Serbest/Total Prostat Spesifik Antijen (PSA) Oran n n Tan sal Yeterlilik Bak m ndan De erlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Serbest/Total Prostat Spesifik Antijen (PSA) Oran n n Tan sal Yeterlilik Bak m ndan De erlendirilmesi"

Transkript

1 Klinik Geliflim 17 (3/4) - (13-18) 2004 Serbest/Total Prostat Spesifik Antijen (PSA) Oran n n Tan sal Yeterlilik Bak m ndan De erlendirilmesi Dr. Saadet Kurçenli, Dr. Sacide Atalay, Dr. Didem Özkazanç, Dr. M. Murat Yekrek Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Bölümü Özet Serum total PSA (prostat spesifik antijen) de eri 4-10 ng/ml bulunan hastalarda, prostat kanseri (PCa) ve benign prostat hipertrofisi (BPH) ay r m nda, gereksiz biyopsiyi azaltabilmek amac ile laboratuvar m z için serum serbest/total PSA oran cut-off de eri tayini amaçland. Çal flmada, yafllar aras nda de iflen, total PSA de erleri 4-10 ng/ml aras nda bulunan, TRUS+PBx (transrektal ultrasonografi eflli inde sistematik prostat biyopsisi) ile elde edilen patolojik tan lar na göre ay r m yap lan, 87 BPH ve 20 PCa l hastada serum total ve serbest PSA düzeyleri elektrokemilüminesans immunoassay (ECLIA) yöntemi ile tayin edildi. Bu parametrelerin sensitivite, spesifite, pozitif ve negatif kestirim de erleri, ROC (relative operating characteristic-nispi ifllemleme özelli i) analizleri ve aralar ndaki uyumluluk çal flmalar yap ld. Serum serbest/total PSA oran ortalama de eri, PCa l olgularda 0.13 iken, BPH grubunda 0.21 bulundu (p<0.05). Serum serbest/total PSA oran için 0.18 cut-off de eri al nd nda, sensitivite %85, spesifite %55.1 idi. Sonuçta, PCa tan s nda serum serbest/total PSA oran n n kullan m n n, tek bafl na total PSA kullan m ndan daha yüksek sensitivite ve spesifiteye sahip oldu u ve serbest/total PSA oran için 0.18 cut-off de eri al nd nda, PCa ve BPH aras nda ay r m kolaylaflt rabilece i ve gereksiz biyopsileri azaltabilece i kan s na var ld. Anahtar kelimeler: Prostat kanseri, benign prostat hipertrofisi, serum serbest/total PSA oran Abstract Evaluation of Free/Total PSA Ratio for the Diagnostic Efficiency In this study, it was aimed to determine the clinical usage of the level of serum PSA (prostate specific antigen) and the ratio of serum free/total PSA. It s thought that the use of free PSA together with total PSA makes the differential diagnosis of prostate cancer and benign prostatic hyperplasia (BPH) easier. In our study, the significance of the ratio of free PSA to total PSA in patiens with prostate cancer and BPH and the significant cut-off value was examined. A total of 107 patients who had PSA values between 4-10 ng/ml and age between years old were included in this study. Sera were obtained from pathologically diagnosed with TRUS+PBx (transrectal ultrasonographic sistematic prostate biopsy) 87 BPH and 20 PCa patients. Serum total and free PSA values were determined with electrochemiluminescent immunometric method. We calculated sensitivity, spesificitiy, pozitive predictive value, negative predictive value, relative operating characteristic analisies and the corelation between them. The average free/total PSA value was 0.13 in the prostate cancer group, while this value was 0.21 in the BPH group. This rate is significantly low in patients with prostat cancer compared to BPH (p<0.05). The sensitivity and specifity of free/total PSA were 85% and 55.17% at a cut-off value In conclusion, the use of free/total PSA ratio was found more effective than total PSA value in the diagnosis of prostate cancer. It is concluded that when the cut-off value is 0.18 for free/total PSA, it is easier to differantiate prostate cancer from BPH and reduce unnecessary biopsies. Keywords: Prostate cancer, benign prostatic hyperplasia, the ratio of serum free/total PSA 13

2 Girifl Yaklafl k son elli y ld r, prostat kanseri (PCa), erkeklerde kanserden ölüm nedenleri aras nda, akci er kanserinden sonra ikinci s rada yer almaktad r. PSA (prostat spesifik antijen), ilk kez 1971 de Hara ve arkadafllar taraf ndan keflfedilmifl olup, ürolojik onkoloji alan nda devir açan bir tümör belirteci olmufl ve PCa n n tan s nda, evrelendirilmesinde ve hastalar n izleminde büyük aflama kaydedilmesine olanak sa lam flt r (1,2). Günümüzde serum PSA düzeyi 10 ng/ml nin alt nda olan ve iskelet sistemi semptomu olmayan olgularda, evreleme için tüm vücut kemik sintigrafisi incelemesine gerek duyulmamaktad r (3). PSA, ayn zamanda Gleason grade i ve pelvik lenf nodu tutulumunu belirlemek için, lokal klinik evrelemeyle kombine edilebilir. Bugün, serum PSA parametrelerinin, pahal veya invaziv evreleme yöntemlerine gerek kalmaks z n klinik kullan m için aray fllar sürdürülmektedir (4). PSA tedavi sonras izlemede ve nüks hastal göstermede duyarl d r. Bu durumda PSA n n ölçülebilir düzeyde oluflu veya yükselmesi; semptomlar n ortaya ç k fl ndan, dijital rektal muayenenin (DRE) anormal özellik kazanmas ndan ve tüm vücut kemik sintigrafisinde tutulum olmas ndan aylar veya y llar önce dikkat çeker (5). O halde PSA, PCa n n tan s nda, evrelenmesinde, izlenmesinde ve prognozun belirlenmesinde iyi bir göstergedir. Ancak bütün tümör belirteçlerinde oldu u gibi klinik, laboratuvar veya radyolojik bulgularla birlikte de erlendirilerek etkinli i art r lmal d r. PSA n n bu genifl kullan m göz ö- nüne al nd nda, ekonomik aç dan ve ifl yükünü hafifletmek amac yla; bu tümör belirtecinin sensitivite ve özgüllü ünü art racak PSA parametrelerinin kullan m n n gereklili ini ve de erini ortaya koymak gerekmektedir. Bu çal flmada da PSA parametrelerinden biri olan serbest/total PSA oran kullan m n n BPH ile PCa ay r m ndaki etkinli inin ortaya konmas amaçlanm flt r. Serbest/total PSA oran n n benign ve malign olgular n ayr m nda artm fl bir spesifite sa lad n gösterten çal flmalar vard r (6) Ayr ca radyoloji ve laboratuvar sonuçlar n n beraberce kullan ld PSA dansitesi (Serum T PSA/Prostatik hacim), malignite ay r m için önerilmektedir (7). Gereç ve Yöntem Çal flma, Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi ne baflvuran, serum PSA düzeyi 4-10 ng/ml aras nda bulunmufl ve TRUS+PBx (transrektal ultrasonografi eflli inde sistematik prostat biyopsisi) ile BPH ve PCa tan s alm fl, 87 si BPH (Benign Prostat Hipertofisi) ve 20 si PCa olmak üzere henüz tedaviye bafllanmam fl toplam 107 hastay kapsamaktad r. Yafl ortalamalar BPH grubunda 67.48±7.51 ve PCa Tablo. Serum moleküler PSA oran için de iflik s n r de erlerinin al nmas ile elde edilen duyarl l k, özgüllük, pozitif kestirim de eri ve negatif kestirim de erleri Serum Moleküler Duyarl l k Özgüllük Pozitif Kestirim Negatif Kestirim PSA Oran De eri De eri S n r De eri

3 grubunda ise 73.70±10.05 olup yafl da l mlar na göre gruplar aras nda istatistiksel olarak ileri düzeyde anlaml fark vard r (p<0.01). Malign olan olgular n yafl ortalamas daha yüksektir. Saat 9 da al nan açl k kan örnekleri en geç iki saat içinde 3500 devir/dk da 5 dakika santrifüj edilerek serumlar ayr ld. Ayn günde serumlardan total PSA, serbest PSA ölçümü yap larak serum serbest/total PSA oran hesapland. Serum total PSA (Cat.no ) ve serbest PSA (Cat.no ) düzeyleri, elektrokemilüminesans immunoassay (ECLIA) yöntemi ile Elecsys 2010 analizöründe ng/ml düzeylerinde tayin edildi. Reaktif, ekimolar olarak PSA ve PSA-ACT yi tan yan iki monoklonal antikor içermektedir. Örnekteki PSA, her ikisi de PSA ya spesifik olan biotinlenmifl ve rutenyumla iflaretli monoklonal antikorlarla sandwich oluflturmak üzere reaksiyon verir. Ortama streptavidin kapl mikropartiküllerin kat lmas yla, kompleks, biyotin-streptavidin etkileflimi yoluyla solid faza ba lan r. Reaksiyon kar fl m ölçüm hücrelerine aspire edilir ve burada mikropartiküller manyetik olarak elektrot yüzeyine tutunurlar. Ba lanmam fl maddelerin uzaklaflt r lmas ndan sonra elektrota voltaj uygulanmas yla kemilüminesans emisyon indüklenir ve bu emisyon ölçülerek kalibrasyon e risinden de erlendirilir. Çal flmada elde edilen bulgular de erlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 10.0 program kullan ld. Çal flma verileri de erlendirilirken tan mlay c istatistiksel metotlar n (ortalama, standart sapma) yan s ra niceliksel verilerin karfl laflt r lmas nda Student t testi ve Mann Whitney U testi uyguland. Sonuçlar %95 lik güven aral nda, anlaml l k p<0.05 düzeyinde de- erlendirildi. Bulgular Serum serbest/total PSA oran s n r de erinin 0.15 ile 0.19 aras nda al nmas ile elde edilen sensitivite ve spesifite de erleri s ras yla; Benign olgular Malign olgular fiekil 1- Olgular n yafl ortalamalar na göre da l m (p<0.01) Ort Benign olgular Malign olgular fiekil 2- Hasta gruplar n T PSA düzeylerine göre da - l m (p<0.01) Ort Benign olgular Malign olgular fiekil 3- F/T PSA düzeylerine göre da l m (p<0.01) F/T PSA fiekil 4- Serum T PSA ve moleküler PSA oran parametreleri için çizilen ROC e rileri. 15

4 için %75 ve %71.2, 0.16 için %75 ve %67.82, 0.17 için %80 ve %60.92, 0.18 için %85 ve %55.17, 0.19 için %85 ve %49.35, 0.20 için %85 ve %48 olarak bulundu s n r de eri için çizilen ROC (relative operating characteristic-nispi ifllemleme özelli i) e risi alt nda kalan alan 0.74, serum PSA düzeyi için hesaplanan alan ise 0.52 olarak bulundu. Bu iki de er aras nda, istatistiksel olarak anlaml fark saptand (p<0.05). Tart flma ve Sonuç lk kez 1991 y l nda Stenman ve arkadafllar nca, DRE de malignite bulgusu olmayan ve serum PSA düzeyi intermediate olarak s n flanan ng/ml olan olgularda, negatif TRUS+PBx ifllemini azaltmak amac ile, serum serbest/total PSA oran kullan m n n daha yüksek sensitivite ve özgüllü e sahip oldu u öne sürülmüfltür (8). Vashi ve arkadafllar, serum PSA düzeyi <10.0 ng/ml olan 289 olguda, serum PSA düzeyi ve serum serbest/total PSA oran için çizdikleri ROC e rilerinin alt nda kalan alanlar s ras yla 0.51 ve 0.72 olarak hesaplam fllar ve aradaki fark n istatistiksel olarak anlaml düzeyde oldu unu ortaya koymufllard r (p<0.001) (9). Çal flmam zda da, sözü edilen çal flmaya paralel olarak, bu iki de- er s ras yla 0.52 ve 0.74 olarak bulundu (p=0.03). Higashira ve arkadafllar, DRE de malignite bulgusu olup olmamas ve serum PSA düzeyine bak lmaks z n 116 olgunun de erlendirilmesi sonucu, PCa olgular nda BPH olgular na göre serum PSA düzeyi anlaml olarak daha yüksek ve serum serbest/total PSA oran de erlerinin istatistiksel olarak anlaml düzeyde daha düflük oldu unu saptam fllard r. (p de erleri s ras yla ve ). Bu çal flmada çizilen ROC e risi neticesinde optimal serum serbest/total PSA oran için 0.12 s n r de eri önerilmifltir (10). Jung ve arkadafllar, DRE de malignite bulgusu olup olmamas ve serum PSA düzeyine bak lmaks z n PCa (n=66) ve BPH li (n=119) iki farkl olgu grubunun de erlendirilmesi sonucu, PCa l grupta BPH li gruba göre, serum serbest/total PSA oran de erlerinin istatistiksel olarak anlaml düzeyde düflük oldu unu saptam fllard r (p<0.05) (11). Serum serbest/total PSA oran ve serum PSA düzeyi için çizilen ROC e rilerinin alt ndaki alanlar s ras yla 0.85 ve 0.81 olarak bulunmufltur (p<0.05). Morote ve arkadafllar, PCa (n=22) ve BPH (n=52) olmak üzere yapt klar çal flmada DRE de malignite bulgusu olmayan ve serum PSA düzeyi 10.0 ng/ml alt nda olan toplam 74 olguda, serum PSA düzeyi, serum PSA dansitesi ve serum serbest/total PSA oran de erlerini karfl laflt rm fllar ve PCa saptanan ve saptanmayan olgular aras nda serum PSA düzeyi için anlaml fark bulamad klar halde, serum serbest/total PSA oran de eri için istatistiksel olarak anlaml fark saptam fllard r. (s ras yla p>0.05 ve p<0.05) (12). Ayn çal flmada serum serbest/total PSA oran için 0.20 s n r de erinin kullan lmas halinde %91 sensitivite bildirilmifltir. Bu de er serimizde elde edilen %85 de erine yak nd r. Bangma ve arkadafllar, 977 olguyu de erlendirdikleri çal flmalar nda; serum serbest/total PSA oran ortalamalar n PCa saptanan 191 olguda 0.13, PCa saptanmayan 786 olguda ise 0.23 olarak saptam fllard r (p<0.001). Bu de erler çal flma sonuçlar m zla oldukça yak nl k göstermektedir (s ras yla 0.13, 0.21 ve p=0.00) (13). Ayn çal flmada, serum PSA düzeyi 10.0 ng/ml den az olan 101 i PCa ve 331 i BPH olan toplam 432 olgu de erlendirildi inde; serum PSA düzeyi ve serum serbest/total PSA oran için çizilen ROC e risi alt nda kalan alan s ras ile 0.66 ve 0.72 olarak saptanm flt r (p<0.05). Serum serbest/total PSA oran parametresinin, serum PSA düzeyi 10.0 ng/ml den küçük olan olgularda TRUS+PBx endikasyonu konulmas aç s ndan, serum PSA düzeyinden daha etkin ve üstün oldu u kanaatine varm fllard r. Bu bulgular ve de iflik serum serbest/total PSA oran s n r de erleri için elde edilen sensitivite, spesifite, pozitif kestirim de eri ve negatif kestirim de erleri sonuçlar m zla k smen uyumluluk göstermektedir. 16

5 Prestigiacomo ve arkadafllar, 214 olguyu de- erlendirdikleri çal flmalar nda; serum serbest/total PSA oran parametrelerini PCa saptanan 104 olguda 0.14, PCa saptanmayan 110 olguda ise 0.20 olarak saptam fllard r (p=0.00). Bu de erler çal flmam zdaki sonuçlar ile yak nl k göstermektedir (s ras yla 0.13, 0.21 ve p=0.00) (14). Ayn çal flmada, serum PSA düzeyi ve serum serbest/total PSA oran için çizilen ROC e risi alt nda kalan alanlar, s ras yla 0.51 ve 0.71 olarak hesaplam fllard r. Yine, de iflik serum serbest/total PSA oran s n r de- erleri için elde edilen sensitivite, spesifite, pozitif kestirim de eri ve negatif kestirim de erleri sonuçlar m zla uyumluluk göstermektedir. Elgamal ve arkadafllar, serum serbest/total PSA oran ortalamalar n PCa saptanan 37 olguda 0.09, PCa saptanamayan 48 olguda ise 0.16 olarak bulmufllar ve serum serbest/total PSA oran de erleri aras nda istatistiksel olarak anlaml fark saptam fllard r (p=0.0001) (14). Bu de erler çal flmam zda serum serbest/total PSA tayini yap lan 107 olgunun sonuçlar ndan oldukça düflüktür (s ras yla 0.13, 0.21). Serum PSA düzeyi ve serum serbest/total PSA oran için çizilen ROC e risi alt nda kalan alan s ras yla 0.58 ve 0.84 olarak hesaplam fllard r. Sonuç olarak, çal flmam z ile uyumlu olarak, serum serbest/total PSA oran parametresinin, TRUS+PBx endikasyonu konulmas aç s ndan daha etkin ve üstün oldu u kanaatine varm fllard r. PCa ve BPH ay r m için, serum serbest/total PSA oran kullan ld nda PCa l olgularda elde edilen cut-off de erleri, bir çal flma hariç (15), aras nda bulunurken, sensitivite %16-80 aras nda de iflmektedir. Ölçüm teknikleri aras ndaki farkl l klar farkl cut-off de eri elde edilmesinin önemli bir etkenidir (2,16). Bu nedenle, her laboratuvar için optimum sensitivite ve spesifite elde edilen cut-off de eri belirlenmesi, gereksiz biyopsi giriflimini azaltabilir. Her zaman oldu u gibi, klinisyen ve klinik laboratuvarc aras nda iyi bir iletiflim, preanalitik etkenleri de elimine ederek, isabetli kararlar alman n anahtar olacakt r. Sonuçta, serum serbest/total PSA oran n n kullan m n n, tek bafl na total PSA kullan m na göre PCa ve BPH aras nda ay r m sa lamada daha üstün oldu u kan s na var ld. Kaynaklar 1. Taga Y, Aslan D, Güner G, Kutay FZ. T bbi Laboratuvarlarda Standardizasyon Ve Kalite Yönetimi; 2000: Chan WD, Sokoll LJ, Prostate spesific antigen: Update. JIFCC 1997;9/3: Chybowski FM, Keller JJL, Bergstarhl EJ, Oesterling JE, Predicting radionuclide bone scan findings in patients with newly diagnosed, untreated prostate cancer: PSA is superior to all other clinical parameters. J Urol 1991; 145: Wesseling S, Stephan C, Semjonov A, Lein M. Determination of non-_1-antichymotripsin-compexed prostatespecific antigen as an indirect measurement of free prostate-specific antigen: analytical performance and diagnostic accuracy. Clin Chem 2003;49: Oesterling JE, Prostate-specific antigene: A critical assesment of the most useful tumor marker for adenocarcinoma of the prostate. J Urol 1991;145: Basso D, Fogar P, Piva MG, et al. Total PSA, free PSA/total PSA ratio, and molecular PSA detection in prostate cancer: Which is clinically effective and when? Urology 2000;55(5): Cooper EH, PSA: its role in prostate cancer management. Rev Endocr-Related Cancer 1993;42: Stenman UH, Rannikko S, Alfftan, Tuhkanen O. A complex between prostate-specific antigene and alpha- 1-antichymotrypsin is the major form of prostate-specific antigene in serum of patients with prostatic cancer: Assay of the complex improves sensitivity for cancer. Cancer Res 1991;51: Vashi AR, Wonjo KJ, Vesella RL, Lange PH, Wright GL, Jr, Schellharmmer PF, Weiqand RA, Olsan RM, Dowell BL, Borden KK, Oesterling JE. Determination of the reflex range and appropiate cutpoints for percent free-psa in 413 men referred for prostatic evaluation using the AxSYm system. Urology 1997;49:1, Hgashihara E, Nutahara K, Kojima M, Okegawa T, Miura I, Miyata A, Kato M, Sugisaki H. And Tomaru T. significiance of serum free prostate specific antigen in the screening of prostate cancer. J Urol 1996: Jung K, Meyer A, Lein M, Rudolph B, Schnorr D. And Loening SA: Ratio of free-to-total prostate specific antigen in serum cannot distinguish patients with prostate cancer from those chronic inflammation of the prostate. J Urol 1998;159:

6 12. Morote J, Raventos CX, Lorente JA, Lopez-Pacios MA, Encabo G, De Torres I, Andreu J. To enhance prostate specific antigen specificitiy in early prostate cancer detection in men with normal rectel examination and prostate specific antigen between ng/ml. J Urol 1997;158: Bangma CH, Rietbergen JBW, Kranse R, Blijenberg BG, Petterson K, Schröder FH. The free-to-total prostate specific antigen ratio improves the specificity of prostate specific antigen in screening for prostate cancer general population. J Urol 1997;157: Prestigiacomo AF, Stamey TA. Can free and total prostate specific antigen and prostate volume distinguish between men with negative and positive systematic ultrasoun guided prostate biopsies? J Urol 1997;157: Elgamal A-AA, Cornillie FJ, Van Poppel HP, Van De Voorde WM, McCabe R, Baert LV. Free-to-total prostate specific antigen ratio as a single test for detection of prostate cancer. J Urol 1996;156: Oesterling JE. Prostate spesific antigen and prostate cancer. Curr Opin Urol 1992;2:

Prostat adenokarsinomlarında PSA değerlerinin Gleason Skor ve klinik evre ile ilişkisi

Prostat adenokarsinomlarında PSA değerlerinin Gleason Skor ve klinik evre ile ilişkisi Prostat adenokarsinomlarında PSA değerlerinin Gleason Skor ve klinik evre ile ilişkisi Hacı Hasan Esen, Mustafa Cihat Avunduk Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Konya Amaç:

Detaylı

Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal giriflimler

Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal giriflimler Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2015;23(1):50 55 Perinatal Journal 2015;23(1):50 55 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal

Detaylı

Yafll Erkeklerde Prostat Kanseri Taramas Gerekli mi?

Yafll Erkeklerde Prostat Kanseri Taramas Gerekli mi? DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2009; 1: 157-161 Gelifl Tarihi/Received: 05/10/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 12/10/2009 Yafll Erkeklerde Prostat Kanseri Taramas Gerekli mi? Is Prostate Cancer Screening

Detaylı

ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) ANORMAL PAP SMEAR SONUCU YÖNET M NDE KOLPOSKOP, YÜKSEK R SKL HPV-DNA VE H STOPATOLOJ K NCELEMEN N ÖNEM Vugar BAYRAMOV 1, Yavuz Emre fiükür 2, Sevgi TEZCAN 2 1 Merkezi

Detaylı

KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES

KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES Kadir Koray BAfi, Mehmet ALTINTAfi, Ayhan ÇEV K, Nejdet B LD K, Gülay DALKILIÇ, Hüseyin EK NC, Mustafa

Detaylı

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S C LT: 23, SAYI: 2, Haziran 2007 Editör (Editor-in-Chief) Nazmi ZENG N Editör Yard mc lar (Associate Editors) Mustafa fiah N Bedri ÖZER smail RE SL Zekeriya TOSUN statistik

Detaylı

Sjögren sendromu tan s nda minör tükürük bezi biyopsisinin tekrar gerekir mi?

Sjögren sendromu tan s nda minör tükürük bezi biyopsisinin tekrar gerekir mi? Araflt rma / Research Article RAED Dergisi 2012;4(1):6-10 2012 RAED doi:10.2399/raed.12.008 Gelifl tarihi / Received: Aral k / December 6, 2011 Kabul tarihi / Accepted: Ocak / January 30, 2012 Çevrimiçi

Detaylı

Hakan fiirin, Orhan Tanr verdi, Muammer Kendirci, Cengiz Miro lu

Hakan fiirin, Orhan Tanr verdi, Muammer Kendirci, Cengiz Miro lu Hakan fiirin, Orhan Tanr verdi, Muammer Kendirci, Cengiz Miro lu Derlemeler / Reviews fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, 2. Üroloji Klini i ÖZET: Prostat kanseri tan s nda satürasyon biyopsileri

Detaylı

Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m

Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m Orijinal Araflt rma Original Investigation 279 Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m Seven years of experience

Detaylı

Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt r lmas

Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt r lmas Araflt rma / Research Article J Med Updates 2012;2(1):9-14 doi:10.2399/jmu.2012001002 Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt

Detaylı

Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü

Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü Perinatoloji Dergisi Cilt: 15, Say : 1/Nisan 2007 1 DERLEME Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü Ayflegül fller Ege Üniversitesi, Çocuk Sa l ve Hastal

Detaylı

Havayolu Hastal klar nda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarl Tomografi ve Fonksiyonel Parametreler Aras ndaki liflki

Havayolu Hastal klar nda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarl Tomografi ve Fonksiyonel Parametreler Aras ndaki liflki Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39(1): 22-26 ISSN: 1300-5227 ARAfiTIRMA Havayolu Hastal klar nda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarl Tomografi ve Fonksiyonel Parametreler Aras ndaki liflki Hakan Bahad r 1, Hande

Detaylı

ÇEfi TL SERV KAL PATOLOJ YE SAH P KADINLARDA HUMAN PAP LLOMAV RUS (HPV) PREVALANSI VE F LOGENET K ANAL Z

ÇEfi TL SERV KAL PATOLOJ YE SAH P KADINLARDA HUMAN PAP LLOMAV RUS (HPV) PREVALANSI VE F LOGENET K ANAL Z ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) ÇEfi TL SERV KAL PATOLOJ YE SAH P KADINLARDA HUMAN PAP LLOMAV RUS (HPV) PREVALANSI VE F LOGENET K ANAL Z Gülçin Alp AVCI 1,2, Gülendam BOZDAYI 1, Ça atay TAfiKIRAN 3,

Detaylı

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Orijinal Araflt rma Original Investigation 19 Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Relationship between the slow coronary flow and carotid artery intima-media thickness

Detaylı

PSA'ya Analitik Yaklaşım: Farklı Yaş Grupları ve Prostat Hacimlerinde Diğer Değişkenlerle spsa'nın Bağıntısının İncelenmesi

PSA'ya Analitik Yaklaşım: Farklı Yaş Grupları ve Prostat Hacimlerinde Diğer Değişkenlerle spsa'nın Bağıntısının İncelenmesi Van Tıp Dergisi: 7 (2): 46-50, 2000 Serbest PSA nın Diğer Değişkenlerle Bağıntısı PSA'ya Analitik Yaklaşım: Farklı Yaş Grupları ve Prostat Hacimlerinde Diğer Değişkenlerle spsa'nın Bağıntısının İncelenmesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir Dr. Bahad r Feyzio lu Dr. Metin Do an Prof. Dr. Mahmut Baykan Prof. Dr. Bülent Baysal

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir Dr. Bahad r Feyzio lu Dr. Metin Do an Prof. Dr. Mahmut Baykan Prof. Dr. Bülent Baysal AIDS Üniversite Ö rencilerinin /AIDS Hakk ndaki Bilgi Düzeyi ve Tutumlar n n De erlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir Dr. Bahad r Feyzio lu Dr. Metin Do an Prof. Dr. Mahmut Baykan Prof. Dr. Bülent

Detaylı

Sistemik skleroz hastalar nda mevcut kapilleroskopik bulgular ve hastal k tutulumlar aras iliflkinin de erlendirilmesi

Sistemik skleroz hastalar nda mevcut kapilleroskopik bulgular ve hastal k tutulumlar aras iliflkinin de erlendirilmesi Klinik Araflt rma / Clinical Research Article RAED Dergisi 2014;6(2):48 52 2014 RAED doi:10.2399/raed.14.81300 Gelifl tarihi / Received: Ocak / January 20, 2015 Kabul tarihi / Accepted: Mart / March 3,

Detaylı

Dr. Ulviye Yi it 1, Dr. Serkan Erdenöz 2, Doç. Dr. Ersin Oba 2

Dr. Ulviye Yi it 1, Dr. Serkan Erdenöz 2, Doç. Dr. Ersin Oba 2 Dr. Ulviye Yi it 1, Dr. Serkan Erdenöz 2, Doç. Dr. Ersin Oba 2 1 SB. Bak rköy Dr. Sadi Konuk E itim ve Araflt rma Hastanesi, Göz Klini i, stanbul 2 SB. fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, 2.Göz

Detaylı

Yasal tahliye istemiyle baflvuran olgularda bakteriyel vajinozis prevalans ve çeflitli faktörlerle iliflkisi

Yasal tahliye istemiyle baflvuran olgularda bakteriyel vajinozis prevalans ve çeflitli faktörlerle iliflkisi Türk Aile Hek Derg 2011;15(4):167-172 www.turkailehekderg.org Research Article doi:10.2399/tahd.11.167 Yasal tahliye istemiyle baflvuran olgularda bakteriyel vajinozis prevalans ve çeflitli faktörlerle

Detaylı

LOKAL ZE PROSTAT KANSER NDE AKT F ZLEM POL T KASININ YARAR VE ZARARLARI

LOKAL ZE PROSTAT KANSER NDE AKT F ZLEM POL T KASININ YARAR VE ZARARLARI LOKAL ZE PROSTAT KANSER NDE AKT F ZLEM POL T KASININ YARAR VE ZARARLARI Mesrur Selçuk SILAY*, Cengiz M RO LU* Girifl PSA marifetiyle gereksiz tan (overdiagnosis) oran ndaki ciddi art fl, baz lokalize prostat

Detaylı

Girifl. fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, *Çocuk Klini i ve **Çocuk Onkoloji Bölümü, stanbul, Türkiye

Girifl. fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, *Çocuk Klini i ve **Çocuk Onkoloji Bölümü, stanbul, Türkiye 68 Orijinal Araflt rma Original Article Kanser sonras kronik HCV genotip-1 enfeksiyonu olan çocuklarda tedavi yan t Therapeutic response in children with post malignancy chronic HCV genotype 1 infection

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Derleme Benign Prostat Hiperplazisi Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Faruk Küçükdurmaz, Zarifcan Muradov, Atefl Kad o

Detaylı

AVRUPA ÜROLOJİ DERNEĞİ PROSTAT KANSERİ KILAVUZU

AVRUPA ÜROLOJİ DERNEĞİ PROSTAT KANSERİ KILAVUZU AVRUPA ÜROLOJİ DERNEĞİ PROSTAT KANSERİ KILAVUZU G. Aus, C.C. Abbou, M. Bolla, A. Heidenreich, H. van Poppel, H-P. Schmid, J.M. Wolff, F. Zattoni İÇİNDEKİLER SAYFA 1 GENEL BİLGİ 6 1.1 Kaynaklar 6 2 SINIFLAMA

Detaylı

KEMOTERAP ALAN MEME VE GEN TAL ORGAN KANSERL HASTALARDA C NS YETE GÖRE YAfiAM KAL TES

KEMOTERAP ALAN MEME VE GEN TAL ORGAN KANSERL HASTALARDA C NS YETE GÖRE YAfiAM KAL TES KEMOTERAP ALAN MEME VE GEN TAL ORGAN KANSERL HASTALARDA C NS YETE GÖRE YAfiAM KAL TES *Ö r. Gör. Nuray Egelio lu **Prof. Dr. Hülya Okumufl *Pamukkale Üniversitesi Denizli Sa l k Yüksekokulu nurayegelioglu@mynet.com

Detaylı

Anormal Uterus Kanamalar nda Salin nfüzyon Sonohisterografi ve Histeroskopi Bulgular n n Karfl laflt r lmas

Anormal Uterus Kanamalar nda Salin nfüzyon Sonohisterografi ve Histeroskopi Bulgular n n Karfl laflt r lmas CLINICAL STUDY Anormal Uterus Kanamalar nda Salin nfüzyon Sonohisterografi ve Histeroskopi Bulgular n n Karfl laflt r lmas Ali ALHAN 1, smail ÖZDEM R 1, Asl SOMUNKIRAN 1, Fuat DEM RC 1, O uz YÜCEL 1, Talat

Detaylı

2003-2007 Y llar Aras nda nvazif Meningokok Enfeksiyonu Olan Çocuklar n De erlendirilmesi

2003-2007 Y llar Aras nda nvazif Meningokok Enfeksiyonu Olan Çocuklar n De erlendirilmesi Özgün Araflt rma / Original Article 7 2003-2007 Y llar Aras nda nvazif Meningokok Enfeksiyonu Olan Çocuklar n De erlendirilmesi Evaluation of Children with Invasive Meningococcal Disease Hospitalized Between

Detaylı

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Orijinal Araflt rma / Original Article 1 Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Interactions Between Psychiatric Symptoms and Disability

Detaylı

Yaflam Boyu Panik-Agorafobik Spektrum Ölçe i Öz Bildirim Formunun (PASÖ-ÖB) Türkçe Versiyonu Geçerlilik ve Güvenilirlik Çal flmas

Yaflam Boyu Panik-Agorafobik Spektrum Ölçe i Öz Bildirim Formunun (PASÖ-ÖB) Türkçe Versiyonu Geçerlilik ve Güvenilirlik Çal flmas Yaflam Boyu Panik-Agorafobik Spektrum Ölçe i Öz Bildirim Formunun (PASÖ-ÖB) Türkçe Versiyonu Geçerlilik ve Güvenilirlik Çal flmas Elif Onur 1, Tunç Alkın 2, E. Serap Monkul 3, Hüray Fidaner 2 1 Yard. Doç.

Detaylı

Kad nlar aras nda en s k görülen kanser türü olan meme kanserinde

Kad nlar aras nda en s k görülen kanser türü olan meme kanserinde Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:199-206 MEME RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Meme kitlelerinde kontrastl power Doppler ve renkli Doppler US: tan sal etkinlikleri ve ay r c tan ya katk lar Ali Algül,

Detaylı

Tiroid cerrahisi yap lan genifl bir hasta serisinin de erlendirilmesi: 462 olgunun analizi

Tiroid cerrahisi yap lan genifl bir hasta serisinin de erlendirilmesi: 462 olgunun analizi Klinik Araflt rma / Clinical Research J Med Updates 2013;3(1):19-24 doi:10.2399/jmu.2013001006 Tiroid cerrahisi yap lan genifl bir hasta serisinin de erlendirilmesi: 462 olgunun analizi Evaluation of a

Detaylı