ĠÇĠNDEKĠLER. III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠÇĠNDEKĠLER. III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER"

Transkript

1 ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1

2 KEġAN BELEDĠYESĠ 2012 YILI FAALĠYET RAPORU I.GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon MĠSYONUMUZ KeĢan ımızın hayat standardını yükseltmek yolunda kentsel politikalar geliģtirmek, kaliteli hizmet sunmak, modern bir kent olmasını sağlamak ve halkımızın yaģam kalitesini sürekli arttırmaktır. VĠZYONUMUZ 21.Yüzyılda belediyecilik anlayıģının sürdürülmesinde önder olmak ve çağdaģ bir KeĢan yaratmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar: 1-Yetkileri a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek. f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 2

3 i) Borç almak, bağıģ kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten menetmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten menedilmesi sonucu cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak, hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını, inģaat malzemeleri, odun, kömür, hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. 2-Görev ve sorumluluklar a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomik ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir. Her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekanların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımı yapılabilir, korunması mümkün olmayan aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarında üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül verilebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 3

4 Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclis kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler: 1. Fiziksel Yapı: 1.1.Ana Hizmet Binası. Bu binada BaĢkanlık, Yazı ĠĢleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Su ĠĢleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Belkoop. Döner Sermaye ĠĢletmesi Müdürlüğü, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü bulunmaktadır. Belediyemiz ana hizmetleri bu binadan sevk ve idare edilmektedir. 1.2.Ġtfaiye ve Atölyeler Binası. Bu hizmet binasında da, Ġtfaiye Amirliği, Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü çerçevesinde atölyeler ve tamirhaneler bulunmaktadır. Belediyemiz elindeki mevcut araçların tamir ve bakımları burada yapılmaktadır. 1.3.Fen ĠĢleri Hizmet Binası. Bu hizmet binasında Fen ĠĢleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve bulunmakta olup, hizmetlerini burada vermektedirler. Ġspat Cami Mah. Akıncı Sokak ta bulunan Seralarda Ġlçemizin dört mevsim çiçek ihtiyacı karģılanmaktadır UlaĢım Hizmetleri Binası. Bu hizmet binasında UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü ve Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü bulunmakta olup, hizmetlerini burada vermektedirler. 1.5.Kadıköy Su Arıtma Tesisleri Hizmet Binası. ġehrimizin su ihtiyacının bir kısmını karģılayan Kadıköy barajında kurulu bulunmaktadır. Buradan alınan su, tesislerimizde arıtıldıktan sonra Ģehrimize sağlıklı bir Ģekilde verilmektedir. AĢağı Zaferiye mahallesinde iki adet su terfi istasyonu ile Kumdere köyünde de bir adet su terfi istasyonu ve binaları bulunmaktadır. 2. Örgüt Yapısı: Belediyemiz ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kuruluģtur yılı nüfusumuz ve 1126 hektar KeĢan, 126 hektar Erikli, 117 hektar Yayla-DaniĢment imar alanına hizmet sunmaktadır Sayılı Belediye Kanununa göre yönetilmektedir. Belediyemizin 25 meclis üyesi, 5 encümen üyesi, Belediye BaĢkanı, 3 BaĢkan Yardımcısı ve ana hizmet birimlerinden oluģmaktadır. 4

5 T.C KEġAN BELEDĠYESĠ ORGANĠZASYON ġemasi BELEDĠYE BAġKANI BAġKAN YARDIMCISI SABRĠ KÜÇÜKKARAKAġ BAġKAN YARDIMCISI CEMĠL KILAVUZ BAġKAN YARDIMCISI FEYZĠ ENGĠN ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ BELKOOP DÖNER SER.ĠġLT. MÜD. ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ SU ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 5

6 3. Bilgi Teknoloji Kaynakları ve Araç Makine Durumu Bilgi Teknoloji Kaynakları Belediyemiz bünyesinde belediye ana sistemini oluşturan Oracle veri tabanı ile çalışan bir adet Linux sunucu, belediye eski datalarının bulunduğu 1 adet Unix sunucu, 1 adet kullanıcı yönetimini sağlayan Windows 2008 R2 Hiperv sunucu, 8 adet sanal sunucu, 1 adet verilerin kayıt edildiği yedekleme ünitesi, e-belediye uygulaması için 1 adet web sunucu ve t-belediyeciliği uygulaması için yine 1 adet Windows 2003 sunucu, tüm birimlerde kullanılan toplam 113 adet bilgisayar ve 64 adet yazıcı bulunmaktadır. Ayrıca; 1 Adet güç kaynağı ve ana sistemin ve bilgisayarların elektrik kesilmelerinden etkilenmemesi için hizmet veren güç kaynakları sistemde mevcut olup, düzenli aralıklarla bakımının yapılması sağlanmaktadır. Belediyenin internet üzerinden tanıtımını ve halkla iletiģimini sağlayan, duyuru ve haberlerin yanı sıra,belediyenin yapısı, iģleyiģi, emlak borç sorgulama hakkında bilgi veren adı altında ve Web sitesi bulunmaktadır. Ayrıca internet üzerinden kanunlar, yönetmelikler, tebliğler, tüzükler, genelgeler ile her türlü bilgilerin faydalanıldığı ve her gün güncelleģtirilen Dialog programı aboneliğimiz bulunmaktadır. Araç Makine Durumu Belediyemiz elinde çeģitli model ve markalarda 5 adet damperli kamyon,3 adet traktör,1 adet bahçe traktörü, 3 adet otobüs, 2 adet midibüs, 1 adet taģıyıcı kamyon, 2 adet açık kasa kamyonet tek kabin, 1 adet kapalı kasa kamyonet,1 adet sulama tankeri, 10 adet çift kabin kamyonet, 1 adet binek otomobil, 1 adet ambulans, 1 adet kaza kırım aracı, 2 adet cenaze nakil aracı, 1 adet morglu cenaze yıkama aracı, 1 adet 4x4 arazi aracı, 1 adet yandan camlı kamyonet, 1 adet kapalı kasa kamyonet, 8 adet motosiklet, 5 adet itfaiye arazözü, 7 adet çöp kamyonu, 1 adet Lowbed, 3 adet beko loder, 1 adet loder, 1 adet greyder, 1 adet dozer, 2 adet silindir, 1 adet asfalt distribütörü,1 adet asfalt astar tankeri, 1 adet burgu makinesi, 3 adet traktör kepçe loderli, 1 adet yol süpürge aracı,1 adet yarı römork çekici, 1 adet traktör kepçe beko loderli, 1 adet vidanjör kamyon, 5 adet panelvan kamyonet ve 1 adet teleskobik sepetli araç olmak üzere toplam 86 araç bulunmaktadır. 6

7 4. Ġnsan Kaynakları PERSONEL KADRO DURUMU Personel Kadro Durumu Sürekli(Kadrolu)İşçi 129 Memur 96 Sözleşmeli Memur 19 Özürlü İşçi 6 Eski Hükümlü İşçi 4 Geçici İşçi 3 1 Vekil Memur 1 MEMUR PERSONELĠN EĞĠTĠM DURUMU TOPLAM 258 PERSONEL 7

8 MEMUR PERSONELĠN CĠNSĠYET DURUMU Memur Personel Cinsiyet Durumu ERKEK 80 KADIN 16 ĠġÇĠ PERSONELĠN ÖĞRENĠM DURUMU İşçi Personelin Öğrenim Durumu TOPLAM 142 PERSONEL İlkokul 64 Lise 38 Ortaokul 23 Yüksekokul 7 Fakülte 5 Okur Yazar 3 Yüksek Lisans 2 8

9 ĠġÇĠ PERSONELĠN CĠNSĠYET DURUMU İşçi Personel Cinsiyet Durumu MU 9 TOPLAM PERSONEL ERKEK 133 KADIN 9 5.Sunulan Hizmetler YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ NĠKAH ĠġLEMLERĠ: Belediyemize müracaat eden çiftlerin nikah muamele dosyaları yasalara uygun Ģekilde birimimizce düzenlenmekte ve arģivlenmektedir yılı içinde 464 çiftin nikah müracaatı alınmıģ ve 413 çiftin nikah akdi gerçekleģtirilmiģtir. Evlenenlerinin Nüfus Müdürlüğüne bildirimi yapılmıģtır. 9

10 BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN FAALĠYETLERĠ: Birimimizce Meclise havale edilen evraklardan meclis gündemini hazırlayarak, gündemin bölge halkına ve meclis üyelerine duyurulması sağlanmıģtır. Toplantıda alınan kararların ve zabıtların yazımı, dağıtımı, ilgili birimlere iletilmesi ve arģivlenmesi sağlanmıģtır Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi 11 kez olağan, 1 kez olağanüstü olarak toplanmıģ olup, yapılan toplantılar neticesinde 178 adet karar alınmıģtır. BELEDĠYE ENCÜMENĠN FAALĠYETLERĠ: 5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesi gereğince Belediye Encümen toplantıları Salı ve PerĢembe günleri olmak üzere haftada iki kez yapılmaktadır. Belediye Encümenimiz 5 kiģiden oluģmaktadır. Müdürlüğümüzce yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Encümene sevk edilen evrakların kayıt ve gündeme alınması iģlemleri yapılmıģtır. Encümence alınan 2012 yılında 2316 adet karar alınmıģ olup ilgili müdürlüklere dağıtımı yapılmıģ ve alınan kararlar arģivlenmiģtir. EVRAK KAYIT ĠġLEMLERĠ: Belediye BaĢkanlığına ve tüm birimlere resmi kurum ve kuruluģlardan gelen evrak, dilekçe, genelge, gelen ve giden evrakların kayıt iģlemleri, sevk ve muamelesi, dilekçelerin kayıt iģlemleri yapıldıktan sonra ilgili birimlere zimmet karģılığı teslimi yapılır. BaĢkanlık makamı ve diğer birimlerden gelen evrakları posta iģlemlerini yaparak PTT`ye teslimi sağlanır yılında 1178 adet giden evrak ile 4261 adet gelen evrak ve 538 adet dilekçe kayıt edilmiģtir. PERSONEL ĠLE ĠGLĠ ĠġLEMLER: 2012 yılı içinde Belediyemizde 657 sayılı kanuna tabi olarak 96 Memur, kadro karģılığı 1 Vekil Memur, 19 SözleĢmeli Memur ile 4857 sayılı kanuna tabi olarak 139 Kadrolu, 3 Geçici olmak üzere toplam 142 ĠĢçi Personel görev yapmıģtır. Birimimiz personel kaynaklarını araģtırmakta, memur ve iģçilerin özlük hak ve görevlerine iliģkin ilkeleri düzenlemekte, var olan personelin etkin ve verimli olması için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Memur personelin baģkanlık izni alındıktan sonra, açıktan, naklen ve terfi suretiyle atama iģlemleri, kadro, intibak iģlemleri ile emsal uygulamaları ile yan ödeme ve özel hizmet tazminatları ile ilgili çalıģmalar yapılmıģtır. Sicil 10

11 dosyalarının saklanması, dosyalara iģlenmesi, gizli tezkiyelerinin düzenlenmesi ile mal beyanlarının dosyalanması sağlanmıģtır. Personelin Derece ve kademe ilerlemeleri, ücretsiz izin, yıllık izin, mazeret izni ve raporlarla ilgili yazıģmalar yürütülmüģtür. Emeklilik, disiplin iģlemleri yapılmıģ ve personelin mesai takibi düzenli olarak yapılmıģtır. Memur personelin Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Projesi kapsamında internet ortamında veri giriģleri yapılmıģtır. Belediyemize ait KöĢk Düğün Salonu kiralama iģlemleri yapılmıģ olup; düğün salonu 2012 yılı içinde 197 kiģiye kiralanmıģ, okullar, resmi kurum ve kuruluģlar ile vakıf ve derneklere ise toplantı, çay, yemek ve kermes amacı ile ücretsiz olarak tahsis edilmiģtir. FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ YaklaĢık ,00.-TL harcanarak 2012 yılında Ton sıcak asfalt ve Sathi kaplama üretilmiģ bu sıcak asfalt ve Sathi kaplama ile KeĢan cadde ve sokakları ile mücavir alanımız Erikli ve Yayla sahilinde asfaltlama kaplama çalıģması tamamlanmıģtır. Asfalt Plentinin gerekli bakım ve onarımları ile Çevre ve ġehircilik Bakanlığının istemiģ olduğu kriterlerin sağlanması için gerekli çalıģma yapılmıģ, gerekli emisyon ölçümleri yaptırılmıģtır. Mücavir Alanlarımız Yayla ve Erikli Sahillerinde yapılan Sathi kaplama ve sıcak asfalt çalıģmalarıyla buraların daha modern bir görünüme sahip olmaları hedeflenmiģtir. 11

12 ġehrimizin cadde ve sokakların iyileģtirilmesi kapsamında AĢağı Zaferiye Mahallesi, Yukarı Zaferiye Mahallesi, Yeni Mahalle, Ġspat Cami Mahallesi, Büyük Cami Mahallesi, Mustafa Kemal PaĢa Mahallesi ve Yeni Mescit Mahallelerinde i Parke TaĢ, Bordür, m2 Prizma TaĢ ile Tretuar yapılarak toplamda m2 nin üzerinde yol ve tretuar kaplaması yapılmıģtır. Bu iģ için yaklaģık ,00.-TL harcanmıģtır. Belediyemize ait bina, sosyal tesis, üstgeçit vb. her türlü yapıların bakım onarım tadilat iģleri yaptırılmıģ, cadde ve sokaklarımızın bozulan kaplamaları (beton, beton parke, asfalt, sathi kaplama, bordür, refüj vb.) belediyemiz iģçi personeli tarafından onarılmıģtır yılı içerisinde Ģehir içinde 302 m. yağmur suyu hattı ve 103 m. yağmur suyu hattı tamiratı, 1593 m. kanalizasyon bağlantısı ve 123 m. kanalizasyon tamiratı belediyemiz ekiplerince teģkil edilmiģtir, Bu hatlarda genel olarak yağmur suyu hatlarında 400 ve 500 mm. çaplarda korige ve kanalizasyon bağlantı hatlarında mm. çaplarında PVC borular kullanılmıģtır. Cumartesi ve pazar günleri dahil toplamda 989 Ģebeke arızasına müdahale edilmiģtir. Yine kanalizasyon ekibimiz tarafından yağmur suyu ızgaraları düzenli temizlenerek Ģiddetli yağıģ esnasında Ģebekemizin sağlıklı çalıģması hedeflenmektedir. 12

13 KeĢan Kanalizasyon (Kollektör ve ġebeke Hatları) Yapım ĠĢi tarihinde KeĢan Belediyesince Ġller Bankası Ġstanbul Bölge Müdürlüğünün müģterek kontrollüğünde ihale edilen, KeĢan Kanalizasyon (Kollektör ve ġebeke Hatları) Yapım ĠĢi nin sözleģmesi ,00 TL lik bedelle tarihinde tarafımızca imzalanmıģtır. KeĢan Kanalizasyon (Kollektör ve ġebeke Hatları) Yapım ĠĢi toplam 6.508,00 lik kolektör ve Ģebeke hattı inģaatından ibarettir. Bu inģaat projesinde amaç; KeĢan Ġlçesinin kanalizasyon alt yapısının tamamlanıp, iģ bu Ģebeke hatlarını kolektör hatları vasıtasıyla arıtma tesisine ulaģtırılıp, KeĢan Ġlçe halkına sağlıklı bir alt yapı kazandırmaktır. ĠnĢaa edilmesi gereken 1210,00 m Ø 1000 lik ve 1276,00 m Ø800 lük Kollektör Hatlarında mevcut durumda Ø1000 likte 1005,78 m. ve Ø800 lükte ise 696,16 m. lik bir ilerleme kaydedilmiģtir. Bu ilerleme ile bütün iģin % 45,18 ini gerçekleģtirmiģ bulunmaktayız. ĠĢletmeye açılan kanalizasyon Ģebekesinin birimimizce düzenli olarak her yıl kanal temizleme aracıyla temizliği yapılmaktadır. 13

14 KeĢan Belediyesi Kapalı Otopark, Ofis, ÇarĢı, Belediye Hizmet Binası ve Açık Pazar Yeri Kompleksi ĠnĢaatı 2012 / Ġhale Kayıt numarası ile 31 Ekim 2012 ÇarĢamba günü ihalesi yapılan KeĢan Belediyesi Kapalı Otopark, Ofis, ÇarĢı, Belediye Hizmet Binası ve Açık Pazar Yeri Kompleksi ĠnĢaatı SözleĢmesi tarihinde yapıldı. Ġhale dosyası ve tüm ekleri Fen ĠĢleri Müdürlüğünce hazırlanmıģ olup 2013 yılında yer teslimi yapılmıģtır. KeĢan Merkez Atıksu Arıtma Tesisi D.S.Ġ. XI.Bölge Müdürlüğü KeĢan Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi Yapım ĠĢi ihalesini yapmıģ ve sonlandırmıģtır. Uygulama Projeleri hazırlanmakta olup söz konusu tesisin 2013 yılında ĠnĢaat Yapım ĠĢinin ihalesi D.S.Ġ. XI.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 14

15 Yayla Sahili Atıksu Arıtma Tesisi Yayla Sahili Atıksu Arıtma Tesisinin alanı belirlenmiģ ve alanı tahsisi için ön izin alınmıģtır. Yayla Sahili Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projeleri Belediyemiz tarafından hazırlatılarak Ġller Bankasına onaya sunulmuģtur. Yayla Sahili Atıksu Arıtma Tesisi ĠnĢaatı Yapım ĠĢi Ġhalesi 2013 yılında yapılması planlanmaktadır. MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELĠR BÜTÇESĠ: 2012 Yılı gelir bütçesi 5 ana bölümden oluģmaktadır.2012 yılı gelir bütçesi TL tahmin edilmiģ olup, 2012 yılı toplam tahakkuk u ,01.-TL olup, bu miktardan ,58.-TL tahsil edilmiģtir. Bütçenin gerçekleģme oranı % 89 dur. Ayrıca Ġller Bankasından ,00.-TL borçlanma düģünülmüģtür. VERGĠ GELĠRLERĠ: Toplamı ,00.-TL olarak tahmin edilmiģtir. Bu bölüme 2011 yılından ,51.-TL tahakkuk devretmiģtir. Yıl içinde ,92.-TL tahakkuk ederek toplam tahakkuk ,43.-TL olmuģtur. Yıl içinde bu tahakkuktan ,77.-TL si tahsil edilmiģtir. Tahsil edilemeyen ,66.-TL 2013 yılında tahsil edilmek üzere devretmiģtir. TEġEBBÜS MÜLKĠYET GELĠRLERĠ: Toplamı ,00.-TL olarak tahmin edilmiģtir. Bu bölüme 2011 yılından ,45.-TL tahakkuk devretmiģtir. Yıl içinde ,73.-TL tahakkuk ederek toplam tahakkuk ,18.-TL olmuģtur. Yıl içinde bu tahakkuktan ,91.-TL tahsil edilmiģtir. Bu tahakkuktan 1.970,21.-TL tahakkuktan terkin edilmiģtir. Tahsil edilemeyen ,48.-TL 2013 yılında tahsil edilmek üzere devretmiģtir. ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER: Toplam ,00.-TL olarak tahmin edilmiģtir. Yıl içinde tahakkuk etmemiģtir. DĠĞER GELĠRLER: Toplamı ,00.-TL olarak tahmin edilmiģtir. Bu bölüme 2011 yılından ,40.-TL tahakkuk devretmiģtir. Yıl içinde ,20.-TL tahakkuk ederek toplam tahakkuk ,60.-TL olmuģtur. Yıl içinde bu tahakkuktan ,31.-TL tahsil edilmiģtir. Tahsil edilemeyen ,29.-TL 2013 yılında tahsil edilmek üzere devretmiģtir. SERMAYE GELĠRLERĠ: Toplamı ,00.-TL olarak tahmin edilmiģtir. Yıl içinde ,80.-TL tahakkuk etmiģtir ve yıl içinde tamamı tahsil edilmiģtir. GĠDER BÜTÇESĠ: 2012 Yılı gider bütçesi ,00.-TL olarak tahmin edilmiģtir. Yıl içinde ,14.-TL ödenek harcanmıģ, ,86 imha edilmiģtir. Bütçenin gerçekleģme oranı % 79 dur. 15

16 MÜDÜRLÜKLER FONKSĠYONEL VE EKONOMĠK SINIFLANDIRMA DÜZEYĠNDE 2012 YILI GĠDERLERĠ PERSONEL GĠD. SOS.GÜV. KUR.DEV. PRĠMĠ GĠD. MAL VE HĠZ. ALIM GĠD. FAĠZ GĠD. CARĠ TRANSFERL ER SERMAYE GĠD. SER MA YE TR ANS BORÇ VERM E YE DE K ÖD TOPLAM ÖZEL KALEM , , , , ,84 FEN ĠġLERĠ , , , , ,17 MALĠ HĠZ , , , , , ,17 ĠTFAĠYE , , , ,46 ULAġIM HĠZ , , , ,28 SU ĠġLERĠ , , , , ,45 TEMĠZLĠK Ġġ , , , , ,56 VETERĠNER Ġġ , , , , ,88 YAZI ĠġLERĠ , , , ZABITA , , , , ,90 BELKOOP , , , ,45 ĠMAR VE ġehġr , , , ,75 PARK VE BAHÇE , , , , ,27 KÜLTÜR VE SOS , , , ,77 DESTEK HĠZ. 744, , , ,35 ÇEVRE KOR.KON. 730, , ,78 TOPLAM , , , , , , ,14 ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ 1.Faaliyet ve proje bilgileri Ġtfaiye personelinin eğitimine önem verilerek 4 itfaiye eri yurt içinde açılan arama kurtarma eğitimlerine gönderilmiģ ve eğitimlerini baģarı ile tamamlamıģlardır. Ġlçemizde bulunan 25 kursiyerimize de temel yangın güvenlik eğitimi verilmiģtir.14 okulda yangın tatbikatı yaptırılarak eğitim verilmiģtir. 2.Performans Sonuçları Ġtfaiye Müdürlüğünün ile tarihleri arasında yapmıģ olduğu hizmetlere yönelik performans tablosun aģağıda çıkarılmıģtır. Yangınlara müdahale 405 ĠĢ yeri yangın güvenlik raporu 298 Kanalizasyona su basma 374 Yol sulaması 411 Cami ve genel temizlik yıkamaları 170 Kapı açmalar 334 Okul tatbikatı 14 Kaza kırım olayları 47 Bayrak ve afiģ asma 55 Ağaç budama 20 Cenaze nakli 359 Temel yangın güvenlik eğitimi 25 16

17 Trafik Hizmetleri ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Boya ve Çizgi Faaliyetleri: Birimimizin en önemli faaliyetleri arasında yer alan boya, bordür taģlarının boyanması, yaya geçitlerinin çizilmesi ve yol çizgi boyası faaliyetleri aralıksız olarak önceden planlanan programa göre devam ettirilmiģ olup bu çalıģmalar için 2012 yılı çalıģma sezonu içerisinde yaklaģık kg. boya kullanılmıģtır. Ayrıca Belediyemiz Ġlçe sınırları içerisinde bulunan cadde ve ana arterler ile birlikte, Mücavir alanlarından olan Erikli Sahilindeki Yalı Caddesi ile Soğuksu Caddelerinin yeni asfalt yapılması nedeniyle yolların çizgi çalıģması yapılarak Yalı Caddesine 6 noktaya Soğuksu Caddesine de 1 noktaya olmak üzere toplamda 7 adet yayaların güvenliği için reflektörlü hız kesici kasis montajı yapılmıģtır. Ġlçemizdeki ana arterlerdeki tüm kasislerin boyanma iģi tekrar yapılacaktır. ġu an ana caddelerdeki bordür boyama çalıģmaları devam etmektedir. Ġlçemizdeki okulların bahçelerinde öğrencilerin sportif faaliyetlerini gerçekleģtirebilmeleri için basketbol, hentbol ve voleybol sahalarının çizgi çalıģmaları yapılmıģtır. Yatay ve Dikey Trafik ĠĢaret Levhaları: lçemiz Emniyet Müdürlüğü, Ġsmail Saraç Caddesi, Tekel Meydanı ve Hastane Caddesi üzerinde bulunan ġehir içi Minibüs duraklarında yolcu indirme ve bindirme iģleminin düzenli ve güvenli bir Ģekilde yapılabilmesi için duraklara diğer araçların park yapmasını engellemek amacıyla (Delinatör) trafik iģareti konularak durak levhaları yenilenmiģtir. Ayrıca zamanla aģınarak özelliğini kaybeden dikey ve yatay trafik iģaretlerinin yenileme çalıģmaları devam etmektedir. Bakım ve kontrolleri Belediyemize ait olan Efes Bulvarı üzerinde bulunan 4 adet kavģağın sinyalizasyon sisteminin bakımları düzenli olarak yapılmaktadır. KurtuluĢ Caddesinde Çakır Market Önü, Jandarma Komutanlığı Önü (2 adet), Cennet Parkı önü (1 adet) PaĢayiğit Caddesi Yüksek Okul önü (2 adet), Cumhuriyet Mahallesi Vali Fahri Yücel Caddesi (3 adet), Cumhuriyet Caddesi (1adet), Kalebayırı Caddesi (1 adet), Ġnönü Ġlköğretim Okulu önüne (1 adet), 19 Kasım Caddesi (1 adet), Ġstiklal Caddesi (1 adet) hız kesici kasis yapılmıģtır. 17

18 Ticari Faaliyet Gösteren Araçlarla Ġlgili Hizmetler: Özel Servis Araçlarını (S plakalı araçlar) sayısında 40 ile dondurularak tahdit uygulamasına devam edilecektir yılında 6 adet S plaka devri yapılmıģtır. S.S.118 No lu Servis Araçları Kooperatifi bünyesinde bulunan 18 adet S plakalı aracın muayeneleri yapılarak Uygunluk ve Güzergâh Belgeleri düzenlenmiģtir. Taksilerle ilgili yenileme, satıģ veya hususiye dönüģtürme vb. gibi durumlarda boģa çıkan (T) plakaların sahiplik hakkı (180 gün) boyunca korunmakta ve devir durumunda tahsis kararı il Trafik Komisyon Kararı gerekmekteydi bu hususlarla ilgili kararların yeni kanun ve hükümlerince bundan böyle Belediye tarafından tek baģına alınması mümkün kılınmıģtır. Ġlçemizde toplam 74 adet T plakalı araç çalıģmaktadır yılında 23 adet T Plaka devri yapılmıģtır. S.S.25 No lu ġehir Ġçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifine kayıtlı M plakalı araçlardan 2012 yılında 9 adet devir yapılmıģtır. Ġlçemizde ticari yolcu taģımacılığı iģi yapan taģıyıcı firmalara 2012 yılında kuralları ihlal ettiklerinden dolayı Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine istinaden 9 adet 43-4 md. Karayolu TaĢıma Kanununa istinaden Ġdari Para Cezası Tutanağı 8 Adet para cezası uygulanmıģtır. Ġlçemize çevre ilçe ve köylerden yolcu ve öğrenci taģıyan 71 adet ticari araca birimimiz tarafından Yol Güzergâh Belgesi verilmiģtir. Otobüs Hizmetleri Resmi ve dini bayramlarda kuruluģlardan ve halkımızdan gelen talepler doğrultusunda dini mekânları ve tarihi yerleri ziyaret amacıyla otobüs tahsisi yapılmıģ olup yapılmaya devam edilmektedir. Ayrıca ilçemizde bulunan okulların ve spor kulüplerinin talepleri doğrultusunda Belediyemize ait araçlar ile veya dıģarıdan araç kiralaması yapılmak suretiyle araç talepleri karģılanmaktadır. Otobüs hizmetlerimiz günün 24 saati devam etmektedir. Ücretsiz Seyahat Kartı Uygulaması: Ġlçemiz içerisinde faaliyet gösteren S.S.25 No lu ġehir içi Özel Halk Otobüslerinden ücretsiz faydalanabilmeleri için ihtiyaç sahibi öğrenci, engelli ve yaģlı vatandaģlarımıza yardımcı olmak amacı ile her yıl yenilenmek kaydıyla 100 adet ücretsiz seyahat kartı verilmiģtir. 18

19 Otobüs Tahsis Hizmetleri: Belediyemiz otobüsleri gerektiğinde cenazelere, Ġlçemizdeki spor kulüplerine ve diğer kuruluģların sportif, sosyal, kültürel faaliyetlerine, tarihi ve turistik ilçe gezilerine ücretsiz olarak tahsis edilmektedir. Durak Yenileme ve Yeni Durak Koyma Faaliyetleri: 2012 yılında durak sayısı 28 den 39 a çıkarılarak 19 adet büyük ve 20 adet küçük yeni durak montajı yapılmıģtır. Toplu TaĢım Hizmeti: ġehir içi toplu taģım hizmeti Müdürlüğümüzün kontrol ve denetiminde özel halk otobüsleri tarafından verilmektedir. 6 adet hatta toplam 93 adet (M) plakalı minibüs çalıģmaktadır. 93 adet minibüsün denetim ve kontrolleri yapılmıģ olup noksanları bulunan araçların noksanları (yangın tüpü, reflektör, takoz vb.) tamamlatılmıģtır. Terminal Hizmetleri: Ġlçemiz merkezine çevre ilçe ve beldelerden gelen yolcu taģımacılığı iģi yapan taģımacılar ilçemiz Köy Garajı ve Eski Ġtfaiye Garajını kullanmaktadırlar. Ġlçemiz ġehirlerarası Otobüs Terminalindeki iģleyiģ ile ilgili olarak 3 er aylık dönemler halinde UlaĢtırma Bakanlığı UlaĢtırma Bölge Müdürlüğüne faaliyet raporları sunulmaktadır. Su Üretimi, SU ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Ġnsan yaģamının vazgeçilmez temel ihtiyacı olan suyun ilgili yönetmeliğe uygun olarak temin edilerek yine halkımızın hizmetine sunulması için 7/24 saat çalıģmalarımız sürmekte olup, bu kapsamda yapılan çalıģmaların sonucunda 2012 yılında abonelerimize toplam: m 3 su tahakkuk ettirilmiģtir. Abonelere tahakkuk ettirilen suyun yaklaģık %70 e varan kısmının Kadıköy Barajından, Kalan %30 luk kısmının da Ġpsala Ġlçesi, Kumdere Köyü havzasında bulunan sondaj kuyularından temin edilmektedir. ġehrimizin hızla artan nüfusu göz önüne alınarak önümüzdeki yıllarda su sıkıntısı yaģanmaması için mevcut kaynaklara ilave olarak yeni su kaynakları sağlamak amacıyla çalıģmalar aralıksız sürdürülmektedir. Su bakım ve onarım servisi, Canlıların vazgeçilmez temel ihtiyacı olan suyun halkımıza 24 saat kesintisiz ulaģtırılabilmesi, kesintilere sebep olabilecek her türlü arızaların giderilmesi ve su kesintileri ile ilgili her türlü Ģikâyetleri değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak ilgili birimimizin öncelikli görevleri arasında yer almaktadır. Bu maksatla 2012 yılında çeģitli tarihlerde toplam, 185 adet ġehir içi Ģebeke arızası, 212 adet abone arızası, Kadıköy Barajı Terfi Hattı 9, Kumdere Terfi hattı Q700 CTB 8 Adet olmak üzere Toplam 17 Terfi hattı arızasının onarımı yapılmıģtır. Buzlanmadan ve diğer arızalardan dolayı 815 adet su sayacı sökülüp tamiratı yapılan sayaçlar ile değiģtirilmiģtir yılı eski terfi hattı imar değiģikliklerinden dolayı 19

20 iptal edilerek yerine Q250 PVC toplam 650 metre Ģebeke döģenmiģtir. Ġhtiyaçtan dolayı ġehir içerisinde 555 metre Ģebeke hattı döģenmiģtir. ġehrimizin içerisindeki 5 adet toplama deposu ve terfi istasyonlarındaki 2 adet toplama depoları 3 sefer iç kısımları yıkatılıp çeģitli bakımları yapılmıģtır. Terfi 3 Deposunda çürüyen terfi hattı ana kollektörü yenilenmiģtir. Terfi-2 merkezindeki orta kata su basan mevcut 55 KW lık 50 Lt/Sn su basan salyongoz pompalar sökülüp yerine 55 Kw lık 85 Lt/Sn. Su basan yeni terfi pompaları montajı yapılmıģtır. Kadıköy Barajı Rasim Ergene Arıtma Tesisleri: Kadıköy Barajı Rasim Ergene Ġçme Suyu Tesislerinde bulunan 10 Personel ile hizmet vermekte olup, çökeltme havuzları yılda 2 sefer boģaltılıp düzenli olarak yıkatılmıģ ve kum filtrelerine ilave kum döģenmiģtir. Arızalanan Terfi Pompalarından iki tanesi sökülerek genel bakıma gönderilmiģtir. Kum çökeltme havuzları ve kaskat kısmında dökülen kalebodur ve fayansları yenilenmiģtir. Ana Trafo merkezindeki yüksek gerilim sigortaları ile mevcut jeneratörümüzün yıllık bakımları yaptırıldı. Kumdere Tesisleri: Halkımızın su ihtiyacının karģılandığı Kumdere Tesislerinde 4 nolu Kuyunun yerine yeni kuyu açılarak eski kuyu terk edilmiģ olup, yeni kuyudan 35 Lt/Sn su alınması sağlanmıģ arızalanan 25 nolu kuyunun pompası yenisi ile değiģtirilmiģ, 7 nolu kuyunun arızalanan pompası yenisi ile değiģtirilmiģ olup, kuyular arası bağlantıyı sağlayan terfi hattında oluģan iki ayrı noktadaki arızalar giderilmiģtir. KeĢan ın geliģmekte olan Belkoop -1, Belkoop -2, Atakent-1, Atakent-2, Zirve Konutları, Toki 504 konut ve yoksul kentteki 704 konutlu alanlara su temin etmek amacıyla Ġller Bankası ile ortak çalıģmalar neticesinde 6 noktada Zemin Etüt çalıģmaları yapılarak kuyu yerleri tespit edildi. Yayla Sahili Mücavir Alanı: 2012 Yılı Deniz sezonu baģlamadan Orman ĠĢletme Müdürlüğünden izin alınarak Zemin Etütleri yapılan alanlara 5 nolu Kuyu 220 metre ve 6 nolu kuyu 200 metre olmak üzere 2 tane kuyu açtırılarak toplam debi 15 Lt/Sn. arttırılmıģ olup, açılan kuyulara pompaları salınmıģ ve çevre emniyetleri alınmıģtır yılı içerisinde açılan 3 nolu kuyunun su analizlerinde Demir ve Mangan oluģtuğu tespit edilerek mevcut 100 m 3 toplama deposunun yanına paket arıtma sistemi kurularak üretilen su insani tüketim standartlarına uygun hale getirildi. Gelecek yıllarda oluģabilecek su ihtiyacını karģılamak için iki ayrı noktanın zemin etütleri yaptırılarak kuyu yerleri tespit edildi. Sahil YerleĢim alanında oluģan arızalar giderilerek Sahile su veren 1000 m 3 depoda Silt ve Mil oluģmasından dolayı, depo iki sefer basınçlı su ile temizlenerek mevcut klorlama sistemi çalıģtırıldı. Elektrik Teknikerliği: Belediye Meclisi Toplantı Salonunda olağan toplantılar için ses yayın düzeni sürekli olarak kurulmaktadır. ġehir içerisindeki çeģitli yerlerde bulunan uydu birimi ses yayın düzenlerinin arızaları giderilmiģtir. Yayla Sahilindeki Uydu birimli ses yayın düzeni arızaları giderildi. Yayla sahilinin su ihtiyacının gidermek için açılan 5 ve 6 nolu derin su kuyularına 20

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan

Detaylı

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 1.GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon MĠSYONUMUZ KeĢan ımızın hayat standardını yükseltmek yolunda kentsel politikalar geliģtirmek, kaliteli hizmet

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İSKENDERUN BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Bu Rapor Ġskenderun Belediyesi Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü Tarafından HazırlanmıĢtır 2009 Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu 2009 Ġskenderun Belediyesi

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2011-31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

Değerli HemĢehrilerim,

Değerli HemĢehrilerim, Değerli HemĢehrilerim, Çorum bugün sahip olduğu kalkınma dinamiği ile ülkemizin hızla geliģen, etki alanını hızla artıran bir kenti konumundadır. Bu kalkınma belli bir alanda değil birçok sahada sürmektedir.

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Adres: Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi No: 11 22200 Uzunköprü / EDĠRNE Tel: 0 284 513 1108 Faks: 0 284 513 10 14 www.uzunkopru.bel.tr ozelkalem@uzunkopru.bel.tr

Detaylı

FAALİYET RAPORU - 0 -

FAALİYET RAPORU - 0 - 2013 FAALİYET RAPORU - 0 - ÇalıĢmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaģamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur.

Detaylı

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, 2008 yılı Ġdare Faaliyet raporumu sizlerle paylaģmanın mutluluğu ile huzurlarınızdayım. Kamu yönetiminin; geliģtirilmesi, vatandaģ odaklı,

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Recep Tayyip ERDOĞAN CumhurbaĢkanı 2 Ahmet DAVUTOĞLU BaĢbakan 3 Enver YILMAZ BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 4 Ġsa DEMĠRCĠ Belediye BaĢkanı 5 Ordu Ġl Haritası 6 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ T.C. ÇORUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 SUNUġ 2 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıģınız. ÇalıĢmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Değerli meclis üyeleri ve çalıģma arkadaģlarım, Göreve geldiğimiz 2009 Mart

Detaylı

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M. Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.Kemal ATATÜRK ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu Mali Yönetimi ve Belediye Kanunu nda meydana

Detaylı

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

[Kartepe Belediyesi] 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ. Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871. Web : www.kartepe.bel.tr T.

[Kartepe Belediyesi] 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ. Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871. Web : www.kartepe.bel.tr T. 2013 T.C KARTEPE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871 Web : www.kartepe.bel.tr Şubat 2013 I II III IV BAġKANIN SUNUġU

Detaylı

Sayın Meclis Üyeleri,

Sayın Meclis Üyeleri, ĠSO 9001:2000 Sayın Meclis Üyeleri, Ġstanbul un en güzide Ġlçeleri arasında yer alan Beykoz umuzun doğal güzelliklerini, kültür ve tarih mirasını koruyarak geleceğe taģımak üzere baģlattığımız hizmet

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer,

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleģtirilen reformların yasal çerçevesini oluģturan 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 2 ĠÇĠNDEKĠLER KONULAR SAYFA NO ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 4 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 C- Ġdareye

Detaylı

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi BÖLÜM ADI : İÇİNDEKİLER KONU YürürBaşvuru:lük Tarihi : Sayfa No 1 SAYFA NO GĠRĠġ 3 Tarihçe 4-13 Avcılar ın Ġstanbul daki Yeri 14 Mevcut Durum Analizi 15 Mevcut Örgütsel ġema 16 STRATEJĠK PLAN ÇALIġMASINDA

Detaylı

SUNUġ. Değerli Meclis Üyeleri;

SUNUġ. Değerli Meclis Üyeleri; SUNUġ Değerli Meclis Üyeleri; ġehir hayatının her aģamasında belediyeye dair mutlaka bir görev alanı vardır. Doğumdan itibaren baģlayan belediyecilik hizmetleri kabre kadar sürekli devam eder. Hatta kabirlerin

Detaylı

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesinin 2012 yılı Faaliyet Raporu belediye birim ve müdürlüklerinin titiz çalışmaları sonunda hazırlanarak sizlere sunulmuştur. Raporun hazırlanmasında görev

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm 1. GENEL BĠLGĠLER 1 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.2. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 9 1.2.1. Fiziksel Yapı... 9 1.2.2. TeĢkilat

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ BURHANĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ BURHANĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2011 YILI FAALĠYET RAPORU T.C. BALIKESĠR ĠLĠ BURHANĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2011 YILI FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Yazı ĠĢleri ve Kararlar Müdürlüğünde 1 Müdür, 1 Ģef, 2 büro personeli ile

Detaylı