Birleþme ve satýn alma raporu: Küresel büyüme beklentileri. Uluslararasý Raporlar 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Birleþme ve satýn alma raporu: Küresel büyüme beklentileri. Uluslararasý Raporlar 2011"

Transkript

1 Birleþme ve satýn alma raporu: Küresel büyüme beklentileri Uluslararasý Raporlar 2011

2 Ýçindekiler 01 Giriþ 02 Küresel genel bakýþ 05 Kuzey Amerika 06 Avrupa 08 BRIC 10 Dünyanýn geri kalaný 12 Birleþme ve satýn alma tecrübemiz Organizasyonumuz Bu yayýndaki Grant Thornton, biz ve bizim, küresel bir üye firmalar örgütü olan Grant Thornton International Ltd veya her biri ayrý bir yasal kimliðe sahip ve diðerlerinin eylemlerinden sorumlu olmayan bir ya da daha fazla üye firmaya iþaret eder.

3 Giriþ 2011 yýlýna girerken daha da güçlenen kredi ve hisse senedi piyasalarýnýn desteðini alan büyük ölçekli aile þirketleri, küresel ekonomi aþama aþama krizden çýkarken, birleþme ve satýn alma planlarýna yeniden güven duymaktadýrlar. Grant Thornton International, uluslararasý ölçekte hazýrlanan raporlarý vasýtasýyla, 19 yýldan beri büyük ölçekli aile þirketlerinin görüþlerini öðrenmektedir. Aralýk 2010'da yapýlan son araþtýrma, 39 ülkede 6000 katýlýmcýnýn yüzde 34'ünün satýn alma planladýðýný ve bunun da geçen yýla göre sekiz puanlýk bir artýþý ifade ettiðini göstermiþtir. Ekonomik ve finansal koþullarýn iyileþtiði bir dönemde, büyük ölçekli aile þirketleri, bakýþ açýlarýný, ayakta kalmaktan çok, stratejik büyümeye çevirirken tekrar satýn alma planlarýna yönelmektedirler. Gerçekten, temeldeki güvenin önemli olduðu bir piyasada, ticari ve/veya finansal alýcýlarýn piyasadan çýkmak isteyen satýcýlar ile iþ yapmaya istekli olduðuna inanan büyük ölçekli aile þirketlerinin sayýsýnda dikkate deðer artýþlar olmuþtur. Büyük ölçekli aile þirketleri birleþme ve satýn alma piyasasýna dönerken, Grant Thornton'un 100'ü aþkýn üye firmasýndan oluþan küresel örgütü de dünyanýn tüm önemli ticaret merkezlerinde birleþme ve satýn alma konusunda uzman tavsiyeleri sunmaktadýr. Aykut Halit Grant Thornton Türkiye Baþkaný Büyüme odaklý firmalar, daha kararlý bir küresel ekonomi ve duyarlý satýcýlarýn bileþiminin ilgi çekici satýn alma fýrsatlarý yarattýðýný hissetmektedirler. Dahasý, yatýrýlacak önemli ölçüde sermayesi olan özel hisse senedi alýcýlarý da yeni anlaþmalar için güçlü bir istek göstermektedirler. Gerçekten, Grant Thornton'un üye firmalarý birleþme ve satýn alma faaliyetlerinde kesin bir canlanma olduðunu bildirmektedir ve bu da kendisini hem tamamlanan iþlem sayýsý ile hem de genel havadaki iyileþme ile göstererek, 2011 boyunca da faaliyetteki bu artýþýn sürdürülebileceðine iþaret etmektedir. Küresel büyüme beklentileri 1

4 Küresel genel bakýþ Araþtýrmalar, küresel ekonomi krizden çýkarken, büyük ölçekli aile þirketlerinde geleceðe olan güvenin yaygýnlaþtýðýný göstermektedir. Ankete katýlanlarýn yaklaþýk yüzde 34'ü satýn alma yoluyla büyümeyi planladýklarýný söyledikleri için, anketimiz 2011 yýlýnda birleþme ve satýn almada yukarýya doðru bir hareket olacaðýnýn iþaretini vermektedir. Bir yýl önce, küresel ekonomi ve fon kaynaklarýnýn durumu hakkýnda çok daha ihtiyatlý bir tutum var iken, görüþülen büyük ölçekli aile þirketlerinin sadece yüzde 26'sý bu görüþteydi (Þekil 1) Önemli bölgelerdeki büyük ölçekli aile þirketleri, satýn alma planlarý konusunda bu yýl 2010'a göre daha olumludurlar. Yüzde 44'ün satýn alma yoluyla büyümeyi planladýðýný söylediði BRIC ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) en önde yer almakta ve bu, geçen yýl yüzde 27 olan orana göre büyük bir artýþa iþaret etmektedir. Kuzey Amerika'da, büyük ölçekli aile þirketlerinin yüzde 41'i satýn alma yapmayý düþünmekte (2010: yüzde 32), Ýngiltere'de ise oran yüzde 36 olmaktadýr (2010: yüzde 26) Ayný þekilde, kýta Avrupasý'nda da þirketlerin yüzde 28'i büyümeyi satýn alma yoluyla gerçekleþtirmeyi planlamaktadýr (2010: yüzde 25) Dünyanýn geri kalanýnda da satýn alma beklentileri daha yüksektir ve þirketlerin yüzde 23'ü yeni anlaþmalar yapmayý düþünmektedir (2010: yüzde 20) Þekil 1: Gelecek üç yýlda satýn alma yoluyla büyüme planlarý Ortalama þirket yüzdesi BRIC Kuzey Amerika Ýngiltere ve Ýrlanda Kýta Avrupasý Dünyanýn Geri Kalaný Küresel Son 18 ila 24 ay içinde, çoðu þirket zorlayýcý ekonomik ortama dayanabilmek için maliyet yapýlarýný iyileþtiren çalýþmalara odaklandýlar. Þimdi 2011'in ilk yarýsýnda birçok þirket küresel krizi atlatýrken, maliyetleri düþürme ya da hayatta kalma yerine stratejik büyüme tekrar ön plana çýkmýþtýr. Satýn alma yapmaya eðilimli þirketlerin yaklaþýk yüzde 66'sý, büyüme planlarýnýn ardýndaki temel unsurlardan birisinin iþin çapýný büyütmek olduðunu söylemektedir: 2010'da bu grup sadece yüzde 48 idi. (Þekil 2) Katýlanlarýn yüzde 66'sý da yeni piyasalara girme hedeflerinin olduðunu belirtmektedir (2010: yüzde 57) BRIC ülkelerinde, yeni teknoloji ya da yerleþmiþ markalarýn edinilmesi de hemen hemen ayný derecede önemli olarak belirtilmiþti. Katýlanlarýn yüzde 63'ü bunu, büyüme planlarýnýn ardýndaki temel nedenlerden birisi olarak belirtmiþlerdir (2010: yüzde 44) 2 Küresel büyüme beklentileri

5 Büyüme arayýþý içinde olan þirketlerden yaklaþýk yüzde 32'si baþka ülkelerde satýn alma yaparak büyümeyi planlamaktadýr. Bu oran geçen sene yüzde 28 idi. Özellikle kýta Avrupa'sý genelinde sýnýr ötesi Satýn alma yönünde güçlü bir eðilim görülüyor. satýn alma planlayan katýlýmcýlarýn yüzde 41'i, belki de iç piyasadaki sýnýrlý büyüme seçenekleri nedeniyle, uluslararasý fýrsatlarý araþtýrdýklarýný söylemiþlerdir (2010: yüzde 34) Genel olarak, þirketlerinin sahipliðinde bir deðiþme bekleyen büyük ölçekli aile þirketlerinin sayýsýnda yýl bazýnda önemli bir deðiþiklik olmamýþtýr (Þekil 3) Fakat Amerika Birleþik Devletleri, Ýngiltere, Çin ve Hindistan gibi önemli piyasalarda, þirketlerini profesyonel ya da özel alýcýlara satmayý uman þirket sahipleri belirgin bir biçimde artmýþtýr. Sonuçlar ile ilgili olarak, Grant Thornton Türkiye Baþkaný Aykut Halit þöyle söylemektedir: Ýyi yönetilen þirketler aranan hedeflerdir ve yoðun ilgi uyandýracaktýr. Son zamanlarda, yüksek kaliteli þirketlerin alýcýlardan çok iyi fiyatlar aldýklarýný tekrar görmekteyiz. Birçok þirketin bilançosunda yüklü nakit varlýklarýn olmasý ve özel yatýrým fonlarýnýn eldeki sermayeyi kullanma zorunluluðu karþýsýnda, profesyonel bir alýcýya ya da finansal bir kuruluþa þirketlerini satma konusunda büyük ölçekli aile þirketlerinin daha da umutlu olacaklarý söylenebilir. Þekil 2: Büyüme planlarýnýn ardýndaki temel nedenler Küresel bazda ortalama þirket yüzdesi Yeni coðrafi piyasalara eriþim Ýþin çapýný büyütmek Yeni teknoloji edinmek Daha düþük masraflý operasyonlar Þekil 3: Þirket sahipliðinin deðiþmesi halinde beklenen alýcýlar Küresel bazda ortalama þirket yüzdesi Ticari alýcý Finansal yatýrýmcý Yönetim Aile Küresel büyüme beklentileri 3

6 Bu arada araþtýrmamýz, büyümenin finansmaný konusunda, katýlanlarýn yüzde 69'unun daðýtýlmayan karlarý, yüzde 54'ünün banka fonlarýný ve yüzde 18'inin de özel fonlarý kullanmayý düþündüklerini göstermiþtir. Büyük ölçekli aile þirketleri arasýnda, borsaya kote olma isteðinin biraz azaldýðýný görmekteyiz. Sadece yüzde 5 önümüzdeki üç yýl içinde borsaya kayýt olmayý planladýðýný söylemiþtir. Bu oran 2010'da yüzde 7 idi (Þekil 4) Çin ise en istekli ülkeler arasýnda yer almakta ve ülkedeki büyüme fýrsatlarýný yansýtan bir þekilde geçen seneye göre yüzde 13 artýþla, katýlýmcýlarýn yüzde 24'ü borsaya kote olmayý planlamaktadýr yýlýnýn baþýnda, büyük ölçekli aile þirketleri hem satýn alma istekleri hem de profesyonel alýcýlarýn geleneksel çýkýþ yollarýnýn tekrar açýlmasýna duyduklarý güven açýsýndan iyimser iþaretler vermektedirler. Þüphesiz, bu güvenin iþlemlere dönüþmesi zaman alacaktýr ama gene de 2011'de birleþme ve satýn almanýn hacminde bir artýþ gözlenmektedir. Güvenin artýþý ve þirketlerin iyileþen ekonomik koþullardan ve daha kalýcý finansmandan yararlanmasý ile birlikte, küresel görünüm de daha olumlu bir duruma girmektedir. Þekil 4: Borsaya kote olma planlarý Ortalama þirket yüzdesi BRIC Dünyanýn Geri Kalaný Kuzey Amerika Kýta Avrupasý Ýngiltere ve Ýrlanda Küresel Son zamanlarda, yüksek kaliteli þirketlerin alýcýlardan çok iyi fiyatlar aldýklarýný tekrar görmekteyiz. Aykut Halit Grant Thornton Türkiye Baþkaný 4 Küresel büyüme beklentileri

7 Bölgesel bakýþ: Kuzey Amerika Þekil 5: Satýn alma yoluyla büyüme planlarý Ortalama þirket yüzdesi Kanada Amerika Küresel Þekil 6: Þirket sahipliðinin deðiþmesi halinde beklenen alýcýlar Ortalama þirket yüzdesi Finansal yatýrýmcý Ticari alýcý Satýn alma için önemli ölçüde bekleyen talep vardýr. Stephen McGee Amerika Birleþik Devletleri, Kurumsal Finansman Bölüm Baþkaný Yönetim Aile Kuzey Amerika Küresel Satýn alma, Amerika ve Kanada'da þirket stratejisinin iyi bilinen bir aracýdýr. Dolayýsýyla, bölgedeki büyük ölçekli aile þirketlerinin yüzde 41'inin satýn alma planlamasý þaþýrtýcý deðildir (Þekil 5) Bu sayý geçen seneye göre dokuz puanlýk bir artýþ göstermektedir. Bölgede güvenin artmasý, iþin çapýný büyütme isteðinin en önemli neden olarak ortaya çýkmasýna da yansýmýþtýr. Bu unsur, katýlýmcýlarýn yüzde 70'i tarafýndan belirtilmiþtir (2010: yüzde 51) Grant Thornton Amerika Birleþik Devletleri, Kurumsal Finansman, Bölüm Baþkaný olan Stephen McGee þöyle diyor: Durgun geçen iki yýldan sonra, ekonomi ve kredi piyasasýndaki iyileþmeler ile birlikte, hem þirketler hem de özel alýcýlar için, iç piyasada büyümenin yavaþladýðý bir dönemde, satýn alma yoluyla büyümek yatýrým faaliyetini hýzlandýrmaktýr. Ýlgi çekici bir nokta olarak, satýþ beklentisi içinde olanlarýn yüzde 50'si yani geçen yýlýn iki katý, en olasý alýcýlarýn finansal alýcýlar olacaðýna inanmaktadýr. (Þekil 6). Sonuçlar ile ilgili olarak, Stephen McGee þunu ilave ediyor: Birçok özel fon kriz öncesinde para topladý ve bu fonlarý durgunluk döneminde yatýrmak zorunda kaldý. Krediler yeniden açýlýrken ve fonlarý yatýrmak için belli bir zaman baskýsý oluþurken, çoðu özel fon da yatýrým faaliyetini hýzlandýrmaktadýr. Kazançlar ve deðerlemelerdeki artýþlar ile birlikte, Washington un yapmayý düþündüðü vergi reformu ve sermaye kazançlarý vergisi oranýnda 2013 yýlýnda veya daha önce potansiyel artýþ olasýlýðý bu piyasaya daha çok alýcýnýn girmesini saðlayacaðý için tekrar piyasaya yönelmektedirler. Küresel büyüme beklentileri 5

8 Avrupa Avrupa rakamlarý küresel ortalamalara yakýndýr ama Avrupa ülkeleri arasýnda belirgin ve ilgi çekici farklar da vardýr Araþtýrma, Ýngiltere'deki büyük ölçekli aile þirketlerinin, þirketlerini satma fikrine daha açýk olduðunu göstermiþtir. Katýlýmcýlarýn yüzde 16'sý þirket sahipliðinde bir deðiþme beklemektedir. Kýta Avrupasý için bu oran yüzde 9 dur Ýngiltere'de piyasadan çýkmayý bekleyenlerin yüzde 56'sý en olasý alýcýnýn yine piyasanýn içinden geleceðini düþünmektedir yýlýndaki yüzde 36'ya kýyasla, bu dikkate deðer bir artýþtýr Grant Thornton Ýngiltere ortaklarýndan Geoff Davies, Ýngiltere ile ilgili sonuçlar konusunda þöyle diyor: Son 12 ayda ticari alýcýlarýn yeni fýrsatlar yakalama konusundaki isteklerinde ve finansal yeteneklerinde bir iyileþme olmuþtur. 2011'de yeni anlaþmalarýn artmasýný ve en iyiler için yoðun rekabet olmasýný bekliyoruz. Birleþme ve satýn alma ile ilgili deðerlemeler de yükselmektedir ama bunlarýn iþleri týkanma noktasýna getirecek noktaya kadar devam etmesi olasý deðildir. Sonuç olarak, piyasanýn iþ yapmaya uygun olduðunu söyleyebiliriz. Birçok Avrupa ülkesinde þirketler satýn alma yoluyla büyümek istemektedir (Þekil 7) Örneðin, Fransa'daki büyük ölçekli aile þirketlerinin yüzde 39'u bir satýn alma yapmayý planlamaktadýr. (2010: yüzde 27) Benzer bir durum Ýngiltere de vardýr ve yüzde 36 satýn alma yoluyla büyümeyi beklemektedir yýlýnda satýn alma yapmayý düþünen þirketlerin yüksek bir oranda bulunduðu Polonya, 2011'de de yine tablonun üst kýsýmlarýnda yer aldý ve þirketlerin yüzde 59'u satýn alma yoluyla büyüme niyetlerini belirttiler. Grant Thornton Polonya'nýn ortaðý Maciej Richter'in gözlemi þöyle: Satýn alma Polonya þirketleri için kilit bir stratejik bir araç olmaya devam ediyor. Özellikle maliyetlerin yüksek olduðu ülkelerdeki üretim tesislerini Polonya'ya taþýyarak maliyet sinerjilerinin yaratýlabileceði koþullarda bu önem kazanýyor. Son zamanlarda ekonomik zorluklar ile karþý karþýya olan Ýrlanda'da, geçen yýla göre daha fazla þirket satýn alma yapmayý ummaktadýr. Grant Thornton Ýrlanda'nýn ortaðý Michael Neary þöyle diyor: Ýrlanda piyasasýnda gündemde olan birkaç konu var ama en önemlisi þirketlerin 2011 yýlý yurtiçi büyüme tahmininin düþük olmasýna karþýn, 2010'daki rekor seviyedeki ihracatýn getirdiði olumlu iþaretleri görmeleri oldu. 2011'de sermaye yapýsý güçlü ve iþleri iyi olan þirketlerin yeni satýn alma yapmasý olasýdýr. Ayrýca, kar marjlarýný ve verimliliði yükseltmek için birçok sektörde konsolidasyon da beklenmektedir. Þirket sahipleri artan deðerleri realize etmeye çalýþýrken, 2011'de iþlemlerde yukarýya doðru bir hareket bekliyorum. Grant Thornton, Almanya 6 Küresel büyüme beklentileri

9 Avrupa'da satýn alma yoluyla büyümek isteyen büyük ölçekli aile þirketlerinin yüzde 41'i sýnýr ötesi fýrsatlar aramaktadýr (2010: yüzde 34) Geçmiþte bu konudaki en önemli engel uygun hedeflerin yokluðu idi. Uluslararasý birleþme ve satýn alma danýþmanlarýnýn ortak çalýþmasý sayesinde bu durum önemli ölçüde deðiþmiþtir. Hollanda'da satýn alma yapmayý düþünen þirketlerin yüzde 48'i sýnýr ötesi satýn alma planlamaktadýr. Grant Thornton Hollanda ortaðý Peter den Hertog bu eðilim konusunda þöyle diyor: Þirketler için küresel olarak çalýþmak daha kolay hale geliyor. Grant Thornton'un diðer ülkelerde bulunan firmalarýndaki iþ arkadaþlarýmýz ile uygun satýn alma hedefleri ve alýcýlar konusunda müþterilerimiz adýna düzenli olarak görüþmeler yapýyoruz. Þekil 7: Satýn alma yoluyla büyüme planlarý Ortalama þirket yüzdesi Polonya Hollanda Fransa Danimarka Ýngiltere Ýrlanda Ýsveç Ýtalya Almanya Avrupa (AB) Küresel Satýn alma yoluyla büyüme isteðinin dikkate deðer bir istisnasý ise, katýlan þirketlerin sadece yüzde 11'inin satýn alma yoluyla büyüme planladýðý Almanya'dýr. Grant Thornton Almanya'nýn ortaðý Kai Bartels þöyle diyor: Alman aile þirketi kültüründe, birleþme ve satýn alma konusunda þirketler içsel olarak ihtiyatlýdýr. Almanya'da orta çaplý þirketlerde yönetimin devri kilit bir konudur ve þirketlerin sahipleri deðer realizasyonu amacýyla hareket ederken, 2011'de iþlemlerde yukarýya doðru bir hareket olacaktýr. Fransa'daki büyük ölçekli aile þirketlerinde büyümenin finansmaný açýsýndan özel sermaye gündemin üst kýsmýnda yer alýr. Avrupa'da ortalama yüzde 22 oranýna karþýlýk, Fransa'da yüzde 47 bu noktayý belirtmiþtir. Sonuçlarý yorumlayan Grant Thornton Fransa ortaðý Arnaud Limal'in gözlemi þudur: Finansman imkanlarýnýn artmasý ve daha düþük faiz oranlarý nedeniyle özel alýcýlar piyasaya dönmektedirler. Yatýrýmlarýn hedefi, iyileþen ekonomik durumun desteklediði güçlü büyüme imkanlarýna sahip iyi nitelikli þirketlerdir. Arnaud, satýþ tarafýnda da özel sermayenin önem taþýyacaðýný söylemektedir. Finansal kuruluþlarýn elinde, hem uzun süredir bekleyen varlýklar bulunmakta hem de iþlerin çok iyi olduðu 2006 ve 2007'de satýn alma yapanlar için ise 'te borçlarýn geri ödenmesi gerekmektedir. Finansal kuruluþlar, borçlarýn yeniden finansmaný yanýnda, ellerindeki varlýklarý satmaya da ihtiyaç duyacaklardýr. Özel sermaye tekrar piyasaya dönüyor ve ekonomideki iyileþmenin desteklediði güçlü büyüme beklentilerine sahip iyi nitelikli þirketlere yatýrým yapma isteði artýyor. Grant Thornton, Fransa Küresel büyüme beklentileri 7

10 Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'deki büyük ölçekli aile þirketleri, dünyada en fazla satýn alma isteði olanlar arasýndadýr ve geçen yýla göre yüzde 17 artýþla, ortalama yüzde 44 ü bir satýn alma yapmayý düþünmektedirler (Þekil 8) Grant Thornton Çin ortaðý Dongdong Liu þöyle diyor: Yurtiçinde yatýrýmlar artýyor ve iç piyasa da çok hareketli. Birleþme ve satýn alma konusunda Çin'de çok büyük bir potansiyel var. Çinli þirketler, gelecek ile ilgili beklentileri konusunda iyimserler ve birleþme ve satýn almayý ciddiye alýyorlar. BRIC ülkelerindeki satýn alma odaklý þirketler daha çok yeni piyasalara girmek, iþlerinin çapýný büyütmek ve yeni teknoloji veya tanýnmýþ markalarý elde etmek istemektedirler. Þekil 8: Satýn alma yoluyla büyüme planlarý Ortalama þirket yüzdesi Brezilya Çin Hindistan Rusya BRIC Küresel Þekil 9: BRIC ülkelerinde satýn alma planlarýnýn ardýndaki temel nedenler Ortalama þirket yüzdesi Yeni coðrafi piyasalara eriþim Ýþin çapýný büyütmek Hintli þirketler sýnýr ötesi satýn alma ile en fazla ilgilenenler arasýndadýr. Þirketlerin yüzde 40'ý uluslararasý satýn alma yapmayý düþünmektedir. Hintli þirketler yurtdýþýndaki birleþme ve satýn alma ile ilgili piyasalarda deneyim sahibidirler ve finansal krizin ardýndan tekrar satýn almaya yönelmiþlerdir. Yeni teknoloji edinmek Düþük maliyetli üretime eriþmek 8 Küresel büyüme beklentileri

11 Bu aþamada BRIC ülkelerinde birçok þirket varlýklarýnýn deðerini arttýrmaya odaklanmýþ olsa da, 2011 araþtýrmasý, þirket sahipliðinde bir deðiþme bekleyenlerde de önemli bir artýþa iþaret etmektedir. Geçen yýlýn yüzde dokuzluk oranýna karþýlýk, bu yýl yüzde 14 lük bir satýþ yapmayý düþünmektedir. Grant Thornton Hindistan'ýn ortaðý Mahad Narayanamoni'nin gözlemleri þöyle: Hindistan'da sorun, þirketini satmayý isteyenlerin az oluþu. Bu þimdi deðiþiyor ve Hintli þirketler þirket sahipliðindeki deðiþime daha açýk hale geliyorlar. Uluslararasý firmalar da kendi yurtiçi piyasalarýndaki büyüme fýrsatlarýnýn sýnýrlý olmasý nedeniyle, Hindistan'da iþ yapmak veya buradaki iþlerini büyütmek istiyorlar. BRIC ülkelerindeki þirketler, büyümeyi fonlamak için yeni sermayeye gerek duymaktadýrlar. Küresel ortalamaya göre oldukça yüksek bir oran olan yüzde 16, borsaya kote olarak büyümeyi finanse etmeyi planlamaktadýr. Çin'de bu oran yüzde 24'tür (geçen yýl yüzde 11) Hindistan'da ise halka açýlmaya istekli þirket sayýsý düþüktür. Mahad'ýn bu konudaki yorumu þöyle: Sonuçlar beni biraz þaþýrttý. Oysa, halka açýlarak sermaye elde etmek için 2011 iyi bir dönem yýlý sonuna doðru ertelenen birçok önemli halka açýlma giriþimi de kýsa dönemde coþkuyu azaltmýþ ve daha ihtiyatlý bir pozisyona yol açmýþ olabilir. 2012'nin ilk aylarýndaki halka açýlmalar öncesinde, özel fonlar arayan þirketlerin sayýsýnda da artýþlar görüyoruz. Hintli þirketler, þirket sahipliðindeki deðiþime daha açýk hale gelmektedir. Grant Thornton, Hindistan Küresel büyüme beklentileri 9

12 Dünyanýn geri kalaný Þekil 10: Satýn alma yoluyla büyüme planlarý Ortalama þirket yüzdesi Þili Meksika Filipinler Güney Afrika Birleþik Arap Emirlikleri Orta Doðu'daki birçok kuruluþta büyük nakit birikimleri var ve bunlar hem yurtiçindeki hem de yurtdýþýndaki fýrsatlarý deðerlendirmek için iyi konumlanmýþ durumdalar. Yeni Zelanda Malezya Avustralya Arjantin Tayland Türkiye Japonya Grant Thornton, Orta Doðu Danýþmanlýk Hizmetleri Küresel Dünyanýn geri kalanýndaki büyük ölçekli aile þirketlerinin görünümüne baktýðýmýzda, Güney Amerika ve Birleþik Arap Emirlikleri'nde þirketlerin daha istekli olduðunu görüyoruz. Türkiye ise 2010 da %18 olan görünümünü %24 e çýkararak ihtiyatlý bir artýþ sergiliyor. Birleþik Arap Emirlikleri'nde birleþme ve satýn almanýn durumu ile ilgili olarak, Grant Thornton Orta Doðu Danýþmanlýk Hizmetleri'nden David Fisher'in yorumu þöyle: Bölgedeki kaynaklarýn büyük kýsmý devlet kuruluþlarýnýn elinde ve onlarýn vizyonu büyüme açýsýndan çok önemli. 10 Küresel büyüme beklentileri

13 Giriþim sermayesi ve halka açýlma yoluyla sermaye temini planlarý Yakýn zamanlarda birçok satýn alma yaptýklarý için, yatýrým konusunda artýk daha stratejik davranýyorlar ve özellikle altyapý yatýrýmlarý ile bölgeye yeniden odaklanýyorlar. Büyük ölçekli aile yatýrýmcýlarý, kaynaklarýný özel sermaye fonlarýna yatýrmak yerine, dikkatlerini daha çok doðrudan yatýrýmlara çeviriyorlar. Afrika açýsýndan, baþarýlý bir 2010 FIFA Dünya Kupasý ve örneðin BRIC ülkeleri gibi, önde gelen geliþmekte olan ekonomiler ile birlikte anýlma çaðrýlarý sonrasýnda, iþ ortamý olumlu görünmekte ve özellikle Güney Afrika'da büyük ölçekli aile þirketlerinin yüzde 41'i satýn alma yapmak istemektedir (2010: yüzde 37) Ayrýca, yüzde 18'lik küresel orana karþýlýk, Güney Afrikalý þirketlerin yüzde 27'si özel sermaye fonlarýný kullanmayý düþünmektedir. Grant Thornton Güney Afrika'dan Jeanette Hern þöyle yorumluyor: Ellerindeki fonlarý, Afrika nýn geri kalaný için bir atlama tahtasý gibi gördükleri Güney Afrika'da kullanmak isteyen yerli ve küresel özel sermaye fonlarý arasýnda yoðun bir rekabet vardýr. Bu durum, büyümek isteyen Güney Afrika'lý þirketler için özel fonlarý daha çekici bir seçenek haline getirmektedir. Þekil 11: Giriþim sermayesi veya halka açýlma yoluyla sermaye temini planlarý Ortalama Þirket Yüzdesi Filipinler Vietnam Güney Afrika Meksika Birleþik Arap Emirlikleri Malezya Tayland Japonya Küresel Asya ülkelerinde ve hatta Çin ve Hindistan gibi hýzla büyüyen piyasalarýn dýþýnda bile, büyük ölçekli aile þirketleri satýn alma ile daha fazla ilgilenmeye kararlý görünmektedirler. Filipinler'de þirketlerin yüzde 46'sý (2010'da yüzde 27) ve Malezya'da yüzde 33'ü (Geçen yýl yüzde 19) yeni satýn alma planlamaktadýr. Vietnam'da ankete katýlan firmalarýn artan bir oraný (2010'daki yüzde 12'ye kýyasla yüzde 20'si) þirket sahipliðinde bir deðiþme beklemektedir. Büyümeyi finanse etmek için yüzde 29'un özel fonlarý kullanmayý planladýðý dikkate alýnýrsa, bu þaþýrtýcý olmayacaktýr (Þekil 11) Grant Thornton Vietnam'ýn ortaðý Ken Atkinson þöyle diyor: Birçok yatýrýmcý yeni fonlar saðlýyor ve Vietnam'da özel fonlara olan ilgi yüksek. Dolayýsýyla, iþlem hacmindeki artýþ devam etmelidir. Giriþim Sermayesi Halka Açýlma Çoðu kiþi, Afrika'nýn geri kalaný için Güney Afrika'yý bir atlama tahtasý olarak görüyor. Grant Thornton, Güney Afrika Küresel büyüme beklentileri 11

14 Birleþme ve satýn alma tecrübemiz Grant Thornton, dünyanýn önde gelen kuruluþlarýndan biridir. Grant Thornton üye firmalarý, özel þirketler ve kamu kuruluþlarýna denetim, vergi ve danýþmanlýk hizmetleri verirler. 2500'ü aþkýn ortak, 100'ün üzerindeki ülkede farklý, yüksek nitelikli ve kiþiselleþtirilmiþ hizmetler sunmaktadýr. Bu, Grant Thornton'a hem yerel hem de küresel bir ortak gibi çalýþma yeteneðini, bilgisini, becerisini ve kaynaklarýný dünya üzerindeki þirket müþterileri ve giriþimciler ile paylaþmasýný saðlar. Þirket finansmaný ekiplerimiz 60'ý aþkýn ülkede birleþme ve satýn alma, iþlem hizmetleri, deðerlemeler ve sermaye piyasasý ile ilgili danýþmanlýk hizmeti sunmaktadýrlar. Grant Thornton'un üye firmalarýnýn halen faaliyette bulunduðu yerlerin detaylý bir listesi için sitesini ziyaret ediniz. 12 Küresel büyüme beklentileri

15 Ýletiþim Bilgileri Arjantin Dominik Cumhuriyeti Ýsrail Singapur Ermenistan Mýsýr Ýtalya Güney Afrika Avustralya Fransa Lübnan Ýspanya Avusturya Avusturya Finlandiya Makedonya Ýsveç Almanya Meksika Türkiye Aykut Halit T E Brezilya Yunanistan Hollanda Birleþik Arap Emirlikleri Kanada Yeni Zelanda Ýngiltere Hindistan Amerika Çin Endonezya Polonya Amerika Danimarka Ýrlanda Rusya Zambiya

16 2011 Grant Thornton International Ltd. Tüm haklarý saklýdýr. Bu yayýnda Grant Thornton, biz ve bizim þeklindeki referanslar, ya küresel bir üye firmalar kuruluþu olan Grant Thornton International Ltd. ya da onun her biri ayrý bir yasal kuruluþ olan ve birbirlerinin faaliyetlerinden sorumlu olmayan bireysel üye firmalarýndan bir veya daha fazlasý ile ilgilidir. Grant Thornton International Ltd, sýnýrlý sorumlu bir Ýngiliz þirketi olup, müþterilerine hizmet sunmaz. Hizmetler, baðýmsýz olarak üye firmalar tarafýndan verilir. Grant Thornton International Ltd ve üye firmalar dünya çapýnda bir ortaklýk deðildir.

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr TEMMUZ 2010 SAYI 7 e-dergi Dr.NEBÝL ÝLSEVEN EKONOMÝK BÜYÜME VE EKONOMÝK ÝSTÝKRAR AÇISINDAN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖZEL BÖLÜM YATIRIM - MENKUL DEÐERLER ÞÝRKETLERÝ EÐÝTÝM AYNAYA BAKMAK www.finanskulup.org.tr

Detaylı

2.1 Türkiye deki Doðrudan Yabancý Yatýrýmlara Genel

2.1 Türkiye deki Doðrudan Yabancý Yatýrýmlara Genel 2. YATIRIM ORTAMI 14 2.1 Türkiye deki Doðrudan Yabancý Yatýrýmlara Genel Bir Bakýþ Türkiye geçmiþte önemli miktarda doðrudan yabancý yatýrým çekme baþarýsý gösteremedi. 15 20 yýlý hariç tutulursa 1980

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

ALBARAKA TÜRK FAALÝYET RAPORU 2002 ALBARAKA TÜRK Faaliyet Raporu 2002 Aksaray yöresinde dokunan kilim, koyun yününden imâl edilip kök boyayla renklendirilmiþtir. Dokumada kullanýlan Elibelinde motifi,

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý7 Kasým 2005 Limit Neresi? Hisse senedi endekslerine dayalý vadeli iþlem sözleþmeleri Geliþmekte olan piyasalarda türev sözleþmeleri Vadeli iþlemler

Detaylı

TÜRKÇE WORLD ENERGY OUTLOOK

TÜRKÇE WORLD ENERGY OUTLOOK TÜRKÇE 2 0 1 3 ULUSLARARASI ENERJÝ AJANSI Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yýlýnda kurulmuþtur. UEA'nýn iki temel görevi vardýr. Bunlar, petrol arzýndaki fiziki aksamalara karþý

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

WORLD ENERGY OUTLOOK 2 0 1 3 ULUSLARARASI ENERJÝ AJANSI Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yýlýnda kurulmuþtur. UEA'nýn iki temel görevi vardýr. Bunlar, petrol arzýndaki fiziki

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Rapor No 48627-TR Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Yaşam Fırsatları Konulu Rapor Şubat, 2010 Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Beşeri Kalkınma Bölümü Bu Rapor Dünya Bankası

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ

KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ Abdullah Akyüz (Baþyazar & Türkiye) Bernhard Welschke (AB) Kiran Pasricha (Hindistan) Peter S. Rashish (ABD) Stefan Bogdan Salej

Detaylı

ULUSLARARASI REKABET STRATEJÝLERÝ: TÜRKÝYE GIDA SANAYÝÝ TÜSÝAD REKABET STRATEJÝLERÝ DÝZÝSÝ-10 EYLÜL 2007 Yayýn No. TÜSÝAD/T-2007-09-442 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212)

Detaylı

Sayý:14 Temmuz 2003 Çaðdaþ Sosyal Demokrasi ve Türkiye Gümrük Birliði nin Zararý 70 Milyar Dolar mý? Dünyadaki Ekonomik Dengesizlik Ceza Adaletinin Anatomisi Çanakkale Savaþlarýnýn Önemi ve Sonuçlarý Ýktisat

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý12 Temmuz 2009 VOB DA PÝYASA YAPICILIÐI DÖVÝZDE FÝZÝKÝ TESLÝMAT DURMUÞ YILMAZ ÝLE RÖPORTAJ GARANTÝ FONU DÜNYA BORSALARINDA POZÝSYON LÝMÝTÝ UYGULAMALARI

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme GELECEÐÝN PAZARLARI Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý World Resources Institute UNEP United Nations Environment Programme Önsöz Deðerli Okurlar Sanayi devrimiyle birlikte geçen yüzyýlýn baþlarýnda

Detaylı

TSPAKB TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI ARACI KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ REEL SEKTÖRÜN FÝNANSMANINDA SERMAYE PÝYASASININ ROLÜ Ýstanbul, 12 Aralýk 2002 Yayýn No. 7 ISBN: 975-6483-01-6 M A T B A A S A N A Y Ý V E T Ý C

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

TÜRKÝYE'DE DIÞ TÝCARET LOJÝSTÝK SÜREÇLERÝ: MALÝYET VE REKABET UNSURLARI Mart 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-03/526 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0

Detaylı

Küresel Kriz ve Ýnþaat Sektörü. Kentler ve Yerel Yönetimler

Küresel Kriz ve Ýnþaat Sektörü. Kentler ve Yerel Yönetimler gündem2009 / 01 Temmuz Küresel Kriz ve Ýnþaat Sektörü Kentler ve Yerel Yönetimler Türkiye Müteahhitler Birliði YÖNETÝM KURULU Baþkan M. Erdal EREN Baþkan Vekilleri Emin SAZAK Emre AYKAR Yaþar EREN Adnan

Detaylı

BU SAYIMIZDAKÝ HABERLER TEKSTÝL Türkiye nin ilk pamuk e-pazaryeri Kotonline hizmete girdi. ÞUBAT 2001 Sayý:1 OTOMOTÝV Ýnternet ten satýlan 90 adet Lupo Türkiye yollarýnda. HIZLI TÜKETÝM MALLARI Türkiye

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBÝLÝR TURÝZM Eylül 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-09/531 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212) 249 13 50 www.tusiad.org 2012, TÜSÝAD Tüm

Detaylı

Araþtýrma S. Paul Singh, Gary J. Burgess ve Jagjit Singh Ambalaj Okulu, Michigan Eyalet Üniversitesi, East Lansing, MI 48824, ABD Kaynak: Packaging Technology Sci, 23; 16-119-13 Yüksek Ýrtifalý Sevkýyatta

Detaylı

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý baþkandan Deðerli Dostlarým, Nisan ayýnda üçüncüsünü gerçekleþtirdiðimiz Yerel Zincirler Buluþuyor (YZB)organizasyonu, önceki yýllara göre rekor katýlýmla gerçekleþti. 10 binin üzerinde katýlýmcý, bir

Detaylı