INVESTIGATION OF THE AWARENESS OF ACCURACY AND RELIABILITY ON INTERNET BASED SOURCES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "INVESTIGATION OF THE AWARENESS OF ACCURACY AND RELIABILITY ON INTERNET BASED SOURCES"

Transkript

1 İNTERNET TABANLI KAYNAKLARIN DOĞRULUĞU VE GÜVENİLİRLİĞİ HAKKINDAKİ FARKINDALIĞIN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE AWARENESS OF ACCURACY AND RELIABILITY ON INTERNET BASED SOURCES Esad ESGİN Zeynep BABA Nurdan AYTAÇ Elif TURAN ÖZET: Araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin İnternet üzerinden araştırma yaparken kullandıkları kaynakların doğruluğu ve güvenilirliği hakkındaki farkındalıklarının incelenmesi ve bunun İnternet öz-yeterliği ve bölüm türü (Gemi Yönetimi ve Bilişim Teknolojileri) ile ilişkisinin tespit edilmesidir. Bu çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi öğretim yılı Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Meslek Lisesi nde öğrenim görmekte olan Bilişim Teknolojileri ve Gemi Yönetimi bölümlerindeki lise 3 öğrencileridir. Bu bölümlerden rastgele seçilen 20 şer öğrenci olmak üzere toplamda 40 öğrenciden veri toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak İnternet Kullanım Öz-Yeterlilik İnancı Ölçeği ve Farkındalık Anketi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre lise 3 öğrencilerinin İnternet aracılığı ile eriştikleri bilgi kaynaklarının doğruluğu ve güvenilirliği hakkındaki farkındalıklarının, İnternet Öz-Yeterlilikleri ve bölüm türleri ile ilişkili olmadığı görülmüştür. Ayrıca İnternet üzerindeki kaynakların doğruluğu ve güvenilirliği hakkındaki farkındalıklarının yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: İnternet Kaynakları, Doğruluk, Güvenilirlik, Farkındalık, İnternet Öz-yeterliği. ABSTRACT: Aim of the study is to examine the relationship between the awareness of high school students accuracy and reliability on Internet based sources, the Internet self-efficacy and the department type. In this study, relational survey model was used and it s been used 11th grade students of Barbaros Hayrettin Paşa Maritime Vocational High School. The data was collected from a total of 40 students who were selected randomly 20 by 20 among the Information Technologies and Ship Management programs. As data collection tools, Self-efficacy Belief on Internet Usage Scale and the Awareness Survey were used. According to the results, the awareness of 11th grade high school students about the accuracy and the reliability on Internet based information sources are not related with, students` Internet self-efficacy and their departments. As a result, the awareness about the accuracy and reliability of Internet based sources of the subjects is found to be inadequate. Keywords: Internet Based Sources, Accuracy, Reliability, Awareness, Internet self-efficacy. 1. GİRİŞ Teknolojinin günlük yaşamda kullanımının hızla yaygınlaşmasıyla bilgisayar ve İnternet yaşantımızın bir parçası haline gelmiş ve çok erken yaşlarda kullanılmaya başlanmıştır. Dünya geneline

2 bakıldığında Haziran 2011 verilerine göre toplam dünya nüfusunun %30,5 i İnternet kullanıcısıdır (Internet Usage Statistics (IUS), 2011). Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) (2011) nın verilerine göre ise ülkemizde 2004 yılı son 3 ay içinde %13,3 seviyesinde olan İnternet kullanım oranı, 2010 yılı itibarıyla %37,6 ya ulaşmıştır. Diğer taraftan, en son İnternet kullanılan zamana bakılmaksızın 2010 yılında genel itibarıyla herhangi bir zamanda İnternet kullananların oranı %41,6 dır. Türkiye de 2008, 2009 ve 2010 yıllarında sırasıyla İnternet kullanım oranları son 3 ay içinde %32,2, %34 ve %37,6 şeklindedir (DPT, 2011). birlikli yapısı, herhangi bir konunun, farklı anlama düzeylerinde onların yayınlanmasına olanak sağlamaktadır. Bunun çeşitli konular üzerinde gerçekleşmesi ise, herhangi bir konuda herkesin kendine uygun, anlayabileceği içeriğe ulaşabilmesini ve konuyu öğrenebilmesini mümkün hale getirmektedir (Kılıç, 2007). İnternet in günümüzde ilgiyle karşılanmasının nedenlerinden biri, büyük hacimli bilgi içermesidir. Bilgi kaynağı olarak hacmini belirlemekte zorlandığımız İnternet i, sınıflandırma yapılmamış bir kütüphaneye benzetmek mümkündür (Küçük ve Al, 2001). Günümüzde İnternet aracılığıyla erişilebilen bilgi sistemlerinin sayısı hızla artmaktadır. Bu sistemler üzerindeki bilgi kaynakları da giderek çeşitlenmekte ve daha fazla yer kaplamaktadır. Tonta, Bitirim ve Sever (2002) in verdiği bilgiye göre basılı bilgi miktarı yaklaşık 14 yılda bir ikiye katlanırken, İnternet üzerinden elde edilen bilgiler her yıl 2-3 kat artmaktadır (Akt: Kurulgan ve Argan, 2007). Arama motorları, web tarayıcıları, çevrimiçi kütüphane katalogları, elektronik kitap, elektronik dergi ve elektronik gazete veri tabanları gibi öğeler gereksinim duyulan bilgiyi bulmaya, süzmeye, düzenlemeye ve özetlemeye yarayan araçlardan bazılarıdır. Bilgiye gereksinim duyan kişiler anılan araçlardan yararlanarak, bilgi ve belgenin sağlandığı mekâna (kütüphane/bilgi-belge merkezi) gitmeden bulunduğu ortamdan kendisiyle ilgili bilgilere ulaşabilmektedir (Kurulgan ve Argan, 2007). Öğrenciler çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için İnternetten yararlanırken, onların bilgi arama davranışlarını belli etkenler etkiler. Uçak ve Güzeldere (2006) ye göre bilgi erişim sistemlerinde bilginin düzenlenişi, sunumu kişinin bilişsel yapısı ve bilgi arama davranışı gibi unsurların istenen bilgiye ve doğru belgelere erişimi etkileyeceği açıktır (Akt: Yolal ve Kozak, 2008). Öğrencilerin bilgi gereksinimleri ve bilgi arama davranışları, içinde bulundukları akademik disiplin ve sahip oldukları olanaklara göre şekillenmektedir (Yolal ve Kozak, 2008). Yapılan araştırmaya göre, diğer kaynaklara kıyasla öğrenciler bilgi arama aracı olarak İnterneti daha yoğun kullanmaktadırlar; ancak diğer yandan web ortamındaki özellikle bedelsiz olarak sunulan bilginin güvenilirliği konusunda şüphe içindedirler (Yolal ve Kozak, 2008). İnternetle bilgi kaynağı keşfetme ile ilgili belli sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunları şöyle sıralayabiliriz: Çok çeşitli bilgi sistemlerinin varlığı, Giderek büyüyen kullanıcı topluluğu, Entelektüel mülkiyet hakları ve elektronik bilgilerin korunması, Bilgi erişimi teknolojilerinin altyapısı ve maliyeti, İnternet aracılığıyla erişilebilen bilgilerin fiyatlandırılması ve İnternetteki kaynakların doğruluğu. İnternet, iş dünyası ve araştırmacılar için çok önemli ve vazgeçilmez bir kaynak olmasına karşın, alıntı yapılan veya okunan kaynağın güvenilirliği ve/veya doğruluğu sorunu da ortaya çıkmış bulunmaktadır. Çünkü, bilimsel kurumlar, iş dünyası ve kamuoyunca tanınan kurumlarca basılı olarak yayınlanan mesleki ve bilimsel dergilerde olduğu gibi, web üzerinde yayınlanan her bilgi sayfası için herhangi bir denetim söz konusu değildir. Ayrıca, ticari kurumlarca yayınlanan çoğu dergiler ve kitaplara benzer şekilde herhangi bir editörler ve dış hakemler kurulu gibi bir mekanizma da mevcut değildir. İnternet isteyen herkesin istediği şekilde denetimsiz bilgi yayınlamasını mümkün kılan bir teknoloji durumundadır. Böylece, web üzerinde diğer tüm yöntemlere göre en kolay şekilde ulaşılan bilginin doğruluğu, yansızlığı ve güncelliği gibi ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır (Cebeci ve Bek (2003) ten Akt: Tavşancı, 2004). İnternet aracılığıyla erişilen bilgi kaynakları ile ilgili en önemli sorunlardan birisi de bilgilerin doğruluğu ve güvenliğinin sağlanmasıdır. İnternet'ten sağlanan bilgilerin doğrulanabilmesi ve aslına uygun olup olmadığının araştırılması (authentication) elektronik ortamdaki bilgilerin aradan geçen zaman içinde güncellenmesi ya da transfer anında kolayca değiştirilebilmesi (yanlışlıkla ya da kötü niyetle) veri bütünlüğü ve veri güvenliği ile ilgili sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu tür sorunlara çözüm bulmak ve elektronik belgelerin aslına uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla çeşitli algoritmalar ve elektronik damgalama (time stamping) teknikleri geliştirilmektedir. Gerek bilimsel belgelerin (örneğin, elektronik dergilerde yayımlanan makaleler) gerekse kişilere ait finans ya da sağlık bilgileri içeren veri tabanlarının kolayca değiştirilebilmesi insanları ürkütmektedir (Tonta, 1996).

3 Bilimsel bilgi hala önemli ölçüde geleneksel yöntemlerle üretilen bilimsel dergi, kitap vb. bilgi kaynaklarında bulunmaktadır. Her türlü metin, görüntü, veri ve bilginin İnternet aracılığı ile denetimsiz biçimde akışına bağlı, bireysel bazda, aşırı bilgi yüklemesi ve biraz iddialı olarak bilgi kirlenmesi ile karşı karşıya kalan, dünya çapında bir kütüphane olarak İnternetin oluşturduğu bilgi denizinde boğulmama savaşı veren bilgi toplumu fertlerinin doğru ve yararlı bilgiye kolaylıkla ulaştığını söylemek gerçek olarak zordur (Yolal ve Kozak, 2008). Yukarıda verilen literatür bağlamında araştırmanın amacı lise 3 öğrencilerinin İnternet üzerinden araştırma yaparken kullandıkları kaynakların doğruluğu ve güvenilirliği hakkındaki farkındalıklarının incelenmesi ve bunun İnternet öz-yeterliği ve bölüm türü (Gemi Yönetimi ve Bilişim Teknolojileri) ile ilişkisinin tespit edilmesidir. 2. YÖNTEM Mevcut araştırmada ortam ve koşulların herhangi bir şekilde değişmesi ve etkilenmesi söz konusu olmadığından ve ikiden fazla değişken arasındaki ilişki incelendiğinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın örneklemi öğretim yılında Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Meslek Lisesi nde öğrenim görmekte olan Lise 3 Bilişim Teknolojileri bölümü ve Gemi Yönetimi bölümü öğrencileridir. Bilişim Teknolojilerinden 20 ve Gemi Yönetiminden 20 öğrenci rastgele seçilerek toplamda 40 öğrenciye uygulama yapılmıştır. Veri toplama bir anket ve bir ölçek yoluyla gerçekleştirilmiştir. Veriler İnternet Kullanım Öz- Yeterlilik İnancı Ölçeği ve Kaynak ve Farkındalık Ölçme Anketi ile toplanmıştır. Kaynak ve Farkındalık Ölçme Anketi: Lise 3 öğrencilerinin İnternet üzerinden araştırma yaparken kullandıkları kaynakların doğruluğu hakkındaki farkındalıklarını ölçmek amacıyla hazırlanan bir anket uygulanmıştır. Anketin, birinci bölümü demografik bilgilerden, ikinci bölümü ise 5 açık uçlu sorudan oluşur. Ölçek; araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Eğitsel İnternet Kullanım Öz-Yeterlilik İnancı Ölçeği: Lise 3 öğrencilerinin eğitimde İnternet özyeterliliğinin ölçülmesi amacıyla kullanılmıştır. Soruların cevaplanması Yetersizim, Kısmen Yeterliyim, Yeterliyim, Oldukça Yeterliyim ve Tamamen Yeterliyim şeklinde olmuştur. Ölçekte 28 soru bulunmaktadır. Ölçek; Şahin (2009) in Eğitsel İnternet Kullanım Öz- Yeterliliği İnançları Ölçeğinin Geçerliliği ve Güvenilirliği isimli araştırmasından alınmıştır. 3. BULGULAR Farkındalık Ölçme Anketi sonucundan elde edilen veriler ışığında öğrencilerin İnternetten araştırma yaparken kullandıkları kaynakların doğru olup olmadığı konusunda farkındalıkları Tablo 1 de verilmiştir. Bu bulgulara bakıldığında ankete katılan 40 öğrencinin %72,5 inin farkında olmadığı sonucu görülmektedir. Tablo 1. Öğrencilerin İnternet Üzerinden Araştırma Yaparken Kullandıkları Kaynakların Doğru Olup Olmadığı Hakkındaki Farkındalık Düzeylerinin İstatistiği N Yüzde 1: Farkında 11 27,5 2: Farkında Değil 29 72,5 Toplam ,0 Araştırmamızda incelenen bağımlı ve sürekli değişken olan İnternet öz-yeterliliğine ait betimsel istatistikler aşağıda Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. İnternet Öz-Yeterliliği Ölçeği Sonuçlarının Betimsel İstatistikleri İnternet Öz-Yeterliliği Ort. Medyan Mod S.S. Varyans Min Max 75,58 75,71 73,57 14,95 223,72 46,43 99,29 Öğrencilerin İnternet Öz-Yeterlilik düzeylerinin İnternet üzerinden araştırma yaparken kullandıkları siteler bakımından anlamlı bir farklılık oluşturmadığı görülmüştür (F(9,30)=1,41; p>,05). Başka bir ifadeyle, öğrencilerin öz-yeterlilik düzeyleri ne olursa olsun İnternet üzerinden araştırma yaparken kullandıkları sitelerde bir değişiklik yoktur. Tablo 1. Öz-Yeterlilik Puanlarının Kullanılan Sitelere Göre ANOVA Sonuçları

4 Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p Gruplararası 2598, ,721 1,414,226 Gruplariçi 6126, ,230 Toplam 8725, Öğrencilerin İnternet Öz-Yeterlikleri kullandıkları kaynakların doğru ve güvenilir olup olmadığı hakkındaki farkındalıklarına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (t(38)=0,35; p>,05). Tablo 4 e göre farkında olmayanlar öz-yeterlilik ölçeğinden daha yüksek puan almıştır. Bu bulgu kendini İnternet konusunda yeterli bulan öğrencilerin aslında İnternette kullandıkları kaynakların farkında olmadığı sonucunu göstermektedir. Tablo 4. İnternet Öz-Yeterlilik Ölçeği Puanlarının Farkındalıklarına Göre Bağımsız T- Testi Sonuçları N S sd t p Farkında 11 74, , ,352 0,726 Farkında Değil 29 76, ,13941 Tablo 5 incelendiğinde, öğrencilerin kullandıkları kaynakların doğru ve güvenilir olup olmadığı hakkındaki farkındalıklarının Bilişim bölümündeki oranı %15 iken Gemi Yönetimindeki oranı %40 olmuştur. Farklı bölümdeki öğrencilerin kullandıkları kaynakların doğru ve güvenilir olup olmadığı hakkındaki farkındalıklarına dair görüşlerinde gözlenen bu farkın anlamlı olmadığı bulunmuştur (x 2 (sd=1,n=40)=3,134; p>,05). Başka bir anlatımla öğrencilerin bölümleriyle farkındalıkları arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Tablo 5. Bölümlere Göre Farkındalık Ki-Kare Testi Sonuçları Farkında Farkında Değil Toplam Bilişim Teknolojileri % 15,0% 85,0% 100,0% Gemi Yönetimi % 40,0% 60,0% 100,0% 4. SONUÇ ve TARTIŞMA Araştırmamıza katılan öğrenci grubunu oluşturan Barbaros Hayrettin Paşa Lisesi Lise 3 öğrencilerinden 40 öğrenciye Farkındalık Anketi uygulanmıştır. Bu ankette yer alan 3 adet açık uçlu soruların nitel analizi sonucunda 40 öğrenciden sadece 11 öğrencinin İnternet üzerindeki kaynakların doğruluğu ve güvenilirliğinin farkında olduğu saptanmıştır. Araştırmamıza katılan öğrenci grubuna uygulanan bir diğer ölçekte 28 sorudan oluşan likert tipi İnternet Öz-Yeterlilik İnancı Ölçeği dir. Öğrencilerin İnternet Öz-Yeterlilik İnançlarının yüksek olması, araştırma yaparken kullandıkları kaynakların doğruluğu ve güvenilirliğine dair farkındalıklarını etkilememektedir. Tablo 4 te görüldüğü üzere farkında olmayan öğrencilerin İnternet Öz-Yeterlilik İnancı Ölçeğin den aldıkları puanların ortalaması, farkında olan öğrencilerin aldıkları puanların ortalamasından daha yüksektir. Buna göre öğrencilerin kendilerini İnternet Öz-Yeterliliği konusunda yeterli bulmalarına rağmen yaptıkları araştırmaların doğruluğu ve güvenilirliği hakkında farkında olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin farklı bölümlerde olması, araştırma yaparken kullandıkları kaynakların doğruluğu ve güvenilirliğine dair farkındalıklarını etkilememektedir. Tablo 5 e göre Bilişim Teknolojileri bölümü öğrencilerinin kullandıkları kaynaklara dair farkındalıklarının Gemi Yönetimi öğrencilerine göre daha az olması, Bilişim Teknolojileri bölümünde verilen eğitimin öğrencilere farkındalık kazandırma yönünde herhangi bir içeriğe sahip olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Farkındalık Ölçme Anketindeki İnternette ödev veya araştırma yaparken kullandığınız kaynakların güvenilir ve doğru olup olmadığı konusunda ne düşünüyorsunuz? sorusuna verilen cevaplara göre 19 öğrenci kendi kaynağını güvenilir bulmakta; 10 öğrenci ise güvenilir bulmamaktadır.

5 Farkındalık Ölçme Anketindeki Kullandıklarınız kaynakların güvenilirliğini nasıl anlarsınız? sorusuna farkında olmayan öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar doğrultusunda kaynaklarının güvenilirliğini: 14 öğrenci sitenin kullanım sıklığından, 8 öğrenci sitedeki mevcut yorumlardan, 3 öğrenci anti-virüs taramasından geçirerek, 2 öğrenci kendisine mantıklı gelmesinden, 1 öğrenci geniş kapsamlı bilgilere bakarak, 1 öğrenci farklı arama motorlarına bakarak, anlamaktadırlar. Bu bulgular ışığında öğrencilerin bu konu ile ilgili kavram yanılgılarına sahip oldukları görülmektedir. Farkındalık Ölçme Anketindeki Kullandıklarınız kaynakların güvenilirliğini nasıl anlarsınız? sorusuna verilen cevaplara göre sadece bir öğrenci kaynaklarının güvenilirliğini farklı veriler arasında karşılaştırma yaparak anlamaktadır. Literatüre bakıldığında bu sonuçla paralel çalışma bulgularına rastlanmıştır. Secer (2010) in yaptığı araştırma sonucunda birçok öğrencinin bilgiyi bulma noktasında farklı web sitelerini ziyaret edip içerik analizi yapmadığı ortaya çıkmıştır. Öğrencilere uygulanan farkındalık ölçme anketindeki İnternette ödev veya araştırma yaparken kullandığınız kaynakların güvenilir ve doğru olup olmadığı konusunda ne düşünüyorsunuz? ve Kullandıklarınız kaynakların güvenilirliğini nasıl anlarsınız? sorularına verilen cevaplar birlikte incelendiğinde, kendi kaynağını güvenilir bulan öğrencilerin sitenin güvenilirliğinin tespiti konusunda yanlış bilgilere sahip olduğu görülmektedir. Buna göre öğrencilerin kendilerinin farkında olduğunu zannettikleri ama farkında olmadıkları tespit edilmiştir. Araştırmanın sonunda, lise öğrencilerinin İnternet üzerindeki kaynakların doğruluğu ve güvenilirliği hakkındaki farkındalıklarının yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin bu konuda bilinçlendirilmeleri için ortaöğretim müfredatının güncellenmesi ve ebeveynlerle birlikte öğretmenlere de de bu hususta eğitimler verilmesi önerilmektedir. KAYNAKÇA DPT (Devlet Planlama Teşkilatı). (2011). Bilgi Toplumu İstatistikleri Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı. IUS (Internet Usage Statistics). (2011). Erişim: 23 Ağustos 2011, Kılıç, B. (2007). İnternet İçeriğinin Öğrenme Amaçlı Kullanılması, XII. Türkiye de İnternet Konferansı Bildiri Kitapçığı, Ankara. Kurulgan, M. ve Argan, M. (2007). Anadolu Üniversite Öğrencilerinin İnternet Üzerinden Bilgi Arama Davranışları. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, Küçük, M. E. ve Al, U. (2001). Metadata Kavramı. Bilgi Dünyası, 2(2), Secer, M. (2010). İlköğretim Öğrencileri ve Öğretmenlerinin Performans Görevleri ve Bu Görevlerde İnternet Kullanımı Hakkındaki Görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin. Şahin, İ. (2009). Eğitsel İnternet Kullanım Öz-Yeterliliği İnançları Ölçeğinin Geçerliliği ve Güvenilirliği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, Tonta, Y. (1996). İnternet, Elektronik Kütüphaneler ve Bilgi Erişim. Türk Kütüphaneciliği, 10(3), Tavşancı, S. (2004). Güvenilir ve Sağlıklı İnternet Bilgisini Nasıl Anlarız? Erişim: 04 Ocak 2011, Ağ sitesi: Yolal, M. ve Kozak, R. (2008). Bilgiye Erişim Aracı Olarak Öğrencilerin İnternete Yaklaşımı. Sosyal Bilimler Dergisi, 20,

Students Attitudes Towards Internet As An Information Tool

Students Attitudes Towards Internet As An Information Tool Bilgiye Erişim Aracı Olarak Öğrencilerin Đnternete Yaklaşımı Bilgiye Erişim Aracı Olarak Öğrencilerin Đnternete Yaklaşımı Medet YOLAL * Rıdvan KOZAK ** Özet: Bilgi teknolojileri ve internet ortamındaki

Detaylı

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ OCAK 2013 Cilt 7 Sayı 4 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yaklaşımları: Betimleyici Bir Çalışma

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yaklaşımları: Betimleyici Bir Çalışma Ortaokul Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yaklaşımları: Betimleyici Bir Çalışma Approaches of Middle School Students to Internet as an Information Access Tool: A Descriptive Study Halise

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ELEKTRONİK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ ELECTRONIC JOURNAL OF EDUCATION SCIENCES Yıl:2012 Cilt 1 Sayı 2 Year:2012 Volume 1 Issue 1 (058-067) WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ORTA ÖĞRETİM KADEMESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ YÜKSEK

Detaylı

Metin ATMACA. Sorumlu Yazar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, matmaca20@gmail.

Metin ATMACA. Sorumlu Yazar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, matmaca20@gmail. Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.167-184 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.167-184 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ne Bağlı Meslek Yüksek Okullarında Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Motivasyonlarının ve Beklentilerinin

Detaylı

WEB TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

WEB TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 21, Sayı: 1, Sayfa: 77-88, ELAZIĞ-2011 WEB TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ The Effect

Detaylı

A RESEARCH BASED ON A COMPARISON OF IDEAS BETWEEN THE STUDENTS IN FORMAL AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN POST GRADUATE EDUCATION

A RESEARCH BASED ON A COMPARISON OF IDEAS BETWEEN THE STUDENTS IN FORMAL AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN POST GRADUATE EDUCATION ISSN: 2147 3390 DOI: Year: 2013 Summer Issue:4 YÜKSEK LİSANS ALANINDA ÖRGÜN ÖĞRETİM VE UZAKTAN ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SİSTEMLERİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgileri ve Öğretmen Öz-Yeterlik Algıları ile İlişkisi

Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgileri ve Öğretmen Öz-Yeterlik Algıları ile İlişkisi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013, Cilt 3, Sayı 1, 48-58 Trakya University Journal of Education 2013, Volume 3, Issue 1, 48-58 Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgileri ve Öğretmen

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Soner Mehmet ÖZDEMİR* Ertuğrul USTA**

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Soner Mehmet ÖZDEMİR* Ertuğrul USTA** İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Soner Mehmet ÖZDEMİR* Ertuğrul USTA** Özet: Bu çalışmada, sınıf öğretmeni adaylarının İnternet

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14/3 (2012). 1-16 ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Filiz YALÇIN * Mehmet BAŞ ** Öz: Globalleşen

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ 373 YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ İshak KOZİKOĞLU * Öz: Bu araştırmanın amacı, yabancı dil öğretim elemanlarının bilgisayarın İngilizce öğretiminde

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENENN ÖZERKLİĞİİ

Detaylı

Aynur AYDIN** BİLGİ DÜNYASI, 2012, 13 (1) 93-116

Aynur AYDIN** BİLGİ DÜNYASI, 2012, 13 (1) 93-116 Görme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Erişim Sorunları Üzerine Yapılmış Bir Araştırma* A Study on Information Retrieval Problems of Visually Impaired University Students Aynur AYDIN** Öz Bilgi

Detaylı

Rehber Öğretmenlerin (Okul Psikolojik Danışmanlarının) Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinde Bilgisayar Ve İnterneti Kullanma Durumları

Rehber Öğretmenlerin (Okul Psikolojik Danışmanlarının) Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinde Bilgisayar Ve İnterneti Kullanma Durumları Rehber Öğretmenlerin (Okul Psikolojik Danışmanlarının) Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinde Bilgisayar Ve İnterneti Kullanma Durumları Bircan ERGÜN BAŞAK Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

Eğitim Alanındaki Değişimler ve Hukuk Öğretimi: Bologna Süreci ne Dayalı Örnek İnceleme *

Eğitim Alanındaki Değişimler ve Hukuk Öğretimi: Bologna Süreci ne Dayalı Örnek İnceleme * DOI: 10.5961/jhes.2015.104 Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science Eğitim Alanındaki Değişimler ve Hukuk Öğretimi: Bologna Süreci ne Dayalı Örnek İnceleme * Changes in the

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri Web 2.0 Usage Attributes of Students at the Hacettepe University Department of Information Management

Detaylı

BİLGİ FARKINDALIĞI VE BİLGİ GÜVENLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Merve Arıtürk Yazılım Mühendisliği Bölümü Bahçeşehir Üniversitesi, İSTANBUL

BİLGİ FARKINDALIĞI VE BİLGİ GÜVENLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Merve Arıtürk Yazılım Mühendisliği Bölümü Bahçeşehir Üniversitesi, İSTANBUL BİLGİ FARKINDALIĞI VE BİLGİ GÜVENLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Merve Arıtürk Yazılım Mühendisliği Bölümü Bahçeşehir Üniversitesi, İSTANBUL ÖZET Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki bireylerin etik internet kullanımı

Detaylı

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Adem SEZER *

Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Adem SEZER * Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2011) 4/1, 1-19 Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Adem SEZER * Özet Bu araştırmanın amacı, coğrafya

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULUT TABANLI BİR DERS YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİNE DAYALI OLARAK ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİ KABULLERİNİN İNCELENMESİ HAKAN

Detaylı

Yelkin Diker Coşkun 1

Yelkin Diker Coşkun 1 Türkçe Ders Kitaplarının Pısa Sınavı Okuma Ölçütleri Açısından İncelenmesi * Examination of the Turkish Textbooks In Terms of PISA Reading Skills Criterias Yelkin Diker Coşkun 1 Alındığı Tarih:03.04.2013,

Detaylı

Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer Assisted Instruction

Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer Assisted Instruction Elementary Education Online, 10(3), 934-950, 2011. İlköğretim Online, 10(3), 934-950, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer

Detaylı

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015 SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Büşra OLGUN 1 ÖZET Günümüzde internet çok önemli bir yere

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Tülay Dargut * Gamze Çelik **

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Tülay Dargut * Gamze Çelik ** Dargut, T. ve Çelik, G. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 28-41. Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother

Detaylı

Abstract. Nevzat ÖZEL ** BİLGİ DÜNYASI, 2014, 15 (2) 253-283. Hakemli Makaleler

Abstract. Nevzat ÖZEL ** BİLGİ DÜNYASI, 2014, 15 (2) 253-283. Hakemli Makaleler Araştırma Görevlilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerileri ve Eğitim Gereksinimleri: Ankara Üniversitesi Örneği * * Information Literacy Skills of Research Assistants and Their Educational Needs: Sample of

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Türkay TÜRKOĞLU 1, Erdoğan GAVCAR 2, Halit BÜYÜKSAKALLI 3 ÖZET Meslek Yüksekokullarında

Detaylı