1. AMAÇ Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin incelenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. AMAÇ Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin incelenmesi"

Transkript

1 1. AMAÇ Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin incelenmesi 2. TEORİK BİLGİ 2.1. Çeliklerin Isıl İşlemi Metal ve alaşımlarının, faz diyagramlarına bağlı olarak ergime sıcaklığının altındaki sıcaklıklara uygulanan farklı işlemlerle istenilen mekanik özellik ve içyapıların elde edilmesine ısıl işlem denir. Demir, titanyum, kobalt, krom ve zirkonyum gibi metallerde, farklı sıcaklıklarda farklı kristal yapıları görülür. Sıcaklığa bağlı olarak metalin kristal yapısının değişimine alotropi denilmektedir. Isıl işlemler ile malzemenin özelliğinin değiştirilmesinde allotropik özelliğin önemi büyüktür. Katı fazda çeliklere uygulanan ısıl işlemler ile geniş sınırlar içinde özellikler değiştirilmekte ve böylece çeliklerin kullanımları daha geniş bir sahaya yayılmaktadır. Bu durum, her şeyden önce demirin γ / α allotropik dönüşümü ile mümkündür. Bu nedenle, γ / α allotropik dönüşümü göstermeyen östenitik veya ferritik çeliklerde, normalleştirme (normalizasyon) veya sertleştirme gibi ısıl işlemler yapılamamaktadır. Çeliklere uygulanan bütün ısıl işlemlerde prensip olarak üç aşamada gerçekleştirilmektedir. Oda sıcaklığından tavlama sıcaklığına ısıtma: Isıtma hızı ve tavlama sıcaklığı malzemeden istenen özelliklere göre belirlenerek uygulanmaktadır. Bekletme: Gerçekleştirilecek ısıl işlemin amacına uygun bir süreç içinde malzeme bekletilerek tavlanır. Soğutma: Malzemeden istenen özellikleri sağlamak amacıyla, fırında, havada, yağda veya suda soğutma gerçekleştirilir. Ayrıca, amaca uygun olarak sürekli veya kademeli olarak soğutma işlemleri de yapılmaktadır. Isıl işlemlerden beklenen özellikleri sağlayabilmek için, bekletme sıcaklığı (tav sıcaklığı) ve soğutma şekli birinci derecede önemli olan etkenlerdir. Çeliğin kullanım yerine, başka bir ifade ile çelikten istenen özelliklere bağlı olarak, tav sıcaklığında en uygun sürede bekletilen malzeme, durgun havada, yağda veya suda soğutulabilir.

2 Şekil 1. Isıl işlem için uygulanan aşamalar; ısıtma, bekletme, soğutma Şekil 2. Fe-C diyagramının çelik bölgesi ve uygulanan ısıl işlemlerin sıcaklık bölgeleri 2.2. Karbonun Çeliğe Etkisi Özellikle düşük karbonlu ve yumuşak çeliklerde karbonun α-demirinde sıcaklığa bağlı olarak çözünebilirliği büyük önem taşımaktadır. α-demiri 723 o C de en fazla %0,02 o C çözündürebilmektedir. Karbon atomları, demir kafesinde demir atomlarının arasında bulunur.

3 700 o C nin üzerindeki sıcaklıklardan hızlı soğutma gerçekleştirilirse, dengeli soğutma şartları bozulur ve oda sıcaklığında ferrite %0,02 C karbon çözünür. Böylesi bir durumda oda sıcaklığında elde edilen doku, karbonca aşırı doymuş ve homojen ferrit kristallerinden oluşmaktadır. PQ doyma eğrisi, aslında tipik ayrışma (çökelme-yaşlanma) sertleşmesi gösteren alaşımlar için karakteristiktir. Bu nedenle, %0,02C içeren bir çelik 700 o C den suda ani soğutulur ve oda sıcaklığında bekletilirse, çeliğin sertliği, çekme dayanımı ve akma dayanımı zamana bağlı olarak artar. Bu mekanik özelliklerin artışına bağlı olarak da, uzama değeri, büzülme değeri, eğilebilirlik ve darbeye karşı dayanım değerleri düşer. Ani soğutulmuş ve böylece aşırı doygun faz olarak elde edilmiş ferritin dayanım değerlerindeki bu değişimin nedeni, soğutma sonrası dokunun dengede olmayışındandır. Böylesi denge dışı bir yapıya sahip olan dokuda, tekrar denge durumuna dönmek için demir kafeslerinde bulunan karbon atomları dislokasyon (aykırı yerleşim) bölgelerine yayınmaya başlarlar. Bu yayınma oda sıcaklığında gerçekleştiğinden, yayınma hızı oldukça düşüktür. Ani soğutmanın hemen sonrasında homojen yapıya sahip olan ferrit mikroskobik boyutta olmayan çökeltilerin oluşumu ile, atomal ölçekte bozunmaya başlar. Buna bağlı olarak C atomlarının demir kafeslerinde gerçekleştirmiş olduğu iç gerilmeler, dayanım değerlerinin değişmesine yol açar. Ani soğutulmuş ve aşırı doygun olarak elde edilmiş ferrit yapısına sahip çeliğin, oda sıcaklığında bekletilmesi yerine, sıcaklık o C aralığına yükseltilirse, C atomlarının yayınma hızı artacağından, istenen dayanım değerlerine çok daha kısa sürede ulaşılır. Bu sıcaklık aralığında bekleme süresi, olması gereken zamandan daha uzun tutulursa, çekme dayanımı ve sertlik gibi mekanik özelliklerde ulaşılan maksimum değerlerde tekrar bir düşüş görülür. Bu değerlerin düşmesine bağlı olarak süneklikte ulaşılan minimum bir değerde de tekrar bir yükselme görülür. Aynı durum, seçilen sıcaklığın arttırılmasıyla da ortaya çıkar. Suda soğutulmuş yumuşak çeliğin özelliklerinin değişimi ani soğutma yaşlanması olarak adlandırılır. Ani soğutulmuş çelik oda sıcaklığında bekletilirse özelliklerin değişimi, doğal yaşlanma o C gibi daha yüksek sıcaklıklarda bekletilirse özelliklerin değişimi, yapay yaşlanma olarak adlandırılır. Bir çeliğin yaşlanma işlemi ile değişen dokusu ve buna bağlı taşıdığı özellikler, teknikte çok fazla arzu edilmez, çünkü; alaşım elementlerinin, çeliğin özelliklerinde sağladığı ve kontrol edilemez tarzda gerçekleştirdikleri değişimler söz konusudur. %0,02-0,3 C aralığında karbon içeren çeliklerin çok yavaş ve özellikle A 1 noktasında kademeli soğutma ile dejenere perlit dokusu elde edilir. Perlitin ferrit lamelleri mevcut birincil ferrit tanelerinde kristalleşirken, perlitin sementit lamelleri de ferritlerin tane sınırlarında band formunda yer alırlar. Bu dokunun oluşumu ile çelik gevrekleşir, çünkü; sünek ferrit kristalleri, daha gevrek sementit kabuğu ile birbirinden ayrılmışlardır. Ferrit tane sınırlarında oluşan bu sementit kabuğu çeliğin gevrekleşmesine yol açmaktadır.

4 Şekil 3. Fe-C faz diyagramında ötektoit altı çelik bölgesi, α-demirin karbonu çözündürebilirliği 2.3. Manganın Çeliğe Etkisi ve Mangan Çelikleri Çelikte oksijeni gidermek (deoksidasyon) ve her şeyden önce kükürtü ergiyik banyoda bağlayarak, çelikteki S oranını azaltmak amacıyla, karbon çeliklerinde %0,8 değerine kadar mangan (Mn) bulunmaktadır. α-demirio oda sıcaklığında karışık kristal şeklinde yaklaşık %10 Mn çözündürmektedir (Şekil 3). Alaşımsız çeliklerde düşük oranlarda bulunan mangan, çelik dokusunda özel bir faz oluşturmamaktadır. Buna göre, çeliğin metalografik olarak hazırlanmış kesitinde mangan miktarı belirlenemez. Manganın bir kısmı sementitte çözünerek demirmangan-karbür (Fe,Mn) 3 C oluşturmaktadır. Bu faz östenit sıcaklığında çok hızlı bir şekilde çözünerek bozunuma uğramaktadır. γ-karışık kristalleri bu nedenle herhangi bir engelle karşılaşmadan büyüyebilmektedir. Yüksek mangan içerikli çelikler de aynı şekilde, aşırı sıcaklığa ve tane büyümesine karşı hassas olmaktadırlar. Manganın kükürt ile bağlantısı olan MnS ancak yüksek sıcaklıklarda ergiyebildiğinden, yüksek mangan içerikli çeliklerde sıcak yırtılma (kızıl çatlama) eğilimi görülmez.

5 Şekil 3. Demir-mangan faz diyagramı Mangan elementi demirin γ sahasını genişleten alaşım elementleri içinde yer almaktadır. Çelikte %1 Mn artışı ile akma ve çekme dayanımlarında 100 MPa artış sağlanırken % uzaman değerlerinde çok az düşme görülür. Mangan ilavesi ile zaman-sıcaklık-dönüşüm diyagramında perlit oluşumu zorlaşırken, beynitik dönüşümün gerçekleşme oranı artar. Manganın çelik için en önemli etkisi, kritik soğuma hızını düşürmesi ve böylece çelikte sertleşebilirliği yükseltmesidir. Mangan çeliklerinin bu üstün yönlerine karşılık, aşırı ısınmaya karşı dayanımları düşüktür. Bunun nedeni, karışık karbür olan (Fe,Mn) 3 C östenit fazında, demir karbürden (sementit- Fe 3 C) çok daha hızlı bir şekilde çözünür. Bunun anlamı, mangan çeliklerinin meneviş kırılganlığına eğilimleri yüksektir. Mangan çeliklerinde oluşan başka bir sorun ise, özellikle sıcak şekillendirme sırasında oluşan MnS, MnO ve MnO.SiO 2 gibi metal dışı bileşiklerin sıralı yapı şeklinde dokuda yer alması ve bu sıralı yapıya dik yönde çeliğin çentik darbe dayanım değerlerinin düşmesidir. Yüksek mangan içerikli östenitik çelik grubunda Mn:C oranı genellikle 10:1 şeklinde olmaktadır. Örneğin X 120 Mn 12 çeliğinde karbon oranı %1,2 ve mangan oranı ise %12 olup Mn:C=12:1,2=10:1 oranı mevcuttur. Bu tür östenitik mangan çelikleri teknikte, sert mangan çelikleri olarak adlandırılmakta olup, özellikle aşınmaya dayanımları oldukça yüksektir. Bu çeliklerde doku östenit olup, östenit kristallerinde ikizlenmeler görülmektedir.

6 Östenit mangan çeliklerinde 1050 o C de uygulanan tav işlemi sonrasında 500 o C de eş sıcaklıklı soğutma ile bir ısıl işlem uygulanırsa, oda sıcaklığında elde edilen doku, östenit kristalleri ve bunların sınırlarına ayrışmış olan demir karbürlerden (sementit) oluşur. Bu tür sert mangan çeliklerinde şekillendirme zor olduğundan, üretimleri döküm yoluyla gerçekleştirilmektedir. Aşınmaya karşı gösterdikleri yüksek dayanımları sayesinde, sert mangan çelikleri genellikle kırma ve öğütme makinelerinin üretiminde kullanılırlar. Yüzeyleri aşınmaya karşı yüksek dayanım istenen parçalarda kaynak yöntemi ile genellikle sert mangan çeliklerinden yüzeyleri sert bir tabaka oluşturulur. Ferritik ve östenitik çeliklerin ısıl uzama katsayıları farklı olduğundan, genellikle kristaller arası gerilim çatlağı oluşur. Bu nedenle kaynak sonrasında parça oda sıcaklığına yavaşça soğutulmalıdır. Dövülmüş bir sert mangan çeliği yüksek sıcaklıklardan yavaşça soğutulduğunda, tane sınırlarında karışık karbür, aynı zamanda tane içinde de iğnesel formda görülürler. 3. KULLANILAN CİHAZLAR VE MATERYALLER Deneyde ısıl işlem yapılacak malzeme ASTM A128-B4 östenitik mangan çeliği Kül Fırını Uzun Kıskaçlı Maşa Su havuzu Yüzey hazırla işlemleri için zımparalama ve parlatma cihazları Sertlik cihazı 4. DENEYİN YAPILIŞI Metalik malzemelerin östenitleme bölgesinden farklı soğutma ortamlarına soğutulmaları sonucu mekanik özelliklerinde içyapılara bağlı olarak farklılıklar meydana gelmektedir. Tane sınırları karbürlerinin östenit taneleri içinde tam çözünmesinin çalışma sırasındaki darbelere dayanımda belirgin etkisi vardır. Bu alaşımların tokluğu tane sınırlarındaki çökelmelere bağlıdır. Alaşımın özelliklerinde etkili olan önemli değişkenler sıcaklık, ısıtma hızı, bekletme süresi ve su vermedeki etkinliktir. (çabukluk). Su verme esnasında 980 o C yeterli olmasına rağmen, parçaların fırından çıkarılıp su banyosuna girmesine kadar olabilecek sıcaklık kayıplarını karşılamak üzere 1050 o C sıcaklık seçilmiştir. Bu kadar yüksek bir östenit sıcaklığın seçmenin başka bir sebebi ise metalin sıcakta bekleme süresini azaltacak ve karbür çözünmesi sırasında atomların tam çözünmesini sağlayabilmektir. Metalin östenit sıcaklığında bekleme süresi üç farklı değişkenle ilişkilidir. Tüm numunelerde tam homojenliği sağlayabilecek, karbürleri östenit doku içinde çözebilecek atomların çok iyi yayınmasını sağlayabilmek için gereken süre yaklaşık 4 dakika alır. Bu karşılık Mn atomlarında bu yayınma çok daha yavaş olur.

7 Belirlenen sıcaklık ve süre sonrası fırına yerleştirilen numune ısıl işlem süreci bittikten sonra. Metalografik cihazlar yardımıyla yüzey düzeltme ve parlatma işlemi yapıldıktan sonra sertlik cihazı ile sertlik ölçme işlemi yapılarak ısıl işlem önce ve sonrası özelliklerin değişimi incelenir. Ayrıca numune metalografik işlemden geçirilerek ısıl işlem önce ve sonrası için değişen mikroyapı gözlemlenir. 5. SONUÇ Yapılan incelemeler sonucunda uygulanan ısıl işlemin mekanik özellikler ve mikroyapı özellikleri yorumlanır. Gerekirse ısıl işlem için belirlenen sıcaklık ve süre parametreleri değiştirilerek deney tekrarlanır.

Pratik olarak % 0.2 den az C içeren çeliklere su verilemez.

Pratik olarak % 0.2 den az C içeren çeliklere su verilemez. 1. DENEYİN AMACI: Farklı soğuma hızlarında (havada, suda ve yağda su verme ile) meydana gelebilecek mikroyapıların mekanik özelliklere etkisinin incelenmesi ve su ortamında soğutulan numunenin temperleme

Detaylı

ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU

ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU METALÜRJİ ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU ADEM ŞAHİN www.malzemebilimi.net 2 I. GİRİŞ Mühendislikte tasarlanan imalatı gerçekleştirmek için kullanılacak malzeme seçiminin doğru yapılması üretim kolaylığı

Detaylı

ISIL İŞLEM ve UYGUN MALZEME SEÇİMİ

ISIL İŞLEM ve UYGUN MALZEME SEÇİMİ ÇELİK NEDİR? ÇELİK, bir Demir(Fe) Karbon(C) alaşımıdır. Yapısında C dan başka farklı oranlarda alaşım elementleri ve empürite elementler bulunur. Çeliğe farklı özellikler kazandıran içerdiği elementlerin

Detaylı

Alaşım elementlerinin çeliklere kazandırdığı özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz :

Alaşım elementlerinin çeliklere kazandırdığı özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz : ÇELİKTE ALAŞIM ELEMENTLERİ Çelikte bulunan elementleri, yabancı madde ve katkı elementleri olarak tanımlamak mümkündür. Yabancı madde, genellikle çeliğin elde edilmesi esnasında hammaddeden çeliğe geçen

Detaylı

ISININ TESİRİ ALTINDAKİ BÖLGE

ISININ TESİRİ ALTINDAKİ BÖLGE ISININ TESİRİ ALTINDAKİ BÖLGE II.- Isının Tesiri Altındaki Bölgeler (Malzemelere göre) Teorik olarak ITAB ortam sıcaklığının üzerinde kalan tüm bölgeyi kapsar. Pratik olarak, bununla beraber, kaynak yönteminin

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B11 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Genelde malzemeyle ilgili sorunlar, belirli bir uygulama için uygun kombinasyona sahip malzeme veya malzemelerin seçimi sırasında ortaya çıkar. Bu nedenle karar verme konumunda

Detaylı

Isıl İşlemlere Giriş ÇELİKLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Isıl İşlemlere Giriş ÇELİKLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ Isıl İşlemlere Giriş Katı haldeki metal ve alaşımlarla, belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ısıtma ve soğutma işlemleridir. Çeliklerin

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

VİZE II ye HAZIRLIK Tüm Konuları Kapsamaz (Faz/TTT) (Aralık 2011)

VİZE II ye HAZIRLIK Tüm Konuları Kapsamaz (Faz/TTT) (Aralık 2011) VİZE II ye HAZIRLIK Tüm Konuları Kapsamaz (Faz/TTT) (Aralık 2011) FAZ PROBLEMLERİ F + S = B + 2 (GİBBS Faz Kuralı-Kanunu) F:Faz Sayısı S: Serbestlik Derecesi B:Bileşen sayısı 2: Sıcaklık ve Basınç Değişken

Detaylı

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur.

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. ÖZEL ÇELİKLER Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. Çelikler, farklı gereksinimleri karşılamak için gösterdikleri özellikleri nedeniyle gelişmiş malzeme olarak kabul

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ Hazırlayan Öğr. Gör. Serap KARAGÖZ Makine Resim Konstrüksiyon Programı Aydın

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FERRĐTĐK KÜRESEL GRAFĐTLĐ DÖKME DEMĐRLERDE KAYNAK GÜCÜNÜN MEKANĐK ÖZELLĐKLERE ETKĐLERĐNĐN ARAŞTIRILMASI AYKUT CANTEKĐNLER YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

Demir oranı, içerdiği diğer elementlerin hepsinden daha fazla olan, genelde % 2'den daha az karbon içeren alaşımlara çelik denir.

Demir oranı, içerdiği diğer elementlerin hepsinden daha fazla olan, genelde % 2'den daha az karbon içeren alaşımlara çelik denir. Çelikler 1/29 Çelik? Demir oranı, içerdiği diğer elementlerin hepsinden daha fazla olan, genelde % 2'den daha az karbon içeren alaşımlara çelik denir. Bazı krom çeliklerinde % 2'den biraz daha fazla (%

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ

MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ Çubuk boyunca farklı soğuma hızları elde edilir. Tamamen soğuyan çelik boylamasına her mm'de sertliği ölçülerek, değerler bir grafiğe dökülür. Aynı tarzda enlemesine sertlik

Detaylı

DARBE DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Metalik Malzemelerin Darbe Deneyi

DARBE DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Metalik Malzemelerin Darbe Deneyi 1. Metalik Malzemelerin Darbe Deneyi Darbe deneyi gevrek kırılmaya neden olabilecek şartlar altında çalışan malzemelerin mekanik özelliklerinin saptanmasında kullanılır. Darbe deneyinin genel olarak amacı,

Detaylı

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ve MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY KİTABI İÇİNDEKİLER

Detaylı

Faz kavramı. Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir.

Faz kavramı. Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir. Faz kavramı Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir. Fazlar; bu atom düzenlerinden ve toplam iç yapıda bu fazların oluşturdukları

Detaylı

ÇĐFT FAZLI BĐR ÇELĐĞĐN FREZEDE ĐŞLENEBĐLĐRLĐĞĐNĐN ARAŞTIRILMASI VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE KESTĐRĐMĐ OKAN TOPÇU

ÇĐFT FAZLI BĐR ÇELĐĞĐN FREZEDE ĐŞLENEBĐLĐRLĐĞĐNĐN ARAŞTIRILMASI VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE KESTĐRĐMĐ OKAN TOPÇU ÇĐFT FAZLI BĐR ÇELĐĞĐN FREZEDE ĐŞLENEBĐLĐRLĐĞĐNĐN ARAŞTIRILMASI VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE KESTĐRĐMĐ OKAN TOPÇU YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI TOBB EKONOMĐ VE TEKNOLOJĐ ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME BİLİMİ -Fazlar - Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR FAZ KAVRAMI Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler

Detaylı

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12)

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) Malzemelerin Mekanik Özellikleri Mekanik tasarım ve imalat sırasında malzemelerin mekanik davranışlarının bilinmesi çok önemlidir. Başlıca mekanik özellikler:

Detaylı

Ergime ve katılaşma 2/41

Ergime ve katılaşma 2/41 Faz Diyagramları Ergime ve katılaşma Bir malzemenin eritilmesi ve katılaşması sırasında meydana gelen olayları bilerek bizler amacımıza uygun malzemeler elde edebiliriz. Bunun için erime ve katılaşma sırasında

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 2. Yapılarda çelik kullanımı 2.1. Çelik Metalürjisi 2.1.1. Çeliğin avantaj ve dezavantajları 2.1.2. Demir ve çeliğin tarihsel

Detaylı

SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ

SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ Yüzey Sertleştirme Đşleminin Önemi SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ Yüzey sertleştirme işleminde düşük karbonlu çeliklerden imal edilmiş parçalar, karbon verici ortamlar içinde tavlanırlar.bu işlemde parçaların

Detaylı

BÖLÜM 0. olarak sıralanabilir.

BÖLÜM 0. olarak sıralanabilir. BÖLÜM 0 GĐRĐŞ Yüksek fırından elde edilen sıvı ham demirin; kalıplara dökülerek katılaşmasından elde edilen yarı-mamule PĐK pikin ergitme fırınlarında tekrar ergitilerek ve gerekirse bileşimini de değiştirmek

Detaylı

2-C-1 - BAKIR VE ALAŞIMLARININ ISIL İŞLEMLERİ YAPISAL SERTLEŞME. Genel mülâhazalar

2-C-1 - BAKIR VE ALAŞIMLARININ ISIL İŞLEMLERİ YAPISAL SERTLEŞME. Genel mülâhazalar 2-C-1 - BAKIR VE ALAŞIMLARININ ISIL İŞLEMLERİ YAPISAL SERTLEŞME Genel mülâhazalar Yapısal sertleşme, prensipleri bundan önce anlatılmış bulunan eriyik hale getirme su vermesi ve sonra sertleştirici meneviş'in

Detaylı

2. METALLER 2.1 ÇELİKLER

2. METALLER 2.1 ÇELİKLER 2. METALLER 2.1 ÇELİKLER Kapı pencere doğrama demiri, beton demiri... gibi deyimleri, günlük yaşantımızda sık kullanırız. Oysaki kimyasal olarak saf demir hiçbir yerde kullanılmaz. Doğrama demiri de, beton

Detaylı

TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ LABORATUAR RAPORU

TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ LABORATUAR RAPORU TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ LABORATUAR RAPORU DENEYĐN ADI : DARBE DE EYĐ (CHARPY) AD SOYAD :.................................... ÖĞRENCĐ NO :....................................

Detaylı

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI 1.1. Giriş Metaller insanlar tarafından binlerce yıldan beri kullanılmakla birlikte, ilk yararlı metalin nasıl üretildiği kesin olarak bilinmemektedir. Metallerin erken çağlardan

Detaylı

ALÜMİNYUM ISIL İŞLEMİNDE SU VERME UYGULAMALARI VE KALINTI GERİLİME ETKİSİ

ALÜMİNYUM ISIL İŞLEMİNDE SU VERME UYGULAMALARI VE KALINTI GERİLİME ETKİSİ ALÜMİNYUM ISIL İŞLEMİNDE SU VERME UYGULAMALARI VE KALINTI GERİLİME ETKİSİ Can DEMİR*, Elvan Bilge MENTEŞE*, Mustafa Alper TOGAY* *COMPONENTA DÖKTAŞ, Manisa ÖZET Alüminyum döküm parçalar mekanik özelliklerini

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı