Modern Türk Coğrafyasının Tarihsel Gelişiminde Batılı Coğrafya Okullarının Etkisi: Ampirik Bir Analiz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Modern Türk Coğrafyasının Tarihsel Gelişiminde Batılı Coğrafya Okullarının Etkisi: Ampirik Bir Analiz"

Transkript

1 BEŞERİ COĞRAFYA DERGİSİ, 1 (1), 51-66, 2013 Modern Türk Coğrafyasının Tarihsel Gelişiminde Batılı Coğrafya Okullarının Etkisi: Ampirik Bir Analiz Influences of Western Geography on the Historical Development of Modern Turkish Geography: An Empirical Analysis Erdem BEKAROĞLU, Nuri YAVAN Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Ankara Özet: Bu çalışmanın amacı, Türk coğrafyasının tarihsel gelişiminde etkisi altında kaldığı Batılı coğrafya okullarını belirlemek ve disiplinin evrimindeki belirli tarihsel dönemleri ayırt etmektir. Bu doğrultuda, Türk Coğrafyasının tarihsel gelişiminin örneklenebileceği akademik dergilerde yayımlanan makalelerin kaynakçalarında yer alan eserler ait oldukları dillere göre sınıflandırılarak analiz edilmiştir. Referans analizine dayalı olan bu çalışmanın bulguları, Türk Coğrafyasının ilk akademik dergisinin hayata geçtiği 1943 yılından günümüze (2010) birbirinden farklı Batılı coğrafya okullarının etkisi altında kaldığını ve bu okulların bilim yapma pratiğini benimsediğini göstermektedir. Türk Coğrafyası 1943 ten 1980 yılına dek Kıta Avrupası nda yer alan (temel olarak Fransız ve Alman) coğrafya okullarının etkisi altında kalmıştır yılından 2000 yılına dek geçen 20 yıllık periyotta ise, büyük ölçüde içine kapanan disiplin kendine has bir bilim yapma pratiği geliştirmiştir. Türk Coğrafyası, 2000 li yılların başından itibaren Anglo-Amerikan coğrafya geleneğinin etkisi altına girerek hem disiplini hem de dünyadaki ana akım coğrafyayı yeniden keşfetme sürecine girmiş görünmektedir. Kendine has problemleri olmakla birlikte bu periyod, Türk Coğrafyasının yeniden yapılanacağı ve kendisini uluslararası standartlara göre yeniden üreteceği bir umut olarak öne çıkmaktadır. Anahtar Kelimeler: Türk Coğrafyası, Coğrafi Düşünce, Coğrafya tarihi, Batılı coğrafya okulları, Referans analizi, Türkiye Abstract: The aim of this study is to determine the dominant influences of Western schools of geography on Turkish geography and to distinguish main historical periods throughout the development of the discipline in Turkey. In this respect, we made a comprehensive reference analysis of papers published by Turkish geographers in the main local geography journals for the period of 1940s to Here, references cited by Turkish geographers have been classified according to written languages of original sources (Turkish, English, German, French and others). This type of study suggests that Turkish geography developed under the strong influences of geography schools in continental Europe (especially French and German) for the period of 1943 to Data show that there is a sharp break in this tradition in early 1980s in that Turkish geography suddenly stops following up any mainstream geography schools outside but instead becomes self-enclosed until 2000s. Influences of Anglo-American geography tradition on the discipline have begun to be dominant since early 2000s and from this time onwards, Turkish geography apparently in the period of new hopes in that the discipline tries to re-discover and re-establish itself by considering contemporary geography practices mainly in the Anglo-American geography. Keywords: Turkish geography, Geographic thought, History of geography, Western schools of geography, Reference analysis, Turkey 1. Giriş Erinç (1973:27), Türk Coğrafyasının tarihsel gelişimini ele alan yazısında, disiplinin yılları arasındaki yükseliş dönemini şu şekilde tasvir etmektedir: Takriben 30 yılı kapsayan bu dönemin başlıca özellikleri, Türk coğrafyasında her bakımdan kendini gösteren ilerleme, gelişme ve yükseliştir. ( ) [Bu dönemde] Türk Coğrafyası milletlerarası düzeye, hatta bazı bakımlardan bu düzeyin de üstüne çıkmıştır. Nitekim bu durum 1960 larda Avrupa Konseyi nin Avrupa üniversitelerinde coğrafya öğretimi ile ilgili olarak yaptırdığı mukayeseli bir incelemede de açıkça ifade edilmiş ve hatta Türk üniversitelerindeki coğrafya öğretim ve araştırma sistemi, bütün Avrupa üniversiteleri için ideal bir örnek olarak nitelenmiştir. Erinç (1973:27). Bu durumun yaklaşık 40 yıl içinde dramatik bir biçimde nasıl değiştiği, bu sefer bir Fransız coğrafyacının, Pérouse un (2012) Türk Coğrafyasının durumunu değerlendirdiği kısa yazısının sadece alt başlıklarına bakılarak bile anlaşılabilmektedir: Daralmaya devam eden bir araştırma alanı, Uluslararası araştırmalara düşük katılım, Fiziki coğrafyanın egemenliği ve sosyal bilimlere yönelik söylem çekingenliği, Hala çoğunlukla başkaları tarafından yapılan bir coğrafya.

2 Peki, ne oldu? Esasında bu iki alıntı, basit olarak bir yorum farkına değil, Türk coğrafyasının tarihsel gelişiminde ortaya çıkan ve birikimli olarak günümüze dek gelen ciddi yapısal sorunların varlığına işaret etmektedir. Nitekim, disiplinin güncel durumu sadece Pérouse tarafından değil, özellikle 2000 li yılların başından beri bir dizi Türk coğrafyacısı tarafından da eleştirel bir bakışla sorgulanmaktadır. Bu çalışmaların bir kısmı coğrafya eğitimindeki açmazlar (Koçman, 1999; Kayan, 2000), bir kısmı da coğrafyadaki teorik yetersizlikler (Kaya, 2005; Yavan, 2005; Kaya, 2010; Tuysuz ve Yavan, 2012), tematik eksiklikler (Arı ve Köse, 2005), yurtdışı yayın performansındaki düşük düzey (Yavan, 2005) ve lisansüstü eğitimdeki sorunlar (Yavan, 2012) üzerinde durmaktadır. Türk coğrafyasının bugün sahip olduğu derin yapısal problemlerin ilk işaretleri, yükseliş döneminin en önemli mimarlarından olan Erinç (1973, 1997) tarafından çok açık bir şekilde dile getirilmiş olmasına rağmen, disiplinin kurumsal olarak kendini yenilemeye yönelik girişimleri, niceliksel büyümeye karşın, ihmal edilebilecek düzeyde kalmıştır. Hatta akademik bir disiplin olarak coğrafyanın Türkiye deki tarihsel gelişimi üzerine günümüze dek yazılmış yazılar çoğunlukla Erinç e (1973) bir dipnot niteliğindedir. Yaklaşık olarak 100 yıllık bir kurumsal kimliğe sahip Türk coğrafyasının kendi tarihsel evrimi ve problemleri üzerine herhangi bir doktora çalışmasının şu ana kadar yapılmamış olması da oldukça manidardır. Kuşkusuz, bu durum, kurumsal problemleri olan Türk Coğrafyasının kendisini anlamaya yönelik problemlerinin de olduğuna işaret etmektedir. Türk coğrafyasındaki bu iki temel problem, yani disiplinin tarihsel gelişiminde ortaya çıkan ve birikimli olarak günümüze dek gelen yapısal-kurumsal sorunları ile disiplinin Türkiye deki tarihsel gelişiminin uygun bir anlayışının elde edilmesi yönünde önemli eksikliklerin bulunması, Türk coğrafyacılarının üzerinde titizlikle durmaları gereken iki ana konuyu oluşturmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı, disiplinin kendisini anlamaya yönelik bir girişimi olarak, Türk coğrafyasının tarihsel gelişiminde etkisi altında kaldığı Batılı coğrafya okullarını belirlemek ve disiplinin evrimindeki belirli tarihsel dönemleri ayırt etmektir. Bu türlü bir çaba, sadece bilim tarihi açısından değil, aynı zamanda Türk coğrafyasının tarihsel evriminin doğru bir analizinin yapılıp potansiyel problemlerinin belirlenebilmesi bakımından da oldukça önemlidir. Türk coğrafyasının tarihsel gelişimi boyunca etkisi altında kaldığı geleneklerin ne olduğu hemen hemen bütünüyle ölçülebilen bir niteliktir. Bunun en işlevsel göstergelerinden biri, hiç kuşkusuz, coğrafyacıların hem bizzat kullandıkları yabancı dil hem de bilimsel çalışmalarında kullandıkları literatürün dilidir. Bu bağlamda, Türk coğrafyasının nabzını tuttuğunu düşündüğümüz ve disiplinin bilim yapma pratiğini tarihsel olarak yansıtabilecek kendi akademik dergilerinde (Türk Coğrafya Dergisi, Ankara Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü-Bölümü dergileri ve İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü- Bölümü dergileri) yayınlanmış 1200 ün üzerindeki makalenin kaynakçasında yer alan 20,000 den fazla eser ait olduğu dile göre sınıflandırılarak analiz edilmiştir. Referans analizine dayalı bu tip bir ampirik metodun tercih edilmesindeki en önemli motivasyon, disiplinin Türkiye deki gelişiminde etkili olan Batılı coğrafya okullarının tanımlanması, takip edilen geleneklerin belirlenmesi ve de bu bağlamda ortaya çıkan tarihsel dönemlerin ayırt edilebilmesini mümkün kılabilecek bir nesnel çerçevenin belirlenmesi gerekliliğidir. Bu tip bir çerçevenin, kendisi üzerine düşünen ve kendisini anlamaya çalışan bir Türk coğrafyası için uygun bir zemin sağlaması söz konusudur. Nitekim, bu çalışmayla elde edilen sonuçlar, Türkiye deki coğrafyanın kuruluşundan günümüze belirli Batılı coğrafya okullarının geleneklerini izleyip izlemediği, bunların hangileri olduğu, geleneklerdeki ve bilim yapma pratiğindeki değişimlerin zamanlaması, disiplinin ne ölçüde dışa açık ve ilerlemeci olduğu sorularına ikna edici yanıtlar vermektedir. Bu bakımdan, Türk coğrafyası kuruluşundan 1980 lere dek Kıta Avrupası ndaki okulların, 2000 li yılların başından günümüze dek ise Anglo-Amerikan coğrafya okullarının etkisi altında kalmıştır. Bu iki Batılı okul geleneğini aralayan ler arasındaki dönemde ise, Türk coğrafyası dünyadan büyük bir kopuşla kendi kabuğuna çekilerek içe dönmüştür. Bu doğrultuda, diğerlerinin yanı sıra, Türk coğrafyasının önde gelen problemlerinin ana kaynağı, hem teorik hem de pratik olarak Anglo-Amerikan coğrafya geleneğiyle olan (yaklaşık yarım yüzyıllık) geç tanışıklığıdır. 2. Teorik Çerçeve: Kıta Avrupası (Alman ve Fransız) ve Anglo-Amerikan Coğrafya Geleneği Oldukça eski bir bilim geleneğine sahip olan coğrafyanın modern döneminin başlangıcı 19. yüzyılın son çeyreğine dek uzanır. Bu dönemde, coğrafya, bir üniversite disiplini olarak dönemin önde gelen ülkelerinde teşkilatlanmaya başlamıştır. Coğrafya, bir üniversite disiplini olarak ilk önce, 1874 te 52

3 Almanya da, kısa bir süre sonra da İngiliz ve Amerikan üniversitelerinde kurumsallaşmış ve disiplindeki temel gelişmeler büyük oranda bu tarihten sonra, 20. yüzyılda yaşanmıştır. Coğrafyadaki modern dönemden önceki periyod klasik coğrafya olarak bilinir. Klasik dönemde coğrafya, çoğunlukla amatörler ve başka bilim alanında eğitim görmüş kişiler tarafından pratik edilen bir entelektüel ilgi alanıyken, disiplinin üniversitelerde kurumsallaşmasıyla coğrafya artık profesyonel coğrafyacılar tarafından pratik edilen bir bilim haline gelmiştir. Coğrafyadaki modern dönem, yaklaşık olarak üç çeyrek asır sürmüş ve II. Dünya Savaşı nın bitimiyle disiplinde yaşanan nicel devrimle, yani 1950 lerde son bulmuştur. 20. yüzyılın ikinci yarısından günümüze dek olan dönem ise, coğrafyanın çağdaş dönemidir. Yarım yüzyıldan biraz daha uzun bir geçmişe sahip olan çağdaş coğrafyayı modern coğrafyadan ayıran en önemli özellik, disiplinin 1950 lerden itibaren gelişiminde kendisini gösteren gelenek ve yaklaşımların, eşit olmayan derecelerde olsa da, halen kullanılıyor olmasıdır. Bu bakımdan, modern coğrafya dönemindeki gelenek ve yaklaşımlar ya terk edilmiş ya da çağdaş versiyonlarına dönüşmüştür. Dolayısıyla, bir bilim olarak coğrafya, başlangıcından günümüze temel olarak 3 döneme ayrılır (Johnston, 1983): Klasik coğrafya (M.Ö ), Modern coğrafya ( ), Çağdaş coğrafya (1950-günümüz). Bu çalışmada ele alındığı şekliyle Kıta Avrupası geleneği, çok büyük bir ölçüde Alman ve Fransız coğrafya okullarından türeyen, disiplinin modern dönemini domine eden bir bilim yapma pratiğine tekabül etmektedir. Elbette, bu, söz konusu dönemde coğrafyanın sadece Kıta Avrupası nda yapıldığı anlamına değil; modern dönemdeki coğrafya pratiğinin ister Kıta Avrupası nda, ister Ada Avrupası nda, isterse de Yeni Dünya da olsun, büyük ölçüde Kıta Avrupası ndaki hakim coğrafya okullarından çıkan pratik doğrultusunda yapıldığı anlamına gelmektedir. Bu nedenle, Kıta Avrupası geleneğinin tabiatını ve coğrafya üzerindeki hakim etkisini anlayabilmek için disiplinin 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın ilk yarısı arasındaki modern döneminin tarihselliğine odaklanmak gerekmektedir. Disiplinin modern dönemi temel olarak 3 yaklaşımla karakterize olmaktadır. Bunlardan birincisi geziaraştırma yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, coğrafyanın klasik döneminden modern dönemine transfer olmuş olan bir yaklaşımdır ve büyük ölçüde 19. yüzyıl coğrafya pratiğini yansıtmaktadır. Gezi-araştırma yaklaşımının hakim olduğu coğrafya pratiğinin en temel özelliği, Yer in bilinmeyen kısımlarına ait bilgilerin toplanması ve sınıflandırılmasıdır. Bu pratik, 19. yüzyılın ikinci yarısında kurumsallaşan coğrafya toplulukları tarafından desteklenmiş ve ayrıca finanse edilmiştir (Unwin, 1992). 20. yüzyılın başında zayıflamaya başlayan bu yaklaşım yakından incelendiğinde, yaklaşımın gözlemleri önceleyen teorik bir bakış açısından yoksun olduğu, empirik bir metodolojiye sahip olduğu ve de ansiklopedik bilgi toplama ile kolonyal genişleme eğilimleriyle karakterize olduğu ortaya çıkmaktadır. Modern coğrafyaya damgasını vuran ikinci yaklaşım çevresel determinizm ile olanakçılıktır (possibilism). Bu iki yaklaşım, coğrafi düşüncedeki temel bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Çünkü, ilk defa bu yaklaşımlarla, fiziksel-sosyal olgu ve olaylar teorik bir bakış açısıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Bu teorik bakış açısının kilit noktası fiziksel ortamın belirleyiciliğidir. Birbirinden farklı fiziksel ortamların yeryüzündeki varlığına yine birbirinden farklı insan yaşayışının eşlik etmesi, çevresel determinizm yaklaşımında, insan yaşayışının fiziksel ortamın (iklim, yeryüzü şekilleri, bitki örtüsü vb.) kontrolünde ve belirleyiciliğinde gerçekleştiği şeklinde yorumlanmıştır. Bu yaklaşımın modern coğrafyaki hakimiyetinde Darwin in evrim teorisinin oldukça önemli bir etkisi vardır (Stoddart, 1986). Çevresel determinizme bir tepki olarak ortaya çıkan olanakçılıkta ise, insan, fiziksel ortama pasif bir şekilde tepki veren bir unsur değil, seçim yapabilen aktif bir aktör olarak görülür. Fransız tarihçi Lucien Febvre in düşüncelerinden esinlenen Fransız coğrafyacıların öne sürdükleri olanakçı açıklama modeli, fiziksel ortamın sınırlayıcı etkisi altında insanın kendi sosyo-kültürel pozisyonuna en iyi uyan alternatifi seçebildiğini önermektedir (Dickinson, 1969). Modern coğrafyayı karakterize eden üçüncü ve son yaklaşım ise bölgeselciliktir. 20. yüzyılın ilk yarısına kadar çok güçlü bir biçimde coğrafyayı etkileyen ve hatta onu yönlendiren bir yaklaşım olan bölgeselcilik ya da bölgesel coğrafya yaklaşımı, coğrafyadaki genelleştirmenin ikinci şeklidir. Coğrafyadaki ilk teorik çerçeve olan çevresel determinizm, bölgeselci yaklaşımın içerisinde de yer bulmuştur; ancak, çevresel determinizm nomotetik bir anlayışa dayanırken, bölgeselcilik idiografik bir anlayışa dayanmaktadır. Bu yüzden, bölgeselci anlayışın çevresel belirlenimciliği yerele ilişkin olayların ilişkiselliğinde kendisini göstermektedir. Empirik bir metodolojiye dayanan bu yaklaşımda, belirli fenomenlerin yeryüzündeki dağılışının üst üste bindiği/çakıştığı ve böylelikle de bu çakışma alanlarının (bölgelerin) belirli, ayırt edici, kendine has bir karakter oluşturduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, bölgeselci yaklaşıma sahip coğrafya, fiziksel ve sosyal olgu-olayların alansal olarak farklılaşmasını tespit 53

4 eden; mekanı bölgelere ayıran ve her bölgenin karakteristiğine ilişkin idiografik bilgi üreten bir bilim olarak kendisini konumlandırmış; hatta bu özelliğinin, kendisini diğer tüm bilimlerden ayırt edici kıldığını iddia etmiştir (Hartshorne, 1939). Dolayısıyla, bölgeselci yaklaşımın temel amacı, bölgelerin sınırlarını çizmek ve her bölgeyi karakterize eden fiziksel ve sosyal fenomenleri birbirine entegre ederek bir senteze ulaşmaktır. Bölgeselci yaklaşım, bu türlü bir senteze ulaşmak için yerele ilişkin çok detay bilgilerin varlığına gereksinim duyduğundan, coğrafya disiplini, bu yaklaşımın hakim olduğu zamanlarda iki ana kısımdan oluşuyordu: Sistematik ve bölgesel. Burada, sistematik coğrafya, belirli bir konunun mekansal olarak incelenmesi olarak tanımlanabilir. Modern coğrafya eğilimlerinde uzmanlaşmayla örtüşen sistematik coğrafya çalışmaları, nihai sentez için bölgesel coğrafyaya gerekli bilgiyi sağlayan bir fonksiyona sahipti. Dolayısıyla, genel olarak Kıta Avrupası ndaki Fransız ve Alman okullarının hakimiyeti altında Yeni-Kantçı bir çizgide gelişen modern dönemdeki coğrafi yaklaşımlar ve coğrafi pratik iki boyutlu bir yapıya sahiptir: Bunlardan birincisi dikey boyuttur ve tam karşılığını bölgeselcilikte bulmaktadır. Burada, belirli bir mekan parçası üzerinde, söz konusu mekanda hüküm süren fiziksel ve sosyal olgu-olayların entegrasyonuna, ilişkiselliğine ilişkin bir inceleme söz konusudur. İkincisi ise, yatay boyuttur ve tam karşılığını sistematik ya da tematik (konusal) uzmanlaşma alanlarında (jeomorfoloji, nüfus coğrafyası vb.) bulmaktadır. Burada da, yeryüzünün belirli fenomenleri mekansal olarak incelenir. Yani, dikey boyutta aynı mekandaki farklı fenomenler arasındaki bağlantı; yatay boyutta ise, aynı fenomenlerin farklı mekanlardaki ilişkiselliği öne çıkmaktadır (Johnston, 1986). Alman ve Fransızların coğrafya yaklaşımı bazı bakımdan farklılıklar içermesine rağmen, birçok bakımdan bu iki yaklaşım benzeşmektedir. Kıta Avrupası geleneği olarak adlandırılan bu geleneğin en önemli özelliklerinden biri, çok uzun süre bölgesel coğrafya yaklaşımını coğrafyanın özü olarak kabul etmiş ve uygulamış olmasıdır. Gerçekten de bölgesel coğrafya yaklaşımı, 20. yüzyılda Batı coğrafyasında en uzun süren hakim yaklaşım olmuştur. Birçok ülkede oldukça etkili olmuş olan bu yaklaşım en büyük etkisini esas olarak Fransa ve Almanya da göstermiştir. Nitekim Fransa da Vidal, Almanya da da Hettner tarafından güçlü biçimde savunulan bölgeselcilik yaklaşımı, hem Fransa da hem de Almanya da coğrafyanın esası olarak kabul edilmiş ve disiplini domine etmiştir. Özellikle Fransız bölgesel coğrafya ekolü, bilimsel yöntem ve yaklaşım bakımından ünlü monografik etütleri ile dünyada çok uzun süre ana coğrafi düşünme biçimi ve uygulama modeli olarak kalmıştır. Gerçekten de Fransız bölgesel monoğrafya modeli (Almanya daki adıyla Landerkunde yani sınırları belli bir alanın tasvir edilme sanatı), tüm dünyada coğrafyacılar için bir model oluşturmuş ve geniş bir şekilde coğrafya pratiği olarak uygulanmıştır. Bu yaklaşıma göre her bölge farklı ve özel karaktere sahipti ve her bölge kendi içerisinde biricik ti. Belirli bir yerdeki fiziki ve beşeri olguları üst üste binen bir tabaka şeklinde tasvir edip senteze erişen bölgesel monografya/etüt çalışmaları, Fransa da Vidal, Almanya da Hettner ve Amerika da da Hartshorne un çalışmaları tarafından güçlü biçimde savunulmuştur. Bölgesel yaklaşım, 1950 li yıllara kadar ABD de de, 1960 lara kadar İngiltere de, 1970 lere kadar Almanya da ve 1980 lere kadar da Fransa da hakim araştırma programı olmuştur. Çalışmada ele alındığı şekliyle Anglo-Amerikan coğrafya geleneği ise, her ne kadar ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, İrlanda ve Yeni Zelanda gibi ülkeleri kapsasa da, esas olarak İngiltere, özellikle de ABD de tarafından oluşturulmuştur. Bu gelenek, disiplinin çağdaş dönemini domine eden bir bilim yapma pratiğine tekabül etmektedir. Anglo-Amerikan geleneği ortak dil, kültür ve tarihsel miras birlikteliği şeklinde gelişen, temelde İngiliz ve Amerikan coğrafya pratiğiyle karakterize edilen bir gelenektir. Anglo-Amerikan coğrafya geleneği, başlangıçta sadece ana dili İngilizce olan Anglo- Amerikan ülkelerinde gelişirken, bilhassa İngilizcenin Lingua Franca olmasından sonra tüm dünyaya yayılmış ve hakimiyet kazanmıştır. Bu nedenle, Anglo-Amerikan geleneğinin tabiatını ve coğrafya üzerindeki hakim etkisini anlayabilmek için disiplinin 20. yüzyılın ikinci yarısından günümüze dek uzanan çağdaş döneminin tarihselliğine odaklanmak gerekmektedir. Çağdaş coğrafya periyodunun başlangıcı olarak alınan II. Dünya Savaşı sonrasında coğrafya disiplini bir dönüşüm geçirmiştir. Bu dönüşümün başlangıcı her ne kadar Schaefer ın (1953) idiografik coğrafya anlayışını eleştirdiği makalesiyle sembolleşse de, coğrafyanın pozitivist araştırma programı etkisinde nomotetik bir bilim haline gelişi aslolarak 1960 lı yıllarda tekamül etmiştir (Bird, 1993). Bu dönemde, diğer disiplinlerden teorik modeller (fiziksel modeller, ekonomik teoriler vb.) ve yöntemler (matematiksel modeller, istatistiksel metodlar vb.) coğrafyaya ithal edilerek mekansal süreçlerin incelenmesinde kullanılmıştır (Barnes, 2004). Böylelikle pozitivist bir karakter kazanan coğrafya pratiği, temel olarak, 1970 li yıllarda küresel ölçekte yaşanan toplumsal değişim (yoksulluk, insan hakları, 54

5 çevresel problemler, cinsiyet ve ırklar arası eşitlik arayışı, savaş vb.) nedeniyle sosyo-mekansal süreçleri açıklama bakımından itiraz ve eleştirilere uğramıştır. Tarihsel olarak değerlendirildiğinde, bu eleştiriler coğrafya disiplinin çok-yaklaşımlı (ya da paradigmalı ) bir tabiata sahip olmasının miladını oluşturmaktadır. Nitekim, 1970 ler itibariyle coğrafyaya insan-merkezli (sosyal-psikoloji kökenli davranışsal coğrafya ve varoluşçuluk-fenomenoloji kaynaklı hümanist coğrafya) ve yapısalcı (Marksist ve feminist) yaklaşımlar nüfuz etmeye başlamıştır (Hubbard vd., 2002). Bu nedenle, pozitivist coğrafyayı sonralayan çağdaş coğrafya pratikleri post-pozitivist coğrafya yaklaşımları olarak ele alınmaktadır. Çağdaş coğrafyayı karakterize eden coğrafya pratikleri temel olarak Anglo-Amerikan coğrafya okullarından doğmuş ve gelişmiştir. Bu bakımdan, modern coğrafyayı domine eden Kıta Avrupası hakimiyeti, çağdaş dönemde yerini Anglo-Amerikan geleneğine bırakmıştır. Bu, çağdaş coğrafyanın en öne çıkan özelliklerinden biridir. Dönemin öne çıkan ikinci önemli özelliği, çağdaş coğrafyanın çok-yaklaşımlı bir pratik haline gelmesidir. Yani, disiplinin sosyo-mekansal süreçlere yönelimi birbirinden oldukça farklı teorik çerçevelere ve bunlara ilişkin metodolojik uzantılara sahiptir. Üçüncü önemli özellik ise, çağdaş coğrafya döneminde, tarihsel olarak ikili (dual) bir yapıda olan coğrafyanın fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya ayaklarının birbiriyle neredeyse temasını kesmesi; fiziki coğrafyanın disiplinde yaşanan nicel devrimle birlikte doğa bilimlerine yaklaşması, beşeri coğrafyanın ise sosyal bilimlere entegre olmasıdır. Alman ve Fransız coğrafya gelenekleri 1950 lere kadar tüm dünyaya fikir ihraç eden konumda iken, 1950 sonrası tümüyle fikir ithal eden hale gelmişlerdir (Martin ve James, 1993). Hatta modern döneme damgasını vuran bu iki ülke ve coğrafi geleneği, kantitatif devrim sonrası kendilerini dünyadan izole etmiş ve Anglo-Amerikan coğrafyası karşısında mevzisini tamamen kaybetmiştir. Böylece bu ülkedeki coğrafyacılar kendi ifadeleri ile uzun süren bir yalnızlık içine girmişlerdir. Gerçekten de Alman coğrafyası, 1950 sonrası yeni bir yaklaşım ve yöntem geliştirmek şöyle dursun, değişen paradigma ve perspektifler bakımından Anglo-Amerikan coğrafyasını 10 yıl gecikmeli olarak izlemeye başlamıştır. Örneğin, pozitivist mekânsal bilim yaklaşımı 1950 ve 1960 larda ABD ve İngiltere de hızla benimsenmesine rağmen, aynı dönemde Alman coğrafyasında halen klasik yaklaşımlar olan peyzaj coğrafyası (Landschaftskunde) ve bölgesel coğrafya (Länderkunde) çok önemli bir yer tutmaktaydı (Wardenga, 2006; Hess, 2009). Nitekim Alman coğrafya geleneğindeki esas değişim, 1970 lerde peyzaj ve bölgesel coğrafya ile uğraşmanın artık bilimsel görülmemesi ve şiddetle reddedilmesi ile ortaya çıkmıştır. Böylece 1970 lerde pozitivist coğrafyaya kapı aralayan Alman coğrafyası, 1980 lerde de radikal, feminist ve postyapısalcı yaklaşımlara kucak açarak çok-paradigmalı hale gelmiştir. Günümüz Alman coğrafyası çok paradigmalı, çoğulcu bir yapı göstermektedir. Öte yandan Fransız coğrafyasında Anglo-Amerikan etkisi Almanlara göre çok sınırlı kalmıştır. Fransız coğrafyası, gerek Fransızların genel yaklaşımı, gerekse Fransız bilim insanları arasındaki anti-amerikan anlayıştan dolayı çok yakın yıllara kadar Amerikan orijinli yaklaşımlara mesafeli, uzak ve hatta reddedici bir şekilde yaklaşmıştır (Claval, 2004). Nitekim Fransız coğrafyası pozitivist yeni coğrafyanın teorik ve metodolojik açılımına ilgi göstermeyerek kantitatif devrime ne katılmış, ne de ondan fayda sağlamıştır (Benko ve Strohmayer, 1993). Tıpkı Almanya gibi Fransa da da 1970 lerin ortalarına kadar disiplin tipik bir biçimde kırsal yaşam ve bölgesel peyzajın tasvirini içeren geleneksel bölgesel coğrafya yaklaşımına sahipti ki, bu durum ve o günün diğer toplumsal şartları Fransız coğrafyasının derin bir krize girmesine yol açmıştır (Claval, 1984) sonrası yeni bir arayış ve yeniden yapılan içine giren Fransız coğrafyası günümüzde daha coğulçu bir yapı sergilemekle birlikte, halen güçlü geleneksel bağlarından tamamen kopamamış ve uluslararası arenada da herhangi bir varlık gösterememektedir. Sonuç olarak, Alman ve Fransız coğrafya geleneğini ve bu geleneğin uzun süre etkisinde kalan ülkelerde coğrafya, halen güçlü bir biçimde fiziki ve beşeri geleneği bir arada tutmakta veya ara-kesitte (çevre gibi) bir yerde durmaktadır. Gerçekten de bu ülkelerde coğrafya Anglo-Amerikan ve Kuzey Avrupa ülkeleri (Hollanda ve İskandinav ülkeleri) gibi çok uzmanlaşmış değildir; bunun yerine genellikle fiziki ve beşeri coğrafyayı birleştiren çalışmalar yaygındır. Bu geleneği takip eden ülkelerin ortak özelliği aynı zamanda uluslararası yayınlara ve çalışmalara katılımın görece daha sınırlı olması ve nitelik sorunu göstermesidir. 3. Veri ve Yöntem Bu çalışmada, Türkiye deki coğrafya disiplinin tarihsel gelişiminde etkili olan Batılı coğrafya okullarını, bu doğrultuda takip edilen gelenekleri ve bunun bir sonucu olarak ortaya çıkan tarihsel dönemleri belirlemek için Türk coğrafyacılarının 1943 yılından itibaren çıkardıkları akademik coğrafya dergilerine odaklanılmıştır. Çalışmada, modern Türk Coğrafyasının bilim yapma pratiğini tarihsel olarak 55

6 yansıtabilecek akademik dergilerde yayımlanan tüm makalelerin kaynakçalarındaki eserler ait oldukları dillere göre (Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve diğer) sınıflandırılarak analiz edilmiştir. Bu türlü bir metodolojik yaklaşımın gerekçesi niteliğinde olan temel varsayım şudur: Bir araştırmacının yayınlarında kullandığı (yerli-yabancı) literatür, o araştırmacının farkında olarak ya da olmayarak takip ettiği bilim yapma pratiğinin (teori, metod, uygulama vb.) bir göstergesidir. Araştırmacının, örneğin, çalışmalarında ağırlıklı olarak Fransızca literatüre yer vermesi, onun büyük oranda Fransız coğrafya anlayışını ve bilim yapma pratiğini kullandığı anlamına gelmektedir. Bu bakış açısı bir tarihsel dönem boyunca uygulandığındaysa, disiplin içerisinde etkinlik gösteren araştırmacıların coğrafya yapma anlayışlarında ve bilim yapma pratiklerinde meydana gelen farklılıkları ve değişimleri izlemek mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda, çalışmada, bir araştırmacının çalışmalarında ağırlıklı olarak Fransız ve/veya Alman kaynaklara yer vermesi, söz konusu araştırmacının Kıta Avrupası ndaki coğrafya okullarının etkisi altında kaldığının; İngilizce kaynaklara yer vermesi ise, Anglo-Amerikan coğrafya geleneğinin etkisi altında kaldığının bir göstergesi olarak ele alınmıştır. Bu tip bir metodolojinin sahip olduğu avantajlar: (1) Akademik bir disiplin olarak Türk coğrafyasının kurumsal olarak tesis oluşundan günümüze dek geçen süreçte, disiplinin hangi Batılı coğrafya okullarından etkilenerek bu okulların bilim yapma pratiğini benimsediğinin ve bu etkilerdeki tarihsel değişimlerin kantitatif olarak ortaya konabilmesi, (2) Türk coğrafyasının, disipline dönemsel olarak liderlik eden Batılı coğrafya okullarını ne ölçüde takip ettiğinin izlenebilmesi, (3) Coğrafyacıların çalışmalarında yabancı dilde yazılmış eserleri ne oranda kullandıklarının belirlenmesiyle, Türk coğrafyasının ne ölçüde dışa açık olduğunun açığa çıkarılabilmesi, (4) Buraya kadar ele alınan üç faktörün toplu olarak değerlendirilmesiyle disiplinin tarihsel evriminde belirli dönemlerin ayırt edilebilmesini mümkün kılacak bir çerçevenin ortaya konulabilmesi, (5) Son olarak, metodolojinin ampirik doğası sayesinde, disiplinin kendi tarihsel gelişimini anlayabilmesine yönelik olabildiğince nesnel bir çerçeveyi çizebilmesidir. Araştırmanın evrenini, Türk coğrafyacılarının 1943 yılından 2010 yılına kadar yayınladıkları akademik çalışmalar oluşturmaktadır. Bu çalışmada, araştırma evreninde yer alan, belirli kesintiler ve isim değişiklikleri olmakla birlikte tarihsel olarak devamlılık gösteren akademik coğrafya dergileri araştırmanın örneklemi olarak seçilmiştir (Şekil 1). Bunlar Türk Coğrafya Dergisi, Ankara Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü-Bölümü dergileri (Coğrafya Araştırmaları Dergisi, Türkiye Coğrafyası Dergisi, Coğrafi Bilimler Dergisi) ile İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü-Bölümü dergileridir (Coğrafya Enstitüsü Dergisi, Coğrafya Dergisi). Araştırmanın örneklemini oluşturan bu dergiler, tarihsel olarak devamlılık sergilemelerinin yanı sıra, Türkiye nin en köklü coğrafya okulları tarafından çıkarılmaları bakımından da Türk coğrafyasındaki tarihsel değişimlerin izlenebileceği uygun bir veri setini sunmaktadır. Bu nedenle, araştırma evreninde olmalarına ve değerli çalışmalar yayımlamış olmalarına rağmen tarihsel bir veri sağlayamayan nispeten yeni coğrafya dergileri (Ege Coğrafya Dergisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Coğrafya Araştırmaları, Doğu Coğrafya Dergisi ile Marmara Coğrafya Dergisi) araştırmanın örnekleminin dışında bırakılmıştır. Diğer yandan, fiziki coğrafya ağırlıklı yayınlara yer veren Jeomorfoloji Dergisi ile Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni de, oluşturulan veri setini saptırmamaları açısından örnekleme dahil edilmemiştir (Şekil 1). Yayın periyodu yılları arasındaki 68 yıllık bir süreyi kapsayan araştırma örnekleminde yer alan dergilerin bu süre içerisinde yayınlanmadığı yıllar vardır (Şekil 1). Bunlardan, disiplinin ilk akademik meslek dergisi olma özelliğini taşıyan ve 1943 yılında çıkmaya başlayan TCD, 2010 yılı dahil olmak üzere toplamda 33 yıl etkinlik göstermiştir yılları arasında etkinlik gösteren İ.Ü. CED 17 yıl, 1985 yılında çıkarılmaya başlanan ve yayın hayatına halen devam eden İ.Ü. CD ise 18 yıllık bir yayın süresine sahiptir yılları arasında etkinlik gösteren A.Ü. CAD toplamda sadece 10 yıl, yılları arasında basılan A.Ü. TCD 8 yıl, 2003 yılından bu yana çıkmakta olan A.Ü. CBD ise günümüze dek kesintisiz olarak yayınlanmıştır. Belirtmek gerekir ki, bazı dergiler, bazı yıllara ait yayınlanmayan sayıları daha sonra yayınladıkları sayılarla birleştirmişlerdir. Örneğin, İ.Ü. CED dergisi, 1977 yılında, yıllarını kapsayan sayıyı çıkarmıştır. Bu çalışmada yayın süreleri için dergilerin basım yılı esas alınmıştır. Yukarıdaki örnekten hareket edilecek olursa, sayısı, basım yılı olan 1977 olarak kabul edilmiştir. Bu bakımdan, araştırma örneklemindeki dergilerin yayın süresi yılları arasındaki 68 yılı kapsamasına rağmen, söz konusu dergilerin yayınlandıkları yıllar göz önüne alındığında bu süre 52 yılı bulmaktadır. 56

Türk Coğrafyacılarının İç Hesaplaşması: Neden Başaramadık? Nasıl Başarabiliriz?

Türk Coğrafyacılarının İç Hesaplaşması: Neden Başaramadık? Nasıl Başarabiliriz? BEŞERİ COĞRAFYA DERGİSİ, 1 (1), 14-38, 2013 Türk Coğrafyacılarının İç Hesaplaşması: Neden Başaramadık? Nasıl Başarabiliriz? An Essay on Self-Criticism of Turkish Geography: Why Have We Failed? How Can

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 22, TEMMUZ - 2010, S. 93-127 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 22, TEMMUZ - 2010, S. 93-127 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 22, TEMMUZ - 2010, S. 93-127 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com 1992 ULUSLARARASI COĞRAFYA EĞİTİMİ BİLDİRGESİ VE TÜRKİYE DEKİ YANSIMALARI

Detaylı

TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE BÖLGESEL DAĞILIŞI 1 Foreign Direct Investments And Its Regional Distrubition In Turkey

TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE BÖLGESEL DAĞILIŞI 1 Foreign Direct Investments And Its Regional Distrubition In Turkey 19 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE BÖLGESEL DAĞILIŞI 1 Foreign Direct Investments And Its Regional Distrubition In Turkey Nuri YAVAN Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,

Detaylı

DAVID EASTON UN SİYASAL SİSTEM KURAMI BAĞLAMINDA SİYASAL KATILMA: ERZURUM SEÇMENİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DAVID EASTON UN SİYASAL SİSTEM KURAMI BAĞLAMINDA SİYASAL KATILMA: ERZURUM SEÇMENİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009, 7(2), 237- DAVID EASTON UN SİYASAL SİSTEM KURAMI BAĞLAMINDA SİYASAL KATILMA: ERZURUM SEÇMENİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan TOPBAŞ 1 ÖZET Toplumsal yaşam içerisinde

Detaylı

INDUSTRIAL PRODUCTIVITY AND EFFICIENCY IN TURKISH AUTOMOTIVE INDUSTRY. Orhan ÇOBAN *

INDUSTRIAL PRODUCTIVITY AND EFFICIENCY IN TURKISH AUTOMOTIVE INDUSTRY. Orhan ÇOBAN * 18 TÜRK OTOMOTİV SANAYİİNDE ENDÜSTRİYEL VERİMLİLİK VE ETKİNLİK ÖZ Orhan ÇOBAN * Bu çalışmada firma ve endüstri ölçeğinde Türk otomotiv sanayiinin ekonomik performansı ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.3, s.231-252. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

Sosyal Bilim Metodolojisinde Paradigma Dönüşümü ve Psikolojide Nitel Araştırma

Sosyal Bilim Metodolojisinde Paradigma Dönüşümü ve Psikolojide Nitel Araştırma Türk Psikoloji Yazıları 2007, 10 (20), 19-41 Sosyal Bilim Metodolojisinde Paradigma Dönüşümü ve Psikolojide Nitel Araştırma Elif Kuş* Ankara Üniversitesi Özet Bu çalışmada, sosyal bilimler metodolojisindeki

Detaylı

GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ

GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ Ahmet GÜNEŞ Cumhuriyet University, Turkey ahmetgunes5050@gmail.com ÖZET Türkiye, siyasal bir deneyim

Detaylı

Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme

Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme DAÜ: Turizm Araştırmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1 Aralık 2000 s. 15-55. Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir Yrd. Doç. Dr. Nazmi KOZAK Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN

İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN Özet Yener PAZARCIK Uluslar ötesi, uluslar üstü gibi isimlerle de anılan globalleşme olgusu, teknoloji ve iletişim alanındaki

Detaylı

SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler

SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler Köklü geçmişe sahip bir kurum olarak üniversite, son iki asırda modern ulus-devletlerin insan kaynağı ve bilimsel araştırma ihtiyacını

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Serdar

Detaylı

Eğitim ve Bilim. Cilt 39 (2014) Sayı 175 73-94. Dünya da ve Türkiye de Hizmetiçi Eğitimler: Kurumsal ve Akademik Hafıza(Kayıpları)mız

Eğitim ve Bilim. Cilt 39 (2014) Sayı 175 73-94. Dünya da ve Türkiye de Hizmetiçi Eğitimler: Kurumsal ve Akademik Hafıza(Kayıpları)mız Eğitim ve Bilim Cilt 39 (2014) Sayı 175 73-94 Dünya da ve Türkiye de Hizmetiçi Eğitimler: Kurumsal ve Akademik Hafıza(Kayıpları)mız Murat Günel 1, Kutlu Tanrıverdi 2 Öz Geçtiğimiz doksan yıl içinde ulusal

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) Gürsoy MERİÇ 1 Ramazan TEZCAN 1 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE'DE AKADEMİK DÜNYANIN YÖNETME İşİNE YAKLAŞıMlNDA 1950'Lİ YıLLARLA BİRLİKTE NE DEGİşTİ? *

TÜRKİYE'DE AKADEMİK DÜNYANIN YÖNETME İşİNE YAKLAŞıMlNDA 1950'Lİ YıLLARLA BİRLİKTE NE DEGİşTİ? * TÜRKİYE'DE AKADEMİK DÜNYANIN YÖNETME İşİNE YAKLAŞıMlNDA 1950'Lİ YıLLARLA BİRLİKTE NE DEGİşTİ? * Behlül ÜSDİKEN ** Demet ÇETİN *** Türkiye'deki yönetim yazın) son yirmi yıldır küçümsenmeyecek sayıda incelemeye

Detaylı

Türkiye de Uluslararası İlişkiler Eğitimi: Lisans ve Lisansüstü Ders Programlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi

Türkiye de Uluslararası İlişkiler Eğitimi: Lisans ve Lisansüstü Ders Programlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 13 Sayı: 3 Temmuz 2013 ss. 303-316 Türkiye de Uluslararası İlişkiler Eğitimi: Lisans ve Lisansüstü Ders Programlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi International

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK ALGISININ ÖĞRENCİ BAŞARI DÜZEYİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan

Detaylı

TÜRKİYE YENİ ÜNİVERSİTELERİNE KAVUŞURKEN: TÜRKİYE DE YENİ ÜNİVERSİTELER VE KURULUŞ GEREKÇELERİ

TÜRKİYE YENİ ÜNİVERSİTELERİNE KAVUŞURKEN: TÜRKİYE DE YENİ ÜNİVERSİTELER VE KURULUŞ GEREKÇELERİ TÜRKİYE YENİ ÜNİVERSİTELERİNE KAVUŞURKEN: TÜRKİYE DE YENİ ÜNİVERSİTELER VE KURULUŞ GEREKÇELERİ Öğr. Gör. Dr. Sultan Kavili Arap Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Özet Türkiye de üniversitelere

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK. Hazırlayan.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK. Hazırlayan. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK Hazırlayan Ramazan ELMA Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı Yüksek

Detaylı

Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü

Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü Fırat TUFAN 2501070651 Tez Danışmanı:

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi Mayıs 2007 145. Yıl Yayınları Dünyada ve Türkiye de Yüksek Denetim Dr. H.Ömer Köse Gözden Geçirilmiş İkinci Basım Mayıs 2007

Detaylı

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2 BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN TÜRKİYE DEKİ AİLE İŞLETMELERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN TÜRKİYE DEKİ AİLE İŞLETMELERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ Yıl: 25 Sayı: 92 Temmuz 2011 51 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN TÜRKİYE DEKİ AİLE İŞLETMELERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ Asuman SÖNMEZ 1 - Andaç TOKSOY 2 ÖZ Son yıllarda gerek Dünya da gerekse Türkiye de artan rekabet

Detaylı

TÜRKİYE YE YÖNELİK TÜRKMEN GÖÇÜ VE TÜRKİYE DEKİ TÜRKMEN VARLIĞI

TÜRKİYE YE YÖNELİK TÜRKMEN GÖÇÜ VE TÜRKİYE DEKİ TÜRKMEN VARLIĞI TÜRKİYE YE YÖNELİK TÜRKMEN GÖÇÜ VE TÜRKİYE DEKİ TÜRKMEN VARLIĞI TURKMENS' MIGRATION TOWARDS TURKEY AND TURKMEN POPULATION IN TURKEY 2 )+ة ا.&+-/#ن 1 ( 5 %+-#4 وا. 5 ' 5 د ا.&+-/ 61# %+-#4,6 Rapor No: 19

Detaylı

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ HAZIRLAYAN EBİLTEM Ege Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji İZKA İzmir Kalkınma Ajansı Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Ankara da Bir Yerel Yönetim Monografisi Yöntemi Denemesi: Çankaya Belediyesi Örneği*

Ankara da Bir Yerel Yönetim Monografisi Yöntemi Denemesi: Çankaya Belediyesi Örneği* Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Ankara da Bir Yerel Yönetim Monografisi Yöntemi Denemesi: Çankaya Belediyesi Örneği* An Attempt of a Local Government Monography Method in Ankara:

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı