ORMAN BAKANLIGI YlN KATALOG U

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN BAKANLIGI YlN KATALOG U"

Transkript

1 V ORMAN BAKANLIGI YlN KATALOG U ( ) SeHihattin MÜDERRİSOÖLU Ormancılık Araştırma Enstitüsü Orman Bakımı Şubesi Mühendisi ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI Muhtelif Yayınlar Serisi No. 31 Cihan lviatbaası A n k a r a

2 ÖN SÖZ Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından 1938 yılın dan 1971 yılı sonuna kadar telif hakları satın alınarak yayınlanan orijinal eserlerle, tercüme kitapları, tamim ve broşürler, arınancılık branşlarmda araştırma yapacaklara veya arınancılık literatürünü ta kip etmek isteyenlere kolaylık sağlamak üzere, bu katalogta toplan mış bulunmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü yayınlarını toplu olarak bir arada ihti va eden ve oxford sistemine göre tanzim edilen bu katalog yerli ve yabancı okurlarımıza faydalı olması düşüncesiyle; I. Kitaplar Genel Müdürlük yayın sırasına, II. Yazarlar alfabetik sıraya, III. Konular oy.ford sistemine göre tasnif edilmiştir. Eserleri yayın sırasına göre aramak isteyenler, birinci listede ye, zarlara göre eserin konusunu, basıldığı yeri ve maord sistemine göre kapsadığı konuları numaralarıyla birlikte bulacaklardır. Eserleri yazariara göre bulmak isteyenler ise, ikinci liştede yazarların soyadiarına göre birinci listede bulunan konularm sıra numaralarını elde edip, tekabül ettiği eseri bulacaklardır. Üçüncü listede, oxford, sisteminin konu grupları yer almaktadır. Oxford sistemi yardımıyla, türkçeye vakıf olmayan okurlar'da türkçe yayınlanan eserlerin konularını kolayca tesbit edip bunlardan faydalanma fırsatını elde edeceklerdir. Her eser hakkında aşağıda yazılı bibliyografik bilgiler verilmiştir: ı. Yazar adlaı'ı: Soyadları başa alınarak majüskül harflerle ya zılmıştir. İkinci ve üçüncü yazarların adları ise kitaptaki sıra ile yazılmış, aricak yazarların alfabetik sıraya göre tasnifinde soyadları başa alınmıştır.

3 2. Kitap adı: Kitabın üzerindeki sıra ile alınmıştır. Kitabın, varsa yabancı dillerle yazılmış adlarıda kaydedilmiştir. 3. Eserde emeği geçenler: Çeviren, derleyen gibi, eserde emeği geçen gerçek ve tüzel kişilerin adları, soyadları başa alınarak yazılmıştır. 4. Cilt ve basım: Kitap adım müteakıp eserin kaç ciıtten ibaret olduğu ve kaçıncı basımı olduğu yazılmıştır. 5. Bibliyografik adres: Bu kısımda eseri basan matbaanın adı, eserin basıldığı şehir ve yıl gösterilmiştir. 32 yıllık bir süre içinde Orman Bakanlığının yayınlamış olduğu eserlerin miktarı öğünülecek seviyededir. Bu eserlerden : ı. ı 77 adedi Orman Genel Müdürlüğü tarafından kitap ve broşürler şeklinde ( ), adedi Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olan kanuniar serisinqe (kanun, nizamname, talimatname, kararname, tamim, umumi emir ve tebliğler) ( ), ~L 212 adedi Orman Genel Müdürlüğü tarafından tamtım (propoganda) bütçe, idare, istatistik, rapor ve muhtelif konularda ( ), adedi Orman Genel MüdürlÜğü Teknik Haberler Bülteninde ), adedi Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından teknik bülten serisinde ( ), adedi Ormancılık Araştırma Enstitüsü muhtelif yayınlar serisinde ( ), adedi Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisinde ( ), adedi Kavakçılıl\: ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitü~ü yayını olarak ), adedi Kavakçılık ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırına Enstitüsü. Yıllık Bülteninde ( ) bastırılmıştır. Büyük bir titizlikle çalışmamıza rağmen, kitapların bazılarının balunuşunu tesadüfiere borçluyuz. Bu sebeple hazırladığımız bu kataloğun eksiksiz olduğunu iddia. eçlemeyiz. Bu yüzden karşılaşılacak narsanlar ve hatalar içiri okutlarnnızi:hın özür dileriz.

4 Kitabın hazırianmasıncia devamlı iigi ve yardımıarım gördüğüm, başta Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Hayati Gürtan'a, Orman Genel Müdürlüğü 6/A Şubesi Mühendislerinden Kazım Kılcı' ya Ormancılık Araştırma Enstitüsü Kütüphane Şefi Nihat Yılmaz'a teşekkürlerimi sunmayı vazife bilirim. Yazı işlerinin yürütülmesinde emeği geçen Laborant Nursel Yurtsever'e teşekkür borçluyum ANKARA SeHihattin MÜDERRİOGLU

5 ORMAN GENEL MÜDURLUGÜ YAYlNLARI KArrALOGU ( ) 1. Kitaplar ve broşürler (177 adet) 2. Tanıtım, bütçe idare istatistik, rapor ve muhtelif konular (212 adet) 3. Kanun, nizamname, talimatname, kararname, tamim ve tebliğler ( 131 adet) 4, Teknik haberler bülteni ( 630 adet yazı).

6 Sıra ORMAN GENEL MÜDÜRLÜG-Ü TARAFINDAN YAYlNLANMIŞ Yayın OLAN KiTAP VE BROŞÜRLER KATAWGU ( ) I. YAYlN SIRASINA GÖRE No. No. Yazarı, Kitap adı, Matbaası, Yeri, Yılı 1 1 NAVARRO, M.: Okaliptüs. (Çeviren: PARS, B.) Ulus Matbaası, Ankara, Ox Ol 2 PlNAR, R. : Deviet Orman İşletmelerinde maden sütunu. Titaş Matbaası, Ankara, Ox BRICOGNE, A.: Türkiye'de Ormancılık heyeti. (Çeviren: BÜK, F.) Recep Ulusoğlu Matbaası, Ankara, Ox. 904 (042) (560) 4 5 SANVER, A. : Meşcerelerin tensil ve imarına ait pratik Silvikültür esasları. Titaş Matbaası, Ankara, Ox Ol 5 6 SANVER, A.: Plançete ile harita alınması. Titaş Matba ası, Ankara, Ox SANVER, A. : Pusla ve pusulah aletlerle harita alınması. Titaş Matbaası, Ankara, Ox DiKER, M. : Ağaç ve odun ölçme bilgisi. Hüsnütabiat Matbaası İstanbul, Ox ( 021) 8 10 TAVŞANOGLU, F.: Belgrat Ormanları yol şebekesi ve bu ormanlarda rasyonel nakliyat şekilleri. Hüsnütabiat 7

7 Sıra No. 9 ıö ll ıs Yayıtt No. ıs Yazarı, Kitap adı, Matbaası, Yeri, Yıiı Matbaası,. İstanbul, Ox. 383 Ol (043) (560) RÖHRİ, M.: Orman Amenajmanı. (Çeviren: SAVAŞ, K.) Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, Ox Ol BARUT, C. : Topoğrafya. Asri Matbaası, Bursa, 1945 Ox OKSAL, M.: Sekayalar (Mamut ağaçları). Sür.eyya Bü key Matbaası, İstanbul, Ox (023) DiKER, M. : Amenajman klavuzu. Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, Ox ( 021) YILDIRIMER, R. - APANAY, Y.: Orman haritacılığı, iş klavuzu, yatay ölçmeler. Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, Ox. 581 / 584 ( 023) FlRAT, F. : Ağaç ve odun ölçme klavuzu. Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, 1946; Ox ( 023) ACATAY, G.: Orman koruma kılavuzu. Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, Ox ( 023) TAVŞANOGLU, F.: Orman yolları ve dekovilleri inşası kılavuzu,,hüsnüt~biat Matbaası, İstanbul, Ox ( 023) KAYACIK, H.: Orman işletmesi muhabere kılavuzu. Hüsnütabiat. Matbaası, İstanbul, Ox ( 023) IRMAK, A.: Yetişme muhiti ve meşcere tamtımı kılavuzu. Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, Ox ( 023) BERKEL, A.: Ormanda kesim ve taşıma işleri Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, Ox ( 023) kıla YİGİTOGLU, K.: Orman etüdleri ve amenajman iş vuzu, Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, Ox ( 023) kılavuzu. 8

8 Sıra Yayın No. No. Yazarı, Kitap adı, Matbaası, Yeri, Yılı SAATÇİOGLU, F.: Orman yetiştirme kılavuzu (Tabii gençleştirme usulleri). Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, Ox (023) SAATÇİOGLU, F.: Sun'i orman gençleştirilmesi ve ağaçlandırma tekniği. Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, Ox ( 021) STOYANOF, V.: Odun kömürünü briketleme sanayiinin bugünkü durumu ve inkişafı. (Çeviren: GÖKTUNA, S.) Recep Ulusoğlu Matbaası, Ankara, Ox Ol SCHİMİSCHEI{, E. : Doğu Karadeniz Ladin mıntıkasmda lps sexdentatus Boerner kabuk böceğinin kitle üremesi, zararları ve mücadele tedbirleri. (Çeviren: SAAT ÇİOGLU, F.) Ticaret Dünyası Matbaası, İstanbul, Ox Ol (560) KASAPLIGİL, B.: Kuzey Anadolu'da botanik gezileri. İbrahim Horoz Matbaası, İstanbul, Ox (079) (560) KÖK TÜRK, M. : Av hayvanları ve A vcılık. Süreyya Bükey Matbaası, İstanbul,,1946. Ox HUŞ, S. : Reçine ve sığlayağı elde etme metodları. Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, Ox ( 047) CHENCHİNE, A. : Park ve bahç;e sanati (stilleri, projeleri ve tekniği). (Çeviren: ERASLAN, İ.) Rekor Matbaası, İstanbul, Ox ( 021) ÇIKINOGLU, F.: Ormanda ağaç köprüler. Ticaret Dünyası Matbaası, İstanbul, Ox JACKS, V.: Toprak, vejetasyon ve iklim. (Çeviren: IR MAK, A.) Kanaat Matbaası, Ankara, Ox lll ( 023) TECHERMAK, L.: Türkiye'de Populus canadensis'in yetiştirilmesi imkanları ve tekniği. (Çeviren : IRMAK, A.) Kanaat Matbaası, Ankara, Ox (560) 9

9 Sıra Yayıri No. No. Yazan, Kitap adı, Matbaası, Yeri, Yılı BERKER, A.: Silvikültür. Cilt I. Yeni Matbaa, Bursa, Ox ( 070) HUŞ, S.: Ege ınıntıkası ve cenup batı ormanlarında or man kimya sanayii ile ilgili mevzular üzerine yapılan araştırmalar hakkında rapor. Ticaret Dünyası Matbaası, İstanbul, Ox Ol ( 047) WETTSTEİN, W.: Kavakların üretilmesi ve yetiştirilmesi. (Çeviren: ERGÜLEÇ, K.) Ticarte Dünyası Matbaası, İstanbul, Ox. 238 ( 023) ERDEM, R. : Sarıkamış ormanlarında entomolojik müşahadeler. Kanaat Matbaası, Ankara, Ox Ol (560) ERASLAN, i.: Doğu ladini (Picea orientalis Ling ve Carrhn teknik vasıfları ve kullanma yerleri hakkında araştırmalar. Çankaya Matbaası, Ankara, Ox. 811 / 814- Ol (043) (560) AUEROCHS, G. : Orman yolları, pratik proje ve inşaatı metodları. (Çeviren: SUNAL, S.) Çankaya Matbaası, Ankara, Ox KUTLUK, H. : Türkiye ormancılığı ile ilgili tarihi vesikalar. Osmanbey Matbaası, İstanbul, Ox. 902 ( 560) USLU, M. : Orman yangınlarıyla savaş. Ticaret Dünyası Matbaası, İstanbul, Ox. 431 / 436 Ol (043) GASSNER, G.- CHRiSTiANSEN, F.- WENİGER: Anadolu çarnlarında yıl halkaları gelişmesi üzerinde dendroklimatolojik araştırmalar. (Çeviren: ÇAö-LAR, 0.) Ticaret Dünyası Matbaası, İstanbul, Ox Ol OKSAL, M.: Orman ve Park ağaçlarımız. Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, Ox (021) DiKER, M.: Türkiye'de Ormancılık (Dün Bugün, Ya- 10

10 Sıra Yayın No. No. Yazarı, Kitap adı, Matbaası, Yeri, Yılı fi tanbul, Ox. 588 ( 021) ENLİL, R.: Genel yollar ve orman yolları inşaatı. Güven Matbaası, İstanbul, Ox DİKER, M.: Orman kıymetleri ve ormancılık statiği. Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, Ox. 652 (021) KNUCHEL, H. : Seçme ormanında amenajman. ( Çeviren: ERASLAN, İ.) Güney Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.O. Matbaası Ankara, Ox ( 023) BERKEL, A.: Lübnan sedirinin teknik vasıfları. Yenilik Matbaası, İstanbul, Ox. 8ll Ol (560) ENLİL, R. : Ağacın kızakla ve sürütme suretiyle naklinde kat sayılarının tayini. Güney Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.O. Matbaası, Ankara, Ox ARAN, M. : Haritacının el kitabı I (Nirengi - nivelman). Yenicezaevi Matbaası, Ankara, Ox FEVRİER, P. : Avrupa ekonomik işbirliği kereste komitesi raporu. (Çeviren: AKSOY, H.) Ses Işık Matbaası, Eskişehir, Ox ( 042) ( 4) USLU, M.: Türkiye'de orman tahrip faktörleri. Doğuş Matbaası, Ankara, Ox Ol (043) (560) STRAYFI<'ERT, T.: İsveç ormanları. (Çeviren: ŞEN TÜRK, Z. - ŞENTÜRK, Ş.) Doğuş Matbaası, Ankara, Ox ( 485) GUİNİER, P.: Genetik ve silvikültür. (Çeviren: FlRAT, F.) Doğuş Matbaası, Ankara, Ox İNAL, S.: Palamut meşesi ormanları coğrafi yayılışları, ekonomik önemi ve amenajman esasları. Matbaası, Ankara, Yenicezaevi 13

11 Sıra Yayın No. No. Yazarı, Kitap adı, Matbaası, Yeri, Yılı ~ Ox / 644 Ol (043) (560) ERDEM, R. : Türkiye'de kestane ölümünün sebepleri ve savaş imkanları. Biricik Matbaası, Ankara, Ox /416 Ol (043) (560) KAYACIK, H.: Doğu Ladini (Picea orientalis Lk. Carr) nin Türkiye'deki coğrafi yayılışı, silvikültürel esasları ve tabii sımrlarının genişletilmesi imkanlarının araştı rılması. Yenicezaevi Matbaası, Ankara, Ox /23 (043) (560) HUŞ, S.: Fıstık çarnından terebentin elde etme metod ları ve fıstıkçamı terebentininin bazı önemli kimyasal özellikleri üzerine yapılan araştırmalar. Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, Ox Ol ( 043) ( 560) İstanbul, Ox / Ol (043) (560) ~lefne, M.: Batı karadeniz bölgesinde Göknarların zararlı böcekleri ve mücadele metodları. Kader Matbaası, FRANÇOİS, T.: Orman politikası orman mevzuatı ve idaresi (Çeviren : BiLGEN, s.) Yeni Matbaası, Ankara, Ox SANVER, A.: Bakım kesimleri. Yenicezaevi Matbaası, ~Ankara, Ox. 241 j ALANKUŞ, Y.: Telefon hatları, inşaat, bakım ve onarılması. Örnek Matbaası, Ankara, Ox TOKER, R.: Türkiye'de Okaliptüs CE. rostrata)ün maden direği bakımından teknik özellikleri hakkında a:r.aştırmalar. örnek Matbaası, Ankara, Ox Ol ( 043) ( 560) SEVİM, M.: Alaçam (Dursunbey) ormanlarında ekolo jik ve pedalojik araştırmalar. Çelikcilt Matbaası, İstanbul, Ox. ıu + ısı.. oı (043) (560) ERASLAN, i.: Trakya ve bilhassa Demirköy ınıntıkası meşe ormanlarının amenajman esasları hakkında araş

12 Sıra Yayın No. No. Yazarı, Kitap adı, Matbaası, Yeri, Yıİı rın). Akın Matbaası, Ankara, Ox. 922 Ol (560) 43 61a DİKER, M. : Ormanlarımızın sağlık durumu haritası. İstanbul, Ox. 922 Ol ( 084.3) ( 560) SANVER, A. : Baltalık ormanları ve işletmeleri. Güven Matbaası, İstanbul, Ox MERZ, F.: Kestane ağacı. (Çeviren: GÖKŞİN, A.) Cemal Azmi Matbaası, İstanbul, Ox CARBONNİER, H. - KRİSTYANOFAD - VEGELİN, J.\II. - ROSENBERG, S. - ULTZER, H. : Mütehassıs raporları. Güven Matbaası, İstanbul, Ox. (042) ERDEM, R. : D.D.T. ve zararlı böceklerle savaşta önemi. Cemal Azmi Matbaası, İstanbul, Ox TAVŞANOGLU, 1<--.: Orman transport tesisleri ve taşıtları. Osmanbey Matbaası, İstanbul, Ox. 371 / 379 ( 021) TAVŞANOGLU, F.: Sel derelerinin ıslahı ve çığlara karşı yapılar. Nuri Akça Matbaası, İstanbul, Ox. 384 / 386 ( 021) SAATÇİOGLU, F. : Kavak (Populus) üretme ve yetiştir me tekniği. İbrahim Horoz Matbaası, İstanbul, Ox. 238 ( 031) BERKEL, A.: Orman mahsullerinden faydalanma bilgisi. Osmanbey Matbaası, İstanbul, Ox. 811 / f 859 ( 021) OKSAL, M. : Orman ve park ağaçlarımız. Cilt I Fasikül I. Osmanbey Matbaası, İstanbul, 1950 Cilt II Fasikül II. Akın Matbaası, Ankara, Cilt II Fasikül III. Akın Matbaası, Ankara, Ox (021) DiKER, M. - SAVAŞ, K. : Yurtta Orman azalması. Akın Matbaası, Ankara, Qx. 922 Ol (560) u

13 Sıra Yayın No. No. Yazarı, Kitap adı, Matbaası, Yeri, Yıiı TERZİOGLU, F. : Uçak imaline elverişli ağaçlar. Akin lviatbaası, Ankara, Ox ACATAY, G.: Zararlı orman böcekleri teşhis anahtarl Ocak ıvı:atbaası, İstanbul, Ox (031) PERRİN, H.: Fransa ormanları. (Çeviren: SAATÇİOG LU, F.) Cemal Azmi Matbaası, İstanbul, Ox ( 44) S. : Meşe ağacı kabuğundaki tanen miktarının yetişme muhiti ile olan ilgisi. Burhanettin Erenler Matbaası, İstanbul, Ox Ol ( 043) ( 436) KAYACIK, H.: Akdeniz ınıntıkasında ve bilhassa İtalya ile Türkiye'de ağaçlandırmanın temel şartları. Güven Matbaası, İstanbul, Ox. 232 Ol (043) ( ) hayvan otlatması. SAVAŞ, K. : Türkiye ormanlarında Akın Matbaası, Ankara, Ox Ol ( 043) ( 560) R. : Türkiye'deki Çamkese böceği mücadelesi ne esas teşkil etmek üzere temas zehirlerinin (Thaumetopoea pinivora) tırtınarı üzerindeki tesirine ait araştırmalar. Burhanettin Erenler Matbaası, İstanbul, Ox Ol (043) (560) HUŞ, S. : Sığla ağacımn (Liquidambar orientalis Mill) Ormancılık bakımından önemi ve sığla yağının kimya sal araştırılması. Ege Matbaası, İstanbul, Ox Ol ( 043) ( 560) İNAL, S. : Tabiatı koruma karşısında biz ve ormancılığımız. Osmanbey Matbaası, İstanbul, Ox. 907 ( 560) NASLUND, M.: Ormanlarımız ve ormancılığımız hakkında müşahedeleri ile orman araştırma enstitüsü ku- ruluşu için verilen ön rapor. Akın Matbaası, Ankara, Ox ( 042) ERKiN, K.: Barometrik nivelman. Kader Matbaası, İs-

14 Sıra No. Yayın No. Yazan, adı, Matbaası, Yeri, Yılı tırmalar. Kader Matbaası, İstanbul, 1954, Ox. 621 J 630 ( 043) (496) GÖKMEN, H.: Gymnospermler (çıplak tohumlular.). Sanat Matbaası, Ankara, Ox (021) SAATÇİoGLU, F.: Bahçeköy ve Ayancık onuanlarında yapılan silvikültür tatbikatları ekskürsiyon mevzuları. Kurtuluş Matbaası, İstanbul, Ox TUNCER, S. - SANVER, A. : Fransa Alplerinde erozyon ve sellerle çığiara karşı mücadele işlerine dair etüd seyahati raporu. Desen Matbaası, Ankara, Ox ( 44) BERKEL, A. : Meşcereyi ve ağacın teknik vasıflannı ko- ruyan yeni ve modern metodlarla ormanlarımızd:~.n reçine istihsali imkanları. Çelikcilt Matbaası, İstanbul, Ox SEVİM, M. : Lübnan sedirinin Türkiye'deki tabii yayılışı ve ekolojik şartları. Yenilik Matbaası, İstanbul, Ox Ol (043) (560) SAN\TER, A. : Bakım ve tensil kesimleri. (Ro to) Ankara, Ox GENEL MÜDÜRI~ÜK : Orman inşaat işleri E!l kitabı. Akın Matbaası, Ankara, Ox. (023) GENEL MÜDÜRLÜK: Tarım Veka1eti Orman Genel Müdürlüğü harita ve amenajman çalışmaları. Ankara Ox / 619 Ol STJHL, A. : MotorlU ve zincir desterelerin bakım ve kullamlışı. (Çeviren: TOKER. R.) Akın Matbaası, Ankara, Ox ALPAY, 0;: Orman içi meraların ıslahı ve bu meraları;ia hayvan otlatmasının tanzimine ait rapor hazırlanması kıliwuzu. (Roto) Ankara, Ox ( 042) ( 023) 15

15 Sıra Yayın No. No. Yazarı, Kitap adı, Matbaası, Yeri, Yılı DEFNE, M. : Türkiye'de otlak ve otlatma işlerini tanzim yolu ile ormanların korunması problemi üzerinde araştırmalar. Yenilik Matbaası, İstanbul, Ox Ol (043) (560) 97 ı 76 TORER, R. : Yakacak odununda fire denemeleri üç aylık ara neticeleri. Arı Matbaası, Ankara, Ox Ol SAVRAN, K.: Çam, Göknar, Kayınkarışık meşcerelerinde, şeridierde traşlama tensil kesimi araştırmaları ara neticeler. Arı Matbaası, Ankara, Ox Ol ALPAY, O.: Yabancı çayır ve mera bitkileri adaptasyon denemeleri hakkında ara neticeler. Arı Matbaası, Ankara, Ox. 913 Ol MİRABOGLU, M.: Göknarlarda şekil ve hacım araştırmaları. Yenilik Matbaası, İstanbul, Ox Ol (043) (560) NOVÇROSS, W. ve arkadaşları : Erozyon kontrolu el kitabı. Yeni Desen Matbaası, Ankara, Ox (03i) GENEL MÜDÜRLÜK: Yol etüd aplikasyon ve inşaatı kılavuzu. (Rota) Ankara, Ox ( 023) TOKER, R.: Memleket şartlarına göre kayında ardaklanmayı önleme denemeleri. Güney Matbaası, Ankara, f Ox. 443 Ol (560) ERTER, H. - KÜÇÜKKOCA, H. : Büyükdüz tecrübe ormanında servetin ve tecessümün tayini metodları ve takip edilen usuller hakkında bazı izahlar. (Çeviren : SAVRAN, K. - ALEMDAG, Ş.) Yeni Matbaası, Ankara, Ox Ol (560) ALPAY, O.: Aladağ tecrübe merası çalışmaları. Güney Matbaası, Ankara, Ox. 913 Ol ( 560) GENEL MÜDÜRLÜK: Bayındırlık işleri genel şartna-

16 Sıra Yayın No. No. Yazarı, Kitap adı, Matbaası, Yeri, Yılı mesi. Ses Işık Matbaası, Eskişehir, Ox. (023) GENEL MÜDÜRLÜK : Yapı işleri genel fenni şartnamesi. Ses Işık Ma.tbaası, Eskişehir, Ox. (023) GENEL MÜDÜRLÜK: Ana ve tali tevzi tabloları tali matname ve umumi fenrıl şartnamesi. Ses Işık Matbaası, Eskişehir, Ox. (023) ALPAY,O.: Otlak ıslahı ve Amenajmanı kılavuzu. Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Akın Matbaası, Ankara, Ox (023) PEKER, H.: Seyhan ve Ceyhan havzalarında orman tahripleri, neticeleri ve bunlara karşı alınacak tedbirler hakkında araştırmalar. Sinan Matbaası, İstanbul, Ox. 116 Ol (043) (560) lll 283 AŞK, K.: Tokat Sel havzası ıslahı ve mücadele ), Rekor Matbaası, Ankara, Ox AROL, N. : Bolu ve civarında bazı Göknar, Kayın, Çam saf ve karışık meşcerelerinde ölü örtü miktarı ile besin muhtevası üzerinde araştırmalar. Yenilik Matbaası, İs tanbul, Ox Ol ( 043) ( 560) USLU, S. : İç Anadolu steplerinin antrapogen karakteri üzerine araştırmalar. Yenilik Matbaası, İstanbul, Ox. 187 Ol (043) (560) STOEC!{ELER, J. H.-.JONES, G. W.: Göller ınıntıkasında fidanlık tekniği çalışmaları. (Çeviren : EREN, T.) Ege Matbaası, Ankara, 1960 Ox Ol ( 560) PAMAY, B.: Dursunbey Alaçam orman ınıntıkasındaki yangın sahalarının ağaçrandırılması imkanları ve buna ait denemeler. Marifet Matbaası, İstanbul, Ox / Ol (043) (560) GENEL MÜDÜRLÜK: Basit usulle yol etüd aplikasyon talimatı. (Roto) Ankara, Ox ( 023). 17

17 Sıra Yayın No. No. Yazan, Kitap adı, Matbaası, Yeri, Yılı l TAVŞANOGLU, F.: Vinçli havai hatları güzergahlarının seçilmesi, montajı, motorun ve vincin çalıştırılması ve bakırnma ait talimat. Çeltüt Matbaası, İstanbul, Ox j (023) ll B 336 SAATÇİOGLU, F,: Britanya ormancılığı. Yenilik Matbaası, İstanbul, Ox (023) (410) PAMAY, B.: Türkiye'de Sarıçam (P. silvestris L.) un ta. bii gençleşmesi imkanları üzerine araştırmalar. Yenilik Matbaası, İstanbul, Ox / Ol (043) (560) TAVŞANOGLU, F.: Su motorları bilgisi, su çarkları ve su türbünleri. Yenilik Matbaası, İstanbul, Ox. 38:) ( 023) KALIPSIZ, A.: Doğu Kayınında artım ve büyüme araştırmaları. Yenilik Matbaası, İstanbul, Ox. 561 / Ol (023) (560) SAATÇİOGLU, F.: Demirköy ormanlarında tatbik.edilecek silvikültürel muameleler ve işletme.esasları. Çeıtüt Matbaası, İstanbul, Ox. 221 / 238 Ol (560) SAATÇİOGLU, F.: Bilecik Devlet Orman İşletmesi Yir ce, Bürme.ce ve Kömürsu ormanlarında tatbik edilecek silvikültürel muameleler ve işletme esasları. Çeltüt Matbaası, İstanbul, Ox (023) (560) ÇANAKÇIOGLU, H.: Orman ağaçıcırının tohumlarına arz olan böceklerin bazı önemli türlerinin mücadeleleri üzerine araştırmalar. Kutulmuş Matbaası, İstanbul, Ox / Ol (043) (560) BAYOOLU, S.: Çangal bölgesinde orman nakliyatı ve yol sistemi üzerine araştırmalar. Kutulmuş Matbaası. İstanbul, Ox Ol (043) (560) ÇEPEL, N.: Kayın, Meşe, Karaçam ve Göknar ağaçları= nın asimilasyon organlarında bazı önemli besin maddelerinin mevsimlik değişimi üzerine araştırmalar. Yenilik Matbaası, İstanbul, Ox j ( 043) ( 560)

18 Sıra Yayın No. No. Yazan, Kitap adı, Matbaası, Yeri, Yılı KALIPSIZ, A.: Türkiye'de Karaçam (P. nigra Arnold) meşcerelerinin tabii bünyesi ve verim kudreti :üzerine araştırmalar. Yenilik Matbaası, İstanbul, Ox /2 Ol (043) (560) ÖZÇELİR, N.: Düzce, Bolu, Gerede, Kızılcahamam ormanları içindeki otlak ve çayırların ıslahı üzerine araştırmalar. Yenilik Matbaası, İst~nbul, Ox (043) (560) ALAÇAM, R. : Karadeniz ormanlarında su ile nakliyat ve inkişaf imkanları. Yenilik Matbaası, İstanbul, Ox Ol (043) (560) NIPKOW, P.: Genel orman yol ve havai hat şebekelerinin planlaştrrılması. (Çeviren: TAVŞANOGLU, F.) Yenilik Matbaası, İstanbul, Ox (023) SELİK, M.: Kızılçam (P. brutia Ten.)in botanik özellikleri üzerinde araştırmalar ve bunların Hal~p çamı (P. halepensis Mill.) vasıfları ile mukayesesi. Yenilik Matbaası, İstanbul, Ox Ol (043) (560) EVCİMEN, B. S.: Türkiye Sedir or:nanlarınm ekonomik önemi, hasılat ve amenajman esasları. Yenilik Matbaası, İstanbul, Ox 'r Ol (04R) (560) l'okmanoglu, T.: Orman tahdit probleminin çözümünde aerofotometriden istifade. imkanları üzerinde araştırmalar. Güven Matbaası, jstanbul,)963. Ox Ol (043) (560) ULUKUT, B.: Türk Orman hukuku birinci kitap hukuki hükümler. Güven Matbaası, 'istanbul, Ox , SAKMAN, E.: Pinus radiata. Güven Matbaası, İstanbul, Ox Ol KÖKNAR, c. : Köy tipi kuzineli ocak ve soba..(rota) Ankara, Ox FAO.: Ormancılıkta ve arazının değerlendirilmesinde kavak. (Çeviren: BEŞKÖK, T.) Güven Matbaası, İstan-.19

19 Sıra No Yayın No Yazan, Kitap adı, Matbaası, Yeri, Yılı bul, Ox ULUOCAK, N.: Sakarya Kirmir çayı havmsında mer'a amenajmanı araştırmaları. Fakülteler Matbaası, İstan- bul, Ox / Ol ( 043) ( 560) ATAY, İ. : Türkiye'de sahil kumuilarının tesbit ve ağaçlandırılmasj üzerine araştırmalar. Güven Matbaası, İstanbul, Ox Ol ( 043) ( 560) ÖZÇELİK, N.: Karadeniz orman ınıntıkası köy evlerinde ağaç malzemenin (Ahşabın) rasyonel kullamlması üzerine araştırmalar. Güven Matbaası, İstanbul, Ox Ol (043) (560) SAKMAN, E. : Orman kesim işçiliğinin esasları. Kardeş Matbaası, Ankara, Ox. 311 Ol SAKMAN, E. : Ingilizce Türkçe ormancılık lügatçesi. Güven Matbaası, İstanbul, Ox. (023) GÜLEN, İ.: Türkiye kereste endüstrisi ve rasyonalizasyon. Dizerkonca Matbaası, İstanbul, Ox. 832 Ol (043) (560) BAYOGLU, S.: Orman yolları yapımında toprak işleri üzerine araştırmalar. Dizerkonca Matbaası, İstanbul, Ox / 6 Ol (043) (560) SELİK, M.: Kızılçam (P. brutia Ten.) da reçine teşekkülü, salgılanması ve bunlara tesir eden iç ve dış faktörler üzerine araştırmalar. Dizerkonca Matbaası, İstanbul, Ox Ol (043) (560) SAKMAN, E.: Orman bıçkılarının bakım ve bilenmesi. Dizerkonca Matbaası, İstanbul, Ox AYDEMİR, F.: Bir vinçli havai hat tesisi projesine ait safhalar (Orta v.e uzun mesafeli havai hatlar). Alkan Matbaası, Ankara, 19ô5. Ox

20 Yaym No. No. Yazan, kitap adı, Mathaası, Yeri, Yılı Sıra AYDEMİR, F. - GELGÖR, S. : Katrak, daire ve şerit testereler hakkında genel bilgi. (Rota) Ankara, Ox. 362 j ÜRGENÇ, S.: Doğu Ladini (Picea orientalis Lk. Carr.) nın kozalak ve tohumu üzerine araştırmalar. Dizerkonca Matbaası, İstanbul, Ox Ol (043) (560) ÇEPEL, N.: Orman topraklarının rutubet ekonomisi üzerine araştırmalar ve Belgrat ormanının bazı Karaçam, Kayın, Meşe meşcerelerinde intersepsiyon, gövdeden a!nş ve toprak rutubeti ıjıiktarınm sistematik ölçmelerle tesbiti. Dizerkonca Matbaası, İstanbul, Ox /. 2 (043) (560) GÜLEN, i.: Karaçarnda (P. nigra Arnold) çap artımı ile hacim artımı arasındaki münasebetler üzerine araştırmalar. Dizerkonca Matbaası, İstanbul, Ox / 562 Ol (043) (560) ŞEFİK, Y.: Kızılçam kozalak ve tohumu üzerine araştırmalar. Dizerkonca Matbaası, İstanbul, Ox Ol (043) (560) BAŞ, R. : Türkiye'de orman yangınları problemi ve bazı klimatik faktörlerin yaı:ıgınlara etkileri üzerine araştırmalar. Dizerkonca Matbaası, İstanbul, Ox / 6 + lll Ol (043) (560) ÖZDÖNMEZ, M. : Türkiye'de orman suçları nevileri, sebepleri v:e önlenmesi çareleri üzerine~ araştırmalar. Di zerkonca Matbaası, İstanbul, Ox. 91 / 99 Ol (043) (560) SELÇUK, H. : Vejetasyon bilgisi pratiği. Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara, Ox / BAYOGLU, S.: Türkiye'de orman yol şebekelerinin tanzimine ait esaslar. San Matbaası, Ankara, Ox Ol (043) (560) KAPTAN, R.: Sun'i kurutma fırınları ve işletilmeleri. San Matbaası, Ankara, Ox: / YALTIRIK, F.: Belgrad orman vejetasyonunun flores tik analizi ve ana meşcere tiplerinin kompozisyonu üze. 21'

21 Sıra Yayili No. No. Yazan, Kitap adı, Matbaası, Yeri, Yıiı rinde araştırmalar. Dizerkonca Matbaası, İstanbul, Ox Ol (043) (560) BOZKURT, Y.: Belgrat ormanında önemli bazı ağaç türlerinde yıllık halka gelişimi üzerinde araştırmalar. Dizerkonca Matbaası, İstanbul, Ox / 49 Ol ( 043) ( 560) ÖZTAU, Y.: Marmara bölgesi yeşil örtüsünün ağaç ve çalılarının tesbiti ile peyzaj mimarisi yönündtm kıymetlendirilmesi. Dizerkonca Matba.ası, İstanbul, Ox Ol (560) USLU, S.: Ege bölgesi ve bilhassa (Edremit) Güre havzasında toprak korunınası bakımından zeytin ve annan münasebetleri üzerine araştırmalar. Dizerıwnca Matbaası, İstanbul, Ox.ll Ol (043) (560) SELÇUK, H.: Birleşik Amerika'da önemli orman ağaçları. Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara, Ox (73) PAMAY, B.: Demirköy - İğneada Longos ormanlarının Silvikültürel analizi ve verimli hale getirilmesi için alınması gereken Silvikültürel tedbirjer üzerine araştırmalar. Yenilik Matba.ası, İstanbul, Ox Ol ( 043) ( 560) ÇANAKÇIOGLU, H.: Türkiye'de orman ağaçlarına arz olan Aphidoidea türleri üzerine araştırmalar. Çelikcilt Matbaası, İstanbul, "Ox Ol (043) (560) ÜRGENÇ, S.: Türkiye'de çam (P. silvestris L., P. nigra var. caramanica, P. brutia Ten., P. pinea L.) türlerinde tohum tedarikine esas teşkil eden problemlere ait araştırmalar. Çelikcilt Matbaası, İstanbul, Ox Ol (043) (560) İNAL, S. : Türkiye'de annanların tahdit ve kadostrosu problemi. Çelikcilt Matbaası, İstanbul, Ox. 581 / 584 Ol (021) ( 5.60) AKGÜN, N. :. Şeritmetre ile plan tanzimi (açı ölçmeden). Çelikcilt Matbaası, İstanbul, Ox. ( 084.3) 22

22 Sıra Yayıri No. No. Yazan, Kitap adı, Matbaası, Yeri, Yıİı TOKER, R.: Ahşap koruma. Ajans-Türk Matbaası, Ankara, ı967. Ox l DÜZEL, D.: İki çenekli bitkiler ve bir çenekli bitkilerin sistematiği. Kanter Matbaası, Ankara, ı969. Ox DÜZEL, D. : Çiçeksiz bitkilerin evrimi ve çok çenekınerin sistematiği. Kanter Matbaası, Ankara, Ox Ol ın 50ı GENEL MÜDÜRLÜK: Mer'a envanteri. (Roto) Ankara, ı968. Ox ( 023) BİRAND, H.: Alıç ağacı ile sohbetler. Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara, ı968. Ox ı5 ORÇUN, E. : Bahçe mimarisinde ağaçlandırma bakımın dan önemi haiz coniferaların gelişiminde mykorhizanın etkisine dair araştırmalar. Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir, Ox Ol ı 74 52ı EGEMEN, I. : Orman taşıma tesisleri bilgisi. Bilim Matbaası, Ankara, ı970. Ox. 370 ı AKGÜZ, N. A. : Trigonometri. Bilim Matbaası, Ankara, ı970. Ox. (023) ı GÖKMEN, H.: Açık tohumlular (Gymnospermae). Alkan Matbaası, Ankara, ı970. Ox (021) ı ÜRGENÇ, S. : Namzet tohum meşcereleri seçim esasları. Çelikcilt Matbaası, İstanbul, ı970. Ox. 220

İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î *

İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î * İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î * Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ÖNSÖZ «İdare sanatında eleman yetiştirmek ve memurların idari sahada olgunlaşmasım sağlamak» amaciyle bir Enstitü

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) 6783 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3234 Kabul Tarihi : 31/10/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI

ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI Ankara-Nisan 2012 ORMAN ENVANTERİ GİRİŞ Amenajman Planlarının hazırlanması, bilindiği üzere iki aşamada olmaktadır. Bunlardan

Detaylı

ADAY MEMURLAR HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI

ADAY MEMURLAR HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI 2015 ADAY MEMURLAR HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayfa-1 Hazırlayıcı Eğitim Ders Notları Sayfa-2 İçindekiler 1. BAKANLIĞIN TANITIMI... 7 1.1 BAKANLIĞIN KISA TARİHÇESİ... 7

Detaylı

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 06.03.1996 tarih ve 4 sayılı Bakanlık oluru ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik; orman muhafaza

Detaylı

MADDE 1 - Tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır.

MADDE 1 - Tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır. KANUN NO: 6831 ORMAN KANUNU (*) Kabul Tarihi: 31 Ağustos 1956 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Eylül 1956 - Sayı: 9402 3.t. Düstur, c.37 - s.2457 (*) 8.2.1937 tarih ve 3116 sayılı (ORMAN KANUNU) ve ilgili

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI Serik - ANTALYA (A.İnce) SUNUŞ...5 A B ÖNSÖZ...3 GENEL ORMAN DURUMU... 7 İllere Göre Orman Yoğunluğu Haritası...8 Ormanlık Alanların

Detaylı

ORMAN KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı", Cilt: 1 Sayfa: 477

ORMAN KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı, Cilt: 1 Sayfa: 477 3071 ORMAN KANUNU (1) Kanun Numarası : 6831 Kabul Tarihi : 31/8/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1956 Sayı : 9402 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 37 Sayfa : 2457 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş, Sayıştay Rapor

Detaylı

T.M.M. O.B. ZIRAAT MUHE'NDISLERI ODASI

T.M.M. O.B. ZIRAAT MUHE'NDISLERI ODASI T.M.M. O.B. ZIRAAT MUHE'NDISLERI ODASI ,, T.M.M. O.B. ZIRAAT MUHENDISlERi ODASI 27-28 ŞUBAT 1964 T.M.M.O.B. ZiRAAT MÜHENDiSLERi ODAS[ X. DEVRE Faaliyet Raporu l3.vlt 27-28 Subat 1964 1'10 46..9'4-nn ve

Detaylı

DOĞA KORUMANIN TARİHÇESİ ve TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

DOĞA KORUMANIN TARİHÇESİ ve TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER DOĞA KORUMANIN TARİHÇESİ ve TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER The History of Nature Conservation and Developments of Nature Conservation in Turkey Muzaffer YÜCEL Deniz BABUŞ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER TARIMSAL ÖĞRETİM 167 YAŞINDA!...7. ÜLKEMİZDE İLK TARIM HAFTASI KUTLAMALARI ve BAŞAK BALOSU... 10 Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ

İÇİNDEKİLER TARIMSAL ÖĞRETİM 167 YAŞINDA!...7. ÜLKEMİZDE İLK TARIM HAFTASI KUTLAMALARI ve BAŞAK BALOSU... 10 Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ İÇİNDEKİLER TARIMSAL ÖĞRETİM 167 YAŞINDA!...7 ÜLKEMİZDE İLK TARIM HAFTASI KUTLAMALARI ve BAŞAK BALOSU... 10 Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ CUMHURİYET VE TARIM... 17 2012 YILI TARIM DEĞERLENDİRMESİ...

Detaylı

balık v. aiihcıiık CİLT : XVIII SAYI: 1 ŞUBAT 1970

balık v. aiihcıiık CİLT : XVIII SAYI: 1 ŞUBAT 1970 balık v. aiihcıiık CİLT : XVIII SAYI: 1 ŞUBAT 1970 balık»e aiikcıiıh EBK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKÇILIK MÜESSESESİ TARAFINDAN İKİ AYDA EBK BİR YAYINLANIR CİLT XVIII, SAYI: 1 ŞUBAT 1970 İmtiyaz Sahibi: Genel

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Macit Erbudak'a Liyakat Nişanı Verildi... 3. s' Oda Başkanı M. Emin Ertürk'ün Konuşması... 3 ı '.

İ Ç İ NDEKİ LER. Macit Erbudak'a Liyakat Nişanı Verildi... 3. s' Oda Başkanı M. Emin Ertürk'ün Konuşması... 3 ı '. İ Ç İ NDEKİ LER Sayfa Macit Erbudak'a Liyakat Nişanı Verildi... 3 s' Oda Başkanı M. Emin Ertürk'ün Konuşması... 3 ı '..Sayın Macit Erbudak'ın Konuşması... 4 Kendi Gözüyle Macit Erbudak... 5 Türkiye'nin

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ A. I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Eğitim ve öğretim, insan ve toplum hayatının en önemli

Detaylı

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu Türkiye Büyük Büyük Millet Meclisi 24. 1. 1. ve ve 2. 2. 12 12 Haziran 2011 2011 4 Temmuz 4 2012 2012 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 24. DÖNEM YASAMA YILI YASAMA, DENETİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 12 Haziran

Detaylı

EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR

EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR TEBLİĞ

Detaylı

Editörler: Yrd. Doç. Dr. Nimet VELİOĞLU Yrd. Doç. Dr. O. Devrim ELVAN Yrd. Doç. Dr. Hasan Tezcan YILDIRIM

Editörler: Yrd. Doç. Dr. Nimet VELİOĞLU Yrd. Doç. Dr. O. Devrim ELVAN Yrd. Doç. Dr. Hasan Tezcan YILDIRIM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Editörler: Yrd. Doç. Dr. Nimet VELİOĞLU Yrd. Doç. Dr. O. Devrim ELVAN Yrd. Doç. Dr. Hasan Tezcan YILDIRIM III. ORMANCILIKTA SOSYO EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ 18-20 EKİM 2012 İSTANBUL

Detaylı

ORMANCILIKTA YABAN HAYATI

ORMANCILIKTA YABAN HAYATI ORMANCILIKTA YABAN HAYATI DERS NOTU PROF.DR. İDRİS OĞURLU ISPARTA-2004 ÖNSÖZ Fakültemizde verilmekte olan Ormancılıkta Yaban Hayatı ve Yaban Hayatı Amenajmanı derslerinde öğrencilerimize yardımcı olmak

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 1 T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2 BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 3 RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Detaylı

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132. TBMM'DEKi KONUŞMALARI 27.05.1960-04.12.1995. Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132. TBMM'DEKi KONUŞMALARI 27.05.1960-04.12.1995. Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132 ALPARSLAN TÜRKEŞ'iN TBMM'DEKi KONUŞMALARI (Kanun Tasarısı ve Teklifleri) 27.05.1960-04.12.1995 Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR TEMMUZ 2009-

Detaylı

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Performans Programı www.dsi.gov.tr STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tüıkiye'de Kimya Sanayiinin Gelişmesi. 3. Kimya Mühendisliği ve Gümrük Tarifeleri 7 BÜLENT TİRYAKİOGLU

İÇİNDEKİLER. Tüıkiye'de Kimya Sanayiinin Gelişmesi. 3. Kimya Mühendisliği ve Gümrük Tarifeleri 7 BÜLENT TİRYAKİOGLU İÇİNDEKİLER Tüıkiye'de Kimya Sanayiinin Gelişmesi. 3 FAHİR SİPAHİ Kimya Mühendisliği ve Gümrük Tarifeleri 7 BÜLENT TİRYAKİOGLU Unit Operatıons ve Unit Processes 9 MEHMET OKHtJN Radioaktiv Maddelerin Şeker

Detaylı

AöUSTOS 1969 İÇİNDEKİLER SAYI : 8 CİLT : XVII

AöUSTOS 1969 İÇİNDEKİLER SAYI : 8 CİLT : XVII İÇİNDEKİLER Midye Yataklarımız ve Midye Açılması İçin Yeni Bir Buluş 1 Türk Sularında Bulunan Balıkların Karaciğerindeki A - Vitamini miktarları 4 Tatlısu Balıklarımızın Turizm Yönünden değeri 9 Japonya'da

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK EROZYONLA MÜCADELE EYLEM PLANI 2013-2017 Niğde - Çakıt - Erozyon Kontrolü Çalışması Küresel ısınma, iklim değişikliği ve çölleşme, başta bilim adamları olmak üzere

Detaylı

Faa liyet R 2a0por11u

Faa liyet R 2a0por11u 2011 Faaliyet Raporu Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Mustafa Kemal ATATÜRK 8 FAALİYET RAPORU /2011 FAALİYET RAPORU 2011 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Beşiktaş Kentlileri,

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI Yayına Hazırlayan STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKAN

Detaylı

DAİRE BAŞKANLIKLARI A Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 Görüş Yok B İç Denetim Başkanlığı 1 Görüş Yok C Hukuk Müşavirliği 1 Performans değerlendirmesi

DAİRE BAŞKANLIKLARI A Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 Görüş Yok B İç Denetim Başkanlığı 1 Görüş Yok C Hukuk Müşavirliği 1 Performans değerlendirmesi I DAİRE BAŞKANLIKLARI A Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 Görüş Yok B İç Denetim Başkanlığı 1 Görüş Yok C Hukuk Müşavirliği 1 Performans değerlendirmesi yapılan yılın son günü itibariyle kesinleşmiş infaz edilmeyi

Detaylı

NİĞDE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ. 2015-2019 Stratejik Planı

NİĞDE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ. 2015-2019 Stratejik Planı NİĞDE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 Stratejik Planı Temmuz 2014 GİRİŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 Tablolar Listesi... 3 Grafikler Listesi... 3 Şekiller Listesi... 3 Resimler Listesi...

Detaylı