1.5. Serbest Bölgelerin Sakıncaları-Mahsurları...17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.5. Serbest Bölgelerin Sakıncaları-Mahsurları...17"

Transkript

1 1 ĠÇĠNDEKĠLER KISALTMALAR...vi GĠRĠġ...1 DIġ TĠCARET...3 I. BÖLÜM. 1 SERBEST BÖLGELERĠN TANIMI, TARĠHĠ GELĠġĠMĠ, ÇEġĠTLERĠ, AMAÇLARI VE MAHSURLARI Serbest Bölgelerin Tanımı Serbest Bölgelerin Tarihi GeliĢimi Serbest Bölgelerin ÇeĢitleri ) Serbest Ticaret Bölgesi ) İhraç İşlem Bölgeleri ) Serbest Limanlar ) Serbest Bankacılık Bölgeleri ) Maguiladoralar ) Yatırım Bölgeleri ) Antrepolar ) Gümrük Antrepoları ) Serbest Çevre Serbest Bölgelerin Amaçları Döviz Kazancını Artırma Ev Sahibi Ülkenin İhracatının Artırılması ve İthalatının Kolaylaştırılması İstihdama Yardımcı Olmak Yabancı Sermaye ve Teknoloji Transferi Mal Alımı ve Kredi Kullanma İmkanında Artma Yeni Politikaların Denenmesi Transit Ticaret, Liman ve Taşımacılık Hizmetleri Açısından Yararları G.S.M.H. Açısından Yararları Kıyı Bankacılığı Açısından Yararları Serbest Bölgelerin Sakıncaları-Mahsurları

2 ) Serbest Bölgenin Bulunduğu Ülkenin İthalatının Artması ) Yerli Firmalara Dış Pazarlarda Rakip Yaratma ) Yabancı Yatırımların Ülke Ekonomisine Katkısını Azaltma ) Yasadışı Faaliyetlerin Artması ) Çevre Kirliliği Yaratma ) Yatırımların Olumsuz Yönde Etkilenmesi ) Çalışma Koşullarının Bozulması...18 Serbest Bölgeler Nerelerde Kurulmalıdırlar...19 II. BÖLÜM 2. DÜNYADA SERBEST BÖLGE UYGULAMALARINDAN BAZI ÖRNEKLER 2.1. Ġrlanda Amerika BirleĢik Devletleri Panama Ürdün Suriye-Ürdün Endüstri Serbest Bölgesi Mısır Bahreyn Çin Halk Cumhuriyeti Tayvan Hong-Kong Tayland Singapur Malezya Endonezya Yunanistan Türkmenistan Japonya Almanya...32 III.BÖLÜM 3. TÜRKĠYE SERBEST BÖLGELERĠNĠN TARĠHÇESĠ VE SERBEST 2

3 3 BÖLGELER MEVZUATI 3.1 Türkiye Serbest Bölgelerinin Tarihçesi Cumhuriyet Öncesi Dönem Cumhuriyet Dönemi Türkiye Serbest Bölgeleri ile Ġlgili Mevzuat Kanunun Genel Gerekçesi Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu Serbest Bölge Genel Müdürlüğünün Görevleri Serbest Bölge Müdürlüklerinin Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları İşletici veya Bölge Kurucu İşleticisi Gümrük Muafiyeti, Vergi ve Diğer Teşvikler İhraç-İthal Olunan Mallar ve Transit Mal Taşımacılığı Bölgeye Sokulması Yasak Olan Mallar Kambiyo Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri İşletici veya Bölge Kurucu İşleticisi'nin Olmadığı Bölgeler Bilgilendirme Hizmetleri Ġ.M.K.B. Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi Uygulama Yönetmeliği...45 IV. BÖLÜM 4- TÜRKĠYE SERBEST BÖLGELERĠ,SERBEST BÖLGELERĠN AVANTAJLARI, TÜRKĠYE-DE SERBEST BÖLGE UYGULAMALARI VE DÜNYA ĠLE KARġILAġTIRILMASI 4.1 Türkiye Serbest Bölgeleri Mersin Serbest Bölgesi Antalya Serbest Bölgesi Ege Serbest Bölgesi İstanbul'da Bulunan Serbest Bölgeler ) Ġstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi ) Ġstanbul Deri Serbest Bölgesi ) Ġstanbul Trakya Serbest Bölgesi

4 ) Ġstanbul Kıyı Bankacılığı Merkezi Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi Trabzon Serbest Bölgesi Erzurum-Doğu Anadolu Serbest Bölgesi Mardin Serbest Bölgesi Serbest Bölgelerin Sağladığı Avantaj ve TeĢvikler Mali Avantajlar Yatırım Avantajları Ticaret Avantajları İstihdam Avantajları Bürokratik Avantajlar Türkiye'de Serbest Bölge Uygulamaları Gümrük Birliği Sürecinde Serbest Bölgelerin Durumu Türkiye Serbest Bölgeleriyle Dünyadaki ÇeĢitli Serbest Bölgelerin. KarĢılaĢtırılması Türkiye Serbest Bölgeleri ile Ġlgili Son Veriler Yılı Ticaret Hacminin Ülke Gruplarına Göre Dağılımı Ticaret Hacminin Sektörlere Göre Dağılımı Serbest Bölge Kullanıcılarının Faaliyet Konularına Göre Dağılımı Yılı Ticaret Hacmi Yıllar İtibariyle Toplam Ticaret Hacmi Toplam Ticaret Hacmindeki Değişmeler..., Bölgeler İtibariyle Yıllık Ticaret Hacimleri İ.K.M.B. Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi İşlem Hacmi Yılları Arasındaki Toplam Ticaret Hacmi Türkiye Serbest Bölgelerinin Değerlendirilmesi...74 V. BÖLÜM 5 - ANTALYA SERBEST BÖLGESĠ 5.1. Antalya'nın Coğrafi Yapısı Antalya'nın Tarihi Zenginliği

5 Antalya Serbest Bölgesi'nin Konumu Antalya Serbest Bölgesi'nin Fiziki Yapısı Antalya Serbest Bölgesi'nin Denizyolu Bağlantısı Antalya Serbest Bölgesi'nin Rıhtımları Antalya Limanı'nın Fiziki Özellikleri Antalya Serbest Bölgesi'nde Yapılabilecek Faaliyet Konuları Antalya Serbest Bölgesinin ĠĢletilmesi Serbest Bölgede Faaliyet Göstermek Ġçin Takip Edilecek Yol Rakamlarla Antalya Serbest Bölgesi Antalya Serbest Bölgesi'nin Yıllara Göre Ticaret Hacmi Yılı Ticaret Hacminin Ülke Grupları ve Sektörlere Dağılımı Antalya Serbest Bölgesi'nin Değerlendirilmesi...86 EK: W.E.P.Z.A. Konferansı...88 SONUÇ...92 KAYNAKLAR...93 KISALTMALAR ABD AB : Amerika BirleĢik Devletleri : Avrupa Birliği 5

6 6 a.g.e. a.g.m. AHL ASBAġ ATSO BKĠ BMA DASBAġ DESBAġ DPT DTM EPZ ESBAġ GSMH HDTM ĠMKB ĠSBAġ ĠTO ĠTSO KDV KHK MASBAġ MESBAġ MYO OBU TAYSEB : Adı geçen eser : Adı geçen makale : Atatürk Hava Limanı : Antalya Serbest Bölge ĠĢleticisi Anonim ġirketi : Antalya Ticaret ve Sanayi Odası : Bölge Kurucu ve ĠĢleticisi : Bahrian Monetary Agency : Doğu Anadolu Serbest Bölge Kurucu ve ĠĢleticisi Anonim ġirketi : Ġstanbul Deri Serbest Bölge Kurucu ve ĠĢleticisi A.ġ. : Devlet Planlama TeĢkilatı : DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı : Exporting Processing Zone (Ġhraç ĠĢlem Bölgesi) : Ege Serbest Bölge Kurucu ve ĠĢleticisi Aġ. : Gayri safi milli hasıla : Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı : Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası : Ġstanbul Trakya Serbest Bölge Kurucu ve ĠĢleticisi Aġ. : Ġstanbul Ticaret Odası : Ġskenderun Ticaret ve Sanayi Odası : Katma Değer Vergisi : Kanun Hükmünde Kararname : Mardin Serbest Bölge Kurucu ve ĠĢleticisi Aġ : Mersin Serbest Bölge ĠĢleticisi Aġ. : Meslek Yüksek Okulu : Off-shore Banking Units (Kıyı Bankacılığı). : Toros-Adana Yumurtalık Serbest Bölge Kurucu ve ĠĢleticisi Aġ. TRANSBAġ TOBB TSO UNIDO USD : Trabzon Serbest Bölge Kurucu ve ĠĢleticisi Aġ. : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği : Ticaret ve Sanayi Odası : BirleĢmiĢ Milletler Sınai ve Kalkınma Örgütü : United State Dollar 6

7 7 WEPZA Yay : World Export Processing Zones Association (Dünya Ġhraç ĠĢlem Bölgeleri Birliği) : Yayınları GĠRĠġ Bulunduğu ülkenin dıģ ticaret mevzuatının uygulanmadığı, sınırları kesin olarak belirlenmiģ, mal giriģ ve çıkıģlarının belirli noktalardan ve kontrollü yapıldığı, ama ülkenin sınırları içinde bulunan, malların alınıp-satıldığı, depolandığı, çeģitli iģlemlere tabi tutulduğu, malların ulusal gümrük alanlarına girmediği sürece gümrük vergisinin 7

8 8 ödenmediği ve bürokrasinin en aza indirilmeye çalıģıldığı alanlardır. GeliĢmekte olan ülkeler için hayati öneme sahip döviz girdisi, teknoloji transferi ve ithalatı kolaylaģtırıcı pozisyonları bünyesinde barındıran ve yukarda tanımı yapılan serbest bölgeler ülkemiz için de üzerinde durulması gereken uygulamalar arasında yer almaktadır. Bilindiği üzere ülkemizin dıģ ticaret bilançosu sürekli açık vermektedir. Ġhracatımız ithalatımızı karģılayamamaktadır. Ayrıca firmalarımız ithal mal alımında bazen güçlüklerle karģılaģmakta, bazen de fazla malı bir defada alarak finansman sıkıntısına düģmektedirler. Bu iki durum da ülkemizin ticari ve ekonomik hayatını olumsuz etkilemektedir. Serbest bölge uygulaması iyi bir planlama ile ülkemizin dıģ ticareti için önemli bir alternatif olacaktır. Serbest bölge uygulamasının ülkelerin dıģ ticaretini kolaylaģtırıcı ve hızlandırıcı etkisinin anlaģılması, öneminin artması ülkeleri bu bölgelerle ilgilenmeye itmiģtir. DıĢ ticaretin bir çok formaliteden arındırılmıģ, teģvik ve ayrıcalıklarla özendirilmiģ aracı olan serbest bölge uygulaması önemine binaen bu çalıģmada irdelenecektir. Bu tez çalıģması beģ bölümden oluģmaktadır. Birinci bölümde; Serbest Bölgelerin tanımı, Tarihi geliģimi, ÇeĢitleri, Amaçları, Sakıncaları ve En uygun kuruluģ yerleri verilmeye çalıģılacaktır. Ġkinci bölümde; Dünyadaki bazı serbest bölgeler ve bu bölgelerdeki uygulamaların ilgili ülkelerin ekonomilerine muhtemel katkıları (teknoloji transferi, istihdam etkisi, ihracatı teģvik edici, ithalatı kolaylaģtırıcı vb. açılardan) incelenecektir. Üçüncü bölümde; Türkiye serbest bölgelerinin tarihçesi, serbest bölge giriģimleri ve serbest bölgeler ile ilgili mevzuat bilgileri verilecektir. Dördüncü bölümde; Türkiye'de Serbest Bölgeler Kanunu'nun yayımından itibaren kurulan ve kurulması planlanan serbest bölgeler ile serbest bölgelerden beklentiler, serbest bölgelerin kullanıcılara sağladığı avantajlar-teģvikler, Türkiye'de serbest bölge uygulamaları ve dünyadaki uygulamalarla karģılaģtırılması, Gümrük Birliği çerçevesinde serbest bölgelerin durumu, Türkiye Serbest Bölgeleri'nin faaliyetlerinin rakamlarla ifadesi ve değerlendirilmesi yer alacaktır. BeĢinci ve son bölümde ise bir serbest bölge örneği olarak Antalya Serbest Bölgesi, 8

9 9 kuruluģu, faaliyet konuları, iģletilmesi, ticaret hacmi gibi hususlar açısından irdelenmeye çalıģılacaktır. Serbest Bölgelerin dünya çapındaki örgütlenmelerinden olan Dünya ihraç ĠĢleme Bölgeleri Birliği (W.E.P.Z.A.)'nin Türkiye'de gerçekleģtirilen uluslararası konferansı tezin ekine konulacaktır. DIġ TĠCARET Ülkeler için dıģ alım ve dıģ satım hayati bir önem arzetmektedir. Üretilen fazla mal ve hizmetin satılması, uluslararası piyasada söz sahibi olunması, üretilemeyen veya pahalıya malolan mal ve hizmetin satın alınması, her tür teknolojinin transferi, sermaye ve turistik hareketler günümüzde dıģ ticaretin ne kadar büyük öneme haiz olduğunu göstermektedir. Ülkeler çağımızda otarģik* siyaset izlemenin mümkün olmadığını 9

10 10 anladıkları anda dıģ ticaretin yadsınamaz olduğu gerçeğini de görmüģ olmaktadırlar.(1) DıĢ ticaretin önemi daha çok ülkelerin ödemeler bilançosunda kendini gösterir. Ödemeler bilançosu ise, bir ülkenin belli bir dönem (genellikle bir yıl) içinde diğer ülkelerle arasındaki tüm iktisadi iliģkilerin sistemli bir biçim de yer aldığı bilançodur. Bir ülkenin ödemeler bilançosunun incelenmesi, o ülkenin bir yıl içindeki uluslararası iktisadi iliģkilerinin nitelik ve boyutlarının anlaģılması olanağını sağlar. DıĢ ticaret; ülkelere sermaye akımı, teknoloji transferi yeni üretim metodlarının girmesi, üretilmesi pahalıya malolan malların gelmesi, ihtiyaç fazlası malların satılması, ülkelerin hem ithalattan hem de ihracattan gelir sağlaması vb. faydalarıyla vazgeçilmez olgudur. DıĢ ticaretin bu olumlu yanlarından faydalanmak isteyen ülkeler dıģ ticaretin geliģtirilmesini sağlamak amacıyla dıģ ticaret araçlarından biri olan serbest bölge uygulamalarıyla bu faydayı maksimize etmek istemektedirler. Serbest bölge uygulamasıyla ülkeler dıģ ticareti bir çok formaliteden uzak, hızlı ve görsellikten yararlanarak yapmaktadırlar. Serbest bölgelerin bulunduğu ülke iģletmeleri ihracatın yanında ithalatı da bazı riskleri minimize ederek yapmakta ve bu avantajdan yararlanmaktadırlar. 1. Rauf Arıkan,Ekonomi,Tutibay Okul Yay. Ankara Ocak 1995, s. 74. * Otarşi: Kendi kendine yetme, ülkenin sınırlarını dış ticarete kapatması 1.1. SERBEST BÖLGELERĠN TANIMI Serbest bölge kavramıyla ilgili olarak, ortak anlama iģaret eden kısa ve detaylı birçok tanım yapılmıģtır. Bunlardan birkaçı Ģöyledir: "KurulmuĢ olduğu ülkenin milli sınırları içinde olmakla beraber gümrük hattı dıģında kalan, ülkede geçerli olan dıģ ticaret ile diğer mali ve iktisadi alanlara yönelik devlet düzenlemelerinin ortadan kaldırıldığı veya kısmen uygulandığı, ihracatın 10

11 11 artırılması amacıyla ülkenin diğer kesimlerine kıyasla bazı sınai ve ticari faaliyetler için daha geniģ teģviklerin tanındığı, özel idari statüye bağlı bölgelerdir".(2) Bir diğer tanıma göre ise "Serbest bölgeler, bir firmanın çeģitli ithalat-ihracat kısıtlamalarına maruz kalmaksızın dünya pazarlarında yoğun rekabete girebilmesine olanak sağlayan endüstriyel park ve transit yükleme merkezi olarak kabul edilmektedir."(3) Tanımlardan da anlaģılacağı üzere serbest bölgeler, bulunduğu ülkenin dıģ ticaret mevzuatının uygulanmadığı, sınırları kesin olarak belirlenmiģ, mal giriģ ve çıkıģlarının belirli noktalardan ve kontrollü yapıldığı, ama ülkenin sınırları içinde bulunan, malların alınıp-satıldığı, depolandığı, çeģitli iģlemlere tabi tutulduğu, malların ulusal gümrük alanlarına girmediği sürece gümrük vergisinin ödenmediği ve bürokrasinin en aza indirilmeye çalıģıldığı alanlardır. Serbest bölgelerde farklı olan bazı hususları da Ģu Ģekilde belirleyebiliriz. 1. Serbest bölgelerde elde edilen gelirler her türlü vergiden muaftır. 2. YurtdıĢından serbest bölgeye gelen mallardan herhangi bir gümrük, vergi, resim veya harcı alınmaz. 3. Serbest bölge ile ülkenin diğer kesimleri arasındaki mal hareketleri DıĢ Ticaret Rejimine, para hareketleri ise Kambiyo Rejimine tabidir. 4. Serbest bölgelere tanınan teģvikler ülkenin diğer kesimlerine göre daha fazladır. 5. Serbest bölgelerde geçerli para T.C. Merkez Bankasınca belirlenen Konvertıbl dövizlerdir. 6. Serbest bölgeler mevzuatında belirtilmeyen tüm konularda o ülkenin genel 2- D.T.M. Serbest Böl.. Gen. Müd. Temmuz ayı broşürü s Hüsnü Erkan, Rezzan Tatlıdil; Serbest bölgelerde uygulanacak teşvik tedbirlerinin sektörlere katkıları yönünden değerlendirilmesi, T.O.B.B. Yay. Ankara 1990 s. 2. mevzuatı geçerlidir.(4) 7. Serbest bölgelerdeki bürokrasi ve kırtasiyecilik mümkün olan en aza indirilir. 8. Serbest bölge arazisi kamu mülkiyetindedir. Üst yapı tesisleri çoğunlukla yapiģlet-devret modeline göre kurulur. 1.2 SERBEST BÖLGELERĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ Dünyada ilk olarak serbest bölge niteliğinde kabul edilebilecek uygulamalar yaklaģık 11

12 yıl öncesinin eski Yunan ve Roma medeniyetlerine dayanmaktadır. Yunanistan ın Pire ve Challis limanları bu örneklerin ilkini oluģturmaktadır. (5) Günümüzün serbest bölgeleri, geçmiģteki serbest Ģehirlerin zaman içinde değiģime uğramasıyla meydana gelmiģtir. Serbest Ģehirler, bir Ģehrin tümünü kapsayan, siyasal yönden tamamen veya kısmen bağımsız, temel faaliyeti transit ticareti olan ve ikametin serbest bulunduğu bir bölge Ģeklinde tanımlanmaktadır. Ġlk serbest Ģehirlerden günümüz serbest bölge uygulamasına geçilene kadar uzanan aģamalara göz atmak gerekirse Ģunlar söylenebilir. Nitelikleri tam olarak bilinmemekle beraber serbest Ģehirlerin ilk belirtilerinin ilk çağlarda Akdeniz'in doğu ve güney kıyılarındaki Kartaca ve Sur Ģehrinde ortaya çıktığı görülmektedir. Yunanlılar serbest Ģehirleri bugünkülerle karģılaģtırılabilir bir geliģme düzeyine getirmiģlerdir.(6) Romada ise Cumhuriyet Döneminde (M.Ö ) ticari iliģkilerin sürdürülebilmesi amacıyla Putoeli ve Ostia gibi limanlarda bağımsız koloniler kurulmuģtur. M.Ö.III. yüzyılda Akdeniz de Rodos adasının Ġskenderiye üzerinden yapılan ticareti çekebilmek amacıyla kendini serbest liman ilan etmiģtir. Ġlk serbest Ģehirlerin reeksport amacına yönelik geçici depolama transit noktaları oldukları söylenebilir. Merkantilistlerin milliyetçi ve aģırı korumacı anlayıģları, ithalatı aģırı sınırlayıcı politikaları dıģ ticarette iliģkilerin sürdürülebilmesi için serbest Ģehir ve bölgeleri zorunlu hale getirmiģtir. Bu dönemde serbest Ģehir uygulamasından serbest bölge uygulamasına geçiģ konusunda aģamalar sağlanmıģtır. Akdenizde Merkantilist dönemde dıģ ticarete katkıda bulunan (XVI-XVIII yy) serbest Ģehirlerden bazıları Ģunlardır; Ġtalya'da 4- D.P.T. Ser. Böl.Baş., "Serbest bölgeler hakkında sorular ve cevaplar" Ağustos 1987 s Hüsnü. Erkan, Rezzan Tatlıdil, a.g.e., s Hüsnü Erkan, Rezzan Tatlıdıl, a.g.e., s. 3. Ancona, Messina, Ville-France,Cenova Fransa'da Marsilya, Avusturya-Macaristan Ġmparatorluğu'nda Trieste ve Fivme.. l8. yüzyıldan sonra Avrupa da küçük devletlerden büyük devletlere geçiģ hareketinin gerçekleģmesiyle serbest Ģehir uygulaması büyük ölçüde kalkmıģtır. Bunun yerine günümüzdeki yapı ve Ģekillerini elde etmeye baģlayan serbest bölge uygulamasına geçilmeye baģlanmıģtır. Cebelitarık (l704) Singapur (l8l9), Hong-Kong 12

13 13 (l842). Serbest bölge kavramı dıģ ticaretin de geliģmesiyle değiģme göstermiģ ve serbest ticaret bölgelerinden serbest üretim bölgelerine geçiģler baģlamıģtır. (7) Bugünkü anlamda ilk serbest üretim bölgesi l958 yılında Ġrlanda nın Shannon havaalanı yakınında kurulan Shannon Serbest Bölgesidir. Tümü ile ihracata yönelik serbest bölgedir. l960 lı yılların ikinci yarısında Doğu Asyada bir çok ülke serbest üretim bölgeleri kurmaya baģlamıģlardır. Tayvan'da kurulan Kaohsiung serbest üretim bölgesi büyük baģarı göstererek cesaret verici bir örnek olmuģtur. Devamla Tayvan Nantz ve Taichung serbest üretim bölgelerini kurmuģtur. Güney Korede l970 de Masan, Filipinler de ise l972'de Bataan ve aynı yıl Malezya'da Bayan Lepas serbest üretim bölgeleri kurulmuģtur. Serbest üretim bölgeleri gerek sayı, gerekse faaliyet hacmi yönünden hızlı bir geliģme göstererek l980 yılında 53 sayısına ulaģmıģtır. Serbest üretim bölgeleri konusunda görülen geliģmelerin yanısıra serbest bölgelerde genel olarak da büyük ilerleme görül- müģtür. l980 yılında A.B.D.'de 62, Avrupa'da 90, Afrika'da 55, Latin Amerika'da 85, Orta Doğu'da 25, Uzak Doğu'da 35 ve Meksika'da 10 tane olmak üzere toplam 362 serbest bölge mevcuttur. Aynı yıl dünya ticaret hacminin yaklaģık %9 unun bu bölgelerden gerçekleģtirildiği ve altı milyon kiģiye istihdam imkanı sağlandığı tahmin edilmektedir.(8) l98l yılında serbest bölgelerin dünya ticaretindeki payı %l0 iken bu oran l985 yılında %20 olmuģtur ve giderek artan bir eğilim göstermektedir.(9) 7 - Süheyla Doğan, Serbest Bölgelerde perakende satış uygulaması. D.T.M. Uzmanlık Tezi, s Engin Erdoğan, Serbest bölgeler ve Türkiye'de bir model denemesi, Anadolu Ün. Yay. Eskişehir s Hüsnü Erkan, Rezzan Tatlıdıl, a.g.e., s SERBEST BÖLGELERĠN ÇEġĠTLERĠ Ülkeler kendi ekonomik yapılarına uygun bazı beklentilerini gerçekleģtirmek amacı ile serbest bölge uygulamasına geçmektedirler. Bundan dolayı dünyada farklı fonksiyonlarda serbest bölgeler oluģmuģtur. Bunlardan baģlıcaları Ģöyledir: 13

14 ) Serbest Ticaret Bölgesi 1.3.2) Ġhracat iģlem bölgeleri Serbest Limanlar 1.3.4) Serbest Bankacılık Bölgeleri 1.3.5) Maguiladoralar (ikiz fabrikalar) 1.3.6) Yatırım Bölgeleri 1.3.7) Antrepolar 1.3.8) Gümrük Antrepoları 1.3.9) Serbest Çevre 1.3.1) Serbest Ticaret Bölgesi (Free Trade Zones): Serbest ticaret bölgelerine bazı ülkelerde sadece serbest bölge adı verilmektedir. A.B.D.'de ise bu serbest ticaret bölgesinin adı dıģ ticaret bölgesi Ģeklindedir. Serbest ticaret bölgesi bazen serbest liman terimiyle aynı anlamda kullanılmaktadır.(10) Serbest ticaret bölgesi, genellikle bir limanda veya baģka bir yerde sınırları belirlenmiģ belli bir alan, bulunduğu ülkenin ticari faaliyetlerinin kolaylaģtırılması amacı ile serbest bölge haline getirilmiģtir. Bölgeye ülke dıģından ve için- den malların giriģlerinde, keza yine ülke dıģına çıkıģlarında gümrük vergisi ödenmemektedir.(11) A.B.D.'de Foreign Trade Zone olarak nitelenen bu bölgeler iki Ģekilde faaliyet göstermekte ve; 3.a.1. Ülkeye ait mevzuat tamamen ortadan kaldırılarak her türlü ticari ve sınai faaliyetin yapılmasına izin verilmesi durumunda bu bölgeler "açık serbest bölge" (open free zones), 3.a.2. Ülkeye ait mevzuatın kısmen uygulanması ile belirli koģullarda belirli faaliyet- 10- Ergin Erdoğan a.g.e., s D.P.T. Serbest Böl. Baş. Açıklamalı Serbest Bölgeler Kanunu ve ilgili Mevzuat Aralık 1988, s. 6. lerin yapılmasına izin verilmesi durumunda bu bölgeler "kapalı serbest bölgeler" (closed free zones) olarak adlandırılmaktadır.(12) Serbest ticaret bölgelerindeki faaliyetler; üretim, depolama, montaj, mal üzerinde iģlem yapma,(13)ambalajlama, etiketleme, markalama, sınıflandırma, dereceleme, karıģtırma, kırma, ayıklama, birleģtirme, saflaģtırma, ĢiĢeleme ve Ģekil değiģtirme 14

15 15 olarak özetlenebilir.(14) üzerinde iģlem yapma, ambalajlama, etiketleme, markalama, sınıflandırma, dereceleme, karıģtırma, kırma, ayıklama, birleģtirme, saflaģtırma, ĢiĢeleme ve Ģekil değiģtirme olarak özetlenebilir.(15) 1.3.2) Ġhracat ĠĢlem Bölgeleri (Export Processing Zones): "Ġhraç Malları ĠĢleme Alanı" ya da "Serbest Üretim Bölgeleri" olarak da adlandırılan bu bölgeler,ihracatı teģvik etmek, hafif imalat sanayi ürünlerinin üretim veya montajına olanak sağlamak amacıyla kurulan gümrük vergi ve formalitelerinden arındırılmıģ, yerli ve yabancı firmalara yatırım olanağı tanınan, gümrüksüz olarak getirilen hammadde veya ara mallarının iģlendikten sonra yeniden dünya pazarlarına ihraç edildiği, büyük sanayi siteleri görünümünde olan bölgelerdir. (16) Genellikle emeğin ucuz olduğu geliģmekte olan ülkelerde, geliģmiģ sanayi ülkelerinde de farklı konumlarda bu tür bölgelere rastlanmaktadır.(17) Yabancı yatırımcıların karlarının ülkelerine transferlerine de izin verilmektedir. ġili, Pakistan, Endonezya gibi ülkelerde bu tür serbest bölgelerin uygulamaları görülmektedir.(18) Bölgeye yatırım yapmak isteyenlere ayrıca mali ve idari teģvikler sağlanmaktadır.(19) Ġhracat iģlem bölgelerine örnek olarak Güney Kore, Tayvan, Brezilya, Endonezya, Dominik ve Çin Halk Cumhuriyeti gösterilebilir. Bu bölgelerdeki yaygın yatırım konuları: 12- T. Engin Akyürek, Serbest Bölge İ.T.O. Ekonomi Yayınları Dizisi No: 14, İstanbul Ekim 1983, s Emin Çarıkçı, A Critical Survey of the Economic İmpact of Export Processing Zones, Hacettepe Univercity, Ankara 1989, s Hüsnü Erkan, Rezzan Tatlıdil, a.g.e., s Ekonomi Ansiklopedisi, Milliyet yayınları 1991, s Sedat Güner, Serbest Bölgeler, Anadolu Matbaası, İzmir Haziran 1995, s Erkan Altaner, Serbest Bölgeler, Türkiye İş Bankası, İktisadi Araştırmalar Müd. Haziran 1991, s Açıklamalı Serbest Bölgeler Kanunu, a.g e., s Economic and Social Effects of Multinational Enterprises İn Export Processing Zones, United Nations Centre on Corporations, İnternational Labour Office, Genova 1988, s. 149, 154. Tekstil, tüketim malları ve elektronik araçlar vb. hafif sanayi Ģeklindedir.(20) 1.3.3) Serbest Limanlar ( Free Ports): 15

16 16 Ülkenin belirli bir limanı, alt yapıları, antrepoları ve sınai tesisleriyle takviye edilerek, otelleri, gümrüksüz alıģveriģ yerleri, ikametgah, dinlenme ve eğlence merkezleriyle birlikte ihracat, ithalat, transit ticaret ve taģımacılık fonksiyonlarına hizmet amacıyla ser- best liman olarak ilan edilir. Bir Ģehir görünümü olan bu tür limanların baģlıca örnekleri; Singapur, Bahama Adaları, Kolombiyanın San Andres Limanı ve Hong-Kong'dur.(21) Serbest ticaret bölgesi uygulamasının daha dar birörneği olarak kabul edilen serbest limanlar özellikle sanayileģmiģ Avrupa ülkelerinde görülmektedir.(22) 1.3.4) Serbest Bankacılık Bölgeleri (Free Banking Zones): Faiz hadleri ve vadelerin tesbitinde, kanuni ihtiyat yada rezerv tutma konularında serbest olan, sermaye denetimi daha esnek, sermaye ile mevduat arasındaki iliģkilerin kurallara bağlı olmadığı kıyı bankacılığından oluģmaktadır. Serbest bankacılık alanlarında iģlemler yalnızca muhasebe kaydı olarak yapılabileceği gibi aynı zamanda mevduat topla- ma ve kredi verme iģlevlerini de içerebilmektedir.(23) Uluslararası piyasalarda dolaģan yabancı parayı çekmek için yaratılan bu bölgelerde genellikle döviz kontrolleri, munzam karģılık uygulaması ve kredilerle ilgili çeģitli düzenlemeler ya gevģetilmekte ya da tümden ortadan kaldırılmaktadır.(24) Kıyı bankacılığının iki ön koģulu, bankacılık hizmetlerinden doğan gelirlerin vergilendirilmemesi ve bankaların döviz hesapları üzerinde herhangi bir sınırlama olmamasıdır. 1960'lardan sonra Eurodolar piyasasının gösterdiği geliģme ve O.P.E.C. ülkelerinde biriken petrol gelirlerinin gideceği yerler araması kıyı bankacılığının geliģiminde önemli rol oynamıģtır. Hong-Kong, Panama, Güney Kore, Filipinler ve 20- Süheyla Doğan, a.g.e., s Açıklamalı Serbest Bölgeler Kanunu., a.g.e., s İskender Şengezer, Serbest Bölgeler, İhracatı Geliştir me Etüd Merkezi, Ağustos 1984, s Hüsnü Erkan, Rezzan Tatlıdil, a.g.e., s Sedat Güner, a.g.e., s. 16. Singapur gibi ülkeler kıyı bankacılığının yapıldığı en ünlü finans merkezleridir.(25) 1.3.5) Maguiladoralar (Ġkiz Fabrikalar) A.B.D.'nin Meksika sınırında görülen ihracat iģlem bölgelerinin değiģik bir türüdür. 16

17 17 Meksika firmaları, ürettikleri malların girdilerini A.B.D.'den gümrüksüz olarak almakta,bunların imal yada montajını yaptıktan sonra A.B.D.' ne ihraç etmektedir. A.B.D. ithal edilen bu mallardan gümrük vergisi alırken malın tümüne değil Meksika'da eklenen değere vergi koymaktadır. Önceleri yalnızca sınır bölgelerinde kurulmasına izin verilen maguiladoraların l970-72'den sonra ülkenin herhangi bir yerinde de kurulmasına izin verilmiģtir. (26) 1.3.6) Yatırım Bölgeleri: Bir ülkenin nispeten geri kalmıģ yörelerine canlılık getirilmesi ve uygun yatırım ortamı sağlanması amacıyla yerli yatırımları teģvik etmek için oluģturulan bölgelerdir. (27) Bu bölgeler ilk önce 1977 yılında Ġngiltere'de denenmiģtir.(28) 1.3.7) Antrepolar (Entrepot): Yurt dıģından gelen malların satılıncaya kadar bekletildiği, gümrük kontrolü ve gümrük idaresinin denetiminde bulunan depolardır. Depolanmada gümrük vergisi ödenmez. (29) Devlet yada özel mülkiyetli antrepolarda bulunan malların gerek ithal edilmesi gerekse ihraç edilmesi durumunda vergi yükümlülüğü doğmaktadır.(30) 1.3.8) Gümrük Antrepoları (Bonded Warehouses): Gümrük antrepoları, genellikle gümrük kontrolünde olup reeksport mamüllerini uzun 25 - Ekonomi Ansiklopedisi, a.g.e., s Sedat Güner, a.g.e., s. 17., Economic and Social Effects., a.g.e., s Akdeniz Ün. Sos. Bil. M.Y.O. Proje Çalışması, "Serbest Bölgelerin Türk Ekonomisine Katkısı" Antalya 1994, s Sedat Güner, a.g.e., s Hasan Olalı, Ekonomi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1992, s Hüsnü Erkan, Rezzan Tatlıdıl, a.g.e., s. 9. süre (2 yıla kadar) depolamak için kurulurlar.(31) Bu depolama sürecinde herhangi bir gümrük ve benzeri ödemelere tabi olmayan mallara yeniden paketleme, sınıflandırma ve harmanlama gibi iģlemler uygulanabilmektedir.(32) 17

18 ) Serbest Çevre (Free Perimeter): Serbest limana benzeyen serbest çevre, ülkenin uzak ve geliģmemiģ bölgesinde yer alır. Uluslararası teģvik veya en azından döviz gelirini artırmaya yönelik serbest liman kolaylığının aksine serbest çevre ulusal ticaret kanalları yoluyla temin edilmeyen yerel yönetim ihtiyaçlarını karģılama amacını taģımaktadır. (33) ĠĢlevlerine göre tasnif edilen serbest bölgeler birden fazla iģlevi de yerine getirebilirler. Örneğin, serbest ticaret bölgesi olarak kurulan bölgede kıyı bankacılığı da geliģtirilebilir veya ufak çaplı üretime dönük faaliyetlere de izin verilebilir. Bu nedenle yapılan sınıflama kesin bir ayrımı belirtmemektedir. (34) 1.4. SERBEST BÖLGELERĠN AMAÇLARI Ülkeleri serbest bölge uygulamasına iten sebeplerden en önemlisi döviz sağlamaktır. Döviz sağlama yolları da ihracatta baģarılı olmak, serbest bölgelerden elde edilen kira gelirleri, bankacılık hizmetleri, nakliye, montaj vb. alanlardır. 1.4.l. Döviz Kazancını Artırma: AzgeliĢmiĢ ve geliģmekte olan ülke ekonomilerinde rastlanan en önemli sorunlardan biri ödemeler dengesi açığı sorunudur. Bu açığı kapatmak, döviz kazancını artırmak için ülkeler çeģitli yöntemlere baģvurmaktadırlar. Serbest bölgelerde döviz girdisi sağlamak açısından önemli bir imkan yaratmaktadır. Serbest bölge içinde satıģı söz konusu olan mal, hizmet ve iģgücü gelirleri doğrudan döviz girdileridir. Ayrıca her türlü liman servisleri, depo, antrepo, ve arazi kira gelirleri, kredi faizleri gibi faaliyetlerden doğan gelirler döviz gelirlerini artırarak, ödemeler bilançosunun görünmeyen iģlemler kısmında olumlu etki yaratır. (35) 31- Erkan Altaner, a.g.e., s İskender Şengezer, a.g.e., s Sedat Güner, a.g.e., s Erkan Altaner, a.g.e., s T. Engin Akyürek, a.g.e., s. 19. Döviz kazancı Ģu yöntemlerle artırılmaktadır: a) Yerel pazardan satın alınan mal-hizmete yapılan ödemeler. b) Serbest bölgeden kiralanan toprak ve binalara yapılan kira ödemeleri. c) Elektrik-su, haberleģme, ulaģtırma ve diğer kamu hizmetlerine yapılan ödemeler. 18

19 19 d) Yerel pazardan alınan girdiler ve ithal girdilerin günlük değerinin belirli bir yüzdesine tekabül eden gümrük ödemeleri.(36) Ġhracat ile sağlanan döviz gelirlerinin yanısıra serbest bölgelerde vergilerden muaf yada teģvik tedbirleri kapsamında kurulan yabancı sermaye kuruluģları, ortak yatırımlar ve yabancı kredilerde ülkenin döviz kazancını oluģturmaktadır. (37) Ev Sahibi Ülkenin Ġhracatının Artırılması ve Ġthalalatının kolaylaģtırılması: Serbest bölgelerin amacı ihracatı kolaylaģtırarak artırmak ve aynı zamanda ithalatı da kolaylaģtırmaktır. Ġhtiyaç duyulan ithal malları serbest bölgelere, gerek ithalatçı gerekse rekabet üstünlüğü sağlamak isteyen ihracatçı Ģirketlerce getirilerek depolanmaktadır. Ġhtiyaç duyulan mallar küçük partiler halinde ithal edilerek gümrük vergisinin bir defada ödenmesinin önüne geçilmiģ olunur. (38) Ġthal malın teminindeki sürat ve kolaylık ev sahibi ülke Ģirketlerine üretim kararlarında rahatlık ve esneklik sağlar. Serbest bölgeden ithal edilecek malların hazır durumda görülerek, uygunluğu açısından incelenmesi mümkündür. Bu durum serbest bölgelerden ithal malını temin eden yerli firmalar için büyük avantaj ve girdi maliyetlerini de düģürücü bir etki yapmaktadır.(39) Ülkeler bu bölgeler marifetiyle ihracatı daha istikrarlı yapmayı düģünmektedirler. Yabancı sermaye yatırımlarının yerli girdileri kullanmak durumunda olmaları ihracat anlamına gelmektedir. Malların sergilenip depolanması ile de ihracat kolaylaģmakta ve teģvik edilmektedir. Serbest bölgelerde bürokrasinin azlığı ihracatçılara hız ve rahatlık verecektir. Üretimde kullanılmak üzere hammadde ve ara malı ithalatının gümrüksüz yapılabilmesi, serbest bölgelerde ihracata dönük olarak üretimde bulunan kuruluģların maliyetlerini düģürerek yurt dıģı pazarlarda rekabet gücünü artıracaktır. Ġthal edilen malların ülkeye 36- T. Engin Akyürek, a.g.e., s Sonnur Bakır, Serbest Bölgeler, T.B.M.M. Basımevi Ankara 1984, s Hüsnü Erkan, Rezzan Tatlıdıl, a.g.e., s Engin Erdoğan, a.g.e., s. 30. giriģ çıkıģını ortadan kaldıracağından serbest bölgeler reeksport iģlemlerini kolaylaģtıracaktır. Ayrıca ihraç malları bu bölgelerde daha kolay ve uygun Ģartlarda dıģ pazar isteğine göre hazırlanması önemli diğer husustur. (40) Serbest bölgelerde, ticari faaliyetlerde serbest rekabete yer verilmesi, emek ve iģyeri 19

20 20 gibi üretim faktörlerinin daha ucuz olması ve böylece dünya maliyetlerinin altında oluģturulan fiyatlarla dıģ pazarlara girilebilmesi, ihracatın artmasında önemli rol oynamaktadır.(41) Ġstihdama Yardımcı Olmak: Serbest bölgelerin kurulma amaçlarından biride iģsizlik sorununa çözüm bulmaktır. Özellikle geliģmekte olan ve iģçilik ücretlerinin düģük olduğu ülkeler de kurulan serbest bölgelerin istihdama önemli etkileri-katkıları olduğu ILO'nun yaptırdığı araģtırmalarda ortaya çıkmıģtır. Yeni açılan iģ sahaları, yardımcı kuruluģlar, entegre tesisler istihdama yardımcı olmaya ve modern teknolojinin ülkeye giriģine olanak sağlamaktadır.(42)transit ticaret ve reeksport iģlemleri antrepo ücretleri, reeksport iģlemlerinden sağlanan döviz gelirleri,ithalat mallarının serbest bölgede iģlenmesinden elde edilen katma değer istihdamda artıģ etkisi yaratmaktadır. Ġstihdam yaratmada en büyük baģarının Meksika'daki Maguiladora örneğinde olduğu belirtilmektedir. (Örneğin, 1980 yılında yalnızca elektronik ve tekstil sektörlerindeki toplam iģgücünün %80'i aynı sektörde faaliyet gösteren Maguiladora'larda istihdam edilmiģtir.) Doğrudan yaratılan istihdamın yanında dolaylı istihdamı da hesaplamak gerekir. (Örneğin, Tayvan'da serbest bölgede çalıģan her iģçi için, serbest bölge dıģında bir kiģilik istihdam yarattığı ifade edilmiģtir.) (43) Yabancı Sermaye ve Teknoloji Transferi: Ülkeler, serbest bölgelerde iģgücünü ucuzlatmak, altyapı yatırımlarında imkanlar sağlamak ve bir takım vergi muafiyetlerini öngörmek suretiyle yabancı sermayenin ve modern teknolojinin bu bölgelere gelmesine olanak ağlamaktadırlar.(44) 40 - Erkan Altaner, a.g.e., s Açıklamalı Serbest Bölgeler Kanunu, a.g.e., s Hüsnü. Erkan, Rezzan Tatlıdil, a.g.e., s Sedat güner a.g.e., Açıklamalı Serbest Bölgeler Kanunu, a.g.e., s.8. Serbest bölgelere transfer edilen teknoloji ile ülkeler dünyadaki teknolojik geliģmeleri de yakından takip edebilmekte ve yüksek teknoloji ile üretim ve yatırımda artıģların olmasını sağlamıģ olmaktadırlar. (45) Teknoloji transferlerinin önemli bir bölümü çok uluslu Ģirketler aracılığı ile gerçekleģmektedir.(46) Serbest bölgelerin teknoloji ithali ile ilgili baģarısı ve ülke 20

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR Serbest Bölgenin Tanımı Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen

Detaylı

SERBEST BÖLGENİN TANIMI

SERBEST BÖLGENİN TANIMI SERBEST BÖLGELER SERBEST BÖLGENİN TANIMI Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai

Detaylı

SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI

SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURĠZMĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 20-11-2012-ANKARA 1 SERBEST BÖLGE TANIMI Genel olarak serbest bölge; ülkenin

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGELERDE SAĞLANAN TEġVĠKLER Hasan YÜKSEK Mayıs 2011 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENĠN TANIMI VE AMACI II. SERBEST BÖLGELER III. ANTALYA SERBEST BÖLGE IV. SERBEST

Detaylı

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II)

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) 2- Tekstil ve Hazır Giyim Ticaretinde Kotalar ve Çin in Sektöre Etkisi Hande UZUNOĞLU Dünyada tekstil ve hazır giyim ticaretinde kota

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu SERBEST BÖLGELERE YÖNELİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DURUMU Yazar:AyĢeYĠĞĠTġAKAR*

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü 1 Ülkeler Niçin Dış Ticaret Yapar? Dış Ticaret Politikası Ödemeler Bilançosunun, cari işlemler hesabında ihracat

Detaylı

GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI. HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ

GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI. HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ 1 REJĠMĠN TANIMI Serbest dolaģımdaki eģyanın daha ileri safhada iģlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

DIġ TĠCARETTE LOJĠSTĠK. Şubat 2013

DIġ TĠCARETTE LOJĠSTĠK. Şubat 2013 DIġ TĠCARETTE LOJĠSTĠK Şubat 2013 Sunum Planı Dış Ticarette Lojistiğin Önemi Türkiye Değerlendirmesi Ekonomi Bakanlığı Vizyonu & Çalışmaları 2 DıĢ Ticarette Lojistiğin Önemi 3 LOJĠSTĠK Nedir? Lojistik,

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dr. Dilek Seymen dilek.seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen Dahilde İşleme Rejimi (DİR) DİR, ihracatçılara, ihraç mallarında kullanılmak kaydıyla dünya piyasa fiyatlarından

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

2015 MAYIS KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ

2015 MAYIS KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ 1990-Q1 1990-Q4 1991-Q3 1992-Q2 1993-Q1 1993-Q4 1994-Q3 1995-Q2 1996-Q1 1996-Q4 1997-Q3 1998-Q2 1999-Q1 1999-Q4 2000-Q3 2001-Q2 2002-Q1 2002-Q4 2003-Q3 2004-Q2 2005-Q1 2005-Q4 2006-Q3 2007-Q2 2008-Q1 2008-Q4

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEġVĠKLERĠ Hasan YÜKSEK Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENĠN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERĠMĠZĠN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

Petrol Sektöründe Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve ADR Uyum Süreci. 4 Haziran 2010, Ġstanbul

Petrol Sektöründe Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve ADR Uyum Süreci. 4 Haziran 2010, Ġstanbul Petrol Sektöründe Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve ADR Uyum Süreci 4 Haziran 2010, Ġstanbul PETDER ÜYELERİ AltınbaĢ Petrol ve Ticaret A.ġ. PETROL OFĠSĠ A.ġ. FAALĠYET ALANLARI Belgin Madeni Yağlar BP Petrolleri

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR.

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR. TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR. A) BAZI TANIMLAR VE GENEL AÇIKLAMALAR. B) İTHALATTAKİ İŞ AKIŞINA İLİŞKİN İŞLEMLER 1) TaĢıtların Türkiye Gümrük Bölgesine GiriĢi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

Sayın İlgili, Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Sayın İlgili, Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGĠ HĠZMETLERĠ Ġstanbul DıĢındaki Eğitimlerimiz ile Ġlgili Duyurumuz Sayın İlgili, Şirketimiz tarafından İstanbul da planlanan periyodik açık eğitim programına ilave olarak, Ankara, İzmir

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ Sadık URANLI Mayıs 2011 SUNUM PLANI I. TTGV HAKKINDA II. DESTEKLER 1. AR-GE PROJE DESTEKLERĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME PROJELERĠ

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

İZMİR DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRME TOPLANTILARI : FİNANSMAN KAYNAKLARINA ERİŞİM. 26 Şubat 2015 - İZMİR

İZMİR DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRME TOPLANTILARI : FİNANSMAN KAYNAKLARINA ERİŞİM. 26 Şubat 2015 - İZMİR İZMİR DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRME TOPLANTILARI : FİNANSMAN KAYNAKLARINA ERİŞİM 26 Şubat 2015 - İZMİR Sunum Planı 2 DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ 3 DÜNYA HİZMET İHRACATI

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır.

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır. SUNUŞ Türk hazır giyim sektörü her dönem sürdürdüğü yatırım eğilimi ve özellikle dıģ talebe bağlı üretim artıģı ile ekonomik büyümenin itici gücü olmakta, yatırım, kapasite ve üretim artıģı ile emek yoğun

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY. Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY. Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü SUNUġ UTİKAD Türkiye Lojistik Sektörü 2011 Hatay : Lojistik Olanaklar 2 UTĠKAD 3 UTĠKAD Ülkemiz Lojistik Sektörünün En Büyük Temsilcisi

Detaylı

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Ülkemizin son derece değişken vergi mevzuatında tüm detaylara hâkim olmak ve değişiklikleri birebir takip etmek günlük iş temposu içerisinde maalesef mümkün olamamaktadır.

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

ÇİN HALK CUMHURİYETİNDEKİ DEVLET DESTEKLERİ

ÇİN HALK CUMHURİYETİNDEKİ DEVLET DESTEKLERİ TEŞVİK DETAYLARI TEŞVİK İÇERİĞİ TEŞVİK VERİLEN VE ŞARTLAR İLGİLİ KANUN VE KURALLAR 1).SAHİL ŞERİDİ GELİŞİM BÖLGELERİ İLE DEVLET DESTEKLİ GELİŞİM BÖLGELERİ YATIRIM TEŞVİKLERİ Kurumlar Vergisinin %15 olarak

Detaylı

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Sayın İlgili, Şirketimiz tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen açık eğitimlerle ilgili Mayıs 2010- Ağustos 2010 dönemini kapsayan eğitim programımız aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

ASB AVANTAJLAR Bülten 2010

ASB AVANTAJLAR Bülten 2010 ASB AVANTAJLAR Bülten 2010 SERBEST BÖLGE; TÜRKİYE NİN EN KAPSAMLI YATIRIM TEŞVİK MODELİ %100 kurumlar vergisi muafiyeti (üretici firmalar için) 45 seneye kadar ruhsat ve muafiyet süreleri İhracat ağırlıklı

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

Ernst & Young vergi bölümü olarak vergi eğitimleri konusundaki ihtiyacı görerek oldukça geniş kapsamlı eğitimler düzenlemeye karar verdik.

Ernst & Young vergi bölümü olarak vergi eğitimleri konusundaki ihtiyacı görerek oldukça geniş kapsamlı eğitimler düzenlemeye karar verdik. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Ülkemizin son derece değişken vergi mevzuatında tüm detaylara hâkim olmak ve değişiklikleri birebir takip etmek günlük iş temposu içerisinde maalesef mümkün olamamaktadır.

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

2015 EKİM KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ

2015 EKİM KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ 1990-Q1 1990-Q3 1991-Q1 1991-Q3 1992-Q1 1992-Q3 1993-Q1 1993-Q3 1994-Q1 1994-Q3 1995-Q1 1995-Q3 1996-Q1 1996-Q3 1997-Q1 1997-Q3 1998-Q1 1998-Q3 1999-Q1 1999-Q3 2000-Q1 2000-Q3 2001-Q1 2001-Q3 2002-Q1 2002-Q3

Detaylı

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI. TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGELERĠ TEġVĠKLERĠ. Sadık URANLI Mayıs 2011

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI. TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGELERĠ TEġVĠKLERĠ. Sadık URANLI Mayıs 2011 BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGELERĠ TEġVĠKLERĠ Sadık URANLI Mayıs 2011 SUNUM PLANI I. BÖLGELER HAKKINDA II. TEġVĠK VE MUAFĠYETLER 1- Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı TeĢviği 2-

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 1 1- TEŞVİK MEVZUATININ DÜZENLENMESİNDEK TEMEL DEVLET POLİTİKALARINA UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖNERİLERİMİZ.

Detaylı

TÜRK PLASTĠK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2009 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ ve ĠLERĠYE DÖNÜK BEKLENTĠLER. Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV / PAGDER

TÜRK PLASTĠK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2009 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ ve ĠLERĠYE DÖNÜK BEKLENTĠLER. Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV / PAGDER TÜRK PLASTĠK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2009 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ ve ĠLERĠYE DÖNÜK BEKLENTĠLER Firma Sayısı : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV / PAGDER Plastik ambalaj sektöründe 1.152 firma mevcut olup, firmaların

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

TTYO Çıkmazına Karşı, Farklı Bir Öneri NİTELİKLİ SANAYİ BÖLGELERİ MEHMET ÖZÇELİK

TTYO Çıkmazına Karşı, Farklı Bir Öneri NİTELİKLİ SANAYİ BÖLGELERİ MEHMET ÖZÇELİK YÖNETİCİ ÖZETİ Günümüzde küresel ekonominin aktörleri; yeni pazarlara açılmak ve rekabet edebilirliklerini artırmak amacıyla çok taraflı ekonomik ve stratejik anlaşmalara yönelmektedir. Özellikle yakın

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

ÖZEL VERGĠ HUKUKU-II

ÖZEL VERGĠ HUKUKU-II DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ÖZEL VERGĠ HUKUKU-II KISAÖZET KOLAY

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret verilerine ilişkin bilgilerin yasal dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) TEŞVİKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) TEŞVİKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) TEŞVİKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) II. DİR İN AMAÇLARI III. DİR SİSTEMLERİ İthalatta Şartlı Muafiyet

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

NEVŞEHİR İLİ SOSYO EKONOMİK YAPI

NEVŞEHİR İLİ SOSYO EKONOMİK YAPI GENEL DURUM NEVŞEHİR İLİ SOSYO EKONOMİK YAPI Ġlimize ait sosyo-ekonomik göstergeleri incelediğimizde nüfus ve coğrafya olarak küçük ölçekte bir Ģehir olduğu görülür. Yüzölçümü büyüklüğüne göre 63. nüfus

Detaylı

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI)

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI) Sayı : 2016/219 8 Tarih : 19.12.2016 Ö Z E L B Ü L T E N YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI) 1 A-KONU Bilindiği üzere 2016 yılında

Detaylı

SERBEST BÖLGELER

SERBEST BÖLGELER SERBEST BÖLGELER TANIM: Serbest bölgeler, bir uluslar arası liman veya hava alanı yakınında kurulan, ülkenin gümrük alanından özel amaçlarla ayrılmış bir bölgesi içine ithal malların gümrüksüz olarak getirilebildiği,

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ.

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. HAZIRLAYANLAR 2008463084 Gizem Özen 2008463055 Tuğba Gülseven 2009463097 Huriye Özdemir 2007463066 Raziye Sinem Sağsöz SUN GRUBU ŞİRKETLERİ SUN

Detaylı

Diyarbakır Ekonomisinin Genel Görünümü BĠLGĠ NOTU Kasım 2011 Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

Diyarbakır Ekonomisinin Genel Görünümü BĠLGĠ NOTU Kasım 2011 Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Diyarbakır Ekonomisinin Genel Görünümü BĠLGĠ NOTU Kasım 2011 % T. C. DĠYARBAKIR EKONOMĠSĠNĠN GENEL GÖRÜNÜMÜ 1. Diyarbakır Ġstatistikleri Tablo 1: Yıllara Göre Diyarbakır Nüfusu Yıllar Nüfus Yıllık Nüfus

Detaylı

ÖDEMELER DENGESİ. Dr. Süleyman BOLAT

ÖDEMELER DENGESİ. Dr. Süleyman BOLAT ÖDEMELER DENGESİ 1 ÖDEMELER DENGESİ NEDİR? Ödemeler dengesi (balance of payments, BP) : Bir ülkedeki yerleşiklerin diğer ülkelerle (dış alemle), belirli bir dönemde (yılda) gerçekleştirdikleri iktisadi

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2008 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE

Detaylı

milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi

milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi LPG SEKTÖRÜ 1 milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi 350 300 250 200 150 100 50 0 1990 1995 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 2020 Arz Talep 2 Dünya LPG Tüketiminin Dağılımı 2001 Asya 28% Avustralya

Detaylı

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985 Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun Numarası : 3218 Kabul Tarihi : 6/6/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1985 Sayı : 18785 Yayımlandığı

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR SERBEST BÖLGELERDE KDV UYGULAMASI AÇISINDAN ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:10 Serbest bölgelerdeki mal ve/veya hizmet hareketleri KDVK açısından

Detaylı

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009)

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) Döküm ve dövme ürünleri, otomotivden beyaz eşya sanayine, demir-çelik sanayinden çimento sanayine, savunma sanayinden gemi inşa sanayine, tarımdan

Detaylı

ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN

ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN Melisa KORKMAZ Günümüz koģullarında ülkeler arası entegrasyonun artması sonucu ekonomik faaliyetler daha geniģ bir coğrafya üzerinde gerçekleģmeye baģlamıģ;

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık]

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] [] [Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] * 1. VERGİLER Türkiye, OECD ülkeleri arasında kurumsal vergi oranlarında en rekabetçi ülkelerden biridir. 21 Haziran 2006 tarihinde çıkarılan 5520 Sayılı Kurumlar

Detaylı

Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler

Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler Prof. Dr. Serdar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Detaylı

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket *connectedthinking PwC Kontrol edilen yabancı kurum Kontrol edilen yabancı kurum Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8)

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) MADDE 1- Aynı Tebliğin (II/F-4.7.1.) bölümünün birinci ve

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

BURSA ĠLĠ 2015 YILI DIġ TĠCARET DEĞERLENDĠRME RAPORU. ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ Ar-Ge ve Pazara GiriĢ ġubesi

BURSA ĠLĠ 2015 YILI DIġ TĠCARET DEĞERLENDĠRME RAPORU. ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ Ar-Ge ve Pazara GiriĢ ġubesi BURSA ĠLĠ 2015 YILI DIġ TĠCARET DEĞERLENDĠRME RAPORU ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ Ar-Ge ve Pazara GiriĢ ġubesi Ocak 2016 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. Genel Bilgi...3 2. Ġthalat Ġhracat...4 3. Bursa

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 SİRKÜLER İstanbul, 25.11.2016 Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 Konu: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI 22.11.2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ HONG KONG RAPOR Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Hong Kong Özel İdare Bölgesi (Çin Halk Cumhuriyeti) : Çin Halk Cumhuriyeti

Detaylı