МАТЕРІАЛИ / BİLDİRİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "МАТЕРІАЛИ / BİLDİRİLER"

Transkript

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології кафедра тюркології і кафедра фольклористики Інститут фольклорних досліджень Туреччини ВГО "Союз гагаузів України" Кiev Milli Taras Şevçenko Üniversitesi Filoloji Enstitüsü Türkoloji Bölümü - Folklor Bölümü Türkiye Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu Ukrayna Gagauzlar Birliği III-Й МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ "ТЮРКОМОВНІ НАРОДИ УКРАЇНИ" ВЕРЕСНЯ 2012 РОКУ "III.Uluslararası Ukrayna'da Türkçe Konuşan Halklar Sempozyumu" Eylül 2012 МАТЕРІАЛИ / BİLDİRİLER Київ/Kiev 2012

2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології кафедра тюркології і кафедра фольклористики Інститут фольклорних досліджень Туреччини ВГО "Союз гагаузів України" Кiev Milli Taras Şevçenko Üniversitesi Filoloji Enstitüsü Türkoloji Bölümü - Folklor Bölümü Türkiye Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu Ukrayna Gagauzlar Birliği III-Й МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ "ТЮРКОМОВНІ НАРОДИ УКРАЇНИ" вересня 2012 року "III.Uluslararası Ukrayna'da Türkçe Konuşan Halklar Sempozyumu" Eylül 2012 МАТЕРІАЛИ / BİLDİRİLER Відповідальні за випуск / Kitabı hazırlayanlar: Ірфан Юнвер Насраттиноглу (проф.) /Prof.Dr.İrfan Ünver Nasrattınoğlu, Ф.І. Арнаут канд. філол. наук / Doç.Dr.Fedora Arnaut Київ 2012

3 Статті, присвячені тюркомовнім народам України, наукові праці вчених тюркологів, викладачів, аспірантів, магістрів які порушують актуальні проблеми історіографії, теорії та функціонування літератури та фольклору, матеріальна та і духовна культури тюркомовніх народів України та взаємовплив культур між українським і тюркськими народами на теренах України, а також матеріали доповідей із сучасної тюркології методології та перспективи розвитку в Україні. Bu kitapta "III.Uluslararası Ukrayna'da Türkçe Konuşan Halklar Sempozyumu' ile ilgili bildiriler yer almaktadır Edebiyat, folklor, dil, kültür gibi çeşitli konuların yanısıra Ukrayna - Türkiye kültürlerinin karşılıklı etkileri ve Çağdaş türkolojinin Ukrayna'da gelişim süreci gibi bildiriler sunulmuştur. Bildirilerin bilimselliği Taras Şevçenko Kiev Milli Üniversitesi Filoloji Enstitüsü Türkoloji Bölümü'nün 04 Ekim 2012 tarihli (protokol 3) kararı ile onaylanmıştır Рекомендовано кафедрою тюркології (протокол 3 від 4 жовтня 2012 року) Редакційна колегія: Сергій Вижва, д-р геол. наук, проф. (Україна); Петро Бех, д-р філол. наук, проф. (Україна); Григорій Семенюк, д-р філол. наук, проф. (Україна); Олена Снитко, д-р філол. наук, проф. (Україна); Олена Івановська, д-р філол. наук, проф. (Україна); Любов Копаниця, д-р філол. наук, проф. (Україна); Володимир Підвойний, канд. філол. наук, доц. (Україна); Нуран Каябаши, д-р філол. наук, проф. (Туреччина); Незіхе Шентюрк, д-р філол. наук проф. (Туреччина); Алі Рафет Озкан, д-р філол.наук, проф. (Туреччина); Аріф Аго, д-р філол. наук, проф. (Македонія); Ерман Артун, д-р філол. наук, проф. (Туреччина); Тунджер Гюленсой, д-р філол. наук, проф. (Туреччина); Медіха Гюлер, д-р філол. наук, проф. (Туреччина); Озлен Озген, д-р філол. наук, проф. (Туреччина); Супхі Саатчи, д-р філол. наук, проф. (Туреччина); Уміт Фаво Телатар, д-р філол. наук, проф. (Туреччина); Иса Хабібейлі, д-р філол. наук, проф. (Азербайджан-Нахічевань); Ченгіз Хаков, д-р істор. наук, проф. (Болгарія); Хамді Хасан, д-р філол. наук, проф. (Македонія); Джеліл Нагієв, д-р філол. наук, проф. (Азербайджан); Севім Пілічкова, д-р філол. наук, проф. (Македонія); Степан Варбан, д-р економ. наук, проф. (Молдова); Данута Шмелевська, канд. філол. наук (Польща); Сельджук Думан, канд. істор. наук (Туреччина); Гюлін Огют Екер, канд. філол. наук (Туреччина) Bilim kurulu Prof. Dr. Sergiy VIJVA (Ukrayna); Prof. Dr. Petr BEH (Ukrayna); Prof. Dr. Grigoriy SEMENÜK (Ukrayna); Prof. Dr. Olena SNİTKO (Ukrayna); Prof. Dr. Olena İVANOVSKA (Ukrayna); Prof. Dr. Ludmila KOPANİTSYA (Ukrayna); Doç. Dr. Vladimir PİDVOYNIY (Ukrayna); Prof. Dr. Nuran KAYABAŞI (Türkiye); Prof. Dr. Nezihe ŞENTÜRK (Türkiye); Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN (Türkiye); Prof. Dr. Arif AGO (Makedonya); Prof. Dr. Erman ARTUN (Türkiye); Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY (Türkiye); Prof. Dr. Mediha GÜLER (Türkiye); Prof. Dr. Özlen ÖZGEN (Türkiye); Prof. Dr. Suphi SAATÇİ (Türkiye); Prof. Dr. Ümit Fafo TELATAR (Türkiye); Prof. Dr. İsa HABİBBEYLİ (Nahçıvan-Azerbaycan); Prof. Dr. Cengiz HAKOV (Bulgaristan); Prof. Dr. Hamdi HASAN (Makedonya); Prof. Dr. Celil NAGİYEV (Azerbaycan); Prof. Dr. Sevim PİLİÇKOVA (Makedonya); Prof. Dr. Stepan VARBAN (Moldova); Doç. Dr. Danuta CHMIELOWSKA (Polonya); Doç. Dr. Selçuk DUMAN (Türkiye); Doç. Dr. Gülin ÖĞÜT EKER (Türkiye) Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, відповідної термінології, власних імен та інших відомостей. Bu kitapta yer alan bildirilerdeki düşünce, görüş, varsayım, alıntılar, tez, savlar, ekonomi-istatistik bilgiler, şahsi isimler yazarlara aittir. Збірник друкується за підтримкою ВГО "Союз гагаузів України". Bu kitap 'Ukrayna Gagauzlar Birliği' tarafından basılmaktadır.

4 ЗМІСТ Івановська Олена УКРАЇНА І ТУРЕЧЧИНА: ФОЛЬКЛОРНІ І ФОЛЬКЛОРИСТИЧНІ ТРАДІЦІЇ Гьонюль Кючюкбасмаджі ТУРЕЦЬКА НАРОДНА КАЗКА, ЯК НОСІЙ КУЛЬТУРИ Мехмед Наджі Онал НАРОДНА ЛІТЕРАТУРА ТУРКІВ МЕСХЕТИНЦІВ Наталія Кропотова ЖАНРООБРАЗУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ КАРАЇМСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ Алі Рафет Озкан ЧОТКИ В РЕЛІГІЙНИХ ТРАДИЦІЯХ НАРОДІВ СВІТУ Ергюн Верен ЗВИЧАЙ ОГЛЯДИН У КРИМСЬКИХ ТАТАРІВ ТА ІНШИХ ТАТАРСЬКИХ НАРОДІВ Аллахверді Меммедлі МОЛЛА НАСРЕДДІН ТА ТУРЕЧЧИНА. ВПЛИВ ТВОРІВ МОЛЛИ НАСРЕДДИНА НА УЗБЕЦЬКУ ЛІТЕРАТУРУ Світлана Лещинська УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ПІСНІ ДО ТАНЦЮ: ТРАДИЦІЯ І СУЧАСНІСТЬ Федора Арнаут МЕТОДИЧНІ ЗАСТОСУВАННЯ РИМИ ТА ПАУЗИ В ЧАСТІВКАХ (МАНІ) (НА ПРИКЛАДАХ МАНІ ГАГАУЗЬКИХ ТА БАЛКАНСЬКИХ ТУРКІВ) Зера Бекирова ДОСВІД ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОЛЬКЛОРУ КРИМСЬКИХ ТАТАР У РОКИ ДЕПОРТАЦІЇ НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ "Ян'и ДЮНЬЯ" Хіляль Бозкурт / Нуран Кайябаши ТРАДИЦІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ СТЬОБАНОЇ КОВДРИ В ЧОРУМІ Гюльшен Аслан Елькиран ГОЛКА ТИГ ЯК ОДИН З ІНСТРУМЕНТІВ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА ПОЗОЛОТИ (ХУДОЖНЬОГО ОЗДОБЛЕННЯ) Ханим Аліева ТВОРЧІСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ АШУГСЬКОЇ ПОЕЗІЇ Мустафа Йилмаз ДЕРЖАВОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ГАГАУЗІВ ТА ГАГАУЗЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПІСЛЯ РОЗПАДУ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ПО СЬОГОДЕННЯ Пономарева Ірина МАРІУПОЛЬСКІ ГРЕКИ: УРУМИ ТА РУМЕЇ Валентина Теосе / Олена Куйжуклу ГАГАУЗИ МОЛДОВИ: ЕТНІЧНА САМОСВІДОМІСТЬ В ЛІТЕРАТУРНІЙ ТРАДИЦІЇ І ПРОБЛЕМИ СОЦІЄТАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Микола Стоянов СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АТО ГАГАУЗІЇ ШЛЯХ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В АВТОНОМІЇ Вєра Балова ВПЛИВ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА СТРАТЕГІЮ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ УСТАНОВ Йонджа Анзерліоглу УРУМИ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ВИМІРІ ТА У СВІТЛІ ІСТОРІЇ Айнур Газанферкизи СХОЖІСТЬ ТА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖАНРІВ БАЯТИ, МАНІ ТА САРИН Насим Сахапов ЭТРУСКИ ТЮРКИ Наталія Дарадур ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АТО ГАГАУЗІЇ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

5 Алла Папцова ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ ТА ЇХ ПРОЯВИ В КУЛЬТУРІ ГАГАУЗІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ТРАНФОРМАЦІЄЮ ТРАДИЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА Фатма Озтюрк / Інджі Седа Кивилджимлар ВІДБИТТЯ КУЛЬТУРНИХ ЗМІН ПЕРІОДУ РЕСПУБЛІКИ У ПОВСЯКДЕННОМУ ОДЯЗІ Незіге Шентюрк ТЕМИ ЖІНКИ ТА МУЗИКИ У ТУРЕЦЬКІЙ КУЛЬТУРІ Айшегюль Каракеллє/ Мустафа Арли ПРОЕКТУВАННЯ В НАРОДНОМУ РЕМЕСЛІ Нурія Емірсуїнова ДВА ВАРІАНТИ КАЗКИ ПРО ВЕДМЕЖЕ ВУХО У КРИМСЬКОТАТАРСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ Шуле Чівітджі /Хаджер Ольчер / Нуран Кайябаши ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТРЬОХВИМІРНОЇ МОДЕЛІ ДЖЕПКЕНУ ТРАДИЦІЙНОГО КРОЮ І ОЗДОБЛЕННЯ ІЛУ АНКАРА Юдум Кирмизи ЖІНКА В ТУРЕЦЬКІЙ КУЛЬТУРІ :НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ ЮНУСА ЕМРЕ Ясемін Доганер ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРЕЧЧИНИ У СФЕРІ СПІВПРАЦІ З КРИМСЬКОЮ АВТОНОМНОЮ РЕСПУБЛІКОЮ ПІСЛЯ РОЗПАДУ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ПО СЬОГОДЕННЯ Владислав Новіцький / Vladislav NOVİTSKİY ПОЛІТИКО- ПРАВОВІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ КРИМСЬКИХ ТАТАР В УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО Назіфе Оздоглар КРИМСЬКІ ТАТАРИ ТУРЕЧЧИНИ ТА ЇХНІ ЗУСИЛЛЯ ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ Світлана Біляєва ПРОБЛЕМАТИКА ВЗАЄМОВПЛИВУ УКРАЇНСЬКОГО ТА ТЮРКСЬКИХ НАРОДІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО СВІТОБАЧЕННЯ Еліф Оздоглар КІНЕМАТОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ СТРІЧКИ "ТАРАС БУЛЬБА" Халім Серарслан РОКСОЛАНА В ОДНОЙМЕННОМУ ТВОРІ ОРХАНА АСЕНИ Метін Саїп Сюрюджюоглу / Айше Озфер ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРИ ЇЖІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ АНКАРСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Севгі Озтюрк МІСЦЕ КАСТАМОНУ В ЧОРНОМОРСЬКОМУ ТУРИЗМІ Мехмет Кирбийик КРИМСЬКА ВІЙНА У ХРОНІЦІ "СУЛЬХ-НАМЕ-І ХАЛІС" Флера Сайфулина В.В. РАДЛОВ ЗАСНОВНИК ТЮРКСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ (ДО 175-РІЧЧЯ ВІДОМОГО ТЮРКОЛОГА) Елі Шаміль ХАСАН САБРІ АЙВАЗОВ ТА АЗЕРБАЙДЖАН Осман Уяник СПОЛУЧНИК TAKI ЗАПОЗИЧЕННЯ З УЙГУРСЬКОЇ ТА ХОРЕЗМСЬКОЇ ДО УРУМСЬКОЇ Ірина Юзвяк СИНОНІМІКА РЕЛІГІЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ГАГАУЗЬКОЇ МОВИ Ольга Кулаксиз ГАГАУЗЬКІЙ НАРОДНИЙ ФОЛЬКЛОР, ЯК ЗАСІБ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Лілія Арабаджи РОЛЬ ФОЛЬКЛОРУ ТА ЛІТЕРАТУРИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ГАГАУЗЬКОЇ МОВІ У ШКОЛІ

6 Юсуф Сюлюкчю КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З ТОЧКИ ЗОРУ ЧОТИРЬОХ БАЗОВИХ МОВНИХ НАВИЧОК Ісмаїл Казимов ОСОБЛИВОСТІ ФОЛЬКЛОРНОЇ МОВИ ТУРКІВ-МЕСХЕТИНЦІВ, ЩО МЕШКАЮТЬ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ Валентина Кисса РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ У ГАГАЗІВ ШКОЛЯРІВ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ Назан Юнал / Ендер Дуруальп АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ, ПРИСВЯЧЕНИХ МІСЦЮ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ У РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Баян Ісмагулова /.Х.Базарбаева КАЗАХСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КАЗАХСТАНІ (У СВІТЛІ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ) Татяна Кырбоба ПОЛІТИЧНА ДОЛЯ ГАГАУЗІВ В УМОВАХ СТАЛІНСЬКОГО РЕЖИМУ (40-ті рр. XX ст.) Баян Ісмагулова / Флєра Саметова ПРОСТІР У МОВНІЙ СВІДОМОСТІ КОЧІВНИКІВ Мурадгелди Соєгов З ІСТОРІЇ ПОРІВНЯЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ ТУРКМЕНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ З ІНШИМИ СПОРІДНЕНИМИ ТА НЕСПОРІДНЕНИМИ МОВАМИ (ЗОКРЕМА ГАГАУЗЬКОЮ)

7 İÇİNDEKİLER Olga İVANOVSKA UKRAYNA VE TÜRKİYE: HALKBİLİMİ VE HALKBİLİM GELENEKLERİ Gülten GÖNÜL KÜÇÜKBASMACI TÜRK MASALLARININ KÜLTÜREL SÜREKLİLİK AÇISINDAN ÖNEMİ Mehmet Naci ÖNAL AHİSKA TÜRKLERİNİN HALK EDEBİYATI Natalya KROPOTOVA KIRIM KARAY MASALLARINININ ŞEKİL OLUŞUM ÖĞELERİ Ali Rafet ÖZKAN DİNLERDE TESBİH Ergün VEREN KIRIM TATARLARI İLE DİĞER COĞRAFYALARDA YAŞAYAN TATARLARIN EVLENME GELENEKLERİNDE KIZ BAKMA/GÖRME PRATİĞİ Allahverdi MEMMEDLİ MOLLA NESREDDIN'IN " TÜRKIYE'YLE ILIŞKISI VE ÖZBEK EDEBIYATINA ETKISI Svitlana LEŞÇİNSKA "HALK OYUNLARI IŞIĞINDA VAR OLAN UKRAYNA HALK TÜRKÜLERI: GELENEKLER VE ÇAĞDAŞÇILIK" Fedora ARNAUT MANİLERDEKI KAFİYE VE DURAKLAMA İNCELENMESİNDE METODİK UYGULAMA (GAGAUZ VE BLKAN TÜRKLERİ'NİN MANİ ÖRNEKLERİ ÜZERİNE) Zera BEKIROVA YENİ DÜNYA' GAZETESİN'DE KIRIM TATARLARI'NIN SÜRGÜN YILLARINI İÇEREN FOKLORUNU KORUMA BECERİLERİ Hilal BOZKURT / Nuran KAYABAŞI ÇORUM'DA YORGANCILIK Gülşen ASLAN ELKIRAN TÜRK TEZHİP SANATININ YARDIMCI UNSURU TIĞLAR Xanım АLİEVA AZERBAYCAN AŞIKLIĞI: HALKIN DOSTLUK, SULH VE MUHABBET NAĞMELERİ Mustafa YILMAZ SOVYETLER BİRLİĞİ'NİN DAĞILMASINDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'NİN GAGAUZ ÖZERK CUMHURİYETİ'NE YÖNELİK FAALİYETLERİ İrina PONOMARYOVA MARİUPOL YUNANLARI: URUM TÜRKLERİ VE ELLENLER Valentina TEOSE / Olena KUYJUKLU MOLDOVA GAGAUZLARI: EDEBİ GELENEKLERDEK, ETNİK BİLİNÇALTI VE ÇAĞDAŞ DÖNEMDEKİ SOSYETAL ENTEGRASYON Nıkolay STOYANOV GAGAUZİYA'NIN SOSYAL VE EKONOMİ GELİŞİMİNDE STRATEJİK PLANLAMA OTONOMİ İÇİN YATIRIMIN YOLU Vera BALOVA DÜNYA EKONOMİK KRİZİN EĞİTİM SİSTEMİN BÖLGESEL GELİŞİM STRATEJİSİNE ETKİSİ Yonca ANZERLİOĞLU TARİHİ VE SOSYO-KÜLTÜREL VERİLER IŞIĞINDA URUMLAR Aynur GAZANFERKIZI BAYATI, MANİ VE SARINLARIN ORTAK VE FARKLI TARAFLARI Hasim SAHAPOV ETRUSKLAR: TÜRK Natalya DARADUR GAGAUZ YERİ'NDEKİ DEMOGRAFİK VARLIK: GERÇEKLER VE PERSPEKTİFLER

8 Alla PAPTSOVA GELENEKSEL TOPLUM OLUŞUMUNDA GAGAUZ KÜLTÜRÜNE GELENEKLERİNİN VE YENİLİKLERİNİN YANSIMASI Fatma ÖZTÜRK / İnci Seda KIVILCIMLAR CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK KÜLTÜRÜNÜN GİYSİ SOSYOLOJİSİNE YANSIMASI Nezihe ŞENTÜRK TÜRK TARİHİNDE ESKİ TÜRKLERDEN GÜNÜMÜZE KADIN VE MÜZİK Ayşegül KARAKELLE / Mustafa ARLI EL SANATLARINDA TASARIM ÖRNEKLERİ Nuriye EMİRSUYİNOVA KIRIM TATAR FOLKLORUNDA 'AYI KULAĞI' MASALININ İKİ VERSYONU Şule ÇİVİTCİ / Hacer ÖLÇER /Nuran KAYABAŞI ÜÇ BOYUTLU GİYSİ SİMÜLASYON SİSTEMİNDE ANKARA İLİNE AİT ÖRNEK BİR GELENEKSEL CEPKEN TASARIMI Yudum KIRMIZI TÜRK KÜLTÜRÜNDE KADIN: YÛNUS EMRE ÖRNEĞİ Yasemin DOĞANER SOVYETLER BİRLİĞİ'NİN DAĞILMASINDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'NİN KIRIM'A YÖNELİK FAALİYETLERİ Vladislav NOVİTSKİY KIRIM TATARLARI'NIN UKRAYNA ORTAMINA SİYASİ HUKUK KAYNAŞMALARI Nazife ÖZDOĞLAR TÜRKİYE'YE GÖÇ EDEN KIRIM TATARLARININ GELENEK VE KÜLTÜRLERİNİ NE KADAR KORUDUKLARI İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA Svitlana BİLYAEVA GENEL BAKIŞ AÇISINDAN UKRAYNA VE TÜRK HAKLARININ KARŞILIKLI ETKİLERİ Elif ÖZDOĞLAR KAZAKLARIN MÜCADELESİNİ KONU ALAN BİR FİLM, ''TARAS BULBA'' FİLM MİMARİSİ AÇISINDAN ANALİZİ Halim SERARSLAN ORHAN ASENA'NIN HÜRREM SULTAN ALGILAMASI Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU/Ayşe Özfer ÖZÇELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ'NDE OKUYAN TÜRK ASILLI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ AİLELERİNİN MUTFAK KÜLTÜRLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Sevgi ÖZTÜRK KASTAMONU KENTİNİN KARADENİZ KÜLTÜR TURİZMİ İÇİNDEKİ YERİ Mehmet KIRBIYIK SULH-NÂME-İ HÂLİS'E GÖRE KIRIM SAVAŞI Flera SAYFULİNA V.V.RADLOV: TÜRK FOLKLOR KURUCUSU (ÜNLÜ TÜRKOLOĞUN 175 YIL DÖNÜMÜNE) Ali ŞAMİL AZERBAYCANLA SIKI BAĞLANTISI OLAN ASAN (HASAN) SABRİ AYVAZOV Osman UYANIK UYGUR VE HAREZM TÜRKÇESİNDEN URUM TÜRKÇESİNE KÖPRÜ 'TAKI' BAĞLAMA EDATI İrina ÜZVYAK GAGAUZ DİLİNDE DİNİ TERMİNOLOJİ SİNONİMİĞİ Olga KULAKSIZ ORTA SINIFTAKI ÖĞRENCİLERİN EĞTİMİNDE BİR ARAÇ OLARAK- SÖZLÜ GAGAUZ HALK YARATMALARI Lilya ARABACI OKULLARDA GAGAUZ DİLİNİN OKUTULMASI SIRASINDA FOLKLORUN VE EDEBİYATIN ETKİSİ Yusuf SÜLÜKÇÜ YABANCI DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN DİLİN DÖRT TEMEL BECERİ ALANINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI

9 İsmayıl KAZIMOV UKRAYNA ARAZİSİNDE YAŞAYAN MESHETİ TÜRKLERİ'NİN DİL ÖZELLİKLERİ Valentina KISA OKUL DÖNEMİNDE GAGAUZ ÖĞRENCİLERİNDE MİLLİ BİLİNCİNİN GELİŞİMİ Nazan ÜNAL / Ender DURUALP OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUK EDEBIYATI ILE ILGILI ARAŞTIRMALARIN ANALİZİ Bayan ISMAGULİNA / BAZARBAEVA ÇAĞDAŞ KAZAKİSTAN'DA KAZAK DİLİ (SOSYOLİNGVİSTİK DEĞERLENDİRME ESASINDA) Tatyana KIRBOBA STALİN DÖNEMİNDEKİ (XX ASIR YILLAR) GAGAUZLAR'IN SİYASİ KADERLERİ Bayan İSMAGULOVA / FAUZIYA SAMETOVA GÖÇEBENİN BİLİNCİNDEKİ DİL ALANI Muratgeldi SOYEGOV TURKMEN DİLİ VE EDEBİYATININ GAGAUZ DİLİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE DİĞER AKRABA DİLLER İLE KIYASLAMA TARİHİNDEN

10 SUNUŞ Merkezi Ankara'da bulunan ve 1981 yılında kurulan Halk Kültürü (Folklor) Araştırmaları Kurumu Türkiye'deki faaliyetlerine paralel olarak, Türkiye dışında da çalışmalar yapmaktadır. Bu kurum 2007 yılında kurulmuş olan Ukrayna Gagauzlar Birliği ile imzaladığı işbirliği protokolu çerçevesinde her yıl bir dizi bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemektedir. Örneğin 2009, 2010, 2012 yıllarında uluslararası düzeyde üç önemli bilimsel sempozyum gerçekleştirdi. Bununla beraber kurumun Türkiye'de düzenlediği festivallere Ukrayna'nın çeşitli sanat toplulukları ile katılımını Ukrayna Gagauzlar Birliği sağladı. İki kuruluş zaman zaman sanat sergileri düzenledi. Örneğin Eylül 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen "III.Uluslararası Ukrayna'da Türkçe Konuşan Halklar Sempozyumu" programında yer alan karma Türk sanatları ve Ukrayna, Moldova, Azerbaycan, Tataristan sanat sergileri açıldı. Anılan iki kuruluş Kiev'de düzenlediği etkinliklerde Taras Şevçenko Kiev Milli Üniversitesi Filoloji Fakültesi, Folklor ve Türkoloji Bölümleri ile işbirliği yaptı. Bu nedenle yapılan düzenlemelerde bize desteklerini esirgemeyen Taras Şevçenko Kiev Milli Üniversitesi Filoloji Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Grigoriy SEMENÜK'e, Folklor Bölümü Başkanı Prof.Dr.Olena İVANOVSKAYA'ya ve Türkoloji Bölümü Doç.Dr.Volodimir PİDVOYNIY'ya içtenlikle teşekkür ediyoruz. Teşekkür edeceğimiz iki kişi daha vardır ki, onların katkıları da yadsınamayacak değerdedir. Bunlar Günsel' Ulaşım Firması sahibi Selami GÜNSEL ve Azerbaycan Kiev Büyükelçisi Exc.Dr.Eynullah MEDETLİ'dir. Elinizdeki kitap "III.Uluslararası Ukrayna'da Türkçe Konuşan Halklar Sempozyumu"'nda sunulan bildirileri içermektedir. Bu kitabın türkoloji çalışmalarına önemli katkılarda bulunacağına inanıyoruz. Gerek, Ukrayna'da gerek ise Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz tüm etkinliklerimizin hızla gelişmekte olan Türkiye Ukrayna ilişkilerine yardımcı olacağına kuşku yoktur. Kiev Ekim 2012 Prof.Dr.İrfan Ünver Nasrattınoğlu, Doç.Dr.Fedora Arnaut 9

11 10 Олена Івановська, д-р філол. наук, проф.; / Prof.Dr. Olga İVANOVSKA (Україна/UKRAYNA) УКРАЇНА І ТУРЕЧЧИНА: ФОЛЬКЛОРНІ І ФОЛЬКЛОРИСТИЧНІ ТРАДІЦІЇ UKRAYNA VE TÜRKİYE: HALKBİLİMİ VE HALKBİLİM GELENEKLERİ На шляху кожного народу від давнини до сучасності однією з прикметних ознак фізичної і духовної його присутності в просторі і в часі поряд з історичною чинністю була його неперервна культурна традиція, виражена у Слові. Ще на початку ХХ століття видатний український учений Михайло Грушевський, акцентуючи на прагненні людства до творчості, зазначив: "Це не лише духовний, божественний потяг самовияву людини, а й її біологічна потреба знайти внутрішню гармонію: ритм серця привести в унісон із Всесвітом. Сей ритм сторож традиції..." З огляду на те, що останнім часом у всьому світі величезне значення приділяється питанням міжкультурної комунікації, зростає необхідність у піднесенні значення загальнолюдських ідеалів на основі глибокого аналізу й синтезу національно-культурних надбань. Феномен світового фольклорного надбання складний у своїй поліфонії, оскільки об'єднує текстовий простір, суб'єктом творчості якого є різні етноси зі своєю історією, релігією та світоглядом загалом. Відхилити завісу власної ідентичності, збагнути специфіку рідної національної площини ми можемо лише за умови пізнання фольклорної традиції нашої землі у всій її розмаїтості.корисний досвід нам бачиться у подібному компаративному зрізі фольклорних і фольклористичних традицій України і Туреччини, на які багаті наші наукові школи. Відтак, науково-пізнавальне охоплення і осмислення всього універсуму "фольклор" сприяло би покращенню міжкультурного діалогу і збагатило і українську, і турецьку науку про народну творчість. І український, і турецький фольклор творчо засвоїв історичні реалії минулих віків і представлений різними жанрами. Так, фольклорний репертуар обох наших народів включає давні форми народної словесності, в яких домінуючими є вірування в магію слова, зокрема замовляння, голосіння, обрядова лірика (щоправда, в українців спостерігається певний збій традиції, оскільки радянська тоталітарна система "оголосила їм бій", що спричинило підміну сакрально-магічної функції розважальною). Ключові слова: фольклор, жанр, компоративистика, Herbir halk yaradılışından günümüze kadar kendini ifade etmeğe çalışmış ve bu ifadesini yaratmış olduğu kültürden, söylemiş olduğu 'söz' den oluşmuştur. Daha XX yılın başlarında Ukrayna'nın ünlü bilim adamı Mihaylo Gruşevskiy insanoğlunun yaradıcılığına dikkat çekmek için şöyle demiştir: Bu ancak kendinin ifade ediş şekli değildir, aynı zamanda onun biolojik ihtiyacıdır: kalbinin atışlarını dünyanın nabzına göre ayarlanması ve bu atışlaş geleneklerin bekçisidir'. Bugünlerde uluslararası bağlantının öneminin artmasıyla beraber manevi değerlerin belirtme ile yükselme gibi öğeler bir vazifemiz gibi ortaya çıkar. Zira, evrensel kültürel birikim, polifonik bir yapı olup yüzlerce geleneklerin karışımıdır. Kendi kültürümüzün zenginliği anlamanın tek bir şartı var: başka medeniyetlerin değerlendirilmesi ve onlara karşı saygı göstermesi. Soz zamanlar kültürler arası komunikasyona dikkat çekilirken milli ve kültürel değerlendirmeye de bakmakta fayda var. Bu alanda en önemli dikkat ve araştırma Ukrayna ve Türkiye'nin sözlü edebiyat ve folklor geleneklerinin karşılaştırmalı kıyaslanması. Ve bu alanda en önemli alan ise 'folklor', ki bu bilim dalına göre kültürlerarası dialogun güçlenmesi daha da mümkündür. Ukrayna ile Türkiye'nin folklor geleneklerin diakronik açıdan analiz edilmesi ne kadar kıymetli bilgi verebilmektedir. Doğal görülen bir gerçek şu ki, hem Ukrayna'nın hem de Türkiye'nin folklorları geçmişe ait kültürün yansımasıdır. Anahtar kelimeler: folklor, tür, karşılaştırmalı analiz Найпоширенішими жанрами наших культур є паремії. Зокрема, прислів'я і приказки найпродуктивніший скомпресований формат, який маніфестує нарації дидактичного змісту. Щоправда, на відміну від української традиції, прислів'я і приказки у Туреччині не диференціюються і мають спільну характерну назву "аталар сезю", що в перекладі означає

12 "слово предків", отож-бо і для турків, як і для українців, культ предків є питомою рисою. Багаті на тематичну палітру загадки ("білмедже") та анекдоти, особливою популярністю з-посеред яких вирізняються ті, що розповідаються від особи "Бу-Адам", що в перекладі означає "та людина". Значно поширенішими порівняно з українською традицією у турецькому фольклорі є короткі жартівливі оповідання ("лятифа"). Цікавим явищем у турецькій ліриці і казковому епосі ("масал") є чітка гендерна стратифікація, для української ж традиції вона характерна переважно для ліричної пісні. Помітними є однакові тенденції, характерні для казкового епосу як текстового утвору, який зазнавав культурних нашарувань. Турецькі казки явище самобутнє, але позначене присутністю традицій народів Заходу і Сходу. Будь-яке запозичення відбувалося не механічно, а творчо та у відповідності до поетики турецького фольклору. У фольклорних текстах турецька міфологія являє собою контамінацію елементів міфологій тенгріанства, ісламу, іранської міфології, власних світоглядних уявлень. Хронологічно мусульманська міфологія є останньою зі вторинних міфологічних систем (буддійська, зороастрійська, юдаїстична, християнська, маніхейська) й відображає синкретичний характер ісламу й мусульманської культури загалом. Зважаючи на те, що домінуючою релігією в Туреччині є мусульманство, то, безумовно, традиції ісламу підтримуються на державному рівні, у духовному житті, культурі, обрядах, звичаях і віруваннях, а також знайшли своє відображення в казковій прозі. Відтак, характерною особливістю турецьких казок є згадування монотеїстичного божества Аллаха. Це не лише данина традиції, а й релігійний канон, оскільки казковий текст виконував культове призначення: цей могутній дидактичний ресурс активно засвоювався та транслювався нараторами-священиками у вигляді казки-проповіді, яка на основі давніх міфологічних мотивів утверджувала ідеї ісламу. В українській казковій традиції звернення до Бога притаманно найбільшою мірою соціально-побутовій казці, яка є найпізнішою за часом появи. Значно рідше такий мотив трапляється у чарівній і практично відсутній у звіриному епосі. Порівняння цих феноменів дозволяє висловити гіпотезу, що турецька казка більшою мірою є продуктом прирощування релігійних смислів, українська ж демонструє певну статику вона є прикладом консервування уявлень наших пращурів, притаманних тій чи іншій епосі. Функціонально близькі, попри певну відмінність поетикальних параметрів, турецькі народні пісні "мані" з українськими частівками та "тюркю" з коломийками. Цим жанрам притаманні формульність та чіткі канони віршування. Змістове ж наповнення відповідає їхній прагматичній меті. Осердям звитяги, непоборності духу та героїзму є самобутні ліро-епічні жанри: дума та дастан автохтонних теренів героїчного епосу України та Туреччини. Спільними рисами цих жанрів є виконавські традиції ашугська та кобзарська й інформативна функція: зберегти та донести правду про неординарну особистість, її непересічний вчинок, героїчну смерть во славу віри та Вітчизни. В історії української фольклористики є трагічний факт: за народну правду тисячі співців-кобзарів, котрі залишалися вірні цеховим традиціям і не приставали на вимогу радянських ідеологів фальшувати автентичні думові тексти шляхом підміни думових героїв вождями революції, у 1934 році були схоплені, більша частина розстріляна, а решта вивезена на заслання до Сибіру. Цей факт доводить визначальну місію майстрів-виконавців ліро-епосу як духовної еліти народу. Що ж до наукових традицій вивчення уснословесної творчості, то варто зазначити помітні відмінності, зумовлені історичними, геополітичними чинниками, з-поміж яких рушійним для української польової та теоретичної фольклористики було прагнення збереження культурних надбань української нації, їхнє осмислення задля утвердження її окремішності в умовах колоніальної експансії. В той час, як турецька усна словесність існувала як природна даність, українське народне слово було і залишається оберегом нації, чи не єдиним засобом її утвердження на світовій мапі та головним опором протидії ідеологічним утискам аж до фізичного знищення. Тому-то кожен свідомий націонал- 11

13 патріот давнини і сьогодення прилучається до справи фіксації, упорядкування, публікації та вивчення перлин народної мудрості. Прикро констатувати, що українська наука про фольклор ще не має ґрунтовних українськотурецьких компаративних розвідок, що спричинено недостатньою кількістю фактологічного матеріалу. Фольклор Туреччини репрезентований українському загалу переважно перекладами казкового епосу. Нещодавно, у 2009 році, побачили світ турецькі дастани у перекладі українською мовою Федори Арнаут, Михайло Василенко і Катерини Шпорт. Відрадно, що загальну редакцію здійснювала професор кафедри фольклористики нашого Інституту Любов Копаниця, яка також була науковим керівником дисертаційної праці Катерини Шпорт про фольклорні ремінісценції у творчості Яшара Кемаля. Перспективним, на нашу думку, є вивчення турецької мови студентами-фольклористами з метою проведення наукових студій, адже, на наше переконання, лише той фольклорист здатен адекватно проаналізувати текст, який розуміє мову народу-творця на рівні серця.спільно проведені наукові зібрання, налагодження особистих контактів все це слугує пунктирному накресленню подальшої стратегії співпраці і вироблення методології наукових пошуків. Маємо великі сподівання, що і надалі співпраця кафедр фольклористики і тюркології з науковою спільнотою Туреччини буде результативною та корисною для взаємопізнання наших народів. Оскільки розвиток національного творчого інтелекту як духовної системи базується на багатовіковому досвіді народу, то дослідження народної творчості українців і турків сприятиме осмисленню самобутньої фольклорної традиції наших етносів та розширенню інформаційного поля, яке пов'язується з перспективою позитивного впливу на сучасну етносвідомість. Як динамічна форма творчої енергії народу фольклор був і залишається унікальним дослідним полем для проведення різноаспектного аналізу історичного, психологічного, соціологічного аспектів його буття. Текст, який має давню природу свого походження, і текст, який актуалізується комунікативному процесі нашого сучасника, більшою чи меншою мірою транслює генетичний код нації, являє світові національний характер та етико-духовну систему його творця. І які б глобалізаційні тенденції, спрямовані на нівелювання етнічної самобутності, не спостерігалися у сучасному культурно-інформаційному просторі, віримо, що збереження етнічного обличчя збереже світ цікавим у всій його розмаїтості. Гьонюль Кючюкбасмаджі, канд.філол.наук;/ Yrd. Doç. Dr. Gülten GÖNÜL KÜÇÜKBASMACI (Туреччина/TÜRKİYE) ТУРЕЦЬКА НАРОДНА КАЗКА, ЯК НОСІЙ КУЛЬТУРИ TÜRK MASALLARININ KÜLTÜREL SÜREKLİLİK AÇISINDAN ÖNEMİ Культурою називають сукупність надбань, що відрізняють одне суспільство від іншого. Культура має здатність переходити у спадок наступним поколінням і суттєво трансформуватись; слово вилилось у книгу, пізніше з явилось телебачення, ще пізніше комп'ютер. Надзвичайно важливою є культурна національна самоідентифікація, бо саме таким чином зростає культурно свідоме покоління. Освіта якраз виконуює функцію інструменту наслідування культурних надбань. Серед усних народних переказів одне з провідних місць належить казці, яка, окрім іншого, виявляє себе потужним носієм культурного спадку, що було помічено ще першими фольклорними дослідниками. У роботі досліджені окремі казки з книги "Час у часі" Пертева Наїлі Боратава. Акцент студії було зроблено на висвітлення феномену народної казки як акумулятора духовних надбань попередніх поколінь, носія культурних цінностей. Казка яка зароджувалась виключно як усний жанр, сьогодні, разом із потужних технологічним розвитком, трансформувалась у майже безальтернативно письмовий. Природним є факт буття казки діахронічною призмою народної культури. Наслідування молоддю традицій давнини є умовою збереження невід ємної національної ідеї. Ключові слова: культурна спадкоємність, народні оповідання, казки 12

14 Tales which are important species among the folk narrations become widespread by the means of transferring from generation to another and they have a national character according to language that they used in. With this feature, the tales have a great importance on transferring common cultural heritage to the future. Since the first studies, it is drawn attention to the fairy tales mission of culture transporter. In this paper, selections from the Pertev Naili Boratav's book named ''Zaman İçinde Zaman'' have been investigated. On the bases of these tales, it is focused on the importance of Turkish Tales in terms of cultural continuity. Every civilization creates its own humanity by transferring the cultural codes. One of the important ways of the transferring cultural codes is literary text. The tale which includes our cultural values and richness is less told because of working women, technological advancements and remaining outside grandparents by the reshape of nuclear family. The tale based on telling principal reaches today's people by television and computers. In these cases, it is important to have Turkish Tales in terms of cultural continuity. It is essential to introduce our culture, thought system and common behavior patterns to new generations for the continuation of the national assets. Keywords: cultural continuity, folk narration, tale. Bir milleti diğer milletlerden ayıran yaşam biçimi olarak ifade edebileceğimiz kültürün tanımlarından biri şöyle yapılmıştır: "Kültür, bir cemiyetin sahip olduğu maddî ve manevî kıymetlerden teşekkül eden öyle bir bütündür ki, cemiyet içinde mevcut her nevi bilgiyi, alâkaları, itiyatları, kıymet ölçülerini, umumî atitüt, görüş ve zihniyet ile her nevi davranış şekillerini içine alır. Bütün bunlarla birlikte, o cemiyet mensuplarının ekserisinde müşterek olan ve onu diğer cemiyetlerden ayırt eden hususî bir hayat tarzı temin eder (Turhan, 1969: 56)." Kültürün bir toplumu diğerinden ayırma işlevi sebebiyle, geleneksel kültürün derlenmesi, korunması ve gelecek nesillere aktarılması meselesi dünya için 18. yüzyıla kadar uzanan önemli bir meseledir (Oğuz, 2009b: 7). UNESCO'nun 32. Genel Konferansı'nda "Somut Olmayan Kültürel Mirasın (SOKÜM) Korunması Sözleşmesi" (Oğuz ve Özay, 2005) ile 33. Genel Konferansı'nda kabul edilen "Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin(KİFAÇ) Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi" (Oğuz, 2009a) bu konudaki çalışmaların ulaştığı noktadır. Toplumlar kültürlerini yeni nesillere aktardıkları sürece toplum olma özelliğini korurlar. "Toplumların kendisini oluşturan bireylere belli bir kültürü aktarma, kazandırma, toplumun istediği insanı eğitip yaratma ve onu denetim altında tutarak, kültürel birlik ve beraberliği sağlama, bu yolla da toplumsal barış ve huzuru sağlama süreci(güvenç, 2004:85)"ne kültürleme denir. Kültürlemenin önemli araçlarından biri edebî metinlerdir. Çünkü kültür, bütün özellikleri ile dile yansır. Malzemesi dil olan edebî metinler de kültürü kuşaktan kuşağa naklederek bireylerin kültürlenme sürecinde rol oynar. Edebî metinler içinde halk anlatısı olarak değerlendirilen mit, masal, destan, halk hikâyesi, efsane ve fıkra gibi türler büyük oranda sözlü kültür ürünleridir. Bununla birlikte halk anlatıları, sözlü kültür ortamından sonra şekillenen yazılı kültür ve elektronik kültür ortamlarında da kendine yer bulabilmiştir. Alanla ilgili çalışmalar halk anlatılarının kapalı işlevlerinden birinin eğitim olduğunu ve bu anlatıların kültürün gelecek nesillere naklinde toplumun göstergesi durumunda bulunduğunu ortaya koymaktadır(eker, ). Halk anlatıları içinde önemli bir tür olan ve dilden dile, kulaktan kulağa, kuşaktan kuşağa anlatılarak yaygınlaşan, söz ve yazı aracılığıyla bugünümüze ulaşan masallar söylendikleri dile göre millî karakter kazanır. Bu özelliğiyle masalların ortak kültür mirasımızı geleceğe aktarmada büyük payı vardır. Ancak, asırlardır ortak kültürel kodlarımızı oluşturan masallarımız unutulmaya yüz tutmuştur(oğuz, 2009b: 6-12). Günümüzde televizyon ve bilgisayar bağımlısı çocuklar kendi masallarını dinleyip okuyamamaktadır. Bunun sonucunda kendi toplumunun değerlerini ve ülküsünü yansıtan masal kahramanlarıyla hayâl arkadaşlığı kuramadan büyüyen bir çocuk toplumuna yabancılaşacaktır. "Bu nedenle çocuk, önce kendi toplumunun ve medeniyet dünyasının masal kundağında büyümeli ve geleceğin rüyasını görmelidir (Şirin, 1994: 47)." Türkçenin inceliklerini ve zenginliklerini bünyesinde barındıran masal "Kahramanlarından bazıları hayvanlar ve tabiatüstü varlıklar olan, olayları masal ülkesinde cereyan eden, hayal mahsulü olduğu halde dinleyenleri inandırabilen bir sözlü anlatım türü" (Sakaoğlu, 2002: 4) olarak tanımlanmaktadır. Türkiye'de masalın bir milletin kültür unsurlarını barındırdığına ilk dikkat çeken Ziya Gökalp olmuştur. Gökalp, "Halk masalları bir milletin en zengin hazinelerinden biridir. Milletin eski seciyesi, eski 13

ЛІТЕРАТУРА ФОЛЬКЛОР ПРОБЛЕМИ ПОЕТИКИ

ЛІТЕРАТУРА ФОЛЬКЛОР ПРОБЛЕМИ ПОЕТИКИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЛІТЕРАТУРА ФОЛЬКЛОР ПРОБЛЕМИ ПОЕТИКИ Випуск 33 Частина 2 (Українсько-турецькі культурні взаємини) У збірнику містяться уміщено статті, присвячені

Detaylı

TÜRK MASALLARININ SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRK MASALLARININ SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRK MASALLARININ SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME An Assessment on the Vocabulary of Turkish Tales Yrd. Doç. Dr. Bayram BAŞ* ÖZ Halk edebiyatı ürünleri arasında bulunan, söz varlığının zenginliğiyle

Detaylı

T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI KELOĞLAN MASALLARININ TESPİTİ VE TASNİFİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI KELOĞLAN MASALLARININ TESPİTİ VE TASNİFİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI KELOĞLAN MASALLARININ TESPİTİ VE TASNİFİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN Aysun DURSUN DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. M. Naci

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TÜRKİYE MASALLARINDA ŞAMANİZM ÖĞELERİ MAGDALENA SODZAWICZNY

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TÜRKİYE MASALLARINDA ŞAMANİZM ÖĞELERİ MAGDALENA SODZAWICZNY Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TÜRKİYE MASALLARINDA ŞAMANİZM ÖĞELERİ MAGDALENA SODZAWICZNY Türk Edebiyatı Disiplininde Yüksek Lisans Derecesi Kazanma Yükümlülüklerinin Parçasıdır

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ: FOLKLOR ÜRÜNLERİNİN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE YERİ VE İŞLEVİ

DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ: FOLKLOR ÜRÜNLERİNİN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE YERİ VE İŞLEVİ DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ: FOLKLOR ÜRÜNLERİNİN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE YERİ VE İŞLEVİ The Relationship between Language and Culture: The Function and Place of Folk Materials in Teaching Turkish

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM 1. KADEME TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN MASAL METİNLERİNİN TÜRKÇE DERSİNİN AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 2038-2056 EVALUATION OF THE CARTOON NAMED KELOĞLAN IN TERMS OF FORMULAIC LANGUAGE UNITS KELOĞLAN ÇİZGİ FİLMİNİN KALIPLAŞMIŞ DİL BİRİMLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

AK KAĞAN DESTANINDA KADIN TİPİ

AK KAĞAN DESTANINDA KADIN TİPİ AK KAĞAN DESTANINDA KADIN TİPİ Özet İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar toplumda cinsiyete göre iş bölümü yapılmış; kültürel değerler, sosyal kabuller ve protokoller buna göre şekillenmiştir.

Detaylı

İLKÖĞRETİM HALK KÜLTÜRÜ (8. SINIF) DERSİ ÖĞRETMEN KILAVUZU 8. SINIF ETKİNLİKLERİ

İLKÖĞRETİM HALK KÜLTÜRÜ (8. SINIF) DERSİ ÖĞRETMEN KILAVUZU 8. SINIF ETKİNLİKLERİ İLKÖĞRETİM HALK KÜLTÜRÜ (8. SINIF) DERSİ ÖĞRETMEN KILAVUZU 8. SINIF ETKİNLİKLERİ İlköğretim Halk Kültürü (8. Sınıf) Dersi Öğretim Programı Kılavuzu nun hazırlanmasında; Prof. Dr. Gürbüz ERGİNER, Prof.

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

Teaching Intangible Cultural Heritage in the Social Studies Courses

Teaching Intangible Cultural Heritage in the Social Studies Courses International Online Journal of Educational Sciences www.iojes.net ISSN: 1309-2707 Teaching Intangible Cultural Heritage in the Social Studies Courses Nadire Emel Akhan 1 1 Akdeniz University, Faculty

Detaylı

TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH)

TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH) T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİLBİLİM (TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ) ANABİLİM DALI TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH) Yüksek Lisans

Detaylı

ISSN 1300-283X. BİLGE DERGİSİ Akademik ve Hakemli Bir Dergidir. Kapak Tasarımı / Cover Designer : Sinan CAN

ISSN 1300-283X. BİLGE DERGİSİ Akademik ve Hakemli Bir Dergidir. Kapak Tasarımı / Cover Designer : Sinan CAN Sgm ta TİN TAMlTIU TAHLİL El d e m i ş i Üç Ayda Bir Çıkar / Published Quarterly K U R U C U S U (F o u n d e r) Prof. Dr. Sadık TURAL Başbakanlık (Atatürk Yüksek Kurumu Başkanı) C ilt: 11, 2004 / Kış

Detaylı

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.І.ВЕРНАДСЬКОГО "Затверджую" Голова Приймальної комісії М.В.Багров (підпис) " " 2014 року ПРОГРАМА ФАХОВОГО

Detaylı

Elvin İNCE. elvinince@hotmail.com. Genel Yayın Yönetmeni. Elvin İNCE. Yayına Hazırlayan Zhanar TEMİRBEKOVA

Elvin İNCE. elvinince@hotmail.com. Genel Yayın Yönetmeni. Elvin İNCE. Yayına Hazırlayan Zhanar TEMİRBEKOVA NAMIK MEMMEDOV KALİOLLA AHMETJAN JIRGAL MATURAİMOV ORTİKBAY KAZAKOV BÜNYAMİN KARA AYLİN BEYOĞLU FATİH ÇAPKAN LALE OKYAY TAYYİP YILMAZ DÖRTKOLİ MAMİJİKOV RİNAT MİNNEBAYEV VİTALİ MANJUL SALİH MUSTAFA ÇİZEL

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN KUR AN KISSALARI NIN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KULLANILMASI*

DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN KUR AN KISSALARI NIN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KULLANILMASI* DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN KUR AN KISSALARI NIN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KULLANILMASI* Yakup ALAN** Özet Millet olarak edebiyatı hayatımızın bir parçası haline getirmiş bulunmaktayız. Karşılaştığımız herhangi

Detaylı

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜREL ÖGELERİN AKTARIMI: İSTANBUL YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ ÖRNEĞİ

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜREL ÖGELERİN AKTARIMI: İSTANBUL YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ ÖRNEĞİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 2, p. 1619-1640, February 2013 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜREL ÖGELERİN AKTARIMI: İSTANBUL

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ ANKARA Aralık 1992 Proje ve Yayın Sorumlusu Ezel Erverdi Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız (vefatı-23.10.1992)

Detaylı

KÜLTÜREL MİRASIN ÇİZGİ FİLM SENARYOLARINDA KULLANILMASI

KÜLTÜREL MİRASIN ÇİZGİ FİLM SENARYOLARINDA KULLANILMASI KÜLTÜREL MİRASIN ÇİZGİ FİLM SENARYOLARINDA KULLANILMASI Yrd. Doç. Dr. Çiğdem TAŞ ALİCENAP * ÖZ: Toplumların sözlü kültürlerine ait ürünler zaman içerisinde değişip dönüştürülerek farklı anlatılara kaynak

Detaylı

KIRIM TÜRK HALK ANLATILARINDA SAYI SİMGECİLİĞİ

KIRIM TÜRK HALK ANLATILARINDA SAYI SİMGECİLİĞİ KIRIM TÜRK HALK ANLATILARINDA SAYI SİMGECİLİĞİ Numerical Symbolism in Crimean-Turkish Folk Narrations Öğr. Gör. Dr. Bayram DURBİLMEZ* ÖZET Mitler, efsaneler, masallar, fıkralar, halk hikâyeleri, vs. gibi

Detaylı

BAZI HALK ANLATILARI VE DİNÎ METİNLERE GÖRE KAHRAMANIN MUCİZEVİ (BABASIZ) DOĞUMU

BAZI HALK ANLATILARI VE DİNÎ METİNLERE GÖRE KAHRAMANIN MUCİZEVİ (BABASIZ) DOĞUMU BAZI HALK ANLATILARI VE DİNÎ METİNLERE GÖRE KAHRAMANIN MUCİZEVİ (BABASIZ) DOĞUMU Selahaddin BEKKİ * Özet Türk inanış ve düşünüş sistemine göre hakanlar ve büyük kahramanlar, Tanrı nın yeryüzündeki temsilcileri

Detaylı

FAKİR BAYKURT UN ROMANLARINDAKİ HALK BİLİMİ UNSURLARI

FAKİR BAYKURT UN ROMANLARINDAKİ HALK BİLİMİ UNSURLARI T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi FAKİR BAYKURT UN ROMANLARINDAKİ HALK BİLİMİ UNSURLARI Mehmet Halil AKKIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİNDE POPÜLER KÜLTÜRÜN ROLÜ

İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİNDE POPÜLER KÜLTÜRÜN ROLÜ 1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİNDE POPÜLER KÜLTÜRÜN ROLÜ (Isparta Örneği) YÜKSEK LİSANS TEZİ MEYREM

Detaylı

SANAL DÜNYANIN KÖY MONOGRAFİLERİ

SANAL DÜNYANIN KÖY MONOGRAFİLERİ SANAL DÜNYANIN KÖY MONOGRAFİLERİ The virtual monographies of the villages Doç. Dr. Nebi ÖZDEMİR* ÖZET Bu çalışmada, halkbilimi ve teknoloji, özellikle de internet arasındaki ilişki incelenmektedir. Köy

Detaylı

Bildiri Kitabı I. Balkanlarda Türkçe ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI. Editörler Dr. Adem BALABAN Dr. Bünyamin ÇAĞLAYAN

Bildiri Kitabı I. Balkanlarda Türkçe ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI. Editörler Dr. Adem BALABAN Dr. Bünyamin ÇAĞLAYAN ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI I Balkanlarda Türkçe Editörler Dr. Adem BALABAN Dr. Bünyamin ÇAĞLAYAN Hëna e Plotë "Beder" Üniversitesi Tiran/Arnavutluk 2013 ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI

Detaylı

ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI

ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI Hacı Veli GÖK YÜKSEK LİSANS TEZİ TARİH ANABİLİM DALI KIRŞEHİR 2011 i T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ - II DERS NOTLARI 1. Sınıf - 2. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com MİT Mit, kutsal bir öyküyü; en eski zamanda, başlangıçtaki masallara özgü zamanda

Detaylı

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS VE KÜLTÜREL İFADE ÇEŞİTLİLİĞİ

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS VE KÜLTÜREL İFADE ÇEŞİTLİLİĞİ SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS VE KÜLTÜREL İFADE ÇEŞİTLİLİĞİ Le patrimoine culturel immetariel et la diversite de l exression culturelle Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ* ÖZ Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması

Detaylı

KARS BİLMECELERİNİN ŞEKİL VE YAPISI

KARS BİLMECELERİNİN ŞEKİL VE YAPISI A-PDF WORD TO PDF DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark KARS BİLMECELERİNİN ŞEKİL VE YAPISI YAYINA HAZIRLAYAN KÜRŞAT ÖNCÜL MUTLU ÖZKAN KARS 2012 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TÜRK HALKBİLİMİ

Detaylı