siyasallaflmas bizi rahats z ediyor"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "siyasallaflmas bizi rahats z ediyor""

Transkript

1 "Türkiye'nin baflar hikâyesinin arkas nda giriflimciler var" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, zengin olmanın yolunun girişimcilikten geçtiğini belirterek, Türkiye'nin başarı hikâyesinin arkasında girişimciler olduğunu vurguladı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, zengin olmanın tek bir yolu olduğunu, bunun da girişimcilikten geçtiğini belirterek, Girişimci olmak, ülkenin zenginliğini çözer. Ondan sonraki bütün sorunları çözmek de bundan geçiyor. Girişimcilik en ulvi meslektir. Müthiş bir zihniyet devrimi yaşıyoruz. Son 30 yılda Anadolu aslında müthiş bir girişimci fabrikası gibi çalışıyor. Bugün Türkiye'nin başarı hikâyesinin arkasında gerçek tek bir sahibi var, girişimciler. Bugün 1 milyon liraya ihtiyaç var mı? Yok. Bu, sadece teşvik etmek için veriliyor. şeklinde konuştu. HABERİ 3 te DEN ZL T CARET ODASI NDAN ÖNEML DUYURU Yay nlar m z n size sürekli ulaflmas, hizmetlerimizden en h zl ve en verimli flekilde yararlanabilmeniz ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmemiz için lütfen iletiflim bilgilerinizi güncelleyiniz. Lütfen en k sa zamanda iletiflim bilgilerinizi Oda Sicil Birimimizin afla daki telefon ve adresine ulaflt r n z. letiflim bilgilerinizi Odam z Kay tlar nda güncelleyiniz / Hisarc kl o lu: Referandum sürecinin siyasallaflmas bizi rahats z ediyor" Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık Resmi Konutu nda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, referandum sürecinin siyasallaşmasının kendilerini rahatsız ettiğini belirterek Bu konunun siyasal bir tartışma konusu da olmaması lazım. İçeriğini tartışıyor olmamız lazım. dedi. Hisarcıklıoğlu, demokrasi ve özgürlüğü genişletecek her türlü adımı olumlu bulduklarını ve desteklediklerini söyledi. Baflbakan Erdo an n TOBB Genel Kurulu na kat lmas dolay s yla nezaket ziyareti gerçeklefltirdiklerini belirten Hisarc kl o lu, Ziyaretimiz vesilesiyle, ülkemiz ifl âleminin s - k nt lar n ve önerilerini aktarma f rsat da bulduk. Öncelikle, firmalar n, esnaf n ve çiftçinin, vergi, SSK ve Ba -Kur da birikmifl borçlar 90 milyar liraya ulaflm fl durumda. Bunun da bir nedeni, uygulanan gecikme faizi ve cezalar n n çok yüksek olmas d r. Hazinenin borçlanma faizi yüzde 9 iken, uygulanan gecikme faizleri yüzde 27 civar nda, yani 3 kat - na ulaflm fl durumda. Burada biriken borçlar n, yeniden yap land r lmas talebinde bulunduk. dedi. HABER 9 da 3 günde emeklilik ifllemlerini tamamlad n iddia eden SGK, DTO nun 5 ayd r reçete sorununa cevap vermiyor Denizli Ticaret Odas bünyesindeki poliklinikte yaz lan reçeteler neden belirtmeksizin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) taraf ndan karfl lanmamaya bafllad. Konuyla ilgili SGK Denizli l Müdürlü ü ne 19 Nisan 2010 tarihinde yaz gönderilmesine karfl n 5 ayd r herhangi bir cevap al namad. Denizli Ticaret Odas taraf ndan Ba kur kapsam ndaki sosyal güvenlik sistemine tabi üyelerine, ayakta tedavi yap lmas amac yla 1991 y l nda Ba kur Genel Müdürlü ü ile bir protokol imzaland. Protokol sonras nda oluflturulan sa l k biriminde kuruldu u tarihten bu yana Denizli Ticaret Odas üyelerinin ayakta tedavileri yap ld, tedavilerine ait reçeteleri tanzim edildi ve bunlar Ba kur Müdürlü ü taraf ndan ödendi. Ancak yaklafl k 5 ay önce Ticaret Odas üyelerine poliklinikte yaz lan reçeteler, eczanelerde kabul görmedi ve bu reçetelerin ödenemeyece i ifade edildi. Bunun üzerine 19 Nisan 2010 tarihinde SGK Denizli l Müdürlü ü ne konu bir yaz ile bildirilerek, eczanelerde karfl lafl lan problemin gerekçesi soruldu ve konuyla ilgili gerekli düzenlemelerin yap lmas istendi. Ancak aradan 5 ay geçmesine ra men SGK taraf ndan henüz resmi yaz ya cevap al namad. Duruma tepki gösteren Ticaret Odas üyeleri, 19 y ld r devam eden bu hizmet ile ilgili sorunun bir an önce düzeltilmesini ve reçetelerinin karfl lanmas n bekliyor. Denizli Ticaret Odas Yönetim Kurulu Üyeleri, SGK y sorunun çözümü konusunda duyarl olmaya davet etti. Denizli sektör çeflitlili ine gidiyor stanbul Sanayi Odas taraf ndan gerçeklefltirilen Türkiye nin lk 500 Büyük Firma Anketi nin 2009 y l sonuçlar aç kland. HABER 8 de Suriye -fiam Fuar 'nda Talep Edilen flbirli i Teklifleri Temmuz 2010 tarihleri aras nda gerçeklefltirilen 57. Uluslararas fiam Fuar nda Denizli ile ifl yapmak isteyen firmalar ilgi alanlar ve iletiflim bilgilerini siz de erli okuyucular m z n bilgisine sunuyoruz. HABER 7 de Turizmdeki s k nt ; günübirlik konaklama Denizli Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Necdet Özer, Antalya da düzenlenen panelde Denizli nin turizm sorunlar n anlatt. HABER 3 te

2 2 EYLÜL 2010 DTO HABER DENİZLİ TİCARET ODASI Halkbank Bölge Koordinatörü Odamızı ziyaret etti Denizli Bölge Koordinatörlü ü nden zmir e atanan Hüseyin Vehbi Y ld r m n yerine göreve bafllayan Mehmet Volkan Gül, Denizli Ticaret Odas n ziyaret etti. Halkbank Manisa Merkez Müdürü olarak görev yapan Mehmet Volkan Gül, Halkbank Denizli Bölge Koordinatörlü- ü'ne terfi etti. Denizli de görevine bafllayan Gül, Denizli Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Necdet Özer ve Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s mran Eraslan ile bir araya geldi. Baflkanl k makam nda gerçekleflen ziyarette, Denizli Ekonomisi ve Halkbank n özellikle KOB lere verdi i destekler konufluldu. Baflkan Necdet Özer ve Baflkan Yard mc s Eraslan, Gül e hay rl olsun dileklerini ileterek, görevinde baflar lar diledi. Kendisini kabul etti i için DTO yönetimine teflekkür eden Gül, birlikte baflar l çal flmalara imza atmak istediklerini söyledi. DTO da, Kamu İhale Mevzuatı anlatıldı Denizli AB GEM, kamu ve özel sektörü yak ndan ilgilendiren güncel konulu e itimlerine bir yenisini daha ilave etti. Kamu hale Kurumu Mevzuat E itimi, çeflitli kamu kurulufllar ndan ve özel sektörden yo un bir talep gördü. Kamu hale Kurumu Daire Baflkan Muhsin Aç k n verdi- i e itimde, kat l mc lar n aktif kat l m sa lanarak, kamu ihalelerine giren veya girmeyi düflünen flirketler ve kamu kurulufllar için uygulama ilkeleri, bildirim ve tebligatlar, yaklafl k maliyete iliflkin ilkeler, doküman sat n al rken dikkate edilmesi gereken hususlar, aç klama ve zeyilname, ihaleye kat l mda yeterlilik kriterleri, baflvuru ve teklif mektuplar, teminatlar, tekliflerin al nmas, aç lmas ve de erlendirilmesi, afl r düflük teklifler, sözleflmenin imzalanmas, flikayet ve inceleme süreci gibi konularda bilgi aktar m yap ld. Soru-cevap fleklinde yürütülen e itimde, mevzuat ile ilgili merak edilen tüm hususlar paylafl ld. E itimden oldukça memnun ayr lan kat l mc lar, ayn e itimin ileriki tarihlerde tekrarlanmas konusunda görüfl bildirdi. Musul Başkonsolosu ndan DTO ya ZİYARET Türkiye nin Musul Başkansolosu Ahmet Yıldız, Denizli Ticaret Odası nı ziyaret etti. Y ll k iznini geçirmek üzere memleketi, Denizli nin Bozkurt ilçesine ba l nceler beldesine gelen Irak n Musul kenti Baflkonsolosu Ahmet Y ld z, Denizli Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Necdet Özer ve Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s mran Eraslan ile görüflme yapt. Türkiye ile Irak n ticaret hacminin artmas için çal flmalar MHP den DTO ya ziyaret yapt klar n belirten Baflkonsolos Y ld z, bu kapsamda Denizli yi Irak ta en iyi flekilde tan tmaya çal flt klar n ifade etti. Irak taki ticaret imkanlar hakk nda bilgiler veren Y ld z, Musul da gerçeklefltirilecek her türlü çal flmay desteklemeye haz r olduklar n söyledi. Baflkonsolos Ahmet Y ld z n ziyaretinden memnuniyet duyduklar n belirten Baflkan Necdet Özer, Irak pazar ile yak ndan ilgilendiklerini, alternatif pazarlar aras nda gördükleri Irak ile ticari faaliyetleri artt rmak istediklerini dile getirdi. Özer, bu pazara giriflte Baflkonsolos Y ld z n yanlar nda oldu unu gördükleri için çok mutlu olduklar n sözlerine ekledi. Özer, yap lan konuflmalar sonras nda Y ld z a Denizli ürünlerinden oluflan çeflitli hediyeler verdi. Genel Baflkan Yard mc s MHPTunca Toskay, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Çelik, MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, Antalya Milletvekilleri Hüseyin Y ld z ile Mehmet Ünal, Isparta Milletvekili Süleyman Korkmaz, Denizli l Baflkan Zafer Kaplan, l Genel Meclisi Üyesi Cafer Birtürk ve beraberindeki heyet, Denizli Ticaret Odas na ziyarette bulundu. Denizli Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Necdet Özer, Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s mran Eraslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Önal, Habip Y ld z ve Fatih Koçer in karfl lad MHP li heyet, kendilerini kabul ettikleri için Denizli Ticaret Odas na teflekkür etti. Ziyarette konuflan MHP Genel Baflkan Yard mc s Tunca Toskay, sivil toplum kurulufllar n n önemine de indi. Denizli için Ticaret Odas n n aktif çal flmalar yürüttü ünü yak ndan takip ettiklerini ifade eden Toskay, Denizli Ticaret Odas n n, bundan sonra da baflar l çal flmalar na devam etmesi temennisinde bulundu. Yap lan ziyaretten duyduklar memnuniyeti dile getiren Denizli Ticaret Odas Baflkan Necdet Özer ise Denizli Ekonomisi hakk nda bilgiler aktard. Denizli nin küresel kriz nedeniyle zor bir dönem geçirdi ini belirten Özer, bunu alternatif sektör ve alternatif pazarlara yönelerek atlatmaya çal flt klar n anlatt. Özer, üyelerinin menfaatleri do rultusunda çal flma yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

3 DENİZLİ TİCARET ODASI DTO HABER EYLÜL 2010 Denizli nin turizmdeki en büyük s k nt s ; GÜNÜB RL K KONAKLAMA Denizli Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Necdet Özer, Antalya da düzenlenen panelde Denizli nin turizm sorunlar n anlatt. 3 A ntalya Ticaret ve Sanayi Odas (ATSO) taraf ndan düzenlenen Turizmin Ticarete Etkileri: K y ve Kültür Turizminin Bölge Ekonomisine Yans malar konulu panel, Atatürk Konferans Salonu nda yap ld. Panele Antalya Valisi Dr. Ahmet Alt - parmak, Büyükflehir Belediye Baflkan Prof. Dr. Mustafa Akayd n, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Baflkan M.Rifat Hisarc kl o lu, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri, Denizli Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Necdet Özer, di er oda ve borsa baflkanlar ile turizm ve ifl dünyas ndan çok say da temsilci kat ld. Panel öncesinde konuflma yapan TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, ülkeye gelen turist say s n n her geçen y l artmas na karfl l k turist bafl - na düflen gelirin her y l azald n ve gelirdeki bu azalman n otellerin hizmet kalitesini de etkiledi ine iflaret ederek, Türkiye nin turizmde marka haline gelmesi gerekti ini söyledi. Turizmde yaflanan sorunlara de inerek, öncelikle kentin, turizm gelirlerinden yok denecek düzeyde pay ald n kaydeden ATSO Baflkan Çetin Osman Budak ise kapasite fazlas nedeniyle iyi geçen bir sezonda bile düflük karl l k nedeniyle sorunlar n ortaya ç kt n ve sektörde mevcut yap - n n sürdürülemez bir hale geldi ini savundu. Aç l fl konuflmalar n n ard ndan yap lan panelde; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Antakya Ticaret Borsas Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Ali Kuseyri, Denizli Ticaret Odas Baflkan Necdet Özer, Nevflehir Ticaret Sanayi Odas Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tok, Fethiye Ticaret Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Akif Ar can, Kufladas Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Serdar Akdo an birer konuflma yapt. Turizm ekonomiye ciddi katk lar sa l yor "Türkiye'nin baflar hikâyesinin arkas nda giriflimciler var" Denizli Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Necdet Özer, turizmin ticarete etkilerini, Denizli ve yak n çevresinde yo un bir flekilde gerçekleflmekte olan kültür turizmini, Denizli'ye özgü olan turizm etkinliklerini (termal turizm vs.) ve Denizli nin turizm sektöründe yaflad s k nt lar anlatt. Turizmin günümüzde parasal bir olay haline geldi ini fakat sosyal ve kültürel etkilerinin de yads namaz bir gerçek oldu unu kaydeden Özer Turizm, geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerin ekonomiye olan katk s nedeniyle ticaretin geliflmesinde en etkili araçlardan birisidir. Turizm sektöründe elde edilen gelir, oldukça genifl bir kesime da l r. Yayladaki insan m zdan hava yolu flirketlerine kadar herkese hitap eder. Dolay s yla turizmin, gelir da l m nda iyilefltirici bir özelli e sahip oldu u da görülmektedir. Turizm sektörünün yaflanmakta olan ekonomik sorunlar m z n çözümünde de aktif rol oynayaca kanaatindeyim. Hepimizin bildi i üzere Türkiye nin en önemli sorunlar ndan biri iflsizliktir. Turizm sektörü niteli i itibariyle, yüksek düzeyde e itim alm fl kalifiye elemanlar istihdam etmesinin yan s ra, e itim alma f rsat bulamam fl insanlar m za da h zla ifl imkân sa layacak bir sektördür. diye konufltu. ç turizme de önem verilmeli Özer, turizm sektörü denildi inde genellikle yabanc turistlerin akla geldi ini ancak sanayileflen, kentleflen, kalabal klaflan bütün ülkelerde oldu- u gibi Türkiye de de iç turizme önem verilmesi gerekti ini ifade ederek, nsanlar m z n dinlenme, tatil ihtiyaçlar da karfl lanmal d r. Bu da ekonomik yönden çok önemlidir. ç turizm ticareti gelifltirmektedir, gelir da- l m n n yeniden da t lmas n sa lamaktad r. En önemlisi kalk nman n temel tafllar ndan biridir. ç turizmde e itim, sa l k, spor aya da hesaba kat l rsa ne denli önemli oldu u anlafl lacakt r. Özellikle yaflad m z son ekonomik krizde sadece var olan tekstil, mermer, kablo gibi sektörlerle de il enerji üretimi, serac l k ve özellikle termal turizm gibi alternatif sektörlerde de eksi imizi görerek yeni yeni önlemler almaya bafllad k. Turizm sektörü ihmal edilecek baflka sektörlerle karfl laflt r lamayacak ölçüde önemlidir. dedi. Turizmin gelifltirilmesi için tan t m flart Türkiye turizminin gelifltirilmesi için destinasyon bölgelerinin hem yurt içinde hem de yurt d fl nda tan - t lmas gerekti ini vurgulayan Özer Özellikle kültürel tan t mda, görsel medya ve yaz l belgelerde, kitapç klarda o bölgedeki konaklama yerlerinin, ulafl m flekillerinin, kültürel varl klar n n yerlerinin haritalarda belirlenmesi daha etkili olacakt r. Gerekirse bu bölgelerde Turizm Hizmet bürolar n n aç lmas ve turiste en sa l kl bilginin verilebilmesi için sa l kl bir alt yap n n oluflturulmas na ihtiyaç bulunmaktad r. Bu anlamda eksiklerin tamamlanmas ve alt yap n n sa l kl oluflturulabilmesi için kifli, kurum ve kurulufllar n, turizm olgusunu benimsemeleri ve bir görev oldu unu kabul etmeleri gerekmektedir. Bu bak mdan bulundu um bölge için önemli eksiklikler oldu unu görmekteyim. Son zamanlarda özellikle bu ekonomik kriz ortam nda turizm sorunlar na a rl k vermemiz gerçe ini gördük diye konufltu. Turistlerin Denizli de geceleme say s artt r lmal d r Denizli nin turizm sektöründe yaflad sorunlar n bafl nda Pamukkale ye günübirlik gidifl ve gelifllerin yer ald n n alt n çizen Baflkan Özer, limizde konaklayan turist say s nda gün geçtikçe bir azalma yaflanmaktad r. Bunun sebebini ise Antalya, Mu la, Ayd n gibi önceli i turizm olan illerimizin, ulafl m n n ilimize yak n olmas ndan kaynakland n düflünmekteyiz. limize gelen turistlerin tamam na yak n seyahat acenteleri taraf ndan otobüslerle getirilmektedir. Geceleme ve al flverifl yapma adeta ortadan kalkm fl durumdad r. Denizli ekonomisinde turizmin yeniden önemli duruma gelmesi geceleme say s n n artmas na ve turistin çevreyi tan mas na ba l d r. Bu tür günübirlik seyahatler özellikle ilimizde faaliyet gösteren el dokumas hal ticaretinde canl l k sa lamaktad r. Bu konuda tesislerimizin de yetersiz oldu unu bilmekteyiz fleklinde ifade etti. Yap lan konuflmalar n ard ndan panelistlere, TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu taraf ndan plaket takdim edildi. Birinci Sayfadan Devam Hisarc kl o lu, iflsizli i çözmenin yolunun giriflimcilikten geçti ine de iflaret ederek, Japonya'n n nüfusu 120 milyon, giriflimci say s ise 6.5 milyondur. 72 milyonluk Türkiye'de giriflimci say s ise 1 milyon 220 bindir. E er Türkiye iflsizlik meselesini çözmek istiyorsa e er Türkiye zenginleflmek istiyorsa tek bir fleye odaklanmas laz m, o da giriflimci say s n artt rmak. dedi. Kad n ve genç giriflimcilerden, gençlere ve özellikle genç k zlara rol model olmalar n da isteyen Hisarc kl o lu, sözlerini flöyle tamamlad : Gerek medya yoluyla gerek her türlü aktivitede rol alarak, genç k zlar m z n giriflimci olmalar n heveslendiriyor olmam z laz m, genç erkek kardeflin giriflimci olmas n destekliyor olmam z laz m. Ancak böyle rol model ç - kabilir, birileri rol model olarak ortaya ç kacak ki insanlar onu takip etsin.

4 44 EYLÜL 2010 DENİZLİ TİCARET ODASI DTO HABER 2. Meslek Komitesi topland tel-motel-restoran iflletmecili i, yiyecek ve içecek sunum ve da t m hizmetleri, güzellik salonu ve benzeri yerler iflletmecili i mesleki faaliyet dallar n kapsayan Denizli Ticaret Odas n n 2. Meslek Komitesi üyeleri, yapt klar toplant da sorunlar n ve çözüm önerilerini masaya yat rd. Denizli turizminin ele al nd toplant da, turizmin iflgücünü artt raca, bakkaldan otel iflletmecisine kadar genifl bir kesime ekonomik girdi sa layaca vurguland. Tekstil, mermer, kablo, g da gibi sektörlerde ön s ralarda yer alan Denizli nin turizmde de söz sahibi olabilmesi için baz çal flmalar n yap lmas gerekti ine iflaret eden komite üyeleri, flu sorunlar gündeme getirerek, çözüm önerileri sundu: Denizli nin özellikle Pamukkale yi iyi tan tamama gibi bir sorunu var. Bu kapsamda özellikle yabanc turistlerin yo un olarak kulland zmir ve Antalya havalimanlar nda mutlaka Denizli yi tan t c broflürler, afifller olmal d r. Turistler bunlara bakt klar nda Pamukkale yi merak edecek ve Denizli ye geleceklerdir. Pamukkale de geceleme say s n artt rmak amac yla turisti cezbetmeli; onlar burada tutacak etkinlikler yap lmal ve çeflitli mekânlar oluflturulmal d r. fiu anda Pamukkale civar nda turisti e lendirecek aktivite yeri yok. Travertenlerle herhangi bir temas yok. Bunlar nedeniyle çok fazla turist, Pamukkale ye gelmiyor. nsanlar n, travertenlerle temas sa lanmal d r. Pamukkale nin gün bat m çok güzeldir, buna tan t c broflürlerde yer verilmelidir. Mitolojik ça dokusu ifllenmeli, Gladyatör etkinlikleri gibi geçmiflte varolan baz etkinlikleri günümüzde de temsili olarak Denizli de düzenlenebilir. Kocaçukur yan na sosyal tesisler yap lmal ve bu civarda Denizli ad yla özdeflleflen yöresel Denizli ürünlerinin sat fl yeri oluflturulmal d r. Böylece hem Denizli nin b çak, tekstil, ayakkab gibi ürünlerinin tan t m sa lanm fl olur hem de turistler için aktivite yerleri oluflturulmufl olur. Sarayköy, Karahay t ve Pamukkale bölgelerinde 60 derece s cakl a kadar ç kan termal sular mevcuttur. Bu sular n kalp, damar sertli i, tansiyon, romatizma, deri ve damar hastal klar na iyi gelmektedir. Özellikle k fl aylar nda bölgede termal turizm faaliyeti bulunmaktad r. Ancak bu yeterli de ildir. fiifal sular n iyi anlat lmas, termal sa l k ve kür merkezlerinin kurulmas durumunda Denizli de turizmden ekonomiye ciddi katk lar sa layacak potansiyele sahiptir, bunun iyi de erlendirilmesi gerekir. Denizli nin en önemli sorunlar ndan birisi, Pamukkale ye günübirlik gidifl ve gelifllerdir. limize gelen turistlerin tamam na yak n seyahat acenteleri taraf ndan otobüslerle getirilmekte, geceleme ve al flverifl yapma adeta ortadan kalkm flt r. Denizli ekonomisinde turizmin yeniden önemli duruma gelmesi geceleme say s n n artmas na ve turistin çevreyi tan mas na ba l d r. Pamukkale ye gelen tur otobüslerinde cips ve içki servisi yap lmaktad r. Bu durumun denetim alt na al nmas gerekmektedir. Çünkü bu ilimizden yap lacak al flverifli, dolay s yla ekonomiyi olumsuz etkilemektedir. Denizli inanç turizmi bak mdan önemli bir merkez konumundad r. Milattan önceki y llardan itibaren uygarl klara ev sahipli i yapan Denizli de yaklafl k 50 antik kent bulunmaktad r. Bunlar aras nda Milattan Önce 2. yüzy lda kurulan Hierapolis Antik Kenti nde, Aziz Philip Kilisesi vard r. H ristiyanl k ve Yahudilik için önemli simgeleri bulunan bu kulise bir an önce restore edilerek, inanç turizmine kazand r lmal d r. H ristiyanlar için çok önemli olan ikinci antik kent ncil de ad geçen Anadolu'daki ilk 7 kiliseden birinin olmas dolay s yla Laodikya d r. H ristiyanlar için önemli olan üçüncü antik kent de Honaz ilçesindeki Colossae d r. H ristiyanl ilk kez sistematik halde yaymaya bafllayan Aziz Pavlos'un, Colossae da konaklad bilinmektedir. Bu antik kentlerin tan t mlar n n iyi yap lmas durumunda; inanç turizmi için Denizli, tercih edilen bir il olacakt r. Hierapolis Antik Kenti içerisinde yer alan Arkeoloji Müzesi nde tarihi eserler sergilenmektedir. Ancak bu müze, mesai saatleri içerisinde aç kt r. Turizmin mesaisi olmad düflünülürse bu müzenin de hiç kesintisiz sabah 8 den akflam 8 e kadar aç k tutulmas gerekmektedir. Rehberlerin; müzeleri, tarihi mekânlar daha kapsaml anlatmas gerekir. Hiçbir zaman amac m z tek tarafl para kazanmak olmamal. limize gelen turistlere anket düzenleyerek, memnuniyetleri de erlendirilmelidir. Anketlerde özellikle gezilmesi gerekli yerlerin gezilip, gezilmedi i, tarihi yerler hakk nda detayl bilgiler verilip verilmedi i gibi sorular sorulmal d r. Pamukkale de termal havuz oluflturulmal d r. Mevcut oteller yenilenmeli, yeni oteller de aç lmal d r. O EkipmanlarıTelekomünikasyon Fuarı Teknolojisi ve Ekipmanlar Fuarı Dekorasyon Ürünleri Geliştirme Merkezi

5 DENİZLİ TİCARET ODASI DTO HABER 7 ayda ihracat %39,60 EYLÜL oran nda artt Ocak Temmuz 2010 ta- aras nda Denizli Tekstil ve 01rihleri Konfeksiyon hracatç lar Birli i (DETK B) taraf ndan kayda al nan ihracat rakam geçen y l n ayn dönemine göre yaklafl k yüzde 39,60'l k bir art flla 719 milyon 111 bin 946 dolar olarak gerçekleflti. Temmuz 2010 içerisinde kayda al nan tekstil ve konfeksiyon ihracat kay t rakam ise 103 milyon 353 bin 104 dolar olup, 2009 y l - n n Temmuz ay rakamlar na göre yüzde 23,33 lük bir art fl gösterdi. Ocak Temmuz 2009 / 2010 döneminde, tekstil ve konfeksiyon ihracat n n üç ana kalemini oluflturan mamullerden bornoz-sabahl k ihracat nda yüzde 3.2 lik, havlu ihracat nda yüzde 21.7 lik, çarflaf-nevresim ihracat nda ise yüzde13.2 lik bir art fl meydana geldi. Bu üç kalemin toplam ihracat içindeki pay yüzde 54,4 tür y l nda 27 Avrupa Birli i ülkesine yap lan ihracat, geçen y l n Ocak- Temmuz dönemine göre yaklafl k yüzde 30 artarak 552 milyon 460 bin 862 dolar olarak gerçekleflti. Bu rakam toplam ihracat n yaklafl k yüzde ünü oluflturuyor. Ülkeler baz nda gerçeklefltirilen ihracat rakamlar n n Ocak Temmuz döneminde ilk 10 ülkeye göre da l m afla daki flekildedir: Ocak Temmuz 2009/2010 dönemi karfl laflt rmas nda, toplam 125 ülkeye ait ihracat kay t rakamlar incelendi inde; ilk üç s ray alan ülkelerden Almanya ya yönelik ihracatta yüzde 25.5 lik, talya ya yap lan ihracatta yüzde 53.5 lik, ngiltere ye yap lan ihracatta da yüzde 22.3 lük bir art fl meydana geldi i görülüyor. Ruhsats z madenlere el konulacak Ruhsat olmadan ya da baflkas na ait ruhsat alan içerisinde üretim yap ld tespit edilen madenlerin faaliyetleri durdurularak, üretilen madene el konulacak. Bunu yapanlar hakk nda, üretilen ve el konulma imkan ortadan kalkan madenlerin ocak bafl fiyat - n n 2 kat tutar nda para cezas verilecek. Sevk fifli olmadan maden sevk yat tespit edilmesi durumunda da madene el konulacak, madenin ocak bafl sat fl bedelinin 5 kat tutar nda idari para cezas uygulanacak. Maden Kanunu'nda ve Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun, 24 Haziran 2010 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girdi. Buna göre, maden üretim faaliyetleriyle, bu faaliyetlere dayal ruhsat sahas ndaki tesisler için ifl yeri açma ve çal flma ruhsatlar l Özel dareleri taraf ndan verilecek. mar alanlar içinde kalan madencilik faaliyetleri ise ilgili yerel merciden izin al narak yap labilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl, madencilik faaliyetlerinin yap lmas ve ruhsatland rma ifllemlerinin yürütülmesini, gerekli görülen durumlarda, ilgili kurulufllar n da görüfllerini alarak ruhsat verilmifl alanlarda kazan lm fl haklar n korunmas flart yla k s tlayabilecek. K s tlama gerekçesi ortadan kalkan alanlar, ihale yoluyla aramalara aç labilecek. Devlet ormanlar ndaki maden aramalar nda Orman Kanunu uygulanacak Devlet ormanlar içinde yap lacak maden arama ve iflletme faaliyetleriyle, bu faaliyetler için zorunlu ve ruhsat süresine ba l olarak yap lan geçici tesislere, Orman Kanunu hükümleri uygulanacak. Devlet ormanlar nda maden aranmas ve iflletilmesi ile madencilik faaliyeti için zorunlu olan su, haberleflme, yol ve altyap tesislerinin yap m na, bedeli karfl l - nda Çevre ve Orman Bakanl nca izin verilebilecek. Devlet ormanlar s n rlar içindeki tohum meflcereleri, gen koruma alanlar, muhafaza ormanlar, orman içi dinlenme yerleri, nadir ekosistemlerin bulundu u alanlarda yap lacak maden faaliyetlerine iliflkin ruhsat n verilmesi, Çevre ve Orman Bakanl n n yetkisinde olacak. Yaban hayat n koruma ve gelifltirme sahalar nda maden arama ve iflletme faaliyetleriyle, bu faaliyetler için gerekli geçici tesislere çevresel etki de erlendirme raporunda belirlenen esaslar dahilinde izin verilecek. Madencilik faaliyetleriyle ilgili, mühendislerce haz rlanan projelerin il özel idaresine verilmesi zorunlu olacak. Ocak bafl fiyat n n 2 kat tutar nda para cezas Ruhsat olmadan ya da baflkas na ait ruhsat alan içerisinde üretim yap ld n n tespiti halinde de faaliyetler durdurularak, üretilen madene el konulacak. Bu eylemi gerçeklefltirenler hakk nda, üretilen ve el konulma imkan ortadan kalkan madenlerin ocak bafl fiyat n n 2 kat tutar nda para cezas verilecek. Sevk fifli olmadan maden sevk yat tespit edildi inde madene el konulacak, madenin ocak bafl sat fl bedelinin 5 kat tutar nda idari para cezas uygulanacak. Ham madde üretim izni olmadan üretim yap ld n n ve ham maddenin kamuya ait projelerde kullan ld n n tespit edilmesi halinde faaliyetler durdurulacak. Madencilik faaliyetleri ile ilgili ruhsat verilmesi için harç ve teminat yat r lmas zorunlu olacak. Maden üretiminde devlet hakk, ocaktan ç kar lan madenin ocak bafl ndaki fiyat ndan al - nacak. Devletin hüküm ve tasarrufu alt nda bulunan yerlerde yap lacak madencilik faaliyetlerinden devlet hakk yüzde 30 fazlas yla al nacak. flletme projesine ayk r faaliyette bulunulmas ve faaliyetlerin can ve mal güvenli i aç s ndan tehlikeli bir durum oluflturuldu unun tespit edilmesi durumunda maden üretimine yönelik faaliyetler durdurulacak. 15 iflçisi olan iflletmeler bir maden mühendisi istihdam edecek Maden iflletme faaliyetleri, maden mühendisi nezaretinde yap lacak. Yeralt üretim yöntemi ile çal flan iflletmeler ile en az 15 iflçi çal flt ran aç k iflletmeler asgari bir maden mühendisini daimi olarak istihdam edecek. Daimi istihdam edilen maden mühendisi, kanun ve yönetmeliklerle belirlenen flartlar tafl mas kayd yla, ifl güvenli i ile görevli mühendis veya teknik elemanlar n üstlendi i görev ve sorumlulu u da yerine getirecek. Maden ruhsat sahiplerinin ruhsat sahalar n n bir k sm nda veya tamam nda üçüncü kiflilere yapm fl olduklar rödövans sözleflmelerinde, bu alanlarda yap lacak madencilik faaliyetlerinden do acak ifl sa l ve güvenli i ile ilgili idari, mali ve hukuki sorumluluklar, rödövansç ya ait olacak. Bu durum, ruhsat sahibinin Maden Kanunu'ndan do an sorumluluklar n ortadan kald rmayacak. Yasayla ayr ca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl na merkez teflkilat nda kullan lmak üzere 130 kadro ihdas edilecek.

6 6 EYLÜL 2010 DTO HABER DENİZLİ TİCARET ODASI flyeri açmaya yeni kriterler getirildi Yönetmeli e iliflkin Bakanlar Kurulu karar, 25 Temmuz 2010 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mland. Yönetmeli e göre, flyeri Açma ve Çal flma Koflullar na liflkin Yönetmelikte De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik'in flyerinde Aranacak Genel fiartlar bölümüne "Büyükflehir belediyesi ile nüfusu 100 bini geçen belediye s n rlar içinde aç lacak ekmek f r nlar n n bu amaca tahsisli ayr k nizamda müstakil binalarda aç lm fl olmas (Ancak, al flverifl merkezleri içinde bulunan bin metrekare ve üstü alana sahip hipermarket, süpermarket, grossmarket ve megamarket gibi adlarla aç lan iflyerleri bünyesinde yer alan f r nlarda ayr k nizamda müstakil bina flart aranmaz.) Yan c ve parlay c madde kategorisindeki s v lar n depolanmas amac yla kullan lan tesis ve düzeneklerde, iflyeri açma ve çal flma ruhsat nda kay tl hacimden fazla ve baflka kategoriden s v depolanmamas, bu tesis ve düzeneklerde gerçeklefltirilecek tadilatlar n ruhsata ifllenmeden faaliyete geçirilmemesi. Fabrika, flantiye, nakliye filosu ve benzeri iflletmelerin ticari amaç d fl nda kendi faaliyetlerinin gerekli k ld yan c ve parlay c madde kategorisindeki s v lar n depolanmas veya kendi araçlar na yak t ikmali yap lmas amac yla kullan lan düzenekler, özel mevzuat ndaki hükümler sakl kalmak kayd yla, bu Yönetmelik ekindeki depolama hacimleri esas al - narak gayris hhi müessese olarak ruhsatland r l r" maddeleri eklendi. Dilekçe formlar de ifltirildi Yönetmelikte yer alan Gayris hhi Müessese Açma Ruhsat Baflvuru/Beyan Formu'nun sonuna " flyerinde yan c ve parlay c madde kategorisindeki s v lar n depolanmas amac yla bulunacak depolar n hacmi**:1.depo... 2.depo.. 3.depo.. 4.depo.. 5.depo. flyerinde yan c ve parlay c madde kategorisindeki s v - lardan depolanmas na izin verilenlerin s n f /s n flar **:" ibareleri ile "Akaryak t, s v laflt r lm fl petrol gaz, s v laflt r lm fl do al gaz ve s k flt r lm fl do al gaz istasyonu niteli indeki iflyerleri için doldurulacakt r" cümlesi eklendi. Seyyar su ürünleri araçlar na standart Ayn Yönetmeli in eki S hhi Müesseler çin S n flar na ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler bölümünün S hhi Müesseseler çin S n flar - na ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler k sm n n Lokanta, Ayakta Yemek Yenilen Yerler, Kafeterya, Yeme i Pakette Satan yerler ve Benzeri flyerleri bafll nda yer alan Su ürünleri seyyar sat fl araçlar alt bafll k eklenerek, su ürünleri perakende sat fl - n yapacak seyyar sat fl araçlar nda aranacak flartlar belirlendi. Buna göre; araç kendinden hareket edebilir veya çekilebilir karavan tipi, kapal kasal olacakt r. Tezgahlar paslanmaz olacak. Camekanl ve so- utuculu sat fl ve sergi dolab, so utuculu ürün ve buz muhafaza dolab, kapasiteye uygun su deposu ve lavabo, s cak ve so uk su tertibatl musluklar ile el dezenfeksiyon sistemi, Parazit kontrol lambas, elektrik ve ayd nlatma sistemi için jeneratör, d - flar dan elektrik çekebilme donan m, at k su toplama deposu bulunacak. Kesim ve dilimleme ekipmanlar da paslanmaz olacak. nternet salonlar nda her türlü televizyon yay n yasak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Bakanlar Kurulu kararıyla değiştirilerek, işyeri açmak için aranacak genel şartlara yeni kriterler getirildi. Ayn Yönetmeli in eki S hhi Müesseseler çin S n flar na ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler k sm - n n Kahvehane, K r Kahvesi, Oyun Salonu, nternet Salonu, Çay Bahçesi, Çay Oca ve Benzeri flyerleri bölümünün nternet kafe alt bafll na " nternet salonlar nda her türlü televizyon yay n yasakt r" ifadesini ekledi. Güzellik ve Masaj salonlar na yeni hükümler getirildi Ayn Yönetmeli in ekinde yer alan S hhi Müesseseler çin S n flar - na ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler k sm n n Otel ve Pansiyonlar bölümünden sonra gelmek üzere "Güzellik Salonlar ", "Masaj Salonlar " eklendi. Yönetmelik gere i; güzellik salonlar için ortak hükümlere ilave olarak, salonun zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte döflenmifl olmas n n yan s ra, birim ve bölümler faaliyet alanlar n n özelli ine göre beton, alç pan, suntalam ve benzeri malzemelerle yap lm fl bölmeler ile birbirinden ayr lacak, tüm birimlerde havaland rma ve ayd nlatma yeterli olacak flekilde sa lanacak. Is tma, so utma ve havaland rma kalorifer veya klima ile yap lacak. Girifl ve salon dahil bütün duvarlar ya l boya veya benzeri maddeler ile boyanm fl veya kaplanm fl olacak. çerisinde ifllemlerin gerçeklefltirilece i cilt (yüz ve boyun) bak m birimi, epilasyon/depilasyon birimi, vücut bak m birimi, el ve ayak bak m birimi, bronzlaflt rma birimi ile makyaj biriminden en az birinin bulunmas zorunlu olmakla birlikte iste e ba l olarak kuaför birimi de bulundurulabilecektir. çerisine yatak konulacak birim 6 metrekareden küçük olmayacak ve birimlerin özelli ine göre mekanlar, müstakil ya da ortak mekan halinde düzenlenecek. Kiflilerin kullan m na uygun flekilde döflenmifl, kiflinin karfl - land ve yap lacak uygulama ve ifllemlere kadar bekledi i, içerisinde sekreterya bölümünün yer ald en az 15 metrekare büyüklü ünde bir bekleme salonu; kiflilerin kullan m alanlar ndan izole edilmifl ve at klar için kapal bir konteyn r veya kabinin bulundu u bir at k toplama birimi; uygulanacak ifllemlerde kullan lan malzemelerin sterilizasyonunu sa lamak için kimyasal dezenfektanlar veya s l sterilizatörler veya UV sterilizatörlerin bulundu u bir sterilizasyon birimi bulunacak. Bay ve bayanlar için s cak suyu akan, aynal, lavabolu, s v sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayr tuvaletler bulunacak. Güzellik salonlar nda, kullan lan makine veya ürün ile ilgili kan tlanm fl etkilerinin d fl nda etki vadeden, tüketiciyi yan lt c reklam faaliyetinde bulunulmayacak. Masaj salonlar için ortak hükümlere ilave olarak; salonun zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte döflenmifl olacak. Birim ve bölümler faaliyet alanlar n n özelli ine göre beton, alç pan, suntalam ve benzeri malzemelerle yap lm fl bölmeler ile birbirinden ayr lacak, tüm birimlerde yeterli havaland rma ve ayd nlatma sa lanacak. Is tma, so utma ve havaland rma kalorifer veya klima ile yap lacak. Girifl ve salon dahil bütün duvarlar ya l boya veya benzeri maddeler ile boyanm fl veya kaplanm fl olacak. Güzellik ve masaj salonlar 1 y l içinde yönetmeli e uygun hale gelmezse kapat lacak Bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihte mevzuata uygun olarak ruhsatland r lm fl bulunan güzellik salonlar ile masaj salonlar bir y l içinde durumlar n bu Yönetmeli e uygun hale getirmek zorundad r. Bu flartlar yerine getirmeyen güzellik salonlar ile masaj salonlar n n iflyeri açma ve çal flma ruhsatlar iptal edilece i yönündeki geçici madde de yönetmeli e girdi. Uluslararas tekstil ikili görüflme etkinli i, 29 Ekim de E ge Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisli i Bölümü'nün geleneksel olarak düzenledi i Uluslararas zmir Tekstil ve Haz r Giyim Sempozyumlar n n 12. si (IITAS 2010), Ekim 2010 tarihleri aras nda zmir de Çeflme Alt nyunus Hotel' de gerçeklefltirilecek. EBIC EGE, IITAS Sempozyumu kapsam nda, 29 Ekim 2010 Cuma günü 09:30 17:00 saatleri aras nda, ücretsiz olarak Uluslararas Tekstil kili Görüflme Etkinli i düzenleyecek. Gerek yurt içinden gerekse yurt d fl ndan tekstil ve haz r giyim endüstrisinden gelen çok say da kat l mc n n ilgi gösterece i ve alan nda dünyan n en önemli tekstil ve haz r giyim sempozyumlar aras nda ön s ralara yerleflen bu uluslararas sempozyum, sektörün problemlerinin tart fl ld, en son yeniliklerin ve güncel konular n paylafl ld, karfl l kl bilgi al flveriflinin sa land bir platformdur. Dünyan n en ünlü uzmanlar n n ve firmalar n n bildiriler sunaca ve çeflitli aktiviteler ile zenginlefltirilecek olan sempozyum kapsam nda ikili görüflme etkinli i düzenlenecek. Ücretsiz ikili görüflme etkinli ine kat lmak için adresine, 8 Ekim 2010 tarihine kadar kay t olunmas gerekiyor. Kay t olduktan sonra, profil oluflturulup firmalarla ikili görüflme talepleri web sitesi üzerinden yapabilecek. Boya sektörüne özel ikili görüşmeler 25 Eylül de BOSAD Sabanc Üniversitesi ile Avrupa flletmeler A iflbirli inde, 25 Eylül 2010 Cumartesi günü saat 11:00-17:00 saatleri aras nda stanbul Lütfi K rdar Uluslararas Kongre ve Sergi Saray nda, boya sektörü bir araya getirilecek. Yurt içinden ve yurt d fl ndan bu faaliyete kat larak boya sektöründe teknolojik çözümler aramak veya sunmak isteyen, yenilikçi ürünlerini veya yeni gelifltirilen teknolojileri de erlendirmeyi amaçlayan firmalar n temsilcilerinin birebir buluflacaklar bu etkinlik çerçevesinde, boya sektöründe kat l mc iflletmelerin teknolojik iflbirlikleri ve teknoloji transferi anlaflmalar gerçeklefltirmeleri, Avrupa pazarlar na aç larak ihracat kapasitelerini art rmalar hedefleniyor. BOSAD tecrübesi ve Avrupa flletmeler A yetkinli i ile gerçeklefltirilecek etkinlik sayesinde Paint stanbul 2010 Fuar nda ziyaretçi veya kat l mc olarak bulunacak iflletmelerin ikili görüflmeler vas tas ile; teknoloji, ürün ve hizmetlerini tan tmak, gelecekteki endüstriyel, ticari ve Ar-Ge ortakl klar için firmalarla tan flmak, yeni teknolojiler, ürünler ve çözümler hakk nda bilgi edinmek ve yabanc pazarlara aç l mlar nda önemli bir ivme kazanmalar hedefleniyor. Ücretsiz olarak gerçeklefltirilecek etkinlikle ilgili detayl bilgi almak isteyen firmalar, adresini ziyaret edebilir. Son kay t tarihi 13 Eylül Pazartesi 2010 olup, toplant talebi için son tarih 17 Eylül Cuma d r.

7 DENİZLİ TİCARET ODASI DTO HABER EYLÜL Suriye -fiam Fuar 'nda Talep Edilen flbirli i Teklifleri Temmuz 2010 tarihleri aras nda gerçeklefltirilen 57. Uluslararas fiam Fuar nda Denizli Ticaret Odas n n açt stand 3 binden fazla kifli ziyaret etti. Bu ziyaretçiler aras ndaki 150 ifladam, standa bulunan uzmanlar m zdan Denizli deki sektörler hakk nda bilgi alm fl ve bu sektörlerde ifl yapmak istediklerini belirtmifllerdir. Uzman personelimiz Suriye Büyükelçili imiz ve Atafleli imiz yapt klar görüflmelerde firmalar de erlendirmifl ve 41 firman n nitelikli, Denizli ile ifl yapabilecek konumda olduklar n belirlemifltir. Denizli ile ifl yapmak isteyen firmalar n, ilgi alanlar ve iletiflim bilgileri flu flekildedir: Firma / Kurum Adı Konu Tel Faks Mokaa COMPANY Buldan işleri ile ilgileniyor Aajooud Company Buldan işleri ile ilgileniyor Ayakkabı Suriye Investor Association Genel Mouhamade Fıras Al Sabbag H.G Kağıt Karton-Taze Meyve Suyu Bakır Ürünleri ile ilgili fiyat istiyor Genaral Trading Industry Giyim Eşyaları-İç Çamaşır Çocuk giysisi ve Çocuk İç Çamaşırları Araba Aküsü üreticisi-demir Saç Makinesi ile ilgili üreticiler ile ilgili kontaklar istiyor Enis Sanayi 0,5 mm den 5 mm ye kadar çelik levha ile ilgileniyor Elhumam Bakır kablo Nüveyleti Trade Company Deri kimyasalları Dinner Concept Cam ürünleri ile porselen tabaklar talep ediyor MHD Sadek Ghanam Pamuk iplik, çeşitli tekstil ürünleri talep ediyor Ihrak Nesij Dokuma makineleri ile ilgileniyor Şirkety Garib Maden işleme makineleri ile ilgileniyor Bassam Company Buldan işleri ile ilgileniyor Erhuzeyze Polyester iplik ile ilgileniyor Alsaaidi Samir Plastik enjeksiyon makinesi ve kalıpları ile ilgileniyor Lujjne Kimyasal malzemeler ile ilgileniyor Sac levhalarla ilgileniyor Hasan Company Mermerle ilgileniyor AMT Kozmetik ürünleri ile ilgileniyor Tavuk yemi üretmek için makineler istiyor Nergiz Enterprise Masura sarma makinesi soruyor Promotion Plus Reklam afişleri ve tıbbi malzemeler ile ilgileniyor Isam Zarai IZ Güvenlik sistemleri ile ilgileniyor Alhadidi for International Plastik üreten makineler ile ilgileniyor Merkez Elfenni Mühendis İzalasyon maddeleri ile ilgileniyor Windsor Broker Limited Ağaç evler ile ilgileniyor Beyrut Company Elektronik güvenlik sistemleri ile ilgileniyor Fehd Şirketi Tahıl ürünleri ile ilgileniyor Şirket Elenvar Mermer için bilgi istiyor Gemi Sektörü-Çelik Endüstrisi ile ilgileniyor Şirket Verdet Şam İç çamaşırı ile ilgileniyor Albaik Sweets Company Tatlı ürünleri ihraç etmek istiyor Şirket Leyla Gıda ürünleri ile ilgili özellikle bisküvi çikolata-reçellerle ilgileniyor Ebne Retep Elhadimi Alçı malzemeleri talep ediyor Mağmel Balat Blok Biriket makineleri ile ilgileniyor Amal Tex Kumaş boyaları-demir çelik ürünleri ile ilgileniyor Mektep sam Bakır kablo ile ilgileniyor Bakır ile ilgileniyor S.M.Est Giyim-Çocuk giyimi ile ilgileniyor Anzime Taha Şemsiye Güneş enerjisi ile ilgileniyor Konuyla ilgili iletişim için; Ozan Öner Özmen Tel: ;

8 8 EYLÜL 2010 DTO HABER DENİZLİ TİCARET ODASI Denizli sektör çeflitlili ine gidiyor Ramazan bereketi yafl yoruz stanbul Sanayi Odas taraf ndan gerçeklefltirilen Türkiye nin lk 500 Büyük Firma Anketi nin 2009 y l sonuçlar aç kland. Bu y l ilk 500 s ralamas nda 10 Denizlili firma yer ald. Konuyla ilgili aç klama yapan Denizli Ticaret Odas Baflkan Necdet Özer, stanbul Sanayi Odas taraf ndan her y l aç klanan Türkiye nin en büyük ilk 500 firmas aras na bu y l da Denizli den firmalar n girmesinin önemli oldu unu belirterek, Bu veriler geçmifl y llarla mukayese edildi inde, Denizli de sektör çeflitlili inin yafland n görülmektedir. dedi. Denizli nin ad n sadece tekstilde de il di er sektörlerde de duyurmaya bafllad - n ifade eden Özer, flöyle konufltu: 2001 y l n de erlendirdi imizde, ilk 500 firma aras na Denizli den 11 firma girdi i, bunlar n 9 unun tekstil ve konfeksiyon sanayinde üretim yapan firmalar oldu u görülmektedir y l nda 500 firmas aras - na giren 12 firma aras ndan tekstil ve konfeksiyon firmas 4 e düflmüfltür hracatç lar n, 29 Temmuz 2004 tarihinden önce ald klar Belgesiz hracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç stisnas Belgeleri kapsam ndaki ihracat taahhüdü kapsam nda gerçeklefltirdikleri ihracat, 2 ay içinde ilgili mercilere teflvik etmeleri halinde, kredi ile ilgili yap lan ifllemler vergi, resim ve harç istisnas ndan yararland r larak kapat lacak. Belgesiz hracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç stisnas Belgeleri Hakk nda Kararda De- Denizli istihdamı kriz öncesi seviyelere çıktı y l nda ise Türkiye nin en büyük ilk 500 firmas na Denizli den 10 firma girmifltir. Bu 10 firman n içinde tekstil ve konfeksiyon sektöründe üretim yapan firma say s ise 1 e düflmüfltür. Buna karfl l k 7 firma metal, bak r iflleme, kablo, çimento ve ka- t sanayinde üretim yapmaktad r. G da ve yem sanayinden 2 firma bulunmaktad r. Bu s ralama bizlere, Denizli sanayinin tekstil ve konfeksiyon a rl n n gittikçe azald n, di er ifl kollar n n ise a rl n n artt n göstermektedir. İhracatçıya belge kapatma kolaylığı ifliklik Yap lmas na liflkin Bakanlar Kurulu Karar, 5 A ustos 2010 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girdi. Buna göre; ihracatç lara, Belgesiz hracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç stisnas Belgeleri kapsam nda gerçeklefltirilen ihracat n teflviki için 2 ay süre verildi. Bu süre içerisinde teflvik edilen ihracat taahhütlerinin kapat lmas nda, söz konusu kararnamede kredilere iliflkin belirtilen vergi resim ve harç istisnas uygulanacak. Denizli nin 2010 y l temmuz ay nda tekstil ve konfeksiyon ürünleri ihracat, yüzde 23.3 oran nda artarken, istihdam da kriz öncesindeki 147 binli rakamlara ulaflt. Denizli ekonomisi genellikle ihracata ba l oldu u için ihracattaki geliflme istihdama da yans yor. Nisan, May s ve Haziran aylar nda Denizli nin istihdamdaki art fl s ras yla geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 8.28, yüzde 9.75 ve yüzde 9.35 oranlar nda artarak, Haziran 2010 da 147 bin 92 kifliye ulaflt. Bu rakamlar, sigortal iflçi say s n n kriz öncesi seviyelere yani 2007 y l ndaki rakamlara ulafl ld n gösteriyor. Bu geliflmeler Odam z n faaliyetlerine de olumlu yönde etkiledi. Odam z n kay tl aktif üye say s Temmuz ay sonu itibariyle 10 bin 210 üyeye ç km flt. Bu rakam geçen y l n ayn döneminde 9 bin 941 idi. Necdet Özer Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı De erli üyelerimiz Malum oldu u üzere Ramazan ay n idrak etmekteyiz. Gelenek ve göreneklerimize göre, di er günlerden daha fazla çeflitle donat lan Ramazan sofralar, ilimiz ekonomisine hareket getirmektedir. Dolay s yla da bu ay, siz de erli esnaflar m - z n maddi kazançlar n olumlu yönde etkilemektedir. Bu kutlu ay sonras nda idrak edece imiz Ramazan Bayram öncesinde de bayraml k al flveriflleri nedeniyle piyasada hareketlilik oluflacak ve Ramazan n hem maddi hem de manevi bereketini yaflam fl olaca z. Bu vesileyle mübarek Ramazan ay n z ve gelecek bayram n z kutlar, hay rl ifller dilerim. De erli üyelerimiz stanbul Sanayi Odas taraf ndan her y l aç klanan Türkiye nin en büyük ilk 500 firmas aras na bu y l da Denizli den yine firmalar m z girmifltir. Bu veriler geçmifl y llarla mukayese edildi inde, Denizli de sektör çeflitlili inin yafland görülmektedir y l n de erlendirdi imizde, ilk 500 firma aras na Denizli den 11 firma girdi i, bunlar n 9 unun tekstil ve konfeksiyon sanayinde üretim yapan firmalar oldu u görülmektedir y l nda ilk 500 firma aras na giren 12 firma aras ndan tekstil ve konfeksiyon firmas 4 e düflmüfltür y l nda ise Türkiye nin en büyük ilk 500 firmas na Denizli den 10 firma girmifltir. Bu 10 firman n içinde tekstil ve konfeksiyon sektöründe üretim yapan firma say s ise 1 e düflmüfltür. Buna karfl l k 2009 y l nda ilk 500 e giren 7 firma metal, bak r iflleme, kablo, çimento ve ka t sanayinde üretim yapmaktad r. G da ve yem sanayinden 2 firma, tekstil sanayinden ise 1 firma s ralamada yer alm flt r. Bu s ralama, üretimden net sat fllara göre oldu u için, Denizli sanayinin tekstil ve konfeksiyon a rl n n gittikçe azald n, di er ifl kollar n n ise a rl n n artt - n görmekteyiz. De erli üyelerimiz Denizli nin ihracat rakamlar ve Haziran 2010 istihdam rakamlar hakk nda da sizlere bilgiler vermek istiyorum. Son dönemde özellikle ihracat m z n yeniden yükselifle geçti i verilere yans m fl durumdad r. Temmuz ay nda tekstil ve konfeksiyon ürünleri ihracat m z yüzde 23.3 oran nda artarken di er ürünlerimizde dahil edildi inde ihracat m z n yüzde 30 civar nda artt görülmektedir. limiz ekonomisi genellikle ihracata ba l oldu u için ihracattaki geliflme istihdama da yans maktad r. Geçen y l n ayn dönemine göre istihdam - m z Nisan ay nda yüzde 8.28, May s ay nda yüzde 9.75 ve Haziran ay nda ise yüzde 9.35 oranlar nda artm flt r. Bu rakamlar, sigortal iflçi say s nda kriz öncesi seviyelere yani 2007 y l ndaki rakamlara ulaflt - m z göstermektedir. Bu geliflmeler Odam z n faaliyetlerine de olumlu yönde katk sa lam flt r. Odam z n kay tl aktif üye say s Temmuz ay sonu itibariyle 10 bin 210 üyeye ç km flt r. Bu rakam geçen y l ayn ayda 9 bin 941 idi. Bu olumlu tablolar n artarak devam etmesini diliyor, hepinizi sevgi ve sayg yla selaml yorum.

9 DENİZLİ TİCARET ODASI DTO HABER EYLÜL Hazırlayan Av. Derya DUMAN ÖZKAN thalatta haks z rekabet hallerinden dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalat n sebep oldu u zarara karfl yerli üreticilerimizin korunmas amac yla haz rlanm fl olan 1989 tarihinde 3577 Say l thalatta Haks z Rekabetin Önlenmesi Hakk nda Kanun yürürlü e girmifltir. Bu kanunla, ithalat n sebep oldu u zarara karfl bir üretim dal n n korunmas amac yla yap lacak ifllemlere, al nacak önlemlere, gerekli ilke ve uygulama kararlar n verecek bir Kurul oluflturulmas na ve bunun görevlerine iliflkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Kanuna göre thalat Genel Müdürlü ü, flikayet üzerine veya gerekti inde re'sen damping veya sübvansiyon incelemesi yapabilir. Damping veya sübvansiyona konu olan ithalattan maddi zarar gördü ünü veya maddi zarar tehdidi alt nda bulundu unu veya bu tür ithalat n bir üretim dal n n kurulmas n fiziki olarak geciktirdi ini iddia eden üreticiler veya üretim dal ad na hareket eden gerçek veya tüzelkifli veya kurulufllar Genel Müdürlü e yaz l olarak baflvuruda bulunabilirler. Kanunla ilgili olarak tebli ler yay mlanmakta olup, son olarak 5 A ustos 2010 tarihli Say l Resmi Gazete de D fl Ticaret Müflteflarl ndan 2010/24 Tebli nolu thalatta Haks z Rekabetin Önlenmesine liflkin Tebli yay mlanarak yürürlü e girmifltir. THALATTA HAKSIZ REKABET N ÖN- LENMES NE L fik N TEBL (TEBL NO: 2010/24) Baflvuru MADDE 1 (1) 4412 say l Kanun ile de iflik 3577 say l thalatta Haks z Rekabetin Önlenmesi Hakk nda Kanun, 30/10/1999 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren 99/13482 say l thalatta Haks z Rekabetin Önlenmesi Hakk nda Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren thalatta Haks z Rekabetin Önlenmesi Hakk nda Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üretici Oerlikon Kaynak Elektrodlar ve Sanayi A.fi. firmas taraf ndan yap lan baflvuruda; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menfleli adi THALATTA HAKSIZ REKABET N ÖNLENMES metallerden içi doldurulmufl teller (elektrikli ark kayna yapmak için) ve adi metallerden kaplanm fl çubuklar ve içi doldurulmufl teller (alevle lehim veya kaynak yapmak için) in Türkiye ye dampingli fiyatlarla ithal edildi i ve bu durumun yerli üretim dal na zarar verdi i iddias yla an lan ülke menfleli söz konusu madde ithalat na karfl önlem al nmas talep edilmektedir. Baflvuru konusu madde MADDE 2 (1) Baflvuru konusu eflya, normal olarak ve gümrük tarife istatistik pozisyonlar nda (GT P) beyan edilen adi metallerden içi doldurulmufl teller (elektrikli ark kayna yapmak için) ile adi metallerden kaplanm fl çubuklar ve içi doldurulmufl teller (alevle lehim veya kaynak yapmak için) dir. (2) Bahse konu gümrük tarife istatistik pozisyonlar, yaln zca bilgi amaçl verilmifl olup, ba lay c mahiyette de ildir. Baflvurunun temsil niteli i MADDE 3 (1) Baflvuru aflamas nda sunulan delillerden, flikayetçi firman n Yönetmelik in 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dal n temsil niteli ini haiz oldu u anlafl lm flt r. Damping iddias MADDE 4 (1) Bu aflamada, ÇHC nin piyasa ekonomisi uygulamayan bir ekonomi olarak de erlendirilmesi nedeniyle, Yönetmelik in 7 nci maddesi uyar nca, flikayet konusu mal n Türkiye deki üretim maliyetine makul bir kâr oran eklenmek suretiyle hesaplanan de er, oluflturulmufl normal de er olarak al nm flt r. Normal de er fabrika ç k fl aflamas nda tespit edilmifltir. (2) fiikayet konusu ülkeden Türkiye ye gerçeklefltirilen sat fllar n ihraç fiyat n n belirlenmesinde, yerli üretim dal taraf ndan temin edilen, ÇHC de yerleflik büyük çapl tedarikçilerin fabrika ç k fl aflamas ndaki fiyat tekliflerinin a rl kl ortalamas esas al nm flt r. (3) Normal de er ile Türkiye ye ihraç fiyat - n n mümkün oldu u ölçüde ayn ticari aflamada (fabrika ç k fl aflamas ) karfl laflt r lmas yoluyla, adi metallerden kaplanm fl çubuklar ve içi doldurulmufl teller için hesaplanan damping marj n n, flikayete konu ürün için önemli oranda oldu u görülmüfltür. Zarar ve nedensellik iddias MADDE 5 (1) ÇHC menfleli flikayet konusu ürün ithalat n n ürünün toplam ithalat içerisindeki pay dönemi aras nda art fl göstermifltir. (2) Yerli üretim dal n n yurt içi sat fl fiyatlar, flikayete konu ülke menfleli ithalat taraf ndan döneminde önemli ölçüde k r lm flt r. (3) Yerli üretim dal n n yurt içi sat fl fiyatlar, flikayete konu ülke menfleli ithalat taraf ndan döneminde önemli ölçüde bask alt nda tutulmufltur. (4) Baflvuru aflamas nda sunulan deliller ve ithalata iliflkin resmi istatistikler esas al narak yap lan tespitler fl nda, flikayete konu dampingli oldu u iddia edilen ithalat n yerli üretim dal n n stok miktar, kârl l k ve yat r mlar n geri dönüflü gibi ekonomik göstergelerinde olumsuzluklara yol açt de erlendirilmifltir. Karar ve ifllemler MADDE 6 (1) Yap lan inceleme sonucunda; baflvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdi i anlafl ld ndan, thalatta Haks z Rekabeti De erlendirme Kurulu nca, ÇHC menfleli söz konusu madde için, Yönetmelik in 20 nci maddesi çerçevesinde damping soruflturmas aç lmas na karar verilmifltir. (2) Soruflturma, D fl Ticaret Müsteflarl (DTM) thalat Genel Müdürlü ü taraf ndan yürütülecektir. Piyasa ekonomisinin uyguland üçüncü ülkenin seçimi MADDE 7 (1) Yönetmelik in 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, bu aflamada ÇHC için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye nin seçilmesi düflünülmektedir. (2) Ancak, ÇHC de yerleflik soruflturmaya konu üretici veya üreticilerin soruflturma konusu ürünün üretiminde ve sat fl nda Yönetmelik Ek Madde 1 deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koflullar n n geçerli oldu unu Tebli in 9 uncu maddesinde belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmeleri halinde, bu üretici veya üreticiler için normal de erin tespitinde Yönetmelik in 5 inci maddesi uygulan r. Soru formlar ve bilgilerin toplanmas MADDE 8 (1) Soruflturma için gerekli bilgilerin temini amac yla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatç lar na ve soruflturma kapsam na giren bilinen yabanc üretici/ihracatç lar na soruflturman n aç l fl na iliflkin bildirim gönderilecektir. Bildirimi almayan taraflar n soru formunu DTM internet sayfas ndaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktad r. (2) Ayr ca, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatç lar n bilgilendirilmesini kolaylaflt rmak ve çabuklaflt rmak amac yla, ÇHC nin Türkiye deki resmi temsilcili ine bildirim yap lacakt r. Süreler MADDE 9 (1) Soru formunu cevapland rma süresi, soruflturma aç lmas na dair bildirimin gönderildi i tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebli in 8 inci maddesinde belirtilen, bildirimin gönderilmedi i ilgili taraflar ise, bu Tebli in yay m tarihinden itibaren iflleyecek 37 günlük süre ile ba l d rlar. (2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, emsal ülke seçimi ve karfl zarar savunmas da dahil olmak üzere soruflturmayla ilgili oldu u düflünülen di er bilgi, belge ve görüfllerin, bu Tebli in yay m tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde DTM thalat Genel Müdürlü- ü ne yaz l olarak ulaflt r lmas gerekmektedir. (3) Soruflturman n sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebli in 8 inci maddesi kapsam na girmeyen di er ilgili taraflar n da (ürünü girdi olarak kullanan iflletmeler, bunlar n meslek kurulufllar, tüketici dernekleri, üretim dal ndaki iflçi veya iflveren sendikalar, vb.) görüfllerini bu Tebli in yay m tarihinden itibaren 37 gün içinde yaz l olarak DTM thalat Genel Müdürlü ü ne bildirmeleri gerekmektedir. flbirli ine gelinmemesi MADDE 10 (1) Yönetmelik in 26 nc maddesinde belirtildi i üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sa layamamas veya yanl fl bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruflturmay engelledi- inin anlafl lmas halinde, soruflturmaya iliflkin karar -olumlu veya olumsuz- mevcut verilere göre al nacakt r. Geçici önlem al nmas, vergilerin geriye dönük uygulanmas MADDE 11 (1) Karar n ilgili maddeleri uyar nca, soruflturma süresince geçici önlem uygulanmas kararlaflt r labilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir. (2) Önlemlerin uygulanmas nda bafllam fl ifllem kavram ve istisnas bulunmamaktad r. Yetkili merci ve adresi MADDE 12 (1) Soruflturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüfllerin afla da belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir: Baflbakanl k D fl Ticaret Müsteflarl thalat Genel Müdürlü ü Damping ve Sübvansiyon Araflt rma Dairesi nönü Bulvar No: 36, Emek/ANKARA Tel: / Faks: veya E-posta: Soruflturman n bafllang ç tarihi MADDE 13 (1) Soruflturma, bu Tebli in yay m tarihinde bafllam fl kabul edilir. Yürürlük MADDE 14 (1) Bu Tebli yay m tarihinde yürürlü e girer. Yürütme MADDE 15 (1) Bu Tebli hükümlerini D fl Ticaret Müsteflarl n n ba l bulundu u Bakan yürütür. Hisarc kl o lu: Referandum sürecinin siyasallaflmas bizi rahats z ediyor" Birinci Sayfadan Devam Sanayicilerin ihracatlar na destek olacak mekanizmalar n muhakkak oluflturulmas gerekti ini vurgulayan Baflkan Hisarc kl o lu, Son dönemde ihracat yapan sanayicilerimiz, bir taraftan artan girdi maliyetleri, di er taraftan gerileyen döviz kurlar ndan dolay büyük s k nt içindeler. Bu konularda uzun zamand r bir iyileflme yap lamad. Sanayicilerimizin ihracatlar na destek olacak mekanizmalar n muhakkak oluflturulmas laz m. Yap sal reformlar konusunda çal flmalar devam etmeli; Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Perakende Kanunu. Kamu al mlar nda yerli üretime %15 fiyat avantaj getirilmesi uygulamas n n etkinlefltirilmesi gibi Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu Meclis e gelmiflti ama sonra gündemden düfltü. Referandum sonras aç lacak Meclis ile beraber bunlar n birinci öncelikli olarak gündeme gelmesi gerekti ini ifade ettik. diye konufltu. TOBB olarak; biz 2000 y l nda yeni bir Anayasa ile ilgili çal flmalara bafllad k. TOBB olarak yeni bir Anayasa ile ilgili çal flmalara 10 y l önce bafllad klar n anlatan Hisarc kl o lu, 2007 y l nda 83 tane sivil toplum ve meslek kuruluflu bir araya gelerek, yeni bir Anayasan n yap lmas na ihtiyaç oldu u noktas nda görüfl birli i sa lad k. Bununla ilgili çal flmalar yapt k. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Baflkan olarak, her genel kurulda özellikle alt n çizerek ifade ettim, Yeni bir Anayasa istiyoruz! diye. Ve bunu sloganlaflt ran bir cümle ortaya koyduk, Güçlü Ekonomi, Kaliteli Demokrasi. Türkiye olarak 2023 te dünyan n en büyük 10 ekonomisi aras nda olmak istiyorsak, hem ekonomimizin hem de demokrasimizin güçlü olmas laz m. Bu do rultuda Türkiye nin yap sal de ifliminin en önemli bafllang c, Anayasa ile olur. Biz Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i olarak, yeni bir Anayasa yap lmas konusunda tavr m z y llard r net olarak ortaya koymufluz. Kamuoyu ile paylaflm fl z. En son olarak 22 May s taki TOBB Genel Kurulu nda bu konudaki görüfllerimizi aç k ve net olarak söylemifliz. fleklinde konufltu. Bu sürecin siyasallaflmas bizleri rahats z etmektedir. Hisarc kl o lu, referandum süreci içinde olundu unu hat rlatarak, Bu sürecin siyasallaflmas bizleri rahats z etmektedir. Bu referandumda A partisi, B partisi, C partisi oylanmas sözkonusu de ildir. Siyasi partileri oylam yoruz. Bu konunun siyasal bir tart flma konusu da olmamas laz m. çeri ini tart fl yor olmam z laz m. Siyasi istikrar ve ekonomik istikrar için, demokrasimizin geliflmesi de flartt r. Referandumun içeri inin ne getirip, ne götürdü ünü tart fl yor olmam z laz m. Maalesef bizim flu anda kamuoyunda görmüfl oldu umuz en büyük eksiklik bu. dedi. TOBB olarak rotalar n n hep de iflimden yana oldu una da iflaret eden Baflkan Hisarc kl o lu, sözlerini flöyle tamamlad : Bundan sonra da böyle olacakt r. Farkl bir sürecin içinde olabilmemiz mümkün de ildir. Referandumun Türkiye ye yak fl r, Türkiye yi hedeflerine tafl yacak, yeni bir Anayasa oluflturulmas için bir bafllang ç olaca n düflünüyorum. nflallah referandum sonras nda Türkiye nin yeni bir bafllang c, yeni bir Anayasal sürecin bafllang c olur. Mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak elbirli iyle bizde bu sürece katk yapmaya haz - r z. Sonuç olarak aç k ve net ifade etmek isterim; Dün oldu u gibi bugün de, demokrasimizi, hak ve özgürlükleri geniflletecek her türlü ad m olumlu buluyoruz, destekliyoruz.

10 10 EYLÜL 2010 DTO HABER DENİZLİ TİCARET ODASI Ba ml l k yapan maddeler 18 yafl ndan küçüklere sat lmayacak Sa l k Bakanl taraf ndan haz rlanan Uçucu Maddelerin Zararlar ndan nsan Sa l n n Korunmas Hakk nda Yönetmelik gere i 18 yafl ndan küçüklere ba ml l k yapan uçucu maddelerin sat fl yasakland. Ayr ca söz konusu maddelerin oldu u iflyerlerine baz düzenlemeler getirildi i gibi, bu yerlerde 18 yafl ndan küçüklerin çal flt r lmas yasakland. U çucu Maddelerin Zararlar ndan nsan Sa l - n n Korunmas Hakk nda Yönetmelik 05 A ustos 2010 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mland. Tiner ve boya incelticileri ile su bazl olmayan yap flt r c lar da içeren, kiflilerde ba ml - l k yapan uçucu maddelerin sat fl na s n r getirildi. Söz konusu uçucu maddeler, 18 yafl ndan küçük olanlara sat lmayacak. Bu tür ürünlerin üretildi i iflyerinde 18 yafl ndan küçükler çal flt r lmayacak. Söz konusu uçucu maddelerin ambalaj üzerine de sigara paketlerinde oldu u gibi uyar c yaz lar ve resimler yer alacak. Yönetmelik, kiflilerde ba ml l k yapabilen uçucu madde içeren ürünlerin kontrolünü sa lamay, özellikle çocuklar n eriflimini ve kullan m n önlemeyi, onlar ve toplumu bu maddelerin zararl etkilerinden korumay amaçl - yor. Yönetmelik, üretimi, ithalat, sat fl, denetimi, depolanmalar ve kullan m alanlar yla ilgili flu maddeleri kaps yor: Tiner ve boya incelticileri, su bazl olmayan yap flt r c - lar, solventler, cila ve boya ç - kar c lar, maket yap flt r c lar, lastik tutkallar, sprey boyalar, yaz düzeltici s v lar, cila ve vernikler, ayakkab boyalar, kokulu silgiler, iflaretleyici kalemler, resim boyalar, kokulu defterler, oyun hamurlar, uçan balonlar, uçucu madde ihtiva eden di er k rtasiye malzemeleri ile uçucu madde ihtiva eden di er yap flt r c lar ve teknik e itim malzemeleri. Ba ml l k yapan uçucu maddenin oldu- u iflyerlerinde çocuk çal flt r lmayacak Ba ml l k yapan uçucu maddelerin üretildi i, sat ld depoland bu tür iflyerlerinde çocuklar n çal flt r lmas yasaklan yor. Bu iflyerlerinde, "Bu iflyerinde 18 yafl ndan küçükler çal flt r lmaz" ibareli levha yer alacak. Havaland rma sistemleri zorunlu hale getirilecek. Çal flanlara uygun ve yeterli y kanma yeri, tuvalet ve temizlik malzemesi sa lanacak. Koruyucu amaçl maske, eldiven ile ayr bir ifl k yafeti verilecek. Bu önlemler, çal flanlara maddi yük getirmeden, iflyeri sahip ve iflletenlerince yerine getirilecek. Sigara paketlerindeki gibi uyar olacak nsanda ba ml l k yapan uçucu madde içeren ürünlerin d fl ambalajlar na ve varsa iç ambalajlar na toplam alan n yüzde 30 undan az olmayacak flekilde "Dikkat! Sa l a Zararl d r. Çocuklara Sat lamaz, Verilemez" ibaresi konulacak. Bu uyar yaz s na resim ve flekil de eklenecek. Ürünlerin etiketlerinde tüketicileri yan ltacak veya kay ts zl a düflürecek yaz ve resimlere yer verilmeyecek. Kullan m alan s n rlan yor Yönetmelikle, su bazl yap flt r c lar haricindeki ürünlerin e itim ve ö retim faaliyetlerinde kullan lmas yasaklan yor. Yönetmeli e göre, yüksekö retim kurumlar ile mesleki e itim ve ifl e itimi yapan kurumlar n, e itim gere i kulland klar ürünlerin hofl olmayan koku ihtiva etmeleri zorunlu olacak. E itim ö retim faaliyetlerinde kullan lmak üzere hofl olmayan koku ihtiva eden ürünleri üretmek veya ithal etmek isteyen firmalar üretim izni veya ithal izni veren kuruma müracaat edecekler. E itim ö retim faaliyetlerinde hofl olmayan koku ilave edilmifl ürünlerin kullan labilmesi için kullan m alan nda k smî veya genel havaland rma sistemi bulunmas zorunlu olacak. Sat fl ve denetim düzenlemeleri Yönetmelikle uçucu madde içeren ürünlerin sat fl na da s - n rlama ve denetim getiriliyor. Buna göre, ürünler ortam n havas ndan etkilenmeyecek flekilde kapal ambalajlarda piyasaya sunulacak ve sat fl yerlerinde yeterli havaland rma sa lanacak. Ürünlerin hangi amaçla olursa olsun çocuklara sat fl yasak olacak. E itim ve ö retim faaliyetleri için yap lan al mlar gibi çocuklar taraf ndan kullan labilme ihtimalinin varl halinde bu ürünler yetiflkinlere de sat lmayacak ve verilmeyecek. Müflterilerin bu konuda bilgilendirilmesi zorunlu olacak. Ürünlerin sat fl n n yap ld iflyerlerinde uygun uyar levhas as lacak. flyerleri, sat fl yerleri ve bu ürünlerin e itim ö retim faaliyetlerinde kullan ld yerler, yönetmelik hükümlerine uygunluk aç s ndan Müdürlüklerce denetlenecek. Denetleme faaliyetleri ilgili bakanl klar n il teflkilatlar ile müfltereken yap labilecek. Ba ml l önleme, tedavi ve rehabilitasyon Uçucu maddelerin ve ürünlerin yaratt sa l k riskleri konusunda toplumu bilinçlendirmek üzere Sa l k Bakanl taraf ndan önleme çal flmalar yap lacak. Bu alanda kifliye yönelik koruyucu sa l k hizmetleri ile birinci basamak teflhis, tedavi ve rehabilite edici sa l k hizmetleri aile hekimlerince, topluma yönelik okul sa l hizmetleri ile di er koruyucu sa l k hizmetleri toplum sa l merkezlerince verilecek. Uçucu madde ba ml - lar n n ikinci basamak tedavi ve rehabilitasyonlar, bünyesinde ruh sa l ve hastal klar uzman ile psikolog bulunan devlet hastanelerinde sa lanacak. leri tetkik ve tedavi ise, 16/2/2004 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren Madde Ba ml l Tedavi Merkezleri Yönetmeli i hükümlerine göre hizmet veren madde ba ml l tedavi merkezlerinde yap lacak. Yönetmeli e uymayanlara ceza Söz konusu yönetmelik hükümlerine uyulmamas durumunda 5898 say l Uçucu Maddelerin Zararlar ndan nsan Sa l n n Korunmas na Dair Kanun hükümleri uyar nca cezai ifllem yap lacak. Yap Denetim Yönetmeli i nde de ifliklik Yap Denetimi Uygulama Yönetmeli inde de iflikli e gidildi. Bay nd rl k ve skan Bakanl n n de iflikli e iliflkin yönetmeli i, 07 A ustos 2010 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mland. Yönetmeli in, "Yap denetim kuruluflunda ve laboratuvarda görev alacak teknik personelin deneyim ve nitelikleri" bafll kl 14. maddesinin, denetçi belgesi verilecek mimar ve mühendislerin flartlar n içeren 3. f kras n n baz bentlerinde de ifliklik yap ld. Buna göre, denetçi mimar ve mühendisler ile laboratuvar denetçisi mühendisler için fiilen 12 y l olarak yer alan meslek süresi 5 y l olarak de ifltirildi. Ayr ca bu f kraya, "Proje ve uygulama denetçisi inflaat mühendisleri için 5 y ll k fiili meslek süresinin en az 3 y l nda proje haz rlanmas ya da incelenmesi konular nda fiilen görev yapt na dair ilgili kurum ve kurulufllardan al nacak belgeler" bendi eklendi. Yönetmeli e, "Kanunun uyguland il say s n n art r lmas " bafll kl geçici madde eklendi. Buna göre de, yap denetimi uygulanacak illerin say s n n, Yap Denetimi Kanunu çerçevesinde art r lmas halinde, kapsama yeni giren iller için kanunun ilgili maddesinde yer alan hesap yöntemi yerine, bu maddenin yürürlü e girdi i tarihten itibaren bir y l süre ile TÜ K'in nüfus istatistikleri kullan larak, il baz nda faaliyet gösterebilecek kurulufl say s belirlenecek. Kapsama yeni al nan illerde faaliyet göstermek üzere Bakanl a izin belgesi baflvurusunda bulunacak kurulufllar n son baflvuru tarihi ile bir ilde faaliyet gösterebilecek kurulufl say s, Bakanl k uygun görüflünün ard ndan, Yap Denetim Komisyonu taraf ndan ilgililere duyurulacak. Herhangi bir ilde baflvuru say s n n Bakanl k taraf ndan duyurusu yap lan say dan fazla olmas halinde ise o ilde izin belgesi verilecek kurulufllar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek yılı öncesi araçların BORCU S L NECEK Motorlu tafl tlar n hurdaya ç kar lmas halinde Motorlu Tafl tlar Vergisi (MTV) le ilgili vergisel avantajlar n sa lanmas için tafl t model y l 1979 dan 1985 e yükseltildi. Denizli Vergi Dairesi Baflkan Ali hsan Tunça l, yapt aç klamada, 5838 say l kanunun geçici 2. maddesi, 1 A ustos 2010 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanan 6009 say l kanunun geçici 5. maddesiyle de iflikli e u rad n belirterek, Yeni düzenlemeye göre; ilgili trafik sicilinde adlar na kay t ve tescilli bulunan, model y l 1985 veya daha eski olan motorlu tafl tlar n ; 31 Aral k 2011 tarihine kadar ilgili yönetmelik hükümleri gere- ince kay t ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya ç kar lmas suretiyle il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim eden veya 10 Temmuz 2003 tarihli ve 4925 say l Karayolu Tafl ma Kanunu nun 33. maddesinin beflinci f kras nda düzenlenen uygulama çerçevesinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda flletmesi Müdürlü ü ne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim eden gerçek ve tüzel kifliler, hurdaya ç kar lan tafl ta iliflkin olarak 31 Aral k 2011 tarihine kadar tahakkuk etmifl ve ödenmemifl olan motorlu tafl tlar vergisi ile bu vergiye iliflkin gecikme zamm, gecikme faizi, vergi cezalar ve 28 fiubat 2009 tarihine kadar tescil plakas na kesilen idari para cezalar terkin edilir. Motorlu tafl tlar n noter sat fl senediyle veya kamu kurum ve kurulufllar ndan sat n al p ilgili trafik tescil kuruluflunda adlar na kay t ve tescil ettirmemifl olan gerçek ve tüzel kiflilerin, 31 Aral k 2011 tarihine kadar kay t ve tescil ifllemlerini tamamlayarak bu maddenin öngördü ü di er flartlar da yerine getirmeleri gerekti ini ifade eden Tunça l, flöyle konufltu: Mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu tafl t vasf n kaybetmifl olup model y l 1998 ve daha eski olan tafl tlar n, bu durumlar n n kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluflu nezdinde adlar na kay tl olanlar taraf ndan yaz l bildirimde bulunulmas halinde, bu tafl tlara ait motorlu tafl tlar vergilerinin 1/4'ünün 31Aral k 2011 tarihine kadar ödenmesi flart yla, kalan vergi asl, gecikme zamm, gecikme faizi, vergi cezalar ve tescil plakas na kesilen idari para cezalar n n tamam n n tahsilinden vazgeçilir ve ödemeyi müteakip trafik tescil kay tlar silinir. 5 Temmuz 2003 tarihinden önce çal nan veya trafikten çekme belgesi al nan motorlu tafl tlara iliflkin, çal nma veya trafikten çekme tarihinden, 5 Temmuz 2003 tarihine kadar olan vergilendirme dönemlerine ait olup ödenmemifl olan motorlu tafl tlar vergisi ile bu vergiye iliflkin gecikme zamm, gecikme faizi, vergi cezalar ve tescil plakas na kesilen idari para cezalar terkin edilir.

11 DENİZLİ TİCARET ODASI Bir Portre DTO HABER 11 EYLÜL 2010 Kamil Alan Bu ayki röportaj konuğumuz, tesadüfen bir sigorta şirketinin bilgi işlem servisinde çalışmaya başlayan ve bu şirkette 7 yıl çalıştıktan sonra da eşinin desteği ile sigorta acenteliği kuran Kamil Alan. Bize k saca kendinizi tan t r m s n z? 1968 y l nda Ac payam Karahöyük Avflar köyünde dünyaya geldim. 6 yafl mdan bu yana Denizli de yaflamaktay m. Evliyim, biri k z di eri erkek olan 18 ayl k ikiz çocuklar m var. Ö renim hayat m, üniversiteye kadar Denizli de devam etti. Sonras nda ö renimini Ankara Üniversitesi Çank r Meslek Yüksek Okulu nun Elektronik-Bilgisayar bölümünde tamamlad m. fl hayat na ne zaman at ld n z; neden sigortac l tercih ettiniz? Bu mesle e tesadüfen bafllad m. Benim mezun oldu um y llarda bilgisayar Türkiye de yeni yeni yayg nlaflmaya bafllam flt. Ben de bir sigorta flirketinin bilgi ifllem servisinde çal flmaya bafllad m y llar aras nda çal flt m iflyerinde bilgi ifllem haricinde sigortac l da ö rendim y l nda ise kendi acenteli- imi kurdum. O günden bugüne, bu ifli sürdürmekteyim. Bu ifli tercih etmemin sebebi ise acentecilikte çal fl rken ne kadar gelir elde edildi ini görmem oldu. Ben de hayatta nas l baflar l olabilece ime, nas l hayatta h zl ilerleyebilece ime bakt m ve bu flekilde yolumu çizdim. Sigortac l a bafllamadan önce hayalinizde baflka yapmak istedi iniz bir ifl var m yd? Sigortac l k yapmasayd m, elektrik, elektronik yada bilgisayar üzerine çal flmay isterdim. fllerinizde aile deste i var m yd? 12 y ld r sigorta acentesi olarak hizmet veriyorum. Bu ifle bafllarken eflimin deste ini hep arkamda hissettim. Kendisi devlet memurudur. Ailemde daha önce ticaretle u raflan bir kifli olmad için ticari riskler beni tedirgin ediyordu. Eflim bana flirketi açmamda çok büyük destek oldu. fiu anda da eflim benim flirket orta md r. flle ilgili karar almamda veya çeflitli ifl konular nda bana yard mc oluyor. leriki zamanlarda yani belki bundan 20 y l sonras için flu anda daha çok küçük olan çocuklar mla birlikte acentemizi bir aile flirketine dönüfltürmek bir hayalim. Çocuklar m benim mutluluk kayna- m. nflallah hayal etti im gibi eflim gibi çocuklar m da ileride ifl orta m olurlar. Tabi onlar bu ifle bafllad klar nda ben 60 yafl nda olaca m Mesle inizde yaflad n z zorluklar oluyor mu? Bizim sektörün do as nda karfl l kl bir güvensizlik var. Sigortac n n müflteriye, müflterinin de sigortac ya karfl bir güvensizli i söz konusudur. Sigortac lar olarak karfl laflt m z sorunlar n bafl nda, hileli hasar tespitleri gelmektedir. Malum oldu u üzere, kaza tespit tutanaklar 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren polis yerine vatandafllar n kendileri taraf ndan tutulmaya baflland. Sistem, çok güzel olmas na karfl n 2 y ld r yo un flekilde hileli hasar tespitleri yap l yor. Bu olay Avrupa da gayet sa l kl iflliyor fakat bizim ülkemizde sistemin nas l ve ne amaçla düzenlendi i pek anlafl lm fl de il. nsanlar iflin hileli k sm n ö reniyorlar. Bu ba lamda da sigorta miktarlar da, primleri de her geçen gün art yor. Çünkü sigorta flirketleri özünde para kazanmak için kurulan bir flirkettir. E er para kazan lm yorsa çark dönmüyor. Primlerdeki art fl nedeniyle de vatandaflla, acente firmas aras nda Pirimler neden art yor? tart flmas yaflan yor. kinci sorun ise müflterilerle tahsilat s k nt s yaflan yor. Kiflilerin belki de gelirleri gittikçe düflüyor. Ve tasarruf yapmaya çal fl yorlar. Bir iki taksitini öderken di erlerini ödeyemiyorlar. S - k nt lar buradan bafll yor. K saca özetlersek mesle imizde iki büyük sorun yaflan yor birisi sahte hasarlar ve buna ba l olarak primlerin artmas, di eri ise sigortal n n genel ekonomik bütçesinin azalmas ve primlerini ödemekte zorluk çekmeleridir. Özellikle mesle inizle ilgili unutamad n z bir an n z var m? Mesle imde unutamad m bir an m var. Asistan firmalar daha yeniydi. Araba çekme hizmeti vermeye bafllam fllard. Ben de bir müflterimize, herhangi bir yolda kalma durumunda araba çekme hizmetimizin oldu unu anlatm flt m. Müflteri, bana bakt Kardeflim ne diyorsun sen, böyle fley mi olur? demifl ve alayc bir tav rla Gökteki y ld zlarda bana öyle söylüyor. ifadesini kullanarak abartt m düflünmüfltü. Fakat bugün araç yard m yayg nlaflt, müflteriler de buna al flt. Tabi ama her yenili in baflta böyle yaflanan olaylar oluyor. Bu ve buna benzer olaylar daha sonra da yaflad k ama bu kadar belirgin olmad. Bu muhabbeti hiç unutmuyorum. lk sigortalad m araç, hurdaya ayr ld. lk kaskom y l içerisinde hurdaya ayr ld. fianss z bafllam flt k. fiirketinizde ne tür sigortac lar yap - Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ali R za TEK N yor musunuz? nsanlar en çok hangi sigortalar yapt r yorlar? fiu anda kasko, trafik, konut, iflyeri, zorunlu deprem ve yang n poliçeleri kullan lan sigortalard r. En yayg n trafik sigortalar d r. 30 Temmuz 2010 da yeni zorunlu hekim sigortas ç kt ve bir günde 600 doktor sigorta yapt rd. Bu sigorta nas l bir kaza an nda sigortal n n zarar n trafik sigortas karfl l yorsa, doktorun yapt hatalarda da Avrupa ve Amerika da oldu u gibi kiflilerin zarar n sigorta karfl layacak. Bence güzel bir olay, insanlar n sorumluluklar karfl s nda ma dur olmamalar için gelifltirilen güzel bir düzen. Art k hastalar n muhatap olaca bir yer olacak. Hastalara uygulanacak herhangi bir yanl fl tedavide masraflar karfl lanacak. Sigortac l kta mesle e at ld n zdan bu yana neler de iflti? Bizim için en önemli kazan m insan güveni, insanlar n sigorta sektörüne olan güveni gün geçtikçe artmaya bafllad. Özellikle 1997 den bu yana sigortac l kta çok güzel fleyler yap ld ve hala yap lmaya devam ediyor. Yine taraflar n anlaflmalar bak m ndan bir tahkim kurulu kuruldu. Bu tahkim kurulu iki taraf n anlaflamamas durumunda tarafs z olarak olaya bakarak sorunlar profesyonelce inceleyerek çözüme kavuflturuyor. Tabi kifliler tahkim kuruluna kay tl sigorta flirketiyle çal fl rlarsa tahkim kurulundan yararlan rlar li y llarda bakkal, lastik dükkan gibi iflyerlerinde bile sigorta sat l yordu. fiimdi ise TOBB ve Denizli Ticaret Odas sayesinde belli kriterler oluflturuldu. Okulundan mezun olacaks n, 2 y l deneyim kazanmak için bir flirkette çal flacaks n gibi yükümlülükler geldi. Art k sadece bu ifli meslek edinenler acentecilik yapabilecekler. Yine güzel bir yenilik olan elektronik ortamda poliçelerin görüntülenmesi takibi geldi. Biz trafik izleme merkezinin kurdu u bir yerden ifllemleri yapabiliyoruz. Vatandafl için de önemli. Sigorta primlerinin ödenip ödenmedi ini oradan takip edebiliyorlar. Gün geçtikçe devaml büyüyoruz, küçülmüyoruz y llar aras nda Denizli Ticaret Odas nda meclis üyeli i yapm fl bir kifli olarak odan n fluan ki faaliyetlerini nas l de erlendirir siniz? Denizli Ticaret Odas n n çal flmalar n be eniyorum. Bizim levha kayd m - z n yap lmas, fiziki alanlar n denetlenme yetkilisi gibi çal flmalarla Ticaret Odas bizim sektörde toparlay c anlamda güzel kurulufl. Üyelerine uygun kredi olanaklar sa l yor. Çeflitli sektörlere e itimler düzenleniyor. Yaln z üye aidat fiyatlar biraz yüksek. Bu bizim zaman m zda da ayn yd, biz de düflürememifltik, düflmesini umut ediyoruz. Son olarak söylemek istedikleriniz? Ekonomik anlamda herkesin ifllerinin iyi olmas n temenni ediyoruz. Böyle olunca sektörlerin birbirleriyle iliflkili olarak bir döngü içerisinde önü aç lacakt r. Bizim sektörde çok iyi geliflmeler oluyor. Bundan sonra da çok iyi çal flmalar yap laca na inan yorum. Boflluklar, eksiklikler Ticaret Odas n n da deste i ile her geçen gün doldurulmaya çal fl l yor. DTO ad na mtiyaz Sahibi ve Yönetim Kurulu Baflkan Necdet ÖZER Konsept Dan flman mran ERASLAN Editör: Mehmet YATKIN Yay n Kurulu: Hikmet Alpaslan, Ozan Özkan, Argun Hadimlio lu, Mehmet Eyüpo lu, Fahri Do ramac, Gökhan Ayd n, Mehmet Kalkan YEREL SÜREL YAYIN Haz rl k: Horoz Medya Gazetecilik- Yay nc l k Ltd.fiti. Tel: 0 (258) Faks: Bas ld Yer: Ciner Matbaas Matbaac n n Ad : Haber Türk Gazetecilik ve Matbaac l k A.fi. Matbaa: Fatih Mh Sk. No:7 Gaziemir / ZM R Tel: Gazetemiz köfle yazarlar kendi yaz lar ndan sorumludur.

12 12 EYLÜL 2010 DTO HABER DENİZLİ TİCARET ODASI Elektronik Haberleflmede, tüketici haklar yeniden belirlendi Tüketicilerin haklar n ve menfaatlerini korumaya yönelik esaslar belirlemeyi amaçlayan yönetmelik Resmi Gazete de yay mland. Yönetmeli e göre, elektronik haberleflme hizmetlerindeki kampanyalar kapsam nda taahhüt edilenlerle ilgili olarak herhangi bir tüketicinin ma dur oldu unun tespit edilmesi halinde, iflletmeciler, kampanyadan yararlanan ve benzer flekilde etkilenen tüm tüketicilerin ma duriyetini giderecek. flletmeciler, tarifelerin yaln zca tüm vergiler dahil de erine iliflkin bilgileri talep olmaks z n tüm tüketicilere sunacak. Aboneler, faturalar na üst s n r getirebilecek. Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu'nun (BTK) elektronik haberleflme hizmetlerinden yararlanan tüketicilerin haklar n ve menfaatlerini korumaya yönelik usul ve esaslar belirlemeyi amaçlayan Elektronik Haberleflme Sektöründe Tüketici Haklar Yönetmeli i, 28 Temmuz 2010 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mland. Yönetmeli e göre, tüketicilerin, hizmetlere eflit flartlarda eriflebilme ve ayr m gözetmeyen adil ücretlerle hizmetlerden yararlanma, iflletmecilerle abonelik sözleflmesi yapabilme, kiflisel verilerinin kamuya aç k rehberlerde yer al p almamas n talep etme, rehber hizmetinden ücretli ve/veya ücretsiz yararlanma ve ayr m gözetilmeksizin kaydolma, acil arama hizmetleri hakk nda bilgilendirilme ve bu hizmetlere ücretsiz eriflebilme ve ayr nt l fatura talep edebilme hakk bulunuyor. Elektronik haberleflme hizmetinin kapsam hakk nda bilgi alabilme, tarifeler konusunda aç k, detayl ve güncel bilgilere eriflebilme, tarifelerdeki de ifliklikler yürürlü e girmeden önce bilgilendirilme, k sa mesaj, ça r merkezi, internet ve benzeri yöntemlerle kat ld klar kampanya, tarife kapsam ndaki tüm hizmetlerden baflvurdu- u yöntem ya da basit bir yöntem ile vazgeçme haklar n n da tan mland yönetmelikte s ralanan di er tüketici haklar flöyle: -Ar zalar n giderilmesinde, sa l k, yang n, afet, güvenlik ve benzeri acil durum ve güvenlikle ilgili kurum ve kurulufllar d fl nda, benzer konumdaki tüketiciler aras nda ayr m gözetmeme temelinde bir uygulamay talep etme hakk, -Uluslararas standartlar ile Kurumun belirleyece i standartlara uygun kalitede hizmetten yararlanma hakk, -Görme engellilerin abonelik sözleflmelerini ve faturalar n kendilerinin faydalanabilecekleri flekilde talep etme hakk, -Abonelerin istenmeyen mesaj ve iletileri almay reddetme hakk, -Abonelerin faturalar na üst s n r getirebilme hakk. fieffafl k ve Bilgilendirme flletmeciler, uygulanacak tarifeler ve varsa abonelik paketleri, tarifelerin içerdi i vergi türleriyle bu vergilerin tarifeler hesaplan rken tarifelere yans t lma oran, tarifelerin yaln zca tüm vergiler dahil de erini iliflkin bilgileri, talep olmaks z n tüm tüketicilere sunacak. Önceden kaydedilmifl olmas na bak lmaks z n sohbet, yar flma, flans oyunlar ve benzeri özel içerikli hizmetleri sunan iflletmeciler, hizmete iliflkin bilgilendirmeyi ücretsiz yapacak. Bu kapsamda, ücretlendirmenin bafllayaca zaman, ücretlendirmenin hesaplanmas nda esas al nan süre, ça r veya veri miktar, sunulan hizmetin toplam süresi ve miktar ile hizmetin toplam bedeli aç kça belirtilecek. Bilgilendirme yükümlülü ü özel içerikli hizmetlere yönlendirilmifl ça r lar için de geçerli olacak. BTK, özel içerikli hizmetlere eriflimde flifreyle eriflim ve/veya benzeri yöntemlerle kabule iliflkin yükümlülükler getirebilecek. Abonelerin hatlar 900 alan koduna kapal olacak, hatlar bu hizmete yaz l talep do rultusunda aç k hale getirilecek. Kampanyalar flletmeciler kampanya flartlar, süresi, hedef kitlesi ve benzeri hususlar hakk nda, tüketicileri aç k ve anlafl labilir bir flekilde ve ayr nt l olarak bilgilendirmekle yükümlü olacak. Kampanya bilgileri, iflletmecilerin internet sitelerinde tüketicilerin kolayl kla eriflebilecekleri flekilde yay mlanacak. Kampanya flartlar nda de ifliklik yap lmas halinde, tüketicilerin kazan lm fl haklar sakl kalmak kayd yla, de ifliklikler uygulanmadan tüketiciler bilgilendirilecek. flletmeciler, kampanya flartlar ndaki de ifliklikleri kampanyan n duyuruldu u yöntem veya ilgili tüm tüketicileri bilgilendirecek etkili bir yöntemle duyuracak. Taahhüt edilenlerle ilgili herhangi bir tüketicinin ma dur oldu unun tespit edilmesi halinde, iflletmeciler, kampanyadan yararlanan ve benzer flekilde etkilenen tüm tüketicilerin ma duriyetini giderecek. Tarife de ifliklikleri flletmeciler, tarife de iflikliklerini abonelerine de ifliklik yürürlü e girmeden makul bir süre öncesinde k sa mesaj, arama ve/veya posta ile duyuracak. Söz konusu süre BTK taraf ndan belirlenecek. Uluslararas dolafl m hizmetinden yararlan lan durumlarda, asgari olarak ses ve k sa mesaj hizmetini kapsayan uluslararas tarife bilgisi, aboneye k sa mesajla bildirilecek. flletmeciler, internetin güvenli kullan - m na iliflkin olarak tüketicileri bilgilendirecek, Telekomünikasyon letiflim Baflkanl - 'nca belirlenen yasad fl ve zararl içeriklere karfl, tüketicilerin korunmas na yönelik altyap seviyesindeki hizmetleri ek ücret olmaks z n seçenekli olarak sunacak. Faturan n son ödeme tarihinde ödenmemesi halinde hizmetin sunumu k s tlanabilecek ya da durdurulabilecek, ancak aboneli in feshi halleri hariç, ödeme yap ld ktan sonra en geç 24 saat içinde hizmetin sunumuna devam edilecek. flletmeci sunmad hizmetin bedelini aboneden talep edemeyecek. Tüketici menfaatinin korunmas için, hizmetin mutat kullan m düzeyinin çok üzerinde oldu unun tespiti, hukuka ayk r ya da hileli bir faaliyetin varl konusunda hakl bir flüphenin bulunmas gibi durumlarda, aboneye bilgi verilerek hizmetin sunumu k s tlanabilecek veya durdurulabilecek. S n rl tarifeler kapsam nda hizmet sunulan aboneler, kullan m miktar na iliflkin s n ra ulafl ld nda mobil telefon iflletmecileri taraf ndan k sa mesaj yöntemiyle, di er iflletmeciler taraf ndan ça r merkezi, elektronik ileti ya da aboneye daha kolay ulafl labilecek bir yöntem arac l yla bilgilendirilecek. Tüketiciler, flikayetlerinin giderilmesi için öncelikle iflletmeciye baflvuracak. flletmeciler taraf ndan tüketici baflvurular yla iflletmecinin vermifl oldu u cevaplar kay t alt na al nacak ve kay tlar asgari bir y l süreyle saklanacak. Uzlaflma sa lanamamas halinde, tüketici anlaflmazl n giderilmesi için BTK'ya baflvurabilecek. Abonelik sözleflmeleri en az 12 punto ile haz rlanacak Abonelik sözleflmelerinin yaz l flekilde en az 12 punto harflerle haz rlanacak ve aboneye yükümlülük getiren hususlar aç k ve anlafl labilir flekilde, siyah koyu harflerle belirtilecek. Abone, aç k tutulmas için onay vermedi i hizmetlerden herhangi birinin aç k tutulmas halinde, sorumlu olamayacak. flletmecinin kendisi ya da üçüncü flah slar taraf ndan otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, k sa mesaj gibi elektronik haberleflme vas talar kullan lmak suretiyle, do rudan pazarlama, siyasi propaganda veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla haberleflme yap lmas halinde, gelen her bir mesaj ya da iletiyi bundan sonras için almay reddetme hakk iflletmeciler taraf ndan k sa mesaj, ça r merkezi ve benzeri yollarla kolay bir usulle ücretsiz olarak sa lanacak. Abonenin hatt n n kullan ma aç labilmesi için, gerekli belgelerin eksiksizli i ve söz konusu belgelerdeki bilgilerin do rulu- u iflletmeci taraf ndan kontrol edilerek, gerekli teyit ifllemi çiflleri Bakanl Nüfus ve Vatandafll k flleri Genel Müdürlü ü Merkezi Nüfus daresi Sistemi'nden yap lacak. Söz konusu bilgilerin do rulu u onaylanmadan aç lan hatt n her türlü sorumlulu u, iflletmeciye ait olacak. flletmecinin aboneyle görüflmeden, abonelik sözleflmesi, taahhütname veya kampanyalara tek tarafl koydu u ve dürüstlük kural na ayk r düflecek biçimde abone aleyhine dengesizli e neden olan hükümler geçersiz olacak. Abonelik sözleflmesinde yer alan kayd n aç k ve anlafl l r bir biçimde kaleme al nmam fl olmas halinde de, abonenin ma duriyetine neden oldu u kabul edilebilecek ve bu durumda abone lehine yorum yap lacak. Aboneli in feshi Aboneler yaz l olarak bildirmek kayd yla aboneliklerini her zaman sona erdirebilecek. Aboneler, abonelik sözleflmelerini feshetmek istediklerinde bu taleplerini, iflletmeciye ya da ad na abonelik sözleflmesi yapmaya yetkili temsilcisine yaz l olarak, iflletmecinin sesli kay t sistemi üzerinden, iflletmecinin internet sitesi üzerinden daha önce belirlenmifl flifre ve benzeri güvenli yöntemler veya BTK taraf ndan belirlenecek di er yöntemlere bildirecek. Sunulan hizmet, bildirimin yap ld andan itibaren 24 saat içinde durdurulacak. Hizmetin bu süre içinde durdurulmamas sebebiyle abone sorumlu tutulamayacak. flletmeci, abonenin aboneli e son verme yönündeki yaz l talebinin kendisine ulaflmas ndan itibaren en geç 48 saat içinde fesih ifllemini gerçeklefltirecek ve talebi takip eden 7 gün içerisinde abonelik sözleflmesinin feshedildi ini, abonenin talebine ba l olmaks z n aboneye yaz l olarak bildirecek. Abonelik sözleflmesi yapmaya yetkili her temsilci, ayn zamanda abonelik sözleflmesinin feshine iliflkin baflvurular da kabul etme ve fesih ifllemlerini bafllatmayla yükümlü olacak. flletmeciler sözleflmede yap lacak de ifliklikler yürürlü e girmeden en az bir ay önce abonelerini bilgilendirmekle yükümlüdür. flletmeci taraf ndan abonelik sözleflme flartlar nda abone aleyhine bir de ifliklik yap ld n n aboneye bildirilmesinden sonra, abone herhangi bir tazminat ödemeden sözleflmeyi feshedebilme hakk na sahiptir. flletmeciler söz konusu de iflikliklerin kabul edilmemesi halinde abonelerin herhangi bir tazminat ödemeden sözleflmeyi feshedebilme haklar n n bulundu unu abonelere bildirmekle yükümlüdür. nternet servis sa lay c s de iflikli i sürecinde abonenin ald hizmette yaflanabilecek kesintinin asgari seviyede olmas esas olacak. flletmeciler iflbirli i içinde hareket ederek, her türlü tedbiri alacak. Faturalara liflkin Esaslar flletmeciler, mali mevzuata uyumlu fatura düzenleyecek ve bunlar son ödeme tarihinden önce abonelere postayla ulaflt - racak. Elektronik ortamdaki faturalar ise ödeme tarihine en az 5 gün kala, abonelere gönderilecek. Abonelerin asgari 3 ayl k kullan m detay /ayr nt l fatura bilgilerine internet üzerinden ücretsiz olarak eriflebilmeleri temin edilecek ve talep halinde bu bilgiler abonelere postayla gönderilecek. Ön ödemeli mobil hatlarda kullan m miktar, kullan m tutar ve kalan tutar gösteren bilgi ücretsiz sa lanacak. Fatura gönderilmesine iliflkin masraflar iflletmeci karfl layacak. Haks z flartlar n da belirlendi i yönetmelikte, söz konusu yükümlülükleri yerine getirmeyen iflletmeciler hakk nda, ''Telekomünikasyon Kurumu Taraf ndan flletmecilere Uygulanacak dari Para Cezalar '' ile ''Di er Müeyyide ve Tedbirler Hakk nda Yönetmelik'' hükümleri uygulanacak. Bu yönetmelikle ''Telekomünikasyon Sektöründe Tüketici Haklar Yönetmeli i'' yürürlükten kald r ld. TEKNOLOJ VE T CAR fib RL DUYURULARI TEKNOLOJ DUYURULARI Aç k Ortamda Ttitanyum Lazer Kayna Teknolojisi (Ref: 10 IT 56Z7 3I8K ) talyan araflt rma merkezi, titanyum alafl mlar n aç k ortamda lazer kayna yla birlefltirilmesini sa layan bir teknoloji gelifltirmifltir.patentli olan bu teknolojide, Titanyum çevre dikifl ka na için gerekli olan derecelendirme sisteminde (Welding Procedure Qualification) 2-5 aras için uygundur. Yap lan çalfl flmalarda özellikle T flekilli ba lat lar n oluflturulmas nda kullan lmaktad r. Bu uygulamalar özellikle havac l k sanayinde hafif yap lar n oluflturulmas nda kullan lmaktad r. Bu alanda faaliyet gösteren firmalara ticari iflbirlikler aranmkta ve yeni yönemlerin gelifltirilmesinde ortak çal flmalar yap lmak istenmektedir. Projeksiyon Yüzey Kaplama Uzman Aray fl (Ref: 10 GB 46P4 3I93 ) skoç firma, dijital projeksiyon yüzeye sahip küre üretimini gerçeklefltirmek için iç çap 600 mm ile 900 mm ara nda de iflen kürelerin iç yüzeylerini kaplama teknolojisi aray fl ndad r. Kaplama yüzeyi, 4 ayr kaplama ifllemi gerektirmektedir. Bunlar, yans mayan yüzey, projeksiyon orta püskürtme kaplama, optik berrak akrilik ve non-glare çizilmeye dayan kl kaplama. Firma, bu alanda çal flan firmalarla ticari iflbirlikleri kurmak istemektedir. Görme Engelliler için Dokunsal Bilgisayar Ekran (Ref: 10 RO 662B 3I8P) Romanyal bir firma, görme engelliler için bilgisayar eriflimlerini kolaylaflt rmay amaçlayan dokunsal bir moniötr gelifltirmifltir. Bu sistemin en büyük avantj halen kullan lan sistemelere göre kat aras nda daha az güç harcamas d r. Firma bu alanda faaliyet gösteren firmalarla ticari, teknolojik anlamda iflbirlikleri kurmak, pazar potansiyellerini geniflletmek istemektedir. Medikal fllemlerde Kullan lan Yeni Is Ak fl Ölçme Teknolojisi (Ref: 10 IL 80ER 3I5T ) sraiili bir firma, t bbi ve di er uygulamalarda kullan lmak üzere yeni bir s ak fl alg lama teknolojisi gelifltirmifltir. En büyük avantajlar, cihaz n kullan m kolayl ve kompakt olmas, her zaman istenilen uygulamada kullan m kolayl, ilaç tüketimini azaltmas, labratuar uygulamalar nda ba ms z olmas ve ekonomik olmas d r. Firma bu alanda çal flmak isteyen firmalarla ticari iflbirlikleri ve teknolojik iflbirlikleri aramaktad r. Gelece in Ak ll çece i (Ref: 10 DE I9L) Almanyadaki bir firma, stresi önlemeye yarayan ve iyileflme sürecini h zland ran bir içecek gelifltirmifltir. çecek tamamen do al maddeler içermektedir. Firma bu alanda faaliyet gösteren firmalarla ticari iflbirlikleri kurmak istemektedir. T CAR fib RL KLER Teknik Tekstil Endüstrisi spanyol firmas, sarg bezi/bandaj üretimi ve teknik tekstil endüstrisi üzerine uzmanlaflm flt r. Firma Avrupa pazar ndan ticari iflbirli i için partnerler ve distribütörler aramaktad r Tekstil Makineleri sveç firmas, tekstil sanayisinde kullan lan ürünlerin sat fl ile ilgilenmektedir. Firma, örgü makineleri, aksesuarlar için makineler, iplik, i neler ve di er tekstil ürünleri için ticari arac olmay önermektedir Ev Tekstili Katalan firmas ( spanya), fl k ev tekstili ve mücevher aksesuarlar n n tasar m, üretimi ve sat fl ile ilgilenmektedir. Firma Avrupa'dan ticari arac lar ve distribütörler aramaktad r Tekstil Makineleri talyan firmas, kontrol, kesme ve endüstriyel malzemelerin paketlenmesi için tekstil makinelerinin üretimi üzerine uzmanlaflm flt r. Firma tekstil pazar nda tecrübeli ticari arac lar aramaktad r Endüstriyel Otomasyon ve Konveyor Sistemler Romanyal firma, konveyor sistemler ve endüstriyel otomasyon üretimi konular nda uzmand r. Ayr ca otomasyon sistemlerinin ve konveyor sistemlerinin tasar m için optimal çözümler üzerine teknik dan flmanl k yapmaktad r. Firma, ürünleri için distribütör aramaktad r ve yabanc partnerler için konveyor sistemler ve farkl ölçeklerde metal parçalar n üretiminde alt yüklenici olmak istemektedir. İletişim için veya Not: İletişimde sizlere daha iyi hizmet verebilmesi için lütfen ilgilendiğiniz alanın REF numaralarını belirtiniz.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107 Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127 Konu: ÇİN HALK CUMHURİYETİ VE İSRAİL MENŞELİ TEMPERLENMİŞ VEYA LAMİNE EDİLMİŞ EMNİYET CAMLARI NIN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK (13.4.2010 R.G. 60 EK III A.E. 239 Sayılı Tüzük) RESTORANCILAR BİRLİĞİ YASASI (46/2008 Sayılı Yasa) Madde 5 Tahtında Yapılan Tüzük

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 Konu: SANAYĐ SĐCĐL BELGELERĐNĐN ALINMASI VE ĐKĐ YILDA BĐR VĐZE ETTĐRĐLMESĐ HAKKINDA Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 12/12/2014 Sayı: 2014/117 Ref : 6/117

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 12/12/2014 Sayı: 2014/117 Ref : 6/117 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 12/12/2014 Sayı: 2014/117 Ref : 6/117 Konu: MALEZYA VE VİETNAM MENŞELİ/ÇIKIŞLI BAZI EŞYANIN İTHALATINA YÖNELİK SORUŞTURMA AÇILMIŞTIR 12/12/2014 tarihli ve 29203 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/1) (06.02.2016 t. 29616 s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 5

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/1) (06.02.2016 t. 29616 s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 5 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/1) (06.02.2016 t. 29616 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Betonstar Mak. San. ve Tic. A.Ş. tarafından

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/51) ( T R.G.)

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/51) ( T R.G.) Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam (TEBLİĞ NO: 2016/51) (21.12.2016 T. 29925 R.G.) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Turan ÖZYURT İSO Meclis Üyesi MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI 1. Grup Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı 23. Grup Cam ve Cam Mamulleri Sanayii 43.

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı