Tel. No: Faks No: E-posta:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tel. No: Faks No: E-posta:"

Transkript

1 UNDnet ORTAK TRANSİT SİSTEMİNE KABULÜ VE TEMİNAT KULLANMA YETKİSİ İÇİN FİRMA TARAFINDAN VERİLEN TAAHHÜTNAME Firmanın Adı: Firmanın Adresi: Firma nın TIR Kimlik Numarası (varsa): Firma nın Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası: Tel. No: Faks No: E-posta: I. TANIMLAR a) Armonize Sistem (AS) Kodu: tarihli Sözleşme ile belirlenen Armonize Eşya Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Eki nde yer alan ve GTİP in ilk altı rakamını oluşturan kodu, b) Asıl Sorumlu: Yönetmeliğin 3/b maddesi ve Sözleşme nin 1 no.lu Eki nin 3 üncü maddesi uyarınca bizzat veya FİRMA aracılığıyla ortak transit rejimine eşyayı tabi tutan TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş. yi, c) Firma: Asıl Sorumlu nun teminatı altında eşya taşıyan veya Gümrük Yönetmeliği nin 244 üncü maddesine göre eşyayı ve transit refakat belgesini sunan veya taşıma işlerini organize eden veya taşıyıcı adına hareket eden, ve işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler için Gümrük Yükümlülükleri ni yerine getirmekle sorumlu olduğunu işbu Taahhütnameyi imzalayarak kabul eden gerçek veya tüzel kişiyi, d) Bilgisayarlı Transit Sistemi: Ortak transit işlemlerinin yürütüldüğü elektronik sistemi, e) Eşyanın Serbest Bırakılması: Yetkili makamların, eşyayı ortak transit rejiminde öngörülen amaçlara uygun bularak sevkiyata izin verdikleri tasarrufu, f) Gümrük Transit Prosedürü: Gümrük vergi, resim ve harçları ile diğer vergi ve ticari politik önlemlere ilişkin uygulamaların askıya alınarak, eşyaların gümrük kontrolü altında hareket gümrük idaresinden nihai varış gümrük idaresine taşınmasına izin veren ve İlgili Mevzuat tan kaynaklanan prosedürü, g) Gümrük Yükümlülükleri: Gümrük vergi, harç ve resimleri ile idari para cezaları dahil olmak üzere ortak transit rejimine tabi tutulan eşya için gümrük idareleri tarafından talep edilebilecek her türlü mali yükümlülüğü, - 1 -

2 h) Hareket Gümrük İdaresi: Eşyanın ortak transit rejimine tabi tutulduğu gümrük müdürlüğünü, i) İlgili Mevzuat: Aşağıda bölgesel ve ülkesel olarak sınıflandırılan, eşyanın transit olarak bir gümrük idaresinden diğer bir gümrük idaresine taşınmasına ilişkin yasal ve idari gümrük düzenlemelerinin bütününü ifade eder: AB/EFTA Bölgesinde: AB Gümrük Kanunu, Topluluk (Community) Transiti, Ulusal ve AB uygulama hükümleri ve değişiklikleri ile birlikte Ortak Transit Prosedürü Hakkında Konvansiyon (The Convention on a Common Transit Procedure) ve Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi (NCTS) uygulamasını içeren kural ve düzenlemeleri, AB bölgesi haricindeki ülkelerde: Ulusal Gümrük Kanunlarını, Türkiye de: Ortak Transit Sözleşmesi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve tarihli Ortak Transit Yönetmeliği ve tarihli Gümrük Yönetmeliği hükümleri ve değişiklikleri dahil olmak üzere eşyanın transit olarak bir gümrük idaresinden diğer bir gümrük idaresine taşınmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti nin yasal ve idari gümrük düzenlemelerini, j) Kişisel Veri: Tanınan veya tanınabilir gerçek veya tüzel bir kişi ile ilgili her türlü bilgiyi, k) Transit Beyanı: Kişinin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyayı ortak transit/ulusal transit rejimine tabi tutma isteğini gösterdiği tasarrufu, (TR, T1,T2, T5 gibi transit beyannameleri) l) Transit Refakat Belgesi: Transit beyannamesi bilgilerine dayanan ve eşyaya refakat etmek üzere bilgisayarlı transit sisteminden bastırılan belgeyi, m) UNDnet Ortak Transit Sistemi (SİSTEM): FİRMA ların ve İş Ortakları nın, kendi adlarına, ancak ASIL SORUMLU nun veya işbirliği yaptığı kurumların gümrük idarelerine vermiş oldukları teminat altında Türkiye, Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkeleri topraklarında Gümrük Transit Prosedürü ne uygun olarak teminatlı taşıma yapmak üzere beyan sundukları, tüm hakları ASIL SORUMLU ya ait olan sistemi, n) Varış İdaresi: Ortak transit rejimine tabi tutulan eşyanın, rejimin sonlandırılması için sunulması gereken gümrük müdürlüğünü, o) Veri İşleme Teknikleri: 1) Yetkili makamlarla standart elektronik veri değişimi (EDI) mesajlarının değişimini, 2) İlgili işlemlerin tamamlanması için gerekli bilgilerin yetkili makamların veri işleme sistemlerine girilmesini, p) Yerleşik Kişi: 1) Gerçek kişi durumunda, Türkiye de ikamet eden kişiyi, 2) Tüzel kişi veya kişiler ortaklığı durumunda, Türkiye de kayıtlı bürosu, merkezi veya daimi işyeri olan kişiyi, - 2 -

3 q) Kısıtlanan Eşyalar: Yönetmeliğin 1 no.lu Ekinde ve Sözleşmenin 1 no.lu Ekinde yer alan ve ASIL SORUMLU nun vereceği yazılı izinle taşınabilecek eşyaları, r) Yönetmelik: tarihli Ortak Transit Yönetmeliği ni, s) Sözleşme: tarihli Ortak Transit Sözleşmesi ni, t) İş Ortağı: FİRMA ile yaptığı sözleşmeye istinaden UNDnet Ortak Transit Sistemi ne FİRMA adına beyan sunmak üzere yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. II. FİRMA NIN YÜKÜMLÜLÜK VE TAAHHÜTLERİ Firma, işbu Taahhütname de geçen aşağıdaki kuralları, İlgili Mevzuat a uygun olarak ve ASIL SORUMLU tarafından bildirildiği şekilde uygulamayı, UNDnet-T1/TR Kullanım Şartları Sözleşmesi ni tarihinden önce imzalamış ise, bahse konu Sözleşmede asıl sorumlu olarak belirtilen firmanın yerini TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş. nin aldığını ve aşağıdaki hükümlere uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ASIL SORUMLU nun FİRMA ya, yetkili temsilcisi vasıtasıyla hizmet sunduğu durumlarda; FİRMA nın işbu Taahhütname de ASIL SORUMLU ya karşı kabul ettiği her türlü yükümlülük, beyan ve taahhütleri, ASIL SORUMLU nun yanı sıra söz konusu yetkili temsilciye karşı da geçerlidir. II.1. GENEL HÜKÜMLER FİRMA, 1. İşbu Taahhütname kapsamında, kendisinin kullanımına sunulan yazılımları ve donanımları satamayacağını, kiraya veremeyeceğini, hiçbir şekilde kopyalayamayacağını, yeniden üretemeyeceğini, kullanım hakkını üçüncü kişilerle paylaşamayacağını, 2. SİSTEM in kullanımı sırasında paylaşacağı verilere ASIL SORUMLU nun erişmesine peşinen rıza göstereceğini, 3. SİSTEM in internet üzerinden kullanımı için kendisine bildirilecek FİRMA kullanıcı adı ve şifre/parola bilgilerinin gizliliğinden, güvenliğinden ve kullanımından kendisinin sorumlu olduğunu; bu bilgiler kullanılarak, FİRMA ve/veya üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilecek her türlü işlem dolayısı ile ortaya çıkabilecek zarar veya ziyanlar ile konusu suç teşkil eden bilumum sonuçtan sorumlu olduğunu, bu konuda ASIL SORUMLU nun hiçbir durumda sorumluluk kabul etmeyeceğini, bu sebeple oluşabilecek her türlü mali, hukuki, cezai yükümlülüklerden sorumlu olduğunu. 4. ASIL SORUMLU tarafından sunulan üyelik hizmeti ile ilgili olarak, maruz kalabileceği maddi ya da manevi zarar ziyanın sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, - 3 -

4 5. ASIL SORUMLU tarafından kendisine sağlanan hizmet ile ilgili sorumluluğunun, hiçbir durumda kar/kazanç kayıpları, üçüncü taraf hak talepleri gibi dolaylı ve birbirine bağlı zararları kapsamadığını ve ASIL SORUMLU tarafından kendisine sağlanan hizmet için fiilen ödenmiş olan ücretlerin toplamını aşmayacağını, 6. İşbu Taahhütname kapsamında hizmet alabilmek için bahsi geçen işlemler karşılığında, - ASIL SORUMLU tarafından belirlenen fiyat listelerine göre ödeme yapmakla yükümlü olduğunu, - Fiyat listelerinde belirtilen teminat tutarlarını aşan teminat taleplerinde ya da taşınacak eşyanın riskli görülmesi halinde ASIL SORUMLU tarafından fiyat listesinin dışında bir fiyat belirlenebileceğini ve ASIL SORUMLU tarafından şifahi veya yazılı olarak bildirilen fiyatı ödemekle yükümlü olduğunu, - ASIL SORUMLU tarafından FİRMA ya bildirimde bulunmaksızın fiyatlar üzerinde değişiklik yapılabileceğini, bu nedenle, transit beyannamelerinin açılmasından önce SİSTEM üzerinden tahsil edilecek fiyatların kontrolüne ilişkin sorumluluğun FİRMA ya ait olduğunu, 7. İşbu Taahhütname kapsamında hizmet alabilmek için bahsi geçen işlemler karşılığında ASIL SORUMLU nun banka hesabına ön ödeme yapmakla yükümlü olduğunu, a) Ön ödeme yapmadığı takdirde SİSTEM üzerinden aldığı veya alacağı diğer hizmetlerin de kesileceğini ve böyle bir kesinti durumunda maruz kalabileceği maddi ya da manevi zarar ziyan ve/veya kar/kazanç kaybının sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, b) İşbu Taahhütname kapsamında yapacağı işlemler için ön ödeme yapmadan kendisine kredi tanınması halinde, ilgili bedelleri ASIL SORUMLU ya fatura tarihinden itibaren en geç kırkbeş (45) gün içinde ödemeyi; ilgili bedellerin FİRMA tarafından zamanında ödenmemesi durumunda ASIL SORUMLU nun hizmeti, ödeme temerrüt faiziyle birlikte yapılıncaya kadar durdurma, askıya alma hakkına sahip olduğunu; ödeme gecikmesi, bir (1) ayı aştığında ASIL SORUMLU nun, hizmeti derhal durdurma hakkını elinde tuttuğunu, 8. Kendi şifresi ile ya da İş Ortağı veya ASIL SORUMLU vasıtasıyla oluşturulmuş ve elektronik olarak ilgili gümrük idaresine sunulmuş olan transit beyanının Hareket Gümrük İdaresi nce kabul edilmesi ile beyanın hukuki, mali ve cezai tüm sonuçlarından sorumlu olduğunu, bu sorumluluğun, kendisine ait UNDNet şifresi ile SİSTEM e kaydetmiş olduğu veya kendisinin sözlü ya da yazılı beyanı ile ASIL SORUMLU tarafından SİSTEM e kaydedilen İş Ortakları ve araçlar aracılığıyla ASIL SORUMLU tarafından gümrük idarelerine sunulan beyannameler ile taşınan yüklere ilişkin olarak, kendisi veya kendi adına hareket edenlerin bir ihmali veya kastı sonucu oluşan Gümrük Yükümlülükleri nin tümünü kapsadığını, Sözleşme nin 3 no.lu ve Yönetmeliğin 2. no.lu Ekinde yer alan transit refakat belgesinin (transit accompanying document) S07 no.lu Taşıyıcı hanesinde yazılı olan firma adının FİRMA dan farklı olmasının ya da 18 no.lu hanesinde yer alan araç plakasının FİRMA ya ait olmamasının bu sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını, - 4 -

5 9. Kendi şifresi ile veya kendi yazılı ya da şifahi talimatı ile ASIL SORUMLU tarafından yetkilendirilen kişilerce oluşturulmuş ve elektronik olarak ilgili gümrük idaresine sunulmuş olan transit beyanına ilişkin herhangi bir usulsüzlük (beyannamenin sonlandırılmaması, beyanname için usulüne uygun sonlandırma belgesinin alınmaması, beyanname sonlandırma belgesinin uygunsuz ve hileli şekilde alınması, şartlı sonlandırma belgesinin alınması, eksiklik/fazlalık çıkması gibi) veya beyanname kapsamında taşınan eşyaların çalınması veya telef olması nedeniyle ilgili gümrük idaresi tarafından ceza uygulanması ya da takibat yapılması halinde gümrük yükümlülüklerinin karşılanmasından münferiden ve doğrudan tamamen kendisinin sorumlu olduğunu, 10. Kaçakçılık, sahtekarlık, rüşvet, usulsüzlük, yanlış/eksik beyan gibi suç teşkil eden tüm eylem ve işlemlerde kendisinin münferiden ve doğrudan sorumlu olduğunu, 11. Herhangi bir nedenle gümrük yükümlülüğü doğması durumunda ASIL SORUMLU ya başvurulacağını bildiğini, beyanname kapsamı eşya için gümrük yükümlülüğü doğması ve ASIL SORUMLU dan talep edilmesi halinde, gümrük idarelerince talep edilen Gümrük Yükümlülükleri ni derhal ödeyeceğini, beyanname kapsamı eşya için ASIL SORUMLU tarafından Gümrük Yükümlülükleri ödendiği takdirde, bu tutarları her türlü ceza ve faiziyle birlikte ASIL SORUMLU ya geri ödeyeceğini ve tazmin edeceğini; Sözleşme nin 3 no.lu ve Yönetmeliğin 2. no.lu Ekinde yer alan transit refakat belgesinin (transit accompanying document) S07 no.lu Taşıyıcı hanesinde yazılı olan firma adının FİRMA dan farklı olmasının ya da 18 no.lu hanesinde yer alan araç plakasının FİRMA ya ait olmamasının bu sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını, 12. İşbu Taahhütname de geçen kurallara ve İlgili Mevzuat a aykırı davranmasından dolayı ASIL SORUMLU nun gümrük idarelerine karşı sorumlu tutulacağı her türlü eylem, işlem ve meblağlardan dolayı kendisine rücu edileceğini, 13. ASIL SORUMLU ile gümrük idareleri arasındaki teminat ilişkisinden bağımsız olarak Gümrük Yükümlülükleri dahil taşınan yüke ilişkin her türlü mali, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, 14. ASIL SORUMLU nun gümrük idarelerine karşı ancak ve sadece mali açıdan ve verdiği teminat ile sınırlı olarak sorumlu olduğunu bildiğini, 15. Alt taşeronlar ile çalışmak isterse, her bir alt taşeron ile Ek-1 de yer alan Sözleşmeyi imzalanarak alt taşerona ait yetki belgesi fotokopisi, taşıt listesi ya da ruhsat fotokopisi ile birlikte göndereceğini, alt taşeron ile yapılacak taşımalarda, her bir araç başına aracın Sisteme kaydı için 6,- Euro (KDV Dahil) ücret ödeyeceğini, 16. Gümrük sınıflandırma kodu (HS kodu), eşyanın özelliği ve miktarı, fatura değeri, sürücü ve araç detayları ve destekleyici tüm dokümantasyon bilgilerini kapsamak fakat bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Sistem de açılan transit beyannamelerine ilişkin her türlü bilgiyi ASIL SORUMLU ya kendisinin ya da kendisi tarafından yetkilendirilmiş kişilerin - 5 -

6 sunduğunu, bu bilgilerin gerçek, doğru, tam ve güncel olduğunu, transit beyannamelerinin ekinde yer alan belgelerin gerçek olduğunu, bu belgelerde yer alan bilgilerin SİSTEM e doğru olarak aktarıldığını ve bu hususta gerekli kontrolleri tam olarak yaptığını, 17. Transit refakat belgeleri ile ilgili olarak yapılacak duyurular ve bildirimlerin SİSTEM in internet ana sayfası yoluyla yapılacağını bildiğini, bu duyurular ve bildirimlere riayet edeceğini, bu duyurulara ve bildirimlere riayet edilmemesinden kaynaklanan gecikme ve yaptırımlardan ASIL SORUMLU nun mesul olmadığını, 18. Yukarıda belirtilen Gümrük Transit Prosedürü nün tüm şartlarına, İlgili Mevzuat a ve Asıl Sorumlu tarafından belirtilen talimatlara uymayı, 19. ASIL SORUMLU nun yazılı onayı olmaksızın Kısıtlanan Eşyaları hiçbir zaman ve şekilde taşımamayı, 18. Belirli eşyaların taşınmasında veya ASIL SORUMLU tarafından muhtelif zamanlarda yazılı olarak bildirilen birtakım taşıma türlerinin üstlenilmesinde ASIL SORUMLU nun talimatlarına uygun olarak ilave teminatlar sağlamayı veya ilave kurallara uymayı, 19. ASIL SORUMLU nun herhangi bir zamanda sadece kendi takdir hakkıyla, taşınan eşyaları ve yükleme operasyonlarını taşıma başlamadan, taşıma esnasında veya varış noktasında denetlemeye ve doğrulamaya yetkili olduğunu, ancak bununla yükümlü olmadığını, 20. Personelinin, yasal temsilcilerinin veya yardımcılarının hareket ve kusurlarından, kendi hareket ve kusurlarıymış gibi doğrudan ve bizzat sorumlu olduğunu, 21. Yasal temsilcilerinin (varsa yönetim kurulu üyeleri, müdürleri v.s.) ve sahibinin/ortaklarının gümrüklerde kaçakçılık, sahtekarlık, rüşvet veya mukabili suçlardan adli sicilde kayıtlarının olmadığını, 22. Asıl Sorumlu nun bildirim yoluyla bu şartlara her zaman ilave ve tadil getirilebileceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. II.2 FİRMA İLE GÜMRÜK İDARELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Firma, gümrük idareleri ile olan ilişkilerinde aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder: 1. Hareket, güzergah ve varış gümrük idarelerinde gerekli olan tüm gümrük formalitelerini yerine getirmek. 2. Gümrük idarelerinin, taşımacılık işlemlerinin usulünce gerçekleşmesi için gerektiğinde ilgili mühür ve imzaları atmasını ve elektronik bildirimi yapmasını sağlamak

7 3. İlgili gümrük idaresinden sonlandırma belgesi almak mümkün olmadığında, gümrük memurundan yazılı bir belge talep etmek. 4. Mümkün olduğu ölçüde, beyanname üzerinde belirtilen bilgilerin gerçekte araç tarafından taşınan eşyaya tekabül etmesini sağlamak. 5. Usulsüzlük veya soruşturma durumunda, sonlandırma belgesinin ilgili Gümrük İdarelerinden usulüne uygun olarak alınması amacıyla gerekli tüm önlemlerin alınmasını sağlamak. 6. Beyanname kullanımından doğan tüm talep ve davalara ilişkin, doğrudan gümrük idareleri ile temasa geçmek ve gerektiğinde, söz konusu Gümrük idarelerine ödenmesi gerekebilecek meblağların tamamını doğrudan ödemek. 7. ASIL SORUMLU yu her zaman ve düzenli olarak bilgilendirmek. II.3 FİRMA İLE ASIL SORUMLU ARASINDAKİ İLİŞKİLER Firma, ASIL SORUMLU ile olan ilişkilerinde aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder: 1. Kefaleti etkileyebilecek nitelikteki faaliyetler ve iş yapısındaki her türlü değişiklik hakkında ASIL SORUMLU yu bilgilendirmek. 2. ASIL SORUMLU yu; (a) Beyanname kapsamı eşyaya ilişkin kayıp, hırsızlık, alıkonma veya tahribat ve (b) Beyannamenin doğru sonlandırılmasını etkileyen her türlü hadise hakkında haberdar etmek. 3. ASIL SORUMLU tarafından istendiği zaman Taahhütname yi yenilemek. 4. Transit beyannamelerinin verilmesine ilişkin olarak ASIL SORUMLU tarafından fatura edilen meblağları ve ilgili sigorta primlerini zamanında ödemek. 5. Gümrük Yükümlülükleri nin FİRMA tarafından yerine getirilmemesi nedeniyle ASIL SORUMLU tarafından yapılan her türlü ödemenin Firma tarafından ASIL SORUMLU ya 30 gün içinde geri ödenmemesi halinde, UNDnet Ortak Transit Sistemi ne kabul için ASIL SORUMLU ya verilmiş olan teminatların ve TIR SİSTEMİNE kabul için (TIR Sistemine üye ise) TOBB a verilmiş olan teminatların kullanılmasına izin vermek. 6. Transit beyannamelerinin usulüne uygun olarak sonlandırılmamasından kaynaklanan tutarları, talep edildiği anda, ASIL SORUMLU ya veya ASIL SORUMLU tarafından - 7 -

8 görevlendirilen üçüncü bir tarafa, işlemiş olan yasal faizi ve beyannamenin kapatılmasına ilişkin olarak yapılmış olan tüm masrafları ile birlikte geri ödemek. 7. FİRMA nın, gümrük idarelerinin müdahalesi ile sonuçlanan ihlal ve yolsuzluklar için sorumlu kişilere karşı taşıyabileceği tüm tazminat haklarını; ASIL SORUMLU tarafından talep ve/veya kabul edildiğinde ASIL SORUMLU ya devretmek. FİRMA; ASIL SORUMLU dan kaynaklanmayan nedenlerle (teknik hatalar, sistemdeki aşırı yüklenmeler, sistem üzerinde yapılan bakım çalışmaları sırasındaki veya diğer zamanlardaki sistem kesintileri veya sistemin çalışmaması, gayri kanuni girişimler, telekomünikasyon araçları ve ağlarındaki engellemeler, üçüncü kişiler tarafından sisteme girilmesi veya telekomünikasyon hizmet sunucuları veya ekipmanı üzerinde meydana gelen arızalar vs.) ASIL SORUMLU tarafından sunulan hizmetlerin gecikmesinden ve/veya hizmetlerin kısmen veya tamamen yerine getirilememesinden dolayı göreceği zararlardan ASIL SORUMLU nun sorumluluğuna başvurmamayı, ASIL SORUMLU nun FİRMA ya sunduğu hizmetler ile ilgili sorumluluğunun, hiç bir durumda kar/kazanç kayıpları, üçüncü taraf hak talepleri gibi dolaylı ve birbirine bağlı zararları kapsamadığını ve hizmetler için fiilen ödenmiş olan ücretlerin toplamını aşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. FİRMA, UNDnet Ortak Transit Sistemi nin tüm fikri mülkiyet haklarının ASIL SORUMLU ya ait olduğunu, bu hakları hiçbir şekilde ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin bu hakları kısmen veya tamamen ihlal ettiğini tespit etmesi halinde bu hususta ASIL SORUMLU yu derhal bilgi vereceğini ve söz konusu ihlalin sona erdirilmesi için ASIL SORUMLU yla işbirliği yaparak her türlü desteği vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. III. FİRMA NIN YASAL TEMSİLCİSİNİN SORUMLULUĞU İşbu Taahhütname nin sonunda Firma nın yasal temsilcisi olarak imzası bulunan kişi(ler); Firma nın işbu Taahhütname deki yükümlülüklerinden dolayı şahsen, müteselsilen, doğrudan ve sınırsız olarak sorumlu olduklarını kabul, beyan ve taahhüt eder. IV. TRANSİT BEYANNAMESİ AÇMA HAKKININ GERİ ÇEKİLMESİ İÇİN SEBEPLER Firma; Kısıtlanan Eşyalar, işbu Taahhütname nin 2. maddesine aykırı olarak beyanname kapsamında taşındığında, Transit beyanname hizmetine ilişkin ASIL SORUMLU tarafından düzenlenen faturalar, vadesinde ödenmediğinde, İşbu Taahhütname deki yükümlülüklerini yerine getiremediğinde ve özellikle; tasfiye anlaşması, konkordato, iflas, tasfiye ve kanuni takibat veya benzeri bir hukuki eylem durumunda, FİRMA nın yükümlülüklerini daha fazla yerine getiremeyeceği öngörüldüğünde; - 8 -

9 ASIL SORUMLU tarafından verilen hüküm ve talimatları sık sık ihlal etmesi halinde, İşbu Taahhütname de ortaya koyulan veya ASIL SORUMLU tarafından bildirilen bir veya daha fazla şarta riayet edilmediğinde, ASIL SORUMLU tarafından öngörülen diğer şart ve durumlarda, ASIL SORUMLU nun kendi inisiyatifi ve takdirinde olmak üzere ve ön bildirimde bulunmaksızın geçici veya kesin olarak UNDnet Ortak Transit Sistemi ne erişimini askıya alma ve gerekli gördüğü makamları bilgilendirme hakkını kabul etmektedir. V. TAAHHÜTNAMENİN SONA ERMESİ İşbu Taahhütname kapsamında verilen transit beyannamesi açma hakkı; FİRMA kendi isteğiyle UNDnet Ortak Transit Sistemi nden geri çekildiğinde, Kayıtlı (yerleşik) olunan ülkenin yetkili makamları, uluslararası taşımacılık yetkisini FİRMA dan kesin olarak geri aldığında, ASIL SORUMLU, yukarıdaki 4. maddeye dayanarak, beyanname açma hakkını daimi olarak askıya aldığında, ileriye yönelik olarak son bulur. Şüpheye mahal vermemek amacıyla; FİRMA tarafından işbu Taahhütname ye dayanarak verilen taahhütler, bu maddeye uygun olarak sona ermiş olsa dahi her koşulda, transit beyannamelerinin FİRMA tarafından hatalı kullanımını takiben söz konusu ülkede uygulanan mevzuata dayanarak açılabilecek kanuni takibatların ve işlemlerin en sonuna kadar bu kanuni takibat ve işlemler açısından geçerli kalacaktır. Bu takibatlar; bir tahakkukun ASIL SORUMLU tarafından ödenmesini takiben, ASIL SORUMLU ve/veya UNDnet Ortak Transit Sistemi nin sigortacıları tarafından FİRMA ya karşı başlatılabilecek her türlü rücu işlemlerini içerir. FİRMA; işbu Taahhütname yi imzalayarak ASIL SORUMLU tarafından bildirilen hüküm ve talimatlara uyacağını taahhüt eder. Bu hüküm ve talimatlara, ASIL SORUMLU nun ön bildirimine tabi olarak her an ilave veya tadilat getirilebilir. VI. YARGI YERİ VE UYGULANACAK HUKUK Yargı yeri, ASIL SORUMLU nun tescilli merkezinin bulunduğu ildeki merkez mahkemeler ve icra daireleridir. Uygulanacak hukuk, (kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere) Türk hukukudur. VII. YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ İşbu Taahhütname, FİRMA tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer

10 FİRMA nın beyanı: İşbu Taahhütname ile Taahhütnamede ortaya koyulan tüm prosedürleri, şartları, gereklilikleri ve yaptırımları biliyor ve kabul ediyorum ve transit beyannamelerinin kullanımı ile ilgili ASIL SORUMLU ve UNDnet Ortak Transit Sistemi sigortacıları tarafından öngörülebilecek tüm şartlara uymayı taahhüt ediyorum. Aşağıda verilen bilgiler çerçevesinde okunmuş ve onaylanmıştır. Yer Tarih Firmanın adı İmza İmzalayanın adı ve görevi

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Mobil Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../.( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, İstanbul da, Bağlarbaşı Mahallesi, Ergenekon Sokak, Çakmak

Detaylı

Değerli Temsilci Adayımız;

Değerli Temsilci Adayımız; Değerli Temsilci Adayımız; 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları ile ilgili kanun 27 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ortak transit rejimine ilişkin usul ve esasları

Detaylı

KURUMSAL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu Taahhütnamede atıfta bulunulan tanım ve kısaltmalar, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuata

Detaylı

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ 1- TARAFLAR Bir tarafta, İçerenköy Mah. Kartal Sok. Kaya İş Merkezi No:10/2 Bostancı Köp. Ataşehir/İstanbul adresinde mukim EMİN TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED

Detaylı

Kurumsal KEP Sözleşmesi

Kurumsal KEP Sözleşmesi Sayfa 1 / 11 Sözleşme No: Müşteri No: KURUMSAL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMETİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Sözleşmenin Tarafları İşbu müşteri hizmetleri sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere

Detaylı

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: Müşteri No: ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Sözleşmenin Tarafları İşbu müşteri hizmetleri sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Stadhan No:85 Kat:1

Detaylı

YÖNETMELİK. Ortak Transit Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. Ortak Transit Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK Gümrük Müsteşarlığı ndan: Amaç ve Kapsam Madde 1 Ortak Transit Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 1. Bu Yönetmeliğin amacı, ortak

Detaylı

BİREYSEL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMET SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMET SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: «sozlesmenumarasi» Müşteri No: «musterinumarasi» BİREYSEL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Bireysel Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmet Sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy

Detaylı

Bireysel KEP Sözleşmesi

Bireysel KEP Sözleşmesi Sayfa 1 / 10 Sözleşme No: Müşteri No: BİREYSEL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Bireysel Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmet Sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad.

Detaylı

GENP A BİR ERDEM HOLDİNG K URUL UŞUDUR.

GENP A BİR ERDEM HOLDİNG K URUL UŞUDUR. Madde 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : A- GEN-PA TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Adres : Etiler Mah. Nispetiye Cad. No. 101 Beşiktaş / İSTANBUL Ticaret Sicil No : 156396/103802

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

İŞ NET SABİT TELEFON ABONELİK FORMU 3. KONU 4. MÜŞTERİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İŞ NET SABİT TELEFON ABONELİK FORMU 3. KONU 4. MÜŞTERİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1 İşbu Sözleşme taraflar arasında 18 maddeden ibaret olarak /.../... tarihinde İstanbul da 3 (üç) nüsha olarak imzalanmıştır. 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok.

Detaylı

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 5.2. Vargonen önceden haber vermeksizi ödemenin yapılm ödemenin yapılması ile servisin aktif hale VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1. SERVİS SAĞLAYICI:

Detaylı

ORTAK TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ORTAK TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ORTAK TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Bundan sonra EFTA ülkeleri olarak anılacak, AVUSTURYA CUMHURİYETİ, FİNLANDİYA CUMHURİYETİ, İSVEÇ KRALLIĞI, İSVİÇRE KONFEDERASYONU, İZLANDA CUMHURİYETİ, NORVEÇ KRALLIĞI

Detaylı

KURUMSAL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMETİ EK SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMETİ EK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: «sozlesmenumarasi» Müşteri No: «musterinumarasi» KURUMSAL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMETİ EK SÖZLEŞMESİ Müşteri, işbu Ek Sözleşmenin, «tarih» tarihinde imzalanmış olan «sozlesmenumarasi»

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

ÇERÇEVE ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÇERÇEVE ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, adres bilgileri Sözleşme nin 10. maddesinde belirtilmiş olan TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile (Bundan böyle ABONE olarak anılacaktır.)

Detaylı

...... adresinde mukim...... (Müşteri/Müşteriler)

...... adresinde mukim...... (Müşteri/Müşteriler) 1 FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Piyalepaşa Bulvarı Kastel İş Merkezi B Blok Kat 3 Kasımpaşa 34440 İstanbul adresinde mukim DEVİR FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) İle diğer tarafta...... adresinde mukim............

Detaylı

Fatura Bilgileri. Adres 1: Adres 2: Tel. No.: Fax No.: GSM. No.: E-posta Adresi: Web Sitesi: Abone Grubu. C AN Kodu:

Fatura Bilgileri. Adres 1: Adres 2: Tel. No.: Fax No.: GSM. No.: E-posta Adresi: Web Sitesi: Abone Grubu. C AN Kodu: FİNA ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN SATIŞ A.Ş. Elektrik Abonelik Sözleşmesi Kısıklı Caddesi Sarkuysan-Ak İş Merkezi No:4 Ablok Kat:1 Altunizade, Üsküdar / İstanbul Boğaziçi Kurumlar V.D.:

Detaylı

YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI ALIMI

YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 16.05.2013 MADDE.1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI... 3 MADDE.2 - TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER... 3 MADDE.3 - SÖZLEŞMENİN

Detaylı

KOMSHU İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ABONELİK SÖZLEŞMESİ

KOMSHU İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ABONELİK SÖZLEŞMESİ KOMSHU İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ABONELİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Tarih : / /20. Kurumsal Abone Bayi/Acente : Satış Temsilcisi: Bireysel Abone ABONE BİLGİLERİ Kurumsal Aboneler Kurum adı/şirket Unvanı:

Detaylı

SİRKÜLER. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen 218 ibaresi 271 olarak değiştirilmiştir.

SİRKÜLER. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen 218 ibaresi 271 olarak değiştirilmiştir. MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2013/01 Ankara,09/02/2013 KONU: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK hk. SİRKÜLER MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve

Detaylı

KAMU KULLANICI PROTOKOLÜ

KAMU KULLANICI PROTOKOLÜ Madde 1. Protokolün Tarafları Bu Protokol, bir tarafta Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No: 4 06520 Çankaya / ANKARA adresinde yerleşik TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET (bundan sonra TNB KEP olarak anılacaktır)

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır); domaintedarik.com sitesi (bundan böyle Site olarak anılacaktır) tasarımcısı,yazılımcısı ve bu Sitenin her türlü fikri

Detaylı

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU GENEL BİLGİLER Abone Tipi Kurumsal Bireysel Abone Statüsü Vodafone NET Müşterisi Yeni Müşteri Hizmet Tipi Vodafone Net ADSL Hizmeti İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta, "Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063 sicil numarasında

Detaylı