ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;"

Transkript

1 SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN Bulanıklık Nephelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu Membran Elektrod Metodu SM 4500 O G Tuzluluk Elektriksel İletkenlik Metodu SM 2520 B Toplam Askıda Katı Madde Gravimetrik Metot TS EN 872 Toplam Çözünmüş Katı Madde Gravimetrik Metot TS EN Toplam Katı Madde Gravimetrik Metot SM 2540 B Toplam Sabit ve Uçucu Katı Madde Gravimetrik Metot SM 2540 E Yağ-Gres Gravimetrik Metot SM 5520 B Çökebilen Katı Madde Hacimsel Metot TS 7092 Sülfür İyodometrik Metot SM 4500-S 2- C F Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ 5 ) 5 Gün BOD Testi SM 5210 B Kimyasal Oksijen İhtiyacı Açık Reflaks Metodu Spekrofotometrik Metot SM 5220 B AKÇL/AK-019(İşletme İçi Metot- Hazır Kit) Fenol Kloroform Ekstraksiyon Metodu SM 5530 B ve C R.G. No: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında (Tablo 4 hariç) R.G. No: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği kapsamında

2 SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-2/9 Anyonlar Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, İyon Kromotografi Metodu SM 4110 B Ortofosfat, Sülfat, Katyonlar Baryum, Sodyum, Mangan İyon Kromotografi Metodu TS EN ISO Amonyum/Amonyum Azotu, Krom +6 Ağır Metaller Alüminyum, Kadmiyum, Krom, Bakır, Kurşun, Nikel, Gümüş, Çinko, Bor, Kobalt, Mangan, Sodyum, Demir, Arsenik, Baryum, Selenyum, Ağır Metaller Kalay, Fosfor Civa İyon Kromotografi Metodu ICP-OES Metodu ICP-OES Metodu ICP-OES Hidrür Metodu AKÇL/AK-003 (İşletme İçi Metot) SM 3120 B AKÇL/AK-002 (İşletme İçi Metot) AKÇL/AK-001 (İşletme İçi Metot) R.G. No: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında (Tablo 4 hariç) R.G. No: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği kapsamında

3 ATIK YAĞ 3 MİKROBİYO LOJİK ANALİZLER 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-3/9 Toplam Koliform Membran Filtrasyon Sistemi SM 9222 B Fekal Koliform Membran Filtrasyon Sistemi SM 9222 D Klorofil-a Spektrofotometrik Metot SM H PCB (Poliklorlubifeniller ) (18, 28, 31, 44, 52, 101, 118, 138, 149, 153, 170, 180, 194) GC-ECD Metodu TS EN TS EN R.G. No: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında (Tablo 4 hariç) R.G. No: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği kapsamında R.G. No: Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında

4 ATIK 4 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-4/9 Ön işlem- Atık Katı Atıkların ve Çamurların Özütlemesi Metodu TS EN ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B. Ağır Metaller Antimon, Arsenik, Baryum, Çinko, Kadmiyum, Krom, Bakır, Kurşun, Nikel, Molibden, Selenyum Civa Anyonlar Florür, Klorür, Sülfat Fenol BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Kuru Kalıntı, Nem, Kuru Madde Tayini ICP-OES Metodu ICP-OES Hidrür Metodu İyon Kromotografi Metodu Kloroform Ekstraksiyon Metodu GC-MS Headspace Metodu SM 3120 B AKÇL/AK-001 (İşletme İçi Metot) SM 4110 B SM 5530 B ve C EPA 5021 A Gravimetrik Metot TS 9546 EN Toplam Çözünmüş Katı Madde Gravimetrik Metot TS EN Yanma Kaybı (LOI) Gravimetrik Metot TS EN R.G. No:27533 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik EK -2 kapsamında.

5 SU, ATIK SU 1,2 TOPRAK, ARITMA ÇAMURU 5,6 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-5/9 BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) GC-MS Headspace Metodu EPA 5021 A Numune Alma Nehirden ve Akarsulardan Numune Alma Kılavuzu TS ISO Atık Sulardan Numune Alma TS ISO Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları TS R.G. No: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında (Tablo 4 hariç) R.G. No: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği kapsamında RG No: Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Ek 1 ve Ek 2 kapsamında RG No: Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik Ek 1 ve Ek 2 kapsamında

6 EMİSYON 7 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-6/9 Nem Probu ile İşletme İçi Metot Nem (<180 0 AKÇL/HK-001 C) EPA 4 Gravimetrik Metot TS ISO Hız ve Debi S Tipi Pitot Tüp Metodu EPA Metot 2 İslilik Toz (Partiküler Madde) NO NO x, NO 2 Renk Karşılaştırma (Bacharach) Metodu Gravimetrik Metot Elektrokimyasal Hücre Metodu Elektrokimyasal Hücre Metodu, hesaplama TS 9503 TS ISO 9096 TS EN EPA 5 EPA 17 EPA CTM 022, EPA CTM 034 Karbonmonoksit, Elektrokimyasal Hücre Metodu EPA CTM 034 TS ISO Elektrokimyasal Hücre Metodu, Korbondioksit TS ISO hesaplama Elektrokimyasal Hücre Metodu EPA CTM 034 Oksijen TS ISO Kükürt dioksit Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Halojenlerin Tayini (HCl, HF, Br 2,Cl 2 ) İyon Kromotografik Metodu EPA 26 A Flor Tayini Spektrofotometrik Metot EPA 13 A R.G. No: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında.

7 EMİSYON 7 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-7/9 Metal Tayini EPA 29 (Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, ICP-OES ile Tayin Mn, Ni, Pb, Se, Zn, Sb, Hg, P) Uçucu Organik ve Buhar Tayini (VOCs) (Benzen, 1,4-Dioksan, Asetonitril, Bütil Alkol, 1,2-Diklorpropan, 2-Bütanon, n- Bütil Asetat, 1,2-Dikloretilen, Dietileter, Etanol, Etil Asetat, Etilbenzen, TS EN Klorbenzenler ( 1,2-Diklorbenzen, 1,4- GC-FID/MS Metodu İle Tayin EPA 18 Diklorbenzen) Ksilen ( o-ksilen, p- Ksilen, m-ksilen), 4-Metil-2-Pentanon, 2-Propanol, Siklohekzan, Stiren, Toluen, Akrilonitril, Propennitril, i- Bütanol, Metilmetakrilat, Diizopropileter, Tetrakloretilen Siyanür Tayini Formaldehit Tayini Spektrofotometrik ve Titrasyon İle Tayin Spektrofotometrik Metot İle Tayin CARB 426 EPA R.G. No: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında.

8 İMİSYON 7 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-8/9 Çöken Toz Gravimetrik Metot TS 2342 Partikül Madde (PM 10) Gravimetrik Metot EPA 40 Kısım CFR 50 PM10 Kesrindeki Pb, Cd, As, Ni TS EN Sabit debide örnekleme Numune Alma TS EN 14902/AC SO 2,NO 2,O 2,HCl, HF, NH 3, EN BTEX, VOC (C 2 -C 28 ), H 2 S ve Pasif Örnekleme Metodu EN Aldehit Örneklemesi EN R.G. No: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında.

9 GÜRÜLTÜ 8 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-9/9 Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki Ses Basınç Seviyelerinin Değerlendirilmesi için Ses Güç Seviyelerinin TS ISO 8297 Tayini Mühendislik Metodu Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması-Genel Hesaplama Yöntemi TS ISO Ses Gücü Seviyesi Ses Basıncı Kullanılarak Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin ve Ses Enerji Seviyelerinin Tayini-Bir Yansıtma Düzlemi TS EN ISO 3746 Boyunca Çevreleyici Ölçme Yüzeyi Kullanılarak Yapılan Gözlem Metodu Gürültü Kaynağının Ses Gücü Seviyelerinin Ses Basıncı Kullanarak Tayinin Bir Yansıtma Düzlemi TS EN ISO 3744 Boyunca, Esas Olarak Serbest Bir Alan İçinde Uygulanan Mühendislik Metodu Çevresel Gürültünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Bölüm1: Temel Büyüklükler ve Değerlendirme İşlemleri Ses Basıncı Seviyesi Çevresel Gürültünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Bölüm 2: Çevresel Gürültü Seviyelerinin Tayini TS 9315 ISO TS ISO R.G. No: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; evresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 ATIK SU (1) ph Elektrokimyasal Metot SM 4500- H + İletkenlik Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2510 B özünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Membran

Detaylı

DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI)

DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI) T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI) OCAK 2012-ANKARA 0 / 32

Detaylı

SUSURLUK HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU Kış Dönemi, 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı

SUSURLUK HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU Kış Dönemi, 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI ÇED ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE ĠZLEME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RLUK HAVZASI KALİTESİ İZLEME RAPORU Kış Dönemi, 2 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı

Detaylı

Laboratuvarda Su Analizi Fotometrik ve Elektrokimyasal Cihazlar, Reaktifler ve Hizmetler

Laboratuvarda Su Analizi Fotometrik ve Elektrokimyasal Cihazlar, Reaktifler ve Hizmetler Katalog Laboratuvarda Su Analizi Fotometrik ve Elektrokimyasal Cihazlar, Reaktifler ve Hizmetler 2 GİRİŞ www.hach-lange.com.tr HACH LANGE Fotometrik ve Elektrokimyasal Cihazlar, Reaktifler ve Hizmetler

Detaylı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı II. Baskı 2011 Merck Millipore is a division of Anonim, 2011. Merck Laboratuvar El Kitabı. ISBN 978-975-00373-1-3 Bu kitap adına; Orlab Laboratuvar Market ve Merck

Detaylı

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. Yönetmeliği nde 15/04/2015 tarihindeyapılan değişiklikler işlenmiştir.)

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. Yönetmeliği nde 15/04/2015 tarihindeyapılan değişiklikler işlenmiştir.) 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ (30/11/2012tarihlive28483sayılıResmîGazete

Detaylı

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALĠZASYON ġebekesġne DEġARJ YÖNETMELĠĞĠ I.BÖLÜM Genel Genel Kurul Tarafından Kabulü; Karar Tarihi : 02.12.2005 Karar No : 25 Amaç, Kapsam

Detaylı

Kapsam Parametre Standart No Standart Adı Kullanılabilirlik Fiziksel Gürültü TS EN ISO 9612 Akustik Çalışma Ortamında Maruz UYGUN

Kapsam Parametre Standart No Standart Adı Kullanılabilirlik Fiziksel Gürültü TS EN ISO 9612 Akustik Çalışma Ortamında Maruz UYGUN Kapsam Parametre Standart No Standart Adı Kullanılabilirlik Gürültü TS EN ISO 9612 Akustik Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi İçin Prensipler Gürültü TS 2607 ISO

Detaylı

Küçük Menderes Nehri Ölçüm Ağı Tasarımı ve Su Kalite Değişkenlerinin İrdelenmesi Çalışması

Küçük Menderes Nehri Ölçüm Ağı Tasarımı ve Su Kalite Değişkenlerinin İrdelenmesi Çalışması E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (3-4): 361 369 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Küçük Menderes Nehri

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİĞİ SULARA İLİŞKİN KALİTE STANDARDLARI HAKKINDA TEBLİĞ

KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİĞİ SULARA İLİŞKİN KALİTE STANDARDLARI HAKKINDA TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından: KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİĞİ SULARA İLİŞKİN KALİTE STANDARDLARI (TEBLİĞ NO: 2008-29) HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

Detaylı

ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ

ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ÇEVRE JEOLOJiSİ DERSİ ile İLGİLİ AYRINTILAR Ders Kitabı: Environmental Geology (Edward Keller) Environmental

Detaylı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI ÜCRET TARİFESİ

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI ÜCRET TARİFESİ MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1- İÇME SUYU VE ATIKSU ÜCRET TARİFESİ SIRA NO ABONE TÜRLERİ SU ÜCRETİ BİRİM FİYATI / m 3 ATIKSU ÜCRETİ BİRİM FİYATI / m 3 A MESKEN ABONESİ 2,50 1,00

Detaylı

SU KİMYASI DERS NOTLARI

SU KİMYASI DERS NOTLARI SU KİMYASI DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2005 1 SU KİMYASI İçme suyuna ait özellikler 4 gruba ayrılır. 1 Fiziksel ve duyu organlarına hitap eden özellikler

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ Kadriye Özlem SAYGI Doktora Tezi Doç. Dr. Mustafa TÜZEN Kimya Anabilim Dalı 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İL : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL

Detaylı

Kızılırmak Su Kalitesi. Prof. Dr. Celal F Gökçay ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü cfgokcay@metu.edu.tr

Kızılırmak Su Kalitesi. Prof. Dr. Celal F Gökçay ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü cfgokcay@metu.edu.tr Kızılırmak Su Kalitesi Prof. Dr. Celal F Gökçay ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü cfgokcay@metu.edu.tr Güzergah Toplam 1150 km Güzergah boyunca Ankara nın yukarısında kalan iller: Sivas, Kayseri,Nevşehir,

Detaylı

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı :12 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı :12 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı :12 29/11/2013 Öz: 2014 yılı Ücret Tarifesi. GENEL KURUL KARARI 29.11.2013 tarihinde saat 14:00 da yapılan Meski Genel Kurulunda Komisyonumuza

Detaylı

Su analizi için proses cihazları

Su analizi için proses cihazları Su analizi için proses cihazları İçme suyu ve atık suya yönelik ürünler ve hizmetler Doğrudan üreticiden: Ürünler, sistemler ve servis Kaliteli ürünler, sistem çözümleri ve kapsamlı hizmet arıyorsunuz.

Detaylı

EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER

EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER a) Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları, b) Standart dışı ürünler, c) Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler, d) Dökülmüş, niteliği bozulmuş

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımların Doğru Seçimi, Doğru Kullanılması ve Kişisel Koruyucu Malzememelerin Taşıması Gereken Özellikleri

Kişisel Koruyucu Donanımların Doğru Seçimi, Doğru Kullanılması ve Kişisel Koruyucu Malzememelerin Taşıması Gereken Özellikleri İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Özel Kişisel Koruyucu Donanımların Doğru Seçimi, Doğru Kullanılması ve Kişisel Koruyucu Malzememelerin Taşıması Gereken Özellikleri Sadettin Sezginer 1 Kişisel Koruyucu Donanımların

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA-2013-1 - İçindekiler A- HAVA... 3-12 A.1. Hava Kalitesi... 12 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar... 3-6 A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu

Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:15, Sayı:13, 5769 2005 Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu Argun Olcayto ERDOĞAN* 1, Gülsüm Emel ZENGİN 2, Derin ORHON 2 1 Siemens Sanayi

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU

BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA-2013 I İçindekiler A- HAVA... 3-14 A.1. Hava Kalitesi... 3 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar... 3-6 A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki Çalışmalar...

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

SU ŞARTLANDIRMA KİMYASALLARI ÜRÜN KATALOĞU. Sürekli Kazandıran Çözümler

SU ŞARTLANDIRMA KİMYASALLARI ÜRÜN KATALOĞU. Sürekli Kazandıran Çözümler SU ŞARTLANDIRMA KİMYASALLARI ÜRÜN KATALOĞU Sürekli Kazandıran Çözümler HAKKIMIZDA BİMAKS, endüstriyel su ıslahında kullanılan yüksek performanslı ürünleri, proses kimyasallarını, test kitlerini, dozaj

Detaylı