LOJĠSTĠK PERFORMANS VE ĠNSANĠ GELĠġME ENDEKSLERĠNĠN KARġILIKLI ETKĠLEġĠMĠ VE TÜRKĠYE ĠÇĠN ÖNERĠLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LOJĠSTĠK PERFORMANS VE ĠNSANĠ GELĠġME ENDEKSLERĠNĠN KARġILIKLI ETKĠLEġĠMĠ VE TÜRKĠYE ĠÇĠN ÖNERĠLER"

Transkript

1 LOJĠSTĠK PERFORMANS VE ĠNSANĠ GELĠġME ENDEKSLERĠNĠN KARġILIKLI ETKĠLEġĠMĠ VE TÜRKĠYE ĠÇĠN ÖNERĠLER Haluk R.CEZAYĠRLĠOĞLU Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngilizce İşletme Doktora Programı ÖZET Lojistik maliyet ve verimlilik ile rekabet etmeye çalışan ülkelerin, gelişen stratejilerine baktığımızda, Dünya Banka sının yayınladığı Lojistik Performans Endekslerine (LPE), özel önem verdiklerini görüyoruz. Özellikle, tesis lokasyonu seçimi, dağıtım ve lojistik merkez belirlenmesinde ve hatta gelecek pazar genişleme yatırımlarında, LPE değerleri yardımıyla, daha iyi konumlama yönelik kararlarını etkilemektedir. Öte taraftan, Birleşmiş Milletler Gelişme Programı tarafından yayınlanan İnsani Gelişme Endeksi bir ülkenin gelişme seviyesini, birçok faktör ışığında, uzun yıllardır, takip edegelmektedir. Her nekadar, LPE ve İGE, temelde, farklı konseplere dayanıyorlarsa da, çalışmada, her iki endeksin ilişkileri; özellikle odaklaşılan ortalama yetişkin eğitim yılı bazında ilişkilendirildi ve özellikle, eğitim faktörünün LPE üzerindeki etkisi araştırıldı. Çalışma gösterdi ki, iki değişken arasıda, istatistiksel olarak, anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Anahtar Sözcükler: Lojistik Performans Endeksi (LPE), İnsani Gelişme Endeksi (İGE), Dünya Bankası (DB), Birleşmiş Milletler Gelişme Programı (BMGP) ABSTRACT INTERACTION OF LOGISTICS PERFORMANCE INDEX (LPI) AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI) WITH RECOMMENDATIONS FOR TURKEY The developing strategies of countries and companies towards focus on logistics costs and efficiency, caused them pay increased attention to the Logistics Performance Index (LPI) of World Bank. This way, by analyzing the LPI values, they will be better positioned in selecting their investment decisions in terms of plant location, distribution and logistics centre planning and even their future market expansion sites. On the other hand, Human Development Index (HDI) of United Nations Development Program (UNDP), follows a country s development level on a basis of relevant factors that were determined and improved throughout the years. Though LPI and HDI represented two different concepts of calculations, relationship of both indices was searched focusing mainly to the effect of educational parameter of mean schooling years of HDI on the main interest area of LPI. Study showed that there is a statistically meaningful relationship between the two in estimating LPI values. Keywords: Logistics Performance Index (LPI), Human Development Index (HDI), World Bank (WB), United Nations Development Program (UNDP)

2 1. GĠRĠġ Lojistik büyümeyi ve kaliteyi ölçen Lojistik Performans Endeksi, Dünya Bankası tarafından ilk yayınlanma yılı olan 2007 den itibaren, ulaşım politikalarındaki karar alıcılar için, çok önemli araçlardan olmuştur. Çünkü, bir ülkenin maliyet avantajı, ancak, hedef pazarlarla lojistik bağlantıları varsa, en iyi şekilde değerlendirilebilir. Bu amaçla, Dünya Bankası nın göstergeleri yön belirleme açısından, önemli bir yere sahiptir. Lojistik Performans Endeksini oluşturan altı bileşenin, tek başlarına olan ölçüm değerlerinden bağımsız olarak, birleşik endeksin kendisi de, değerlendirmeye alınan ülkelerin kendileri ve firmaları için de, gelecekteki stratejilerini oluşturmada, rekabetçi bir amaç oluşturmaktadır. Bu arada, şunu da belirtmeliyiz ki, süreç içinde, Lojistik Performans Endeksinin daha iyi ölçümlenebilmesini sağlamaya yönelik, çeşitli araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen birçok çalışma bulunmaktadır [2,3,4,5]. Daha önce de, açıklanmaya çalışıldığı gibi, LPE, altı tane açıklayıcı bileşenden oluşmaktadır. Kısaca belirtilecek olursa, bu parametreler; gümrükler, altyapı, uluslararası gönderimler, lojistik yeterlilik, izleme & takip etme ve zamanlılıktır. Endeksin değeri ise; 0-5 arasında değerler almaktadır. En alt değer 0 a tekabül ederken, 5 de maksimum değeri oluşturmaktadır. Gelecekteki politikaları belirlemede, karar alıcılara yardımcı olacak diğer istatistik ise, BMGP nın yayınladığı İnsani Gelişme Endeksi dir. İGE de, bir bütünleşik endeks olarak, temelde, insani gelişmeyi, üç ana alan olan; sağlık, bilgi ve gelir boyutlarında ölçmektedir. Mevcut İGE formülü altında, sağlık; doğumdaki ömür tahminini, eğitim veya bilgi ise, beklenen eğitim süresi ile ortalama yetişkin gerçekleşen eğitim yılı nı ve nihayet gelir veya yaşam standardı da, kişi başına düzeltilmiş Satınalma Gücü Paritesi (US$ olarak belirlenen) yoluyla GSMH cinsinden tanıumlanmaktadır. Yirmibeş yaş üstündekilerin aldıkları ortalama eğitimi gösteren ortalama eğitim yılı parametresi, endeks ölçümüne, 2010 yılından itibaren dahil edilmiştir. Zaman içinde, ya yeni bileşenlerin ilavesi ya da eskilerinin değiştirilmesi yoluyla, endeks geliştirilerek, ana insani politikaların belirleme aracı olarak yerini almıştır. Lojistik Performans Endeksinin iyileştirilmesi konusunda olan çalışma ve araştırmaların bir benzeri, İnsani Gelişme Endeksinin iyileştirilmesi alanında da yaşanmıştır. Bu ölçümlemenin mükemleştirilmesi ve zenginleştirilmesi yolunda, çok değerli referans bağlamında, çalışmalar bulunmaktadır [6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]. Neticede, gelinen noktada; yaşam süresi beklentisi, beklenen eğitim yılı, gerçekleşen ortalama eğitim süresi ve kişi başına GSMH bileşenleri, ülkelerin gelişme potansiyellerini belirlemede, standartlaştırılmış durumdadır. İGE nin ölçümlenmesi, 0-1 arasında yapılmakta olup; 0 minimum değere tekabül ederken, 1 de maksimum değere tekabül eden değer olarak verilmektedir yılından bu yana, bu ölçümleme metodu, ana yapısı yönüyle, değişmeden kullanılmaktadır. Daha öncede belirtilmeye çalışıldığı üzere, kompozit endeksle ilgili olarak yapılan çalışmalar, konseptin ana yapısını etkiliyecek değişiklikler olmaktan ziyade, mevcudu iyileştirilecek ayarlamalar olarak görülmelidir. Tanım olarak, prensipte, iki endeks, değişik iki alanın sınıflamasını hedeflemektedir. Aşağıdaki Çizelge.1 de ise, gelinen en son durum olarak, endekslerin hesaplanmasında baz alınan, endeks öğelerini göstermektedir. İki endeks arasındaki var olan ilişkiyi daha iyi anlamak amacıyla, bir korelasyon çalışması tasarlandı ve uygulandı. Bu iki konsepti birleştirecek şekilde, daha önce yapılmış bir çalışmaya, literatür taramasında raslanamadı. Dolayısıyle, bu çalışmaya, iki değişik alan arasında eğitim üzerinden bir köprü kurmaya yönelik, ilk araştırmalardan birisi olarak bakılabileceğini söyleyebiliriz. Asıl amacımızın, bir ülkenin değişen lojistik performans ortamını oluşturan parametreler hakkında daha kapsamlı bilgi edinebilme yolunda, sahip olunan insani gelişme ortamı bilgilerini kullanarak, ne kadar sürekli ve güçlü bir araca sahip olabileceğimizi göstermektir. Araştırma konusu olarak da, her iki alanı ilişkilendirmede, eğitim seviyesi nin, önemli ve anlamlı bir parametre olabileceği düşünüldü. Özellikle, bu iki alanı, insani ve lojistik karakter taşıyan iki alanı ilişkilendirmede, ortalama yetişkin eğitim süresi düşünüldüğünde, güçlü bir ilişkilendirme değişkeni olabileceği varsayıldı. Muhtemeldir ki, bu değişkenin, 2010 yılında, genel endekse dahil edilmesi de, varsayılan bu önemiyle bağlantılıdır. Onun için, çalışmanın merkezinde, bu parametre, bağımsız değişken olarak, yer almıştır. Eğitimin genel anlamda, diğer ilişkide olduğu her alanı, felsefe olarak etkiliyebileceği düşünülse de; mevcut veriler ışığında, ilk bakışta çok mantıklı gözüken bu yaklaşımın hipotez olarak alınıp, ilgili istatsistiksel metodlar vasıtasıyla ispatlanması gerekmektedir. Araştırmada yapılmaya çalışılan da, ana hatlarıyla, bu olmuştur. Çizelge.1 İGE ve LPE nin hesaplanması için, en son yayınlanan istatistiklerdeki, ana bileşenler Logistik Performans Endeksi (LPE) BileĢenleri Gümrükler Altyapı Uluslararası gönderimler Lojistik yeterlilik Belirleme & izleme Zamanlılık Ġnsani GeliĢme Endeksi (ĠGE) BileĢenleri Doğumdaki ömür beklentisi Ortalama yetişkin eğitim süresi Beklenen eğitim süresi Kişi başına Gayri Safi Milli Hasıla

3 Analizlerde kullanılan veriler, Dünya Bankası ve BMGP nın resmi siteleri olan ( [17] ve ( ) [18] sitelerinden alınmıştır. Keza, analiz, her iki endeks için mevcut olan, en güncel veriler değerlendirilerek gerçekleştirildi. Bu da, Dünya Bankası nın, 2007 den sonra ikinci kez yayınladığı veriler olan 2010 ve BMGP nın, her yıl yayınladığı ve en son yılın verisi olarak 2011 i kapsamaktadır. Analizde, her iki endeksi de bulunan, 152 ortak ülkenin çalışması gerçekleştirilmiştir. Gerçekte, LPE i 155 ülke için var iken, İGE de 187 ülke için yayınlanmıştır. 2. ÇALIġMA HĠPOTEZĠ Bu çalışma, özünde, ülkelerin ortalama yetişkin eğitim sürelerinin, kendi ülkelerinin Lojistik Performans Endeksleri üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırmadır. Buradan hareketle, sıfır ve test hipotezlerimizi aşağıdaki gibi oluşturabiliriz. H 0 : Mevcut Lojistik Performans Endeks formulü, gerekli olan tüm değişkenleri iyi temsil etmektedir. H 1 : Mevcut Lojistik Performans Endeks formulü, gerekli olan tüm değişkenleri iyi temsil etmemektedir (Örneğin; ortalama eğitim yılında olduğu gibi). 2.1 ÇalıĢmanın Metodolojisi Regressiyon analizi, çok değişkenli istatistiksel metodlar içinde, bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki lineer ilişkiyi tahmin etmek için kullanılmaktadır. Çalışmada, bağımsız değişken olarak ortalama eğitim yılı seçilirken, bağımlı değişken olarak da, asıl ilgi alanımız olan, Lojistik Performans Endeksi alındı. Analiz proğramı olarak da, SPSS kullanıldı. 2.2 Sonuçlar Çalışmada, 152 ülke için, lineer regresyon analizi metodu kullanıldı. Dağılım grafiği yardımıyla, doğrusallık kontrol edildi. Genel modelin geçerliliği F değeri yardımıyla teyit edilirken, aşağıdaki Anova çizelgesinde de (Çizelge.2) görülebileceği gibi, ilgili önemlilik değerleri de hesaplanmıştır. Test değerinin önemlilik değeri olan 0.00, 0.05 ten küçük olduğu için, sıfır hipotezimiz H 0 ret edildi. Bu önemli bulgu, bize, bağımsız değişken yardımıyla, incelenen ülkelerin Lojistik Performans Endekslerinin tahmin edilebileceğini göstermektedir. Çizelge.3 te verilen değerler vasıtasıyla da, regresyon analizine baz teşkil eden katsayıların geçerliliğine yönelik olarak, t-test istatistikleri verilmektedir. Aynı şekilde, sabit ve bağımsız değişkenin p değerlerinin, gerekli şartları sağladığı da ispatlanmaktadır. Dolayısıyle, her iki katsayının denklemde kullanılabileceğinin sağlaması da yapılmış oluyor. Çizelge.4 te gösterildiği gibi, gerekli β katsayıları kullanılarak, şu regresyon modeli yazılabilir; LPE= x (Ortalama yetiģkin eğitim yılı) Yukarıda oluşan denklemin korelasyon katsayısı 0,629 olarak bulundu. Bu da bize, Çizelge.5 te gösterildiği gibi, bağımsız değişken ortalama eğitim yılı vasıtasıyla, LPE daki sapmanın %39.1 ini açıklamanın mümkün olabileceğini göstermektedir. Çizelge.6 ta da, regresyon analizinin artık istatistikleri verilmektedir. Çizelge.2 Anova table ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 18, ,427 98,026,000 a Residual 28, ,188 Total 46, a. Predictors: (Constant), Mean years of schooling b. Dependent Variable: LPI Coefficients a Çizelge.3 t-test and p value evaluation

4 Model T Sig. 1 (Constant) 21,093,000 Mean years of schooling 9,901,000 a. Dependent Variable: LPI Çizelge.4 Regression coefficients table Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta 1 (Constant) 2,000,095 Mean years of schooling,114,011,629 a. Dependent Variable: LPI Çizelge.5 Model summary table Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1,629 a,395,391,43357 a. Predictors: (Constant), Mean years of schooling b. Dependent Variable: LPI Çizelge.6 Residual statistics of regression Residuals Statistics a Minimum Maximum Mean Std. Deviation N Predicted Value 2,1368 3,4372 2,8712, Residual -1, ,08580,00000, Std. Predicted Value -2,103 1,620,000 1, Std. Residual -2,423 2,504,000, a. Dependent Variable: LPI 152 ülke için, analiz sonuçları, Ek.1 de verilmiştir. Analizlere bakıldığında göze çarpan ilk farklılık, Dünya Bankasının yayınladığı LPE ler 1,70 ve 4,11 değerleri aralığında değişirken, modelimiz vasıtasıyla tahmin edilen LPE değerleri ise, 2,14 ve 3,44 değerleri arasında değişmektedir. Sonuçlardan görülebileceği gibi, model, orijinalinde daha yüksek olan değerler için, karşılaştırmalı olarak daha düşük ve orijinalinde LPE sı düşük olanlar için ise, daha fazla değerler üretmektedir. Arada kalan geniş bir alan için ise, orijinal değerler ile modelin tahmin ettiği değerler arasındaki farkın çok azaldığı gözlemlenmektedir. Peru ve El Salvador un sıralaması, her iki sınıflamada da aynı olup, sırasıyla, 66. ve 84. sıralar olarak konumlanmıştır. Bu da, modelin, orta sıralarda yer alam ülkeler için, çok daha iyi tahminlerde bulunabileceğinin diğer bir kanıtı olarak gösterilebilir. Elbette, modelin felsefik yapısı gereği, eğitim seviyesi yüksek ülkeler için yüksek LPE değerleri atadığını dikkate almalıyız. Mesela, Norveç, 12,63 yılla en fazla ortalama yetişkin eğitim süresine sahip ülke olarak, aynı

5 zamanda, en yüksek LPE değerine de sahip ülke olmaktadır. Analize dahil olan ülkeler için, ortalama eğitim süresi, 1,21 ile 12,63 yılları arasında değişmektedir. Almanya, modelin tahmininde, LPE yönüyle 5. ülke olmakla beraber, orijinal listede 1. sıradadır. Aynı şekilde, Norveç, analiz sonucu 1. ülke olarak bulunmakla birlikte, orijinal yayınlanan listede 10. olarak yer alabilmektedir. Benzer metodla, Mozambik, model analizinde, en son sırayı almakla birlikte, Dünya Banka sının listesinde 134. sıraya yükselmiş gözüküyor. Eritre, 152 ülke arasında, Dünya Bankası verilerine göre, 1,70 ile sonuncu sırada iken, model analizinde, daha iyi bir değere ulaşmış olup, 2,39 puan ile 133. sıraya yükselmiştir. Analiz sonuçlarına bakıldığında, 10 ülkenin aldığı LPE değerleri, original listeninkiler ile aynı bulunmuştur. Bu ülkeler, aldıkları azalan puana gore sıralandıklarında; İzlanda, Kıbrıs, Dominik Cumhuriyeti, Togo, Tanzanya, Nijerya, Haiti, Pakistan ve Mali dir. Model, ayrıca, 67 ülke için daha düşük ve 75 ülke içinse, göreceli olarak, daha üst değerleri tahmin etmiştir. Türkiye özelinde sonuçları ele aldığımızda ise, şu yorumu yapabiliriz. Dünya Bankası verilerine gore, Türkiye, 6,47 ortalama yetişkin gerçekleşen eğitimi ile ve kompozit 3,22 LPE değeri ile 39. sırada yer almakta iken; modelin tahmininde ise, elde ettiği 2,74 LPE değeri ile 101. sıraya gerilemiş gözüküyor. Bu değerler, eğitimin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu gösterdiği gibi; eğitim alanında kaydedilecek her küçük ilerlemenin bile, kompozit lojistik değerlendirmesinde elde ettiği 39. sıradaki konumunu, daha da iyileştirebileceğine işaret ediyor. Elbette, eğitimin sadece, sayısal boyutunun yanında, kalitatif özelliğini de göz ardı edemeyiz. 3. DÜġÜNCELER Bu çalışmanın sağladığı en önemli katkının, öncelikle, iki konseptin ilgili indikatör ve endekslerinin; değişken ilişkileri olarak tariflenerek, bir ülkenin lojistik ortamına yönelik bilgi sağlaması olarak gösterilebilir. Bu yaklaşım yardımıyla, politika oluşturucular, ilave içgörüye sahip olarak, kendi fonksiyonel alanlarına yönelik bilgilerini genişletebilirler. En azından, istatistiksel şartlar bağlamında söylenebilir ki; bir ülkenin Lojistik ortamının durumunu, gerçekleşen ortalama yetişkin eğitimi bilgileri yardımıyla, tahmin etmek mümkündür. Ve yine, modelin yapısının bize verdiği diğer önemli bilgi olarak, eğitim yılı arttıkça, lojistik performansa yönelik tahmin değerlerinin de iyileştiği şeklindedir. Sonuca etki edebilecek diğer faktörler ise, bu araştırmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu analizin, göreceli zayıf noktası olarak, İGE ile ilgili diğer faktörlerin çalışma dışarıda bırakılması söylenebilir. Bununla birlikte, çalışma, en başta da ifade edildiği gibi, özünde iki farklı alanı temsil eden endeksleri, gerçekleşen eğitim değişkeninin etkisi yönüyle incelemek üzerine kuruluydu. Özellikle, araştırma konusu olan çalışma ile, bilgi faktörünün sonuca olan güçlü korelasyonu gözlendi. Bununla birlikte, İnsani Gelişme Endeksinde bulunan, tahmini eğitim yılının, ömür beklentisinin ve kişi başına milli gelir bileşenlerinin, doğrudan ve çapraz ilişkilerinin, bütünsel model anlayışı içinde, araştırma konusu yapılması önemlidir. Böylece, bu ilişkilerde saklı kalması muhtemel, önemli bilgilerin su yüzüne çıkarak, politika üreticilerine katkı sağlayacağına şüphe yoktur.

6 KAYNAKLAR 1. Memedovic,O., Ojala, L. and Rodrigue,J.-P. (2008), Fuelling the global value chains: what role for logistics capabilities? Int.J.Technological Learning, Innovation and Development, Vol.1, No.3, Arvis, J.-F., Mustra, M.A., Ojala, L. and Naula,T. (2007a) Connecting to Compete; Trade Logistics in the Global Economy: The Logistics Performance Index and its Indicators Washington, DC: World Bank 3. Arvis, J.-F., Raballand, G. and Marteu, J.-F. (2007b) The Cost of Being Landlocked: Logistics Costs and Supply Chain Reliability Policy Research Working Paper No Washington, DC : World Bank 4. Oajala, L. and Oeiroz, C. eds. (2004), Transport Sector Restructuring in the Baltics States towards EU Aoccession. Working Paper No.31123, March. Washington, DC: World Bank 5. McGillivray, M. (1991), The Human Development Index; Yet Another redundant Composite Development Indicator?, World Development, Vol.19 No Bandura, R. (2005). Measuring country performance and state behavior: A survey of composite indices. UNDP/ODS background paper. New York, NY: United Nations Development Programme, Office of Development Studies. 7. Bandura, R. (2008). A survey of composite indices measuring country performance: 2008 update. Working paper. New York, NY: United Nations Development Programme, Office of Development Studies 8. Hagerty, M., Cummins, R., Ferriss, A., Land, K., Michalos, A., Peterson, M., et al. (2001). Quality of life indexes for national policy: Review and agenda for research. Social Indicators Research, 55(1), Jackson, T. (2004). Chasing progress: Beyond measuring economic growth. London, UK: New Economics Foundation (NEF). 10. Marks, N., Simms, A., Thompson, S., & Abdallah, S. (2006). The happy planet index: An Index of human well-being and environmental impact. London, UK: New Economics Foundation (NEF). 11. Van de Kerk, G., & Manuel, A. (2008). A comprehensive index for a sustainable society: The SSI the sustainable society index. Ecological Economics, 66(2), Van den Bergh, J. (2009). The GDP paradox. Journal of Economic Psychology, 30(2), Veenhoven, R. (2002). Why social policy needs subjective indicators. Social Indicators Research, 58(1), Veenhoven, R. (2004). Subjective measures of well-being. WIDER research paper 2004/7. Helsinki, Finland: United Nations University, WIDER 15. Wesselink, B., Bakkes, J., Best, A., Hinterberger, F., & ten Brink, P. (2007). Measurement beyond GDP. Background paper for the conference beyond GDP: Measuring progress, true wealth, and the wellbeing of nations. Available at [viewed on May 12, 2011]. 16. Bleys,B. (2011) Beyond GDP: Classifying Alternative Measures for Progress. Soc.Ind.Res World Bank Sitesi, Lojistik Performace Index,International LPI: ranking ( ) 18. UNDP United Nations Development Program sitesi, 2011 Report - Human Development Statistical Tableshttp://hdr.undp.org/en/statistics/hdi/ ( )

7 Ek.1 Dünya Bankası ve Regresyon Modeli LPE sonuçlarının karģılaģtırılması Sıralama Ülke Dünya Bankası LPE i Ülke Regresyon analizi LPE i 1 Germany 4,11 Norway 3,44 2 Singapore 4,09 New Zealand 3,43 3 Sweden 4,08 United States 3,42 4 Netherlands 4,07 Czech Republic 3,40 5 Luxembourg 3,98 Germany 3,39 6 Japan 3,97 Canada 3,38 7 Switzerland 3,97 Georgia 3,38 8 United Kingdom 3,95 Australia 3,37 9 Belgium 3,94 Estonia 3,37 10 Norway 3,93 Israel 3,36 11 Finland 3,89 Sweden 3,34 12 Ireland 3,89 Netherlands 3,33 13 Hong Kong, China 3,88 Korea, Rep. 3,33 14 Canada 3,87 Ireland 3,32 15 United States 3,86 Slovenia 3,32 16 Denmark 3,85 Japan 3,32 17 Australia 3,84 Slovak Republic 3,32 18 France 3,84 Latvia 3,31 19 Austria 3,76 Denmark 3,30 20 New Zealand 3,65 Ukraine 3,29 21 Italy 3,64 Hungary 3,26 22 Korea, Rep. 3,64 Switzerland 3,25 23 Spain 3,63 Lithuania 3,24 24 United Arab Emirates 3,63 Belgium 3,24 25 Czech Republic 3,51 Austria 3,24 26 China 3,49 Armenia 3,23 27 South Africa 3,46 Fiji 3,22 28 Malaysia 3,44 Montenegro 3,21 29 Poland 3,44 France 3,20 30 Israel 3,41 Bulgaria 3,20 31 Bahrain 3,37 Romania 3,19 32 Lebanon 3,34 Iceland 3,19 33 Portugal 3,34 Spain 3,18 34 Thailand 3,29 Albania 3,18 35 Kuwait 3,28 Kazakhstan 3,18 36 Latvia 3,25 Finland 3,17 37 Slovak Republic 3,24 Serbia 3,17 38 Saudi Arabia 3,22 Greece 3,16 39 Turkey 3,22 Italy 3,15 40 Brazil 3,20 Luxembourg 3,15 41 Iceland 3,20 Hong Kong, China 3,14 42 Estonia 3,16 Poland 3,13 43 Philippines 3,14 Uzbekistan 3,13

8 44 Cyprus 3,13 Malta 3,13 45 Lithuania 3,13 Turkmenistan 3,13 46 India 3,12 Cuba 3,12 47 Argentina 3,10 Russian Federation 3,12 48 Chile 3,09 Tajikistan 3,12 49 Mexico 3,05 Croatia 3,12 50 Panama 3,02 Cyprus 3,11 51 Hungary 2,99 Chile 3,11 52 Greece 2,96 Moldova 3,10 53 Vietnam 2,96 Jamaica 3,10 54 Qatar 2,95 Malaysia 3,09 55 Costa Rica 2,91 Bahrain 3,07 56 Slovenia 2,87 Panama 3,07 57 Senegal 2,86 Argentina 3,06 58 Oman 2,84 Kyrgyz Republic 3,06 59 Romania 2,84 United Arab Emirates 3,06 60 Tunisia 2,84 United Kingdom 3,06 61 Bulgaria 2,83 Bolivia 3,05 62 Kazakhstan 2,83 Botswana 3,01 63 Dominican Republic 2,82 Philippines 3,01 64 Malta 2,82 Singapore 3,01 65 Uganda 2,82 Bosnia and Herzegovina 2,99 66 Peru 2,80 Peru 2,99 67 Benin 2,79 Jordan 2,99 68 Uzbekistan 2,79 Azerbaijan 2,98 69 Honduras 2,78 South Africa 2,97 70 Colombia 2,77 Mexico 2,97 71 Croatia 2,77 Bahamas 2,96 72 Ecuador 2,77 Uruguay 2,96 73 Indonesia 2,76 Costa Rica 2,95 74 Bahamas 2,75 Mongolia 2,95 75 Paraguay 2,75 Sri Lanka 2,94 76 Uruguay 2,75 Guyana 2,91 77 Bangladesh 2,74 Lebanon 2,90 78 Jordan 2,74 Saudi Arabia 2,89 79 Syrian Arab Republic 2,74 Portugal 2,88 80 Mauritius 2,72 Paraguay 2,88 81 Serbia 2,69 Venezuela, RB 2,87 82 Congo, Dem. Rep. 2,68 Ecuador 2,86 83 Venezuela, RB 2,68 China 2,86 84 El Salvador 2,67 El Salvador 2,86 85 Bosnia and Herzegovina 2,66 Gabon 2,85 86 Madagascar 2,66 Namibia 2,84 87 Azerbaijan 2,64 Colombia 2,84 88 Guatemala 2,63 Qatar 2,83 89 Kyrgyz Republic 2,62 Libya 2,83 90 Egypt, Arab Rep. 2,61 Iran, Islamic Rep. 2,83

9 91 Georgia 2,61 Mauritius 2,82 92 Russian Federation 2,61 Brazil 2,82 93 Guinea 2,60 Dominican Republic 2,82 94 Tanzania 2,60 Ghana 2,81 95 Togo 2,60 Algeria 2,80 96 Haiti 2,59 Kenya 2,79 97 Kenya 2,59 Thailand 2,75 98 Nigeria 2,59 Zambia 2,75 99 Yemen, Rep. 2,58 Honduras 2, Iran, Islamic Rep. 2,57 Tunisia 2, Moldova 2,57 Turkey 2, Ukraine 2,57 Egypt, Arab Rep. 2, Cameroon 2,55 Kuwait 2, Nicaragua 2,54 Cameroon 2, Niger 2,54 Congo, Rep. 2, Cote d'ivoire 2,53 Maldives 2, Jamaica 2,53 Indonesia 2, Pakistan 2,53 Cambodia 2, Armenia 2,52 Nicaragua 2, Bolivia 2,51 Syrian Arab Republic 2, Chad 2,49 Iraq 2, Gambia 2,49 Oman 2, Turkmenistan 2,49 Vietnam 2, Congo, Rep. 2,48 Togo 2, Ghana 2,47 Madagascar 2, Albania 2,46 Tanzania 2, Lao PDR 2,46 Nigeria 2, Comoros 2,45 Haiti 2, Montenegro 2,43 Pakistan 2, Ethiopia 2,41 Bangladesh 2, Gabon 2,41 Uganda 2, Papua New Guinea 2,41 Lao PDR 2, Maldives 2,40 Solomon Islands 2, Djibouti 2,39 Senegal 2, Bhutan 2,38 Angola 2, Liberia 2,38 India 2, Cambodia 2,37 Papua New Guinea 2, Algeria 2,36 Guatemala 2, Tajikistan 2,35 Myanmar 2, Libya 2,33 Liberia 2, Myanmar 2,33 Djibouti 2, Botswana 2,32 Congo, Dem. Rep. 2, Solomon Islands 2,31 Eritrea 2, Mozambique 2,29 Rwanda 2, Sri Lanka 2,29 Afghanistan 2, Zambia 2,28 Cote d'ivoire 2, Guyana 2,27 Benin 2,37

10 138 Mali 2,27 Nepal 2, Angola 2,25 Sudan 2, Mongolia 2,25 Sierra Leone 2, Afghanistan 2,24 Comoros 2, Fiji 2,24 Gambia 2, Burkina Faso 2,23 Yemen, Rep. 2, Sudan 2,21 Bhutan 2, Nepal 2,20 Guinea-Bissau 2, Iraq 2,11 Mali 2, Guinea-Bissau 2,10 Guinea 2, Cuba 2,07 Chad 2, Rwanda 2,04 Ethiopia 2, Namibia 2,02 Niger 2, Sierra Leone 1,97 Burkina Faso 2, Eritrea 1,70 Mozambique 2,14

2013 YILI İTHALAT HARİTASI

2013 YILI İTHALAT HARİTASI 940429 YILI İTHALAT HARİTASI yılı verilerine göre 1.796 milyar dolarlık olan pazarın en büyük alıcısı Almanya ve ardından ABD ve Fransa dır. AB ülkeleri pazarın diğer alıcıları arasında önemli bir yer

Detaylı

940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI

940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI 940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI 940320- METAL MOBİLYA DÜNYA İTHALATÇILARI 2013 Yılı verilerine göre dünya ithalat pazarının 13,7 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğu dikkat çekerken ABD pazarının

Detaylı

ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİLER İÇİN AYLIK BURS/ÖĞRENİM KREDİSİ MİKTARI

ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİLER İÇİN AYLIK BURS/ÖĞRENİM KREDİSİ MİKTARI ABD United States 727 1.454 2.181 Afganistan Afghanistan 400 800 1.200 Almanya Germany 759 1.518 2.277 Antigua ve Barbuda Antigua and Barbuda 442 884 1.326 Arnavutluk Albania 400 800 1.200 Avustralya Australia

Detaylı

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Üyesi Ülkelerin Uluslararası Ticaret Hacimleri Üzerine Bir Çalışma

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Üyesi Ülkelerin Uluslararası Ticaret Hacimleri Üzerine Bir Çalışma Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Üyesi Ülkelerin Uluslararası Ticaret Hacimleri Üzerine Bir Çalışma Ahmet Ziyaeddin Bulum 1,*, Filiz Ersöz 1, Taner Ersöz 1 Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Fakültesi, Endüstri

Detaylı

Turizm ve Yoksullaştıran Büyüme

Turizm ve Yoksullaştıran Büyüme İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 5, Sayı: 4, 2016 Sayfa: 922-932 Nisan Özel Turizm ve Yoksullaştıran Büyüme Öz H. Önder SARIDOĞAN Öğr. Gör., Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu

Detaylı

TABLO 21. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN UYRUKLARINA GÖRE SAYILARI, 2014-2015 TABLE 21. NUMBER OF FOREIGN STUDENTS BY NATIONALITY, 2014-2015

TABLO 21. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN UYRUKLARINA GÖRE SAYILARI, 2014-2015 TABLE 21. NUMBER OF FOREIGN STUDENTS BY NATIONALITY, 2014-2015 TABLE 21. NUMBER OF FOREIGN BY NATIONALITY, 2014-2015 ÖN / ÖN / TOPLAM TOTAL AFGANİSTAN AFGHANISTAN ALMANYA GERMANY ALMANYA HAYM. GERMANY AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ UNITED STATES OF AMERICA ANGOLA ANGOLA

Detaylı

UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI

UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI İTHALAT HARİTASI yılı verilerine göre 4.718.029.000$ büyüklüğü olan pazarın en büyük alıcısı Irak ve ardından Afganistandır. Son 5 yıllık verilere göre Pazar yılında az

Detaylı

Sizin için hazırladığımız fiyat teklifimiz

Sizin için hazırladığımız fiyat teklifimiz Sizin için hazırladığımız fiyat teklifimiz 0.00 global express Fiyatlarımız Euro ( ) cinsindendir. Global Express Document Export 0.25 20.54 21.11 27.17 22.62 25.67 26.69 32.35 34.30 0.50 22.29 22.60 29.86

Detaylı

NARENCİYE Uluslararası Pazar Analizi. Yaş Meyve ve Sebze Kümesi

NARENCİYE Uluslararası Pazar Analizi. Yaş Meyve ve Sebze Kümesi NARENCİYE Uluslararası Pazar Analizi Yaş Meyve ve Sebze Kümesi Haziran 2011 MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI AVRUPA İŞLETMELER AĞI NARENCİYE ULUSLARASI PAZAR ANALİZİ HAZİRAN 2011 1 İçindekiler 1. BÖLÜM:

Detaylı

ÖĞRENİM TÜRÜ Ön lisans lisans

ÖĞRENİM TÜRÜ Ön lisans lisans Amerika Birleşik Devleti United States 572 1.144 1.716 Afganistan Afghanistan 330 660 990 Almanya Germany 595 1.190 1.785 Amerikan Samoası American Samoa 330 660 990 Andorra Andorra 330 660 990 Angora

Detaylı

PASSPORT VERİ TABANI

PASSPORT VERİ TABANI PASSPORT VERİ TABANI EUROMONITOR INTERNATIONAL KİMDİR? 30 sektörde stratejik pazar anlayışı Bilinçli kararlarınız için güvenilir kaynak Üyelik hizmetleri (Passport Veri tabanı), Raporlar ve Danışmanlık

Detaylı

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği ERASMUS+ KA-1 : Öğrenme Hareketliliği Learning Mobility of Individuals Yükseköğretim Kurumları İçin Özlem YÜCEL Erasmus Uzmanı 21 Kasım 2013 - Fırat Üniversitesi, Elazığ ERASMUS+ KA1 : Learning mobility

Detaylı

MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL

MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL İbrahim SEMİZOĞLU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU EKİM- 2013 MALATYA ÜLKEMİZDE ADLİ DNA ANALİZLERİ BAŞBAKANLIK Üniversiteler Adalet

Detaylı

1996-2015 Ülkelere göre ithalat 1996-2015 Imports by countries

1996-2015 Ülkelere göre ithalat 1996-2015 Imports by countries 1996-2015 Ülkelere göre ithalat 1996-2015 Imports by countries (Değer: Bin $ / Value: Thousand $) Yıl Ülke Kodu Ülke Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ülke

Detaylı

1/92. Ülkelere göre ihracat, 1996-2015 Exports by countries, 1996-2015

1/92. Ülkelere göre ihracat, 1996-2015 Exports by countries, 1996-2015 2015 Toplam 132 194 403 12 302 632 12 232 520 12 522 481 13 350 958 11 081 341 11 954 607 11 132 950 11 028 296 11 590 349 13 260 718 11 737 552 Total 1 Fransa 5 302 277 474 495 460 244 465 429 472 654

Detaylı

İHRACAT-İTHALAT

İHRACAT-İTHALAT 8462 8462:Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgâhları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak

Detaylı

1950-2300 Yılları Arası Uluslararası Doğuşta Yaşam Beklentisi

1950-2300 Yılları Arası Uluslararası Doğuşta Yaşam Beklentisi 1950-2300 Yılları Arası Uluslararası Doğuşta Yaşam Beklentisi Birleşmiş Milletler (UN) tarafından 04/12/2012 tarihinde güncellenmiş olan 2300 Yılında Dünya Nüfusu raporuna göre; 1950, 2000 yıllarında Çin

Detaylı

1/96. Ülkelere göre ithalat, Imports by countries, (Değer: Bin $ / Value: Thousand $)

1/96. Ülkelere göre ithalat, Imports by countries, (Değer: Bin $ / Value: Thousand $) 2015 Toplam 189 219 304 16 645 714 16 941 062 18 726 258 18 373 668 17 868 763 18 200 097 18 212 015 15 967 033 15 403 392 16 907 342 15 973 959 Total 1 Fransa 7 032 027 487 387 513 933 606 709 1 014 881

Detaylı

Ülkelere göre ihracat Exports by countries

Ülkelere göre ihracat Exports by countries 1996-2015 Ülkelere göre ihracat 1996-2015Exports by countries (Değer: Bin $ / Value: Thousand $) Yıl Ülke kodu Ülke Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ülke

Detaylı

Sayı: 2014-11 / 18 Temmuz 2014 EKONOMİ NOTLARI. Türkiye de Kapsayıcı Büyüme * Temel Taşkın

Sayı: 2014-11 / 18 Temmuz 2014 EKONOMİ NOTLARI. Türkiye de Kapsayıcı Büyüme * Temel Taşkın EKONOMİ NOTLARI Türkiye de Kapsayıcı Büyüme * Temel Taşkın Abstract: In this paper, we discover the inclusiveness of GDP growth in Turkey over the course of the last decade. In doing so, we use a recently

Detaylı

İhracat-İthalat

İhracat-İthalat 8463 8463: Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları 8463.1: Çubuk, boru, profil, tel veya benzerlerini çekme makinaları 8463.2: Diş açma makinaları 8463.3: Tel

Detaylı

PETROLEUM MARKET SECTOR REPORT PETROLEUM MARKET DEPARTMENT MARCH

PETROLEUM MARKET SECTOR REPORT PETROLEUM MARKET DEPARTMENT MARCH PETROLEUM MARKET SECTOR REPORT PETROLEUM MARKET DEPARTMENT MARCH TABLES Table 1 2012 Mart Ayı Dağıtıcı ve İhrakiye Teslimi Lisansı Sahiplerinin Petrol İthalatı Table 2 2012 Mart Ayı Rafinerici Lisansı

Detaylı

Erasmus Koordinatörler Toplantısı. Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013

Erasmus Koordinatörler Toplantısı. Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013 Erasmus Koordinatörler Toplantısı Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013 Akış 2012-2013 Dönemi Değerlendirme 2013-2014 Dönemi Erasmus + Dönemi Giden Öğrenci Sayıları (2012-2013) 90 89 80

Detaylı

Medya Paylaşım Toplantıları 15

Medya Paylaşım Toplantıları 15 Medya Paylaşım Toplantıları 15 Gündemdeki Konular Reklam Yatırımları - Metodoloji - 2013 Reklam Yatırımları ve Analizler Gündemdeki Konular Reklamcılar Derneği 30. Yılı Reklamcılar Derneği kuruluşundan

Detaylı

AFRİKA ANALİZİ Türkiye nin un ihracatı 100 den fazla ülkeye yapılırken, bu ülkelerin 44 tanesi Afrika kıtasında bulunmaktadır.

AFRİKA ANALİZİ Türkiye nin un ihracatı 100 den fazla ülkeye yapılırken, bu ülkelerin 44 tanesi Afrika kıtasında bulunmaktadır. 1 AFRİKA ANALİZİ Türkiye nin un ihracatı 100 den fazla ülkeye yapılırken, bu ülkelerin 44 tanesi Afrika kıtasında bulunmaktadır. 2006 2010 dönemi Trademap istatistikleri dikkate alınarak yaptığımız pazar

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

Neden Hizmetler Sektörü İncelenmelidir? (1)

Neden Hizmetler Sektörü İncelenmelidir? (1) Neden Hizmetler Sektörü İncelenmelidir? (1) Hizmetler pek çok ülkede ekonomide hakim konumdadır, Hizmetlerin iyi anlaşılması rekabetçi avantajlar sunmaktadır, Ekonomde hizmet sektörünün önemi hızla büyüyor:

Detaylı

6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu

6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu Enerji, yaşam ve çevre Enerji, Yaşam ve Çevre, Çankaya Üniversitesi, 25 Nisan 2013, Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU Sayfa 1/20 Enerjinin anlamı İngiliz koloni döneminde (1757-1947) asilzadenin itibarı sahip

Detaylı

2016 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Profil

2016 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Profil 2016 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Profil Slayt 1 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Genel bakış ~41,000 çalışan $ 9,6 milyar Gelir (2015) Bulunduğu +100 ülke sayısı Üretim Tesisleri +100 Günde 1,5 milyon

Detaylı

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application.

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application. 2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de Technology.Transfer.Application. Steinbeis Merkezi Haus der Wirtschaft Willi-Bleicher-Str. 19 70174 Stuttgart Almanya Haus der Wirtschaft, Stuttgart

Detaylı

Paket Ücretlere kurulacak devre bedeli, müşteri adresinde kurulacak cihazlar ve numara başına sabit ücretler dahil değildir.

Paket Ücretlere kurulacak devre bedeli, müşteri adresinde kurulacak cihazlar ve numara başına sabit ücretler dahil değildir. 01/03/2015 3C1B Telekom Paket Dakika Tarifeleri, paketlere dahil olan ülkeler, ilgili arama kodları ve fiyatları aşağıda sunulmuştur. Tüm fiyatlara yasal oranlardaki %18 KDV ve %15 ÖİV dahildir. Paketler

Detaylı

ÇELİK KAPIDA POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR

ÇELİK KAPIDA POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR ÇELİK KAPIDA POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ: ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN VERİLERİN GÜVENİLİRLİĞİ: Bu Araştırmalarda kullanılan temel istatistikî veriler ITC-TRADE MAP (International

Detaylı

SEGER A.Ş. SEGER DIS TIC. PAKMETAL LTD.STI.

SEGER A.Ş. SEGER DIS TIC. PAKMETAL LTD.STI. KURULUŞ : 1981 FAALİYET KONUSU : Elektrikli ve Havalı Korna Tasarımı, Üretimi ve Satışı SERMAYE YAPISI : % 100 Türk Sermayeli Şirket ÇALIŞAN SAYISI : 370 ( 220 Türk - 150 Çinli çalışan ) ÜRETİM KAPASİTESİ

Detaylı

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ Sağlık Ekonomisi Nedir? YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ - YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN Sağlık Ekonomisinin Tanımı Sağlık ekonomisi, ekonomi biliminin (özelde

Detaylı

ww.create-rpc.org Katılım ve Eğitimde Eşitsizliği Azaltma Stratejileri Keith M Lewin

ww.create-rpc.org Katılım ve Eğitimde Eşitsizliği Azaltma Stratejileri Keith M Lewin ww.create-rpc.org Katılım ve Eğitimde Eşitsizliği Azaltma Stratejileri Keith M Lewin Eğitimdeki Eşitsizliği Azaltmak İçin Dört Neden B.M. Sözleşmesi, Binyıl Kalkınma Hedefleri, Herkes İçin Eğitim, Önce

Detaylı

Country Names - Turkish

Country Names - Turkish Country Names - Turkish English Afghanistan Åland Islands Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Anguilla Antigua and Barbuda Argentina Armenia Aruba Ascension Island Australia Austria Azerbaijan

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ GELİŞME

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ GELİŞME C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ GELİŞME Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulan Birleşmiş Milletler Kalkınma

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını,. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK İnsani yoksulluk (human poverty), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

IVTV-03 7 607 003 542

IVTV-03 7 607 003 542 In Car Video IVTV-03 7 607 003 542 Kullanım ve montaj kılavuzu http://www.blaupunkt.com İçindekiler Güvenlik uyarıları... 3 Geri dönüşüm ve imha... 3 Kurma ve işletim ile ilgili bilgiler... 4 Alıcı bağlantısı...

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programı. Marie Curie AraĢtırma Programları ve Bursları

AB 7. Çerçeve Programı. Marie Curie AraĢtırma Programları ve Bursları AB 7. Çerçeve Programı Marie Curie AraĢtırma Programları ve Bursları Selcen Gülsüm ASLAN Marie Curie AraĢtırma Programları ve Bursları AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi ncpmobility@tubitak.gov.tr

Detaylı

Transfer Fiyatlandırmas

Transfer Fiyatlandırmas G L O B A L T R A N S F E R P R I C I N G S E R V I C E S Transfer Fiyatlandırmas rması T A X Dr. Metin DURAN, İstanbul/27.01.2009 ANY TAX ADVICE IN THIS COMMUNICATION IS NOT INTENDED OR WRITTEN BY KPMG

Detaylı

ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize

ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekmiyor Afrika Cumhuriyeti Vize gerekiyor

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI YÖNERGESİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI YÖNERGESİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI YÖNERGESİ AMAÇ: MADDE 1- Bu Yönerge'nin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi'ne yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kurallarını

Detaylı

Borik Asit. H 3 BO 3 - Borik Asit. Ürün Kataloğu. CAS Numarası: 10043-35-3. Granül ve Toz. Paketleme: 25 kg, 50 kg, 1000 kg

Borik Asit. H 3 BO 3 - Borik Asit. Ürün Kataloğu. CAS Numarası: 10043-35-3. Granül ve Toz. Paketleme: 25 kg, 50 kg, 1000 kg 1. Ürün Kataloğu ETİ MADEN İŞLETMELERİ Borik Asit H 3 BO 3 - Borik Asit CAS Numarası: 10043-35-3 Granül ve Paketleme: 25 kg, 50 kg, 1000 kg (paletli veya paletsiz) Borik asit (borasis asit ya da ortoborik

Detaylı

kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ

kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ CHEVALIER takım tezgahlarının imalatçısı Falcon Machine Tools Co., Ltd. 1972 yılında kurulmuş, 1978 de takım tezgahı imalatına başlamıştır. Falcon Machine Tools Co., Ltd. 1992

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU Dünyada yoksulluğun boyutlarını bütünsel olarak görebilmek

Detaylı

BEBETO YUMUŞAK ŞEKER HELAL ÜRETİM. Kalite Güvence, 2012

BEBETO YUMUŞAK ŞEKER HELAL ÜRETİM. Kalite Güvence, 2012 BEBETO YUMUŞAK ŞEKER HELAL ÜRETİM Kalite Güvence, 2012 Kervan Gıda, 30.01.2012 tarihinde Bebeto markalı yumuşak şeker ürünleri için TSE Helal Sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Belgenin 30.01.2013 tarihine

Detaylı

ESCMID ve Türkiye İlişkileri

ESCMID ve Türkiye İlişkileri ESCMID ve Türkiye İlişkileri Dr. Murat Akova ESCMID Genel Sekreteri Merhaba İsviçre 300 Üyelerin Ülkelere Dağılımı 250 200 150 100 83 50 0 UK IT DE US NL ES CH GR FR TR BE SE DK PT RO HR Toplam 93

Detaylı

MİNİ VANALAR (DN 8) MINI VALVES (DN 8)

MİNİ VANALAR (DN 8) MINI VALVES (DN 8) MİNİ VANALAR (DN 8) (DN 8) SEKTÖRÜNDE DÜNYA MARKASI WORLD S LEADING BRAND IN THE INDUSTRY 56 2.000 Üzerinde Ürün Çeşidi ÜLKEYE İHRACAT More than 2.000 products type in 56 countries 02 MİNİ VANALAR (DN8)

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Rekabet Politikası

Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Rekabet Politikası tepav Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Küreselleşme Rekabet Politikası ve kriz Slide 1 türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Rekabet Politikası Güven Sak Ankara, 26

Detaylı

Dijital Çağda Mendeley ve Siz. Dr.Başak Candemir 1

Dijital Çağda Mendeley ve Siz. Dr.Başak Candemir 1 Dijital Çağda Mendeley ve Siz Dr.Başak Candemir 1 Gündem Mendeley nedir? Dünyada Mendeley Mendeley ın Türkiye için önemi Mendeley le yapabilecekleriniz Yol haritası 2 Mendeley nedir? Mendeley yayınları

Detaylı

2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3

2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3 2014 2014 2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3 2014 4 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 5 6 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 7

Detaylı

Nederman Talaşlı İmalat Konsepti. Temiz Hava Temiz Çalışma ortamı Temiz Soğutucu Sıvıları Temiz Çevre ve Geri Dönüşüm

Nederman Talaşlı İmalat Konsepti. Temiz Hava Temiz Çalışma ortamı Temiz Soğutucu Sıvıları Temiz Çevre ve Geri Dönüşüm Nederman Talaşlı İmalat Konsepti Temiz Hava Temiz Çalışma ortamı Temiz Soğutucu Sıvıları Temiz Çevre ve Geri Dönüşüm İmalatınız çalışanlarınız ve çevreniz için çözümler üretiyoruz Metal İşleme Sanayisinde

Detaylı

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days ITMS DAYS Information Technologies Management Systems Days FİNANS SEKTÖRÜNDE İLK ISO27001 SERTİFİKASYONU, DENEYİMLERİN PAYLAŞILMASI Ş Ercüment BÜYÜKŞUMNULU Teknoloji Hizmetleri Direktörü GÜNDEM 3 Bankalararası

Detaylı

DNA Veri Bankası Uygulamalarının Ulusal ve Uluslararası Ölçekte Değerlendirilmesi Ulusal DNA Veri Bankası

DNA Veri Bankası Uygulamalarının Ulusal ve Uluslararası Ölçekte Değerlendirilmesi Ulusal DNA Veri Bankası DNA Veri Bankası Uygulamalarının Ulusal ve Uluslararası Ölçekte Değerlendirilmesi Ulusal DNA Veri Bankası İbrahim SEMİZOĞLU Adli DNA Uzmanı Mayıs -2013 Ankara Adli Bilimler Laboratuvar Temelli Adli Bilimler

Detaylı

400 HbA1c test veya 200 HbA2/F/A1c test 220-0375 D-10 Printer Kağıdı...10 rulo Lyphochek Diabet Kontrol ikiseviye (2 seviyeden 3 adet)...

400 HbA1c test veya 200 HbA2/F/A1c test 220-0375 D-10 Printer Kağıdı...10 rulo Lyphochek Diabet Kontrol ikiseviye (2 seviyeden 3 adet)... H e m o g l o b i n T e s t i D-10 HbA 1c, HbA 2 ve HbF Eşsiz Destek Bio-Rad dünya çapında servis ve destek ekibiyle HbA1c testi konusunda uzun yıllardır destek vermektedir. D-10 size güvenen hastalar

Detaylı

Erasmus+ Genel Bilgilendirme Toplantısı. 26.12.2014 İletişim Fakültesi-Konferans Salonu Doç.Dr. Sevinç HATİPOĞLU Erasmus Kurum Koordinatörü

Erasmus+ Genel Bilgilendirme Toplantısı. 26.12.2014 İletişim Fakültesi-Konferans Salonu Doç.Dr. Sevinç HATİPOĞLU Erasmus Kurum Koordinatörü Erasmus+ Genel Bilgilendirme Toplantısı 26.12.2014 İletişim Fakültesi-Konferans Salonu Doç.Dr. Sevinç HATİPOĞLU Erasmus Kurum Koordinatörü Erasmus Kimdir? Desiderius Erasmus 1465-1536 yılları arasında

Detaylı

Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları. Yeni ürünler

Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları. Yeni ürünler Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları Yeni ürünler 2016.2 BAKIM, ONARIM VE YENILEME (MRO) KILAVUZLARI Dormer in mevcut geniş ürün yelpazesi Bakım,Onarım ve Yenileme sektörü için geliştirilen kaliteli

Detaylı

İLGİLİ KİŞİLER. gümrük müşavirliği uluslararası taşımacılık dış ticaret

İLGİLİ KİŞİLER. gümrük müşavirliği uluslararası taşımacılık dış ticaret İLGİLİ KİŞİLER BİZ KİMİZ? 4PL,Gümrük Müşavirlik Hizmetleri, Taşıma ve Antrepo servisi veren Global lojistik firmasıyız. 20 yıldan fazla tecrübemizle müşterilerimize lojistik hizmetleri sunarak maliyeti

Detaylı

C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ VE CİNSİYETLERARASI YOKSULLUK Yoksulluk konusunu incelerken

Detaylı

Esnek Hava Kanalları Flexible Air Duct

Esnek Hava Kanalları Flexible Air Duct Esnek Hava Kanalları Flexible Air Duct n Isıtma n Soğutma n Havalandırma n İklimlendirme n Atık Gaz Geçiş Hatları www.isideminsulation.com.tr ISIDEM FLEXIDUCT ile Soluduğunuz Hava Garanti Altında ISIDEM

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 2016 2017 Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü 12.10.2016 Gündem... - Erasmus+ Stajı nedir?

Detaylı

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton)

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton) DÜNYA ŞARAP ÜRETİMİ Son 15 yılda 2 kat büyüyen dünya şarap ticaretinde, ihracat miktarı açısından üçüncü olmasına rağmen, 8.3 milyar dolarlık gelirle zirvede bulunan Fransa, şarapçılıktaki gelirlerini

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 45, Mayıs 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 45, Mayıs 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 45, Mayıs 2017, s. 93-108 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 12.03.2017 12.05.2017 Yrd. Doç. Dr. Orhan

Detaylı

ZEYTİNYAĞI DIŞ TİCARET ANALİZİ

ZEYTİNYAĞI DIŞ TİCARET ANALİZİ ZEYTİNYAĞI DIŞ TİCARET ANALİZİ 2016 MAYIS BÖLÜM-1 TÜRKİYE NİN REKABET GÜCÜNÜN YÜKSEK OLDUĞU PAZARLAR 1.1. Dünya Yıllar İthalat Artışı ve Oranına Göre Büyüyen Pazarlar 1.2. İthalatın Büyüdüğü ve Türkiye

Detaylı

Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme. Gabriel Solomon. İstanbul, 9 Mayıs 2012

Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme. Gabriel Solomon. İstanbul, 9 Mayıs 2012 Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme Gabriel Solomon İstanbul, 9 Mayıs 2012 Sınırlı - Gizli Bilgi GSMA 2011 Tüm GSMA toplantıları, GSMA'ın anti-tröst uyum politikasına uygun şekilde yapılmaktadır.

Detaylı

Otonom Sistemler Üzerine Bir İnceleme

Otonom Sistemler Üzerine Bir İnceleme Otonom Sistemler Üzerine Bir İnceleme Bu çalışmada Internet üzerinde yönlendirme bilgisinin alışverişi için tanımlı Otonom Sistemler (Autonomous Systems) üzerine istatistiksel bilgiler verilmektedir. Internet

Detaylı

1. 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Son Ödeme Tarihleri 01.08.2011 Olarak Yeniden BelirlenmiĢtir.

1. 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Son Ödeme Tarihleri 01.08.2011 Olarak Yeniden BelirlenmiĢtir. Ġstanbul, 25 Temmuz 2011 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 54 KONU : 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması ile Haziran 2011 Dönemi Ba ve Bs

Detaylı

GTİP 6208 KADIN/KIZ COÇUK İÇİN İÇ VE GECE GİYİM EŞYASI

GTİP 6208 KADIN/KIZ COÇUK İÇİN İÇ VE GECE GİYİM EŞYASI Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 6208 KADIN/KIZ COÇUK İÇİN İÇ VE GECE GİYİM EŞYASI 620811 Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüp/jüpon; sentetik/suni

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 2016-2017 Yasar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Melike OLCAYTÜRK 10.11.2017 http://erasmus.yasar.edu.tr ERASMUS

Detaylı

Elastomerik Kauçuk Köpüğü. Levha

Elastomerik Kauçuk Köpüğü. Levha Hakkımızda ; ısıtma, soğutma ve havalandırma sektöründe hizmet vermek üzere 1998 yılında faaliyete geçerek yuvarlak, kare ve dikdörtgen formlu sac hava kanalları üretimine başlamıştır. Kurulduğu günden

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. 15 inci YILLIK OECD KAMU SEKTÖRÜ TAHAKKUKLARI Sempozyumuna ĠliĢkin Rapor

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. 15 inci YILLIK OECD KAMU SEKTÖRÜ TAHAKKUKLARI Sempozyumuna ĠliĢkin Rapor T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü 15 inci YILLIK OECD KAMU SEKTÖRÜ TAHAKKUKLARI Sempozyumuna ĠliĢkin Rapor Toplantının Yeri ve Tarihi: Fransa, 26-27/02/2015 Toplantıya Genel Müdürlük Adına

Detaylı

İhracat-İthalat

İhracat-İthalat 8456 8456 Grubu: Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro -erozyon, elektro -kimyasal, elektron ışını, iyonik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile

Detaylı

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var VİZE TABLOSU Pasaport Vize Tablosu MAVİ YEŞİL GRİ KIRMIZI ÜLKE UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK MAHSUS DAMGALI A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var ALMANYA

Detaylı

GÜVENLİ TİCARETİN ADRESİ: EULER HERMES

GÜVENLİ TİCARETİN ADRESİ: EULER HERMES GÜVENLİ TİCARETİN ADRESİ: EULER HERMES Euler Hermes hakkında Rakamlarla Euler Hermes; 34,9% lik pazar payı ile dünyanın en büyük alacak sigortası şirketi 2011 yılı konsolide cirosu 2,275 milyar Euro Dünya

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2016 OSD OICA Üyesidir

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük İndiriminden Faydalanan Ülkeler 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

Petrol İhraç Eden Ülkeler OPEC Üyesi Suudi Arabistan ve OPEC Dışından Rusya Arasında Küresel Ham Petrol Üretimleri Düşürülmesi Anlaşması

Petrol İhraç Eden Ülkeler OPEC Üyesi Suudi Arabistan ve OPEC Dışından Rusya Arasında Küresel Ham Petrol Üretimleri Düşürülmesi Anlaşması Petrol İhraç Eden Ülkeler OPEC Üyesi Suudi Arabistan ve OPEC Dışından Rusya Arasında Küresel Ham Petrol Üretimleri Düşürülmesi Anlaşması Ahmet Cangüzel Taner Fizik Yüksek Mühendisi Fizik Mühendisleri Odası

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

COMPANY INFORMATION FİRMAMIZ HAKKINDA

COMPANY INFORMATION FİRMAMIZ HAKKINDA COMPANY INFORMATION The company started its work life with copper and lead casting in the 1960s and in the 1980s we started to serve in The Aluminium Sector with a 1200 ton capacity aluminium extrusion

Detaylı

Dünyada ve Kıbrıs ın kuzeyinde yaşanan toplumsal cinsiyet temelli ekonomik sorunlar ve çözüm önerileri

Dünyada ve Kıbrıs ın kuzeyinde yaşanan toplumsal cinsiyet temelli ekonomik sorunlar ve çözüm önerileri TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE SENDİKAL MÜCADELE Dünyada ve Kıbrıs ın kuzeyinde yaşanan toplumsal cinsiyet temelli ekonomik sorunlar ve çözüm önerileri TOPLUMSAL CİNSİYET NEDİR? Sahip olduğumuz biyolojik

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67 İstanbul, 27 Ağustos 2015 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67 KONU : Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2016 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hk. Bilindiği üzere Emlak

Detaylı

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün)

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Rejim Tablosu ÜLKE ÇİPLİ (UMUMA MAHSUS) PASAPORT YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT GRİ (HİZMET) PASAPORT LACİVERT (DİPLOMATİK) PASAPORT A.B.D AFGANİSTAN ALMANYA ANDORRA ANGOLA ANTİGUA-BARBUDA ANTİLLER ARJANTİN

Detaylı

tepav Etki Analizi ve TEPAV ın gündemindeki yeri Güven Sak Ankara, 8 Nisan 2008 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Etki Analizi ve TEPAV ın gündemindeki yeri Güven Sak Ankara, 8 Nisan 2008 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Etki Analizi ve TEPAV'ın Gündemindeki Yeri Slide 1 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Etki Analizi ve TEPAV ın gündemindeki yeri Güven Sak Ankara, 8 Nisan 2008 Etki Analizi ve TEPAV'ın

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

Argentina. Australia. Austria. Brazil. Canada. Argentina. Chile. Australia. Republic of) Austria. Brazil. Czech Republic. Canada. Denmark.

Argentina. Australia. Austria. Brazil. Canada. Argentina. Chile. Australia. Republic of) Austria. Brazil. Czech Republic. Canada. Denmark. Transfer Fiyatlandırması, malların hizmetlerin ya da gayri maddi hakların ilişkili kişiler arasında el değiştirmesinde uygulanan fiyat olarak tanımlanabilir. Transfer fiyatlandırması genellikle uluslar

Detaylı

KONYA MÝMARLAR ODASI. Baðlantýlar

KONYA MÝMARLAR ODASI. Baðlantýlar Baðlantýlar KONYA MÝMARLAR ODASI TÜRKÝYE DEKÝ MÝMARLIK YAYINLARI Mimarlar Odasý ÞubeleriAdana Þubewww.adanamimod.orgAnkar Þubewww.mimarlarodasiankara.orgAntalya Þubewww.antmimod.org.trBalýkesir Þubewww.balmim.orgBursa

Detaylı

Halogen Free. Halojen İçermez. Elastomerik Kauçuk Köpüğü.

Halogen Free. Halojen İçermez. Elastomerik Kauçuk Köpüğü. Elastomerik Kauçuk Köpüğü Halogen Free Halojen İçermez n Denizyolları n Havayolları n Demiryolları n Offshore n Petro Kimya n Yenilenebilir Enerji n Kamu Binaları www.isideminsulation.com.tr Hakkımızda

Detaylı

International Credit Mobility (ICM) Ortak Ülkelerle Hareketlilik Proje Başvurusu

International Credit Mobility (ICM) Ortak Ülkelerle Hareketlilik Proje Başvurusu ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİLENDİRME VE TEŞVİK TOPLANTISI Afyon Kocatepe Üniversitesi 19-20 Kasım 2015 International Credit Mobility (ICM) Ortak Ülkelerle Hareketlilik Proje Başvurusu İbrahim Yorgun ODTÜ

Detaylı

DIŞ TİCARET RAKAMLARI / FOREİGN TRADE

DIŞ TİCARET RAKAMLARI / FOREİGN TRADE DIŞ TİCARET RAKAMLARI / FOREİGN TRADE Gaziantep Dış Ticareti Genel Görünüm / Gaziantep Foreign Trade Overview (1.000 USD) Yıllara Göre Gaziantep ten Yapılan İhracat Miktarları (Milyon Dolar) Annual Breakdown

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2016 1863 Robert Kolej 1912 Mühendislik Okulu (İnşaat, Elektrik ve Makine) 1971 Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

M SCI R.... DEMIR ÇELIK SAN.TIC.LTD.STI.

M SCI R.... DEMIR ÇELIK SAN.TIC.LTD.STI. M SCI R.... DEMIR ÇELIK SAN.TIC.LTD.STI. R Company Profile Şirket Profili 1960 lı yıllardan ugüne ve ugünden yarınlara... Kuruluşunun ilk yıllarında Karaük te demir çelik ürünleri ticaretine aşlayan MESCİER,

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

Kaba doğum hızı (%) Kaba ölüm hızı (%)

Kaba doğum hızı (%) Kaba ölüm hızı (%) TABLO 5. 6. DEMOGRAFİK GÖSTERGELER Ülkeler Yıllık artıș 1970-90 1990- Kaba ölüm 1970 1970 1970 Afganistan 11437 4009 0.4 4.2 26 22 51 48 38 43 6.8 23 2.9 6.1 Arnavutluk 1069 278 2.2-0.4 8 5 33 18 67 74

Detaylı

Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği

Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği M. Hakan KIZILTOPRAK TOBB Başkanlık Özel Müşaviri (CERN Industrial Liaison Officer for TURKEY) www.tobb.org.tr/cern CERN@tobb.org.tr hakan.kiziltoprak@cern.ch +90 312 218

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 50

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 50 Đstanbul, 06 Haziran 2012 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 50 KONU : - Kıdem Tavanı - Vergiden Müstesna Çocuk Zamları 1 2012 ve 2013 Yıllarında Uygulanacak Kıdem Tavanı 29 Aralık 2011 tarih ve 28157

Detaylı

ÜLKELER. Ticaret Sicil Numarası A.B.D. U.S.A. Vergi Numarası. Ticaret Sicil Numarası. AFGANİSTAN Afghanistan. Vergi Numarası

ÜLKELER. Ticaret Sicil Numarası A.B.D. U.S.A. Vergi Numarası. Ticaret Sicil Numarası. AFGANİSTAN Afghanistan. Vergi Numarası A.B.D. U.S.A. AFGANİSTAN Afghanistan ALMANYA Germany AMERİKAN SAMOA American Samoa ANDORA Andorra ANGOLA Angola ANGUİLLA Anguilla ANTİGUA ve BARBUDA Antigua and Barbuda ARJANTİN Argentina ARNAVUTLUK Albania

Detaylı

Erasmus Koordinatörler Toplantısı

Erasmus Koordinatörler Toplantısı Erasmus Koordinatörler Toplantısı İletişim Fakültesi Konferans Salonu 19.12.2014 Doç.Dr. Sevinç Hatipoğlu Erasmus Kurum Koordinatörü shatip@istanbul.edu.tr Akış 2013-2014 Dönemi Değerlendirme Erasmus +:

Detaylı