EKONOM K KATMA DE ER VE HESAPLANI I ECONOMIC VALUE ADDED AND ITS CALCULATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKONOM K KATMA DE ER VE HESAPLANI I ECONOMIC VALUE ADDED AND ITS CALCULATION"

Transkript

1 EKONOM K KATMA DE ER VE HESAPLANI I ÖZET E. Handan Sümer GÖ Ü M.Ü...B.F. Almanca letme Bölümü Son y llarda de er yarat m na yönelik yönetim anlay hakim olmaya ba lam t r. Söz konusu anlay n ba l ca ç k noktas ise muhasebe sisteminde var olan baz zay fl klard r. En ba ta özsermaye maliyetinin raporlanmamas ve baz giderlerin asl nda birer yat r m olarak alg lanmas gerekti i yönündeki görü ler, konunun özellikle Amerika ve Avrupada yay lmas n n ba l ca sebepleri aras ndad r. Ekonomik Katma De er (Economic Value Added EVA) ise de er yarat m anlay çerçevesinde geli tirilmi olan önemli bir performans ölçütü olarak kar m za ç kmaktad r. Çal madaki ana amaç EVA ve hesaplan n n ele al nmas d r. Bu nedenle de konu teorik olarak anlat ld ktan sonra bilgiler bir örnek ile peki tirilmeye çal lm t r. Anahtar Sözcükler: De er Yönetimi, Modern Performans Ölçütleri, Economic Value Added, EVA ECONOMIC VALUE ADDED AND ITS CALCULATION ABSTRACT The value-based management approach has been dominating the academic literature of the last years. The main reason for this view are some weaknesses of current accounting practices. The facts, that equity costs are not reported currently and some expenses should be seen as investments, have lead to an increasing emphasis of the topic in Europe and the US. The economic value added (EVA) is a key performance measure of value creation. The main aim of this study is to provide a holistic view on the understanding and calculation of EVA. In this article, theoretical information and a case example are provided. Keywords: Value Management, Modern Performance Measures, Economic Value Added, EVA 9

2 G R Son y llarda, global pazarlardaki dinamik yap, ya anan skandallar ve muhasebenin ald ele tiriler i letmeleri de er yaratmaya odakl yönetim tarz n benimsemeye itmi tir. Bu do rultuda mü teri memnuniyeti, çal anlar n motivasyonu ön plana ç km ve de er yarat m yla ilgili hem planlama hem de kontrol amaçl bir dizi yeni yönetsel araç geli tirilmi tir. De er bazl yönetimde muhasebe aç s ndan dikkat çeken konu geleneksel muhasebe hakk nda yap lan ele tirilerdir. Bilindi i gibi, ba ta ülkemiz olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yak n geçmi e kadar hakim olan geleneksel muhasebe sisteminde ihtiyatl l k ilkesi ön planda tutulmu tur. Söz konusu ilkenin muhasebede etkin olmas sonucunda ilgi guruplar aras nda borç verenler korunmaya çal lm t r. Geleneksel sisteme yap lan ele tiriler kar n do ru hesaplanamamas etraf nda toplanm t r (Rappaport, 1999, s ). Kar n do ru hesaplanamamas sebeplerinden biri gelir tablolar nda dönemin özsermayesine ili kin maliyetin muhasebele tirilmemesidir. Dolay s yla geleneksel muhasebe sisteminde, gerçekte en pahal finansman ekli olan özsermayenin maliyeti s f r olarak kabul edilmi tir (Ehrbar, 1999, s: ). Sermaye maliyetinin muhasebele tirilmesi konusundaki bu eksikli in yan s ra, kar n do ru ekilde hesaplanamamas n n bir ba ka nedeni ise muhasebele tirme ve de erleme ilkelerindeki seçimlik haklar olarak gösterilmi tir. Bu artlar alt nda kar n de er yarat m n do ru olarak yans tmad ve dolay s yla geleneksel finansal tablo analizlerinin dayand ölçütlerin de i letme risklerini tam anlam yla ortaya ç karamayaca öne sürülmü tür (Türker, 2005, s: 129.). De er yaratma anlay nda kar n toplam sermaye maliyetini kar lamas ve toplam sermaye maliyeti üzerinde kar sa lanmas önemlidir. Yukar da de inilen geleneksel muhasebe ve geleneksel muhasebe kaynakl finansal tablo analizlerine yap lan ele tiriler neticesinde dan manl k irketleri taraf ndan de er yaratmaya yönelik ölçütler geli tirilmi tir (Günther, 1999, s: 366.). Bunlardan en çok kabul görmü olanlar Economic Value Added (EVA), Economic Profit (EP), Market Value Added (MVA) ve Cash Value Added (CVA) olarak bilinmektedir. Söz konusu yeni ölçütler bir yandan birbirlerine rakip olurken, bir yandan da birbirlerini tamamlay c nitelikte olmu lard r (Pfaff ve Baertl, 1999, s: 86.). Çal man n konusu olan EVA muhasebede var olan ve yukar da ana hatlar ile anlat lmaya çal lm olan eksikliklerin tamamlay c s olmak ad na önemli bir ölçüttür. Konu ile ilgili olarak gerek uluslararas gerekse ulusal literatürde pek çok inceleme yap lm t r. Söz konusu çal man n amac EVAn n anla lmas na katk sa lamakt r. 1. EVA Gerçek kar ya da ekonomik kar olarak da ifade edilen EVA (Çak c, 2008, s: 7.); belli bir dönem sonunda i letmeye eklenmi olan de er tutar n gösteren bir ölçüttür (Çak c, 2008, s: 7.). çerik olarak McKinsey dan manl k irketinin buldu u Economic Profit (EP)e benzeyen EVA Stern Stewart dan manl k irketi taraf ndan tescil edilmi tir (Copeland, Koller ve Murrin, 2000, s: 55.). Stewart EVAy operating profits less the cost of all of the capital employed to produce those earnings olarak tan mlam t r (Stewart, 1991, s: 2.). Yani EVA irket faaliyetlerinden elde edilen gelirden söz konusu geliri elde etmek için 10

3 kullan lan sermayenin toplam maliyetinin dü ülmesi ile elde edilir. Söz konusu ölçüte göre, toplam sermaye maliyetinin üzerinde kar sa lanmas halinde de er yarat m ndan söz edilebilir ve bu bakiye kar EVA olarak adland r l r (Töpfer, 2007, s: 1124.). Kolay anla labilir olmas nedeniyle özellikle borsaya koteli i letmeler aç s ndan önemli bir ölçüt olan EVA a a da yer alan Tablo 1den de anla laca gibi iki ekilde hesaplanabilmektedir. Söz konusu iki formüle göre elde edilen sonuç ayn d r. Tablodaki ilk e itlikten anla laca gibi, EVA n n hesaplanmas için vergi sonras net faaliyet kar, net faaliyet yat r m ve toplam sermaye maliyetinin a rl kl ortalamas n n bilinmesine ihtiyaç vard r ve EVA vergi sonras, faiz öncesi faaliyet kar ndan sermaye maliyetinin dü ülmesi sonucu bulunur. EVAn n ikinci formüle göre hesaplanmas için sermaye karl l k oran na, a rl kl ortalama sermaye maliyetine ve net faaliyet yat r m tutar na ihtiyaç vard r. Tablo 1deki ikinci formülde parantezin içinde net karl l k oran hesaplanmaktad r. Net karl l k oran net faaliyet yat r m tutar ile çarp ld nda ise EVAya ula l r. Net faaliyet yat r m tutar ndan kastedilen NOAd r (Net Operating Assets) ve elde edili i Nolu bölümde daha detayl ele al nm t r (Hostettler, 1998, s: 19.). Türkçede sermayenin getirisi olarak ifade edilmi olan ROCEden (Return on Capital Employed) kastedilen yat r lan tüm sermayenin karl l de ildir, i letmenin ana faaliyetine ba lanm olan sermayeden elde edilmi olan getiri oran d r (Prei ler, 2008, s: 99.). TABLO 1: EVAy Hesaplama ekilleri 1. HESAPLAMA EKL : EVA= NOPAT CC = NOPAT (WACC x NOA) 2.HESAPLAMA EKL : EVA= (ROCE WACC) x NOA ROCE= NOPAT/NOA NOPAT : Vergi sonras net faaliyet kar (Net Operating Profit after Taxes) CC : Sermaye maliyeti (Cost of Capital) WACC : A rl kl ortalama sermaye maliyeti (Weighted Average Cost of Capital) NOA : Net faaliyet yat r m tutar (Net Operating Assets) ROCE : Sermaye karl l k oran (Return on Capital Employed) kinci formül birinciye oranla EVAn n pozitif ya da negatif olaca konusunda bize daha çabuk bilgi verir. E er yat r m karl l toplam sermaye maliyetinden büyükse EVA pozitif bir de er alacakt r. Ancak i letmelerin hesaplamalarda hangi formülü kullanacaklar konusunda herhangi bir k s tlama söz konusu de ildir. Her ne ekilde hesaplanm olursa olsun, bir dönemden di erine EVAdaki art i letmenin içinde bulundu u dönemde yapt faaliyetler sonucunda de er yaratm oldu unu gösterirken, EVAdaki azalmalar i letmenin de er yaratmad, var olan de eri eritti ini gösterir. 11

4 2. EVANIN HESAPLANMA SÜREC Yukar daki formüllerden anla laca üzere EVAn n elde edilmesi için baz de erlerin hesaplanmas gerekmektedir. Dolay s yla EVAya ula mak için NOPAT, WACC, ve NOA n n hesaplanmas gerekmektedir. Ancak söz konusu de erlerin ç k noktas EVA anlay na göre düzeltilmi finansal tablolard r. Dolay s yla EVAn n hesaplanmas ndaki ilk a ama genel kabul görmü muhasebe kurallar çerçevesinde haz rlanm i letme bilgilerinin düzeltilmesidir. Zira Stern Stewart&Co. taraf ndan EVA ile ilgili farkl sonuçlar yaratacak 164 farkl detay düzeltme ön görülmü tür. Gerçekle tirilen muhasebe düzeltmelerine göre Basit EVA, Düzeltilmi EVA, Biçimlendirilmi EVA ve Gerçek EVA olmak üzere 4 çe it EVAdan söz etmek mümkündür (Ehrbar, 1999, s: 176.). Temel EVA olarak da adland r lan Basit EVAda a rl kl ortalama sermaye maliyetinin hesaplanmas nda özkaynak maliyeti kapsama dahil edilmi tir. Bunun d nda genel kabul görmü muhasebe ilkelerine dayan larak haz rlanm mali tablo verilerinde bir düzeltme yap lmam t r (Türker, 2005, s: 139.). Bu de er Gerçek EVA de erini vermese bile i letmenin de er art r c ya da kaybettirici olup olmad hakk nda bir bak aç s olu turabilmektedir (Türker, 2005, s: 139.). Aç klanan EVA olarak da adland r lan Düzeltilmi EVAn n hesaplan nda yap lan düzeltmeler net dönem kar ve vergi kar l olmak üzere iki boyutta gerçekle tirilir (Türker, 2005, s: 139.). Nakit ç k gerektirmeyen giderler kara ilave edilmek, nakit giri i sa lamayan gelirler ise kardan indirilmek suretiyle net dönem kar n etkileyen baz düzeltmeler yap l r (Türker, 2005, s: 139.). Ayr ca vergi kar l klar nda da finansman giderleri nedeniyle bir düzeltmeye ihtiyaç vard r. öyleki; finansman giderleri borç maliyetine eklendi i için net dönem kar n da etkilemektedir. Bu arada finansman giderlerinin yaratt vergi etkisi vergi kar l klar na eklenerek yok edilmelidir. letmeye Özgü EVA olarak da adland r lan Biçimlendirilmi EVAda, bilanço net dönem kar ve vergi düzeltmelerinin yan s ra üç düzeltmeden az olmamak üzere di er finansal tablo kalemlerinin de düzeltilmesi söz konusudur (Türker, 2005, s: 139.). Gerçek EVA de erine ise, i letmenin örgüt yap s n n, içinde bulundu u sektörün özelliklerinin, entellektüel sermaye de erinin, strateji ve hedeflerinin hesaplan p Biçimlendirilmi EVA tutar na eklenmesi yoluyla ula l r. Gerçek EVAn n hesaplanmas için tüm irket bilgilerine ula lmas gereklidir. Bu nedenle de söz konusu de erin elde edilmesi oldukça zordur ve zaman al r. Stern Stewart&Co taraf ndan Biçimlendirilmi EVAn n hesaplanmas önerilmektedir (Türker, 2005, s: 139.). Söz konusu modelde 15 tanesi önemli olmak üzere 164 tane düzeltme yapmak gereklidir. Düzeltmelerle ilgili önemli olan kabul edilen düzeltmelerin dönemler aras kar la t rman n do ru olarak yap labilmesi için de i tirilmemesidir (Ehrbar, 1999, s: 177.). Ancak Biçimlendirilmi EVA de eri i letmeler aras kar la t rmaya olanak vermemesi aç s ndan sak ncal bir özellik arz eder Muhasebe Verilerinin Düzeltilmesi Yukar da da bahsedildi i gibi, EVA hesaplamalar nda genel kabul görmü muhasebe ilkelerine göre haz rlanm finansal tablolar n tam anlam yla gerçe i yans tmad gerekçesiyle bir dizi düzeltme ön görülmü tür. Ancak tüm bu düzeltmeler NOA ve NOPAT etraf nda toplanm t r. NOAdaki düzeltmelerin ba lang ç noktas bilanço aktif 12

5 toplam iken, NOPATdaki düzeltmelerin ba lang ç noktas gelir tablosundaki dönem kar d r. EVAn n hesaplan nda yap lmas gereken NOPAT ve NOA düzeltmeleri birbiri ile paralellik arz etmektedir (Hostettler, 1998, s: 150.). NOA için gereken düzeltmeler NOPAT için de geçerli olmaktad r (Hostettler, 1998, s: 311.). A a da yer alan Tablo 2de, öncelikle EVA için gerekli olan NOA ve NOPAT n hesaplan basit bir ekilde gösterilmi (Fischer, 1999, s: 7.) ve daha sonra ise a a daki bölümlerde yap lacak düzeltmeler anlat lmaya çal lm t r. TABLO 2: NOA ve NOPAT n Hesaplan NOA NOPAT Dönen varl klar Dönem kar - Faiz içermeyen k sa vadeli borçlar + Vergi tutar = Çal ma sermayesi = Vergi öncesi dönem kar + Duran varl klar + Faiz gideri (1 vergi oran ) = Faiz ve vergi öncesi kar (Earnings before interest and tax - EBIT) +/- Düzeltmeler +/- Düzeltmeler - Vergi = NOA = NOPAT Tablo 2den anla laca gibi NOPAT n hesaplanmas için vergi öncesi dönem kar na faiz gideri eklenir. Bu arada söz konusu faiz gideri sa lad vergi avantaj ndan ar nd r lmak üzere düzeltilir. Ula lan de er faiz ve vergi öncesi kar (Earnings Before Interest and Tax EBIT) olarak adland r l r. Bir sonraki a amada ise a a daki bölümlerde anlat lacak olan düzeltmeler yap ld ktan sonra ula lan de er üzerinden hesaplanan vergi dü ülerek NOPAT.elde edilir. NOAn n en basit ekilde hesaplan ise çal ma sermayesi ve duran varl klar n toplam olan ve Capital Employed olarak adland r lan de erdir (Langguth/Marks, 2003, s: 621.). Bu de er uzun vadeli ba lanm yat r m sermayesi olarak ifade edilebilir. A a da detayl olarak ele al nacak olan düzeltmelerden sonra ise EVAn n hesaplanmas nda kullan lacak NOAya ula l r. Yukar da bahsedilen söz konusu düzeltmeler a a da faaliyet boyutu, finansman boyutu, vergi boyutu ve hissedar boyutu olmak üzere dört boyutta incelenmi tir Düzeltmelerin Faaliyet Boyutu Faaliyet d olan tüm pozisyonlar NOA ve NOPATdan ç kar l r. NOAya bilançonun aktifinde bulunan varl klar n i letmede kullan l p kullan lmad n n irdelenmesi sonucunda ula l r. NOAn n düzenlenmesinde a a da yer alan Tablo 3 yol gösterici olacakt r. 13

6 TABLO 3: NOAn n Olu turulmas ile lgili De erlendirme Varl k Kalemleri Aktifle tirilen Aktifle tirilmeyen letme faaliyetleri için gerekli olan varl klar Hiç bir i lem yap lmaz. Bilançoda yer almaya devam ederler Piyasa de eri ile bilançoya dahil edilir letme faaliyetleri için gerekli Defter de eri ile bilançodan Hiç bir i lem yap lmaz olmayan varl klar ç kar l rlar Yukar daki aç klamalar do rultusunda i letme bilançosunda olup i letme faaliyetine direkt katk sa lamayan varl klar aras nda dönen varl klar n içinde yer alan k ymetli evraklar, yap lmakta olan yat r mlar ve kiraya verilen emlaklar örnek verilebilir. Dolay s yla dönen varl klar içindeki menkul k ymetler defter de eri üzerinden bilanço toplam ndan elimine edilmelidir. Di er likit varl klar i letme faaliyeti için gerekli olduklar dü üncesiyle düzeltmeye konu olmazlar. Yap lmakta olan yat r mlar ise tamamlan p i letme faaliyetine katk sa lamaya ba lad zaman düzeltme konusu olmaktan ç karlar. Bunun d nda kiraya verilen emlaklar da defter de erleri üzerinden bilanço toplam ndan ç kar lmal d r. NOPATda düzeltme kalemlerinden biri amortismanlard r. Ancak amortisman tutarlar NOA ile ilgili olarak i letmenin faaliyet kriterlerine uygun olmak ko ulu ile faaliyet kar na eklenmezler. Bir ba ka de i le, i letme faaliyeti ile ilgili olmayan ve NOAn n içinde yer almayan varl klar n amortisman tutarlar faaliyet kar na eklenerek elimine edilir. Bunun d nda kara ilave edilmemi olmas halinde i tirak karlar faaliyet kar na eklenmelidir. Az nl k paylar ndan elde edilen gelirler i letme için uzun vadelidir ve stratejik aç dan i letme faaliyetlerinin kapsam içinde yer alabilirler (Hostettler, 1998, s: 152.) Düzeltmelerin Finansman Boyutu Finansman düzeltmelerinin amac, i letmenin tüm finans kaynaklar n n hatta gizli olanlar da dahil olmak üzere tespit edilip hesaplamaya dahil edilmesidir. Konu ile ilgili olan en önemli i lem i letmelerin gerçekle tirdikleri finansal kiralamalard r. Leasing i lemlerinde finansal kiralamaya konu olan varl k kirac taraf ndan aktifle tirilmi ise her hangi bir düzeltmeye gerek yoktur. Aksi takdirde varl k tutar NOAya eklenirken, faizler ise NOPATa eklenmelidir. Faizsiz borçlarda ise faizin asl nda borç tutar na yedirilmi oldu u dü ünülüyorsa düzeltme gereklidir. Bu durumda iki düzeltme söz konusudur. Ya tutar NOA dan ç kar l r, ya da tutar n içindeki faiz NOPATa eklenir. Ancak özellikle i letme d ndakiler taraf ndan faizin güvenilir olarak hesaplamas zor oldu u için faizsiz borçlar defter de erleri ile varl klardan ç kar l r. Dikkate al nmas gereken di er kalemler ise temettülerdir (Hostettler, 1998, s: 311.). Temettü tutar NOPATdan ç kar lmas gereken kalemler aras ndad r Düzeltmelerin Vergi Boyutu Düzeltmelerin vergi boyutunda ise faaliyet kar na ili kin fiili vergi yükü belirlenmektedir. EVAdaki ekonomik anlay a göre vergi yükünün gerçekle tirilen düzeltmelere göre yeniden hesaplanmas ön görülmü tür. Bu nedenle finansal karlar için fazladan ödenmi vergilerin NOPATtan ç kart lmas ve borçlanma faizlerindeki vergi indirimlerinin ise NOPATa eklenmesi gerekmektedir (Hostettler, 1995, s: 311.). Konu ile ilgili düzeltilmesi 14

7 gereken bir ba ka kalem ise ertelenmi vergilerdir. NOAda ertelenmi vergiler alacak veya borç olarak dikkate al nmazlar ve bu nedenle de ertelenmi vergi alaca ç kar lmak ve ertelenmi vergi borcu ise eklenmek suretiyle bilanço toplam ndan dü ülmelidir. Ertelenmi vergi borcundaki art NOPATa eklenerek, azal lar ise NOPATdan ç kar larak düzeltilirken; ertelenmi vergi alaca ndaki art lar NOPATdan indirilmek, azal lar ise NOPATa eklenmek suretiyle düzeltilir (Çak c, 2008, s: 116.). Borçlanma maliyetlerinin belirlenmesinde vergi avantaj 2.2. Nolu bölümde yer alan formülden de anla laca gibi hesaplanmalara dahil edilir Düzeltmelerin Hissedar Boyutu Hissedar boyutundaki düzeltmelerin amac ise geleneksel muhasebenin bilançoda dikkate almad kalemleri bilançoya dahil edip gerekli düzeltmeleri yapmakt r (Hostettler, 1998, s: ). Yeniden yap lanmak, mü teri kazanmak ya da yeni pazarlara girmek için yap lan harcamalar gibi i letmenin gelecekteki ba ar s n etkileceyek harcamalar aktifle tirilmelidir. Geleneksel muhasebede tüm ara t rma ve geli tirme harcamalar tahakkuk ettikleri anda giderle tirilir. EVA uygulamas nda ise söz konusu harcamalar aktifle tirilip uygun bir dönemde amortismana tabi tutulmak suretiyle giderle tirilmelidir (Türker, 2005, s: 144.). Dolay s yla geleneksel muhasebeye göre giderle tirilmi ara t rma ve geli tirme harcamalar NOAya ve NOPATa eklenmelidir. Bir ba ka önemli düzeltme konusu ise erefiyedir. öyleki; EVAya göre erefiyenin amortisman söz konusu de ildir. erefiye ilgili olarak yap lm olan amortisman tutarlar NOPATa eklenmeli ve bilançoda da gerekli düzeltme yap lmal d r. Bunun yan s ra stoklar, duran varl klar gerçek de erleri ile de erlenmelidir. EVAda kar n ve stoklar n daha gerçekçi hesapland lk Giren lk Ç kar yöntemi (FIFO= First in First Out) kullan lmaktad r. Stoklar n LIFOya göre de erlendirildi i durumda ise gerekli düzeltmeler yap lmal d r Sermaye Maliyetinin Hesaplanmas Sermaye maliyeti sermayeyi verenler aç s ndan bir yat r m n yat r mc taraf ndan kabul edilebilir minimum getirisidir. Söz konusu getiri irket ortaklar n n e it düzeyde riske sahip hisse senedi ve tahvilden olu an bir portföy yat r m ndan kazanmay bekledikleri toplam getiriyi ifade eden bir f rsat maliyetidir (Çak c, 2008, s: ). EVA hesaplamalar nda sermaye maliyeti i letmenin borç ve özkaynak maliyetinin a rl kl ortalamas al narak elde edilir. A rl kl ortalama sermaye maliyeti (WACC); i letmenin borç ve özkaynak maliyetlerinin i letmede kullan lan toplam sermaye yap s içinde ald klar pay oran nda a rl kland r lmas suretiyle hesaplanmaktad r: (Borç Tutar /Toplam Sermaye) x Borçlanma Maliyeti x (1 t) + (Özkaynak Tutar /Toplam Sermaye) x Özkaynak Maliyeti A rl kl Ortalama Sermaye Maliyeti 15

8 Yukar daki formülden de anla laca gibi, a rl kl ortalama sermaye maliyetinin hesaplanmas için i letmenin kulland borç ve özkaynaklar n n piyasa de erleri, toplam sermaye içindeki paylar ve vergi oran bilinmelidir. Borçlanma maliyeti, i letmenin uzun vadeli borç elde etmek için ödemek zorunda oldu u faiz oran d r (Çak c, 2008, s: 165.). Borçlanma maliyeti özkaynak maliyetine göre daha kolay hesaplan r, zira borçlanma öncesinde yap lan sözle mede ödenecek faiz oran üzerinde anla ma yap l r. letmenin farkl borçlanma kaynaklar olmas halinde, söz konusu kaynaklar n maliyetleri toplam borç tutar içinde ald klar pay oran nda a rl kland r lmal d r. Yat r mc n n ayn riske sahip alternatif yat r m/yat r mlardan elde edece i getiri/getirilerin toplam na e it bir f rsat maliyeti olarak tan mlanan özkaynak maliyetinin hesaplanmas daha soyuttur. Konu ile ilgili Gordon Growth Modeli, Arbitraj Fiyatlama Modeli (APM), Tahvil Getirileri Modeli olmak üzere pek çok yöntem söz konusudur. Ancak uygulamada özkaynak maliyetinin hesaplanmas nda s kl kla ba vurulan yöntem Sermaye Varl klar Fiyatlama Modeli (Capital Asset Pricing Model - CAPM)dir (Çak c, 2008, s: 169.). Buna göre özkaynak yat r m yapan yat r mc n n bekledi i getiri risksiz bir varl n getirisi ile bir risk priminin toplam kadard r. Yönteme göre risksiz varl n getirisi olarak devlet tahvilinden sa lanan getiri oran baz al nmal d r. letmenin piyasa riskinden ne denli etkilendi inin hesaplanabilmesi için ise piyasa risk priminin (MRP) beta katsay s ile çarp lmas gereklidir. Piyasa risk priminden yat r mc lar n hisse senedi piyasas ndaki riske ba l olarak devlet tahvili yat r mlar n n üzerinde ne kadar ilave getiri bekledikleri kastedilmektedir. Beta katsay s ise bir irketin hisse senedi fiyat n n, piyasan n geneline göre de i imini ölçmektedir (Çak c, 2008, s: 171.). Dolay s yla, beta katsay s çe itlendirme yoluyla elimine edilmesi mümkün olmayan piyasa riskini yans tmaktad r. A a da CAPMe göre özkaynak maliyetinin hesaplanmas n içeren formül yer almaktad r: Özkaynak Maliyeti= Risksiz Getiri Oran + Beta Katsay s x Piyasa Risk Primi Piyasa Riskinin letmeye Etkisi 3. EVANIN HESAPLANI INA L K N B R ÖRNEK Yukar da teorisi anlat lm olan EVA konusu a a da bir örnek üzerinde gösterilmeye çal lm t r (Langguth ve Marks, 2003, s: ). lk olarak EVA Anonim irketi hakk nda ba ta bilanço ve gelir tablosu olmak üzere baz bilgiler verilmi tir. 16

9 TABLO 4: EVA Anonim irketinin Bilançosu AKT F (Milyon Euro) DÖNEN VARLIKLAR Haz r De erler Ticari Alacaklar Ortaklardan Alacaklar Stoklar Di er Dönen Varl klar DURAN VARLIKLAR Mali Duran Varl klar Ba l Menkul K ymetler tirakler Ba l Ortakl klar Maddi Duran Varl klar Maddi Olmayan Duran Varl klar TOPLAM PAS F KISA VADEL BORÇLAR Sat c lar Ortaklara Borçlar Di er K sa Vadeli Borçlar K sa Vadeli Kar l klar UZUN VADEL BORÇLAR Banka Kredileri K dem Tazminat Kar l klar Di er Uzun Vadeli Borçlar Di er Uzun Vadeli Kar l klar ÖZ KAYNAKLAR Sermaye Sermaye Yedekleri Kar Yedekleri Dönem Net Kar TOPLAM TABLO 5: EVA Anonim irketinin Gelir Tablosu (Milyon Euro) 2009 (Milyon Euro) (Milyon Euro) Sat Gelirleri Sat lan Mal n Maliyeti (714.3) (644.3) Pazarlama, Sat ve Da t m Gideri (119.6) (125.0) (9.8) (9.2) Faaliyet Kar Di er Faaliyet Kar erefiye Amortisman Gideri (4.6) ( 5.3) Faiz ve Vergi Öncesi Kar (EBIT) Faiz Gideri (17.2) (13.6) Vergi Öncesi Kar Vergi Gideri (17.7) (28.7) 17

10 TABLO 6: EVA Anonim irketine li kin Di er Bilgiler 2010 (Milyon Euro) Di er Uzun Vadeli Kar l klar 31.4 Personel çin Ayr lm Olan Di er Kar l klar 14.4 Verilen Garantiler çin Ayr lm Kar l klar 7.2 Verilen Avanslar ve Yap lmakta Olan Yat r mlar Di er K sa Vadeli Borçlar Banka Kredileri Al nan Avanslar 45.8 Di er Borçlar 28.7 Çal ma Sermayesi Yat r m Sermayesi Yat r m Sermayesi Karl l 9.4% EVA Beklenen Vergi Oran 40% Hedeflenen Sermaye Yap s Yabanc Sermayeye Ödenen Ortalama Faiz Oran 4.71% Uzun Vadeli Devlet Tahvili Faiz Oran 5.0% EVA A.. MDAXa Kotelidir MDAX Endeksinin Ortalama Pazar Getirisi 10.88% Katsay s EVA Anonim irketine li kin NOPAT Hesaplamas 2009 (Milyon Euro) % % Özkaynak 66.66% Yabanc Sermaye Tablo 7de NOPAT n hesaplama detay yer almaktad r. Bu arada EVA irketine ili kin söz konusu hesaplama ile ilgili bilgiler a a da yer almaktad r: irketin gelir tablosunda Ara t rma ve Geli tirme Gideri gibi yat r m karakterli herhangi bir gider bulunmamaktad r. irket taraf ndan normal amortisman yöntemi kullan ld için amortisman konusunda herhangi bir düzeltme yap lmas gerekli de ildir. Yap lan inceleme neticesinde uzun vadeli kar l klar n gerçekçi oldu u saptanm t r. Ayr ca söz konusu kar l klar gerçek de eri ile raporland için faiz gideri ile ilgili düzeltmeye gerek olmamaktad r. tiraklere yap lan yat r mlardan elde edilen kar tutar NOPAT hesaplamas na dahil edilmi tir. erefiyeye ili kin amortisman gideri, Amerikan Genel Kabul Görmü Muhasebe lkeleri kapsam nda duran varl klar içinde yer alan erefiyenin gerçek de erini raporlamak üzere gerçekle tirilmi tir. Dolay s yla de er testi sonucunda meydana geldi i için NOPAT hesaplamas na Tablo 7de oldu u gibi gider kabul edilmi tir. 18

11 TABLO 7: EVA Anonim irketinin NOPAT Hesaplama Çizelgesi Faaliyet kar Az nl klardan elde edilen kar pay erefiye amortisman Düzeltilmi faaliyet kar Hesaplanan vergi tutar (40%) NOPAT EVA Anonim irketinin NOA Hesaplamas irketin gelir tablosunda Ara t rma ve Geli tirme Gideri gibi yat r m karakterli herhangi bir gider bulunmamaktad r. irketin bilançosunda varl klar n de erinin gerçek de erinden daha dü ük oldu u bir durum söz konusu olmam t r. Örne in irket stoklar n ortalama stok metoduna göre de erlemi olup stoklar n oldu undan daha dü ük de erlenmesine sebep olan LIFO metodu kullan lmam, ya da alacaklar n tahsilat ile ilgili olas problemler için her hangi bir kar l k ayr lmam t r. irketin bilançosunda 2010 y l na il ikin yap lmakta olan yat r mlar kaleminin NOA hesaplamas için toplam varl klardan ç kar lmas gerekmektedir. Ancak söz konusu varl k kalemi bilançoda verilen avans hesab n n içinde raporland, ayr ca gösterilmedi i için i lem yap lamam t r. NOA düzeltmesi ile ilgili bir di er husus faizsiz borçlard r. Faizsiz borçlar kapsam na sat c lar hesab tutar ve al nan avans tutar dahildir. Bilindi i gibi bu tutarlar içinde gizlenmi finansman maliyetlerinin ay klan p kara dahil edilmesi gerekmektedir. Ancak örnekte finansman maliyeti belirgin olmad için söz konusu tutar bilanço toplam ndan ç kar lm t r. Di er k sa vadeli borçlar n kapsam nda al nan avanslar ve bankaya olan borçlar vard r. Dolay s yla NOA hesaplamas nda faizsiz borç olarak 2010 y l için 28,70 milyon Euro, 2009 y l için milyon Euro saptanm ve NOAn n hesaplanmas için ç kar lm t r. Dönen varl klar içinde yer alan ertelenmi vergi alaca bilanço toplam ndan dü ülmü tür. NOA hesaplamas için tüm bu de erler bilanço toplam ndan dü ülerek bulunaca gibi (Keller, B./Plack, A. 2001, s: ), duran varl klara çal ma sermayesinin eklenmesi yolu ile de bulunabilir. Zira çal ma sermayesinin içinde ertelenmi vergi alaca bulunmamaktad r. NOAn n hesaplanmas a a da alternativ ikinci yönteme göre yap lm t r. Tablo 8den de anla laca gibi, duran varl k çal ma sermayesi tutar nda artt r larak yat r m sermayesi elde edilmi ve bu tutardan ise faizsiz borç tutar dü ülmü tür. Bu arada gelir tablosunu dinamik bir yap ya getirmek için 2010 y l n n ba lang ç de eri ile 2010 y l n n biti de erinin ortalamas al nm t r y l n n biti de eri 2002 y l n n ba lang ç de eri olarak kabul edilmi tir. 19

12 TABLO 8: NOAn n Hesaplama Çizelgesi 2010 (Milyon Euro) Ortalama (Milyon Euro) Duran varl k tutar Çal ma sermayesi Yat r m Sermayesi (Capital Employed) Di er faizsiz borçlar NOA (Milyon Euro) 3.3. Toplam A rl kl Ortalama Sermaye Maliyetinin Hesaplanmas EVAn n hesaplanmas nda önemli bir di er unsur ise toplam a rl kl ortalama sermaye maliyetidir. Tablo 6da söz konusu hesaplama ile ilgili baz bilgiler verilmi tir. Bu bilgilere göre toplam a rl kl ortalama sermaye maliyeti a a da oldu u gibi hesaplanm t r: r EK = 5.0% x (10.88% - 5.0%)= 11.05% WACC EVA = 4.71% x (1-0.4) x % x = 5.57% 3.4. EVAn n Hesaplan NOPAT, NOA ve WACC olmak üzere üç unsurun elde edilmesinden sonra EVA a a da yer alan Tablo 9da oldu u gibi, iki ekilde de hesaplanm t r. Birinci formüle göre, EVA NOPAT ve toplam sermaye maliyeti aras nda fark al narak hesaplanm t r. kinci formülde ise yat r m n karl l k oran ndan ortalama sermaye maliyeti dü üldükten sonra net oran ile net faaliyet yat r m çarp lm t r. Her iki formüle göre yap lan hesaplamalar sonucunda, 2010 y l için 1.3 Milyon Euro tutar nda negatif bir EVA söz konusu olmu tur. irket bir önceki y lda da negatif bir EVA de erine (-0.5 Milyon Euro) sahip olmu tur. Sonuç olarak irket toplam sermaye maliyeti üzerinde bir getiri elde edememi tir. Bu olumsuz durumun bir nedeni EVA hesaplamas nda düzeltmelerin veri yetersizli inden dolay tam anlam ile yap lamamas ndan kaynaklanmas d r. Örne in yap lmakta olan yat r mlarla ilgili düzeltmenin yerine 20

13 TABLO 9: EVA Anonim irketine li kin EVA De erinin Hesaplanmas 1. HESAPLAMA EKL : EVA EVA = 33.0 Milyon Euro (615.6 Milyon Euro x 5.57%) = 33.0 Milyon Euro 34.4 Milyon Euro = -1.3 Milyon Euro 2. HESAPLAMA EKL : EVA EVA = (5.36% - 5.7%) x Milyon Euro = 0.21% x Milyon Euro = -1.3 Milyon Euro getirilebilmesi halinde NOA tutar ve dolay s yla sermaye maliyeti daha dü ük bir de erde olacakt r. Bir ba ka neden ise iç denetimde kullan lan finansal ölçütlerin yetersizli inde aranmal d r. EVA Anonim irketi ROCE (ROCE= EBIT/Yat r m Sermayesi) ölçütünü kullanm t r. ROCE de eri 2010 y l için 9.4% olarak hesaplanm t r. Oysa EVAn n hesaplanmas s ras nda elde edilen yat r m karl l 5.36%d r. Bu de erlerdeki önemli fark n nedeni NOA-Yat r m Sermayesi ikilisi ve NOPAT-EBIT ikilisinin de erleri aras ndaki farkt r. Yukar da anlat lan hesaplamalara ve kullan lan ölçütlere dayal yanl l klar d nda irket en k sa zamanda çe itli karl l k analizleri do rultusunda kararlar al p stratejilerini gözden geçirip yeni büyüme stratejileri geli tirmelidir. SONUÇ Son y llarda özellikle globalle me ve artan rekabet nedeniyle i letmelerin k t kaynaklar n daha etkin kullanarak karlar n artt rmalar hedefinden ziyade de er yaratmalar gerekti i dü üncesi ön plana ç km t r. letmelerin de er yaratmas ortaklar n servetinin artmas anlam na gelmektedir. letme de erini artt rmaya yönelik çabalar ise i letme performans n n do ru ölçülmesini zorunlu k lm ve bu noktada da muhasebe sistemi ele tirilmeye ba lanm t r. Bu ba lamda bir dizi yeni performans ölçütü geli tirilmi tir. EVA ise de er yarat m ile ilgili söz konusu ölçütlerden biridir. EVA iki ekilde hesaplan r. Birinci hesaplama eklinde EVA, yap lan yat r mlardan sa lanan net faaliyet kar ndan (NOPAT) yat r ma ba lanan toplam sermaye maliyetinin (WACCxNOA) ç kar lmas sonucunda bulunur. kinci hesaplama eklinde ise sermayenin net karl l k oran (ROCE WACC) net yat r m sermayesi (NOA) ile çarp l r. Bu arada EVA hesaplamalar nda muhasebe sistemine dayal hatalar n giderilmesi büyük bir önem arz etmektedir. EVA hesaplanmadan önce i letmenin özelli ine göre en fazla 164 farkl düzeltme yapmak mümkündür. Ancak söz konusu düzeltmelerin tümünün yap lmas ön görülmemi olup yap lmas gereken düzeltmeler en azdan en fazlaya kadar a amalara bölünmü ve her bir a ama farkl ekilde adland r lm t r. Bu arada muhasebe düzeltmelerinde en az ve en fazla aras ndaki seçim tamamen i letmenin iste ine ba l d r. Ancak tek tip bir düzeltme ekline dayand r lm bir EVA de eri olu turulmad sürece i letmeler taraf ndan aç klanan EVA de erlerinin birbirleri ile kar la t r lmas n n da mümkün olamayaca n da belirtmek de yarar vard r. 21

14 Çal mada ilk olarak teori üzerinde durulmu ve konu daha sonra basit bir örnek üzerinde irdelenmi tir. Örnekte EVA ölçütü literatürde var olan iki hesaplama ekli ile ele al nm t r. Bu arada Amerikan Genel Kabul Görmü Muhasebe Prensipleri ya da Uluslararas Finansal Raporlama Standarlar na göre haz rlanm mali tablolarda EVA hesaplamas için gerekli düzeltmelere olan ihtiyac n daha az olaca n n da alt çizilmelidir. 22

15 KAYNAKÇA Copeland, Tom/Koller, Tim/Murrin, Jack, 2000, Valuation: measuring and managing the value of companies, New York, 3rd edition. Çak c, Cemal, 2008, Ekonomik Katma De er (EVA) Yakla m, stanbul, Beta Bas m A... Ehrbar, Al, 1999, EVA-Economic Value Added: Der Schlüssel zur wertsteigernden Unternehmensführung (Aus dem Englischen, Originalausgabe erschien 1998 unter dem Titel EVA Economic Value Added bei John Wiley & Sons, Inc., New York), übersetzt von Isabel Mühlfenzl und Stern Steward GmbH, Wiesbaden, Verlag Dr. Th. Gabler. Fischer, Thomas M., 1999, Economic Value Added (EVA) Informationen aus der externen Rechnungslegung zur internen Unternehmenssteuerung?, HHL-Arbeitspapier Nr.27, Handelshochschule Leipzig. Günther, Thomas, 1999, State-of-the-Art des Wertsteigerungsmanagements; in Controlling, s Hostettler, Stephan, 1995, Economic Value Added als neues Führungsinstrument, in: Der Schweizer Treuhaender, s. 307 ff. Hostettler, Stephan, 1998, Economic Value Added Darstellung und Anwendung auf Schweizer Aktiengesellschaften, Bern. Keller, Bernd/Plack, Andreas (2001), Economic Value Added (EVA) als Unternehmenssteuerungs- und bewertungsmethode, Kostenrechnungspraxis, Nr. 6/2001, s Langguth, Heike/Marks, Imke, 2003, Der Economic Value Added-ein Praxisbeispiel, Finanz Betrieb 10, s Pfaff, Dieter/Baertl, Oliver, 1999, Wertorientierte Unternehmenssteuerung-Ein kritischer Vergleich ausgewaehlter Konzepte, in: Pellens, Bernhard/Gebhardt, Günther: Rechnungswesen und Kapitalmarkt, Beitraege anlaesslich eines Symposiums zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Dr. h.c.mult. Walther Busse von Colbe, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung Sonderheft 41, Düsseldorf, s Rappaport, Alfred, 1999, Shareholde value: ein Handbuch für Manager und Investoren; 2. Auflage, Stuttgart. Prei ler, Peter R., 2008, Betriebswirtschaftliche Kennzahlen, Oldenbourg Verlag, München. Stewart, G. Bennett, 1991, The quest for value: a guide for senior managers, New York. Töpfer, Armin, 2007, Betriebswirtschaftslehre: Anwendungs- und prozessorientierte Grundlagen, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2. überarbeitete Auflage. Türker, pek, 2005, Ekonomik Katma De er (EVA)in Hesaplanmas ve Gerekli Muhasebe Düzeltmeleri, Muhasebe ve Denetime Bak, May s, s

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ 1.1. Uluslararası Portföy ve Yönetimi Kavramları... 1 1.2.Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi ve Etkileyen Faktörler... 3 1.2.1. Yatırımcının

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI İŞLETMELERDE FİNANSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME ARACI OLARAK EKONOMİK KATMA DEĞER (EVA) VE BIST

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 18/10/1989

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 33 Hisse Başına Kazanç Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/03/2006 tarih

Detaylı

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014 VARLIKLAR I. CARĠ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 19.967.499 1 Kasa 5.875 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4.202.136 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 427.534.646,00 1- Kasa 30.723,61 2- Alınan Çekler 0,00 3- Bankalar 427.503.922,39 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ

FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 7 FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar Standardı 31/12/2006 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2011 ara hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Ara dönem

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 25/05/2005

Detaylı

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu ve seçilmiş notlar tarihli ara dönem finansal durum tablosu Varlıklar Dipnot

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 68.638.252 69.923.079 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 35.677.090 22.522.840 4- Verilen

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA Tebliğ Taslağı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ 2 İÇERİK Eğitim temel olarak; Sözleşme yönetimini, Projelerin izleme çerçevesini, Proje yönetimi, uygulama usul ve

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 1,707,665 2,632,169 A. Hazır Değerler 70 6,683

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK- 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 04/12/2003 YATIRIM

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Dipnot Referansları 30.09.2010 31.12.2009

Dipnot Referansları 30.09.2010 31.12.2009 BĠLANÇO (TL) İncelemeden GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Dipnot Referansları 31.12.29 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 129.576.238 66.38.879 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 63.42.113 1.576.488 Finansal Yatırımlar

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

RİSK ANALİZİ VE. İşletme Doktorası

RİSK ANALİZİ VE. İşletme Doktorası RİSK ANALİZİ VE MODELLEME İşletme Doktorası Programı Bölüm - 1 Portföy Teorisi Bağlamında Risk Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar 1 F23 F1 Risk Kavramı ve Riskin Ölçülmesi Risk istenmeyen bir olayın olma

Detaylı

KA PETROL DENİZCİLİK TURİZM TAŞ.İTH.İHR. VE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. DEĞERLEME RAPORU

KA PETROL DENİZCİLİK TURİZM TAŞ.İTH.İHR. VE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. DEĞERLEME RAPORU Tel: +90 212 365 62 00 Fax: +90 212 365 62 01 e-mail: bdo@bdo.com.tr www.bdo.com.tr BDO Denet Bağımsız Denetim YMM A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No. 14 K. 4 34398 Maslak/İstanbul/Turkey KA PETROL

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu işletmeleri gelişmiş e gelişmekte olan ülkelerde ekonomik açıdan önemli aktörlerdir Global olarak

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Nisan 2016 Bu rapor 92 sayfa konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır.

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı e c o n o m i c p o l i c y r e s e a r c h i n s t i t u t e ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Politika Notu Ekim 2005 Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

15.402 dersinin paketlenmesi

15.402 dersinin paketlenmesi 15.402 dersinin paketlenmesi 1 Büyük Resim: 2. Kısım - Değerleme A. Değerleme: Serbest Nakit akışları ve Risk 1 Nisan Ders: Serbest Nakit akışları Değerlemesi 3 Nisan Vaka: Ameritrade B. Değerleme: AOSM

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu 1 A- RAPORUN DÖNEMİ Faaliyet Raporumuz 01.01.2009 31.03.2009 dönemini kapsamaktadır. B- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı