Sayı: / 18 Temmuz 2014 EKONOMİ NOTLARI. Türkiye de Kapsayıcı Büyüme * Temel Taşkın

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı: 2014-11 / 18 Temmuz 2014 EKONOMİ NOTLARI. Türkiye de Kapsayıcı Büyüme * Temel Taşkın"

Transkript

1 EKONOMİ NOTLARI Türkiye de Kapsayıcı Büyüme * Temel Taşkın Abstract: In this paper, we discover the inclusiveness of GDP growth in Turkey over the course of the last decade. In doing so, we use a recently developed method a la Anand et al. (2013) which integrates per capita income and distribution dimensions of economic growth in a single measure. We find that Turkish GDP growth was - on average - inclusive between 2002 and We also investigate cross-region and over-time developments for the available data period, and document significant heterogeneity in inclusiveness of economic growth across these dimensions. Moreover, the regional analysis based on period reflects an efficiency-equity tradeoff in Turkey s economic growth. Özet: Bu çalışma Türkiye'nin son on yıldaki GSYH büyümesini "kapsayıcılık" açısından incelemektedir. Bunu yaparken Anand vd. (2013) ün geliştirmiş olduğu, büyümenin kişi başına düşen milli gelir ve dengeli dağılım bileşenlerini bir arada incelemeye olanak tanıyan yeni bir ölçüm metodu kullanılmaktadır. Temel bulgular Türkiye'de büyümenin dönemi için kapsayıcı olduğunu göstermektedir. Bölgesel ve dönemsel gelişmelere odaklanıldığında, büyüme performansı açısından bölgeler arasında ve alt dönemlerde farklılaşmalar dikkati çekmektedir. Ayrıca, bölgesel analiz bulguları Türkiye'nin GSYH büyümesinde kişi başına düşen milli gelirdağılım ödünleşimi ortaya koymaktadır. * Değerli katkılarından dolayı Rauf Gönenç e ve Şeref Saygılı ya teşekkür ederim. Ekonomi Notları 1

2 1. Giriş Küresel krizin hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin gelir dağılımı üzerinde belirgin olumsuz etkileri olmuştur. Üstelik krizden çıkış sürecinde de bu bozulma genel olarak kayda değer bir iyileşme göstermemiştir(oecd 2013). Uzun zamandır küresel olarak artış eğiliminde olan gelir dağılımı bozukluğu üzerine bir de krizin olumsuz etkileri eklenince kapsayıcı büyüme son zamanlarda önemli bir tartışma konusu olmuştur. Son birkaç yıldır başta kapsayıcı büyümenin tanımı ve ölçümü olmak üzere, büyüme stratejileri, kapsayıcı ve gelir dağılımını iyileştirici sosyal politikalar, sürdürülebilir büyüme ve kapsayıcılık arasındaki ilişki gibi birçok konu ekonomik büyüme bağlamında akademisyenler ve politika yapıcılar arasında cevap aranan önemli sorular arasındadır. Dikkat çekici bir gelişme de yapısal konulara odaklanan Dünya Bankası ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) gibi uluslararası kurumlar dışında ilgi alanı genelde uluslararası sermaye akımları olan Uluslararası Para Fonu nun (IMF) da kapsayıcı büyümeyi gündemine almış olmasıdır. Kapsayıcı büyüme, tek ve net bir tanımı olmasa da genel olarak, milli gelir artışından ortaya çıkan fayda ve fırsatların toplumun farklı kesimlerine dengeli bir şekilde dağıtıldığı bir ekonomik büyüme modelini ifade etmektedir. Dolayısıyla kapsayıcı büyümenin kabaca iki boyutu vardır; birincisi ortalama milli gelirde artış, ikincisi de bu büyümenin toplumun olabildiğince geniş kesimlerine yansımasıdır. Bu not kapsayıcı büyüme tartışmasına Türkiye örneği incelenerek katkı vermeyi amaçlamaktadır li yılların başından bu yana Türkiye de milli gelir gelişmelerine bakıldığında, kriz dönemi hariç, genel olarak yüksek büyüme performansı dikkat çekmektedir (Grafik 1). Kişi başına düşen milli gelir de kriz dönemi dışında artış eğilimini korumuştur. Bu gelişmeler tek başına büyümenin kapsayıcı olup olmadığına ilişkin çıkarım yapmak için yetersiz olup, bunlarla birlikte gelir dağılımı verisine de ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin kişi başına düşen milli gelir arttığı halde dağılım bozulmuş ise gerçekleşen büyüme net olarak kapsayıcı olmayabilir. Grafik 1: GSYH (PPP-sabit ABD doları) a-) GSYH b-) Kişi başına düşen milli gelir Kaynak: OECD. Ekonomi Notları 2

3 Bu notta Türkiye örneğine odaklanılmış olmakla birlikte, büyüme ve gelir dağılımı konularının kesişimi birçok soruya cevap arayan geniş bir yazın olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, Ali ve Son (2007) ve Ravaillon ve Chen (2003) ün de içinde bulunduğu birçok çalışma kapsayıcı veya eşitlikçi büyümenin ölçümüne ilişkin yöntemler sunmuştur. Diğer taraftan, Christiansen vd. (2002), Klasen (2005) ve Immervoll ve Richardson (2011) ise farklı ülke grupları için kapsayıcı büyümenin ekonomi politikalarıyla ilişkisini incelemiştir. İktisadi yazında bazı çalışmalar uluslararası verileri kullanarak büyüme ve gelir dağılımı arasındaki ödünleşime dair ampirik bulgular sunarken (Barro 2000, Forbes 2000, Banerjee ve Duflo 2003), diğerleri de ülke örneklerine odaklanmıştır (Datt ve Ravallion2002, McCulloch vd. 2000). Bu çalışmada ise Türkiye örneğini inceleyerek ilgili yazına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 2. Yöntem Bu notta, kapsayıcı büyümenin ölçümü için gelir dağılımı ve kişi başına düşen milli gelir verileri ile Anand vd. (2013) yönteminden faydalanılmıştır. 1 Bu yöntem büyümenin ne kadar kapsayıcı olduğunu ölçerken; kişi başına düşen milli gelir ve dağılımdaki düzelmenin yaptığı katkıları ayrıştırmaya da olanak tanımaktadır. Bu yöntem, kapsayıcılık ölçenini tanımlarken sosyal mobilite eğrileri ve yoğunlaşma eğrileri nden faydalanmaktadır. Sosyal mobilite eğrisi aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: { } (1) Burada, 1 den n ye kadar rakamlar en fakirden en zengine kadar gelir gruplarını temsil etmektedir, dolayısıyla, i grubunun ortalama gelirini ifade etmektedir. Sosyal mobilite eğrilerinin toplulaştırması suretiyle genel yoğunlaşma eğrileri aşağıdaki şekilde tanımlanır: Burada, olarak tanımlanmıştır. { } (2) Genel yoğunlaşma eğrisinin girdileri ( ) toplumda geliri en düşük yüzde i lik grubun ortalama gelirini temsil etmektedir. Dolayısıyla, toplumdaki ortalama geliri ifade eder. Hipotetik ve sürekli bir genel yoğunlaşma eğrisinin altında kalan alan aşağıdaki şekilde tanımlanabilir: (3) Burada ve arasındaki ilişki toplumdaki gelir dağılımının ne kadar dengeli olduğuna ilişkin bilgi içermektedir. Tanım gereği, ın alabileceği en yüksek değer dir. Bu durum toplumda herkesin eşit 1 Kapsayıcı büyüme ölçeni hakkında detaylı bilgi için Taşkın (2014) veya Anand vd. (2013) e bakınız. Ekonomi Notları 3

4 geliri olduğu durumu ifade eder ve erişilebilecek en dengeli dağılımı verir. Diğer bir uç örnek ise / oranının sıfıra yaklaştığı durumdur ki burada da toplumda en yüksek geliri olanlar toplam gelirin tamamına yakınını kazanırlar ve gelir dağılımı bozukluğu yüksektir. Bu oran Ali ve Son (2007) de gelir dağılımı endeksi olarak tanımlanmıştır: Bu denklem yeniden düzenlenerek aşağıdaki sonuç elde edilebilir: (4) (6) (7) (8) Yukarıdaki denklemlerden faydalanılarak, bir yoğunlaşma eğrisi hareket ettiğinde kapsayıcılık açısından ne yöne gittiği hesaplanabilir. Ayrıca bu değişime kişi başına düşen milli gelir ve gelir dağılımı endeksinin yaptıkları katkı da ayrıştırılabilir. Gelir dağılımı endeksi ve kişi başına düşen milli gelirdeki değişimler ile kapsayıcılık arasındaki ilişki şu şekilde özetlenebilir: ve birlikte artıyorsa, değişim kapsayıcıdır, artarken azalıyorsa veya tersi durum söz konusu ise büyümenin net olarak kapsayıcı olup olmadığı iki değişimin göreli büyüklüğüne bağlıdır. ve birlikte azalıyorsa büyüme kapsayıcı değildir. Analiz bölümünde, Türkiye nin ülke ve bölge bazında gelir dağılımı verileri kullanılarak, kapsayıcılık ölçenindeki değişim ( ), kişi başına düşen milli gelir ve gelir dağılımı endeksi ( ve ) ayrımında yıldan yıla hesaplanarak sunulmuştur. 3. Analiz Bu notta TÜİK in yayınladığı Türkiye geneli ve bölgesel gelir dağılımı verileri kullanılmıştır. Veri kısıtı nedeni ile Türkiye geneli bulgular dönemini, bölgesel bulgular ise dönemini yansıtmaktadır. Grafik 2, dönemi için Türkiye de kişi başına düşen milli gelirin ve dağılımın kapsayıcı büyüme ölçenine yaptıkları katkıyı göstermektedir. Kriz dönemi dışında her ikisinin de pozitif katkı verdikleri görülmektedir. Kapsayıcı büyüme ölçeni yılda ortalama yüzde 5.8 artarken, bunun yaklaşık üçte ikisi kişi başına düşen milli gelirden gelirken üçte biri dağılımın düzelmesinden gelmektedir. Kriz dönemi çıkarıldığında ise yıllık ortalama artış yüzde 9.1 e çıkmaktadır. Ekonomi Notları 4

5 Grafik 2: Kapsayıcılık ölçeninde değişim Kaynak: TÜİK ve yazarın hesaplamaları. Bölgesel verilere odaklanıldığında ( ) dikkat çekici farklılaşmalar göze çarpmaktadır. Kapsayıcılık ölçeninde en fazla gelişmeyi yıllık ortalama yüzde 7 artış ile Akdeniz bölgesi kaydederken, en az gelişmeyi ise yıllık ortalama yüzde 0.5 artış ile Doğu Marmara bölgesi kaydetmiştir (Grafik 3-a).Bu performanslarda baz etkisinin güçlü olduğu görülmektedir. İncelenen zaman diliminin başında kişi başına düşen geliri düşük olan bölgeler ilerleyen dönemlerde daha güçlü artışlar göstermiştir (Grafik 4-a). Kapsayıcı büyüme ölçeninin alt bileşenlerine baktığımızda, söz konusu dönemde kişi başına düşen milli gelir açısından en yüksek performansı yıllık ortalama yüzde 6 lık artışla Akdeniz bölgesi gösterirken, en düşük performansı yıllık ortalama yüzde 1.5 lik azalışla Doğu Marmara bölgesi göstermiştir (Grafik 3-b). Gelir dağılımı açısında bakıldığında ise en iyi performansı yıllık ortalama yüzde 2.3 lük artışla Doğu Marmara, en düşük performansı ise yıllık ortalama yüzde 0.6 lık bozulma ile Orta Anadolu göstermiştir (Grafik 3-c). Kişi başına düşen gelirde olduğu gibi dağılım performansında da baz etkisi görülmektedir (Grafik 4-b). Ekonomi Notları 5

6 Grafik 3: Oniki bölgenin kapsayıcı büyüme performansları a-) Toplam kapsayıcılık ölçeni b-) Kişi başına düşen milli gelir c-) Dağılım Kaynak: TÜİK ve yazarın hesaplamaları. Not: Parantez içinde bölgelerin kodları gösterilmektedir. Grafik 4-a da, bölgelerin verinin başladığı yıl olan 2006 daki kişi başına düşen gelirleri ile arasındaki ortalama artışı çizdirilmiştir. Görüldüğü üzere, kişi başına düşen gelirin yüksek olduğu bölgelerde artış hızı daha yavaş olmuştur. Bu gelişme, zaman diliminin son derece kısa olduğunu unutmamak kaydıyla, bölgeler arasında bir yakınsama olarak yorumlanabilir. Benzer şekilde, Grafik 4-b ye bakıldığında dağılımın daha bozuk olduğu bölgelerde düzelmeler daha hızlı gerçekleşmiştir; ancak burada 2006 seviyesi ile değişimi arasındaki ilişkinin gelir dağılımına nispeten daha zayıf olduğu görülmüştür. Ekonomi Notları 6

7 Grafik 4: Bölgesel yakınsama a-) Kişi başına düşen milli gelir b-) Dağılım Kaynak: TÜİK ve yazarın hesaplamaları. Not: Dağılım ölçeninde yüksek rakamlar daha dengeli dağılımı temsil etmektedir. Kapsayıcılık ölçeninde bölgelerarası farklılaşmadan yola çıkarak bölgesel işgücü verileri de incelenmiştir. Bu bağlamda, işgücündeki kırılgan grupların (kadın işgücü ve niteliksiz işgücü) istihdam oranı ile kapsayıcı büyüme performansı birlikte çizdirilmiş ve pozitif bir ilişki görülmüştür. Tarım-dışı kadın istihdam oranı ve niteliksiz istihdam oranının kapsayıcı büyümenin iyi performans gösterdiği dönem ve bölgelerde daha güçlü artışlar kaydettiği dikkat çekmektedir (Grafik 5). Grafik 5: Kapsayıcı büyüme ve kırılgan işgücü grupları a-) Yıllık büyüme oranları (%) b-) Yıllık büyüme oranları (%) Kaynak: TÜİK ve yazarın hesaplamaları. Ekonomi Notları 7

8 Ayrıca, bölgesel ve dönemsel farklılaşmalardan yola çıkarak kişi başına düşen milli gelir artışları ile dağılım gelişmeleri birlikte çizdirilmiş ve ikisi arasında bir ödünleşim olduğu görülmüştür. Kişi başına düşen milli gelir artışının yüksek olduğu dönem ve bölgelerde dağılımdaki düzelmenin daha yavaş olduğu dikkat çekmektedir (Grafik 6). Grafik 6: Kişi başına düşen milli gelir dağılım ödünleşimi Kaynak: TÜİK ve yazarın hesaplamaları. Küresel krizin farklı gelir grupları ve bölgeler üzerindeki etkileri incelendiğinde dikkat çekici sonuçlar elde edilmiştir döneminde kapsayıcılık ölçeni en çok bozulan bölge yüzde 20 lik düşüş ile Kuzeydoğu Anadolu olmuştur. En az etkilenen Akdeniz Bölgesi nde ise bozulma olmamış düşük bir tempoda da olsa (yüzde 1) iyileşme devam etmiştir (Grafik 7). Gelir gruplarına odaklanıldığında en fazla etkilenenlerin en az kazanan yüzde onluk grup olduğu, en az etkilenenlerin ise en fazla kazanan yüzde onluk grup olduğu görülmüştür (Grafik 8). Grafik 7: Küsesel krizin bölgeler üzerindeki etkileri Kaynak: TÜİK ve yazarın hesaplamaları. Not: Parantez içinde bölgelerin kodları gösterilmektedir. Ekonomi Notları 8

9 Grafik 8: Küsesel krizin gelir grupları üzerindeki etkileri Kaynak: TÜİK ve yazarın hesaplamaları. Not: Grafikte yatay eksen 1 de 10 a kadar en düşük kazanan yüzde onluk kesimden en çok kazanan yüzde onluk kesime kadar gelir gruplarını temsil etmektedir. 4. Sonuç Sonuç olarak, son zamanlarda önemli bir tartışma konusu olan kapsayıcı büyüme kavramına Türkiye örneği üzerinden ışık tutma amacı taşıyan bu not dönemi için Türkiye de büyümenin ortalama olarak kapsayıcı olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Kapsayıcılığa hem kişi başına düşen milli gelirdeki artış hem de dağılımdaki düzelme katkı vermiştir. Toplam kapsayıcılık ölçeni yılda ortalama yüzde 5.8 lik artış kaydederken bunun yaklaşık üçte ikisi kişi başına düşen milli gelirden geri kalan üçte biri de dağılımdan gelmiştir. Bunun dışında bölgesel ve dönemsel farklılaşmalara dikkat çekilmiştir. Bu notta belirli bir yönteme bağlı kalınmıştır ve bulgular bu yöntemin girdileri çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bu bağlamda, alternatif yöntem ve veriler ile Türkiye de büyümeyi kapsayıcılık açısından değerlendirmek amacıyla yapılacak çalışmalar Türkiye ekonomisiyle ilgilenenler için son derece önemli katkı sağlayacaktır. Kaynakça Anand, Rahul, Mishra, Saurabh ve Shanaka J. Peiris Inclusive Growth: Measurement and Determinants, IMF Çalışma Tebliği No: 13/135. Banerjee, A.V. and E. Duflo, 2003, Inequality and Growth: What Can the Data Say?, Journal of Economic Growth, 8(3), pp Barro, Robert J, 2000, Inequality and Growth in a Panel of Countries, Journal of Economic Growth, Springer, Vol. 5, No.1, pp Christiaensen, Luc, Demery, Lionel and Stefano Paternostro, 2002, Growth, Distribution and Poverty in Africa: Messages from the 1990s, World Bank Policy Research Working Paper No Ekonomi Notları 9

10 Datt, G. and M. Ravallion, 2002, Why has Economic Growth been more Pro-Poor in Some States of India than Others?, Journal of Development Economics 68, pp Forbes, K., 2000, A Reassessment of the Relationship between Inequality and Growth, American Economic Review 90. Immervoll, H. and L. Richardson 2011, Redistribution Policy and Inequality Reduction in OECD Countries: What Has Changed in Two Decades?, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 122, OECD Publishing. Klasen, S. 2005, Economic Growth and Poverty Reduction: Measurement and Policy Issues ; OECD Development Centre Working Paper No. 246, September; available under McCulloch, Neil A., Baulch, Bob and Milasoa Cherel-Robson, 2000, Poverty, Inequality and Growth in Zambia during the 1990s, The World Bank. OECD OECD Income Distribution Database: Gini, poverty, income, Methods and Concepts, URL: Ravallion, M., and S. Chen, 2003, Measuring Pro-Poor Growth, Economics Letters, Vol. 78, pp Taşkın, Temel GDP Growth in Turkey: Inclusive or Not?, Central Bank Review, Vol. 14 (May 2014), pp Dünya Bankası What is Inclusive Growth? Ekonomi Notları 10

11 Tablo A1: Kapsayıcılık ölçeni: Ülkelerarası karşılaştırma (Kaynak: Anand vd. 2013) Kişi başına düşen milli gelir artışı Gelir dağılımı endeksi Kapsayıcılık Ülke ölçeni Gözlem aralığı Albania 6,60-4,60 1, Algeria -1,40 0,90-0, Argentina 2,40 0,00 2, Armenia 9,80 2,00 12, Azerbaijan 11,90 0,30 12, Bangladesh 3,70-0,30 3, Belarus 5,30-0,60 4, Belize 0,10 1,90 2, Bhutan 7,60 3,70 11, Bolivia 1,60-1,90-0, Bosnia & Herzegovina 5,40-2,40 2, Botswana 5,10-1,40 3, Brazil 1,80 0,10 1, Bulgaria 3,70 0,20 3, Burkina Faso 2,80 1,30 4, Burundi -2,50 0,20-2, Cambodia 6,50-0,10 6, Cameroon 1,70 0,20 1, Central African Republic -0,20 1,00 0, Chile 3,20 0,30 3, China, P.R. of 8,70-1,20 7, Colombia 1,70-0,50 1, Costa Rica 2,50-0,50 2, Cote d'ivoire -0,30-0,60-0, Croatia 3,90-1,00 2, Dominican Republic 4,00 0,30 4, Ecuador 1,60 0,80 2, Egypt 2,90 0,10 3, El Salvador 2,60 0,70 3, Estonia 6,80 0,50 7, Ethiopia 2,70 1,60 4, Fiji 0,40 2,00 2, Gambia 1,20 1,50 2, Ekonomi Notları 11

12 Tablo A1: Kapsayıcılık ölçeni: Ülkelerarası karşılaştırma (Kaynak: Anand vd. 2013) Kişi başına düşen milli gelir artışı Gelir dağılımı endeksi Kapsayıcılık Ülke ölçeni Gözlem aralığı Georgia 7,00-0,60 6, Guatemala 1,00-0,10 0, Guinea 1,00 1,30 2, Guinea-Bissau -1,70 4,20 2, Guyana 5,00 1,80 6, Honduras 1,50-0,80 0, Hungary 3,40-0,40 2, India 4,70-0,30 4, Indonesia 2,90-0,50 2, Iran. I. Rep of 2,70 0,70 3, Jamaica 1,20-0,40 0, Jordan 2,40 0,80 3, Kazakhstan 4,10 0,50 4, Kenya 0,00 1,50 1, Kyrgyz Republic 1,40 2,40 3, Lao People's Democratic Republic 4,70-0,70 4, Latvia 6,70-1,10 5, Lesotho 2,00 1,20 3, Lithuania 5,60-0,50 5, Macedonia, FYR 2,60-2,30 0, Madagascar -0,30 0,20-0, Malawi -0,70 3,50 2, Malaysia 3,10 0,10 3, Maldives 6,20 9,90 16, Mali 2,40 2,00 4, Mauritania 1,50 1,00 2, Mexico 1,00 0,60 1, Moldova -0,30 0,20 0, Mongolia 4,50-0,30 4, Montenegro, Rep. of 8,60 0,10 8, Morocco 1,90-0,10 1, Mozambique 5,20-0,20 5, Namibia 2,10 2,90 5, Nepal 1,90 0,20 2, Ekonomi Notları 12

13 Tablo A1: Kapsayıcılık ölçeni: Ülkelerarası karşılaştırma (Kaynak: Anand vd. 2013) Kişi başına düşen milli gelir artışı Gelir dağılımı endeksi Kapsayıcılık Ülke ölçeni Gözlem aralığı Nicaragua 2,40-0,40 2, Niger 0,20 0,20 0, Nigeria 2,20-0,20 2, Pakistan 2,00 0,40 2, Panama 3,40 1,00 4, Paraguay 0,60 0,90 1, Peru 3,40-0,50 2, Philippines 1,70 0,10 1, Poland 4,60-0,60 3, Romania 3,20-0,40 2, Russian Federation 2,40 1,00 3, Rwanda 5,20-0,50 4, Senegal 0,90 2,10 3, Seychelles 1,40-5,30-4, Slovak Re public 3,90-0,60 3, Slovenia 4,00-0,40 3, South Africa 1,50-0,50 1, Sri Lanka 4,20-0,80 3, Swaziland 1,90 1,20 3, Tajikistan 7,70-0,20 7, Tanzania 2,20-0,40 1, Thailand 2,70 0,80 3, Timor Leste -1,30 2,40 1, Tunisia 3,20-0,10 3, Turkmenistan -9,30-1,60-10, Uganda 4,00-0,20 3, Ukraine -0,80 0,00-0, Uruguay 2,60-0,30 2, Uzbekistan -0,80-1,30-2, Venezuela 0,00-0,40-0, Vietnam 6,10-0,10 6, Yemen, Republic of 1,30-0,70 0, Zambia -0,10-0,10-0, Ekonomi Notları 13

14 Ekonomi Notları, ekonomik gelişmelere dair tartışmalara zamanlı bir katkıda bulunmak ve TCMB bünyesinde Türkiye ekonomisi ve para politikası üzerine yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırlanan bir yayındır. Burada sunulan görüşler tamamıyla yazarlara aittir, dolayısıyla TCMB nin ya da çalışanlarının görüşlerini temsil etmeyebilir. Bu seri Yusuf Soner Başkaya nın editörlüğünde yayımlanmaktadır. Burada yer alan metnin tamamının başka bir yerde yayımlanabilmesi için TCMB den yazılı izin alınması gerekmektedir. Görüş ve öneriler için: Editör, Ekonomi Notları, TCMB İdare Merkezi, İstiklal Cad, No: 10, Kat:15, 06100, Ulus/Ankara/Türkiye. Ekonomi Notları 14

2013 YILI İTHALAT HARİTASI

2013 YILI İTHALAT HARİTASI 940429 YILI İTHALAT HARİTASI yılı verilerine göre 1.796 milyar dolarlık olan pazarın en büyük alıcısı Almanya ve ardından ABD ve Fransa dır. AB ülkeleri pazarın diğer alıcıları arasında önemli bir yer

Detaylı

ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİLER İÇİN AYLIK BURS/ÖĞRENİM KREDİSİ MİKTARI

ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİLER İÇİN AYLIK BURS/ÖĞRENİM KREDİSİ MİKTARI ABD United States 727 1.454 2.181 Afganistan Afghanistan 400 800 1.200 Almanya Germany 759 1.518 2.277 Antigua ve Barbuda Antigua and Barbuda 442 884 1.326 Arnavutluk Albania 400 800 1.200 Avustralya Australia

Detaylı

940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI

940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI 940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI 940320- METAL MOBİLYA DÜNYA İTHALATÇILARI 2013 Yılı verilerine göre dünya ithalat pazarının 13,7 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğu dikkat çekerken ABD pazarının

Detaylı

Turizm ve Yoksullaştıran Büyüme

Turizm ve Yoksullaştıran Büyüme İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 5, Sayı: 4, 2016 Sayfa: 922-932 Nisan Özel Turizm ve Yoksullaştıran Büyüme Öz H. Önder SARIDOĞAN Öğr. Gör., Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Üyesi Ülkelerin Uluslararası Ticaret Hacimleri Üzerine Bir Çalışma

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Üyesi Ülkelerin Uluslararası Ticaret Hacimleri Üzerine Bir Çalışma Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Üyesi Ülkelerin Uluslararası Ticaret Hacimleri Üzerine Bir Çalışma Ahmet Ziyaeddin Bulum 1,*, Filiz Ersöz 1, Taner Ersöz 1 Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Fakültesi, Endüstri

Detaylı

TABLO 21. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN UYRUKLARINA GÖRE SAYILARI, 2014-2015 TABLE 21. NUMBER OF FOREIGN STUDENTS BY NATIONALITY, 2014-2015

TABLO 21. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN UYRUKLARINA GÖRE SAYILARI, 2014-2015 TABLE 21. NUMBER OF FOREIGN STUDENTS BY NATIONALITY, 2014-2015 TABLE 21. NUMBER OF FOREIGN BY NATIONALITY, 2014-2015 ÖN / ÖN / TOPLAM TOTAL AFGANİSTAN AFGHANISTAN ALMANYA GERMANY ALMANYA HAYM. GERMANY AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ UNITED STATES OF AMERICA ANGOLA ANGOLA

Detaylı

Sizin için hazırladığımız fiyat teklifimiz

Sizin için hazırladığımız fiyat teklifimiz Sizin için hazırladığımız fiyat teklifimiz 0.00 global express Fiyatlarımız Euro ( ) cinsindendir. Global Express Document Export 0.25 20.54 21.11 27.17 22.62 25.67 26.69 32.35 34.30 0.50 22.29 22.60 29.86

Detaylı

ÖĞRENİM TÜRÜ Ön lisans lisans

ÖĞRENİM TÜRÜ Ön lisans lisans Amerika Birleşik Devleti United States 572 1.144 1.716 Afganistan Afghanistan 330 660 990 Almanya Germany 595 1.190 1.785 Amerikan Samoası American Samoa 330 660 990 Andorra Andorra 330 660 990 Angora

Detaylı

NARENCİYE Uluslararası Pazar Analizi. Yaş Meyve ve Sebze Kümesi

NARENCİYE Uluslararası Pazar Analizi. Yaş Meyve ve Sebze Kümesi NARENCİYE Uluslararası Pazar Analizi Yaş Meyve ve Sebze Kümesi Haziran 2011 MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI AVRUPA İŞLETMELER AĞI NARENCİYE ULUSLARASI PAZAR ANALİZİ HAZİRAN 2011 1 İçindekiler 1. BÖLÜM:

Detaylı

1/92. Ülkelere göre ihracat, 1996-2015 Exports by countries, 1996-2015

1/92. Ülkelere göre ihracat, 1996-2015 Exports by countries, 1996-2015 2015 Toplam 132 194 403 12 302 632 12 232 520 12 522 481 13 350 958 11 081 341 11 954 607 11 132 950 11 028 296 11 590 349 13 260 718 11 737 552 Total 1 Fransa 5 302 277 474 495 460 244 465 429 472 654

Detaylı

1996-2015 Ülkelere göre ithalat 1996-2015 Imports by countries

1996-2015 Ülkelere göre ithalat 1996-2015 Imports by countries 1996-2015 Ülkelere göre ithalat 1996-2015 Imports by countries (Değer: Bin $ / Value: Thousand $) Yıl Ülke Kodu Ülke Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ülke

Detaylı

Ülkelere göre ihracat Exports by countries

Ülkelere göre ihracat Exports by countries 1996-2015 Ülkelere göre ihracat 1996-2015Exports by countries (Değer: Bin $ / Value: Thousand $) Yıl Ülke kodu Ülke Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ülke

Detaylı

1/96. Ülkelere göre ithalat, Imports by countries, (Değer: Bin $ / Value: Thousand $)

1/96. Ülkelere göre ithalat, Imports by countries, (Değer: Bin $ / Value: Thousand $) 2015 Toplam 189 219 304 16 645 714 16 941 062 18 726 258 18 373 668 17 868 763 18 200 097 18 212 015 15 967 033 15 403 392 16 907 342 15 973 959 Total 1 Fransa 7 032 027 487 387 513 933 606 709 1 014 881

Detaylı

LOJĠSTĠK PERFORMANS VE ĠNSANĠ GELĠġME ENDEKSLERĠNĠN KARġILIKLI ETKĠLEġĠMĠ VE TÜRKĠYE ĠÇĠN ÖNERĠLER

LOJĠSTĠK PERFORMANS VE ĠNSANĠ GELĠġME ENDEKSLERĠNĠN KARġILIKLI ETKĠLEġĠMĠ VE TÜRKĠYE ĠÇĠN ÖNERĠLER LOJĠSTĠK PERFORMANS VE ĠNSANĠ GELĠġME ENDEKSLERĠNĠN KARġILIKLI ETKĠLEġĠMĠ VE TÜRKĠYE ĠÇĠN ÖNERĠLER Haluk R.CEZAYĠRLĠOĞLU Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngilizce İşletme Doktora Programı

Detaylı

PASSPORT VERİ TABANI

PASSPORT VERİ TABANI PASSPORT VERİ TABANI EUROMONITOR INTERNATIONAL KİMDİR? 30 sektörde stratejik pazar anlayışı Bilinçli kararlarınız için güvenilir kaynak Üyelik hizmetleri (Passport Veri tabanı), Raporlar ve Danışmanlık

Detaylı

Sayı: 2012-35 / 13 Aralık 2012 EKONOMİ NOTLARI. Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul

Sayı: 2012-35 / 13 Aralık 2012 EKONOMİ NOTLARI. Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul Sayı: 212-3 / 13 Aralık 212 EKONOMİ NOTLARI Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul Özet: Akım kredi verileri, kredilerin dönemsel dinamiklerini daha net ortaya koyabilmektedir. Bu doğrultuda,

Detaylı

1950-2300 Yılları Arası Uluslararası Doğuşta Yaşam Beklentisi

1950-2300 Yılları Arası Uluslararası Doğuşta Yaşam Beklentisi 1950-2300 Yılları Arası Uluslararası Doğuşta Yaşam Beklentisi Birleşmiş Milletler (UN) tarafından 04/12/2012 tarihinde güncellenmiş olan 2300 Yılında Dünya Nüfusu raporuna göre; 1950, 2000 yıllarında Çin

Detaylı

UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI

UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI İTHALAT HARİTASI yılı verilerine göre 4.718.029.000$ büyüklüğü olan pazarın en büyük alıcısı Irak ve ardından Afganistandır. Son 5 yıllık verilere göre Pazar yılında az

Detaylı

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği ERASMUS+ KA-1 : Öğrenme Hareketliliği Learning Mobility of Individuals Yükseköğretim Kurumları İçin Özlem YÜCEL Erasmus Uzmanı 21 Kasım 2013 - Fırat Üniversitesi, Elazığ ERASMUS+ KA1 : Learning mobility

Detaylı

ww.create-rpc.org Katılım ve Eğitimde Eşitsizliği Azaltma Stratejileri Keith M Lewin

ww.create-rpc.org Katılım ve Eğitimde Eşitsizliği Azaltma Stratejileri Keith M Lewin ww.create-rpc.org Katılım ve Eğitimde Eşitsizliği Azaltma Stratejileri Keith M Lewin Eğitimdeki Eşitsizliği Azaltmak İçin Dört Neden B.M. Sözleşmesi, Binyıl Kalkınma Hedefleri, Herkes İçin Eğitim, Önce

Detaylı

Neden Hizmetler Sektörü İncelenmelidir? (1)

Neden Hizmetler Sektörü İncelenmelidir? (1) Neden Hizmetler Sektörü İncelenmelidir? (1) Hizmetler pek çok ülkede ekonomide hakim konumdadır, Hizmetlerin iyi anlaşılması rekabetçi avantajlar sunmaktadır, Ekonomde hizmet sektörünün önemi hızla büyüyor:

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL

MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL İbrahim SEMİZOĞLU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU EKİM- 2013 MALATYA ÜLKEMİZDE ADLİ DNA ANALİZLERİ BAŞBAKANLIK Üniversiteler Adalet

Detaylı

Country Names - Turkish

Country Names - Turkish Country Names - Turkish English Afghanistan Åland Islands Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Anguilla Antigua and Barbuda Argentina Armenia Aruba Ascension Island Australia Austria Azerbaijan

Detaylı

AFRİKA ANALİZİ Türkiye nin un ihracatı 100 den fazla ülkeye yapılırken, bu ülkelerin 44 tanesi Afrika kıtasında bulunmaktadır.

AFRİKA ANALİZİ Türkiye nin un ihracatı 100 den fazla ülkeye yapılırken, bu ülkelerin 44 tanesi Afrika kıtasında bulunmaktadır. 1 AFRİKA ANALİZİ Türkiye nin un ihracatı 100 den fazla ülkeye yapılırken, bu ülkelerin 44 tanesi Afrika kıtasında bulunmaktadır. 2006 2010 dönemi Trademap istatistikleri dikkate alınarak yaptığımız pazar

Detaylı

Sarosh Sattar 6 Aralık, 2011 Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Dünya Bankası

Sarosh Sattar 6 Aralık, 2011 Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Dünya Bankası Sarosh Sattar 6 Aralık, 2011 Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Dünya Bankası Çerçeve 2 Giriş Ekonomik bağlam Donanımlar Ekonomik Fırsatlar Sonuç 3 Giriş Gerekçe, Amaç ve Ana Mesajlar Gerekçe 4 Yüksek Büyüme

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını,. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK İnsani yoksulluk (human poverty), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

Borik Asit. H 3 BO 3 - Borik Asit. Ürün Kataloğu. CAS Numarası: 10043-35-3. Granül ve Toz. Paketleme: 25 kg, 50 kg, 1000 kg

Borik Asit. H 3 BO 3 - Borik Asit. Ürün Kataloğu. CAS Numarası: 10043-35-3. Granül ve Toz. Paketleme: 25 kg, 50 kg, 1000 kg 1. Ürün Kataloğu ETİ MADEN İŞLETMELERİ Borik Asit H 3 BO 3 - Borik Asit CAS Numarası: 10043-35-3 Granül ve Paketleme: 25 kg, 50 kg, 1000 kg (paletli veya paletsiz) Borik asit (borasis asit ya da ortoborik

Detaylı

Medya Paylaşım Toplantıları 15

Medya Paylaşım Toplantıları 15 Medya Paylaşım Toplantıları 15 Gündemdeki Konular Reklam Yatırımları - Metodoloji - 2013 Reklam Yatırımları ve Analizler Gündemdeki Konular Reklamcılar Derneği 30. Yılı Reklamcılar Derneği kuruluşundan

Detaylı

İHRACAT-İTHALAT

İHRACAT-İTHALAT 8462 8462:Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgâhları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak

Detaylı

FRESH2007 İSTANBUL TÜRKİYE NİN ESKİ DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE İHRACATI

FRESH2007 İSTANBUL TÜRKİYE NİN ESKİ DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE İHRACATI FRESH2007 İSTANBUL 6-8.06. 2007 TÜRKİYE NİN ESKİ DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE İHRACATI - TURKEY FRESH FRUIT. VEGETABLE AND CITRUS EXPORTS TO THE FORMER EASTERN BLOC COUNTRIES Republic

Detaylı

İhracat-İthalat

İhracat-İthalat 8463 8463: Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları 8463.1: Çubuk, boru, profil, tel veya benzerlerini çekme makinaları 8463.2: Diş açma makinaları 8463.3: Tel

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI YÖNERGESİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI YÖNERGESİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI YÖNERGESİ AMAÇ: MADDE 1- Bu Yönerge'nin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi'ne yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kurallarını

Detaylı

Otonom Sistemler Üzerine Bir İnceleme

Otonom Sistemler Üzerine Bir İnceleme Otonom Sistemler Üzerine Bir İnceleme Bu çalışmada Internet üzerinde yönlendirme bilgisinin alışverişi için tanımlı Otonom Sistemler (Autonomous Systems) üzerine istatistiksel bilgiler verilmektedir. Internet

Detaylı

SEGER A.Ş. SEGER DIS TIC. PAKMETAL LTD.STI.

SEGER A.Ş. SEGER DIS TIC. PAKMETAL LTD.STI. KURULUŞ : 1981 FAALİYET KONUSU : Elektrikli ve Havalı Korna Tasarımı, Üretimi ve Satışı SERMAYE YAPISI : % 100 Türk Sermayeli Şirket ÇALIŞAN SAYISI : 370 ( 220 Türk - 150 Çinli çalışan ) ÜRETİM KAPASİTESİ

Detaylı

Enerji Verimliliği: Yüzde 50 Çözüm

Enerji Verimliliği: Yüzde 50 Çözüm Enerji Verimliliği: Yüzde 50 Çözüm Almanya nın Büyümesi 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 Enerji Kullanımı Energy Use GSYH GDP 1,500,000 1,000,000 500,000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Detaylı

Paket Ücretlere kurulacak devre bedeli, müşteri adresinde kurulacak cihazlar ve numara başına sabit ücretler dahil değildir.

Paket Ücretlere kurulacak devre bedeli, müşteri adresinde kurulacak cihazlar ve numara başına sabit ücretler dahil değildir. 01/03/2015 3C1B Telekom Paket Dakika Tarifeleri, paketlere dahil olan ülkeler, ilgili arama kodları ve fiyatları aşağıda sunulmuştur. Tüm fiyatlara yasal oranlardaki %18 KDV ve %15 ÖİV dahildir. Paketler

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU Dünyada yoksulluğun boyutlarını bütünsel olarak görebilmek

Detaylı

International Credit Mobility (ICM) Ortak Ülkelerle Hareketlilik Proje Başvurusu

International Credit Mobility (ICM) Ortak Ülkelerle Hareketlilik Proje Başvurusu ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİLENDİRME VE TEŞVİK TOPLANTISI Afyon Kocatepe Üniversitesi 19-20 Kasım 2015 International Credit Mobility (ICM) Ortak Ülkelerle Hareketlilik Proje Başvurusu İbrahim Yorgun ODTÜ

Detaylı

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Kasım 2014 İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 1 Değerli Meslektaşlarım,

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük İndiriminden Faydalanan Ülkeler 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

Türk sanayisinin gelişimi üzerine bir değerlendirme

Türk sanayisinin gelişimi üzerine bir değerlendirme tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Türk sanayisinin gelişimi üzerine bir değerlendirme Ussal Şahbaz 23 Şubat 2011 Antalya Sanayi Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme Slide 2 Çerçeve Geçmişten

Detaylı

ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize

ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekmiyor Afrika Cumhuriyeti Vize gerekiyor

Detaylı

BEBETO YUMUŞAK ŞEKER HELAL ÜRETİM. Kalite Güvence, 2012

BEBETO YUMUŞAK ŞEKER HELAL ÜRETİM. Kalite Güvence, 2012 BEBETO YUMUŞAK ŞEKER HELAL ÜRETİM Kalite Güvence, 2012 Kervan Gıda, 30.01.2012 tarihinde Bebeto markalı yumuşak şeker ürünleri için TSE Helal Sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Belgenin 30.01.2013 tarihine

Detaylı

kayıtlar için, Şehir bilgisi Oracle tablolarındaki Registry City alanı ile kıyaslayanacak) ÜLKELER Ticaret Sicil Numarası A.B.D. U.S.A.

kayıtlar için, Şehir bilgisi Oracle tablolarındaki Registry City alanı ile kıyaslayanacak) ÜLKELER Ticaret Sicil Numarası A.B.D. U.S.A. * ZORUNLU ALANLAR SARI İLE BELİRTİLMİŞTİR. BU ALAN BOŞ GEÇİLEMEZ. SAĞ SÜTUNDAKİ A UYGUN VERİ YAZILMALIDIR. (ÖR: ALMANYA İÇİN TİCARET SİCİL NO) *BEYAZ ALANLAR ZORUNLU DEĞİLDİR. BELİRTİLMİŞSE A UYGUN VERİ

Detaylı

Erasmus Koordinatörler Toplantısı. Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013

Erasmus Koordinatörler Toplantısı. Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013 Erasmus Koordinatörler Toplantısı Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013 Akış 2012-2013 Dönemi Değerlendirme 2013-2014 Dönemi Erasmus + Dönemi Giden Öğrenci Sayıları (2012-2013) 90 89 80

Detaylı

İLGİLİ KİŞİLER. gümrük müşavirliği uluslararası taşımacılık dış ticaret

İLGİLİ KİŞİLER. gümrük müşavirliği uluslararası taşımacılık dış ticaret İLGİLİ KİŞİLER BİZ KİMİZ? 4PL,Gümrük Müşavirlik Hizmetleri, Taşıma ve Antrepo servisi veren Global lojistik firmasıyız. 20 yıldan fazla tecrübemizle müşterilerimize lojistik hizmetleri sunarak maliyeti

Detaylı

IVTV-03 7 607 003 542

IVTV-03 7 607 003 542 In Car Video IVTV-03 7 607 003 542 Kullanım ve montaj kılavuzu http://www.blaupunkt.com İçindekiler Güvenlik uyarıları... 3 Geri dönüşüm ve imha... 3 Kurma ve işletim ile ilgili bilgiler... 4 Alıcı bağlantısı...

Detaylı

PETROLEUM MARKET SECTOR REPORT PETROLEUM MARKET DEPARTMENT MARCH

PETROLEUM MARKET SECTOR REPORT PETROLEUM MARKET DEPARTMENT MARCH PETROLEUM MARKET SECTOR REPORT PETROLEUM MARKET DEPARTMENT MARCH TABLES Table 1 2012 Mart Ayı Dağıtıcı ve İhrakiye Teslimi Lisansı Sahiplerinin Petrol İthalatı Table 2 2012 Mart Ayı Rafinerici Lisansı

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASI VE TERÖRĠZMĠN FĠNANSMANI ĠLE MÜCADELEDE RĠSK YÖNETĠMĠ PROSEDÜRÜ

SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASI VE TERÖRĠZMĠN FĠNANSMANI ĠLE MÜCADELEDE RĠSK YÖNETĠMĠ PROSEDÜRÜ TERÖRĠZMĠN FĠNANSMANI ĠLE MÜCADELEDE 1. AMAÇ Bu prosedürün temel amacı; Şirketin sunduğu sigortacılık hizmetinden suç gelirlerinin aklanması veya terörün finansmanı amacıyla yararlanılması ile ilgili olarak

Detaylı

C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ VE CİNSİYETLERARASI YOKSULLUK Yoksulluk konusunu incelerken

Detaylı

Türkyılmaz, O. (2007). "Dünya'da ve Türkiye'de Enerji Sektörünün Durumu." Mühendis ve Makina 48(569): s.

Türkyılmaz, O. (2007). Dünya'da ve Türkiye'de Enerji Sektörünün Durumu. Mühendis ve Makina 48(569): s. Türkyılmaz, O. (2007). "Dünya'da ve Türkiye'de Enerji Sektörünün Durumu." Mühendis ve Makina 48(569): 69-77 s. değerlendirme Bölgelerarası Petrol Ana Ticaret Yolları AVRUPA ÇİN, JAPONYA, HİNDİSTAN Enerji

Detaylı

ÜLKELER. Ticaret Sicil Numarası A.B.D. U.S.A. Vergi Numarası. Ticaret Sicil Numarası. AFGANİSTAN Afghanistan. Vergi Numarası

ÜLKELER. Ticaret Sicil Numarası A.B.D. U.S.A. Vergi Numarası. Ticaret Sicil Numarası. AFGANİSTAN Afghanistan. Vergi Numarası A.B.D. U.S.A. AFGANİSTAN Afghanistan ALMANYA Germany AMERİKAN SAMOA American Samoa ANDORA Andorra ANGOLA Angola ANGUİLLA Anguilla ANTİGUA ve BARBUDA Antigua and Barbuda ARJANTİN Argentina ARNAVUTLUK Albania

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

Sosyal ve İnsani Bilimler Sektörü

Sosyal ve İnsani Bilimler Sektörü Sosyal ve İnsani Bilimler Sektörü Sosyal Değişim ve Dönüşümlerin Yönetimi (MOST) Programı Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın Komite Başkanı: Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN Komite Üyeleri (2010-2014) Başkan Vekili

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Aralık 2011, No:16

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Aralık 2011, No:16 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Aralık 2011, No:16 Bu sayıda; 2011 yılı III. Çeyrek Büyüme Verileri Değerlendirilmiştir. i Hükümetin yılsonu büyüme tahmini şimdiden rafa kalktı 2011

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 45, Mayıs 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 45, Mayıs 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 45, Mayıs 2017, s. 93-108 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 12.03.2017 12.05.2017 Yrd. Doç. Dr. Orhan

Detaylı

MİNİ VANALAR (DN 8) MINI VALVES (DN 8)

MİNİ VANALAR (DN 8) MINI VALVES (DN 8) MİNİ VANALAR (DN 8) (DN 8) SEKTÖRÜNDE DÜNYA MARKASI WORLD S LEADING BRAND IN THE INDUSTRY 56 2.000 Üzerinde Ürün Çeşidi ÜLKEYE İHRACAT More than 2.000 products type in 56 countries 02 MİNİ VANALAR (DN8)

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Mayıs 2014 Tem.05 Oca.06 Tem.06

Detaylı

Transfer Fiyatlandırmas

Transfer Fiyatlandırmas G L O B A L T R A N S F E R P R I C I N G S E R V I C E S Transfer Fiyatlandırmas rması T A X Dr. Metin DURAN, İstanbul/27.01.2009 ANY TAX ADVICE IN THIS COMMUNICATION IS NOT INTENDED OR WRITTEN BY KPMG

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-9 /10 Haziran 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-9 /10 Haziran 2010 EKONOMİ NOTLARI EKONOMİ NOTLARI Küresel Kriz Sürecinde Bankalarının ve Özel Bankaların Kredi Büyümesine Katkıları Defne Mutluer Kurul Özet: Bu notta ülkemizde küresel krizin özel ve kamu bankalarının kredi büyümelerine

Detaylı

Petrol İhraç Eden Ülkeler OPEC Üyesi Suudi Arabistan ve OPEC Dışından Rusya Arasında Küresel Ham Petrol Üretimleri Düşürülmesi Anlaşması

Petrol İhraç Eden Ülkeler OPEC Üyesi Suudi Arabistan ve OPEC Dışından Rusya Arasında Küresel Ham Petrol Üretimleri Düşürülmesi Anlaşması Petrol İhraç Eden Ülkeler OPEC Üyesi Suudi Arabistan ve OPEC Dışından Rusya Arasında Küresel Ham Petrol Üretimleri Düşürülmesi Anlaşması Ahmet Cangüzel Taner Fizik Yüksek Mühendisi Fizik Mühendisleri Odası

Detaylı

Dünya da ve Türkiye de tüberkülozun durumu. Doç. Dr. Faruk ÇİFTÇİ

Dünya da ve Türkiye de tüberkülozun durumu. Doç. Dr. Faruk ÇİFTÇİ Dünya da ve Türkiye de tüberkülozun durumu Doç. Dr. Faruk ÇİFTÇİ 1 Sunu Planı Dünya da TB Tarihçe Veriler Sorunlar Yapılanlar ve çözümler Türkiye de TB Tarihçe Veriler Sorunlar Yapılanlar ve çözümler 2

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ GELİŞME

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ GELİŞME C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ GELİŞME Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulan Birleşmiş Milletler Kalkınma

Detaylı

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton)

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton) DÜNYA ŞARAP ÜRETİMİ Son 15 yılda 2 kat büyüyen dünya şarap ticaretinde, ihracat miktarı açısından üçüncü olmasına rağmen, 8.3 milyar dolarlık gelirle zirvede bulunan Fransa, şarapçılıktaki gelirlerini

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

ESCMID ve Türkiye İlişkileri

ESCMID ve Türkiye İlişkileri ESCMID ve Türkiye İlişkileri Dr. Murat Akova ESCMID Genel Sekreteri Merhaba İsviçre 300 Üyelerin Ülkelere Dağılımı 250 200 150 100 83 50 0 UK IT DE US NL ES CH GR FR TR BE SE DK PT RO HR Toplam 93

Detaylı

Grafik-6.1: Konut Fiyat Endekslerinde Büyüme (Türkiye ve İstanbul)

Grafik-6.1: Konut Fiyat Endekslerinde Büyüme (Türkiye ve İstanbul) 6. Konut Piyasası 16 yılında Türkiye ekonomisinde görülen yavaşlama konut piyasası gelişmelerinde de görülmektedir. Konut fiyat gelişmelerine bakıldığında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından

Detaylı

ERASMUS+ Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında yükseköğretim öğrenci ve personeline yönelik hareketlilik projeleri

ERASMUS+ Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında yükseköğretim öğrenci ve personeline yönelik hareketlilik projeleri ERASMUS+ Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında yükseköğretim öğrenci ve personeline yönelik hareketlilik projeleri Proje Değerlendirme Süreci ve Değerlendirme Kriterleri Dr. Selen TOKGÖZ Yükseköğretim

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

Günde 1 dolardan az kazanan nüfus % si Yıllık enflasyon. oranı (%)

Günde 1 dolardan az kazanan nüfus % si Yıllık enflasyon. oranı (%) TABLO 5. 7. DEMOGRAFİK EKONOMİK GÖSTERGELER Ülkeler ve Bölgeler 1990- (1992-*) Afganistan 250x 0.1x - - - - - - 402 - - - Arnavutluk 1380-4.5 31-4 2 4 269 6 1 1 Cezayir 1720 2.4 0.3 16 2 4 24 17 182 0

Detaylı

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 14 Temmuz Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı Mayıs verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

II. International Printing Technologies Sysposium

II. International Printing Technologies Sysposium 1 75 MAN Group Commercial Vehicles Diesel Engines MAN Nutzfahrzeuge MAN B&W Diesel Turbo Machines Industrial Services MAN Turbo MAN Ferrostaal 2 76 MAN Group Internationally active manufacturer of vehicles,

Detaylı

İlkokul kayıt oranı. 100 kiși bașına (2001) telefonu internet olanlar kullananlar

İlkokul kayıt oranı. 100 kiși bașına (2001) telefonu internet olanlar kullananlar TABLO 5. EĞİTİM Ülkeler ve Bölgeler Yetișkin okur yazarlık telefonu internet olanlar kullananlar İlkokul kayıt 1995-1999* 1995-2001 Afganistan 40 12 51 21 0-29 0 42x 15x 58 14 49-32x 11x Arnavutluk - -

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2016 OSD OICA Üyesidir

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2011-17 / 14 Kasım 2011 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2011-17 / 14 Kasım 2011 EKONOMİ NOTLARI EKONOMİ NOTLARI İç ve Dış Talebe İlişkin Alternatif Göstergeler: Yurt İçi ve Yurt Dışı Satış Endeksleri Hüseyin Çağrı Akkoyun İhsan Bozok Bahar Şen Doğan Küresel kriz sonrası dönemde, dış pazarlardaki

Detaylı

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde 1 16-31 Temmuz 2012 SAYI: 41 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu İşsizlikte Belirgin Düşüş 2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

Detaylı

2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3

2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3 2014 2014 2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3 2014 4 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 5 6 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 7

Detaylı

2016 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Profil

2016 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Profil 2016 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Profil Slayt 1 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Genel bakış ~41,000 çalışan $ 9,6 milyar Gelir (2015) Bulunduğu +100 ülke sayısı Üretim Tesisleri +100 Günde 1,5 milyon

Detaylı

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( )

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( ) TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM (196-215) 1. Giriş Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) ülkelerin ekonomik büyümelerini dönemsel olarak ölçmek için kullanılan ve ülkelerin ekonomik büyümeleri

Detaylı

etmektedir. Genç nesil olan 25 yaş kesiti için eğitim kazanımı neredeyse her bölgede tüm nüfusa oranla daha eşittir.

etmektedir. Genç nesil olan 25 yaş kesiti için eğitim kazanımı neredeyse her bölgede tüm nüfusa oranla daha eşittir. Eğitimde eşitlik önemli ve küresel bir konudur. Eğitimde Reform Girişimi (ERG), Türkiye Eğitim Sisteminde Eşitlik ve Akademik Başarı başlıklı araştırmasında, Türkiye de eğitimde eşitliğin sosyoekonomik

Detaylı

Esnek Hava Kanalları Flexible Air Duct

Esnek Hava Kanalları Flexible Air Duct Esnek Hava Kanalları Flexible Air Duct n Isıtma n Soğutma n Havalandırma n İklimlendirme n Atık Gaz Geçiş Hatları www.isideminsulation.com.tr ISIDEM FLEXIDUCT ile Soluduğunuz Hava Garanti Altında ISIDEM

Detaylı

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ Ocak Eylül 2015 Dönemi Ev Tekstili Genel İhracatı 2015 Ocak - Eylül Dönemi KG M² USD EURO TL TOPLAM EV TEKSTİLİ İHRACATI 227.814.574 274.117.940

Detaylı

kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ

kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ CHEVALIER takım tezgahlarının imalatçısı Falcon Machine Tools Co., Ltd. 1972 yılında kurulmuş, 1978 de takım tezgahı imalatına başlamıştır. Falcon Machine Tools Co., Ltd. 1992

Detaylı

Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı

Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Değerlendirme Notu Temmuz 1 19 191 19 193 19 195 19 197 19 199 199 1991 199 1993 199 1995 199 1997

Detaylı

tepav Mayıs2016 N DEĞERLENDİRME NOTU GELİŞMİŞLİK GÖSTERGESİ OLARAK GECE IŞIKLARI: İLLER ARASI GELİR EŞİTSİZLİKLERİ NE DURUMDA?

tepav Mayıs2016 N DEĞERLENDİRME NOTU GELİŞMİŞLİK GÖSTERGESİ OLARAK GECE IŞIKLARI: İLLER ARASI GELİR EŞİTSİZLİKLERİ NE DURUMDA? DEĞERLENDİRME NOTU Mayıs2016 N201618 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Seda Başıhoş 1 Araştırmacı İnovasyon Çalışmaları Programı Makroekonomi Çalışmaları Programı Ayşegül Taşöz Düşündere

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 73

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 73 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 73 i Bu sayıda; 2012 Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları Anket sonuçları değerlendirilmiştir. i 1 Gelir düşerken, gelirin dağılımı düzelir mi?

Detaylı

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days ITMS DAYS Information Technologies Management Systems Days FİNANS SEKTÖRÜNDE İLK ISO27001 SERTİFİKASYONU, DENEYİMLERİN PAYLAŞILMASI Ş Ercüment BÜYÜKŞUMNULU Teknoloji Hizmetleri Direktörü GÜNDEM 3 Bankalararası

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programı. Marie Curie AraĢtırma Programları ve Bursları

AB 7. Çerçeve Programı. Marie Curie AraĢtırma Programları ve Bursları AB 7. Çerçeve Programı Marie Curie AraĢtırma Programları ve Bursları Selcen Gülsüm ASLAN Marie Curie AraĢtırma Programları ve Bursları AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi ncpmobility@tubitak.gov.tr

Detaylı

YATIRIM YAPILABİLİR EN ERKEN 2013 ORTASINDA

YATIRIM YAPILABİLİR EN ERKEN 2013 ORTASINDA Notumuz sonunda Moody s tarafından bile yatırım yapılabilir seviyesinin bir altına çekildi. Zamanlama olarak baktığımızda cari açığın 70 milyar doların altına indiği enflasyonun %9 un altında bulunduğu

Detaylı

tepav Tasarruf kamudan başlar Nisan2012 N201124 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Tasarruf kamudan başlar Nisan2012 N201124 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2012 N201124 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp KALKAN 1 Analist, Ekonomi Etütleri Tasarruf kamudan başlar Türkiye nin cari açık sorunu ve bunun altında yatan

Detaylı

GTİP 6208 KADIN/KIZ COÇUK İÇİN İÇ VE GECE GİYİM EŞYASI

GTİP 6208 KADIN/KIZ COÇUK İÇİN İÇ VE GECE GİYİM EŞYASI Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 6208 KADIN/KIZ COÇUK İÇİN İÇ VE GECE GİYİM EŞYASI 620811 Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüp/jüpon; sentetik/suni

Detaylı

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor.

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor. Ekonomi İyileşiyor, İşsizlik Artıyor Hande UZUNOĞLU Şubat ayında Türkiye İstatistik Kurumu nun yayınladığı hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarının ardından işsizlik yine Türkiye nin gündemine yerleşti.

Detaylı

SOSYAL SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME: FARKLI GELİR GRUPLARI ÜZERİNE YATAY KESİT ANALİZİ*

SOSYAL SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME: FARKLI GELİR GRUPLARI ÜZERİNE YATAY KESİT ANALİZİ* The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/jasss1569 Volume 6 Issue 7, p. 13-35, July 2013 SOSYAL SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME:

Detaylı

Joanna Nasr Özel Sektör Gelişimi Uzmanı Küresel Göstergeler & Analiz Dünya Bankası Grubu İstanbul 10 Aralık 2012

Joanna Nasr Özel Sektör Gelişimi Uzmanı Küresel Göstergeler & Analiz Dünya Bankası Grubu İstanbul 10 Aralık 2012 Vergi Ödemesi 2013 Joanna Nasr Özel Sektör Gelişimi Uzmanı Küresel Göstergeler & Analiz Dünya Bankası Grubu İstanbul 10 Aralık 2012 1 Doing Business projesinin bir parçası olarak Vergi Ödemesi (Paying

Detaylı

Kaba doğum hızı (%) Kaba ölüm hızı (%)

Kaba doğum hızı (%) Kaba ölüm hızı (%) TABLO 5. 6. DEMOGRAFİK GÖSTERGELER Ülkeler Yıllık artıș 1970-90 1990- Kaba ölüm 1970 1970 1970 Afganistan 11437 4009 0.4 4.2 26 22 51 48 38 43 6.8 23 2.9 6.1 Arnavutluk 1069 278 2.2-0.4 8 5 33 18 67 74

Detaylı