siyasallaflmas bizi rahats z ediyor"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "siyasallaflmas bizi rahats z ediyor""

Transkript

1 "Türkiye'nin baflar hikâyesinin arkas nda giriflimciler var" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, zengin olmanın yolunun girişimcilikten geçtiğini belirterek, Türkiye'nin başarı hikâyesinin arkasında girişimciler olduğunu vurguladı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, zengin olmanın tek bir yolu olduğunu, bunun da girişimcilikten geçtiğini belirterek, Girişimci olmak, ülkenin zenginliğini çözer. Ondan sonraki bütün sorunları çözmek de bundan geçiyor. Girişimcilik en ulvi meslektir. Müthiş bir zihniyet devrimi yaşıyoruz. Son 30 yılda Anadolu aslında müthiş bir girişimci fabrikası gibi çalışıyor. Bugün Türkiye'nin başarı hikâyesinin arkasında gerçek tek bir sahibi var, girişimciler. Bugün 1 milyon liraya ihtiyaç var mı? Yok. Bu, sadece teşvik etmek için veriliyor. şeklinde konuştu. HABERİ 3 te DEN ZL T CARET ODASI NDAN ÖNEML DUYURU Yay nlar m z n size sürekli ulaflmas, hizmetlerimizden en h zl ve en verimli flekilde yararlanabilmeniz ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmemiz için lütfen iletiflim bilgilerinizi güncelleyiniz. Lütfen en k sa zamanda iletiflim bilgilerinizi Oda Sicil Birimimizin afla daki telefon ve adresine ulaflt r n z. letiflim bilgilerinizi Odam z Kay tlar nda güncelleyiniz / Hisarc kl o lu: Referandum sürecinin siyasallaflmas bizi rahats z ediyor" Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık Resmi Konutu nda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, referandum sürecinin siyasallaşmasının kendilerini rahatsız ettiğini belirterek Bu konunun siyasal bir tartışma konusu da olmaması lazım. İçeriğini tartışıyor olmamız lazım. dedi. Hisarcıklıoğlu, demokrasi ve özgürlüğü genişletecek her türlü adımı olumlu bulduklarını ve desteklediklerini söyledi. Baflbakan Erdo an n TOBB Genel Kurulu na kat lmas dolay s yla nezaket ziyareti gerçeklefltirdiklerini belirten Hisarc kl o lu, Ziyaretimiz vesilesiyle, ülkemiz ifl âleminin s - k nt lar n ve önerilerini aktarma f rsat da bulduk. Öncelikle, firmalar n, esnaf n ve çiftçinin, vergi, SSK ve Ba -Kur da birikmifl borçlar 90 milyar liraya ulaflm fl durumda. Bunun da bir nedeni, uygulanan gecikme faizi ve cezalar n n çok yüksek olmas d r. Hazinenin borçlanma faizi yüzde 9 iken, uygulanan gecikme faizleri yüzde 27 civar nda, yani 3 kat - na ulaflm fl durumda. Burada biriken borçlar n, yeniden yap land r lmas talebinde bulunduk. dedi. HABER 9 da 3 günde emeklilik ifllemlerini tamamlad n iddia eden SGK, DTO nun 5 ayd r reçete sorununa cevap vermiyor Denizli Ticaret Odas bünyesindeki poliklinikte yaz lan reçeteler neden belirtmeksizin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) taraf ndan karfl lanmamaya bafllad. Konuyla ilgili SGK Denizli l Müdürlü ü ne 19 Nisan 2010 tarihinde yaz gönderilmesine karfl n 5 ayd r herhangi bir cevap al namad. Denizli Ticaret Odas taraf ndan Ba kur kapsam ndaki sosyal güvenlik sistemine tabi üyelerine, ayakta tedavi yap lmas amac yla 1991 y l nda Ba kur Genel Müdürlü ü ile bir protokol imzaland. Protokol sonras nda oluflturulan sa l k biriminde kuruldu u tarihten bu yana Denizli Ticaret Odas üyelerinin ayakta tedavileri yap ld, tedavilerine ait reçeteleri tanzim edildi ve bunlar Ba kur Müdürlü ü taraf ndan ödendi. Ancak yaklafl k 5 ay önce Ticaret Odas üyelerine poliklinikte yaz lan reçeteler, eczanelerde kabul görmedi ve bu reçetelerin ödenemeyece i ifade edildi. Bunun üzerine 19 Nisan 2010 tarihinde SGK Denizli l Müdürlü ü ne konu bir yaz ile bildirilerek, eczanelerde karfl lafl lan problemin gerekçesi soruldu ve konuyla ilgili gerekli düzenlemelerin yap lmas istendi. Ancak aradan 5 ay geçmesine ra men SGK taraf ndan henüz resmi yaz ya cevap al namad. Duruma tepki gösteren Ticaret Odas üyeleri, 19 y ld r devam eden bu hizmet ile ilgili sorunun bir an önce düzeltilmesini ve reçetelerinin karfl lanmas n bekliyor. Denizli Ticaret Odas Yönetim Kurulu Üyeleri, SGK y sorunun çözümü konusunda duyarl olmaya davet etti. Denizli sektör çeflitlili ine gidiyor stanbul Sanayi Odas taraf ndan gerçeklefltirilen Türkiye nin lk 500 Büyük Firma Anketi nin 2009 y l sonuçlar aç kland. HABER 8 de Suriye -fiam Fuar 'nda Talep Edilen flbirli i Teklifleri Temmuz 2010 tarihleri aras nda gerçeklefltirilen 57. Uluslararas fiam Fuar nda Denizli ile ifl yapmak isteyen firmalar ilgi alanlar ve iletiflim bilgilerini siz de erli okuyucular m z n bilgisine sunuyoruz. HABER 7 de Turizmdeki s k nt ; günübirlik konaklama Denizli Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Necdet Özer, Antalya da düzenlenen panelde Denizli nin turizm sorunlar n anlatt. HABER 3 te

2 2 EYLÜL 2010 DTO HABER DENİZLİ TİCARET ODASI Halkbank Bölge Koordinatörü Odamızı ziyaret etti Denizli Bölge Koordinatörlü ü nden zmir e atanan Hüseyin Vehbi Y ld r m n yerine göreve bafllayan Mehmet Volkan Gül, Denizli Ticaret Odas n ziyaret etti. Halkbank Manisa Merkez Müdürü olarak görev yapan Mehmet Volkan Gül, Halkbank Denizli Bölge Koordinatörlü- ü'ne terfi etti. Denizli de görevine bafllayan Gül, Denizli Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Necdet Özer ve Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s mran Eraslan ile bir araya geldi. Baflkanl k makam nda gerçekleflen ziyarette, Denizli Ekonomisi ve Halkbank n özellikle KOB lere verdi i destekler konufluldu. Baflkan Necdet Özer ve Baflkan Yard mc s Eraslan, Gül e hay rl olsun dileklerini ileterek, görevinde baflar lar diledi. Kendisini kabul etti i için DTO yönetimine teflekkür eden Gül, birlikte baflar l çal flmalara imza atmak istediklerini söyledi. DTO da, Kamu İhale Mevzuatı anlatıldı Denizli AB GEM, kamu ve özel sektörü yak ndan ilgilendiren güncel konulu e itimlerine bir yenisini daha ilave etti. Kamu hale Kurumu Mevzuat E itimi, çeflitli kamu kurulufllar ndan ve özel sektörden yo un bir talep gördü. Kamu hale Kurumu Daire Baflkan Muhsin Aç k n verdi- i e itimde, kat l mc lar n aktif kat l m sa lanarak, kamu ihalelerine giren veya girmeyi düflünen flirketler ve kamu kurulufllar için uygulama ilkeleri, bildirim ve tebligatlar, yaklafl k maliyete iliflkin ilkeler, doküman sat n al rken dikkate edilmesi gereken hususlar, aç klama ve zeyilname, ihaleye kat l mda yeterlilik kriterleri, baflvuru ve teklif mektuplar, teminatlar, tekliflerin al nmas, aç lmas ve de erlendirilmesi, afl r düflük teklifler, sözleflmenin imzalanmas, flikayet ve inceleme süreci gibi konularda bilgi aktar m yap ld. Soru-cevap fleklinde yürütülen e itimde, mevzuat ile ilgili merak edilen tüm hususlar paylafl ld. E itimden oldukça memnun ayr lan kat l mc lar, ayn e itimin ileriki tarihlerde tekrarlanmas konusunda görüfl bildirdi. Musul Başkonsolosu ndan DTO ya ZİYARET Türkiye nin Musul Başkansolosu Ahmet Yıldız, Denizli Ticaret Odası nı ziyaret etti. Y ll k iznini geçirmek üzere memleketi, Denizli nin Bozkurt ilçesine ba l nceler beldesine gelen Irak n Musul kenti Baflkonsolosu Ahmet Y ld z, Denizli Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Necdet Özer ve Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s mran Eraslan ile görüflme yapt. Türkiye ile Irak n ticaret hacminin artmas için çal flmalar MHP den DTO ya ziyaret yapt klar n belirten Baflkonsolos Y ld z, bu kapsamda Denizli yi Irak ta en iyi flekilde tan tmaya çal flt klar n ifade etti. Irak taki ticaret imkanlar hakk nda bilgiler veren Y ld z, Musul da gerçeklefltirilecek her türlü çal flmay desteklemeye haz r olduklar n söyledi. Baflkonsolos Ahmet Y ld z n ziyaretinden memnuniyet duyduklar n belirten Baflkan Necdet Özer, Irak pazar ile yak ndan ilgilendiklerini, alternatif pazarlar aras nda gördükleri Irak ile ticari faaliyetleri artt rmak istediklerini dile getirdi. Özer, bu pazara giriflte Baflkonsolos Y ld z n yanlar nda oldu unu gördükleri için çok mutlu olduklar n sözlerine ekledi. Özer, yap lan konuflmalar sonras nda Y ld z a Denizli ürünlerinden oluflan çeflitli hediyeler verdi. Genel Baflkan Yard mc s MHPTunca Toskay, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Çelik, MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, Antalya Milletvekilleri Hüseyin Y ld z ile Mehmet Ünal, Isparta Milletvekili Süleyman Korkmaz, Denizli l Baflkan Zafer Kaplan, l Genel Meclisi Üyesi Cafer Birtürk ve beraberindeki heyet, Denizli Ticaret Odas na ziyarette bulundu. Denizli Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Necdet Özer, Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s mran Eraslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Önal, Habip Y ld z ve Fatih Koçer in karfl lad MHP li heyet, kendilerini kabul ettikleri için Denizli Ticaret Odas na teflekkür etti. Ziyarette konuflan MHP Genel Baflkan Yard mc s Tunca Toskay, sivil toplum kurulufllar n n önemine de indi. Denizli için Ticaret Odas n n aktif çal flmalar yürüttü ünü yak ndan takip ettiklerini ifade eden Toskay, Denizli Ticaret Odas n n, bundan sonra da baflar l çal flmalar na devam etmesi temennisinde bulundu. Yap lan ziyaretten duyduklar memnuniyeti dile getiren Denizli Ticaret Odas Baflkan Necdet Özer ise Denizli Ekonomisi hakk nda bilgiler aktard. Denizli nin küresel kriz nedeniyle zor bir dönem geçirdi ini belirten Özer, bunu alternatif sektör ve alternatif pazarlara yönelerek atlatmaya çal flt klar n anlatt. Özer, üyelerinin menfaatleri do rultusunda çal flma yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

3 DENİZLİ TİCARET ODASI DTO HABER EYLÜL 2010 Denizli nin turizmdeki en büyük s k nt s ; GÜNÜB RL K KONAKLAMA Denizli Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Necdet Özer, Antalya da düzenlenen panelde Denizli nin turizm sorunlar n anlatt. 3 A ntalya Ticaret ve Sanayi Odas (ATSO) taraf ndan düzenlenen Turizmin Ticarete Etkileri: K y ve Kültür Turizminin Bölge Ekonomisine Yans malar konulu panel, Atatürk Konferans Salonu nda yap ld. Panele Antalya Valisi Dr. Ahmet Alt - parmak, Büyükflehir Belediye Baflkan Prof. Dr. Mustafa Akayd n, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Baflkan M.Rifat Hisarc kl o lu, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri, Denizli Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Necdet Özer, di er oda ve borsa baflkanlar ile turizm ve ifl dünyas ndan çok say da temsilci kat ld. Panel öncesinde konuflma yapan TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, ülkeye gelen turist say s n n her geçen y l artmas na karfl l k turist bafl - na düflen gelirin her y l azald n ve gelirdeki bu azalman n otellerin hizmet kalitesini de etkiledi ine iflaret ederek, Türkiye nin turizmde marka haline gelmesi gerekti ini söyledi. Turizmde yaflanan sorunlara de inerek, öncelikle kentin, turizm gelirlerinden yok denecek düzeyde pay ald n kaydeden ATSO Baflkan Çetin Osman Budak ise kapasite fazlas nedeniyle iyi geçen bir sezonda bile düflük karl l k nedeniyle sorunlar n ortaya ç kt n ve sektörde mevcut yap - n n sürdürülemez bir hale geldi ini savundu. Aç l fl konuflmalar n n ard ndan yap lan panelde; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Antakya Ticaret Borsas Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Ali Kuseyri, Denizli Ticaret Odas Baflkan Necdet Özer, Nevflehir Ticaret Sanayi Odas Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tok, Fethiye Ticaret Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Akif Ar can, Kufladas Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Serdar Akdo an birer konuflma yapt. Turizm ekonomiye ciddi katk lar sa l yor "Türkiye'nin baflar hikâyesinin arkas nda giriflimciler var" Denizli Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Necdet Özer, turizmin ticarete etkilerini, Denizli ve yak n çevresinde yo un bir flekilde gerçekleflmekte olan kültür turizmini, Denizli'ye özgü olan turizm etkinliklerini (termal turizm vs.) ve Denizli nin turizm sektöründe yaflad s k nt lar anlatt. Turizmin günümüzde parasal bir olay haline geldi ini fakat sosyal ve kültürel etkilerinin de yads namaz bir gerçek oldu unu kaydeden Özer Turizm, geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerin ekonomiye olan katk s nedeniyle ticaretin geliflmesinde en etkili araçlardan birisidir. Turizm sektöründe elde edilen gelir, oldukça genifl bir kesime da l r. Yayladaki insan m zdan hava yolu flirketlerine kadar herkese hitap eder. Dolay s yla turizmin, gelir da l m nda iyilefltirici bir özelli e sahip oldu u da görülmektedir. Turizm sektörünün yaflanmakta olan ekonomik sorunlar m z n çözümünde de aktif rol oynayaca kanaatindeyim. Hepimizin bildi i üzere Türkiye nin en önemli sorunlar ndan biri iflsizliktir. Turizm sektörü niteli i itibariyle, yüksek düzeyde e itim alm fl kalifiye elemanlar istihdam etmesinin yan s ra, e itim alma f rsat bulamam fl insanlar m za da h zla ifl imkân sa layacak bir sektördür. diye konufltu. ç turizme de önem verilmeli Özer, turizm sektörü denildi inde genellikle yabanc turistlerin akla geldi ini ancak sanayileflen, kentleflen, kalabal klaflan bütün ülkelerde oldu- u gibi Türkiye de de iç turizme önem verilmesi gerekti ini ifade ederek, nsanlar m z n dinlenme, tatil ihtiyaçlar da karfl lanmal d r. Bu da ekonomik yönden çok önemlidir. ç turizm ticareti gelifltirmektedir, gelir da- l m n n yeniden da t lmas n sa lamaktad r. En önemlisi kalk nman n temel tafllar ndan biridir. ç turizmde e itim, sa l k, spor aya da hesaba kat l rsa ne denli önemli oldu u anlafl lacakt r. Özellikle yaflad m z son ekonomik krizde sadece var olan tekstil, mermer, kablo gibi sektörlerle de il enerji üretimi, serac l k ve özellikle termal turizm gibi alternatif sektörlerde de eksi imizi görerek yeni yeni önlemler almaya bafllad k. Turizm sektörü ihmal edilecek baflka sektörlerle karfl laflt r lamayacak ölçüde önemlidir. dedi. Turizmin gelifltirilmesi için tan t m flart Türkiye turizminin gelifltirilmesi için destinasyon bölgelerinin hem yurt içinde hem de yurt d fl nda tan - t lmas gerekti ini vurgulayan Özer Özellikle kültürel tan t mda, görsel medya ve yaz l belgelerde, kitapç klarda o bölgedeki konaklama yerlerinin, ulafl m flekillerinin, kültürel varl klar n n yerlerinin haritalarda belirlenmesi daha etkili olacakt r. Gerekirse bu bölgelerde Turizm Hizmet bürolar n n aç lmas ve turiste en sa l kl bilginin verilebilmesi için sa l kl bir alt yap n n oluflturulmas na ihtiyaç bulunmaktad r. Bu anlamda eksiklerin tamamlanmas ve alt yap n n sa l kl oluflturulabilmesi için kifli, kurum ve kurulufllar n, turizm olgusunu benimsemeleri ve bir görev oldu unu kabul etmeleri gerekmektedir. Bu bak mdan bulundu um bölge için önemli eksiklikler oldu unu görmekteyim. Son zamanlarda özellikle bu ekonomik kriz ortam nda turizm sorunlar na a rl k vermemiz gerçe ini gördük diye konufltu. Turistlerin Denizli de geceleme say s artt r lmal d r Denizli nin turizm sektöründe yaflad sorunlar n bafl nda Pamukkale ye günübirlik gidifl ve gelifllerin yer ald n n alt n çizen Baflkan Özer, limizde konaklayan turist say s nda gün geçtikçe bir azalma yaflanmaktad r. Bunun sebebini ise Antalya, Mu la, Ayd n gibi önceli i turizm olan illerimizin, ulafl m n n ilimize yak n olmas ndan kaynakland n düflünmekteyiz. limize gelen turistlerin tamam na yak n seyahat acenteleri taraf ndan otobüslerle getirilmektedir. Geceleme ve al flverifl yapma adeta ortadan kalkm fl durumdad r. Denizli ekonomisinde turizmin yeniden önemli duruma gelmesi geceleme say s n n artmas na ve turistin çevreyi tan mas na ba l d r. Bu tür günübirlik seyahatler özellikle ilimizde faaliyet gösteren el dokumas hal ticaretinde canl l k sa lamaktad r. Bu konuda tesislerimizin de yetersiz oldu unu bilmekteyiz fleklinde ifade etti. Yap lan konuflmalar n ard ndan panelistlere, TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu taraf ndan plaket takdim edildi. Birinci Sayfadan Devam Hisarc kl o lu, iflsizli i çözmenin yolunun giriflimcilikten geçti ine de iflaret ederek, Japonya'n n nüfusu 120 milyon, giriflimci say s ise 6.5 milyondur. 72 milyonluk Türkiye'de giriflimci say s ise 1 milyon 220 bindir. E er Türkiye iflsizlik meselesini çözmek istiyorsa e er Türkiye zenginleflmek istiyorsa tek bir fleye odaklanmas laz m, o da giriflimci say s n artt rmak. dedi. Kad n ve genç giriflimcilerden, gençlere ve özellikle genç k zlara rol model olmalar n da isteyen Hisarc kl o lu, sözlerini flöyle tamamlad : Gerek medya yoluyla gerek her türlü aktivitede rol alarak, genç k zlar m z n giriflimci olmalar n heveslendiriyor olmam z laz m, genç erkek kardeflin giriflimci olmas n destekliyor olmam z laz m. Ancak böyle rol model ç - kabilir, birileri rol model olarak ortaya ç kacak ki insanlar onu takip etsin.

4 44 EYLÜL 2010 DENİZLİ TİCARET ODASI DTO HABER 2. Meslek Komitesi topland tel-motel-restoran iflletmecili i, yiyecek ve içecek sunum ve da t m hizmetleri, güzellik salonu ve benzeri yerler iflletmecili i mesleki faaliyet dallar n kapsayan Denizli Ticaret Odas n n 2. Meslek Komitesi üyeleri, yapt klar toplant da sorunlar n ve çözüm önerilerini masaya yat rd. Denizli turizminin ele al nd toplant da, turizmin iflgücünü artt raca, bakkaldan otel iflletmecisine kadar genifl bir kesime ekonomik girdi sa layaca vurguland. Tekstil, mermer, kablo, g da gibi sektörlerde ön s ralarda yer alan Denizli nin turizmde de söz sahibi olabilmesi için baz çal flmalar n yap lmas gerekti ine iflaret eden komite üyeleri, flu sorunlar gündeme getirerek, çözüm önerileri sundu: Denizli nin özellikle Pamukkale yi iyi tan tamama gibi bir sorunu var. Bu kapsamda özellikle yabanc turistlerin yo un olarak kulland zmir ve Antalya havalimanlar nda mutlaka Denizli yi tan t c broflürler, afifller olmal d r. Turistler bunlara bakt klar nda Pamukkale yi merak edecek ve Denizli ye geleceklerdir. Pamukkale de geceleme say s n artt rmak amac yla turisti cezbetmeli; onlar burada tutacak etkinlikler yap lmal ve çeflitli mekânlar oluflturulmal d r. fiu anda Pamukkale civar nda turisti e lendirecek aktivite yeri yok. Travertenlerle herhangi bir temas yok. Bunlar nedeniyle çok fazla turist, Pamukkale ye gelmiyor. nsanlar n, travertenlerle temas sa lanmal d r. Pamukkale nin gün bat m çok güzeldir, buna tan t c broflürlerde yer verilmelidir. Mitolojik ça dokusu ifllenmeli, Gladyatör etkinlikleri gibi geçmiflte varolan baz etkinlikleri günümüzde de temsili olarak Denizli de düzenlenebilir. Kocaçukur yan na sosyal tesisler yap lmal ve bu civarda Denizli ad yla özdeflleflen yöresel Denizli ürünlerinin sat fl yeri oluflturulmal d r. Böylece hem Denizli nin b çak, tekstil, ayakkab gibi ürünlerinin tan t m sa lanm fl olur hem de turistler için aktivite yerleri oluflturulmufl olur. Sarayköy, Karahay t ve Pamukkale bölgelerinde 60 derece s cakl a kadar ç kan termal sular mevcuttur. Bu sular n kalp, damar sertli i, tansiyon, romatizma, deri ve damar hastal klar na iyi gelmektedir. Özellikle k fl aylar nda bölgede termal turizm faaliyeti bulunmaktad r. Ancak bu yeterli de ildir. fiifal sular n iyi anlat lmas, termal sa l k ve kür merkezlerinin kurulmas durumunda Denizli de turizmden ekonomiye ciddi katk lar sa layacak potansiyele sahiptir, bunun iyi de erlendirilmesi gerekir. Denizli nin en önemli sorunlar ndan birisi, Pamukkale ye günübirlik gidifl ve gelifllerdir. limize gelen turistlerin tamam na yak n seyahat acenteleri taraf ndan otobüslerle getirilmekte, geceleme ve al flverifl yapma adeta ortadan kalkm flt r. Denizli ekonomisinde turizmin yeniden önemli duruma gelmesi geceleme say s n n artmas na ve turistin çevreyi tan mas na ba l d r. Pamukkale ye gelen tur otobüslerinde cips ve içki servisi yap lmaktad r. Bu durumun denetim alt na al nmas gerekmektedir. Çünkü bu ilimizden yap lacak al flverifli, dolay s yla ekonomiyi olumsuz etkilemektedir. Denizli inanç turizmi bak mdan önemli bir merkez konumundad r. Milattan önceki y llardan itibaren uygarl klara ev sahipli i yapan Denizli de yaklafl k 50 antik kent bulunmaktad r. Bunlar aras nda Milattan Önce 2. yüzy lda kurulan Hierapolis Antik Kenti nde, Aziz Philip Kilisesi vard r. H ristiyanl k ve Yahudilik için önemli simgeleri bulunan bu kulise bir an önce restore edilerek, inanç turizmine kazand r lmal d r. H ristiyanlar için çok önemli olan ikinci antik kent ncil de ad geçen Anadolu'daki ilk 7 kiliseden birinin olmas dolay s yla Laodikya d r. H ristiyanlar için önemli olan üçüncü antik kent de Honaz ilçesindeki Colossae d r. H ristiyanl ilk kez sistematik halde yaymaya bafllayan Aziz Pavlos'un, Colossae da konaklad bilinmektedir. Bu antik kentlerin tan t mlar n n iyi yap lmas durumunda; inanç turizmi için Denizli, tercih edilen bir il olacakt r. Hierapolis Antik Kenti içerisinde yer alan Arkeoloji Müzesi nde tarihi eserler sergilenmektedir. Ancak bu müze, mesai saatleri içerisinde aç kt r. Turizmin mesaisi olmad düflünülürse bu müzenin de hiç kesintisiz sabah 8 den akflam 8 e kadar aç k tutulmas gerekmektedir. Rehberlerin; müzeleri, tarihi mekânlar daha kapsaml anlatmas gerekir. Hiçbir zaman amac m z tek tarafl para kazanmak olmamal. limize gelen turistlere anket düzenleyerek, memnuniyetleri de erlendirilmelidir. Anketlerde özellikle gezilmesi gerekli yerlerin gezilip, gezilmedi i, tarihi yerler hakk nda detayl bilgiler verilip verilmedi i gibi sorular sorulmal d r. Pamukkale de termal havuz oluflturulmal d r. Mevcut oteller yenilenmeli, yeni oteller de aç lmal d r. O EkipmanlarıTelekomünikasyon Fuarı Teknolojisi ve Ekipmanlar Fuarı Dekorasyon Ürünleri Geliştirme Merkezi

5 DENİZLİ TİCARET ODASI DTO HABER 7 ayda ihracat %39,60 EYLÜL oran nda artt Ocak Temmuz 2010 ta- aras nda Denizli Tekstil ve 01rihleri Konfeksiyon hracatç lar Birli i (DETK B) taraf ndan kayda al nan ihracat rakam geçen y l n ayn dönemine göre yaklafl k yüzde 39,60'l k bir art flla 719 milyon 111 bin 946 dolar olarak gerçekleflti. Temmuz 2010 içerisinde kayda al nan tekstil ve konfeksiyon ihracat kay t rakam ise 103 milyon 353 bin 104 dolar olup, 2009 y l - n n Temmuz ay rakamlar na göre yüzde 23,33 lük bir art fl gösterdi. Ocak Temmuz 2009 / 2010 döneminde, tekstil ve konfeksiyon ihracat n n üç ana kalemini oluflturan mamullerden bornoz-sabahl k ihracat nda yüzde 3.2 lik, havlu ihracat nda yüzde 21.7 lik, çarflaf-nevresim ihracat nda ise yüzde13.2 lik bir art fl meydana geldi. Bu üç kalemin toplam ihracat içindeki pay yüzde 54,4 tür y l nda 27 Avrupa Birli i ülkesine yap lan ihracat, geçen y l n Ocak- Temmuz dönemine göre yaklafl k yüzde 30 artarak 552 milyon 460 bin 862 dolar olarak gerçekleflti. Bu rakam toplam ihracat n yaklafl k yüzde ünü oluflturuyor. Ülkeler baz nda gerçeklefltirilen ihracat rakamlar n n Ocak Temmuz döneminde ilk 10 ülkeye göre da l m afla daki flekildedir: Ocak Temmuz 2009/2010 dönemi karfl laflt rmas nda, toplam 125 ülkeye ait ihracat kay t rakamlar incelendi inde; ilk üç s ray alan ülkelerden Almanya ya yönelik ihracatta yüzde 25.5 lik, talya ya yap lan ihracatta yüzde 53.5 lik, ngiltere ye yap lan ihracatta da yüzde 22.3 lük bir art fl meydana geldi i görülüyor. Ruhsats z madenlere el konulacak Ruhsat olmadan ya da baflkas na ait ruhsat alan içerisinde üretim yap ld tespit edilen madenlerin faaliyetleri durdurularak, üretilen madene el konulacak. Bunu yapanlar hakk nda, üretilen ve el konulma imkan ortadan kalkan madenlerin ocak bafl fiyat - n n 2 kat tutar nda para cezas verilecek. Sevk fifli olmadan maden sevk yat tespit edilmesi durumunda da madene el konulacak, madenin ocak bafl sat fl bedelinin 5 kat tutar nda idari para cezas uygulanacak. Maden Kanunu'nda ve Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun, 24 Haziran 2010 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girdi. Buna göre, maden üretim faaliyetleriyle, bu faaliyetlere dayal ruhsat sahas ndaki tesisler için ifl yeri açma ve çal flma ruhsatlar l Özel dareleri taraf ndan verilecek. mar alanlar içinde kalan madencilik faaliyetleri ise ilgili yerel merciden izin al narak yap labilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl, madencilik faaliyetlerinin yap lmas ve ruhsatland rma ifllemlerinin yürütülmesini, gerekli görülen durumlarda, ilgili kurulufllar n da görüfllerini alarak ruhsat verilmifl alanlarda kazan lm fl haklar n korunmas flart yla k s tlayabilecek. K s tlama gerekçesi ortadan kalkan alanlar, ihale yoluyla aramalara aç labilecek. Devlet ormanlar ndaki maden aramalar nda Orman Kanunu uygulanacak Devlet ormanlar içinde yap lacak maden arama ve iflletme faaliyetleriyle, bu faaliyetler için zorunlu ve ruhsat süresine ba l olarak yap lan geçici tesislere, Orman Kanunu hükümleri uygulanacak. Devlet ormanlar nda maden aranmas ve iflletilmesi ile madencilik faaliyeti için zorunlu olan su, haberleflme, yol ve altyap tesislerinin yap m na, bedeli karfl l - nda Çevre ve Orman Bakanl nca izin verilebilecek. Devlet ormanlar s n rlar içindeki tohum meflcereleri, gen koruma alanlar, muhafaza ormanlar, orman içi dinlenme yerleri, nadir ekosistemlerin bulundu u alanlarda yap lacak maden faaliyetlerine iliflkin ruhsat n verilmesi, Çevre ve Orman Bakanl n n yetkisinde olacak. Yaban hayat n koruma ve gelifltirme sahalar nda maden arama ve iflletme faaliyetleriyle, bu faaliyetler için gerekli geçici tesislere çevresel etki de erlendirme raporunda belirlenen esaslar dahilinde izin verilecek. Madencilik faaliyetleriyle ilgili, mühendislerce haz rlanan projelerin il özel idaresine verilmesi zorunlu olacak. Ocak bafl fiyat n n 2 kat tutar nda para cezas Ruhsat olmadan ya da baflkas na ait ruhsat alan içerisinde üretim yap ld n n tespiti halinde de faaliyetler durdurularak, üretilen madene el konulacak. Bu eylemi gerçeklefltirenler hakk nda, üretilen ve el konulma imkan ortadan kalkan madenlerin ocak bafl fiyat n n 2 kat tutar nda para cezas verilecek. Sevk fifli olmadan maden sevk yat tespit edildi inde madene el konulacak, madenin ocak bafl sat fl bedelinin 5 kat tutar nda idari para cezas uygulanacak. Ham madde üretim izni olmadan üretim yap ld n n ve ham maddenin kamuya ait projelerde kullan ld n n tespit edilmesi halinde faaliyetler durdurulacak. Madencilik faaliyetleri ile ilgili ruhsat verilmesi için harç ve teminat yat r lmas zorunlu olacak. Maden üretiminde devlet hakk, ocaktan ç kar lan madenin ocak bafl ndaki fiyat ndan al - nacak. Devletin hüküm ve tasarrufu alt nda bulunan yerlerde yap lacak madencilik faaliyetlerinden devlet hakk yüzde 30 fazlas yla al nacak. flletme projesine ayk r faaliyette bulunulmas ve faaliyetlerin can ve mal güvenli i aç s ndan tehlikeli bir durum oluflturuldu unun tespit edilmesi durumunda maden üretimine yönelik faaliyetler durdurulacak. 15 iflçisi olan iflletmeler bir maden mühendisi istihdam edecek Maden iflletme faaliyetleri, maden mühendisi nezaretinde yap lacak. Yeralt üretim yöntemi ile çal flan iflletmeler ile en az 15 iflçi çal flt ran aç k iflletmeler asgari bir maden mühendisini daimi olarak istihdam edecek. Daimi istihdam edilen maden mühendisi, kanun ve yönetmeliklerle belirlenen flartlar tafl mas kayd yla, ifl güvenli i ile görevli mühendis veya teknik elemanlar n üstlendi i görev ve sorumlulu u da yerine getirecek. Maden ruhsat sahiplerinin ruhsat sahalar n n bir k sm nda veya tamam nda üçüncü kiflilere yapm fl olduklar rödövans sözleflmelerinde, bu alanlarda yap lacak madencilik faaliyetlerinden do acak ifl sa l ve güvenli i ile ilgili idari, mali ve hukuki sorumluluklar, rödövansç ya ait olacak. Bu durum, ruhsat sahibinin Maden Kanunu'ndan do an sorumluluklar n ortadan kald rmayacak. Yasayla ayr ca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl na merkez teflkilat nda kullan lmak üzere 130 kadro ihdas edilecek.

6 6 EYLÜL 2010 DTO HABER DENİZLİ TİCARET ODASI flyeri açmaya yeni kriterler getirildi Yönetmeli e iliflkin Bakanlar Kurulu karar, 25 Temmuz 2010 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mland. Yönetmeli e göre, flyeri Açma ve Çal flma Koflullar na liflkin Yönetmelikte De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik'in flyerinde Aranacak Genel fiartlar bölümüne "Büyükflehir belediyesi ile nüfusu 100 bini geçen belediye s n rlar içinde aç lacak ekmek f r nlar n n bu amaca tahsisli ayr k nizamda müstakil binalarda aç lm fl olmas (Ancak, al flverifl merkezleri içinde bulunan bin metrekare ve üstü alana sahip hipermarket, süpermarket, grossmarket ve megamarket gibi adlarla aç lan iflyerleri bünyesinde yer alan f r nlarda ayr k nizamda müstakil bina flart aranmaz.) Yan c ve parlay c madde kategorisindeki s v lar n depolanmas amac yla kullan lan tesis ve düzeneklerde, iflyeri açma ve çal flma ruhsat nda kay tl hacimden fazla ve baflka kategoriden s v depolanmamas, bu tesis ve düzeneklerde gerçeklefltirilecek tadilatlar n ruhsata ifllenmeden faaliyete geçirilmemesi. Fabrika, flantiye, nakliye filosu ve benzeri iflletmelerin ticari amaç d fl nda kendi faaliyetlerinin gerekli k ld yan c ve parlay c madde kategorisindeki s v lar n depolanmas veya kendi araçlar na yak t ikmali yap lmas amac yla kullan lan düzenekler, özel mevzuat ndaki hükümler sakl kalmak kayd yla, bu Yönetmelik ekindeki depolama hacimleri esas al - narak gayris hhi müessese olarak ruhsatland r l r" maddeleri eklendi. Dilekçe formlar de ifltirildi Yönetmelikte yer alan Gayris hhi Müessese Açma Ruhsat Baflvuru/Beyan Formu'nun sonuna " flyerinde yan c ve parlay c madde kategorisindeki s v lar n depolanmas amac yla bulunacak depolar n hacmi**:1.depo... 2.depo.. 3.depo.. 4.depo.. 5.depo. flyerinde yan c ve parlay c madde kategorisindeki s v - lardan depolanmas na izin verilenlerin s n f /s n flar **:" ibareleri ile "Akaryak t, s v laflt r lm fl petrol gaz, s v laflt r lm fl do al gaz ve s k flt r lm fl do al gaz istasyonu niteli indeki iflyerleri için doldurulacakt r" cümlesi eklendi. Seyyar su ürünleri araçlar na standart Ayn Yönetmeli in eki S hhi Müesseler çin S n flar na ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler bölümünün S hhi Müesseseler çin S n flar - na ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler k sm n n Lokanta, Ayakta Yemek Yenilen Yerler, Kafeterya, Yeme i Pakette Satan yerler ve Benzeri flyerleri bafll nda yer alan Su ürünleri seyyar sat fl araçlar alt bafll k eklenerek, su ürünleri perakende sat fl - n yapacak seyyar sat fl araçlar nda aranacak flartlar belirlendi. Buna göre; araç kendinden hareket edebilir veya çekilebilir karavan tipi, kapal kasal olacakt r. Tezgahlar paslanmaz olacak. Camekanl ve so- utuculu sat fl ve sergi dolab, so utuculu ürün ve buz muhafaza dolab, kapasiteye uygun su deposu ve lavabo, s cak ve so uk su tertibatl musluklar ile el dezenfeksiyon sistemi, Parazit kontrol lambas, elektrik ve ayd nlatma sistemi için jeneratör, d - flar dan elektrik çekebilme donan m, at k su toplama deposu bulunacak. Kesim ve dilimleme ekipmanlar da paslanmaz olacak. nternet salonlar nda her türlü televizyon yay n yasak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Bakanlar Kurulu kararıyla değiştirilerek, işyeri açmak için aranacak genel şartlara yeni kriterler getirildi. Ayn Yönetmeli in eki S hhi Müesseseler çin S n flar na ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler k sm - n n Kahvehane, K r Kahvesi, Oyun Salonu, nternet Salonu, Çay Bahçesi, Çay Oca ve Benzeri flyerleri bölümünün nternet kafe alt bafll na " nternet salonlar nda her türlü televizyon yay n yasakt r" ifadesini ekledi. Güzellik ve Masaj salonlar na yeni hükümler getirildi Ayn Yönetmeli in ekinde yer alan S hhi Müesseseler çin S n flar - na ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler k sm n n Otel ve Pansiyonlar bölümünden sonra gelmek üzere "Güzellik Salonlar ", "Masaj Salonlar " eklendi. Yönetmelik gere i; güzellik salonlar için ortak hükümlere ilave olarak, salonun zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte döflenmifl olmas n n yan s ra, birim ve bölümler faaliyet alanlar n n özelli ine göre beton, alç pan, suntalam ve benzeri malzemelerle yap lm fl bölmeler ile birbirinden ayr lacak, tüm birimlerde havaland rma ve ayd nlatma yeterli olacak flekilde sa lanacak. Is tma, so utma ve havaland rma kalorifer veya klima ile yap lacak. Girifl ve salon dahil bütün duvarlar ya l boya veya benzeri maddeler ile boyanm fl veya kaplanm fl olacak. çerisinde ifllemlerin gerçeklefltirilece i cilt (yüz ve boyun) bak m birimi, epilasyon/depilasyon birimi, vücut bak m birimi, el ve ayak bak m birimi, bronzlaflt rma birimi ile makyaj biriminden en az birinin bulunmas zorunlu olmakla birlikte iste e ba l olarak kuaför birimi de bulundurulabilecektir. çerisine yatak konulacak birim 6 metrekareden küçük olmayacak ve birimlerin özelli ine göre mekanlar, müstakil ya da ortak mekan halinde düzenlenecek. Kiflilerin kullan m na uygun flekilde döflenmifl, kiflinin karfl - land ve yap lacak uygulama ve ifllemlere kadar bekledi i, içerisinde sekreterya bölümünün yer ald en az 15 metrekare büyüklü ünde bir bekleme salonu; kiflilerin kullan m alanlar ndan izole edilmifl ve at klar için kapal bir konteyn r veya kabinin bulundu u bir at k toplama birimi; uygulanacak ifllemlerde kullan lan malzemelerin sterilizasyonunu sa lamak için kimyasal dezenfektanlar veya s l sterilizatörler veya UV sterilizatörlerin bulundu u bir sterilizasyon birimi bulunacak. Bay ve bayanlar için s cak suyu akan, aynal, lavabolu, s v sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayr tuvaletler bulunacak. Güzellik salonlar nda, kullan lan makine veya ürün ile ilgili kan tlanm fl etkilerinin d fl nda etki vadeden, tüketiciyi yan lt c reklam faaliyetinde bulunulmayacak. Masaj salonlar için ortak hükümlere ilave olarak; salonun zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte döflenmifl olacak. Birim ve bölümler faaliyet alanlar n n özelli ine göre beton, alç pan, suntalam ve benzeri malzemelerle yap lm fl bölmeler ile birbirinden ayr lacak, tüm birimlerde yeterli havaland rma ve ayd nlatma sa lanacak. Is tma, so utma ve havaland rma kalorifer veya klima ile yap lacak. Girifl ve salon dahil bütün duvarlar ya l boya veya benzeri maddeler ile boyanm fl veya kaplanm fl olacak. Güzellik ve masaj salonlar 1 y l içinde yönetmeli e uygun hale gelmezse kapat lacak Bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihte mevzuata uygun olarak ruhsatland r lm fl bulunan güzellik salonlar ile masaj salonlar bir y l içinde durumlar n bu Yönetmeli e uygun hale getirmek zorundad r. Bu flartlar yerine getirmeyen güzellik salonlar ile masaj salonlar n n iflyeri açma ve çal flma ruhsatlar iptal edilece i yönündeki geçici madde de yönetmeli e girdi. Uluslararas tekstil ikili görüflme etkinli i, 29 Ekim de E ge Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisli i Bölümü'nün geleneksel olarak düzenledi i Uluslararas zmir Tekstil ve Haz r Giyim Sempozyumlar n n 12. si (IITAS 2010), Ekim 2010 tarihleri aras nda zmir de Çeflme Alt nyunus Hotel' de gerçeklefltirilecek. EBIC EGE, IITAS Sempozyumu kapsam nda, 29 Ekim 2010 Cuma günü 09:30 17:00 saatleri aras nda, ücretsiz olarak Uluslararas Tekstil kili Görüflme Etkinli i düzenleyecek. Gerek yurt içinden gerekse yurt d fl ndan tekstil ve haz r giyim endüstrisinden gelen çok say da kat l mc n n ilgi gösterece i ve alan nda dünyan n en önemli tekstil ve haz r giyim sempozyumlar aras nda ön s ralara yerleflen bu uluslararas sempozyum, sektörün problemlerinin tart fl ld, en son yeniliklerin ve güncel konular n paylafl ld, karfl l kl bilgi al flveriflinin sa land bir platformdur. Dünyan n en ünlü uzmanlar n n ve firmalar n n bildiriler sunaca ve çeflitli aktiviteler ile zenginlefltirilecek olan sempozyum kapsam nda ikili görüflme etkinli i düzenlenecek. Ücretsiz ikili görüflme etkinli ine kat lmak için adresine, 8 Ekim 2010 tarihine kadar kay t olunmas gerekiyor. Kay t olduktan sonra, profil oluflturulup firmalarla ikili görüflme talepleri web sitesi üzerinden yapabilecek. Boya sektörüne özel ikili görüşmeler 25 Eylül de BOSAD Sabanc Üniversitesi ile Avrupa flletmeler A iflbirli inde, 25 Eylül 2010 Cumartesi günü saat 11:00-17:00 saatleri aras nda stanbul Lütfi K rdar Uluslararas Kongre ve Sergi Saray nda, boya sektörü bir araya getirilecek. Yurt içinden ve yurt d fl ndan bu faaliyete kat larak boya sektöründe teknolojik çözümler aramak veya sunmak isteyen, yenilikçi ürünlerini veya yeni gelifltirilen teknolojileri de erlendirmeyi amaçlayan firmalar n temsilcilerinin birebir buluflacaklar bu etkinlik çerçevesinde, boya sektöründe kat l mc iflletmelerin teknolojik iflbirlikleri ve teknoloji transferi anlaflmalar gerçeklefltirmeleri, Avrupa pazarlar na aç larak ihracat kapasitelerini art rmalar hedefleniyor. BOSAD tecrübesi ve Avrupa flletmeler A yetkinli i ile gerçeklefltirilecek etkinlik sayesinde Paint stanbul 2010 Fuar nda ziyaretçi veya kat l mc olarak bulunacak iflletmelerin ikili görüflmeler vas tas ile; teknoloji, ürün ve hizmetlerini tan tmak, gelecekteki endüstriyel, ticari ve Ar-Ge ortakl klar için firmalarla tan flmak, yeni teknolojiler, ürünler ve çözümler hakk nda bilgi edinmek ve yabanc pazarlara aç l mlar nda önemli bir ivme kazanmalar hedefleniyor. Ücretsiz olarak gerçeklefltirilecek etkinlikle ilgili detayl bilgi almak isteyen firmalar, adresini ziyaret edebilir. Son kay t tarihi 13 Eylül Pazartesi 2010 olup, toplant talebi için son tarih 17 Eylül Cuma d r.

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 322 8 MAYIS 2015 ADASO da fikur Hizmet Noktas Üyelerimizin fikur a gitmeden ifllemlerini kolayl kla yapabilmesi ve fikur un destek ve faaliyetleri hakk nda k sa yoldan bilgi alabilmesi

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

ADANA NIN GURUR TABLOSU

ADANA NIN GURUR TABLOSU YAYINI YIL: 17 SAYI: 325 1 TEMMUZ 2015 Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamas nda kapsam geniflletildi Maliye Bakanl nca 20.06.2015 tarih ve 29392 nolu Resmi Gazete de yay mlanan 454 seri nolu

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Çomu: Adana ya liman yap lmal

Çomu: Adana ya liman yap lmal YAYINI YIL: 16 SAYI: 317 16 fiubat 2015 Türk Eximbank tan ihracata destek Türk Eximbank taraf ndan uluslar aras ticaret finansman programlar ile ihracatç lara ve ihracata dönük üretim yapan firmalara hizmet

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. Hollanda dan ifl dünyas na davet. Gazetesi

ADANA SANAY ODASI. Hollanda dan ifl dünyas na davet. Gazetesi Baflbakan Yard mc s Akdo an, Adana ifl dünyas ile bir araya geldi Baflbakan Yard mc s Yalç n Akdo an, bir dizi programa kat lmak üzere geldi i Adana da ifl dünyas temsilcileriyle bir araya gelerek görüfl

Detaylı

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet nternet kafe iflletenlere e itim verilecek GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli Botanik Bahçesi nin TEMEL ATILDI 4 KASIM

Detaylı

2013 y l S ra No. 2014 y l S ra No 87 + 145 113 206 277 319 379 388

2013 y l S ra No. 2014 y l S ra No 87 + 145 113 206 277 319 379 388 kinci 500 de 9 Adana sanayi firmas yer ald Sanayi Odas taraf ndan aç klanan Türkiye nin kinci 500 Büyük Sanayi Kuruluflu aras na Adana dan 9 sanayi firmas girdi. Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç,

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / HAZ RAN 2005 / SAYI:209 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R

Detaylı

TO Heyeti Elaz da A rland

TO Heyeti Elaz da A rland AYLIK GAZETE YIL: 13 SAYI: 145 TEMMUZ 2008 TO Heyeti da A rland stanbul Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluflan 67 kiflilik bir heyet, Odam z n daveti üzerine 'a geldi. 25-27 Temmuz

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PART S

ADALET VE KALKINMA PART S YAYINI YIL: 17 SAYI: 324 15 HAZ RAN 2015 Yerli Mal Belgesi ile %15 e kadar fiyat avantaj Sanayicilerin y llard r talep etti i, kamu ihalelerinde yerli ürün imal eden firmalara avantaj sa lanmas na yönelik

Detaylı

Gözler YAfi toplant s nda

Gözler YAfi toplant s nda GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gözler YAfi toplant s nda HABER 18 DE 1 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Yüksek Askeri

Detaylı

Elektrikte kay p ve kaçak azald

Elektrikte kay p ve kaçak azald GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ankara da Avrupa Baflkentleri için özel günler düzenlenecek HABER 18 DE 19 KASIM 2013 SALI

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 26 Milletvekili DOLANDIRILDI HABER 18 DE 4 EYLÜL 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Bozk rda

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

Gelecek y l 115 gün tatil yapaca z

Gelecek y l 115 gün tatil yapaca z GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gelecek y l 115 gün tatil yapaca z HABER 18 DE 24 EK M 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Meclis,

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı