S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ"

Transkript

1 S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ 200 TON/GÜN (FİNAL) LİKİT RAFİNE-VİNTERİZE YAĞ KAPASİTELİ RAFİNE ÜNİTESİ TESİSİ ŞARTNAMESİDİR MADDE 1 -İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ: S.S.Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü ADRES: 1.Murat Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: EDİRNE MADDE 2- KISALTILMIŞ İSİMLER: Bu şartnamede; S.S.Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü yalnız TRAKYA BİRLİK adı ile, teklif verecek özel ve tüzel kişiler ile ortak girişim beyannamesi ile teklif verecekler yalnız FİRMA adı ile anılmıştır. MADDE 3- ŞARTNAMENİN KONUSU: Trakya Birlik in Tekirdağ İli,Çorlu İlçesi,Yenice Beldesinde kurulu Entegre Tesislerine kontinü kimyasal + fiziksel sistemli 200 ton/gün (final) kapasiteli likit rafine-vinterize ayçiçek, soya, kanola, mısır yağ üretecek Rafine Ünitesi için makina teçhizat temini, inşaat, montaj, işletmeye alma, deneme çalışması, eğitimi ve kabul tecrübelerinin yapılıp, komple çalışır halde Trakya Birlik e teslimi bu şartnamenin konusunu teşkil eder. MADDE 4-İSTENİLEN KAPASİTE DEĞERLERİ: Tesis edilecek Rafine Ünitesi;Kontinü kimyasal + fiziksel sistemli 200 ton/gün final likit rafinevinterize ayçiçek, soya, kanola, mısır yağ üretecek kapasitede olacaktır. MADDE 5- İHALENİN TARİHİ,YERİ VE ŞEKLİ: Bu alıma ait ihale, tarihinde saat de TRAKYA BİRLİK Genel Müdürlüğü Edirne de Kapalı Zarf-Açık Eksiltme usulü teklif almak ve gerektiğinde pazarlığa davet etmek suretiyle yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için firmaların geçici teminatlarını makbuz karşılığı Trakya Birlik Genel Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü ne vermiş ve teklif mektuplarını belirtilen tarih ve saate kadar Trakya Birlik Genel Müdürlüğü Özel Büro Müdürlüğü ne teslim etmiş olmaları gerekir. Postada olabilecek gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Teklifler, belirtilen ihale günü ve saatinde ihale komisyonu ve teklif veren firma yetkililerinin huzurunda açılacaktır. AÇIK EKSİLTME ye gidileceğinden ihaleye katılacak firmaların yetkililerinin yetki belgesi ve imza sirküleri ile birlikte ihalede hazır bulunmaları gerekir. MADDE 6- TEKLİF MEKTUPLARININ VERİLME ŞEKLİ: İhaleye iştirak edecek firmalar şartnameye uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını imzalayıp mühürleyecek ve bir zarfa koyduktan sonra zarfın üzerine Trakya Birlik Entegre Tesisleri 200 ton/gün kapasiteli Rafine Ünitesi Tesisi ibaresi ile firma isim ve adresi yazılacaktır. İhaleye katılabilmek için isteklilerin teklif mektuplarını belirtilen tarih ve saate kadar Genel Müdürlüğe ulaştırmış olmaları gerekmektedir.

2 -2- TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE; a)her sayfası imzalanmış ve mühürlenmiş şartname, b)ihaleye katılacak firmaların yerli veya ithal projeye göre min.200 ton/gün kapasiteli likit yemeklik rafine yağı üreten makina ekipmanı temin ve tesis ederek devreye aldığını (inşaat dahil veya hariç) gösterir referans listesi, c)bu ihale kapsamında teklif verdikleri büyüklükteki işlere ait iş bitirme belgeleri, d)genel Müdürlüğümüz Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılan Geçici Teminat Mektubuna ait makbuz, e)ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet belgesi (asıl veya noter onaylı)(2012 yılına ait) f)ihaleye katılanın yetki belgesi (noter onaylı), g)firma tüzel kişi olduğu takdirde tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin yetkili olduğunu gösterir belge ve imza sirküleri(noter onaylı), h)iş yeri görme belgesi, ı)yabancı firmayı temsilen katılınıyorsa Türkiye temsilcisi olduğunun belgelenmesi ( noter onaylı) ve yabancı şirket adına katılan firma ise, yetkililerinin imza sirküleri, Türkiye temsilcisinin Ticaret ve Sanayi Odası faaliyet belgesi (2012 yılına ait) j) Tekliflerin orjinali ve noter onaylı Türkçe tercümesi, Yukarıdaki belgeler teklif mektubu ile birlikte dış zarfa konulacak ve dış zarfın üzerine TRAKYA BİRLİK 200 TON/GÜN KAPASİTELİ RAFİNE ÜNİTESİ TESİSİ İHALESİNE AİT BELGELER ibaresi yazılarak teklif mektubunun üzerine de yüklenici firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi ile irtibat için telefon numarası, faks numarası ve e-posta adresi yazılacaktır.zarfın yapıştırılan yeri firma tarafından imzalanarak mühürlenecek ve kaşelenecektir. İhaleye katılma şartlarından (Teklif Mektubu ile birlikte verilecek belgeler) herhangi birisini yerine getiremeyen teklifler bulunduğu takdirde teklif değerlendirme dışı bırakılacak ve bu husus tutanağa geçilecektir.teslim şekli firmalarca tekliflerinde belirtilecektir. Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. Teklif mektubunda fiyatlar makina ekipman+montaj ve inşaat olarak ayrı ayrı belirtilecektir. Değerlendirme genel toplam (anahtar teslim) üzerinden yapılıp açık eksiltmeye gidilecektir. İhaleye katılacak firma tüm bu işler için tek başına fiyat teklifi vereceği gibi ortak girişim olarak da teklif verebilir.ortak girişimde pilot firma projeyi üstlenen firma olacaktır. MADDE 7-ORTAK GİRİŞİM İLE İLGİLİ HUSUSLAR: 7.1-Dilekçe ile birlikte başvuru evrakını imzalayanların (Ortak girişim halinde, başvuru dilekçesi ortaklarca müştereken imzalanacaktır.) Noter tasdikli yetki belgesi (Gerçek kişilerde aranmaz) ve/veya imza sirküleri, 7.1-a)Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 7.1-b)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 7.1-c)Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin herbirinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 7.2-Ortak girişim halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.ayrıca gurubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekeleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar. Bu ihale kapsamında teklif verdikleri büyüklükteki işlere ait iş bitirme belgelerini teklif mektubu ekinde vereceklerdir. 7.3-a)Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişinin (tüzel kişi yabancı şirket ise ayrıca Türkiye temsilcisinin) Ticaret ve Sanayi Odası faaliyet belgesi (2012 yılına ait) MADDE 8- TEMİNAT OLARAK ALINABİLECEK DEĞERLER : 1-Tedavüldeki Türk Lirası, 2-Edirne de şubesi bulunan bir bankadan alınan, banka teminat mektubu, 3-Devlet Tahvili, 4-Hazine Bonosu. 5-Nakit döviz (USD veya EURO)

3 -3-6-Yurtdışından ihaleye katılacak firmalar Uluslararası 1.sınıf bankalarca veya Türkiye deki 1.sınıf bankalarca düzenlenmiş dövize endeksli teminat mektubu verecektir. MADDE 9- TEMİNATLAR 9.1-Firma teklif bedelinin %5 i oranında Geçici Teminatı (minimum 3 ay süreli) verecektir. 9.2-İhaleyi yüklenen firma ihale bedelinin %10 u oranında kapasite ve performans garantisi olarak Trakya Birlik e Kesin Teminat (Süresiz) verecektir. 9.3-Yurt dışından ihaleye katılacak firmaların teminat mektupları firmaca 1.sınıf bir Türk Bankasına teyit ettirilecektir. 9.4-Geçici teminat ihalenin sonuçlanmasını müteakip, kesin teminat ise geçici kabulden itibaren garanti süresinin sonunda iade edilecektir. MADDE 10-YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR: İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında firmaların; Hile, desise, vaat, nüfuz kullanma ve çıkar sağlamak suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmaları veya teşebbüs etmeleri, Açık eksiltme usulüyle yapılan ihalelerde diğer isteklileri tereddüte düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemeleri ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmaları veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme, tartışma yapmaları, İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmaları veya kullanmaya teşebbüs etmeleri, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemeleri, taahhüdünü yerine getirirken Trakya Birlik'e zarar verecek işler yapmaları veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmaları yasaktır. Bu fiil ve davanışlarda bulundukları anlaşılanlar, fiil ve davranışları ihale safhasında baki olmuşsa Trakya Birlik'ce ihaleye iştirak ettirilemeyecekleri gibi fiil ve davranışların özelliğine göre haklarında 1 yıla kadar Trakya Birlik'in bütün ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Bu fiil ve davranışlar ihale yapıldıktan sonra vukuu bulmuş ise yine 1 yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Bu durum Trakya Birlik'çe ilgili merciilere bildirilir. Ayrıca Trakya Birlik'in sözleşmeyi fesh hakkı saklı olacaktır. MADDE 11- İHALENİN SONUÇLANMASI : İhale, Trakya Birlik Yönetim Kurulunun onayından sonra sonuçlanır. MADDE 12- TEKNİK SPESİFİKASYONLAR : 12.1-NÖTRALİZE GRUBU: Nötralize grubu komple Batı Avrupa imalatı ithal olarak, hem soğuk hem sıcak nötralize çalışılacak olup, 400 ton/gün giriş hamyağ kapasitesinde olacaktır. Ayrıca Nötralize hattı Alfa-Laval veya Westfallia marka seperatör, plakalı eşanjör, mikserler ve otomasyon sistemi olarak verilecektir. A) İTHAL EKİPMANLAR( Batı Avrupa menşeili) 1- Soap-stock ayırma ve vaks separatörü (Batı Avrupa menşeili) - Alfa-Laval veya Westfallia marka - Otomatik temizlemeli, - Ürünle temas eden parçalar ve dış yüzeyi paslanmaz, - Geri basınç vanaları otomatik, - Seperatör soğuk ve sıcak nötralize işlemine uygun özellikte olacaktır. 2 - Yıkama separatörü (Batı Avrupa Menşeili) - Alfa-Laval veya Westfallia marka - Otomatik temizlemeli, - Ürünle temas eden parçalar ve dış yüzeyi paslanmaz, - Geri basınç vanaları otomatik olacaktır. - Seperatör soğuk ve sıcak nötralize işlemine uygun özellikte olacaktır.

4 -4-3- Mikserler motor ve redüktörleri ile komple (Batı Avrupa Menşeili) - Ürünle temas eden parçalar ve dış yüzeyi paslanmaz olacaktır. 4- Plakalı eşanjörler (Batı Avrupa Menşeili) - Geçme tip contalı, - Plaka malzemesi 316 L, -Alfa-Laval, GEA marka olacaktır. 5- Pompalar (Batı Avrupa Menşeili) a) Yağ ve su pompaları, KSB, Grundfos veya Sıhhi marka,soap-stock pompası rotor ve stratorlu Netch marka, tüm pompalar mekanik salmastralı (Burgman),frekans kontrollü olacaktır. b) Dozaj pompaları ( Kostik, fosforik asit)(leva,alldos,braun-lubbe marka) - Paslanmaz çelik, motor, kaplin ile birlikte komple, -Kostik ve Fosforik asit Dozaj pompaları yedekli, -Fosforik asit,kostik,yıkama suyu pompalarının önünde tandem çalışan paslanmaz filtre konulacaktır. c)hamyağ pompası (Batı Avrupa Menşeili) Yedekli ve montajlı olacaktır. 6- Hamyağ filtresi (Batı Avrupa Menşeili) - 2 adet olacak ve tandem çalışacaktır. - Gövde dökme, süzgeç filtresi paslanmaz olacaktır. 7- Vakum sistemi (Batı Avrupa Menşeili) - Marka Körting vakum 60 mbar dan düşük olacaktır. -Jet kondenserli, buhar ejektörlü nozullarıyla birlikte komple takım olacaktır. 8- Mass Flowmetre 2 adet (Batı Avrupa Menşeili) hamyağ giriş ve nötralize çıkış yağı için - Endress Hauser,Rosemount veya Crohne marka, - Paslanmaz olacaktır. için, 9- Volumetrik Flowmetre (Batı Avrupa Menşeili) yıkama suyu, fosforik asit ve kostik dozajı - Endress Hauser,Rosemount veya Crohne marka, - Paslanmaz olacaktır. 10- Bağlantı ve Enstrümanları (Batı Avrupa Menşeili) - Vanalar, boru, fittings, manometre, termometre vs. Batı Avrupa Menşeili olacak, gösterge ve vanalar otomasyonda istenen özellikleri karşılayacak şekilde seçilecektir. -Nötralize hattında kullanılacak ithal ekipmanların menşei belgeleri Trakya Birlik e verilecektir. B-YERLİ EKİPMANLAR 1- Kurutucu ( iç ekipmanları ile birlikte) (ithal projeye göre yerli imalat) - Gövde malzemesi karbon çelik, - Serpantinli veya ceketli olabilir. Serpantinli olması halinde serpantin malzemesi St 35,8 çelik çekme, (Batı Avrupa veya Çek menşeili) - Işıklı izleme camlı olacaktır.

5 -5-2- Hamyağ Besleme Tankı (ithal projeye göre yerli imalat) 1-2 adet 25 m 3 lük (herbiri) - Malzeme karbon çelik, serpantinli, karıştırıcılı olacak, serpantin malzemesi St 35,8 çelik çekme, (Batı Avrupa veya Çek menşeili) - Seviye kontrollü olacaktır. 3- Sıcak Su Tankı (ithal projeye göre yerli imalat) - Malzeme St 35,8, (Batı Avrupa veya Çek menşeili) ısıtmalı, termostatik ısı kontrollü, paslanmaz olacaktır. 4- Kostik Stok Tankı (ithal projeye göre yerli imalat) - 1 adet 40 m 3 lük,malzeme karbon çelik -Dışarıdan gelen tankerden stok tankına,stok tankından ara tanka, kostik aktarmak için 1 adet pompa konulacaktır.(mekanik salmastralı olacaktır.) 5- Soap-Stock Tankı ithal projeye göre yerli imalat, (150 ton/gün kapasiteli sıcak nötralize çalışan eski rafine ünitesinden gelecek olan soap stock da göz önünde bulundurulacaktır. - Malzeme karbon çelik, buhar ısıtmalı olacaktır.) - Hacmi firma tarafından belirtilecektir. 6- Fosforik Asit Günlük Tankı (ithal projeye göre yerli imalat) - Malzeme 316 paslanmaz, - Hacmi firma tarafından belirtilecektir. 7- Kostik Hazırlama Tankı (ithal projeye göre yerli imalat) -1 adet 6m 3 lük - Malzeme karbon çelik olacaktır. 8-Kristalizasyon tankları(ithal projeye göre yerli imalat) -Malzeme karbon çelik, -Karıştırıcılı ve serpantinli,serpantin malzemesi St 35,8 (Batı Avrupa veya Çek menşeili) 9-Nötralize Yağ Stok Tankı (ithal projeye göre yerli imalat) -1 adet 25 m 3 lük,malzeme karbon çelik olacaktır -Nötr yağ stok tankından,hamyağ tankına geri dönüş hattı olacaktır. -Nötr yağ stok tankı pompa emiş hattına pislik tutucu konulacaktır. 10- Bağlantı ve Enstrümanlar (Batı Avrupa Menşeili) - Gösterge ve vanalar otomasyona uygun olacaktır. KONTROL EDİLMESİ İSTENEN PARAMETRELER - Akış diyagramında çalışan elemanların çalışır veya kapalı durumda olduğunun ve yağ akışının izlenmesi, - Yağ besleme ve nötralize çıkış debisinin ve total miktarının izlenmesi, - Yağ besleme debisine göre kostik, fosforik asit ve yıkama suyu miktarlarının otomatik olarak ayarlanması, - Giren ve çıkan yağ miktarlarına göre zaiyat hesabının izlenmesi, - Hamyağ ısıtıcısındaki yağın istenilen sıcaklığa otomatik olarak ayarlanması ve ekranda izlenmesi, - Yıkama suyu sıcaklığının izlenmesi, - Arızaların ikaz (ses ve ışıklı) edilmesi,

6 -6- - Kostik, fosforik asit ve yıkama suyu dozajının kesilmesi durumunda ve zaiyatın tarafımızca ( değiştirilebilir) belirlenecek limiti aşması halinde ses ve ışıklı ikaz vererek hamyağ besleme ve yağ ısıtıcı buharının kapatmasının sağlanması, - Hamyağ besleme tanklarındaki seviye kontrolü ve belirlenecek üst limite göre yağ gelişinin kesilerek taşmanın önlenmesi, -Nötralize grubuna ait tüm tankların seviye ve sıcaklık parametrelerinin ekrandan izlenebilmesi, -Separatörlere dozajlanan kostik seyreltme suyunun otomatik ayarlanması, - İstenen tüm verileri hafızaya kayıt edecek ve geriye dönük ekrandan izleme ve çıktı alma imkanının sağlanması, (1 yıllık) D- NÖTRALİZE ÜNİTESİNE GİREN HAMYAĞ ÖZELLİKLERİ (AYÇİÇEK): - FFA (Oleik asit cinsinden): max %3 - Sıcaklık : ortam sıcaklığı C - Fosfatid : max 5000 ppm -Vaks :1.500 ppm E- NÖTRALİZE ÇIKIŞTA İSTENEN NÖTR YAĞ ÖZELLİKLERİ (AYÇİÇEK): - FFA (Oleik asit cinsinden) : max % 0,100 - Sabun : max 100 ppm -Vaks -Cold test : max 150 ppm :0 0 C de 12 saat bekletildiğinde bulanıklık görünmeyecektir AĞARTMA ÜNİTESİ Ağartma grubu kapasitesi,nötralizeye giren 400 ton/gün giriş hamyağ kapasitesine uygun olacaktır. A) İTHAL EKİPMANLAR 1 - Plakalı Eşanjörler (Batı Avrupa menşeili) - Geçme tip contalı, - Plaka malzemesi 316 L, - Alfa-Laval, Shmits veya GEA marka olacaktır. 2- Vakum Sistemi (Batı Avrupa menşeili) - Marka Körting, Vakum 60 mbar ın altında olacaktır. -Jet kondenserli,buhar ejektörlü nozullarıyla birlikte komple takım olacaktır. 3- Ağartma Filtresi (Batı Avrupa menşeili) - Dikey tip metal filtre, MAHLE(Ama- Lochem) marka buhar kurutmalı, otomatik temizlemeli olacaktır. - Miktar 2 adet olup, tandem çalıştırılacaktır. (herbir filtre kapasiteye uygun olacaktır.) - Filtre teli 316 paslanmaz çelik, 24 x 110 mesh, gövde H II olacak ve kek boşaltma için kelebek vana olacaktır. -1 Takım yedek filtre kasedi verilecektir. 4- Parlatma Filtresi (Batı Avrupa menşeili) - Torbalı tip, 2 adet olacak ve tandem çalışacaktır. - Gövde paslanmaz, filtre polyester torbalı olacaktır. 5- Ağartma Toprağı Dozajlama Sistemi (Batı Avrupa menşeili) - Toprak dozajlama sistemi otomatik ayarlanabilir olacaktır. -Firma toprak dozajlama sisteminin detayını teklifinde belirtecektir.

7 -7-6-Ağartma Toprağı Taşıma Sistemi (Batı Avrupa Menşeili) -Simatek marka -Kağıt torbalar için besleme sandığı,taşıyıcı boru,körüklü fan,egzost filtresi ile birlikte komple takım olacaktır. 7- Pompalar (Batı Avrupa menşeili) a) Filtre Besleme Pompası - Frekans kontrollü, - Mekanik salmastralı ( silisyum karbür- silisyum karbür, Burgman salmastralı) KSB, Grundfos veya Sıhhi marka, -Yedekli ve montajlı olacaktır. b) Aktarma Pompaları vs. - Mekanik salmastralı ( Burgman),KSB,Grundfos veya Sıhhi marka olacaktır. 8- Sitrik Asit Tankı ve Dozaj Sistemi (Batı Avrupa menşeili) - Malzeme pp veya paslanmaz B-YERLİ EKİPMANLAR (ithal projeye uygun yerli imalat veya yerli imalat) 1- Ağartma Reaktörü - Buhar karıştırıcılı, - Işıklı izleme camlı, seviye sistemli, - Vakum altında çalışmaya uygun, çok kademeli dizayn, - Malzeme Paslanmaz olacaktır. 2-Toprak Bunkeri - Malzeme karbon çelik, 3- Sistemde Kullanılacak Ara Tanklar - Malzeme karbon çelik, 4- Ağartma Yağı Stok Tankı - Malzeme karbon çelik, - 25 m 3 lük (herbiri )2 adet (ünite içine konulacak) -Ağartma stok tanklarından, nötr yağ ve hamyağ tankına geri dönüş hattı olacaktır. C-AĞARTMA ÇIKIŞINDA İSTENEN YAĞ ÖZELLİKLERİ (AYÇİÇEK) - Fosfatid : max. 30 ppm - Sabun : max. 15 ppm KONTROL EDİLMESİ İSTENEN PARAMETRELER - Ağartma yağ sıcaklığının izlenmesi, - Ağartma reaktörü vakumunun izlenmesi, - Besleme yağ debisinin (ağartmaya) izlenmesi, - Filtre basıncının izlenmesi, - Toprak dozajlamanın yağ besleme debisine göre otomatik ayarlanması, - Akış diyagramında çalışan elemanların çalışır veya kapalı durumda olduğunun ve yağ akışının izlenmesi, - Arızaların ses ve ışıklı ikaz edilmesi, - Filtre basıncının belirlenecek limitte temizlenmek üzere ikaz vermesi, - Seviye kontrollerinin PLC ye taşınıp izlenmesi,

8 -8- -Ağartma grubuna ait tüm tankların seviye ve sıcaklık parametrelerinin ekrandan izlenebilmesi, - İstenen tüm verileri hafızaya kayıt edecek ve geriye dönük ekrandan izleme ve çıktı alma imkanının sağlanması, (1 yıllık) 12.3-VİNTERİZE ÜNİTESİ Vinterize grubu hem soğuk hem sıcak nötralizasyondan çıkan yağa uygun, 200 Ton/gün final yağ kapasitesinde olacaktır. A-İTHAL EKİPMANLAR 1- Yatay Tip Metal Filtre (Batı Avrupa menşeili) -MAHLE (Ama-Lochem) marka, otomatik temizlemeli, - Gövde çelik, 24 x 110 mesh, plakalar 316 paslanmaz çelik, - 2 adet, tandem kullanılacak olup, herbiri kapasiteye uygun olacaktır. -1 Takım yedek filtre kasedi verilecektir. 2- Plakalı Eşanjörler (Batı Avrupa menşeili) - Geçme tip contalı, - Plaka malzemesi 316 L, -Alfa-Laval, Shmits veya GEA marka olacaktır. 3- Pompalar (Batı Avrupa menşeili) a) Filtre besleme ve kek tutturma pompaları,ksb,grundfos veya Sıhhi marka, - Frekans kontrollü,mekanik salmastralı (silisyum karbür-silisyum karbür, Burgman) -Yedekli olacaktır. b) Diğer pompalar;ksb,grundfos veya Sıhhi marka mekanik salmastralı (Burgman) c) Antifirizli su sirkülasyon pompaları;ksb,grundfos veya Sıhhi marka geçen akışkana uygun olacaktır. 4- Parlatma Filtresi (Batı Avrupa menşeili) - Torbalı tip, tandem kullanılacak, kapasiteye uygun, - Gövde paslanmaz, polyester torbalı 5- Soğutma Grubu (Paket Sistem) - Marka; Daıken, Carreer,Mycom,Trane olacaktır. - Avrupa Birliği normlarında çevreye uygun gaz kullanılacaktır. (Amonyak hariç) 6-Vinterize Toprağı Taşıma Sistemi (Batı Avrupa Menşeeli) -Simatek marka -Kağıt torbalar için besleme sandığı,taşıyıcı boru,körüklü fan,egzost filtresi ile birlikte komple takım olacaktır. 7- Vinterize Toprağı Dozajlama Sistemi (Batı Avrupa menşeili) -Toprak dozajlama sistemi otomatik ayarlanabilir olacaktır. -Firma toprak dozajlama sisteminin detayını teklifinde belirtecektir. B-YERLİ EKİPMANLAR (ithal projeye uygun yerli imalat veya yerli imalat) 1- Kristalizasyon tankları - Malzeme karbon çelik, - Karıştırıcılı ve serpantinli, serpantin malzemesi St 35,8 (Batı Avrupa veya Çek menşeili)

9 -9-2- Antifirizli Su Tankı ve dış boru tesisatı - Malzeme 304 paslanmaz çelik. -Atmosfere açık olup, 2 bölmeli ve kapaklı olacaktır. 3-Isıtma Sistemi (soğumuş topraklı yağın viskozitesini arttırmak için kullanılacak) -Malzeme karbon çelik 4-Karıştırıcılı Kek Hazırlama ve Kek Tutturma Sirkülasyon Tankı -Malzeme karbon çelik 5-Vinterize stok tankı -Malzeme karbon çelik -2 adet 25 er m 3 lük (ünite içine konulacak) -Vinterize stok tanklarından, Ağartma iç stok tankına geri dönüş hattı olacaktır. KONTROL EDİLMESİ İSTENİLEN PARAMETRELER -Besleme yağ debisinin izlenmesi -Maturatör tanklarının sıcaklığının izlenmesi -Antifirizli suyun sıcaklığının izlenmesi, -Filtreye beslenen yağ sıcaklığının izlenmesi ve belirlenecek limitin üstünde olması durumunda filtreye beslenmesinin durdurulması, -Arızaların ses ve ışıklı ikaz edilmesi, -Toprak dozajlamanın yağ besleme debisine göre otomatik ayarlanması, -Akış diyagramında çalışan elemanların çalışır veya kapalı durumda olduğunun ve yağ akışının izlenmesi, -Seviye kontrollerinin izlenmesi ve kontrolünün sağlanması, -Vinterize grubuna ait tüm tankların seviye ve sıcaklık parametrelerinin ekrandan izlenebilmesi, -Filtre basıncının belirlenecek limitte temizlenmek üzere ikaz vermesi, -İstenen tüm verileri hafızaya kayıt edecek ve geriye dönük ekrandan izleme ve çıktı alma imkanının sağlanması(1 yıllık) C)VİNTERİZE ÇIKIŞINDA İSTENEN YAĞ ÖZELLİKLERİ (Ayçiçek yağ) - Cold Test: O 0 C de 24 saat veya C de,72 saat bekletildiğinde herhangi bir bulanıklık görülmeyecektir DEODORİZE ÜNİTESİ Deodorize ünitesinde hem fiziksel hem kimyasal çalışılacak olup, 200 Ton/gün final yağ kapasitesinde olacaktır. A-İTHAL EKİPMANLAR Deodorize sistemi Batı avrupa imalatı, İthal projeye göre yerli imalat, İthal projeye göre Hindistan imalatı veya yerli imalat olacaktır. 1-Deodorize ve müştemilatı ile komple -Malzeme: 316 paslanmaz çelik -Deodorize ısıtma serpantinleri ve bu hat üzerinde varsa vanalar vs. Malzemeler buhar jeneratörü test basıncına uygun olacaktır. -Vakum sistemi Körting, deodorize vakumu 5 mbar ın altında olacaktır. 2-Vakum Göstergeleri (Batı Avrupa Menşeili) a)1 adet mekanik ölçüm hassasiyetinde sertifikalı,(leybold marka)(divac 1000) (0-10 mbar arası 1mbar bölüntülü,10-100mbar arası 10mbar bölüntülü, mbar arası 100mbar bölüntülü olacaktır.)

10 -10- b)1 adet sisteme takılacak digital (PLC ye çıkış verecek) gösterge,(enderess-hauser, Rosemount,Crohne marka) c)1 adet vakustat (seyyar,kalibrasyon için,çalışma aralığı hassasiyetinde) (Vacuubrand marka DVR2) 3-Pompalar (Batı Avrupa Menşeili) a)vakum altında ve yüksek sıcaklıkta çalışan pompalar paslanmaz,ksb,grundfos veya Sıhhi marka magnetik kaplinli veya Japon Teıkoku marka olacaktır. -Manyetik kaplinli pompaların, emiş hatlarına pislik tutucu konulacaktır. b)sistemdeki diğer pompalar Burgman mekanik salmastralı paslanmaz,ksb,grundfos veya Sıhhi marka olacaktır. 4-Mass Flowmetre (Batı Avrupa Menşeili) -Final yağın ölçümü için paslanmaz mass flowmetre Endres Hauser,Rosemount veya Crohne marka 5-Parlatma Filtresi (Batı Avrupa Menşeili) -Torbalı tip kapalı filtre,polyester torbalı -Paslanmaz 6-Plakalı Eşanjörler (Batı Avrupa Menşeili) -Sistem gereği çok yüksek sıcaklık için uygun olmayan yerde borulu eşanjör de teklif edilebilir. -Plakalı eşanjörler geçme tip contalı, -Plaka malzemesi 316 L, -Alfa-Laval, Shmits veya GEA marka olacaktır. 7-Yüksek Basınç Buhar Jeneratörü Komple Kompakt Sistem (Batı Avrupa Menşeili) -Marka,Harmsen, Galyoni Laval veya Geka-Konus olacaktır. -Sistem basıncı max.100 bar -Yakıt cinsi motorin ve doğalgaz birlikte, -Tam otomatik çift güvenlikli, -Brülör Weishoupt marka çift yakıtlı olup; hem doğalgaz ile hemde motorinle çalışabilir özellikte olacaktır. 8-Vanalar ve Diğer Göstergeler -Batı Avrupa menşeili olup,otomasyon için uygun olacaktır. 9-Deodorize sistemi üzerinde ve deoderize yağ hatlarındaki contalar, (gözetleme camı, direkt buhar girişi, yağ borularındaki flanş bağlantıları)gıdaya uygun ve asbetsiz olacaktır. -Deodorize grubunda kullanılacak ithal ekipmanların menşei belgeleri tarafımıza verilecektir. -Yağ boruları paslanmaz, buhar ve su boruları St 35,8 çelik çekme boru (Batı Avrupa veya Çek menşeili), hava boruları galvaniz olacaktır. 10 -Deodorize Yağ Stok Tankı -1 adet 150 m 3 lük,304 paslanmaz olacaktır. -Deodorize stok tankından, Vinterize iç stok tankına geri dönüş hattı olacaktır. C)DEODORİZE ÇIKIŞTA İSTENEN YAĞ ÖZELLİKLERİ (ayçiçek yağı için) -FFA : Max. % Sabun : max. 15 ppm -Rutubet ve Uçucu Madde (105 0 C):max. %0,05 -P.O : 0 meq/kg. - Cold Test : 0 0 C de 24 saat veya +5 0 C de 72 saat bekletildiğinde herhangibir bulanıklık görülmeyecektir. -Çıkış sıcaklığı : max C

11 -11- Belirtilmeyen özellikler Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yemeklik Yağlar Tebliği ne (tebliğ no:2001/29) uygun olacaktır. - KONTROL EDİLMESİ İSTENİLEN PARAMETRELER - Akış diyagramında çalışan elemanların çalışır veya kapalı durumda olduğunun ve yağ akışının izlenmesi, - Yağ besleme debisinin izlenmesi ve ayarlanabilmesi, - Final yağ debisi ve total geçen miktarın izlenmesi, - Deodorizasyon vakum değerinin izlenmesi, - Deodorize işlem sıcaklığının izlenmesi, - Deodorize çıkış yağ sıcaklığının izlenmesi, - Stok tankların seviyelerinin izlenmesi ve belirlenen limitte ikaz vermesi, - Arızaların ses ve ışıklı ikaz edilmesi, - Deodorize işlem sıcaklığı ve vakumun belirlenecek limitin altında olması durumunda sistemin ikaz vermesi, -Deodorize grubuna ait tüm tankların seviye ve sıcaklık parametrelerinin ekrandan izlenebilmesi, -İstenen tüm verileri hafızaya kayıt edecek ve geriye dönük 1 yıllık ekrandan izleme ve çıktı alma imkanının sağlanması YARDIMCI GRUPLAR 1-Vakum Suyu Havuzu betondan, (kapalı devre çalışan ve vakum suyu havuzu gerektirmeyen sistemler de teklif edilebilecektir) -Fatytrap gibi çalışacaktır. 2-Vakum Suyu Pompaları (KSB, Sıhı veya Grundfoss marka yedekli) (Vakum çıkış suyunun soğutma kulesine sevki için) Havuz suyu seviye kontrollü olup,pompalar buna göre devreye girip çıkacaktır. 3-Fatytrap -Beton veya karbon çelik (proses atık sularındaki tortu ve yağların tutulması için bölmeli) 4-Soap-Stock Pompası (Netchz marka) -Soap-Stock Pompası; 550 Ton/gün nötralize kapasiteli Rafine Ünitelerinden soap-stock u takribi 500m.mesafeye basacak nitelikte NETCHZ (rotor ve stratorlu) marka elde edilen olacaktır. 5-Ağartma keki helezonu altına 1 adet, vinterize keki helezonu altına 2 adet 5 er m 3 lük karbon çelik bunker yapılması.(altına araç girecek şekilde) Vinterize keki bunker kapakları otomatik açılacaktır. 6 -Ünite girişine kapasiteye uygun 1 adet Endres Hauser,Rosemount veya Spirax Sarco marka buhar sayacı,proses,vakum,soğutma suyu için 1 er adet Endres Hauser, Rosemount veya Sıemens marka (anlık debi ve total miktarı gösterir) sayaç konulacaktır. 7-Ünite içinde kullanılacak su ve hava küresel vanaları Yakacık, Bonetti veya Ayvaz marka, buhar vanaları Arı, Spirax Sarco, Tlv marka, Buhar hattında kullanılacak basınç düşürücüler Tlv veya Spirax-Sarco marka, kondenstoplar Tlv, Spirax-Sarco, Gestra olacaktır. marka

12 Ünite içinde Tanklarda kullanılan karıştırıcılar Ekato veya Flender marka olacaktır. 9- Ünite içinde kullanılacak manometre ve termometreler Wika marka olacaktır.tesiste kullanılacak pnömatik aktüatörlü vanalar Samson marka olacaktır. 10-Tesisin alt katına ağartma toprağı ve perlit stoklama için takribi 40 ar m 2 lik 2 adet depo - Kontrol ve kumanda odasının bulunduğu kata takribi 10 ar m 2 lik 3 adet oda olacaktır. MADDE 13-GENEL HUSUSLAR 13.1-Soğutma suyu,ham yağ,elektrik ve hava hatları tesisin 1 m dışında Trakya Birlik çe firmaya teslim edilecektir.firmaca rafine yağ,kondens suyu,soğutma suyu dönüşü,atık su, tesisin 1 m dışında Trakya Birlik e teslim edilecektir İhaleyi yüklenen firma bakım ve tesise ait Türkçe işletme talimatları ve işletme el kitabını Trakya Birlik e verecek ve yine bakım, onarım ve tesisin kullanımına ilişkin Trakya Birlik çalışanlarına 10 günlük eğitim verecektir Trakya Birlik çe sağlanacak enerji,su,buhar,hava özellikleri: Buhar :9-11 bar üniteye kadar gelecek, firma 8 bar a regülasyonunu yaparak kullanacaktır. Hava :6 bar regülasyonu ve şartlandırılması firmaca yapılacaktır. Soğutma Suyu :Yumuşatılmış,max.32 0 C Proses Suyu :Yumuşatılmış,ortam sıcaklığında Vakum Suyu :Yumuşatılmış,max.36 0 C Elektrik : 380 V,50 Hz.,Kontrol Voltaj 230/240 V 13.4-Firma teklifinde, 1 ton ham yağ işlemek için kullanılacak hava, su, buhar, elektrik, motorin, yardımcı madde, katkı madde miktarları ile yağ kaybını belirtecektir Firma kuracağı tesisin toplam kurulu elektrik gücünü teklifinde belirtecektir Firma tesiste kullanılan makina ekipmanlarla ilgili yedek parça listesini teklifine ekleyecektir. Mekanik salmastralı pompaların herbiri için birer yedek salmastra verecektir.tesiste mevcut makina techizatın bakım onarımında kullanılacak olan alet edavatlar bilabedel firmaca Trakya Birlik e verilecek olup, listesi teklife eklenecektir İthal ekipmanlarda kullanılacak elektrik motorları Siemens veya ABB marka olacaktır.yerli elektrik motorları Gamak veya Watt marka olacaktır Batı Avrupa menşeili separatörlerin yeni ve orjinal olduğuna dair Batı Avrupa Menşei belgesi yüklenici firmaca Trakya Birlik e verilecektir.ayrıca seperatörlerin resmi bir gözetim firması (Loyd, SGS veya Veritas) onaylı malzeme sertifikaları firmaca Trakya Birlik e verilecektir Şartnamede ithal projeye göre yerli imal edilmesi istenilen tankların projeleri ihaleyi yüklenen firmaca sözleşme sonrası Trakya Birlik e verilecektir Firmalar tesis edilecek Rafine Ünitesinin garanti süresini 2 yıldan az olmamak üzere ve teklif geçerlilik süresini (3 ay dan az olmamak üzere)teklif mektubunda belirteceklerdir Şartnamede;firmaların sistemlerinden farklı ve yer almamış teknik hususlar bulunması halinde,firmalar gerekli düzenlemeleri yaparak alternatif tekliflerini verebileceklerdir Trakya Birlik çe tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında Komisyonca teklif sahipleri ile daha geniş bilgi için görüşme yapılabilecektir Sistemde kullanılacak izolasyon malzemeleri sıcaklıklara uygun olup,teklifte belirtilecektir.izole malzemesinin yüzeyi 0,3 mm paslanmaz ile kaplanacaktır Sistemde kullanılacak contalar gıdaya uygun ve asbestsiz olacak, yedek parça stoklamada kolaylık için sistemde yağ,su ve buhara karşı aynı anda dayanıklı tek tip contalar kullanılacak ve eşanjör ebatları mümkün olduğunca az çeşitli olacaktır Firma sözleşme konusu bu işte yeterli bilgi ve tecrübeye sahip bir ihtisas firması olarak kabul edildiğinden bu işle ilgili teknik şartnamede belirtilmemiş olsa dahi fenni şart ve teknik icaplara göre şartname konusu işi Trakya Birlik e eksiksiz,kusursuz ve çalışır vaziyette teslim etmekle yükümlüdür.

13 ELEKTRİK-OTOMASYON -AYDINLATMA A- MOTORLAR: -Motorlar 3 fazlı asenkron motor, 380 V AC, 50 Hz, EFF1 yüksek verimli, class F izolasyon sınıflı, IP 55 koruma sınıflı CE sertifikalı ve IEC veya DIN EN standartlarına uygun olmalıdır. İthal ekipmanlarda kullanılacak elektrik motorları SIEMENS yada ABB olacaktır. Yerli elektrik motorları GAMAK yada WATT marka olacaktır. -Motorlar bilgisayar Scada sisteminin dışında ayrıca manuel olarak motor yanlarında da bulunacak start ve emergency stop butonları ile çalıştırılıp durdurulabileceklerdir. B- ELEKTRİK PANOLARI -Elektrik panosunda kullanılacak malzemeler Siemens,Schneider,Danfoss,Phoenix Contact veya Weidmuller marka olacaktır. -Pano içerisinde açıkta korumasız çıplak iletken kısımlar olmamalı, bara vs. kısımlara yanlışlıkla erişim şeffaf izole malzemeyle engellenmiş olacaktır. -Pano içerisindeki tüm malzemeye kolayca ulaşılabilmeli, yenisi ile değişimi gerektiğinde başka tadilatlara gerek kalmamalıdır. -Pano iç sıcaklığı 35 C yi, geçmemeli, bunun için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır. Pano içindeki oluşabilecek rutubetin önlenmesi için gerekli kurutucu tedbirler alınmış olacaktır. -Pano ve sistemler topraktan veya fazlardan gelebilecek yüksek gerilim ve yıldırım darbelerine karşı korunmuş olacaktır. -Panolara ait topraklamalar eksiksiz olacak,topraklama barası/iletkeni toprakla irtibatlandırılacaktır. -Elektrik panoları IP 55, pano üzerindeki buton,şalter, lamba vs. ekipmanlar IP 65 koruma sınıflı olacaktır. -Tüm kablolar, klemensler, kumanda cihazları, güç cihazları (kontaktör, röle, sigorta, şalter, zaman rölesi vs. ) Projeye göre numaralandırılmış olacaktır. Sahadaki tüm ekipmanlar (sviç, motor, valf, sensör) çevre şartlarından etkilenmeyecek şekilde kodlanmış (numaralandırılmış)olacaktır. -İş güvenliğine ilişkin tehlike belirtilen levha ve tabelalar hazırlanmış ve asılmış olacaktır. C- KABLOLAR -Kullanılacak NYA, NYAF, FVV-n, NYM kablolar IEC 227, VDE 0250, TS 9758 standartlarını; NYY, YE3SV kablolar IEC 60502, VDE 0276, TS11178 standartlarını karşılamalı, alev iletmez ( halojen free ) olmalıdır. -Kablolama sıcak daldırma galvanizli min. 1,5 mm lik saçtan imal ağır hizmet tipi, kenarları kıvrımlı, kapaklı saç kablo tavalarından yapılacaktır. Yer altında, beton altında, ulaşılamaz yerlerden kablo ve kanal döşenmeyecektir. -Tüm kablolar son noktalarda, cihaz giriş-çıkışı, buat giriş-çıkışı vb. Yerlerde kablo rakorlarından geçirilmiş olacaktır. -Motorlara ve diğer ekipmanlara giden kablolar tek parça halinde (eksiz) olacaktır. -Prosesteki tüm ekipmanlara giden kablolar son noktaya kadar dış etkenlerden (ısı,nem,buhar,fiziki darbe vs.)etkilenmeyecek şekilde korunacaktır.(spiral, kablo kanalı vs.ile) D- OTOMASYON, PLC, SCADA -PLC - Proses Kontrol Sistemi -Marka Siemens, Schneider, Omron olacaktır. -Kullanılacak PC ve Monitör günde 24 saat, senede 365 gün çalışacak şekilde endüstriyel tipi olacaktır. Bilgisayar kasasının arızalanması durumunda ünitenin duruşunu minimum seviyeye indirebilmek için scada programının yüklü olduğu bilgisayar kasanın (endüstriyel olmasına gerek yok) bir adet lisanslı yedeği firmaca verilecektir. -PLC ve PC nin elektrik kesintilerinden ve dalgalanmalarından etkilenmemesi için min. 2 kva lık line - interaktif UPS olacaktır. -Bilgisayar özellikleri İşlemci yeni nesil İ7, en az 4 GB RAM, en az 500 GB harddisk olacak. Monitör 21 renkli Koruma sınıfı IP 55 PLC programı yedeği firmaca verilecektir.

14 vereceklerdir. sağlanması PLC ve Scada konusunda firma tarafından Trakya Birlik elektrik personeline 1 gün eğitim PLC ve otomasyon ile elektrik panolarının kapalı bir oda içerisine alınarak korunmasının E- AYDINLATMA -Binanın iç aydınlatması firma tarafından yapılacaktır. -Armatürler seçilirken ve yerleştirilirken ortam (buhar,yağ,nem vs.)şartları fonksiyonellik,verim gibi faktörler gözönünde bulundurulacak,ayrıca prosesteki ölçü,kontrol ve izleme noktalarındaki aydınlatma seviyesi kuvvetlendirilmiş olacaktır. -Armatürler mümkün mertebe fazla sayıda gruba ayrılacak ve ayrı ayrı yakıp söndürülebilecektir. -Aydınlatma armatürleri Philips,Osram elektronik balastlı MASTER TLD SUPER 80 ampullü olacak. -Binada muhtelif işlerde kullanılmak üzere her katta farklı en az 2 noktaya priz panoları konacaktır.bu panolarda en az 1 adet 16 A 1 fazlı,1 adet 32 A 3 fazlı (3+1 kutup)priz bulunacaktır. - Aydınlatmalardaki tüm ekipmanlara giden kablolar son noktaya kadar dış etkenlerden (ısı,nem,buhar,fiziki darbe vs.)etkilenmeyecek şekilde korunacaktır.(spiral, kablo kanalı vs.ile) İhaleyi alan firma tüm imalat ve elektrik projelerini (2 takım) iş bitiminde Trakya Birlik e verecektir Firmalar teklifle birlikte proses akış şemasını vereceklerdir Firmalar tekliflerinde rafine tesisinin yerleşim alanını belirteceklerdir Firma mühendislik dokümanlarını Trakya Birlik e verecektir.(genel Yerleşim planı, makina ekipman yerleşim planı, bina için rehber çizimler, temel ve kaide planları, kat planları ve kesitler,konstrüksiyonlar, platformlar,montak açıklıkları, merdivenler, ekipman yük ağırlık listeleri,pi diyagramlar, boru hatları ve tanklar için izolasyon bilgileri, montaj projeleri, borulama projeleri ve izometriler, motor listesi, interlock diyagram ve otomasyon açıklaması, enstrüman listeleri, cause ve effect list, borulama malzemeleri ve vana listeleri, MCC ve PLC projeleri,tedarikçi dokümanları, tesis çalıştırma kitabı...) MADDE 14-İNŞAAT: -Tesis 400 ton/gün nötralize-ağartma, 200 ton/gün vinterize-deodorize kapasiteli olarak kurulacaktır. Ancak, ileride ihtiyaç duyulabilecek 200 ton/gün kapasiteli ilave vinterize-deodorize makina ve ekipmanları için binada uygun boş bir alan bırakılacaktır ton/gün kapasiteli rafine ünitesinin Trakya Birlikçe verilen yerleşim planına göre inşaat ruhsatı alınacak şekilde mimari, statik, elektrik, makine tatbikat projeleri firma tarafından yapılacaktır. -Ünitenin inşaatına esas temel zemin geoteknik parametreleri aşağıda verilmiştir; Zemin ortamı için(yüzeyden itibaren ortalam 2,50 m derinlik) Zemin hakim periyodu :T 0 =0,35 sn Spektrum karakteristik periyotları :T a =0,15 sn T b =0,40 sn Yerel zemin sınıfı :Z-2 Yerel zemin grubu :C Zemin emniyet gerilmesi :q n =1,80 kg/cm 2 Zemin düşey yatak katsayısı :K V =2162 t/m 3 Tabii birim hacim ağırlık : n =1,59 gr/cm 3 Etkin yer ivmesi :A 0 =0,30 g

15 -15- Ana kaya ortamı için(yüzeyden itibaren ortalam 2,50 m derinlik) Zemin hakim periyodu :T 0 =0,31 sn Spektrum karakteristik periyotları : :T a =0,15 sn T b =0,40 sn Yerel zemin sınıfı :Z-2 Yerel zemin grubu :C Zemin emniyet gerilmesi :q n =2,77 kg/cm 2 Zemin düşey yatak katsayısı :K V =4453 t/m 3 Tabii birim hacim ağırlık : n =1,84 gr/cm 3 Etkin yer ivmesi :A 0 =0,30 g -Temel tipi olarak radye jeneral temel sistemi uygulanacaktır.inşaatın su basman üstü taşıyıcı sistemi çelik konstrüksiyon olacaktır. -Bölge 1.derece deprem bölgesi olup, işin her safhası Trakya Birlik çe belirlenecek yapı denetim firmasının onayı doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Yapı denetim firmasının ücreti Trakya Birlik çe ödenecektir.ayrıca, inşaat ruhsatı alırken Belediyeye ve resmi merciilere yatırılacak harçler Trakya Birlik çe karşılanacaktır. -Rafine ünitesi anahtar teslim yapılacağından temel ve üst yapı için gerekli hafriyat, arazi tesviyesi,dolgu, kum, çakıl, demir, çimento, hazır beton, kalıp, iskele, bağ teli, çivi, su, elektrik, profil, sac, elektrot, montaj kancası, yağlı boya, antipas, vinç, yatay ve düşey taşıma işleri firmaya aittir. Firma tarafından temin edilecek malzeme TSE standartlarında olacaktır. İşçilikteki hatalar gecikmeksizin ve bilabedel firmaca düzeltilir.çelik konstrüksiyon 2 kat antipas ve 2 kat yağlı boya ile boyanacaktır. Firma tarafından temin edilecek malzeme ve işçilik Bayındırlık Bakanlığı genel teknik şartnamesine uygun olacaktır. Malzemeler TSE standartlarında olacak olup, Aksi halde temin edilen malzemenin firma tarafından şantiyeden uzaklaştırılması istenir. -Temel için yapılan hafriyatta çalışma payı için açılan kısımlar firma tarafından doldurulup sıkıştırılacak olup bunun için ayrıca bedel ödenmez. Kazıdan çıkan toprak Trakya Birlikçe gösterilecek alan ve tesisler dahilinde bir bölgeye dökülecektir. Hafriyat tabanı, temeller üniform yük taşıyacak ve destek sağlayacak şekilde tesviye edilecektir. Hafriyat esnasında su ile karşılaşılması halinde hafriyat tabanından uygun bir kotta teşkil edilen bir toplama çukurundan uygun bir ekipmanla su dışarıya pompalanacak olup zeminin ıslahı, her türlü drenaj işleri de dahil olmak üzere tüm bu işler yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. -Firma beton imalatında en az C30 hazır betonu kullanacak, kullanılan beton brüt beton olacak ve uygun kalıp sistemi kullanılacaktır. Kalıp söküldüğünde pürüz, sırt, hava boşluğu veya diğer göze hoş görülmeyen kusurlardan arî olarak düzgün bir beton yüzeyi elde edilmelidir. Beton dökülürken vibrasyon yapılacak ve kullanılan vibratör firma tarafından temin edilecektir. Betonlardan döküm esnasında numuneler alınıp test ettirilecektir. Test ücretleri firmaya ait olup, uygun çıkmaması halinde firmadan uygun sınıfta beton kullanılması istenir. -Betonarme donatısı yerleştirilmeden önce çelik teçhizat makul ölçülerde temiz olacak ve yerleştirildikten sonra aderansı bozmaya ve azaltmaya neden olan pas, kir, toz ve diğer sathı kaplayan malzemelerden arî olacaktır. Demir teçhizat muhtemel bir deplasmana karşı tavlanmış bağ teli ve ya uygun mandallarla emniyetli bir şekilde bağlanacak ve beton veya çelik takozlarla, pas payı elemanlarıyla ve çelik askılarla mesnetlenecektir. Gerekli montaj demirleri yapı çeliğinin ki gibi pas payı ile beraber beton içine gömülecektir.

16 -16- -Tüm çelik konstrüksiyon işindeki kaynaklar elemanda distorsiyon (biçim bozukluğu) ve dâhili gerilmeleri asgariye indirecek biçimde yapılacaktır. Cİvata delikleri civata çapından en fazla 1 mm büyük olacaktır. Delik civarında ve içindeki tüm pürüz ve çapaklar tıraşlanacaktır. Tüm cıvatalar rondelâlı olacaktır. Kaynak ve civata işlerinde işçilik 1. sınıf olacaktır. -Zemin ve 1. kat zemin kaplaması antiasit özellikte malzeme olacaktır.kaplamanın renk ve ebat seçimi Trakya Birlik çe yapılacaktır. Diğer ara kat döşemeleri baklavalı sac veya betonarme olabilir.betonarme olduğu takdirde zemin seramik karo taş ile kaplanacaktır. -Yapılacak imalatlar projesine uygun olacaktır. -İnşaatın temel topraklama sistemi firma tarafından projesine uygun olarak yapılacaktır. -Firma kendine ait malzemenin hava şartlarından, çalınmaktan ve benzeri her türlü zarar ile ziyanından ve korunmasından sorumludur. -Firma konusu geçen inşaatın uygulamasını yaparken makine montajlarını yapacak olan ekiplerle işin akışı gereği uyumlu çalışmak zorundadırlar. -İnşaat işinde çalıştırılacak işçilerin iş güvenliği firmaca sağlanacak firmanın sorumluluğunda olacaktır. İşin yapımı esnasında oluşabilecek iş kazalarından ve bunlardan doğabilecek maddi ve manevi her türlü tazminatlardan firma sorumludur. Bu nedenle Trakya Birliğin zarara uğraması halinde, zararın tümü için firmaya rücu hakkı saklıdır. Ayrıca SGK primleri ve her türlü işçilik ücretleri firma tarafından ayrıca ödenecektir. -Firma işin emniyeti açısından şantiye içinde veya etrafında iş sağlığı ve güvenliği de dahil her türlü emniyeti almakla yükümlüdür. Şantiyede oluşan veya çevreye verilecek zararları tazmin etmek firmaya aittir. Bu konuda Trakya Birlik sorumlu tutulmayacaktır. Trakya Birliğin bu hususlara ilişkin bir zarara uğraması halinde, firmaya rücu hakkı saklıdır. Trakya Birlik inşaat safhaları ile ilgili olarak çeşitli zamanlarda inşaat ile ilgili fotoğraflar çekilmesini isteyebilir.şantiye bunları yerine getirecek olup, bu konuda ücret talep etmeyecektir. -İşin sağlıklı yürütülmesi amacı ile firma şantiyede bulunacak veya vekâleten teknik elemanını bulunduracaktır. Teknik elemana yapılacak her türlü bildirim firmaya yapılmış sayılacaktır. ÇATI VE CEPHE KAPLAMA MALZEME ÖZELLİK LERİ : A-) SANDAVİÇ PANEL - ÇATI KAPLAMA VE CEPHE KAPLAMA + Kalınlık: Üst sac : 0,50 mm Galvaniz Boyalı Alt sac : 0,40 mm Galvaniz Boyalı + Paneller arası : Taş yünü + Taş yünü malzeme Kalınlığı : 50 mm + Renk :Trakya Birlikçe seçilecektir. + Hatve sayısı : 4 + Taş yünü malzeme yoğunluğu : 90 kg/m³ + Yanmazlık sınıfı : A DIN 4102 normlarına uygun. B-)YAĞMUR OLUKLARI VE DERELER : + 2 mm kalınlığında Galvaniz Sac olacak ve çatı kaplama rengi olacaktır.pvc veya galvaniz malzemeden yağmur inişleri yapılacaktır.

17 -17- -İşin şartname ve yapılacak sözleşmeye uygun olmadığının tespiti halinde Trakya Birlik hata ve noksanların giderilmesini firmadan ister, Firma buna uymaz ise Trakya Birlik sözleşmeyi fesheder. -İnşaat işinde çalıştırılacak işçilerin iş güvenliği firmaca sağlanacak ve firmanın sorumluluğunda olacaktır. MADDE 15-SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI VE TEMİNATLARIN İRAT KAYDEDİLECEĞİ HALLER: 15.1-İhale, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Kararı ile kesinlik kazanır. Bu karar firmanın kanuni adresine veya sözleşmede yer alan e-posta adresi ile faks numarasına bildirilecek olup, firmaya yapılan bildirimi müteakip firma 10 gün içerisinde kesin teminatı vermeye ve bütün giderleri kendisine ait olmak üzere sözleşme imzalamaya mecburdur. Firma sözleşmeyi bu süre içerisinde imzalamadığı takdirde Geçiçi Teminat, ayrıca hiç bir ihtara gerek kalmaksızın irat kaydedilir Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sözleşme şartlarından herhangi birinin firma tarafından yerine getirilmemesi yahut eksik veya hatalı ifa edilmesi halinde, sözleşme başkaca bir ihtara lüzum kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilecek ve kesin teminat hiçbir ikaza gerek kalmaksızın irat kaydedilebilecektir.teminatın irad kaydedilmesi yahut sözleşmenin tek taraflı olarak feshedilmesi halinde firma herhangi bir talep ve dava hakkı olmadığını kabül ve taahhüt eder. MADDE 16-ÖDEME: Ödeme şekli; firmalar tarafından teklifte belirtilecektir. Eksik kalan hususlar sözleşme ile akit olunacaktır. MADDE 17-TESLİM SÜRESİ: Firmalar teklif mektubunda teslim süresini belirtecek olup, buna ait işin her safhasının yeraldığı iş termin planını tekliflerine ekleyeceklerdir.trakya Birlik, rafinenin kurulacağı yeri sözleşmeyi müteakip firmaya karşılıklı mutabakat ve tutanak ile teslim edecektir. MADDE 18- İŞ YERİNİN İNCELENMESİ : Firma, teklifini vermeden önce işin mahiyetini, yerini, genel ve mahalli özelliklerini, yükleme, boşaltma şartları ile işçi, su, elektrik temini imkanlarını, işyerinin fiziki özelliğini ve iklim özelliklerini inceleyerek bu hususlar hakkında tam bilgi edinecektir. Firmanın teklif vermesi ile bütün bu incelemeleri yaptığı ve bu konuda tam bilgi edindiği, projeleri hazırlarken ve işin bedelini hesaplarken bu hususları gözönünde bulundurduğu kabul edilir. Bu sebeple işin yürütülmesi sırasında şartların değiştiği iddiasında bulunamaz ve herhangi bir hak talep edemez ya da işi bu sebeple kararlaştırılandan daha geç teslim edemez. MADDE 19- TEKNİK İCAPLARA GÖRE İŞ YAPILMASI : Sanayideki standartlara,teknik icaplara göre ve ayrıca tesisin normal çalışması için yapılması gerekli bu kabil imalatın yapılmasına, firma tüm iş ve hizmetleri fenni şart, icaplarda ve maksada uygun olarak yapıp, termin planına uygun zamanda ve noksansız teslim etmekle yükümlüdür. Teknik icaplara, maksada uygun iş yapılmadığının tespiti halinde, bu durum firmaya bildirilir ve bildirimi müteakip firma uygunsuzluğu derhal ortadan kaldırmadığı takdirde, Trakya Birlik uğradığı zararı yahut hak ve üretim kaybını, başkaca bir bildirime gerek kalmaksızın firmanın teminatından yahut hakedişinden tahsil edebilir.

18 -18- MADDE 20- GARANTİ : Firma teklif mektubunda tesisin garanti süresini belirtecek olup garanti süresi 2 yıldan az olmayacaktır.garanti süresi; Firmanın tesisin komple çalışır halde Trakya Birlik e teslimi sonrası yapılacak geçici kabul çalışmalarını müteakip düzenlenecek geçici kabul tutanağının Trakya Birlik Yönetim Kurulu nca onaylandığı tarihten itibaren başlayacaktır. Garanti süresi içinde herhangi bir arıza yaşanması halinde, 4077 sayılı TKHK hükümlerinin de tarafları bağlayıcı olduğu ve ayrıca garanti süresi içinde değişen parça yahut unsurlar bulunması halinde bunlara değişim tarihlerinden itibaren 2 yıldan az olmamak üzere garanti verileceğini de firma kabul ve taahhüt eder. MADDE 21- FİRMANIN MONTAJ MAHALİNDE TEKNİK PERSONEL BULUNDURMA MECBURİYETİ VE MONTAJ ŞEFLİĞİ : Montaj sırasında firma yeterli sayı ve nitelikte teknik personeli bulunduracaktır.trakya Birlik ten eleman talebinde bulunmayacaktır. Sözkonusu teknik personelin montaj sırasında montaj mahalinde bulunmamaları halinde Trakya Birlik herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın işi durdurmaya yetkilidir. Montajla ilgili olarak montaj şefine yapılacak her türlü tebligat bizzat firmanın kendisine yapılmış sayılacaktır. MADDE 22-MÜCBİR SEBEPLER VE SÜRE UZATIMI: Firmaya mücbir sebepler dışında hiçbir sebeple süre uzatımı verilmez. Mücbir sebepler ; 1-Olağanüstü tabiat halleri (deprem, sel, v.b.) 2-Sosyal sebepler (kanuni grev, bulaşıcı hastalıklar, kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi v.b.) Taraflar mücbir sebep hallerinde, sebebin ortaya çıkmasından itibaren en geç 10 gün içinde karşı tarafa mücbir sebebi belirten mahhalli idareden yahut ilgili kurum ve merciilerden alınmış olan resmi belgeyi sunacak ve mücbir sebebin ne kadar devam edeceğini yazılı olarak bildirecektir. Yukarıda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve firmanın süre uzatımı yahut mücbir sebebe dayanarak sözleşmenin ifasından kaçınma hakkı kalmaz. Yangın, su baskını vb kusura dayalı oluşabilecek aksaklıklarda bu hususların mücbir sebep sayılabilmesi için olayın vukuunda ilgilinin hiç bir sorumluluğunun bulunmadığının yazılı ve resmi bir belge ile ispatı lazım gelmektedir. Aksi halde bu tür hadiseler mücbir sebep olarak değerlendirilmeyecektir. MADDE 23-İŞE BAŞLAMA, BİTİRME SÜRESİ VE CEZAİ ŞARTLAR: Firma, sözleşmede belirtilecekolan sürede 200 ton/gün (final ürün) kapasiteli Rafine Ünitesini komple devreye almak yükümlülüğündedir. Teslim süresi, Madde 22 de belirtilen mücbir sebepler dışında uzatılamaz. Firma, mücbir sebepler dışında teklifinde belirttiği sürede Rafine Ünitesini teslim etmez ise TL./günlük gecikme cezası ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Gecikme 20 günü geçer ise Trakya Birlik, bu cezayı sürdürmede, beklemede veya sözleşmeyi tek taraflı ve bildirimsiz fesh etmekte serbesttir. Sözleşmenin feshi durumunda feshin onayı ile ceza başlama tarihi arasındaki süre, gecikme süresine tabi olur ve bu ceza hiçbir ihtara gerek kalmaksızın firmanın vermiş olduğu Kesin Teminatı nakde çevrilerek yahut firmanın hakedişindan mahsup edilerek tahsil edilebilir. Bu maddede belirtilen sebeplerle sözleşmenin feshi halinde bu şartname konusu iş ve hizmetleri Trakya Birlik bir diğer firmaya yaptırdığında Trakya Birlik in aleyhine zuhur edecek fiyat farkı ve işin bir başkasına yaptırılmasından doğan masraflarını, Trakya Birlik in bu konuda talebini müteakip 10 gün içinde ve defaten ödemeyi firma kabul ve taahhüt eder.

19 -19- Şayet 10 gün içinde iş bu ödeme yapılmazsa, Trakya Birlik bu masraf ve fiyat farkını firmanın hakedişinden mahsup ederek yahut kesin teminatını bildirimsiz olarak irat kaydederek tahsil edebilir. Firma taahhüt konusu işi ve işten doğan hak ve alacaklarını kısmen veya tamamen başkasına devredemez. Devrettiği takdirde Trakya Birlik çe sözleşmesi tek taraflı olarak fesh edilerek, kesin teminatı herhangi bir bildirime gerek olmaksızın irad kaydedilebilir. MADDE 24-İŞÇİLERİN HAKLARI: Firma montaj işinde çalıştıracağı işçi ve personel ile ilgili hükümlerini eksiksiz uygulamaya ve işçi sağlığı ile ilgili tedbirleri almaya mecburdur. Firmanın bu vecibeyi yerine getirmemesi sonucu Trakya Birlik in uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanın firma tarafından karşılanacağını firma ihaleyi almakla kabul eder. İş kazalarından doğacak her türlü tazminat ve sorumluluk firmaya ait olup, buna ilişkin mevcut bir takibat yahut dava var ise, bu sonuçlanıncaya dek, firmanın kesin teminatı iade edilmez. MADDE 25-SİGORTA: İşin Trakya Birlik e teslimine (geçici kabul) kadar olan süre zarfında ihaleyi yüklenen firma; inşaat,montaj ve her türlü makina teçhizatın All risk sigortası ve ilaveten lüzum görülecek diğer sigorta türlerini, Türkiye de yerleşik sigorta şirketlerinden birine Trakya Birlik adına yaptıracaktır. Firmaca bu sigortanın yaptırılmaması halinde bedeli Trakya Birlik çe ödenerek firmanın hakedişinden yahut teminatından tahsil edilecektir. MADDE 26-İŞYERİNİN KORUNMASI: Montaj mahallindeki her türlü inşaat, tesisat ve montaj malzemelerinin Trakya Birlik çe gösterilen yerde muhafazası, inşaatın, tesisatın ve işin her kısmının muhafazası, firmaya aittir. Firma işyeri intizamının temini ve muhafazası için Trakya Birlik tarafından verilecek talimatlara uyacaktır.oluşabilecek zarar ve ziyan için firma Trakya Birlik ten hiç bir talepte bulunamaz. MADDE 27-İMALAT-MONTAJ VE DİĞER İŞLERDEKİ HATA KUSUR VE NOKSANLIKLAR: Firma tarafından yapılacak olan imalat, montaj ve diğer işler bizzat firma tarafından imal edilmeyip üçüncü şahıslardan temin suretiyle Trakya Birlik'e teslim edilmiş olan malzemeye de şamil olmak üzere hata, kusur bulunduğu, malzemenin uygun vasıfta olmadığı, gerek işin süresince, gerek garanti süresi içinde tespit edildiği takdirde gerekli yeniden imal ve temin, takma, sökme, yeniden yapma veya herhangi bir şekilde onarım işlerinin yapılması firmadan istenir. Bu işlerin şartname ve teknik icaplara uygun olarak bilabedel ve gecikmeksizin yapılması firmanın yükümlülüğündedir. MADDE 28-DENEME İŞLETMESİ VE GEÇİCİ KABUL: Bu şartname konusu 200 ton/gün (final yağ) kapasiteli Rafine Ünitesinin montajı tamamlandığında tesisin deneme işletmesine hazır olduğunu firma, Trakya Birlik e yazılı olarak bildirir. Deneme işletmesi Trakya Birlik çe teşkil edilecek bir komisyon ve firma teknik elemanı tarafından müştereken yapılır. Deneme işletmesi süresince firma veya vekilinin işbaşında bulunması şarttır.deneme işletmesi 30 gün olup, Trakya Birlik dilerse bu süreyi uzatabilir veya kısaltabilir. Deneme işletmesi sırasında kullanılacak hammadde, yardımcı madde, elektrik, su, yakıt, buhar ve işçilik giderleri Trakya Birlik e aittir. Komisyon ve firmanın teknik elemanlarınca yapılan deneme işletmesinde; tesis şartname ve sözleşme hükümleri kapsamında kapasite ve performans testine tabi tutulacak olup bu test çalışması sırasında performans ve kapasite garanti değerleri ispatlanacak ve ayrıca komisyon tesis ile ilgili göre kusur ve noksanlıklar tespit ederse tüm bunları belirten müfredatlı bir liste tanzim ederek geçici kabul zaptına ekler ve bunların tamamlanması için gerekli süreyi de komisyon geçici kabul tutanağında belirtir. Ancak tesisin sözleşme ile tayin edilmiş süre içinde noksansız ve kusursuz tamamlanıp çalışır halde teslimi aslolup komisyonca noksanlıkların ve kusurun giderilmesi için verilecek sürede firma bu işleri tamamlamak yükümlülüğündedir.

20 -20- Deneme işletmesi süresinde kapasite ve performans değerleri ile tespit edilen noksanlıklar ve kusurlar bahsekonu verilen süre içinde tamamlanmazsa Trakya Birlik işi cezalı olarak devam ettirmekte veya hiçbir merciden izin almaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etmekte serbesttir.geçici kabul zaptı komisyon üyeleri ve firma veya vekili tarafından imzalanacaktır.deneme işletmesi ve geçici kabul sırasında yapılan incelemelerde fenni bakımdan kabulünde mahsur bulunmayan ancak giderilmesi mümkün görülmeyen veya fazla masraflı veya zaman kaybını gerektiren kusur ve noksanlıklar olursa firmanın ödemesinden veya teminatından Trakya Birlik çe uygun görülecek bir miktar para geçici kabul tutanağında da gösterilmek şartıyla kesilerek iş kabul edilir. Firmanın buna bir itirazı olursa her türlü masraf kendisine ait olmak üzere bu kusur ve noksanlıkları düzeltmeye veya tamamlamaya mecburdur. MADDE 29-KESİN KABUL: Geçici kabulün itibar tarihinden itibaren min.2 yıllık garanti süresi sonunda firmanın müracaatı üzerine tesisin kesin kabül işlemine başlanır. Bu şartname ve ilgili sözleşmeye göre yapılmış tüm işlerde garanti süresi içinde, normal kullanım sonucu olmaksızın meydana gelecek kusur ve arızaların düzeltilmesi firmaya, normal bakım işleri Trakya Birlik e aittir. Kesin kabulde yapılacak deneme ve test çalışmalarında kullanılacak hammadde,yardımcı madde,elektrik, su, yakıt,buhar ve işçilik giderleri Trakya Birlik e aittir. Kesin kabul işlemleri Trakya Birlik'çe kurulacak bir komisyon ve firma veya vekilinin iştirakiyle yürütülür. Kesin Kabul Komisyonu:Garanti edilen kapasite ve performans değerlerinin gerçekleştiğinin tespiti ve geçici kabul sırasında kabule şayan görülmüş, geçici kabulle, kesin kabul sırasında geçen sürede kullanılması sonucu tabi olan aşınma ve eksiltmeden doğan değişiklikler hariç olmak üzere şartname ve ilgili sözleşme konusu işin, şartname ve sözleşmeye ve fenni icaplara uygun yapılmış olmasına atfedilecek herhangi bir değişiklik veya bozukluğun veya geçici kabulden sonra meydana gelmiş bir kusurun mevcut olup olmadığını inceler.bu süre içinde firma bütün vecibelerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine atfedilecek hiçbir kusur ve noksanlık görülmediği takdirde bu hususu belirterek kesin kabul zaptını tanzim eder. Geçici kabul ile Kesin kabul arasındaki sürede vukuu bulmuş bir değişiklik görüldüğü takdirde bunların bilabedel düzeltilmesi ve giderilmesi için firmaya uygun bir süre verilir. Firma bu süre içinde bu kusur ve noksanlıkları düzeltmez veya gidermezse, hiç bir ikaza gerek kalmaksızın teminatı nakte çevrilerek bu işler Trakya Birlik çe yaptırılır. Teminattan artan miktar olursa iade edilir. Teminat bu işler için yetmezse aradaki farkı firma, Trakya Birlik e ödemeyi kabul ve taahhüt eder. MADDE 30- KESİN TEMİNATIN İADESİ: Geçici kabulün itibar tarihinden itibaren min.2 yıllık garanti süresi sonunda garanti edilen kapasite ve performans değerlerinin gerçekleştiğinin tespiti ve varsa kusurlu malzemelerin tamir ve yenilenmesini ve halihazırda şartname konusu işe yahut işin eklentilerine ilişkin Trakya Birlik aleyhine resmi merciilerce başlatılmış bir takibat yahut dava olmadığının tespitini müteakip tutanak düzenlenecek ve Trakya Birlik Yönetim Kurulu onayı ile birlikte Kesin Teminat Mektubu iade edilecektir. Ancak teminatın iade edilebilmesi için firmanın Trakya Birlik e hiçbir borcu olmaması ve Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirmesi şarttır. Aksi halde teminat hiç bir ikaza lüzum olmaksızın nakte çevrilerek firmanın bu borçlarına karşılık tutulur ve fazla kısmı kendisine iade edilir. Şayet teminatı borçlarını karşılamazsa aradaki farkı firma, Trakya Birlik e ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR.

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

Detaylı

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ MOTORİN VE ÖZEL KALORİFER YAKITI SATINALMA ŞARTNAMESİ S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği İşletmelerinin Mart 2007

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 İÇİNDEKİLER İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 ŞANTİYE TESİSLERİ VE YOLLAR... 6 4.1 Şantiye Büroları... 7 4.2 Ulaşım ve Servis Yolları... 8 5 SU TEMİNİ...

Detaylı

OTOMATĠK NUMUNE ALMA CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

OTOMATĠK NUMUNE ALMA CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI OTOMATĠK NUMUNE ALMA CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 54 ADET OTOMATİK NUMUNE ALMA CİHAZI (TEMİN, MONTAJ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 3 TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 1- Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, î 13 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz

Detaylı

TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR TüRKKIZILAY! 1868 TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 1- Sıhhiye Semt Polikliniği, asansör bakım

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1.1. ŞARTNAMENİN

Detaylı

TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE

TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL (15 yıla kadar bina kiralanması genel ve teknik şartları, değerlendirme kriterleri, ön protokol ve kira sözleşmesi ) 2015 1/22 T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6 5.1 Genel... 6 5.2 Yönetmenlikler, St andartlar ve İşçilik... 7 5.3 Montaj ve Yerleştirme... 8 5.4 Proje

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) TOSB

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Üniversitemiz Meslek Yüksek Okulu na satın alınacak olan 19 kalem Otomotiv laboratuarı cihazları ve malzemeleri alımı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KAFETERYA YER VE TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4.

Detaylı

TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ

TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE OTEL, İŞ MERKEZİ, KÜLTÜR VE TOPLANTI MERKEZİ İNŞAATI YAPILMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Tanımlar, ihalenin konusu ve

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğünün 2014 yılında piyasaya sürdüğü aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen ambalaj atıklarının

Detaylı

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği (AKİB) tarafından Mareşal Çakmak Cad. Nadide Apt. No:38 Zemin Kat İskenderun/HATAY

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Teklif Verilmesine İlişkin Şartname, 2. Standart Form, 3. Sözleşme

Detaylı