NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN. Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi. Editör Hatice SEV ND K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN. Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi. Editör Hatice SEV ND K"

Transkript

1

2 NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi Editör Hatice SEV ND K Yay n Kurulu Sema BÜLBÜL Nilay EV RGEN Ekin BAfiAKLAR Ali Murat KARABA Mehtap ALKAN Asl han AKAY Asl han KIZILTAfi Ebru KURU Esin KARAER Nihal Y TALP Selda ÜSTEBAY Grafik Tasar m ve Uygulama Mehmet ÖZTÜRK Bora SENGER Adres Nesibe Ayd n Okullar Yerleflkesi Haymana Yolu 5. km. Gölbafl /ANKARA Tel: Belgegeçer: ISSN

3 Sevgili Nesibe Ayd nl lar, Öncelikle her iste inizin hem sizin için hem bütün insanl k için her daim gönlünüzce olmas n diliyorum. Ama ilave edeceklerim var: steklerinizin gerçekleflebilmesi için (zihinsel ve fiziksel olarak) güçlü olman z gerekir! Ben flahsen güçlü olman n kültür boyutuyla ilgiliyim, umar m siz de öylesinizdir. Di- er bir ifadeyle kültürel evrim öngörüsüyle En yal n biçimiyle; zamanla ortaya ç kacak olan kesintisiz niteliksel de iflim hem de yaflam n hemen her alan nda. Yani; çarfl da, pazarda, giyimde, beslenmede, evde, okulda, köyde, kentte, ülkede, sanatta, hukukta, politikada ve en önemlisi, insanlar aras iliflkilerde. Bu nedenledir ki kültürel geliflimle çok ilgiliyim. Aksi halde, üniversite diplomal cahil kabulü görürüm; sizlerin çok gerisinde kal r m ve en önemlisi, hem kendime hem size hem de bütün olarak tüm insanl a karfl olmas gereken sayg m yitiririm. K sacas kaba-saba yani yontulmam fl dediklerinizden olurum ve en kötüsü sizden uzaklafl r m. Görüyorsunuz iflte ayakta kalabilmenin ön koflulu kültürel olarak güçlü olmak, yani: Bilgili bireyler olmak, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip etmek, de iflimleri çözümleyebilmek, uygun düfleni yaflam m za katabilme becerisine sahip olmak ve eskimifl ya da eskiyen kabullerden ar nmak. De iflimi sa layan dinamikler yeterince güçlü de ilse, de iflimin kapsayaca zaman çok uzun olur. Ayr ca unutulmas n ki birey olarak her birimiz de iflimi oluflturacak dinamiklerden birinin parças y z. Biz güçlüysek parças oldu umuz ya da olaca m z dinamik de güçlü olur. Böylece de iflimin süresi de k salm fl olur. Güçlü, ça dafl, oldukça demokratik kad nlar m z ve k zlar m z n en az erkekler kadar eflit ve özgür oldu u bir ülkede yaflamak istiyorsak: De iflelim, ça dafllaflal m ki ülkemizin ça dafl bir ülke olmas na katk sunabilelim. Hedef ça dafllaflma ise çok çal flmam z gerekir! Hüsamettin Ayd n Kurucu 3

4 Sayg de er velilerimiz ve sevgili ö rencilerimiz, Okulumuz 6,7 ve 8.s n flar yo un program ve 1.s n flar uyum program kapsam nda yapt çal flmalar sonras nda, 20 Eylül 2010 Pazartesi günü itibariyle e itim ö retime bafllam flt r E itim Ö retim y l n n hepimiz için baflar l ve sa l kl geçmesini yürekten arzu ediyorum. Okulumuzun çok de erli ö rencileri ile buluflmas, biz yöneticileri ve ö retmenlerimizi çok mutlu etmifltir. Güzel ve uzun bir tatil dönemi geçirdik; art k okul zaman, yeni bilgiler, yeni kazan mlar ve yeni baflar lar bizi bekliyor. Sayg de er velilerimiz, bizler biliyoruz ki yaratmaya çal flt m z sevgi ve baflar dolu e itim ö retim ortam m z n en büyük destekçisi sizlersiniz. Okul-ö renci ve veli birlikteli- inin ne kadar önemli oldu unun hepimiz fark nday z. Ö rencilerimizin baflar lar n n yan nda, sorunlar n n da daima arkas nday z ve çözmek ad na her türlü deste e daima haz r z. Paylaflt m z zaman baflar lar m z artacak, sorunlar m z azalacakt r. Nesibe AYDIN E itim Kurumlar Akademik Program çerçevesinde haz rlanan uygulamalar m z, ö rencilerimizi ileriye tafl mak amac yla tasarlanm flt r. Bu uygulamalar n sizler taraf ndan desteklenmesi bizim için son derece önemlidir. Okulumuzun veli toplant lar nda ve ö retmen veli görüflmelerinde sizleri okulumuzda görmekten büyük mutluluk duyaca z. Çocuklar m zla ilgili her fleyi paylaflmak dile iyle Ahmet SÜRÜCÜ lkö retim Okul Müdürü 4

5 Sevgili Nesibe Ayd nl lar, E itim Ö retim y l n n hepimize sa l k, baflar ve mutluluk getirmesi temennisiyle uzun bir yolun ilk ad mlar n att k hep beraber. Okulumuz kollar n üçüncü kez sevgiyle açarken bize de bunun hakl gururunu yaflamak düfltü. Hepimizin bildi i gibi bir ulusun istikbali, o ülkenin genç beyinleridir. yi e itilmifl bireyler toplumu ileri tafl yan mihenk tafllar d r. Nesibe Ayd n Ailesi bu ideale kendini adayan e itim kadrosuyla, genç ayd nlar yetifltirmek yolunda h zla ilerlemektedir. Düzen, disiplin, sevgi ve sayg çerçevesinde e itim veren okulumuz,ayn özverili çal flmalar ö rencilerimizden de beklemektedir. Unutmay n z ki düzenli bir çal flman n yerini hiçbir fley alamaz. Dehan n, yüzde biri ilham yüzde doksan dokuzu ter dir, diye bu yüzden s kl kla söylenir. Tüm ö rencilerimizi sevgiyle kucakl yor; yeni e itim ö retim y l n n baflar, mutluluk ve sa l kla geçmesini gönülden diliyorum. Nilüfer Özdemir Genel Müdür Yard mc s 5

6 Özel Nesibe Ayd n Okullar 'nda ngilizce dil e itimi ilk olarak Anaokulu s n flar m zdan bafllar. Yo un ders saatleri ile sürdürülen bu e itim, ö rencilerimizin çok erken yafllarda önce dili fark edip tan yarak daha sonra da severek ileriki dönemde sürdürecekleri dil e itimi için güçlü bir bafllang ç yapmalar n sa lar. Anadillerinin yan s ra ö renmeye bafllad klar ngilizce'yi de bir dil olarak kabul ederler ve e lenceli bir flekilde e itimlerini sürdürürler. Hedeflerimiz; basit sözcüklerle günlük hayatta kullan lan nesneleri tan mlayabilme, say sayabilme, nesnelerin renklerini sorabilme-söyleyebilme, baz hayvanlar, yiyecekleri, okul eflyalar n, aile üyelerini, giysileri tan yabilme ve isimlendirebilme, basit cümlelerle kendini tan tabilme, bir öyküyü takip edebilme ve canland rabilme gibidir. lkö retimin ilk y llar nda ayn tempoyla sürdürdükleri ngilizce dil e itimlerinde bireysel, grup ve ikili çal flmalar ile çeflitli grup etkinlikleri içinde dil alg s n n geliflmesi sa lan r. Hedeflerimiz Avrupa Dilleri Ortak Baflvuru Metni'ne (Common European Framework) ba l kal narak belirlenir ve gelifltirilir. S n f içi etkinliklerde ilk y llarda flark lar söyleme, resim çizme, boyama kesme, modelleme al flt rmalar ile motor beceriler desteklenirken ilerleyen y llarda yerini dört beceriyi (dinledi ini anlama, konuflma, yazma, okudu unu anlama) odak alan etkinlikler yaparlar. Zaman zaman yap lan ölçme de erlendirme etkinlikleri de ders içinde yap lan etkinlik hedeflerine ne düzeyde ulafl ld saptan r. Bu de erlendirmeler sonucunda takip eden e itim süreci için ö rencinin s n f düzeyinde ö retmen taraf ndan planlamalar yap - l r ve Lise s n flar m zda her y l sonunda yap lan Seviye Tespit S nav ile ö rencilerimiz bir sonraki y l kendi dil düzeylerine uygun s n flara yerlefltirilir. Dil ö renim sürecinde Dil Dosyalar (portfolio) kullan l r. Bu dosyalarda ö rencilerimiz ürünlerini saklarlar ve ö retmenleri rehberli- inde geliflimlerini de erlendirir, dil ö renim süreçlerine daha verimli bir flekilde dahil olurlar. Anaokulundan liseye kadar, okulumuzun her s n f nda ana dili ngilizce olan yabanc ö retmenler, ö rencilerin telaffuzlar ve kendini ifade edebilme yeteneklerini gelifltirmek için ana programdan ba ms z beceri a rl kl bir e itim verirler. ngilizce e itimi ders d fl nda da çeflitli etkinlikler ile sürdürülür. lkö retim 1, 2-3, 4-5, 6-7, 8 ve Lise gruplar ayr ayr ngilizce drama etkinlikleri düzenlerler ve ortaya ç kar lan ürünler okul içi ve d fl nda sergilenir, çeflitli yar flmalarda yer al r. Yine ngilizce dil e itimine ek olarak yukar daki gruplar için ayr ayr ngilizce Kültür-Sanat kulüpleri, Dünya Çocuk Oyunlar kulübü ve Olumlu Düflünce Gelifltirme kulübü (INDIGO) çal flmalar n haftal k kulüp saatlerinde sürdürür. S n f içi yap lan projeler zaman zaman Atrium'un belirlenen noktalar nda tüm okula sergilenir. ngilizce fark ndal k projeleri kapsam nda okul d fl na geziler yap l r, daha sonra bu gezilerde edinilen bilgiler ve sonuç raporlar okuldaki di er ö rencilere sunulur. Tansu TOPÇU Yabanc Diller Koordinatörü ODTÜ Yabanc Diller E itimi Bölümü 6

7 Say n Nesibe Ayd n Koleji Ailesi, Bu y l hayat m zda bir sürü de ifliklikler oldu; bunlar n en önemlisi de k z m z Do a n n Türkiye`deki yeni okuluna bafllamas yd. Seattle da (ABD) yedi y l yaflad ktan sonra bu yaz yurda döndük. Bu karar aflamas nda en büyük çekincemiz Do a n n e itimine en iyi flekilde nas l devam edebilece i konusundayd. Bunun nedenlerini, e itim ve ö retimin çocuklar m z n geliflimi ve gelece i üzerindeki en önemli etken oldu unun, çocuklar m z n ve ülkemizin gelece inin 21. Yüzy lda bilimsel akl n ve onun ürünü teknolojinin özümsenmesinden geçti inin bilincinde olan sizlere ayr ca anlatmaya gerek olmad n düflünüyoruz. Ankara ya gelir gelmez devlet ve özel ilkö retim okullar n araflt rmaya bafllad k. Ne yaz k ki burada ABD de oldu u gibi internet üzerinden (ba ms z kurulufllarca) yap labilen okullar n baflar ve kalitelerini (ö rencilerin eyalet çap ndaki baflar lar ; ö retmen/ö renci oranlar ; ö rencilerin, velilerin ve okul çal flanlar n n ayr ayr okul de erlendirmeleri; vb.) karfl laflt rma flans n bulamad k. Hangi okulun Do a için en iyisi oldu unu bulabilmek amac yla, her okula gerekirse defalarca gidip gerekli bilgileri toplamak, gözlem ve görüflmeler yapmak ve böylece do rular yanl fllardan ve önyarg lardan ay klamak gerekti. flte bu noktada, Nesibe Ayd n Okullar, e itim/ö retim kalitesi, yaklafl m, okulun fiziksel yap s ve olanaklar ve kadrosunun gerçekçili i ile h zla en öne ç kt. Do a n n da Nesibe Ayd n Okullar n di er alternatifler içerisinden tercih etmesi sonucunda karar m z güvenle verdik. Yeni e itim ve ö retim döneminin hepimiz için baflar ve mutlulukla geçmesi dile i ile tüm Nesibe Ayd n Ailesine teflekkürlerimizi sunar z. 3-B Ayfle Do a ÖREN Velisi Çi dem ÖZBA Ersin Emre ÖREN 7

8 De erli Veliler, Sevgili Ö renciler, Türkiye de bir y ld z gibi parlayan Nesibe Ayd n Okullar n n bir ö retmeni olmaktan duydu- um mutluluk ve gururdan söz ederek bafllamak istiyorum yaz ma. Çok genç bir okuluz. Bu kadar k sa sürede velilerimiz okulumuza duyduklar güvenle çocuklar n teslim ettiler. Ö rencilerimizin baz lar ö renim hayatlar na bafllad klar okullar, uzun süre pek çok fleyi paylaflt klar ö retmenlerini, arkadafllar n b rak p geldiler. Nesibe Ayd n e itim ordusu olarak bize emanet edilen ö rencilerimizi; Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemifl, temel demokratik de erlerle donanm fl, bireysel farkl l klar ne olursa olsun araflt rma-sorgulama, elefltirel düflünme, problem çözme ve karar verme becerileri geliflmifl; yaflam boyu ö renen ve insan haklar na sayg l, mutlu bireyler olarak yetifltirmeyi hedefliyoruz. Bu hedef do rultusunda; her çocu un ö renebilece inin, birey olarak kendine özgü oldu unun; ö rencilerin düflünmeye, soru sormaya özendirilmesi gerekti inin fark nday z. Haklar n bilen ve kullanan, sorumluluklar n yerine getiren demokratik bireyler yetifltirmenin önemini biliyor, ö rencilerimizin bu özellikleri tafl mas için yap lmas gerekenleri titizlikle yerine getiriyoruz. Ö rencilerimizin, ö renme sürecinde deneyimlerini kullanmalar na ve çevreyle etkileflim kurmas na önem veriyoruz. E itim sürecinde, bu hedeflere ulaflmak için aile-okul iflbirli i ve tutarl l n n ö rencilerimizin daha uyumlu bir ortamda geliflmesini sa layaca n biliyoruz. E itim süreci yaln zca ö rencinin okulda bulundu u süreci kapsamamal d r. Ö renme, sürekli olmal d r. Okulda da evde de devam etmelidir. Bu nedenle ö rencilerimizin evlerinde yapaca çal flmalar bizim için çok önemlidir, çok de erlidir. Kurum olarak ö rencilerimizin okul d fl nda yapt klar çal flmalar, ödevleri çok önemsiyoruz. Ö rencilerimiz ödev yaparken plan yapma becerisi gelifltirirler. letiflim kurabilme, kaynaklardan faydalanabilme, alet yapabilme ve kullanabilme alanlar ndaki yeteneklerini gelifltirirler. Konulara de iflik aç lardan bakabilme, dan flabilme, tart flabilme ve soru sorabilme davran fllar n kazan rlar. Birlikte çal flma davran fl kazan rlar, düflünme gücünü gelifltirirler, baflarman n hazz n tatma duygusunu kazan rlar. Bu amaçlarla okulumuzda farkl ödev türleriyle karfl lafl lmaktad r. Okulumuzda verilen günlük ödevler, gün içinde yap lan çal flmalar n pekifltirilmesini amaçlamaktad r. Belli dönemlerde verilen ayl k ödev kitapç klar, günlük çal flmalar n yan nda yürütülmesi gereken bir ödevdir. Sorumluluk duygusunu gelifltirmeye çal fl rken belli bir dönemde yap lan çal flmalar n tekrar n ve eksik ö renmelerin ortaya ç kmas n amaçlamaktad r. Bildi iniz gibi uzun yaz tatili, ülkemizde ö renim gören tüm ö renciler için kay plar n yafland zaman dilimidir. Yaflanan bu kay plar en aza indirmek ve yaz tatillerini de erlendirmek amac yla yaz ödevleri verilmektedir. Bu ödevler, o y la ait ö renilen bilgilerin tekrar edilmesini amaçlamaktad r. Böylelikle y l boyunca ö renilen bilgilerde en az kay plar yaflanarak ö rencilerimiz yeni ö retim y l na bafllayacaklard r. Velilerimizin ve ö rencilerimizin bu kadar önemli olan ödev konusunu anlamalar n bekliyoruz ve titizlikle yerine getirilmesi gerekti inin alt n çiziyoruz. Hiçbir baflar tesadüf de ildir. Unutmayal m, biz bir ekibiz. Elde etti imiz ve elde edece imiz baflar lar n tümü bu ekibin eseridir. Hiçbir fley eriflilmeyecek kadar yüksekte de ildir. Yeter ki uzanmas n bilelim. Fatma Papak S n f Ö retmenleri Bölüm Baflkan 8

9 Okulumuz tatil oldu unda ö retmenlerimiz baflar m z n devam için tatilde verilen ödevlerimizin planl oalrak yap lmas n, bol bol kitap okumam z, yapamad m z her soru ve tak ld - m z her konu için kendilerini her zaman arayabilece imizi s k s k tembih etmifllerdi. Bir an düflündük ö retmenlerimiz tatil yapmayacak m? Ö retmenlerimiz tatilde bile bize yard mc olmaya çal fl yorlard. O zaman biz de çal flmal yd k. Baflar lar m za baflar eklemeliydik. Tatilde planl olarak tüm ödevlerimizi yapt k. Bol bol kitap okuduk. Hem spora hem e lenceye hem de ö renmeye vakit ay rd k. Bu arada okulumuzu, ö retmenlerimizi ve birbirimizi çok ama çok özledik. Okulumuzun aç laca günü sab rs zl kla bekledik. Güzel okulumuzda sporla vücudumuzu, e itimle gelece- imizi, yabanc dille içimizdeki insan, drama ile duygular m z ve kiflili imizi gelifltirdik. nsanlar sevmeyi, araflt rarak, izleyerek, gözlemleyerek, olaylar n içinde yaflayarak ö rendik ve ö renmeye devam edece iz. Okulumuzun çok farkl oldu unu ö rendik. Nesibe Ayd n Okullar nda oldu umuz için çok mutlu olduk. Okulumuz aç laca için heyecanland k. Okulun aç ld ilk gün herkes birbirine kavufltu. Yeni ö retmenlerimizle ve yeni arkadafllar m zla tan flt k ve ilk günün son dersine geldik. Zil çalar çalmaz d flar ya f rlad k. Okulumuza, ö retmenlerimize, çiftlik evindeki hayvanlara, ma aralara, spor alanlar na, çim sahaya iflte kavuflmufltuk. Hem mutlu hem de baflar l çocuk olmak için çok ama çok çal flaca z! rem Atalay 5-A S n f 9

10 Bu y l 1.s n f ö rencilerimiz, büyük bir heyecan ve coflkuyla uyum program çerçevesinde, ilk hafta etkinliklerine kat ld lar. Önümüzdeki süreçte etkili ve e lenceli bir flekilde okuma-yazma ö renecekler. Çocuklar - m z n gelecekteki yaflamlar na temel oluflturacak fiziksel, ruhsal ve bedensel becerilerinin temellerinin at ld önemli dönemlerinden biri okuma yazma sürecidir.onlara ve tüm ö rencilerimize yaflamlar boyunca baflar,sa l k ve mutluluklar diliyoruz. Okulumuzda okuma-yazma ö retimini Türkçe dersi ö retim program nda yer alan Ses Temelli Cümle Yöntemi ve e itim felsefemiz do rultusunda gerçeklefltirmekteyiz. Ö rencilerimizi yetifltirirken amac m z, sadece okuma-yazma gibi becerileri kazand rmak de il,ayn zamanda düflünme, anlama, s ralama, sorgulama, s n flama, iliflki kurma, analiz- sentez yapma, yarat c l k ve de erlendirme gibi zihinsel becerin de gelifltirilmesini sa lamakt r. Bu süreçte Türkçe yi etkili ve güzel kullanma,iletiflim kurma,problem çözme,karar verme, ö renmeyi yaflam boyu sürdürme gibi becerilerin de gelifltirilmesi hedeflerimiz aras ndad r.ö rencilerimizin geliflim düzeyine uygun bu becerilerin gelifltirilmesi için; Çoklu zeka, Yap land r c yaklafl m, ö renci merkezli ö renme, bireysel farkl l klara duyarl ö retim yaklafl m ve modellerini eklektik bir ders tasar m yla uygulamaktay z. Bu süreçte çoklulu a ve çeflitlili e önem veriyoruz. Ö rencilerimize sundu umuz zengin içerik, onlar n temel düflünme becerilerinin, yarat c l klar n n ve zeka alanlar n n geliflimine katk sa lamaktad r. Ayr ca okuma-yazma ö retimini daha kolay ve e lenceli hale getirmektedir. Ö rencilerimizin baflar s nda okulumuzun ve ö retmenlerimizin oldu u kadar velilerimizin deste i de çok önemlidir. Velilerimiz, çocuklar m za araç-gereçlerini kullanmalar, okula haz rl kl gelmeleri, ödevlerini zaman nda yapmalar konusunda yönlendirmeli, güçlük çektikleri durumlarda yard m elini uzatmal d r. Ancak veliler okumayazma ö retimini üstlenmemelidir, elbette... Ö rencilerimizin anaokulunda kazand klar sosyal, duygusal ve psikomotor becerileri sayesinde bu süreci çok k sa bir sürede tamamlayaca m z öngörüyoruz. Minik ö rencilerimizin mutlu bir okuma-yazma süreci geçirmelerini umuyor zümre olarak hepsine çok güveniyoruz. 1. S n flar Zümresi 10

11 1. Uluslararas Üstün Yetenekliler Sempozyumu 23, 24 Eylül tarihlerinde Milli E itim Bakanl ve Türk E itim Vakf n n deste- iyle stanbul da Koç Üniversitesi nde gerçeklefltirildi. Milli E itim Bakan Nimet Çubukçu; Türkiye de üstün zekal çocuklar için e itim tarihimizdeki enderun mekteplerinden bafllayarak fen liselerine de in bu güne kadar yap lan çal flmalar özetledi. Üstün yetenekli/zekal çocuklar için ciddi anlamda yap lan tüm çal flmalar nihai zemine oturtman n ve çoklu modellerle uyugulamalara geçilmesinin gereklili ini aç klad. Özel E itim Rehberlik ve Dan flma Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Ruhi K l ç, üstün zekal larla ilgili gerekli yasal düzenlemelerin ve haz rlanm fl programlar m z n olmad n, Milli E itim Bakanl n n bu durumu reklam amaçl kullanmaya yönelen özel okullara da s cak bakmad n vurgulad. Dünyada üstün zekal çocuklar için kendi e itim modelini ortaya koyan Prof. Dr. Josephs Renzulli ve Prof. Dr. Sally Reis Amerika Birleflik Devletleri ndeki uygulamalardan örnekler sundular. Çeflitli ülke sunumlar n n gerçekleflti i sempozyumda Almanya, bafllatt üstün zekal lar programlar n sürdürmekte yaflan lan zorluklar ve mentorlük sistemini tan tt. Fransa n n e itimde eflitlik yaklafl m yla üstün zekal çocuklara farkl e itim vermedi i; Arap körfezindeki ülkelerin bu konuda pek çok çal flma yapt dikkat çeken bölümlerdi. Sempozyumda yap lan sunumlar n göz kamaflt ran ülkesi Güney Kore; üstün zekal lar e itiminde dünyada öncü çal flmalar, tüm ülkede kullan lan bilgisayar tabanl veri bankas yla üstün zekal ö rencileri sisteme kaydetti ini aç klad. Bahreyn, Kuveyt, Sudi Arabistan ve srail de üstün zekal lar e itiminde baflar l çal flmalar yapan di er örnek ülkeler olarak yer ald lar. Çeflitli e itim modellerinin tan t ld oturumda ülkemize özgü tasar m yla Eskiflehir Anadolu Üniversitesi nde uygulanan ÜYEP büyük be eni toplad. nsan kayna aç s ndan üstün zekal lar n de erlendirildi i oturumlarda TEV TÖL mezunu üstün zekal lar hayata nas l at ld klar n paylaflt lar. Sempozyumun be eni toplayan di er bir çal flmas da Hacettepe Üniversitesi nde üstün zekal çocuklar üzerinde yap lan beyin araflt rmalar oldu. Prof. Dr. Ayflegül Ataman, özel e itime muhtaç olan bu çocuklar n e itimine yönelik programlar haz rlanmas ve bu alanda çal - flacak kadrolar n çok iyi yetifltirilmesi gerekti i mesaj n verdi. Sempozyum uluslaras uygulamalar n yan s ra; çocuklar ve aileleri aç s ndan Türkiye gerçeklerini örnekleyen vakalar, özellikle üstün yetenekli/zekal çocuklar n topluma ve hayata adapte olmas yla ilgili somut örnekleri ortaya koydu. Dr. Özlem Bafl E itim Uzman 11

12 Okulumuz aç ld. Lise pdr biriminden merhabalar Ö renciler yokken okul ne kadar anlams z ve bofltu; iyi ki geldiniz. flte flimdi biz de gerçek anlamda çal flmaya bafllad k. Tüm okul ekibi olarak yeni e itim ö retim y l haz rl k çal flmalar n n hemen arkas ndan özel olarak haz rlad m z yo un programla ö rencilerimizi karfl lad k. Çünkü biliyoruz ki nas l bafllarsak öyle gidermifl ve biz de bu sözü ö rencilerimizle paylaflarak güzel bir bafllang ç yapt k ve böyle devam edece ine eminiz, tabi y llarca Öncelikle flunu gözlemledim ki herkes birbirini özlemifl. Eski ö rencilerimiz arkadafllar yla ve ö retmenleriyle ayr kald klar aylar de erlendirirken, aralar na yeni kat lan arkadafllar yla birlikte ayn zamanda bir oryantasyon haftas yaflad lar. Alt günlük yo- un program m zda tüm s n flar m z müfredatlar na bafllayarak günde 6 saat ders yapt lar. Kurucumuz Nesibe Ayd n n yapt konuflmalarla ö rencilerimiz yaz n rehavetinden bir an önce ç kmaya bafllad ve yeni sezonun heyecan na bizimle beraber ortak oldu. lk hat rlatma, asl nda bir Nesibe Ayd n slogan, her fleyi anlatan o büyülü söz: Yokufltan ç karken akmayan ter, iniflte gözyafl olur. Ö rencilerimize s n flar n n hangi kriterlere göre olufltu u, alan seçiminin kalkmas yla beraber nelerin de iflti i ve yeni koflulda nas l bir karar verilmesi gerekti i, baflar l olman n ince ayr nt lar anlat ld. Bununla birlikte okulumuzun amac, de erleri ve kurallar vurguland. Nesibe hocam z da tüm ö retmen kadrosuyla birlikte ö rencilerimize sa l kl ve herkesi hedefine ulaflt racak bir y l diledi. Velilerimizi de unutmad k. Kurucumuz Nesibe Ayd n yo un program haftas nda veliler için de bir konuflma yaparak okul prensiplerini, ö rencilerden ve ailelerden beklentileri anlatt. Y l boyunca yap lacak çal flmalar hakk nda bilgiler verdi. Pdr zümresi de velilerimiz için s nav sistemini ve meslek seçiminin önemini anlatan bir seminer haz rlad. Seminer sonras da t lan veli- ö renci el kitaplar yla ve soru-cevap yöntemiyle velilerimiz bir çok konuda ayd nlanm fl oldu. fiimdi ise okulumuz yo un program s ras nda yaflanan oryantasyon ve ön haz rl k sonras yine tempolu, disiplinli ve hedefli flekilde çal flmalar na devam ediyor, tabii ö rencilerimizin de gayretiyle birlikte. Onlar çok seviyor ve onlara güveniyoruz. Biliyoruz ki onlar Nesibe Ayd nl olman n gururunu bir ömür boyu tafl yacak, biz de onlar n baflar - lar yla bir ömür boyu övünece iz. Severek, önemseyerek, benimseyerek ve kararl davranarak yap lan bir iflte baflar s z olmak mümkün de ildir bence, bu mesajla yola ç karak tüm ö rencilerimize ve velilerimize gönüllerince bir y l dilyorum. Aylin Y lmaz Anadolu Lisesi Rehber Ö retmeni 12

13 Motivasyon; bir fleyi yapmak istememizi, bizi eyleme sürükleyen ve ihtiyaçlar m z tatmin etmemizi sa layan itici bir güçtür. Yeteneklerimizi, birikimimizi kullanmay ve bizim yeni beceriler gelifltirmemizi sa lar. Hedeflerinize ulaflmak için yapt n z fedakârl klar ancak tüm engellere ra men ulaflt n z baflar lar n z hat rlay n. Bir ifle bafllarken süreç içinde motivasyonunuz ne kadar güçlü ise, o ifli yapma gücünüz ve davran fllar n z n devaml l da o güç oran nda artmaktad r. Baflar n n tan m n yapmak ise güçtür. Toplumdan topluma, kültürden kültüre, aileden aileye de iflebilen subjektif bir konudur. Ancak k saca baflar n n insan n mutluluk, yeterlilik, sayg nl k, özgüven, giriflimcilik, üretkenlik, kendini ifade etme ve sosyalleflme sürecinde olumlu tesirler b rakt n söyleyebiliriz. Baflar, baflkalar n ve onu sevenleri, onun için önemli olan kiflileri memnun etmek için kazan lmamal, kiflinin kendisiyle yar flt bir geliflim sürecinin do al bir sonucu olmal d r. Ayr ca, bir konuda baflar l olan bir kiflinin di- er konularda da baflar l olma ihtimalinin yüksek oldu u da yap lan araflt rmalarca desteklenmifltir. Kifliye göre küçük olarak nitelendirilebilecek bir baflar n n yaratt motivasyon, gelecekteki baflar lar n ç k fl noktas olacak ve baflar baflar y getirecektir. Baflar, insan iliflkilerinde özellikle yak n çevre ve arkadafl iliflkilerinde kifliye sosyal bir güven kazand rmaktad r. Baflar l olma kiflinin sosyalleflmesinde aile ile olan iliflkilerinin düzenlenmesinde ve kiflileraras sayg nl n oluflmas nda gereklidir. Baflar n n temelinde çok büyük oranda duygusal zekâ bulunmaktad r. Duygusal zekân n temelinde ise özgüven, yani kiflinin kendi bafl na bir fleyi yapabilece ine olan güveni yatar. Duyulan özgüvenden al nan güdülenmeyle kifli birçok etkinli e giriflebilir. Baflarmak bir konuda yeterli olman n getirdi i bir sonuçtur. Buna ba l olarak yeterli olma duygusu özgüveni desteklerken yetersizlik duygular ise özgüven aç s ndan kötü sonuçlar do urabilmektedir. Kiflinin güdülenmesi için önce kendine inanmas gerekir. Yaln zca bir fleyi baflarmay istemek yeterli olmamakla beraber onu baflarabilecek yetilere de sahip oldu una inanmas gerekecektir. Ayn zamanda baflarmak istedi i iflin aflamalar, hedefe nas l ulaflaca n, hangi yollardan gitmesi gerekti ini de baflkalar n yard mlar yla anlamas da önemlidir. Çocuklar kendilerini tan mal, kendilerine inanmal ve kendilerini güdüleyebilmelidirler. Çocuklar n kendilerini tan ma sürecinin ilk basama olan aile ortam nda ebeveynler, kendine yeterli, kendini seven çocuklar yetifltirirken onlar oldu u gibi kabul etmeyi ve onlara sayg göstermeyi de ö renmelidir. Çocu- u de ifltirmeye çal flmak yerine çocuktan beklentilerini çocu un kapasitesine göre ayarlamal d r. Ayr ca, çocuklar n bireysel farkl l klar n göz önünde bulundurarak her çocu- un farkl yetenekleri oldu unu, farkl geliflim çizgileri ve h zlar oldu unu görmelidirler. Aileler çocuklar n baflar düzeylerini baflkalar yla k yaslayarak de erlendirme hatas na düfltükleri taktirde bunun sonu olmayan bir yar fla dönüflerek çocu un yaflam boyu mutsuzlu una neden olabilece ini de bilmelidirler. Do ru anlay fl ise, çocu un performans - n n zaman içinde de erlendirilerek kiflisel ilerleme ve gelifliminin izlenerek uygun ö renme ortam n n sunulmas d r. Psi. Mine GENÇER Rehber Ö retmen lkö retim 1. Kademe Rehberlik Birimi Kaynak: 1. Kendine Güven ve Baflar (Doç.Dr.Müzeyyen Sevinç) 2. Hayat n Bütününde Baflar (Tuncer Elmac o lu) 3. letiflim Donan mlar (Prof.Dr.Do an Cücelo lu) 4. Ders Baflar s çin Öneriler (Dr. Osman Abal ) 5. Yaflam Becerileri E itimi (Kudret Eren Yavuz) 13

14 13 Eylül 2010 günü bafllad m z e itim yolculu umuz bir ay n tamamlamak üzere. lk günlerde çocuklar m z n yüzünde görülen korku ve endifle yerini yavafl yavafl güven duygusuna b rakt. Bu de iflimi sizler de çok yak ndan görebiliyorsunuz. Gelen geri bildirimler bu de iflimin göstergesi. Bu de iflim ve uyum daha burada ö reneceklerimizin ilk ad m. Anaokulu çocu un sosyalleflmeye ad m n att ilk yerdir. Çocuklar m z anaokulu sürecinde sevgiyi, ilgiyi, paylaflmay, s n f kurallar na uymay, s raya girmeyi, beklemeyi, selamlaflmay, söz alarak konuflmay, grup olarak hareket etmeyi, oyunlara kat lmay, sorunlar n çözebilmeyi, kendini koruyabilmeyi, baflkalar n n haklar na sayg göstermeyi ö renecek. Yine bu süreçte anne babas d fl nda hayat nda baflka önemli insanlar n da olabilece ini ö renecek. Ö retmen gibi, arkadafl gibi. Dil becerileri geliflecek, nesneleri gruplayabilecek, gözlem yapabilecek, hayal kurabilecek, matematik becerileri kazanacak, fen ve do a olaylar n keflfedecek. Özbak m becerileri dedi imiz ayakkab s n giyip ç karabilme, difllerini f rçalayabilme, ellerini y kayabilme, kendi bafl na yemek yiyebilme becerilerini kazanacak. Y l n sonuna geldi imizde bu h zl de iflime siz bile inanamayacaks n z. Bir bakm fl z ki çocu umuz 1. s n fa haz r birer küçük han m, küçük bey oluvermifl. Slogan m z haline gelen Amatör ruhla profesyonelce çal flma anlay fl nda olan ekibimiz Nesibe Ayd n Anaokulu çal flanlar olarak, sizlerden etkili bir kat l m sürekli bir iflbirli i, dayan flma, anlay fl ve sab r bekliyoruz. E itim ö retim y l m z n yepyeni baflar lar n ve mutluluklar n müjdecisi olmas dile iyle hepinizi sevgiyle kucaklar m. fienay ÖZGÜN Anaokulu Müdürü D KKAT!!!...D KKAT!... ARTIK MALZEMELER N Z B Z MLE PAYLAfiIR MISINIZ? Anaokulu etkinliklerimizde kullan lmak üzere evde kullanmad n z malzemelerinizi okula bekliyoruz: Her türlü dü me ve boncuk Her türlü ip ( yün, naylon, plastik, has r ve vb.) Her türlü kapak ( flifle, kavanoz, konserve) Her türlü kumafl ( tül, kadife, deri) Her türlü flifle ( plastik, cam) Kullan lm fl CD leriniz Kullan lm fl plastik çatal, kafl k ve b çaklar n z Eski toka, kolye ve bilezikleriniz Her türlü çanta, cüzdan, eflarp, flal, flapka ve gözlükleriniz... Dilara Ayhan FOK S rr Ça an Batur FOK Samir Y lmaz FOK Bekir Efe Y lmaz MARTI Arinna Aray MARTI Abdülkerim Yüngül S NCAP Gözde Nur Topalo lu S NCAP Esma S la Coflkun S NCAP rem Öral S NCAP

15 Ö rencilerimize Sorduk Yeni okulunda, yeni s n f nda bir oyuncak olsayd n, ne olmak isterdin? Neden? Ayfle Defne Karakafl: Oyuncak çilekli pasta. Oynamak için. Berat Kabaday : fiu oyunca (S n f m za yeni gelen t rt l oyunca n göstererek) Çünkü çok e lenceli. Ela K l çarslan: Bilgisayar oyunca. Çünkü çok istemifltim, çal fl rd m dü melere basarak. Elif Zehni: Barbie bebek. Çünkü onlar çok güzel. mge Gökmen: Araba. Sürerek oynamak için. sna Erdo an: Dürbün. Çünkü çok güzel bak yorum dürbünle. Kerem Çatak: Doktor seti. Çünkü ben muayene aletiyim. Mustafa Bilge Diyadin: Top. D flar da oynamak için. Nehir Ayer: T rt l oyunca. Çünkü çok güzel. Nehir Çelenk: Süslü bebek. Çünkü her zaman süslü olmay tercih ettim. Nisan Arslan: Kelebek oyunca. Çünkü kelebekleri çok seviyorum. Rana Çiçek: Oyuncak köpek olmak isterdim. Çünkü çok seviyorum. Sarp Çakmak: Oyuncak araba. Çünkü oynamak için. Böyle iterek. Zeren Akkaya: Barbie bebek. Çünkü tac n çok seviyorum. Zeynep Akkaya: Lego. Çünkü takmak için. Tren, oyuncak falan yapard k. 15

16 Ö rencilerimize Sorduk Yeni okulunda, yeni s n f nda bir oyuncak olsayd n, ne olmak isterdin? Neden? Abdülkerim Yüngül: Üstü aç k araba olmak isterdim. Çünkü en sevdi im araba o araba. Arda nal: Tamirci setinin çantas olurdum. Çünkü çok malzeme tafl yor. Azra Dila Hat l: Bebek olmak isterdim. Çünkü bebeklerle oynamay çok seviyorum. Begüm slam: Sar bahç van pantolonlu bebek olmak isterdim. Çünkü onunla oynamay çok seviyorum. Ça atay Fincanc o lu: Uçak olmak isterdim. Çünkü pilot olmak istiyorum. Duru Toprak: Ahflap ev olmak isterdim. Çünkü en güzel onu gördüm. Erol Baran Çölgeçen: Servis arabas olmak isterdim. Çünkü servis arabas yla herkesi evine b rakabilirdim. Esma S la Coflkun: Yemek eflyalar olmak isterdim. Çünkü yemek yemeyi seviyorum. Gözde Nur Topalo lu: Doktor seti olmak isterdim. Çünkü içinde her fley var. Ifl l Nehir Aslan: Sar k yafetli bebek olmak isterdim. Çünkü k yafeti çok güzel. rem Öral: Mor elbiseli bebek olmak isterdim. Çünkü mor rengi çok severim. Levent Deniz Türker: K rm z araba olmak isterim. Çünkü fiimflek Mc. Queen de k rm z. Mahmut Kayra Malkoç: Polis arabas olmak isterdim. Çünkü polisler bizi korur. Nehir Önal: Çiftlik olurdum. Çünkü öyle olmak isterdim. Selim Gürgen: Beyaz jip olmak isterdim. Çünkü sevdi im bir marka. Sinan Uysal: Ferrari olurdum. Çünkü ben Ferrari yi çok severim. Sude Uyan k: Ahflap ev olmak isterdim. Çünkü o çok büyük ve merdivenli. Tunahan Türko lu: Tamir seti olmak isterdim. Çünkü tamir etmeyi seviyorum. Ya mur Teke: Mor tiflörtü, pembe pantolonu olan bebek olmak isterdim. Çünkü bebek çok güzel. 16

17 Ö rencilerimize Sorduk Yeni okulunda, yeni s n f nda bir oyuncak olsayd n, ne olmak isterdin? Neden? Can Dik: Direksiyonu dönen gri bir araba olmak isterdim. Çünkü en çok arabalar seviyorum. Beril Görür: Büyük ve saçlar örgülü bir bebek olmak isterdim. Çünkü bebekleri çok seviyorum. Can Efe Bozac : Aslan olmak isterdim. S n ftaki en güzel oyuncak olmak için. Gülsena fientürk: Yapboz olmak isterdim. Çünkü insan desenli yapboz olmak çok güzel. Atilla Nesimi K ran: Hayvan oyunca olmak isterdim. Çünkü hayvan oyunca olmak çok zevkli. Mert Kaya: 4 kol oyunca olmak isterdim. Çünkü o çok güçlü ve çocu a dönüflebiliyor. Furkan Demircan: Puzzle olurdum. Çünkü puzzle yapmay çok sevdim. Meriç ren Kocabalkan: Alet evi olmak isterdim. Çünkü çok e lenceli olurdum. Azra Baysal: Bebek olmak isterdim. Çünkü bebeklerle evcilik oynamak çok güzel. Eylül Biçer: Top olmak isterdim. Çünkü yuvarlanmay seviyorum. Bulem Öztürk: Kaleli bir oyuncak olmak isterdim. Çünkü yap fleylerini seviyorum. Kerem Özcan: Eski okulumdaki arabalar gibi olmak isterdim. Çünkü korunmak için araban n içine binebiliriz. Deniz Okyay: Kart çekip taklidini yap oyunu olmak isterdim. Çünkü taklit yapmay, topaç ördek taklidini çok seviyorum. Sude Göçer: Mutfak eflyalar ndan çaydanl k olmak isterdim. Çünkü çay çok seviyorum. Ece Derya Türker: Bebek olmak isterdim. Çünkü bebekleri çok seviyorum. Tuna Akar: Büyük bir ifl makinesi olmak isterdim. Çünkü topra n kaz p, boflluk yap p yeniden toprak ekebilirler. dil Köse: Sar, uzun saçl oyuncak bir bebek olmak isterdim. Çünkü sar ve uzun saç seviyorum. Pelin Çilo lu: Puzzle olmak isterdim. Çünkü onlar çok e lenceli. Begüm fiahin: Bebek olmak isterdim. Çünkü onunla çok e leniyoruz. 17

18 Ö rencilerimize Sorduk Yeni okulunda, yeni s n f nda bir oyuncak olsayd n, ne olmak isterdin? Neden? Ç. Deren Ar kan: Kedi olurdum. Çünkü kedimi çok seviyorum. Berk Bezginli: Kamyon olurdum. Çünkü kamyonlar çok seviyorum. Çöpleri ç kartmas çok hofluma gidiyor. dil Yüzbafl o lu: Renkli marakas olurdum. Çünkü müzik aleti olup çocuklar mutlu etmek isterdim. Lara Sönmez: Oyuncak evin içindeki insanlar olmak isterdim. Çünkü insan olup oynamak isterdim. Samir Y lmaz: Köpek olurdum. Çünkü köpek olmay çok seviyorum. S. Ça an Batur: tfaiye arabas olmak isterdim. Çünkü itfaiye arabalar n çok seviyorum. Doruk Toru: Yapboz olurdum. Çünkü yapbozun parçalar n birlefltirmesini çok seviyorum. Ali Rag p Kabaday : Kurt olurdum. Çünkü kurtlar çok seviyorum. Ada Erkal: Oyuncak bebek olurdum. Çünkü oyuncak bebekleri çok severim. Öykü Ünyaz c : Pelufl hayvanlar olurdum. Çünkü kuflu çok sevdim. A.Sarp Ö retmen: Araba olmak isterdim. Çünkü baba olup araba sürmek için. An l Yolcu: Lego olurdum. Çünkü çocuklar benimle oynas n zekas geliflsin diye. M. Eren Keskin: Plastik hayvanlardan inek olurdum. Çünkü hayvanlar çok seviyorum. Eylül fiimflek: Barbie bebek olurdum. Z. Ifl k rdem: Wings bebek olurdum. Çünkü onlar çok seviyorum. Ecenur Güntunca: Bebek olurdum. Bebek olmay çok seviyorum. Dilara Ayhan: Oyuncak bebek olurdum. Çünkü bebekleri çok seviyorum. Ezgi Elif Coflkun: Oyuncak bebek olurdum. Çünkü çok seviyorum. 18

19 Ö rencilerimize Sorduk Yeni okulunda, yeni s n f nda bir oyuncak olsayd n, ne olmak isterdin? Neden? Emre Çavdar: Araba olmak isterdim, çünkü çok seviyorum. pek Seyhan: Bebeklerden biri olmak isterdim, çünkü k yafetleri çok güzel. Damla Musao lu: Hamur olmak isterdim, yumuflac k oldu u için. Dilay Türkmen: Mutfak eflyalar ndan biri olmak isterdim, çünkü çok renkli ve güzeller. Ahmet Arda Kaya: Puzzle olmak isterdim, çünkü çok e leniyorum. pek Naz Durmufl: Al flverifl sepeti olmak isterdim, çünkü çok güzel ve e lenceli. Kemal Tuna Akseli: Helikopter olmak isterdim, çünkü askeri helikopterleri gürültülü olduklar için severim. Rüzgar Öci: Doktor malzemeleri, çünkü onlardan birisini izliyorum da Çünkü onun filmini de severim. Nehir Takmaz: Küçük bebekler, çünkü çok e lenceliler, çok güzeller. Yi itcan Ö ütçü: Araba olmak isterdim. Çünkü onlar sürerken çok e leniyorum. Zeynep Çiftçi: S n f mdaki pelufl bebeklerden biri olmak isterdim. Çünkü çok güzeller! Ya mur Atefl: Doktor oyunca olmak isterdim, çünkü annem de doktor ve onlar e lenceli. Muhammed Ali Tablac : Hayvanlar. Çünkü hayvanlar çok seviyorum, hayvanlar çok e lenceli. Alperen Alkan: Araba olmak isterdim, çünkü onlarla oynarken mutluluk hissediyorum. Ya z Tan Bibero lu: Hamur, çünkü onlar her flekle giriyorlar. Irmak Tüfekçi: Hamur, çünkü hep kar fl yorlar. ki tane renkli hamuru kar flt r yoruz. Duru Arslan: Hamur, çünkü çok güzeller ve yumuflaklar. Onlar çok seviyorum. Onlarla flekil yap yorum. Maide Ada Erkal: Aile oyunca, çünkü çok e lenceli ve çok güzeller. Onlara zarar vermememiz gerekiyor. Hazar Ural: Puzzle olmak isterdim, çünkü puzzle daha kolay yap l yor. 19

20 Ö rencilerimize Sorduk Yeni okulunda, yeni s n f nda bir oyuncak olsayd n, ne olmak isterdin? Neden? Ada Okan: Oyuncak bebek olmak isterdim çünkü bebeklerle oynamak çok zevklidir. Arda Kazaz: S n f m zdaki benzin istasyonu olmak isterdim çünkü arabalara benzin dolduruyorum. Arinna Aray: Oyuncaklar n iyi beslenmeleri için oyuncak yiyecekler olmak isterdim. Bekir Efe Y lmaz: Araba olmak isterdim çünkü arabay seviyorum, benzinciye gidiyorum, arabalar de ifltiriyorum. Derinsu Çetintafl: Bebek olmak isterdim çünkü bebeklerle evcilik oynuyorum. Evcilikte anne baba oluyor, ben anne oluyorum. Duru Gürcan: Puzzle olmak isterdim çünkü birisi beni yaparsa Duru flekline gelirdim. Duru Türkmen: Pelufl bebek olmak isterdim, ben en çok bebek olmay seviyorum. Bebekler kendi mamalar n kendileri yiyemezler. Ece Börte K l çaslan: Yumuflak toplardan olmak isterdim çünkü top oynamay seviyorum. Ö retmenlerimle tan fl yorum. Efe Akal n: Lego olmak isterdim çünkü onlarla oyunlar oynamay seviyorum. Legolarla savafl arabalar ve robotlar yap yorum. Onlar dünyay kötülerden koruyorlar. Efe Karakafl: Araba olmak isterdim çünkü en sevdi im oyuncak onlar. Hamza Yi it Kütahya: Araba olmak isterdim çünkü arabalar seviyorum ve trafik oynuyorum. Hasan Berk Durukan: Benzinlik olmak isterdim çünkü arabalara benzin dolduruyorsun. Mehmet Durflen: Benzinlik olmak isterdim çünkü çok seviyorum ve benzinlik erkek oyunca. Mina fientafl: Doktor oyunca olmak isterdim çünkü onunla oyun oynuyorum. Selin Ar kan: Ses ç kartan hayvanlardan olmak isterdim çünkü onlar çok seviyorum. Tuna Çak r: Uçak olmak isterdim çünkü uçaklar uçarlar. Hem bulutlar görürüm hem de akflamlar ay ve y ld zlar görürüm. Hem günefli de görebilirim. Tuna Taklac : Araba olmak isterdim çünkü atefl arabalar çok h zl gider. Zeynep Çayc : Bebek olmak isterdim çünkü bebekleri çok seviyorum. Lego da olabilirim, Legolarla flekil yapmay seviyorum, ev flekli, masa flekli yapabiliyorum. 20

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 (0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 E T M KOÇLU U S nav sistemlerinde yap lan de i ikliklerin s kla mas, hem velilerin hem de ö rencilerin süreç içerisinde emin ad mlarla ilerlemelerini zorla

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22 Çocuğumun Sık Sık Başı Ağrıyor Ne Yapabilirim? Başağrısı toplumun büyük kesiminde görülebilen ve insanların büyük çoğunluğunun hayatlarının değişik dönemlerinde karşılaştığı ve çare aradığı bir problemdir.

Detaylı

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi OKUL ÖNCES YAYINLARI Etkinlik Kitab m 1-10 (10 etkinlik kitab ) (5-6 yafl) 46,30 50,00 Aile Kat l ml Etkinlik Kitab 1 (5-6 yafl) Aile Kat l ml Etkinlik Kitab

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Tesis ve Malzeme Kullanımı

Tesis ve Malzeme Kullanımı KAPANıŞTAN ÖNCE POLİTİKALAR Tesis ve Malzeme Kullanımı SORUNLAR -Yeterli tesis ve malzeme yok - Malzeme bilgisi sınırlı - Bakım, onarım, temizlik yetersizliği - Tesis ve malzemelerin amaç dışı kullanımı

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Sevgili öğrenciler, ne düşündüğünüz bizim için önemli! Okulumuzun daha da iyi olmasını istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda başarılı olduğunu ve hangi alanlarda olası iyileştirmelere ihtiyaç

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Reddedilme Duyarlılığı Ölçeği (Rejection Sensitivity Questionaire; RSQ)

Reddedilme Duyarlılığı Ölçeği (Rejection Sensitivity Questionaire; RSQ) Reddedilme Duyarlılığı Ölçeği (Rejection Sensitivity Questionaire; RSQ) Bu ölçek orjinalinde 18 maddeden oluşmaktadır. Türkçeye uyarlanan ölçeğin ilk 18 maddesi ölçeğin orjinal maddeleri, diğer maddeleri

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Projesi BIL401 7 0+4 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ Amaç AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM GENEL Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun olacak öğrencilerin

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

2005-2006 ö retim y l n n sizler ve ö rencilerimiz için sa l kl ve mutlu geçmesini dileriz. letifliminiz için... Terakki Vakf Okullar Rehberlik ve Psikolojik Dan flma Servisi Eriflim Numaralar Rehberlik

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü SINIF KURALLARI Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması Düzey: 1. sınıf ve üstü Materyal : Her öğrenci için bir adet kağıt,kalem, Uygulama2: Sınıf kuralları panosu için fon kağıdı,

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı