\!:) OSMANLI ARAŞTIRMALARI I THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES 1. 1 g oc,:\ l< 1988 İSTANBUL HEATH W. LOWRY !' \.. HALİL İNALCIK-NEJAT GÖYÖNC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "\!:) OSMANLI ARAŞTIRMALARI I THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES 1. 1 g oc,:\ l< 1988 İSTANBUL- 1980 HEATH W. LOWRY !' \.. HALİL İNALCIK-NEJAT GÖYÖNC"

Transkript

1 J- "''"'-:.. t ~-._.!' \.. \!:) 1 g oc,:\ l< 1988 OSMANLI ARAŞTIRMALARI I Neşir Heyeti - Editorial Board HALİL İNALCIK-NEJAT GÖYÖNC HEATH W. LOWRY THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES 1 I İSTANBUL /

2 GENEL SAY1MINA GÖRE ANKARA ŞEHİR MERKEZİ NüFUSU ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Musa Çadırdı Toplum bilimleriyle uğraşanlarm başvurdukları ilk kaynak, hiç şüphesiz, top~ lumu oluşturanların nitelik ve nicelikleridir. Ulusların gerçek görünümlerini araştırıcılar, ancak o toplumu oluşturan nüfusun özelliklerini öğrendikten sonra ortaya koyabilirler. Bundan ötürü gerek sosyoloji ve gerekse tarih araştırmaları.ile uğraşanların en büyük sorunlan ele aldıkları olayların neden ve niçinlerini ararlarken, olup bitenlerin içinde yer alanların nitelik ve niceliklerini saptama güçlüğüdür, denilebilir.. Ba.tı'da Yeniçağla birlikte toplum bilinidieri nüfusun niteliği üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunmuşlar, hemen hemen her ülkede bunun için nüfus sa. yımları bilimsel bir biçimde yapılmaya başlannuştı. Sayım sonuçlan üzerinde değerlendirilmeler yapılarak, soniniara çözüm yolları arannuştır. Osmanlı İmparatorluğunda da devletin kuruluşundan hemen sonra «Memleket Tahriri» adı altında öncelikle düşmandan alınan topraklar üzerind,eki halkın gelir. lerini ve ellt~rinde bulundurdukları araziyi saptamak için sayımlar ve yazımlar yapıldığını biliyoruz. Tahrirler sonucunda tutulan defterler askere almada, vergilendirmede ve diğer kamu hizmetlerinin gördürülmesinde başvuralan ana kaynak olduğundan büyük titizlikle saklanmıştır. Ne var ki çeşitli iç ve dış etkenlerde imparatorluk 'kuruluşunu tamamladıktan bir süre sonra beklenilen olumlu gelişmeleri sürdürememiştii:'. Kuru'mlflnn çoğu bozulmaya başlamış, biı arada «aluruna bir idare»ye doğru yöneliş gün geçtikçe kurallara göre yönetiınin yerini almıştır. BunUn doğal sonıicu olarak «Memleket Ta1rrirleri»de bir yana bırakılmıştır: Ancak imparatorluğu da- - ğilma ve çökmekten kurtarma çabalan ile birlikte arazi ve mal-mülk sayımı yeniden önem kazanmaya başlamıştır 1. ı Osmanlı İmparatorluğunda nüfus sayımları daha çok toprak yazımı için yapılmıştır. Arşivlerimizde yazımlarla ilgili <lefterler bulunmaktadır. Bu belgelerin bir kısmı Ömer. Lütfi. -Barkan tarafından değerlendirildiği gibi, 1830'cİa yapılan genel sayımın sonuçlarını kapsıyan defter de E. Ziya Karal tarafından «Osmanlı İmparatorluğunda İlk Niifus Sayımı. 1831» adı altında yayınlanmış bulunmaktadır. Bu eserin 6-IO sayfalarında nüfus sayımları i!e ilgili bilgi verilmiş,. daha sonra konu üzerinde yapıla~.ufak tefek incelemelerde bubilgiler cekrarlaiıriııştır.. -

3 110 Yakınçağın başlarına gelindiğinde, ısiahat girişimlerinin önceki dönemlere oranla daha yoğunluk kazandığını görüyoruz. Özellikle III. Selim'in girişimleriyle başlıyan yeni düzenlemeler, II. Mahmut'la birlikte gelişerek, bütün kurumların Avrupa'daki benzerleri şekline sokulniası yönünde sürdürülmüştür. III. Selim, yeni bir düzen oluşturmak için ôevlet ileri gelenlerinin görüşlerini almak gereğini duymuştu. Kendisine sunulan «Layiha>>ların hemen hemen çoğunda yeni bir askeri düzenleme yapılması düşüncesinde birleşilmiş~. İçlerind,enkimileri de yönetim ve vergilendirmede bazı değişiklikler yapılmasını önerniişlerdi.' Bunun için öncelikle çoktandır yapılmamakta olan nüfus ve mal-mülk sayınıının yenilenmesini ön görmüşlerdi. Ancak, ağırlık her. zaman olduğu. gibi.a~kerhk sorunlarına verildiğinden, bu görüşler o sıralarda ge~eken ilgiyi görmenıişti.. I- Osmanlı tmparatorlu~u'nda 1830 Genel Nüfus Sajmiıı: II~ Mahmut, devlet idaresini ele aldıktan sonra; içte ve dışta karşılaştığı güçlükleri az da olsa yendikten sonra bütün ülkede yeniden düzenl~melere girişti. Q"daişe askerlik alanında başladı. Yeniçeri Ocağının kaldıl."llmasında:n.hemen sonra oluşturu Jan Asakir-i Mahsure-i Muhammediye'nin giderlerini karşılamak sorunu ortaya çıktı. İnsan ve vergi kaynaklan bilinmeden ekonomiyi ilgilendiren konularda senilikler yapmanın olanaksızlığı ap.laşıldığından, işe öncelikle ülkede nekadar erkek nüfusun. bulunduğunu saptamakla başlandı. Ancak, araya Osmanlı" Rus harbi girince, sayım soıı.ı.ıçlandırılamadı. Savı:ı.şın sona ermesinden sonra, 1830 da oluşturulan. özel ;bir mecliste, İmparatorluğu kapsıyacak bir sayımın yapılması kararlaştırıldı. Meclis, ayrıca sayımın öncelikle nerelerde ve kimler tarafından nasılyapılacağını bellrliyerek, gereken «Talimatnameleri» hazırladı 2 r 1830 baharında Rumeli ve Anadolu taraflannda bulunan bütüıi eyalet/sancak. Ye kazalarda sayımın yapılmasına başlandı. Sayım memurları hükümetçe merkezden seçilerekgönderildiler. Görevlendirilenlerin mesleklerine bak!ığınıızda hemen:he:riıen tümünün bilgin din adamlanndan oluştuklarını görüyoruz. Böylelikle halkın Şf!-. riata aykırı deyip, sayıma karşı çıkması önlenmek istenmişti 3 Bu. :genel nitelikteki sayımda güdülen amaç, Anadolu ve Rumeli'deki erkek nüfusun saptanması:.idi; Din Iere göre bir ayırım yapılmış, ayrıca çoğu yerde sayılanların in.eslek~eri de-belirtilmiştir. 2 Tarih-i Lütfi, III; s Aynca _!):.aral, ayni. eser, s, 12: Lütfi, tarihinin IILcildinin sayfalarmda bu say!m ile ilgili Jru_abilgfverdikten sonra, hangi bölg~ye kimlerin sayım niemuru. olarak atandiklanni.da liste.şeklinde 'vermiştir. Listeyi incelediğimizde, atanimiarın çoğumill ilmiye sınıfına mensup klmseler olduklarini görüyoruz. Bu dtıruiil. yeni olmayıp, daha önceleri yapılmış olan toprak yazım işlenılerinde de aynı şekilde hareket edilmiş bulunmaktaydı.

4 .lll Sayım sonuçlarının değerlendirilmesi için İstanbul'da «Ceride Nezareti» kuruldu. Nazırlığ?. 500 kuruş maaşlamehmet Seyit Efendi getirildi 4 Sancak merkezlerin-. de ise buna paralel olarak nüfus işl~riyle uğraşmak üzere «Defter Nazırlıkları» oluşturuldu. 183 ı yılından itiba,ren Ösm;mlı İmparatorluğu s~nırla~ içinde bulunari bütün sancak me~kezleriride bu kurum çalışmaya başlaciı. Modem Nüf~s MüdÜrlüklerinin gördükleri hizmetleri yerine getiren bu k~ru~, bir defter nazırı başkanhğında bölgenin büyüklüğüne göre mukayyid ve katipierden oluşmakta idi. Görevlilere aylık ödenmekte, ancak sonradan bu halktan ~ergi olarak t6planri::ıakta idi. Defter N azırlığının bellibaşlı görevi, doğan, Ölen, başka yere 1 göç eden v~y~ gelip oray~ yerleşe~lerin kayıtlarını günü gününe tutmakta~ ibaretti. Ayrıca,ci,dÖıiemin en büyük, sorunu olan, büyük şehirlere göçü önlemek te. iç güve~iği sa~iamak için 'seyahat ~tmek isteyenlerin almak zorunda oldukları bir çeşit iç pasaport niteliğinde bulunan «MÜrur Tezkeresini» de defter nazırı vermekte idi 5 Osıhanlı İn:iparatorluğunda _1830'da başlanan v~ çeşitli nedenlerle kıs~ bir süı:e içinde butün, yöreler d~ tamainianarnıy~n bu sayım Üzerinde.henüz etraf4 bir araştırma v~ i~c:bieme yapılidış de~iid,!r~ 'oerçi, sayın h~cinn Ord. :prof Enver Ziya K aral, B~şvekalet İstaÜstik Um um MÜğürlüğü' n ün isteği üzerine bu ko'uuda, bir araştı~ma yap_ıriış 've İst~nbul Üniv~rsitesi, Kü~ tüphanesinde «1247 senesinde memalik~i malıruse-i Şabanede mevcut nüfus defteri»adı ile bulduğu defteri yayınlamıştır.. Defter. sayımın özetlenmiş. son~çıannı kapsamaktadır. Yine bu vesile ile Os~an:iı imparatorluğunda' yapilan s~yımlar ıiakkındıi bilgi ve~ilniiş, 1~31 genel sayhmmn üzerinde - de d~riılmuştur. Ancak, 1943'te yayinianan bu araştırmadan ~o~iı konuya bir daha el atılmamıştır: Halbuki, sayım defterlerinin :aaşvekalet arşivinde bulunması gerbkmeıdedir~ Bu defteiierin ortaya çıkarılarak yayıı;,ıanması ile İmparatorluğun Tanzimat'ın ila~ sjaiannda içinde_ bulunduğu gerçek: durumun aydınlatılmas~da;ö~eıi:ıii'hir ~Şama y~pilrciş olacakbr 6 'ıl r,,'..4 Lütfi, III, s Kar al, aynı. eser, s. 209., ı 5 Bu döneme ait şer'iye sicillerinde defter. nazırlıklarının kurulması ve 'ortaya çıkan sorunlarla il~ çok belge buliınmaktadır. «Tanzimat'a Girerken Türkiye'de Şehir İdaresi>> adlı yayıiılanmaınış doktora tezinıizde koriu ile ilgili belgelere dayalı. geniş bilgi verilmiş bulunmaktadır 'da başlanan ve aralıklarla Tanziınat'ın,ilanına 'kadar süren bu siı.yınıın sonuçlıinnı 1ı:apsıyan defterlerin Ceride Nezareti'ne gönderildiğini;' orada gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, yanlış sayım yapılan yerlerde yeniden yazım işine geçildiğini, bazi. bölge.hıillrmın sayınıa. karşı çıkarak isyan ettiklerini,.ileri geleri i ailelerden bazılarının da.sayım yaptırmadık:lannı gösteren belgeler, Başvekalet arşivinde ve şer'iye sicillerinde bulunmaktadır.

5 Ankara'da 1830 sayımının yapılması: Ankara şer' iye sicilieri üzerinde incelemeler yaparken, 231 nolu defterin I S30'da Ankara sancağında yapılan s'ayımın kaydedildiği defter olduğunu gördük. Böylece sözkonusu genel sayımın burada nasıl yapıldığını ve şehirdeki erkek nüfusun yapısını ortaya çıkarma olanağını bulduk. Bu defter halen Ankara Etnoğrafya Müzesinde şer'iye siciiieri arasında kayıtlı bulunmaktadır yılında Ankara şehri, Ayaş, Muri~zaiibiid, Arapsun, Haymanateyn (Büyük ve Küçük Haymana), Şorba, Çubukiibiid, Yalıanabad ve Yörügiin kazalari ile Sufla ve Bala nahiyelerinden oluşan bölgenin sancak merkezi idi. II. Mahmut birçok sancakta birlikte An_kara'nın da gelirini Mukata~ıt Hazinesinebağla"!lııştı.. pergiih-ı Ali Kapucubaşılanndan Mesut Ağa sancakta mütesdlimlik yapıyordu. Abdullah Hilmi Efendi ise şehrin kadısı idi... Merkezden bütün sancaklara birer sayım memuru gönderildiğinden, Ankara'ya 'da Dergiib-i Ali Kapucubaşılımndan meşhur Çaparzade'riin kapı kethüdasınni oğliı Sadık Bey yollanmıştı7. Sadık Bey, öncelikle Padişah'ın fermanı ile Ankara sancağında sayım yapmaklagöre~ii kılındığını, büyük-küçük tek bir kimse müstesna kalmamak üzere, bütün müslüman nüfusu sayıp. deftere kaydettiğini, bir kaç yıl içinde Ankara'ya gelip yerleşenleri de saptıyarak gereğinin yapılması için ayrı bir defterle buiilan mütesellime bildirdiğini açıklıyarak 15 Cemaziyelahir 246 tarihini koymuştur. Bu tarih, 1 Aralık 183Ö;a rastladığından, biz sayımın 1830'da yapılıp tamamlandığını kabul ediyoruz. Sayım sonuçlanmn İstanbul'a gönderiterek değerlendirilmesi zam8:ri aldığından, E: Ziya Karal'ı~ yayınladığı defter üzerine 1247 yılı yazılmış olmalidir. Bu tari-lı ise 183l'i k~rşılamaktadır. Böylece, bugüne kadar 1831 sayımı diye bilinen bu yazirim gerçekten 1830 yılında yapıldığı da ortaya çıkmaktadır. Sadık Bey, önce şehir merkezinin müslüman erkek halkını, çizelgelerde verdiğimiz mahalle sırasına göre yazmıştır. Sonra aynı şekilde müslüman olmıyanların oturduklan malıailelerin sayımını yapmıştır. Şehir merkezini bitirdikten sonra, merkeze bağlı köyler ile diğer yerlerin sayım işini tamamlamıştır!'. Ayrİca Ankara Şeh- 7 Sadık Bey'in defterin baş tarafına giriş şeklinde yazdıklannı kapsıyan yazı ile müteselli.m, ihtisap nazırı ve kadı dairelerinde bulunanların ~ayımını gösteren defter sayfaları. nın fotokopileri makalemizin sonurıa eklenmiş olup, ayrıca yerii. harflerle de kısmen verilmiş bulunmaktadır. Sayınun nasıl yapıldığını göstermek için örnek olarak Hacı Bayram Mahallesi riüfu5unun bir kısmını göstereri fotokopinin ele yeni harflerle çevirisi verilmiştir. 8 Ankara şehrinin 1830'lardaki nüfusu hakkında çeşitli seyahatname ve şehir tarihi ile ilgili eserlerde verilen bilgiler birbirini tutmamakla beraber, genel kanı, nüfus,un bin kişi civarında olduğudur. Avram Galanti, doğru bir yaklaşımla 1848'de şel:].rrde nüfusurı kişiyi bulduğunu belirtmiştir. Bkn. A. Galanti, Ankara Tarihi, İst~bul, Sayım sonucuna göre toplam, erkek riüfus bultınduğunu tesbit ettiğimize göre; buna bu kadar da kadın nüfusu eklersek, yaklaşık olarak nüfusun Ankara merkezinde 1830'da 'i bulduğu anlaşılmaktadır.

6 113 rinde bulunan Katolik papazların sayiını da yapılmış ve tümü «ala» sınıfindan otuz' kişi oldukları anlaşılmıştı. Şehrin dışında bulunan Kilise'de ise 15 Ermeni rahibi sap" tanınıştı. Bunlardan altısı «ala», dokuzu ise «evsat» olarak gruplandirılınıştı. :Yine en son olarak Hoca Hindi ve Öksüzce mahallelerinde oturmakta olan Yahudilerin sayıını yapılmış, 135 kişi olduklan saptanmıştı (Değerlendirıneınizde Yahudileri de diğer müslüman olmıyanlada birlikte ele aldık.) Sayım memuru Sadık Bey, şehir merkezinde toplam, 6108 müslüman, 5050 reaya ve 135 Yahudi saydığım deftere yazmıştır. Bizim şehir merkezi nüfusunu yaş gruplarına ayırarak mahalle mahalle yeniden sayarak elde ettiğimiz sonuca göre ise, 6303 erkek müslüman, Yahudiler dahil5157 müslüman olmıyan kimsenin bulunduğu anlaşılınaktadır. Görülüyor ki sayım memurunun toplam olarak gösterdiği müslüman nüfusla bizim saptadığımız arasında 195 kişilik fark, müslüman olmıyanlarda ise sadece 28 kişilik bir fark ortaya çıkmaktadır. Öte yanda E. Ziya Karal'ınyayınladığı 1831 Nüfus Hülasası listelerinde ise, «Nefs-i Ankara'da mevcut ehl-i islaınnüfu 6338» ve Nefs-i şehirde mevcut ılasara 5022» ve yine «Nefs-i şehirde mevcut taife-i Yahud 136» kişi olarak gösterilmektedir 9 Bu sayı ile bizim saptadığımız müslüman cig ınıyan nüfus arasında sadece bir kişilik fark bulunmaktadır. Sonuçta toplam :olara:k sayım memurundan 167 kişi daha fazla nüfus saptamış bulunuyoruz. BU: fqrk, sayımdan sonra doğan çocukların bir süre daha deftere yazılmalarından kaynakla:iı.,_ ınakla birlikte, yanlış toplama yapmış olabileceğimizi de belirtmekte yarar vardır sa;ı mrız. Çünkü, toplam onbir bini aşan nüfusu yaş ve meslek gruplarına ayırmak kısa sürede mümkün olmamış, en küçük bir dikkatsızlık dahi hata yapınaınıza neden ol-: muştur denilebilir. Ne var ki aradaki farkın çok küçük oluşu, bir daha bütün nüfusu yeni baştan sayınaınıi:a gerek bırakmadı. Öte yanda 1830 genelisayımında görev alanların büyük toplama hataları yaptıklanili da biliyoruz. Ancak Sadık Bey için aynı şeyi söylemek doğru olmaz sanırız. Defterin,çok dikkatlı tutulduğu, toplam nüfus olarak verdiği sayıların o an için, kesin nüfusu belirttiğini vurgulaınakta yarar görüyoruz. 3- Nüfusu'1 niteliği ve malıallelere dağılışı: I ve II nolu çizelgelerin incelenmesinden anlaşılacağı gibi, ı\l;ıkara ş~hir ~er~ kezinde 59'u müslüman, 17'si müslüman olmıyan (Hisar içi hariç), l5'i de)m~ştk olmak üzere toplam 91 mahalle bulunmakta idi. Hisar içi bir bütün olarak sayıldı~ için burada kaç mahalle bulunduğunu saptıyaınadık. Müslümanhı.rla müslüman o~ınıyanların birlikte yaşadıklan mahalleler; Af i, Balaban, B<?staiıf,Boyacı Ali, Debbağhane, Dellal Karaca, Hacı Doğan, Hallaç Mahmud,_ Hqca Paşa, Hacı Mansur,Ha" ti.iniye, İmam Yusuf, Leblebici, Tiflisi ve Yakub Na'al Maİ!alleleridir~ Bu mahau~- 9 Karal, oynı eser s ~

7 114 lerde hangi yaşlarda kaç kişinin bulunduğu m nolu çizelgede gösterilmiş bulunmaktadır. Gerek müslüman, gerekse diğer halkın yaş gruplan aşağı yukarı benzer bir dağılım göstermekte, en fazla nüfus çocuk denilebilecek yaşlarda bulunmaktadır. Yaş ilerledikçe mevcut azalmaktadır. Her iki topluluğun nüfusu bir arada ele alındığında yaş gruplarına göre şöyle bir dağılım gösteraiği görülmektedir: Ya gurubu Nüfus Ya gurubu ve daha büyük Nüfus " Bu sayıları grafiğe döktüğümüzde durum daha iyi bir ekilde ortaya çıkmaktadır (bk. İli ikteki grafik). Görülüyor ki Ankara şehrinde doğum oram yüksektir yaşlannda 3279 kişi bulunmakta, buna karşılık, yaşlannda ise 2389 kişi yer almaktadır. Düşüş, yaş grubunda az da olsa yükselmekte, 45 yaştan sonra ise tekrar görülmektedir. Ancak, bir şehrin nüfusuiia dayanarak bu dağılım üzerinde yorum yapmak sakinealı olmakla beraber, doğum oramnın yüksek olduğunu, buna karşılık gerek uzun süren. savaşlar ve gerekse iş bulmak amacı ile başka yörelere gençlerin (15-25 yaşlanndaki kimselerin), gittiğini düşünebiliriz. Yine yaş grubunda görülen ufak artışı da gurbetten ve askerlikten dönenlere bağlamakmümkündür. 45 yaştan sonra ölürolerin ~la arttığı, 65 yaşıtil aşan çok az kimsenin bulunduğu da ortaya çıkmaktadır. Saptıyabildiğimiz kadarı ile, Çeşme ve Molla Büyük mahallelerinde 90 yaşlannda birer müslüman ile Hacertepesi mahallesinde 110 yaşında bir diğer kimse yaşamakta idi. Müslüman olmıyanlardan :Hisar içinde 130 yaşında San Yasef adlı biri bulummikta idi. Şehrin en yaşlı insam olan Yasef'ten 30 yıldan beri cizye alınmadığı kayçledilmişti. Bu şahsın 1831 yılında öldüğü de ayrıca deftere işlenmiş bulunmaktadır. Müslüman mahallelerinden en büyüğü olan Kattanin mahallesinde 255 erkek bulunmakta, burayı sırası ile Ahi Hacı Murad Mahallesi 241 kişi, İmaret mahallesi 233, Mukaddem mahallesi 221, Erzurum mahallesi 200 kişi, Hacı Bayram mahallesi 195 kişi ile izlemektedir. Hacı Musa 188 kişiyi, Öksüice 186, Buryacı 175, Dir_ekli 152, Kul Derviş 136, Hacendi 135, Hacı Doğan 132, Kayabaşı 130, Emirler 126, Molla Büyük 122, Mevcut 117, Sultan Alaeddin 113, Saraç Sinan 108, Yenice 106, Teke Ahmed 105, Şemseddin 102, Hacı Arap 101 kişiyi banndırmakta idi. Bu mahalleler erkek nüfusu 100 kişiyi aşan mahallelerdi. Diğer mahalleledı:{nüfuslan aşağı yukarı birbirlerine yakındır. 9 erkek nüfusu ile Yeğen.Bey mahall~i şehrin en küçük mahallesi olarak görülmektedir. Halkı müslüman olmıyan mahallelerin en büyüğükethüdamahallesidir. Bura-

8 ::l '" c:.. c..,"' ı.. Q. :ı ı.. 0'1... >- Yl!IŞ srubu ~..

9 da 427 erkek nüfus yaşamaktadır. Kebkebur-i Zımmi (354 kişi), Hacı Doğan (335), Kebir Dibek (222), Eşenhor (223), Kazur Ali (202), ve Mehriyar (182) kişi ile en büyük mahalleler arasında yer almaktadırlar. Hisar içi bir tek mahalle olarak kabul edilip sayıldığında burada yaşıyan toplam 637 erkek müslüman olmıyan halkın hangi mahallelerde oturduğunu saptıyamadık. - Ödiyecekleri vergi bakımından müslüman olmıyan hallçın_}iangi griıba girdikleri de sayım sırasında belirlenmişti. Sonuç olarak vergi ödiy~cek yaşta görülen 3299 kişiden 983'ü Ala, 1490'ı Evsat, ve 826 kişinin ise Edna. olduğu saptanmış bulunuyordu. Bu rakamlar sayım memuru tarafından saptanan rakamlar. olup, sözü edilen defterin 223. sahifesine kaydedilmiş, ayrıca, eyalet.yöneticisine de bildirilmiştir10. ~ : Meslekler: Bu sayımın bir diğer belirgin özelliği de kişilerin hangi işle uğraştıklannın saptanmış olmasıdır. Gerçi sayılan herkesin hangi meslekten akluğu açıklıkla belirtilmemiştir. Ama yine de şehir merkezinde oturanlarm ne gibi işlerde çalıştıklarını sayım memurunun kısa açıklamalanna dayanarak saptama olanağım bu1duk. Şunu da hemen belirtmeliyim ki bazı kimselerin ne işle uğraştıklan belirtilriıemiştir. Bazen de yalmz aile reisinin mesle~ yazılmış, ayın evde oturan diğer erg~:ıı kimseler-in meslekleriyle ilgili bir açıklama yapılmamıştır. Sayım defterine lcayıtlı kimseler tek -tek ele alırup yaş ve meslekleri fişlenıniş sonra meslekler alfabetik sıraya göre tasnif edilerek listeler halinde ek oiarak verilmiştir. Böylece hangi meslekte kaç kişinin çalıştığım kolaylıkla görme olanağı sağlandı. Ayrıca müslüman halka müslüman olmıyanlan n meslekleri hakkındabir bilgi edinmek için de mesleklerin bu bakımdan gösterdiği dağılımı da listelerden görmek mümkündür sayımı Ankara şehir merkezinde oturan halkın büyük çoğunluğunun küçük esnaftan oluştuğunu bize göstermektedir. Ne bir dokuma tezgahı, ne de benzer bir üretim dalının varlığına raslanmamaktadır. Önemli bir sof ve dericilik merkezi olduğunu bildiğimiz bu şehirde ış30'lard~ artık sofçuluğun izibile kalniamış, dericilik ise önceki asırlara oranla önemli ölçüde gerilemiş görünmektedir. Bu durum Osmanlı( İmparatorluğunun genel gerileme.ve çökmesine uygun düşmektedir. Sanayide olduğu kadar eğitim ve öğretirnde de gerilik açıkca ortaya çıkmaktadır. Bugünün anlayışıyla yüksek öğretim çağında bulunan (15-29) 750'ye yakın kimseiçin ancak dört müderris bulunmaktadır. İlk ve orta öğretim içlıı_de 4urum 10 Şehrin en büyük mahallesi müslümanlada müslüman olmıyanlarm bir arada oturduklan Hacı Doğan Mahallesi olup, burada toplam 132'si müslüman, 335'i ise gayri müs-. lim olmak üzere 467 erkek nüfus bulunuyordu. Bkn. Çizelge III. /

10 117 ayındır. saptıyoruz. Nüfusu 25'bin'e varan Ankara'da ancak yedi mektep hocası bulunduğunu Sağlık işlerine gelince,. şehirde birisi müslüman, üç hekim bulunm~~y~~~ Bunlardan birisi sayımın yapıldığı sıralarda İstanbul'da bulunuyordu. Geri dönüp dönmediğini bilemiyoruz. Doğum orammn yüksekliği yamsıra ölürolerin de- genç- y~ş- larda çok fazla olduğu dikkatimizi çekmiştir. Yaş ortalamasının da düşük öldiiglt çizelgelerimizden kolaylık!~ anlaşılmaktadır Şehir merkezinde oturup ziraatle uğraşaniann çokluğu, bu sıralarda Ankara' mn daha çok bir kasabayı andırdığım göstermektedir. Gerek: sayım sonuçlan ve gerekse sicillerden edindiğimiz bilgiler, bağ ve bahçeciliğin yanısıra tütün ziraatının da yapılmakta olduğunu gösterııiektedir. Diğer bütün şehirlere köylerden akın olduğu gibi Ankara'ya da bu özelliklerine olduğu, bir rağınen civar köy ve kasabalardan hanesiyle birlikte gelip yerleşenterin kaç yıl içinde gelenlerin geri gönderilinesi için ayn bir defter tutulduğu anlaşılmak,. tadır. Ancak defter elimizde olmadığından, bu konuda birşey' diyemiyoruz.:. ::.ı : ~..:..

11 118 Meslek Gruplan Listesi Mesleğin adı :tvlüslümah Müslüman Toplam Açıklamalar Olmıyan Abacı 2 ı 3 Artar 2 2 Güzeı koku satıcılan. Aşık ';,. 2 2 Bakkal ı4 ı4 B alcı ı 2 Balıkçı 2 2 Baltacı 5 5 Bekçi 9 9, Bekmezci 1. ı Berber Be zir ci ı ı Bezci 2 2 Bestancı Boyacı 3 8 ll Börekçİ 9 9 Çiftçi ı o 10 Çilingir 8 8 Çi:pneci 7 7 Çoban 5 5 çubukçu ı 1 Çuhadar ı Davulcu ı ı Debbağ Değirmenci 9 3 ı2 Dellal 3 ı 4 Demirci ı4 14 Derviş ı o ı o Destici 2 2 Deveci ı4 14 Şeyh Bızınlı Aşiretinden taşıyıcılar. D ikici Dökmeci ı 1 Döşekçi 2 2 Duhancı Tütün cü

12 119 Mesleğin adı Müslüman Müslüman Toplam Açıklam~lar o1mayanlar Ekmek çi ı2 2 ı4 Eski ci ı ı 2 Enfiyeci ı ı Haffaf 10. ı o Birisi Şeyhleridir. Hallac 3 3 Harnarncı 2 ı 3 Han cı 3 3 Biri Hanodabaşı Hekim ı 2 3 Humbaracı 8 8 İmam Kabzımal ı ı Kahveci 26 ı 27 Kal cı ı8 3 2ı Kaleınkar ı ı (Gümüş veya bakır üzerineşekil çizen kişi) Kale Dizdan ı ı Kantar cı 4 4 Kas s ab Birisi kassabbaşı. Kayyum ı ı Katırcı ı ı Katırla yük taşıyan Kaytancı ı ı Kavvas 3 3 Keçeci ı9 19 Kibritçi ı ı Kiracıbaşı ı ı Menzil teşkilatı sorumlusu Kömürcü ı ı Köşker 2 2 Kürkçü Birisi kürkçü başı. Kuyumcu 6 6 -Leblebici 7 7 Lüleci ı ı Mestçi,;: 2 2 Mermerci ı ı Mektep hocası 7 7 Molla 4 4

13 120 Mesleğin Adı Müslüman Müslim Toplam Açıklamalar olmıyan -Mumcu 3 3 Muytab 2 2 Mücellid Müderris 4 4 Müftü. ı. ı Mehıried Efendi adlı biri. Nalbant Nalçacı 7 7 Nakibüleşraf Kaymakamı (3 hizmetçisi 1, çavuşu var). Papuçcu Peştimalci Pideci ı ı Sarac Semerci Seyyid ll ll Ş alcı 2 2 Şalvarcı ı ı Şeyh 10 lo Tarak çı Taşçı 8 8 T~rzi Tekneci Timarlı süvari 8 8 Tüfenkçi 9 9 Tüccar 2 2 Birisi Avrupa tüccarı Urgancı 1 ı Yapıcı 3 3 Yazıcı 2 2 Yorgancı ı ı Yemişçi 2 2 Zurnacı ı Şehrin mütesellimi ile hizmetinde çalışanlarla kadı ve hizmetinde bulunariların adlan ekte yayınlandığı için listeye alınmadı. Ayrıca mahkeme görevlilerinden başkatip, katipler, muhzurla sayıları 30 u bulan papaz ve ll rahib bulunduğunu da bel Iirtrnek gerekir.

14 Genel Sayımındıt Ankara Şelıir.Merkezi lvlüslümaıı Erkek.Ni!fusun Taş GrıtjJlarına Göre lvla!ıallelere Dağılışı Çizelge - I - Mahallenin Adı: ıo-ı4 ı Toplam Hacı i Bayram ı4 9 ı8 lo ı5 18 ı6 5 ı2 5 9 ı95 Şeyh İzzcddin 8 lo ı ı Papani ı ı 6ı Bademlu ı ı ı 4 48 Debbağhane - 4 ı - ı ı - - ı lo Yakub Harrat 5 ll ı ı ı 2 4 ı ı ı 2 43 Boyacı Ali ı 2 ı ı ı ı 2 ı 35 Hacı Musa ll ı2 lo ı3 ı ll 7 lo Emre Gülü 4 4 ı 2 ı ı Halife Bayezici ı 3 ı ı ı ı Yakub Na'ıtı ı - ı ı ı ı ı Kayabaşı ı lo 5 3 ı4 ı3 ı ı3o Mevcud ı3 ı ı o Celfll Kattani ı ı -ı - 2 ı ı ı ı4 Kattanin ı2 2ı ı ı ı Kiçik ll ı Balılhan ı6 ı ı Tiflis i - ı ı ı Ali Bey ı 53 İmam Yusuf ı 55 Bakiacı. 7 6 ı ı ı - 54 Mukaddem ıs ı3 9 ı6 ı2 ı8 7 ı ı ı o 9 22ı Öksüzce 8 ı2 ı ı ı86 Hallac Mahmud - 4 ı ı 2 ı 2 4 ı - 26 Köteki ı - ı ı 5 ı 45 İbnigökçe 2 ı2 '9 5 ı ı ı Yeğen Bey - ı 2 ı ı ı - ı 9 Koçhis ar ı ı Hat~iye ~ - 3 ı4 6 ı ı 59...

15 Mahallenin Adı: ı0-14 ı5-ı Toplam Bazar-i Ganem 4 ll 8 7 ı ı 64 Hoca Paşa ı ı ı 7 ı ı 2 33 Çeşme ı 9 ı Kureyş 2 ll ll ı - ı 68 İğned ı 10 - ı ı 3 ı 2 57 Hacı' Arap ı Direkli ll ı ı Misafir-i Fakih 6 15 ll Sultan Alaeddin Dış Hisar Emirler lo ı Ahi Yakub 4 ı ı ll Mi 3 '7 5 2 ı ı 3 ı - ı - 40 Mürlıri Saraç Sinan - ı o ll Halil ı2 ı '93 Yenice ll ı ı HacıMansur ı - ı ı 2 - ı ı Molla Büyük I 6 3 ı22 Yusuf Habbaz 5 ı3 ı ı 8 ı ı 75 Hacı' Eshab ı ı 4-4 ı ı 28 Dellal Karaca 6 ı ı 4 2 ı Rüstem.Na'al ı Belkis ı ı 5 5 ı ı - 3-3ı Ürgüb ı Börekçiler 4 6 ı ı ı 2 ı 51 Tulice ı ı ı ı 45 Ahi Tura ı ı2 ı ı ı Hoca,, 5 ı ı, ı Konurca ı - 58 Bostani ı ı Hacendi 15 2ı ı ı o H ll ~

16 ... Mahallenin Adı: Şemseddin Hacı Seydi Sa bum Leb1ebici Kul.Derviş Teke Ahmed Hacı İ vaz Hacı Doğan Boryacı Erzurum Ahi Hacı Murad Hacet ı Tepesi İriiaret* Genel Toplam ~ Toplam ll 15 'll :8 8 : ı ı ı ı ı 7 ll ı ll ' : ! ı ll ll ll ll ll ll ll ;:t Sayırii. meniüru eiı son ~u mahalle halkını yazmış ve bitimine; «Nefs-ı şehir mahalliltı bu m?-hallede pezir-i itmam olduğu şerh verildi. Kebir ve sağir cem'-i yekiin 6,108» kaydını koym.{ıştur. 1.. ı : ;..'.. ~... l-l ~ ~

17 '! ~ Genel Sayımında Atıkara Şehir Merkezi Müslümatı Olmryatı Erkek Nüfusutı Taş Gruplarma Göre MahalleZere Dağılışı: Çizelge -11- Mahallenin Adı: Toplam Hisar içinde 9ı ı ı Kethüda 6ı ı Çakırlar 20 2ı ı ı ı ı68 Hacı Doğan ı ı Yakub Na'al 2ı ll 9 ı ,;3 4. '4" '"' ":3 ı23 Hallac.Mahmud ı2 ll ,3.5 - ll9 ~ Nerdübımiı - ' '3 Kazür Ali 32 ı6 36 ı ll 8 10 ; Eşerihor ll V altarin ;8 6 ll Behl\ ı4 19 ı ı ı ll 198 Boyacı Ali Hociı. Paşa: - '2 - ı ı ı - - ı - 6 Kebkebür"i Zımmi ı M ehriyar ll 7 ll Hacı Mansur 25 2ı 2ı ı o 13 lo ll Sed\ ' 16 ı ı ı20 K~bi'r nioek ı9 23 ll Debbağhcıı:ı:e 2Ş 14.Il 4.. '9' 4''. ı ı 3'. ı:>..hı.' Kl.ırd 17 ı ll '6 151

18 " Mahallenin Adı: ıo-14 ı Toplam Leblebici ı.2 ı - 55 DeWH Karaca ı2 9 ı Hatuniye-i Ezberci ı ı ı ı 8-82 Kebkebür-i Müslim ı4.8 ı2 ll,o 14 ll ı o Hacı Eshab ı5 ı6 ı7 7 9 ı5 ll ll ı - ı lı8 Boyacı ı ı 2 47 Hatuniye-i Diğer 8 9 ı6 7 ı ı Balahan Makramacı ll ll 4 2 ı Hendek 8 16 ll ı İmam Yusuf 34 lo 19 ll lo Mi 4 lo 9 7 '4 ı ' Bostani ı 2 - ı Tiflisi 7 ı6 10 ı ı ı 6 2 ı Genel Toplam ı5 ı ı2 ı ı'.~

19 Müslümanlarla müslüman olmıyanların karışık, yaşadikları mahalleler çizelgesi: III. Mahallenin Adı Müslüman sayısı Müslüman Olmıyan Toplam Nüfus Af i Balahan Bostani Boyacı Ali De b bağhane Delliil Karaca Hacı Doğan : 467 Hallac Mahmud Hoca Paşa Hacı Mansur Hatuniye İmam Yusuf Leblebici Tiflisi Yakub Na'al ".

20 127

21 128 -~ :., ~~ ~;.~..,~:ı~-: :{:~~:f~ ::. /.. ı.-'

22 129. EKLER BismiWl.hirrahmanirrahim... Ba-ferman-ı alişan me'mur-ı tahriri olduğum Ankara Sancağında vaki' nefs-i Ankara'da kain zükfrr-i ehl-i islam cümle muvacehesinde ferdan ferda is bat-i. vücı,ıd iderek sagir ve kebiri lede'l-muayene marifet-i şer' ve cümle ittifakiyle sinn ü eşk~l veesamileri ile sebt-i defter olunup ferd-i vahid geriye kalmamış ve nefs İ Anka,ra'nın havi olduğu kasabat ve kuralardan çend sene zarfında Ankara'ya hanesiyle gelmiş ve Ankara'dan zikr olunan kasabatvekuraya nakl etmiş olanların me'va-yı kadimleri olan kasabat ve kuraya irade~i seniye mucebince kemakan ikame ve iskan olun~ mak ve her mukteza-ı şurut ve nizarn i skan hususu İcra kılınmak üzere' derun-i defatir-i mezkfrrde meşruh'ü:l esaini kesanın iktiza iden başkaca bir. kıt'a defteı:i liva-ı mezkfrr mütesellimi tarafına verilmiş olmakla nefs-i Ankarave havi olduğıı kasabat ve kurasında mevcut sagir ve kebir kaffe-i islamın esami-i muharreresinin zikr-i ati defteridir. Fi 15 C 246. Nefs-i Kaza-yı Ankara 2 Daire-i Mütesel!imi 3 Uzun boylu kumral sakallı elhaç Mes'ud Ağa, mütesellim-i liva-ı mezbfrr, Sin Mahdumu Şahb-ı emred İbrahim Re'fet.. Sin 15. Gulamları Hüsrev sin 15 Davud sin Damadları orta boylu sarı sakallı Alimed Hayr Sin 25. Gulamı Arab Dinur Sin 15. Hizmetkarı ter bıyıklı Mehmed sin Hazinedarları orta boylu köse sakallı Mehmed Tayyar sin 35, mahdumu Hayreddin, (sabi). Biraderi ter bıyıklı Ahmed Necati sin Vekil-i harcı Bıyıklı Mehmed sin 35, mahdumi Mustafa sin Şatırlan elhac Ali matruş sin 35; Oğlu Hasan sin Ter bıyıklı uzun boylu Hacı Rüstem sin Ter bıyıklı uzun boylu Yusuf sin 25. ll Gulam ter bıyıklı uzun boylu Hacı Selim sin Gulam ter bıyıklı Ali sin Ter bıyıklı kısa boylu Hacı Tahir sin Ter bıyıklı Elhac Tahir sin Amasyalıter bıyıklı Hacı Ali sin30 16 Diyarbekirli orta boylu bıyıklı İsmail sin 30 (Deraliyyeye mürurlanna _ruhsat şüd 17 ra sene ~-

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı 1 AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı Karye-i Şeyhler ( 175) 1 1 1 Eş-şeyh Mehmed Arif ibn-i El-Hac Şeyh İbrahim Uzun boylu, Kır sakallı 60 2 Oğlu Şeyh İsmail

Detaylı

EBUTAHİR KAZASI NÜFUS VE TOPLUM YAPISI 1834 M (1250 H.) Salih AKYEL 1

EBUTAHİR KAZASI NÜFUS VE TOPLUM YAPISI 1834 M (1250 H.) Salih AKYEL 1 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 93 EBUTAHİR KAZASI NÜFUS VE TOPLUM YAPISI 1834 M (1250 H.) Salih AKYEL 1 1831 yılına

Detaylı

Bir şehrin semt, mahalle, cadde, sokak ve meydanlarının isimleri,

Bir şehrin semt, mahalle, cadde, sokak ve meydanlarının isimleri, kebikeç / 29 2010 Ankara da Mahal İsimlerine Yansıyan Tarih - I Erman TAMUR Ankara nın denizi yok, dolayısıyla denizcileri de yok, ama Ankara da bir Denizciler Caddesi var. Bunun nedenini çoğu Ankaralı

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Sayf a No Koskada Kızıltaş mahallesi Mehmed şeriki Ali A.DV.d 827 s.4-5 Aksaray da Camcılar Câmii Halil Kalfa ve şakirdi 3 nefer A.DV.d 827 s.4-5 Hüsrev Paşa

Detaylı

TANZİMAT DÖNEMİ NDE AHIRLI KÖYÜNÜN NÜFUS VE EKONOMİK YAPISI POPULATION AND ECONOMIC STRUCTURE OF AHIRLI VILLAGE DURING TANZİMAT PERIODS

TANZİMAT DÖNEMİ NDE AHIRLI KÖYÜNÜN NÜFUS VE EKONOMİK YAPISI POPULATION AND ECONOMIC STRUCTURE OF AHIRLI VILLAGE DURING TANZİMAT PERIODS TANZİMAT DÖNEMİ NDE AHIRLI KÖYÜNÜN NÜFUS VE EKONOMİK YAPISI POPULATION AND ECONOMIC STRUCTURE OF AHIRLI VILLAGE DURING TANZİMAT PERIODS Ozan Batuhan ATICI * Öz Çalışmamızın konusu adından da anlaşılacağı

Detaylı

NİĞDE DE İLK NÜFUS SAYIMI (23 ŞEVVAL 1246/6 NİSAN 1831)

NİĞDE DE İLK NÜFUS SAYIMI (23 ŞEVVAL 1246/6 NİSAN 1831) The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 2, p. 1263-1294, February 2013 NİĞDE DE İLK NÜFUS SAYIMI (23 ŞEVVAL 1246/6 NİSAN 1831) FIRST POPULATION

Detaylı

NÜFUS VE TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE BOZKIR KAZA MERKEZİ NİN DEMOGRAFİK YAPISI, SOSYAL VE EKONOMİK ÖZELLİKLERİ ( )

NÜFUS VE TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE BOZKIR KAZA MERKEZİ NİN DEMOGRAFİK YAPISI, SOSYAL VE EKONOMİK ÖZELLİKLERİ ( ) NÜFUS VE TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE BOZKIR KAZA MERKEZİ NİN DEMOGRAFİK YAPISI, SOSYAL VE EKONOMİK ÖZELLİKLERİ (1840 1845) Hüseyin MUŞMAL * Müjgan ŞAHİNKAYA ** Öz Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Osmanlı

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE KURUCAŞİLE 1 DİVANI

TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE KURUCAŞİLE 1 DİVANI TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE KURUCAŞİLE 1 DİVANI Özet Nihat YASA Bugün Bartın ilinin bir ilçe merkezi olan Kurucaşile Osmanlı devleti döneminde Bolu Vilayeti Viranşehir 2 Sancağı Amasra kazasına bağlı bir

Detaylı

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi 78 ağaçları bulunan yer, Ermenek'e bağlı Görme! Köyü'nde 32 Paşaçukuru olarak bilinen yer, Ermenek'te Emir Ahmed mülkü civarındaki yer, Ermenek'e bağlı Gargara Köyü'nde 33 yer, Mut Medresesi yakınındaki

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHİ GELİŞİMİ

GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHİ GELİŞİMİ KURUMSAL TANITIM GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHİ GELİŞİMİ 1. Gelirler Genel Müdürlüğü'nün Tarihi Gelişimi Aşıkpaşazade Tarihi ne göre Osman Gazi Her kim pazarda satış yapıp para kazanırsa bunun iki

Detaylı

Osmanlı Evi. Yerleşme Yüzyıl Derinlik m Genişlik m Kısa Kenar m zira Oran Notlar

Osmanlı Evi. Yerleşme Yüzyıl Derinlik m Genişlik m Kısa Kenar m zira Oran Notlar Osmanlı Evi Ev Ateş Hoca Salih Efendi Evi Ankara 11,0 10,3 10,30 14 0,94 Binbaşı Hafız Ağa Dedesi Sallantoğlu Evi Ankara 16,0 12,2 12,20 16 0,76 Cingöz Sokağı 26 Ankara 10,2 13,2 10,20 13 1,29 Erzurum

Detaylı

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Asıl adı: Abdülkadir Nesebi: Seyyid( Hazreti Hüseyin(R.A) ın Efendimizin Soyundandır) Doğum yeri ve tarihi:m.1897/h.1315,muş un Bulanık İlçesi Abri(Esenlik)Köyü

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

820 NUMARALI TEMETTUÂT DEFTERİNE GÖRE TANZİMAT IN İLK YILLARINDA MUCUR VE HACIBEKTAŞ IN DEMOGRAFİK YAPISI VE SOSYAL DURUMU

820 NUMARALI TEMETTUÂT DEFTERİNE GÖRE TANZİMAT IN İLK YILLARINDA MUCUR VE HACIBEKTAŞ IN DEMOGRAFİK YAPISI VE SOSYAL DURUMU GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, Cilt 6, Sayı 1, (2005), 95-102 95 820 NUMARALI TEMETTUÂT DEFTERİNE GÖRE TANZİMAT IN İLK YILLARINDA MUCUR VE HACIBEKTAŞ IN DEMOGRAFİK YAPISI VE SOSYAL DURUMU

Detaylı

Osmanlı Evi. Yerleşme Yüzyıl Derinlik m z Genişlik m z Oran Alan m2. Cingöz Sokağı 26 Ankara 10,2 13,5 13,2 17,4 1,29 135

Osmanlı Evi. Yerleşme Yüzyıl Derinlik m z Genişlik m z Oran Alan m2. Cingöz Sokağı 26 Ankara 10,2 13,5 13,2 17,4 1,29 135 Osmanlı Evi Ev Yerleşme Yüzyıl Derinlik m z Genişlik m z Oran Alan m2 Ateş Hoca Salih Efendi Evi Ankara 11,0 14,5 10,3 13,6 0,94 113 Binbaşı Hafız Ağa Dedesi Sallantoğlu Evi Ankara 16,0 21,1 12,2 16,1

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

ŞER'İYE SİCİLLERİNİN TOPLU KATALOĞUNA DOĞRU. Doçent Dr. Osman ERSOY

ŞER'İYE SİCİLLERİNİN TOPLU KATALOĞUNA DOĞRU. Doçent Dr. Osman ERSOY ŞER'İYE SİCİLLERİNİN TOPLU KATALOĞUNA DOĞRU Doçent Dr. Osman ERSOY Şer'iye sicilleri, sosyal ve kültürel hayatımızın çok önemli belgeleri olup, bugün çeşitli müzelerimizin arşivlerine mal edilmişlerdir.

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler

Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler Tek parti döneminde satılan Camiler ile ilgili M. Kemal Atatürk imzalı birkaç belge NİS 272012 Tek parti döneminde satılan Camiler ile ilgili M. Kemal Atatürk

Detaylı

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii Yakup TURHAN Vaiz Yeni Orta Camii Abdulvahit AVCI Baş İmam Eski Orta Camii Mustafa ÇAKIR Vaiz Sahil Camii Ramazan GÜNDÜZ Kursiyer Şeyh Camii Hakan USTA Kursiyer Müftü Mah. Camii Abdulhalim ÇEVİK Kursiyer

Detaylı

20 Derste Eski Türkçe

20 Derste Eski Türkçe !! 20 Derste Eski Türkçe Ders Notları!!!!!! Cüneyt Ölçer! !!! ÖNSÖZ Türk Nümismatik Derneği olarak Osmanlı ve İslam paraları koleksiyoncularına faydalı olmak arzu ve isteği île bu özel sayımızı çıkartmış

Detaylı

Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı *

Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı * - 56 - Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı * Daru s-sa adetu ş-şerîfe ağası hazretlerinin nezareti âliyelerinde olan evkâftan Mahmûd Paşa yı veli tâb-ı serâh 1 hazretlerinin mahmiyye-i İstanbul

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI X

OSMANLI ARAŞTIRMALARI X OSMANLI ARAŞTIRMALARI X Neşl.r Heyeti - EdU.orlal Board HALİL İNALCIK-NEJAT GÖYÜNÇ HEATH W. LOWRY- İSMAiL ERtlNSAL THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, X İstanbul-199 0 226 Nitekim Şehzade Mustafa'nın öldürülmesinin

Detaylı

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013)

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) İlimiz tarihinde yer alan bütün kavimlerin kültürel ve dini kimliğinin ele alınarak inceleneceği Geçmişten Günümüze Giresun

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya başlamıştır. Böylelikle Türk-İslam devletlerinde Hukuk

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

NOSTALJİ ALBÜMÜ 1. ehit Serhat SANDIKKAYA

NOSTALJİ ALBÜMÜ 1. ehit Serhat SANDIKKAYA NOSTALJİ ALBÜMÜ 1 Telin bir dut ağacıydı aslında! En şiddetli fırtınaların bile koparamadığı yapraklardık bizler. -Bir ömür- tadında yaşadığımız günler, Tohma misali akıp gitti Kasım kokan bir sabahta,

Detaylı

1834 TE YOZGAT IN DEMOGRAFİK YAPISI

1834 TE YOZGAT IN DEMOGRAFİK YAPISI 1834 TE YOZGAT IN DEMOGRAFİK YAPISI Yunus ÖZGER 1 Özet Şehirlerin demografik yapılarını ortaya çıkarmayı sağlayan en önemli tarihî kaynaklardan biri nüfus sayım defterleridir. Bu bildiride Başbakanlık

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ NO ADI SOYADI GÖREVİ BLOK KAT SINIF İMZA 1 Mürsel VARAN BİNA SINAV SORUMLUSU 2 Bekir MÜLAYİM

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU DÖNEM : 2 KARAR ÖZETİ: Norm Kadro. TOPLANTI : MAYIS BİRLEŞİM : 1 OTURUM : 1 KARAR NO : 7 KARAR TARİHİ : 14.05.2015 TEKLİF EDİLEN EVRAKIN DAİRESİ : İNSAN KAYNAKLARI VE

Detaylı

ALUCRA DELLÜ KÖYÜ CAMİSİ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ ZİYARETİ

ALUCRA DELLÜ KÖYÜ CAMİSİ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ ZİYARETİ ALUCRA DELLÜ KÖYÜ CAMİSİ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ ZİYARETİ Koyun Baba Zaviyesi nin bulunduğu Dellü köyüne 2 yıl önce ziyarete gittiğimde adeta terk edilmiş vaziyette bulmuştum. Yaz ayı olmasına rağmen

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

KUġU ĠLE ĠLGĠLĠ ĠLK VERGĠ DEFTERĠ 19. YÜZYILDA KUġU GEDÜS KAZASI KUġU KARYESĠ TEMETTUAT DEFTERĠ * Hidayet GÜRAKAN Eski, tarihi yerleşim birimi

KUġU ĠLE ĠLGĠLĠ ĠLK VERGĠ DEFTERĠ 19. YÜZYILDA KUġU GEDÜS KAZASI KUġU KARYESĠ TEMETTUAT DEFTERĠ * Hidayet GÜRAKAN Eski, tarihi yerleşim birimi KUġU ĠLE ĠLGĠLĠ ĠLK VERGĠ DEFTERĠ 19. YÜZYILDA KUġU GEDÜS KAZASI KUġU KARYESĠ TEMETTUAT DEFTERĠ * Hidayet GÜRAKAN Eski, tarihi yerleşim birimi olmayan, önemli tarihi olayların geçmediği küçük yerleşim

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. MANİSA TURGUTLU Halil Kale Fen Lisesi ,064. MANİSA YUNUSEMRE Manisa Fen Lisesi ,046

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. MANİSA TURGUTLU Halil Kale Fen Lisesi ,064. MANİSA YUNUSEMRE Manisa Fen Lisesi ,046 İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı Halil Kale Fen Lisesi 90 491,064 Manisa Fen Lisesi 120 488,046 Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi 90 482,904 MANİSA SOMA Soma Fen Lisesi 90 476,953 Şehzadeler Gediz Anadolu

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

ESKİ GÜMÜŞHANE (SÜLEYMANİYE MAHALLESİ) VE PANAYIR ALANI

ESKİ GÜMÜŞHANE (SÜLEYMANİYE MAHALLESİ) VE PANAYIR ALANI ESKİ GÜMÜŞHANE (SÜLEYMANİYE MAHALLESİ) VE PANAYIR ALANI Tarihi geçmişi M.Ö. 3000 4000 lere ait olduğu belirtilen, Gümüş madeni yurdu Gümüşhane, Gümüş-hane, Kimişhane, vb. olarak bilinen bu diyarın bilinen

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

KOCAELİ İLİ İZMİT - BALÖREN (BELEN) KÖYÜNDE 1320 (MİLADİ 1904) TARİHLİ SON OSMANLI NÜFUS TAHRİRİ (YAZIM/SAYIM)

KOCAELİ İLİ İZMİT - BALÖREN (BELEN) KÖYÜNDE 1320 (MİLADİ 1904) TARİHLİ SON OSMANLI NÜFUS TAHRİRİ (YAZIM/SAYIM) KOCAELİ İLİ İZMİT - BALÖREN (BELEN) KÖYÜNDE 1320 (MİLADİ 1904) TARİHLİ SON OSMANLI NÜFUS TAHRİRİ (YAZIM/SAYIM) Necat ÇETİN * Balören köyü kuruluşu hakkında kısa bilgi: 2009 yılına kadar köyün adı Belen

Detaylı

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ 2 www.mirasimiz.org.tr KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ Kudüs, Müslümanlarca kutsal sayılan bir şehirdir. Yeryüzündeki ikinci mescid, Müslümanların ilk

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları)

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Bacıyân-ı Rum (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Varlığı Neredeyse İmkânsız Görülen Kadın Örgütü Âşık Paşazade nin Hacıyan-ı Rum diye adlandırdığı bu topluluk üzerinde ilk defa Alman doğu

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

Nazım imar planı nedir?

Nazım imar planı nedir? INSAAT-IMAR-RUHSAT İmar planı nedir? Nüfusu 10.000 i aşan belediyeler ile nüfusu daha az olduğu halde il merkezi olan veya gelecekte imar işleri bakımından plana gereksinimi bulunduğu Bayındırlık ve İskan

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ)

ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ) KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 811 ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ) Yaşar Baş Cami, halen Elbistan'ın Güneşli Mahallesi'nin ortasında bulunmaktadır. Bir sokak aracılığı ile şehrin merkezini

Detaylı

TARIM NÜFUS COĞRAFİ YAPISI ULAŞIM

TARIM NÜFUS COĞRAFİ YAPISI ULAŞIM GİRİŞ Kapaklı, Tekirdağ iline bağlı ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odamızın faaliyet sınırları içerisindeki ilçelerimizden biridir. Kapaklı da faaliyet gösteren 661 üyemiz mevcuttur. TARİHÇE Kapaklıpınar

Detaylı

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Ocak - Nisan 2012 January - April 2012 Sayı XII, ss Number XII, ss

Ocak - Nisan 2012 January - April 2012 Sayı XII, ss Number XII, ss Tarih Okulu The History School Ocak - Nisan 2012 January - April 2012 Sayı XII, ss. 193-220. Number XII, ss. 193-220. TEMETTÜAT DEFTERLERİNE GÖRE TURGUTLU NUN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMU (1844-1845) Saadet

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

Mart 2014 March 2014 Yıl 7, Sayı XVII, ss Year 7, Issue XVII, pp DOI No:

Mart 2014 March 2014 Yıl 7, Sayı XVII, ss Year 7, Issue XVII, pp DOI No: Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Mart 2014 March 2014 Yıl 7, Sayı XVII, ss. 421-442. Year 7, Issue XVII, pp. 421-442. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh464 2793 NUMARALI AHLAT

Detaylı

Meclis Başkanı Katip Katip Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Tevfik AYYARKIN Belediye Başkanı

Meclis Başkanı Katip Katip Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Tevfik AYYARKIN Belediye Başkanı Karar Tarihi : 06/04/2009 Karar No : 08 Belediye Meclisi; nın 01/04/2009 tarihli yazılı daveti üzerine Belediye Başkan üyelerin tamamının mevcut olduğunu açıklayarak, 2009 yılı döneminin 4.toplantısının

Detaylı

1990 GENEL NÜFUS SAYIMI VE SAMSUN İLİ NÜFUSU

1990 GENEL NÜFUS SAYIMI VE SAMSUN İLİ NÜFUSU 1990 GENEL NÜFUS SAYIMI VE SAMSUN İLİ NÜFUSU Bu çalışmada 1927 yılından itibaren yapılan 13 genel nüfus sayımında elde verilere göre Samsun ili nüfusunun Türkiye toplam nüfusu içerisindeki durumu, sayım

Detaylı

TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE 19. YÜZYILIN ORTALARINDA PRİŞTİNE

TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE 19. YÜZYILIN ORTALARINDA PRİŞTİNE TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE 19. YÜZYILIN ORTALARINDA PRİŞTİNE Öğr. Gör. Gülin ÖZTÜRK Arş. Gör. Şenay KARAÇAM ATAM ÖZ: 19. yüzyıl Osmanlı iktisadi ve sosyal tarihinin önemli kaynaklarından biri de Temettuat

Detaylı

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı.

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı. B130214028 Nil ÜSTER OSMANLI MEDRESELERİ Medrese, Müslüman ülkelerinde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adıdır. Medrese kelimesi Arapça ders kökünden gelir. Medreselerde ders

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 01/10/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 01/10/2015 Perşembe günü

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU HOCA ALİ RIZA BEY KİMDİR? Üsküdarlı Hoca Ali Rıza

Detaylı

(5900) - MERKEZ / (223444) - Anadolu Lisesi (5900) - (5900) - MERKEZ / (814955) - Anadolu Öğretmen Lisesi. Öğretmen / (5900) - Öğretmen (5900) -

(5900) - MERKEZ / (223444) - Anadolu Lisesi (5900) - (5900) - MERKEZ / (814955) - Anadolu Öğretmen Lisesi. Öğretmen / (5900) - Öğretmen (5900) - T.C BOLU VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (1) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ ADI SOYADI HATİCE ÇALIŞKAN CANTÜRK LEVENT ERKAL ALPASLAN MARANGO Z MEHTAP BULHAZ GÖREV GÖREV YERİ YERİ Almanca

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY Yılda iki defa yayımlanan, uluslararası hakemli, yaygın süreli bir dergidir. ULUSLARARASI

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

Dil Belge Konu Tanım Kişi Adları Anahtar Kelimeler Belge Tarih

Dil Belge Konu Tanım Kişi Adları Anahtar Kelimeler Belge Tarih 1. Kutu 1 1 SOY KÜTÜĞÜ TARANÇ AİLESİNE AİT SOY KÜTÜĞÜ İBRAHİM AĞA, TOSUN AĞA, MEHMET ALİ PAŞA, İBRAHİM, İSMAİL, TOSUN, NAZLI, ZÜHRA, MEHMET SAİT, ALİ, HÜSEYİN, ZEYNEB, ABDÜLHALİM, MEHMED ALİ TARANÇ AİLESİ,

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

Ali Efdal Özkul KIBRIS'IN SOSYO-EKONOMİK TARİHİ ( ) *dipnot

Ali Efdal Özkul KIBRIS'IN SOSYO-EKONOMİK TARİHİ ( ) *dipnot Ali Efdal Özkul KIBRIS'IN SOSYO-EKONOMİK TARİHİ (1726-1750) *dipnot Ada ve Ebru'ya İçindekiler Kısaltmalar 9 Sunuş 13 Önsöz 15 Kaynaklar 17 1. BOA Kaynaklan 17 2. Kıbrıs Şer'iye Sicilleri 18 3. Yazmalar

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ 2105 TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1972, No : 7/4776 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/7/1971, No : 1447 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21/8/1972, No : 14283

Detaylı

İl İlçe Lise Alan Öğr.Ş Kont Taban bursa Büyükorhan Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi... İngilizc e.. 1 45.651. bursa.

İl İlçe Lise Alan Öğr.Ş Kont Taban bursa Büyükorhan Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi... İngilizc e.. 1 45.651. bursa. 2014 2015 lise taban puanları 2015 'daki liselerin taban puanları, 2015 liseleri taban puanları, 2014 'daki liselerin taban puanları, 2014 liseleri taban puanları, 2014 lise taban puanları, 2015 lise taban

Detaylı

DERSİM SANCAĞI (1869-1908)

DERSİM SANCAĞI (1869-1908) 3 Osmanlı Vilayet Salnamelerinde DERSİM SANCAĞI (1869-1908) Süleyman YAPICI TUNCELİ - 2013 4 Osmanlı Vilayet Salnamelerinde TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2008 YAYINLARI No: 2 İSBN 978 605 5139 01 8 Baskı ve Cilt

Detaylı

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu T.C KARAMAN VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM M ÜDÜRLÜĞÜ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (2) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ SIRA T.C KİMLİK NO ADI SADI GÖREV 1 ERCAN ATAĞAN Beden Eğitimi GÖREV YERİ -ERMENEK / (747769) -

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

DİLEKÇE KAYIT DEFTERİ. MÜDÜRLÜĞÜ Kanalizasyon Su

DİLEKÇE KAYIT DEFTERİ. MÜDÜRLÜĞÜ Kanalizasyon Su KAYIT DEFTERİ Kayıt ADI SOYADI KONUSU EKİ EDİLDİĞİ 2802 09.07.2015 HSBC Bank AŞ İlan ve Reklam Vergisi 2801 09.07.2015 Yakup Ergül Kanal Su Bağlantısı 2800 09.07.2015 Öz Sarılar 7 lu Hakediş 2799 09.07.2015

Detaylı

OSMANLI DEVLETI NDE TAŞRA VE EYALET YÖNETIMI

OSMANLI DEVLETI NDE TAŞRA VE EYALET YÖNETIMI OSMANLI DEVLETI NDE TAŞRA VE EYALET YÖNETIMI OSMANLI DA TAŞRA TEŞKILATI TAŞRA VE EYALET YÖNETIMI İstanbul un merkez kabul edildiği Osmanlı Devleti nde, başkentin dışındaki tüm topraklar için taşra ifadesi

Detaylı

Hoca Ali Rıza ( )

Hoca Ali Rıza ( ) P E Y Z A J Hoca Ali Rıza ( 1864-1935) w Æ & k S ï* a % J T* V! v \ je í^ ^ & ip 3 ' æ jn & W g a-.jfva ' & V j W I ~*j t \ M m $ 'l 'Ék! \ j ğ j * v Bk.! a r v St ifim - ^5fc/Şİ j L V - ^ * jlm. ^ * r

Detaylı

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590 ....... 1501. -... : 1490/ 905.1.. 1514/ 920.2.. 984 ] 1577 1555/ 961.3. 24 [.4. [ 998] 1590 : : -..... : 30 - 174-1391.(Genç.Karaca:1992:82). 71..(1002 25).. :..1..2..3..4..5..6.( ).7..8..9.10..11.. -.

Detaylı

T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi K A R A R

T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi K A R A R Karar No : 58 Konusu: Başkanının gizli oy açık tasnif neticesinde seçilmesi., Meclisin en yaşlı İl Genel Meclis üyesi Mehmet YILDIRIM ın Başkanlığında, üyelerin katılımı ile Toplantı salonunda 14.04.2014

Detaylı

BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ

BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ İlçe Okul Okul Türü Yabancı Dil Sınıf Nilüfer Nilüfer İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL 80 19 LÜTFİYE TURAN 2 ASİL 14 108 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL 49 44 ALKAN BAHADIR 4 ASİL 32 22 FATMA KANDAZOĞLU 5 ASİL 16 74 AHMET ÖZDEMİR

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. PLANLAMA TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı