Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler."

Transkript

1

2

3 Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu yana geliyorum diyorken, biz cam yünü yat r m karar n alm flt k. Bu karar al rken de ne inflaat sektörünün krizde di er tüm sektörlerden daha fazla etkilenece i söylemlerini gerekti inden fazla dikkate alm fl, ne de yat r mlar m z durdurmufltuk. Bu karar almam zda elbette bizimle ifl yapmak üzere yola ç kan fl Giriflim Sermayesi nin bize süreçte verdi i güvenden de söz etmeliyiz. Bugün geldi imiz noktadan bakt m zda; camyünü fabrikam z n daha kurulufl aflamas ndan üretime geçti i güne de in tüm aflamalarda görev yapan ifl arkadafllar m z n özverili çal flmalar n da göz ard etmemeliyiz. Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Eme i geçen herkese teflekkür ederim ODE potansiyeli gördü, tafllar yerinden oynayacak! Sadece Türkiye ve komflu ülkelerdeki camyünü ihtiyac n de il, içinde bulundu umuz bölgenin yal t m malzemesi aç s ndan ihtiyaçlar n da öngörmeli ve yat r mlar m z buna göre yapmal yd k. Camyününün de ciddi bir sat fl potansiyeline sahip oldu unu çok önceleri öngörmüfltük. Yapaca m z yat r m n hem efektif hem de performans n n yüksek olmas gereklili ini daha bafltan belirledik. Bugün yurtiçi sat fllar m z n sat fl e risi h zla yukar ya do ru t rman rken sadece ODE için de il ülkemiz için de mutluluk verici geliflmeler yafl yoruz. Üretime geçti imiz 7 Ekim 2008 den itibaren fabrikam zda yurtd fl ndan pek çok konu umuz oldu. Onlar n daha o günlerde, Türkiye deki yal t m sektöründeki tüm tafllar yerinden oynayacak. söylemleri bugün art k gerçe e dönüflüyor. lk ürünlerimizi M s r, Dubai, Ürdün, Suriye gibi Kuzey Afrika ve Arap ülkelerine gönderirken, srail, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, Türkmenistan, Kosova, Ukrayna ve Belçika gibi yak n co rafyam zdan pek çok ülkeye de ihraç ettik. Amac m z, baflar l bir sat fl performans sergilerken, Türk inflaat sektörünün yapabileceklerini tüm dünyaya göstermek. Say s z baflar ya imza atan inflaat sektörünün ilk Türk dünya markas olarak da literatüre geçece ine inanc m z sürdürüyoruz. Çabalar m z bu markalaflma sürecine kurum olarak katk da bulunmak. Di er yandan ODE Yal t m olarak önce ülkemiz sonra da dünyam z ad na çevresel sorumluluklar n yerine getirilmesi konusundaki duyarl l m z artt rarak sürdürüyoruz. Bir yandan kaynaklar n do ru kullan m ad na ifl alan m z olan yal t m konusunda daha etkin ürünler yarat rken, çevremizin korunmas konusunda toplumsal duyarl l n artmas için de çaba gösteriyoruz. Bu çabalar m z hem hayat m za hem de iflimize anlam kat yor. Daha anlaml bir dünyada bar fl içinde yaflama dile iyle iyi bir y l geçirmenizi diliyoruz ODE Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan ODE PUSULA > EK M

4 mtiyaz Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Piyale Pafla Bulvar Ortado u Plaza Kat: Okmeydan - fiiflli / stanbul Sorumlu Yaz flleri Müdürü Müge Turan Yay n Kurulu Orhan Turan - Ifl l Ar da Faruk Öz Ali Türker Öykü Soysal Müge Turan Bar fl Demirdelen Nurten H. Beytula Emine Arlat Merhaba ODE ailesi olarak 2008 y l n gururla ve coflkuyla kapatt k. Bizim için oldukça önemli ve güzelliklerle dolu bir y l geride b rak rken, yepyeni hedeflerle 2009 y l na kucak açt k. Seneye de ifliklik yaparak bafllayal m, sizi daha çok içimize çekelim istedik. Birlikte yürüyece imiz yolda att m z ad mlar sizinle içimizden geldi i gibi paylaflmay arzulard k. Ve ODE Starflex tesisini kurulum aflamas ndan, ilk ürünlerimizi almaya bafllad m z 29 Ekim 2008 tarihine kadar ki süreci sizlere foto raflar eflli inde sunduk. ODE nin gündemi bir anda de iflti. Bunun sadece ODE için de il, yal t m sektörü için de lokomotif bir güç oldu u bilinciyle, sevincimizi ad m ad m dergimize tafl d k. Yaflad m z coflkuyu çok say da arkadafl m z n a z ndan sizlere aktard k. Global krizi nas l f rsata çeviririz? sorusunun yan t n Prof. Dr. Kerem Alkin le de erlendirdik, inflaat sektörünün 2008 y l de erlendirmesini ve 2009 y l beklentilerini nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i ( MSAD) Baflkan Orhan Turan dan ö rendik. Emlak piyasas n Star gazetesi yazar brahim Acar dan dinledik. Mimar okurlar m z unutmad k, onlar ünlü meslektafllar Oktay Ekinci ile buluflturduk. Bize ve sektöre yönelik pek çok haberin yer ald, yine dopdolu bir say yla karfl n zday z. Hiçbir fley umutsuzlu a kap lmaktan daha kötü olamaz! Üstelik yepyeni bir y l bizi beklerken 2008 i Amerika dan ithal krizle kapatt k evet ama; Türkiye içindeki dinamiklerini do ru kullan rsa, sanayici yat r mlar na ara vermezse, insanlar iflsizlik korkusu çekmez ve sat n al mlar na devam ederse bu zor günleri de atlataca z.. Sevgiyle kal n Kurumsal letiflim Uzman Yard mc s Müge Turan Yönetim Adresi Piyale Pafla Bulvar Ortado u Plaza Kat: Okmeydan - fiiflli / stanbul Tel: Faks: Yay n Türü Yayg n Süreli Yay n Yap m Rota Yay n, Yap m, Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Faks: Yaz flleri Serpil Kaya, P nar Akb y k, Hande Akkafl Foto raf Onur Evrensel Görsel Uygulama P nar Gazanfer Müjgan Ero lu Murat Helvac Bask Tarihi Ocak 2009 Bask ve Cilt Tor Ofset Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi No: 26/2 Ayaza a fiiflli- stanbul Tel: (PBX) 5 ODE PUSULA > OCAK 2009

5 içindekiler sektörden haberler > 6-19 > Yap sektöründe Yenilikçi Ürün ve Teknik Onay > Binalarda enerji daha verimli kullan labilir > Is yal t ms z bina kalmayacak > Kentlerin ve mimarl n gelece ine stanbul da fl k tutuldu > Yap n n Gelece i Türkiye de konufluldu > Türk inflaat sektörü 2008 y l de erlendirmesi ve 2009 y l beklentileri projelerimiz > > Forum stanbul Projesi nde ODE ürünleri kullan l yor kent ve mimari > > Mimaride s yal t m bir detay de ildir ODE haberler > > ODE Starflex Camyünü hikayesi > ODE Starflex Camyünü Üretim Tesisleri son teknoloji ürünüdür > ODE nin camyünü üretimine girmesi sektörel dengeleri de ifltirecek... > Camyünüyle rakip tan mayaca z uzman gözüyle > > Türkiye de inflaat sektörü her zaman ifl yapar > Türkiye krizi f rsata çevirmeli bayilerimiz > 62 > Camyünü ihtiyac ODE kalitesiyle giderilecek makale 63 > çinizdeki lideri keflfedin! gezi > > M s r ODE PUSULA > OCAK

6 sektörden haberler > Yap sektöründe Yenilikçi Ürün ve Teknik Onay Yap Malzemeleri Yönetmeli i (89/106/EEC) kapsam nda yeni yap malzemleriyle sistemlerinin CE iflareti tafl yarak piyasaya arz edilmesi demek, Avrupa Teknik Onay n n al nmas demektir. Yap sektörünün ve özellikle malzeme üreticilerinin rekabetin yüksek oldu u küresel pazar ortam nda sürdürülebilir baflar y elde etmesi için, sadece bilinen ürünlerde ve yap çözümlerinde fiyat rekabeti yapmak yerine; küresel pazardaki boflluklar ve ihtiyaçlar alg lay p yeni ürünler gelifltirebilmesi gerekmektedir. Bu dikkatleri çeken bir ihtiyaç için ya da bugüne kadar fark edilmemifl bir kullan m amac için ürün/hizmet üreterek, d fl ticarette nihai kullan c lara bir fark veya katma de er sunmakla mümkündür. Böyle bir yaklafl mla yani yeni ürünlerle büyümek belki tüm büyüme yöntemleri içinde en zor ve en riskli olan d r. Ancak bu giriflimi destekleyecek ve teflvik edecek flekilde altyap lar n gelifltirilmesiyle bu zorluklar ortadan kald r labilir. Zaten k t kaynaklarla ve bürokratik zorluklarla temin edilen teflvik veya mali desteklerle finanse edilen araflt rma gelifltirme çal flmalar neticesinde son haline getirilen ürünlerin imal edilerek piyasaya sunulmas kadar piyasadaki rakiplerine karfl sa lad avantajlar n n kullan c lar na güvenilir bir biçimde aktar labilmesi de bu ürünlerin baflar s için çok önemlidir. Bu aç dan yeni ürünlerin piyasaya arz için en gerekli altyap, bu ürünlere güven duyulmas n temin edecek ve sektörün tüm taraflar n n itibar edip destekleyece i bir mevzuat ve görevlendirilecek bir kurulufltur. Avrupa Teknik Onay Yap Malzemeleri Yönetmeli i (89/106/EEC) kapsam nda yenilikçi yap malzemeleri ile sistemlerinin CE iflareti tafl yarak piyasaya arz için tarif edilen süreç Avrupa Teknik Onay n n al nmas d r. Bu süreç, Avrupa Teknik Onay Organizasyonu (EOTA) kapsam nda Avrupa Birli i ne üye ülkelerde Avrupa Teknik Onay vermek üzere görevlendirilmifl kurulufllar n mutabakat ile flekillenmekte ve ilk baflvurunun yap ld üye ülke kuruluflu taraf ndan bir Avrupa Teknik Onay verilmesi ile tamamlanmaktad r. Ancak, yay mlanan teknik onaya istinaden ayr ca uygunluk de erlendirmesi de yap lmaktad r. Düzenlenmifl alan Ülkemizde CE kapsam d fl ndaki ürünler hakk nda ulusal düzenlemeler geçerlidir. Bu kapsamdaki ürünlere Düzenlenmemifl Alan denilmektedir. Bu çerçevede Bay nd rl k ve skan Bakanl taraf ndan yay mlanan Yap Malzemeleri Yönetmeli i (89/106/EEC) Kapsam nda olup CE flareti Tafl mas Mecburi Olmayan Yap Malzemelerinin Tâbi Olacaklar Ulusal Düzenlemeler Hakk nda Tebli, daha evvel Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan yay mlanan mecburi standartlar aras ndan gerekli görülenlerin G iflareti ilifltirilerek piyasaya arz edilmelerini öngörmektedir. Söz konusu tebli in kapsam ve yetkilere iliflkin olarak geniflletilmesi ihtiyac çerçevesinde ulusal standartlar n kapsam d fl nda kalan ürünlerin bir ulusal teknik onay marifetiyle piyasaya arz edilmesini öngörecek ve bafll bafl na ayr bir yönetmelik olacak flekilde revize edilmesi çal flmalar bakanl k gündemindedir. Yap Araflt rma Derne i Gerek CE ve gerekse G iflareti ilifltirilecek standart d fl yenilikçi ürünlere teknik onaylar n verilmesi için gerekli kurumsal altyap n n oluflturulmas çal flmalar ise mevzuat haz rl klar na paralel olarak ilgililer taraf ndan yürütülmektedir. Bu amaçla kurulufl çal flmalar Bay nd rl k ve skan Bakanl öncülü ünde yaklafl k 1 y l boyunca sürdürülen Yap Araflt rma Derne i (YAD), Bay nd rl k ve skan 7 ODE PUSULA > OCAK 2009

7 Yap Araflt rma Derne i Genel Sekreteri Bülent Yalaz Bakanl, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB), Ortado u Teknik Üniversitesi (ODTÜ), nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i ( MSAD) ve Yap Denetim Kurulufllar Birli i Derne i nden oluflan 5 kurumun temsilinde tarihinde bafllam flt r. Derne in temel misyonu yap sektöründe araflt rma gelifltirme faaliyetleri yapmak, yeni ürünlere teknik onay vermek ve kalite altyap s n n desteklenmesini sa lamakt r. Bu çerçevede YAD n tarihindeki ilk genel kurulunda derne e ba l olarak faaliyetlerini sürdürecek bir iktisadi iflletme kurulmas için al nan karar do rultusunda, YAD nflaat Teknik ve Bilimsel Araflt rma Kurulu ktisadi flletmesi ( TBAK) tarihinde kurulmufltur. ktisadi iflletmenin altyap s n n oluflturulmas için gerek kurucular n katk lar temin edilmekte ve gerekse TÜB TAK-Bilimsel ve Ternolojik flbirli i A lar ve Platformlar Kurma Giriflimi Destekleme Program ( fibap) progam kapsam nda bir proje haz rlanmaktad r. Ayr ca, ngiliz British Board of Agrément (BBA) ve Alman Deutsches Institut Für Bautechnik (DIBt) kurulufllar ile tafleronluk ve karfl l k tan ma sözleflmeleri imzalanmas suretiyle altyap s n n zenginlefltirilmesi ve tan n rl için ad mlar at lmaktad r. Ayr ca, EOTA üyeli i ve ulusal onaylar n karfl l kl tan nmas için oluflturulan UEAtc organizasyonlar na üyelik için de çal flmalar sürdürülmektedir. Bunlar n yan s ra, Avrupa Komisyonu taraf ndan finanse edilen Türkiye de Kalite Altyap s n n Güçlendirilmesi projesi kapsam nda bir teknik yard m program da öngörülmüfltür. Yürütülen çal flmalar sadece piyasaya arz edilen yap malzemeleri kadar, yap m sistemi ve tasar m sistemi gibi yeni uygulamalar da içermektedir. Böylece, gerek imalatç s taraf ndan yerine uygulanan ve iflçili i ihtiva eden yap çözümleri kadar piyasaya birlikte arz edilmese dahi yerine uyguland zaman bir sistem olabilen birden fazla yap malzemesinin yap n n tasar mc s için performans bilgilerinin verilmesinin önü aç lmaktad r. ODE PUSULA > OCAK

8 sektörden haberler > Binalarda enerji daha verimli kullan labilir nflaat Malzemesi Üreticileri Derne i ( MSAD) Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan her y l yaflanan do algaz krizinin bu y l da gündeme geldi ini belirterek, binalarda bofla harcanan enerji miktar indirilmeden bu tür krizlerin sonunun gelmeyece ini söyledi. Hükümetin enerji verimlili ini özendirmesi gerekti ini vurgulayan Orhan Turan, bu yolla y lda 7 milyar dolarl k tasarruf sa lanabilece ini, nflaat Malzemesi Üreticileri Derne i ( MSAD) olarak bu konuda ciddi bir harekete önderlik edeceklerini belirtti. Turan, Her y l yaflad m z do algaz krizi bu y l da gündemde. Havalar so udu unda ve temiz enerji kayna olan do algaz tüketiminin art fla geçti i k fl dönemlerinde gerek ran n gerekse Rusya n n do algaz m z kesmesi ya da verdikleri do algaz miktar nda k s nt ya gitmeleri ciddi s k nt lara neden olmaktad r. Bu nedenle binalarda enerji verimlili i konusunun üzerinde önemle durulmas n n zaman çoktan geldi dedi. Yap lan çal flmalar n Türkiye'nin 2020 y l na kadar 260 milyar dolar petrol, 200 milyar dolar do algaz olmak üzere toplam 460 milyar dolarl k petrol ve do algaz faturas ödeyece ini ortaya koydu unu belirten Turan sözlerine flöyle devam etti: Özellikle flu an içinde bulundu umuza benzer kriz dönemlerinde ülkelerin enerji faturalar n minimumda tutmalar gerekir. Ülke olarak do algazda d fla ba ml l m z n azalt lmas için k s tl kaynaklar m z iyi de erlendirmeliyiz. Avrupa da benzer konforda yaflayan bir tüketiciye göre Türk tüketici 6-7 kat fazla enerji harcamas yap yor. Dolay s yla binalarda kullan lan enerjinin minimuma indirilmesi bu dönemde çok daha büyük önem tafl yor. Enerji verimlili i ile y lda 7 milyar dolar tasarruf edebilmek, dolay s yla cari aç n bir bölümünü bu yolla telafi edebilmek mümkün. Bunun için de hükümetin binalarda enerji verimlili ini özendirmesi, kamu, özel sektör, üniversiteler ve tüketiciler aras iflbirli i gerekiyor. 9 ODE PUSULA > OCAK 2009

9

10 sektörden haberler > Is yal t ms z bina kalmayacak Binalarda s tma amaçl kullan lan enerji miktar n azaltarak, enerjide tasarruf sa lamay hedefleyen ve uygulamaya yönelik usul ile esaslar düzenleyen TS 825 Is Yal t m Yönetmeli i 1 Kas m 2008 tarihi itibariyle yürürlü e girdi y l ndan bu yana, yönetmeliklerdeki baz aksakl klar nedeniyle uygulanamayan TS 825 sayesinde, ülke ekonomisinin büyük kazanç sa lamas hedefleniyor. 11 ODE PUSULA > OCAK 2009

11 Is Su Ses ve Yang n Yal t mc lar Derne i ( ZODER), Bay nd rl k ve skan Bakanl 'n n ilgili birimleri ve konuyla ilgili di er sivil toplum kurulufllar n n kat l m ile oluflturulan Is Yönetimi Yönetmeli i Revizyon Komisyonu nun çal flmalar sonucu, TS 825 Standard ile Binalardaki Is Yal t m Yönetmeli i uyumlu hale getirildi y l ndan bu yana yönetmeliklerdeki baz aksakl klar nedeniyle uygulanamayan TS 825 sayesinde ülke ekonomisinin büyük kazanç sa lamas hedefleniyor. Yeni düzenleme sayesinde, s yal t m ile s tma ve so utma giderlerinde yüzde 60 a varan oranlarda tasarruf sa lamak mümkün. TS 825 revizyonundaki en önemli geliflme esaslar n yeni binalarda uygulanmas na zorunluluk getirilmesi. Böylece yeni binalar n s yal t m projeleri, yeni TS 825 Standard na göre yap lacak ve mevcut binalarda tadilat projesi ile yenilenen ve ilave edilen k s mlar n yeni standarda göre, enerji verimli olarak tasarlanmas gerekecek. TS 825 Is Yal t m Yönetmeli i nin getirdikleri Yal t m sektörünün y llard r revizyonunu bekledi i TS 825 Is Yal t m Yönetmeli i binalar n uygun s yal t m özelliklerine göre infla edilmesi için gerekli flartlar ve enerji ihtiyac n n hesaplanmas s ras nda kullan lacak hesap metodu ile de erlerini yeniden düzenliyor. Yeni yönetmelikte binalar, s kay plar bak m ndan çevre flartlar na ve ihtiyaçlar na uygun olarak yal t lacak. Yönetmelik kapsam nda ayl k ortalama d fl s cakl k de erleri meteorolojiden al nan veriler do rultusunda yenilendi ve bu do rultuda özellikle so uk bölgelerde s yal t m levhalar n n kal nl klar artt r ld. Art k binalar n hesaplanan y ll k s tma enerji ihtiyac, bölgelere göre verilen y ll k s tma enerjisi s n r de erlerini aflamayacak. Yeni standartla, merkezi s tma sistemi d fl ndaki, kat kaloriferi vb. ile lokal s t lan yap larda ara kat döflemeleri ve duvar bölmelerinin de yal t lmas gerekiyor. Ayr ca yal t ml camlar n kullan m da zorunlu hale geliyor. Tüm bunlar hane ekonomisine uzun vadede ciddi katk sa layacakt r. ZODER den TS 825 e tam destek ZODER in konuyla ilgili yapt aç klamada Standart ve yönetmeliklerin oluflturulmas için göstermifl oldu umuz çabalar n, çok daha fazlas n, yap lan yeniliklerin ilgililere aktar lmas ve enerji verimli yap lar n tasar m n n bilgisayar teknolojisinden faydalanarak kolaylaflt r lmas için gösterece iz. Bu temel amaçla oluflturdu umuz 'E itim Programlar ile bilgileri tüm kesimlere aktaraca z. Proje haz rlanmas n daha da kolaylaflt rmak amac yla yeni standart çerçevesinde oluflturdu umuz TS 825 Hesap Program na kurumsal web sitemizden dileyen herkes, istedi i her zaman ulaflabilir. denildi. ZODER Yeni TS 825 Hesap Program n kullan c lara sunuyor TS 825 Standard 'n n haz rlanma ve uygulamalar n yayg nlaflt r lmas nda önemli bir rol üstlenen ZODER'in bu alanda yapt çal flmalardan en önemlilerinden biri de ZODER TS 825 Hesap Program. Standarda birebir uygun flekilde haz rlanan program sayesinde, hesaplamalar daha k sa sürede ve pratik bir biçimde yap labilmekte. Yap bileflenlerinin görülebilece i kesit görüntüleri, bunlardan ayr ca bask al nabilmesi, tasar m n amarti hesab n n güncel olarak yap labilmesi, yo uflma grafikleri ve en önemlisi 'Is htiyac Kimlik Belgesi nin program taraf ndan haz rlanmas yenilenmifl TS 825 Hesap Program 'n n en göze çarpan bölümerini oluflturuyor. ZODER den Yeni TS 825 E itim Programlar Çeflitli meslek odalar ile iflbirli i yaparak, yal t m yla ilgili konularda e itim faaliyetleri yürüten ZODER, bu faaliyetler kapsam nda TS 825 Binalarda Is Yal t m Kurallar Standard na yönelik e itimler veriyor. E itimlerde kat l mc lara s yal t m n n genel mant, yal t m malzemeleri, TS 825 Standard n n genel mant ve yeni TS 825 Hesap Program detayl olarak anlat l yor. ODE PUSULA > OCAK

12 sektörden haberler > Kentlerin ve mimarl n gelece ine stanbul da fl k tutuldu Dünyan n farkl köflelerinde kentleri biçimlendiren, yeni mimari ak mlara yön veren 8 ünlü mimar, ArkiPARC 2008 etkinli inde gelece e dair görüfllerini, kendi projeleri ve tecrübeleri üzerinden dinleyicilere aktard. Arkitera Mimarl k Merkezi taraf ndan mimarl k, inflaat ve gayrimenkul sektörlerini profesyonel bir iletiflim ortam nda bir araya getirmek amac yla düzenlenen Arkiparc 2008, Ekim tarihleri aras nda Harbiye Askeri Kültür Merkezi nde kap lar n açt. VitrA, Siemens ve Emlak Konut GYO nun ana sponsorlu unda, Arkitera Mimarl k Merkezi nin iki y l süren yo un çal flmalar sonucunda oluflan ve daha nitelikli bir kentsel çevre hedefiyle yola ç kan ArkiPARC 2008, Türkiye de bu üç sektörü bir araya getiren ilk ve en kapsaml etkinlik. Kentsel Kalite çin Diyalog temas alt nda yüzden fazla konuflmac n n kat ld ArkiPARC 2008 de, Mimarlardan Gelecek Öngörüleri ad alt nda ayr bir seri konferans da düzenlendi. Bu konferanslara Amerika dan Danimarka ya dek uzanan farkl co rafyalardan ünlü mimarlar kat larak kentlerin ve mimarl n gelece ine dair öngörülerini izleyicilerle paylaflt. 13 ODE PUSULA > OCAK 2009

13 ArkiPARC 2008 Ödülleri sahiplerini buldu Sektörlerinde fark yaratm fl kifli, kurum ve ürünlere dört ana dalda verilen ArkiPARC 2008 Ödülleri nin finalistleri ve kazananlar belli oldu. Gayrimenkul Ödülü alt farkl kategoride sahiplerini buldu Alt farkl kategoride yüz iki proje aras ndan seçilen Gayrimenkul Yar flmas kazananlar, kamusal proje kategorisinde baflar l bir kentsel dönüflüm örne i olan Santralistanbul, otel kategorisinde metruk bir Osmanl saray ndan ultra lüks bir otele dönüfltürülen Four Seasons Hotel at The Bosphorus, Ofis kategorisinde özgün bir medya yap s olarak planlanan DMC Ankara, AVM kategorisinde al flverifl merkezlerine yepyeni bir yorum getiren ve Anadolu yakas n n buluflma merkezi olan Meydan Al flverifl Merkezi, konut kategorisi yenileme alan nda Galata y gençlefltiren projelerden olan Ali Hoca 6 ve Yeni Geliflme alan nda Türkiye deki konut biçimine yeni bir yorum getiren Evidea oldu. Avrupa n n en büyük hali olan Bursa Sebze Meyve Hali ile Bursa Büyükflehir Belediyesi ise Jüri Özel Ödülü ne lay k görüldü. Gayrimenkul Ödülleri Karma Kullan m kategorisinde baflka finalist belirlenmeksizin flveren Ödülü nde özel sektör kamuyu sollad y l nda flveren Ödülü ne özel sektörün ilgisi kamuya göre daha yo undu. Gayrimenkul dal nda Ali Hoca 6 Yenileme Projesi yle ödül alan Galata A.fi baflar l iflverenin yap sal çevrenin oluflumundaki önemini vurgulamay amaçlayan flveren Ödülü nün de merkezindeydi. Dünyan n pek çok yerinde 40 yafl alt ndaki mimarlara verilen ve Türkiye de bu sene üçüncüsü düzenlenen Genç Mimar Ödülü, 33 yafl nda pek çok baflar l projeye imza atm fl olan Aliflan Ç rako lu nun oldu. Ödülün finalistlerinden Kerem Yazgan ve Cem Yücel, Seçici Kurul taraf ndan özel ödüle lay k görüldüler. RAF Ödülü ECOCARAT n oldu RAF Ödülü ne baflvuran seksen iki ürünün, seçici kurul taraf ndan de erlendirilmesi sonucunda, finale ç kan dokuz ürünün ortak özelli i çevreye karfl belirli bir kayg tafl malar ve bu kayg yla gelifltirilmifl olmalar yd. Dokuz finalist ürün aras ndan, ECA Topaz Lavabo Bataryas Jüri Özel Ödülü ne, ECOCARAT ç Cephe Kaplama Malzemesi ise RAF Ödülü ne lay k görüldü. ODE PUSULA > OCAK

14 sektörden haberler > Yap n n Gelece i Türkiye de konufluldu 15 ODE PUSULA > OCAK 2009

15 Uluslararas Yap Merkezleri Birli i (UICB)'nin 50. Kurulufl Y ldönümü etkinli i UICB'nin dünyan n dört bir yan ndan gelen temsilcilerini, Türk yap sektörünün ileri gelen isimlerini ve konusunda dünyaca ünlü uzmanlar bir araya getirerek Gelecek ve novasyon konular n sektörün gündemine tafl d. Uluslararas Yap Merkezleri Birli i (UICB) 50. Kurulufl y ldönümünü 6 Kas m 2008'de Türkiye'de kutlad. Yap -Endüstri Merkezi (YEM) taraf ndan düzenlenen kutlama etkinli i kapsam nda yer alan Yap n n Gelece i konulu konferans ile alanlar nda dünyaca ünlü uzmanlar, Türk yap sektörüne yön veren isimlerle dünyada yap sektöründe yaflanan geliflmeleri ve gelecek vizyonlar n paylaflt lar. Yap n n Gelece i nde dünyaca ünlü isimler biraradayd Etkinlik, UICB Baflkan Gunnel Adlercreutz ve UICB'de iki dönem baflkanl k yapm fl olan, YEM Yönetim Kurulu Baflkan Do an Hasol'un konuflmalar yla bafllad. Aç l fl konuflmalar n takiben, uluslararas arenada konular n n uzmanlar olarak kabul edilen isimler çeflitli sunumlar yapt. Yap sektörü için özel olarak üretti i oyunlar da kapsayan multimedya ürünleriyle, sektörde e itim ve ö renim süreci aç s ndan ç r açan Palludio Games'in kurucusu Vincent Cousin, konferansta yapt konuflmada; modelledi i bilgisayar oyununu oluflturan yap sektörü özelli indeki rolleri ve bunlar oluflturan a n, elektronik ça daki gelifliminin son derece önemli ve olumlu geliflmelere neden olaca n belirtti. Sektörler aras inovasyon konusunda uluslararas e itimler veren dünyaca ünlü CREAX fiirketi Operasyon Müdürü Mathieu Mottrie, farkl sektörlerdeki baflar ve inovasyon metodolojisinin yap sektörüne aktar labilece ini belirterek, ifl tan mlar n, Yapt m z ifle bilgi transferi denilebilir. Biz, yap sektörüne yeni fikirler yeni çözümler kazand rabiliyoruz fleklinde yapt. Son olarak, gelecek bilimi ile ilgili raporlar üreten Club of Rome üyesi, Finlandiya Gelecek Araflt rmalar Enstitüsü Yap ve nflaat Öngörüsü alan Bafl Dan flman ve klim ve Enerji dan flman olarak dünyan n gelece ini flekillendirecek isimlerden biri olan Prof. Sirkka Heinonen konuflmas nda, yap sektöründe gelece i flekillendirecek yeni olgular ve sektörde gelece e yönelik karar al rken yaflanan süreci flöyle de erlendirdi: Gelecekle ilgili ana konulara 'mega trendler' diyoruz. nflaat sektörü için özellikle en önemli konu iklim de iflikli i yani çevresel konular, bir binay infla ederken nas l daha enerji verimli hale getirebilir, enerjiyi nas l daha fazla koruyabiliriz? Çevremizi nas l koruyabiliriz? Ayr ca demografik (nüfus bilimi) konular da önemli. Özellikle geliflmekte olan ülkelerdeki nüfus art fl sebebiyle herkesin al m gücüne uygun konutlar nas l yarat labilir? Bu göz önünde bulundurulmal. Endüstrileflmesini tamamlam fl ülkelerde ise nüfusun yafll olmas bir problem haline geliyor. nsanlar kendi evlerinde yafllanabilmeli, nflaat sektörü, yafll insanlar n kimseye ihtiyaç duymadan kendi evlerinde yaflayabilmeleri için çal flmal. Bir de daha az önemli olan zay f sinyaller var. Bunlar flimdi önemsiz görünen ama ileride çok önemli hale gelebilecek konular. Örne in, do an n sümulasyonu, yavafl tasar m, yeflil altyap n n gelifltirilmesi gibi. Logo Yar flmas nda ödül heyecan Etkinlikte UICB taraf ndan gerçeklefltirilen ve kuruluflunun 50. y ldönümü sebebiyle birli in de iflen vizyonunu ve hedeflerini yans tacak yeni logo tasar m için düzenledi i yar flman n sonuçlar da aç kland. Yar flmay kazanan Murat Bektafl'a ödülünü, düzenlenen törenle UICB Baflkan Gunnel Adlercreutz takdim etti. ODE PUSULA > OCAK

16 sektörden haberler > Türk inflaat sektörü 2008 y l de erlendirmesi ve 2009 y l beklentileri ODE Yönetim Kurulu ve nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i ( MSAD) Baflkan Orhan Turan, Türk inflaat sektörünün önemini vurgulayarak, sektörün 2008 y l de erlendirmesini ve 2009 dan beklentilerini kapsaml bir flekilde de erlendirdi. 17 ODE PUSULA > OCAK 2009

17 Türk inflaat sektörü gerek yurt içinde gerekse yurt d fl nda oldukça önemli bir konuma sahip. Bu önemi art rmak da Türkiye nin elinde. Türk inflaat sektörünün baflar s Türk inflaat sektörü dünyada rekabet edebilen, ihracata katk sa layan, yüksek katma de er yaratan sektörlerin bafl nda geliyor. Sektör aras nda yüzde 45 oran nda büyüme gösterdi y l n ise di er y llara oranla azalan bir geliflmeyle ama yine lider olarak tamamlad de ise dünya genelinde yaflanan finansal kriz ise elbette sektörel büyüme h z n olumsuz etkiledi. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) 3. dönem verilerini aç klarken, inflaat sektörü ilk iki dönem verilerinde de iflikli e neden olan önemli güncellemeler yapt. IMF ile stand-by program n n bitmesine ba l olarak, 1. dönemde yüzde14, 2. dönemde ise yüzde 25,2 daralm fl olan kamu sektörü inflaat yat r mlar n n 3. dönemde yüzde 22 artt görüldü. Buna karfl l k özel sektör inflaat yat r mlar nda ise, bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 12,8 daralma izlendi. Bu nedenle inflaat sektörünün 3. dönemde kamu inflaat harcamalar ndaki art fla ra men özel sektör yat r mlar ndaki daralmaya ba l olarak yüzde 4,3 küçüldü ü anlafl l yor. 1. ve 2. dönem inflaat sektörü geliflme h zlar nda azalt c yöndeki düzeltmeler ve 3. dönem geliflme h z n n da negatif olmas nedeniyle inflaat sektörü 2008 in 9. ay sonunda bir önceki y l n 9 ay na oranla yüzde 1,1 daralma gösterdi. Küresel kriz ve inflaat sektörü Global ekonomik kriz tüm sektörlerde oldu u gibi inflaat sektörü büyüme hedefini de etkileyecektir y l nda sektörde ortalama yüzde 2 nin üzerinde bir büyüme beklemek mümkün görünmüyor y l ilk yar s nda yerel seçimler nedeniyle sektör aç s ndan bir hareketlilik beklense de daha uzun vade için bir büyüme projeksiyonu yapmak flu anda kolay de il. Ancak di er birçok ülke ile karfl laflt r ld nda Türk inflaat sektörünün giriflimcili i ve tecrübesi büyük bir avantaj. Önümüzdeki dönemde hükümetin kamu yat r mlar n n h z kesmeden devam etmesini sa lamas n bekliyoruz. Kriz deneyimi avantaj m z kullanmal y z Türk inflaat sektörünün krizler nedeniyle durmas n n yol açt faturalar, geçmiflte hep beraber ödedi imiz için bu sefer d flar dan kaynaklanan global krizin etkilerini minimize etmek büyük önem tafl yor. nflaat sektörü büyümeden, ekonomik büyümenin beklenmemesi gerekti ini düflünüyoruz. ç pazarda kamu ve özel sektörün yat r mlar na devam etmesi için gereken ortam canl tutulmal. Türk inflaat sektörü olarak ihracat n önümüzdeki dönemde daha da yo un gerçekleflmesini bekliyoruz. Özellikle Ortado u, Rusya, Afrika ve Körfez Bölgesi nde büyük altyap ve üstyap inflaat ihtiyac bulunuyor. Türk inflaat sektörünün müteahhitlik tecrübesi, genifl ürün yelpazesi ve kaliteli inflaat malzemeleriyle bölgedeki talebi karfl layaca n düflünüyoruz. Sektör olarak önceki dönemde özellikle petrol, do algaz gibi enerji kaynaklar ndan elde ettikleri ihracat gelirini yeni inflaat projelerine aktaracak Körfez Ülkeleri nde ve Rusya da önümüzdeki dönemde daha aktif rol alaca m z planl yorduk. Örne in Rusya, bu y l toplam 7 milyar dolar ihracat yapmay bekledi imiz bir pazar ve en çok ihracat yapt m z 6. ülke konumunda. Toplam ihracat n yüzde 5 ini Rusya ya gerçeklefltiriyoruz ve bu oran bir önceki y la göre yüzde 58,5 art fl kaydetti. Ancak emtia ve petrol fiyatlar nda yaflanan düflüfl nedeniyle çevre ülkelerdeki yat r mlar n yavafllamas söz konusu. Konut sektöründeki durgunluk inflaat malzemesi fiyatlar na yans d Global bazda ortaya ç kan arz-talep dengesizli i kuflkusuz hem dünyada hem de Türkiye de fiyat dalgalanmas yarat yor. Biz MSAD olarak derne imizin stratejik plan n ortaya koyduk. Ancak bunun ötesinde makro bazda, sektörün stratejik plan n haz rlamak ve sektörde vazgeçilmez ana malzeme konumundaki ürünlerle ilgili kapasite planlamas n oluflturmak gerekiyor. Krizin d fl nda do algaz ve elektrik zamlar da sektörümüzü yak ndan ilgilendiren ve mevcut durumu oldukça etkileyen bir unsur. Zamlar küresel arenada rekabet eden inflaat sektörünün, yüksek olan girdi maliyetlerini daha da art rd. Sanayileflen Türkiye nin ve sektörün artan enerji talebine yönelik gerçekçi enerji politikalar na ihtiyac m z oldu unu söylemeliyim. Yeni fiyatland rma mekanizmalar devreye sokulurken, enerjide kaçak kullan m n önlenmesi, enerji K T lerinin alacaklar n n tahsilat yla ilgili sorunlar n bir an önce çözülmesi, enerjide baflta binalar olmak üzere tasarruf bilincinin yerlefltirilmesi ve böylece olas yeni zamlara gerek kalmamas sa lanmal. Türkiye stratejik konumunu ve üretim merkezi olma avantaj n de erlendirmeli Ülkemiz inflaat malzemeleri sanayisinde faaliyet gösteren üreticilerin say s yaklafl k olarak 6 bin 500 civar nda. Bu firmalar n üretimlerinin yüzde 60 iç pazarda tüketilirken, yüzde 40 l k k sm ise ihraç ediliyor y l nda 2,5 milyar dolar olan toplam ihracat, 2006 y l nda 4 kattan daha ODE PUSULA > OCAK

18 sektörden haberler > fazla artarak 11,2 milyar dolara ç kt. 177 ülkeye yap lan 11,2 milyar dolarl k ihracat, toplam imalat sanayi ihracat n n yüzde 14,4 ü, toplam ihracat n ise yüzde 13,1 ini oluflturuyor. Türk inflaat malzemesi sanayicilerinin küresel arenada rekabet edebilmesi, Türkiye nin bölgesinde inflaat malzemesi üretim merkezi olmas n sa lad. nflaat sektörü gibi sektörel ve kurumsal rekabet gücü elde etmifl, hem mutlak döviz geliri artan, hem de toplam döviz gelirine olan katk s yükselen sektörlerin hükümet taraf ndan farkl bir konumda de erlendirilmesi ve hedeflerin ona göre belirlenmesini bekliyoruz. Gerekli reformlar nflaat sektöründe katma de er yarat lmas için firmalar orta ve uzun vadeli planlar yapmal, kamuya yönelik projelerde etkinlik ve verimlilik sa lanmal. Kamuda sektör ile ilgili tek yetkili olacak bir otorite kurulmas, kamu ve özel kesim aras ndaki uzlaflmazl klar n çözümünde etkinli in art r lmas, arsa üretiminde uzun vadeli planlama ve etkinlik sa lanmas birçok sorunu çözecektir. nflaat faaliyetlerinde istikrarl ve sürdürülebilir piyasa koflullar n n yarat lmas için, altyap yat r mlar nda kamu ve özel sektör ortakl k modellerinin gelifltirilip yayg nlaflt r lmas gerekmektedir. Ayr ca arz ve talep yönlü finansman modellerinin gelifltirilmesi de piyasan n daha sa lam bir hale gelmesine yard mc olacakt r. Daha yüksek katma de er yaratan, standart, kaliteli ve rekabetçi malzeme üretimi için gerekli piyasa koflullar n n sa lanmas yolunda yap lmas Orhan Turan ODE Yönetim Kurulu ve MSAD Baflkan gerekenleri flöyle s ralayabiliriz: Kamu otoritesinin etkin yap, üretim ve ürün denetimi, Kay t d fl ve standart d fl üretim ve haks z rekabetin önlenmesi, nflaat ifllerinde uygulama standartlar n n denetlenmesi, Akreditasyon ve belgelendirme kurumlar ile test merkezleri ve laboratuvarlar n n say ve niteli inin art r lmas ve desteklenmesi. Kaliteli ve rekabetçi malzeme kullan m n n özendirilmesine yönelik çal flmalar sektörümüzün geliflimine katk sa lar. Tüketicinin bilinçlendirilmesi büyük önem tafl rken bir baflka önemli noktan n ise malzeme kullan m na iliflkin zorunlu ve özendirici mekanizmalar n kurulmas n n gereklili idir. MSAD olarak yapacaklar m z Kay t d fl, standart d fl, kalitesiz üretimle mücadele edece iz ve haks z rekabeti önlemek için çal flaca z. Kamuda etkin ve do ru denetim mekanizmas oluflturulmas n talep ederek takip edece iz. Ar-Ge ve teknoloji gelifltirme faaliyetlerini art r p sektöre deste in artmas için çal flaca z. Büyüyen sektöre nitelikli ara eleman temini konusunda çal flma yap p tüketiciyi malzeme konusunda bilinçlendirmeye çal flaca z. Türk Yap Sektörü nün istikrarl büyümesini sürdürmesi için gelece e dair beklentilerimizi, planlar m z, tahminlerimizi de ortaya koymam z gerekiyor. MSAD olarak sektörün sanayicisi ve derne iyle birlikte tek sesi flemsiye örgütünü oluflturduk ve çal flmalar m z bu yönde sürdürmeye devam edece iz. Di er taraftan 2009 y l nda yürüttü ümüz, AB taraf ndan fonlanan ve MSAD liderli inde yürütülen EUbuild Projesi kapsam nda Binalarda Enerji Verimlili i Kampanyas bafllat yoruz. Avrupa n n 2006 y l nda hareket plan n aç klayarak her ülkenin hedefini koydu u Binalarda Enerji Verimlili i konusunda Türkiye olarak hedefi göstermeyi planl yoruz. Bu konuda gerekli fark ndal yaratmay amaçlayan ve yap lan çal flmalar aras ndaki koordinasyonu sa layacak kampanyan n ilk aflamas nda son kullan c da davran fl de iflikli i yaratmak ve kamunun da bu konuya farkl bir bak fl aç s ile bakmas gereklili ini ortaya koymay hedefliyoruz. 19 ODE PUSULA > OCAK 2009

19

20 projelerimiz > Forum stanbul Projesi nde ODE ürünleri kullan l yor 21 ODE PUSULA > OCAK 2009

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Her kurumun krizden ç k fla iliflkin farkl stratejileri olabilir. Bizimkisi, krize teslim olmadan büyümeye devam etmek fleklinde biçimlendi. ODE olarak

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Son günlerde aç klanan veriler, sektörümüzün ve ekonomimizin yüzünü bir kez daha güldürdü. Birçok ülke krizin etkilerini daha atlatamam flken, bizler ekonomimizdeki olumlu

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 Sunufl Sanayi Kongrelerimizin sekizincisini, 15-16 Aral k 2009 tarihlerinde Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön temas ile gerçeklefltirdik.

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m Diyalog izocam Nisan May s Haziran 2011 Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m zocam, Multi Konfor Binalar Buluflmas n n ikincisini gerçeklefltirdi, zocam, Enerji K Bak fl sergisiyle enerjiye sanatsal

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor Yaflam n za art bir kat yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR N SAN 2007 Yat r mlar bizi heyecanland r yor E.C.A. Fotoselli Bataryalar ile günlük 8 ton, ayl k 246 ton, y ll k 3 bin ton su tasarrufu! Eskiden

Detaylı

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

AB rüzgar. ekonomide. A vrupa Birli i. B ilindi i gibi, PATENT VE MARKANIZI

AB rüzgar. ekonomide. A vrupa Birli i. B ilindi i gibi, PATENT VE MARKANIZI KOB LER N SES EK M 2005 ORGAN ZE SANAY GAZETES ekonomide AB rüzgar Avrupa Birliği ile müzakerelerin resmen başlaması ekonomide olumlu rüzgarların esmesine neden oldu. Borsa rekor kırarken, reel sektör

Detaylı