MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ"

Transkript

1 MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ

2 1 adet SMMM onaylı satış faturasının yer aldığı, maliyet analiz raporu nda SMMM veya YMM onayının bulunmadığı Toplantı No : 2010/066 Gündem No : 86 Karar Tarihi : Karar No : 2010/UY.II-3224 Şikayetçi: Bener Müh. Enerji ve Telekom. Sist. Taah. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Vekili: Av. Hanifi Atmaz Üsküp Caddesi Kuloğlu Sokak No:6/11 İhaleyi yapan idare: Tedaş (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No:27 Kat: Başvuru tarih ve sayısı: / Başvuruya konu ihale: 2010/57093 İhale Kayıt Numaralı Dicle Edaş İllerindeki (2010-Paket-1; 7 Grup, 7 Ayrı Sözleşme) Ag-Og Elektrik Tesis (Enh) Yapım İşi 6.Grup Diyarbakır-1 (Bismil Tepe Dm (12 Adet Fider), Gözeli Dm- Yolboyu Enh (33 Kv. 477 Mcm, 5 Km.), Silvan Tm/Uzunova Kök Enh (33 Kv. 3/0 Awg. 36 Km. İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: tarih ve II.Y / E sayılı Esas İnceleme Raporunda; TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) Genel Müdürlüğü tarafından tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Dicle Edaş İllerindeki (2010-paket-1; 7 Grup, 7 Ayrı Sözleşme) Ag-Og Elektrik Tesis (ENH) Yapım İşi; 6.Grup Diyarbakır-1 (Bismil Tepe DM (12 Adet Fider), Gözeli DM- Yolboyu ENH (33 Kv. 477 MCM, 5 Km.), Silvan TM/Uzunova KÖK ENH (33 Kv. 3/0 AWG. 36 Km.), Duru KÖK/Tapantepe ENH (33 Kv. 3/0 AWG. 30 Km.), 7.Grup (Batman -1) Batman II TM/Kantar / Kayapınar ENH (33 Kv. 3/0 AWG. 40 Km.) ihalesine ilişkin olarak Bener Müh. Enerji ve Telekom. Sist. Taah. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin tarih ve sayı ile Kurum kayıtlarına alınan tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin 6 ve 7. Gruplarının iptaline,

3 Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir. Karar: Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin 6 ncı grubunda işin Vam Müh. Taah. Tic. Ltd. Şti. nin uhdesinde bırakıldığı, müvekkil firmanın ise en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, İhalenin 7 nci grubunda işin Budak Müh. Taah. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin uhdesinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin Gemecik Elk. İnş. Turz. Otom. San. Ltd. Şti. olarak belirlendiği, ancak anılan isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük olduğu ve aşırı düşük teklif açıklamasında Kamu İhale Genel Tebliğinin ncı maddesinde istenilen belgeleri tam olarak sunamayacakları ayrıca analizlerin idarenin hazırladığı formattaki metrajlara uygun olmaması durumunda da isteklilerin ihale dışı bırakılması gerektiği ve işçilik ücretlerinin yasal sınırın altında olmamasının yasal zorunluluk olduğu iddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adının Dicle Edaş İllerindeki (2010-Paket-1; 7 Grup, 7 Ayrı Sözleşme) Toplam 20 Alt Proje olarak belirtildiği, idari şartname ekinde yer alan gruplara ilişkin bilgi içeren tabloda şikayet konusu 6. Grubun adının; Diyarbakır-1 (Bismil Tepe DM (12 Adet Fider), Gözeli DM- Yolboyu ENH (33 Kv. 477 MCM, 5 Km.), Silvan TM/Uzunova KÖK ENH (33 Kv. 3/0 AWG. 36 Km.), Duru KÖK/Tapantepe ENH (33 Kv. 3/0 AWG. 30 Km.) ve 7.Grubun adının; (Batman -1) Batman II TM/Kantar / Kayapınar ENH (33 Kv. 3/0 AWG. 40 Km.) şeklinde olduğu, 19 uncu maddesinden teklif ve sözleşme türünün birim fiyat teklif ve sözleşme olacağı, 49 uncu maddesinden, işe sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 gün içinde yer teslimi yapılarak başlanacağı ve işin süresinin 240 takvim günü olduğu, Görülmüştür. İhale ilanın yayımlandığı tarih itibariyle yürürlükte olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Aşırı düşük teklifler başlıklı 60 ıncı maddesinde; (1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. (2) İhale komisyonu; a) Yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen işin özgünlüğü, Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları, isteklinin teklifinin hesaplanmasına dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeleri de dikkate almak suretiyle değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı

4 düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır. (3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır. hükmü yer almaktadır. Yönetmeliğin zikredilen maddesinden, ihale komisyonunca, yapılan değerlendirme neticesinde geçerli olduğu tespit edilen tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklilerin tespit edileceği ve tespit edilen bu tekliflerin reddedilmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutulacağı; idarelerce aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesi konularında Kurumca hazırlanan düzenlemelerin esas alınacağı anlaşılmaktadır. Öte yandan, yine ihale ilanın yayımlandığı tarih itibariyle yürürlükte olan Kamu İhale Genel Tebliğinin Aşırı düşük teklif değerlendirmesi başlıklı 45 inci maddesinin alt maddesinde yapım işi ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin, yine madde metninde belirtilen hesaplamalar neticesinde bulunacak sınır değere göre tespit edileceği belirtilmektedir. Bu bağlamda, geçerli teklifler üzerinden yapılan hesaplama sonucunda; ihalenin 7. Grubuna ilişkin aşırı düşük teklif sınır değeri ,24 TL olarak hesaplanmıştır. Gönderilen ilgili tutanak incelendiğinde; idare tarafından sınır değerin ,59 TL olarak yanlış hesaplandığı, ancak, bu durumun, sorgulamaya tabi tutulan veya tutulmayan istekliler bakımından herhangi bir değişikliğe sebep olmadığı dikkate alındığında, esasa etkili olmadığı görülmüştür. İhalenin 6. Grubunda idarece hesaplanan sınır değerin altında teklif veren Vam Müh. Taah. Tic. Ltd. Şti. ve Mucip Önder Akan Akan Müh. Elk. İnş. Taah. Tic., 7. Grubunda ise Budak Müh. Taah. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti., Mucip Önder Akan Akan Müh. Elk. İnş. Taah. Tic. ve Gemecik Elk. İnş. Ltd. Şti. nden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, idarece düzenlenen sorgulama yazılarında; Yapım İdari Şartnamesinin 33.2 maddesinde belirtilen, a) Yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen işin özgünlüğü, hususlarında belgelendirilmek suretiyle teklifinizin hesaplanmasına dayanak teşkil eden bileşenler ve bunun haricinde teklif cetvelinde yer alan önemli iş kalemlerine (direkler, iletkenler, izolatörler, hırdavat malzemeleri ve kamulaştırma haritaları) yönelik olarak ve ihale konusu işin yapılabilirliğini kanıtlayıcı mahiyette (proforma fatura, malzemeye ilişkin teklif alma yazıları, işçilik analizleri vb.) Kamu İhale Genel Tebliği 38 inci ve maddelerinde belirtilen esaslara göre düzenlenmiş bütün bilgi ve belgelerin yazımız tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde Şirketimize sunulması hususlarına yer verildiği, anılan yazıdan ihalenin kilometre üzerinden teklif verilen enerji nakil hattı kısmının idarece önemli teklif bileşeni olarak görüldüğü ve anılan kısımda kullanılacak olan malzeme ve iş kısımlarına yönelik açıklama istendiği, Anılan isteklilerden Mucip Önder Akan Akan Müh. Elk. İnş. Taah. Tic. nin aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmaması, diğer isteklilerin süresi içerisinde aşırı düşük teklif açıklamalarını idareye sunmaları üzerine idarece yapılan değerlendirme neticesinde; Mucip Önder Akan Akan Müh. Elk. İnş. Taah. Tic. ne ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına, diğer isteklilerce sunulan açıklamalar yeterli görüldüğünden 6. Grupta ihalenin Vam Müh. Taah. Tic. Ltd. Şti., 7. Grupta Budak Müh. Taah. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır. Kamu İhale Genel Tebliğinin 45 inci maddesinin ncı ve devamı alt maddelerinde; İsteklilerin aşırı düşük sorgulamasına ilişkin açıklamaları belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul

5 edilmeyecektir. Bu çerçevede; a) İstekliler tarafından proforma faturalarla açıklama yapılması durumunda; proforma faturada proforma fatura içeriği mala ilişkin olarak mükellefin son geçici vergi beyanname döneminde tespit edilen birim ortalama maliyet belirtilecek ve proforma faturaya, ilgili malın son geçici vergi beyanname dönemine ait bir alış ve bir satış faturası örneği eklenerek tasdik anlaşması yapılan YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM e onaylatılacaktır. Proforma fatura veren imalatçı ise; proforma fatura ekinde, ilgili mala ilişkin imalatçının son geçici vergi beyanname döneminde çıkartılan birim maliyet cetveli verilecektir. Sunulan birim maliyet cetveli, mükellefin tasdik anlaşması yaptığı YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından onaylı olmalıdır. b) İsteklilerce yapılan açıklamalarda teklifin bir bölümünü oluşturan iş kısımlarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde; söz konusu fiyat tekliflerinin ekinde, Vergi Usul Kanununa göre tutulması zorunlu olan yasal defter ve belgelere uygunluğu YMM veya SMMM tarafından onaylanmış maliyet tespit raporunun sunulması zorunludur. Söz konusu maliyet tespit raporunda, fiyat teklifi verilen işle ilgili varsa malların birim ortalama maliyetleri ile işçilik maliyetleri belirtilmelidir. Fiyat teklifinin kapsamında sadece mal bulunuyor ise; maliyet tespit raporu yerine, piyasadan alınan mallara ilişkin olarak yukarıda belirtildiği şekilde proforma faturaların, fiyat teklifi veren kişinin üretici olması durumunda ise, son geçici vergi beyanname döneminde çıkartılan ilgili malın birim maliyet cetvelinin sunulması zorunludur. c) İsteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda; söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. ç) İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği mallara dayandırması durumunda; mükellefin tasdik anlaşması yaptığı YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından onaylı, son geçici vergi beyanname dönemine ait üretim konusu mala ilişkin maliyet tespit raporunun sunulması zorunludur. Maliyet tespit raporunda üretilen mala ilişkin birim maliyetlerin gösterilmesi gerekmektedir. d) İstekliler tarafından yapılan açıklamada, malın stoklarda bulunduğunun belirtilmesi durumunda; Vergi Usul Kanununun 182 nci maddesi gereğince tutulması gereken envanter defterinin ilgili malzeme veya mala ilişkin kısmının mükellefin tasdik anlaşması yaptığı YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından onaylı örneğinin veya mükellefin tasdik anlaşması yaptığı YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından hazırlanan ve onaylanan ilgili malzeme veya mala ilişkin stok tespit raporunun sunulması zorunludur. Stok tespit raporunda mükellefin yasal defter ve belgelerine uygun ilgili malzeme veya mala ilişkin birim maliyetlerin gösterilmesi zorunludur Yapım yönteminin ekonomik olması hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; kullanılan yapım yöntemi ve teknolojinin, yapım işinde sağlayacağı maliyet avantajının belgelere dayalı olarak açıklanması gereklidir Seçilen teknik çözümler, yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya yapım işinin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul ve özgünlük sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gereklidir Yapılan açıklamalarda, son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin belgelendirme yapılamaması durumunda; belgelendirmede bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınır. açıklaması yer almaktadır. Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer verilen maddesindeki açıklamalardan; isteklilerce belgelere dayanılmaksızın yapılacak aşırı düşük teklif açıklamaların ihale komisyonları tarafından kabul edilmeyerek söz konusu tekliflerin reddedileceği; bu çerçevede, isteklilerce piyasada faaliyet gösteren firmalardan alınan proforma fatura ya da fiyat tekliflerine dayanılarak yapılan açıklamalarda tebliğ açıklamasında detaylı bir şekilde anlatılan hususlara riayet edilmesi gerektiği

6 anlaşılmaktadır. Tebliğ açıklamaları çerçevesinde sınır değerin altında teklif veren isteklilerin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu belgelerin incelenmesi neticesinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Söz konusu ihalenin 6. Grubunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenerek ihale üzerinde bırakılan Vam Müh. Taah. Tic. Ltd. Şti. nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde; Söz konusu ihalede ihale tarihi olan un ikinci geçici vergi döneminde bulunduğu, ihalede son geçici vergi beyanname döneminin 2010 yılı birinci geçici vergi dönemini (Ocak, Şubat, Mart), son geçici vergi beyanname döneminden bir önceki geçici vergi beyanname döneminin ise 2009 yılı dördüncü geçici vergi dönemini (Ekim, Kasım, Aralık) kapsadığı görülmüştür. İhale konusu işin bileşenleri arasında yer alan Topraklama iletkeni için Elko İkmal San. Ltd. Şti. den alınan proforma fatura ve ekinde birim maliyet cetveli ve ilgili alış satış faturalarının sunulduğu, söz konusu belgeler incelendiğinde anılan malzemeye ilişkin olarak Has Çelik San. Tic. A.Ş den alınan alış faturasının ( tarihli) son ve ondan bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ait olmadığı, dolayısıyla yapılan açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliğinin ncı maddesine uygun olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu ihalenin 7. Grubunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenerek ihale üzerinde bırakılan Budak Müh. Taah. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde; İhale konusu işin bileşenleri arasında yer alan Topraklama iletkeni için Elko İkmal San. Ltd. Şti. den alınan proforma fatura ve ekinde birim maliyet cetveli ve ilgili alış satış faturalarının sunulduğu, söz konusu belgeler incelendiğinde anılan malzemeye ilişkin olarak Has Çelik San. Tic. A.Ş den alınan alış faturasının ( tarihli) son ve ondan bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ait olmadığı, dolayısıyla yapılan açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliğinin ncı maddesine uygun olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu ihalenin 7. Grubunda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Gemecik Elk. İnş. Ltd. Şti. nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde; İşin önemli bileşenleri arasında yer alan Pigeon. İletken malzemesi için Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş nden alınan tarihli proforma faturanın sunulduğu, fatura ekinde maliyet analiz raporu ve 1 adet SMMM onaylı satış faturasının yer aldığı, maliyet analiz raporu nda SMMM veya YMM onayının bulunmadığı görüldüğünden yapılan açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliğinin (a) maddesine uygun olmadığı, K1 ve K2 İzolatörler için Cemsan Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti. nden alınan tarihli proforma fatura ile ekinde bir adet tarihli satış faturasının sunulduğu, proforma fatura ve ekinde yer alan satış faturası üzerinde SMMM veya YMM onayının bulunmadığı anlaşılmış olup, yapılan açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliğinin (a) maddesine uygun olmadığı, C-16 Hazır Beton malzemesi için Celaleddin Kalender (Kalender Hazır Beton) den alınan tarihli proforma fatura ile ekinde 2 adet SMMM onaylı satış faturasının sunulduğu, proforma fatura ekinde birim maliyet cetvelinin yer almadığı anlaşıldığından, yapılan açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliğinin (a) maddesine uygun olmadığı,

7 Anlaşılmıştır. Başvuru dilekçesinde yer alan diğer iddialara ilişkin yapılan incelemede; İhale konusu işin büyük bölümünü oluşturan Kilometrik Bedelli Enerji Nakil Hattı kısmı için her 3 istekli tarafından da analiz sunulduğu, analizlerde öngörülen saatlik ücretlerin brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan saatlik ücretin altında olmadığı, İşin Enerji Nakil Hattı ve bu hattın dağıtım merkezlerine irtibatlarının yapılması olarak belirlendiği, her ne kadar ihale dokümanında ihalenin birim teklif alınmak suretiyle ihale edildiği belirtilmiş ise de; şikayete konu 6 ve 7. Grup işlerde enerji nakil hattı yapımı için kilometre bazında götürü bedel esas üzerinden (6. Grupta Bismil Tepe DM ve Gözeli DM-Yolboyu ENH iş kısımları için birim fiyat teklif istenilmiştir.) teklif istenildiği, işin dağıtım merkezlerine irtibatlar kısmı için ise malzeme montaj bedeli üzerinden birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkıldığı görülmüş olup, birim fiyat teklif alınan kısma ilişkin incelemede; aşırı düşük teklif açıklamasında her 3 isteklinin de işin birim fiyat ile ihale edilen kısmında idarece öngörülen metrajlara uygun teklif verdiği, Anlaşılmıştır sayılı Kanunun İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar başlıklı 62 nci maddesinin (c) bendinde; Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir hükmü bulunmaktadır. Anılan Kanun hükmünden, yapım işlerinde uygulama projeleri yapılmadan anahtar teslim götürü bedel ihaleye çıkılamayacağı anlaşılmaktadır. İdare tarafından gönderilen Teklif Türünün Belirlenmesine İlişkin Form da kesin proje üzerinden ihaleye çıkıldığı belirtilmiş olup, söz konusu işe ilişkin ihale dokümanında uygulama projesinin bulunmadığı görülmüştür. Bununla birlikte; ihale konusu işin önemli bir kısmının Enerji Nakil Hatlarının imalatına ilişkin olduğu ve bu kısımlar için herhangi bir uygulama projesi olmadığı halde, kilometrik bazda götürü bedel esasına göre teklif fiyatı istendiği anlaşılmıştır. Uygulama projesi olmayan anılan iş kısmı için kilometrik bazda anahtar teslimi götürü bedel teklif istenilerek ihaleye çıkılması 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (c) bendine aykırı bulunmuştur. Diğer taraftan; anılan iş kısımlarına ilişkin olarak uygulama projesi hazırlanmadığı (sadece hatta ilişkin güzergahın ve some noktalarının harita üzerinden gösterildiği) dikkate alındığında enerji nakil hattı yapımı iş kısımlarında kullanılacak malzemelere ilişkin metraj hesaplaması ve kıyaslaması yapılamadığından, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında yer alan isteklilerin öngördüğü metrajların uygun belirlenmediği şeklindeki iddiasının ve dolayısıyla aşırı düşük teklif

8 açıklamalarının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin 6 ncı ve 7 nci Gruplarının iptaline, Oyçokluğu ile karar verildi. Karşı Oy: KARŞI OY Enerji Nakil Hattı ve bu hattın dağıtım merkezlerine irtibatlarının yapılması işine ilişkin ihale dokümanında ihalenin birim teklif alınmak suretiyle ihale edildiği belirtilmiş olup; şikayete konu 6.7. Grupta işin önemli bir kısmını oluşturan enerji nakil hattı yapımı için kilometre bazında götürü bedel esas üzerinden teklif istendiği, işin dağıtım merkezlerine irtibatlar kısmı için ise malzeme montaj bedeli üzerinden birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkıldığı görülmüştür sayılı Kanunun İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar başlıklı 62 nci maddesinin (c) bendinde yer alan hükme göre, yapım işlerinde uygulama projeleri yapılmadan anahtar teslim götürü bedel ihaleye çıkılamayacağı açıktır. İhale konusu işin önemli bir kısmının Enerji Nakil Hatlarının imalatına ilişkin olması nedeniyle, bu kısımlar için mevzuatta tarif edilen anlamda uygulama projesi hazırlanması işin özelliği nedeniyle mümkün bulunmamaktadır. Zira, Enerji Nakil Hattı, elektrik enerjisinin üretildiği yer ile tüketildiği yer arasını birleştiren hat olup, elektrik enerjisinin üretildiği noktadan tüketildiği noktaya bu hatlarla değişik gerilim seviyelerinde galvanizli civatalı demir direk ve beton direklerle değişik tel cins ve kesitleriyle taşınmaktadır. Kurul ca proje üzerinde yer alan kesin proje başlığı baz alınarak kesin proje olarak nitelendirilen projeler, esasında tip projeler, yani uygulama projeleridir. İşin ağırlıklı olarak direk dikimi ve tel çekimi olduğu; direkler, bağlantı elemanları ve diğer aparatlar için tip projelerin (detayların) uygulanacağı; 1 km lik hatta dikilecek direk sayısının, tel çapı ve uzunluklarının, bağlantı elemanlarının sayı ve cinsleri gibi tüm iş kalemlerinin açık ve net olarak belirlendiği hususları dikkate alındığında; enerji hattına ilişkin güzergahın ve some noktalarının harita üzerinden gösterildiği proje ve detay projeleri ile ihaleye çıkılmasında, idarenin söz konusu uygulamayı yıllardır yaptığı ve ihaleye bu şekilde çıkıldığı, şimdiye kadar bir sorun çıkmadığı görüldüğünden bir sakınca bulunmamaktadır. Kaldı ki ihale konusu işin, bir üstyapı ya da alt yapı işi gibi bir şablona oturtulmasının ve ihaleye çıkılan projenin kesin proje mi? yoksa uygulama projesi mi? olduğu yönündeki değerlendirmenin bu şablona göre yapılmasının işin karakteristik özelliğiyle bağdaşmayacağı, idarece enerji nakil hattı yapımı için kilometre bazında götürü bedel esas üzerinden teklif istenmesinin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmediği kanaatindeyiz. Açıklanan nedenlerle itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmesi gerektiği yönündeki görüşümüz ile Kurul Çoğunluğunun ihale konusu işin karakteristik özelliğini dikkate almaksızın, işi bir üstyapı inşaatı gibi (bina vb.) değerlendirerek ihaleyi Uygulama projesi olmayan anılan iş kısmı için kilometrik bazda anahtar teslimi götürü bedel teklif istenilerek ihaleye çıkılması 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (c) bendine aykırı bulunmuştur. gerekçesiyle iptal etmesi kararına katılmıyoruz.

9 Dr.Hasan GÜL Hicabi ECE Ali KAYA Bahattin IŞIK Başkan Kurul Üye idarece belirlenen yaklaşık maliyet, ihalede geçerli olan tekliflerin yaklaşık maliyete oranı, ihaleye verilen en yüksek teklifin dahi yaklaşık maliyetten % 35 daha düşük olduğu, Yazdır Geri Anasayfa Toplantı No : 2010/069 Gündem No : 27 Karar Tarihi : Karar No : 2010/UY.III-3398 Şikayetçi: İbrahim Benice İnş.Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Aday İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Deliktaş Mahallesi Şehit Yılmaz Bakan Caddesi 1946 Sk. No:15 İhaleyi yapan idare: Denizli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Şemikler Mahallesi Gümüşler Bulvarı No:40 Fen İşleri Müdürlüğü Belediye Hizmet Binası Başvuru tarih ve sayısı: / Başvuruya konu ihale: 2010/99257 İhale Kayıt Numaralı Denizli Belediyesi Muhtelif Sokak ve Caddeler İçin Yol Kaldırım Yapımı 1. Etap İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: tarih ve III.Y / E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Denizli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Denizli Belediyesi Muhtelif Sokak ve Caddeler İçin Yol Kaldırım Yapımı 1. Etap ihalesinin iptaline ilişkin olarak İbrahim Benice İnş.Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Aday İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi nin tarih ve sayı ile Kurum kayıtlarına alınan tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir. Karar: Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece tekliflerinin aşırı düşük olduğu gerekçesiyle açıklama istenildiği, açıklama yapıldığı, kesinleşen ihale kararı bildirim yazısı ile tekliflerinin aşırı düşük olması nedeniyle değerlendirmeye alınmadığının bildirildiği bunun üzerine idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu şikayet başvurusu şikayete cevap verilmeksizin ihalenin iptal edildiği, şikayet başvurusunda iddia ettikleri hususların yerinde olduğu ihalenin iptal kararının uygun olmadığı ihalenin

10 kendileri üzerinde bırakılması gerektiği, iddialarına yer verilmiştir. İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: İhale konusu işin Denizli Belediyesi Muhtelif Sokak ve Caddeler İçin Yol Kaldırım Yapımı 1. Etap olduğu ve birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edildiği, ihale konusu işin 27 adet iş kaleminde oluştuğu, buna ilişkin birim fiyat teklif cetveli, iş kalemlerine ilişkin birim fiyat tanımları ve özel teknik şartnamenin isteklilerce satın alınan ihale dokümanının içerisinde yer aldığı, başvuru konusu ihaleye 12 isteklinin teklif verdiği anlaşılmaktadır. İhale komisyonunun tarihli kararı ile ihaleye katılan 11 adet isteklinin tekliflerinin geçerli olduğu, geçerli teklifler ve yaklaşık maliyet üzerinden yapılan hesaplama neticesinde tespit edilen sınır değerin altında kalan şikayetçi İbrahim Benice İnş.Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Aday İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi., Caser İnş. ve Tic. A.Ş., Özyöntem İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Kerimoğlu İnş. Nak. Teks. Oto. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. nden 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereğince aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, aşırı düşlük teklif açıklamalarının yeterli olmadığı gerekçesiyle açıklama istenilen dört isteklinin de değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Yeşilova Teks. Ür. Mad. ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüştür. Bunun üzerine başvuru sahibi İbrahim Benice İnş.Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Aday İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ve Caser İnş. ve Tic. A.Ş., nin ve tarihlerinde aşırı düşük açıklamalarının yeterli olduğu iddiasıyla idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayet başvurularına cevap verilmeksizin ihale komisyonunca tarihinde alınan karar ile Kesinleşen İhale Kararına yapılan şikayet üzerine ihale dokümanı ve teklifler yeniden incelenmiştir. Gerek şikayete konu hususlar üzerinde, gerekse de ihale dosyası üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, düzeltici işlemle çözülemeyecek konular tespit edildiğinden, ayrıca benzer ihalelerdeki kırım oranları da dikkate alınarak kamu yararı gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verildiği, iptal kararının gerekçesiyle birlikte isteklilere tebliğ edildiği, başvuru sahibinin süresi içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. İdareden iptal kararı gerekçesinde yer alan düzeltici işlemle çözülemeyecek tespitlere ilişkin bilgi ve belgelerin tarih ve 1743 sayılı yazı ile istenilmesi üzerine idarenin tarih ve 4008 sayılı cevap yazısında idari şartnamenin 7.1.ğ. maddesinde yer alan Teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler maddesi ilan tarihi olan tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmış olmasına rağmen sehven ihale dokümanında yer aldığı, yapılan yanlışlık şikayet üzerine gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edildiği belirtildiği görülmüştür. İdari şartnamenin İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı 7 nci maddesinde 7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir ğ. Teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler düzenlemesi yer almaktadır sayılı Kanunun Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali başlıklı 39 uncu maddesinde; İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir. hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin gerekçesinde ise; Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle, ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada ihale komisyonunun kararı üzerine idareye uluslararası mevzuata paralel bir şekilde ihaleyi iptal etme yetkisi verilerek, buna ilişkin hükümler düzenlenmiştir. hususları belirtilmiştir. Anılan madde hükmü ile ihalenin iptali konusunda idareye verilen takdir yetkisi, mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

11 Temel İlkeler başlıklı 5 inci maddesinde, İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. hükmü yer almaktadır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile teklif ekinde analiz sunulmasına ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri ve buna bağlı olarak aynı Yönetmeliğin (2) nolu ekinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (ğ) bendi (8) numaralı dipnotunun yürürlükten kaldırıldığı tespit edilmiştir. İdari şartnamenin 7.1.ğ maddesinde, analizlerin teklif ekinde sunulmasına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmasına rağmen teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizlerin teklif ekinde sunulmasının gerektiğine ilişkin düzenlemeye yer verildiği, idarenin ihaleyi iptal gerekçelerinden biri olarak da bu durumun gösterildiği görülmüştür. Ancak, ihaleye katılan isteklilerin teklif dosyaları incelendiğinde, üç istekli tarafından teklif ekinde analizlerin sunulmadığı, diğer dokuz istekli tarafından teklif ekinde teklif edilen fiyatlara ilişkin analizlerin sunulduğu, ihale komisyonunca teklif ekinde analiz sunulması hususunun teklif değerlendirmesinde esas alınmadığı, teklif değerlendirilmesinin yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırıldığı dikkate alındığında idari şartnamede de yer alan mevzuata aykırı düzenlemenin ihale sonucuna etkili olmadığı görüldüğünden idarece bu düzenlemenin iptal gerekçesi yapılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca, idarece belirlenen yaklaşık maliyet, ihalede geçerli olan tekliflerin yaklaşık maliyete oranı, ihaleye verilen en yüksek teklifin dahi yaklaşık maliyetten % 35 daha düşük olduğu, dikkate alındığında tarihli komisyon kararında yer alan ihalenin iptal işlemine ilişkin gerekçelerin ihale mevzuatına uygun olmadığı anlaşılmıştır. Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece tarihinde iptal edildiği ancak idarenin iptal işleminde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle iptal işlemi 4734 sayılı Kanuna uygun olmadığından, idarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline, karar verilmesi gerekmektedir Açıklanan nedenlerle; Kurul kararına karşı 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesine göre tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline, Oybirliği ile karar verildi. takdir yetkisinin sınırlarını aşarak aşırı düşük teklif sınır değerini belirlediği, Yazdır Geri Anasayfa Toplantı No : 2011/059 Gündem No : 58 Karar Tarihi :

12 Karar No : 2011/UH.I-2878 Şikayetçi: BAHADIR İNŞAAT TURİZM YATIRIM TİC. LTD.ŞTİ., TOPÇULAR KIŞLA CAD. ALTINDAĞİŞ MERKEZİ No: 63/21 EYÜP İSTANBUL İhaleyi yapan idare: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Elazığ 8.Bölge Müdürlüğü, T.C.K 8. Bölge Müd. Zübeyde Hanim Cad. Kültür Mah. No: ELAZIĞ Başvuru tarih ve sayısı: / Başvuruya konu ihale: 2011/63195 İhale Kayıt Numaralı Bölge sınırlarımız dahilinde bulunan muhtelif kesimlerde otokorkuluk demontajı işi. İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: tarih ve B.07.6.KİK H.[25.21].(0263)./ Esayılı Esas İnceleme Raporunda; Karayolları Genel Müdürlüğü Elazığ 8. Bölge Müdürlüğütarafından tarihinde açık ihale usulüile yapılan Bölge Sınırlarımız Dahilinde Bulunan Muhtelif Kesimlerde Otokorkuluk Demontajı İşi ihalesine ilişkin olarak Bahadır İnşaat Turizm Yatırım Tic. Ltd.Şti. nin tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin tarih ve 35733sayı ile Kurum kayıtlarına alınan tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 1) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline, 2) İdarece yaklaşık maliyetin hesaplanması, ihale komisyonunca aşırı düşük teklif sınır değerinin belirlenmesi ve ihale işlem dosyasında yer almakla birlikte dayanağına ilişkin bir açıklama sunulmamış olan İşin Asgari Maliyet Hesap Cetveli adlı tablonun hazırlanması işlemlerinin gerekçelerinin incelenmesini teminen Ulaştırma Bakanlığı na bildirimde bulunulmasına, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir. Karar: Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece sınır değerin yanlış hesaplandığı, ihale üzerinde kalan istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan teklifleri tespit edeceği; bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği hükme bağlanmıştır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde; idarelerce yaklaşık maliyetin kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar, ihaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya

13 benzer işlerdeki fiyatlar, ilgili odalarca belirlenmiş fiyatlar, ihale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması veya uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatların biri, birkaçı veya tamamı herhangi birinin öncelik sırası olmaksızın kullanılarak tespit edileceği ve istenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ve proforma faturaların değerlendirmeye alınmayacağı ve fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu veya iş kaleminin ayrıntılı özelliklerine yer verileceği; anılan Yönetmeliğin 59 uncu maddesinde, tekliflerin, diğer tekliflerle veya yaklaşık maliyetle karşılaştırılarak aşırı düşük olup olmadığının tespit edileceği hüküm altına alınmıştır sayılı Kanun hükümleri uyarınca, hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklifleri belirleme hususundaki takdir yetkisi ihale komisyonlarındadır. Ancak, bu yetkinin, Kanunun 38 inci maddesine göre belirlenen çerçeveye, ihale konusu hizmetin niteliğine, kamu ihale mevzuatının temel ilkelerine, dolayısıyla kamu yararına uygun olarak kullanılması gerekliliği ve aşırı düşük tekliflerin bu çerçevede yaklaşık maliyet veya diğer tekliflerin karşılaştırılmasıyla tespit edilmesi gerektiği kuşkusuzdur. Bu nedenle öncelikle yaklaşık maliyetin nasıl hesaplandığının belirlenmesi, yaklaşık maliyet hesabında yüklenici karının öngörülüp öngörülmediğin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede yapılan incelemede, idarece sınır değerin ,00 TL olarak belirlendiği, yaklaşık maliyetin hesaplama yöntemini gösteren herhangi bir belgenin veya sınır değerin nasıl tespit edildiğine ilişkin bir belgenin ihale işlem dosyasında yer almadığı, dosyada asgari maliyet hesap cetveli adında bir belgenin bulunduğu, belgede asgari maliyetin ,50 TL olarak tespit edildiği belirlenmiş, tarih ve 1860 sayılı yazı ile; 1) Yaklaşık maliyetin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde yer alan yöntemlerden hangisi/hangileri kullanılarak hesaplandığını gösteren belgeler, 2) İhale işlem dosyasında yer alan İşin Asgari Maliyet Hesap Cetveli adlı tablodaki birim fiyatların ve toplam fiyatın hangi yöntemle belirlendiğini gösteren belgeler, 3) İhale komisyonunca ,00 TL olarak tespit edilen aşırı düşük teklif sınır değerinin nasıl belirlendiğini gösteren belgeler. İdareden istenmiştir. İdarece gönderilen tarihli belgede, aşırı düşük teklif sınır değerinin belirlenmesine ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, bu değerin işin yapılabilirliği göz önüne alınarak piyasa şartlarına ve düşük fiyat avantajına göre belirlendiği ifade edilmiş, tarihli belgede ise, yaklaşık maliyetin karayolları birim fiyatları üzerinden piyasa şartlarının da dikkate alınmasıyla belirlendiği belirtilmiştir. Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerine ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü 2011 yılı birim fiyatları incelendiğinde, ilk iki kaleme ilişkin olarak 3780/44-S Otokorkuluk rayı sökülmesi iş kaleminin miktarının m, birim fiyatının 10,29 TL ve bu iş kaleminin toplam maliyetinin ,00 TL olduğu, 3780/45-S Otokorkuluk dikmesi sökülmesi iş kaleminin miktarının adet, birim fiyatının 20,10 TL ve bu iş kaleminin toplam maliyetinin ,00 TL olduğu, dolayısıyla sadece ilk iki iş kaleminin toplam maliyetinin ,00 TL olması gerektiği görülmüştür. Başka bir deyişle, yaklaşık maliyeti oluşturan kalemlerden ilk ikisinin toplamı, toplam 10 kalemden oluşan yaklaşık maliyetten % 30 fazla hesaplanmaktadır. Bu tutardan % 25 müteahhit karının düşülmesi halinde bulunan ,00 TL nin de yaklaşık maliyetin tamamından yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu çerçevede, idare tarafından yaklaşık maliyetin belgelere dayalı olarak hesaplanmadığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan, ihale komisyonunca sınır değerin herhangi bir belgeye, mantık silsilesine dayanmadan, tamamen takdiri olarak belirlendiği ve idarece verilen cevapta bu işleme ilişkin herhangi bir gerekçe de sunulmadığı görülmüştür sayılı Kanunun 5 inci maddesinde, idarelerin, Kanun kapsamındaki ihalelerde, saydamlığı, eşit muameleyi, güvenirliği, kamuoyu denetimini sağlamakla sorumlu oldukları hüküm altına alınmıştır. Anılan Kanunun 6 ncı maddesinde ise, ihale yetkilisinin, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendireceği, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabileceği hükme bağlanmıştır. İhalelerde görevli ihale komisyonu üyelerinin, ihale sürecindeki işlemleri mevzuata uygun olarak yürütebilecek donanıma sahip olmaları gerektiği açıktır. Bu nedenle, 4734 sayılı Kanunun anılan hükmünde, bu nitelikteki personele sahip olmayan idarelerin, diğer idarelerden komisyona üye alabilmesine imkan tanınmıştır. Bu çerçevede, ihale komisyonunun herhangi bir gerekçeye dayanmadan, takdir yetkisinin sınırlarını aşarak aşırı düşük teklif sınır değerini belirleyen kararının denetimi

14 mümkün olmadığı gibi, söz konusu karar, ihale komisyon üyelerinin ihale işlemlerini yürütebilecek niteliklere sahip olmadığını göstermekte ve anılan kanun hükmünde belirtilen saydamlık, eşit muamele, güvenirlik ve kamuoyu denetiminin sağlanması ilkelerinin ihlali anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, ihalede yaklaşık maliyetin anılan Yönetmelik hükmünde öngörülen yöntemler esas alınarak ve belgelere dayalı olarak hazırlanmamış olduğu ve ihale komisyonunun herhangi bir gerekçeye dayanmadan, takdir yetkisinin sınırlarını aşarak aşırı düşük teklif sınır değerini belirlediği, bu kararın denetiminin mümkün olmadığı, söz konusu kararın, ihale komisyon üyelerinin ihale işlemlerini hukuka uygun olarak yürütebilecek niteliklere sahip olmadığını gösterdiği ve başvuruya konu ihalede, anılan kanun hükmünde belirtilen saydamlık, eşit muamele, güvenirlik ve kamuoyu denetiminin sağlanması ilkelerinin ihlal edildiği anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan, idarece yaklaşık maliyetin hesaplanması, ihale komisyonunca aşırı düşük teklif sınır değerinin belirlenmesi ve ihale işlem dosyasında yer almakla birlikte dayanağına ilişkin bir açıklama sunulmamış olan İşin Asgari Maliyet Hesap Cetveli adlı tablonun hazırlanması işleminin gerekçelerinin incelenmesini teminen Ulaştırma Bakanlığı na bildirimde bulunulması gerektiği sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; 1) Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline, 2) İdarece yaklaşık maliyetin hesaplanması, ihale komisyonunca aşırı düşük teklif sınır değerinin belirlenmesi ve ihale işlem dosyasında yer almakla birlikte dayanağına ilişkin bir açıklama sunulmamış olan İşin Asgari Maliyet Hesap Cetveli adlı tablonun hazırlanması işlemlerinin gerekçelerinin incelenmesini teminen Ulaştırma Bakanlığı na bildirimde bulunulmasına, Oybirliği ile karar verildi. Aly Yapı işlerinin üst yapı işlerinden fazla olması ile sınır değerinin 1.2 olması gerektiği Yazdır Geri Anasayfa Toplantı No : 2011/062 Gündem No : 17 Karar Tarihi : Karar No : 2011/UY.II-3118 Şikayetçi: KLV İNŞAAT TAAHHÜT MADENCİLİK TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ., KUMKAPI SOK. NO: 34/7 GOP ANKARA İhaleyi yapan idare: Özerk Spor Federasyonları Golf Federasyonu Başkanlığı, Ulus işhanı A blok 2. kat 205 ANKARA Başvuru tarih ve sayısı: / Başvuruya konu ihale:

15 2011/48464 İhale Kayıt Numaralı 9 Delikli Golf Sahası, Bakım Binaları ve Kulüp Binası Yapımı İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: tarih ve B.07.6.KİK Y.[2572].(0167)./ Esayılı Esas İnceleme Raporunda; Özerk Spor Federasyonları Golf Federasyonu Başkanlığıtarafından tarihinde açık ihale usulüile yapılan 9 Delikli Golf Sahası, Bakım Binaları Ve Kulüp Binası Yapımı ihalesine ilişkin olarak KLV İnşaat Taahhüt Madencilik Tic. ve San. Ltd. Şti. nin tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin tarih ve 36273sayı ile Kurum kayıtlarına alınan tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir. Karar: Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İhale komisyonu tarafından tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve tarihli yazı ile kendilerinden açıklama istenildiği, tarihli yazı ekinde sunmuş oldukları açıklamaların idarenin tarihli yazısı ile uygun bulunmadığı, tarihli yazı ile idareden açıklamalarının uygun bulunmama gerekçelerinin bildirilmesinin istenildiği, idarenin tarihli yazısı ile gerekçelerin kendilerine bildirildiği, tarihinde idareye yapmış oldukları şikayet başvurusu üzerine, idare tarafından Kamu İhale Genel Tebliğinin 45 inci maddesine göre aşırı düşük teklif sorgulamasının tekrar yapılmasına karar verilerek yaklaşık maliyetin %80 lik kısmını oluşturan 68 adet iş kalemi/grubu ile ilgili kendilerinden yeniden açıklama istenildiği, aşırı düşük teklifleri ile ilgili yapmış oldukları açıklamalarda, ilk açıklamalarındaki analizleri sunmuş oldukları ve yaklaşık maliyetin yanlış olduğu, örnek Kurul Kararlarının incelenmesi gerektiği, benzer işlerdeki indirim oranlarının %23,57 lik indirim oranından çok daha yüksek olduğu, firmalarının ve iş kapasitelerinin sunulan belgelere göre yeniden değerlendirilmesi gerektiği, ,00 TL tutarındaki kamu yararının göz ardı edilmeyerek işi daha makul rakamlarla tamamlayabilecekleri belirtilerek idarenin istemiş oldukları iş kalemleri/gruplarına ilişkin açıklamada bulundukları, idare tarafından yapmış oldukları açıklamaların uygun bulunmadığı, idare tarafından elenme gerekçesi olarak belirtilen hususların işin yapımıyla alakalı olmayıp subjektif değerlendirmeler olduğu, bu nedenle tekliflerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğiiddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: Golf Federasyonu Başkanlığı tarafından 9 Delikli Golf Sahası, Bakım Binaları ve Kulüp Binası Yapımı işinin açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 2010 yılı kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayınlanmış birim fiyatlar ile piyasa araştırmasına dayalı fiyatlar esas alınarak yaklaşık maliyetin ,81 TL olarak hesaplandığı[m1], bahse konu ihalede 7 adet ihale dokümanı satın alındığı, tarihinde yapılan ihaleye 5 isteklinin katıldığı, 2 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece belirlenen yaklaşık maliyet ve geçerli tekliflere göre aşırı düşük teklif sınır değerinin ,42 TL olarak belirlendiği ve bu tutarın altında teklif veren KLV İnş. Taah. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti. nin teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve anılan istekliden tarihli yazı ile açıklama istenildiği, KLV İnş. Taah. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından yapılan açıklamaların uygun bulunmadığı, tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Yapıkur İnş. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi tarafından tarihli yazı ile açıklamalarının uygun bulunmama gerekçesinin kendilerine bildirilmesinin istenildiği, idare tarafından tarihli yazı ile elenme gerekçelerinin başvuru sahibine bildirildiği, başvuru sahibinin tarihinde idareye şikayet yapmış olduğu şikayet başvurusu üzerine idare tarafından Kamu İhale Genel Tebliğinin 45 inci maddesine göre aşırı düşük teklif sorgulamasının tekrar yapılmasına karar verilerek yaklaşık maliyetin %80 lik kısmını oluşturan 68 adet iş kalemi/grubu ile ilgili tarihinde başvuru sahibinden yeniden açıklama istenildiği, başvuru sahibinin tarihinde yapmış olduğu açıklamaların idarenin tarihli yazısı ile uygun olmadığına karar verildiği anlaşılmıştır. İdarenin tarihli kesinleşen ihale kararı ekinde yer alan inceleme tutanağında; Başvuru sahibinin idarece açıklanması istenilen iş kalemleri içerisinde yer alan 37 adet iş kalemi için birim fiyatlı imalatlar başlığı adı altında yüklenici karı hariç birim fiyatlar kullanılarak açıklama yapılmış olmasına rağmen, düzenlenen tabloda belirtilen poz numaralı iş kalemleri için 2010 yılı karsız birim fiyatların kullanıldığı, birim fiyatları kullanılan kamu kurum ve

16 kuruluşunun adı ile birlikte kar ve genel giderler dahil fiyatlarının belirtilmediği, teklif edilen fiyatlara %2 kar ilave edildiği, genel giderlerin ise icmal tablosunda ayrıca ilave edildiği, N.011 poz nolu Kazı toprağının 500 m mesafeye taşınması iş kalemine ilişkin herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunca yayımlanmış birim fiyatlar esas alınarak açıklanmadığı, bu durumunda analiz sunulmasının zorunlu olduğu, /1A ve /3C poz nolu iş kalemlerine ait teklif edilen fiyatlarda eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanmış karsız birim fiyatlar kullanılmış ise hatalı kullanıldığı, İdarece açıklanması istenilen iş kalemleri içerisinde yer alan 31 adet iş kalemi için özel fiyatlı imalatlar başlığı adı altında açıklama yapılmış olmasına rağmen, söz konusu iş kalemlerine ait analizlerde eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafımdan yayımlanmış rayiçlere ait bir liste sunulmadığı, 17020, /1A, ÖBF (5 adet), , , , 32-19, poz nolu 13 adet iş kalemine ait analiz sunulmadığı, fiyatların proforma faturadaki fiyatlara göre yapıldığı, İnterkon Yapı San. Tic. Ltd. Şti. nden alınmış 3 adet sondaj kuyusu açılması, Derenfleks boru hatları el kazısı /1A Koruger boru montajı iş kalemlerine ait proforma faturada hiçbir teknik açıklama ve fiyatı oluşturan kalemlere ait hesaplamalar gösterilmeden sadece toplam fiyatın yazıldığı, bu amaçla yapılacak olan sondajları yapan firmaların Jeoloji Mühendisleri Odası na kayıtlı olması gerekirken, anılan firmanın oda kaydının bulunmadığı, Çelen Müh. Mek. Tes. San. Tic. Ltd. Şti. ne ait proforma fatura ve ekinde sunulan maliyet/satış tespit tutanağında, proforma faturayı düzenleyen Çelen Müh. Mek. Tes. San. Tic. Ltd. Şti. nin imza ve kaşesinin bulunmadığı, Teklif değerlendirilmesine esas özet açıklama raporunda, stopaj maliyet tutarının ,60 TL olduğu, oysa ki, ,00 TL olması gerektiği, aradaki ,40 TL lik tutarın %2 yüklenici karına karşılık gelen ,00 TL ile karşılanamayacağı, Başvuru sahibi tarafından sunulan hesap cetveli ile idare tarafından belirlenen yaklaşık maliyet listesi karşılaştırıldığında; Baş. Sah. Poz no Birim Açıklama Yak. Mal. miktarı miktarı Fark Teklif Edilen B. F. Toplam tutar /1A /2B /1A / / /1B /E1 MSB.805/A m 3 Foseptik 47,83 24,72 23,11 85, ,61 m 3 Tel Çit 1.863,56 331, ,50 4, ,36 m 3 Tel Çit 446,02 220,80 225,22 85, ,90 m 3 Ana bina 2.384, ,88 786,35 3, ,36 m 2 Ana bina 2.998, , ,11 7, ,04 m 2 Ana bina 940,98 576,39 364,59 21, ,16 m 2 Ana bina 1.253,30 18, ,16 13, ,17 kg Ana bina 840,40 484,06 356,34 15, ,00 kg Ana bina 1.681,92 298, ,92 33, , /DLH m3 Golf sahası , , ,74 2, , / /1-A m 3 Golf sahası , , ,00 11, ,50 m 3 Golf sahası Genel Toplam ,82 Şeklinde belirtilen farklılıkların tespit edildiği, aradaki farkın %2 tutarında öngörülen yüklenici karı ile karşılanamayacağı, İfade edilerek, başvuru sahibinin açıklamaları uygun bulunmamıştır , , ,93 3, ,52 Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yapmış olduğu açıklamalar incelendiğinde; idarece açıklama

17 istenilen 68 adet iş kalemi içerisinde yer alan 37 adet iş kalemin için 2010 yılı birim fiyatları kullanılarak açıklama yapıldığı, söz konusu iş kalemlerine ilişkin sunulan listede birim fiyatları kullanılan kamu kurum ve kuruluşlarının adı ile birlikte kar ve genel giderler dahil fiyatlar belirtilmeyerek, birim fiyatlara %2 kar ilave edilerek açıklamada bulunulduğu görüldüğünden yapılan açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliğinin inci maddesinde yer alan; İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların üzerine, kendi belirledikleri kar ve genel gideri ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun kar ve genel gider hariç birim fiyatını kullandıklarını ve kendi belirledikleri kar ve genel gider tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. hükmüne aykırı olduğu, diğer taraftan başvuru sahibinin açıklamalarında kullanmış olduğu birim fiyatların bir çoğunun eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan 2010 yılı birim fiyatları olduğu, Kamu İhale Genel Tebliğinin inci maddesinin son fıkrası uyarınca, ilan tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatların kullanılabileceği, oysa ki 2011 yılı eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatlarının tarihinde yayımlanmış olduğu, ihale ilan tarihi ( ) dikkate alındığında, başvuru sahibinin 2011 yılı birim fiyatlarını kullanarak açıklamada bulunması gerekirken 2010 yılı birim fiyatlarını kullanarak açıklamada bulunduğu, /1A, /2B, /1A, /4, /2, /1B, , /E1, MSB.805/A, /DLH, /2 ve /1-A poz numaralı iş kalemleri için başvuru sahibi tarafından sunulan hesap cetvelinde öngörülen miktarlarile idare tarafından yaklaşık maliyet hesap cetvelinde belirlenen miktarlar arasında farklılıklar olduğu, bu farkın başvuru sahibine ,82 TL tutarında fiyat avantajı sağladığı anlaşılmıştır. Bununla birlikte, idare tarafından belirlenen yaklaşık maliyet hesap cetveli incelendiğinde; Otomatik Sulama Sistemi İşleri başlıklı iş grubu içerisinde yer alan 45 adet iş kaleminin birim fiyatı kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar kullanılarak belirlenmiş olmasına rağmen, birim fiyatlara ayrıca %25 müteahhit karı ve genel gider ilave edildiği, Sosyal Tesis Binası İnşaat İşleri iş grubuna ait maliyetin toplam tutara %10 nakliye gideri ilave edilerek belirlendiği (diğer inşaat işlerine ait maliyetlerde nakliye için ayrıca bir gider öngörülmediği), diğer taraftan söz konusu iş grubu içersinde yer alan Özel-03 poz numaralı Cam Bölme Duvar Yapılması, Özel-07 poz numaralı Prekast Saçak Silmesi, Özel-08 poz numaralı Prekast Payanda, Özel-09 poz numaralı Prekast Sofit iş kalemleri için piyasadan nakliye dahil fiyat teklifi alınmış olmasına rağmen, söz konusu iş kalemlerinin birim fiyatlarının ayrıca %10 nakliye gideri ilave edilerek belirlendiğitespit edildiğinden, idarece yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı ve buna bağlı olarak aşırı düşük teklif sorgulamasında kullanılmak üzere düzenlenen sıralı iş kalemleri listesinin de yanlış belirlendiği sonucuna varılmıştır. İncelenen ihalede sınır değer katsayısı (N) 1,00 olarak belirlenmiştir. Kamu İhale Genel Tebliğinin inci maddesi uyarınca, sınır değer katsayısı; 29/12/2005 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan Üstyapı (Bina) Grubu İşler, Elektrik İşleri, Mekanik Tesisat İşleri ve Telekomünikasyon ve Otomasyon İşleri grubundaki yapım işleri ile bu işlerle ilgili tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işlerinde (1,00), diğer yapım işlerinde (1,20) olarak kabul edilmekte olup, ihale konusu yapım işinin kapsamında farklı katsayılara tabi iş kısımlarının bulunması durumunda; sınır değer katsayısının, söz konusu kısımlardan toplam yaklaşık maliyeti içindeki ağırlık oranı en fazla olana göre belirlenmesi gerekmektedir. İncelenen ihale konusu işin 9 Delikli Golf Sahası, Bakım Binaları ve Kulüp Binası Yapımı, iş bünyesinde yer alan Üstyapı (bina) grubu işlerine ait toplam tutarın ,62 TL, golf sahası yapımına ilişkin tutarın ,19 TL olduğu, yaklaşık maliyet içerisinde ağırlık oranı fazla olan golf sahası yapımı işinin yukarıda belirtilen ( Üstyapı (Bina) Grubu İşler, Elektrik İşleri, Mekanik Tesisat İşleri ve Telekomünikasyon ve Otomasyon İşleri ) içerisinde yer almadığı, bu nedenle ihale konusu işe ait belirlenmesi gereken sınır değer katsayısının 1,20 olması gerekirken 1,00 olarak belirlendiği, bu durumun başvuru sahibinin teklifinin aşırı düşük teklif sınır değerinin altında kalmasına neden olduğu anlaşılmıştır. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline, Oybirliği ile karar verildi. prim borcu olmadığını gösteren ve barkod numarası taşıyan e-borcu yoktur belgesi nin sunulduğu Yazdır Geri Anasayfa

18 Toplantı No : 2011/038 Gündem No : 4 Karar Tarihi : Karar No : 2011/UY.III-1534 Şikayetçi: Özver İnşaat Tic. San. A.Ş. Alver İnşaat San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı, Öğretmenler Cad. No: 9/10 Çukurambar Çankaya / Ankara İhaleyi yapan idare: Amasya İl Özel İdaresi Eski Çeltek Kömür İşletmesi Müdürlüğü, Eski Çeltek Mahallesi İstiklal Cad. Kerem Altay Sokak Suluova / Amasya Başvuru tarih ve sayısı: / Başvuruya konu ihale: 2011/3522 İhale Kayıt Numaralı Kömür Zenginleştirme (Lavvar ) Tesisi Yapımı (İmalat+montaj+devreye Alma) İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: tarih ve B.07.6.KİK Y.[09.56].(0232)./ E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Amasya İl Özel İdaresi Eski Çeltek Kömür İşletmesi Müdürlüğü tarafından tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Kömür Zenginleştirme (Lavvar) Tesisi Yapımı (İmalat+Montaj+Devreye Alma) ihalesine ilişkin olarak Özver İnşaat Tic. San. A.Ş. Alver İnşaat San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı nın tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin tarih ve sayı ile Kurum kayıtlarına alınan tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir. Karar: Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

19 İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 1) İhale konusu işin en düşük teklifi veren firmanın fiyatları ile yapılmasının mümkün olmadığı, 2) Yaklaşık maliyet tespiti yapılırken Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesindeki İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar hükmünün ihlal edildiği, 3) İdarece belirlenen yaklaşık maliyet tutarının hatalı olduğu, 4) İhale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu, 5) İhale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin şartnameye uygun olmadığı, 6) İhale üzerinde bırakılan isteklinin ihale tarihi itibarı ile vergi borcu veya SGK prim borcu olduğu, 7) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyasında teknik şartnamede istenilen altyapı ve beton projesi, sıvı ve katı madde dengesini gösteren akım şeması, termin programı, kullanılacak makine teçhizat ile ilgili özellikler, kullanılacak tüm makine teçhizat listesi, ekipmanların kapasite ve karakteristik özellikleri ve sayısı, kalite belgeleri, ünitelerin yerleri ile birlikte bir planda gösterimi, iş programı, tesisin periyodik ve sürekli bakımları ile ilgili yazılı bilgilendirmenin eksiksiz olarak mevcut olmadığı, İddialarına yer verilmiştir. A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak: İhale konusu işin teklif edilen fiyatlara yapılıp yapılamayacağı 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde anılan Kanunun 38 inci maddesinin uygulandığı aşamada incelenebilmektedir sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, ihale komisyonunun, yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterlerin esas alınacağı, Kurumun, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

20 Kamu İhale Genel Tebliğinde; 4734 sayılı Kanunun anılan maddesi çerçevesinde yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin tespit edilmesi ve sorgulanması ile isteklilerce yapılacak açıklamalarda uyulması gereken esaslar belirlenmiştir. Kamu İhale Genel Tebliğinin 38.1 inci maddesinde; İdare, yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iş kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranını tespit edecektir. Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği sıralı iş kalemleri/grupları listesi ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren sıralı analiz girdileri tablosu hazırlanarak yaklaşık maliyet hesap cetveli kapsamında ihale onay belgesine eklenecektir. Sıralı iş kalemleri/grupları listesi oluşturulurken, iş kalemleri/grupları tutarlarının yaklaşık maliyete oranları, en yakın dört ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanacak ve bu oranların toplamının, yuvarlama nedeni ile 1 den farklı olması dikkate alınmayacaktır. açıklaması, 45 inci maddesinde; Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80 lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan sıralı iş kalemleri/grupları listesi kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80 lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir. Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan sıralı analiz girdileri listesi kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3 üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir. Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3 üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir. Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3 üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15 ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15 lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir. Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3 ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3 ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir. Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3 üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden ( ) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, ( ) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir. İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde ( ) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir. açıklaması yer almaktadır. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktarların tespiti başlıklı 9 uncu maddesinde; (1) Yaklaşık maliyet hesabına esas miktarların tespiti için öncelikle aşağıda yer alan çalışmaların yapılması gereklidir: a) Arazi ve zemin etüdünün yapılması; uygulama projesi üzerinden anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde arazi ve zemin etüt çalışmalarının; ön ve/veya kesin proje üzerinden birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde ise, mümkün olan arazi ve zemin etüt çalışmalarının yapılmış olması zorunludur. b) Proje zorunluluğu; bina işlerinde uygulama projesi, diğer işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımları için uygulama projesi, yapılamayan kısımları için kesin proje; doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli

idarelerin, Yemek Hizmet Alımları ihalelerinde şartnamelerde ve ihale komisyonlarının karar süreçlerinde yaptığı hatalar

idarelerin, Yemek Hizmet Alımları ihalelerinde şartnamelerde ve ihale komisyonlarının karar süreçlerinde yaptığı hatalar idarelerin, Yemek Hizmet Alımları ihalelerinde şartnamelerde ve ihale komisyonlarının karar süreçlerinde yaptığı hatalar Toplantı No : 2013/062 Gündem No : 3 Karar Tarihi : 23.09.2013 Karar No : 2013/UH.II-3716

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. 04.03.2009 Tarih ve 27159 Sayılı Resmi Gazete

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. 04.03.2009 Tarih ve 27159 Sayılı Resmi Gazete YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 04.03.2009 Tarih ve 27159 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç ve kapsam (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ 24 Ay üzerinden hesaplanması gerektiği konusunda tereddüt bulunmadığı anlaşılmış olup, işin süresinin 731 yerine hatalı olarak 730 gün olarak belirtilmesi sonuca etkili bulunmamıştır.

Detaylı

4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI

4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI Oğuz ÇALIK Kamu İhale Kurumu Daire Başkanı Sayıştay Uzman Denetçisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesine göre

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN)

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) Tahir TEKİN İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi Kanunun kapsamı Bütçe kaynağı kullanılarak yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bu kanun kapsamındadır. Kamu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet İhalenin Tanımı İhalenin tanımı İhale: Kanunda belirtilen usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 3 Aynı Tebliğin 16.2.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 3 Aynı Tebliğin 16.2.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: KAM U İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILM ASINA DAİR TEBLİĞ TEBLİĞ MADDE 1 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar Karar Sayısı: 2003/6554 ( 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

İHALE İŞLEMLERİNDE PROFORMA FATURA İBRAZI

İHALE İŞLEMLERİNDE PROFORMA FATURA İBRAZI İHALE İŞLEMLERİNDE PROFORMA FATURA İBRAZI Ömer KÖSE * I. GİRİŞ Kamu ihalelerine giren firmalar, ihaleyi kazanmak için teklif vermektedirler. Firmaların verdikleri teklifler, yapılan çeşitli ölçümlemeler

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

İHALEYİ YAPAN İDARE: Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adana 6. Bölge Malzeme Müdürlüğü, Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/ADANA

İHALEYİ YAPAN İDARE: Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adana 6. Bölge Malzeme Müdürlüğü, Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/ADANA TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Arıtem İnşaat

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Ziver İnşaat Taah. Tur. Paz. San. Tic. A.Ş - Yazıcıoğlu

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN T.C.1. T.C

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN T.C.1. T.C AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ NE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 1-1

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 1-1 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı:ÇORLU

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ Hastane Poliklinik Ek Binası İnşaatı İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ Hastane Poliklinik Ek Binası İnşaatı İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ Hastane Poliklinik Ek Binası İnşaatı İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1.

Detaylı

MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü - Avrupa

MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü - Avrupa MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü - Avrupa Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin ihtiyaçlarına binaen, 111 (yüzonbir) Kalem Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası)

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2012 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 16,5mm x 16,5mm ebadında 2D/3D ve demetalizasyon teknolojileri kullanılarak hazırlanan holografik bandrol basım HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İzmir Selçuk 50 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının genel onarım işi İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

a) TPAO Konsolide Tam Kapsamlı Bağımsız Denetim Raporu b) TPPD Tam Kapsamlı Bağımsız Denetim Raporu (TPIC Bağlı Ortağıdır)

a) TPAO Konsolide Tam Kapsamlı Bağımsız Denetim Raporu b) TPPD Tam Kapsamlı Bağımsız Denetim Raporu (TPIC Bağlı Ortağıdır) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MALİ DENETİM HİZMET ALIMI HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME İhale Kayıt Numarası:203/984 MALİ DENETİM HİZMET ALIMI I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı