ANTGIDA GIDA TARIM TURİZM ENERJİ VE DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTGIDA GIDA TARIM TURİZM ENERJİ VE DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI"

Transkript

1 KURULUŞ MADDE: 1 Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre bir anonim şirket kurulmuştur. 1-M.Rauf Alanyalı Bebek Yalı Boyu Caddesi Bleda Apt. Kat.2 ISTANBUL 2-Abdullah Cengiz Dağyar T.C.Tebaasından Bahçelievler 5 inci Sokak Tugay Apt.Kat.5 No: 7 ANTALYA 3-Enver Ak Fener Caddesi No: 22 ANTALYA 4-Mustafa Hüseyin Erbaş Fener Caddesi 40 Daireler Apt.C Blok Kat: 2 ANTALYA 5-Mehmet Metin Çakallıklı Bahçelievler Pamir Caddesi No: 48 Kat 2 Rüya Apt. ANTALYA 6-Nizamettin Özfırat Bahçelievler Konyaaltı Caddesi 7 inci Sok. No: 22 Kat. 2 ANTALYA 7-Hasan Tahsin Konyalı Kadıköy, Selamiçeşme Gülden Sokak No: 3 Daire. 9 ISTANBUL 1

2 8-Rafet Mazlum Alpaslan Bahçelievler 5 inci sokak Elbirlik Apt. No: 2 Kat: 1 ANTALYA 9-Atilla Vehbi Konuk Hastahane Caddesi no: 12 ANTALYA 10-Sabri Neşet Türel Haşim İşcan Mahallesi Fener Caddesi 61/14 Hisar Apt. ANTALYA 2

3 ŞİRKETİN UNVANI MADDE:2 Antgıda Gıda Tarım Turizm Enerji ve Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi dir. Bu esas sözleşmede kısaca Şirket kelimesi ile ifade edilmiştir. ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU MADDE: 3 Şirketin amaç ve konusu: 1-Her türlü gıda maddeleri ile tarım ürünleri üretimi. 2-Turizme katkıda bulunmak için bu alanda faaliyette bulunulması. 3-Enerji ve tabii kaynaklar bakanlığının elektrik enerjisi üretim tesislerinin kurulması ve işletilmesi hakkındaki 96/8269 sayılı kararnamenin uygulama usul ve esaslarına ilişkin tebliğ çerçevesinde hareket etmek kayıt ve şartıyla elektrik üretimi iletimi ve dağıtımı yapmak üzere tesisler kurulması, kurulmuş bulunan tesislere iştirak edilmesi ve bu kuruluşlara ait işletme hakkının devralınması ve yukarıda sayılan maksat ve mevzuların herhangi biri ile ilgili olarak, a-üretim tesisleri kurmak kurulmuş bulunan tesisleri satın almak bu tesisleri kiralamak bu tesisleri işletmek, benzer konularda faaliyette bulunan yan sanayi kuruluşlarına veya yan hizmetler veren kuruluşlara iştirak etmek. b-uğraş konusu ile ilgili ticaret ithalat ihracat mutemetlik mümessillik komisyonculuk taahhüt ve benzeri faaliyetlerde bulunmak. c-iştigal konusuna giren her türlü malın yurt içinde ve yurtdışında pazarlanması üretimin gerektirdiği her türlü hammadde yardımcı madde işletme malzemesi makina ve ekipman ile 3

4 her türlü canlı hayvanların alımı satımı ithalatı ve ihracatı. d-konusuna giren her türlü ticari faaliyetlerde bulunmak bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında şube depo mağaza ve benzer işyerlerini açmak bunları işletmek sergi ve fuarlara katılmak suretiyle tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak. e-uğraş konusu ile ilgili sınai ticari mali işlemleri yapmak bu işlemleri yurt içinde ve yurt dışında yapan diğer şirketlerin aracılık yapmamak kaydıyla hisse senetlerini satın almak ayni ve nakdi sermaye ile bu nevi şirketleri kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek. f-şirket için yararlı görülen marka ihtira beratı lisans teknik bilgi imtiyazlar alameti farika ve benzeri haklara sahip olmak bunları kullanmak veya gerekli görüldüğünde üçüncü kişilere tamamen veya kısmen devretmek. g-uğraş konusuna yönelik lüzumlu her türlü taşınır veya taşınmazı, ticari işletmeyi satın alma ve üzerlerinde her türlü hakka sahip olmak, aracılık yapmamak şartıyla bunları elden çıkarmak kiraya vermek rehnetmek ticari işletme rehni tesis etmek ipotek etmek ve gerektiğinde bu işlemleri üçüncü şahıslar lehine tesis ve fek etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek. h-turizme katkıda bulunmak amacıyla otel tatil köyü eğlence yeri ve bu alanda faaliyet gösterecek her türlü tesisleri kurmak işletmek ve kurulmuş şirketlere iştirak etmek. i-iştigal konusuna dair her türlü ambalaj tesisleri soğuk hava deposu özel antrepo üniteleri kurmak bunları işletmek veya bu amaçla kurulmuş bulunan şirketlere iştirak etmek. j-yukarıda belirtilen amaç ve faaliyet konuları ile ilişkili bilumum anlaşmaları yapmak kredi ilişkilerini kurup istikraz yapmak tahvil ihraç etmek. Şirket yönetim kurulu kararı ile üçüncü şahıslar lehine kefalet vermek sonuçları itibariyle kefalete benzer ciro aval ve benzeri işlemleri yapmak. 4

5 ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE: 4 Şirketin Merkezi Balıkesir İli Havran İlçesidir. Adresi Havran-Balıkesir Karayolu 3.Km Havran/Balıkesir.Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ve Şirketin internet sitesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Merkez değişikliği esas sözleşme değişikliği gerektirir. Şirket, gerekli kanuni işlemleri yerine getirmek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şube veya temsilcilikler açabilir. ŞİRKETİN SÜRESİ MADDE: 5 Şirket süresiz kurulmuştur. SERMAYE VE PAY SENETLERİ MADDE: 6 Şirketin sermayesi (Ellimilyonüçbinyediyüzotuz) TL olup tamamı ödenmiştir. Bu sermaye, aşağıda ortaklar itibariyle dağılımı gösterilen her biri 1 kuruş k itibari değerde adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Payların nev i Genel kurul Kararıyla değiştirilebilir. Yönetim Kurulu Kararı ile pay senedi bastırılabilir. Çıkarılacak pay senetlerinin kupür değerini belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Bedelleri tamamen ödenmemiş paylar için hamiline yazılı pay senedi çıkarılamayacağı gibi sermayenin tamamı ödenmedikçe, iç kaynaklardan yapılan artırım hariç, sermaye artırımı 5

6 yapılamaz. Sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olması sermaye artırımını engellemez. Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması halinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden sermaye taahhüt edilmesi yoluyla da sermaye artırılamaz. MADDE: 7 Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı 400 adet kurucu intifa senedi çıkarılmıştır. Bundan: 150 adedi : Rauf Alanyalı, 25 adedi : Abdullah Cengiz Dağyar 100 adedi : Enver Ak 40 adedi : Mustafa Hüseyin Erbaş 25 adedi : Mehmet Metin Çakallıklı 15 adedi : Nizamettin Özfırat 10 adedi : Hasan Tahsin Konyalı 5 adedi : Rafer Mazlum Alpaslan 20 adedi : Atila Vehbi Konuk 10 adedi : Suphi Neşet Türel e aittir. PAYLARIN DEVRİ MADDE: 8 Yönetim Kurulu kararı ile pay senedi bastırılmasına karar verilirse pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarabilir. İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır. Pay senetlerinin ve pay senedine dönüşmemiş payları temsil eden geçici ilmühaberlerin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı payların devrine yönetim kurulu onay vermeyebilir; meğerki, devir; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra 6

7 yoluyla gerçekleşmiş olsun. Ancak bu halde, şirket, payları devralan kişiye gerçek değeri ödemeyi önererek onayı reddedebilir. Bu halde paylar, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, şirket veya pay sahipleri ya da şirketin gösterdiği üçüncü kişi tarafından satın alınabilir. Devralan payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse şirket devrin pay defterine kaydını reddetme imkanına sahiptir. Devralanın ödeme yeterliliğinin şirket tarafından şüpheli görüldüğü hallerde, yönetim kurulu devre onayını istediği teminatın verilmesine bağlar. Nama yazılı payların bedelleri tamamen ödenmiş olsa bile yönetim kurulunun devralanın ödeme yeterliliğinden şüpheye düştüğü hallerde teminat isteme yetkisi vardır. Yönetim kurulu önemli sebeplerin varlığında payların devrine onay veremez. Aşağıdakiler ret bakımından önemli sebep oluşturur. (a) Şirketin iştigal konusunun gerçekleşmesi, yönünden, Şirkete, Türkiye İş Bankası ile kurucu ortaklara rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler ret yönünden önemli sebeptir. (b) Şirketin pay sahipleri çevresinin bileşiminin korunması bakımından işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya halka açılmasını zora sokabilecek devirler ret için önemli sebeptir. Yukarıdaki sınırlamalar intifa hakkı kurulurken de geçerlidir. Yönetim kurulu onaylamadığı taktirde nama yazılı paylar devredilemez, pay ve ona bağlı olan haklar intikal etmez. Bedeli tamamen ödenmemiş hamiline yazılı pay senetlerinin devri nama yazılı pay senetlerinin devrine ilişkin hükümlere tabidir. Şirket Türk ticaret Kanununun 379. ve devamı maddeleri uyarınca kendi paylarını iktisap edebilir. Türk Ticaret Kanunun diğer hükümlerinde yazılı istisnalar saklıdır. 7

8 YÖNETİM KURULU MADDE: 9 Şirket genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az beş üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi tarafından belirlenmiş, kişiliğinde tüzel kişinin somutlaştığı- bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir. Mezkur gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ MADDE. 10 Yönetim kurulu üyeleri en çok üç sene için seçilirler. Görev süresi sona eren üyeler tekrar seçilebilirler. Genel kurul, gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyelerinden birinin herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılması halinde Yönetim Kurulu boşalan yer için yeniden seçim yapar. Türk Ticaret Kanununun 363. madde hükmü saklıdır. 8

9 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARIVE KARARLARI MADDE: 11 Yönetim Kurulu, her yıl kendi üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer. Başkan ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu na Başkan Vekili başkanlık eder. Başkan Vekili de yoksa, Yönetim Kurulu na o toplantı için kendi arasından seçeceği bir üye başkanlık eder. Yönetim kurulu nun toplantı gündemi, Başkan tarafından belirlenir.başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan vekili yerine getirir. Ancak toplantı gündemi Yönetim kurulu kararı ile de belirlenebilir. Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe Yönetim Kurulu Başkanının onun olmadığı zamanlarda başkan vekilinin davetiyle toplanır. Her yönetim kurulu üyesi başkandan, onun olmadığı zamanlarda ise başkan vekilinden yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Başkan veya başkan vekili, yönetim kurulu üyesinin toplantı talebini ihtiyaca bağlı olarak ve imkanlar ölçüsünde karşılamaya özen gösterir. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu karar almak şartıyla başka bir yerde de toplanabilir. Şirket in yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.şirket,ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirlenen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylar kabul ve ret olarak kullanılır. Ret oyu veren kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır Kararlar Türk Ticaret Kanununun 390 (4).maddesi uyarınca tüm yönetim kurulu üyelerine karar şeklinde yapılmış bir öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Kararlar 9

10 elektronik ortamda alınabileceği gibi güvenli elektronik imza ile de saklanabilir ve karar defterine elektronik ortamda saklandığı kaydedilip karar sayısı böyle teselsül ettirilebilir. Türk Ticaret Kanunu nun yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.. ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM MADDE: 12 Şirket in temsili ve Şirket adına düzenlenebilecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve Şirket i bağlayabilmesi için, Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza Şekli Yönetim Kurulu tarafından saptanır, Yönetim Kurulu kararı tescil ve ilan olunur. Temsile yetkili kişiler 3. maddede yazılı amaç ve işletme konusu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamaz. Aksi halde Şirket bu işlemlerden sorumlu olduğu takdirde bu kişilere rücu eder. Şirket, üçüncü kişinin yapılan işlemin şirketin amaç ve konusu dışında olduğunu bildiği veya bilebilecek durumlarda bulunduğu hallerde o işlemle bağlı olmaz. Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya Şirket in açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılarını ve kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamaz. Genel müdür ve müdürler ile imza yetkisine sahip tüm görevlilerin görev süreleri ve imza yetkileri Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir. Bu kişilerin imza yetkileri Yönetim Kurulu nca kaldırılıncaya kadar geçerli olur. YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ MADDE: 13 Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ile diğer mevzuat ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanununun 375. maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, yönetim kurulu, yönetimi 10

11 bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanununun 367. maddesine göre Genel müdürlüğe devredebilir. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE: 14 Yönetim Kurulu üyelerine, genel kurul kararı ile belirlenmiş olmak şartıyla ücret, ikramiye ve prim ödenebilir. BAĞIMSIZ DENETÇİ MADDE: 15 Şirket genel kurulunca seçilecek bağımsız denetçi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir. Denetleme hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Şirket in tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. GENEL KURUL MADDE: 16 Şirketin genel kurulu olağan veya olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır ve çalışır. Olağan toplantı, Şirket in hesap yılının sonundan itibaren 3 ay içerisinde, olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve Türk Ticaret Kanunu nun 410. ve takip eden maddelerinde belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde yapılır. Genel kurul toplantıları Genel Kurul İç Yönergesi hükümlerin göre yönetilir. 11

12 TOPLANTIYA DAVET VE GÜNDEM Madde 17 Genel Kurul Toplantılarına davet, Türk Ticaret Kanunu nda gösterilen Şekil ve surette yapılır. Şu kadar ki; genel kurul, süresi dolmuş olsa bile,yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Genel kurul toplantıya, toplantı günü, yeri, saati ve gündemi belirtilerek Şirket in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Yayınlanan İlanla çağrılır.bu çağrı,ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden En az iki hafta önceden ilan edilir. Genel Kurul Toplantılarının Türk Ticaret Kanunu nun 416.Maddesi hükmüne uygun olarak davetsiz yapılması her zaman mümkündür. Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahiplerinin veya pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri depo etmesi şartına bağlanamaz. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yıl sonu Finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır.türk Ticaret Kanunu nun 416. ve 438.maddeleri saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınamaz. TOPLANTI YERİ MADDE:18 Genel kurul toplantıları, aksi kararlaştırılmadıkça Şirket in merkezinin bulunduğu il sınırları içinde yapılır. Şirket merkezinin bulunduğu yerde toplantının hangi adreste yapılacağını belirleme yetkisi toplantı çağrısı yapanlara aittir. Toplantının,Şirket merkezinin bulunduğu il sınırı dışındaki başka bir yerde veya yurt dışında yapılabilmesini belirleme yetkisi de toplantı çağrısı yapanlara aittir. 12

13 TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNDURULMASI: MADDE: 19 Genel kurul toplantılarında yer alacak Bakanlık temsilcisine ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Düzenlemelerine Uyulur. TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE: 20 Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında gerek toplantı gerekse kararların geçerliliği için gerekli çoğunluklar Türk Ticaret Kanunu nun ilgili madde ve hükümlerine tabidir. Varsa murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin genel kurul toplasında hazır bulunması şarttır. OY HAKKI MADDE: 21 Şirkette her 1 Kuruş itibari değer, 1 oy hakkı verir ve genel kurul toplantılarında pay sahipleri Türk Ticaret Kanunun 434. maddesi uyarınca sahip oldukları payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy kullanırlar. Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Türk ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur. OY HAKKININ KULLANIM ŞEKLİ MADDE: 22 Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oy başvurmak gereklidir. 13

14 ŞİRKETE AİT İLANLAR: MADDE: 23 Şirkete ait tescil edilen hususlara ilişkin ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, ayrıca Türk Ticaret Kanunun maddesi gereğince Şirketçe yapılması gereken ilanlar, Şirket in internet sitesinde yapılır Şirket in internet sitesi hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ile ilgili ilanlar için Kanunun 474. ve 532nci maddeleri hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanununun 198. madde hükmü saklıdır. YILLIK RAPORLAR MADDE: 24 Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az on beş gün önce, şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Türk Ticaret Kanununun 437. madde hükümleri saklıdır. 14

15 BORÇLANMA SENETLERİ VE ALMA-DEĞİŞTİRME HAKKINI İÇEREN MENKUL KIYMETLERİN ÇIKARILMASI MADDE: 25 Şirket, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Teklifi ve Genel kurul kararı ile yurt içinde gerekli izni almak suretiyle yurt dışında her türlü borçlanma senetleri ile alma ve değiştirme hakkını içeren menkul değerler ihraç edebilir. Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen ödenmesi şarttır. Çıkarılan tahvil ve diğer borçlanma senetleri tamamen satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe aynı türden yeni tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri çıkaramaz. HESAP DÖNEMİ MADDE: 26 Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. KAR DAĞITIMI VE YEDEK AKÇE MADDE: 27 Şirket te karın karın dağıtılması Tük Ticaret Kanunu ve Şirket in tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu Önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Bir hesap dönemi sonunda elde edilen gelirlerden ödenmesi veya ayrılması gerekli her türlü gider,amortismanlar, gerekli görülen karşılıklar,vergi ve benzeri yasal ve mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra,kalan tutar Şirketin net karını oluşturur.bu suretle meydana gelmiş olan net kar aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sıra ile ayrılır ve dağıtılır 15

16 a )Yıllık kardan ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşılıncaya kadar her yıl % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır. b) Kanuni sınıra ulaştıktan sonra da Türk Ticaret Kanunu 519.maddesi 2. fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanuni yedek akçeye eklenir. c) Kalan karın %5 i oranında pay sahiplerine birinci kar payı dağıtılır. d)şirket kendi paylarını iktisap etmişse Türk ticaret Kanununun 520. maddesi uyarınca iktisap değerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayırır. e)bakiyenin kısmen veya tamamen yedek akçe olarak ayrılması veya ikinci temettü olarak dağıtılması genel kurulun takdirindedir. f)türk Ticaret Kanunun m.519/2 hükmü uyarınca ikinci temettü olarak kardan pay alınacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10 u genel kanuni yedek akçeye eklenir. Türk Ticaret Kanunu nun 519.maddesinin 3.fıkrası hükümleri saklıdır. Kanuni yedek akçeler ile bu esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kar payı belirlenemez. KARIN DAĞITIM TARİHİ MADDE: 28 Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz. Türk Ticaret Kanunu nun 512. maddesi hükmü saklıdır. 16

17 İNFİSAH VE TASFİYE MADDE 29: Şirket, bu ana esas sözleşme ve Türk Ticaret kanunu hükümleri uyarınca fesih ve tasfiye olunur. KANUNİ HÜKÜMLER MADDE: 30 Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri uygulanır. Bu esas sözleşmede geçen Türk Ticaret kanunu aksi belirtilmedikçe 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu dur. 17

BAYEK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BAYEK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BAYEK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticaret Sicil No : 475337 Tescil Tarihi : 03.05.2002 08.05.2002 tarih ve 5543 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

Detaylı

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE GENEL HÜKÜMLER Kuruluş Madde 1 Aşağıda belirtilen ortaklar arasında ilgili

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI KURULUŞ

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI KURULUŞ KURULUŞ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ani surette kayıtlı sermayeli olarak

Detaylı

MİLTAŞ TURİZM, İNŞAAT, TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

MİLTAŞ TURİZM, İNŞAAT, TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MİLTAŞ TURİZM, İNŞAAT, TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MİLTAŞ TURİZM, İNŞAAT, TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1- Aşağıda ad ve soyadları, tabiyetleri, ikametgâhları yazılı kurucular

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

E S A S S Ö Z L E Ş M E

E S A S S Ö Z L E Ş M E E S A S S Ö Z L E Ş M E Kuruluş Madde 1 ESKİ METİN Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre

Detaylı

SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 - Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş : Aşağıda adları tabiyetleri ve ikametleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin (ani)

Detaylı

AK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

AK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ AK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1- Kuruluş Aşağıda adları soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirketi kurulmuştur. Hissedarlar Mustafa Latif

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 16.10.2010 tarih ve 3967 sayılı Kararı ile verilen kuruluş izni çerçevesinde; 15.02.2011 tarihinde

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Sicil No: 388669-336251 METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak, Kavacık Ticaret Merkezi, B Blok, 34805, Kavacık, Beykoz, İstanbul

Detaylı

BURGAN PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

BURGAN PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BURGAN PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda ad ve soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KURULUŞ

BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KURULUŞ YÜRÜRLÜKTEKİ ESAS SÖZLEŞME (Madde değişiklikleri metne işlenmiştir) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Sicil Numarası: 332230 Kuruluş Ana Sözleşme; 5 Temmuz 1995 tarih, 3821 sayılı Türkiye Ticaret Sicil

Detaylı

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-1 KURULUŞ Aşağıda adları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani kuruluş esaslarına

Detaylı

Camiş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Camiş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Camiş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUS : Madde 1- Asağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani Surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ KURULUŞ: Madde 1 - Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında; Türk Ticaret Kanunu nun kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket

Detaylı

SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ ESKİ METİNLER YENİ METİNLER KURULUŞ : Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki

Detaylı

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1. BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Aşağıda isimleri yazılı kurucular arasında mer'i kanunlar ve işbu sözleşme hükümlerine

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME ÖRNEĞİ ARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME ÖRNEĞİ ARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME ÖRNEĞİ ARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. Bursa; Nisan 2013 ..ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı

Detaylı

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ: Aşağıda adları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun, Anonim Şirketlerin ani

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Bu ana sözleşmede adları, unvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular tarafından 06.08.1998 tarih ve 98/11565 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Aşağıda adları, unvanları, vergi daireleri ve numaraları ile adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 : İzmir Ticaret Sicil Memurluğunun Merkez - 107745 sicil numarasında kayıtlı "A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYÎ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" unvanlı

Detaylı

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1 KURULUŞ 27/06/1990 tarih ve 90/644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret

Detaylı

Ticaret Ünvanı TRAKYA CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Ünvanı TRAKYA CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan: Sicil No: 151415/98979 Ticaret Ünvanı TRAKYA CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Ticari İkametgahı: İstanbul vilayeti dahilinde Beyoğlu, Karaköy semtinde Rıhtım Caddesinde

Detaylı

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir.

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir. KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu ana sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı