Anadolu Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anadolu Üniversitesi"

Transkript

1 FEN FAKÜLTES KOD NO: Midi (Ya Asit Analiz Cihaz ) FENF Mikroplate Okuyucu FENF Polimeraz Zincir Reaksiyonu FENF Protein Saflaflt rma Sistemi FENF Elektroforez Sistemi FENF Riboprinter (Mikrobiyal Karakterizasyon Sistemi) FENF Rotavapör FENF Tipi klim Dolab FENF Spektroflorimetre FENF Otomatik Selüloz Miktar Tayin Cihaz FENF Su Analiz Cihaz FENF Tohum Çimlendirme Kabini FENF Tohum Sayma Cihaz FENF Tuz Ölçer FENF Ultramikrotom FENF Ultratrim Cihaz FENF Rotary Mikrotom FENF Ultrasonik Homojenizatör FENF UV Transillimünatör FENF Mikrobiyal Karakterizasyon Sistemi FENF Otomatik Ya Miktar Tayin Cihaz FENF Alev Fotometresi FENF Ifl k Mikroskobu FENF Azot Ve Protein Miktar Tayini Cihaz FENF Hayvan Ve nsan Fizyolojisi E itim Seti FENF Biyofotometre FENF Biyolüminatör FENF Enstrümental nce Tabaka Kromatografi Cihaz FENF CO 2 nkübatörü FENF Elektron Mikroskobu Doku Takip Cihaz FENF Eliza Okuyucusu FENF Fermentör FENF Yüksek Bas nçl S v Kromatografisi FENF Hücre Say c FENF Inverted Mikroskop FENF Jel Dokümentasyon Cihaz FENF Jel Görüntüleme Sistemi FENF

2 Kapiller Elektroforez FENF Kolorimetre FENF Trinoküler Stereo Mikroskop FENF Liyofilizatör FENF nfrared Spektrometresi FENF Alev Fotometresi FENF Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (AAS) FENF Calvet-Tipi C-80 Kalorimetre FENF Diferansiyel Taramal Kalorimetre FENF UV-Görünür Bölge Spektrofotometre FENF Eflzamanl Termogravimetrik Analiz Ve Diferansiyel Termal Analiz Sistemi FENF Nem Üretici FENF Yüksek H zl Gaz Sorpsiyon Analizörü FENF Yüzey Karakterizasyon Cihaz FENF Zeta Potansiyel Ve Mobilite Ölçüm Cihaz FENF Vakum Buhar Depolama Cihaz FENF Pükürtme Cihaz FENF S v larda Ses H z n n S cakl a Ba l l FENF Empedans Analizörü FENF Polarize Mikroskop FENF PA Metre/DC Voltaj Kayna FENF LF Empedanse Analizörü FENF Gaz Kromatografisi (GC) FENF Atomik Absorpsiyon Spektrometresi FENF Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) Ve Taramal Tünelleme Mikroskobu (STM) FENF Biyomoleküler Etkileflim Analiz (Biaffinity) Cihaz FENF Chnos Elementem Analiz C haz FENF Diferansiyel Taramal Kalorimetri (DSC) Cihaz FENF Termal Analiz Cihazlar FENF Floresans Spektrofotometresi FENF Fourier Transform nfrared Spektrometre Cihaz (FT-IR) FENF Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (GC-MS/MS) FENF Gaz Kromatografisi (GC) FENF Enstrümental nce Tabaka Kromatografi Cihaz FENF yon Kromatografisi (IC) FENF Mikrodalga Organik Sentez Cihaz FENF Otomatik Kjeldahl Cihaz FENF

3 Polarografi Cihaz FENF Renk Ölçüm Cihaz FENF Yüksek Performans S v Kromatografisi FENF Yüzey Alan Ve Gözenek Boyutu Ölçüm (BET) Cihaz FENF UV-VIS-NIR Spektrofotometre FENF Zetametre, Partikül Boyutu Ve Molekül A rl Tayin Cihaz FENF

4 M D (YA AS T ANAL Z C HAZI) Cihaz veri taban mikroorganizmalar n ya asidi metil ester profillerine göre identifikasyonunu sa lar. Mikroorganizmalar n özel flartlarda gelifltirilip, ekstraksiyon ve saponifikasyon ifllemleri sonras elde edilen ya asidi profilleri mevcut veri taban ile karfl laflt r l r. Cihaz n markas ve modeli: AG LENT 6890N Aerobik kütüphanesi sayesinde aerobik prokaryotik mikroorganizmalar n ya asiti profillerine göre identifikasyon sa lar. Cihaz oto enjektör, oto örnekleyici, capiller kolon ve bilgisayar ünitesinden oluflmaktad r. Kolon s cakl o C olabilmektedir. Zaman ayar yap labilmektedir. Biyoloji Bölümü Prof.Dr. Merih KIVANÇ Tel: (0 222) /5725 e-posta: Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:CN KATALOG NO: FENF-001

5 M KROPLATE OKUYUCU stenen farkl dalga boyunda fl k kullanarak, iflaretlenmifl hücreler hakk nda bilgiler aktar r. C haz n markas ve modeli: ELX808IU nm aras dalga boyu fl k geçirme özelli i 96 kuyucuklu plakalar okuyabilen Çal flma s ras nda iste e ba l olarak plakay s tma ve/veya çalkalama özelli ine sahiptir Çal flma sonuçlar n ba l oldu u bilgisayara aktarma Biyoloji Bölümü Yrd. Doç. Dr. Melih Zeytino lu Tel: (O 222) / 5701 Faks: (0 222) e-posta: KATALOG NO: FENF-002 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:184596

6 POL MERAZ Z NC R REAKS YONU Polimeraz zincir reaksiyonlar n n yürütülebilmesi için sabit s cakl k derecelerinin belirli sürelerde uygulanmas n sa lar. DNA örneklerinin kopyalanmas nda ve ço alt lmas nda kullan lmaktad r. Cihaz n marka ve modeli: TECHNE S cakl k aral : + 4 ile 99 O C aras Blok s tma oran : 3.6 O C/sn Bir döngünün bir programda maksimum tekrarlanma say s : 99 Program sonu alarm : mevcut Biyoloji Bölümü Yard. Doç. Dr. Filiz Alanyal Tel: (0 222) e-posta: anadolu.edu.tr KATALOG NO: FENF-003 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:

7 PROTE N SAFLAfiTIRMA S STEM Cihaz kromotografik uygulama sistemi içermektedir. Cihaz çeflitli biyolojik ve kimyasal materyallerin kromatografik yolla saflaflt r lmas n ve fraksiyonlanmas n sa lar. Cihaz n markas ve modeli: AMERSHAM, AKTA PR ME PLUS Sistem kontrol ünitesi, pompa, gradient kar flt r c, manual enjektör, UV dedektör, kolon, kolon tutucu, fraksiyon toplay c, veri iflletim program ve bilgisayar ünitesi içermektedir. Biyoloji Bölümü Prof.Dr. Merih KIVANÇ Tel: (0 222) /5725 e-posta: KATALOG NO: FENF-004 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: 01262

8 ELEKTROFOREZ S STEM Cihaz kromozomal DNA n n restriksiyon enzimleri ile kesiminden sonra yönü ve fliddeti de ifltirilen elektriksel alandaki jel içerisinde ayr m n ve analizini sa lamaktad r. Strain düzeyindeki DNA farkl l klar n ortaya koyabilmektedir. Cihaz n markas ve modeli: B O-RAD, CHEF-MAPPER Bio-rad chef mapper markad r. Pulsed field elektroforez çal flmalar na uygundur. Pulsed field uygulamalar için de iflken aç larda elektrik alan oluflturabilmektedir. 100 baz dan 10 mb a kadar DNA moleküllerini ay rabilmektedir. Biyoloji Bölümü Prof.Dr. Merih KIVANÇ Tel: (0 222) /5725 e-posta: KATALOG NO: FENF-005 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:

9 R BOPR NTER (M KROB YAL KARAKTER ZASYON S STEM ) DNA restriksiyon patternlerini kullanarak bakteriyel identifikasyonu sa layan analiz cihaz d r. Riboprinter cihaz nda belli bir mikroorganizmadan elde edilen DNA restriksiyon enzimleri ile kesilir, oluflan fragmentler agaroz jelde yürütülür ve daha sonra ribozomal RNA problar ile problan r. Ribozomal RNA sekanslar ndaki farkl l klar spesifik restriksiyon enzim bölgelerinin varl n yada yoklu unu ifade eder. Oluflan patternler bilgisayarda mevcut olan database ile karfl laflt r larak analiz sonucu elde edilir. Biyoloji Bölümü Prof.Dr. Merih KIVANÇ Tel: (0 222) /5725 e-posta: Cihaz n markas ve modeli: DUPONT R BOPR NTER Cihaz bir karakterizasyon ünitesi, bir bilgisayar ve windows tabanl riboexplorer yaz l m ndan oluflmaktad r. Cihaz örnek haz rlama aparatlar, Is muamelesi modülü ve el vorteksi de içermektedir. 8 saatte identifikasyon yapabilmektedir. Günde 32 örnek çal fl labilmektedir. Cihaz n kütüphanesinde 6400 adet riboprint patterni bulunmaktad r (200 den fazla bakteriyel genusu temsil eder). Cihaz kit sistemi ile çal flmaktad r. KATALOG NO: FENF-006 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: 00425

10 ROTAVAPÖR Kar fl mlardaki maddeleri kaynama noktas prensibine göre ay rmada kullan l r. Cihaz n markas ve modeli: Rotavapor Büchi Çal flma voltaj : 100 V, 120 V, 230 V Frekans: 50/60 Hz Güç tüketimi: 120 W Dönme h z : rpm Biyoloji Bölümü Prof.Dr. Ersin YÜCEL Tel: (0 222) /5722 Tel: (0 222) e-posta: Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: KATALOG NO: FENF-007

11 T P KL M DOLABI Cihaz tohum çimlendirme ve bitki büyütme için s, fl k ve nem kontrollü ortam sa lar. Cihaz n markas ve modeli: Sanyo MLR 350-H 294lt hacimdedir. Lambalar kapal yken C aral nda C s aral nda çal flmaktad r. %50-%90 oran nda nem sa lar. 520 x 490 x 1135mm iç boyut, 760 x 700 x 1835mm d fl boyuta sahiptir. 5 hareketli raf vard r. Biyoloji Bölümü Yrd. Doç Dr. Emel Sözen Tel: (0 222) /5708 e-posta: Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: KATALOG NO: FENF-008

12 OTOMAT K SELÜLOZ M KTAR TAY N C HAZI Bitkisel numunelerdeki selüloz ve selülozik bilefliklerin toplam miktar n ölçmemizi sa lar. Biyoloji Bölümü Prof.Dr. Ersin YÜCEL Tel: (0 222) /5722 e-posta: Cihaz n markas ve modeli: Velp Scientifica Fiwe6 Asit ve do al deterjanlar ile lignin,selüloz ve hemiselüloz bilefliklerinin ölçülmesi. So uk ve s cak ekstraksiyon. Hava pompas ile örneklerin yerinin de ifltirilmesi (kar flt r lmas ). Peristaltic pompa ile ay raçlar n boflalt lmas. Zamanlay c ile akustik alarm. S cakl k ayarlar n n elektronik de iflkenli i. So uk su ve ay raçlar için d fla ayr l r. Örnekler teker teker iflleme tabi tutulabilir. Güç: 1200W KATALOG NO: FENF-009 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: 39792

13 SPEKTROFLOR METRE Spesifik moleküllerin florasan ölçümlerinin yüksek hassasiyetle (nanogram ve pikogram düzeyinde) gerçeklefltirilmesinde kullan lmaktad r. Cihaz n markas ve modeli: SCHIMADZU RF-5301 PC Spectrofluorophotometer: 150W Xenon lamba Dalga boyu aral : nm Hassasiyeti: ±1,5 nm Boyut: 667 x 530 x 270, 43 kg Voltaj aral : 100, 120, 220, 240 V; 50/60 Hz; 400 VA. S cakl k aral : C Biyoloji Bölümü Prof. Dr. Mehtap Kutlu Tel: (0 222) /5721 e-posta: Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: KATALOG NO: FENF-010

14 SU ANAL Z C HAZI Cihaz ile çeflitli su örneklerinin ph, elektriksel iletkenlik, s cakl k, bulan kl k, doymufl oksijen miktar ve Salinitesi ölçülebilir. Biyoloji Bölümü Arafl.Gör. Nesil ERTORUN Tel: (0 222) /5714 e-posta: Cihaz n markas ve modeli: TOA WQC-20A DO ölçüm metodu: Diyafram galvani batarya ph ölçüm metodu: Cam elektrot Elektrik iletkenlik ölçüm metodu: 4 adet elektrot Bulan k ölçüm ölçüm metodu: Transmitted fl k NaCL ölçüm metodu: 4 adet elektrot DO ölçüm aral : 0-20 mg/l ph ölçüm aral : 0-14 Elektrik iletkenlik ölçüm aral : 0-70 ms/cm Bulan k ölçüm ölçüm aral : 0-500mg/l S cakl k ölçüm aral : 0-50 o C NaCL ölçüm metodu: % DO ölçüm aral : 5-40 o C ph ölçüm aral : 0-50 o C Elektrik iletkenlik ölçüm aral : 0-50 o C Kalibrasyon: Otomatik Ekran: LCD Güç Kayna : 6 adet R14 kuru pl Kablo uzunlu u: 10 m Gövde a rl : 2.5 kg Boyutlar: 250x160x95 mm Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: 53DA413A KATALOG NO: FENF-011

15 TOHUM Ç MLEND RME KAB N stenilen s cakl k, fl k ve süre parametreleri ayarlanarak tohum materyallerinin çimlendirilmesi amac yla kullan l r. Cihaz n markas ve modeli: Sanyo growth cabinet MLR350 ç ebatlar: 520 x 490 x 1135 Etkili kapasite: 294L ç yüz: Paslanmaz çelik çte cam kap ve çelik raflar bulunur S cakl k: 0-50±1ºC Ifl k aral : lux Nem kontrolü: Ultrasonik PID kontrol Biyoloji Bölümü Prof. Dr. Ersin YÜCEL Tel: (0 222) /5722 Faks: (0 222) e-posta: Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: KATALOG NO: FENF-012

16 TOHUM SAYMA C HAZI Bitki tohumlar n n istenilen miktarda say l p, paketlenmesi amac yla kullan l r. Biyoloji Bölümü Prof. Dr. Ersin YÜCEL Tel: (0 222) /5722 Faks: (0 222) e-posta: Cihaz markas ve modeli: Contador Seed Counter Mikroifllemci mühendisli i Kolay kullan m Tam otomatik H zl ve yüksek sayma h z Kesin ve tam say m Gruplama ve toplam say m Tekrar grup say m 0,3-15 mm aras ndaki büyüklük s n rlar nda de iflebilen. Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: /01098 KATALOG NO: FENF-013

17 TUZ ÖLÇER Çözeltilerin tuz de erlerinin saptanmas amac yla kullan l r. Cihaz n markas ve modeli: Conductivitymeter pionneer 30 letkenlik: ms/cm Tuzluluk: 0-42 g/l S cakl k: ºC Güç gereksinimi: 4 adet AA pil, yaklafl k 500 saat Biyoloji Bölümü Prof. Dr. Ersin YÜCEL Tel: (0 222) /5722 Faks: (0 222) e-posta: Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: 0206R KATALOG NO: FENF-014

18 ULTRAM KROTOM Biyolojik, klinik ve endüstriyel numunelerin mikroskopt incelenmesinden önce istenilen kal nl kta kesitlerin al nmas n sa lamaktad r. Önceden belirlenmifl bölgeden, cihaz üzerindeki stereomikroskop yard m yla cam veya elmas b çaklarla ultraincelikte kesitler al nmaktad r. Biyoloji Bölümü Prof. Dr. H. Mehtap KUTLU Tel : (0 222) /5721 e-posta: Cihaz n n markas ve modeli: Leica EM UC6 Oda s cakl nda ve Cryo kesit alabilme imkan Dahili stereo mikroskop Dijital kontrol paneli Elektrostatik etkiyi engelleyici ioniser Örnek üstü ve arkas fl kland rma sistemi nce kesit : 1 nm µm Yar ince kesit: 2.5 µm - 15 µm Kesit h z : mm/sn Oda s cakl nda : Cº Cryo-kesit alabilme imkan : -15 ve -185 o C KATALOG NO: FENF-015 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:

19 ULTRATR M C HAZI Biyolojik, klinik ve endüstriyel numunelerin ultramikrotomda ince kesitlerinin al nmas ndan önce kesiti al nacak olan bölgenin kabaca trafllanmas n sa lamak amac yla kullan lmaktad r. Cihaz n n markas ve modeli: Ultratrim Leica 0.2 mm ye kadar trimleme yapabilmektedir. Standart vakumlu temizleme ünitesi ilave edilebilir niteliktedir. Piyasadaki tüm ultramikrotom örnek tutucular ile uyumludur. Biyoloji Bölümü Prof. Dr. H. Mehtap KUTLU Tel : (0 222) /5721 e-posta: KATALOG NO: FENF-016 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:

20 ROTARY M KROTOM Parafin bloklara dökülmüfl dokulardan 0,5 100 mikron aras ince kesit almaya yarar. Sabit bileylenebilen b çakl d r. Kesiti al nacak paraffin bloklar de iflik konumlara gore araç üzerinde ayarlanabilir. Cihaz n markas ve modeli: M KROM HM310 0,5 100 mikron aras seri manuel parafin kesit alabilir. Biyoloji Bölümü Yrd. Doç. Dr. Melih Zeytino lu Tel: (0 222) / 5701 Faks: (0 222) e-posta: KATALOG NO: FENF-017 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: 4841

21 ULTRASON K HOMOJEN ZATÖR Ultrasonik dalgalar ile hücre zar n n parçalanmas na, sitoplazmadaki kimyasal ve organel yapilar n incelenebilmesine olanak sa lar. Cihaz n markas ve modeli: Vibra-Cell VCX750 Biyoloji Bölümü Prof.Dr. Merih KIVANÇ Tel: (0 222) /5725 e-posta: KATALOG NO: FENF-018 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:

22 UV TRANS LL MÜNATÖR Malzeme korumal UV fl k alt na jele aktar lm fl ve boyanm fl RNA, DNA, Protein gibi molekülleri görerek karfl laflt rmal incelemeye ve/veya foto raf n çekmeye yarar. Cihaz n markas ve modeli: DUAL-INTENSITYUVP Biyoloji Bölümü Yrd. Doç. Dr. Melih Zeytino lu Tel: (0 222) / 5701 Faks: (0 222) e-posta: KATALOG NO: FENF-019 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:

23 M KROB YAL KARAKTER ZASYON S STEM Cihaz mikroorganizmalar n çeflitli karbohidratlar kullanma sonuçlar na göre identifikasyon yapmaktad r. Yaz l m gram pozitif, gram negatif, basil, nonfermentatif, maya, anaerob gruplar n içermektedir. Cihaz n markas ve modeli: B OMER EUX, V TEK Kit sistemi ile belirli grup mikroorganizmalar n identifikasyonunu saat sonucunda yapabilmektedir. Ayn anda 60 örnek çal fl labilmektedir. VITEK sistemi kalorimetre, okuyucu, inkübatör, filtre modulü, bilgisayar ve printer dan oluflmaktad r. Cihaz test kitleri ile çal flmaktad r. Biyoloji Bölümü Prof.Dr. Merih KIVANÇ Tel: (0 222) /5725 e-posta: Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: DCSA6703 KATALOG NO: FENF-020

24 OTOMAT K YA M KTAR TAY N C HAZI Bitkisel materyallerden toplam ya ekstraksiyonu amac yla kullan l r. Cihaz n markas ve modeli: Büchi extraction system B-81 Voltaj: 230 V Frekans: Hz Kapasite: 1250 W Ekstraksiyon kab hacmi: 120 ml So utucu su tüketimi: 60 L/saat Biyoloji Bölümü Prof. Dr. Ersin YÜCEL Tel: (0 222) /5722 Faks: (0 222) e-posta: Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: KATALOG NO: FENF-021

25 ALEV FOTOMETRES Numunelerdeki baz elementlerin (Na, K, Ca, Ba, Li) miktar tayininin yap lmas amac yla kullan l r. C haz n markas ve modeli: Jenway PFP7 Ölçüm aral : Deteksiyon limitleri: Na/K <=0.2ppm / Li <=0.25ppm / Ca <=15ppm / Ba <=30ppm Do ruluk: %2 den iyi Biyoloji Bölümü Prof.Dr. Ersin YÜCEL Tel: (0 222) /5722 e-posta: KATALOG NO: FENF-022 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: 11000

26 IfiIK M KROSKOBU Lam ile lamel aras na konulmufl fl k geçirgen mataryelleri adi fl k, karanl k saha, faz-kontrast ve fluoresans mikroskop özelikleriyle aras optik büyütme ile inceleme ve otomatik özellikli foto raf makinas ile görüntülemeyi sa lar. C haz n markas ve modeli: OLYMPUS BX50 Araflt rma amaçl adi fl k, karanl k saha, faz-kontrast ve fluoresans mikroskop ataçmanlar na sahiptir optik büyütme yapabilir Klasik film kullanan tam otomatik foto raf makinas ve zaman ayarlay c bulunmaktad r Biyoloji Bölümü Yrd. Doç. Dr. Melih Zeytino lu Tel: (0 222) /5701 Faks: (0 222) e-posta: KATALOG NO: FENF-023 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:

27 AZOT VE PROTE N M KTAR TAY N C HAZI stenilen numunelerde azot ve/veya protein miktar tayini yap lmas amac yla kullan l r. Biyoloji Bölümü Prof.Dr. Ersin YÜCEL Tel: (0 222) /5722 e-posta: Cihaz n markas ve modeli: FOSS Kjelte 2300 Depolama kapasitesi: 400 örnek Analiz zaman : 30 mg N ta 3,5 dakika (200 mg N ta 6,5 dakika) Distilasyon kapasitesi: ~ 40 ml/dk. Ölçüm aral : 0,1-200 mg N Ço alt labilirlik (üretilebilirlik): %1 RSD yileflme (kendine gelme): mg N azot seviyeleri aras nda > 99,5 % Tüp y kanmas : Seçilebilir ay raç pompas ile 200 ml. i 2 sn. de. Miktar : Büret içinde ml. içerisine 10 ml., Minimum miktar: 3,8 ml/step. Bürette maksimum h z: 40 ml/dk. Erteleme: s Güvenlik patenti: 0-15 s Güç tüketimi: W Su tüketimi: su s cakl 30 0 C iken 2 l/dakika (distilasyon s ras nda 11/dakika sadece su s cakl 15 0 C iken). Çevredeki s cakl k: maksimum 40 0 C Çevredeki nem: maksimum % 80 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: KATALOG NO: FENF-024

28 HAYVAN VE NSAN F ZYOLOJ S E T M SET Bu cihaz birçok alt birimlerden oluflmakta olup komplike bir set halinde birimimizde bulunmaktad r. Bu set ile hayvan fizyolojisi dersinin uygulama dersleri verilmektedir. Fizyolojik deneyler olan, Metabolizma deneyleri ve oksijen tüketimi, Membran potansiyelinin ölçülmesi, Sinir fizyolojisi, Doku uyargalar ve refleksler, Kas ve hareket fizyolojisi, Dolafl m fizyolojisi, Solunum fizyolojisi deneyleri yap labilmektedir. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümü Osmangazi Üniversitesi T p Fak. Fizyoloji Ab.D Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Biyofizik Ab.D Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Fizyoloji Ab.D Dumlup nar Üniversitesi Biyoloji Bölümü Biyoloji Bölümü Prof. Dr. A. Yavuz KILIÇ Tel: (0 222) /5728 e-posta: Cihaz n markas ve modeli: Biopac BSI MP35 veri toplama ünitesi, USB1 Adaptör kablosu, MANBSL Laboratuvar kurulumu, USB Kablosu, SS2L Elektrot kobb seti, Elektrot jeli, Bas nç plethysmogrof dönüfltürücü (transducer),ss6l S cakl k dönüfltürücü, TAPE1 Cerrahi bant, SS10L Refleks ölçme cihaz, SS11LA Hava ak m dönüfltürücü, AFT1 tek kullan ml k bakterial filtre, AFT1 tek kullan ml k burunluk, OUT1 kulakl k, AFT6 Kalibrasyon fl r ngas, SS12KLA Tranducer (çevirgeç), BSLSTM stimülatör, Kan bas nc ölçer, EL450 i ne elektro, ITBS doku banyosu. Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: MP35A KATALOG NO: FENF-025

29 B YOFOTOMETRE Çözelti içerisindeki nükleik asit ve protein miktar tayininde kullan l r. Cihaz n markas ve modeli: Eppendorf RS232 C Ifl k kayna : Xenon lamba Spektral aral k: nm Dalga boylar : Xe 230; 260; 280; 320; 562; 595 nm Spektral ölçüm aral : 5 nm: 230 to 320 nm; 7 nm: 562 to 595 nm Sonuç haf zas : 100 test Biyoloji Bölümü Yrd. Doç. Dr. Emel SÖZEN Tel: (0 222) /5722 e-posta: Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: KATALOG NO: FENF-026

30 B YOLÜM NATÖR Lusiferaz enzimi ile ortaya ç kan fl may ölçer. Biyoloji Bölümü Prof.Dr. Merih KIVANÇ Tel: (0 222) /5725 e-posta: Cihaz n markas ve modeli: Thermo, Lumino Ascent Model Özel kitleriyle çal fl r. Çal flma flartlar : +10 o C ile +40 o C, aras RH %90 maksimum Plate tipi: kuyucuklu plate 1-3 opsiyonel dispensere sahiptir. Luminometrik spectral aral : nm Çalkalama h z : rpm. KATALOG NO: FENF-027 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: L

31 ENSTRÜMENTAL NCE TABAKA KROMATOGRAF C HAZI Sistem yar otomatik TLC, HPTLC örnekleme sistemi, gerekli ifllemleme ekipman ve yard mc ekipmanlar ile tam otomatik densitometrik taray c ve bu sistemleri kontrol edecek yaz l m ndan oluflmaktad r. Prof.Dr. Ayflen TÜRK Biyoloji Bölümü Tel: (0 222) /5723 e-posta: Cihaz n markas ve modeli: CAMAG SCANNER 3 VE LINOMAT 5 Spotlama: Yar otomatik TLC tabaka boyutu: maksimum 200x200 mm Spektral aral k: nm Lambalar: Döteryum, Halojen-Tungsten ve yüksek bas nç civa lambas Tarama h z : mm/s Örnek özellikleri: Organik-uçucu çözücülerde çözünebilen maddeler Belirlenebilecek özellikler: Örnekteki bileflenlerin say s, Örne in nitel analizi, Örnekteki bileflenlerin nicel analizi Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: KATALOG NO: FENF-028

32 CO 2 NKÜBATÖRÜ Hücre kültürü çal flmalar nda CO 2 varl nda hücrelerin steril bir ortamda belirli s cakl klarda inkübasyonuna yarar. Invitro çal flmalarda, hayvan hücrelerinin büyütülmesi için CO 2, s cakl k ve steril ortam sa layan bir cihazd r. Cihaz n marka ve modeli: HERAEUS HERACELL 150 Cihaz kendini steril etme özelli ine sahiptir. Dijital pano ile ayar yap lmaktad r. Hava ceketlidir. %5CO 2 ve %95 O 2 ortam nda çal fl lmaktad r. Biyoloji Bölümü Doç.Dr. Hülya S VAS Tel: (0 222) /5727 e-posta: Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: KATALOG NO: FENF-029

33 ELEKTRON M KROSKOBU DOKU TAK P C HAZI Biyolojik numunelerin elektron mikroskobunda görüntülenebilir hale getirilebilmesi için gerekli olan doku takip ifllemlerinin otomatik olarak yürütülebilmesi için tasarlanm flt r. Dokular n, takip için kullan lan kimyasal maddelerle belirli sürelerde ve belirli s cakl kta muamele edilmelerinde kullan lmaktad r. Cihaz n markas ve modeli: LEICA EM TP döngüde 24x20 ml EM vial kapasitesi 1 döngüde 12 x 100 ml LM vial kapasitesi C s cakl k aral. Biyoloji Bölümü Prof. Dr. Mehtap Kutlu Tel: (0 222) /5721 e-posta: KATALOG NO: FENF-030 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:

34 EL ZA OKUYUCUSU Antijen ve antikorlar n kalitatif ve kantitatif analizinde kullan l r. Biyoloji Bölümü Prof.Dr. Merih KIVANÇ Tel: (0 222) /5725 e-posta: Cihaz n markas ve modeli: Spectra Max M2 De iflik tiplerdeki elisa petrilerine uyumlu Dalgaboyu aral : nm Fotometrik oran: OD Fotometrik çözünürlük: OD Ifl k Kayna : Xenon flash lamba Fotodedektör: Silikon fotodiode. KATALOG NO: FENF-031 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: 02620

35 FERMENTÖR Fermentasyon amaçl kullan lan bir cihazd r. Kar flt rma, ph, s cakl k, havaland rma parametreleri otomatik olarak kontrol edilebilmektedir. Cihaz n markas ve modeli: New Brunswick Bioflo 3000 Vessel Hacmi: 3,3 litre Kar flt rma: rpm S cakl k: 5-80 o C ph: 2-10 Biyoloji Bölümü Prof.Dr. Merih KIVANÇ Tel: (0 222) /5725 e-posta: Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: MFG KATALOG NO: FENF-032

36 YÜKSEK BASINÇLI SIVI KROMATOGRAF S HPLC yöntemiyle, analitik amaçla çok az miktardaki maddeler saflaflt r labilmektedir. Yöntem h zl olmas, ay rma gücünün yüksek olmas, yüksek duyarl l ve geri kazan m n n yüksek olmas bak mlar ndan avantajl d r. Cihaz n markas ve m odeli: Shimadzu LC 10 AT VP Dedektör: Diode Array ( nm) Sistemde fraksiyon ünitesi Otomatik enjeksiyon ünitesi Kolon f r n bulunmaktad r. Biyoloji Bölümü Prof.Dr. Merih KIVANÇ Tel: (0 222) /5725 e-posta: Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: C KATALOG NO: FENF-033

37 HÜCRE SAYICI Partikülleri büyüklü üne göre sayma prensibine dayan r. Elektrolit içerisindeki hücre/partiküllerin üretti i elektriksel dirençteki de iflikli i ölçerek say m yapar. Biyoloji Bölümü Doç.Dr. Hülya S VAS Tel: (0 222) /5727 e-posta: Cihaz n marka ve modeli: COULTER Z1 Pipetleme hacmi: 0.5ml dir. Okuyucu göz çap : 100µm dir mikron aral klar nda partikül çap ayar yap labilir. Okuyucu göz 100mm olup mm aral klar nda partikül ayar yapabilmektedir. Pipetleme hacmi: 0.1, 0.5 ve 1.0 olarak ayarlanabilir. Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: AA KATALOG NO: FENF-034

38 INVERTED M KROSKOP Canl material incelemeye olanak sa lar. nceleme s ras nda, görüntü bilgisayardan izlenebilir ve dijital olarak foto raflanabilir. Ayr ca mikromanüplatörü ile hücre içine enjeksiyon ve manüplasyonlar yap labilir. C haz n markas ve modeli: OLYMPUS IX7158F optik büyütme, 4000 e kadar da dijital büyütme Ifl k ve fluoresans mikropkop özelli i Canl olarak bilgisayara aktarma Görüntü analizi Ayr ca mikromanüplatör ve enjeksiyon ataçman na sahiptir. Biyoloji Bölümü Yrd. Doç. Dr. Melih Zeytino lu Tel: (0 222) /5701 Faks: (0 222) , e-posta: KATALOG NO: FENF-035 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: 5J09986

39 JEL DOKÜMENTASYON C HAZI Hassas CCD kamera ve kullan fll çok yönlü yaz l m yla moleküler biyolojik numunelerin yürütüldü ü jellerin UV ve görünür fl kta görüntülenmesi, görüntülerin de erlendirilmesi ve foto raflanmas amac yla kullan lmaktad r. Biyoloji Bölümü Yard. Doç. Dr. Filiz Alanyal Tel: (0 222) /5726 e-posta: anadolu.edu.tr Cihaz n marka ve modeli: VILBER LOURMAT Kolay analiz ve arflivleme için bilgisayar tabanl sistem Çok yüksek duyarl kl CCD camera Kaliteli görüntü analizi ve bask s Görüntü dökümentasyonu, analizi ve iyilefltirmesi için paket program Net görüntü ve üstün sonuçlar için filtreye sahiptir. Pixel doygunluk uyar sistemine sahip S k flt r lm fl ve sa lam karanl k oda Yap labilecek analizler: Moleküler a rl k analizi Hacim hesaplanmas Mesafe hesaplanmas (rf) Koloni say m analizleri Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: KATALOG NO: FENF-036

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz TM 39 - SET ph Metre TM 39 modeli laboratuvar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. ph metrenin dikkat çeken unsurlar ; yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, ph

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Laboratuvar Cihazları

Laboratuvar Cihazları Bante 220 Tafl nabilir ph metre 393,00 2.00 ~ 16.00pH (ph electroduna ba l olarak) ph Do rulu u ±0.01pH mv/orp Aral 0 ~ ±1999mV mv/orp Do rulu u ±2mV S cakl k Aral 0 C ~ 100 C, 32 ~ 212 F ± 1.0 2 Nokta

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Kalite verimlilikle buluştu. DR6000 UV-VIS Spektrofotometre

Kalite verimlilikle buluştu. DR6000 UV-VIS Spektrofotometre Kalite verimlilikle buluştu DR6000 UV-VIS Spektrofotometre Kalite ve uygun maliyetin birleşimi Yeni DR6000 UV-VIS spektrofotometre, laboratuvardaki rutin analizler ve zorlu fotometrik uygulamalar için

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASÜBTAM)

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASÜBTAM) Tel: 0382 288 2691 e-posta: asubtam@aksaray.edu.tr İnt.: http://asubtam.aksaray.edu.tr/ İçindekiler Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC-MS)... 2 Gaz Kromatografisi Flame Ionization Detector (GC-FID)...

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ. Yönetim Kurulu Kararı. OTURUM SAYıSı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ. Yönetim Kurulu Kararı. OTURUM SAYıSı ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı OTURUM TARİHİ 25.03.2015 OTURUM SAYıSı KARAR SAYıSı 02 2015/02-01 Yönetim Kurulu, Müdür Doç. Dr. Cumhur Kllcll.Mlô başkanlığında gündemmaddelerini

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

Örnek hazırlama birimi

Örnek hazırlama birimi DEFAM Örnek hazırlama birimi CİHAZLAR Cihaz Adı : Mikro dalga örnek bozundurma Cihaz Markası: (CEM Mars6) Analizler : Atıksu, gıda, toprak, petrol, maden, cevher, boya, alaşım, metal örneklerin ICP-OES

Detaylı

ÇÖZÜNME KONTROLLERİ Çözünme Tayini (Miktar Tayini için kullanılan yöntem ücreti ilave edilir)

ÇÖZÜNME KONTROLLERİ Çözünme Tayini (Miktar Tayini için kullanılan yöntem ücreti ilave edilir) EK5a : ANALİZ PARAMETRELERİ VE ANALİZ SÜRELERİ TİTCK KOD 110,3 110,303 İLAÇ VE KOZMETİK LABORATUVARLARI Yöntem/Metod BİYOLOJİK KONTROLLER Numune Miktarı Analiz Süresi ÇÖZÜNME KONTROLLERİ Çözünme Tayini

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Enfeksiyon Kontrolünde Uzman. Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü

Enfeksiyon Kontrolünde Uzman. Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü Söz... Üstün kaliteli plazma sterilizatörü Renosem Hakkında RENOSEM, enfeksiyon önleme, mikrobiyal azalma sonucunu getiren yenilikçi Düşük Isılı Plazma Sterilizatörü

Detaylı

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır.

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır. . /. /2015 Sayın....Üniversitesi MKÜ MARGEM bünyesinde bulunan cihaz ve analiz yöntemleri için EK te belirtilmiştir. Saygılarımla. MARGEM Md. Sayfa: 1 / 9 TOPRAK ANALİZLERİ ph Analizi Toprak 30 50 g İletkenlik

Detaylı

YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ

YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ YETKİLİ ANKA AN YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ (Kwik Stepper) Punch Setleri ve Hidrolik Üniteler Dairesel Punchlar Kare Punchlar 58 50366912 50356119SET 50319981 50600192 50360183 50344102

Detaylı

GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ANALİZLERDE KULLANILAN CİHAZLAR Laboratuvarımız, Kömür Analiz Laboratuvarı, AR-GE Laboratuvarı ve Numune Hazırlama olmak üzere

Detaylı

YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ

YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ YETKİLİ ANKA AN YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ (Kwik Stepper) 50360183 50344102 50344013 50364146 50360205 50069845 50069853 50069861 50069870 50069888 50069900 Kademe Say s Punch Setleri ve

Detaylı

Sıcaklık/nem ölçüm. We measure it. testo 635 nem ölçüm teknolojisi. www.testo.com.tr. 2 adet plug-in prob ve 3 adet kablosuz prob bağlantı imkanı

Sıcaklık/nem ölçüm. We measure it. testo 635 nem ölçüm teknolojisi. www.testo.com.tr. 2 adet plug-in prob ve 3 adet kablosuz prob bağlantı imkanı Sıcaklık/nem ölçüm cihazı testo 635 nem ölçüm teknolojisi 2 adet plug-in prob ve 3 adet kablosuz prob bağlantı imkanı Sıcaklık, hava nemi, malzeme nemi ölçümü, basınç altında çiğleşme noktası sıcaklığı,

Detaylı

UYGULAMALI KROMATOGRAFİK VE SPEKTROSKOPİK CİHAZLAR EĞİTİMİ BAHAR OKULU

UYGULAMALI KROMATOGRAFİK VE SPEKTROSKOPİK CİHAZLAR EĞİTİMİ BAHAR OKULU UYGULAMALI KROMATOGRAFİK VE SPEKTROSKOPİK CİHAZLAR EĞİTİMİ BAHAR OKULU EĞİTİM PROGRAMI GC-GC/MS EĞİTİMİ 2 Eylül 20 () EĞİTMEN: DOÇ.DR. ÖMÜR ÇELİKBIÇAK EĞİTMEN2: SHIMADZU Firma Eğitmeni (9.00-0.00) (0.00-2.00)

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZ-METOT ÜCRET LİSTESİ X-Işınları Tek Kristal Analizi (XRD)

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZ-METOT ÜCRET LİSTESİ X-Işınları Tek Kristal Analizi (XRD) XRD-1 Ön İnceleme 50 TL 60 TL 75 TL XRD-2 Data Toplama 100 TL 150 TL 200 TL SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZ-METOT ÜCRET LİSTESİ X-Işınları Tek

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar.

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar. DNA Đzolasyonu Saflaştırılmak istenen DNA ya genomik DNA dır ya da genomik olmayan mtdna, chldna, plasmit DNAsıdır.DNA izolasyon kitleri, genomik ve genomik olmayan DNA izole etmemizi sağlayan standartlaştırılmış

Detaylı

16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Gazi Üniversitesi, 6 Kasım 2009 ÇAĞRILI KONUŞMALAR

16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Gazi Üniversitesi, 6 Kasım 2009 ÇAĞRILI KONUŞMALAR ÇAĞRILI KONUŞMALAR Ç1 Manyetik Soğutma ve Devasa Manyetokalorik Etki Yalçın Elerman Fizik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Beşevler, Ankara Modern toplumların temel bağımlılıklarından

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu Atom Maddelerin en küçük yapı taşlarına atom denir. Atomlar, elektron, nötron ve protonlardan oluşur. 1.Elektronlar: Çekirdek etrafında yörüngelerde bulunurlar ve ( ) yüklüdürler. Boyutları çok küçüktür.

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI Uygulamalar Atık su Toplama sistemleri Endüstriyel ön arıtma Çevresel İzleme Yağmur suyu Numune almak artık hiç olmadığı kadar kolay. HACH LANGE AS950 numune alma kontrol

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

Katalog Başlığı SU ANALİZ EKİPMANLARI. www.forbi.com.tr

Katalog Başlığı SU ANALİZ EKİPMANLARI. www.forbi.com.tr Katalog Başlığı SU ANALİZ EKİPMANLARI SU ANALİZ SPEKTROFOTOMETRESİ AQUALINE SU ANALİZ SPEKTROFOTOMETRESİ AQUALINE GENEL ÖZELLİKLERİ UV VIS ve VIS seçenekleri Diagnostik testleri yaparak analiz güvenliğini

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/19) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/19) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/19) Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: AB0018K AB0018K Adresi : Dumlupınar Mahallesi Cemal Gürsel Cad. Altuncu İş Merkezi No: 51/7A Pendik İSTANBUL / TÜRKİYE

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Resuscitaire Yenidoğan Açık Bakım

Resuscitaire Yenidoğan Açık Bakım Resuscitaire Yenidoğan Açık Bakım Resuscitaire, sancı ve doğum sürecinde sahip olunması gereken ideal cihazdır. Etkin bir ısıtmalı tedavi platformunu klinik acil durum ve resüsitasyon için ihtiyaç duyduğunuz

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY GİRİŞ Esası: Temel düzeydeki element atomlarının UV-Görünür bölgedeki monokromatik ışınları Lambert-Beer yasasına göre

Detaylı

Analitik Kimya. (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği)

Analitik Kimya. (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği) Analitik Kimya (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği) 1. Analitik Kimya Maddenin bileşenlerinin belirlenmesi (teşhisi), bileşenlerinin ayrılması veya bileşenlerinin bağıl miktarlarının tayiniyle ilgilenir.

Detaylı

ÜRÜN RESMİ SİP. NO. ÜRÜN ADI ve ÖZELLİĞİ ARALIK

ÜRÜN RESMİ SİP. NO. ÜRÜN ADI ve ÖZELLİĞİ ARALIK ÜRÜN RESMİ SİP. NO. ÜRÜN ADI ve ÖZELLİĞİ ARALIK KALEM TİPİ ph METRE; OTOMATİK KALİBRASYON, TUTMA FONKSİYONU, OTOMATİK SICAKLIK TELAFİSİ (ATC), DEĞİŞTİRİLEBİLİR ELEKTROT, OTO-KAPANMA, SU GEÇİRMEZ ÖZELLİK

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (Ders Notu) Manyetik Özellikler Doç.Dr. Özkan ÖZDEMİR MANYETİK ÖZELLİK Giriş Bazı malzemelerde mevcut manyetik kutup çiftleri, elektriksel kutuplara benzer şekilde, çevredeki

Detaylı

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Apartman ve siteler gibi kentsel dönüşüm projeleri, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, De, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar, Otel, tatil

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

Kömür Analiz Cihazları, www.u-therm.com. Su ve Atık Su Analiz Cihazları, www.chemetrics.com. Genel Laboratuvar Cihazları, www.lab-kits.

Kömür Analiz Cihazları, www.u-therm.com. Su ve Atık Su Analiz Cihazları, www.chemetrics.com. Genel Laboratuvar Cihazları, www.lab-kits. Trio Teknik Cihazlar 2010 yılında laboratuvar cihazları satışı ve teknik destek konusunda 10 yıllık tecrübeye sahip bir ekip tarafından kurulmuştur. Sahip olduğu birikim ve müşteri odaklı çalışma ile hedefimiz

Detaylı

ICHET LABORATUVARLARI

ICHET LABORATUVARLARI ICHET LABORATUVARLARI UNIDO-ICHET hidrojen enerjisi araştırma laboratuvarlarına bir bakış ULUSLARARASI HİDROJEN ENERJİ TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından desteklenen bir

Detaylı

HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI

HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Bacagazı/Emisyon (TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun ) TS EN ISO/IEC 17025:2010 - Deney Laboratuvarı Deney Metodu

Detaylı

KROMATOGRAFİ. Bir parça kağıt şeridin aşağı hizasından 1 cm kadar yukarısına bir damla siyah mürekkep damlatınız.

KROMATOGRAFİ. Bir parça kağıt şeridin aşağı hizasından 1 cm kadar yukarısına bir damla siyah mürekkep damlatınız. KROMATOGRAFİ Kromatografi, bir karışımda bulunan maddelerin, biri sabit diğeri hareketli faz olmak üzere birbirleriyle karışmayan iki fazlı bir sistemde ayrılması ve saflaştırılması yöntemidir. KROMATOGRAFİ

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2 Analysis & Reports Coldstore east 17.02.2015 to 19.02.2015 Graphical presentation 17/02/2015 18/09/2014 19/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabular presentation Alarms Özel

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi :251. sokak No: 33/1-2 Bayraklı 35030 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0232 348 40 50 Faks : 0232 348 63 98 E-Posta : kalmem@mmo.org.tr Website

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı: B100TSH0120010 Konu: Halk Sağlığı Laboratuvarı 17.10.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı: B100TSH0120010 Konu: Halk Sağlığı Laboratuvarı 17.10. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: B100TSH0120010 Konu: Halk Sağlığı Laboratuvarı ANKARA 17.10.2002 15702... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2002 / 111 Bakanlığımızın

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1: ADLİ KİMYA...

İÇİNDEKİLER 1: ADLİ KİMYA... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: ADLİ KİMYA... 1 1.1. Adli Kimya Tanımı... 1 1.2. Adli Kimyanın Kapsamı... 2 1.3. Adli Düşünce Yapısı... 2 1.4. İş Tanımı... 3 1.5. Kişisel Özellikler... 3 1.6. Adli Kimyanın Tarihi...

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Sinterleme. İstenilen mikroyapı özelliklerine sahip ürün eldesi için yaş ürünler fırında bir ısıl işleme tabi tutulurlar bu prosese sinterleme denir.

Sinterleme. İstenilen mikroyapı özelliklerine sahip ürün eldesi için yaş ürünler fırında bir ısıl işleme tabi tutulurlar bu prosese sinterleme denir. Sinterleme? İstenilen mikroyapı özelliklerine sahip ürün eldesi için yaş ürünler fırında bir ısıl işleme tabi tutulurlar bu prosese sinterleme denir. Sinterleme Mikroyapı Gelişimi Özellikler! Sinterlemenin

Detaylı

YANMA GAZLARI ÖLÇÜMLERİ

YANMA GAZLARI ÖLÇÜMLERİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE ĠZLEME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YANMA GAZLARI ÖLÇÜMLERİ Esra TURAN KILIÇ Çevre ve Orman Uzmanı Sunum Ġçeriği Emisyon nedir? Yanma gazları

Detaylı

* İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

* İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir. Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (CÜTAM) 2017 Yılında Döner Sermaye Kapsamında Gerçekleştirilecek Analizler için Fiyat Listesi Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz

Detaylı

YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eda AKGÜL a *, Ahmet Ferat ÜZDÜRMEZ b, Handan GÜLCE a, Ahmet GÜLCE a, Emine

Detaylı

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N G da için dizayn edilen bu termometre; genellikle ev mutfaklar nda, pikniklerde ve g da sanayinde g da s cakl k ölçümünde kullan l r. Ölçüm Hassasiyeti: ± 1 C, Prob uzunlu u:

Detaylı

DEVRELER VE ELEKTRONİK LABORATUVARI

DEVRELER VE ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY NO: 1 DENEY GRUBU: C DİRENÇ ELEMANLARI, 1-KAPILI DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF UN GERİLİMLER YASASI Malzeme ve Cihaz Listesi: 1. 10 Ω direnç 1 adet 2. 100 Ω direnç 3 adet 3. 180 Ω direnç 1 adet 4.

Detaylı

EK I-C TEÇHİZAT. Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü MÜDEK Özdeğerlendirme Raporu-2013.

EK I-C TEÇHİZAT. Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü MÜDEK Özdeğerlendirme Raporu-2013. EK I-C TEÇHİZAT MÜDEK Özdeğerlendirme Raporu-0 Sayfa 57 EK I.C. TEMEL İŞLEMLER LABORATUVARI DONANIM LİSTESİ Aerobik Çürütücü Anaerobik Çürütücü Geçirgenlik ve Akışkanlaştırma Seti Sedimentasyon Test Ünitesi

Detaylı

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav 3M Sa l k Ürünleri Masa Üstü Buhar Otoklav Güvenlik, performans ve uyum aç s ndan ideal Gözenekli malzemeler B170N PRO P 3M Masa Üstü Buhar Otoklav kullan m çok kolay olan, teknolojik aç dan geliflmifl

Detaylı

HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi)

HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi) HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi) HPLC yöntemi bir sıvıda çözünmüş bileşenlerin, bir kolon içerisinde bulunan genellikle katı bir destek üzerindeki sabit faz ile değişik etkileşimlere girmesi,

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Yenişehir Mahallesi Fıratlı sk. No:12 D:1-2-3 KOCAELİ 41050 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 321 29 00 Faks : 0 262 321 29 04 E-Posta :

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Programa Kabul Koşulları: TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Yüksek Lisans: Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr Ürün Hattı Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi www.tsmglobal.com.tr 2 Ammann yeni nesil ARX 90 ve ARX 110 belden kırmalı tandem silindirleri asfalt sıkıştırma teknolojisine farklı bir tasarım

Detaylı

Precisa prepash 340 Serisi 3 kat daha verimli

Precisa prepash 340 Serisi 3 kat daha verimli NEM ANALİZİ VE KÜL TAYİN SİSTEMLERİ Precisa prepash 340 Serisi 3 kat daha verimli 3 yeni prepash 340 serisi modli yüksek kalitede termogravimetrik analiz sunar ve önemli özellikleri benzersiz bir kombine

Detaylı

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 2.1) Kripton(Kr) atomunun yarıçapı 1,9 Å dur. a) Bu uzaklık nanometre (nm) ve pikometre (pm) cinsinden nedir? b) Kaç tane kripton atomunu yanyana dizersek uzunlukları 1,0 mm

Detaylı

MILKANA SUPERIOR PLUS

MILKANA SUPERIOR PLUS MILKANA SUPERIOR PLUS inek ve koyun sütünde 6 parametreyi hızlı, hassas ve güvenilir bir şekilde ölçen Ultrasonik Süt Analiz cihazıdır. Ultra-sound teknolojisine dayalı olarak ölçüm yapan bu cihazda, ölçüm

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

Kömür Analiz Cihazları, www.u-therm.com. Su ve Atık Su Analiz Cihazları, www.chemetrics.com. Genel Laboratuvar Cihazları, www.lab-kits.

Kömür Analiz Cihazları, www.u-therm.com. Su ve Atık Su Analiz Cihazları, www.chemetrics.com. Genel Laboratuvar Cihazları, www.lab-kits. Trio Teknik Cihazlar 2010 yılında laboratuvar cihazları satışı ve teknik destek konusunda 10 yıllık tecrübeye sahip bir ekip tarafından kurulmuştur. Sahip olduğu birikim ve müşteri odaklı çalışma ile hedefimiz

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Çağdaş, Öncü, Yenilikçi

Yıldız Teknik Üniversitesi Çağdaş, Öncü, Yenilikçi Hava Kirliliği Ölçüm Yöntemleri Emisyon Ölçümleri (Kaynakta) İmisyon Ölçümleri Sabit kaynaklar (Yakma tesisi, fabrika, termik santral bacaları) Hareketli kaynaklar (Motorlu araçlar) Ortam havasında yapılır

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Dersin Kodu FIZ508 Spektroskopik Analiz Yöntemleri (II) Kredisi (T P K) (3 0 3) 2-Bahar Atomik spektroskopi, infrared absorpsiyon spektroskopisi, raman spektroskopisi, nükleer magnetik rezonans spektroskopisi,

Detaylı

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI LKTRO K DVR LMALARI MODL SORU 1 DK SORULARI ÇÖZÜMLR MODL SORU 2 DK SORULARI ÇÖZÜMLR 1. Diyot kare dalgan n negatif parças n geçirmeyece inden ç k fl gerilimi; 1. fiekildeki K transistörü ; L transistörü

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

P-B / QAL Çevre Laboratuvarı Grubu. 01.03.2012, Mercedes-Benz Türk Werk Istanbul

P-B / QAL Çevre Laboratuvarı Grubu. 01.03.2012, Mercedes-Benz Türk Werk Istanbul P-B / QAL Çevre Laboratuvarı Grubu 01.03.2012, Mercedes-Benz Türk Werk Istanbul Çevre Laboratuvarı İçindekiler Atık Su Analizleri 1. ph Ölçümü 2. Mikrodalga ile Parçalama 3. Askıda Katı Madde Tayini 4.

Detaylı

T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ

T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ 2015-2016 Bahar Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN Makine

Detaylı

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) KİMYA PROJE RAPORU GRUP AKTİF PROJE ADI BOYAR MADDELERDE

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

Laboratuvar Cihazları

Laboratuvar Cihazları SU BANYOLARI Su Banyoları Genel Teknik Özellikler 1002 ila 1008 nkübasyon / naktivasyon Banyolar 7-40 I 1012 ve 1013 nkübasyon / naktivasyon Banyolar Dahili sirkülasyonlu 7-14 I 1023 Buharl su banyosu

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox Solo Ürünler 2 Tamboy Fırınlar 1227 multi turbo 4g - inox 0+6 pişirme programlı grill fonksiyonlu multi turbo fırın 24 Saat programlanabilir dijital saat çıkartılabilir ve temizlenebilir full iç cam sistemi

Detaylı