Anadolu Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anadolu Üniversitesi"

Transkript

1 FEN FAKÜLTES KOD NO: Midi (Ya Asit Analiz Cihaz ) FENF Mikroplate Okuyucu FENF Polimeraz Zincir Reaksiyonu FENF Protein Saflaflt rma Sistemi FENF Elektroforez Sistemi FENF Riboprinter (Mikrobiyal Karakterizasyon Sistemi) FENF Rotavapör FENF Tipi klim Dolab FENF Spektroflorimetre FENF Otomatik Selüloz Miktar Tayin Cihaz FENF Su Analiz Cihaz FENF Tohum Çimlendirme Kabini FENF Tohum Sayma Cihaz FENF Tuz Ölçer FENF Ultramikrotom FENF Ultratrim Cihaz FENF Rotary Mikrotom FENF Ultrasonik Homojenizatör FENF UV Transillimünatör FENF Mikrobiyal Karakterizasyon Sistemi FENF Otomatik Ya Miktar Tayin Cihaz FENF Alev Fotometresi FENF Ifl k Mikroskobu FENF Azot Ve Protein Miktar Tayini Cihaz FENF Hayvan Ve nsan Fizyolojisi E itim Seti FENF Biyofotometre FENF Biyolüminatör FENF Enstrümental nce Tabaka Kromatografi Cihaz FENF CO 2 nkübatörü FENF Elektron Mikroskobu Doku Takip Cihaz FENF Eliza Okuyucusu FENF Fermentör FENF Yüksek Bas nçl S v Kromatografisi FENF Hücre Say c FENF Inverted Mikroskop FENF Jel Dokümentasyon Cihaz FENF Jel Görüntüleme Sistemi FENF

2 Kapiller Elektroforez FENF Kolorimetre FENF Trinoküler Stereo Mikroskop FENF Liyofilizatör FENF nfrared Spektrometresi FENF Alev Fotometresi FENF Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (AAS) FENF Calvet-Tipi C-80 Kalorimetre FENF Diferansiyel Taramal Kalorimetre FENF UV-Görünür Bölge Spektrofotometre FENF Eflzamanl Termogravimetrik Analiz Ve Diferansiyel Termal Analiz Sistemi FENF Nem Üretici FENF Yüksek H zl Gaz Sorpsiyon Analizörü FENF Yüzey Karakterizasyon Cihaz FENF Zeta Potansiyel Ve Mobilite Ölçüm Cihaz FENF Vakum Buhar Depolama Cihaz FENF Pükürtme Cihaz FENF S v larda Ses H z n n S cakl a Ba l l FENF Empedans Analizörü FENF Polarize Mikroskop FENF PA Metre/DC Voltaj Kayna FENF LF Empedanse Analizörü FENF Gaz Kromatografisi (GC) FENF Atomik Absorpsiyon Spektrometresi FENF Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) Ve Taramal Tünelleme Mikroskobu (STM) FENF Biyomoleküler Etkileflim Analiz (Biaffinity) Cihaz FENF Chnos Elementem Analiz C haz FENF Diferansiyel Taramal Kalorimetri (DSC) Cihaz FENF Termal Analiz Cihazlar FENF Floresans Spektrofotometresi FENF Fourier Transform nfrared Spektrometre Cihaz (FT-IR) FENF Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (GC-MS/MS) FENF Gaz Kromatografisi (GC) FENF Enstrümental nce Tabaka Kromatografi Cihaz FENF yon Kromatografisi (IC) FENF Mikrodalga Organik Sentez Cihaz FENF Otomatik Kjeldahl Cihaz FENF

3 Polarografi Cihaz FENF Renk Ölçüm Cihaz FENF Yüksek Performans S v Kromatografisi FENF Yüzey Alan Ve Gözenek Boyutu Ölçüm (BET) Cihaz FENF UV-VIS-NIR Spektrofotometre FENF Zetametre, Partikül Boyutu Ve Molekül A rl Tayin Cihaz FENF

4 M D (YA AS T ANAL Z C HAZI) Cihaz veri taban mikroorganizmalar n ya asidi metil ester profillerine göre identifikasyonunu sa lar. Mikroorganizmalar n özel flartlarda gelifltirilip, ekstraksiyon ve saponifikasyon ifllemleri sonras elde edilen ya asidi profilleri mevcut veri taban ile karfl laflt r l r. Cihaz n markas ve modeli: AG LENT 6890N Aerobik kütüphanesi sayesinde aerobik prokaryotik mikroorganizmalar n ya asiti profillerine göre identifikasyon sa lar. Cihaz oto enjektör, oto örnekleyici, capiller kolon ve bilgisayar ünitesinden oluflmaktad r. Kolon s cakl o C olabilmektedir. Zaman ayar yap labilmektedir. Biyoloji Bölümü Prof.Dr. Merih KIVANÇ Tel: (0 222) /5725 e-posta: Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:CN KATALOG NO: FENF-001

5 M KROPLATE OKUYUCU stenen farkl dalga boyunda fl k kullanarak, iflaretlenmifl hücreler hakk nda bilgiler aktar r. C haz n markas ve modeli: ELX808IU nm aras dalga boyu fl k geçirme özelli i 96 kuyucuklu plakalar okuyabilen Çal flma s ras nda iste e ba l olarak plakay s tma ve/veya çalkalama özelli ine sahiptir Çal flma sonuçlar n ba l oldu u bilgisayara aktarma Biyoloji Bölümü Yrd. Doç. Dr. Melih Zeytino lu Tel: (O 222) / 5701 Faks: (0 222) e-posta: KATALOG NO: FENF-002 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:184596

6 POL MERAZ Z NC R REAKS YONU Polimeraz zincir reaksiyonlar n n yürütülebilmesi için sabit s cakl k derecelerinin belirli sürelerde uygulanmas n sa lar. DNA örneklerinin kopyalanmas nda ve ço alt lmas nda kullan lmaktad r. Cihaz n marka ve modeli: TECHNE S cakl k aral : + 4 ile 99 O C aras Blok s tma oran : 3.6 O C/sn Bir döngünün bir programda maksimum tekrarlanma say s : 99 Program sonu alarm : mevcut Biyoloji Bölümü Yard. Doç. Dr. Filiz Alanyal Tel: (0 222) e-posta: anadolu.edu.tr KATALOG NO: FENF-003 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:

7 PROTE N SAFLAfiTIRMA S STEM Cihaz kromotografik uygulama sistemi içermektedir. Cihaz çeflitli biyolojik ve kimyasal materyallerin kromatografik yolla saflaflt r lmas n ve fraksiyonlanmas n sa lar. Cihaz n markas ve modeli: AMERSHAM, AKTA PR ME PLUS Sistem kontrol ünitesi, pompa, gradient kar flt r c, manual enjektör, UV dedektör, kolon, kolon tutucu, fraksiyon toplay c, veri iflletim program ve bilgisayar ünitesi içermektedir. Biyoloji Bölümü Prof.Dr. Merih KIVANÇ Tel: (0 222) /5725 e-posta: KATALOG NO: FENF-004 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: 01262

8 ELEKTROFOREZ S STEM Cihaz kromozomal DNA n n restriksiyon enzimleri ile kesiminden sonra yönü ve fliddeti de ifltirilen elektriksel alandaki jel içerisinde ayr m n ve analizini sa lamaktad r. Strain düzeyindeki DNA farkl l klar n ortaya koyabilmektedir. Cihaz n markas ve modeli: B O-RAD, CHEF-MAPPER Bio-rad chef mapper markad r. Pulsed field elektroforez çal flmalar na uygundur. Pulsed field uygulamalar için de iflken aç larda elektrik alan oluflturabilmektedir. 100 baz dan 10 mb a kadar DNA moleküllerini ay rabilmektedir. Biyoloji Bölümü Prof.Dr. Merih KIVANÇ Tel: (0 222) /5725 e-posta: KATALOG NO: FENF-005 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:

9 R BOPR NTER (M KROB YAL KARAKTER ZASYON S STEM ) DNA restriksiyon patternlerini kullanarak bakteriyel identifikasyonu sa layan analiz cihaz d r. Riboprinter cihaz nda belli bir mikroorganizmadan elde edilen DNA restriksiyon enzimleri ile kesilir, oluflan fragmentler agaroz jelde yürütülür ve daha sonra ribozomal RNA problar ile problan r. Ribozomal RNA sekanslar ndaki farkl l klar spesifik restriksiyon enzim bölgelerinin varl n yada yoklu unu ifade eder. Oluflan patternler bilgisayarda mevcut olan database ile karfl laflt r larak analiz sonucu elde edilir. Biyoloji Bölümü Prof.Dr. Merih KIVANÇ Tel: (0 222) /5725 e-posta: Cihaz n markas ve modeli: DUPONT R BOPR NTER Cihaz bir karakterizasyon ünitesi, bir bilgisayar ve windows tabanl riboexplorer yaz l m ndan oluflmaktad r. Cihaz örnek haz rlama aparatlar, Is muamelesi modülü ve el vorteksi de içermektedir. 8 saatte identifikasyon yapabilmektedir. Günde 32 örnek çal fl labilmektedir. Cihaz n kütüphanesinde 6400 adet riboprint patterni bulunmaktad r (200 den fazla bakteriyel genusu temsil eder). Cihaz kit sistemi ile çal flmaktad r. KATALOG NO: FENF-006 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: 00425

10 ROTAVAPÖR Kar fl mlardaki maddeleri kaynama noktas prensibine göre ay rmada kullan l r. Cihaz n markas ve modeli: Rotavapor Büchi Çal flma voltaj : 100 V, 120 V, 230 V Frekans: 50/60 Hz Güç tüketimi: 120 W Dönme h z : rpm Biyoloji Bölümü Prof.Dr. Ersin YÜCEL Tel: (0 222) /5722 Tel: (0 222) e-posta: Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: KATALOG NO: FENF-007

11 T P KL M DOLABI Cihaz tohum çimlendirme ve bitki büyütme için s, fl k ve nem kontrollü ortam sa lar. Cihaz n markas ve modeli: Sanyo MLR 350-H 294lt hacimdedir. Lambalar kapal yken C aral nda C s aral nda çal flmaktad r. %50-%90 oran nda nem sa lar. 520 x 490 x 1135mm iç boyut, 760 x 700 x 1835mm d fl boyuta sahiptir. 5 hareketli raf vard r. Biyoloji Bölümü Yrd. Doç Dr. Emel Sözen Tel: (0 222) /5708 e-posta: Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: KATALOG NO: FENF-008

12 OTOMAT K SELÜLOZ M KTAR TAY N C HAZI Bitkisel numunelerdeki selüloz ve selülozik bilefliklerin toplam miktar n ölçmemizi sa lar. Biyoloji Bölümü Prof.Dr. Ersin YÜCEL Tel: (0 222) /5722 e-posta: Cihaz n markas ve modeli: Velp Scientifica Fiwe6 Asit ve do al deterjanlar ile lignin,selüloz ve hemiselüloz bilefliklerinin ölçülmesi. So uk ve s cak ekstraksiyon. Hava pompas ile örneklerin yerinin de ifltirilmesi (kar flt r lmas ). Peristaltic pompa ile ay raçlar n boflalt lmas. Zamanlay c ile akustik alarm. S cakl k ayarlar n n elektronik de iflkenli i. So uk su ve ay raçlar için d fla ayr l r. Örnekler teker teker iflleme tabi tutulabilir. Güç: 1200W KATALOG NO: FENF-009 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: 39792

13 SPEKTROFLOR METRE Spesifik moleküllerin florasan ölçümlerinin yüksek hassasiyetle (nanogram ve pikogram düzeyinde) gerçeklefltirilmesinde kullan lmaktad r. Cihaz n markas ve modeli: SCHIMADZU RF-5301 PC Spectrofluorophotometer: 150W Xenon lamba Dalga boyu aral : nm Hassasiyeti: ±1,5 nm Boyut: 667 x 530 x 270, 43 kg Voltaj aral : 100, 120, 220, 240 V; 50/60 Hz; 400 VA. S cakl k aral : C Biyoloji Bölümü Prof. Dr. Mehtap Kutlu Tel: (0 222) /5721 e-posta: Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: KATALOG NO: FENF-010

14 SU ANAL Z C HAZI Cihaz ile çeflitli su örneklerinin ph, elektriksel iletkenlik, s cakl k, bulan kl k, doymufl oksijen miktar ve Salinitesi ölçülebilir. Biyoloji Bölümü Arafl.Gör. Nesil ERTORUN Tel: (0 222) /5714 e-posta: Cihaz n markas ve modeli: TOA WQC-20A DO ölçüm metodu: Diyafram galvani batarya ph ölçüm metodu: Cam elektrot Elektrik iletkenlik ölçüm metodu: 4 adet elektrot Bulan k ölçüm ölçüm metodu: Transmitted fl k NaCL ölçüm metodu: 4 adet elektrot DO ölçüm aral : 0-20 mg/l ph ölçüm aral : 0-14 Elektrik iletkenlik ölçüm aral : 0-70 ms/cm Bulan k ölçüm ölçüm aral : 0-500mg/l S cakl k ölçüm aral : 0-50 o C NaCL ölçüm metodu: % DO ölçüm aral : 5-40 o C ph ölçüm aral : 0-50 o C Elektrik iletkenlik ölçüm aral : 0-50 o C Kalibrasyon: Otomatik Ekran: LCD Güç Kayna : 6 adet R14 kuru pl Kablo uzunlu u: 10 m Gövde a rl : 2.5 kg Boyutlar: 250x160x95 mm Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: 53DA413A KATALOG NO: FENF-011

15 TOHUM Ç MLEND RME KAB N stenilen s cakl k, fl k ve süre parametreleri ayarlanarak tohum materyallerinin çimlendirilmesi amac yla kullan l r. Cihaz n markas ve modeli: Sanyo growth cabinet MLR350 ç ebatlar: 520 x 490 x 1135 Etkili kapasite: 294L ç yüz: Paslanmaz çelik çte cam kap ve çelik raflar bulunur S cakl k: 0-50±1ºC Ifl k aral : lux Nem kontrolü: Ultrasonik PID kontrol Biyoloji Bölümü Prof. Dr. Ersin YÜCEL Tel: (0 222) /5722 Faks: (0 222) e-posta: Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: KATALOG NO: FENF-012

16 TOHUM SAYMA C HAZI Bitki tohumlar n n istenilen miktarda say l p, paketlenmesi amac yla kullan l r. Biyoloji Bölümü Prof. Dr. Ersin YÜCEL Tel: (0 222) /5722 Faks: (0 222) e-posta: Cihaz markas ve modeli: Contador Seed Counter Mikroifllemci mühendisli i Kolay kullan m Tam otomatik H zl ve yüksek sayma h z Kesin ve tam say m Gruplama ve toplam say m Tekrar grup say m 0,3-15 mm aras ndaki büyüklük s n rlar nda de iflebilen. Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: /01098 KATALOG NO: FENF-013

17 TUZ ÖLÇER Çözeltilerin tuz de erlerinin saptanmas amac yla kullan l r. Cihaz n markas ve modeli: Conductivitymeter pionneer 30 letkenlik: ms/cm Tuzluluk: 0-42 g/l S cakl k: ºC Güç gereksinimi: 4 adet AA pil, yaklafl k 500 saat Biyoloji Bölümü Prof. Dr. Ersin YÜCEL Tel: (0 222) /5722 Faks: (0 222) e-posta: Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: 0206R KATALOG NO: FENF-014

18 ULTRAM KROTOM Biyolojik, klinik ve endüstriyel numunelerin mikroskopt incelenmesinden önce istenilen kal nl kta kesitlerin al nmas n sa lamaktad r. Önceden belirlenmifl bölgeden, cihaz üzerindeki stereomikroskop yard m yla cam veya elmas b çaklarla ultraincelikte kesitler al nmaktad r. Biyoloji Bölümü Prof. Dr. H. Mehtap KUTLU Tel : (0 222) /5721 e-posta: Cihaz n n markas ve modeli: Leica EM UC6 Oda s cakl nda ve Cryo kesit alabilme imkan Dahili stereo mikroskop Dijital kontrol paneli Elektrostatik etkiyi engelleyici ioniser Örnek üstü ve arkas fl kland rma sistemi nce kesit : 1 nm µm Yar ince kesit: 2.5 µm - 15 µm Kesit h z : mm/sn Oda s cakl nda : Cº Cryo-kesit alabilme imkan : -15 ve -185 o C KATALOG NO: FENF-015 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:

19 ULTRATR M C HAZI Biyolojik, klinik ve endüstriyel numunelerin ultramikrotomda ince kesitlerinin al nmas ndan önce kesiti al nacak olan bölgenin kabaca trafllanmas n sa lamak amac yla kullan lmaktad r. Cihaz n n markas ve modeli: Ultratrim Leica 0.2 mm ye kadar trimleme yapabilmektedir. Standart vakumlu temizleme ünitesi ilave edilebilir niteliktedir. Piyasadaki tüm ultramikrotom örnek tutucular ile uyumludur. Biyoloji Bölümü Prof. Dr. H. Mehtap KUTLU Tel : (0 222) /5721 e-posta: KATALOG NO: FENF-016 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:

20 ROTARY M KROTOM Parafin bloklara dökülmüfl dokulardan 0,5 100 mikron aras ince kesit almaya yarar. Sabit bileylenebilen b çakl d r. Kesiti al nacak paraffin bloklar de iflik konumlara gore araç üzerinde ayarlanabilir. Cihaz n markas ve modeli: M KROM HM310 0,5 100 mikron aras seri manuel parafin kesit alabilir. Biyoloji Bölümü Yrd. Doç. Dr. Melih Zeytino lu Tel: (0 222) / 5701 Faks: (0 222) e-posta: KATALOG NO: FENF-017 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: 4841

21 ULTRASON K HOMOJEN ZATÖR Ultrasonik dalgalar ile hücre zar n n parçalanmas na, sitoplazmadaki kimyasal ve organel yapilar n incelenebilmesine olanak sa lar. Cihaz n markas ve modeli: Vibra-Cell VCX750 Biyoloji Bölümü Prof.Dr. Merih KIVANÇ Tel: (0 222) /5725 e-posta: KATALOG NO: FENF-018 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:

22 UV TRANS LL MÜNATÖR Malzeme korumal UV fl k alt na jele aktar lm fl ve boyanm fl RNA, DNA, Protein gibi molekülleri görerek karfl laflt rmal incelemeye ve/veya foto raf n çekmeye yarar. Cihaz n markas ve modeli: DUAL-INTENSITYUVP Biyoloji Bölümü Yrd. Doç. Dr. Melih Zeytino lu Tel: (0 222) / 5701 Faks: (0 222) e-posta: KATALOG NO: FENF-019 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:

23 M KROB YAL KARAKTER ZASYON S STEM Cihaz mikroorganizmalar n çeflitli karbohidratlar kullanma sonuçlar na göre identifikasyon yapmaktad r. Yaz l m gram pozitif, gram negatif, basil, nonfermentatif, maya, anaerob gruplar n içermektedir. Cihaz n markas ve modeli: B OMER EUX, V TEK Kit sistemi ile belirli grup mikroorganizmalar n identifikasyonunu saat sonucunda yapabilmektedir. Ayn anda 60 örnek çal fl labilmektedir. VITEK sistemi kalorimetre, okuyucu, inkübatör, filtre modulü, bilgisayar ve printer dan oluflmaktad r. Cihaz test kitleri ile çal flmaktad r. Biyoloji Bölümü Prof.Dr. Merih KIVANÇ Tel: (0 222) /5725 e-posta: Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: DCSA6703 KATALOG NO: FENF-020

24 OTOMAT K YA M KTAR TAY N C HAZI Bitkisel materyallerden toplam ya ekstraksiyonu amac yla kullan l r. Cihaz n markas ve modeli: Büchi extraction system B-81 Voltaj: 230 V Frekans: Hz Kapasite: 1250 W Ekstraksiyon kab hacmi: 120 ml So utucu su tüketimi: 60 L/saat Biyoloji Bölümü Prof. Dr. Ersin YÜCEL Tel: (0 222) /5722 Faks: (0 222) e-posta: Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: KATALOG NO: FENF-021

25 ALEV FOTOMETRES Numunelerdeki baz elementlerin (Na, K, Ca, Ba, Li) miktar tayininin yap lmas amac yla kullan l r. C haz n markas ve modeli: Jenway PFP7 Ölçüm aral : Deteksiyon limitleri: Na/K <=0.2ppm / Li <=0.25ppm / Ca <=15ppm / Ba <=30ppm Do ruluk: %2 den iyi Biyoloji Bölümü Prof.Dr. Ersin YÜCEL Tel: (0 222) /5722 e-posta: KATALOG NO: FENF-022 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: 11000

26 IfiIK M KROSKOBU Lam ile lamel aras na konulmufl fl k geçirgen mataryelleri adi fl k, karanl k saha, faz-kontrast ve fluoresans mikroskop özelikleriyle aras optik büyütme ile inceleme ve otomatik özellikli foto raf makinas ile görüntülemeyi sa lar. C haz n markas ve modeli: OLYMPUS BX50 Araflt rma amaçl adi fl k, karanl k saha, faz-kontrast ve fluoresans mikroskop ataçmanlar na sahiptir optik büyütme yapabilir Klasik film kullanan tam otomatik foto raf makinas ve zaman ayarlay c bulunmaktad r Biyoloji Bölümü Yrd. Doç. Dr. Melih Zeytino lu Tel: (0 222) /5701 Faks: (0 222) e-posta: KATALOG NO: FENF-023 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:

27 AZOT VE PROTE N M KTAR TAY N C HAZI stenilen numunelerde azot ve/veya protein miktar tayini yap lmas amac yla kullan l r. Biyoloji Bölümü Prof.Dr. Ersin YÜCEL Tel: (0 222) /5722 e-posta: Cihaz n markas ve modeli: FOSS Kjelte 2300 Depolama kapasitesi: 400 örnek Analiz zaman : 30 mg N ta 3,5 dakika (200 mg N ta 6,5 dakika) Distilasyon kapasitesi: ~ 40 ml/dk. Ölçüm aral : 0,1-200 mg N Ço alt labilirlik (üretilebilirlik): %1 RSD yileflme (kendine gelme): mg N azot seviyeleri aras nda > 99,5 % Tüp y kanmas : Seçilebilir ay raç pompas ile 200 ml. i 2 sn. de. Miktar : Büret içinde ml. içerisine 10 ml., Minimum miktar: 3,8 ml/step. Bürette maksimum h z: 40 ml/dk. Erteleme: s Güvenlik patenti: 0-15 s Güç tüketimi: W Su tüketimi: su s cakl 30 0 C iken 2 l/dakika (distilasyon s ras nda 11/dakika sadece su s cakl 15 0 C iken). Çevredeki s cakl k: maksimum 40 0 C Çevredeki nem: maksimum % 80 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: KATALOG NO: FENF-024

28 HAYVAN VE NSAN F ZYOLOJ S E T M SET Bu cihaz birçok alt birimlerden oluflmakta olup komplike bir set halinde birimimizde bulunmaktad r. Bu set ile hayvan fizyolojisi dersinin uygulama dersleri verilmektedir. Fizyolojik deneyler olan, Metabolizma deneyleri ve oksijen tüketimi, Membran potansiyelinin ölçülmesi, Sinir fizyolojisi, Doku uyargalar ve refleksler, Kas ve hareket fizyolojisi, Dolafl m fizyolojisi, Solunum fizyolojisi deneyleri yap labilmektedir. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümü Osmangazi Üniversitesi T p Fak. Fizyoloji Ab.D Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Biyofizik Ab.D Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Fizyoloji Ab.D Dumlup nar Üniversitesi Biyoloji Bölümü Biyoloji Bölümü Prof. Dr. A. Yavuz KILIÇ Tel: (0 222) /5728 e-posta: Cihaz n markas ve modeli: Biopac BSI MP35 veri toplama ünitesi, USB1 Adaptör kablosu, MANBSL Laboratuvar kurulumu, USB Kablosu, SS2L Elektrot kobb seti, Elektrot jeli, Bas nç plethysmogrof dönüfltürücü (transducer),ss6l S cakl k dönüfltürücü, TAPE1 Cerrahi bant, SS10L Refleks ölçme cihaz, SS11LA Hava ak m dönüfltürücü, AFT1 tek kullan ml k bakterial filtre, AFT1 tek kullan ml k burunluk, OUT1 kulakl k, AFT6 Kalibrasyon fl r ngas, SS12KLA Tranducer (çevirgeç), BSLSTM stimülatör, Kan bas nc ölçer, EL450 i ne elektro, ITBS doku banyosu. Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: MP35A KATALOG NO: FENF-025

29 B YOFOTOMETRE Çözelti içerisindeki nükleik asit ve protein miktar tayininde kullan l r. Cihaz n markas ve modeli: Eppendorf RS232 C Ifl k kayna : Xenon lamba Spektral aral k: nm Dalga boylar : Xe 230; 260; 280; 320; 562; 595 nm Spektral ölçüm aral : 5 nm: 230 to 320 nm; 7 nm: 562 to 595 nm Sonuç haf zas : 100 test Biyoloji Bölümü Yrd. Doç. Dr. Emel SÖZEN Tel: (0 222) /5722 e-posta: Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: KATALOG NO: FENF-026

30 B YOLÜM NATÖR Lusiferaz enzimi ile ortaya ç kan fl may ölçer. Biyoloji Bölümü Prof.Dr. Merih KIVANÇ Tel: (0 222) /5725 e-posta: Cihaz n markas ve modeli: Thermo, Lumino Ascent Model Özel kitleriyle çal fl r. Çal flma flartlar : +10 o C ile +40 o C, aras RH %90 maksimum Plate tipi: kuyucuklu plate 1-3 opsiyonel dispensere sahiptir. Luminometrik spectral aral : nm Çalkalama h z : rpm. KATALOG NO: FENF-027 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: L

31 ENSTRÜMENTAL NCE TABAKA KROMATOGRAF C HAZI Sistem yar otomatik TLC, HPTLC örnekleme sistemi, gerekli ifllemleme ekipman ve yard mc ekipmanlar ile tam otomatik densitometrik taray c ve bu sistemleri kontrol edecek yaz l m ndan oluflmaktad r. Prof.Dr. Ayflen TÜRK Biyoloji Bölümü Tel: (0 222) /5723 e-posta: Cihaz n markas ve modeli: CAMAG SCANNER 3 VE LINOMAT 5 Spotlama: Yar otomatik TLC tabaka boyutu: maksimum 200x200 mm Spektral aral k: nm Lambalar: Döteryum, Halojen-Tungsten ve yüksek bas nç civa lambas Tarama h z : mm/s Örnek özellikleri: Organik-uçucu çözücülerde çözünebilen maddeler Belirlenebilecek özellikler: Örnekteki bileflenlerin say s, Örne in nitel analizi, Örnekteki bileflenlerin nicel analizi Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: KATALOG NO: FENF-028

32 CO 2 NKÜBATÖRÜ Hücre kültürü çal flmalar nda CO 2 varl nda hücrelerin steril bir ortamda belirli s cakl klarda inkübasyonuna yarar. Invitro çal flmalarda, hayvan hücrelerinin büyütülmesi için CO 2, s cakl k ve steril ortam sa layan bir cihazd r. Cihaz n marka ve modeli: HERAEUS HERACELL 150 Cihaz kendini steril etme özelli ine sahiptir. Dijital pano ile ayar yap lmaktad r. Hava ceketlidir. %5CO 2 ve %95 O 2 ortam nda çal fl lmaktad r. Biyoloji Bölümü Doç.Dr. Hülya S VAS Tel: (0 222) /5727 e-posta: Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: KATALOG NO: FENF-029

33 ELEKTRON M KROSKOBU DOKU TAK P C HAZI Biyolojik numunelerin elektron mikroskobunda görüntülenebilir hale getirilebilmesi için gerekli olan doku takip ifllemlerinin otomatik olarak yürütülebilmesi için tasarlanm flt r. Dokular n, takip için kullan lan kimyasal maddelerle belirli sürelerde ve belirli s cakl kta muamele edilmelerinde kullan lmaktad r. Cihaz n markas ve modeli: LEICA EM TP döngüde 24x20 ml EM vial kapasitesi 1 döngüde 12 x 100 ml LM vial kapasitesi C s cakl k aral. Biyoloji Bölümü Prof. Dr. Mehtap Kutlu Tel: (0 222) /5721 e-posta: KATALOG NO: FENF-030 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:

34 EL ZA OKUYUCUSU Antijen ve antikorlar n kalitatif ve kantitatif analizinde kullan l r. Biyoloji Bölümü Prof.Dr. Merih KIVANÇ Tel: (0 222) /5725 e-posta: Cihaz n markas ve modeli: Spectra Max M2 De iflik tiplerdeki elisa petrilerine uyumlu Dalgaboyu aral : nm Fotometrik oran: OD Fotometrik çözünürlük: OD Ifl k Kayna : Xenon flash lamba Fotodedektör: Silikon fotodiode. KATALOG NO: FENF-031 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: 02620

35 FERMENTÖR Fermentasyon amaçl kullan lan bir cihazd r. Kar flt rma, ph, s cakl k, havaland rma parametreleri otomatik olarak kontrol edilebilmektedir. Cihaz n markas ve modeli: New Brunswick Bioflo 3000 Vessel Hacmi: 3,3 litre Kar flt rma: rpm S cakl k: 5-80 o C ph: 2-10 Biyoloji Bölümü Prof.Dr. Merih KIVANÇ Tel: (0 222) /5725 e-posta: Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: MFG KATALOG NO: FENF-032

36 YÜKSEK BASINÇLI SIVI KROMATOGRAF S HPLC yöntemiyle, analitik amaçla çok az miktardaki maddeler saflaflt r labilmektedir. Yöntem h zl olmas, ay rma gücünün yüksek olmas, yüksek duyarl l ve geri kazan m n n yüksek olmas bak mlar ndan avantajl d r. Cihaz n markas ve m odeli: Shimadzu LC 10 AT VP Dedektör: Diode Array ( nm) Sistemde fraksiyon ünitesi Otomatik enjeksiyon ünitesi Kolon f r n bulunmaktad r. Biyoloji Bölümü Prof.Dr. Merih KIVANÇ Tel: (0 222) /5725 e-posta: Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: C KATALOG NO: FENF-033

37 HÜCRE SAYICI Partikülleri büyüklü üne göre sayma prensibine dayan r. Elektrolit içerisindeki hücre/partiküllerin üretti i elektriksel dirençteki de iflikli i ölçerek say m yapar. Biyoloji Bölümü Doç.Dr. Hülya S VAS Tel: (0 222) /5727 e-posta: Cihaz n marka ve modeli: COULTER Z1 Pipetleme hacmi: 0.5ml dir. Okuyucu göz çap : 100µm dir mikron aral klar nda partikül çap ayar yap labilir. Okuyucu göz 100mm olup mm aral klar nda partikül ayar yapabilmektedir. Pipetleme hacmi: 0.1, 0.5 ve 1.0 olarak ayarlanabilir. Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: AA KATALOG NO: FENF-034

38 INVERTED M KROSKOP Canl material incelemeye olanak sa lar. nceleme s ras nda, görüntü bilgisayardan izlenebilir ve dijital olarak foto raflanabilir. Ayr ca mikromanüplatörü ile hücre içine enjeksiyon ve manüplasyonlar yap labilir. C haz n markas ve modeli: OLYMPUS IX7158F optik büyütme, 4000 e kadar da dijital büyütme Ifl k ve fluoresans mikropkop özelli i Canl olarak bilgisayara aktarma Görüntü analizi Ayr ca mikromanüplatör ve enjeksiyon ataçman na sahiptir. Biyoloji Bölümü Yrd. Doç. Dr. Melih Zeytino lu Tel: (0 222) /5701 Faks: (0 222) , e-posta: KATALOG NO: FENF-035 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: 5J09986

39 JEL DOKÜMENTASYON C HAZI Hassas CCD kamera ve kullan fll çok yönlü yaz l m yla moleküler biyolojik numunelerin yürütüldü ü jellerin UV ve görünür fl kta görüntülenmesi, görüntülerin de erlendirilmesi ve foto raflanmas amac yla kullan lmaktad r. Biyoloji Bölümü Yard. Doç. Dr. Filiz Alanyal Tel: (0 222) /5726 e-posta: anadolu.edu.tr Cihaz n marka ve modeli: VILBER LOURMAT Kolay analiz ve arflivleme için bilgisayar tabanl sistem Çok yüksek duyarl kl CCD camera Kaliteli görüntü analizi ve bask s Görüntü dökümentasyonu, analizi ve iyilefltirmesi için paket program Net görüntü ve üstün sonuçlar için filtreye sahiptir. Pixel doygunluk uyar sistemine sahip S k flt r lm fl ve sa lam karanl k oda Yap labilecek analizler: Moleküler a rl k analizi Hacim hesaplanmas Mesafe hesaplanmas (rf) Koloni say m analizleri Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: KATALOG NO: FENF-036

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ. Donan m katalo u

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ. Donan m katalo u ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Donan m katalo u Ç NDEK LER KATALOG NO Sunufl....................................................................... I Neden Anadolu Üniversitesi......................................................

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz...

iii çindekiler çindekiler Önsöz... çindekiler iii çindekiler Önsöz... x Atomik ve Moleküler Spektroskopide Temel Kavramlar ve Prensipler... 2 G R fi... 3 SPEKTROSKOP K YÖNTEMLER... 5 ELEKTROMANYET K SPEKTRUM... 12 Spektroskopide Temel Nicelikler

Detaylı

Laboratuvar Porselen Malzemeleri

Laboratuvar Porselen Malzemeleri Laboratuvar Porselen Malzemeleri ÜRÜN KODU ÜRÜN C NS EBATLARI (ÖLÇÜLER) HAC M F YAT HKR79C/0 Porselen Kroze 30 mm x 38 mm 15 ml 4,13 HKR79C/1 Porselen Kroze 35 mm x 44 mm 24 ml 4,62 HKR79C/2 Porselen Kroze

Detaylı

H STOLOJ VE EMBR YOLOJ

H STOLOJ VE EMBR YOLOJ TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1970 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1050 H STOLOJ VE EMBR YOLOJ Yazarlar Prof.Dr. Süleyman AYDIN (Ünite 5-10) Doç.Dr. Hülya S VAS (Ünite 5-7) Yard.Doç.Dr. Emel ERGENE

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

JEOTERMAL ENERJİ, YERALTI SUYU VE MİNERAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

JEOTERMAL ENERJİ, YERALTI SUYU VE MİNERAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ JEOTERMAL ENERJİ, YERALTI SUYU VE MİNERAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SAYFA NO 1 JEOKİMYA VE HİDROJEOKİMYA LABORATUVARI 4 İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA OPTİK EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ (ICP-OES) 6

Detaylı

LABORATUVAR CİHAZLARI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

LABORATUVAR CİHAZLARI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI LABORATUVAR CİHAZLARI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Nisan / 2015 İÇİNDEKİLER 1. ATOMİK ABSORBSİYON SPEKTROMETRESİ (AAS)... 1 2. İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Önsöz... xi Kimya Endüstrisi... 2 ENDÜSTR YEL K MYA... 3 K MYA ENDÜSTR S... 3 K MYANIN ÖNEM... 4 Fiziksel fllem (Süreç veya Proses)... 5 Kimyasal fllem (Süreç veya Proses)...

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

Ç NDEK LER TOPRAK MEGER ZOLASYON MEGER. GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R GÜÇ ANAL ZÖRLER - MASA T P SOLAR TEST S STEMLER AC-DC H POT TEST C HAZI

Ç NDEK LER TOPRAK MEGER ZOLASYON MEGER. GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R GÜÇ ANAL ZÖRLER - MASA T P SOLAR TEST S STEMLER AC-DC H POT TEST C HAZI sunufl Testone Teknoloji Çözümleri olarak konularında uzman, genç ve dinamik mühendislik ekibimiz ile çözüm ve öneri üreten ve daima kalite standartlarını gelifltiren hizmet anlayımıflımızla siz de erli

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz. adresinde 24357 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say s nda birçok farkl sektörden yeni ürün ve teknoloji haberlerini sizlere düzenli olarak ulaflt ran Endüstri Dünyas dergisinin

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel At ksu Ar t m ve Ar tma Çamurlar n n Kontrolü Prof. Dr. zzet ÖZTÜRK Dr. Hacer T MUR Dr. Ufuk KO KAN 1. ATIKSU M KTAR VE ÖZELL KLER... 1 1.1. At ksu Ak m n

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Yasemin Ç MEN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Deniz HÜR (Ünite ) Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BERBER (Ünite 3)

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİLTEM)

Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİLTEM) Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİLTEM) Proje Adı Proje Kodu Proje Yürütücüleri Toplam Bütçe Bozok Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Kurulumu 2009K120530 Prof. Dr. Şaban GÜÇLÜ

Detaylı

EK M 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayanlar: Prof. Dr. Menemfle Gümüflderelio lu ve Araflt rma Grubu: Yrd.Doç. Dr. Bora Mavifl (Makine

EK M 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayanlar: Prof. Dr. Menemfle Gümüflderelio lu ve Araflt rma Grubu: Yrd.Doç. Dr. Bora Mavifl (Makine DOKU MÜHEND SL NDE NANOTEKNOLOJ EK M 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayanlar: Prof. Dr. Menemfle Gümüflderelio lu ve Araflt rma Grubu: Yrd.Doç. Dr. Bora Mavifl (Makine Müh.Böl.), Dr. Ayfle Karakeçili,

Detaylı

NANOTEKNOLOJ VE. Saç telimiz nanoliflerden binlerce kat daha kal n.

NANOTEKNOLOJ VE. Saç telimiz nanoliflerden binlerce kat daha kal n. NANOTEKNOLOJ VE Nanoteknolojik tekniklerle atom veya moleküllerden ç k larak çeflitli malzemeler üretilebilmekte. Saç telimiz nanoliflerden binlerce kat daha kal n. Karbon nanotüplerin yo unlu u çok düflük,

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2490 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1461 RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM Yazarlar smail GÜRKAfi (Ünite 1) Gürcan ÇOLPAN (Ünite 2) Mehmet KER MO LU (Ünite 3) Hilmi

Detaylı

TÜTAGEM Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

TÜTAGEM Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi TÜTAGEM Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ÇOBİLTUM Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi NABİLTEM Namık

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

Prof.Dr. Hulusi BARLAS

Prof.Dr. Hulusi BARLAS STANBUL ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ LAÇ ENDÜSTR S ATIKSULARINDA FENTON PROSES LE RENK VE KO G DER M Çevre Müh. N.Didem SERT Çevre Mühendisli i Anabilim Dal Dan man Prof.Dr. Hulusi

Detaylı

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Hakan Kaplan; Çevre Müh. TTMD Üyesi ÖZET H zl teknolojik ve endüstriyel geliflme,çarp k kentleflme, geleneksel yaflam tarz n n de iflmesi gibi faktörler

Detaylı

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi FAZ DE fi M MALZEMELER VE ISI ENERJ S N N DEPOLANMASI 24. Grup Temel Kimya Meslek Komitesi ad

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı