Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER"

Transkript

1 Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER Okan Güray BÜLBÜL GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ARAġTIRMA GÖREVLĠSĠ AKġAM GAZETESĠ YAZARI

2 ĠġVERENĠN Ġġ KAZASINI BĠLDĠRĠM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ĠĢyerinde iģ kazası yaģayan iģveren kazayı en geç 3 iģgünü içerisinde SGK ya bildirmek zorundadır. ĠĢveren sağlık hizmeti sunucuları veya iģyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren 3 iģgünü içinde SGK ya bildirmek zorundadır. Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iģ kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

3 Ġġ KAZASI SONUCU ĠġÇĠLERĠN HAKLARI NELER? ĠĢ kazası sonucu yaralanan iģçiler hastanede tedavi gördükleri süre boyunca geçici iģ göremezlik ödeneği alırlar. Yatarak tedavi gören ve bunu istirahat raporu ile belgeleyen iģçiler prime esas kazançlarının günlük tutarının yarısı kadar, ayakta tedavi gören iģçiler ise prime esas kazançlarının günlük tutarının üçte ikisi kadar geçici iģ göremezlik ödeneğine hak kazanır.

4 GEÇĠCĠ Ġġ GÖREMEZLĠK ÖDENEĞĠ Geçici iģ göremezlik ödeneği hastaneden rapor alınan süre boyunca iģçilere ödenir. Yani 5 gün iģ göremezlik raporu alana 5 gün, 10 gün iģ göremezlik raporu alana 10 gün için geçici iģ göremezlik ödeneği verilir. Geçici iģ göremezlik ödeneğinin tutarı, ücreti TL olan iģçinin ayakta tedavi görmesi halinde günlük 45 TL, yatarak tedavi görmesi halinde ise 35 TL civarında olur.

5 SÜREKLĠ Ġġ GÖREMEZLĠK GELĠRĠ ĠĢ kazasından sağ kurtulan ancak hastanede tedavi gördükten sonra yürüttüğü meslekte kazanma gücünü en az yüzde 10 oranında kaybeden iģçilere, bu durumun hastaneden alınacak raporla tespit edilmesi durumunda sürekli iģ göremezlik geliri bağlanır. Yani uzuv kaybı, solunum yetmezliği, akciğer bozuklukları gibi kalıcı bir hasar gören iģçiler bir daha mesleklerinde çalıģmak için gerekli fiziki koģulları en az yüzde 10 oranında kaybetmiģlerse, sürekli iģ göremezlik geliri alırlar.

6 SÜREKLĠ Ġġ GÖREMEZLĠK GELĠRĠ Sürekli iģ göremezlik gelirinin miktarı, iģçilerin hastaneden aldıkları rapora göre belirlenir. Meslekte kazanma gücünü tamamen kaybetmiģ iģçilere, prime esas kazançlarının yani brüt ücretlerinin yüzde 70 i sürekli iģ göremezlik geliri olarak bağlanır.

7 SÜREKLĠ Ġġ GÖREMEZLĠK GELĠRĠ Meslekte kazanma gücünün tamamını değil de, belirli bir oranını kaybetmiģ iģçilere ise tamamını kaybetmiģ iģçiye bağlanacak yüzde üzerinden gerekli hesap yapılarak gelir bağlanır. Meslekte kazanma gücünü kaybeden iģçilerin, baģka birisinin sürekli bakımına muhtaç olması halinde brüt ücretlerinin tamamı kendilerine sürekli iģ göremezlik geliri olarak bağlanır.

8 SÜREKLĠ Ġġ GÖREMEZLĠK GELĠRĠ Kendisine sürekli iģ göremezlik geliri bağlanan ve meslekte kazanma gücünü en az yüzde 50 oranında kaybettiği tespit edilen iģçilerin ölümü halinde, geride kalanlara ölümün hangi sebeple olduğuna bakılmaksızın ölüm geliri bağlanır. Fakat kendisine sürekli iģ göremezlik geliri bağlanan ve meslekte kazanma gücünü yüzde 50 nin altında kaybettiği tespit edilen iģçilerin ölümü halinde, ölüm nedenine bakılarak geride kalanlara hangi aylığın bağlanacağına karar verilir.

9 SÜREKLĠ Ġġ GÖREMEZLĠK GELĠRĠ Sürekli iģ göremezlik geliri alan iģçinin ölüm nedeni iģ kazası veya meslek hastalığı ile ilgiliyse geride kalanlara ölüm geliri, ölüm nedeni iģ kazası veya meslek hastalığı ile ilgili değilse geride kalanlara iģçinin almakta olduğu sürekli iģ göremezlik geliri bağlanır.

10 SÜREKLĠ Ġġ GÖREMEZLĠK GELĠRĠ ĠĢ kazasından sağ kurtulan fakat kaza sonucunda meslekte kazanma gücünü en az %60 ve üzerinde kaybeden iģçilerden; en az 10 yıldır sigortalı olup toplam gün prim ödemiģ olanlara malullük aylığı bağlanması söz konusu. Meslekte kazanma gücünü en az %60 kaybeden bununla birlikte baģka birisinin sürekli bakımına muhtaç olduğu tespit edilen iģçilere malullük aylığı bağlanması için yalnızca gün prim ödenmesi yeterlidir. Bu durumdaki kiģilere aylık bağlanması için en az 10 yıldır sigortalı olma Ģartı aranmamaktadır.

11 SÜREKLĠ Ġġ GÖREMEZLĠK GELĠRĠ Malullük aylığı hesaplanırken, iģçinin sigortalılık süresi dikkate alınır günden az prim ödemiģ iģçilere verilecek malullük aylığı gün çalıģan bir kiģinin alacağı emekli aylığının malullük oranında azaltılması ile bulunur günden daha fazla prim ödemiģ iģçilere ise ödedikleri prim sayısı üzerinden aylık hesaplanır ve bu aylık malullük oranında azaltılarak bağlanır. Malul kalan iģçinin baģka birisinin sürekli bakımına muhtaç olması halinde prim ödeme gün sayısı üzerinden hesaplanan malullük aylığı bağlama oranına yüzde 10 ilave edilir.

12 SÜREKLĠ Ġġ GÖREMEZLĠK GELĠRĠ ĠĢ kazası sonrası meslekte kazanma gücünü en az yüzde 60 ve üzerinde kaybeden iģçilerin sürekli iģ göremezlik geliri ve malullük aylığını birlikte alması mümkün. Bu iki koģulun birlikte gerçekleģmesi halinde iģçilere yüksek olan maaģın tamamı, düģük olanın yarısı birlikte bağlanacaktır. Sürekli iģ göremezlik gelirinin ve malullük aylığının eģit olması halinde ise sürekli iģ göremezlik gelirinin tamamı, malullük aylığının ise yarısı bağlanır.

13 KIDEM TAZMĠNATI ĠĢ kazası sonrası hayatlarını kaybeden iģçilerin yakınları, iģçinin kıdem tazminatını iģverenden isteme hakkına sahipler. Veraset ilamındaki hisse uyarınca iģveren iģçinin geride kalan yakınlarına kıdem tazminatını ödemek zorundadır.

14 KIDEM TAZMĠNATI Kıdem tazminatı çalıģılan her bir yıl için bir aylık brüt ücret tutarındadır. Yani geride kalan yakınlar, iģçinin bu iģverene bağlı olarak çalıģtığı her yıl için bir aylık brüt ücreti tutarındaki kıdem tazminatını iģverenden talep edebilirler. ĠĢverenin bu talebe olumsuz cevap vermesi veya ödemeyi geciktirmesi halinde 10 yıl içinde dava açılabilir. Kıdem tazminatı alacağında zaman aģımı süresi 10 yıldır.

15 CENAZE ÖDENEĞĠ ĠĢ kazası sonucu hayatını kaybeden iģçilerin aileleri, SGK dan 449 TL cenaze ödeneği alabilirler. ĠĢ kazası sonrası ölümlerde cenaze ödeneği alabilmek için herhangi bir sigortalılık süresi gerekmiyor. Yani iģyerinde 1 yıldır çalıģanın da, 1 gündür çalıģanın da aileleri cenaze ödeneği alabilir. Cenaze ödeneği bir seferlik yapılan bir ödemedir, bir maaģ veya gelir değildir.

16 ÖLÜM GELĠRĠ Ölüm geliri, iģçinin çalıģma süresine, kıdemine veya primine bakmadan geride kalanlara bağlanan bir gelirdir. Bu gelirin herhangi bir Ģarta tabi olmaması iģ kazası sonrası yakınlarını kaybeden tüm kiģilere bağlanmasını mümkün kılar.

17 ÖLÜM GELĠRĠ ĠĢçilerin geride kalan hak sahiplerine bağlanacak ölüm geliri, iģçinin son üç ayki ücretinin ortalamasının yüzde 70 i kadardır. ĠĢçinin ortalama ücreti TL ise yakınlarına bağlanacak ölüm gelirinin TL civarında olacağını söyleyebiliriz. Bu rakam, geride kalan hak sahiplerinin tamamına verilecek rakamdır. Ölüm gelirinin geride kalanlar arasında paylaģımı geride kalan yakınların durumuna göre değiģir.

18 ÖLÜM GELĠRĠNĠN PAYLAġILMASI Ölüm gelirinin geride kalanlar arasında paylaģtırılmasında öncelik iģçinin eģindedir. Ölüm sonrası dul kalan eģe ölüm gelirinin yarısı bağlanır. Dul kalan eģin, aylık bağlanacak çocuğunun olmaması, çalıģmıyor olması, emekli olmaması ve SGK dan herhangi bir gelir almaması halinde ölüm gelirinin yüzde 75 ini alması mümkündür.

19 ÖLÜM GELĠRĠNĠN PAYLAġILMASI Ölüm gelirini iģçinin çocukları da alabilir. ÇalıĢmayan, emekli olmayan, SGK dan herhangi bir gelir almayan erkek çocuklardan 18 yaģını, lise ve dengi okullarda okuyanlar 20 yaģını, üniversite okuyanlar ise 25 yaģını geçinceye kadar ölüm gelirinin yüzde 25 ini alabilirler. Kız çocuklar ise evlenmedikleri müddetçe ölüm gelirinin yüzde 25 ini almaya devam edebilirler.

20 ÖLÜM GELĠRĠNĠN PAYLAġILMASI ĠĢçilerin çocuklarından malul olanlar ölüm gelirinin yüzde 25 ini sürekli bir Ģekilde alabilirler. ĠĢçi babasının ölümüyle anasız babasız kalan çocukların her birine ölüm gelirinin yarısı bağlanır.

21 ÖLÜM GELĠRĠNĠN PAYLAġILMASI PaylaĢım sonrası ölüm gelirinden arta kalan pay olursa, iģçinin anne ve babasına da ölüm geliri bağlanabilir. Ancak anne ve babanın ölüm gelirinden pay alabilmesi için gelirlerinin asgari ücretten düģük olması ve diğer çocuklarından bağlanan gelir ve aylık hariç olmak üzere SGK dan gelir veya aylık almıyor olması gerekir. Eğer anne veya baba 65 yaģın üzerindeyse ölüm gelirinden pay artmıģ olmasına bakılmaksızın diğer Ģartların varlığı halinde gelir bağlanabilir.

22 ÖLÜM AYLIĞI Ölüm geliri iģ kazasında hayatını kaybeden bütün iģçilere bağlanabilir. Fakat ölüm aylığı için iģçinin; en az 5 yıldır sigortalı olması ve toplam 900 gün prim ödemiģ olması gerekir. Ölüm aylığının miktarı da iģçinin prim ödeme gün sayısına bakılarak hesaplanır.

23 ÖLÜM AYLIĞI günden daha az primi olan iģçinin yakınlarına gün çalıģmıģ ve emekli olmuģ gibi hesaplanacak aylık bağlanır Günden fazla prim ödemesi olan iģçinin yakınlarına ise çalıģılan prim günü üzerinden hesaplanan aylık bağlanır. Ölüm aylığının geride kalanlara bağlanmasında da aynı ölüm gelirindeki gibi bir paylaģım esası gözetilecektir.

24 ÖLÜM AYLIĞI ve GELĠRĠNĠN BĠRLĠKTE ALINMASI Ölüm geliri iģ kazasında hayatını kaybeden bütün iģçilerin yakınlarına bağlanır. Ancak en az 5 yıldır sigortalı olan ve 900 gün primi olan iģçilere ölüm aylığı da bağlanabilir. Bu durumda olan ve hem ölüm aylığı, hem ölüm geliri alabilecek yakınlara ise yüksek olan aylığın tamamı, düģük olan aylığın ise yarısı birlikte bağlanabilir.

25 ÇEYĠZ YARDIMI Ölüm geliri veya aylığı almaktayken evlenen kız çocuklarına ölüm gelirinin veya aylığının 2 yıllık tutarı peģin olarak SGK tarafından çeyiz yardımı olarak ödenir. Evlenen kız çocuklarının aylık ve gelirleri ise kesilir.

26 TAZMĠNAT DAVASI ĠĢ kazasından sağ çıkabilenler ve hayatını kaybeden yakınlarının iģverene maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı vardır. Öncelikle iģ kazasından sağ çıkabilenler iģverene, SGK nın karģılamadığı tedavi giderleri ve masrafları için maddi tazminat davası açabilir.

27 TAZMĠNAT DAVASI Bunun yanında tedavi gördüğü süre boyunca kaza olmasaydı çalıģmaya devam edeceği için bu süre için ücret alacakları çerçevesinde maddi tazminat davası da açması mümkündür. Ayrıca bir iģçi, meslekte kazanma gücünü kaybetmesine neden olmayacak bir rahatsızlık yaģıyorsa ve bu rahatsızlık yeniden iģ bulmasına da engelse iģverene bunun için de maddi tazminat davası açabilir.

28 TAZMĠNAT DAVASI Örneğin yüzü yangından zarar görmüģ ve yanmıģ bir iģçi, meslekte kazanma gücünü en az yüzde 10 oranında kaybetmemiģ olabilir. Bu nedenle SGK dan sürekli iģ göremezlik geliri alması da söz konusu değildir. Fakat bu kiģi daha sonra bu rahatsızlığı nedeniyle iģ bulmakta zorlanabilir. Bu durumdaki iģçinin iģverene maddi tazminat davası açma hakkı vardır.

29 TAZMĠNAT DAVASI Maddi tazminatlar yanında bir de, kiģi kendisi doğrudan iģverene manevi tazminat davası açabilir. Manevi tazminatın konusu kaza sonrası psikolojik travmalar olabileceği gibi yaģanan sosyal ve davranıģsal bozukluklar da olabilir. Manevi tazminat konusunda iģ kazasından sağ çıkan iģçilerin hukuki destek almaları çok önemlidir.

30 TAZMĠNAT DAVASI ĠĢ kazası sonucu hayatını kaybeden iģçilerin yakınları, iģveren aleyhine destekten yoksun kalma dolayısıyla maddi tazminat davası açabilirler. Ailelerinin geçimlerini sağlayan iģçilerin ölümü, geride kalanları büyük bir destekten mahrum bırakır. Destekten yoksun kalma davalarında hâkim doğrudan geride kalanların durumuna göre karar verir.

31 TAZMĠNAT DAVASI Ortalama yaģam süresi ve kiģinin yaģı ile kaza olmasaydı çalıģacağı süre için ücret geliri ile emekli olduğunda alacağı emekli maaģı hesaplanır ve peģin olarak iģverene yansıtılacak tazminat tutarı belirlenir. Bu tutara hakimin taktirindeki indirim ve artırımlar uygulanır. Son olarak hakimin belirlediği destek oranı uygulanarak iģverenden istenebilecek tazminat belirlenir.

32 TAZMĠNAT DAVASI Önemli olan bu davaların en geç 10 yıl içerisinde açılmasıdır. 10 Yıllık süre aģılırsa maddi ve manevi tazminat davalarının açılması zaman aģımına uğrar.

33 TAZMĠNAT DAVASI Maden kazası sonrası hayatını kaybeden iģçilerin yakınları da iģverene manevi tazminat davası açabilir. Ancak geride kalanların açacakları manevi tazminat davasında öne sürecekleri nedenler doğrudan kendileri ile ilgili olmak zorundadır.

34 TAZMĠNAT DAVASI ĠĢ kazasından sağ çıkan iģçiler kendileri için manevi tazminat davası açabilirler, fakat geride kalanlar sadece yakınlarının hayatını kaybetmesi sonucu kendi uğradıkları manevi zararların tazmini için dava açma hakkına sahiptirler.

35 TAZMĠNAT DAVASI ĠĢ kazasından sağ çıkanların veya hayatını kaybedenlerin yakınlarının açacakları maddi ve manevi tazminat davaları sonucunda kendilerine ödenecek tutarlar SGK dan aldıkları gelir ve aylıklar düģüldükten sonra belirlenir.

36 TAZMĠNAT DAVASI Yani hak kazanacakları tazminattan aldıkları gelir ve aylıklar düģülür. Ancak Ģunu belirtmek gerekir ki, tazminat davaları uzun süren davalardır ve neticesinde hak kazanılan tazminatın alınabilmesi için bir de haciz iģleminin sonucunu beklemek gerekebilir.

37 ĠġVEREN PEġĠN DEĞERĠ SGK YA ÖDER ĠĢ kazası soruģturması sonucunda iģverenin kusurlu bulunması halinde SGK kaza sonucu iģçilere bağladığı gelir ve aylıklar için iģverene rücu eder. Yani bu kiģilere bağlanacak aylık ve gelirler için iģverenin kapısını çalar.

38 ĠġVEREN PEġĠN DEĞERĠ SGK YA ÖDER ĠĢverenden bu kiģilere sağlanacak hakların bedelini peģin olarak tahsil eder. Dolayısıyla iģveren kusuru oranında SGK nın bağladığı aylık ve gelirleri de karģılamakla yükümlüdür.

39 TEġEKKÜRLER

ĠÇĠNDEKĠLER. 1. ÖLÜM AYLIĞI (HĠZMET AKDĠ ĠLE VE BAĞIMSIZ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)...2

ĠÇĠNDEKĠLER. 1. ÖLÜM AYLIĞI (HĠZMET AKDĠ ĠLE VE BAĞIMSIZ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)...2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÖLÜM AYLIĞI (HĠZMET AKDĠ ĠLE VE BAĞIMSIZ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)...2 1.1. Genel olarak...2 1.2. Ölüm sigortasından yararlanma şartları...2 1.3. Ölüm aylığı başvurusu...2 1.4. Ölüm aylığının hesaplanması...3

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YENĠDEN YAPILANDIRMA KANUNUNUN GETĠRDĠKLERĠ Dr. M. Emin ZARARSIZ Kurum BaĢkanı 28 ġubat 2011 1 / 51 YENĠDEN YAPILANDIRMA VE SOSYAL GÜVENLĠĞE Kamu oyunda Torba Kanun olarak bilinen

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

3- İş kazasının işverenin kastı ile meydana gelmesi durumunda işverene yaptırım var mıdır?

3- İş kazasının işverenin kastı ile meydana gelmesi durumunda işverene yaptırım var mıdır? İş Kazası 1- Gelir nedir? İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödemeye gelir denir. 2- Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate

Detaylı

HOŞGELDİNİZ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Yusuf Yücel Temel Kavramlar Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre bir iş sözleşmesine göre çalışanlar (m.4/1, a), bağımsız çalışanlar

Detaylı

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1 31 OCAK 2012 TARĠHLĠ RESMĠ GAZETE SAYI. 28190 MALĠYE BAKANLIĞINDAN: DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 162) 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde, 11/10/2011

Detaylı

TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SOSYAL GÜVENLİK REFORMU NDA MERAK EDİLEN 50 SORU 50 CEVAP

TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SOSYAL GÜVENLİK REFORMU NDA MERAK EDİLEN 50 SORU 50 CEVAP TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SOSYAL GÜVENLİK REFORMU NDA MERAK EDİLEN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SOSYAL GÜVENLİK REFORMU NDA MERAK EDİLEN SOSYAL GÜVENLİK REFORMU NDA MERAK EDİLEN Soru

Detaylı

SİGORTALILIK (TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN) BİLDİRİMİ

SİGORTALILIK (TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN) BİLDİRİMİ GİRİŞ Milli gelire, istihdama ve ihracata katkı sağlayan, sanayi sektörünün ham madde ihtiyacını karşılayan tarım sektörü ve bu sektörde çalışanlar ülkemiz ekonomisinin vazgeçilmez bir unsurudur. Tarımsal

Detaylı

Vefat eden sigortalının dul eşi hak sahibidir. Evlendiği takdirde evlendiği tarihten itibaren hak sahipliğini kaybeder ve aylığı kesilir.

Vefat eden sigortalının dul eşi hak sahibidir. Evlendiği takdirde evlendiği tarihten itibaren hak sahipliğini kaybeder ve aylığı kesilir. Dul Ve Yetim Aylığı, İşlem Ve Oranları Sigortalının eşine bağlanacak ölüm aylığı sigortalı için hesaplanan aylığın % 50 sidir. Şayet sigortalının hak sahibi durumunda çocuğu yoksa hak sahibi eşine % 75

Detaylı

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL YENĠ SOSYAL GÜVENLĠK SĠSTEMĠ AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL NEXIA TÜRKĠYE HAKKINDA Nexia Türkiye bağımsız denetim, mali danıģmanlık, tasdik hizmetleri, kurumsal finans, iç denetim ve yapılandırması,

Detaylı

SSGSSK NUN BAZI ÖZELL

SSGSSK NUN BAZI ÖZELL SSGSSK NUN BAZI ÖZELLİKLERİ SSGSSK nda emeklilik ve genel sağlık sigortası sistemleri ile işverenlerin işyerlerine ve primlere ilişkin yükümlülükleri, sorumlulukları, sigortalıları, işverenleri, üçüncü

Detaylı

TÜRKĐYE VE AZERBAYCAN SOSYAL GÜVENLĐK HUKUKUNDA ÖLÜM SĐGORTASI

TÜRKĐYE VE AZERBAYCAN SOSYAL GÜVENLĐK HUKUKUNDA ÖLÜM SĐGORTASI TÜRKĐYE VE AZERBAYCAN SOSYAL GÜVENLĐK HUKUKUNDA ÖLÜM SĐGORTASI Dr. Namık HÜSEYĐNLĐ Dr. Semih AKTUĞ Giriş Kendisinden başkasını geçindirmekle yükümlü olanlar, başlarına erken bir ölüm veya ciddi ölçüde

Detaylı

KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ

KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ KADIN KADIN HAYATA HAYATA CAN, CAN, TOPR KADIN HAYATA CAN, TOPR Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ın girişimleri ile 26/01/2012 tarihli ve

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İŞTİRAKÇİNİN TANIMI Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlere iştirakçi

Detaylı

ÜLKELERE GÖRE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR

ÜLKELERE GÖRE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu ÜLKELERE GÖRE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR Bu bölümde yer alan bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumunun Web sitesinden alınmış

Detaylı

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ Ekim 2008, Ġstanbul Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R GĠRĠġ I. EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNĠN TEMEL PARAMETRELERĠNE

Detaylı

Ölüm Sigortası. Av. Çiğdem Yorulmaz *

Ölüm Sigortası. Av. Çiğdem Yorulmaz * Ölüm Sigortası Av. Çiğdem Yorulmaz * GİRİŞ Ölüm sigortası, uzun vadeli sigorta türlerinden biridir. Ölüm sigortasının Kanunumuzda yer almasının nedeni, sigortalıların ölmeleri halinde geride bıraktıkları

Detaylı

Kadın işçilerin çalışma koşulları iş mevzuatında NEDEN özel olarak

Kadın işçilerin çalışma koşulları iş mevzuatında NEDEN özel olarak 60 Kadın Soruda İşçilere Özel Çalışma Koşulları Kadın işçilerin çalışma koşulları iş mevzuatında NEDEN özel olarak düzenlenmiştir? Kadın işçi KİMDİR? Kadın işçinin doğum izni NE KADARDIR? Kadın işçi süt

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. HAZIRLAYAN: Ömer KÜÇÜKEVCİLİOĞLU Maliye Uzmanı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. HAZIRLAYAN: Ömer KÜÇÜKEVCİLİOĞLU Maliye Uzmanı 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU HAZIRLAYAN: Ömer KÜÇÜKEVCİLİOĞLU Maliye Uzmanı 5510 SAYILI KANUN YENİ SİGORTA (EMEKLİLİK) SİSTEMİ Sosyal Sigorta (1) Temel Kavramlar Sigortalılık

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı G E N E L G E 2009/114

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı G E N E L G E 2009/114 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/ 791 11/9/2009 Konu : Tahsis İşlemlerinde Tereddütlü Konular. G E N E L G E 2009/114 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun uygulanmaya başlanmasından

Detaylı

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap 1-Kanunda aktif- pasif dengesini sağlamaya yönelik düzenlemeler var mı? 5510 sayılı Kanunda Kurumun aktüeryal dengesini olumlu yönde etkileyecek olan

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.27/GSS- 34 17/1/2012 Konu : YeĢil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil iģlemleri GENELGE 2012/2

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kısa ve uzun vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 08.01.2014 DUYURU KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR 1-Geçici iş göremezlik ödeneği ne demektir nasıl ödenmektedir? Geçici iş göremezlik; sigortalının

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI. 01/01/2011 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR VE PRATĠK BĠLGĠLER

MANİSA DEFTERDARLIĞI. 01/01/2011 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR VE PRATĠK BĠLGĠLER MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2011 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR VE PRATĠK BĠLGĠLER KATSAYILAR 01/07/2011-31/12/2011 Tarihi arası AYLIK KATSAYI 0,06446 TABAN AYLIK KATSAYISI

Detaylı

ÖLÜM KARİNESİ VE GAİPLİK DURUMUNDA SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNE GELİR VE AYLIK BAĞLANMASI

ÖLÜM KARİNESİ VE GAİPLİK DURUMUNDA SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNE GELİR VE AYLIK BAĞLANMASI ÖLÜM KARİNESİ VE GAİPLİK DURUMUNDA SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNE GELİR VE AYLIK BAĞLANMASI Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GİRİŞ Sigortalının ölümüyle birlikte, geride kalan ve geçimlerini

Detaylı

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık

Detaylı

Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 29, 30, 31/07/1964-01/08/1964

Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 29, 30, 31/07/1964-01/08/1964 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası: 506 Kabul Tarihi: 17/07/1964 Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 29, 30, 31/07/1964-01/08/1964 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 11766-11779 NOT : - Bu kanunun ek 26

Detaylı

15) Yıl: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri

15) Yıl: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazate de yayınlanmıştır. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II)

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II) ĠġVEREN VE SORUMLULUKLARI Yurtiçinde istihdam ederken veya geçici görevle yurtdıģına götürürken; ĠġVEREN 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca iģverenin yapması gereken iģ ve iģlemleri ana baģlıklar

Detaylı