Birleþme ve satýn alma raporu: Küresel büyüme beklentileri. Uluslararasý Raporlar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Birleþme ve satýn alma raporu: Küresel büyüme beklentileri. Uluslararasý Raporlar 2011"

Transkript

1 Birleþme ve satýn alma raporu: Küresel büyüme beklentileri Uluslararasý Raporlar 2011

2 Ýçindekiler 01 Giriþ 02 Küresel genel bakýþ 05 Kuzey Amerika 06 Avrupa 08 BRIC 10 Dünyanýn geri kalaný 12 Birleþme ve satýn alma tecrübemiz Organizasyonumuz Bu yayýndaki Grant Thornton, biz ve bizim, küresel bir üye firmalar örgütü olan Grant Thornton International Ltd veya her biri ayrý bir yasal kimliðe sahip ve diðerlerinin eylemlerinden sorumlu olmayan bir ya da daha fazla üye firmaya iþaret eder.

3 Giriþ 2011 yýlýna girerken daha da güçlenen kredi ve hisse senedi piyasalarýnýn desteðini alan büyük ölçekli aile þirketleri, küresel ekonomi aþama aþama krizden çýkarken, birleþme ve satýn alma planlarýna yeniden güven duymaktadýrlar. Grant Thornton International, uluslararasý ölçekte hazýrlanan raporlarý vasýtasýyla, 19 yýldan beri büyük ölçekli aile þirketlerinin görüþlerini öðrenmektedir. Aralýk 2010'da yapýlan son araþtýrma, 39 ülkede 6000 katýlýmcýnýn yüzde 34'ünün satýn alma planladýðýný ve bunun da geçen yýla göre sekiz puanlýk bir artýþý ifade ettiðini göstermiþtir. Ekonomik ve finansal koþullarýn iyileþtiði bir dönemde, büyük ölçekli aile þirketleri, bakýþ açýlarýný, ayakta kalmaktan çok, stratejik büyümeye çevirirken tekrar satýn alma planlarýna yönelmektedirler. Gerçekten, temeldeki güvenin önemli olduðu bir piyasada, ticari ve/veya finansal alýcýlarýn piyasadan çýkmak isteyen satýcýlar ile iþ yapmaya istekli olduðuna inanan büyük ölçekli aile þirketlerinin sayýsýnda dikkate deðer artýþlar olmuþtur. Büyük ölçekli aile þirketleri birleþme ve satýn alma piyasasýna dönerken, Grant Thornton'un 100'ü aþkýn üye firmasýndan oluþan küresel örgütü de dünyanýn tüm önemli ticaret merkezlerinde birleþme ve satýn alma konusunda uzman tavsiyeleri sunmaktadýr. Aykut Halit Grant Thornton Türkiye Baþkaný Büyüme odaklý firmalar, daha kararlý bir küresel ekonomi ve duyarlý satýcýlarýn bileþiminin ilgi çekici satýn alma fýrsatlarý yarattýðýný hissetmektedirler. Dahasý, yatýrýlacak önemli ölçüde sermayesi olan özel hisse senedi alýcýlarý da yeni anlaþmalar için güçlü bir istek göstermektedirler. Gerçekten, Grant Thornton'un üye firmalarý birleþme ve satýn alma faaliyetlerinde kesin bir canlanma olduðunu bildirmektedir ve bu da kendisini hem tamamlanan iþlem sayýsý ile hem de genel havadaki iyileþme ile göstererek, 2011 boyunca da faaliyetteki bu artýþýn sürdürülebileceðine iþaret etmektedir. Küresel büyüme beklentileri 1

4 Küresel genel bakýþ Araþtýrmalar, küresel ekonomi krizden çýkarken, büyük ölçekli aile þirketlerinde geleceðe olan güvenin yaygýnlaþtýðýný göstermektedir. Ankete katýlanlarýn yaklaþýk yüzde 34'ü satýn alma yoluyla büyümeyi planladýklarýný söyledikleri için, anketimiz 2011 yýlýnda birleþme ve satýn almada yukarýya doðru bir hareket olacaðýnýn iþaretini vermektedir. Bir yýl önce, küresel ekonomi ve fon kaynaklarýnýn durumu hakkýnda çok daha ihtiyatlý bir tutum var iken, görüþülen büyük ölçekli aile þirketlerinin sadece yüzde 26'sý bu görüþteydi (Þekil 1) Önemli bölgelerdeki büyük ölçekli aile þirketleri, satýn alma planlarý konusunda bu yýl 2010'a göre daha olumludurlar. Yüzde 44'ün satýn alma yoluyla büyümeyi planladýðýný söylediði BRIC ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) en önde yer almakta ve bu, geçen yýl yüzde 27 olan orana göre büyük bir artýþa iþaret etmektedir. Kuzey Amerika'da, büyük ölçekli aile þirketlerinin yüzde 41'i satýn alma yapmayý düþünmekte (2010: yüzde 32), Ýngiltere'de ise oran yüzde 36 olmaktadýr (2010: yüzde 26) Ayný þekilde, kýta Avrupasý'nda da þirketlerin yüzde 28'i büyümeyi satýn alma yoluyla gerçekleþtirmeyi planlamaktadýr (2010: yüzde 25) Dünyanýn geri kalanýnda da satýn alma beklentileri daha yüksektir ve þirketlerin yüzde 23'ü yeni anlaþmalar yapmayý düþünmektedir (2010: yüzde 20) Þekil 1: Gelecek üç yýlda satýn alma yoluyla büyüme planlarý Ortalama þirket yüzdesi BRIC Kuzey Amerika Ýngiltere ve Ýrlanda Kýta Avrupasý Dünyanýn Geri Kalaný Küresel Son 18 ila 24 ay içinde, çoðu þirket zorlayýcý ekonomik ortama dayanabilmek için maliyet yapýlarýný iyileþtiren çalýþmalara odaklandýlar. Þimdi 2011'in ilk yarýsýnda birçok þirket küresel krizi atlatýrken, maliyetleri düþürme ya da hayatta kalma yerine stratejik büyüme tekrar ön plana çýkmýþtýr. Satýn alma yapmaya eðilimli þirketlerin yaklaþýk yüzde 66'sý, büyüme planlarýnýn ardýndaki temel unsurlardan birisinin iþin çapýný büyütmek olduðunu söylemektedir: 2010'da bu grup sadece yüzde 48 idi. (Þekil 2) Katýlanlarýn yüzde 66'sý da yeni piyasalara girme hedeflerinin olduðunu belirtmektedir (2010: yüzde 57) BRIC ülkelerinde, yeni teknoloji ya da yerleþmiþ markalarýn edinilmesi de hemen hemen ayný derecede önemli olarak belirtilmiþti. Katýlanlarýn yüzde 63'ü bunu, büyüme planlarýnýn ardýndaki temel nedenlerden birisi olarak belirtmiþlerdir (2010: yüzde 44) 2 Küresel büyüme beklentileri

5 Büyüme arayýþý içinde olan þirketlerden yaklaþýk yüzde 32'si baþka ülkelerde satýn alma yaparak büyümeyi planlamaktadýr. Bu oran geçen sene yüzde 28 idi. Özellikle kýta Avrupa'sý genelinde sýnýr ötesi Satýn alma yönünde güçlü bir eðilim görülüyor. satýn alma planlayan katýlýmcýlarýn yüzde 41'i, belki de iç piyasadaki sýnýrlý büyüme seçenekleri nedeniyle, uluslararasý fýrsatlarý araþtýrdýklarýný söylemiþlerdir (2010: yüzde 34) Genel olarak, þirketlerinin sahipliðinde bir deðiþme bekleyen büyük ölçekli aile þirketlerinin sayýsýnda yýl bazýnda önemli bir deðiþiklik olmamýþtýr (Þekil 3) Fakat Amerika Birleþik Devletleri, Ýngiltere, Çin ve Hindistan gibi önemli piyasalarda, þirketlerini profesyonel ya da özel alýcýlara satmayý uman þirket sahipleri belirgin bir biçimde artmýþtýr. Sonuçlar ile ilgili olarak, Grant Thornton Türkiye Baþkaný Aykut Halit þöyle söylemektedir: Ýyi yönetilen þirketler aranan hedeflerdir ve yoðun ilgi uyandýracaktýr. Son zamanlarda, yüksek kaliteli þirketlerin alýcýlardan çok iyi fiyatlar aldýklarýný tekrar görmekteyiz. Birçok þirketin bilançosunda yüklü nakit varlýklarýn olmasý ve özel yatýrým fonlarýnýn eldeki sermayeyi kullanma zorunluluðu karþýsýnda, profesyonel bir alýcýya ya da finansal bir kuruluþa þirketlerini satma konusunda büyük ölçekli aile þirketlerinin daha da umutlu olacaklarý söylenebilir. Þekil 2: Büyüme planlarýnýn ardýndaki temel nedenler Küresel bazda ortalama þirket yüzdesi Yeni coðrafi piyasalara eriþim Ýþin çapýný büyütmek Yeni teknoloji edinmek Daha düþük masraflý operasyonlar Þekil 3: Þirket sahipliðinin deðiþmesi halinde beklenen alýcýlar Küresel bazda ortalama þirket yüzdesi Ticari alýcý Finansal yatýrýmcý Yönetim Aile Küresel büyüme beklentileri 3

6 Bu arada araþtýrmamýz, büyümenin finansmaný konusunda, katýlanlarýn yüzde 69'unun daðýtýlmayan karlarý, yüzde 54'ünün banka fonlarýný ve yüzde 18'inin de özel fonlarý kullanmayý düþündüklerini göstermiþtir. Büyük ölçekli aile þirketleri arasýnda, borsaya kote olma isteðinin biraz azaldýðýný görmekteyiz. Sadece yüzde 5 önümüzdeki üç yýl içinde borsaya kayýt olmayý planladýðýný söylemiþtir. Bu oran 2010'da yüzde 7 idi (Þekil 4) Çin ise en istekli ülkeler arasýnda yer almakta ve ülkedeki büyüme fýrsatlarýný yansýtan bir þekilde geçen seneye göre yüzde 13 artýþla, katýlýmcýlarýn yüzde 24'ü borsaya kote olmayý planlamaktadýr yýlýnýn baþýnda, büyük ölçekli aile þirketleri hem satýn alma istekleri hem de profesyonel alýcýlarýn geleneksel çýkýþ yollarýnýn tekrar açýlmasýna duyduklarý güven açýsýndan iyimser iþaretler vermektedirler. Þüphesiz, bu güvenin iþlemlere dönüþmesi zaman alacaktýr ama gene de 2011'de birleþme ve satýn almanýn hacminde bir artýþ gözlenmektedir. Güvenin artýþý ve þirketlerin iyileþen ekonomik koþullardan ve daha kalýcý finansmandan yararlanmasý ile birlikte, küresel görünüm de daha olumlu bir duruma girmektedir. Þekil 4: Borsaya kote olma planlarý Ortalama þirket yüzdesi BRIC Dünyanýn Geri Kalaný Kuzey Amerika Kýta Avrupasý Ýngiltere ve Ýrlanda Küresel Son zamanlarda, yüksek kaliteli þirketlerin alýcýlardan çok iyi fiyatlar aldýklarýný tekrar görmekteyiz. Aykut Halit Grant Thornton Türkiye Baþkaný 4 Küresel büyüme beklentileri

7 Bölgesel bakýþ: Kuzey Amerika Þekil 5: Satýn alma yoluyla büyüme planlarý Ortalama þirket yüzdesi Kanada Amerika Küresel Þekil 6: Þirket sahipliðinin deðiþmesi halinde beklenen alýcýlar Ortalama þirket yüzdesi Finansal yatýrýmcý Ticari alýcý Satýn alma için önemli ölçüde bekleyen talep vardýr. Stephen McGee Amerika Birleþik Devletleri, Kurumsal Finansman Bölüm Baþkaný Yönetim Aile Kuzey Amerika Küresel Satýn alma, Amerika ve Kanada'da þirket stratejisinin iyi bilinen bir aracýdýr. Dolayýsýyla, bölgedeki büyük ölçekli aile þirketlerinin yüzde 41'inin satýn alma planlamasý þaþýrtýcý deðildir (Þekil 5) Bu sayý geçen seneye göre dokuz puanlýk bir artýþ göstermektedir. Bölgede güvenin artmasý, iþin çapýný büyütme isteðinin en önemli neden olarak ortaya çýkmasýna da yansýmýþtýr. Bu unsur, katýlýmcýlarýn yüzde 70'i tarafýndan belirtilmiþtir (2010: yüzde 51) Grant Thornton Amerika Birleþik Devletleri, Kurumsal Finansman, Bölüm Baþkaný olan Stephen McGee þöyle diyor: Durgun geçen iki yýldan sonra, ekonomi ve kredi piyasasýndaki iyileþmeler ile birlikte, hem þirketler hem de özel alýcýlar için, iç piyasada büyümenin yavaþladýðý bir dönemde, satýn alma yoluyla büyümek yatýrým faaliyetini hýzlandýrmaktýr. Ýlgi çekici bir nokta olarak, satýþ beklentisi içinde olanlarýn yüzde 50'si yani geçen yýlýn iki katý, en olasý alýcýlarýn finansal alýcýlar olacaðýna inanmaktadýr. (Þekil 6). Sonuçlar ile ilgili olarak, Stephen McGee þunu ilave ediyor: Birçok özel fon kriz öncesinde para topladý ve bu fonlarý durgunluk döneminde yatýrmak zorunda kaldý. Krediler yeniden açýlýrken ve fonlarý yatýrmak için belli bir zaman baskýsý oluþurken, çoðu özel fon da yatýrým faaliyetini hýzlandýrmaktadýr. Kazançlar ve deðerlemelerdeki artýþlar ile birlikte, Washington un yapmayý düþündüðü vergi reformu ve sermaye kazançlarý vergisi oranýnda 2013 yýlýnda veya daha önce potansiyel artýþ olasýlýðý bu piyasaya daha çok alýcýnýn girmesini saðlayacaðý için tekrar piyasaya yönelmektedirler. Küresel büyüme beklentileri 5

8 Avrupa Avrupa rakamlarý küresel ortalamalara yakýndýr ama Avrupa ülkeleri arasýnda belirgin ve ilgi çekici farklar da vardýr Araþtýrma, Ýngiltere'deki büyük ölçekli aile þirketlerinin, þirketlerini satma fikrine daha açýk olduðunu göstermiþtir. Katýlýmcýlarýn yüzde 16'sý þirket sahipliðinde bir deðiþme beklemektedir. Kýta Avrupasý için bu oran yüzde 9 dur Ýngiltere'de piyasadan çýkmayý bekleyenlerin yüzde 56'sý en olasý alýcýnýn yine piyasanýn içinden geleceðini düþünmektedir yýlýndaki yüzde 36'ya kýyasla, bu dikkate deðer bir artýþtýr Grant Thornton Ýngiltere ortaklarýndan Geoff Davies, Ýngiltere ile ilgili sonuçlar konusunda þöyle diyor: Son 12 ayda ticari alýcýlarýn yeni fýrsatlar yakalama konusundaki isteklerinde ve finansal yeteneklerinde bir iyileþme olmuþtur. 2011'de yeni anlaþmalarýn artmasýný ve en iyiler için yoðun rekabet olmasýný bekliyoruz. Birleþme ve satýn alma ile ilgili deðerlemeler de yükselmektedir ama bunlarýn iþleri týkanma noktasýna getirecek noktaya kadar devam etmesi olasý deðildir. Sonuç olarak, piyasanýn iþ yapmaya uygun olduðunu söyleyebiliriz. Birçok Avrupa ülkesinde þirketler satýn alma yoluyla büyümek istemektedir (Þekil 7) Örneðin, Fransa'daki büyük ölçekli aile þirketlerinin yüzde 39'u bir satýn alma yapmayý planlamaktadýr. (2010: yüzde 27) Benzer bir durum Ýngiltere de vardýr ve yüzde 36 satýn alma yoluyla büyümeyi beklemektedir yýlýnda satýn alma yapmayý düþünen þirketlerin yüksek bir oranda bulunduðu Polonya, 2011'de de yine tablonun üst kýsýmlarýnda yer aldý ve þirketlerin yüzde 59'u satýn alma yoluyla büyüme niyetlerini belirttiler. Grant Thornton Polonya'nýn ortaðý Maciej Richter'in gözlemi þöyle: Satýn alma Polonya þirketleri için kilit bir stratejik bir araç olmaya devam ediyor. Özellikle maliyetlerin yüksek olduðu ülkelerdeki üretim tesislerini Polonya'ya taþýyarak maliyet sinerjilerinin yaratýlabileceði koþullarda bu önem kazanýyor. Son zamanlarda ekonomik zorluklar ile karþý karþýya olan Ýrlanda'da, geçen yýla göre daha fazla þirket satýn alma yapmayý ummaktadýr. Grant Thornton Ýrlanda'nýn ortaðý Michael Neary þöyle diyor: Ýrlanda piyasasýnda gündemde olan birkaç konu var ama en önemlisi þirketlerin 2011 yýlý yurtiçi büyüme tahmininin düþük olmasýna karþýn, 2010'daki rekor seviyedeki ihracatýn getirdiði olumlu iþaretleri görmeleri oldu. 2011'de sermaye yapýsý güçlü ve iþleri iyi olan þirketlerin yeni satýn alma yapmasý olasýdýr. Ayrýca, kar marjlarýný ve verimliliði yükseltmek için birçok sektörde konsolidasyon da beklenmektedir. Þirket sahipleri artan deðerleri realize etmeye çalýþýrken, 2011'de iþlemlerde yukarýya doðru bir hareket bekliyorum. Grant Thornton, Almanya 6 Küresel büyüme beklentileri

9 Avrupa'da satýn alma yoluyla büyümek isteyen büyük ölçekli aile þirketlerinin yüzde 41'i sýnýr ötesi fýrsatlar aramaktadýr (2010: yüzde 34) Geçmiþte bu konudaki en önemli engel uygun hedeflerin yokluðu idi. Uluslararasý birleþme ve satýn alma danýþmanlarýnýn ortak çalýþmasý sayesinde bu durum önemli ölçüde deðiþmiþtir. Hollanda'da satýn alma yapmayý düþünen þirketlerin yüzde 48'i sýnýr ötesi satýn alma planlamaktadýr. Grant Thornton Hollanda ortaðý Peter den Hertog bu eðilim konusunda þöyle diyor: Þirketler için küresel olarak çalýþmak daha kolay hale geliyor. Grant Thornton'un diðer ülkelerde bulunan firmalarýndaki iþ arkadaþlarýmýz ile uygun satýn alma hedefleri ve alýcýlar konusunda müþterilerimiz adýna düzenli olarak görüþmeler yapýyoruz. Þekil 7: Satýn alma yoluyla büyüme planlarý Ortalama þirket yüzdesi Polonya Hollanda Fransa Danimarka Ýngiltere Ýrlanda Ýsveç Ýtalya Almanya Avrupa (AB) Küresel Satýn alma yoluyla büyüme isteðinin dikkate deðer bir istisnasý ise, katýlan þirketlerin sadece yüzde 11'inin satýn alma yoluyla büyüme planladýðý Almanya'dýr. Grant Thornton Almanya'nýn ortaðý Kai Bartels þöyle diyor: Alman aile þirketi kültüründe, birleþme ve satýn alma konusunda þirketler içsel olarak ihtiyatlýdýr. Almanya'da orta çaplý þirketlerde yönetimin devri kilit bir konudur ve þirketlerin sahipleri deðer realizasyonu amacýyla hareket ederken, 2011'de iþlemlerde yukarýya doðru bir hareket olacaktýr. Fransa'daki büyük ölçekli aile þirketlerinde büyümenin finansmaný açýsýndan özel sermaye gündemin üst kýsmýnda yer alýr. Avrupa'da ortalama yüzde 22 oranýna karþýlýk, Fransa'da yüzde 47 bu noktayý belirtmiþtir. Sonuçlarý yorumlayan Grant Thornton Fransa ortaðý Arnaud Limal'in gözlemi þudur: Finansman imkanlarýnýn artmasý ve daha düþük faiz oranlarý nedeniyle özel alýcýlar piyasaya dönmektedirler. Yatýrýmlarýn hedefi, iyileþen ekonomik durumun desteklediði güçlü büyüme imkanlarýna sahip iyi nitelikli þirketlerdir. Arnaud, satýþ tarafýnda da özel sermayenin önem taþýyacaðýný söylemektedir. Finansal kuruluþlarýn elinde, hem uzun süredir bekleyen varlýklar bulunmakta hem de iþlerin çok iyi olduðu 2006 ve 2007'de satýn alma yapanlar için ise 'te borçlarýn geri ödenmesi gerekmektedir. Finansal kuruluþlar, borçlarýn yeniden finansmaný yanýnda, ellerindeki varlýklarý satmaya da ihtiyaç duyacaklardýr. Özel sermaye tekrar piyasaya dönüyor ve ekonomideki iyileþmenin desteklediði güçlü büyüme beklentilerine sahip iyi nitelikli þirketlere yatýrým yapma isteði artýyor. Grant Thornton, Fransa Küresel büyüme beklentileri 7

10 Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'deki büyük ölçekli aile þirketleri, dünyada en fazla satýn alma isteði olanlar arasýndadýr ve geçen yýla göre yüzde 17 artýþla, ortalama yüzde 44 ü bir satýn alma yapmayý düþünmektedirler (Þekil 8) Grant Thornton Çin ortaðý Dongdong Liu þöyle diyor: Yurtiçinde yatýrýmlar artýyor ve iç piyasa da çok hareketli. Birleþme ve satýn alma konusunda Çin'de çok büyük bir potansiyel var. Çinli þirketler, gelecek ile ilgili beklentileri konusunda iyimserler ve birleþme ve satýn almayý ciddiye alýyorlar. BRIC ülkelerindeki satýn alma odaklý þirketler daha çok yeni piyasalara girmek, iþlerinin çapýný büyütmek ve yeni teknoloji veya tanýnmýþ markalarý elde etmek istemektedirler. Þekil 8: Satýn alma yoluyla büyüme planlarý Ortalama þirket yüzdesi Brezilya Çin Hindistan Rusya BRIC Küresel Þekil 9: BRIC ülkelerinde satýn alma planlarýnýn ardýndaki temel nedenler Ortalama þirket yüzdesi Yeni coðrafi piyasalara eriþim Ýþin çapýný büyütmek Hintli þirketler sýnýr ötesi satýn alma ile en fazla ilgilenenler arasýndadýr. Þirketlerin yüzde 40'ý uluslararasý satýn alma yapmayý düþünmektedir. Hintli þirketler yurtdýþýndaki birleþme ve satýn alma ile ilgili piyasalarda deneyim sahibidirler ve finansal krizin ardýndan tekrar satýn almaya yönelmiþlerdir. Yeni teknoloji edinmek Düþük maliyetli üretime eriþmek 8 Küresel büyüme beklentileri

11 Bu aþamada BRIC ülkelerinde birçok þirket varlýklarýnýn deðerini arttýrmaya odaklanmýþ olsa da, 2011 araþtýrmasý, þirket sahipliðinde bir deðiþme bekleyenlerde de önemli bir artýþa iþaret etmektedir. Geçen yýlýn yüzde dokuzluk oranýna karþýlýk, bu yýl yüzde 14 lük bir satýþ yapmayý düþünmektedir. Grant Thornton Hindistan'ýn ortaðý Mahad Narayanamoni'nin gözlemleri þöyle: Hindistan'da sorun, þirketini satmayý isteyenlerin az oluþu. Bu þimdi deðiþiyor ve Hintli þirketler þirket sahipliðindeki deðiþime daha açýk hale geliyorlar. Uluslararasý firmalar da kendi yurtiçi piyasalarýndaki büyüme fýrsatlarýnýn sýnýrlý olmasý nedeniyle, Hindistan'da iþ yapmak veya buradaki iþlerini büyütmek istiyorlar. BRIC ülkelerindeki þirketler, büyümeyi fonlamak için yeni sermayeye gerek duymaktadýrlar. Küresel ortalamaya göre oldukça yüksek bir oran olan yüzde 16, borsaya kote olarak büyümeyi finanse etmeyi planlamaktadýr. Çin'de bu oran yüzde 24'tür (geçen yýl yüzde 11) Hindistan'da ise halka açýlmaya istekli þirket sayýsý düþüktür. Mahad'ýn bu konudaki yorumu þöyle: Sonuçlar beni biraz þaþýrttý. Oysa, halka açýlarak sermaye elde etmek için 2011 iyi bir dönem yýlý sonuna doðru ertelenen birçok önemli halka açýlma giriþimi de kýsa dönemde coþkuyu azaltmýþ ve daha ihtiyatlý bir pozisyona yol açmýþ olabilir. 2012'nin ilk aylarýndaki halka açýlmalar öncesinde, özel fonlar arayan þirketlerin sayýsýnda da artýþlar görüyoruz. Hintli þirketler, þirket sahipliðindeki deðiþime daha açýk hale gelmektedir. Grant Thornton, Hindistan Küresel büyüme beklentileri 9

12 Dünyanýn geri kalaný Þekil 10: Satýn alma yoluyla büyüme planlarý Ortalama þirket yüzdesi Þili Meksika Filipinler Güney Afrika Birleþik Arap Emirlikleri Orta Doðu'daki birçok kuruluþta büyük nakit birikimleri var ve bunlar hem yurtiçindeki hem de yurtdýþýndaki fýrsatlarý deðerlendirmek için iyi konumlanmýþ durumdalar. Yeni Zelanda Malezya Avustralya Arjantin Tayland Türkiye Japonya Grant Thornton, Orta Doðu Danýþmanlýk Hizmetleri Küresel Dünyanýn geri kalanýndaki büyük ölçekli aile þirketlerinin görünümüne baktýðýmýzda, Güney Amerika ve Birleþik Arap Emirlikleri'nde þirketlerin daha istekli olduðunu görüyoruz. Türkiye ise 2010 da %18 olan görünümünü %24 e çýkararak ihtiyatlý bir artýþ sergiliyor. Birleþik Arap Emirlikleri'nde birleþme ve satýn almanýn durumu ile ilgili olarak, Grant Thornton Orta Doðu Danýþmanlýk Hizmetleri'nden David Fisher'in yorumu þöyle: Bölgedeki kaynaklarýn büyük kýsmý devlet kuruluþlarýnýn elinde ve onlarýn vizyonu büyüme açýsýndan çok önemli. 10 Küresel büyüme beklentileri

13 Giriþim sermayesi ve halka açýlma yoluyla sermaye temini planlarý Yakýn zamanlarda birçok satýn alma yaptýklarý için, yatýrým konusunda artýk daha stratejik davranýyorlar ve özellikle altyapý yatýrýmlarý ile bölgeye yeniden odaklanýyorlar. Büyük ölçekli aile yatýrýmcýlarý, kaynaklarýný özel sermaye fonlarýna yatýrmak yerine, dikkatlerini daha çok doðrudan yatýrýmlara çeviriyorlar. Afrika açýsýndan, baþarýlý bir 2010 FIFA Dünya Kupasý ve örneðin BRIC ülkeleri gibi, önde gelen geliþmekte olan ekonomiler ile birlikte anýlma çaðrýlarý sonrasýnda, iþ ortamý olumlu görünmekte ve özellikle Güney Afrika'da büyük ölçekli aile þirketlerinin yüzde 41'i satýn alma yapmak istemektedir (2010: yüzde 37) Ayrýca, yüzde 18'lik küresel orana karþýlýk, Güney Afrikalý þirketlerin yüzde 27'si özel sermaye fonlarýný kullanmayý düþünmektedir. Grant Thornton Güney Afrika'dan Jeanette Hern þöyle yorumluyor: Ellerindeki fonlarý, Afrika nýn geri kalaný için bir atlama tahtasý gibi gördükleri Güney Afrika'da kullanmak isteyen yerli ve küresel özel sermaye fonlarý arasýnda yoðun bir rekabet vardýr. Bu durum, büyümek isteyen Güney Afrika'lý þirketler için özel fonlarý daha çekici bir seçenek haline getirmektedir. Þekil 11: Giriþim sermayesi veya halka açýlma yoluyla sermaye temini planlarý Ortalama Þirket Yüzdesi Filipinler Vietnam Güney Afrika Meksika Birleþik Arap Emirlikleri Malezya Tayland Japonya Küresel Asya ülkelerinde ve hatta Çin ve Hindistan gibi hýzla büyüyen piyasalarýn dýþýnda bile, büyük ölçekli aile þirketleri satýn alma ile daha fazla ilgilenmeye kararlý görünmektedirler. Filipinler'de þirketlerin yüzde 46'sý (2010'da yüzde 27) ve Malezya'da yüzde 33'ü (Geçen yýl yüzde 19) yeni satýn alma planlamaktadýr. Vietnam'da ankete katýlan firmalarýn artan bir oraný (2010'daki yüzde 12'ye kýyasla yüzde 20'si) þirket sahipliðinde bir deðiþme beklemektedir. Büyümeyi finanse etmek için yüzde 29'un özel fonlarý kullanmayý planladýðý dikkate alýnýrsa, bu þaþýrtýcý olmayacaktýr (Þekil 11) Grant Thornton Vietnam'ýn ortaðý Ken Atkinson þöyle diyor: Birçok yatýrýmcý yeni fonlar saðlýyor ve Vietnam'da özel fonlara olan ilgi yüksek. Dolayýsýyla, iþlem hacmindeki artýþ devam etmelidir. Giriþim Sermayesi Halka Açýlma Çoðu kiþi, Afrika'nýn geri kalaný için Güney Afrika'yý bir atlama tahtasý olarak görüyor. Grant Thornton, Güney Afrika Küresel büyüme beklentileri 11

14 Birleþme ve satýn alma tecrübemiz Grant Thornton, dünyanýn önde gelen kuruluþlarýndan biridir. Grant Thornton üye firmalarý, özel þirketler ve kamu kuruluþlarýna denetim, vergi ve danýþmanlýk hizmetleri verirler. 2500'ü aþkýn ortak, 100'ün üzerindeki ülkede farklý, yüksek nitelikli ve kiþiselleþtirilmiþ hizmetler sunmaktadýr. Bu, Grant Thornton'a hem yerel hem de küresel bir ortak gibi çalýþma yeteneðini, bilgisini, becerisini ve kaynaklarýný dünya üzerindeki þirket müþterileri ve giriþimciler ile paylaþmasýný saðlar. Þirket finansmaný ekiplerimiz 60'ý aþkýn ülkede birleþme ve satýn alma, iþlem hizmetleri, deðerlemeler ve sermaye piyasasý ile ilgili danýþmanlýk hizmeti sunmaktadýrlar. Grant Thornton'un üye firmalarýnýn halen faaliyette bulunduðu yerlerin detaylý bir listesi için sitesini ziyaret ediniz. 12 Küresel büyüme beklentileri

15 Ýletiþim Bilgileri Arjantin Dominik Cumhuriyeti Ýsrail Singapur Ermenistan Mýsýr Ýtalya Güney Afrika Avustralya Fransa Lübnan Ýspanya Avusturya Avusturya Finlandiya Makedonya Ýsveç Almanya Meksika Türkiye Aykut Halit T E Brezilya Yunanistan Hollanda Birleþik Arap Emirlikleri Kanada Yeni Zelanda Ýngiltere Hindistan Amerika Çin Endonezya Polonya Amerika Danimarka Ýrlanda Rusya Zambiya

16 2011 Grant Thornton International Ltd. Tüm haklarý saklýdýr. Bu yayýnda Grant Thornton, biz ve bizim þeklindeki referanslar, ya küresel bir üye firmalar kuruluþu olan Grant Thornton International Ltd. ya da onun her biri ayrý bir yasal kuruluþ olan ve birbirlerinin faaliyetlerinden sorumlu olmayan bireysel üye firmalarýndan bir veya daha fazlasý ile ilgilidir. Grant Thornton International Ltd, sýnýrlý sorumlu bir Ýngiliz þirketi olup, müþterilerine hizmet sunmaz. Hizmetler, baðýmsýz olarak üye firmalar tarafýndan verilir. Grant Thornton International Ltd ve üye firmalar dünya çapýnda bir ortaklýk deðildir.

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

Uluslararasý Raporlar 2013. Geliþmekte olan piyasalar fýrsat endeksi: büyüme hýzý yüksek ekonomiler

Uluslararasý Raporlar 2013. Geliþmekte olan piyasalar fýrsat endeksi: büyüme hýzý yüksek ekonomiler Uluslararasý Raporlar 2013 Geliþmekte olan piyasalar fýrsat endeksi: büyüme hýzý yüksek ekonomiler Ýçindekiler 01 02 04 06 10 14 30 33 Giriþ Büyüme Geliþmekte olan piyasalar fýrsat endeksi Rapor sonuçlarý

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 24 Eylül 2008 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü UNCTAD ın uluslararası yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO süt fiyat endeksi 184,3 ile Ekim ayında bir önceki aya göre %1,9 geriledi. Böylece geçen yıl aynı dönemin % 26,6 gerisinde kaldı. Tereyağı,

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

Grant Thornton. Sayý : 9 Temmuz - Aðustos - Eylül 2013. Dergimiz 2 yaþýnda!

Grant Thornton. Sayý : 9 Temmuz - Aðustos - Eylül 2013. Dergimiz 2 yaþýnda! Grant Thornton Sayý : 9 Temmuz - Aðustos - Eylül 2013 Dergimiz 2 yaþýnda! Ýlk sayýsýný Temmuz 2011 de yayýnladýðýmýz dergimiz 2. yaþýný doldurdu. Aradan geçen iki yýllýk sürede sizlere faydalý olacak konulara

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi Basın Bülteni 26 Haziran 2013 YASED, UNCTAD 2013 Dünya Yatırım Raporu nu açıkladı Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi 2012 yılında dünyada yüzde 18

Detaylı

2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 TEMMUZ /

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

ETIK RESEARCH ETİK

ETIK RESEARCH ETİK 04.06.2015 ETIK RESEARCH 24.06.2015 ETİK ETİK ARAŞTIRMA Etik ilkelerinden ödün vermeden müşterilerine yüksek standartlarda, kaliteli hizmet vermek adına 1997 yılında kurulan Etik Araştırma, birlikte üreterek,

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları www.pwc.com Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları İstanbul, Ersun Bayraktaroğlu Türkiye Gayrimenkul Sektör Lideri GYO lar 1995 ten beri hayatımızda Henüz SPK Tebliği yayınlanmadan GYO

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 NİSAN

Detaylı

Grant Thornton. Haber Bülteni

Grant Thornton. Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý : 3 Ocak - Þubat - Mart 2012 2012 yi karþýladýðýmýz bugünlerde, dünyada ekonomik çalkantýlar hýz kesmeden devam ediyor. Türkiye nin üçüncü çeyrek sonunda da yüz güldüren

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

Haftalık Bülten. Sanayi üretiminde gerileme sürüyor... Japonya yeni bir. paketi. Global ekonomiye. beklentiler bir miktar. 1. çeyrek bilanço.

Haftalık Bülten. Sanayi üretiminde gerileme sürüyor... Japonya yeni bir. paketi. Global ekonomiye. beklentiler bir miktar. 1. çeyrek bilanço. Haftalık Bülten 103 Nisan 2009 Sanayi üretiminde gerileme sürüyor... inin %23 etiminde gözlenen keskin sektör tahvili BoE, piyasadan 150 BoE faizleri %0,5 düzeyinde sabit Japonya yeni bir paketi, 154 milyar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ YILLAR PROJE SAYISI PROJE BEDELİ ($) KÜMÜLATİF PROJE BEDELİ ($) ORTALAMA PROJE BEDELİ ($) 2002 ve Öncesi 2.425 49.709.990.160

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

KURU MEYVE RAPOR (EGE)

KURU MEYVE RAPOR (EGE) Sayı : 73445262-TİM.EİB.GSK.15.1/6686 İzmir, 03/08/2015 Konu : Kuru Meyve Haftalık İhracat İstatistikleri SİRKÜLER EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz, 2014/15 sezonu

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Bilgilendirme Sunumu 22 Temmuz 214 Ankara 1 AJANDA 1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm 2) Dış Ticaretimizdeki Gelişmeler 3) Bölgesel Gelişmelerin Dış Ticaretimize

Detaylı

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ARALIK /

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ 21.07.2017 Saha Rating güncellenmiş Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi (DKYE) çalışmasını tamamladı. Saha nın çalışması sonucunda, endekse giren ülkelerin

Detaylı

Grant Thornton. Haber Bülteni

Grant Thornton. Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý : 5 Temmuz - Aðustos - Eylül 2012 Dergimizin yeni sayýsýnýn son hazýrlýklarýný tamamladýðýmýz Haziran ayý ikinci yarýsýnda en önemli gündem konusu, Yeni Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları

Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları GEM Nedir? 1997 DE KURULDU VE KATKILARIYLA 2013 DE İLK DEFA BÖLGESEL BAZDA TÜRKİYE NİN GİRİŞİMCİLİK KARNESİ ÇIKTI. GEM Projesine Katılan Ülkeler Bangladeş

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

* EL KAZANDI BİZ ÖVÜNÜYORUZ *BORSA 2012 DE DE YABANCIYA ÇALIŞTI *İstanbul da kazanıp, New York ta, Londra da şampanya patlattılar

* EL KAZANDI BİZ ÖVÜNÜYORUZ *BORSA 2012 DE DE YABANCIYA ÇALIŞTI *İstanbul da kazanıp, New York ta, Londra da şampanya patlattılar Umut Oran Basın Açıklaması 06.01.2013 Yarın Aydın-Söke de pamuk üreticileriyle bir araya gelecek olan CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Umut Oran ın, yazılı açıklaması şöyle: * EL KAZANDI

Detaylı

Grant Thornton. Haber Bülteni

Grant Thornton. Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý : 8 Nisan - Mayýs - Haziran 2013'ün ilk çeyreðinde güzel bir ödül haberi ile mutlu olduk. Grant Thornton, International Accounting Bulletin jürisi tarafýndan "Network

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

LİBERTY SİGORTA TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM

LİBERTY SİGORTA TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM Liberty Mutual Insurance Group Amerika Boston merkezli Liberty Mutual Insurance Group, kurulduğu 1912 yılından bu yana insanların daha güvenli ve daha emniyetli hayatlar

Detaylı

Grant Thornton. Haber Bülteni

Grant Thornton. Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý : 4 Nisan - Mayýs - Haziran 2012 Bizlere çok kýsa gibi gelen bir süre önce yeni yýlý karþýlarken, büyük bir hýzla ikinci çeyreðe giriþ yaptýk. Geçen süre içinde birçok

Detaylı

ALBARAKA TÜRK ALBARAKA TÜRK FAALÝYET RAPORU 2001 2001 BAÞKAN IN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 2001 DE TÜRK EKONOMÝSÝ Dileðimiz, herkesin 2001 yýlýnda yaþananlardan gerekli sonuçlarý çýkararak üzerine düþeni

Detaylı

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık Ekonomide Değişim www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu Temel göstergelerde neler değişti? Ortalama Büyüme, % Milli gelir hesaplama yönteminde revizyon Ekonomik Büyüme Oranları % 12.0 10.0 8.0 6.0

Detaylı

LEASING. finansman yöntemidir. y Finansal Leasing %100 finansman riskinin alınd. ndığı işlemdir.

LEASING. finansman yöntemidir. y Finansal Leasing %100 finansman riskinin alınd. ndığı işlemdir. LEASING Leasing yatırımlara finansman sağlayan alternatif bir finansman yöntemidir. y Finansal Leasing %100 finansman riskinin alınd ndığı işlemdir. Operasyonel Leasing ise genel olarak %70 finansman riski

Detaylı

ERASMUS + YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 DÖNEMİ "ORTA ASYA" BÜTÇE KATEGORİSİNE AİT LİSTE

ERASMUS + YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 DÖNEMİ ORTA ASYA BÜTÇE KATEGORİSİNE AİT LİSTE "ASYA" BÜTÇE KATEGORİSİNE AİT LİSTE Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2015 1 TR01 KA107 021130 Hindistan 30.249,50 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2015 1 TR01 KA107 021130 Nepal 5.044,92 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

PISA EARGED PISA BÜLTENÝ 2 OECD MEB Eðitimi Araþtýrma ve Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðý nýn Uluslararasý Öðrenci Deðerlendirme Programý (PISA-Programme for International Student Assessment) ile ilgili hazýrladýðý

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada beton santrali sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 847431 BETON/HARÇ KARIŞTIRICILAR 847490

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

Grant Thornton. Haber Bülteni

Grant Thornton. Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý : 7 Ocak - Þubat - Mart 0 Hareketli bir yýlý daha geride býraktýk. yýlý bizler için, temelde Yeni Türk Ticaret Kanununun yürülüðe girdiði ve ikincil mevzuatýn kýsmen de

Detaylı

Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz.

Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz. Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz. Akbank T.A.Ş. B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu na Bağlı Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonları Akbank - Franklin Templeton işbirliği ile dünya çapında yatırım fırsatı:

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

AKP hükümeti zamanında ekonomik büyüme ve istikrar sağlanmıştır

AKP hükümeti zamanında ekonomik büyüme ve istikrar sağlanmıştır Türkiye, AKP iktidarı zamanında ekonomik büyüme ve istikrar elde etmiştir. Bu başarı, geçmiş hükümetler ve diğer büyüyen ekonomiler ile karşılaştırıldığında pek de etkileyici değildir Temel Mesajlar 1.

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 29 Eylül 217 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

2.1 Türkiye deki Doðrudan Yabancý Yatýrýmlara Genel

2.1 Türkiye deki Doðrudan Yabancý Yatýrýmlara Genel 2. YATIRIM ORTAMI 14 2.1 Türkiye deki Doðrudan Yabancý Yatýrýmlara Genel Bir Bakýþ Türkiye geçmiþte önemli miktarda doðrudan yabancý yatýrým çekme baþarýsý gösteremedi. 15 20 yýlý hariç tutulursa 1980

Detaylı

TÜRKÇE WORLD ENERGY OUTLOOK

TÜRKÇE WORLD ENERGY OUTLOOK TÜRKÇE 2 0 1 3 ULUSLARARASI ENERJÝ AJANSI Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yýlýnda kurulmuþtur. UEA'nýn iki temel görevi vardýr. Bunlar, petrol arzýndaki fiziki aksamalara karþý

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÜYÜMENÝN KISITLARI: BÝR ÖNCELÝKLENDÝRME ÇALIÞMASI Kasým 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011/11/519 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası

GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası Haziran 2013 1 Genel kod bilgisi: VII PLASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ; KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ 39 Plastikler ve mamulleri 3924 Plastikten

Detaylı