T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU"

Transkript

1 Astları : : Rektör : Fakültedeki tüm öğretim üye ve elemanları ile tüm idari personel Fakülte ve birimlerinin sorumlusudur. kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakültenin kadrolu öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer., aşağıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahiptir. GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2. Fakültede eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak, 3. Fakülte akademik ve idarî birim personelleri ile faaliyetlerin kanun ve yönetmeliklere uygun yürütülmesi için genel gözetim ve denetim yapmak, 4. Fakültede araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlamak, 5. Fakültede etkili ve verimli hizmet yürütülmesi için gerekli hâllerde komisyonlar oluşturmak, 6. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakülte genel durum ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, 7. Taşınırların etkili, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini, kullanılmasını sağlamak, 8. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, 9. Fakülte yerleşkesinde gerekli zamanda güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak, 10. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, işleri kontrol etme, işini değiştirme, ödüllendirme, cezalandırma, sicil verme, bilgi-rapor isteme ve izin verme yetkisine sahip olmak, 11. Kanun veya bağlı olduğu üst yönetici/yöneticiler tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak. Prof. Dr. Fikret KOCABAŞ

2 Astları : Yardımcısı, Eğitim-öğretim : : Birim öğretim üye ve elemanları ile tüm idari personel Fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından seçilir ve en çok üç yıl için atanır., gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. ın görevi sona erdiğinde, yardımcıların görevi de sona erer. Ast personele iş verme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, uyarma ve bilgi isteme yetkisine sahiptir. GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI 1. Her eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan Akademik Genel Kurul sunularını hazırlamak ve dekanlığa sunmak, 2. Öğrenci danışmanlık hizmetlerini ve işleyişini denetlemek, 3. Öğrencilerin kayıt, ders intibak, ders muafiyetleri ve burs için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak ve değerlendirmek, 4. Ders planları, dersliklerin dağıtımı, ders programları ve sınav programları ile ilgili çalışmaları planlamak, bu işler için oluşturulacak gruplara başkanlık etmek, 5. Ders görevlendirmelerini kontrol etmek, fakülte dışından talep edilecek öğretim elemanlarını tespit etmek, bu konuda dekanı bilgilendirmek, 6. olmadığı zamanlarda dekanlığa vekâlet etmek, 7. Sınavların zamanında yapılması sağlamak, 8. Bilgisayar laboratuvarı ile ilgili koordinasyonu sağlamak, 9. Öğretim elemanlarının akademik faaliyet raporlarının düzenli olarak toplanmasını sağlamak, 10. Fakültede öğretim üyeleri, öğrenciler tarafından yürütülen projeleri izlemek ve dekanlığa sunmak, 11. Yurt içi ve yurt dışı öğrenci yatay geçiş işlemlerinin yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlamak, 12. Akademik ve idari personelin atama, kadro, izin, rapor ve diğer özlük haklarını takip etmek, 13. Akademik ve öğrenci disiplin işlemlerini denetlemek, 14. Kütüphane işlerinin düzenini sağlamak, 15. Öğrenci sayılarını, başarı durumunu izlemek ve istatistikleri tutmak, mezunlarla iletişim kurmak, 16. Öğretim elemanlarına Öğretimi Değerlendirme Anketlerinin uygulanmasını sağlamak,

3 17. Öğrencilere Öğretimi Değerlendirme Anketlerinin uygulanmasını sağlamak, 18. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticiler tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak. ONAYLAYAN: Prof. Dr. Fikret KOCABAŞ

4 Astları : Yardımcısı, İdari mali işler : : Birim öğretim üye ve elemanları ile tüm idari personel Fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından seçilir ve en çok üç yıl için atanır., gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. ın görevi sona erdiğinde, yardımcıların görevi de sona erer. Ast personele iş verme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, uyarma ve bilgi isteme yetkisine sahiptir. GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI 1. Fakültenin stratejik planı, faaliyet raporu, stratejik plan, yıllık değerlendirme çalışma raporlarını hazırlamak ve dekanlığa sunmak, 1. Ders ücret formlarının düzenlenmesini sağlamak, 2. Fakülte tarafından düzenlenecek konferans, panel, toplantı, sempozyum, seminer, yemek, teknik gezi gibi etkinlikleri organize etmek, 3. İdari personelin disiplin işlemlerini denetlemek, 4. İdari personelin görev ve sorumluluklarının belirlenmesini sağlamak, 5. Akademik - idari personel ofis ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanmasını sağlamak, 6. Fakülte ve derslik ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, 7. İkinci öğretim görevli personelin belirlenmesi ve denetlenmesini sağlamak, 8. olmadığı zamanlarda dekanlığa vekâlet etmek, 9. Öğrenci konseyi ve temsilciliği için gerekli olan seçimleri yapmak, 10. Dilek kutularının peryodik açılmasını ve değerlendirmesini yapmak ve dekanlığa sunmak, 11. Kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurarak fakülte ihtiyaçları için kaynak sağlamaya çalışmak, 12. Fakülteye alınacak ya da yaptırılacak malzemelerle ilgili görüşmelerde bulunmak, 13. Yatırım, program, bütçe tasarısı hazırlayıp önermek, 14. Laboratuar hizmetlerinin etkin verimli sürmesini denetlemek, 15. Öğrencilerin sportif ve kültürel etkinlikler kapsamındaki izinlerini ilgili bölüm başkanlıklarına iletilmesini sağlamak, 16. Bina iç ve dış onarımı ile ilgili planların yürütülmesini sağlamak, 17. Tahakkuk ve ayniyat hizmetlerini denetlemek, depoların düzenli tutulmasını sağlamak,

5 18. Satın alma ve ihalelerle ilgili çalışmaları denetlemek ve sonuçlandırmak, 19. Kısmi statüde çalışacak öğrencileri, çalışma saatlerini ve yerlerini belirlemek, 20. Mezuniyet töreni ile ilgili çalışmaları düzenlemek, 21. Öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin düzenleyeceği her türlü etkinliği denetlemek, 22. Öğrenci staj taleplerini incelemek, staj işlemlerinin uygulanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak, 23. Fakülte ve bölümlerin web sayfasının güncel tutulmasını sağlamak, 24. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticiler tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak. ONAYLAYAN: Prof. Dr. Fikret KOCABAŞ

6 Astları : Bölüm Başkanı :, dekan yardımcısı : Birim öğretim elemanları ve bölüm sekreteri Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından, bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. Ast personele iş verme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, uyarma ve bilgi isteme yetkisine sahiptir. Her öğretim yılı sonunda, bölüm başkanı bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile, gelecek yıldaki çalışma planının belirten bir raporu dekanlığa sunar. GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 21. maddesinin gereğini belirtilen görevleri yapmak, 2. Bölümüne bağlı öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılmasında dikkate alınmak üzere görüşünü yazılı olarak dekanlık makamına bildirmek, 3. Bölüm öğretim elemanlarının belirlenen görevlerini yapmalarını izlemek ve denetlemek, 4. lık ile bölümü arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak, 5. Bölüm ders dağılımının öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlamak, 6. Eğitim-öğretim yılı sürecinde ayda en az bir defa belirlenen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanan bölüm kuruluna başkanlık etmek, kararları uygulamak, 7. Bölümü temsil etmek üzere fakülte kurul toplantılarına katılmak, 8. Bölüm ihtiyaçlarını dekanlığa yazılı olarak rapor etmek, 9. Önceki ayın akademik faaliyet raporlarını sonraki ayın 10 una kadar dekanlığa iletmek, 10. Her öğretim yılı sonunda bölüm eğitim-öğretim ve araştırma faaliyet raporunu dekanlığa sunmak, 11. Bölümde eğitim-öğretimin düzenli sürdürülmesini sağlamak (ders görevlendirme, plan, program, sınav..), 12. Her öğretim yılı içerisinde sosyal veya bilimsel etkinlik düzenlenmesini sağlamak, 13. Bölüm lâboratuarlarının etkili, düzenli ve temiz olarak kullanılmasını sağlamak, 14. Fakülte akademik kurulu öncesi bölüm istek ve bilgilerinin dekanlığa iletimini sağlamak. 15. Ders kayıtlarının düzenli yapılabilmesi için dönem başında Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği dikkate alınarak danışmanlarla toplantı yapmak, 16. Bölüm derslerine ait sınav sonuçlarının otomasyon sistemine girilmesini sağlamak,

7 17. Bölüm Erasmus, Farabi ve Mevlana programlarının planlanma ve yürütülmesini sağlamak, 18. Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin doğru biçimde ve zamanında dekanlığa iletilmesini sağlamak, 19. nde bulunmadığı zaman yerine vekil bırakmak, 20. Öğrencilerin başarı durumlarını izlemek, bunların sonuçlarını değerlendirmek, 21. Öğrenci konseyi seçimlerini yapmak, 22. Bölümün WEB sayfasının güncellenmesini sağlamak, 23. Raporlu ve izinli öğrencilerin durumlarını değerlendirmek, 24. Ders planı ve ders içeriklerinin güncellenerek, diğer üniversitelerle uyumlu hale getirilmesini sağlamak, 25. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak. ONAYLAYAN: Prof. Dr. Fikret KOCABAŞ

8 Astları : Anabilim Dalı Başkanı :, dekan yardımcısı, ilgili bölüm başkanı : Anabilim dalı öğretim elemanları Eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik bir birim olan ana bilim dalı başkanı, o ana bilim dalının profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri, yardımcı doçent bulunmadığı takdirde öğretim görevlileri arasından, o ana bilim dalında görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerince seçilir ve dekan tarafından atanır. Atamalar rektörlüğe bildirilir. Görev süreleri üç yıldır. GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak, 2. Anabilim dalı ders dağılımlarını dengeli bir şekilde yaparak bölüm başkanına önermek, 3. Anabilim dalında genel gözetim ve denetim görevini yaparak, düzenli işleyiş için eğitim-öğretimle ilgili ihtiyaç ve sorunları tespit ederek bölüm başkanlığına iletmek, 4. Anabilim dalının stratejik planını hazırlamak, 5. Bölüm kuruluna katılmak, 6. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak. ONAYLAYAN: Prof. Dr. Fikret KOCABAŞ

9 : Öğretim Elemanı :, dekan yardımcısı, ilgili bölüm başkanı, ilgili anabilim dalı başkanı Yükseköğretim Kanunu nun 3 ncü maddesine göre; yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarına Öğretim Elemanı denir. Profesör, doçent ve yardımcı doçentler öğretim üyesi; belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlisi ve uzman öğretim yardımcısı; ders vermek, uygulama yaptırmakla yükümlü öğretim elemanı ise öğretim görevlisi olarak adlandırılır. Yükseköğretim kurumlarında, sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları, görevleri bakımından aylıklı öğretim elemanları için konulmuş olan hükümlere tabidir. Öğretim üyelerinin haftalık ders yükü en az 10, öğretim görevlilerinin en az 12 saattir. Yüksek öğretim personel kanuna göre 10 saat üzerine profesör için 2, doçent için 4, yardımcı doçent için 8 ve öğretim görevlisi için 12 saat mecburi ders yükü vardır. Öğretim elemanlarının görev yapmaları bölüm başkanı ve dekan tarafından izlenir, denetlenir. Öğretim elemanları yıllık izinlerini, normal olarak, öğrenime ara verilen zamanlarda kullanır. Yükseköğretim kurumlarında ve üst kuruluşlarda görevli bütün personel bağlı olduğu ilk disiplin amirinin izniyle görevi başından ayrılabilir. Diğer izinleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yürütülür. Özel kanunlarla belirlenen görevler ve telif hakları hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmi veya özel başkaca herhangi bir iş göremez, ek görev alamaz ve serbest meslek icra edemez. ÖĞRETİM ELEMANLARI GENEL GÖREV ve SORUMLULUKLARI 1. Yükseköğretim Kanunu nun 4 ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek, 2. Bilimsel araştırma, yayım ve seminer faaliyetleri yapmak, 3. lığın ve ilgili bölüm başkanlığının öngördüğü toplantılara katılmak, faaliyetlere destek vermek, 4. Bologna, Erasmus, Farabi ve Mevlana programları ile ilgili çalışmalara katılmak, 5. İlgili bölüm başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, yol göstermek ve danışmanlık yapmak,

10 6. Danışmanlığını yaptığı öğrencilerden zamanında kayıt yenilemeyenleri tespit ederek bölüm başkanlığına bildirmek, ekle-sil süresi sonunda ders kayıt formlarını üst yazı ile bölüm başkanlığına teslim etmek, 7. Faaliyet raporlarını istenilen zamanlarda bölüm başkanlığına sunmak ve dönemlik akademik faaliyetlerini liste halinde bölüm başkanına sunmak, 8. Devlet memurları için kabul edilmiş olan haftalık çalışma süresi kadar bir süre eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, uygulama ve yönetim görevleriyle üniversite organlarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek, 9. Teknik gezi, sosyal etkinlikler ve öğrenci klüplerine danışmanlık yapmak, sayılı yükseköğretim kanunu ile verilen diğer görevleri yapmak, 11. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak, GENEL GÖREV ve SORUMLULUKLARI DIŞINDA ÖĞRETİM ÜYESİ GÖREV ve SORUMLULUKLARI 12. Önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim - öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek, 13. Sorumlusu olduğu ders ve laboratuarda yapılacak değişiklikler ve onay için bölüm başkanlığından gerekli izinleri zamanında almak, 14. Ek ders ödemelerine esas teşkil eden formları zamanında ve eksiksiz olarak bölüm başkanlığına ulaştırmak, 15. Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak. GENEL GÖREV ve SORUMLULUKLARI DIŞINDA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GÖREV ve SORUMLULUKLARI 12. Bölümün eğitim-öğretim faaliyetleri, ders içeriklerinin hazırlanması ve stratejik plan çalışmalarına katılmak, Ödev, proje vb. değerlendirmelerde, uygulama, laboratuar vb. çalışmalarda öğretim üyelerine yardımcı olmak, 13. Araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olmak, 14. Yüksek lisans ve doktora programlarına katılarak akademik kariyer yapmak, 15. İdari konularda verilecek görevleri yapmak.

11 GENEL GÖREV ve SORUMLULUKLARI DIŞINDA UZMAN GÖREV ve SORUMLULUKLARI 12. Laboratuvar, kitaplık, atölye ve diğer uygulama alanlarında çalışmak, 13. Laboratuvarların serbest çalışma saatlerini düzenlemek, ihtiyaçları planlayarak zamanında karşılanmasını sağlamak, 14. Makine ve teçhizat bakımını kontrol etmek, ilgili yazışmaları, raporları ve garanti belgelerini muhafaza etmek, 15. Bölümü ilgilendiren idari konularda verilecek görevleri yapmak, 16. Ödev, proje vb. değerlendirmelerde, uygulama, laboratuar vb. çalışmalarda öğretim üyelerine yardımcı olmak, 17. İdari konularda verilecek görevleri yapmak. ONAYLAYAN: Prof. Dr. Fikret KOCABAŞ

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

2. Fakülte idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Dekana öneride bulunmak.

2. Fakülte idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Dekana öneride bulunmak. T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı Üst Yönetici/Yöneticileri Personel Dekanlık Dekan Fakülte Sekreteri Fakülte

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER Sayfa 1/498 İÇİNDEKİLER 1. REKTÖRLÜK... 7 1.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 7 1.2 GÖREV TANIMLARI... 8 2. GENEL SEKRETERLİK... 19 2.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 19 2.2 GÖREV TANIMLARI... 20 2.2.1 Yazı İşleri Müdürlüğü...

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı, Yeditepe Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve bağlı birimlerin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle üniversite

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Karadeniz Teknik

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını,

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı