ORMAN BAKANLIGI YlN KATALOG U

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN BAKANLIGI YlN KATALOG U"

Transkript

1 V ORMAN BAKANLIGI YlN KATALOG U ( ) SeHihattin MÜDERRİSOÖLU Ormancılık Araştırma Enstitüsü Orman Bakımı Şubesi Mühendisi ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI Muhtelif Yayınlar Serisi No. 31 Cihan lviatbaası A n k a r a

2 ÖN SÖZ Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından 1938 yılın dan 1971 yılı sonuna kadar telif hakları satın alınarak yayınlanan orijinal eserlerle, tercüme kitapları, tamim ve broşürler, arınancılık branşlarmda araştırma yapacaklara veya arınancılık literatürünü ta kip etmek isteyenlere kolaylık sağlamak üzere, bu katalogta toplan mış bulunmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü yayınlarını toplu olarak bir arada ihti va eden ve oxford sistemine göre tanzim edilen bu katalog yerli ve yabancı okurlarımıza faydalı olması düşüncesiyle; I. Kitaplar Genel Müdürlük yayın sırasına, II. Yazarlar alfabetik sıraya, III. Konular oy.ford sistemine göre tasnif edilmiştir. Eserleri yayın sırasına göre aramak isteyenler, birinci listede ye, zarlara göre eserin konusunu, basıldığı yeri ve maord sistemine göre kapsadığı konuları numaralarıyla birlikte bulacaklardır. Eserleri yazariara göre bulmak isteyenler ise, ikinci liştede yazarların soyadiarına göre birinci listede bulunan konularm sıra numaralarını elde edip, tekabül ettiği eseri bulacaklardır. Üçüncü listede, oxford, sisteminin konu grupları yer almaktadır. Oxford sistemi yardımıyla, türkçeye vakıf olmayan okurlar'da türkçe yayınlanan eserlerin konularını kolayca tesbit edip bunlardan faydalanma fırsatını elde edeceklerdir. Her eser hakkında aşağıda yazılı bibliyografik bilgiler verilmiştir: ı. Yazar adlaı'ı: Soyadları başa alınarak majüskül harflerle ya zılmıştir. İkinci ve üçüncü yazarların adları ise kitaptaki sıra ile yazılmış, aricak yazarların alfabetik sıraya göre tasnifinde soyadları başa alınmıştır.

3 2. Kitap adı: Kitabın üzerindeki sıra ile alınmıştır. Kitabın, varsa yabancı dillerle yazılmış adlarıda kaydedilmiştir. 3. Eserde emeği geçenler: Çeviren, derleyen gibi, eserde emeği geçen gerçek ve tüzel kişilerin adları, soyadları başa alınarak yazılmıştır. 4. Cilt ve basım: Kitap adım müteakıp eserin kaç ciıtten ibaret olduğu ve kaçıncı basımı olduğu yazılmıştır. 5. Bibliyografik adres: Bu kısımda eseri basan matbaanın adı, eserin basıldığı şehir ve yıl gösterilmiştir. 32 yıllık bir süre içinde Orman Bakanlığının yayınlamış olduğu eserlerin miktarı öğünülecek seviyededir. Bu eserlerden : ı. ı 77 adedi Orman Genel Müdürlüğü tarafından kitap ve broşürler şeklinde ( ), adedi Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olan kanuniar serisinqe (kanun, nizamname, talimatname, kararname, tamim, umumi emir ve tebliğler) ( ), ~L 212 adedi Orman Genel Müdürlüğü tarafından tamtım (propoganda) bütçe, idare, istatistik, rapor ve muhtelif konularda ( ), adedi Orman Genel MüdürlÜğü Teknik Haberler Bülteninde ), adedi Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından teknik bülten serisinde ( ), adedi Ormancılık Araştırma Enstitüsü muhtelif yayınlar serisinde ( ), adedi Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisinde ( ), adedi Kavakçılıl\: ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitü~ü yayını olarak ), adedi Kavakçılık ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırına Enstitüsü. Yıllık Bülteninde ( ) bastırılmıştır. Büyük bir titizlikle çalışmamıza rağmen, kitapların bazılarının balunuşunu tesadüfiere borçluyuz. Bu sebeple hazırladığımız bu kataloğun eksiksiz olduğunu iddia. eçlemeyiz. Bu yüzden karşılaşılacak narsanlar ve hatalar içiri okutlarnnızi:hın özür dileriz.

4 Kitabın hazırianmasıncia devamlı iigi ve yardımıarım gördüğüm, başta Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Hayati Gürtan'a, Orman Genel Müdürlüğü 6/A Şubesi Mühendislerinden Kazım Kılcı' ya Ormancılık Araştırma Enstitüsü Kütüphane Şefi Nihat Yılmaz'a teşekkürlerimi sunmayı vazife bilirim. Yazı işlerinin yürütülmesinde emeği geçen Laborant Nursel Yurtsever'e teşekkür borçluyum ANKARA SeHihattin MÜDERRİOGLU

5 ORMAN GENEL MÜDURLUGÜ YAYlNLARI KArrALOGU ( ) 1. Kitaplar ve broşürler (177 adet) 2. Tanıtım, bütçe idare istatistik, rapor ve muhtelif konular (212 adet) 3. Kanun, nizamname, talimatname, kararname, tamim ve tebliğler ( 131 adet) 4, Teknik haberler bülteni ( 630 adet yazı).

6 Sıra ORMAN GENEL MÜDÜRLÜG-Ü TARAFINDAN YAYlNLANMIŞ Yayın OLAN KiTAP VE BROŞÜRLER KATAWGU ( ) I. YAYlN SIRASINA GÖRE No. No. Yazarı, Kitap adı, Matbaası, Yeri, Yılı 1 1 NAVARRO, M.: Okaliptüs. (Çeviren: PARS, B.) Ulus Matbaası, Ankara, Ox Ol 2 PlNAR, R. : Deviet Orman İşletmelerinde maden sütunu. Titaş Matbaası, Ankara, Ox BRICOGNE, A.: Türkiye'de Ormancılık heyeti. (Çeviren: BÜK, F.) Recep Ulusoğlu Matbaası, Ankara, Ox. 904 (042) (560) 4 5 SANVER, A. : Meşcerelerin tensil ve imarına ait pratik Silvikültür esasları. Titaş Matbaası, Ankara, Ox Ol 5 6 SANVER, A.: Plançete ile harita alınması. Titaş Matba ası, Ankara, Ox SANVER, A. : Pusla ve pusulah aletlerle harita alınması. Titaş Matbaası, Ankara, Ox DiKER, M. : Ağaç ve odun ölçme bilgisi. Hüsnütabiat Matbaası İstanbul, Ox ( 021) 8 10 TAVŞANOGLU, F.: Belgrat Ormanları yol şebekesi ve bu ormanlarda rasyonel nakliyat şekilleri. Hüsnütabiat 7

7 Sıra No. 9 ıö ll ıs Yayıtt No. ıs Yazarı, Kitap adı, Matbaası, Yeri, Yıiı Matbaası,. İstanbul, Ox. 383 Ol (043) (560) RÖHRİ, M.: Orman Amenajmanı. (Çeviren: SAVAŞ, K.) Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, Ox Ol BARUT, C. : Topoğrafya. Asri Matbaası, Bursa, 1945 Ox OKSAL, M.: Sekayalar (Mamut ağaçları). Sür.eyya Bü key Matbaası, İstanbul, Ox (023) DiKER, M. : Amenajman klavuzu. Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, Ox ( 021) YILDIRIMER, R. - APANAY, Y.: Orman haritacılığı, iş klavuzu, yatay ölçmeler. Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, Ox. 581 / 584 ( 023) FlRAT, F. : Ağaç ve odun ölçme klavuzu. Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, 1946; Ox ( 023) ACATAY, G.: Orman koruma kılavuzu. Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, Ox ( 023) TAVŞANOGLU, F.: Orman yolları ve dekovilleri inşası kılavuzu,,hüsnüt~biat Matbaası, İstanbul, Ox ( 023) KAYACIK, H.: Orman işletmesi muhabere kılavuzu. Hüsnütabiat. Matbaası, İstanbul, Ox ( 023) IRMAK, A.: Yetişme muhiti ve meşcere tamtımı kılavuzu. Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, Ox ( 023) BERKEL, A.: Ormanda kesim ve taşıma işleri Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, Ox ( 023) kıla YİGİTOGLU, K.: Orman etüdleri ve amenajman iş vuzu, Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, Ox ( 023) kılavuzu. 8

8 Sıra Yayın No. No. Yazarı, Kitap adı, Matbaası, Yeri, Yılı SAATÇİOGLU, F.: Orman yetiştirme kılavuzu (Tabii gençleştirme usulleri). Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, Ox (023) SAATÇİOGLU, F.: Sun'i orman gençleştirilmesi ve ağaçlandırma tekniği. Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, Ox ( 021) STOYANOF, V.: Odun kömürünü briketleme sanayiinin bugünkü durumu ve inkişafı. (Çeviren: GÖKTUNA, S.) Recep Ulusoğlu Matbaası, Ankara, Ox Ol SCHİMİSCHEI{, E. : Doğu Karadeniz Ladin mıntıkasmda lps sexdentatus Boerner kabuk böceğinin kitle üremesi, zararları ve mücadele tedbirleri. (Çeviren: SAAT ÇİOGLU, F.) Ticaret Dünyası Matbaası, İstanbul, Ox Ol (560) KASAPLIGİL, B.: Kuzey Anadolu'da botanik gezileri. İbrahim Horoz Matbaası, İstanbul, Ox (079) (560) KÖK TÜRK, M. : Av hayvanları ve A vcılık. Süreyya Bükey Matbaası, İstanbul,,1946. Ox HUŞ, S. : Reçine ve sığlayağı elde etme metodları. Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, Ox ( 047) CHENCHİNE, A. : Park ve bahç;e sanati (stilleri, projeleri ve tekniği). (Çeviren: ERASLAN, İ.) Rekor Matbaası, İstanbul, Ox ( 021) ÇIKINOGLU, F.: Ormanda ağaç köprüler. Ticaret Dünyası Matbaası, İstanbul, Ox JACKS, V.: Toprak, vejetasyon ve iklim. (Çeviren: IR MAK, A.) Kanaat Matbaası, Ankara, Ox lll ( 023) TECHERMAK, L.: Türkiye'de Populus canadensis'in yetiştirilmesi imkanları ve tekniği. (Çeviren : IRMAK, A.) Kanaat Matbaası, Ankara, Ox (560) 9

9 Sıra Yayıri No. No. Yazan, Kitap adı, Matbaası, Yeri, Yılı BERKER, A.: Silvikültür. Cilt I. Yeni Matbaa, Bursa, Ox ( 070) HUŞ, S.: Ege ınıntıkası ve cenup batı ormanlarında or man kimya sanayii ile ilgili mevzular üzerine yapılan araştırmalar hakkında rapor. Ticaret Dünyası Matbaası, İstanbul, Ox Ol ( 047) WETTSTEİN, W.: Kavakların üretilmesi ve yetiştirilmesi. (Çeviren: ERGÜLEÇ, K.) Ticarte Dünyası Matbaası, İstanbul, Ox. 238 ( 023) ERDEM, R. : Sarıkamış ormanlarında entomolojik müşahadeler. Kanaat Matbaası, Ankara, Ox Ol (560) ERASLAN, i.: Doğu ladini (Picea orientalis Ling ve Carrhn teknik vasıfları ve kullanma yerleri hakkında araştırmalar. Çankaya Matbaası, Ankara, Ox. 811 / 814- Ol (043) (560) AUEROCHS, G. : Orman yolları, pratik proje ve inşaatı metodları. (Çeviren: SUNAL, S.) Çankaya Matbaası, Ankara, Ox KUTLUK, H. : Türkiye ormancılığı ile ilgili tarihi vesikalar. Osmanbey Matbaası, İstanbul, Ox. 902 ( 560) USLU, M. : Orman yangınlarıyla savaş. Ticaret Dünyası Matbaası, İstanbul, Ox. 431 / 436 Ol (043) GASSNER, G.- CHRiSTiANSEN, F.- WENİGER: Anadolu çarnlarında yıl halkaları gelişmesi üzerinde dendroklimatolojik araştırmalar. (Çeviren: ÇAö-LAR, 0.) Ticaret Dünyası Matbaası, İstanbul, Ox Ol OKSAL, M.: Orman ve Park ağaçlarımız. Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, Ox (021) DiKER, M.: Türkiye'de Ormancılık (Dün Bugün, Ya- 10

10 Sıra Yayın No. No. Yazarı, Kitap adı, Matbaası, Yeri, Yılı fi tanbul, Ox. 588 ( 021) ENLİL, R.: Genel yollar ve orman yolları inşaatı. Güven Matbaası, İstanbul, Ox DİKER, M.: Orman kıymetleri ve ormancılık statiği. Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, Ox. 652 (021) KNUCHEL, H. : Seçme ormanında amenajman. ( Çeviren: ERASLAN, İ.) Güney Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.O. Matbaası Ankara, Ox ( 023) BERKEL, A.: Lübnan sedirinin teknik vasıfları. Yenilik Matbaası, İstanbul, Ox. 8ll Ol (560) ENLİL, R. : Ağacın kızakla ve sürütme suretiyle naklinde kat sayılarının tayini. Güney Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.O. Matbaası, Ankara, Ox ARAN, M. : Haritacının el kitabı I (Nirengi - nivelman). Yenicezaevi Matbaası, Ankara, Ox FEVRİER, P. : Avrupa ekonomik işbirliği kereste komitesi raporu. (Çeviren: AKSOY, H.) Ses Işık Matbaası, Eskişehir, Ox ( 042) ( 4) USLU, M.: Türkiye'de orman tahrip faktörleri. Doğuş Matbaası, Ankara, Ox Ol (043) (560) STRAYFI<'ERT, T.: İsveç ormanları. (Çeviren: ŞEN TÜRK, Z. - ŞENTÜRK, Ş.) Doğuş Matbaası, Ankara, Ox ( 485) GUİNİER, P.: Genetik ve silvikültür. (Çeviren: FlRAT, F.) Doğuş Matbaası, Ankara, Ox İNAL, S.: Palamut meşesi ormanları coğrafi yayılışları, ekonomik önemi ve amenajman esasları. Matbaası, Ankara, Yenicezaevi 13

11 Sıra Yayın No. No. Yazarı, Kitap adı, Matbaası, Yeri, Yılı ~ Ox / 644 Ol (043) (560) ERDEM, R. : Türkiye'de kestane ölümünün sebepleri ve savaş imkanları. Biricik Matbaası, Ankara, Ox /416 Ol (043) (560) KAYACIK, H.: Doğu Ladini (Picea orientalis Lk. Carr) nin Türkiye'deki coğrafi yayılışı, silvikültürel esasları ve tabii sımrlarının genişletilmesi imkanlarının araştı rılması. Yenicezaevi Matbaası, Ankara, Ox /23 (043) (560) HUŞ, S.: Fıstık çarnından terebentin elde etme metod ları ve fıstıkçamı terebentininin bazı önemli kimyasal özellikleri üzerine yapılan araştırmalar. Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, Ox Ol ( 043) ( 560) İstanbul, Ox / Ol (043) (560) ~lefne, M.: Batı karadeniz bölgesinde Göknarların zararlı böcekleri ve mücadele metodları. Kader Matbaası, FRANÇOİS, T.: Orman politikası orman mevzuatı ve idaresi (Çeviren : BiLGEN, s.) Yeni Matbaası, Ankara, Ox SANVER, A.: Bakım kesimleri. Yenicezaevi Matbaası, ~Ankara, Ox. 241 j ALANKUŞ, Y.: Telefon hatları, inşaat, bakım ve onarılması. Örnek Matbaası, Ankara, Ox TOKER, R.: Türkiye'de Okaliptüs CE. rostrata)ün maden direği bakımından teknik özellikleri hakkında a:r.aştırmalar. örnek Matbaası, Ankara, Ox Ol ( 043) ( 560) SEVİM, M.: Alaçam (Dursunbey) ormanlarında ekolo jik ve pedalojik araştırmalar. Çelikcilt Matbaası, İstanbul, Ox. ıu + ısı.. oı (043) (560) ERASLAN, i.: Trakya ve bilhassa Demirköy ınıntıkası meşe ormanlarının amenajman esasları hakkında araş

12 Sıra Yayın No. No. Yazarı, Kitap adı, Matbaası, Yeri, Yıİı rın). Akın Matbaası, Ankara, Ox. 922 Ol (560) 43 61a DİKER, M. : Ormanlarımızın sağlık durumu haritası. İstanbul, Ox. 922 Ol ( 084.3) ( 560) SANVER, A. : Baltalık ormanları ve işletmeleri. Güven Matbaası, İstanbul, Ox MERZ, F.: Kestane ağacı. (Çeviren: GÖKŞİN, A.) Cemal Azmi Matbaası, İstanbul, Ox CARBONNİER, H. - KRİSTYANOFAD - VEGELİN, J.\II. - ROSENBERG, S. - ULTZER, H. : Mütehassıs raporları. Güven Matbaası, İstanbul, Ox. (042) ERDEM, R. : D.D.T. ve zararlı böceklerle savaşta önemi. Cemal Azmi Matbaası, İstanbul, Ox TAVŞANOGLU, 1<--.: Orman transport tesisleri ve taşıtları. Osmanbey Matbaası, İstanbul, Ox. 371 / 379 ( 021) TAVŞANOGLU, F.: Sel derelerinin ıslahı ve çığlara karşı yapılar. Nuri Akça Matbaası, İstanbul, Ox. 384 / 386 ( 021) SAATÇİOGLU, F. : Kavak (Populus) üretme ve yetiştir me tekniği. İbrahim Horoz Matbaası, İstanbul, Ox. 238 ( 031) BERKEL, A.: Orman mahsullerinden faydalanma bilgisi. Osmanbey Matbaası, İstanbul, Ox. 811 / f 859 ( 021) OKSAL, M. : Orman ve park ağaçlarımız. Cilt I Fasikül I. Osmanbey Matbaası, İstanbul, 1950 Cilt II Fasikül II. Akın Matbaası, Ankara, Cilt II Fasikül III. Akın Matbaası, Ankara, Ox (021) DiKER, M. - SAVAŞ, K. : Yurtta Orman azalması. Akın Matbaası, Ankara, Qx. 922 Ol (560) u

13 Sıra Yayın No. No. Yazarı, Kitap adı, Matbaası, Yeri, Yıiı TERZİOGLU, F. : Uçak imaline elverişli ağaçlar. Akin lviatbaası, Ankara, Ox ACATAY, G.: Zararlı orman böcekleri teşhis anahtarl Ocak ıvı:atbaası, İstanbul, Ox (031) PERRİN, H.: Fransa ormanları. (Çeviren: SAATÇİOG LU, F.) Cemal Azmi Matbaası, İstanbul, Ox ( 44) S. : Meşe ağacı kabuğundaki tanen miktarının yetişme muhiti ile olan ilgisi. Burhanettin Erenler Matbaası, İstanbul, Ox Ol ( 043) ( 436) KAYACIK, H.: Akdeniz ınıntıkasında ve bilhassa İtalya ile Türkiye'de ağaçlandırmanın temel şartları. Güven Matbaası, İstanbul, Ox. 232 Ol (043) ( ) hayvan otlatması. SAVAŞ, K. : Türkiye ormanlarında Akın Matbaası, Ankara, Ox Ol ( 043) ( 560) R. : Türkiye'deki Çamkese böceği mücadelesi ne esas teşkil etmek üzere temas zehirlerinin (Thaumetopoea pinivora) tırtınarı üzerindeki tesirine ait araştırmalar. Burhanettin Erenler Matbaası, İstanbul, Ox Ol (043) (560) HUŞ, S. : Sığla ağacımn (Liquidambar orientalis Mill) Ormancılık bakımından önemi ve sığla yağının kimya sal araştırılması. Ege Matbaası, İstanbul, Ox Ol ( 043) ( 560) İNAL, S. : Tabiatı koruma karşısında biz ve ormancılığımız. Osmanbey Matbaası, İstanbul, Ox. 907 ( 560) NASLUND, M.: Ormanlarımız ve ormancılığımız hakkında müşahedeleri ile orman araştırma enstitüsü ku- ruluşu için verilen ön rapor. Akın Matbaası, Ankara, Ox ( 042) ERKiN, K.: Barometrik nivelman. Kader Matbaası, İs-

14 Sıra No. Yayın No. Yazan, adı, Matbaası, Yeri, Yılı tırmalar. Kader Matbaası, İstanbul, 1954, Ox. 621 J 630 ( 043) (496) GÖKMEN, H.: Gymnospermler (çıplak tohumlular.). Sanat Matbaası, Ankara, Ox (021) SAATÇİoGLU, F.: Bahçeköy ve Ayancık onuanlarında yapılan silvikültür tatbikatları ekskürsiyon mevzuları. Kurtuluş Matbaası, İstanbul, Ox TUNCER, S. - SANVER, A. : Fransa Alplerinde erozyon ve sellerle çığiara karşı mücadele işlerine dair etüd seyahati raporu. Desen Matbaası, Ankara, Ox ( 44) BERKEL, A. : Meşcereyi ve ağacın teknik vasıflannı ko- ruyan yeni ve modern metodlarla ormanlarımızd:~.n reçine istihsali imkanları. Çelikcilt Matbaası, İstanbul, Ox SEVİM, M. : Lübnan sedirinin Türkiye'deki tabii yayılışı ve ekolojik şartları. Yenilik Matbaası, İstanbul, Ox Ol (043) (560) SAN\TER, A. : Bakım ve tensil kesimleri. (Ro to) Ankara, Ox GENEL MÜDÜRI~ÜK : Orman inşaat işleri E!l kitabı. Akın Matbaası, Ankara, Ox. (023) GENEL MÜDÜRLÜK: Tarım Veka1eti Orman Genel Müdürlüğü harita ve amenajman çalışmaları. Ankara Ox / 619 Ol STJHL, A. : MotorlU ve zincir desterelerin bakım ve kullamlışı. (Çeviren: TOKER. R.) Akın Matbaası, Ankara, Ox ALPAY, 0;: Orman içi meraların ıslahı ve bu meraları;ia hayvan otlatmasının tanzimine ait rapor hazırlanması kıliwuzu. (Roto) Ankara, Ox ( 042) ( 023) 15

15 Sıra Yayın No. No. Yazarı, Kitap adı, Matbaası, Yeri, Yılı DEFNE, M. : Türkiye'de otlak ve otlatma işlerini tanzim yolu ile ormanların korunması problemi üzerinde araştırmalar. Yenilik Matbaası, İstanbul, Ox Ol (043) (560) 97 ı 76 TORER, R. : Yakacak odununda fire denemeleri üç aylık ara neticeleri. Arı Matbaası, Ankara, Ox Ol SAVRAN, K.: Çam, Göknar, Kayınkarışık meşcerelerinde, şeridierde traşlama tensil kesimi araştırmaları ara neticeler. Arı Matbaası, Ankara, Ox Ol ALPAY, O.: Yabancı çayır ve mera bitkileri adaptasyon denemeleri hakkında ara neticeler. Arı Matbaası, Ankara, Ox. 913 Ol MİRABOGLU, M.: Göknarlarda şekil ve hacım araştırmaları. Yenilik Matbaası, İstanbul, Ox Ol (043) (560) NOVÇROSS, W. ve arkadaşları : Erozyon kontrolu el kitabı. Yeni Desen Matbaası, Ankara, Ox (03i) GENEL MÜDÜRLÜK: Yol etüd aplikasyon ve inşaatı kılavuzu. (Rota) Ankara, Ox ( 023) TOKER, R.: Memleket şartlarına göre kayında ardaklanmayı önleme denemeleri. Güney Matbaası, Ankara, f Ox. 443 Ol (560) ERTER, H. - KÜÇÜKKOCA, H. : Büyükdüz tecrübe ormanında servetin ve tecessümün tayini metodları ve takip edilen usuller hakkında bazı izahlar. (Çeviren : SAVRAN, K. - ALEMDAG, Ş.) Yeni Matbaası, Ankara, Ox Ol (560) ALPAY, O.: Aladağ tecrübe merası çalışmaları. Güney Matbaası, Ankara, Ox. 913 Ol ( 560) GENEL MÜDÜRLÜK: Bayındırlık işleri genel şartna-

16 Sıra Yayın No. No. Yazarı, Kitap adı, Matbaası, Yeri, Yılı mesi. Ses Işık Matbaası, Eskişehir, Ox. (023) GENEL MÜDÜRLÜK : Yapı işleri genel fenni şartnamesi. Ses Işık Ma.tbaası, Eskişehir, Ox. (023) GENEL MÜDÜRLÜK: Ana ve tali tevzi tabloları tali matname ve umumi fenrıl şartnamesi. Ses Işık Matbaası, Eskişehir, Ox. (023) ALPAY,O.: Otlak ıslahı ve Amenajmanı kılavuzu. Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Akın Matbaası, Ankara, Ox (023) PEKER, H.: Seyhan ve Ceyhan havzalarında orman tahripleri, neticeleri ve bunlara karşı alınacak tedbirler hakkında araştırmalar. Sinan Matbaası, İstanbul, Ox. 116 Ol (043) (560) lll 283 AŞK, K.: Tokat Sel havzası ıslahı ve mücadele ), Rekor Matbaası, Ankara, Ox AROL, N. : Bolu ve civarında bazı Göknar, Kayın, Çam saf ve karışık meşcerelerinde ölü örtü miktarı ile besin muhtevası üzerinde araştırmalar. Yenilik Matbaası, İs tanbul, Ox Ol ( 043) ( 560) USLU, S. : İç Anadolu steplerinin antrapogen karakteri üzerine araştırmalar. Yenilik Matbaası, İstanbul, Ox. 187 Ol (043) (560) STOEC!{ELER, J. H.-.JONES, G. W.: Göller ınıntıkasında fidanlık tekniği çalışmaları. (Çeviren : EREN, T.) Ege Matbaası, Ankara, 1960 Ox Ol ( 560) PAMAY, B.: Dursunbey Alaçam orman ınıntıkasındaki yangın sahalarının ağaçrandırılması imkanları ve buna ait denemeler. Marifet Matbaası, İstanbul, Ox / Ol (043) (560) GENEL MÜDÜRLÜK: Basit usulle yol etüd aplikasyon talimatı. (Roto) Ankara, Ox ( 023). 17

17 Sıra Yayın No. No. Yazan, Kitap adı, Matbaası, Yeri, Yılı l TAVŞANOGLU, F.: Vinçli havai hatları güzergahlarının seçilmesi, montajı, motorun ve vincin çalıştırılması ve bakırnma ait talimat. Çeltüt Matbaası, İstanbul, Ox j (023) ll B 336 SAATÇİOGLU, F,: Britanya ormancılığı. Yenilik Matbaası, İstanbul, Ox (023) (410) PAMAY, B.: Türkiye'de Sarıçam (P. silvestris L.) un ta. bii gençleşmesi imkanları üzerine araştırmalar. Yenilik Matbaası, İstanbul, Ox / Ol (043) (560) TAVŞANOGLU, F.: Su motorları bilgisi, su çarkları ve su türbünleri. Yenilik Matbaası, İstanbul, Ox. 38:) ( 023) KALIPSIZ, A.: Doğu Kayınında artım ve büyüme araştırmaları. Yenilik Matbaası, İstanbul, Ox. 561 / Ol (023) (560) SAATÇİOGLU, F.: Demirköy ormanlarında tatbik.edilecek silvikültürel muameleler ve işletme.esasları. Çeıtüt Matbaası, İstanbul, Ox. 221 / 238 Ol (560) SAATÇİOGLU, F.: Bilecik Devlet Orman İşletmesi Yir ce, Bürme.ce ve Kömürsu ormanlarında tatbik edilecek silvikültürel muameleler ve işletme esasları. Çeltüt Matbaası, İstanbul, Ox (023) (560) ÇANAKÇIOGLU, H.: Orman ağaçıcırının tohumlarına arz olan böceklerin bazı önemli türlerinin mücadeleleri üzerine araştırmalar. Kutulmuş Matbaası, İstanbul, Ox / Ol (043) (560) BAYOOLU, S.: Çangal bölgesinde orman nakliyatı ve yol sistemi üzerine araştırmalar. Kutulmuş Matbaası. İstanbul, Ox Ol (043) (560) ÇEPEL, N.: Kayın, Meşe, Karaçam ve Göknar ağaçları= nın asimilasyon organlarında bazı önemli besin maddelerinin mevsimlik değişimi üzerine araştırmalar. Yenilik Matbaası, İstanbul, Ox j ( 043) ( 560)

18 Sıra Yayın No. No. Yazan, Kitap adı, Matbaası, Yeri, Yılı KALIPSIZ, A.: Türkiye'de Karaçam (P. nigra Arnold) meşcerelerinin tabii bünyesi ve verim kudreti :üzerine araştırmalar. Yenilik Matbaası, İstanbul, Ox /2 Ol (043) (560) ÖZÇELİR, N.: Düzce, Bolu, Gerede, Kızılcahamam ormanları içindeki otlak ve çayırların ıslahı üzerine araştırmalar. Yenilik Matbaası, İst~nbul, Ox (043) (560) ALAÇAM, R. : Karadeniz ormanlarında su ile nakliyat ve inkişaf imkanları. Yenilik Matbaası, İstanbul, Ox Ol (043) (560) NIPKOW, P.: Genel orman yol ve havai hat şebekelerinin planlaştrrılması. (Çeviren: TAVŞANOGLU, F.) Yenilik Matbaası, İstanbul, Ox (023) SELİK, M.: Kızılçam (P. brutia Ten.)in botanik özellikleri üzerinde araştırmalar ve bunların Hal~p çamı (P. halepensis Mill.) vasıfları ile mukayesesi. Yenilik Matbaası, İstanbul, Ox Ol (043) (560) EVCİMEN, B. S.: Türkiye Sedir or:nanlarınm ekonomik önemi, hasılat ve amenajman esasları. Yenilik Matbaası, İstanbul, Ox 'r Ol (04R) (560) l'okmanoglu, T.: Orman tahdit probleminin çözümünde aerofotometriden istifade. imkanları üzerinde araştırmalar. Güven Matbaası, jstanbul,)963. Ox Ol (043) (560) ULUKUT, B.: Türk Orman hukuku birinci kitap hukuki hükümler. Güven Matbaası, 'istanbul, Ox , SAKMAN, E.: Pinus radiata. Güven Matbaası, İstanbul, Ox Ol KÖKNAR, c. : Köy tipi kuzineli ocak ve soba..(rota) Ankara, Ox FAO.: Ormancılıkta ve arazının değerlendirilmesinde kavak. (Çeviren: BEŞKÖK, T.) Güven Matbaası, İstan-.19

19 Sıra No Yayın No Yazan, Kitap adı, Matbaası, Yeri, Yılı bul, Ox ULUOCAK, N.: Sakarya Kirmir çayı havmsında mer'a amenajmanı araştırmaları. Fakülteler Matbaası, İstan- bul, Ox / Ol ( 043) ( 560) ATAY, İ. : Türkiye'de sahil kumuilarının tesbit ve ağaçlandırılmasj üzerine araştırmalar. Güven Matbaası, İstanbul, Ox Ol ( 043) ( 560) ÖZÇELİK, N.: Karadeniz orman ınıntıkası köy evlerinde ağaç malzemenin (Ahşabın) rasyonel kullamlması üzerine araştırmalar. Güven Matbaası, İstanbul, Ox Ol (043) (560) SAKMAN, E. : Orman kesim işçiliğinin esasları. Kardeş Matbaası, Ankara, Ox. 311 Ol SAKMAN, E. : Ingilizce Türkçe ormancılık lügatçesi. Güven Matbaası, İstanbul, Ox. (023) GÜLEN, İ.: Türkiye kereste endüstrisi ve rasyonalizasyon. Dizerkonca Matbaası, İstanbul, Ox. 832 Ol (043) (560) BAYOGLU, S.: Orman yolları yapımında toprak işleri üzerine araştırmalar. Dizerkonca Matbaası, İstanbul, Ox / 6 Ol (043) (560) SELİK, M.: Kızılçam (P. brutia Ten.) da reçine teşekkülü, salgılanması ve bunlara tesir eden iç ve dış faktörler üzerine araştırmalar. Dizerkonca Matbaası, İstanbul, Ox Ol (043) (560) SAKMAN, E.: Orman bıçkılarının bakım ve bilenmesi. Dizerkonca Matbaası, İstanbul, Ox AYDEMİR, F.: Bir vinçli havai hat tesisi projesine ait safhalar (Orta v.e uzun mesafeli havai hatlar). Alkan Matbaası, Ankara, 19ô5. Ox

20 Yaym No. No. Yazan, kitap adı, Mathaası, Yeri, Yılı Sıra AYDEMİR, F. - GELGÖR, S. : Katrak, daire ve şerit testereler hakkında genel bilgi. (Rota) Ankara, Ox. 362 j ÜRGENÇ, S.: Doğu Ladini (Picea orientalis Lk. Carr.) nın kozalak ve tohumu üzerine araştırmalar. Dizerkonca Matbaası, İstanbul, Ox Ol (043) (560) ÇEPEL, N.: Orman topraklarının rutubet ekonomisi üzerine araştırmalar ve Belgrat ormanının bazı Karaçam, Kayın, Meşe meşcerelerinde intersepsiyon, gövdeden a!nş ve toprak rutubeti ıjıiktarınm sistematik ölçmelerle tesbiti. Dizerkonca Matbaası, İstanbul, Ox /. 2 (043) (560) GÜLEN, i.: Karaçarnda (P. nigra Arnold) çap artımı ile hacim artımı arasındaki münasebetler üzerine araştırmalar. Dizerkonca Matbaası, İstanbul, Ox / 562 Ol (043) (560) ŞEFİK, Y.: Kızılçam kozalak ve tohumu üzerine araştırmalar. Dizerkonca Matbaası, İstanbul, Ox Ol (043) (560) BAŞ, R. : Türkiye'de orman yangınları problemi ve bazı klimatik faktörlerin yaı:ıgınlara etkileri üzerine araştırmalar. Dizerkonca Matbaası, İstanbul, Ox / 6 + lll Ol (043) (560) ÖZDÖNMEZ, M. : Türkiye'de orman suçları nevileri, sebepleri v:e önlenmesi çareleri üzerine~ araştırmalar. Di zerkonca Matbaası, İstanbul, Ox. 91 / 99 Ol (043) (560) SELÇUK, H. : Vejetasyon bilgisi pratiği. Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara, Ox / BAYOGLU, S.: Türkiye'de orman yol şebekelerinin tanzimine ait esaslar. San Matbaası, Ankara, Ox Ol (043) (560) KAPTAN, R.: Sun'i kurutma fırınları ve işletilmeleri. San Matbaası, Ankara, Ox: / YALTIRIK, F.: Belgrad orman vejetasyonunun flores tik analizi ve ana meşcere tiplerinin kompozisyonu üze. 21'

21 Sıra Yayili No. No. Yazan, Kitap adı, Matbaası, Yeri, Yıiı rinde araştırmalar. Dizerkonca Matbaası, İstanbul, Ox Ol (043) (560) BOZKURT, Y.: Belgrat ormanında önemli bazı ağaç türlerinde yıllık halka gelişimi üzerinde araştırmalar. Dizerkonca Matbaası, İstanbul, Ox / 49 Ol ( 043) ( 560) ÖZTAU, Y.: Marmara bölgesi yeşil örtüsünün ağaç ve çalılarının tesbiti ile peyzaj mimarisi yönündtm kıymetlendirilmesi. Dizerkonca Matba.ası, İstanbul, Ox Ol (560) USLU, S.: Ege bölgesi ve bilhassa (Edremit) Güre havzasında toprak korunınası bakımından zeytin ve annan münasebetleri üzerine araştırmalar. Dizerıwnca Matbaası, İstanbul, Ox.ll Ol (043) (560) SELÇUK, H.: Birleşik Amerika'da önemli orman ağaçları. Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara, Ox (73) PAMAY, B.: Demirköy - İğneada Longos ormanlarının Silvikültürel analizi ve verimli hale getirilmesi için alınması gereken Silvikültürel tedbirjer üzerine araştırmalar. Yenilik Matba.ası, İstanbul, Ox Ol ( 043) ( 560) ÇANAKÇIOGLU, H.: Türkiye'de orman ağaçlarına arz olan Aphidoidea türleri üzerine araştırmalar. Çelikcilt Matbaası, İstanbul, "Ox Ol (043) (560) ÜRGENÇ, S.: Türkiye'de çam (P. silvestris L., P. nigra var. caramanica, P. brutia Ten., P. pinea L.) türlerinde tohum tedarikine esas teşkil eden problemlere ait araştırmalar. Çelikcilt Matbaası, İstanbul, Ox Ol (043) (560) İNAL, S. : Türkiye'de annanların tahdit ve kadostrosu problemi. Çelikcilt Matbaası, İstanbul, Ox. 581 / 584 Ol (021) ( 5.60) AKGÜN, N. :. Şeritmetre ile plan tanzimi (açı ölçmeden). Çelikcilt Matbaası, İstanbul, Ox. ( 084.3) 22

22 Sıra Yayıri No. No. Yazan, Kitap adı, Matbaası, Yeri, Yıİı TOKER, R.: Ahşap koruma. Ajans-Türk Matbaası, Ankara, ı967. Ox l DÜZEL, D.: İki çenekli bitkiler ve bir çenekli bitkilerin sistematiği. Kanter Matbaası, Ankara, ı969. Ox DÜZEL, D. : Çiçeksiz bitkilerin evrimi ve çok çenekınerin sistematiği. Kanter Matbaası, Ankara, Ox Ol ın 50ı GENEL MÜDÜRLÜK: Mer'a envanteri. (Roto) Ankara, ı968. Ox ( 023) BİRAND, H.: Alıç ağacı ile sohbetler. Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara, ı968. Ox ı5 ORÇUN, E. : Bahçe mimarisinde ağaçlandırma bakımın dan önemi haiz coniferaların gelişiminde mykorhizanın etkisine dair araştırmalar. Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir, Ox Ol ı 74 52ı EGEMEN, I. : Orman taşıma tesisleri bilgisi. Bilim Matbaası, Ankara, ı970. Ox. 370 ı AKGÜZ, N. A. : Trigonometri. Bilim Matbaası, Ankara, ı970. Ox. (023) ı GÖKMEN, H.: Açık tohumlular (Gymnospermae). Alkan Matbaası, Ankara, ı970. Ox (021) ı ÜRGENÇ, S. : Namzet tohum meşcereleri seçim esasları. Çelikcilt Matbaası, İstanbul, ı970. Ox. 220

YÖNETMELİK. ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği,

YÖNETMELİK. ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği, 17 Ağustos 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28387 Orman Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Yararlanılan Kaynaklar

Yararlanılan Kaynaklar DİKKAT 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddeleri gereğince bu eserin bütün yayın, tercüme ve iktibas hakları Prof. Dr. Musa GENÇ e aittir. Prof. Dr. Musa GENÇ in yazılı izni olmaksızın

Detaylı

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI EK:2 1- SİLVİKÜLTÜRÜN TEMEL ESASLARI, METOTLARI, TEDBİRLERİ, SİLVİKÜLTÜR PLANLARININ YAPIMI VE SİLVİKÜLTÜR TEKNİKLERİNİN

Detaylı

F. Can ACAR Müdür Yardımcısı, F. Can ACAR ın Özgeçmişi

F. Can ACAR Müdür Yardımcısı, F. Can ACAR ın Özgeçmişi F. Can ACAR Müdür Yardımcısı, F. Can ACAR ın Özgeçmişi 10/10/1960 tarihinde Edremit te doğdu. İlk öğrenimini 1971 yılında Eskişehir Murat Atılgan İlkokulu nda, orta öğrenimimi 1974 yılında Diyarbakır Orta

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANA Ölçme Bilgisi Ve Kadastro Ayhan ATEŞOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman fakültesi Orman müh. Böl. Zonguldak Karaelmas Üniver. Orman fakültesi Orman müh. Böl. Y. Lisans Tez Konusu

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Ormancılıkta Yapılan İşler Yol yapımı,bakımı ve onarımı Sanat yapıları ve diğer binaların yapımı Tohum

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANA Ormancılık Ekonomisi ADI VE SOYADI Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR İstanbul Orman Fakültesi Bölümü İstanbul Orman Ekonomisi Y. Lisans Tez Konusu Türkiye deki Doğu Ladini (Picea orientalis

Detaylı

YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak. (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm

YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak. (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm YGS yönetimi; Hedef, prensipler,araçlar,gerekli şartlar ve detaylar Hedef: EtkinYGS yönetimi Prensip:

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OKALİPTÜS ISLAH ÇALIŞMALARI. A. Gani GÜLBABA Orman Yük Mühendisi

DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OKALİPTÜS ISLAH ÇALIŞMALARI. A. Gani GÜLBABA Orman Yük Mühendisi DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OKALİPTÜS ISLAH ÇALIŞMALARI A. Gani GÜLBABA Orman Yük Mühendisi Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Estitüsü PK. 18 33401 TARSUS 1. GİRİŞ Okaliptüs, yurdumuza

Detaylı

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA KULLANILAN TÜRLER. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA KULLANILAN TÜRLER. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA KULLANILAN TÜRLER Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 Temel Kabuller 1-idare süresi sonunda, yıllık ortalama kabuksuz gövde odunu artımı 10 m3/ha ve daha fazla olan ağaç türleri, hızlı

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29 1.1. Orman ve Ormancılık Türkiye yaklaşık olarak 80 milyon hektar (ha) yüzölçümüyle dağlık ve eko-coğrafya bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu ekolojik zenginliğe paralel olarak ormanlar da

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Ülkemizde Tarımsal Ormancılık Çalışmaları Ülkemizde tarımsal ormancılık çalışmalarını anlayabilmek için ülkemiz topraklarının yetişme ortamı özellikleri

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİBE VE KREDİ ESASLARI Gerçek ve tüzel kişilere onaylı uygulama projesine göre, asli veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yaptıkları

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

DİKKAT: ORMANCILIK HUKUKU sayılı Orman Kanununa göre ormanın hukuki tanımı hangisidir?

DİKKAT: ORMANCILIK HUKUKU sayılı Orman Kanununa göre ormanın hukuki tanımı hangisidir? DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır. 2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU Gezinin Yapıldığı Tarih-Saat : 17/05/2013---09:30-13:00 Geziye Katılan Öğrenci Sayısı : 20 Geziden Sorumlu Öğretmen : Duygu AYDEMİR Gezinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından 5531 SAYILI KANUNUN 4 MADDESİNDEKİ MESLEKİ FAALİYET KONULARI İLE 5 İNCİ MADDEDEKİ MESLEKİ HAKLARA YÖNELİK HİZMETLERİ SATIN ALMA VE MESLEK

Detaylı

(1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI. 4) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi

(1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI. 4) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi (1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI Genel Müdür Genel Müdür Hizmet Birimleri 1) Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi 2) Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi 3) Kadastro ve Mülkiyet

Detaylı

Ox 0.(048.1) Y AYINLARI (1953-1966) ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENST!TüSü YAYINLARI. Muhtelif Yayınlar Serisi No. 26. Ankara- 1967

Ox 0.(048.1) Y AYINLARI (1953-1966) ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENST!TüSü YAYINLARI. Muhtelif Yayınlar Serisi No. 26. Ankara- 1967 Ox 0.(048.1) ORMANCILIK ARAŞTIRMA Y AYINLARI (1953-1966) ENSTİTÜSÜ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENST!TüSü YAYINLARI Muhtelif Yayınlar Serisi No. 26 Güzel İstanbul Matbaası Ankara- 1967 ön SöZ Bu broşür; Ormancılık

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)...

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... İÇİNDEKİLER KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... 13 13 İKİNCİ BÖLÜM Suç Teşkil Eden Fiiller Kaçakçılık fiilleri (Madde 3)... Genel ceza hükümleri

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ.. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. ÇOK AMAÇLI UYGULAMA PROJESİ 201 (BU KAPAK SAYFASI

Detaylı

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde orman mühendisinin sadece ağaç mı kesip kesmediği belli

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRÜ (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ 7 AMASYA İŞLETME VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ

ŞUBE MÜDÜRÜ (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ 7 AMASYA İŞLETME VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 1 ADANA AĞAÇLANDIRMA ŞUBE 2 ADANA 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE 4 AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ ÖZEL AĞAÇLANDIRMALAR ŞUBE 5 AMASYA AĞAÇLANDIRMA ŞUBE 6 AMASYA 7

Detaylı

Harita okuma: önemli kurallar

Harita okuma: önemli kurallar Harita okuma: önemli kurallar a1 ve a2 yok a (kapalılık yok) ve a3 var (3kapalı), 0a yer yer gençlik var ancak başarısız a0 tamamlama gerektiren başarılı gençlik :0, 0a, a0, a, a3 a0,0a,0,0y,d,d/a,c,c/a

Detaylı

3. ORMAN YOLLARININ ÖNEMİ

3. ORMAN YOLLARININ ÖNEMİ 3. ORMAN YOLLARININ ÖNEMİ Ormancılık faaliyetlerinin gerçekleşebilmesi için alt yapı tesisi olan orman yolları olmalıdır. Orman Yollarının Özelliği Orman yolu bir bilgisayar programı gibidir. Nasıl ki

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI III. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Köprülü Kanyon Milli Parkının Kısa Tanıtımı Gerçekleştirilen Envanter Çalışmaları Belirlenen Orman Fonksiyonları Üretim Ekolojik Sosyal

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

Orman Fonksiyonları -Zonlama Biyoçeşitlilik Koruma Alanları Estetik-Ekotuirzm İğneada: Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler (Camili) Fonksiyonlar Ölçüt

Detaylı

ULUS-ARDIÇ YÖRESİ SAF DOĞU KAYINI (Fagus orientalis Lipsky.) MEŞCERELERİNE AİT MEŞCERE DİNAMİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ULUS-ARDIÇ YÖRESİ SAF DOĞU KAYINI (Fagus orientalis Lipsky.) MEŞCERELERİNE AİT MEŞCERE DİNAMİKLERİNİN BELİRLENMESİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2011, Cilt: 13, Sayı: 19, 12-25 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 ULUS-ARDIÇ YÖRESİ SAF DOĞU KAYINI (Fagus orientalis Lipsky.) MEŞCERELERİNE AİT MEŞCERE DİNAMİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

"Ağaç"tan "Orman"a Salih Usta 0505 771 15 71 usta_salih@yahoo.com

Ağaçtan Ormana Salih Usta 0505 771 15 71 usta_salih@yahoo.com "Ağaç"tan "Orman"a Salih Usta Orman Mühendisi KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARAŞTIRMA DERNEĞİ 0505 771 15 71 usta_salih@yahoo.com Kavramsal olarak orman: «ORMAN» deyince!? İşletme Biçimlerine

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı Yayın No. : 115 Envanter Serisi No.

Detaylı

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar.

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar. PROTOKOL 4342 Sayılı Mera Kanunu gereği tespit, tahdit ve tahsisi yapılan mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlaklar için uygun ıslah ve amenajman tekniklerinin geliştirilerek verimliliklerinin

Detaylı

ORMAN FAKÜLTESĠ (Çağdaş, genç ve dinamik bir fakülte)

ORMAN FAKÜLTESĠ (Çağdaş, genç ve dinamik bir fakülte) ORMAN FAKÜLTESĠ (Çağdaş, genç ve dinamik bir fakülte) Adres Telefon : Konuralp Yerleşkesi 81620/Düzce : 0 (380 ) 542 11 37 Faks e-posta Internet Adresi : 0 (380 ) 542 11 36 : of@duzce.edu.tr : www.of.duzce.edu.tr

Detaylı

PEYZAJ MİMARI. Topluma açık yeşil sahaların, çocuk oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapar,

PEYZAJ MİMARI. Topluma açık yeşil sahaların, çocuk oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapar, PEYZAJ MİMARI TANIM Doğa ve çevrenin insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi

Detaylı

TÜRKİYE ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VE

TÜRKİYE ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VE Ox. 945.4 TÜRKİYE ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VE ÇALIŞMALARI ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI Muhtelif Yayınlar Serisi No. ll Güzel istanbul Matbaası Ankara-1962 ÇiNDEKiLER I. KURULUŞ GAYESi

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

TÜRKİYE ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VE

TÜRKİYE ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VE Ox. 945.4 TÜRKİYE ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VE ÇALIŞMALARI ORMANCTI..JK ARAŞTIRMA ENSTiTüSü YAYINLARI Muhtelif Yayınlar Serisi No. 15 Güzel İstanbul Matbaası Ankara-1966 İÇİNDEKİLER I. KURULUŞ GA

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kurumda yapılan her türlü yazışmalarda,

Detaylı

MUHAFAZA ORMANLARININ AYRILMASI VE İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. İKİNCİ BÖLÜM Muhafaza Ormanlarının Ayrılma Şekil ve esasları

MUHAFAZA ORMANLARININ AYRILMASI VE İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. İKİNCİ BÖLÜM Muhafaza Ormanlarının Ayrılma Şekil ve esasları MUHAFAZA ORMANLARININ AYRILMASI VE İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç : Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı 6831 Sayılı Orman Kanununun muhafaza ormanlarına ilişkin 23 ve 24. maddelerinin

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-7. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-7. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-7 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SILVIKÜLTÜRÜN AMACı: Koru ormanı İşletmelerinin Silvikültürel Planlaması Tıraşlama İşletmesi: Bir alan üzerinde yaşlı ağaçların aynı zamanda kesilmesi

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL TURİZM BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul 24 Nisan 1986 İÇİNDEKİLER GENEL...3 TÜRKİYE'DE SOSYAL TURİZM...4 2 GENEL 1. ADALILAR, Ayça: "Sosyal Turizm". T.C. Ziraat Bankası Postası, Sayı:

Detaylı

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bitkisel Üretim, Tarımsal Altyapı ve Arazi Edindirme İl Müdür Yardımcısı Hayvan Sağlığı, Gıda Yem İl Müdür Yardımcısı Su Ürünleri ve Örgütlenme İl Müdür Yardımcısı Tarımsal

Detaylı

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU 1- GİRİŞ : 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı : Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet şekilleri, tesiste ulaşılmak istenilen amaç ve tesisi

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE TUNUS CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ORMANCILIK ve SU ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE TUNUS CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ORMANCILIK ve SU ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASI TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE TUNUS CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ORMANCILIK ve SU ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Defne Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün

Detaylı

09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL

09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL http://www.cem.gov.tr/erozyon/anasayfa/resimlihaber/14-04- 09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL ADI%E2%80%A6.aspx?sflang=tr

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından ORMAN KANUNUNUN 16. MADDESİ İLE 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİKLERİNE GÖRE VERİLECEK İZİNLERDE MESLEK MENSUPLARININ

Detaylı

2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR

2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR 2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR BANKACILIK VE FİNANS SEKTÖRÜ 1. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 2. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ

Detaylı

Silvikült Temel Esasları

Silvikült Temel Esasları Silvikült ltürün Temel Esasları (Klasör - 5) Prof. Dr. Musa GENÇ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Anabilim Dalı 32260 Isparta musagenc@sdu.edu.tr http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/musagenc

Detaylı

REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI. Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1

REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI. Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1 REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1 1. GİRİŞ 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak

Detaylı

İlgi: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 658 sayılı yazısı.

İlgi: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 658 sayılı yazısı. ZİRAİ KARANTİNA YÖNETMELİĞİ, ZİRAİ KARANTİNA İNSPEKTÖR YÖNETMELİĞİ VE BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞ USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ HAKKINDA KOMİSYON RAPORU İlgi: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

AraĢtırma Faaliyetleri. Dr. Ahmet ĠPEK Daire BaĢkanı

AraĢtırma Faaliyetleri. Dr. Ahmet ĠPEK Daire BaĢkanı AraĢtırma Faaliyetleri Dr. Ahmet ĠPEK Daire BaĢkanı Sunumun Ġçeriği Daire BaĢkanlığının Ana ÇalıĢma Konuları Daire BaĢkanlığı ve AraĢtırma Enstitülerinin Personel Durumu AraĢtırma Kurumlarının Tarihçesi

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KONYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI 1. A, B, C ve D tipi Mesire yerlerinin kuruluşu BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1.

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA İLAN EDİLECEK UNVANLARA İLİŞKİN DERS KONU BAŞLIKLARI

2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA İLAN EDİLECEK UNVANLARA İLİŞKİN DERS KONU BAŞLIKLARI 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA İLAN EDİLECEK UNVANLARA İLİŞKİN A) GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ UNVANLAR İÇİN: 1-) İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRÜ 10 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Kontenjan : 40 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR 1 PEP101_H02 Abies (Göknar); A. pinsapo (İspanyol Göknarı), A. concolor (Gümüşi Göknar, Kolorado Ak Gökn), A. nordmanniana (Doğu Karadeniz-Kafkas Göknarı), A. bornmülleriana

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU. Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr

3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU. Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr 3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr İSTANBUL- NİSAN 2013 TAŞKIN VE SEL KORUMADA YUKARI HAVZADA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI SEÇME ORMANLARINDA ANLAMA -XI hafta

ORMAN AMENAJMANI SEÇME ORMANLARINDA ANLAMA -XI hafta ORMAN AMENAJMANI SEÇME ORMANLARINDA ANLAMA -XI hafta KTÜ Orman Fakültesi Seçme Ormanı Değişik yaşlı ve düşey kapalı orman formuna seçme ormanı ve seçme işletmesi adı verilmektedir. Tabakalı seçme ormanında,

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ SIRA NO 1. VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ FETHİYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) C ve D tipi

Detaylı

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 1954 yılında Denizli-Acıpayam'da doğdu, 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1987 yılı HKMO İzmir Şubesi kurucu üyesi,

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, Gümüşhane Üniversitesinin Gelişen ve Geliştiren Üniversite sloganıyla beraber misyon ve vizyonunu bu doğrultuda belirleyen Meslek Yüksekokulumuz,

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

KIRIKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. Ramazan ÖZTÜRK

KIRIKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. Ramazan ÖZTÜRK KIRIKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Ramazan ÖZTÜRK ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA ŞUBESİ Kurumsal Kimlik Adet Nüfus İl 1 197.576 İlçe 10 37.412 Belde 14 15.200 31. Madde Köyü 0 0 32. Madde Köyü 76 14.173 Diğer

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

TOPRAK İLMİ, ORMAN EKOLOJİSİ, HAVZA AMENAJMANI VE ETÜD-PROJE İŞLERİ

TOPRAK İLMİ, ORMAN EKOLOJİSİ, HAVZA AMENAJMANI VE ETÜD-PROJE İŞLERİ DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır. 2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Tarım Agro silvikültürel Agro silvipastoral Ormancılık Agropastoral Silvipastoral Hayvancılık Agroforestry de ağaçların çok tabakalı kuruluşu

Detaylı

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L.

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Porsuk Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Genel olarak 15-20 m boylanır. 2-2.5 m çap yapabilir. Yenice - Karakaya (Karabük)

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO: PBM.ÇY.01 TARİH: 03.02.2012 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 01 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAVINA MÜRACAATLARININ LİSTESİ

GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAVINA MÜRACAATLARININ LİSTESİ 1 KADİR ELMAS ADANA ORMAN BÖLGE ADANA ORMAN İŞLETME İŞLETME MÜDÜR YARDIMCISI 2 ABDUL HALUK TÜRKER ADANA ORMAN BÖLGE ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE 3 SÜLEYMAN ALKAN HALKLA İLİŞKİLER VE SOSYAL LARI BAŞLİĞİ

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet çeşitleri, tesisle ulaşılmak istenen amaç, pazarlama imkanları vb. bilgiler.

Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet çeşitleri, tesisle ulaşılmak istenen amaç, pazarlama imkanları vb. bilgiler. 1- GİRİŞ 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet çeşitleri, tesisle ulaşılmak istenen amaç, pazarlama imkanları vb. bilgiler. 1.2- Özet Proje

Detaylı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME Müşteri Kamu Kurumu : T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Yürütücü kuruluş :

Detaylı

645 Sayılı ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK ve İkincil Mevzuat

645 Sayılı ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK ve İkincil Mevzuat 645 Sayılı ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK ve İkincil Mevzuat MEVLUT DÜZGÜN Orman Yük. Müh. 1 Türk Ormancılık Teşkilatının Kısa Tarihçesi (1) CUMHURİYET ÖNCESİ Tanzimat

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2007 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR

2007 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR 2007 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR BANKACILIK VE FİNANS SEKTÖRÜ 1. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 2. ZİRAAT MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Detaylı

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur - Doğa Koruma Mevzuat Tarihçe - Ulusal Mevzuat - Uluslar arası Sözleşmeler - Mevcut Kurumsal Yapı - Öngörülen Kurumsal Yapı - Ulusal

Detaylı

IĞDIR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU

IĞDIR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU İl Müdürü İl Müdürü Yardımcısı (Teknik) İl Müdürü Yardımcısı (İdari) Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün çalışma usul

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1993 Resmi Gazete Sayısı: 21529 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MART 2011 Tohumculuk Sanayisi Nedir? Tohumculuk Hangi İş ve Aşamalardan Oluşur? Tohumculuk İçin AR-GE

Detaylı