T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKĠLĠ ÖLÇÜM VE ANALĠZ LABORATUVARLARI 2013 YILI ASGARĠ FĠYAT TARĠFESĠ EMĠSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik BileĢikler ve Buhar Numune Alma (VOCs) Florür Örnekleme Klorür Örnekleme Ağır Metal Numune Alma PAH Örneklemesi PCB Örneklemesi PCDD/PCDF Örneklemesi Formaldehit Örneklemesi NH 3 Örneklemesi H 2 SO 4 Örneklemesi HNO 3 Örneklemesi Siyanür Örneklemesi H 2 S Örneklemesi 175,00 TL/kaynak 200,00TL/kaynak 200,00TL/kaynak 300,00 TL/kaynak 1600,00 TL/kaynak 1600,00 TL/kaynak 1600,00 TL/kaynak 200,00TL/kaynak /kaynak TL/kaynak /kaynak TL/kaynak TL/kaynak EMĠSYON KAPSAMINDA ÖLÇÜM VE ANALĠZLER Yanma Gazları+Ġslilik Ölçümü (SO 2,CO, O 2, NOx, CO 2 ) Toz Yanma Gazları + Ġslilik + Toz VOC Analizi Toplam Organik Karbon Tayini (Portatif FID ile) Florür Klorür Ağır Metal analizi PAH Analizi PCB analizi PCDD/PCDF Formaldehit NH 3 H 2 SO 4 HNO 3 Siyanür H 2 S 300,00 TL/kaynak 4/kaynak 600,00 TL/kaynak /kaynak 300,00TL/kaynak /kaynak TL /kaynak 1000,00 TL/kaynak 1000,00 TL/kaynak 1000,00 TL/kaynak 5500,00 TL/kaynak /kaynak 135,00 TL/kaynak 115,00 TL/kaynak 115,00 TL/kaynak TL/kaynak TL/kaynak 1/9

2 ĠMĠSYON KAPSAMINDA ÖLÇÜM ve ANALĠZLER Çevre Havasında Partikül Madde (Tesis BaĢına) Çevre Havasında Partikül Madde Tayini (Ek 2 kapsamında) Çöken Toz (Aylık) PM 10 da Ağır Metal Analizi Çöken Tozda Ağır Metal Analizi Pasif Örnekleme, NOx, SO 2 Pasif Örnekleme, HF, H 2 S, NH 3 Pasif Örnekleme VOC Pasif Örnekleme, Aldehit Pasif Örnekleme BTEX Aktif Örnekleme VOCs SO 2 (Otomatik Analizör) CO (Otomatik Analizör) NO (Otomatik Analizör) O 3 (Otomatik Analizör) PM10 (Otomatik Analizör) Çöken Toz Ġçin Hava Kalitesi Modellemesi Hava Kalitesi Modellemesi (20 bacaya kadar) Hava Kalitesi Modellemes i (21-40 baca) Hava Kalitesi Modellemesi > 40 Koku 1000,00 TL/tesis 4100,00 TL / nokta 400,00 TL / nokta 3/kaynak 300,00 TL/kaynak 105,00 TL/ tüp 175,00 TL/ tüp 3/ tüp / tüp 250,00TL/ tüp TL/ tüp 525,00 TL 1500, 00TL/ tesis 17/ tesis 2000,00Tl/ tesis 7/kaynak SÜREKLĠ EMĠSYON ÖLÇÜM SĠSTEMLERĠ TEBLĠĞĠ KAPSAMINDA ÖLÇÜM VE ANALĠZLER A) KGS2 Süresince yapılacak ölçümler (Kalite Güvece Seviyesi 2) 1-)Taban fiyat 3400 TL 2-) SEÖS Tebliği Ek 1 de yer alan Standart Referans Metotlar (Kuru Analizler)için parametre baģına Taban Fiyata eklenecek miktarlar aģağıda belirtilmiģtir. 2.1 Hız Nokta kaynak emisyonları - borulardaki gaz akıģlarının hız ve debisinin 850TL ölçülmesi ( TS ISO 10780) 2.2 Oksijenin hacim deriģiminin tayini - Referans metot - Paramanyetizma 850TL Oksijen (TS EN 14789) 2.3 Azot oksitlerin (NOx) kütle deriģiminin tayini - Kemiluminesans 850TL (TS EN 14792) 2.4 Karbon monoksit (CO) kütle deriģiminin tayini - Yayılma özelliği olmayan 850TL kızıl ötesi spektrometri ( TS EN 15058) 2.5 Çözücü kullanılan iģlemlerden kaynaklanan baca gazlarında Gaz halindeki 850TL toplam organik karbonun kütle DeriĢiminin tayin (TS EN 13526) 2.6.Gaz halindeki toplam organik karbonun kütle deriģiminin tayini - sürekli alev 850TL iyonlaģma Detektör metodu (TS EN 12619) 3) SEÖS Tebliği Ek 2 de yer alan Standard Referans Metotlar (YaĢ Analizler) için parametre baģına Taban Fiyata eklenecek miktarlar aģağıda belirtilmiģtir. 3.1 HCl olarak tanımlanan gaz halindaki klorürlerin kütle konsantrasyonunun 1.250TL 2/9

3 tayini (TS EN 1911) 3.2 Gaz halindeki florür içeriğinin örneklenmesi ve tayini (ISO 15713) 1.250TL 3.3 Sabit kaynak emisyonları - Tanecikli maddenin kütle deriģiminin elle tayini 1.250TL (TS ISO 9096) 3.4 Tozun düģük Aralıktaki kütle deriģiminin tayini, gravimetrik metot 1.250TL (TS EN ) 3.5 Kükürt dioksit kütle deriģiminin tayini (TS EN 14791) 1.250TL 3.6. Bacalarda su buharı tayini ( TS EN 14790) 1.250TL B) YGT Süresince yapılacak ölçümler (Yıllık Geçerlik Testi) 1) Taban Fiyat TL 2) SEÖS Tebliği Ek 1 de yer alan Standard Referans Metotlar (Kuru Metotlar) için parametre baģına Taban Fiyata eklenecek miktarlar aģağıda belirtilmiģtir. 2.1 Hız Nokta kaynak emisyonları - borulardaki gaz akıģlarının hız ve debisinin 400 TL ölçülmesi (TS ISO 10780) 2.2 Oksijenin hacim deriģiminin tayini - Referans metot - Paramanyetizma 400 TL Oksijen (TS EN 14789) 2.3 Azot oksitlerin (NOx) kütle deriģiminin tayini - Kemiluminesans 400 TL (TS EN 14792) 2.4 Karbon monoksit (CO) kütle deriģiminin tayini - Yayılma özelliği olmayan 400 TL kızıl ötesi spektrometri ( TS EN 15058) 2.5 Çözücü kullanılan iģlemlerden kaynaklanan baca gazlarında Gaz halindeki 400 TL toplam organik karbonun kütle deriģiminin tayin (TS EN 13526) 2.6.Gaz halindeki toplam organik karbonun kütle deriģiminin tayini - sürekli alev 400 TL iyonlaģma detektör metodu (TS EN 12619) 3) SEÖS Tebliği Ek 2 de yer alan Standard Referans Metotlar (YaĢ Metotlar) için parametre baģına Taban Fiyata eklenecek miktarlar aģağıda belirtilmiģtir. 3.1 HCl olarak tanımlanan gaz halindaki klorürlerin kütle deriģiminin tayini 620 TL (TS EN 1911) 3.2 Gaz halindeki florür içeriğinin örneklenmesi ve tayini (ISO 15713) 620 TL 3.3 Sabit kaynak emisyonları - Tanecikli maddenin kütle deriģiminin elle tayini 620 TL (TS ISO 9096) 3.4 Tozun düģük Aralıktaki kütle deriģiminin tayini, gravimetrik metot 620 TL (TS EN ) 3.5 Kükürt dioksit kütle deriģiminin tayini (TS EN 14791) 620 TL 3.6. Bacalarda su buharı tayini ( TS EN 14790) 620 TL 3/9

4 GÜRÜLTÜ KAPSAMINDA ÖLÇÜMLER Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçümleri ve Değerlendirme Ses Basıncı Kullanılarak Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin Tayini Mühendislik Metodu Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki Ses Basınç Seviyelerinin Değerlendirilmesi Ġçin Ses Güç Seviyelerinin Tayini Yapı Akustiği- Yapıların Akustik Performansının Elemanların Performansından Hesaplanması- Ġçerideki Sesin DıĢarıya Ġletilmesi, Sesin DıĢarıda Yayılırken Azalması Genel Hesaplama Yöntemi/Modelleme ÇalıĢmaları TitreĢim Ölçümleri (Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 25 a ve b kapsamında) TitreĢim Ölçümleri (Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 25 c kapsamında) 600,00 TL + 40,00 TL /nokta 1100,00 TL + 40,00 TL /nokta 1100,00 TL + 40,00 TL /nokta 1600,00 TL + 40,00 TL /nokta 2100,00 TL 5 300,00 TL SU, ATIK SU, DENĠZ SUYU KAPSAMINDA NUMUNE ALMA Anlık numune Ġki saatlik numune Yirmi dört saatlik numune Derinden Numune Alma (deniz ve göllerden Debi Ölçümü Atık, toprak, atık yağ, arıtma çamurundan Numune Alma 70,00 TL 375,00 TL 3 110,00 TL 2 4/9

5 SU, ATIK SU, DENĠZ SUYU KAPSAMINDA ANALĠZLER ELEKTROT ĠLE YAPILAN ANALĠZLER (Ph, Bulanıklık, ÇözünmüĢ Oksijen, Ġletkenlik, Sıcaklık, Tuzluluk vb.) Koku, tat, Seki Diski GRAVĠMETRĠK ANALĠZLER (Askıda Katı Madde, Toplam Katı Madde, Çökebilir Katı Madde, Toplam ÇözünmüĢ Madde, Uçucı Askıda Katı Madde vb.) 25,00 TL 30,00 TL 25,00 TL Ağır Metal Ġçin Ön ĠĢlem (Numune BaĢına) 100,00 TL ( örn: Toplam Bakır, Toplam Nikel, Toplam KurĢun, Toplam Krom vb) Ağır Metal (Parametre BaĢına) Ağır Metal Ġçin Ön ĠĢlem Deniz Suyunda 100,00 TL (Numune BaĢına) Ağır Metaller Deniz Suyunda (Parametre BaĢına) Amonyak/Amonyak Azotu 135,00TL Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOĠ 5 ) 100,00 TL Deterjan, Yüzey Aktif Madde, Surfaktanlar 140,00 TL Fenol / Fenol Ġndeksi Fenolik maddeler, Fenoller Florür/Floridler (Distilasyon dahil) 135,00 TL Hidrokarbonlar (Gravimetrik Metot) Ham petrol ve petrol türevleri, Mineral yağlar ve türevleri, Katran ve Petrol Kökenli Yağlar (GC /FTIR ile) Klorür Klorofil -a 1 Krom +6 Katyonlar (Na, K, Ca, Mg, vb) (parametre baģına) Kimyasal Oksijen Ġhtiyacı Nitrit/Nitrit Azotu Nitrat/Nitrat Azotu Renk Serbest Klor, Aktif Klor, Bağlı Klor ve Toplam Klor 40,00 TL (Parametre baģına) Sülfit 5/9

6 Sülfür Sülfat Serbest Siyanür Toplam Siyanür Trix Ġndeksi (Hesaplama Yöntemi Her bir nokta için -Parametre bazında ayrıca ücret alınmayacaktır.) (Numune alımı hariç) Trix Ġndeksi (Hesaplama Yöntemi Balık Çiftliği Tesisi baģına toplam dönem-parametre bazında ayrıca ücret alınmayacaktır.)(numune alımı dahil) Orta Fosfat Toplam Fosfor, ÇözünmüĢ Fosfor PAHs Pestisitler Toplam Kjeldahl Azotu Organik Azot Toplam Azot Toplam organik karbon (TOC) Yağ ve Gres Tayini Zehirlilik (ZSF) 70,00 TL 170,00 TL 420,00 TL 2500,00 TL 1 Organik parametre ön iģlem (numune baģına) Ağır metal ön iģlem (numune baģına) Ağır metal (Parametre baģına) Krom (III),Krom (VI) Siyanür, Tiyosiyanat TOPRAK KAPSAMINDA ANALĠZLER 150,00TL 100,00 170,00 TL Organik parametreler (her bir parametre için) PCB Toplam Petrol Hidrokarbonları 3 Yağ-Gres 120,00 TL Toplam Organik Halojen ( TOX) Toplam Uçucu Organik BileĢikler (TVOC) 6/9

7 ATIK, ARITMA ÇAMURU KAPSAMINDA ANALĠZLER ÖN ĠġLEM Ek-2 Eluat hazırlama (numune baģına) ph Elektriksel Ġletkenlik Nem (%) Ağır Metaller (Parametre BaĢına) ÇOK(ÇözünmüĢ organik karbon) TÇK (Toplam çözünen katı) TOK (Toplam organik karbon) AOX (Adsorblanabilen organik halojenler) Azot Fosfor Florür (distilasyon dahil) Klorür Sülfat BTEX DEHP (Diftalat(2-ethylhexyl)) Fenol/Fenol Ġndeksi LAS (Lineer alkilbenzin sülfonat) Mineral yağ (C10 C40 a kadar) NPE (Nonil fenol ile 1 ve 2 etoksi grubu olan nonil fenol etoksilatların toplamını içerir) PAH (Polisiklik aromatik hidrokarbon veya poliaromatik hidrokarbonların toplamı ) PCBler (7 türdeģ) (EN15308-Atıkların karekterizasyonu metodunda geçen PCBler) 30,00 TL 30,00 TL 135,00 TL 500,00 TL 3 PCDD/F Poliklorlu dibenzodioksin/dibenzofuranlar 5500,00 TL LOI (Yanma kaybı) Organik Madde E. coli EMS/g 7/9

8 ATIK YAĞ KAPSAMINDA ANALĠZLER Ağır metal ön iģlem (numune baģına) Ağır metal (Parametre baģına) Toplam Organik Halojenler, ( Klorür dahil) PCB Parlama Noktası 100,00 TL 45,00 TL TL SU KAPSAMINDA BĠYOLOJĠK ANALĠZLER Fekal koliform Toplam koliform Salmonella Beggiota Bakterisi E.coli YAKIT KAPSAMINDA ANALĠZLER Parametre Katı Yakıt Sıvı Yakıt Numune Hazırlama Ücreti. Toplam Nem Tayini. Kül Tayini. Uçucu Madde Tayini. Sabit Karbon Tayini. Toplam Kükürt Tayini 85,00 TL 100,00 TL Yanar Kükürt Tayini 120,00 TL. Isıl Değer (Kalori) Tayini 220,00 TL 125,00 TL Prinada Sodyum Tayini 115,00 TL... Prinada Yağ Tayini 120,00 TL... 8/9

9 AÇIKLAMALAR: 1-Bu fiyat tarifesi tarihinden itibaren geçerlidir. 2-Fiyatlara KDV dahil değildir tarihinden itibaren 2012 yılı fiyatları geçersizdir. 3-Bu fiyat tarifesinde yer almayan parametreler için Bakanlıktan önceden görüģ alınması zorunludur. 4-Emisyon ve imisyon ölçümlerinde, ölçüm yapılan tesisdeki nokta ve kaynak sayısı aralığına uygun gelen indirimler yapılabilir: -Nokta ya da Kaynak Sayısı:10-20 toplam fiyat üzerinden %10 - Nokta ya da Kaynak Sayısı:21-30 toplam fiyat üzerinden %20 - Nokta ya da Kaynak Sayısı:31-60 toplam fiyat üzerinden %30 - Nokta ya da Kaynak Sayısı: toplam fiyat üzerinden %40 - Nokta ya da Kaynak Sayısı:> 100 toplam fiyat üzerinden %50 5- Gürültü ölçümlerinde aģağıdaki nokta sayısı aralığına uygun gelen indirimler yapılabilir: - Nokta Sayısı:20-50 arası toplam fiyat üzerinden %20 - Nokta Sayısı: :> 50 toplam fiyat üzerinden % tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Ġdari Usuller Tebliğinde Tablo 1-Debiye Göre Numune Alma Sıklığında belirtildiği üzere iç izleme amacıyla, haftada iki ve/veya onbeģ günde bir alınan numune alma sıklığına sahip iģletmeler ile yapılan sözleģmelerde bu miktarların en çok % 20 altına düģülebilir. 7- Gürültü ölçümlerinde,1 noktada yapılacak olan gündüz, akģam ve gece ölçümleri tek bir ölçüm olarak kabul edilecek ve fiyatlandırma, sadece gündüz ölçüm yapılsa da gündüz-akģam-gece olmak üzere 3 ölçüm yapılsa da 1 noktada ölçüm yapılmıģ olarak değerlendirilecektir (1 noktada gündüz, akģam, ve gece yapılan ölçümün fiyatlandırması = sabit ücret + 1 nokta x Nokta baģı ücret (TL) / nokta). 8- Gürültü ölçümlerinde Nokta baģı ücret, sadece gündüz ölçüm yapılması gerektiği durumlarda asgari fiyat tarifesindeki miktarda (40 TL); gündüz ve akģam ölçüm yapılması gerektiği durumlarda nokta baģı 50 TL; gündüz, akģam ve gece ölçüm yapılması gereken durumlarda ise 60 TL olarak uygulanacaktır. 9-Gürültü ölçümlerinde, gürültü kaynağı kapalıyken ve açıkken yapılan ölçüm, tek bir ölçüm olarak kabul edilecektir. 10- Yetkili laboratuvarların aralarında yaptığı TaĢeron ve ĠĢ Birliği anlaģmalarında, Asgari Fiyat Tarifesinin uygulanması zorunluluğu aranmaz. 11- Sanayi Odalarına, Mühendisler Odalarına ve Organize Sanayi Bölgelerine bağlı laboratuvarlar da Asgari Fiyat Tarifesi kapsamında çalıģacaklardır. 12- Emisyon ölçümlerinde numune baģına Ģeklinde yazılan açıklama, tek bir kaynağı temsil etmektedir. Kaynaktaki numune alma, ön iģlem ve analiz sayısı, kullanılan ölçüm metodu ve Yönetmelik gereği tanık ve ardıģık tüm ölçümleri kapsamaktadır. 13- Yetkili laboratuvar, yapmıģ olduğu ölçüm ve analizlere ait faturayı ölçüm ve analiz hizmeti verdiği tesise kesmek zorundadır.bu iģlemlerde aracılık yapan kurum, danıģmanlık hizmeti veren firma vb. üçüncü Ģahıslar, yer alamaz. 9/9

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik Bileşikler

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2012 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON ÖLÇÜMLERİ EMİSYON NUMUNE

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Deney Laboratuvarı Adresi : Çetin Cad. Yunus Emre Sok. No:2 Şerifali Yukarı Dudullu 0000 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02163141475 Faks : 02163141477 E-Posta : info@testmer.com.tr

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası. Elektrokimyasal Metot

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası. Elektrokimyasal Metot EK LİSTE-1/12 SU, ATIK SU 1,2,3,4,5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot TS 5091 EN ISO 7027 İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu

Detaylı

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/11

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/11 EK LĠSTE-1/11 ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Su, Atık Su 1,2,,4,5 ph tayini Eloktrometrik Metot SM 4500-H+ Ġletkenlik (EC) Elektrik iletkenliği tayini TS 9748 EN 27888: 1996 Sıcaklık(T) Laboratuvar

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; evresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 ATIK SU (1) ph Elektrokimyasal Metot SM 4500- H + İletkenlik Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2510 B özünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Membran

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/19

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/19 EK LİSTE-1/19 Su, Atık su 1,2,3,4 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510-B Bulanıklık Işık Geçirgenliği Metodu TS 5091 EN ISO 7027 Çözünmüş Oksijen/ Elektrokimyasal

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Deney Laboratuvarı Adresi : Bağlarbaşı Mah. Feyzullah Cad. No.119 MALTEPE 34844 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 459 61 10 Faks : 0216 441 40 50 E-Posta : info@aemcevlab.com

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Belge No Kapsam : Y-01/170/2011 Düzenleme Tarihi : 06.07.2011 : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon, Gürültü Laboratuvar Adı : ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Deney Laboratuvarı Adresi : Yeni Yol Sok. Etap İş Merkezi B Blok No:20/7-8 Acıbadem Kadıköy İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 326 27 78 Faks : 0216 545 87 03 E-Posta

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/12

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/12 Çevre Yönetimi lüğü EK LĠSTE-1/12 Laboratuvarı Su, Atık Su 1,2,3 ph Elektrokimyasal Method S.M. 4500 H + B. 21. Baskı 2005 Elektriksel İletkenlik (EC) Laboratory Method S.M. 2510 B. 21. Baskı 2005 Renk

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYAT KATALOĞU

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYAT KATALOĞU ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYAT KATALOĞU 2015 Adres : Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 P.K. 21 41470 Gebze - Kocaeli Tel : 0 262 677 2000 Faks : 0 262 643 0470 E-posta : analiz@tubitak.gov.tr I İÇİNDEKİLER

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI i İÇİNDEKİLER ENDÜSTRİYEL HİZMETLER İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ... 1 BAŞVURU... 1 HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ... 1 RAPORLAMA... 1 BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ... 2 ÇEVRE VE TEMİZ

Detaylı

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; arıtma

Detaylı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı ile size özel çözümlerimiz ile, Kalite kontrol sektöründe

Detaylı

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27661 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ 1 Atık Yağ Analizi Ücret Tarifesi 1.1 Ağır Metal Parametrelerinin Analizleri

Detaylı

28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ

28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 12 Ekim 2011 Tarihli ve 28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33)

Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33) Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33) Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO, O₂ ve CO₂ Tayini Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO₂ Tayini

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

Ek-1. Testler ve Numune Alma Metodları. 1- Atığın temel özelliklerinin tanımlanması ve nitelendirilmesinde yapılan Testler

Ek-1. Testler ve Numune Alma Metodları. 1- Atığın temel özelliklerinin tanımlanması ve nitelendirilmesinde yapılan Testler Ek-1 Testler ve Numune Alma Metodları 1- Atığın temel özelliklerinin tanımlanması ve nitelendirilmesinde yapılan Testler Atığın özütleme özellikleri de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğin ondokuzuncu maddesinde

Detaylı

ÇEVRE YASASI. ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI. ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Çevre Yasası nın 36 ncı maddesinin (1) inci fıkrasının (C) bendinin kendisine verdiği

Detaylı

Emisyon Ġznine Tabi Tesisler Ġçin Esaslar ve Sınır Değerler

Emisyon Ġznine Tabi Tesisler Ġçin Esaslar ve Sınır Değerler Ek-1 Emisyon Ġznine Tabi Tesisler Ġçin Esaslar ve Sınır Değerler İzne Tabi Tesisler İçin Emisyon Sınırları Ek 8, Liste A ve B de yer alan izne tabi bir tesis için Ek 5 de herhangi bir emisyon sınırlaması

Detaylı

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; arıtma çamurlarının toprakta

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ LİSTESİ SR. Riskli Yapıların Tespiti Hizmetleri 1 105 Riskli Yapı Tespit Lisans Belgesi 847,46 152,54 1.000,00 Deprem Bölgelerinde Yapılacak

Detaylı

Laboratuvarı. Hakkımızda;

Laboratuvarı. Hakkımızda; Hakkımızda; BC LABORATUVARI olarak; Çevre ölçümleri faaliyetlerimizi taşıdığımız sorumluluğun bilincinde; çevrenin korunmasını, ölçüm kalitesi ve müşteri memnuniyetini esas alarak sürdürmekteyiz. Ölçümlerimizde;

Detaylı