Tel. No: Faks No: E-posta:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tel. No: Faks No: E-posta:"

Transkript

1 UNDnet ORTAK TRANSİT SİSTEMİNE KABULÜ VE TEMİNAT KULLANMA YETKİSİ İÇİN FİRMA TARAFINDAN VERİLEN TAAHHÜTNAME Firmanın Adı: Firmanın Adresi: Firma nın TIR Kimlik Numarası (varsa): Firma nın Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası: Tel. No: Faks No: E-posta: I. TANIMLAR a) Armonize Sistem (AS) Kodu: tarihli Sözleşme ile belirlenen Armonize Eşya Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Eki nde yer alan ve GTİP in ilk altı rakamını oluşturan kodu, b) Asıl Sorumlu: Yönetmeliğin 3/b maddesi ve Sözleşme nin 1 no.lu Eki nin 3 üncü maddesi uyarınca bizzat veya FİRMA aracılığıyla ortak transit rejimine eşyayı tabi tutan TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş. yi, c) Firma: Asıl Sorumlu nun teminatı altında eşya taşıyan veya Gümrük Yönetmeliği nin 244 üncü maddesine göre eşyayı ve transit refakat belgesini sunan veya taşıma işlerini organize eden veya taşıyıcı adına hareket eden, ve işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler için Gümrük Yükümlülükleri ni yerine getirmekle sorumlu olduğunu işbu Taahhütnameyi imzalayarak kabul eden gerçek veya tüzel kişiyi, d) Bilgisayarlı Transit Sistemi: Ortak transit işlemlerinin yürütüldüğü elektronik sistemi, e) Eşyanın Serbest Bırakılması: Yetkili makamların, eşyayı ortak transit rejiminde öngörülen amaçlara uygun bularak sevkiyata izin verdikleri tasarrufu, f) Gümrük Transit Prosedürü: Gümrük vergi, resim ve harçları ile diğer vergi ve ticari politik önlemlere ilişkin uygulamaların askıya alınarak, eşyaların gümrük kontrolü altında hareket gümrük idaresinden nihai varış gümrük idaresine taşınmasına izin veren ve İlgili Mevzuat tan kaynaklanan prosedürü, g) Gümrük Yükümlülükleri: Gümrük vergi, harç ve resimleri ile idari para cezaları dahil olmak üzere ortak transit rejimine tabi tutulan eşya için gümrük idareleri tarafından talep edilebilecek her türlü mali yükümlülüğü, - 1 -

2 h) Hareket Gümrük İdaresi: Eşyanın ortak transit rejimine tabi tutulduğu gümrük müdürlüğünü, i) İlgili Mevzuat: Aşağıda bölgesel ve ülkesel olarak sınıflandırılan, eşyanın transit olarak bir gümrük idaresinden diğer bir gümrük idaresine taşınmasına ilişkin yasal ve idari gümrük düzenlemelerinin bütününü ifade eder: AB/EFTA Bölgesinde: AB Gümrük Kanunu, Topluluk (Community) Transiti, Ulusal ve AB uygulama hükümleri ve değişiklikleri ile birlikte Ortak Transit Prosedürü Hakkında Konvansiyon (The Convention on a Common Transit Procedure) ve Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi (NCTS) uygulamasını içeren kural ve düzenlemeleri, AB bölgesi haricindeki ülkelerde: Ulusal Gümrük Kanunlarını, Türkiye de: Ortak Transit Sözleşmesi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve tarihli Ortak Transit Yönetmeliği ve tarihli Gümrük Yönetmeliği hükümleri ve değişiklikleri dahil olmak üzere eşyanın transit olarak bir gümrük idaresinden diğer bir gümrük idaresine taşınmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti nin yasal ve idari gümrük düzenlemelerini, j) Kişisel Veri: Tanınan veya tanınabilir gerçek veya tüzel bir kişi ile ilgili her türlü bilgiyi, k) Transit Beyanı: Kişinin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyayı ortak transit/ulusal transit rejimine tabi tutma isteğini gösterdiği tasarrufu, (TR, T1,T2, T5 gibi transit beyannameleri) l) Transit Refakat Belgesi: Transit beyannamesi bilgilerine dayanan ve eşyaya refakat etmek üzere bilgisayarlı transit sisteminden bastırılan belgeyi, m) UNDnet Ortak Transit Sistemi (SİSTEM): FİRMA ların ve İş Ortakları nın, kendi adlarına, ancak ASIL SORUMLU nun veya işbirliği yaptığı kurumların gümrük idarelerine vermiş oldukları teminat altında Türkiye, Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkeleri topraklarında Gümrük Transit Prosedürü ne uygun olarak teminatlı taşıma yapmak üzere beyan sundukları, tüm hakları ASIL SORUMLU ya ait olan sistemi, n) Varış İdaresi: Ortak transit rejimine tabi tutulan eşyanın, rejimin sonlandırılması için sunulması gereken gümrük müdürlüğünü, o) Veri İşleme Teknikleri: 1) Yetkili makamlarla standart elektronik veri değişimi (EDI) mesajlarının değişimini, 2) İlgili işlemlerin tamamlanması için gerekli bilgilerin yetkili makamların veri işleme sistemlerine girilmesini, p) Yerleşik Kişi: 1) Gerçek kişi durumunda, Türkiye de ikamet eden kişiyi, 2) Tüzel kişi veya kişiler ortaklığı durumunda, Türkiye de kayıtlı bürosu, merkezi veya daimi işyeri olan kişiyi, - 2 -

3 q) Kısıtlanan Eşyalar: Yönetmeliğin 1 no.lu Ekinde ve Sözleşmenin 1 no.lu Ekinde yer alan ve ASIL SORUMLU nun vereceği yazılı izinle taşınabilecek eşyaları, r) Yönetmelik: tarihli Ortak Transit Yönetmeliği ni, s) Sözleşme: tarihli Ortak Transit Sözleşmesi ni, t) İş Ortağı: FİRMA ile yaptığı sözleşmeye istinaden UNDnet Ortak Transit Sistemi ne FİRMA adına beyan sunmak üzere yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. II. FİRMA NIN YÜKÜMLÜLÜK VE TAAHHÜTLERİ Firma, işbu Taahhütname de geçen aşağıdaki kuralları, İlgili Mevzuat a uygun olarak ve ASIL SORUMLU tarafından bildirildiği şekilde uygulamayı, UNDnet-T1/TR Kullanım Şartları Sözleşmesi ni tarihinden önce imzalamış ise, bahse konu Sözleşmede asıl sorumlu olarak belirtilen firmanın yerini TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş. nin aldığını ve aşağıdaki hükümlere uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ASIL SORUMLU nun FİRMA ya, yetkili temsilcisi vasıtasıyla hizmet sunduğu durumlarda; FİRMA nın işbu Taahhütname de ASIL SORUMLU ya karşı kabul ettiği her türlü yükümlülük, beyan ve taahhütleri, ASIL SORUMLU nun yanı sıra söz konusu yetkili temsilciye karşı da geçerlidir. II.1. GENEL HÜKÜMLER FİRMA, 1. İşbu Taahhütname kapsamında, kendisinin kullanımına sunulan yazılımları ve donanımları satamayacağını, kiraya veremeyeceğini, hiçbir şekilde kopyalayamayacağını, yeniden üretemeyeceğini, kullanım hakkını üçüncü kişilerle paylaşamayacağını, 2. SİSTEM in kullanımı sırasında paylaşacağı verilere ASIL SORUMLU nun erişmesine peşinen rıza göstereceğini, 3. SİSTEM in internet üzerinden kullanımı için kendisine bildirilecek FİRMA kullanıcı adı ve şifre/parola bilgilerinin gizliliğinden, güvenliğinden ve kullanımından kendisinin sorumlu olduğunu; bu bilgiler kullanılarak, FİRMA ve/veya üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilecek her türlü işlem dolayısı ile ortaya çıkabilecek zarar veya ziyanlar ile konusu suç teşkil eden bilumum sonuçtan sorumlu olduğunu, bu konuda ASIL SORUMLU nun hiçbir durumda sorumluluk kabul etmeyeceğini, bu sebeple oluşabilecek her türlü mali, hukuki, cezai yükümlülüklerden sorumlu olduğunu. 4. ASIL SORUMLU tarafından sunulan üyelik hizmeti ile ilgili olarak, maruz kalabileceği maddi ya da manevi zarar ziyanın sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, - 3 -

4 5. ASIL SORUMLU tarafından kendisine sağlanan hizmet ile ilgili sorumluluğunun, hiçbir durumda kar/kazanç kayıpları, üçüncü taraf hak talepleri gibi dolaylı ve birbirine bağlı zararları kapsamadığını ve ASIL SORUMLU tarafından kendisine sağlanan hizmet için fiilen ödenmiş olan ücretlerin toplamını aşmayacağını, 6. İşbu Taahhütname kapsamında hizmet alabilmek için bahsi geçen işlemler karşılığında, - ASIL SORUMLU tarafından belirlenen fiyat listelerine göre ödeme yapmakla yükümlü olduğunu, - Fiyat listelerinde belirtilen teminat tutarlarını aşan teminat taleplerinde ya da taşınacak eşyanın riskli görülmesi halinde ASIL SORUMLU tarafından fiyat listesinin dışında bir fiyat belirlenebileceğini ve ASIL SORUMLU tarafından şifahi veya yazılı olarak bildirilen fiyatı ödemekle yükümlü olduğunu, - ASIL SORUMLU tarafından FİRMA ya bildirimde bulunmaksızın fiyatlar üzerinde değişiklik yapılabileceğini, bu nedenle, transit beyannamelerinin açılmasından önce SİSTEM üzerinden tahsil edilecek fiyatların kontrolüne ilişkin sorumluluğun FİRMA ya ait olduğunu, 7. İşbu Taahhütname kapsamında hizmet alabilmek için bahsi geçen işlemler karşılığında ASIL SORUMLU nun banka hesabına ön ödeme yapmakla yükümlü olduğunu, a) Ön ödeme yapmadığı takdirde SİSTEM üzerinden aldığı veya alacağı diğer hizmetlerin de kesileceğini ve böyle bir kesinti durumunda maruz kalabileceği maddi ya da manevi zarar ziyan ve/veya kar/kazanç kaybının sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, b) İşbu Taahhütname kapsamında yapacağı işlemler için ön ödeme yapmadan kendisine kredi tanınması halinde, ilgili bedelleri ASIL SORUMLU ya fatura tarihinden itibaren en geç kırkbeş (45) gün içinde ödemeyi; ilgili bedellerin FİRMA tarafından zamanında ödenmemesi durumunda ASIL SORUMLU nun hizmeti, ödeme temerrüt faiziyle birlikte yapılıncaya kadar durdurma, askıya alma hakkına sahip olduğunu; ödeme gecikmesi, bir (1) ayı aştığında ASIL SORUMLU nun, hizmeti derhal durdurma hakkını elinde tuttuğunu, 8. Kendi şifresi ile ya da İş Ortağı veya ASIL SORUMLU vasıtasıyla oluşturulmuş ve elektronik olarak ilgili gümrük idaresine sunulmuş olan transit beyanının Hareket Gümrük İdaresi nce kabul edilmesi ile beyanın hukuki, mali ve cezai tüm sonuçlarından sorumlu olduğunu, bu sorumluluğun, kendisine ait UNDNet şifresi ile SİSTEM e kaydetmiş olduğu veya kendisinin sözlü ya da yazılı beyanı ile ASIL SORUMLU tarafından SİSTEM e kaydedilen İş Ortakları ve araçlar aracılığıyla ASIL SORUMLU tarafından gümrük idarelerine sunulan beyannameler ile taşınan yüklere ilişkin olarak, kendisi veya kendi adına hareket edenlerin bir ihmali veya kastı sonucu oluşan Gümrük Yükümlülükleri nin tümünü kapsadığını, Sözleşme nin 3 no.lu ve Yönetmeliğin 2. no.lu Ekinde yer alan transit refakat belgesinin (transit accompanying document) S07 no.lu Taşıyıcı hanesinde yazılı olan firma adının FİRMA dan farklı olmasının ya da 18 no.lu hanesinde yer alan araç plakasının FİRMA ya ait olmamasının bu sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını, - 4 -

5 9. Kendi şifresi ile veya kendi yazılı ya da şifahi talimatı ile ASIL SORUMLU tarafından yetkilendirilen kişilerce oluşturulmuş ve elektronik olarak ilgili gümrük idaresine sunulmuş olan transit beyanına ilişkin herhangi bir usulsüzlük (beyannamenin sonlandırılmaması, beyanname için usulüne uygun sonlandırma belgesinin alınmaması, beyanname sonlandırma belgesinin uygunsuz ve hileli şekilde alınması, şartlı sonlandırma belgesinin alınması, eksiklik/fazlalık çıkması gibi) veya beyanname kapsamında taşınan eşyaların çalınması veya telef olması nedeniyle ilgili gümrük idaresi tarafından ceza uygulanması ya da takibat yapılması halinde gümrük yükümlülüklerinin karşılanmasından münferiden ve doğrudan tamamen kendisinin sorumlu olduğunu, 10. Kaçakçılık, sahtekarlık, rüşvet, usulsüzlük, yanlış/eksik beyan gibi suç teşkil eden tüm eylem ve işlemlerde kendisinin münferiden ve doğrudan sorumlu olduğunu, 11. Herhangi bir nedenle gümrük yükümlülüğü doğması durumunda ASIL SORUMLU ya başvurulacağını bildiğini, beyanname kapsamı eşya için gümrük yükümlülüğü doğması ve ASIL SORUMLU dan talep edilmesi halinde, gümrük idarelerince talep edilen Gümrük Yükümlülükleri ni derhal ödeyeceğini, beyanname kapsamı eşya için ASIL SORUMLU tarafından Gümrük Yükümlülükleri ödendiği takdirde, bu tutarları her türlü ceza ve faiziyle birlikte ASIL SORUMLU ya geri ödeyeceğini ve tazmin edeceğini; Sözleşme nin 3 no.lu ve Yönetmeliğin 2. no.lu Ekinde yer alan transit refakat belgesinin (transit accompanying document) S07 no.lu Taşıyıcı hanesinde yazılı olan firma adının FİRMA dan farklı olmasının ya da 18 no.lu hanesinde yer alan araç plakasının FİRMA ya ait olmamasının bu sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını, 12. İşbu Taahhütname de geçen kurallara ve İlgili Mevzuat a aykırı davranmasından dolayı ASIL SORUMLU nun gümrük idarelerine karşı sorumlu tutulacağı her türlü eylem, işlem ve meblağlardan dolayı kendisine rücu edileceğini, 13. ASIL SORUMLU ile gümrük idareleri arasındaki teminat ilişkisinden bağımsız olarak Gümrük Yükümlülükleri dahil taşınan yüke ilişkin her türlü mali, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, 14. ASIL SORUMLU nun gümrük idarelerine karşı ancak ve sadece mali açıdan ve verdiği teminat ile sınırlı olarak sorumlu olduğunu bildiğini, 15. Alt taşeronlar ile çalışmak isterse, her bir alt taşeron ile Ek-1 de yer alan Sözleşmeyi imzalanarak alt taşerona ait yetki belgesi fotokopisi, taşıt listesi ya da ruhsat fotokopisi ile birlikte göndereceğini, alt taşeron ile yapılacak taşımalarda, her bir araç başına aracın Sisteme kaydı için 6,- Euro (KDV Dahil) ücret ödeyeceğini, 16. Gümrük sınıflandırma kodu (HS kodu), eşyanın özelliği ve miktarı, fatura değeri, sürücü ve araç detayları ve destekleyici tüm dokümantasyon bilgilerini kapsamak fakat bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Sistem de açılan transit beyannamelerine ilişkin her türlü bilgiyi ASIL SORUMLU ya kendisinin ya da kendisi tarafından yetkilendirilmiş kişilerin - 5 -

6 sunduğunu, bu bilgilerin gerçek, doğru, tam ve güncel olduğunu, transit beyannamelerinin ekinde yer alan belgelerin gerçek olduğunu, bu belgelerde yer alan bilgilerin SİSTEM e doğru olarak aktarıldığını ve bu hususta gerekli kontrolleri tam olarak yaptığını, 17. Transit refakat belgeleri ile ilgili olarak yapılacak duyurular ve bildirimlerin SİSTEM in internet ana sayfası yoluyla yapılacağını bildiğini, bu duyurular ve bildirimlere riayet edeceğini, bu duyurulara ve bildirimlere riayet edilmemesinden kaynaklanan gecikme ve yaptırımlardan ASIL SORUMLU nun mesul olmadığını, 18. Yukarıda belirtilen Gümrük Transit Prosedürü nün tüm şartlarına, İlgili Mevzuat a ve Asıl Sorumlu tarafından belirtilen talimatlara uymayı, 19. ASIL SORUMLU nun yazılı onayı olmaksızın Kısıtlanan Eşyaları hiçbir zaman ve şekilde taşımamayı, 18. Belirli eşyaların taşınmasında veya ASIL SORUMLU tarafından muhtelif zamanlarda yazılı olarak bildirilen birtakım taşıma türlerinin üstlenilmesinde ASIL SORUMLU nun talimatlarına uygun olarak ilave teminatlar sağlamayı veya ilave kurallara uymayı, 19. ASIL SORUMLU nun herhangi bir zamanda sadece kendi takdir hakkıyla, taşınan eşyaları ve yükleme operasyonlarını taşıma başlamadan, taşıma esnasında veya varış noktasında denetlemeye ve doğrulamaya yetkili olduğunu, ancak bununla yükümlü olmadığını, 20. Personelinin, yasal temsilcilerinin veya yardımcılarının hareket ve kusurlarından, kendi hareket ve kusurlarıymış gibi doğrudan ve bizzat sorumlu olduğunu, 21. Yasal temsilcilerinin (varsa yönetim kurulu üyeleri, müdürleri v.s.) ve sahibinin/ortaklarının gümrüklerde kaçakçılık, sahtekarlık, rüşvet veya mukabili suçlardan adli sicilde kayıtlarının olmadığını, 22. Asıl Sorumlu nun bildirim yoluyla bu şartlara her zaman ilave ve tadil getirilebileceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. II.2 FİRMA İLE GÜMRÜK İDARELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Firma, gümrük idareleri ile olan ilişkilerinde aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder: 1. Hareket, güzergah ve varış gümrük idarelerinde gerekli olan tüm gümrük formalitelerini yerine getirmek. 2. Gümrük idarelerinin, taşımacılık işlemlerinin usulünce gerçekleşmesi için gerektiğinde ilgili mühür ve imzaları atmasını ve elektronik bildirimi yapmasını sağlamak

7 3. İlgili gümrük idaresinden sonlandırma belgesi almak mümkün olmadığında, gümrük memurundan yazılı bir belge talep etmek. 4. Mümkün olduğu ölçüde, beyanname üzerinde belirtilen bilgilerin gerçekte araç tarafından taşınan eşyaya tekabül etmesini sağlamak. 5. Usulsüzlük veya soruşturma durumunda, sonlandırma belgesinin ilgili Gümrük İdarelerinden usulüne uygun olarak alınması amacıyla gerekli tüm önlemlerin alınmasını sağlamak. 6. Beyanname kullanımından doğan tüm talep ve davalara ilişkin, doğrudan gümrük idareleri ile temasa geçmek ve gerektiğinde, söz konusu Gümrük idarelerine ödenmesi gerekebilecek meblağların tamamını doğrudan ödemek. 7. ASIL SORUMLU yu her zaman ve düzenli olarak bilgilendirmek. II.3 FİRMA İLE ASIL SORUMLU ARASINDAKİ İLİŞKİLER Firma, ASIL SORUMLU ile olan ilişkilerinde aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder: 1. Kefaleti etkileyebilecek nitelikteki faaliyetler ve iş yapısındaki her türlü değişiklik hakkında ASIL SORUMLU yu bilgilendirmek. 2. ASIL SORUMLU yu; (a) Beyanname kapsamı eşyaya ilişkin kayıp, hırsızlık, alıkonma veya tahribat ve (b) Beyannamenin doğru sonlandırılmasını etkileyen her türlü hadise hakkında haberdar etmek. 3. ASIL SORUMLU tarafından istendiği zaman Taahhütname yi yenilemek. 4. Transit beyannamelerinin verilmesine ilişkin olarak ASIL SORUMLU tarafından fatura edilen meblağları ve ilgili sigorta primlerini zamanında ödemek. 5. Gümrük Yükümlülükleri nin FİRMA tarafından yerine getirilmemesi nedeniyle ASIL SORUMLU tarafından yapılan her türlü ödemenin Firma tarafından ASIL SORUMLU ya 30 gün içinde geri ödenmemesi halinde, UNDnet Ortak Transit Sistemi ne kabul için ASIL SORUMLU ya verilmiş olan teminatların ve TIR SİSTEMİNE kabul için (TIR Sistemine üye ise) TOBB a verilmiş olan teminatların kullanılmasına izin vermek. 6. Transit beyannamelerinin usulüne uygun olarak sonlandırılmamasından kaynaklanan tutarları, talep edildiği anda, ASIL SORUMLU ya veya ASIL SORUMLU tarafından - 7 -

8 görevlendirilen üçüncü bir tarafa, işlemiş olan yasal faizi ve beyannamenin kapatılmasına ilişkin olarak yapılmış olan tüm masrafları ile birlikte geri ödemek. 7. FİRMA nın, gümrük idarelerinin müdahalesi ile sonuçlanan ihlal ve yolsuzluklar için sorumlu kişilere karşı taşıyabileceği tüm tazminat haklarını; ASIL SORUMLU tarafından talep ve/veya kabul edildiğinde ASIL SORUMLU ya devretmek. FİRMA; ASIL SORUMLU dan kaynaklanmayan nedenlerle (teknik hatalar, sistemdeki aşırı yüklenmeler, sistem üzerinde yapılan bakım çalışmaları sırasındaki veya diğer zamanlardaki sistem kesintileri veya sistemin çalışmaması, gayri kanuni girişimler, telekomünikasyon araçları ve ağlarındaki engellemeler, üçüncü kişiler tarafından sisteme girilmesi veya telekomünikasyon hizmet sunucuları veya ekipmanı üzerinde meydana gelen arızalar vs.) ASIL SORUMLU tarafından sunulan hizmetlerin gecikmesinden ve/veya hizmetlerin kısmen veya tamamen yerine getirilememesinden dolayı göreceği zararlardan ASIL SORUMLU nun sorumluluğuna başvurmamayı, ASIL SORUMLU nun FİRMA ya sunduğu hizmetler ile ilgili sorumluluğunun, hiç bir durumda kar/kazanç kayıpları, üçüncü taraf hak talepleri gibi dolaylı ve birbirine bağlı zararları kapsamadığını ve hizmetler için fiilen ödenmiş olan ücretlerin toplamını aşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. FİRMA, UNDnet Ortak Transit Sistemi nin tüm fikri mülkiyet haklarının ASIL SORUMLU ya ait olduğunu, bu hakları hiçbir şekilde ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin bu hakları kısmen veya tamamen ihlal ettiğini tespit etmesi halinde bu hususta ASIL SORUMLU yu derhal bilgi vereceğini ve söz konusu ihlalin sona erdirilmesi için ASIL SORUMLU yla işbirliği yaparak her türlü desteği vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. III. FİRMA NIN YASAL TEMSİLCİSİNİN SORUMLULUĞU İşbu Taahhütname nin sonunda Firma nın yasal temsilcisi olarak imzası bulunan kişi(ler); Firma nın işbu Taahhütname deki yükümlülüklerinden dolayı şahsen, müteselsilen, doğrudan ve sınırsız olarak sorumlu olduklarını kabul, beyan ve taahhüt eder. IV. TRANSİT BEYANNAMESİ AÇMA HAKKININ GERİ ÇEKİLMESİ İÇİN SEBEPLER Firma; Kısıtlanan Eşyalar, işbu Taahhütname nin 2. maddesine aykırı olarak beyanname kapsamında taşındığında, Transit beyanname hizmetine ilişkin ASIL SORUMLU tarafından düzenlenen faturalar, vadesinde ödenmediğinde, İşbu Taahhütname deki yükümlülüklerini yerine getiremediğinde ve özellikle; tasfiye anlaşması, konkordato, iflas, tasfiye ve kanuni takibat veya benzeri bir hukuki eylem durumunda, FİRMA nın yükümlülüklerini daha fazla yerine getiremeyeceği öngörüldüğünde; - 8 -

9 ASIL SORUMLU tarafından verilen hüküm ve talimatları sık sık ihlal etmesi halinde, İşbu Taahhütname de ortaya koyulan veya ASIL SORUMLU tarafından bildirilen bir veya daha fazla şarta riayet edilmediğinde, ASIL SORUMLU tarafından öngörülen diğer şart ve durumlarda, ASIL SORUMLU nun kendi inisiyatifi ve takdirinde olmak üzere ve ön bildirimde bulunmaksızın geçici veya kesin olarak UNDnet Ortak Transit Sistemi ne erişimini askıya alma ve gerekli gördüğü makamları bilgilendirme hakkını kabul etmektedir. V. TAAHHÜTNAMENİN SONA ERMESİ İşbu Taahhütname kapsamında verilen transit beyannamesi açma hakkı; FİRMA kendi isteğiyle UNDnet Ortak Transit Sistemi nden geri çekildiğinde, Kayıtlı (yerleşik) olunan ülkenin yetkili makamları, uluslararası taşımacılık yetkisini FİRMA dan kesin olarak geri aldığında, ASIL SORUMLU, yukarıdaki 4. maddeye dayanarak, beyanname açma hakkını daimi olarak askıya aldığında, ileriye yönelik olarak son bulur. Şüpheye mahal vermemek amacıyla; FİRMA tarafından işbu Taahhütname ye dayanarak verilen taahhütler, bu maddeye uygun olarak sona ermiş olsa dahi her koşulda, transit beyannamelerinin FİRMA tarafından hatalı kullanımını takiben söz konusu ülkede uygulanan mevzuata dayanarak açılabilecek kanuni takibatların ve işlemlerin en sonuna kadar bu kanuni takibat ve işlemler açısından geçerli kalacaktır. Bu takibatlar; bir tahakkukun ASIL SORUMLU tarafından ödenmesini takiben, ASIL SORUMLU ve/veya UNDnet Ortak Transit Sistemi nin sigortacıları tarafından FİRMA ya karşı başlatılabilecek her türlü rücu işlemlerini içerir. FİRMA; işbu Taahhütname yi imzalayarak ASIL SORUMLU tarafından bildirilen hüküm ve talimatlara uyacağını taahhüt eder. Bu hüküm ve talimatlara, ASIL SORUMLU nun ön bildirimine tabi olarak her an ilave veya tadilat getirilebilir. VI. YARGI YERİ VE UYGULANACAK HUKUK Yargı yeri, ASIL SORUMLU nun tescilli merkezinin bulunduğu ildeki merkez mahkemeler ve icra daireleridir. Uygulanacak hukuk, (kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere) Türk hukukudur. VII. YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ İşbu Taahhütname, FİRMA tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer

10 FİRMA nın beyanı: İşbu Taahhütname ile Taahhütnamede ortaya koyulan tüm prosedürleri, şartları, gereklilikleri ve yaptırımları biliyor ve kabul ediyorum ve transit beyannamelerinin kullanımı ile ilgili ASIL SORUMLU ve UNDnet Ortak Transit Sistemi sigortacıları tarafından öngörülebilecek tüm şartlara uymayı taahhüt ediyorum. Aşağıda verilen bilgiler çerçevesinde okunmuş ve onaylanmıştır. Yer Tarih Firmanın adı İmza İmzalayanın adı ve görevi

Türkiye de Transit Sistemi Değişiyor. TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş.

Türkiye de Transit Sistemi Değişiyor. TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş. Türkiye de Transit Sistemi Değişiyor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin iştiraki olarak 2010 yılında kurulan TOBB UND LOJİSTİK YATIRIM A.Ş, ülkemiz ihracatının

Detaylı

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu (Vergi Kanunları Gereğince Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayan Ancak 5510 Sayılı Kanun Uyarınca Çalıştırdıkları Sigortalıların

Detaylı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı TRANSİT REJİMİ Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı 1 Transit Rejimi Rejim tanımı Mevzuat Transit rejiminde kullanılan belgeler Rejimin unsurları Rejim hak sahibi Hareket ve varış gümrük

Detaylı

ORTAK TRANSİT REJİMİ NCTS 06.07.2012 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 1

ORTAK TRANSİT REJİMİ NCTS 06.07.2012 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 1 ORTAK TRANSİT REJİMİ & NCTS 06.07.2012 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 1 İÇERİK Topluluk ve Ortak Transit Rejimleri Ortak Transit Rejiminin genel özellikleri Ekonomik avantajları Basitleştirmeler Uluslararası

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Transit Rejimi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

TAAHHÜTNAME GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE ------------------

TAAHHÜTNAME GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE ------------------ EK 29/a TAAHHÜTNAME GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE ------------------ 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği hükümlerine göre, gümrük laboratuvarına gönderilen tahlile tabi tutulacak eşyamın tahlil sonucu

Detaylı

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI TC KİMLİK NO KARNE NO BİLGE KULLANICI KODU FAALİYET ADRESİ İKAMETGAH ADRESİ TEBLİĞ KAPSAMI FAALİYETLERİN NE ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEĞİ TÜZEL KİŞİNİN(*) TİCARET ÜNVANI VERGİ NUMARASI

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

TAAHHÜTNAME. Buna göre;

TAAHHÜTNAME. Buna göre; TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Mega Jet Tarifesi veya Avea Süper Jet Tarifesi nden ( Tarife ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret verilerine ilişkin bilgilerin yasal dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemli Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

ÖİV 1-12 ( ) 2- ( ) TL 5 GB

ÖİV 1-12 ( ) 2- ( ) TL 5 GB TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Gündüz Jeti Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna

Detaylı

Ek 22 KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU

Ek 22 KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU Ek 22 KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU (Firmanın adı ve açık adresi ile vergi numarası) Kapsamlı teminat başvurusu 1. Başvuru Ortak Transit Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin

Detaylı

JET WİFİ VE JET İSTASYON TARİFELERİ TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

JET WİFİ VE JET İSTASYON TARİFELERİ TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) JET WİFİ VE JET İSTASYON TARİFELERİ TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) işbu Taahhütname ( Taahhütname ) nin Ek-1 inde yer alan kutucuklardan birini işaretlemek suretiyle

Detaylı

I - 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ile Tebliğe Eklenen Paragraf ve Bentler

I - 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ile Tebliğe Eklenen Paragraf ve Bentler Elektronik ortamda beyanname gönderme ile ilgili usul ve esaslar 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (1) belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğde, elektronik ortamda beyanname göndermek için kullanıcı

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli nde 3 farklı tarife üzerinden başlattığı Kampanya uygulamasından

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU

KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU EK 42 KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU (Firmanın adı ve açık adresi ile vergi numarası) Kapsamlı teminat başvurusu 1. Başvuru Ortak Transit Sözleşmesi Ek I Madde 44(1)(a) Gümrük

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Sisli Istanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 KONU

Detaylı

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11.1- EŞYANIN ÖNGÖRÜLEN SÜRE DAHİLİNDE SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ KAPSAMINDA NİHAİ KULLANIMINA İLİŞKİN

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 10.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 Konu: 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler SİRKÜLER 2017/16 18.02.2017 tarihli Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) başlıklı muhtasar beyanname ile

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE ( 2012/2)

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE ( 2012/2) T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.17.01.00-10.06.01 Konu : Özet Beyan Uygulaması 24/01/2012 GENELGE ( 2012/2) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı Gümrük

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ Ek-1 LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA... (Yurt genelinde/bölgesinde/illerinde/ilinde) (Toptan Satış / Perakende

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

VESTEL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ZORLU ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NE Elektrik enerjisi tedariki için, Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret

Detaylı

iphone 5S/5C/4S İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL)

iphone 5S/5C/4S İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL) iphone 5S/5C/4S İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) iphone 5S, iphone 5C, iphone 4S İnternet Paketli Cihaz Kampanyalarından ( Kampanya

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER HUKUKU - Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu - Sözleşmelerin Şekli - Genel İşlem Koşulları - Sözleşme Konusu Edimin İfası -

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) abonelerinin ( Abone ), aşağıda belirtilen koşulları

Detaylı

1-12 ( ) 2- ( ) 3-4- 5-30 TL.)

1-12 ( ) 2- ( ) 3-4- 5-30 TL.) TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) MODEMSİZ Aşımsız 5GB Taahhütlü Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

ĐŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN ÜYELERĐNE AĐT BEYANNAME, BĐLDĐRĐM VE EKLERĐNĐ ELEKTRONĐK ORTAMDA GÖNDERMELERĐ

ĐŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN ÜYELERĐNE AĐT BEYANNAME, BĐLDĐRĐM VE EKLERĐNĐ ELEKTRONĐK ORTAMDA GÖNDERMELERĐ 18.01.2008/31 ĐŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN ÜYELERĐNE AĐT BEYANNAME, BĐLDĐRĐM VE EKLERĐNĐ ELEKTRONĐK ORTAMDA GÖNDERMELERĐ ÖZET : 17/1/2008 tarihli ve 31 No lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde,;

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemsiz Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 15GB 24 Ay Taahhütlü 21 lik Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Sağlık Bakanlığından; Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Bakanlığımızca yayımlanmış olan 2012/48 sayılı Genelge ile planlama kapsamında duyurulan Böbrek-Karaciğer

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI YASAL DAYANAK 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin onüçüncü fıkrası AMACI Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Ortak Transit Rejimi ve NCTS 2012 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi 2-

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi 2- TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Korkusuz 21 Mbps Jet Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN)

CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN) (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN) İşbu ek Mesken Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi nin özel şartlarını ihtiva etmekte olup, Sözleşme nin ayrılmaz bir parçasıdır. 1. SÖZLEŞME İNDİRİM ORANI VE FATURA

Detaylı

Gümrük Borcunun Tahsili ile Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi/Kaldırılması Mevzuatının AB Mevzuatı ile Uyumlu Hale Getirilmesi

Gümrük Borcunun Tahsili ile Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi/Kaldırılması Mevzuatının AB Mevzuatı ile Uyumlu Hale Getirilmesi the Republic of Turkey Gümrük Borcunun Tahsili ile Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi/Kaldırılması Mevzuatının AB Mevzuatı ile Uyumlu Hale Getirilmesi KISA SÜRELİ EŞLEŞTİRME PROJESİ TEMİNAT This is a Twinning

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Jet Wifi Sınırsız Tarife den ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre; 1-

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TTNET A.Ş (İŞLETMECİ) nin yeni İşyerim abonelerinin ( Abone ) 12 (on iki) ya da 24 (yirmi dört) ay boyunca taahhüt karşılığı Taksitli Modem Kampanyası

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 21.10.2013 tarihli 6176 sayılı tasarruflu yazı Eki

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 21.10.2013 tarihli 6176 sayılı tasarruflu yazı Eki Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 21.10.2013 tarihli 6176 sayılı tasarruflu yazı Eki (Yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması-ihracatta yerinde gümrükleme ve izinli gönderici kılavuzu hk.) YETKİLENDİRİLMİŞ

Detaylı

ÜYE KAYIT BAŞVURU FORMU

ÜYE KAYIT BAŞVURU FORMU ÜYE KAYIT BAŞVURU FORMU Müşteri /Hesap No : Adı Soyadı : TC Kimlik No : Firma Ünvanı : Yatırım Hesabının bulunduğu Banka/Aracı Kuruluş : Yatırım Hesap Numarası : Teminat Şekli : Teminat Tutarı : Kayıtlı

Detaylı

KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI

KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Kontratlı Akıllı Telefon Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Pocket Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

İCRAPRO İCRA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İCRAPRO İCRA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ İCRAPRO İCRA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme İcraPro Bireysel icra takip yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Detaylı

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı olması

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. :Turknet, Net Ankara ile Vodafone ve Turknet ile Turkcell Arasındaki Uzlaştırma Talebi

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. :Turknet, Net Ankara ile Vodafone ve Turknet ile Turkcell Arasındaki Uzlaştırma Talebi BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :20.01.2011 Karar No :2011/DK-07/25 Gündem Konusu :Turknet, Net Ankara ile Vodafone ve Turknet ile Turkcell Arasındaki Uzlaştırma Talebi KARAR

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Blackberry 9360 Blackberry 9790 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarım

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) EK Hat İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

CEPTE BAYRAM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) (TÜRK TELEKOM BİREYSEL SABİT HAT SAHİBİ MÜŞTERİLER İÇİN)

CEPTE BAYRAM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) (TÜRK TELEKOM BİREYSEL SABİT HAT SAHİBİ MÜŞTERİLER İÇİN) CEPTE BAYRAM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) (TÜRK TELEKOM BİREYSEL SABİT HAT SAHİBİ MÜŞTERİLER İÇİN) 1- AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Cepte Bayram Büyük Paket Tarifesi / Cepte Bayram

Detaylı

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Jet Modem Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de

Detaylı

İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ

İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) İlk 6 Ay 10 MB M2M İnternet Paketi Bizden Kampanyası ndan... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

EXPORT IMPORT. Gümrükte işlem süreci 6 ana bölümden oluşmaktadır. 1. Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışları

EXPORT IMPORT. Gümrükte işlem süreci 6 ana bölümden oluşmaktadır. 1. Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışları EXPORT IMPORT Gümrükte işlem süreci 6 ana bölümden oluşmaktadır. 1. Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışları 2. Özet Beyan ve Eşyanın Türkiye ye Getirilmesi 3. Eşyanın Gümrüğe Sunulması 4.

Detaylı

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Özgürlük Bizde Kampanyası ndan ( Kampanya ) Şirketimiz adına AVEA ya taşınması için talepte bulunduğumuz ve taşınması gerçekleştirilmiş veya yeni hat alımı suretiyle

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) abonelerinin/işletmecilerinin* ( Abone/İşletmeci

Detaylı

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala Özel Cepte Wi-Fi Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek 2 de belirtilen GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

TAAHHÜTNAME AVEA Kampanya Taahhütname

TAAHHÜTNAME AVEA Kampanya Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Benim Şehrim Kampanya sından ( Kampanya ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre; 1-

Detaylı

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür?

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? 1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? A) Gümrük idarelerince kabul edilmez B) Gümrük idarelerince kabul edilir C) Gümrük idarelerince yenisi verilir D)

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

ÖİV ( ) 2. ( ) TL 5 GB

ÖİV ( ) 2. ( ) TL 5 GB TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Gece Jeti Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı