın yapılması hususunda sırasıyla, Genel Müdür Mali ĠĢler ve Operasyon yöneticisi yetkilidir. Acil ve beklenmedik durum halinin bulunulduğunun ilanını müteakiben, ABDK derhal toplanarak; ġirket in iletiģim kanallarının (telefon, faks, internet, intranet vb.) iģlerliğini inceler ve hangi iletiģim kanallarının açık, hangilerinin kapalı olduğu tespit edilir. Genel Müdür ün koordinasyonu altında, açık iletiģim kanalları ve mobil (GSM) telefonlar kullanılarak, müģterilerin veya ġirket le iģlemleri bulunan üçüncü tarafların ġirket e hangi kanallarla ulaģabilecekleri bildirilir. Acil ve beklenmedik durum halinde görevlendirilen kritik personel, zorunluluk halinde Genel Müdür koordinasyonu altında, en kısa sürede alternatif Ģirket merkezine ulaģıp, mevcut iletiģim kanalları, büro makinaları ve teçhizatı kullanarak rutin ġirket faaliyetlerinin yürütülmesini sağlar. Personelin, alternatif Ģirket merkezine ulaģımının nasıl gerçekleģtirileceği (ġirket araçları, taksi veya personelin kendi imkanlarıyla) hususundaki kararlar, acil ve beklenmedik durumun mesai saati içinde olup olmaması, aciliyet derecesi vb. unsurlar dikkate alınarak ABDK tarafından belirlenir KAYIT VE EVRAKIN SAKLANMASI ġirket ile ilgili her türlü kayıt, kıymetli evrak ve elektronik ortamda saklanan bilgi, ilgili süreç sahipleri tarafından sınıflandırılır ve düzenli olarak gözden geçirilir. Bu sınıflandırma sonucunda değerli veri olarak belirlenen her türlü bilgi, mevcut mevzuat uyarınca tutulmakla yükümlü olunan her türlü kayıt ile kıymetli evrak, basılı olarak ve / veya elektronik ortamda; mali iģler ve operasyon sorumlusu, iç kontrol bölümü sorumlusunun denetimi altında; verinin içeriğine göre ġirket bünyesinde ya da iģ sürekliliği için belirlenen alternatif lokasyonda en az 5 yıl saklanır. Basılı evraka ek olarak, ġirketimize ve müģterilere ait bilgi ve veriler bilgi iģlem sisteminde dijital olarak, yedekleri de alınmak suretiyle muhafaza edilmektedir. ġirket muhasebesine ait kayıtlar ile müģteri portföylerine ait bakiye ve hareketlerin yanı sıra, müģteriler ve üçüncü Ģahıslar tarafından ġirketimize gönderilmiģ olan fakslar da bilgi iģlem sisteminde kayıt edilerek saklanmakta ve yedekleri alınmaktadır. Acil ve Beklenmedik Durum Planı 6/12

7 7.7. SĠSTEM DEVAMLILIĞI VE YEDEKLEME ġirketimiz faaliyetlerinin aralıksız sürdürülebilmesi amacıyla bilgi iģlem sistemlerinin devamlılığının sağlanması, müģterilere, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karģı olan yükümlülüklerin istisnasız olarak yerine getirilebilmesi; yasalar, düzenleyici kuruluģlar ve üçüncü taraflar tarafından verilecek cezalara ve yaptırımlara maruz kalınmaması ve müģteriler ile piyasa katılımcılarına karģı itibar kaybına uğranmaması açısından gereklilik arzetmektedir. ĠĢ sürekliliğinin sağlanması bağlamında, ġirket bünyesinde gerçekleģtirilen portföy yönetimi ve muhasebe iģlemlerine iliģkin bütün kayıtların yedekleri alınarak ġirket dıģına çıkarılmakta ve söz konusu elektronik kayıtlar asgari beģ yıl süre ile saklanmaktadır. Mali ĠĢler ve Operasyon Bölümü Yöneticisi, donanım veya yazılım firmaları ile bağlantıya geçilmesi, donanımsal sorunlarda gerekli yedek parçaların temin edilmesi, hizmet sağlayıcı firmalarla, Takasbank ve Teda ile irtibat kurulması faaliyetlerini gerçekleģtirir veya gerçekleģtirilmesi iģini koordine eder. Gereğinde bütün bölüm yöneticileri ve personeli sorunun giderilmesi hususunda Mali ĠĢler ve Operasyon Bölümü Yöneticisi ne yardımcı olmakla yükümlüdür OPERASYONEL RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ Operasyonel riskler, yetersiz ya da baģarısız iģ süreçleri ile, insandan, sistemden veya dıģsal olaylardan kaynaklanan, gerçekleģmesi halinde doğrudan veya dolaylı Ģekilde zarara yol açabilen, içinde itibar kaybı riskini de barındıran olası hallerdir. Bu döküman kapsamında, acil ve beklenmedik durumlara sebebiyet verebilecek, ġirket faaliyetinin aralıksız sürdürülmesini, yükümlülüklerinin yerine getirilmesini engelleyebilecek operasyonel riskler değerlendirilmeye alınmıģ, bunları önlemeye, gerçekleģmesi halinde ise etkilerini azaltmaya yönelik tedbirler ortaya konulmaya çalıģılmıģtır. ġirket bünyesinde, operasyonel risklerin tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik öneriler geliģtirilmesi çalıģması durağan olmayıp devamlılık arzeden bir süreçtir. Bu amaçla yapılan çalıģmalar ve değerlendirmeler belirli zaman aralıklarıyla veya yeni iģ süreçlerinin ortaya çıkması halinde ihtiyaca göre tekrar edilir. Bu çalıģmalarda, yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine engel teģkil edebilecek veya müģteriler, aracı kurumlar, düzenleyici kuruluģlar ve üçüncü Ģahıslar nezdinde itibar kaybı yaratabilecek, böylece doğrudan veya dolaylı olarak maddi ve manevi kayba yol açabilecek hususlar ortaya konulur. Acil ve beklenmedik durumlara sebebiyet verebilecek olası operasyonel riskler aģağıda belirtilmiģtir : - Bilgi Teknolojileri Riski : ġirket faaliyetlerine iliģkin iģlerin büyük kısmı bilgi teknolojilerinden faydalanılarak gerçekleģtirilmektedir. ġirket in bütün muhasebe iģlemleri, alım satım iģlemleri, müģteri bilgi kayıtları, portföy varlık hareketleri, para transferleri, yazıģmalar vb. pek çok günlük faaliyeti bilgi iģlem sistemine Acil ve Beklenmedik Durum Planı 7/12

8 bağımlı ve bağlantılı olarak sürdürülmektedir. Bu nedenle, bilgi iģlem sisteminde meydana gelebilecek bir sorun ġirket faaliyetini etkileyebilecek acil ve beklenmedik durum kapsamında değerlendirilebilecek sonuçlara varabilecektir. Bilgi teknolojilerine bağlı riskler, donanımla (hardware) veya yazılımla (software) ilgili olabilir. Donanımla iliģkili önemli riskler, sunucularda (server) ve diğer elektronik cihazlarda meydana gelebilecek mekanik arızalardır. Söz konusu arızaların meydana gelmesinin önlenmesi için, ġirket tarafından rutin cihaz bakımları yaptırılmaktadır. Söz konusu bakım faaliyetlerinin takibi Mali ĠĢler ve Operasyon Bölümü Yöneticisi tarafından yapılmaktadır. Ayrıca ġirket tarafından kullanılan ana server ın (hardware) arızalanarak makul bir süre içinde kullanıma sokulamaması durumunda, devreye girmek üzere yedek server da bulunmaktadır. - Ġstihdam Kaybı Riski : ġirket in, vefat, hastalık veya iģten ayrılma sebepleriyle personel kaybına uğraması ve bu durumun iģ sürekliliğini etkileyebilecek acil ve beklenmedik durum kapsamında değerlendirilebilecek sonuçlara varması halini ifade eder. Bu durumlarda, yürütülen faaliyetlerin aksamaması için personelin gerekli bilgi aktarımları ve eğitimlerle birbirini yedeklemesi sağlanmıģtır. - Doğal Afet, Yangın, Terör vb. DıĢsal Riskler : Doğal afetler, yangın, terör gibi dıģ kaynaklı risklerin gerçekleģmesi ve bunun sonucunda faaliyet sürdürülen mevcut binanın, alt yapının ve techizatın iģ sürekliliğinin sağlanması konusunda yetersiz kalması halidir. Böyle bir halin gerçekleģmesi durumunda, dıģsal riskin yol açtığı aksaklığın Ģiddetine bağlı olarak, ya mevcut binada yedek cihazlarla, ya da alternatif Ģirket merkezinde yedeklenmiģ veriler ve yedek cihazlar kullanılarak faaliyete devam edilecektir RĠSKLERE KARġI ALINAN ÖNLEMLER Riskler; sınıfına, etkisine, gerçekleģme olasılığına, önceliğine, ne ile tetiklendiğine göre sınıflandırılarak, ilgili birimlerin katılımlarıyla değerlendirilir. Hedef, risklerin herhangi bir zarara yol açmadan önleyici tedbirlerin alınabilmesidir. ĠĢ sürekliliğinin sağlanması için halihazırda alınan önleyici tedbirler aģağıdaki gibidir: Elektrik Kesintisi: ġehir elektrik Ģebekesinde meydana gelebilecek herhangi bir kesintiye karģı jeneratör ve yedekli UPS altyapısıyla kesintisiz çalıģma hedeflenmiģtir. ġehir Ģebeke elektriği kesildiğinde jeneratör devreye girinceye kadar birbirini yedekleyerek çalıģan UPS, sistemlerin kesintiye uğramadan çalıģmasını sağlayacak Ģekilde konumlandırılmıģtır. Acil ve Beklenmedik Durum Planı 8/12

9 Yangın olasılığını bertaraf etmek için ġirket içinde yangın detektörleri ve bu detektörlere bağlı alarm sistemi kullanılmaktadır. Yangın alarm sistemi bina alarm sistemi ile de entegre çalıģmaktadır. Deprem, sabotaj, klima sorunları için bina yönetimiyle koordineli güvenlik tedbirleri alınmıģtır. ġirket giriģ çıkıģlarını kontrol altına almak için bina giriģinde kartlı geçiģ sistemi kullanılmaktadır. DıĢarıdan gelen ziyaaretçiler için kimlik tespiti yapılarak giriģ kartı verilmektedir. Ayrıca CCTV kameralarla ġirket giriģ çıkıģları kayıt altına alınmaktadır. Teknoloji altyapısında oluģabilecek kesinti riskleri değerlendirilerek, altyapı bileģenleri bu riskleri minimize edecek Ģekilde tasarlanmıģtır. - o İnternet erişimi: ġirket in internet eriģimi Türk Telekom altyapısı üzerinden, özel bir ISP den sağlanan fiber/optik hat ve VDSL yedekli çalıģacak Ģekilde konfigüre edilmiģtir. Santral sisteminde Karel MS48C Dijital santral teknolojisi kullanılmaktadır. - o Network güvenliği: Network güvenliğini sağlamak için firewall, SSL VPN, merkezi yönetilen antivirus programı kullanılır. Ayrıca Windows güvenlik açıkları ile ilgili patch ler otomatik olarak kullanıcı bilgisayarlara uygulanmaktadır. - o Sunucu güvenliği: ġirket dahilindeki teknolojik ihtiyaçları karģılamak amacıyla konumlandırılan 1 aktif sunucu, 1 yedek sunucu mevcuttur. Tamamen yedeklilik sağlayacak Ģekilde konfigüre edilmiģtir. Sistemlerin yedeklilik ilkesiyle tasarlanmıģ olmasına ek olarak, servis sağlayıcı firmalarla gerekli seviyelerde ürün destek anlaģmaları yapılmıģtır. Sistemlerde herhangi bir donanım arızası oluģması durumunda ürünler ġirket in iģ sürekliliği planına uygun olarak değiģtirilerek, süreklilik sağlanmaktadır. - o Son kullanıcı teknik altyapısı: Son kullanıcı tarafında kullanılacak PC ve monitörler için donanım standartları belirlenmiģ ve bu standartları karģılayan ürünler kullanılmıģtır. Tüm makinelere ġirket standartlarına uygun kurulumlar yapılmıģtır. Arıza durumunda devreye almak üzere iki adet yedek makine iģ sürekliliğini aksatmayacak Ģekilde devreye alınmak üzere hazırda bekletilmektedir. Telefon sistemleri de yedekli planlanmıģtır. - o IDB uygulaması: (Portföy Yönetimi temel uygulama yazılımı) IDB tamamen yedekli bir donanım üzerine kurulmuģtur. Uygulama veritabanı belirlenen yedekleme politikası gereği yedeklenmektedir. Veriler, RAID 5 yapısında, yedekli disk ortamında saklanmasının yanı Acil ve Beklenmedik Durum Planı 9/12

10 sıra, belirlenen yedekleme politikasına göre bir kopya ġirket içinde güvenli ortamda, ikinci kopya alternatif lokasyonda saklanmaktadır. Regülasyon gereklilikleri, kullanıcı talepleri gibi nedenlerle IDB yazılımında üretici firma tarafından yapılan geliģtirmeler; önce test ortamına uygulanmakta, ilgili kiģiler tarafından test edilip, onay verildikten sonra gerçek ortama geçilmektedir. o Finansal veri sağlayıcı programlar: Bloomberg, Matriks gibi finansal veri sağlayıcılar yedekli olarak tasarlanmıģtır. Örneğin Matriks uygulamasında veri öncelikli olarak uydu anteninden alınmaktadır, herhangi bir kesinti yaģanması durumunda uygulama internet üzerinden veri alacak Ģekilde konfigüre edilmiģtir. - o Yedekleme altyapısı: Risk analizleri sonucunda yedeklenmesi uygun görülen sistemler, belirlenen prosedür gereğince yedeklenmektedir. Ġki yönlü bir backup düzeni içerisinde, önce lokal bir NAS cihaza (QNAP- TS412) RAID5 mantıksal yapısı içinde, sonrasında bilgilerin dıģarıda elektronik ortamda tutulacağı bir yedekleme yapısı oluģturulmuģtur. Günlük olarak alınan backuplara iliģkin restore prosedürleri uygulanarak alınan backupın doğruluğu test edilir MÜġTERĠLERLE ALTERNATĠF ĠLETĠġĠM KANALLARININ TEDARĠKĠ Olağan çalıģma sürecinde, ġirketi in müģterileriyle arasındaki temel iletiģimi telefon ve faks aracılığı ile sağlanmaktadır. ġirket in web sitesi bir iletiģim, talimat verme veya iģlem gerçekleģtirme kanalı olarak kullanılmamaktadır. ġirket web sitesi genel bilgilendirme ve tanıtım amaçlıdır. Bu nedenle, acil ve beklenmedik durumların gerçekleģmesi ve web sitesine ulaģımda kesinti yaģanması halinde, bunun portföy yönetimi iģlemlerinin gerçekleģtirilmesi açısından bir önemi olmayacaktır. Ancak telefon ve faks hatlarında kesintiler oluģması halinde, müģterilerle iletiģimin ve iģ sürekliliğinin sağlanması için, servis sağlayıcı kuruluģlarla bağlantıya geçilerek alternatif iletiģim yolları oluģturulacaktır. Temel iletiģim araçları devreye girene kadar, alternatif olarak, elektronik posta veya mobil hatlarla iletiģim sağlanması hususunda müģterilere bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca ġirket tarafından kullanılan internet hattının arızalanması durumunda kullanılmak üzere yedek bir hat tesis edilmiģtir ġġrket ĠN ÇALIġANLARIYLA ALTERNATĠF ĠLETĠġĠM KANALLARININ TEDARĠKĠ ġirket in tek bir merkezde faaliyet göstermesi, acenta ve Ģubelerinin olmaması sebebiyle, kendi çalıģanları arasında alternatif iletiģim kaynaklarına ihtiyacı bulunmamaktadır. Acil ve Beklenmedik Durum Planı 10/12

11 Öte yandan ġirket in, olağan çalıģma sürecinde, diğer aracı kurumlar, bankalar, saklama ve takas kuruluģları ile iletiģimi data hatları, telefon ve faks aracılığı ile sağlanmaktadır. Acil ve beklenmedik durumlar sebebiyle söz konusu iletiģim hatlarında kesintiler oluģması halinde, iģ sürekliliğinin sağlanması için servis sağlayıcı kuruluģlarla bağlantıya geçilerek alternatif iletiģim yolları oluģturulacaktır ACĠL VE BEKLENMEDĠK DURUMUN ETKĠLERĠ Acil ve beklenmedik durumların meydana gelmesi halinde müģterilerin temel endiģesi ġirket in günlük faaliyetlerini sürdürememesi, ana faaliyet konusu olan portföy yönetim hizmetinde aksama meydana gelmesi ve sonuç olarak yönetilen portföylere iliģkin istenmeyen finansal kayıp ve zararların ortaya çıkmasıdır. Yükümlülüklerini yerine getirememesi, ödeme, takas ve saklamaya iliģkin talimatları gerçekleģtirememesi, yatırım araçlarını zamanında satamaması veya satın alamaması ve nihayetinde müģterilerin bu süreç sonucunda istenmeyen kayıplara, zararlara uğramasıdır. ġirket, Acil ve Beklenmedik Durum Planı nı oluģtururken ve gerekli önlemleri uygulamaya sokarken temel hedef bu endiģeleri ortadan kaldıracak mekanizmaların tesis edilmesi, mümkün olan her koģulda faaliyetin devamlılığının sağlanması, iģ sürekliliğinde acil ve beklenmedik durumlar sebebiyle meydana gelebilecek kesintilerin süresinin olabilecek en asgari düzeye indirilmesidir. MüĢteri portföylerine yapılan iģlemlerin aracı kuruluģlarda bulunan hesaplar üzerinden gerçekleģmesi ve müģterilere ait varlıkların saklama kuruluģu nezdinde saklanması sebebiyle, iģlemlerin takasının gerçekleģmemesi veya müģteri varlıklarının kaydi ortamda kaybolması gibi bir ihtimal bulunmamaktadır. Ancak müģterilerin iletiģim imkanlarının sınırlanması, talimatların ulaģmaması veya müģteri varlıklarının yönetimi sırasında yapılan iģlemlerin çeģitli sebeplerle yerine getirilememesi durumunda iģlemlerde gecikme olması olasılığı bulunmaktadır. Sistem devamlılığının sağlanmasına yönelik alternatif çözümlerin oluģturulması, operasyonel riskleri önleyici tedbirlerin sürdürülmesi, alternatif iletiģim kanallarının ve alternatif Ģirket merkezinin tesisi ile müģteri endiģelerinin ve olası olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesine çalıģılmaktadır KURULUN BĠLGĠLENDĠRĠLMESĠ Acil ve Beklenmedik Durum Planı nın yürürlüğe girmesinden sonra, Kurul alınan önlemler hakkında bilgilendirilecektir. Ayrıca bu dökümanda belirtilen önemli hususlarda değiģiklikler meydana gelmesi halinde Kurul a konuyla ilgili olarak bilgilendirmede bulunulacaktır FAALĠYETE DEVAM EDĠLEMEMESĠ HALĠNDE YAPILACAK ĠġLEMLER Acil ve beklenmedik durumlar sebebiyle ġirket in iģ sürekliliğinin sağlanamayacağı ve faaliyete devam edemeyeceğinin ortaya çıkması ve bu yönde bir karara varılması Acil ve Beklenmedik Durum Planı 11/12

12 halinde, müģteriler derhal durumdan haberdar edilerek, geliģmeler hakkında bilgilendirilecektir. MüĢterilere ait finansal varlıklar ġirket in özen borcu çerçevesinde müģteri yararı gözetilerek tasfiye edilecektir. Söz konusu tasfiye iģlemi sırasında müģteriye yapılacak teslim iģlemi, müģterinin tercihi ve talimatı doğrultusunda varlıklar paraya çevrilerek ve/veya baģka bir aracı kurumdaki hesabına virmanlanarak yapılacaktır. Portföyü oluģturan finansal varlıkların tasfiye edilmesinden elde edilen gelirden müģteriye ait giderler ve muhtelif borçlar düģüldükten sonra kalan kısım tercih edilen Ģekilde teslim edilecektir. 8. DENETĠM Acil durum planının uygulanabilirliğinin sorgulanması ve denetimi ġirket TeftiĢ Birimi Yöneticisi tarafından gerçekleģtirilir. 9. YETKĠ VE SORUMLULUK Bu dokümanı hazırlama ve güncelleme sorumluluğu Acil ve Beklenmedik Durum Planı Sorumlusuna aittir. Doküman için gereken bilgileri sağlamak ilgili tüm çalıģanların görev ve sorumluluğundadır. 10. YÜRÜRLÜK Acil ve Beklenmedik Durum Planı, Yönetim Kurulu nca onaylanmasını müteakiben yürürlüğe girer. Acil ve Beklenmedik Durum Planı 12/12

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM... 2 Amaç, Tanımlar, Kapsam, Dayanak, Komite... 2 1.1. AMAÇ... 2 1.2. TANIMLAR:... 2 Kanun: Sermaye Piyasası Kanunu,...

Detaylı

NOTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

NOTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI A. AMAÇ NOTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu planın amacı, nin, acil ve beklenmedik durumlarda personeline, müşterilerine, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme

Detaylı

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. Çalışma Prosedürü: Sorumluluklar İş Akışı

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. Çalışma Prosedürü: Sorumluluklar İş Akışı ATLAS ADBDP Sayfa No : 1 / 6 ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI Çalışma Prosedürü: Sorumluluklar İş Akışı ATLAS - ADBDP ATLAS ADBDP Sayfa No : 2 / 6 ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.,

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. Revizyon Tarihi 19.01.2015

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. Revizyon Tarihi 19.01.2015 Döküman No G-10/14.1.2 Revizyon Tarihi 19.01.2015 Prosedürü Onaylayan Yönetim Kurulu Prosedürü Uygulama Sorumlusu Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi Ocak 2015 AMAÇ Acil ve Beklenmedik Durum Planı nın amacı,

Detaylı

AZ NOTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

AZ NOTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI AZ NOTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI Döküman No : ADP_v0.1 Revizyon Tarihi : 18/05/2015 Onaylayan : Yönetim Kurulu Uygulama Sorumlusu : Acil Eylem Komitesi AZ Notus Portföy Yönetimi

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER A. ġ.

GÜVEN MENKUL DEĞERLER A. ġ. GÜVEN MENKUL DEĞERLER A. ġ. ACĠL VE BEKLENMEDĠK DURUM PLANI ve Ġġ AKIġ PROSEDÜRLERĠ 1. Mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü kayıt ile kıymetli evrakın basılı olarak

Detaylı

EYG GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

EYG GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI KASIM 2014 1. AMAÇ Bu planın amacı, EYG Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. nin acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü

Detaylı

Acil ve Beklenmedik Durum Yönetmeliği

Acil ve Beklenmedik Durum Yönetmeliği Acil ve Beklenmedik Durum Yönetmeliği 1. Amaç Acil ve beklenmedik durumlarda personeline, müşterilerine, piyasa katılımcılarına hissedarlarına ve 3. taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. Revizyon Tarihi

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. Revizyon Tarihi Döküman No G-10/14.1.3 Revizyon Tarihi 10.11.2016 Prosedürü Onaylayan Yönetim Kurulu Prosedürü Uygulama Sorumlusu Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi Kasım 2016 AMAÇ Acil ve Beklenmedik Durum Planı nın

Detaylı

EYG GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

EYG GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI MAYIS 2015 1. AMAÇ Bu planın amacı, EYG Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. nin acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI MART 2015 Planın Amacı Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, diğer aracı kurumlara ve üçüncü

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarih :22.06.2015 Düzenleyen Birim : Teftiş Kurulu Revizyon No: 2015.1.0 Belge No: İş Akış Prosedürü (İAP23)

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarih :22.06.2015 Düzenleyen Birim : Teftiş Kurulu Revizyon No: 2015.1.0 Belge No: İş Akış Prosedürü (İAP23) I. AMAÇ MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM İŞ PLANI Bu yönetmelik Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin tüm bölüm ve seans salonlarının içsel ve dışşal acil ve beklenmedik olay

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI 1 ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI 1. AMAÇ: Bu planın amacı, Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin acil ve beklenmedik

Detaylı

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI 1. AMAÇ Bu planın amacı, Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.(Şirket) nin, acil ve beklenmedik durumlarda personeline, müşterilerine, aracı kurumulara,

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI

ACİL DURUM EYLEM PLANI ACİL DURUM EYLEM PLANI Madde 1. Amaç Bu planın amacı, acil ve beklenmedik durumların; şirketin olağan çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar yaratmasını engellemek, acil ve beklenmedik durum sırasında

Detaylı

Acil ve Beklenmedik Durum Eylem Planı

Acil ve Beklenmedik Durum Eylem Planı 1/4 Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç ve Tanımı Madde 1 Bu planın ( bilgi notunun ) amacı, Şirketin, acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM EYLEM PLANI

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM EYLEM PLANI ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM EYLEM PLANI Madde 1. Amaç Bu planın amacı, acil ve beklenmedik durumların; Şirket in olağan çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar yaratmasını önlemek, yapılan risk değerlendirmeleriyle

Detaylı

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Ağustos 2014

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Ağustos 2014 Acil ve Beklenmedik Durum Planı Ağustos 2014 Bu plan, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanmıştır. Toplam 9 sayfa ve 18 maddeden oluşan Acil ve Beklenmedik Durum planı yayımı tarihinde

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ Sayfa No: 1/7 A. AMAÇ Bu politika, nin deprem, yangın, fırtına, sel gibi doğal afetler ile sabotaj, donanım veya yazılım hatası, elektrik ve telekomünikasyon kesintileri gibi önceden tahmin edilebilen

Detaylı

ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI

ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI 01 Haziran 2015 Gayrettepe-İstanbul ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI AMAÇ ; İş sürekliliği planı ve Yönetmelik, ALAN Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

Sayfa 1 / 6 ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI. Yönetim Kurulu nun 05/12/2016 tarih 693 Sayılı Kararı Uyarınca Kabul Edilmiştir.

Sayfa 1 / 6 ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI. Yönetim Kurulu nun 05/12/2016 tarih 693 Sayılı Kararı Uyarınca Kabul Edilmiştir. Sayfa 1 / 6 ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI Yönetim Kurulu nun 05/12/2016 tarih 693 Sayılı Kararı Uyarınca Kabul Edilmiştir. Sayfa 2 / 6 ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI İş

Detaylı

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Acil ve Beklenmedik Durum Planı

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Acil ve Beklenmedik Durum Planı FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Acil ve Beklenmedik Durum Planı 2013 1 1. AMAÇ Bu planın amacı, acil ve beklenmedik durumların; şirketin olağan çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar yaratmasını engellemek,

Detaylı

ALAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI. 01 Haziran 2015 Gayrettepe-İstanbul

ALAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI. 01 Haziran 2015 Gayrettepe-İstanbul ALAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI 01 Haziran 2015 Gayrettepe-İstanbul ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI AMAÇ ; İş sürekliliği planı ve Yönetmelik, ALAN Menkul Değerler A.Ş. nin aşağıda

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PROSEDÜRÜ

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/6 A. Amaç ve Kapsam Bu iş akışının amacı acil ve beklenmeyen durumlarda, müşterilere, diğer aracı kurumlara ve sermaye piyasası kurum kuruluşlarına, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Acil ve Beklenmedik Durum Planı. Yürürlük Tarihi : 24 Aralık 2015 Versiyon No : 1.1

MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Acil ve Beklenmedik Durum Planı. Yürürlük Tarihi : 24 Aralık 2015 Versiyon No : 1.1 MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Acil ve Beklenmedik Durum Planı Yürürlük Tarihi : 24 Aralık 2015 Versiyon No : 1.1 1 İÇERİK 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. TANIMLAR / STANDARTLAR... 3 4. ACİL VE BEKLENMEDİK

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI 1. GİRİŞ - Amaç Bu planın amacı, Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. nin, acil ve beklenmedik durumlarda personeline, müşterilerine, piyasa katılımcılarına

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI VE İŞ AKIŞ PROSEDÜRLERİ

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI VE İŞ AKIŞ PROSEDÜRLERİ TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI VE İŞ AKIŞ PROSEDÜRLERİ I- GİRİŞ : Tera Menkul Değerler A.Ş. ye ait iş bu Acil ve Beklenmedik Durum Planı ve İş Akış Prosedürleri Seri: V No: 68

Detaylı

2. SÖZKONUSU RİSKLER SONRASINDA OLUŞABİLECEK KAYIPLAR

2. SÖZKONUSU RİSKLER SONRASINDA OLUŞABİLECEK KAYIPLAR 1. GİRİŞ - Amaç Bu planın amacı, Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. nin, acil ve beklenmedik durumlarda personeline, müşterilerine, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine

Detaylı

ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI

ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI 1. AMAÇ Bu planın amacı, acil ve beklenmedik durumların; şirketin olağan çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar yaratmasını engellemek, acil ve beklenmedik durum

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM EYLEM PLANI PROSEDÜRÜ DOK NO. P.1.6.2 SAYFA 1/5 GENEL ESASLAR 1. AMAÇ Bilgi Teknolojileri Acil Durum Eylem Planı nın amacı Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) nda meydana gelebilecek herhangi bir olağanüstü durum sonrasında,

Detaylı

ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI ve İŞ AKIŞ PROSEDÜRLERİ 1. AMACI

ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI ve İŞ AKIŞ PROSEDÜRLERİ 1. AMACI ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI ve İŞ AKIŞ PROSEDÜRLERİ 1. AMACI 22/06/2014 tarihli ve 29038 sayılı Resmi Gazete yayınlanmış olan, III-55.1 no lu Portföy Yönetim Şirketleri Ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine

Detaylı

ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL DURUM EYLEM PLANI

ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL DURUM EYLEM PLANI ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL DURUM EYLEM PLANI 1 ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI VE İŞ AKIŞLARI Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. müşterilerine verdiği hizmetin sürekliliği ve sorumlu olduğu

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI VE İŞ AKIŞLARI

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI VE İŞ AKIŞLARI ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI VE İŞ AKIŞLARI 1) Mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü oldukları her türlü kayıt ile kıymetli evrakın basılı olarak ve/veya elektronik ortamda saklanması,

Detaylı

ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI 1. AMAÇ Bu planın amacı, acil ve beklenmedik durumların; şirketin olağan çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar yaratmasını engellemek,

Detaylı

Acil ve Beklenmedik Durum Planı DOK NO. PL_005

Acil ve Beklenmedik Durum Planı DOK NO. PL_005 Yürürlük Tarihi Sayfa: 1 / 8 1. Amaç Bu plan, Sermaye Piyasası Kurulu nun Portföy Yönetim Sirketleri Ve Bu Sirketlerin Faaliyetlerine İliskin Esaslar Tebligi (III -55.1) nin 17. Acil ve beklenmedik durum

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI YÖNETMELİĞİ

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI YÖNETMELİĞİ ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. nin acil ve beklenmedik durum planını, bu durumda müşteriler, alım

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ) NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE

Detaylı

Kaldıraçlı Alım Satım Esasları

Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Ürün : Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Değişiklik tarihi: 20.12.2011 Versiyon: 1,0 Özet: Kaldıraçlı alım satım esasları hakkında bilgi verilmiştir.

Detaylı

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 BAĞIMSIZ DENETĠM SÖZLEġMESĠ SözleĢmenin tarafları olan, Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm Anonim ġirketi (sözleģmenin bundan sonraki bölümlerinde MüĢteri

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģyerlerinde iģ sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEġKĠLAT, GÖREV VE ĠġLEYĠġĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEġKĠLAT, GÖREV VE ĠġLEYĠġĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEġKĠLAT, GÖREV VE ĠġLEYĠġĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Karar Tarihi : 16/05/2017 Karar No : 220 Amaç ve kapsam: MADDE 1- (1) Bu yönetmelik; Erzurum

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

POL.01 Rev.Tar/No:22.02.2012/1.0 HĠZMETE ÖZEL

POL.01 Rev.Tar/No:22.02.2012/1.0 HĠZMETE ÖZEL SAYFA 1 / 6 1. AMAÇ TÜRKSAT ın bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİNİN KURULUŞU, FAALİYETİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİNİN KURULUŞU, FAALİYETİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Merkezi Fatura Kaydı Sisteminin kuruluş, faaliyet ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

Asagıda sıralanan olaylar, acil eylem takımlarının aktivasyonunu ve mevcut planlarla olaya müdahalesini gerektirmektedir:

Asagıda sıralanan olaylar, acil eylem takımlarının aktivasyonunu ve mevcut planlarla olaya müdahalesini gerektirmektedir: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Acil ve Beklenmedik Durum Planı Prosedürü Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç ve Tanımı Madde 1 Bu prosedürün amacı, Sirketin, acil ve beklenmedik durumlarda müsterilerine,

Detaylı

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi:

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1 / 7 BİRİM: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birimi İŞİN ADI: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu ve Çalışanları BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Başhekim SORUMLU

Detaylı

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı İle Mücadelede KURUM POLİTİKAMIZ

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı İle Mücadelede KURUM POLİTİKAMIZ Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı İle Mücadelede KURUM POLİTİKAMIZ Hazırlayanlar: Sn.Ertuğrul ÖZDEMİR / MASAK Uyum Görevlisi Sn.Yusuf Emre GÖÇMEN / İç Denetim Direktörü Sn.Necla AKSOY

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Denetçi, neden bu görevi üstlendiğini ve bu raporun hazırlanıģ amacını içerecek Ģekilde, denetim amaçlarını açık ve net olarak ifade eder.

Denetçi, neden bu görevi üstlendiğini ve bu raporun hazırlanıģ amacını içerecek Ģekilde, denetim amaçlarını açık ve net olarak ifade eder. ÖDEME HĠZMETLERĠ VE ELEKTRONĠK PARA ĠHRACI ĠLE ÖDEME KURULUġLARI VE ELEKTRONĠK PARA KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠĞĠN 8 ĠNCĠ MADDESĠNĠN 1 ĠNCĠ FIKRASININ (Ç) BENDĠ UYARINCA BAĞIMSIZ DENETĠM ġġrketlerġnce

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1) AMAÇ

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1) AMAÇ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1) AMAÇ DoğuĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. bilgilendirme politikasını Ģirket üst yönetimi oluģturur ve Ģirket bilgilendirme politikasından üst yönetim sorumludur. ġirketimiz,

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. EMANET LĠKĠT KAMU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

HALK HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. EMANET LĠKĠT KAMU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU TANITIM FORMU HALK HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. EMANET LĠKĠT KAMU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLĠ BĠLGĠ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BĠLGĠLER, SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN.. TARĠH VE SAYI ĠLE ONAYLANAN,.

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Takasbank A.ġ. 2012 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BaĢlık... Sayfa Yönetim Kurulu BaĢkanı nın Döneme ĠliĢkin Değerlendirmeleri...

Detaylı

TALEP, TEKLĠF VE SÖZLEġMELERĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ PROSEDÜRÜ

TALEP, TEKLĠF VE SÖZLEġMELERĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM MüĢteri taleplerinin alınması, değerlendirilmesi, tekliflerin sunulması ve sözleģmelerin oluģturulması faaliyetleri ile bu faaliyetlerin gözden geçirilmesi ile ilgili izlenen

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2011 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı

EK-3 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV FORMU

EK-3 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV FORMU Sağlık Bilimleri Fakültesi Hassas Görevi Olan Personel Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu *Harcama Yetkilisi *Eğitim-öğretim iģleyiģinin, öğrencilerin ve akademik personelin sorunlarını çözüme kavuģturmak

Detaylı

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH KAVAKLI KONAKLARI SĠTESĠ 2017 AĞUSTOS AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

a. Pay sahiplerine iliģkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

a. Pay sahiplerine iliģkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, KURUMSAL UYUM RAPORU ġirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uymayı ve geliģen koģullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, sermaye

Detaylı

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU HAZIRLAYAN: MUSTAFA KARAKAYA İÇ DENETÇİ Eylül 2011 SUNUM PLANI GiriĢ 25 adet sunu bulunmaktadır. Kısaca

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 EYLÜL 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

Kısım Müdürleri: Gelen Ģikayet ve önerilerden kendi birimi ile ilgili olanları alarak, çözümlenme sürecini takip eder. Personeli koordine eder.

Kısım Müdürleri: Gelen Ģikayet ve önerilerden kendi birimi ile ilgili olanları alarak, çözümlenme sürecini takip eder. Personeli koordine eder. 1. AMAÇ Bu prosedür, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve güvenirliliği arttırmak için müģterilerin ve Enstitünün iliģki içerisinde olduğu diğer kiģi veya kurumların, verilen hizmetler hakkında yapmıģ

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:ġirket merkezinde toplanan yönetim kurulumuz 11.11.2011 tarih ve 166 sayılı aģağıdaki kararları almıģtır.

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:ġirket merkezinde toplanan yönetim kurulumuz 11.11.2011 tarih ve 166 sayılı aģağıdaki kararları almıģtır. Şirkette Kurulan Komiteler Hakkında Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:ġirket merkezinde toplanan yönetim kurulumuz 11.11.2011 tarih ve 166 sayılı aģağıdaki kararları almıģtır. 1) Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLĠFE CĠTY KONUTLARI YÖNETĠCĠLĠĞĠ 01 NĠSAN 2017-30 NĠSAN 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE 11 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28818 TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMALARINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA

Detaylı