NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN. Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi. Editör Hatice SEV ND K

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN. Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi. Editör Hatice SEV ND K"

Transkript

1

2 NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi Editör Hatice SEV ND K Yay n Kurulu Sema BÜLBÜL Nilay EV RGEN Ekin BAfiAKLAR Ali Murat KARABA Mehtap ALKAN Asl han AKAY Asl han KIZILTAfi Ebru KURU Esin KARAER Nihal Y TALP Selda ÜSTEBAY Grafik Tasar m ve Uygulama Mehmet ÖZTÜRK Bora SENGER Adres Nesibe Ayd n Okullar Yerleflkesi Haymana Yolu 5. km. Gölbafl /ANKARA Tel: Belgegeçer: ISSN

3 Sevgili Nesibe Ayd nl lar, Öncelikle her iste inizin hem sizin için hem bütün insanl k için her daim gönlünüzce olmas n diliyorum. Ama ilave edeceklerim var: steklerinizin gerçekleflebilmesi için (zihinsel ve fiziksel olarak) güçlü olman z gerekir! Ben flahsen güçlü olman n kültür boyutuyla ilgiliyim, umar m siz de öylesinizdir. Di- er bir ifadeyle kültürel evrim öngörüsüyle En yal n biçimiyle; zamanla ortaya ç kacak olan kesintisiz niteliksel de iflim hem de yaflam n hemen her alan nda. Yani; çarfl da, pazarda, giyimde, beslenmede, evde, okulda, köyde, kentte, ülkede, sanatta, hukukta, politikada ve en önemlisi, insanlar aras iliflkilerde. Bu nedenledir ki kültürel geliflimle çok ilgiliyim. Aksi halde, üniversite diplomal cahil kabulü görürüm; sizlerin çok gerisinde kal r m ve en önemlisi, hem kendime hem size hem de bütün olarak tüm insanl a karfl olmas gereken sayg m yitiririm. K sacas kaba-saba yani yontulmam fl dediklerinizden olurum ve en kötüsü sizden uzaklafl r m. Görüyorsunuz iflte ayakta kalabilmenin ön koflulu kültürel olarak güçlü olmak, yani: Bilgili bireyler olmak, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip etmek, de iflimleri çözümleyebilmek, uygun düfleni yaflam m za katabilme becerisine sahip olmak ve eskimifl ya da eskiyen kabullerden ar nmak. De iflimi sa layan dinamikler yeterince güçlü de ilse, de iflimin kapsayaca zaman çok uzun olur. Ayr ca unutulmas n ki birey olarak her birimiz de iflimi oluflturacak dinamiklerden birinin parças y z. Biz güçlüysek parças oldu umuz ya da olaca m z dinamik de güçlü olur. Böylece de iflimin süresi de k salm fl olur. Güçlü, ça dafl, oldukça demokratik kad nlar m z ve k zlar m z n en az erkekler kadar eflit ve özgür oldu u bir ülkede yaflamak istiyorsak: De iflelim, ça dafllaflal m ki ülkemizin ça dafl bir ülke olmas na katk sunabilelim. Hedef ça dafllaflma ise çok çal flmam z gerekir! Hüsamettin Ayd n Kurucu 3

4 Sayg de er velilerimiz ve sevgili ö rencilerimiz, Okulumuz 6,7 ve 8.s n flar yo un program ve 1.s n flar uyum program kapsam nda yapt çal flmalar sonras nda, 20 Eylül 2010 Pazartesi günü itibariyle e itim ö retime bafllam flt r E itim Ö retim y l n n hepimiz için baflar l ve sa l kl geçmesini yürekten arzu ediyorum. Okulumuzun çok de erli ö rencileri ile buluflmas, biz yöneticileri ve ö retmenlerimizi çok mutlu etmifltir. Güzel ve uzun bir tatil dönemi geçirdik; art k okul zaman, yeni bilgiler, yeni kazan mlar ve yeni baflar lar bizi bekliyor. Sayg de er velilerimiz, bizler biliyoruz ki yaratmaya çal flt m z sevgi ve baflar dolu e itim ö retim ortam m z n en büyük destekçisi sizlersiniz. Okul-ö renci ve veli birlikteli- inin ne kadar önemli oldu unun hepimiz fark nday z. Ö rencilerimizin baflar lar n n yan nda, sorunlar n n da daima arkas nday z ve çözmek ad na her türlü deste e daima haz r z. Paylaflt m z zaman baflar lar m z artacak, sorunlar m z azalacakt r. Nesibe AYDIN E itim Kurumlar Akademik Program çerçevesinde haz rlanan uygulamalar m z, ö rencilerimizi ileriye tafl mak amac yla tasarlanm flt r. Bu uygulamalar n sizler taraf ndan desteklenmesi bizim için son derece önemlidir. Okulumuzun veli toplant lar nda ve ö retmen veli görüflmelerinde sizleri okulumuzda görmekten büyük mutluluk duyaca z. Çocuklar m zla ilgili her fleyi paylaflmak dile iyle Ahmet SÜRÜCÜ lkö retim Okul Müdürü 4

5 Sevgili Nesibe Ayd nl lar, E itim Ö retim y l n n hepimize sa l k, baflar ve mutluluk getirmesi temennisiyle uzun bir yolun ilk ad mlar n att k hep beraber. Okulumuz kollar n üçüncü kez sevgiyle açarken bize de bunun hakl gururunu yaflamak düfltü. Hepimizin bildi i gibi bir ulusun istikbali, o ülkenin genç beyinleridir. yi e itilmifl bireyler toplumu ileri tafl yan mihenk tafllar d r. Nesibe Ayd n Ailesi bu ideale kendini adayan e itim kadrosuyla, genç ayd nlar yetifltirmek yolunda h zla ilerlemektedir. Düzen, disiplin, sevgi ve sayg çerçevesinde e itim veren okulumuz,ayn özverili çal flmalar ö rencilerimizden de beklemektedir. Unutmay n z ki düzenli bir çal flman n yerini hiçbir fley alamaz. Dehan n, yüzde biri ilham yüzde doksan dokuzu ter dir, diye bu yüzden s kl kla söylenir. Tüm ö rencilerimizi sevgiyle kucakl yor; yeni e itim ö retim y l n n baflar, mutluluk ve sa l kla geçmesini gönülden diliyorum. Nilüfer Özdemir Genel Müdür Yard mc s 5

6 Özel Nesibe Ayd n Okullar 'nda ngilizce dil e itimi ilk olarak Anaokulu s n flar m zdan bafllar. Yo un ders saatleri ile sürdürülen bu e itim, ö rencilerimizin çok erken yafllarda önce dili fark edip tan yarak daha sonra da severek ileriki dönemde sürdürecekleri dil e itimi için güçlü bir bafllang ç yapmalar n sa lar. Anadillerinin yan s ra ö renmeye bafllad klar ngilizce'yi de bir dil olarak kabul ederler ve e lenceli bir flekilde e itimlerini sürdürürler. Hedeflerimiz; basit sözcüklerle günlük hayatta kullan lan nesneleri tan mlayabilme, say sayabilme, nesnelerin renklerini sorabilme-söyleyebilme, baz hayvanlar, yiyecekleri, okul eflyalar n, aile üyelerini, giysileri tan yabilme ve isimlendirebilme, basit cümlelerle kendini tan tabilme, bir öyküyü takip edebilme ve canland rabilme gibidir. lkö retimin ilk y llar nda ayn tempoyla sürdürdükleri ngilizce dil e itimlerinde bireysel, grup ve ikili çal flmalar ile çeflitli grup etkinlikleri içinde dil alg s n n geliflmesi sa lan r. Hedeflerimiz Avrupa Dilleri Ortak Baflvuru Metni'ne (Common European Framework) ba l kal narak belirlenir ve gelifltirilir. S n f içi etkinliklerde ilk y llarda flark lar söyleme, resim çizme, boyama kesme, modelleme al flt rmalar ile motor beceriler desteklenirken ilerleyen y llarda yerini dört beceriyi (dinledi ini anlama, konuflma, yazma, okudu unu anlama) odak alan etkinlikler yaparlar. Zaman zaman yap lan ölçme de erlendirme etkinlikleri de ders içinde yap lan etkinlik hedeflerine ne düzeyde ulafl ld saptan r. Bu de erlendirmeler sonucunda takip eden e itim süreci için ö rencinin s n f düzeyinde ö retmen taraf ndan planlamalar yap - l r ve Lise s n flar m zda her y l sonunda yap lan Seviye Tespit S nav ile ö rencilerimiz bir sonraki y l kendi dil düzeylerine uygun s n flara yerlefltirilir. Dil ö renim sürecinde Dil Dosyalar (portfolio) kullan l r. Bu dosyalarda ö rencilerimiz ürünlerini saklarlar ve ö retmenleri rehberli- inde geliflimlerini de erlendirir, dil ö renim süreçlerine daha verimli bir flekilde dahil olurlar. Anaokulundan liseye kadar, okulumuzun her s n f nda ana dili ngilizce olan yabanc ö retmenler, ö rencilerin telaffuzlar ve kendini ifade edebilme yeteneklerini gelifltirmek için ana programdan ba ms z beceri a rl kl bir e itim verirler. ngilizce e itimi ders d fl nda da çeflitli etkinlikler ile sürdürülür. lkö retim 1, 2-3, 4-5, 6-7, 8 ve Lise gruplar ayr ayr ngilizce drama etkinlikleri düzenlerler ve ortaya ç kar lan ürünler okul içi ve d fl nda sergilenir, çeflitli yar flmalarda yer al r. Yine ngilizce dil e itimine ek olarak yukar daki gruplar için ayr ayr ngilizce Kültür-Sanat kulüpleri, Dünya Çocuk Oyunlar kulübü ve Olumlu Düflünce Gelifltirme kulübü (INDIGO) çal flmalar n haftal k kulüp saatlerinde sürdürür. S n f içi yap lan projeler zaman zaman Atrium'un belirlenen noktalar nda tüm okula sergilenir. ngilizce fark ndal k projeleri kapsam nda okul d fl na geziler yap l r, daha sonra bu gezilerde edinilen bilgiler ve sonuç raporlar okuldaki di er ö rencilere sunulur. Tansu TOPÇU Yabanc Diller Koordinatörü ODTÜ Yabanc Diller E itimi Bölümü 6

7 Say n Nesibe Ayd n Koleji Ailesi, Bu y l hayat m zda bir sürü de ifliklikler oldu; bunlar n en önemlisi de k z m z Do a n n Türkiye`deki yeni okuluna bafllamas yd. Seattle da (ABD) yedi y l yaflad ktan sonra bu yaz yurda döndük. Bu karar aflamas nda en büyük çekincemiz Do a n n e itimine en iyi flekilde nas l devam edebilece i konusundayd. Bunun nedenlerini, e itim ve ö retimin çocuklar m z n geliflimi ve gelece i üzerindeki en önemli etken oldu unun, çocuklar m z n ve ülkemizin gelece inin 21. Yüzy lda bilimsel akl n ve onun ürünü teknolojinin özümsenmesinden geçti inin bilincinde olan sizlere ayr ca anlatmaya gerek olmad n düflünüyoruz. Ankara ya gelir gelmez devlet ve özel ilkö retim okullar n araflt rmaya bafllad k. Ne yaz k ki burada ABD de oldu u gibi internet üzerinden (ba ms z kurulufllarca) yap labilen okullar n baflar ve kalitelerini (ö rencilerin eyalet çap ndaki baflar lar ; ö retmen/ö renci oranlar ; ö rencilerin, velilerin ve okul çal flanlar n n ayr ayr okul de erlendirmeleri; vb.) karfl laflt rma flans n bulamad k. Hangi okulun Do a için en iyisi oldu unu bulabilmek amac yla, her okula gerekirse defalarca gidip gerekli bilgileri toplamak, gözlem ve görüflmeler yapmak ve böylece do rular yanl fllardan ve önyarg lardan ay klamak gerekti. flte bu noktada, Nesibe Ayd n Okullar, e itim/ö retim kalitesi, yaklafl m, okulun fiziksel yap s ve olanaklar ve kadrosunun gerçekçili i ile h zla en öne ç kt. Do a n n da Nesibe Ayd n Okullar n di er alternatifler içerisinden tercih etmesi sonucunda karar m z güvenle verdik. Yeni e itim ve ö retim döneminin hepimiz için baflar ve mutlulukla geçmesi dile i ile tüm Nesibe Ayd n Ailesine teflekkürlerimizi sunar z. 3-B Ayfle Do a ÖREN Velisi Çi dem ÖZBA Ersin Emre ÖREN 7

8 De erli Veliler, Sevgili Ö renciler, Türkiye de bir y ld z gibi parlayan Nesibe Ayd n Okullar n n bir ö retmeni olmaktan duydu- um mutluluk ve gururdan söz ederek bafllamak istiyorum yaz ma. Çok genç bir okuluz. Bu kadar k sa sürede velilerimiz okulumuza duyduklar güvenle çocuklar n teslim ettiler. Ö rencilerimizin baz lar ö renim hayatlar na bafllad klar okullar, uzun süre pek çok fleyi paylaflt klar ö retmenlerini, arkadafllar n b rak p geldiler. Nesibe Ayd n e itim ordusu olarak bize emanet edilen ö rencilerimizi; Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemifl, temel demokratik de erlerle donanm fl, bireysel farkl l klar ne olursa olsun araflt rma-sorgulama, elefltirel düflünme, problem çözme ve karar verme becerileri geliflmifl; yaflam boyu ö renen ve insan haklar na sayg l, mutlu bireyler olarak yetifltirmeyi hedefliyoruz. Bu hedef do rultusunda; her çocu un ö renebilece inin, birey olarak kendine özgü oldu unun; ö rencilerin düflünmeye, soru sormaya özendirilmesi gerekti inin fark nday z. Haklar n bilen ve kullanan, sorumluluklar n yerine getiren demokratik bireyler yetifltirmenin önemini biliyor, ö rencilerimizin bu özellikleri tafl mas için yap lmas gerekenleri titizlikle yerine getiriyoruz. Ö rencilerimizin, ö renme sürecinde deneyimlerini kullanmalar na ve çevreyle etkileflim kurmas na önem veriyoruz. E itim sürecinde, bu hedeflere ulaflmak için aile-okul iflbirli i ve tutarl l n n ö rencilerimizin daha uyumlu bir ortamda geliflmesini sa layaca n biliyoruz. E itim süreci yaln zca ö rencinin okulda bulundu u süreci kapsamamal d r. Ö renme, sürekli olmal d r. Okulda da evde de devam etmelidir. Bu nedenle ö rencilerimizin evlerinde yapaca çal flmalar bizim için çok önemlidir, çok de erlidir. Kurum olarak ö rencilerimizin okul d fl nda yapt klar çal flmalar, ödevleri çok önemsiyoruz. Ö rencilerimiz ödev yaparken plan yapma becerisi gelifltirirler. letiflim kurabilme, kaynaklardan faydalanabilme, alet yapabilme ve kullanabilme alanlar ndaki yeteneklerini gelifltirirler. Konulara de iflik aç lardan bakabilme, dan flabilme, tart flabilme ve soru sorabilme davran fllar n kazan rlar. Birlikte çal flma davran fl kazan rlar, düflünme gücünü gelifltirirler, baflarman n hazz n tatma duygusunu kazan rlar. Bu amaçlarla okulumuzda farkl ödev türleriyle karfl lafl lmaktad r. Okulumuzda verilen günlük ödevler, gün içinde yap lan çal flmalar n pekifltirilmesini amaçlamaktad r. Belli dönemlerde verilen ayl k ödev kitapç klar, günlük çal flmalar n yan nda yürütülmesi gereken bir ödevdir. Sorumluluk duygusunu gelifltirmeye çal fl rken belli bir dönemde yap lan çal flmalar n tekrar n ve eksik ö renmelerin ortaya ç kmas n amaçlamaktad r. Bildi iniz gibi uzun yaz tatili, ülkemizde ö renim gören tüm ö renciler için kay plar n yafland zaman dilimidir. Yaflanan bu kay plar en aza indirmek ve yaz tatillerini de erlendirmek amac yla yaz ödevleri verilmektedir. Bu ödevler, o y la ait ö renilen bilgilerin tekrar edilmesini amaçlamaktad r. Böylelikle y l boyunca ö renilen bilgilerde en az kay plar yaflanarak ö rencilerimiz yeni ö retim y l na bafllayacaklard r. Velilerimizin ve ö rencilerimizin bu kadar önemli olan ödev konusunu anlamalar n bekliyoruz ve titizlikle yerine getirilmesi gerekti inin alt n çiziyoruz. Hiçbir baflar tesadüf de ildir. Unutmayal m, biz bir ekibiz. Elde etti imiz ve elde edece imiz baflar lar n tümü bu ekibin eseridir. Hiçbir fley eriflilmeyecek kadar yüksekte de ildir. Yeter ki uzanmas n bilelim. Fatma Papak S n f Ö retmenleri Bölüm Baflkan 8

9 Okulumuz tatil oldu unda ö retmenlerimiz baflar m z n devam için tatilde verilen ödevlerimizin planl oalrak yap lmas n, bol bol kitap okumam z, yapamad m z her soru ve tak ld - m z her konu için kendilerini her zaman arayabilece imizi s k s k tembih etmifllerdi. Bir an düflündük ö retmenlerimiz tatil yapmayacak m? Ö retmenlerimiz tatilde bile bize yard mc olmaya çal fl yorlard. O zaman biz de çal flmal yd k. Baflar lar m za baflar eklemeliydik. Tatilde planl olarak tüm ödevlerimizi yapt k. Bol bol kitap okuduk. Hem spora hem e lenceye hem de ö renmeye vakit ay rd k. Bu arada okulumuzu, ö retmenlerimizi ve birbirimizi çok ama çok özledik. Okulumuzun aç laca günü sab rs zl kla bekledik. Güzel okulumuzda sporla vücudumuzu, e itimle gelece- imizi, yabanc dille içimizdeki insan, drama ile duygular m z ve kiflili imizi gelifltirdik. nsanlar sevmeyi, araflt rarak, izleyerek, gözlemleyerek, olaylar n içinde yaflayarak ö rendik ve ö renmeye devam edece iz. Okulumuzun çok farkl oldu unu ö rendik. Nesibe Ayd n Okullar nda oldu umuz için çok mutlu olduk. Okulumuz aç laca için heyecanland k. Okulun aç ld ilk gün herkes birbirine kavufltu. Yeni ö retmenlerimizle ve yeni arkadafllar m zla tan flt k ve ilk günün son dersine geldik. Zil çalar çalmaz d flar ya f rlad k. Okulumuza, ö retmenlerimize, çiftlik evindeki hayvanlara, ma aralara, spor alanlar na, çim sahaya iflte kavuflmufltuk. Hem mutlu hem de baflar l çocuk olmak için çok ama çok çal flaca z! rem Atalay 5-A S n f 9

10 Bu y l 1.s n f ö rencilerimiz, büyük bir heyecan ve coflkuyla uyum program çerçevesinde, ilk hafta etkinliklerine kat ld lar. Önümüzdeki süreçte etkili ve e lenceli bir flekilde okuma-yazma ö renecekler. Çocuklar - m z n gelecekteki yaflamlar na temel oluflturacak fiziksel, ruhsal ve bedensel becerilerinin temellerinin at ld önemli dönemlerinden biri okuma yazma sürecidir.onlara ve tüm ö rencilerimize yaflamlar boyunca baflar,sa l k ve mutluluklar diliyoruz. Okulumuzda okuma-yazma ö retimini Türkçe dersi ö retim program nda yer alan Ses Temelli Cümle Yöntemi ve e itim felsefemiz do rultusunda gerçeklefltirmekteyiz. Ö rencilerimizi yetifltirirken amac m z, sadece okuma-yazma gibi becerileri kazand rmak de il,ayn zamanda düflünme, anlama, s ralama, sorgulama, s n flama, iliflki kurma, analiz- sentez yapma, yarat c l k ve de erlendirme gibi zihinsel becerin de gelifltirilmesini sa lamakt r. Bu süreçte Türkçe yi etkili ve güzel kullanma,iletiflim kurma,problem çözme,karar verme, ö renmeyi yaflam boyu sürdürme gibi becerilerin de gelifltirilmesi hedeflerimiz aras ndad r.ö rencilerimizin geliflim düzeyine uygun bu becerilerin gelifltirilmesi için; Çoklu zeka, Yap land r c yaklafl m, ö renci merkezli ö renme, bireysel farkl l klara duyarl ö retim yaklafl m ve modellerini eklektik bir ders tasar m yla uygulamaktay z. Bu süreçte çoklulu a ve çeflitlili e önem veriyoruz. Ö rencilerimize sundu umuz zengin içerik, onlar n temel düflünme becerilerinin, yarat c l klar n n ve zeka alanlar n n geliflimine katk sa lamaktad r. Ayr ca okuma-yazma ö retimini daha kolay ve e lenceli hale getirmektedir. Ö rencilerimizin baflar s nda okulumuzun ve ö retmenlerimizin oldu u kadar velilerimizin deste i de çok önemlidir. Velilerimiz, çocuklar m za araç-gereçlerini kullanmalar, okula haz rl kl gelmeleri, ödevlerini zaman nda yapmalar konusunda yönlendirmeli, güçlük çektikleri durumlarda yard m elini uzatmal d r. Ancak veliler okumayazma ö retimini üstlenmemelidir, elbette... Ö rencilerimizin anaokulunda kazand klar sosyal, duygusal ve psikomotor becerileri sayesinde bu süreci çok k sa bir sürede tamamlayaca m z öngörüyoruz. Minik ö rencilerimizin mutlu bir okuma-yazma süreci geçirmelerini umuyor zümre olarak hepsine çok güveniyoruz. 1. S n flar Zümresi 10

11 1. Uluslararas Üstün Yetenekliler Sempozyumu 23, 24 Eylül tarihlerinde Milli E itim Bakanl ve Türk E itim Vakf n n deste- iyle stanbul da Koç Üniversitesi nde gerçeklefltirildi. Milli E itim Bakan Nimet Çubukçu; Türkiye de üstün zekal çocuklar için e itim tarihimizdeki enderun mekteplerinden bafllayarak fen liselerine de in bu güne kadar yap lan çal flmalar özetledi. Üstün yetenekli/zekal çocuklar için ciddi anlamda yap lan tüm çal flmalar nihai zemine oturtman n ve çoklu modellerle uyugulamalara geçilmesinin gereklili ini aç klad. Özel E itim Rehberlik ve Dan flma Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Ruhi K l ç, üstün zekal larla ilgili gerekli yasal düzenlemelerin ve haz rlanm fl programlar m z n olmad n, Milli E itim Bakanl n n bu durumu reklam amaçl kullanmaya yönelen özel okullara da s cak bakmad n vurgulad. Dünyada üstün zekal çocuklar için kendi e itim modelini ortaya koyan Prof. Dr. Josephs Renzulli ve Prof. Dr. Sally Reis Amerika Birleflik Devletleri ndeki uygulamalardan örnekler sundular. Çeflitli ülke sunumlar n n gerçekleflti i sempozyumda Almanya, bafllatt üstün zekal lar programlar n sürdürmekte yaflan lan zorluklar ve mentorlük sistemini tan tt. Fransa n n e itimde eflitlik yaklafl m yla üstün zekal çocuklara farkl e itim vermedi i; Arap körfezindeki ülkelerin bu konuda pek çok çal flma yapt dikkat çeken bölümlerdi. Sempozyumda yap lan sunumlar n göz kamaflt ran ülkesi Güney Kore; üstün zekal lar e itiminde dünyada öncü çal flmalar, tüm ülkede kullan lan bilgisayar tabanl veri bankas yla üstün zekal ö rencileri sisteme kaydetti ini aç klad. Bahreyn, Kuveyt, Sudi Arabistan ve srail de üstün zekal lar e itiminde baflar l çal flmalar yapan di er örnek ülkeler olarak yer ald lar. Çeflitli e itim modellerinin tan t ld oturumda ülkemize özgü tasar m yla Eskiflehir Anadolu Üniversitesi nde uygulanan ÜYEP büyük be eni toplad. nsan kayna aç s ndan üstün zekal lar n de erlendirildi i oturumlarda TEV TÖL mezunu üstün zekal lar hayata nas l at ld klar n paylaflt lar. Sempozyumun be eni toplayan di er bir çal flmas da Hacettepe Üniversitesi nde üstün zekal çocuklar üzerinde yap lan beyin araflt rmalar oldu. Prof. Dr. Ayflegül Ataman, özel e itime muhtaç olan bu çocuklar n e itimine yönelik programlar haz rlanmas ve bu alanda çal - flacak kadrolar n çok iyi yetifltirilmesi gerekti i mesaj n verdi. Sempozyum uluslaras uygulamalar n yan s ra; çocuklar ve aileleri aç s ndan Türkiye gerçeklerini örnekleyen vakalar, özellikle üstün yetenekli/zekal çocuklar n topluma ve hayata adapte olmas yla ilgili somut örnekleri ortaya koydu. Dr. Özlem Bafl E itim Uzman 11

12 Okulumuz aç ld. Lise pdr biriminden merhabalar Ö renciler yokken okul ne kadar anlams z ve bofltu; iyi ki geldiniz. flte flimdi biz de gerçek anlamda çal flmaya bafllad k. Tüm okul ekibi olarak yeni e itim ö retim y l haz rl k çal flmalar n n hemen arkas ndan özel olarak haz rlad m z yo un programla ö rencilerimizi karfl lad k. Çünkü biliyoruz ki nas l bafllarsak öyle gidermifl ve biz de bu sözü ö rencilerimizle paylaflarak güzel bir bafllang ç yapt k ve böyle devam edece ine eminiz, tabi y llarca Öncelikle flunu gözlemledim ki herkes birbirini özlemifl. Eski ö rencilerimiz arkadafllar yla ve ö retmenleriyle ayr kald klar aylar de erlendirirken, aralar na yeni kat lan arkadafllar yla birlikte ayn zamanda bir oryantasyon haftas yaflad lar. Alt günlük yo- un program m zda tüm s n flar m z müfredatlar na bafllayarak günde 6 saat ders yapt lar. Kurucumuz Nesibe Ayd n n yapt konuflmalarla ö rencilerimiz yaz n rehavetinden bir an önce ç kmaya bafllad ve yeni sezonun heyecan na bizimle beraber ortak oldu. lk hat rlatma, asl nda bir Nesibe Ayd n slogan, her fleyi anlatan o büyülü söz: Yokufltan ç karken akmayan ter, iniflte gözyafl olur. Ö rencilerimize s n flar n n hangi kriterlere göre olufltu u, alan seçiminin kalkmas yla beraber nelerin de iflti i ve yeni koflulda nas l bir karar verilmesi gerekti i, baflar l olman n ince ayr nt lar anlat ld. Bununla birlikte okulumuzun amac, de erleri ve kurallar vurguland. Nesibe hocam z da tüm ö retmen kadrosuyla birlikte ö rencilerimize sa l kl ve herkesi hedefine ulaflt racak bir y l diledi. Velilerimizi de unutmad k. Kurucumuz Nesibe Ayd n yo un program haftas nda veliler için de bir konuflma yaparak okul prensiplerini, ö rencilerden ve ailelerden beklentileri anlatt. Y l boyunca yap lacak çal flmalar hakk nda bilgiler verdi. Pdr zümresi de velilerimiz için s nav sistemini ve meslek seçiminin önemini anlatan bir seminer haz rlad. Seminer sonras da t lan veli- ö renci el kitaplar yla ve soru-cevap yöntemiyle velilerimiz bir çok konuda ayd nlanm fl oldu. fiimdi ise okulumuz yo un program s ras nda yaflanan oryantasyon ve ön haz rl k sonras yine tempolu, disiplinli ve hedefli flekilde çal flmalar na devam ediyor, tabii ö rencilerimizin de gayretiyle birlikte. Onlar çok seviyor ve onlara güveniyoruz. Biliyoruz ki onlar Nesibe Ayd nl olman n gururunu bir ömür boyu tafl yacak, biz de onlar n baflar - lar yla bir ömür boyu övünece iz. Severek, önemseyerek, benimseyerek ve kararl davranarak yap lan bir iflte baflar s z olmak mümkün de ildir bence, bu mesajla yola ç karak tüm ö rencilerimize ve velilerimize gönüllerince bir y l dilyorum. Aylin Y lmaz Anadolu Lisesi Rehber Ö retmeni 12

13 Motivasyon; bir fleyi yapmak istememizi, bizi eyleme sürükleyen ve ihtiyaçlar m z tatmin etmemizi sa layan itici bir güçtür. Yeteneklerimizi, birikimimizi kullanmay ve bizim yeni beceriler gelifltirmemizi sa lar. Hedeflerinize ulaflmak için yapt n z fedakârl klar ancak tüm engellere ra men ulaflt n z baflar lar n z hat rlay n. Bir ifle bafllarken süreç içinde motivasyonunuz ne kadar güçlü ise, o ifli yapma gücünüz ve davran fllar n z n devaml l da o güç oran nda artmaktad r. Baflar n n tan m n yapmak ise güçtür. Toplumdan topluma, kültürden kültüre, aileden aileye de iflebilen subjektif bir konudur. Ancak k saca baflar n n insan n mutluluk, yeterlilik, sayg nl k, özgüven, giriflimcilik, üretkenlik, kendini ifade etme ve sosyalleflme sürecinde olumlu tesirler b rakt n söyleyebiliriz. Baflar, baflkalar n ve onu sevenleri, onun için önemli olan kiflileri memnun etmek için kazan lmamal, kiflinin kendisiyle yar flt bir geliflim sürecinin do al bir sonucu olmal d r. Ayr ca, bir konuda baflar l olan bir kiflinin di- er konularda da baflar l olma ihtimalinin yüksek oldu u da yap lan araflt rmalarca desteklenmifltir. Kifliye göre küçük olarak nitelendirilebilecek bir baflar n n yaratt motivasyon, gelecekteki baflar lar n ç k fl noktas olacak ve baflar baflar y getirecektir. Baflar, insan iliflkilerinde özellikle yak n çevre ve arkadafl iliflkilerinde kifliye sosyal bir güven kazand rmaktad r. Baflar l olma kiflinin sosyalleflmesinde aile ile olan iliflkilerinin düzenlenmesinde ve kiflileraras sayg nl n oluflmas nda gereklidir. Baflar n n temelinde çok büyük oranda duygusal zekâ bulunmaktad r. Duygusal zekân n temelinde ise özgüven, yani kiflinin kendi bafl na bir fleyi yapabilece ine olan güveni yatar. Duyulan özgüvenden al nan güdülenmeyle kifli birçok etkinli e giriflebilir. Baflarmak bir konuda yeterli olman n getirdi i bir sonuçtur. Buna ba l olarak yeterli olma duygusu özgüveni desteklerken yetersizlik duygular ise özgüven aç s ndan kötü sonuçlar do urabilmektedir. Kiflinin güdülenmesi için önce kendine inanmas gerekir. Yaln zca bir fleyi baflarmay istemek yeterli olmamakla beraber onu baflarabilecek yetilere de sahip oldu una inanmas gerekecektir. Ayn zamanda baflarmak istedi i iflin aflamalar, hedefe nas l ulaflaca n, hangi yollardan gitmesi gerekti ini de baflkalar n yard mlar yla anlamas da önemlidir. Çocuklar kendilerini tan mal, kendilerine inanmal ve kendilerini güdüleyebilmelidirler. Çocuklar n kendilerini tan ma sürecinin ilk basama olan aile ortam nda ebeveynler, kendine yeterli, kendini seven çocuklar yetifltirirken onlar oldu u gibi kabul etmeyi ve onlara sayg göstermeyi de ö renmelidir. Çocu- u de ifltirmeye çal flmak yerine çocuktan beklentilerini çocu un kapasitesine göre ayarlamal d r. Ayr ca, çocuklar n bireysel farkl l klar n göz önünde bulundurarak her çocu- un farkl yetenekleri oldu unu, farkl geliflim çizgileri ve h zlar oldu unu görmelidirler. Aileler çocuklar n baflar düzeylerini baflkalar yla k yaslayarak de erlendirme hatas na düfltükleri taktirde bunun sonu olmayan bir yar fla dönüflerek çocu un yaflam boyu mutsuzlu una neden olabilece ini de bilmelidirler. Do ru anlay fl ise, çocu un performans - n n zaman içinde de erlendirilerek kiflisel ilerleme ve gelifliminin izlenerek uygun ö renme ortam n n sunulmas d r. Psi. Mine GENÇER Rehber Ö retmen lkö retim 1. Kademe Rehberlik Birimi Kaynak: 1. Kendine Güven ve Baflar (Doç.Dr.Müzeyyen Sevinç) 2. Hayat n Bütününde Baflar (Tuncer Elmac o lu) 3. letiflim Donan mlar (Prof.Dr.Do an Cücelo lu) 4. Ders Baflar s çin Öneriler (Dr. Osman Abal ) 5. Yaflam Becerileri E itimi (Kudret Eren Yavuz) 13

14 13 Eylül 2010 günü bafllad m z e itim yolculu umuz bir ay n tamamlamak üzere. lk günlerde çocuklar m z n yüzünde görülen korku ve endifle yerini yavafl yavafl güven duygusuna b rakt. Bu de iflimi sizler de çok yak ndan görebiliyorsunuz. Gelen geri bildirimler bu de iflimin göstergesi. Bu de iflim ve uyum daha burada ö reneceklerimizin ilk ad m. Anaokulu çocu un sosyalleflmeye ad m n att ilk yerdir. Çocuklar m z anaokulu sürecinde sevgiyi, ilgiyi, paylaflmay, s n f kurallar na uymay, s raya girmeyi, beklemeyi, selamlaflmay, söz alarak konuflmay, grup olarak hareket etmeyi, oyunlara kat lmay, sorunlar n çözebilmeyi, kendini koruyabilmeyi, baflkalar n n haklar na sayg göstermeyi ö renecek. Yine bu süreçte anne babas d fl nda hayat nda baflka önemli insanlar n da olabilece ini ö renecek. Ö retmen gibi, arkadafl gibi. Dil becerileri geliflecek, nesneleri gruplayabilecek, gözlem yapabilecek, hayal kurabilecek, matematik becerileri kazanacak, fen ve do a olaylar n keflfedecek. Özbak m becerileri dedi imiz ayakkab s n giyip ç karabilme, difllerini f rçalayabilme, ellerini y kayabilme, kendi bafl na yemek yiyebilme becerilerini kazanacak. Y l n sonuna geldi imizde bu h zl de iflime siz bile inanamayacaks n z. Bir bakm fl z ki çocu umuz 1. s n fa haz r birer küçük han m, küçük bey oluvermifl. Slogan m z haline gelen Amatör ruhla profesyonelce çal flma anlay fl nda olan ekibimiz Nesibe Ayd n Anaokulu çal flanlar olarak, sizlerden etkili bir kat l m sürekli bir iflbirli i, dayan flma, anlay fl ve sab r bekliyoruz. E itim ö retim y l m z n yepyeni baflar lar n ve mutluluklar n müjdecisi olmas dile iyle hepinizi sevgiyle kucaklar m. fienay ÖZGÜN Anaokulu Müdürü D KKAT!!!...D KKAT!... ARTIK MALZEMELER N Z B Z MLE PAYLAfiIR MISINIZ? Anaokulu etkinliklerimizde kullan lmak üzere evde kullanmad n z malzemelerinizi okula bekliyoruz: Her türlü dü me ve boncuk Her türlü ip ( yün, naylon, plastik, has r ve vb.) Her türlü kapak ( flifle, kavanoz, konserve) Her türlü kumafl ( tül, kadife, deri) Her türlü flifle ( plastik, cam) Kullan lm fl CD leriniz Kullan lm fl plastik çatal, kafl k ve b çaklar n z Eski toka, kolye ve bilezikleriniz Her türlü çanta, cüzdan, eflarp, flal, flapka ve gözlükleriniz... Dilara Ayhan FOK S rr Ça an Batur FOK Samir Y lmaz FOK Bekir Efe Y lmaz MARTI Arinna Aray MARTI Abdülkerim Yüngül S NCAP Gözde Nur Topalo lu S NCAP Esma S la Coflkun S NCAP rem Öral S NCAP

15 Ö rencilerimize Sorduk Yeni okulunda, yeni s n f nda bir oyuncak olsayd n, ne olmak isterdin? Neden? Ayfle Defne Karakafl: Oyuncak çilekli pasta. Oynamak için. Berat Kabaday : fiu oyunca (S n f m za yeni gelen t rt l oyunca n göstererek) Çünkü çok e lenceli. Ela K l çarslan: Bilgisayar oyunca. Çünkü çok istemifltim, çal fl rd m dü melere basarak. Elif Zehni: Barbie bebek. Çünkü onlar çok güzel. mge Gökmen: Araba. Sürerek oynamak için. sna Erdo an: Dürbün. Çünkü çok güzel bak yorum dürbünle. Kerem Çatak: Doktor seti. Çünkü ben muayene aletiyim. Mustafa Bilge Diyadin: Top. D flar da oynamak için. Nehir Ayer: T rt l oyunca. Çünkü çok güzel. Nehir Çelenk: Süslü bebek. Çünkü her zaman süslü olmay tercih ettim. Nisan Arslan: Kelebek oyunca. Çünkü kelebekleri çok seviyorum. Rana Çiçek: Oyuncak köpek olmak isterdim. Çünkü çok seviyorum. Sarp Çakmak: Oyuncak araba. Çünkü oynamak için. Böyle iterek. Zeren Akkaya: Barbie bebek. Çünkü tac n çok seviyorum. Zeynep Akkaya: Lego. Çünkü takmak için. Tren, oyuncak falan yapard k. 15

16 Ö rencilerimize Sorduk Yeni okulunda, yeni s n f nda bir oyuncak olsayd n, ne olmak isterdin? Neden? Abdülkerim Yüngül: Üstü aç k araba olmak isterdim. Çünkü en sevdi im araba o araba. Arda nal: Tamirci setinin çantas olurdum. Çünkü çok malzeme tafl yor. Azra Dila Hat l: Bebek olmak isterdim. Çünkü bebeklerle oynamay çok seviyorum. Begüm slam: Sar bahç van pantolonlu bebek olmak isterdim. Çünkü onunla oynamay çok seviyorum. Ça atay Fincanc o lu: Uçak olmak isterdim. Çünkü pilot olmak istiyorum. Duru Toprak: Ahflap ev olmak isterdim. Çünkü en güzel onu gördüm. Erol Baran Çölgeçen: Servis arabas olmak isterdim. Çünkü servis arabas yla herkesi evine b rakabilirdim. Esma S la Coflkun: Yemek eflyalar olmak isterdim. Çünkü yemek yemeyi seviyorum. Gözde Nur Topalo lu: Doktor seti olmak isterdim. Çünkü içinde her fley var. Ifl l Nehir Aslan: Sar k yafetli bebek olmak isterdim. Çünkü k yafeti çok güzel. rem Öral: Mor elbiseli bebek olmak isterdim. Çünkü mor rengi çok severim. Levent Deniz Türker: K rm z araba olmak isterim. Çünkü fiimflek Mc. Queen de k rm z. Mahmut Kayra Malkoç: Polis arabas olmak isterdim. Çünkü polisler bizi korur. Nehir Önal: Çiftlik olurdum. Çünkü öyle olmak isterdim. Selim Gürgen: Beyaz jip olmak isterdim. Çünkü sevdi im bir marka. Sinan Uysal: Ferrari olurdum. Çünkü ben Ferrari yi çok severim. Sude Uyan k: Ahflap ev olmak isterdim. Çünkü o çok büyük ve merdivenli. Tunahan Türko lu: Tamir seti olmak isterdim. Çünkü tamir etmeyi seviyorum. Ya mur Teke: Mor tiflörtü, pembe pantolonu olan bebek olmak isterdim. Çünkü bebek çok güzel. 16

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Tepe yöneticilerden gençlere mektup Cazip ifl alanlar Özgeçmifl ve baflvuru hatalar ISSN 1308-5689 2011 fiirketler ve dahas Yeni Mezunun fl Rehberi 2011 Yeni Mezunun fl Rehberi

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

Ak ll tahtada ak ll e itim

Ak ll tahtada ak ll e itim Ak ll tahtada ak ll e itim Do a Koleji ndeki her s n fta art k ak ll tahtalar var. Gerçeklefltirilen bu devrimden dolay Do a Koleji, Promethean firmas taraf ndan Dünya Mükemmellik Ödülü ne lay k görüldü.

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Cahillik her kusurun anas d r. Geri

Cahillik her kusurun anas d r. Geri Eylül 2004 E T ME BAKIfi 1 Örnek ve Lider Ö retmen htiyac SUNUŞ Ahmet Gündo du GENEL BAfiKANI Cahillik her kusurun anas d r. Geri kalm fll m z n, fakirli imizin, hoflgörüsüzlü ümüzün, sivil toplum olamay

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz Yaflam n za art bir kat yoruz 17 EK M 2009 Dördüncü y l m z kutluyoruz Cumhuriyetimiz in 86. y l hepimize kutlu olsun... s.20 42 y ll k ELMOR Erzurum bayimiz Arif Birdal ve Metin Birdal ile 23 y ll k ELMOR

Detaylı

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne aittir.

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Aray fl Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Ahmet Eyüce nin Ard ndan...

Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 9 Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 1 974 senesinin Eylül ay benim KDMM Akademisinden ayr l p zmir e geldi im y l. Bir anda çok zengin/donan ml akademik gençlikle bir arada oldum zmir de. Hem Buca hem Alsancak

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

bag lant Noktas b1 EK M 2010 »SERP L TIMURAY, VODAFONE DAK FARKI ANLATIYOR Yasemin Bal k: Bihter olmak istemezdim

bag lant Noktas b1 EK M 2010 »SERP L TIMURAY, VODAFONE DAK FARKI ANLATIYOR Yasemin Bal k: Bihter olmak istemezdim N bag b1 EK M 2010 S:21 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi»SERP L TIMURAY, VODAFONE DAK FARKI ANLATIYOR Yasemin Bal k: Bihter olmak istemezdim»» Süleyman Karaman:

Detaylı

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Bir HMF Makina dergisidir. > Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Ç NDEK LER BAfiYAZI HABERLER Yeni servislerimizle

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

Ö retmenlerin Toplumsal/Mesleki Kimliklerine. ve Rollerine liflkin De erlendirmeleri: Sosyal Bilgiler Ö retmenleri Üzerinde Yap lm fl Bir Araflt rma

Ö retmenlerin Toplumsal/Mesleki Kimliklerine. ve Rollerine liflkin De erlendirmeleri: Sosyal Bilgiler Ö retmenleri Üzerinde Yap lm fl Bir Araflt rma Ö retmenlerin Toplumsal/Mesleki Kimliklerine ve Rollerine liflkin De erlendirmeleri: Sosyal Bilgiler Ö retmenleri Üzerinde Yap lm fl Bir Araflt rma Yasemin ESEN (*) Özet Bu araflt rman n amac, sosyal bilgiler

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

T ü rkiye Odalar ve Borsalar Birli i nin. B u günlerde modad r ya; bir mesaj n alt n B iz de uyduk modaya ve TOBB Baflkan n n. Editörden.

T ü rkiye Odalar ve Borsalar Birli i nin. B u günlerde modad r ya; bir mesaj n alt n B iz de uyduk modaya ve TOBB Baflkan n n. Editörden. 1 Orhan AYDIN De iflimi gerçeklefltiriyoru n 7 de T e knoloji, biliflim ve iletiflimin getirdi i nimetlerin sanayi bölgelerinin yönetim anlay fl na, felsefesine proje baz nda girebilmesi ve firmalar n

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland Ç NDEK LER TDBD / 77 10 29 A ustos ta Prof.Dr. Mehmet Beyli yi yitirdik. 21 Eylül de ise Sakarya Diflhekimleri Odas Baflkan Necip Enver Demirer ve Genel Sekreter Cenk Acar Gaziantep te yap lan TDB Baflkanlar

Detaylı