AVUSTURYA İKTİSAT OKULU 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVUSTURYA İKTİSAT OKULU 1"

Transkript

1 AVUSTURYA İKTİSAT OKULU 1 Yazan: Fritz Machlup Çeviren: İrfan Kalpalı Avusturya Ekonomi Okulu akademik bir kurum değildir ancak, muhakeme, analiz tekniği, araştırma programı ve teorik sistem açısından diğer ekonomi okullarından ayrılır. Bu okul, önemli hususlarda klasik iktisatçılardan, tarihçi okuldan, Marx'ın Ekonomi Okulu'ndan, geleneksel ve matematiksel ekonomiden ayrılır. Bununla birlikte Avusturya Okulu'nun bir çok ilkesi neo-klasik dönem ve modern ekonomiye dahil edilmiştir. Okulun bütün üyeleri, tanınmış okul kurucusu Carl Menger'in "Ekonomi İlkeleri" ve "Ekonomi Problemleri ve Sosyoloji " adlı çalışmalarından anlaşıldığı gibi; Avusturya Okulu, tamamen tekdüze bir sistem olmadığını kabul ederler. İkinci kuşağa mensup ve okulun kurucu yardımcıları olarak kabul edilen Eugen von Böhm-Bawerk ile Friedrich von Wieser, birbirleriyle ve Menger'le bir çok konuda önemli anlaşmazlıklar içindedir. Bu da Avusturya Okulu'nun bütün üyelerince paylaşılan bir doktrin olarak tanımlanmasını güçleştirmektedir. 1890'lı yıllarda dört tipik prensip öne sürülmüştür. Bunlar marjinalizm, azalan marjinal fayda, faydadan vazgeçme maliyeti, tamamlayıcı faktörlere göre değerin belirlenmesidir. Sonraki yıllarda tipik Avusturya modelinde olduğu gibi ana vurgu metodolojik bireycilik ve subjektiflik üzerinde toplanmıştır. Avusturya Okulu bir bütün olarak değil de, metodoloji yaklaşımı, Avusturya Değer Teorisi, Avusturya Sermaye Teorisi, Avusturya Ticaret İlişkisi Teorisi ve Avusturya Ekonomik Özgürlük Teorisi olarak ele alındığında, okulun sadece ilk iki görüşte birleştiği, diğerlerinde bölündüğü görülür. 1 Fritz Machlup, "Austrian Economics" in: The McGraw Hill Encyclopedia of Economics, 2 nd ed. London: McGraw Hill Co. 1994, s:

2 ÖNCÜLER, İLERLETENLER VE TAKİPÇİLER Değer teorisini işleyen bir çok Avusturya Okulu ilkesine ilk dönem ekonomistleri değinmişlerdi. Galiani (1750), de Condillac (1776), Auguste Walras (1831), Lloyd (1834), Dupuit (1846) ve özellikle Gossen fayda ve kıtlık kavramları üzerinde çalışmışlardır. Son üçü ve hatta Galiani bile azalan marjinal fayda kuramını tamamen yerleştirmişlerdir. Bir çok yazar, özellikle Von Thünen ve Cournot marjinalizmin faydaya atfedilmediğini açıklamışlardır. İlk dönem ekonomistleri ve Menger arasındaki en büyük fark; öncülerin açıklığa kavuşmamış temel hipotezler üzerinde bütünleşmiş bir teorik sistem kuramamış olmalarıdır. Ancak, aynı temel varsayımlar üzerinde. bunlardan bağımsız olarak varsayımsaltümdengelimli bir sistem kuran Mengerin çağdaşları da vardır: William Stanley Jevons (1862, 1870) ve Leon Walras (1873). Menger ile bu anılanlar arasındaki başlıca fark, Menger'in izah tarzı teorik olurken, onların izah tarzının matematik sembollerle işlevlendirilmesidir. Bu muhtemelen, neden, 19. yüzyılın son on yılında Menger'in Londra ve Lozan'daki meslekdaşlarından daha fazla takipçisi olduğunu ve Avusturya Okulu'nun neden matematik okulu olarak nitelendirilmediğini açıklar. Böhm-Bawerk ve Wieser'in çalışmaları Avusturya Okulu'nun dünya çapında yayılmasında büyük rol oynamıştır. Sonraki Avusturya kuşağından Ludvig von Mises ve Fredrich A. von Hayek gibi ekonomistler İngiltere ve Amerika'da uzun süre yaşamış, öğretmenlik yapmış ve izleyenlerini büyük ölçüde etkilemişlerdi. AVUSTURYA OKULUNUN BAŞLICA İLKELERİ Pek çok Avusturya Okulu üyesi kişisel görüşlerini şöyle ifade etmişlerdir. 1- Metodolojik Bireycilik: Ekonominin izahı yapılırken, bireyin hareketleri ve kollektif grupların bireyden bağımsız hareket edemeyecekleri gözönünde bulundurulmalıdır. 2- Metodolojik Sübjektiflik: Ekonominin izahında, edinilmiş ve edinilecek bilgilerle, dış gelişmeler ve özellikle istendik davranışlar sonucunda oluşan beklentilerle belirlenen karar ve seçimler gözönünde bulundurulmalıdır.

3 3- Marjinalizm: Bütün ekonomik kararlarda, değerlerde, maliyetlerde, gelirlerde, verimlilikte, vb. fayda; toplama eklenen veya çıkarılan son birimin getireceği faydanın önemine bağlı olarak belirlenir. 4- Zevkler ve Tercihler: Piyasa fiyatını (reel ve potansiyel), mal ve hizmetlerin sübjektif değerleri talebi etkilediğinden tüketiciler belirler. Tüketilen her mal veya hizmetin azalan marjinal faydası, tüketicinin gelirinin kullanımını etkiler. 5- Fırsat Maliyeti: Üreticilerin ve diğer ekonomik faaliyette bulunanların hesapladığı bu maliyetler, verimli hizmetlerin sadece bir malı elde etmek için kullanılışında diğer bir malı elde etmekten vazgeçmeyi ifade eder. 6- Tüketim ve Üretim Zaman Yapısı: "Zaman Tercihi" malların gelecek yerine bugün veya belirsiz bir zamanda tüketmek için varolan tercihin yenilmesini ve yatrımların uzun süreç içinde çok sayıda girdilerden elde edilen çıktılardan oluştuğunu ifade eder. Bu son öneriler Böhm-Bawerk'in sermaye teorisinin iki temel ilkesini ifede etmektedir. Gelecek değerinin indirgenmesindeki görüş açısı ( veya Irving Fischer'in terminolojisinde "sabırsızlık") tüketiciyi gelecekte olması beklenen fayda tüketimini azaltmaya teşvik eder, bu nedenle, tasarruf ve sermaye birikimi yok denecek kadar azdır. "Dolaylı üretim" uzun vadeli bir üretimden sonra verimli hizmetlerin kullanımı (iş, yerleşim) bu hizmetleri daha verimli hale getirir, ki bu da sermaye talebine açıklık getirir. Menger ve Wieser sermaye ve faiz teorisini kabul etmemişler, ancak bu teorinin ana ilkeleri bir çok Avusturyalı ekonomist tarafından kabul edilmiştir. OKUL İÇİ ANLAŞMAZLIKLAR Avusturya ekonomisterinden Mises'in önerdiği oldukça tartışmalı iki düşünce daha vardır. 7- Tüketici Özgürlüğü: Tüketicinin etkisi mal ve hizmet talebi üzerinde doğrudan doğruya hissedilir. Dolaylı olarak ise, serbest rekabetçi piyasada belirlenen fiyatlara göre, üreticilerin ve yatırımcıların üretim planları üzerindeki tüketicinin etkisi üzerinde önemle durulması gereken bir gerçektir. Bununla birlikte mal ve hizmetlerin miktarının, kalitesinin ve fiyatının belirlenmesinde tüketicinin etkisi, ancak devletin alıcı ve satıcıların özgürlüğünü kısıtlamaktan ve piyasaya müdahale etmekten kaçınmasıyla kendini gösterir.(

4 Bir başka deyişle bu düşünce Pareto'nun optimum kuramının aynısıdır. Öneri değer yargısıdır.) 8- Siyasi Bireycilik: Siyasi ve ahlaki özgürlük ancak bireylere tam ekonomik özgürlük verilerek korunabilir. Ekonomik özgürlükteki kısıtlamalar er ya da geç devletin zorlayıcı faaliyetlerinin genişlemesine (artmasına) ve nihayet Kapitalist toplumların 19. yüzyılda elde ettikleri kişi özgürlüğünün zayıflatılmasına ve tahribine neden olur. (Bu ekonomik önerilerden çok politik önerilerde geçerlidir.) Sonradan eklenen bu iki düşünce Avusturyalı ekonomistlerce kabul edilmemiştir. Joseph Schumpeter (1954) marjinalizm ve kapitalist düşünce sistemi arasında kurulan bağa karşı çıkmıştır. Avusturya Okulu ne yazık ki Amerika'da daha özgürlükçü bir program olarak nitelendirilmiştir. Avusturyalı ekonomistler arasında çok sayıda tartışma görülür. Menger, Böhm- Bawerk'in sermaye ve faiz teorisini ciddi bir hata olarak görür. Böhm-Bawerk ve Wieser toplam faydanın (kime? ne için?) marjinal fayda (veya fiyat) ve miktar çarpımına mı yoksa marjinal faydanın integraline mi eşit olduğu konusunda anlaşmazlığa düşmüşlerdir. Buna ilişkin olarak, bu konu, fayda fazlasında (surplus) problem yaratan önemli bir konuydu. Kardinal faydaya karşı ordinal fayda ve faydanın ölçülebilirliği üzerindeki anlaşmazlıklar bugüne kadar süregelmiştir. Halen, Avusturya okulunda ileri sürülen ekonomik dengenin ölçüsü sorunu çözümlenememiştir, açıkça görülüyor ki cevap, denge ile neyin kastedildiğine bağlıdır. Şüphesiz farklı mallar için yapılan harcamaların marjinal fayda dengesi ailenin yaptığı harcamaların dengesine eşittir, fırsat maliyeti ise daha kapsamlı bir dengedir. Menger, denge hakkında ileri sürülen teorileri reddetmiştir. Menger'in özellikle Walrasçı genel denge kuramında piyasa dengesinin bir kısmından bahsetmesi, değişen intibak olarak yorumlanan basit eğilimlerin açıklanmasında denge sisteminin kullanılmasına karşı olduğunu göstermez. Avusturyalı ekonomistler denge hususunda izlenen yola büyük önem vermişlerdir, fakat dengenin belli bir noktada tatmin edici kesin durumlarını formüle edememişlerdir.

5 AVUSTURYA KÖKENLİ EKONOMİSTLER Avusturya'da doğan veya yaşayan bütün ekonomistler Avusturya Ekonomi Okulu'nun üyesi olduğu düşünülmekle birlikte bu doğru değildir. Böhm-Bawerk ve Wieser, Rugen von Philippovich, Emil Sax, Robert Zuckerandl, Johann von Komorzynski, Robert Meyer ve Richard Schüller'in yanında buna ikinci kuşak ekonomistler de dahildir. Hepsinin eserleri aynı yüzyılda yayınlanmıştır. Aynı dönemde yaşamış iki Viyanalı ekonomist Rudolph Auspitz ve Richard Lieben Avusturya kökenli olmayan Avusturyalı olarak nitelendirilirler ve Matematik Okulu'na dahil edilirler. Joseph Schumpeter, Walrasçı görüşe güçlü bir bağlılığı olduğu halde aynı şekilde nitelendirilmekte ve genelde üçüncü kuşak Avusturyalı ekonomistlerden sayılmaktadır. Eserleri 1900 yılından sonra yayınlanmaya başlanan bu kuşak ekonomistleri Böhm-Bawerk Okulu'nun üyesiydiler. Bu grubun en önemli üyeleri Mises, Schumpeter, Hans Mayer, Alfred Amonn, Richard von Strigl ve Leo Schönefeld-Illy'dir. Eserleri 1920'lerde yayınlanmaya başlananlar dördüncü kuşak olarak kabul edilirler. Alexander Mahr hariç, hepsi Viyana'da 1922'den 1934'e kadar Mises'in başında bulunduğu özel okulun üyeleri idiler. Bunlar Friedrich A. von Hayek, Gottfried Haberler, Fritz Machlup, Oskar Morgenstern ve Paul N. Rosenstein- Rodan'dır. Bunların birçoğu 1935'ten önce olmak üzere 1938'den önce hepsi Viyana'yı terketmişlerdir. Temsilcisi Erich Streissler olan olan Avusturya Okulu'nun beşinci kuşağı halen Viyana'da çalışmalarını sürdürmektedirler. AVUSTURYA KÖKENLİ OLMAYAN AVUSTURYA EKONOMİSTLERİ Avusturyalı ekonomistler, kullandıkları analiz metodları ve temel hipotezlerden ziyade doğduğu ve yaşadığı yere göre vasıflandırıldığında, gerçek Avusturyalı olmayan bir çok Avusturya ekonomistine rastlamak mümkündür. Aslında Charles Gide ve Charles Rist, 1909 gibi erken bir zamanda, " son zamanlarda Avusturya Okulu'nun Avusturyalı olmasından çok Amerikalı olduğunu" yazmışlar ve bunu tutkuyla işleyen yazarlardan bahsetmişlerdir. Avusturya Ekonomi Okulu yanlıları arasında, Avrupa Kıtası'nda İtalya'da Maffeo Pantaleoni ve sonraları Augusto Craizani, Hollanda'da Nicolas Gerard ve G.M. Verrjn-Stuart, Fransa'da Paul Leroy-Beaulieu, Adolphe Landry ve Gaetan Pirou, Danimarka'da Laurist Vilhelm Birck ve en önemlisi İsveç'te Knut Wicksell vardır. William Smart ve William Robert Scott Avusturya Ekonomi öğretilerine göre en açık fikirli ekonomistler olarak kabul edildikleri için bizim çağdaşlarımız Lionel Robbins ve John R. Hicks'te eklenebilir.

6 "Avusturya bağlantısı"ndan dolayı Amerika'da 19. yüzyılın son on yılında yayınlanmaya başlanan en az beş ekonomistten söz edilebilir. John Bates Clark marjinal verimlilik teorisini bunlardan bağımsız olarak geliştirmiş, fakat bu çalışma Avusturya çalışmasıyla bir noktada birleşmiştir. Irving Fisher, değer teorisinde Walras görüşünü, farksızlık eğrisi teorisinin gelişiminde, Edgeworth görüşünü, en çok da sermaye ve faiz teorisinde Böhm- Bawerk görşünü savunur. David J. Green Wieser'in " Fırsat Maliyeti" teorisine katkıda bulunmuştur. Avusturya maliyet ve değer teorisini kaleme alan Herbert J. Davenport bazı hususlarda bir kurucu olarak görülür. Son olarak, Frank A. Fetter değer teorisine gerçek Avusturyalı ekonomistlerin yaptığından çok daha fazla Avusturya kimliği kazandırmış ve fizik geliri düşüncesini üretmiştir. Bir kaç yıl sonra Mises 1940'da Amerika'ya gidince New York'ta bir Mises semineri başlatmıştır. Öğrencileri arasında " müteşebbis ilişkisi" teorisi ile İsrael M. Kirzner ve özgürlükçü anarşizmi benimsemesi ile Murray N. Rothbard dikkat çekmektedir. Son olarak Alman kökenli, Berlin ve Londra'da dereceler almış olan Ludwig Lachmann, Amerika- Avusturya Ekonomisi'nin kısa biyografilerini kaleme alan bir yazar olmuştur. KAYNAKÇA: Böhm-Bawerk, Eugen von, Capital and Interest, 3 vols., Libertarian Press, South Holland, III.,1959, first published as Kapital und Kapitalzins, 1884, 1889 and 1912; Hayek, Friedrich A. von, The Pure Theory of Capital, Macmillan, London, 1941; Hayek, Friedrich A. von, Individualism and Economic Order, University of Chicago, 1948; Hayek, Friedrich A. von, "Economic Thought, VI; Austrian School", International Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 4, Macmillan and Free Press, New York, 1968, pp ; Hicks, John R., and Wilhelm Weber, Carl Menger and the Austrian School and Economics, Clarendon Press, Oxford, 1978; Kauder, Emil, A History of Marginal Utility Theory, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1965; Kirzner, Israel M., Perception, Opportunity, and Profit:Studies in the Theory of Entrepreneurship, University of Chicago Press, Chicago, 1979; Menger, Carl: Principles of Economics, Free Press, Glencoe, III, 1950, first published as Grundsatze der Volkswirtschaftslehre, 1871; Menger, Carl, Problems of Economics and sociology, University of Illinois Press, Urbana, 1963, first published as Untersuchungen über die Methode der Socialwissenschaften und der Politischen Okonomie Insbesondore, 1883; Mises, Ludwig von, The Theory of Money and Credit, Yale University Press, New Haven, Conn., 1953, first published in German, 1912; Mises,

7 Ludwig von, Socialism: An Economic and Sociological Analysis, Jonathan Cape, London, 1969, first published in German, 1922; Mises, Ludwig von, Human Action: A Treatise on Economics, Regnery, Chicago, 1966, 1 st ed., 1949; Rosenstein-Rodan, Paul N., "Marginal Utility" International Economic Papers, vol.10, pp , first published, with bibliography, as "Grenznutzen," Handvorterbuch der Staatswissenschaften, vol 4, 1927; Schumpeter, Joseph A, The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 19934, first published in German, 1912; Schumpeter, Joseph A, History of Economic Analysis, Oxford University Press, New York, 1954, p. 870; Spadaro, Louis M. (ed.), New Directions in Austrian Economics, Sheed, Andrews and McMeel, Kansas City, Mo., 1978; Wieser, Friedrich von, Naturel Value, Kelley and Millman, New York, 1956, first published as der Natürliche Wert, 1889.

AVUSTURYA İKTİSAT OKULU

AVUSTURYA İKTİSAT OKULU AVUSTURYA İKTİSAT OKULU Avusturya İktisat Okulu, Carl Menger in 1871 yılında yayınlanan Ekonomi Biliminin Temelleri (Grundsatze der Volkwirthcaftslehre) isimli kitabı ile doğmuştur. Bu eseri ile Menger,

Detaylı

TARİHSEL SÜREÇTE GİRİŞİMCİLİK TEORİSİ: GİRİŞİMCİLİĞİN EKONOMİK BÜYÜME VE İSTİHDAM BOYUTU 1

TARİHSEL SÜREÇTE GİRİŞİMCİLİK TEORİSİ: GİRİŞİMCİLİĞİN EKONOMİK BÜYÜME VE İSTİHDAM BOYUTU 1 Tarihsel Süreçte Girişimcilik Teorisi: Girişimciliğin Ekonomik Büyüme ve İstihdam Boyutu 29 TARİHSEL SÜREÇTE GİRİŞİMCİLİK TEORİSİ: GİRİŞİMCİLİĞİN EKONOMİK BÜYÜME VE İSTİHDAM BOYUTU 1 Özgür TOPKAYA Dr.,

Detaylı

TARTIŞMA METNİ 2012/40 http ://www.tek.org.tr. AVRUPA, ABD ve TÜRKİYE DE İKTİSAT EĞİTİMİ

TARTIŞMA METNİ 2012/40 http ://www.tek.org.tr. AVRUPA, ABD ve TÜRKİYE DE İKTİSAT EĞİTİMİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2012/40 http ://www.tek.org.tr AVRUPA, ABD ve TÜRKİYE DE İKTİSAT EĞİTİMİ Ercan Uygur ve Oya S. Erdoğdu Bu çalışma "İKTİSAT EĞİTİMİ (ULUSAL İKTİSAT EĞİTİMİ SEMPOZYUMU)",

Detaylı

İKTİSADIN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE MERKANTİLİZMDEN GÜNÜMÜZE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER

İKTİSADIN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE MERKANTİLİZMDEN GÜNÜMÜZE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER İKTİSADIN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE MERKANTİLİZMDEN GÜNÜMÜZE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER Kamil Güngör * GİRİŞ İnsan oğlunun yeryüzünde yaşama başlamasından itibaren çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için, üretimde

Detaylı

KLASiK LiBERALizM, NEO-LİBERALİZM VE LiBERTARİANİzM

KLASiK LiBERALizM, NEO-LİBERALİZM VE LiBERTARİANİzM KLASiK LiBERALizM, NEO-LİBERALİZM VE LiBERTARİANİzM Co~kun Can AKTAN GİRİş Liberalizm, tarihsel kökenleri 17. yüzyılın ba 'larına dek uzanan bir sosyal doktrin ve felsefedir. Ba langıçta John Locke'un

Detaylı

Liberal İktisat ve Krizler: Her Seferinde Haklı Çıkan Paradigma

Liberal İktisat ve Krizler: Her Seferinde Haklı Çıkan Paradigma Liberal İktisat ve Krizler: Her Seferinde Haklı Çıkan Paradigma Alper Akalın* Giriş: Günümüzde yaşanan küresel kriz ve sebep olduğu tahripkâr neticeler, her kriz sonrasında sorulmasına alıştığımız serbest

Detaylı

PARANIN MİKTAR TEORİSİ VE TÜRKİYE DE GEÇERLİLİĞİ THE QUANTITY THEORY OF MONEY AND ITS VALIDITY FOR TURKEY

PARANIN MİKTAR TEORİSİ VE TÜRKİYE DE GEÇERLİLİĞİ THE QUANTITY THEORY OF MONEY AND ITS VALIDITY FOR TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.3, s.87-115. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ İÇİN DEĞER VE DEĞER ÖĞRETİSİ. Mehmet Ertaş. Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Harita Kadastro Programı

TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ İÇİN DEĞER VE DEĞER ÖĞRETİSİ. Mehmet Ertaş. Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Harita Kadastro Programı TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ İÇİN DEĞER VE DEĞER ÖĞRETİSİ Mehmet Ertaş Selçuk Üniversitesi Harita Kadastro Programı Özet Bu çalışmada, değer kavramına genel bir bakış yapılmıştır. Değer, sanayi devriminin başladığı

Detaylı

KAMU EKONOMİSİ TEORİSİNİN GELİŞMESİNDE KAMU TERCİHİ TEORİSİNİN ETKİSİ

KAMU EKONOMİSİ TEORİSİNİN GELİŞMESİNDE KAMU TERCİHİ TEORİSİNİN ETKİSİ KAMU EKONOMİSİ TEORİSİNİN GELİŞMESİNDE KAMU TERCİHİ TEORİSİNİN ETKİSİ Dr. Mustafa SAKAL* ÖZET Kamu ekonomisi teorisindeki gelişmeler kamu ekonomisinin genişlemesiyle de yakından ilişkili bir konudur. Zaman

Detaylı

1979 Nobel Đktisat Ödülü: Sir W. Arthur Lewis in Đktisat Bilimine Katkıları (23 Ocak 1915 15 Haziran 1991)

1979 Nobel Đktisat Ödülü: Sir W. Arthur Lewis in Đktisat Bilimine Katkıları (23 Ocak 1915 15 Haziran 1991) 1979 Nobel Đktisat Ödülü: Sir W. Arthur Lewis in Đktisat Bilimine Katkıları (23 Ocak 1915 15 Haziran 1991) Doç. Dr. Süleyman ÖZDEMĐR Adı: Sir William Arthur Lewis Doğum: Ölüm: 23 Ocak 1915 Santa Lucia,

Detaylı

NEO-KLASİK TEORİDEN, NEO-MERKANTİLİST SİSTEME; KÜRESEL EKONOMİK KRİZ ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME

NEO-KLASİK TEORİDEN, NEO-MERKANTİLİST SİSTEME; KÜRESEL EKONOMİK KRİZ ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME NEO-KLASİK TEORİDEN, NEO-MERKANTİLİST SİSTEME; KÜRESEL EKONOMİK KRİZ ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME Selda Atik 1 Neo-klasik ekonomiyi koşulsuz savunan ve serbest piyasa ekonomisi kurallarını bu teori üzerine

Detaylı

FREİBURG HUKUK-EKONOMİ OKULU EKONOMİK ANAYASA YAKLAŞIMI

FREİBURG HUKUK-EKONOMİ OKULU EKONOMİK ANAYASA YAKLAŞIMI FREİBURG HUKUK-EKONOMİ OKULU VE EKONOMİK ANAYASA YAKLAŞIMI Yazan: Viktor J. Vanberg * Çeviren :Hüseyin ŞEN Freiburg Hukuk-Ekonomi Okulu, Freiburg Üniversitesi nde 1930 lu yıllarda Alman ekonomistler Walter

Detaylı

DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK

DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2480 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1451 DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 1, 6) Doç.Dr. Funda Rana ÖZBEY ADAÇAY (Ünite 2, 4)

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2006/8 http ://www.tek. org.tr EKONOMETRİNİN GELİŞİMİ : İKTİSADIN BİLİM OLMA ÇABASI.

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2006/8 http ://www.tek. org.tr EKONOMETRİNİN GELİŞİMİ : İKTİSADIN BİLİM OLMA ÇABASI. TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2006/8 http ://www.tek. org.tr EKONOMETRİNİN GELİŞİMİ : İKTİSADIN BİLİM OLMA ÇABASI Ercan Uygur Mayıs, 2006 EKONOMETRİNİN GELİŞİMİ: İKTİSADIN BİLİM OLMA ÇABASI Ercan

Detaylı

İKTİSADİ BÜYÜMENİN EKOLOJİK SINIRLARI VE KALKINMANIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

İKTİSADİ BÜYÜMENİN EKOLOJİK SINIRLARI VE KALKINMANIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI İKTİSADİ BÜYÜMENİN EKOLOJİK SINIRLARI VE KALKINMANIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ Yüksek Lisans Tezi Funda ASLAN Ankara-2010 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1 Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI Doç.Dr. Yaşar SARI Genel Ekonomi 1 Kaynaklar: Ekonomiye Giriş Prof.Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN Doç.Dr. Ahmet TAYFUN Genel Ekonomi Prof.Dr. Kenan ÇELİK İktisada Giriş Ders Notları

Detaylı

The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management 2008, Volume III Spring

The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management 2008, Volume III Spring The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management 2008, Volume III Spring GARY S. BECKER İN İKTİSAT BİLİMİNE VE BEŞERİ SERMAYE TEORİSİNE KATKILARI ÖZET Mahmut BİLEN İbrahim Güran YUMUŞAK Nobel Ekonomi

Detaylı

İKTİSAT VE MATEMATİK GONCA YAŞAR

İKTİSAT VE MATEMATİK GONCA YAŞAR İKTİSAT VE MATEMATİK GONCA YAŞAR Danışman: Doç. Dr. Servet CEYLAN Giresun Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine Göre Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı İçin Hazırlanan YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Kamu Ekonomisi Alanında Geçmişten Günümüze Yaşanan Gelişmeler ve Geleceğe İlişkin Beklentiler

Kamu Ekonomisi Alanında Geçmişten Günümüze Yaşanan Gelişmeler ve Geleceğe İlişkin Beklentiler M.C. GÜRAN, S. OĞUZ Kamu Ekonomisi Alanında Geçmişten Günümüze Yaşanan Gelişmeler ve Geleceğe İlişkin Beklentiler M. Cahit GÜRAN * Serpil OĞUZ ** Özet Geçtiğimiz 50 yılda kamu ekonomisi alanında önemli

Detaylı

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Ersan BOCUTOĞLU * Aykut EKİNCİ ** Özet Bugün dünya 1929 Büyük Bunalımından sonraki en şiddetli krizin içinde bulunmaktadır. Küresel Krize karşı

Detaylı

PORTFÖY OLUŞTURMADA KURUMSAL YATIRIMCI YAKLAŞIMI

PORTFÖY OLUŞTURMADA KURUMSAL YATIRIMCI YAKLAŞIMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI PORTFÖY OLUŞTURMADA KURUMSAL YATIRIMCI YAKLAŞIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ TURAN KOCABIYIK Tez Danışmanı: YARD. DOÇ. DR. HAYRETTİN

Detaylı

T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI

T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI GĠRĠġĠMCĠ KADIN VE ERKEKLERĠN BAġARI ALGISINDAKĠ FARKLILIKLAR: KÜÇÜK ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERDE BURSA

Detaylı

AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ: PİYASA DAĞILIMI-YENİDEN DAĞILIM

AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ: PİYASA DAĞILIMI-YENİDEN DAĞILIM AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ: PİYASA DAĞILIMI-YENİDEN DAĞILIM -İlyas KÖSTEKLİ nin anısına s - Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) hava kirliliğini, sigara reklamlarını, kan gölüne dönen otoyollardaki

Detaylı

11. Hafta Ütopik ve Bilimsel Sosyalizm: St. Simon, Fourier, Owen ve Marx

11. Hafta Ütopik ve Bilimsel Sosyalizm: St. Simon, Fourier, Owen ve Marx 11. Hafta : St. Simon, Fourier, Owen ve Marx Siyasal düşünceler bağlamında önceki haftalarda ele alınan düşünürlerin önemli bir kısmı aynı zamanda liberal kuramın temel ilkelerinin şekillenmesine katkı

Detaylı

TÜRKİYE'DE "KAMU KESİMİ VE ÖZEL KESİM" AYIRIMININ NORMATİF VE REEL PLANDA ÖNEMİ VE SINIRLARI

TÜRKİYE'DE KAMU KESİMİ VE ÖZEL KESİM AYIRIMININ NORMATİF VE REEL PLANDA ÖNEMİ VE SINIRLARI T.C MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE'DE "KAMU KESİMİ VE ÖZEL KESİM" AYIRIMININ NORMATİF VE REEL PLANDA ÖNEMİ VE SINIRLARI ERTAN TOSUN DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

ENDÜSTRİYEL UYUŞMAZLIK BİÇİMİ OLARAK GREVİN SOSYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENDÜSTRİYEL UYUŞMAZLIK BİÇİMİ OLARAK GREVİN SOSYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ENDÜSTRİYEL UYUŞMAZLIK BİÇİMİ OLARAK GREVİN SOSYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ H. Şebnem SEÇER * ABSTRACT This study involves the sociological analysis of strikes. Generally, strikes are analyzed in terms

Detaylı

TÜRKİYE DE İNSAN KAYNAKLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİ EKSENİNDE YAŞADIĞI DEĞİŞİM

TÜRKİYE DE İNSAN KAYNAKLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİ EKSENİNDE YAŞADIĞI DEĞİŞİM T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE DE İNSAN KAYNAKLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİ EKSENİNDE YAŞADIĞI DEĞİŞİM Yüksek Lisans Tezi SEDA BOZKURT İSTANBUL, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

ON STRATEJİK YÖNETİM OKULU: BİÇİMLEŞME OKULUNUN BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇERÇEVESİ

ON STRATEJİK YÖNETİM OKULU: BİÇİMLEŞME OKULUNUN BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇERÇEVESİ Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (6) 2003, 73-122 ON STRATEJİK YÖNETİM OKULU: BİÇİMLEŞME OKULUNUN BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇERÇEVESİ TEN SCHOOLS OF STRATEGIC MANAGEMENT: THE INTEGRATIVE FRAMEWORK OF CONFIGURATION SCHOOL

Detaylı

Ekonomiyi Anlamak. Çeviren: Nejdet Kandemir

Ekonomiyi Anlamak. Çeviren: Nejdet Kandemir Ekonomiyi Anlamak Çeviren: Nejdet Kandemir Rothbard, Murray N. Ekonomiyi Anlamak Making Economic Sense (2 nd edition) Çeviren: Nejdet Kandemir ISBN 13: 978-975-6201-71-8 Liberte Yayınları / 171 Avusturya

Detaylı

İKTİSADI ANALİZ TARİHÎNE NASIL YAKLAŞMAK GEREKİR?

İKTİSADI ANALİZ TARİHÎNE NASIL YAKLAŞMAK GEREKİR? H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, 200K s. 19-38 Anahtar Sözcükler: Mutlakçılık, Görececilik, "bilim öncesi vizyon", düşünce okulu, Klasik-Marksist okul; Neoklasik düşünce

Detaylı