ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 1

2 ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 BAŞKAN DAN Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri; Hepinizi saygı ile selamlıyor ve çalışmalarınızda başarılar dileyerek Belediyemizin 2009 yılı çalışmalarının raporunu sizlere sunmak istiyorum. Bildiğiniz gibi halkımızın emanetini elimizde tutuyor, onlara layık olmak için bütün gayretimizle çalışıyoruz. Çerkezköy ü daha iyi yaşanabilir bir kente dönüştürmenin çabası içindeyiz. Özelikle son 5 yıllık dönemde daha modern bir Çerkezköy oluşturma yönünde emeği geçen ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Değerli üyeler, geçtiğimiz bir yıl içersinde başlangıçtaki heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmeden ilçemizi güzelleştirmek için çalıştık. Mevcut yolların tamir ve bakımını sürdürürken yeni yollar açtık. Bordür ve tretuvar çalışmalarını devam ettirdik, eskilerini yeniledik, yenilerini yaptık. Alt yapı eksikliklerini gidermek için gerekli çalışmaları sürdürdük. Sağlık ve temizlik konusunda hiç taviz vermedik. Zabıtamız dikkatli ve titiz bir çalışma ile şehrin düzenini sağladı. Zabıtalarımız pazar yeri hizmetleri, kaçak yapılaşma vb. konularda denetimlerde bulunarak üzerine düşeni yaptı. Mali Hizmetlerimiz, Yazı İşlerimiz, Fen İşlerimiz, Temizlik Hizmetlerimiz başta olmak üzere bütün müdürlüklerimiz görevlerinin bilincinde olarak çalıştılar. Eğitim, gelişen ilçemizde en önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Bu sebeple okul yapılması için şimdiye kadar Milli Eğitime pek çok arsa desteğimiz olduğu gibi, bundan sonra da bu desteğimiz sürecek. Belediyemiz, Marmara ve Boğazları Belediyeleri Birliği tarafından düzenlenen proje yarışmasında, daha iyi yaşanabilir bir Çerkezköy ü ortaya koyma projemiz olan Çerkezköy 2023 Vizyonu çalışmalarından dolayı Yönetişim dalında 1.liğe layık görüldü. Kurumumuzda 4 yıldır sürdürdüğümüz ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemimizin, Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan Belge Yenileme ve Gözetleme tetkiklerinden başarı ile çıktık. Geleneksel Türk El Sanatları dalındaki çalışmalarımızı, sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi imkanlarımız çerçevesinde sürdürmeye devam ediyoruz. Bundan sonra birlikte yapacağımız çalışmaların Çerkezköy e yararlı olmasını ve mutlu sonuçlar getirmesini diliyor, hepinizi tekrar saygı ile selamlıyorum Ali ERTEM Çerkezköy Belediye Başkanı İnşaat Mühendisi 8

9 İÇİNDEKİLER BAŞKAN DAN 8 İÇİNDEKİLER.9 1. GENEL BİLGİLER 1.1. MİSYON VE VİZYON YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER FİZİKİ KAYNAKLAR ÖRGÜT YAPISI BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI İNSAN KAYNAKLARI SUNULAN HİZMETLER FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER HEKİMLİK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ AMAÇ VE HEDEFLER STRATEJİK PLANLAMA İLE ORTAYA KONULAN ÇALIŞMALAR FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER MALİ BİLGİLER BÜTÇE UYGULAMALARI SONUÇLARI KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜSTÜNLÜKLER ZAYIFLIKLAR FIRSATLAR TEHDİTLER ÖNERİ VE TEDBİRLER 75 EKLER-ÇALIŞMALARDAN FOTOĞRAFLAR 9

10 1.GENEL BİLGİLER 1.1. MİSYON VE VİZYON VİZYON Altyapısı, üst yapısı ve hizmetleri ile TRAKYA bölgesinde örnek alınan bir belediye olmak. MİSYON ÇERKEZKÖY halkına, çağdaş yaşam standartlarına uygun, zamanında ve güvenilir hizmetler sunmak, ÇERKEZKÖY halkının yaşamını kolaylaştırmak. Daha iyi yaşanabilir bir kent için KALICI ÇÖZÜMLER üretmek. Vatandaşların SOSYAL, KÜLTÜREL ve EKONOMİK düzeyinin yükseltilmesi için gerekli politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında AKTİF GÖREV almak. İLKELER Her kademedeki çalışanımızla sorunlara ÇÖZÜM ÜRETEN ve vatandaş memnuniyetini esas alan bir anlayışı benimsemek. Önce insan, dürüstlük, katılımcılık, doğaya saygı, sürekli iyileştirme, işi ilk seferinde doğru yapmak, şeffaflık, kişisel sorumluluk üstlenmek, hukuka saygı ilkelerini benimsemiş, halkla iç içe ve ulaşılabilir bir kurum olarak hizmet ettiğimiz tüm kesimleri yönetmek. 10

11 Şekil 1: Çerkezköy Krokisi 11

12 1.2. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Anayasamızın 127. Maddesi uyarınca Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunda belirtilen ve karar organları, genel kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir. Bir Mahalli idari kuruluşu olan Belediye nin görev ve sorumlulukları da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; Madde 14: a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. 12

13 Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Belediye Meclisinin görev ve yetkileri ise şunlardır: Madde 18: a) Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek. ç) Borçlanmaya karar vermek. d) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. e) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. f) Şartlı bağışları kabul etmek. g) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. h) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. 13

14 ı) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işletdevret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. i) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. j) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. k) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. l) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. m) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. n) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. o) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. ö) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. p) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. r) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. 14

15 1.3. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER FİZİKİ KAYNAKLAR BELEDİYE BİNALARI Çerkezköy Belediyesine ait 1 Ana Hizmet Binası, 1 adet Su Terfi Merkezi, 1 adet Teknik Hizmetler Binası ve 1 adet İtfaiye Binası olmak üzere toplam 4 bina bulunmaktadır. Teknik Hizmetler ve İtfaiye Binaları aynı yerleşke içersindedir. Ana Hizmet Binası 1 Su Terfi Merkezi 1 Teknik Hizmetler Binası 1 İtfaiye Binası 1 Tablo 1: Belediye Binaları ULAŞIM ARAÇLARI VE İŞ MAKİNELERİ Ulaşım aracı olarak 4 adet binek otomobil, 2 adet minibüs, 2 adet cenaze taşıma aracı ve 1 adet ambulans bulunmaktadır. İş makinesi olarak 23 adet araç, İtfaiye aracı olarak 3 adet araç bulunmaktadır. Ulaşım Araçları İş Makineleri Binek Otomobil 4 Minibüs 2 Cenaze Taşıma Aracı 2 Ambulans 1 Pikap 2 Loder 1 Dozer 1 Greyder 1 Kamyon 5 Vinç 1 Çöp Arabası 2 Traktör 1 Diğer 9 İtfaiye Aracı İtfaiye 3 3 TOPLAM 35 Tablo 2: Araç Sayıları Tablosu Çerkezköy Belediyesine ait araçların 2 adedi 1-5 yaş arasında, 8 adedi 5-10 yaş arasında, 25 adedi 10 yaş ve üstüdür

16 ÖRGÜT YAPISI Tablo 3: Organizasyon Şeması Foto:Çerkezköy Belediye Başkanı Ali ERTEM ve Birim Müdürleri 16

17 BELEDİYE BAŞKANIMIZ VE MECLİS ÜYELERİMİZ: 17

18 BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI Bilgi İşlem Yazılım / Donanım Yapısı YAZILIM DONANIM Ofis Programları DATA SERVER Ms.Office İntel Xeon CPU 3.20 Server Open Office GB Ram 136 GB RAID HDD Cad Programları Win Server 2003 Standart Edition Net Cad 5.0 TERMİNAL (CLIENT) SERVER Yardımcı Programlar Quad- Core Întel Xeon CPU 2.50 Server Adobe Reader GB Ram ESET Smart Security Business Edition 146 GB HDD * 3 Adet Antivirüs 2 U Rack Mount Üzerinde Baylan Akıllı Sayaç Programı Win Server 2003 Std.Edition MIS Programları WEB SERVER İnteraktif olarak sözel uygulamaları Intel Pentium D CPU 2.8 Oracle Veri Tabanı(MIS) 512 MB Ram Winkent- Universal Yazılımları 80 GB HDD Win Server 2003 Std.Edition FIREWALL Linux İşletim Sistemi Belediyede Kullanılan Yönetim Bilgi Sistemi ( YBS- MIS ) Yazılımı PROGRAMLAR İLGİLİ MÜDÜRLÜKLER Dava Takip Avukatlık Hizmetleri Yönetici Masası Başkanlık Yetkilendirme ve Yönetim( Sistem) Modülü Bilgi- İşlem Birimi Kent Bilgi Sistemi Parametreleri Bilgi- İşlem Birimi Belediye Gelirleri Parametreleri Bilgi- İşlem Birimi Genel Tahakkuk- Tahsilat Destek Hizmetleri Müdürlüğü Emlak, Çtv,İlan-Reklam,Genel Tahakkuk Destek Hizmetleri Müdürlüğü Muhatap Analiz-Hesap Ekstresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kentli Bilgi Sistemi (Sicil Verme İşlemleri ) Gelir Servisi-Destek Hizmetleri İşçi-Memur Özlük Bilgileri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Maaş-Bordro Programı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Analitik Bütçe ve Muhasebe Mali Hizmetler Müdürlüğü Posta Çekleri- Banka Havaleleri Mali Hizmetler Müdürlüğü Ruhsat İşlemleri Ruhsat Birimi Hasta Girişi (Sağlık) Sağlık İşleri Müdürlüğü Cenaze İşlemleri Sağlık İşleri Müdürlüğü Satınalma Modülü Satınalma Birimi Su Tahakkuk Su ve Tahakkuk Servisi Evrak Kayıt ( Takip) Yazı İşleri Müdürlüğü Nikah Programı Yazı İşleri Müdürlüğü 18

19 Türü Yeri Sayısı Çerkezköy Bld.Binası, Teknik Hizmetler, Kapalı Spor Salonu, Bilgisayar ( PC ) Mezbahane, Halk Kütüphanesi 73 Bilgisayar ( Laptop ) Çerkezköy Bld.Binası 11 Çerkezköy Bld.Binası, Teknik Hizmetler, Kapalı Spor Salonu, İnternet Mezbahane, Halk Kütüphanesi 5 Yazıcı ( A3) Çerkezköy Bld.Binası 2 Yazıcı ( A4) Çerkezköy Bld.Binası, Teknik Hizmetler, Kapalı Spor Salonu, Mezbahane, Halk Kütüphanesi 37 Yazıcı Renkli Laser Çerkezköy Bld.Binası 2 Nokta Vuruşlu Yazıcı Çerkezköy Bld.Binası, Teknik Hizmetler 10 Telsiz Telefon Çerkezköy Bld.Binası 5 Dahili Telefon Adedi Çerkezköy Bld.Binası 85 Telefon Hat Kapasitesi Çerkezköy Bld.Binası 100 Faks Çerkezköy Bld.Binası, Teknik Hizmetler, Mezbahane 8 Faks & Yazıcı Çerkezköy Bld.Binası,Teknik Hizmetler,Mezbahane 6 Fotokopi Makinası Çerkezköy Bld.Binası 3 Fotoğraf Makinası Çerkezköy Bld.Binası 2 Video Kamera Çerkezköy Bld.Binası 10 Projeksiyon Makinası Çerkezköy Bld.Binası 2 Server Çerkezköy Bld.Binası 4 Güvenlik Duvarı Çerkezköy Bld.Binası 1 Tablo 4: Teknolojik İmkanlar İNSAN KAYNAKLARI Çerkezköy Belediyesinde 123 ü işçi, 93 ü memur ve 10 u sözleşmeli olmak üzere toplam 226 personel görev yapmaktadır. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLER BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN PERSONEL LİSTESİ İŞÇİ MEMUR SÖZLEŞMELİ TOPLAM MÜDÜRLÜKLER ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN GENEL TOPLAM YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (SATINALMA) FEN İŞL.MÜD.(TEKNİK HİZM.GARAJ AMİRL.) İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANAL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER HEKİMLİK TOPLAM Tablo 5: Müdürlüklere Göre Personel Listesi 19

20 BELEDİYE PERSONELİ STATÜSÜ - SAYISI VE ORANI STATÜSÜ SAYISI % ORANI MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ 10 4 GENEL TOPLAM Tablo 6: Statüye Göre Personel Sayısı Belediyemizde norm kadro yönetmeliğine göre memur ve işçi olarak toplamda 261 personel öngörülmüşken, halihazırda 216 personel görev yapmaktadır. MEVCUT DURUM NORM KADRO MEVCUT DURUM / NORM KADRO % ORANI MEMUR SAYISI İŞÇİ SAYISI TOPLAM Tablo 7: Mevcut Kadro-Norm Kadro Değerlendirmesi MEMUR PERSONELİN HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI SINIFLAR MEVCUT % ORANI NORM KADRO %ORANI MEVC DUR./NORM KADRO% ORANI G.İ.H.(Genel İdari Hizmetler) T.H.S.(Teknik Hizmetler Sınıfı) AV.H.S.(Avukatlık Hizmetleri Sınıfı) S.H.S.(Sağlık Hizmetleri Sınıfı) Y.H.S.(Yardımcı Hizmetler Sınıfı) TOPLAM Tablo 8: Memur Personelinin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı PERSONEL SAYISI TOPLAM YIL MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISI Tablo 9: Personel Sayısı 20

21 PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ EĞİTİM DURUMU SAYISI %ORANI SAYISI % ORANI SAYISI %ORANI OKUR-YAZAR İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÖN LİSANS LİSANS YÜKSEK LİSANS TOPLAM Tablo 10: Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı PERSONELİN CİNSİYET DAĞILIMI MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ CİNSİYETİ SAYISI %ORANI SAYISI % ORANI SAYISI %ORANI KADIN ERKEK TOPLAM Tablo 11: Personelin Cinsiyet Dağılımı YAŞ DURUMUNA GÖRE PERSONEL TOPLAM PERSONEL MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ YAŞ % % % % GRUBU SAYISI ORANI SAYISI ORANI SAYISI ORANI SAYISI ORANI VE ÜSTÜ TOPLAM Tablo 12: Yaş Durumuna Göre Personel Dağılımı Çerkezköy Belediye personelinin %5 i yaş arasında, %20 si yaş arasında, %42 s, yaş arasında, %27 si yaş arasında ve %6 sı 56 yaş ve üstündedir. 21

22 SUNULAN HİZMETLER FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Sorumluluk Alanlarımız Yol yapım çalışmaları, parklar, yeşil alan düzenlemeleri, sosyal tesisler, sanat yapıları, bir kentin temel ihtiyaçları arasındadır. Fen İşleri Müdürlüğü, bünyesine giren bu çalışmaları, yıllık programlar halinde hazırlamaktadır. Müdürlük, çalışmalarını bünyesindeki mevcut ekip ve ekipman aracılığıyla yürüttüğü gibi ihale ederek taşeron firma aracılığıyla da yürütebilmektedir. Yolların tüm alt yapı çalışmaları, tamir, bakım ve onarım çalışmaları kendi bünyesindeki ekiplerle aralıksız yürütülmektedir.müdürlük, Belediye Başkanlığı'nca yapımı istenilen çalışmaların, teknik projelerini, maliyet hesaplarını, araştırmalarını, şartnameler hazırlayarak Başkanlık Makamına sunar. Çalışma, Belediye Başkanı ile yapılan son toplantı sonrasında neticeye ulaştırılır. Foto:Cengiz Topel Caddesi Yol ve Üstgeçit Çalışmaları 22

23 Faaliyetlerimiz 1. Yol Çalışmaları A. BETON YOL YAPIM ÇALIŞMALARI B. KALDIRIM ÇALIŞMALARI MİKTARI YERİ (m²) Yıldırım Beyazıt Mah. Aytaç, Kanarya, Özdemir Sokak 1090 MİKTARI YERİ (m²) Yıldırım Beyazıt Mah. Aytaç, Tarım, Özdemir, Kanarya Sok Mehmetçik Sokak 275 Bağlık Mah. Kıvrak Sokak 550 İşcan Sokak 288 Cevat Bey Sokak 235 Merkez Komutanlığı Yolu 906 Memiş Sokak 40 İstasyon Mahallesi Uğurlu Sitesi 2286 Elif Sokak, H. Edip Adıvar Cad. 900 Akasya Sokak 235 Barbaros Cad. 90 Ufuk Sokak 285 Anfi Tiyatro 200 Kulalar Bahar Sokak 1400 Metin Sokak 150 Kumru Sokak 680 Kahraman Sokak 50 Selvi Sokak 340 Gökçe + Çamlık Sokak 160 Kumru Sokak 290 Nurullah Narin Okulu Önü 120 Elif Sokak 315 Bağlık Mah. Çamlıbel,Derin, Kirazlı, Dağlı, Kozulcalı, Baydar, Türe, Bağcılar Sokak 3000 Tokuçlar Sokak 220 TOPLAM m² Konca Sokak 273 Narin Caddesi 157 C. PARKETAŞ YOL YAPIMLARI Malkoçoğlu Sokak + Kocatürk Sok 300 Metin Sokak 400 YERİ MİKTARI (m²) Kahraman Sokak 240 İstasyon Sağlık Ocağı 200 Özcan + İşcan Sokak 520 Konca Sokak 50 Sarıgül Sokak 136 Sarıgül Özer Sokak 400 Kavaklı, Çamlıbel, Derin, Kirazlı, Dağlı, Nurullah Narin Okulu Beton Yol 150 Kozulcalı, Baydar,Türe, Bağcılar Sok Menekşe Sokak 500 İstasyon Kız Meslek Lisesi 2015 Ergün Sokak 952 Yarımoğlu Sokak Beyazsu Sokak 416 TOPLAM m² Fevzipaşa Mah.Şafak, Zeynep,Gündüz,Ozan Sokak 5560 TOPLAM m² 23

24 D. STABİLİZE YOL TAMİRİ Çalışması yapılan beton yol ve parketaş yol alt temel tabakaları belediyemiz ekiplerince gerçekleştirilmiş toplam m² lik alan beton yol ve parketaş yol kaplamasına hazır hale getirilmiştir. Stabilize yol olarak mevcut yollarımız üzerinde iyileştirme çalışmaları Belediyemiz ekip ve ekipmanlarınca yaklaşık m² lik yol alanı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Belediyemiz ekip ve ekipmanlarıyla İstasyon Mahallesi ve Bağlık Mahallelerinde m² lik imar yolu açılarak yol alt temel tabakaları oluşturulmuş kaplamaya hazır hale getirilmiştir. E. YOL TAMİRLERİ Parketaş Yol Tamirleri Beton Yol Tamirleri YERİ MİKTARI (m²) YERİ MİKTARI (m²) Mimar Sinan Sok. 40 Şehit Teğmen Akın Akın Cad., Binkılıç Sokak 450 Narin Caddesi 150 Konca Sokak 50 Namık Kemal Bulvarı 300 G.O.P Mah. Ergün, Beyazsu, Akbaba Metin Sokak 35 Sokak 1500 Fevzipaşa Mahallesi 1000 Fevzipaşa Mah., İstasyon Mah G.O.P Mahallesi 1500 Mehmetçik Sokak 600 İstasyon Mahallesi 800 TOPLAM 3550 m² TOPLAM 3875 m² Sıcak Asfalt Yol Tamirleri YERİ MİKTARI (m²) Hatip Sok., Mimar Sinan Cad., Hikmet Uğraş Cad G.M.K.P Mahallesi 3500 N. Kemal Bulvarı Güveniş Cad Torba Asfalt Yama 3000 TOPLAM m² 24

25 2. İstinat Duvarı Yapılması YERİ MİKTARI (mt) İstasyon Mah. Sağlık Ocağı 175 Verici İstasyonu Çevresi 40 Cengiz Topel Caddesi 88 Kız Meslek Lisesi 163 TOPLAM 466 mt 3. Atatürk Caddesi Kaldırım Düzenlenmesi Kaldırım yapılacak alanlarda alt yapı sorunlarının tamamı çözülerek desen uygulamalı özel taşlarla kaldırımlar genişletilerek otopark alanları oluşturulmaktadır. İş kapsamında 3360 m² Atatürk Caddesi üzerinde kaldırım düzenlenmesi yapılacaktır. 4. Atatürk Viyadüğü Cengiz Topel Caddesi Sinyalizasyonlu Kavşak ve Trafik Düzenleme Çalışmaları Atatürk Viyadüğü ve Cengiz Topel Caddesi başlangıcında oluşan kavşakta sinyalizasyon sistemi kurulmuştur. Cengiz Topel Caddesi boyunca yaya geçiş noktaları hız kesici yol butonları, yaya geçit işaretlemeleri, Trafik Uyarı Levhaları, güneş enerji sistemli kavşak yaklaşım lambaları konulmuştur. 5. Cengiz Topel Caddesi Yaya Üst Geçidi Cengiz Topel Caddesi Anadolu Lisesi ve ÇTSO Lisesi, Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Kız Meslek Lisesi ortalama geçiş noktasında 32 ton çelik imalat yapılarak 35 mt uzunluğunda 2 mt genişliğinde 5 mt gebereli üst geçidin yapımı tamamlanmış ve hizmete girmiştir. 6. Üst Yapı Çalışmaları a. Çorlu Mezbaha Kavşağı hemzemin geçitte bekçi kulübesi bariyerli geçiş sistemi yapılması tamamlanarak hizmete girmiştir. b. Mezbahane bahçesinde bulunan köpek barınaklarının bakım ve onarımı yapılmıştır. c. Belediyemiz hizmet binasının boya, badana, izolasyon çalışmaları yapılmıştır. 25

26 d. Belediye Meclis Salonumuz, meclis üye sayımızın 25 e çıkması üzerine yeniden düzenlenmiş ve modern bir görünüme kavuşturulmuştur. e. Teknik Hizmetler binamızda bakım onarım çalışmaları yapılmıştır. f. G.M.K.P Mahallesi muhtarlık binası ve PTT şubesi inşaatı tamamlanmış ve hizmete girmiştir. g. Cumhuriyet Mahallesi sağlık ocağı inşaatı tamamlanmış ve hizmete girmiştir. h. İstasyon Mahallesi Sağlık Ocağının yapım çalışmaları tamamlanmış olup devir işlemi Sağlık Bakanlığına yapılacaktır. 7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Çalışmalar a. Nurullah Narin İlköğretim Okulu Çevre Düzenlenmesi: Okulun bahçesi çamurdan girilmez durumda alt katları sürekli su basmakta bahçede oyun alanı yok vaziyette iken Belediyemiz ekipleri olarak önce yağmursuyu hatları bina etrafı izolasyon ve kaldırım çalışmaları yapılmış okul içinde bulunan çamur zemin temizlenerek parketaş ve bordür dizilerek düzenlenmiştir. Bahçe içinden okulun en uç noktasına ulaşılacak şekilde yangın yolu yapılmıştır. Okulun girişlerine özürlü öğrencilerin rahatça ulaşacağı giriş rampaları ve düzenlemesi yapılmıştır. Okul bahçesine toprak çekilerek yeşil alan ve futbol sahası alanı ve bir adet basketbol sahası yapılmıştır. b. İstasyon Mahallesi Kız Meslek Lisesi bahçe düzenlemesi çalışmaları tamamlanmıştır. İş kapsamında 163 mt istinat duvarı, 242 mt bordür, 2015 m² parketaş ve 1 adet basketbol sahası yapılması gerçekleştirilmiştir. c. Anadolu Lisesi bahçesinde spor sahası olarak kullanılmak maksadıyla 1500 m² lik beton saha yapılmıştır. d. İstasyon Mahallesinde yapımına başlanan sağlık ocağı tamamlanmıştır. Sağlık ocağının yanı sıra 175 mt çevre duvarı inşa edilmiş ve bahçe düzenlemesi yapılmıştır. e. Cumhuriyet Mahallesi sağlık ocağının çevre tel örgüleri onarılmış ve bahçe düzenlemeleri yapılmıştır. f. Erna İş Merkezinde belediyemize ait kullanılmaz vaziyette bulunan hamam yeri tadilatı yapılarak arşiv olarak düzenlenmiştir. g. Hükümet Konağında asansör alanı ve çevre düzenleme işlerinde gerekli yardımlar yapılmıştır. h. Polis evi bahçe düzenlenmesi yapımı belediyemiz tarafından gerçekleştirilmiştir. i. Gabralı İlköğretim Okulu çevre düzenlenmesi ve okulun boyanması belediyemiz tarafından yapılmıştır. Ayrıca bitişiğinde bulunan park alanına 1 adet basketbol sahası yapılmıştır. j. Köylerimize her türlü yol alt yapı malzemesi, araç ve ekipman yardımı ve altyapı kanalizasyon yapım çalışmaları yapılmıştır. k. G.M.K.P Mahallesi muhtarlık binası yapılmış söz konusu bina PTT merkezi ve çiftçi mallarını koruma derneğinin kullanımına sunulmuştur. 8. Park Çevre Düzenleme a. G.O.P. Mahallesi Artan Sokak ve Arabacı Sokak arasında kalan yeşil alan 4200 m² dinlenme parkı olarak düzenlemesi gerçekleştirilerek halkımızın hizmetine sunulmuştur. 26

27 b. Orman Piknik Alanı tel örgüleri onarılması (160 mt), spor aletleri onarılması ve yenilenmesi, tuvaletlerin düzenlemesi ve elektrik aydınlatma düzenlenme çalışmaları yapılmıştır. c. Şehitlik Parkı Cengiz Topel Caddesine şehitlik mezarlığına yakınlığı ve alan bakımında büyük oluşu nedeniyle taşınmış bayrak direkleri, Atatürk büstü gibi düzenlemeleri yapılmış ve 18 Mart 2010 da bitmiş olarak hizmete açılması planlanmaktadır. d. Gabralı İlköğretim Okulu bitişiğinde bulunan parkın onarımı gerçekleştirilerek park yenilenmiştir. e. Bağlık Çamlıbel Sokakta bulunan parkımızın onarım ve yenileme çalışması tamamlanmıştır. f. Fevzipaşa Mahallesi Sayar Sokakta bulunan parkımızın onarımı ve bakım çalışmaları yapılmıştır. g. Bağlık Mahallesinde bulunan yeşil alana çocuk oyun grubu konulmuş, ayrıca ağaç ekilmesi çalışmaları yapılarak dinlenme parkı olarak hizmete sunulmuştur. h. Atatürk Caddesi 6 yol kavşağında mevcut büfe kaldırılarak alan ağaçlandırılmış ve çim ekilerek düzenlenmiştir. i. Fatih Mahallesi Devlet Hastanesi karşısında 3500 m² alan üzerine park yapım çalışması tamamlanmıştır. Çalışma kapsamında park duvarları, yürüyüş alanları, alt yapı, yeşillendirme, ağaçlandırma ve çocuk oyun alanı yapımları tamamlanarak hizmete girmiştir. j. Atatürk Caddesi Saray Yolu, Narin Kavşağı Cumhuriyet Meydanı ağaçların dikilmesi çalışmaları yapılmış bölgeye ilave olarak 20 adet yetişmiş ağaç ekilmiş bakımı yapılmıştır. k. Fevzipaşa Caddesi ile Barbaros Caddesi nin kesiştiği alanda bulunan yeşil alan temizlenerek bölge ağaçlandırılmıştır. Çalışma kapsamında 400 m² alan çimlendirilmiş 20 adet yetişmiş ağaç ekilmiş, çevresine 830 adet ligustrum ve 30 adet çalı bitkisi ekilmiştir. l. Organize Sanayi Bölgesindeki futbol sahamız ve Teknik Hizmetler Binamızın yanında bulunan futbol sahamızın çim bakım, gübreleme ve ekim çalışmaları rulo çim serme çalışmaları yapılmıştır. m. Bakımı düzenli olarak yapılan şehitliğimize ilave olarak 30 adet yetişmiş ağaç ekimi gerçekleşmiş ve mevsimlik çiçeklerle donatılmıştır. n. Fevzipaşa Mahallesi Şahin Sokakta bulunan parkımıza 21 adet yetişmiş ağaç ekilmiş ve düzenlemesi yapılmıştır. o. Polis evi bahçesinde otomatik sulama sistemi, süs havuzları, yürüyüş yolları, ağaç, çiçek ekimleri ve çevre düzenlemesi yapılmıştır. 9. Alt Yapı Çalışmaları a. Cengiz Topel Caddesi nde toplam 70 adet elektrik direği deplase edilerek, yol güzergâhının dışına alınmıştır. b. Cengiz Topel Caddesi nde 2000 mt kablo kanalı yapılarak önümüzdeki zamanlarda yapılacak enerji hatlarının yeraltına alınmasına ilişkin çalışmalarda kazı yapılmasının önüne geçilmiştir. c. Cengiz Topel Caddesi nde içme suyu ve kanalizasyon hatlarının deplase çalışmaları tamamlanmıştır. d. Atatürk Caddesi kaldırım çalışmalarında içme suyu ve kanalizasyon hatları deplase edilmiştir. 27

28 e. Belediye Meclisimizin oluru ile kurulan alt yapı koordinasyon kurulu 2009 yılında çalışmalarına ara vermeden devam etmiştir. Doğalgaz, Elektrik, Mobese, Su ve Kanalizasyon, Telekom gibi ilçemizde alt yapı çalışması yapan kurum ve kuruluşlarla planlı programlı yapılan çalışmalar neticesinde kurumların yapacağı tüm çalışmaların tek bir noktadan yapılması, çalışma programlarının düzenlenmesi ve yapılacak çalışmaların tümünden kurumların haberdar edilmesi sağlanmıştır. İlçemizde çalışmaları devam eden Mobese, Elektrik, Doğalgaz, Telekom, İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu çalışmaları birlikte yürütülmesine rağmen, hiçbir sokak trafiğe kapatılmadan yol tranşeleri bir an önce onarılarak belli bir sistem dâhilinde yapılması sağlanmıştır.söz konusu kurumlarda birlikte tüm alt yapı projelerinin sayısal ortama alınmasına dair çalışmalarda son noktaya gelinmiştir. S.NO MAHALLE CİNSİ YERİ İçme Suyu Hattı 1 CUMHURİYET Yapımı Sinyalizasyon Sistemi 2 CUMHURİYET Yapılması Demirli Beton Üstü 3 CUMHURİYET Asfalt Yol MAHALLE BAZINDA YAPILAN ÇALIŞMA ÖZETLERİ YAPIM YILI MİKTARI Cengiz Topel Caddesi mt Cengiz Topel Caddesi adet Cengiz Topel Caddesi ,400 m² 4 CUMHURİYET Beton Kaldırım Cengiz Topel Caddesi m 5 CUMHURİYET Demirli Beton Yol 6 CUMHURİYET Beton Yol 7 CUMHURİYET Yaya Geçitleri Yapımı Tepe Emlak Kon. İle Kuşbahçe Konakları Arası (Bkz. Resim 26) Ayışığı Sitesi Yolu (Bkz. Resim 27) Cengiz Topel Caddesi Refüj ve Yol Geçitleri (Bkz. Resim 28) Toprak Nakli, Dolgu ve Cengiz Topel Caddesi Refüjü 8 CUMHURİYET Tesviye Yapılması (Bkz. Resim 49) Yurdadön Sokak + Çöplük 9 CUMHURİYET Stabilize Yol Yapılması Yolu m² m² adet m³ m² S.NO MAHALLE CİNSİ YERİ YAPIM YILI MİKTARI 1 G.M.K.P Bordür G.M.K.P Mahallesi İşcan Sok mt 2 G.M.K.P Gül Ekimi Atatürk Caddesi Refüj (Bkz. Resim 3) adet 3 G.M.K.P Beton Kaldırım Tamiri Tokuçlar Sokak m² 4 G.M.K.P Beton Yol Beton Kaldırım Şehit Doğan Çabuk Sok. Anfi Tiyatro,Metin Sok m² mt 5 G.M.K.P İnşaat İşleri G.M.K.P Muhtarlık Binası (Bkz. Resim 10) adet 28

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 56. MADDESİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 41. MADDESİNİN 4. FIKRASINDA BELİRTİLEN BİÇİMDE STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMINA GÖRE

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Yasanın 41. Maddesinin 4. Fıkrası ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe Dayanılarak

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2014 Sayfa 1 / 74 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 SUNUŞ:...3 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyonumuz....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-8

Detaylı

SUNUŞ. 2012 yılını idari yapımızda oluşan olağanüstü koşullarda tamamladık.

SUNUŞ. 2012 yılını idari yapımızda oluşan olağanüstü koşullarda tamamladık. SUNUŞ 2012 yılını idari yapımızda oluşan olağanüstü koşullarda tamamladık. Hizmet niteliğimiz geliştirme çabası ile yetersiz kaynaklarla yolumuza devam etmekteyiz. Dikili Belediyesi olarak kamusal görevlerimizi

Detaylı

SUNUŞ. Aliağa güzel olan her şeye layık. Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

SUNUŞ. Aliağa güzel olan her şeye layık. Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı SUNUŞ Aliağa güzel olan her şeye layık. 18 Bin 301 hanede yaşayan 50 bini aşan nüfusumuz ile kocaman bir aileyiz. Sanayisi, limanları OSB si ve diğer dinamikleriyle hızla büyüyen ve gelişen ilçemiz Aliağa

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Selçuklu Yükseliyor... I - GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluklar C - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Teşkilat Yapısı

Detaylı

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2010

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2010 ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 7 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU... 8 GENEL BİLGİLER..0 MİSYONUMUZ, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER... YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... BELEDİYENİN GÖREVLERİ...

Detaylı

2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 Saygıdeğer Hemşehrilerim Meclisimizin Kıymetli Üyeleri Hizmet aşkımız azalmadan sürüyor. Kalıcı işler yapmanın

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 04.04.2011 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 205 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205

Detaylı

ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU

ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU MART 2009 SUNUŞ 2 I.GENEL BĐLGĐLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Đdareye Đlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı 6 3. Bilgi

Detaylı

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI 2014 PERFORMANS PROGRAMI KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI I STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Körfez Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:369 Körfez-Kocaeli www.korfez.bel.tr

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 02/04/2012 tarih ve 85 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu Mali

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı 2011 yılını Belediyemiz ve Kentimiz için büyük bir heyecan ve çalışma temposu ile tamamladık. 2009 dan beri, Bugünün sorunlarını çözüp, yarınları tasarlayarak hizmet üretiyoruz. Ancak, daha çok işimiz

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Destek Hizmetleri

Detaylı

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI (TASLAK) Saygıdeğer Hemşehrilerim Meclisimizin Kıymetli Üyeleri Kentselel yaşam kalitesini artırmayaa yönelik olarak düşünülenn yatırımların

Detaylı

T.C. Bağcılar Belediyesi Faaliyet Raporu

T.C. Bağcılar Belediyesi Faaliyet Raporu 2007 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI KOMİSYONU Cafer SEZGİN Yalçın LİMON Kerim AYTEKİN Faik IŞIM İrfan ÖZER Şevket SEZER Ali YÜKSEL Hakkı ÇİÇEK Kenan GÜLTÜRK Şahin KÖSE Cemil ŞAHİN Abdurrahman FİDANCI Kamil SERVER

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 01/04/2013 tarih ve 2013/55 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 08.04.2009 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 1E 1 Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 2 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı 3 Recep Tayyib Erdoğan Başbakan 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri ve Hemşehrilerim; Gebze halkını mutlu etmek

Detaylı

SOMA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU. www.soma.bel.tr 444 1 891-0 -

SOMA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU. www.soma.bel.tr 444 1 891-0 - SOMA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2011 www.soma.bel.tr 444 1 891-0 - Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. K. ATATÜRK - 1 - - 2 - Sevgili

Detaylı

Çalışma,insanların vücut kuvvetlerini geliştirir ve hayat için gereken şeyleri temin eder.çalışmaksızın,fikri gelişme ve ahlaki ilerleme de mümkün

Çalışma,insanların vücut kuvvetlerini geliştirir ve hayat için gereken şeyleri temin eder.çalışmaksızın,fikri gelişme ve ahlaki ilerleme de mümkün BAYRAKLI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2010 Çalışma,insanların vücut kuvvetlerini geliştirir ve hayat için gereken şeyleri temin eder.çalışmaksızın,fikri gelişme ve ahlaki ilerleme de mümkün değildir.tembellik

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2012 2013-2014 STRATEJİK PLANI VE PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama,

Detaylı