Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler."

Transkript

1

2

3 Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu yana geliyorum diyorken, biz cam yünü yat r m karar n alm flt k. Bu karar al rken de ne inflaat sektörünün krizde di er tüm sektörlerden daha fazla etkilenece i söylemlerini gerekti inden fazla dikkate alm fl, ne de yat r mlar m z durdurmufltuk. Bu karar almam zda elbette bizimle ifl yapmak üzere yola ç kan fl Giriflim Sermayesi nin bize süreçte verdi i güvenden de söz etmeliyiz. Bugün geldi imiz noktadan bakt m zda; camyünü fabrikam z n daha kurulufl aflamas ndan üretime geçti i güne de in tüm aflamalarda görev yapan ifl arkadafllar m z n özverili çal flmalar n da göz ard etmemeliyiz. Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Eme i geçen herkese teflekkür ederim ODE potansiyeli gördü, tafllar yerinden oynayacak! Sadece Türkiye ve komflu ülkelerdeki camyünü ihtiyac n de il, içinde bulundu umuz bölgenin yal t m malzemesi aç s ndan ihtiyaçlar n da öngörmeli ve yat r mlar m z buna göre yapmal yd k. Camyününün de ciddi bir sat fl potansiyeline sahip oldu unu çok önceleri öngörmüfltük. Yapaca m z yat r m n hem efektif hem de performans n n yüksek olmas gereklili ini daha bafltan belirledik. Bugün yurtiçi sat fllar m z n sat fl e risi h zla yukar ya do ru t rman rken sadece ODE için de il ülkemiz için de mutluluk verici geliflmeler yafl yoruz. Üretime geçti imiz 7 Ekim 2008 den itibaren fabrikam zda yurtd fl ndan pek çok konu umuz oldu. Onlar n daha o günlerde, Türkiye deki yal t m sektöründeki tüm tafllar yerinden oynayacak. söylemleri bugün art k gerçe e dönüflüyor. lk ürünlerimizi M s r, Dubai, Ürdün, Suriye gibi Kuzey Afrika ve Arap ülkelerine gönderirken, srail, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, Türkmenistan, Kosova, Ukrayna ve Belçika gibi yak n co rafyam zdan pek çok ülkeye de ihraç ettik. Amac m z, baflar l bir sat fl performans sergilerken, Türk inflaat sektörünün yapabileceklerini tüm dünyaya göstermek. Say s z baflar ya imza atan inflaat sektörünün ilk Türk dünya markas olarak da literatüre geçece ine inanc m z sürdürüyoruz. Çabalar m z bu markalaflma sürecine kurum olarak katk da bulunmak. Di er yandan ODE Yal t m olarak önce ülkemiz sonra da dünyam z ad na çevresel sorumluluklar n yerine getirilmesi konusundaki duyarl l m z artt rarak sürdürüyoruz. Bir yandan kaynaklar n do ru kullan m ad na ifl alan m z olan yal t m konusunda daha etkin ürünler yarat rken, çevremizin korunmas konusunda toplumsal duyarl l n artmas için de çaba gösteriyoruz. Bu çabalar m z hem hayat m za hem de iflimize anlam kat yor. Daha anlaml bir dünyada bar fl içinde yaflama dile iyle iyi bir y l geçirmenizi diliyoruz ODE Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan ODE PUSULA > EK M

4 mtiyaz Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Piyale Pafla Bulvar Ortado u Plaza Kat: Okmeydan - fiiflli / stanbul Sorumlu Yaz flleri Müdürü Müge Turan Yay n Kurulu Orhan Turan - Ifl l Ar da Faruk Öz Ali Türker Öykü Soysal Müge Turan Bar fl Demirdelen Nurten H. Beytula Emine Arlat Merhaba ODE ailesi olarak 2008 y l n gururla ve coflkuyla kapatt k. Bizim için oldukça önemli ve güzelliklerle dolu bir y l geride b rak rken, yepyeni hedeflerle 2009 y l na kucak açt k. Seneye de ifliklik yaparak bafllayal m, sizi daha çok içimize çekelim istedik. Birlikte yürüyece imiz yolda att m z ad mlar sizinle içimizden geldi i gibi paylaflmay arzulard k. Ve ODE Starflex tesisini kurulum aflamas ndan, ilk ürünlerimizi almaya bafllad m z 29 Ekim 2008 tarihine kadar ki süreci sizlere foto raflar eflli inde sunduk. ODE nin gündemi bir anda de iflti. Bunun sadece ODE için de il, yal t m sektörü için de lokomotif bir güç oldu u bilinciyle, sevincimizi ad m ad m dergimize tafl d k. Yaflad m z coflkuyu çok say da arkadafl m z n a z ndan sizlere aktard k. Global krizi nas l f rsata çeviririz? sorusunun yan t n Prof. Dr. Kerem Alkin le de erlendirdik, inflaat sektörünün 2008 y l de erlendirmesini ve 2009 y l beklentilerini nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i ( MSAD) Baflkan Orhan Turan dan ö rendik. Emlak piyasas n Star gazetesi yazar brahim Acar dan dinledik. Mimar okurlar m z unutmad k, onlar ünlü meslektafllar Oktay Ekinci ile buluflturduk. Bize ve sektöre yönelik pek çok haberin yer ald, yine dopdolu bir say yla karfl n zday z. Hiçbir fley umutsuzlu a kap lmaktan daha kötü olamaz! Üstelik yepyeni bir y l bizi beklerken 2008 i Amerika dan ithal krizle kapatt k evet ama; Türkiye içindeki dinamiklerini do ru kullan rsa, sanayici yat r mlar na ara vermezse, insanlar iflsizlik korkusu çekmez ve sat n al mlar na devam ederse bu zor günleri de atlataca z.. Sevgiyle kal n Kurumsal letiflim Uzman Yard mc s Müge Turan Yönetim Adresi Piyale Pafla Bulvar Ortado u Plaza Kat: Okmeydan - fiiflli / stanbul Tel: Faks: Yay n Türü Yayg n Süreli Yay n Yap m Rota Yay n, Yap m, Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Faks: Yaz flleri Serpil Kaya, P nar Akb y k, Hande Akkafl Foto raf Onur Evrensel Görsel Uygulama P nar Gazanfer Müjgan Ero lu Murat Helvac Bask Tarihi Ocak 2009 Bask ve Cilt Tor Ofset Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi No: 26/2 Ayaza a fiiflli- stanbul Tel: (PBX) 5 ODE PUSULA > OCAK 2009

5 içindekiler sektörden haberler > 6-19 > Yap sektöründe Yenilikçi Ürün ve Teknik Onay > Binalarda enerji daha verimli kullan labilir > Is yal t ms z bina kalmayacak > Kentlerin ve mimarl n gelece ine stanbul da fl k tutuldu > Yap n n Gelece i Türkiye de konufluldu > Türk inflaat sektörü 2008 y l de erlendirmesi ve 2009 y l beklentileri projelerimiz > > Forum stanbul Projesi nde ODE ürünleri kullan l yor kent ve mimari > > Mimaride s yal t m bir detay de ildir ODE haberler > > ODE Starflex Camyünü hikayesi > ODE Starflex Camyünü Üretim Tesisleri son teknoloji ürünüdür > ODE nin camyünü üretimine girmesi sektörel dengeleri de ifltirecek... > Camyünüyle rakip tan mayaca z uzman gözüyle > > Türkiye de inflaat sektörü her zaman ifl yapar > Türkiye krizi f rsata çevirmeli bayilerimiz > 62 > Camyünü ihtiyac ODE kalitesiyle giderilecek makale 63 > çinizdeki lideri keflfedin! gezi > > M s r ODE PUSULA > OCAK

6 sektörden haberler > Yap sektöründe Yenilikçi Ürün ve Teknik Onay Yap Malzemeleri Yönetmeli i (89/106/EEC) kapsam nda yeni yap malzemleriyle sistemlerinin CE iflareti tafl yarak piyasaya arz edilmesi demek, Avrupa Teknik Onay n n al nmas demektir. Yap sektörünün ve özellikle malzeme üreticilerinin rekabetin yüksek oldu u küresel pazar ortam nda sürdürülebilir baflar y elde etmesi için, sadece bilinen ürünlerde ve yap çözümlerinde fiyat rekabeti yapmak yerine; küresel pazardaki boflluklar ve ihtiyaçlar alg lay p yeni ürünler gelifltirebilmesi gerekmektedir. Bu dikkatleri çeken bir ihtiyaç için ya da bugüne kadar fark edilmemifl bir kullan m amac için ürün/hizmet üreterek, d fl ticarette nihai kullan c lara bir fark veya katma de er sunmakla mümkündür. Böyle bir yaklafl mla yani yeni ürünlerle büyümek belki tüm büyüme yöntemleri içinde en zor ve en riskli olan d r. Ancak bu giriflimi destekleyecek ve teflvik edecek flekilde altyap lar n gelifltirilmesiyle bu zorluklar ortadan kald r labilir. Zaten k t kaynaklarla ve bürokratik zorluklarla temin edilen teflvik veya mali desteklerle finanse edilen araflt rma gelifltirme çal flmalar neticesinde son haline getirilen ürünlerin imal edilerek piyasaya sunulmas kadar piyasadaki rakiplerine karfl sa lad avantajlar n n kullan c lar na güvenilir bir biçimde aktar labilmesi de bu ürünlerin baflar s için çok önemlidir. Bu aç dan yeni ürünlerin piyasaya arz için en gerekli altyap, bu ürünlere güven duyulmas n temin edecek ve sektörün tüm taraflar n n itibar edip destekleyece i bir mevzuat ve görevlendirilecek bir kurulufltur. Avrupa Teknik Onay Yap Malzemeleri Yönetmeli i (89/106/EEC) kapsam nda yenilikçi yap malzemeleri ile sistemlerinin CE iflareti tafl yarak piyasaya arz için tarif edilen süreç Avrupa Teknik Onay n n al nmas d r. Bu süreç, Avrupa Teknik Onay Organizasyonu (EOTA) kapsam nda Avrupa Birli i ne üye ülkelerde Avrupa Teknik Onay vermek üzere görevlendirilmifl kurulufllar n mutabakat ile flekillenmekte ve ilk baflvurunun yap ld üye ülke kuruluflu taraf ndan bir Avrupa Teknik Onay verilmesi ile tamamlanmaktad r. Ancak, yay mlanan teknik onaya istinaden ayr ca uygunluk de erlendirmesi de yap lmaktad r. Düzenlenmifl alan Ülkemizde CE kapsam d fl ndaki ürünler hakk nda ulusal düzenlemeler geçerlidir. Bu kapsamdaki ürünlere Düzenlenmemifl Alan denilmektedir. Bu çerçevede Bay nd rl k ve skan Bakanl taraf ndan yay mlanan Yap Malzemeleri Yönetmeli i (89/106/EEC) Kapsam nda olup CE flareti Tafl mas Mecburi Olmayan Yap Malzemelerinin Tâbi Olacaklar Ulusal Düzenlemeler Hakk nda Tebli, daha evvel Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan yay mlanan mecburi standartlar aras ndan gerekli görülenlerin G iflareti ilifltirilerek piyasaya arz edilmelerini öngörmektedir. Söz konusu tebli in kapsam ve yetkilere iliflkin olarak geniflletilmesi ihtiyac çerçevesinde ulusal standartlar n kapsam d fl nda kalan ürünlerin bir ulusal teknik onay marifetiyle piyasaya arz edilmesini öngörecek ve bafll bafl na ayr bir yönetmelik olacak flekilde revize edilmesi çal flmalar bakanl k gündemindedir. Yap Araflt rma Derne i Gerek CE ve gerekse G iflareti ilifltirilecek standart d fl yenilikçi ürünlere teknik onaylar n verilmesi için gerekli kurumsal altyap n n oluflturulmas çal flmalar ise mevzuat haz rl klar na paralel olarak ilgililer taraf ndan yürütülmektedir. Bu amaçla kurulufl çal flmalar Bay nd rl k ve skan Bakanl öncülü ünde yaklafl k 1 y l boyunca sürdürülen Yap Araflt rma Derne i (YAD), Bay nd rl k ve skan 7 ODE PUSULA > OCAK 2009

7 Yap Araflt rma Derne i Genel Sekreteri Bülent Yalaz Bakanl, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB), Ortado u Teknik Üniversitesi (ODTÜ), nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i ( MSAD) ve Yap Denetim Kurulufllar Birli i Derne i nden oluflan 5 kurumun temsilinde tarihinde bafllam flt r. Derne in temel misyonu yap sektöründe araflt rma gelifltirme faaliyetleri yapmak, yeni ürünlere teknik onay vermek ve kalite altyap s n n desteklenmesini sa lamakt r. Bu çerçevede YAD n tarihindeki ilk genel kurulunda derne e ba l olarak faaliyetlerini sürdürecek bir iktisadi iflletme kurulmas için al nan karar do rultusunda, YAD nflaat Teknik ve Bilimsel Araflt rma Kurulu ktisadi flletmesi ( TBAK) tarihinde kurulmufltur. ktisadi iflletmenin altyap s n n oluflturulmas için gerek kurucular n katk lar temin edilmekte ve gerekse TÜB TAK-Bilimsel ve Ternolojik flbirli i A lar ve Platformlar Kurma Giriflimi Destekleme Program ( fibap) progam kapsam nda bir proje haz rlanmaktad r. Ayr ca, ngiliz British Board of Agrément (BBA) ve Alman Deutsches Institut Für Bautechnik (DIBt) kurulufllar ile tafleronluk ve karfl l k tan ma sözleflmeleri imzalanmas suretiyle altyap s n n zenginlefltirilmesi ve tan n rl için ad mlar at lmaktad r. Ayr ca, EOTA üyeli i ve ulusal onaylar n karfl l kl tan nmas için oluflturulan UEAtc organizasyonlar na üyelik için de çal flmalar sürdürülmektedir. Bunlar n yan s ra, Avrupa Komisyonu taraf ndan finanse edilen Türkiye de Kalite Altyap s n n Güçlendirilmesi projesi kapsam nda bir teknik yard m program da öngörülmüfltür. Yürütülen çal flmalar sadece piyasaya arz edilen yap malzemeleri kadar, yap m sistemi ve tasar m sistemi gibi yeni uygulamalar da içermektedir. Böylece, gerek imalatç s taraf ndan yerine uygulanan ve iflçili i ihtiva eden yap çözümleri kadar piyasaya birlikte arz edilmese dahi yerine uyguland zaman bir sistem olabilen birden fazla yap malzemesinin yap n n tasar mc s için performans bilgilerinin verilmesinin önü aç lmaktad r. ODE PUSULA > OCAK

8 sektörden haberler > Binalarda enerji daha verimli kullan labilir nflaat Malzemesi Üreticileri Derne i ( MSAD) Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan her y l yaflanan do algaz krizinin bu y l da gündeme geldi ini belirterek, binalarda bofla harcanan enerji miktar indirilmeden bu tür krizlerin sonunun gelmeyece ini söyledi. Hükümetin enerji verimlili ini özendirmesi gerekti ini vurgulayan Orhan Turan, bu yolla y lda 7 milyar dolarl k tasarruf sa lanabilece ini, nflaat Malzemesi Üreticileri Derne i ( MSAD) olarak bu konuda ciddi bir harekete önderlik edeceklerini belirtti. Turan, Her y l yaflad m z do algaz krizi bu y l da gündemde. Havalar so udu unda ve temiz enerji kayna olan do algaz tüketiminin art fla geçti i k fl dönemlerinde gerek ran n gerekse Rusya n n do algaz m z kesmesi ya da verdikleri do algaz miktar nda k s nt ya gitmeleri ciddi s k nt lara neden olmaktad r. Bu nedenle binalarda enerji verimlili i konusunun üzerinde önemle durulmas n n zaman çoktan geldi dedi. Yap lan çal flmalar n Türkiye'nin 2020 y l na kadar 260 milyar dolar petrol, 200 milyar dolar do algaz olmak üzere toplam 460 milyar dolarl k petrol ve do algaz faturas ödeyece ini ortaya koydu unu belirten Turan sözlerine flöyle devam etti: Özellikle flu an içinde bulundu umuza benzer kriz dönemlerinde ülkelerin enerji faturalar n minimumda tutmalar gerekir. Ülke olarak do algazda d fla ba ml l m z n azalt lmas için k s tl kaynaklar m z iyi de erlendirmeliyiz. Avrupa da benzer konforda yaflayan bir tüketiciye göre Türk tüketici 6-7 kat fazla enerji harcamas yap yor. Dolay s yla binalarda kullan lan enerjinin minimuma indirilmesi bu dönemde çok daha büyük önem tafl yor. Enerji verimlili i ile y lda 7 milyar dolar tasarruf edebilmek, dolay s yla cari aç n bir bölümünü bu yolla telafi edebilmek mümkün. Bunun için de hükümetin binalarda enerji verimlili ini özendirmesi, kamu, özel sektör, üniversiteler ve tüketiciler aras iflbirli i gerekiyor. 9 ODE PUSULA > OCAK 2009

9

10 sektörden haberler > Is yal t ms z bina kalmayacak Binalarda s tma amaçl kullan lan enerji miktar n azaltarak, enerjide tasarruf sa lamay hedefleyen ve uygulamaya yönelik usul ile esaslar düzenleyen TS 825 Is Yal t m Yönetmeli i 1 Kas m 2008 tarihi itibariyle yürürlü e girdi y l ndan bu yana, yönetmeliklerdeki baz aksakl klar nedeniyle uygulanamayan TS 825 sayesinde, ülke ekonomisinin büyük kazanç sa lamas hedefleniyor. 11 ODE PUSULA > OCAK 2009

11 Is Su Ses ve Yang n Yal t mc lar Derne i ( ZODER), Bay nd rl k ve skan Bakanl 'n n ilgili birimleri ve konuyla ilgili di er sivil toplum kurulufllar n n kat l m ile oluflturulan Is Yönetimi Yönetmeli i Revizyon Komisyonu nun çal flmalar sonucu, TS 825 Standard ile Binalardaki Is Yal t m Yönetmeli i uyumlu hale getirildi y l ndan bu yana yönetmeliklerdeki baz aksakl klar nedeniyle uygulanamayan TS 825 sayesinde ülke ekonomisinin büyük kazanç sa lamas hedefleniyor. Yeni düzenleme sayesinde, s yal t m ile s tma ve so utma giderlerinde yüzde 60 a varan oranlarda tasarruf sa lamak mümkün. TS 825 revizyonundaki en önemli geliflme esaslar n yeni binalarda uygulanmas na zorunluluk getirilmesi. Böylece yeni binalar n s yal t m projeleri, yeni TS 825 Standard na göre yap lacak ve mevcut binalarda tadilat projesi ile yenilenen ve ilave edilen k s mlar n yeni standarda göre, enerji verimli olarak tasarlanmas gerekecek. TS 825 Is Yal t m Yönetmeli i nin getirdikleri Yal t m sektörünün y llard r revizyonunu bekledi i TS 825 Is Yal t m Yönetmeli i binalar n uygun s yal t m özelliklerine göre infla edilmesi için gerekli flartlar ve enerji ihtiyac n n hesaplanmas s ras nda kullan lacak hesap metodu ile de erlerini yeniden düzenliyor. Yeni yönetmelikte binalar, s kay plar bak m ndan çevre flartlar na ve ihtiyaçlar na uygun olarak yal t lacak. Yönetmelik kapsam nda ayl k ortalama d fl s cakl k de erleri meteorolojiden al nan veriler do rultusunda yenilendi ve bu do rultuda özellikle so uk bölgelerde s yal t m levhalar n n kal nl klar artt r ld. Art k binalar n hesaplanan y ll k s tma enerji ihtiyac, bölgelere göre verilen y ll k s tma enerjisi s n r de erlerini aflamayacak. Yeni standartla, merkezi s tma sistemi d fl ndaki, kat kaloriferi vb. ile lokal s t lan yap larda ara kat döflemeleri ve duvar bölmelerinin de yal t lmas gerekiyor. Ayr ca yal t ml camlar n kullan m da zorunlu hale geliyor. Tüm bunlar hane ekonomisine uzun vadede ciddi katk sa layacakt r. ZODER den TS 825 e tam destek ZODER in konuyla ilgili yapt aç klamada Standart ve yönetmeliklerin oluflturulmas için göstermifl oldu umuz çabalar n, çok daha fazlas n, yap lan yeniliklerin ilgililere aktar lmas ve enerji verimli yap lar n tasar m n n bilgisayar teknolojisinden faydalanarak kolaylaflt r lmas için gösterece iz. Bu temel amaçla oluflturdu umuz 'E itim Programlar ile bilgileri tüm kesimlere aktaraca z. Proje haz rlanmas n daha da kolaylaflt rmak amac yla yeni standart çerçevesinde oluflturdu umuz TS 825 Hesap Program na kurumsal web sitemizden dileyen herkes, istedi i her zaman ulaflabilir. denildi. ZODER Yeni TS 825 Hesap Program n kullan c lara sunuyor TS 825 Standard 'n n haz rlanma ve uygulamalar n yayg nlaflt r lmas nda önemli bir rol üstlenen ZODER'in bu alanda yapt çal flmalardan en önemlilerinden biri de ZODER TS 825 Hesap Program. Standarda birebir uygun flekilde haz rlanan program sayesinde, hesaplamalar daha k sa sürede ve pratik bir biçimde yap labilmekte. Yap bileflenlerinin görülebilece i kesit görüntüleri, bunlardan ayr ca bask al nabilmesi, tasar m n amarti hesab n n güncel olarak yap labilmesi, yo uflma grafikleri ve en önemlisi 'Is htiyac Kimlik Belgesi nin program taraf ndan haz rlanmas yenilenmifl TS 825 Hesap Program 'n n en göze çarpan bölümerini oluflturuyor. ZODER den Yeni TS 825 E itim Programlar Çeflitli meslek odalar ile iflbirli i yaparak, yal t m yla ilgili konularda e itim faaliyetleri yürüten ZODER, bu faaliyetler kapsam nda TS 825 Binalarda Is Yal t m Kurallar Standard na yönelik e itimler veriyor. E itimlerde kat l mc lara s yal t m n n genel mant, yal t m malzemeleri, TS 825 Standard n n genel mant ve yeni TS 825 Hesap Program detayl olarak anlat l yor. ODE PUSULA > OCAK

12 sektörden haberler > Kentlerin ve mimarl n gelece ine stanbul da fl k tutuldu Dünyan n farkl köflelerinde kentleri biçimlendiren, yeni mimari ak mlara yön veren 8 ünlü mimar, ArkiPARC 2008 etkinli inde gelece e dair görüfllerini, kendi projeleri ve tecrübeleri üzerinden dinleyicilere aktard. Arkitera Mimarl k Merkezi taraf ndan mimarl k, inflaat ve gayrimenkul sektörlerini profesyonel bir iletiflim ortam nda bir araya getirmek amac yla düzenlenen Arkiparc 2008, Ekim tarihleri aras nda Harbiye Askeri Kültür Merkezi nde kap lar n açt. VitrA, Siemens ve Emlak Konut GYO nun ana sponsorlu unda, Arkitera Mimarl k Merkezi nin iki y l süren yo un çal flmalar sonucunda oluflan ve daha nitelikli bir kentsel çevre hedefiyle yola ç kan ArkiPARC 2008, Türkiye de bu üç sektörü bir araya getiren ilk ve en kapsaml etkinlik. Kentsel Kalite çin Diyalog temas alt nda yüzden fazla konuflmac n n kat ld ArkiPARC 2008 de, Mimarlardan Gelecek Öngörüleri ad alt nda ayr bir seri konferans da düzenlendi. Bu konferanslara Amerika dan Danimarka ya dek uzanan farkl co rafyalardan ünlü mimarlar kat larak kentlerin ve mimarl n gelece ine dair öngörülerini izleyicilerle paylaflt. 13 ODE PUSULA > OCAK 2009

13 ArkiPARC 2008 Ödülleri sahiplerini buldu Sektörlerinde fark yaratm fl kifli, kurum ve ürünlere dört ana dalda verilen ArkiPARC 2008 Ödülleri nin finalistleri ve kazananlar belli oldu. Gayrimenkul Ödülü alt farkl kategoride sahiplerini buldu Alt farkl kategoride yüz iki proje aras ndan seçilen Gayrimenkul Yar flmas kazananlar, kamusal proje kategorisinde baflar l bir kentsel dönüflüm örne i olan Santralistanbul, otel kategorisinde metruk bir Osmanl saray ndan ultra lüks bir otele dönüfltürülen Four Seasons Hotel at The Bosphorus, Ofis kategorisinde özgün bir medya yap s olarak planlanan DMC Ankara, AVM kategorisinde al flverifl merkezlerine yepyeni bir yorum getiren ve Anadolu yakas n n buluflma merkezi olan Meydan Al flverifl Merkezi, konut kategorisi yenileme alan nda Galata y gençlefltiren projelerden olan Ali Hoca 6 ve Yeni Geliflme alan nda Türkiye deki konut biçimine yeni bir yorum getiren Evidea oldu. Avrupa n n en büyük hali olan Bursa Sebze Meyve Hali ile Bursa Büyükflehir Belediyesi ise Jüri Özel Ödülü ne lay k görüldü. Gayrimenkul Ödülleri Karma Kullan m kategorisinde baflka finalist belirlenmeksizin flveren Ödülü nde özel sektör kamuyu sollad y l nda flveren Ödülü ne özel sektörün ilgisi kamuya göre daha yo undu. Gayrimenkul dal nda Ali Hoca 6 Yenileme Projesi yle ödül alan Galata A.fi baflar l iflverenin yap sal çevrenin oluflumundaki önemini vurgulamay amaçlayan flveren Ödülü nün de merkezindeydi. Dünyan n pek çok yerinde 40 yafl alt ndaki mimarlara verilen ve Türkiye de bu sene üçüncüsü düzenlenen Genç Mimar Ödülü, 33 yafl nda pek çok baflar l projeye imza atm fl olan Aliflan Ç rako lu nun oldu. Ödülün finalistlerinden Kerem Yazgan ve Cem Yücel, Seçici Kurul taraf ndan özel ödüle lay k görüldüler. RAF Ödülü ECOCARAT n oldu RAF Ödülü ne baflvuran seksen iki ürünün, seçici kurul taraf ndan de erlendirilmesi sonucunda, finale ç kan dokuz ürünün ortak özelli i çevreye karfl belirli bir kayg tafl malar ve bu kayg yla gelifltirilmifl olmalar yd. Dokuz finalist ürün aras ndan, ECA Topaz Lavabo Bataryas Jüri Özel Ödülü ne, ECOCARAT ç Cephe Kaplama Malzemesi ise RAF Ödülü ne lay k görüldü. ODE PUSULA > OCAK

14 sektörden haberler > Yap n n Gelece i Türkiye de konufluldu 15 ODE PUSULA > OCAK 2009

15 Uluslararas Yap Merkezleri Birli i (UICB)'nin 50. Kurulufl Y ldönümü etkinli i UICB'nin dünyan n dört bir yan ndan gelen temsilcilerini, Türk yap sektörünün ileri gelen isimlerini ve konusunda dünyaca ünlü uzmanlar bir araya getirerek Gelecek ve novasyon konular n sektörün gündemine tafl d. Uluslararas Yap Merkezleri Birli i (UICB) 50. Kurulufl y ldönümünü 6 Kas m 2008'de Türkiye'de kutlad. Yap -Endüstri Merkezi (YEM) taraf ndan düzenlenen kutlama etkinli i kapsam nda yer alan Yap n n Gelece i konulu konferans ile alanlar nda dünyaca ünlü uzmanlar, Türk yap sektörüne yön veren isimlerle dünyada yap sektöründe yaflanan geliflmeleri ve gelecek vizyonlar n paylaflt lar. Yap n n Gelece i nde dünyaca ünlü isimler biraradayd Etkinlik, UICB Baflkan Gunnel Adlercreutz ve UICB'de iki dönem baflkanl k yapm fl olan, YEM Yönetim Kurulu Baflkan Do an Hasol'un konuflmalar yla bafllad. Aç l fl konuflmalar n takiben, uluslararas arenada konular n n uzmanlar olarak kabul edilen isimler çeflitli sunumlar yapt. Yap sektörü için özel olarak üretti i oyunlar da kapsayan multimedya ürünleriyle, sektörde e itim ve ö renim süreci aç s ndan ç r açan Palludio Games'in kurucusu Vincent Cousin, konferansta yapt konuflmada; modelledi i bilgisayar oyununu oluflturan yap sektörü özelli indeki rolleri ve bunlar oluflturan a n, elektronik ça daki gelifliminin son derece önemli ve olumlu geliflmelere neden olaca n belirtti. Sektörler aras inovasyon konusunda uluslararas e itimler veren dünyaca ünlü CREAX fiirketi Operasyon Müdürü Mathieu Mottrie, farkl sektörlerdeki baflar ve inovasyon metodolojisinin yap sektörüne aktar labilece ini belirterek, ifl tan mlar n, Yapt m z ifle bilgi transferi denilebilir. Biz, yap sektörüne yeni fikirler yeni çözümler kazand rabiliyoruz fleklinde yapt. Son olarak, gelecek bilimi ile ilgili raporlar üreten Club of Rome üyesi, Finlandiya Gelecek Araflt rmalar Enstitüsü Yap ve nflaat Öngörüsü alan Bafl Dan flman ve klim ve Enerji dan flman olarak dünyan n gelece ini flekillendirecek isimlerden biri olan Prof. Sirkka Heinonen konuflmas nda, yap sektöründe gelece i flekillendirecek yeni olgular ve sektörde gelece e yönelik karar al rken yaflanan süreci flöyle de erlendirdi: Gelecekle ilgili ana konulara 'mega trendler' diyoruz. nflaat sektörü için özellikle en önemli konu iklim de iflikli i yani çevresel konular, bir binay infla ederken nas l daha enerji verimli hale getirebilir, enerjiyi nas l daha fazla koruyabiliriz? Çevremizi nas l koruyabiliriz? Ayr ca demografik (nüfus bilimi) konular da önemli. Özellikle geliflmekte olan ülkelerdeki nüfus art fl sebebiyle herkesin al m gücüne uygun konutlar nas l yarat labilir? Bu göz önünde bulundurulmal. Endüstrileflmesini tamamlam fl ülkelerde ise nüfusun yafll olmas bir problem haline geliyor. nsanlar kendi evlerinde yafllanabilmeli, nflaat sektörü, yafll insanlar n kimseye ihtiyaç duymadan kendi evlerinde yaflayabilmeleri için çal flmal. Bir de daha az önemli olan zay f sinyaller var. Bunlar flimdi önemsiz görünen ama ileride çok önemli hale gelebilecek konular. Örne in, do an n sümulasyonu, yavafl tasar m, yeflil altyap n n gelifltirilmesi gibi. Logo Yar flmas nda ödül heyecan Etkinlikte UICB taraf ndan gerçeklefltirilen ve kuruluflunun 50. y ldönümü sebebiyle birli in de iflen vizyonunu ve hedeflerini yans tacak yeni logo tasar m için düzenledi i yar flman n sonuçlar da aç kland. Yar flmay kazanan Murat Bektafl'a ödülünü, düzenlenen törenle UICB Baflkan Gunnel Adlercreutz takdim etti. ODE PUSULA > OCAK

16 sektörden haberler > Türk inflaat sektörü 2008 y l de erlendirmesi ve 2009 y l beklentileri ODE Yönetim Kurulu ve nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i ( MSAD) Baflkan Orhan Turan, Türk inflaat sektörünün önemini vurgulayarak, sektörün 2008 y l de erlendirmesini ve 2009 dan beklentilerini kapsaml bir flekilde de erlendirdi. 17 ODE PUSULA > OCAK 2009

17 Türk inflaat sektörü gerek yurt içinde gerekse yurt d fl nda oldukça önemli bir konuma sahip. Bu önemi art rmak da Türkiye nin elinde. Türk inflaat sektörünün baflar s Türk inflaat sektörü dünyada rekabet edebilen, ihracata katk sa layan, yüksek katma de er yaratan sektörlerin bafl nda geliyor. Sektör aras nda yüzde 45 oran nda büyüme gösterdi y l n ise di er y llara oranla azalan bir geliflmeyle ama yine lider olarak tamamlad de ise dünya genelinde yaflanan finansal kriz ise elbette sektörel büyüme h z n olumsuz etkiledi. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) 3. dönem verilerini aç klarken, inflaat sektörü ilk iki dönem verilerinde de iflikli e neden olan önemli güncellemeler yapt. IMF ile stand-by program n n bitmesine ba l olarak, 1. dönemde yüzde14, 2. dönemde ise yüzde 25,2 daralm fl olan kamu sektörü inflaat yat r mlar n n 3. dönemde yüzde 22 artt görüldü. Buna karfl l k özel sektör inflaat yat r mlar nda ise, bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 12,8 daralma izlendi. Bu nedenle inflaat sektörünün 3. dönemde kamu inflaat harcamalar ndaki art fla ra men özel sektör yat r mlar ndaki daralmaya ba l olarak yüzde 4,3 küçüldü ü anlafl l yor. 1. ve 2. dönem inflaat sektörü geliflme h zlar nda azalt c yöndeki düzeltmeler ve 3. dönem geliflme h z n n da negatif olmas nedeniyle inflaat sektörü 2008 in 9. ay sonunda bir önceki y l n 9 ay na oranla yüzde 1,1 daralma gösterdi. Küresel kriz ve inflaat sektörü Global ekonomik kriz tüm sektörlerde oldu u gibi inflaat sektörü büyüme hedefini de etkileyecektir y l nda sektörde ortalama yüzde 2 nin üzerinde bir büyüme beklemek mümkün görünmüyor y l ilk yar s nda yerel seçimler nedeniyle sektör aç s ndan bir hareketlilik beklense de daha uzun vade için bir büyüme projeksiyonu yapmak flu anda kolay de il. Ancak di er birçok ülke ile karfl laflt r ld nda Türk inflaat sektörünün giriflimcili i ve tecrübesi büyük bir avantaj. Önümüzdeki dönemde hükümetin kamu yat r mlar n n h z kesmeden devam etmesini sa lamas n bekliyoruz. Kriz deneyimi avantaj m z kullanmal y z Türk inflaat sektörünün krizler nedeniyle durmas n n yol açt faturalar, geçmiflte hep beraber ödedi imiz için bu sefer d flar dan kaynaklanan global krizin etkilerini minimize etmek büyük önem tafl yor. nflaat sektörü büyümeden, ekonomik büyümenin beklenmemesi gerekti ini düflünüyoruz. ç pazarda kamu ve özel sektörün yat r mlar na devam etmesi için gereken ortam canl tutulmal. Türk inflaat sektörü olarak ihracat n önümüzdeki dönemde daha da yo un gerçekleflmesini bekliyoruz. Özellikle Ortado u, Rusya, Afrika ve Körfez Bölgesi nde büyük altyap ve üstyap inflaat ihtiyac bulunuyor. Türk inflaat sektörünün müteahhitlik tecrübesi, genifl ürün yelpazesi ve kaliteli inflaat malzemeleriyle bölgedeki talebi karfl layaca n düflünüyoruz. Sektör olarak önceki dönemde özellikle petrol, do algaz gibi enerji kaynaklar ndan elde ettikleri ihracat gelirini yeni inflaat projelerine aktaracak Körfez Ülkeleri nde ve Rusya da önümüzdeki dönemde daha aktif rol alaca m z planl yorduk. Örne in Rusya, bu y l toplam 7 milyar dolar ihracat yapmay bekledi imiz bir pazar ve en çok ihracat yapt m z 6. ülke konumunda. Toplam ihracat n yüzde 5 ini Rusya ya gerçeklefltiriyoruz ve bu oran bir önceki y la göre yüzde 58,5 art fl kaydetti. Ancak emtia ve petrol fiyatlar nda yaflanan düflüfl nedeniyle çevre ülkelerdeki yat r mlar n yavafllamas söz konusu. Konut sektöründeki durgunluk inflaat malzemesi fiyatlar na yans d Global bazda ortaya ç kan arz-talep dengesizli i kuflkusuz hem dünyada hem de Türkiye de fiyat dalgalanmas yarat yor. Biz MSAD olarak derne imizin stratejik plan n ortaya koyduk. Ancak bunun ötesinde makro bazda, sektörün stratejik plan n haz rlamak ve sektörde vazgeçilmez ana malzeme konumundaki ürünlerle ilgili kapasite planlamas n oluflturmak gerekiyor. Krizin d fl nda do algaz ve elektrik zamlar da sektörümüzü yak ndan ilgilendiren ve mevcut durumu oldukça etkileyen bir unsur. Zamlar küresel arenada rekabet eden inflaat sektörünün, yüksek olan girdi maliyetlerini daha da art rd. Sanayileflen Türkiye nin ve sektörün artan enerji talebine yönelik gerçekçi enerji politikalar na ihtiyac m z oldu unu söylemeliyim. Yeni fiyatland rma mekanizmalar devreye sokulurken, enerjide kaçak kullan m n önlenmesi, enerji K T lerinin alacaklar n n tahsilat yla ilgili sorunlar n bir an önce çözülmesi, enerjide baflta binalar olmak üzere tasarruf bilincinin yerlefltirilmesi ve böylece olas yeni zamlara gerek kalmamas sa lanmal. Türkiye stratejik konumunu ve üretim merkezi olma avantaj n de erlendirmeli Ülkemiz inflaat malzemeleri sanayisinde faaliyet gösteren üreticilerin say s yaklafl k olarak 6 bin 500 civar nda. Bu firmalar n üretimlerinin yüzde 60 iç pazarda tüketilirken, yüzde 40 l k k sm ise ihraç ediliyor y l nda 2,5 milyar dolar olan toplam ihracat, 2006 y l nda 4 kattan daha ODE PUSULA > OCAK

18 sektörden haberler > fazla artarak 11,2 milyar dolara ç kt. 177 ülkeye yap lan 11,2 milyar dolarl k ihracat, toplam imalat sanayi ihracat n n yüzde 14,4 ü, toplam ihracat n ise yüzde 13,1 ini oluflturuyor. Türk inflaat malzemesi sanayicilerinin küresel arenada rekabet edebilmesi, Türkiye nin bölgesinde inflaat malzemesi üretim merkezi olmas n sa lad. nflaat sektörü gibi sektörel ve kurumsal rekabet gücü elde etmifl, hem mutlak döviz geliri artan, hem de toplam döviz gelirine olan katk s yükselen sektörlerin hükümet taraf ndan farkl bir konumda de erlendirilmesi ve hedeflerin ona göre belirlenmesini bekliyoruz. Gerekli reformlar nflaat sektöründe katma de er yarat lmas için firmalar orta ve uzun vadeli planlar yapmal, kamuya yönelik projelerde etkinlik ve verimlilik sa lanmal. Kamuda sektör ile ilgili tek yetkili olacak bir otorite kurulmas, kamu ve özel kesim aras ndaki uzlaflmazl klar n çözümünde etkinli in art r lmas, arsa üretiminde uzun vadeli planlama ve etkinlik sa lanmas birçok sorunu çözecektir. nflaat faaliyetlerinde istikrarl ve sürdürülebilir piyasa koflullar n n yarat lmas için, altyap yat r mlar nda kamu ve özel sektör ortakl k modellerinin gelifltirilip yayg nlaflt r lmas gerekmektedir. Ayr ca arz ve talep yönlü finansman modellerinin gelifltirilmesi de piyasan n daha sa lam bir hale gelmesine yard mc olacakt r. Daha yüksek katma de er yaratan, standart, kaliteli ve rekabetçi malzeme üretimi için gerekli piyasa koflullar n n sa lanmas yolunda yap lmas Orhan Turan ODE Yönetim Kurulu ve MSAD Baflkan gerekenleri flöyle s ralayabiliriz: Kamu otoritesinin etkin yap, üretim ve ürün denetimi, Kay t d fl ve standart d fl üretim ve haks z rekabetin önlenmesi, nflaat ifllerinde uygulama standartlar n n denetlenmesi, Akreditasyon ve belgelendirme kurumlar ile test merkezleri ve laboratuvarlar n n say ve niteli inin art r lmas ve desteklenmesi. Kaliteli ve rekabetçi malzeme kullan m n n özendirilmesine yönelik çal flmalar sektörümüzün geliflimine katk sa lar. Tüketicinin bilinçlendirilmesi büyük önem tafl rken bir baflka önemli noktan n ise malzeme kullan m na iliflkin zorunlu ve özendirici mekanizmalar n kurulmas n n gereklili idir. MSAD olarak yapacaklar m z Kay t d fl, standart d fl, kalitesiz üretimle mücadele edece iz ve haks z rekabeti önlemek için çal flaca z. Kamuda etkin ve do ru denetim mekanizmas oluflturulmas n talep ederek takip edece iz. Ar-Ge ve teknoloji gelifltirme faaliyetlerini art r p sektöre deste in artmas için çal flaca z. Büyüyen sektöre nitelikli ara eleman temini konusunda çal flma yap p tüketiciyi malzeme konusunda bilinçlendirmeye çal flaca z. Türk Yap Sektörü nün istikrarl büyümesini sürdürmesi için gelece e dair beklentilerimizi, planlar m z, tahminlerimizi de ortaya koymam z gerekiyor. MSAD olarak sektörün sanayicisi ve derne iyle birlikte tek sesi flemsiye örgütünü oluflturduk ve çal flmalar m z bu yönde sürdürmeye devam edece iz. Di er taraftan 2009 y l nda yürüttü ümüz, AB taraf ndan fonlanan ve MSAD liderli inde yürütülen EUbuild Projesi kapsam nda Binalarda Enerji Verimlili i Kampanyas bafllat yoruz. Avrupa n n 2006 y l nda hareket plan n aç klayarak her ülkenin hedefini koydu u Binalarda Enerji Verimlili i konusunda Türkiye olarak hedefi göstermeyi planl yoruz. Bu konuda gerekli fark ndal yaratmay amaçlayan ve yap lan çal flmalar aras ndaki koordinasyonu sa layacak kampanyan n ilk aflamas nda son kullan c da davran fl de iflikli i yaratmak ve kamunun da bu konuya farkl bir bak fl aç s ile bakmas gereklili ini ortaya koymay hedefliyoruz. 19 ODE PUSULA > OCAK 2009

19

20 projelerimiz > Forum stanbul Projesi nde ODE ürünleri kullan l yor 21 ODE PUSULA > OCAK 2009

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KÜMELENME ANA DESTEK ALANLARI II. KÜMELENME DESTEKLERİNDE TEMEL

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Odalar planlama sürecinde bulunmal

Odalar planlama sürecinde bulunmal Servotel Yönetim Kurulu Baflkan Ömer svan: Odalar planlama sürecinde bulunmal Dubai Towers ve Zorlu projeleri konusunda, ülke olarak hatal davran ld n ileri süren Ömer svan a göre, bu tür sorunlar n giderilmesi

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür. Çaılarımız boş ve kullanılmıyor. Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Mak.Y.Müh. Nuri ERTOKAT Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çalışmamızın isminden de anlaşılacağı gibi Avrupa

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU 2010 HAZİRAN ARA DÖNEM FAALİYET

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı